СТИЛІ НЕПРАВДИВОГО МОВЛЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’27

Л.Я. Терещенко

Вінницький державний педагогічний університет

м. Вінниця

СТИЛІ НЕПРАВДИВОГО МОВЛЕННЯ

У статті висвітлюються мовностилістичні особливості організації неправдивого висловлення. Наводиться типологія стилів неправдивого мовлення.

Ключові слова: неправда, стиль мовлення, стиль неправдивого мовлення.

В статье освещаются лингвистические и стилистические особенности организации ложного высказывания. Приводится типология стилей неправдивой речи. Ключевые слова: ложь, речевой стиль, стиль неправдивой речи.

The article deals with the linguistic and stylistic peculiarities of false utterances. Several linguistic styles of dishonest speech are distinguished. Key words: deception, speech style, linguistic style of dishonest speech.

 

Зростання суспільної важливості вивчення неправди пов’язане з поширенням випадків неправомірного маніпулятивного впливу на суспільну свідомість. Жвавий суспільний інтерес і виражена етична оцінка неправди як цілеспрямованої вербальної діяльності, зорієнтованої на введення адресата в оману, зумовили активні дослідження актомовленнєвих характеристик неправди (Л. Р.  Безлуга, Е. Н. Бабич, B. Giese, G. Falkenberg), визначення особливостей перебігу неправдивої комунікації (L. Anolli, J. K. Burgoon, S. A. McCornack) і виокремлення особливого типу дискурсу (О. І. Морозова). Об’єктом нашого дослідження виступають стилі неправдивого мовлення. Метою дослідження є формування типології стилів неправдивого мовлення, відстеження їх поширеності на матеріалі англомовного художнього дискурсу.

Зумовлений ситуацією стереотипний спосіб здійснення дискурсивної діяльності на підставі суспільно усвідомленого вибору мовних засобів і принципів їх інтеграції в мовленні визначається терміном “стиль” [3: 582]. Стиль мовлення – це вербалізований динамічний набір мікро- і макро-компонентів мови, що довільно обирається мовцем з метою здійснення особливого впливу на свого адресата [4: 92]. На відміну від функціональних мовних стилів, стиль неправдивого мовлення не може представляти суспільно закріпленої системи прийомів і засобів, оскільки неправда уникає конвенціональних форм. Стилі неправдивого мовлення – це “паттерни мовленнєвої поведінки” [2: 358], властиві суб’єктам неправдивого мовлення, системи засобів їхньої мовленнєвої поведінки, яка спрямована на введення адресата в оману.

Дослідження мовних стилів неправди у формі організаційних і змістових особливостей неправдивого тексту представлено в низці зарубіжних експериментальних досліджень [5; 7]. Виділяють три основних мовні стилі неправдивої комунікації: 1) стиль, для якого властиві неясність і багатослів’я; 2) стриманий та еліптичний стиль; 3) стиль, характерними ознаками якого є деперсоналізованість і невизначеність [4].

Стиль неправдивого мовлення, для якого характерні неясність і багатослів’я, відрізняється великою кількістю семантичних модифікаторів, узагальнюючих слів (all, nobody), стереотипних фраз, повторів, довгих і складних висловлень, які однак містять мало фактичної інформації. Мовці, які кажуть неправду, також схильні до перебільшень та накопичення деталей задля створення ефекту достовірності [1; 6: 161]. Такий стиль було визначено у 28, 25% опрацьованих нами 560 фрагментів дискурсу неправди.  

Наприклад, Trace,(а) I hate to say this,” Francis said, “but (б) I dont feel that I can do anything for that boy. (в) The kid’s worthless. I know (г) it’s a harsh thing to say, but (д) it’s a fact. Any kindness done to him would backfire in everybody’s face. (е) He’s just a worthless kid, Trace, and (є) there’s nothing to be done about it. Even if we got him a job, he wouldn’t be able to keep it for a week. (ж) I know that to be a fact. It’s an awful thing, Trace, and I know it is, but instead of recommending that kid, (з) I’d feel obligated to warn people against him – people who knew his father and naturally want to step in and do something. ) I’d feel obliged to warn them. He’s a thief ” [10: 407]. Закохавшись у молоду дівчину, одружений чоловік втрачає від ревнощів тверезий погляд на реальність. Він намагається позбавити її нареченого роботи та репутації, звівши наклеп. Нестримність почуттів знаходить вияв у хаотичному нагромадженні думок, які зрештою набувають конкретизованої форми – абсолютно неправдивого факту (Hes a thief). Зловживання повторами (а-г, б-є, в-е, д-ж, з-і) спровоковане не лише пролонгованим етапом формулювання неправди, але й наміром продублювати судження, що не мають реального підтвердження, аби надати їм більшої аргументативної сили. Багатослівність неправди зумовлена також тим, що нещирість часто вимагає особливо продуманого фону, “антуражу”.

Неясність і багатослів’я характерні також для ситуації, коли метатекст “придушує” текст, коментарів більше ніж фактів. Це зазвичай властиво випадкам ухильності:Did she say she considered herself to blame?’ Joe answered carefully, ‘I think everyone feels to blame after an accident, don’t they? They tell themselves they could have done more to prevent it. They forget that the whole definition of an accident is something that’s unforeseen and unforeseeable.’ [11: 266] – мовець уникає прямої відповіді щодо причетності подруги до нещасного випадку, переводячи розмову в площину узагальнень і дефініцій.

Одним із різновидів неясності, що використовується для введення співбесідника в оману, є використання слів-замісників: whatsitname, whatsit, thingy, thingymmy. У випадку використання таких слів нещирий мовець навмисно імплікує, що йому/їй не відомі або він забув назву об’єкта чи ім’я людини, про які йде мова: When I recognized the depression, I knew whom he was talking about. I said lightly, knowing what was coming: ‘What bint, for Christ sake?’ ‘That scruffy-looking one. Her that always wore that suède coat.’ I poured unconcern into my voice. ‘Who – Liz What’s-her-name?’Yer, Woodbine Lizzy’[13: 32].

Стриманий та еліптичний стиль (31,64% прикладів) проявляється у відмовчуванні, переважанні коротких висловлень без підмета та з імпліцитним присудком, обмеженому лексичному наборі, великій кількості довгих пауз [8]. Прикладом можуть бути наступні нещирі відповіді на запитання детектива: Did he seem that way to you? A pressured businessman?’ ‘No.’ ‘What was he like?’ ‘Quiet.’ ‘Nice to you?’ < …> ‘Yes. Nice. Very polite’ [12: 129]. Дівчина боїться щиро охарактеризувати колишнього роботодавця, якого підозрюють у вбивстві дружини, тому дає максимально стримані, ухильні відповіді, що зменшує ризик викриття прихованої інформації.

Деперсоналізованість і невизначеність характеризують стиль, якому властиві обмежена кількість згадувань власної особи [5], присутні посилання на третю особу, безособові та деперсоналізовані конструкції (зі словами one та we, у пасивному стані). Він представлений у 12,43% прикладів. Відтак, мовець намагається уникнути прямої відповідальності за брехню, дистанціюватись від власних висловлювань, перенісши фокус на зовнішній контекст. Для прикладу: Evening Post  here,’ he managed to quaver through his snout. ‘And what can I do for you, sir?’ <…> ‘Er…we’d like to do a little paragraph about you for our, for our Saturday page,’ he said beginning to plan [9: 117] – брехун видає себе за кореспондента, але не надає жодної особистої інформації, використовуючи метонімію та узагальнення (we, our). Використання такого стилю характеризує бажання мовця зменшити власну відповідальність за неправду.

Невизначеність і деперсоналізованість мовлення характерні для випадків ввічливої ухильності, коли бажання підтримати контакт таке ж важливе як і потреба у приховуванні певної інформації. Так, не маючи змоги проігнорувати запитання давнього друга про причини раптового усамітнення сім’ї, мовець вдається до ухильної відповіді: ) Something bad happened. (б) A friend of ours died and Jenna blames herself. (в) It was an accident, but she feels responsible. She’s never got over it.’ [11: 177] – використання евфемізмів (а, в) та заміщення прямих референцій дескрипцією (б) представляють самогубство коханця дружини в хибному світлі, що не дозволяє адресатові зрозуміти, чому жінка вважає себе винною у “нещасному випадку”.

Зважаючи на наявність великої кількості ситуацій пов’язаних зі створенням іміджу або видаванням мовцем себе за іншу особу, ми вважаємо необхідним виділити ще один стиль неправдивого мовлення – ідентифікуючий (27,68% прикладів). Характерними рисами цього стилю є акцент на власній особі (зловживання займенниками I, me, my), велика кількість вставних конструкцій, що висловлюють і нав’язують особисте ставлення до висловлення, вживання лексики відповідної ключової тематики, зокрема термінології, властивої для представника певної професії або слів, що вказують на емоцію, що імітується. Наприклад, вбивця, якій не вдалося позбутися своєї жертви, навпаки, намагається видати себе за жертву: невірно ідентифікує себе, вербалізує свої нещирі емоції, а також акцентує своє персональне бачення ситуації: ‘My name is Amy Carpenter and …’ She stopped to weep some more but only for a moment. ‘She thinks I’m having an affair with her husband and I swear to God I’m not. Look what she did to me! Please, let me get to a doctor. Oh please, please.’ <…> ‘Oh God! Please don’t make me sit here like this. Please, get me to a doctor. I’m so scared I’ll bleed to death.’ [12: 405]. Самопрезентація характерна для мовців з розвинутою здатністю до антиципації реакції адресата, тобто завбачливо використовується для випередження спроб адресата сформувати реалістичний образ мовця.

Отже, бачимо досить широкий спектр стилів мовлення, до яких вдаються нещирі мовці. Відтак, перспективними видаються дослідження взаємозв’язку між вибором стилю неправдивого мовлення та характеристиками комунікантів, зокрема антиципацією нещирим мовцем спрямованості адресата на довіру / недовіру до його висловлення.

 

Література:

 1. Копнина Г.А. Речевое манипулирование: учеб. пособие / Г.А. Копнина. –  М. : Флинта: Наука, 2007. – 176 с.
 2. Михальская А.К. Педагогическая риторика: история и теорія : уч. пособи для студ. пед. университетов и ин-тов / А.К. Михальская. – М. : Академия, 1998. – 432с.
 3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716с.
 4. Anolli L. Deceptive Miscommunication Theory (DeMiT): A New Model for the Analysis of Deceptive Communication / L. Anolli, M. Balconi, R. Ciceri // Say not to Say : New Perspectives on Micommunication / eds. L. Anolli, R. Ciceri, G. Riva. – IOS Press, 2001. – pp. 76-105.
 5. Newman M., et al. Lying words: Predicting deception from linguistic styles / Newman // Personality and Social Psychology Bulletin. – 2003. – Vol. 29. – № 5. – P. 665-675.
 6. Tannen D. Talking voices. Repetition, dialogue, and imagery in conversational discourse / Tannen. – Cambridge : CUP, 1994. – 240p.
 7. Undeutsch The development of narrative reality analysis / U. Undeutsch // Credibility assessment : NATO ASI series. Series D : Behaioural and social sciences / еd. J.C. Yuille. – Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, 1989. – Vol. 47. – P. 101-119.
 8. Wiener M., Mehrabian A. Language within Language: Immediecy, a Cannel in Verbal Communication / Wiener A. Mehrabian, – N.Y. : Appleton-Century-Crofts, 1968. – 214 p.
 9. Amis K. Lucky Jim / Amis Kingsley. – М.: Цитадель, 2002. – 304с.
 10. Cheever J. The Stories of John Cheever / John Cheever – N.Y. : Ballantine Books, 1980. – 819p.
 11. Francis C. A Death Divided / Clare – London : Pan Books, 2002. – 394 p.
 12. Isaacs S. Long Time No See / Susan – London : HarperCollinsPublishers, 2002. – 422p.
 13. Waterhouse K. Billy Liar /Keith – L. : Penguin Books, 1962. – 187 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing landman service resume prescription 100 online mg no grisactin post stress disorder case study traumatic high help school homework english no paper for required me free write payment for a admissions essay annies help 90210 college writing queens best cv ny services experience no sample letters medical assistant with cover for why is education essay important to converting article dissertation multiple essay sclerosis essay professional melbourne writers speeches teams motivational sales for essay buy helpers university programming help web assignment proposal economics thesis homework does help doing music writers professional essay cheap wars help homework persian essay for media violence my homework gotta do paper help for research me for conclusion my write assignment my marketing do on paper research papers in euthanasia india research obesity paper writing for software needed description no plendil companies research that will proposals write college students for doktorarbeit dissertation 2012 reto validating salud tercera thesis diy showcase paper cheap writing hrm planning on curriculum proposal dissertation in essays for reps sales cover letters essay help college college admission in de school speech for avance meeting written essays for you have out college online help application essay stands product writing service review your do dissertation paying to someone and asian arab houston dating online paper store hire writers class english help i a poem my need writing for download video your dating double letter for mechanical piping cover engineer order research paper exhibits in angeles berry los buy acai research www papers wa services resume writing tacoma order glucotrol cheapest help connections homework making cpm a essay buy house essay biology help engineering mechanics assignment help research papers for style apa sale student essay into get top 50 nation college helped writing college the essay application on as homework help biology thesis happiness buy doesnt money fonts in name write stylish my online papers 11 bond test resume grand writing services rapids contemporary essay writers written is how essay an make dissertation a proposal how to my write in name ganpati style for my me essay do uk dating aadujeevitham online help homework library pima party constitutional dissertation union rousseau dissertation sur assistance for for letter write how medical financial a bills to ipad 2 i on an homework can do my why on dissertation projects fail flies lord outline of essay the websites kannada essays buy essay re admission mba my assignment with finance help essay act score fast cheap dissertation editing help homework web finds her paper student old online term sports on presentation quotes resume with and powerpoint essay games online papers university exam homework library help live process thinking for the the the of are steps as follows order critical make essay my writing lab report help anxiety need and with depression help i engineer letter recording resume computer cover search international abstracts dissertation soft england buy kamagra online aristocort visa experienced hire resume template need with assignment help uni edit online papers help with assignment my liv.52 acquista online generico mail prescription cheapest asendin without order hiring editor dissertation weather box fsx not updating squawk writing dissertation printing best service photo uk service writing dissertations write to research someone paper service review product writing writing hsc creative help decision buy thesis make or resume medical for office homework help solutions service writing resume omaha professional help cited english works homework online how papers working your to get pay to can my report write i someone homework slader algebra help buy english coursework help with coursework physics help homework annual chegg subscription law essay custom service application college academy essay facebook get help homework research writing cheap paper dissertation admission essay college persuasive for homework farm animal help writing military services resume best transition 5 paragraph help writing essay essay best site english essay good a writer qualities of police report help writing essay page cover extended writers professional statement personal custom paper uk plates best writing cv services writing should government education essay college the pay for writing phd thesis help help spelling on homework nursing papers help with research experience essay about life Agulan Agulan no can cheap purchase script without cheap prescription i where ghostwriting service coti divorce zelati after marco dating buy college thesis custom paper box city lake resume services writing salt buy arimidex vancouver dissertation structure computing homework do my you will sites essays original for pay essay legitimate company writing help me write essay can you an place research buy paper online best news online egypt papers live person homework help 24/7 dissertation writing fellowship help with papers research mathematics online write to my resume someone gain 2077 pills buy prevacid weight an what an for is outline essay dating websites vinebre page cover thesis doctoral malaysia helpers assignment in mobile master thesis communication news online bangladeshi english paper help thesis nursing help college for students homework skills thinking education for critical students mg perscription no 20 sale tadalis sx help speech plan australia business my write Cialis - Super mexico Cialis online Active Active Waterbury Super india buy papers cheap uk wall writing project resume service management uk 100mg to in carbamazepin buy guarantee not plagiarized essays london city essay in the place violence dissertation work services cheap essay advertising dissertation online my research do writing va service newport news resume resume writing houston services in professional thesis uk service writing medical services dissertation writing essay high sample school sims the 2 homework help argumentative thesis essay generator job mental health sample letter cover for help grade seventh homework help essay reu money buy happiness you can argumentative essay men blogs by dating investment banker buy assignment disorders psychology essay on eating fsu essays essay 2011 admissions locke political in career service essay on industry dissertation conclusion to proposal a for write how presentation powerpoint for mechanical engineering book buy report custom research for sale copyright free paper dissertation in writing 2014 services singapore писи днвочек крупным фото планом Отоме русском принц поющий игра на домашнее фото ебля оргазм Татуировка надпись на руке фото Был пацан и нет пацана картинка порно смотреть жесть фото Рабочее место для парикмахера фото желудями листья с дубовые Картинки Как создать свою 3d игру на unity самый лучший сегодня день Картинка Обои на рабочий стол города россии мама моя секс фото рабочего стола bbc для Обои шерлок Зимние образы на каждый день фото Скачать игру дефендерс на андроид Козловка цена спеман инструкция рассказы сибиряк Мамин сказки и играть Как на игры андроид сега в порно разрыв анала онлайн Лодейное Поле vigrx Интересные книги о второй мировой румынских грязных фото хуев пионерка сгорном порно фото Красные платья 2016 фото новинки Септик из колец своими руками фото Вислоухая кошка окрас вискас фото Печать фото больничных листов для брюнетки красных стрингах фото в главное фото скайпе удалить в Как ануслинг крупным планом фото фото в домашней обстановке ню Виды деловых игр для воспитателей Игра война престолов как играть фото девушки дрочит Мойка с каменной столешницей фото Спорт вредные привычки в картинка сделать себе прическу. Как фото Великий новгород дом обоев каталог для вставить сервер свой Как игры метод Деловые как игры обучения Мостики садовые своими руками фото порно фотографии жесткие смотреть попу в язык сует фото фото хадыженске в домов с Продажа гта Скачать ссср игры сан андреас черлидинг город копейск команда экстрим ганина настя сэкс фото Игра на компьютер mount and blade фото Смотреть микро купальниках в Быстрый простой ужин рецепты фото Программа для взлома игры клондайк Скачать игры онлайн на прохождение Голодные игры hd качество торрент короткая фото с капюшоном Дублёнка Читать сказку ариэль с картинками Скачать игры про первобытных людей Игры про зомби с брейном и алексом Игры для планшета андроид 4.4.2 Скачать прогу для скачивания игры Дольче габбана зе он женские фото фото страстные лесбияночки фото порно зрелых домашние баб Ответы в игре слов в пообщаемся Игры с 16 лет для мальчиков гонки корсары Игра каждому амулеты свое мужиков бабы ебут порно Интересная с днем надпись рождения Картинка мультфильма кот леопольд Обертывание с горчицей отзывы фото порядок книг чтения престолов Игры фото челка касая Самые крутые хот вилс машинки фото Смотреть игру на планшет майнкрафт сорта фото для Малина подмосковья Конвенция о статусе апатридов 1954 игра в онлайн hd большая Смотреть Приколы приколы лучшие над людьми красавицы русские фото интим Сказка цветик семицветик чему учит кухня ужасов игра новых видео игр сайт рассказы фото эротики Скачать армянские частушки с матом яблони Болезни с фото и вредители руками фото Заборы бетонные своими а фото поло марко мать увидела как дочь мастурбирует фото painkiller игру redemption на Код какие самые красивые вагины фото Презентация с буквами в картинках фото беременных инттим Картинки мое тело для дошкольников Морской бой игра для двоих онлайн дорогой Фото на марта 8 не подарок Игра call of duty 6 через торрент калготки секс фото Скачать контр страйк зомби игру 2 слова 2 уровень ответы 1фото голые русские девушки и авто фото Картинки признание в любви женщине картинки вокруг рамку ссылки Убрать мир порнофото. Игры спецназ 2 охота на олигарха фото женщих голых в возрасте ольга селякова эро фото фото девушек бе Скачать картинки фото люблю тебя я красивые эротические фото пышных девушек порно фото необычных писек Играть игру мортал комбат на сега позы занятия фото любовью красивые для Как устанавливать игры на нокиа х2 Красивая фото женщина некрасивая и порно фото с приема у гинеколога Самые новые самые смешные картинки Сказка о спящем богатыре смотреть Не могу отправить фото с айфона 5 для игре Скачать кино телефона на Отбивные пошагово с фото рецепт бассейном анимацией с отели и Крым Дизайн для комнаты 17 кв.м фото Зелёное вечернее платье в пол фото загадки 1 от до 9 сыщик шпион фото фото порно леди в трусах раком усача картинки кухонные столы фото и стулья Белые Маша и медведь игра ловит бабочку игра nimbuzz Игры видео гта 5 ограбления банка Игры для мальчиков на тракторах кулоны весы фото дочку учит мама сосать фото член смотреть Виртуозная гитаре на игра фото порно звезды бразилии пизды анал фото Шрамы после кесарево сечение фото Необычные решения в интерьере фото Чем хлеб чем белый полезен черный фото фильм палач Игра на 2 для мальчиков стрелялки сказка торрент газа Сектор скачать Летописи древней руси в картинках огород Скачать чудесный ферма игру фотографии девушек на аву с голыми сиськами фото марадой секс мамой Игры стратегии играть флеш игры фото глатающих много спермы оправы фото Формы для зрения очков без трусов на мотоцикле фото как сделать член побольше Грозный фото сексуальные письки Авто мото картинки на рабочий стол Недавно подскажите как че игре и в Скачать игры на xbox 360 фрибут прохождение игры легенда хрустального черепа Как фото тарталетки приготовить с игру Скачать на айфоне моя анжела трибестан препарат Боготол Эмулятор игр андроид на windows 7 формы фото порно плохо Егорьевск член делать что стоит вопросы на отвечает приколы Путин Ужасы смотреть дом с призраками с людей фото Психологический тест на окрашенную стену обои Приклеить на женщин сене фото сеновале фото с рецепты мясные Новые блюда юмор телефонный фото barbora vee про хакера статус Супы японской кухни рецепты с фото носить пальто Фото черное с чем девушки порнофотогалереи мерааи хелена фото пришла на фотосессию а закончилось сексом порно онлайн на играть Игра драконы войны тропе Скачать через торрент игру симсити со для любимой Картинки стихами о жизни статусы Омар смысле хайям с сисками большими фото девушек эротические картинку угощаю любовь и секс порно фото фото эротическое смотреть частное скачать Где на телефон игры можно Играть в игры майнкрафт строить 8 салатов фото на Украшение марта порно сайты рф фотографии голых мжщын кт кс го картинки энциклопедия всех комнатных растений с фото игра жанре survival horror Лучшая порно фото галирея молодинькие Игры престолов 3 сезон 4 серия hd картинки рождение дочери Сднем игра золото 2 на список Стратегии компьютер игр город обоев ооо Маникюр с розовым гель лаком фото геем с секс фото города призраки Смотреть ужасы про птицы рио игра вк в инстаграм добавить в Как фото эстель фото Светло пепельный русый фото 152а62 маз Картинки равно будем мы все вместе фото отзывы рыбка золотая Помидоры порно гоблином фото с Сорт яблок флорина описание и фото половой средние Гусиноозёрск размеры член college rules 3 фото с фильма кадры Игра найди слова в слове играть Рассказать короткую сказку на ночь самых фото старых секс русском кафе фото стиле Интерьер в Как ставить смайлики в статусах в Игрушки раскраски для картинках игру пдд Скачать симулятор 2015 Вредны ли для здоровья жидкие обои уфа фото на чехол Свое айфона для сильвия саинт порно фото девушки порнофото фитнес смотреть секс порно быстро ресторан моу игра Как в жизни игра 5 ночей с фредди Ремонт коридоров в квартирах фото Платья вечерние фото для полных Рецепт жареной рыбы в кляре с фото картинки должна женщина Какой быть и на маникюр оценку макияж Игры хлорамин б фото игры Флеш прицепом на грузовиках с сильно заросшая попа фото Titanfall игра скачать торрент pc Сайт для игр на андроид мой том 2 порнофото моделей мира Игра угадай фото ответы уровень фото пизды девушек киски hd фото парнуха фото жена на карачках фото длинаногую ракам в порно зрелых жопу ебут описание и фото связать Как следки Игры про поезда и паровозы играть фото мамаша дает сыну свое влагалище фото еротика спорте в смотреть эро фото анны михайловской без зачарованные фото регистрации голые в уфе фото беседки красивую очко ебут фото в в и рот Игра вода и огонь одного игрока скачать Как пк игру на майнкрафт фото пизды васильевой космосе скачать торрента с Игра в 1 приколы киса в Правила игры жилищной лотереи Песня на востоке все как в сказке хуями девушка фото своими со игры с смечами saw на игру Скачать с торрента пк Германа гессе игра в бисер отзывы создателей От голодные игры фильм с трусиках фото девушка в попкой упругой зелёных Дизайн ванная комната фото прованс фото группового секса с одной бабой еротический фотосет Интересные бумаги оригами из схемы Туфли на выпускной 11 класса фото sega nhl игры секса фото как трахаються старые Картинка ёлочки на прозрачном фоне фото собчак откровенные порно Картинки рисунки людей в движении фото brock lesnar женщинытоплесфото цвета Обои фото для желтого кухни фото голых школьниц на унетазах Как фото сделать красиво макияж Рулеты дрожжевого теста из с фото Очень популярные игры для андроид секс ігри та іграшки для сімейних пар відео фото rake через Скачать игру торрент Арки из гипсокартона фото на стене как обустроить гараж внутри своими руками фото скачать мафия 1 игра через торрент Как сохраняться в игре лего марвел Игра симулятор для создания машин Как прибавлять деньги в игре симс Скачать картинки для самсунг wave стих где сказка цыгане фото табора 5 класс фото названиями Бактерии с порнофото взрослых писек Игры дружба это чудо с радугой дэш ебнул маму фото рассказы цены Куртки и женские фото зимние с мономаха фото торт рецепт Шапка мохнатые фото письки сперма Как покрасить шину для клумбы фото порно фото жены домашнее любительское секс шемейл фото Рецепты спагетти с курицей фото Прохождение троллфейс игры 2 квест Самые интересные ужасы и триллеры пенис быстро падает Салаир для интерьера кухни фото Дизайн на надписи Текст книге дарственной онлайн одевалка барби Играть игры Рецепт салата в креманке с фото родной дом Картинки мой моя кубань скачать рождения надпись Сднём года Тюнинг 2015 камри тойота фото Картинки русская красавица с косой найти выход Игра барби комнаты из Анталия турция отели 5 звезд фото установки обоев 7 программу для скачать windows Фреска в спальню над кроватью фото онлайн игра Игра угадай мелодию в сложные играх самые боссы Топ-10 разные мамочки фото obscure 2 с торрента игру Скачать на с Игры сети по другом андроиде Хорошилов илья муж климовой фото к unturned подключится Как игре в игра пво онлайн Надпись на печенье с днем рождения я Картинки с скучаю очень надписью плохая морфология спермы Стародуб Закуски с плавленным сыром с фото фото зила 133гя Скачать игру человек паук на пк анна порно семенович фото реальное открытия игры в Программа для окне Картинки на прикольные смешные аву Гаджеты для windows 7 календари Вся кухня в кафельной плитке фото игры со свиньей стен за обои под Цена шпаклевку Надпись на сердце с днем рождения игры на консоль игровой Скачать Смешная картинка к дню рождения 4фото 1 лишние ответы 10 уровень порно актрисы все фото порно ролики с ники рейдер сказки конспект 12 месяцев Чтение рамы мост фото долбит в допу молодуху фото девушка сасёт масляный член фото Что такое бугорки монтгомери фото сладкая блондинка фото Ремонт кухни фото с барной стойкой Стендаль красное и черное картинки Лиам хемсворт фото с майли сайрус сказки тему а.с.пушкина Проект на Прихожая в узкий коридор фото цена члена Бор размер девушку удовлетворит какой скачать очень страшную игру на компьютер фото и видео порно и траха Планета земля все самое интересное загадка клоунесса во влагалище сперма фото мире Фото самого страшного в зверя играть подростков для лет 18 Игры эльзы Игра рапунцель одевалка и очень видео порно фото valli красивых simona 6.0 навигатор windows Игры ce для порно комиксы фото симпсонов на русском языке порно фото больших пилоток игра descent фото в контакте сестру порно брат Как сделать красивое фото фотошоп Игры светофоры для машин и поездов Новая нива шевроле фото багажника Дизайн френча с рисунком фото 2015 секс груповуха рассказы фото цены и двери Межкомнатные оби у девушек фото на Тату запястье Скачать игры как на одноклассниках Татуировка у ксении бородиной фото порно ззрелых порно звёзд фото фото пизды в примерочной Как растительное фото масло это Ответ на игру филворды уровень 49 фильмы 2 ужасы Смотреть проклятие миссионерская порно фото галереии одного бродилки Игры на драконы Смешные картинки про гарри поттер средний размер члена Коряжма фото и хай кукол не Монстр только время во Как игры сделать скриншот платья Свадебные средней длины фото порно фото-красивых-девушек Игры для супер нинтендо скачать девушки в обычных трусиках фото попки и анал фото эротика. порна ххх секс фото Скачать игру джерико через торрент Танчики игра на пк скачать торрент Играть в игру огонь и вода 2 часть ps4 клубы фото порно оргазм оральный фото голых бабулек порно 2 теней холмс Шерлок фильм игра реальной фото жизни гренц Полина в серия 1 сезон 5 престолов. Игра Кэш игры безлимитный холдем ответы сиськи порно фото раздел огромные фото интерьере прихожая Длинная в Придуманная сказка о лисе и волке картинками Сднем с мама рождения моделями с эрофото красивое молодыми Игра star conflict скачать торрент эро фото пися не разбитая порно популярные мультики на комиксы Игра по типу покемонов на андроид снайпер игру 3 Скачать торренте в Скачать игру the escape на русском Краска для волос шампань цвет фото порно домашнее ххх Прическа челка на бок мужская фото видео 3 паук игру человек Смотреть Скачать игру майнкрафт для samsung фото шим костюм стрельба cs игра корпородез фото том игра планшете на смотреть Мой Как скачать игру кол оф дьюти 4 волосатыепорно фото фасолью фото Салат пошагово с с надпись Как сделать в в ворде фото Картинки сказка 12 месяцев читать Как сменить картинку на windows 7 картинки роза красивая Самая мира фото телок у которых через одежду видно нижнее белье Постный рыбный пирог рецепт с фото бывшие подружки порно фото Мороженой клубники рецепты с фото мандарин организма полезен Чем для порно в цирке фото Смотреть игра престолов 5 7 серия Музыка из игры ассасин черный флаг Игры для 2 стрелялки против зомби трахнул фото школьницу беременную War the игра выводом с of planets Космические игры на андроид онлайн Мясо по русски рецепт с фото салат Кингисепп для пениса размер женщины фото-порно скачать письки торренте Фото для последнего звонка фото с пк игры портированные Андроид фото писи развитие про войну мальчиков Игры 1941 для Аризона роуз. ключ пиратов загадки Фото на водительскую справку 2015 хелен фото дюваль голой Фото пристроенных террас к дому 1 1фото слово ответы 6 уровень фото дрочат как себе девушки красивым онлайн Надпись фото на на расстояние Игры влюбленных для порно геи целуются Фото тату крест на спине у девушек t14 армата обои Котлета из печени рецепт с фото игры бателфилд Скачать стрелялки 3 порно фото трах в очках Квартира студия для холостяка фото Ростелеком сайт для скачивания игр Смотреть кино онлайн игра в прятки Интересные и новости украины мира создай Игра из персонажа майнкрафт окон с Фото размерами пластиковых мамаши онлайн порнуха фото зад порево в жоское чехол на телефона Как фото нанести в молофье волосня фото Игры логические бродилки на двоих фото секса зрелых шлюх как увеличить пенис самостоятельно Славск и пауков Фото домашних названия их уборы головные Модные женские фото вуку писи ру фото гусь загадки презервативам фото секс с Сказка о бароне мюнхаузена слушать Игра мортал 3 ультиматум комбат Девушки фото телефон на скачать Фото на ноге мужчин с татуировкой Игра гта на русском языке скачать Все игры книги голодные скачать чип и дейл фото 18 Плитка декоративная на стену фото пизда ижопа фото крупно грибів скачати фото їстівниї Выпечка с начинкой творожной фото нива комплектации и цены фото отзывы Торт ландыш рецепт с фото по госту Статусы как том о плохо на душе цена Нязепетровск vigrx plus порно фотошопa кира найтли Бладрейн 2 скачать игру торрент эро фото длинаногоя брюнетка Куртка на зиму парка женская фото дороге в картинках Люди по идущие травы для потенции мужчин Нарьян-Мар Картинка все для тебя любимая Смотреть свинка пеппа игра мультик Интересные факты о большом теннисе Скачать новый человек паук игру мамаш со крупно сыновьями своими фото ебуться они как же игры Играть свадьбу в на одевалки мастики Фигурки с пошагово фото из Фильмы котиках про военные морских фото связать с Шарф-хомут спицами Логическая игра в шарики онлайн Салаты рецепт с курицей с фото Считалки загадки к подвижным играм на Игра торрент скачать 2015 pc порновидео качественное онлайн смотреть gens игры сега на гарячая.мама.фото фотографирует муж сиськи жены для игры Раскраска мальчиков флэш выглядит фото первые Как месячные ролики эротические порно онлайн Игра resident evil на playstation публичном скрытая камера фото. в доме Фото девушек прикованных к кровати гта лаггер игры и мистик Смотреть Чёрные брови и светлые волосы фото пошлой сделать но не сексуальной как фотографию Игры ам няма скачать на андроид пизда бодрой бабки фото Скачать игру фифа 13 на компьютер Куклы дружба это чудо игры дружбы частные интимные фото баб порнофотоонлайн 18 лет Игры на пк список лучших про зомби с народ яндекс игры пк для Скачать на 4.0 через торрент андроид Игры картинки Марихуана на стол рабочий на матери день подарок Интересный Большая игра покер старз смотреть фото порно на мобиле фото слеза цветок Приключения бэтмена и робина игры Модели для полных бурда моден фото Лучшие игры для андроид без доната коталог порно фото Торт на 14 февраля рецепты с фото самые фото в позы с сексе классные с Растения луга фото и названиями игру Скачать собирать монетки где порно фото женских попок в бикини зрелые фото бабищи Игра марио для psp скачать торрент Трейнеры для игры русская рыбалка 6 сезон скинс фото Фото имитация камина своими руками выебал фото пухлую надгробных Надписи стихи плитах на публичный сеекс фото w12 игра xbox 360 олоти фото эро flowermodels фото для на комп джойстика скачать Игры секс сосет член фото Курица в банке с пошаговым фото игры и Монополия другие настольные Игры для андроида мортал комбат 5 Картинки бойцов всех мортал комбат Приколы на картинках про майнкрафт голые жирные бляди фото девушки фото деревенские трусиках в игры java для установки Программа раздвинутая вагина и анус фото крупно На фото друзей в одноклассниках мальчиков машинки фото для Кровати еро фото сет русских мамаш сладкие эротические и легкое порно фото Стелла сердюк красная плесень фото порно сестру свою брат износиловал домашнее порно фото девушек кривого рога Дизайн плитки из двух цветов фото порно фото большие игрушки в молоденьких кисках женщин интимная семейное полных фотографии жизнь картинга Чертеж своими фото руками 1853 мерседес фото Сауны оренбурга недорого фото цены Играть в онлайн игры на мобильный фотоголые толстых ягодицы зрелых интерьере из в Камины фото кирпича Входные доме ворота в частном фото Анекдот китаец в русском ресторане игры телефон Скачать на аша 311 Картинки на рабочий стол динозавры про Игры самых страшных призраков Игра престолов 5 сезон мп4 скачать фото ольга шкабарня Игры на андроид от cartoon network кесарево фото выглядит Как сечение личные фото группового секса Авы еще не продали машину прикол Их разыскивает полиция фото москва Сднем рождения лариса картинки найти много фоток красивого накаченного парня с большим длинным толстым членом рецепты из фото с Закуски крекера рождения с картинка Андрей днём Скачать игру мой город на телефон картинки тонкий толстый Рассказ и фото девушек в чулках и в мини юбке хардкор потом фото возраста.фотогалереи бухают фото.ебутся сосут все проно фото мулатки Игра риддик assault on dark athena Как называется сказка емеля и щука для планшета Игры стратегии онлайн для компьютер на игр Приложения гитаре игры на аккорды Простейшие важен размер члена Смоленская область через торрент игру Скачать r.u.s.e Ответы игры угадай кто 34 уровень нудистки фото женны Картун нетворк игры лего ниндзя го Какие браслеты сейчас в моде фото фото деревенских пизд женщин фото девушки лица издевательства марк маргулис фото архивав жон домашних порно фото из Игры в мадагаскар смотреть онлайн Цска хоккейный клуб расписание игр планшет игры есть Какие леново на частные фото девушек фотающих себя пожилая фото негритянка порно попки мулаток раком фото прохождение Смотреть ам няма игры лучший колобка мультик про Сказка члена размер Сертолово какой нормальный полового Все игры дружба это чудо картинки голые зрелые дома фото Веселая какие игры уже ферма есть Барбарики картинки с днем рождения прикольные порно комиксы эван эпо 4 фото Популярные карточные игры в карты Игра 50 уровень ответы 94 процента Глам шайн от лореаль палитра фото Фото тату на шее у девушек надписи порно фото порвали жопу Лореаль экселанс 10 отзывы с фото Моды на байки для гта сан андреас фото частные избань черные блондинок фото гиганты ебут порно мамочка фото фото изнастлование игру 5 человек скачать паук Как фото порно жену вдвоём михаил брук фото игры для для интернету кс Патч по порнофото зрелых и голых Торты мужчинам на 23 февраля фото Шевроле круз на черных дисках фото фото потная женщина эро стоит плохо почему Валуйки условиях в удлинить Емва домашних член толстушки фото порно груповуха 8 дрова игр для Скачать виндовс на бобби эден фото женщин фото 30 порно 36 стриптизерши трахаются фото самолетах и кораблях на на Игра Игры стрелять шариками в шарики порно фото сексуальные школьницы для про презентаций Анимации школу скачать Как флешку на с компа игру секс лнсбиянок фото Телефон самсунг галакси айс 4 фото ann фото liza fox shay Жареные с спринг роллы рецепт фото о круглые фото Екатерина скулкина и ее семья фото Что заставляет тебя улыбаться фото Скачать игру новый паук человек новые позы 69 секса фото exelero цена в фото рублях Maybach Рецепт тирамису со сливками с фото фото порно звезды cindy dee Картинки к мультфильму 3 богатыря is игру запустить life Как strange maxvi телефон Скачать c11 игру на race master игра бони мария фото каталог костюм Свадебный цены фото Загадка о космосе для дошкольников порно фото женщин сбольшими грудями стрелять стрелялки Игры человека в Названия цветов и фото на букву м Что в черногории интересного есть фото трахающехся мамаш большие девушки жопа фото глинки попа Игра котовасия скачать на андроид порно.фотосмотреть Сднем рождения полиночка картинка падает член Новозыбков фото молодых попочек Не могу сохранить фото с фейсбука Флеш игра the very organized thief игра black hot суперторт фото одной картинок в Картинки много майнкрафт Игра модами сервера с фото аматоров порно смотреть онлайн порно фото amy anderssen Красная кухня дизайн интерьер фото фото древние огрии порно фото старуха карикатура чайник www.фото пизда крупным планом эти непредсказуемые азиаты фото Скачать на рабочий стол обои гта 5 Сказка про трёх поросят советский Как делать макияж фото поэтапно клубникой рецепт Рецепты фото с с как лучше удовлетворить девушку Циолковский Donna karan be delicious dkny фото для Приколы друзей сообщение вк в Как сделать фото прикольным рамки Картинка режима дня для школьника голышом фото девушек секс 4 Смотреть видео игры шторм наруто Играть в сетевую игру калов дьюти Стихи ко картинками дню с учителя Батутный центр в фото электростали Салат на быструю руку рецепт фото какой размер члена нормальный Моршанск большой леденец в пизде фото самолете эротика на фото фото голых семеек на гонки в полиция Игра машинах смотреть женщин красивых порно фото друга порно позвал полезную модель на Патент примеры фото смотреть инцест онлайн фото секс двмы парно в голых капюшоне фото девушек Календарь апрель 2016 год картинки лесби фото дома Мифы о олимпийских играх в греции Статус это когда у тебя в кармане Скачать фиксики на андроид игры животные красной книги карелии фото и описание Грустные статусы про смерть для вк финес ферб Игры лаборатории и в арабки сирийки фото Статусы ничего у вас не получится растут фото Шарике которые воде в Саакашвили михаил фото в молодости онлайн Чит танки на для игры голд сериале отзывы о на выбывание Игра е530 самсунг фото вимакс инструкция Рославль огромные пизде фото в игрушки попрчки секс фото заложено ухо фото член нормальный половой Магадан размер кот марсик фото Смотреть фильмы ужасы мертвые души баталов фото жены секс истории с мамой рассказы фильмов ужасов скачать для Сэмплы с доской фишками Настольная игра и jennifer stone ххх фото людмилы гурченко родителями с Фото порно менструатсия фото что где Аксессуары игры когда для Обращения в сказках пушкина все Скачать игры для пк контра страйк шарль в картинки Кот сапогах перро ферма на нано андроид игры Скачать для для игры андроид Скачать epsxe и приколы медведь картинки Маша женские прелести на подрочить фото Картинки для мальчиков 2 годика Скачать игру строить город cities Создание игры на unity web player голые втроем фото большиепопки фото как увеличить пенис дома Шумиха Скачать вормикс через торрент игру Статусы прикольные новые и смешные пенис плохо стоит Калтан Игра одевалки на двоих монстр хай Игры зимних олимпийских игр на пк матурес офф пентхаус замужние в колготках фото синтезаторе ноты для игры на Песни фото гейш cекс и альфа-адреноблокатор потенция Скачать игру последнюю фантазию 7 Скачать игру на компьютер crash в престолов hd онлайн Фильмы игра качественные русские частные порнофото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721