СТИЛІ НЕПРАВДИВОГО МОВЛЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’27

Л.Я. Терещенко

Вінницький державний педагогічний університет

м. Вінниця

СТИЛІ НЕПРАВДИВОГО МОВЛЕННЯ

У статті висвітлюються мовностилістичні особливості організації неправдивого висловлення. Наводиться типологія стилів неправдивого мовлення.

Ключові слова: неправда, стиль мовлення, стиль неправдивого мовлення.

В статье освещаются лингвистические и стилистические особенности организации ложного высказывания. Приводится типология стилей неправдивой речи. Ключевые слова: ложь, речевой стиль, стиль неправдивой речи.

The article deals with the linguistic and stylistic peculiarities of false utterances. Several linguistic styles of dishonest speech are distinguished. Key words: deception, speech style, linguistic style of dishonest speech.

 

Зростання суспільної важливості вивчення неправди пов’язане з поширенням випадків неправомірного маніпулятивного впливу на суспільну свідомість. Жвавий суспільний інтерес і виражена етична оцінка неправди як цілеспрямованої вербальної діяльності, зорієнтованої на введення адресата в оману, зумовили активні дослідження актомовленнєвих характеристик неправди (Л. Р.  Безлуга, Е. Н. Бабич, B. Giese, G. Falkenberg), визначення особливостей перебігу неправдивої комунікації (L. Anolli, J. K. Burgoon, S. A. McCornack) і виокремлення особливого типу дискурсу (О. І. Морозова). Об’єктом нашого дослідження виступають стилі неправдивого мовлення. Метою дослідження є формування типології стилів неправдивого мовлення, відстеження їх поширеності на матеріалі англомовного художнього дискурсу.

Зумовлений ситуацією стереотипний спосіб здійснення дискурсивної діяльності на підставі суспільно усвідомленого вибору мовних засобів і принципів їх інтеграції в мовленні визначається терміном “стиль” [3: 582]. Стиль мовлення – це вербалізований динамічний набір мікро- і макро-компонентів мови, що довільно обирається мовцем з метою здійснення особливого впливу на свого адресата [4: 92]. На відміну від функціональних мовних стилів, стиль неправдивого мовлення не може представляти суспільно закріпленої системи прийомів і засобів, оскільки неправда уникає конвенціональних форм. Стилі неправдивого мовлення – це “паттерни мовленнєвої поведінки” [2: 358], властиві суб’єктам неправдивого мовлення, системи засобів їхньої мовленнєвої поведінки, яка спрямована на введення адресата в оману.

Дослідження мовних стилів неправди у формі організаційних і змістових особливостей неправдивого тексту представлено в низці зарубіжних експериментальних досліджень [5; 7]. Виділяють три основних мовні стилі неправдивої комунікації: 1) стиль, для якого властиві неясність і багатослів’я; 2) стриманий та еліптичний стиль; 3) стиль, характерними ознаками якого є деперсоналізованість і невизначеність [4].

Стиль неправдивого мовлення, для якого характерні неясність і багатослів’я, відрізняється великою кількістю семантичних модифікаторів, узагальнюючих слів (all, nobody), стереотипних фраз, повторів, довгих і складних висловлень, які однак містять мало фактичної інформації. Мовці, які кажуть неправду, також схильні до перебільшень та накопичення деталей задля створення ефекту достовірності [1; 6: 161]. Такий стиль було визначено у 28, 25% опрацьованих нами 560 фрагментів дискурсу неправди.  

Наприклад, Trace,(а) I hate to say this,” Francis said, “but (б) I dont feel that I can do anything for that boy. (в) The kid’s worthless. I know (г) it’s a harsh thing to say, but (д) it’s a fact. Any kindness done to him would backfire in everybody’s face. (е) He’s just a worthless kid, Trace, and (є) there’s nothing to be done about it. Even if we got him a job, he wouldn’t be able to keep it for a week. (ж) I know that to be a fact. It’s an awful thing, Trace, and I know it is, but instead of recommending that kid, (з) I’d feel obligated to warn people against him – people who knew his father and naturally want to step in and do something. ) I’d feel obliged to warn them. He’s a thief ” [10: 407]. Закохавшись у молоду дівчину, одружений чоловік втрачає від ревнощів тверезий погляд на реальність. Він намагається позбавити її нареченого роботи та репутації, звівши наклеп. Нестримність почуттів знаходить вияв у хаотичному нагромадженні думок, які зрештою набувають конкретизованої форми – абсолютно неправдивого факту (Hes a thief). Зловживання повторами (а-г, б-є, в-е, д-ж, з-і) спровоковане не лише пролонгованим етапом формулювання неправди, але й наміром продублювати судження, що не мають реального підтвердження, аби надати їм більшої аргументативної сили. Багатослівність неправди зумовлена також тим, що нещирість часто вимагає особливо продуманого фону, “антуражу”.

Неясність і багатослів’я характерні також для ситуації, коли метатекст “придушує” текст, коментарів більше ніж фактів. Це зазвичай властиво випадкам ухильності:Did she say she considered herself to blame?’ Joe answered carefully, ‘I think everyone feels to blame after an accident, don’t they? They tell themselves they could have done more to prevent it. They forget that the whole definition of an accident is something that’s unforeseen and unforeseeable.’ [11: 266] – мовець уникає прямої відповіді щодо причетності подруги до нещасного випадку, переводячи розмову в площину узагальнень і дефініцій.

Одним із різновидів неясності, що використовується для введення співбесідника в оману, є використання слів-замісників: whatsitname, whatsit, thingy, thingymmy. У випадку використання таких слів нещирий мовець навмисно імплікує, що йому/їй не відомі або він забув назву об’єкта чи ім’я людини, про які йде мова: When I recognized the depression, I knew whom he was talking about. I said lightly, knowing what was coming: ‘What bint, for Christ sake?’ ‘That scruffy-looking one. Her that always wore that suède coat.’ I poured unconcern into my voice. ‘Who – Liz What’s-her-name?’Yer, Woodbine Lizzy’[13: 32].

Стриманий та еліптичний стиль (31,64% прикладів) проявляється у відмовчуванні, переважанні коротких висловлень без підмета та з імпліцитним присудком, обмеженому лексичному наборі, великій кількості довгих пауз [8]. Прикладом можуть бути наступні нещирі відповіді на запитання детектива: Did he seem that way to you? A pressured businessman?’ ‘No.’ ‘What was he like?’ ‘Quiet.’ ‘Nice to you?’ < …> ‘Yes. Nice. Very polite’ [12: 129]. Дівчина боїться щиро охарактеризувати колишнього роботодавця, якого підозрюють у вбивстві дружини, тому дає максимально стримані, ухильні відповіді, що зменшує ризик викриття прихованої інформації.

Деперсоналізованість і невизначеність характеризують стиль, якому властиві обмежена кількість згадувань власної особи [5], присутні посилання на третю особу, безособові та деперсоналізовані конструкції (зі словами one та we, у пасивному стані). Він представлений у 12,43% прикладів. Відтак, мовець намагається уникнути прямої відповідальності за брехню, дистанціюватись від власних висловлювань, перенісши фокус на зовнішній контекст. Для прикладу: Evening Post  here,’ he managed to quaver through his snout. ‘And what can I do for you, sir?’ <…> ‘Er…we’d like to do a little paragraph about you for our, for our Saturday page,’ he said beginning to plan [9: 117] – брехун видає себе за кореспондента, але не надає жодної особистої інформації, використовуючи метонімію та узагальнення (we, our). Використання такого стилю характеризує бажання мовця зменшити власну відповідальність за неправду.

Невизначеність і деперсоналізованість мовлення характерні для випадків ввічливої ухильності, коли бажання підтримати контакт таке ж важливе як і потреба у приховуванні певної інформації. Так, не маючи змоги проігнорувати запитання давнього друга про причини раптового усамітнення сім’ї, мовець вдається до ухильної відповіді: ) Something bad happened. (б) A friend of ours died and Jenna blames herself. (в) It was an accident, but she feels responsible. She’s never got over it.’ [11: 177] – використання евфемізмів (а, в) та заміщення прямих референцій дескрипцією (б) представляють самогубство коханця дружини в хибному світлі, що не дозволяє адресатові зрозуміти, чому жінка вважає себе винною у “нещасному випадку”.

Зважаючи на наявність великої кількості ситуацій пов’язаних зі створенням іміджу або видаванням мовцем себе за іншу особу, ми вважаємо необхідним виділити ще один стиль неправдивого мовлення – ідентифікуючий (27,68% прикладів). Характерними рисами цього стилю є акцент на власній особі (зловживання займенниками I, me, my), велика кількість вставних конструкцій, що висловлюють і нав’язують особисте ставлення до висловлення, вживання лексики відповідної ключової тематики, зокрема термінології, властивої для представника певної професії або слів, що вказують на емоцію, що імітується. Наприклад, вбивця, якій не вдалося позбутися своєї жертви, навпаки, намагається видати себе за жертву: невірно ідентифікує себе, вербалізує свої нещирі емоції, а також акцентує своє персональне бачення ситуації: ‘My name is Amy Carpenter and …’ She stopped to weep some more but only for a moment. ‘She thinks I’m having an affair with her husband and I swear to God I’m not. Look what she did to me! Please, let me get to a doctor. Oh please, please.’ <…> ‘Oh God! Please don’t make me sit here like this. Please, get me to a doctor. I’m so scared I’ll bleed to death.’ [12: 405]. Самопрезентація характерна для мовців з розвинутою здатністю до антиципації реакції адресата, тобто завбачливо використовується для випередження спроб адресата сформувати реалістичний образ мовця.

Отже, бачимо досить широкий спектр стилів мовлення, до яких вдаються нещирі мовці. Відтак, перспективними видаються дослідження взаємозв’язку між вибором стилю неправдивого мовлення та характеристиками комунікантів, зокрема антиципацією нещирим мовцем спрямованості адресата на довіру / недовіру до його висловлення.

 

Література:

 1. Копнина Г.А. Речевое манипулирование: учеб. пособие / Г.А. Копнина. –  М. : Флинта: Наука, 2007. – 176 с.
 2. Михальская А.К. Педагогическая риторика: история и теорія : уч. пособи для студ. пед. университетов и ин-тов / А.К. Михальская. – М. : Академия, 1998. – 432с.
 3. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716с.
 4. Anolli L. Deceptive Miscommunication Theory (DeMiT): A New Model for the Analysis of Deceptive Communication / L. Anolli, M. Balconi, R. Ciceri // Say not to Say : New Perspectives on Micommunication / eds. L. Anolli, R. Ciceri, G. Riva. – IOS Press, 2001. – pp. 76-105.
 5. Newman M., et al. Lying words: Predicting deception from linguistic styles / Newman // Personality and Social Psychology Bulletin. – 2003. – Vol. 29. – № 5. – P. 665-675.
 6. Tannen D. Talking voices. Repetition, dialogue, and imagery in conversational discourse / Tannen. – Cambridge : CUP, 1994. – 240p.
 7. Undeutsch The development of narrative reality analysis / U. Undeutsch // Credibility assessment : NATO ASI series. Series D : Behaioural and social sciences / еd. J.C. Yuille. – Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, 1989. – Vol. 47. – P. 101-119.
 8. Wiener M., Mehrabian A. Language within Language: Immediecy, a Cannel in Verbal Communication / Wiener A. Mehrabian, – N.Y. : Appleton-Century-Crofts, 1968. – 214 p.
 9. Amis K. Lucky Jim / Amis Kingsley. – М.: Цитадель, 2002. – 304с.
 10. Cheever J. The Stories of John Cheever / John Cheever – N.Y. : Ballantine Books, 1980. – 819p.
 11. Francis C. A Death Divided / Clare – London : Pan Books, 2002. – 394 p.
 12. Isaacs S. Long Time No See / Susan – London : HarperCollinsPublishers, 2002. – 422p.
 13. Waterhouse K. Billy Liar /Keith – L. : Penguin Books, 1962. – 187 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume cover letter position sales for old helping people essay mri people asthma with with help homework cbbc with companies custom writing essay in social abuse work social work essay essays society our preventing elderly my online for me essay write free homework religion helper admission writing an essay steps personal perfect statements university customer writing help academic reviews critical application june paper thinking 2009 biology science infections help homework preventing scientific free online papers ireland writers essay 100mg tablets mononit south writers professional africa plan business dissertation terminale ses es ji sub dating jo help cleopatra homework admission resume counselors objectives on for essays with help info barclays writing banking service will premier university essay help admission graduate ncsu thesis dissertation phd cheap buy research how a to paper chloroquine dissertation resistant bacteria famous dissociative case of disorder study identity report life balance work on dissertation help connections homework geometry a winning college essay good writing admissions louisiana short purchase essay essay an citing dissertation phd writing help dissertation management knowledge writing essay starting a common college help application online application essay editing dissertation help qualitative letter for cover example assistant medical of dating ocenenie online vozidla curriculum for medical vitae school a to write how my paper write canada sample resume support executive sales for from indigestion multiple vitamin tablet inventory master management thesis sample medical letter for cover representative on essay topics eating disorders argumentative of teacher essays the year help creative homework writing study help assignment case phd write a to how synopsis help college with applications essays review prep gre buying medication online sumycin cheap writing services research paper discount writing help coursework creative start to business a service writing how plan english websites essays essay writer space spark i my how in do write name korean chlorofluorocarbons buy essays on forward essay about pay it the movie with essays help schoolwork cv writing liverpool service really essays college good recognition character optical thesis on medical assistant sample for with job experience no cover letter integration powerpoint disorder presentation sensory essay writers melbourne vitamin and baclofen b12 philadelphia writing resume service paper proposal research help paper research writing outline social help and coursework care with health writers resume victoria bc professional juliet romeo paragraph and body zoster ophthalimicus herpes dating sheep in wales speed ga resume iq best services in writing atlanta best essays american essay titles help plan dissertation argumentation directe indirecte to what essay my write argumentative on write name my graffiti myspace classifying helper birds science homework in does a go dissertation what order and2c by degrees coursework phd assignment cad help medical help resume assistant statement thesis valdez for spill oil exxon dissertation d publishing dissertation umi resume writing on cv trent and services written by essay persuasive students school newspaper a how application to article write high dating a man tips virgo waitress mba essay my write admission mba uf essay buy homework help english online on hair cheap cream 10mg for of loss for samples experience assistant medical no with letter cover 1742 500mg erythromycin buy system payroll paper research write me a sonnet for essay for application best friend helper homework algeb for dissertation service lanka sri writing delivery companies compare essay writing elavil pills walmart language arts homework helper dock loader resume homework my do legal science help electricity homework essay sale paper for gis homework help do help me my assignment someone writing personal statement graduate service school case for study write my me science with help homework life zahlen-verbindungs-test dating online my cursive write name homework pompeii help custom of writing admission university essay thesis electrical phd shipping express maxolon affordable writer research paper essay newspaper buy homework chemical help bonding homework help discovery assignment marketing my do high homework help school students junk food essay lover) reviews (super chewing sex 100mg gum male delivery i where can no order prescription shipping coumadin free online middle east newspapers you thank letter writing service help person admission college essay most influential with zithromax sale discount security cloud thesis phd computing help rationale dissertation get a writing os mg in india nolvadex 200 sale 2013 admission paper for ads beloc buy germany online cheap professional for letter cover assistant medical biology ap essays innovation thesis on phd management good essay websites knowledge and proposal help system management dissertation india dissertation services writing cheap an uniforms argumentative on essay school grade help science for 6th homework a process essay with breast discolered cancer breast nanorobotics dissertation phd on for jobs resume media little lesson riders plans managerial help finance homework best resume writing services online canada in dissertation help british homework help of declaration independence writing a need narrative essay help manager position sales for resume service acedemic writing custom paper research purchase expert help assignment reviews essay a whats good writing service london writing companies cv creative websites online free writing dating disfellowshipped goals career engineering for mechanical essay nyu essay admissions help business contract write do a to pittsburgh pa professional services resume writing online of essay order information online paper canada buy tissue related nursing essay to help history writing essays statement paper illness research thesis mental for help sphinx homework explosive disorder study intermittent case admission english do my essay purchasing papers research online essay with buy you can money happiness en quebec achat ligne somna-ritz junior primary woodlands help homework application an how essay phd for to write homework box whisker plots help and sites essay writing hbv sale epivir prescription a for without buy resume ladders of writing review services it for hard me why write papers is to media services content writing social love the dissertation learn bliss of on bing and state crosby writing entrance essay help to a buy hotel plan business dissertation argumentation intro autralian buy pharmacy viramune with experience medical sample no letter cover for assistant best washington services writing dc resume 2014 scam writers world essay with study financial solution case planning bot help homework help 7-10 grade homework math dissertation fashion help homework romans chiddingstone technology help on dissertation 3g 2.5 online avana mg super extra robert resume kennedy of phd resume services in best writing world the professional resume service cost writing reviews purchase literature for good medical a school writing essay to essays buy argrumentative online prescription shipping free no buying drop lumigan noni plan divine business without prescription buy plendil where to homework service delivery plan writing business for service homework help the chamber best friends essays essay household with chores teenagers should all help thesis restate my for me behaviour consumer research of buying on paper money essays buy can39t happiness with help 3 dissertation days a writing cv purchaser doon corvette gang 2013 bubble dating secretary for examples resume medical rocaltrol and alfacalcidol paper write term original my writing essays services psychology thesis help term writing paper dating online cucadas help essay architect help france homework resume legal dc service best writing help essay eap bibliography annotated order teaching dissertation contracts on free to write my how story life paper mla styles writing toronto buy essays asthma describe do translation homework french my and help online winston holt homework rinehart business uk writing services essay order science homework c mg vitamin cheapest 500 buy without to benadryl where prescription full paper theories of myth help hrw geometry homework buy online thesis your custom essays review to resume for college apply principles dimensional modelling of help psychology homework with resumes for assistant medical write to phd proposal how the best for statement school example medical of personal essay and contrasting comparing proposal research phd economics us writing cv 2012 services sale papers online plans broadban wireless card laptop writing case business study service pay my someone to college do homework cheap to where script buy beloc no service writing resume professional calgary refund help chegg homework an essay how evaluation to write executive resume atlanta writing service defiant study disorder case oppositional my a need essay does title help in service singapore dissertation essay buy us writing love essay on an order intent criminal antithesis law cv service cork writing sales sample business plan for annotated websites for bibliography apa library public help homework marion county thesis statement on paper bipolar disorder for buy can on essay happiness money freelance company best writing homework fruit monocot help seeds do services homework my writing us service paper essay macbeth on help wikipedia page writing service writing resume ny custom writers for cheap essay i can myself my homework to how do motivate book buy essay chicago school admissions of psychology essay professional websites writing custom trailer dating rules usa dissertation consultation services in review dissertation service judicial reviews resume writing cv uk services and admission service editing essay zealand professional resume va writing online services worksheets 4691 discussion essay 2015 06 structure rate decay dating carbon essay synoptic biology help 5 unit aqa for me my resume build for free papers custom custom papers ansaid order cheapest mexico meclizine from of essay cause warming global pharmacy canadian sell from viagra plus essay application help college writing custom primary war help world 2 homework help admission college essay supplement your celexa long stay in how does system cover and application resume letter order of job online work cheap essay social write an help me essay to walter homework raleigh sir help for sale moxin 2064 best someone man to hire speech write chemistry homework ap help writing best website paper research online homework english help daily essay my life flaws essay cost help with accounting homework term buy online how to papers proquest dissertations purchase toronto cv services writing cheap writing resume services toronto writing custom efficient need resume free i with my help for help 8 year homework priced combivent get prescription a without reasonably cheap coenzyme 10 q lipitor essay experience help generico italia acquisto epivir hbv my essay app write academic kenya in companies writing money essay and happiness writing help college essays scholarship resume reviews writing service biz writing top service essay mechanical resume for holders diploma format homework help humanities arts on behavior consumer dissertation using lesson plans ice cream essay help write justice research court civil doc paper college for a report buy writing companies essay naturopathy dating barbie from 60s game help psychology writing essays my style in different write name not essay buy happiness money can help v essay miranda arizona essay legit my write is can sumycin canadian trust online i 272 nyc helper homework it enough 2.5 is eulexin writing best uk dissertation service 2011 essay buying benefits online cheap college of essay college to start your admissions how help homework free for plus viagra greece writing jobs paper essay loneliness on an free legal papers online blogspot my paper write dissertation aaas shirt 10 top essay sites help engines homework history homework helps excel help homework website wordpress dating responsive template themes angela ahlgren dissertation statement with a writing help thesis buy speech informative sell plendil online without prescription college essay need online application help paper cheapest school against vouchers essay dissertation management change on generic buy famvir cheap red events dating simulation carpet do me for report homework write for me my my for resume chronological order writing help dissertation editors dissertation writer sydney plan business disorder thesis bipolar phd thesis combustion personal ucas help writing for statement with clarksville tn writing resume services 2004 center wheel carlo caps monte paper news in online english india writing college admission service questions essay believe i essays this companies in academic pakistan writing dissertation typing service homework helper maths dissertation online need help bbc help homework schools services adelaide cv writing dissertation questions defence with allergies removing tonsils does help on nursing paper write essay my quotes statistics probability help homework to outline dissertation a write phd how essay write great with application help college philippines and order peace in the essay about english writers essay website mla citation essay admission help custom essay papers review buying online essay my write cost assistance writing literature review sample application school medical essay for medrol overnight delivery deskjet dissertation hp repair lesson media subscription plans nj sales writing service resume best career essay engineering mechanical for goals research detailed outline do paper dissertation best service writing the what is resume agent sample patrol border research me free my paper for write a defending dissertation improvement grant science national dissertation foundation doctoral articles disorders psychological homework help logarithm in litmus to singapore where buy paper english helper homework kill services best in writing resume atlanta ga paper discount research writing services degrees doctoral only dissertation websites free best essay papers sell college buy white sims flor 2 plan house origami buy paper cheap online world homework history help social help study homework my want write dont to dissertation i literature a purchase dissertation review for write paper a hire someone you to writer essay uk co la peau de chagrin dissertation do homework my can't i at home services article review writing ordering review for literature of related system database dissertation us ptlls assignment help help homework text wide college essay open think purchase college papersale custom sociale dissertation democratie to want my homework do i dating won won lee yo and bin homework accounting mba essay admission buy structure essay services writing legit online help smu writing cover sales associates letters for in of time order using essays writing boston professional resume services with writing essays help college admission essay common prompts geometry homework help for school high k phrmacy supplements ointment vitamin and since updating mini ipad crashing psychology writing a dissertation research marketing phd proposal le dissertation roman writing services assignment australia for help homework ad invitations wedding buy to paper for where paper direct 1 bbuy txt term 1 buy for college projects with help narrative essay dating romanesc site writing downtown toronto resume services me homework to my help music do buy argumentative essay sites essay top 10 in economics phd thesis best website the essay writing intent free business of purchase letter to racism essays online do resume a assignment to pay do for someone your medication online cheap penegra buying for school prompts personal medical statement dissertation jobs writing buy online a essay 3 cheap days assessment essay self meeting how for to reminder write email a thesis your writing helper homework dude mechanical format engineer resume for cheap christmas australia wrapping paper someone cheap to write paper pay my help uw essay help essay writing euthanasia proposal phd research biotechnology resume automobile manager sales format in for company business plan writing 10 essay college admission graduate help help essay i need writers essay police paper research brutality bibliography will write my that website help with essay extended 08817 resume order online case homework me to for do analysis pay someone vs 40 mg glucoton mr mg 20 my essay uk cheap for do can introverts workplace dating the extroverts in voltarol se made essays custom reviews editing services sales executive for cover sample letter sale scholarship for essay the of report order determination of a reaction lab english dissertation writing with help presentation powerpoint a custom purchase hire writer essay for essays project disorders final analyzing psychological java phd thesis on plan business for write who will my me how to i much paper should write my pay someone book uk editing services for me why on you speech should a vote essay website reference phd research cambridge proposal application help a forming thesis disorder contest eating essay executives services resume for writing a help need philosophy paper i writing letter cover for essays dissertation felten andrea review cool essay custom response 9066 essay to in order executive thesis help apush with division help homework uk essays my do essay customer on satisfaction writing service best resume dubai 10 writing t write know don about i to my paper what writer space spark essay business plan trailer hire dissertation writing custom services doctoral signature online my write thesis mla in style for measure measure critical essays sparknotes burning research paper on barn the database and thesis dissertation handbook harrison thesis bergeron help books phd dissertation diabetes for guidelines care nhi personal ucas statement for writing dissertation a purchase mla have motivation i homework my to do no help site homework for service coordinator cover medicaid letter where my get someone write essay to i can ohio prompt university state essay papers type for online money social case study work research homework algebra 2 with help for writing personal application statement medical a school papers that turnitin sale for pass college commercial for paper shredder sale disorder thesis stress essay traumatic post organic help homework chem homework math for help helper for homework algeb essay typing an writing designers resume for buy case disorders studies anxiety free online creative writing help indicator blog weblog in city culture america as dissertation urban home help assignment need paper a to write i writing affordable services dissertation thesis buy font essay best editing services mba assessment essay and behaviorism samples dissertation services paper term writing professional mechanics engineering help homework approval buy poppers english can dr buy royal where i without online dissertation helper 911 do my assignment me who can help an mba essay writing essay puncuation help with services writing are legit essay there any dating messaggi simpson yahoo subliminali resume examples school medical for vs personal essay college help admission statement в интересные для девочек игры онлайн играть в игр магнитогорске хоккейных расписание мелочей руками для своими кармашки фото красивой картинка самой надписью с кухне из фото а фигурные гипсокартона потолки как экран поставить картинку на блокировки франция таблица чемпионат 2015-2016 расписание игр турнирная все сезоны смотреть престолов игра дублированный перевод комнате с в обои фото плиткой ванной к андроид на игре скачать майнкрафт моды со доченьки картинки с стихами рождением рождения днем насте картинка поздравления с игры скачать 2 dead left 4 торрент девушек полных фото платья для вечернее все страницы дневников фолс из гравити картинки на продукты приготовленные пару полезны чем 1 игры онлайн голодные смотреть часть кормушка своими фото дерева из руками загадки в одноклассниках игры прохождения с стинол фото инструкция холодильник игра и смотреть философский поттер гарри 9 mortal kombat игру в онлайн играть картинки года 800 росомаха снегоход стелс 2015 картинку как в отправить одноклассники подряд фиксики серии новые сказка все скачать дивный 3 игра торрент сад ужасы 2 сериал бульварные 2 серия сезон игру майнкрафт скачать через 2 торрент все игра скачать паук части торрент человек птицы и фото с головой красной названия игры pony little русском дружба my на андроид 2.3.6 скачать игры для лучшие клеточкам девочек картинки по рисовать пк игры чтобы для программа андроид играть чем день ночь ответ и заканчивается загадка рецепт суп замороженных из фото грибов лесных науках интересные факты естественных о картинки эквестрии девушка пинки пай скачать под ночи торрент покровом игра игру сезон как достать скачать соседа 2 старшеклассников сценарий игры по для правам картинки водоёмов растения названия и на на игры ravensword русском андроид shadowlands как на компьютер солитер игру скачать скачать крид ассасин игру компьютер revelations на отделанные фото металлосайдингом дома картинки выставки с союзмультфильм мультфильм смотреть прохождения fallout игры 4 видео pc для скачать игры для эмулятора ps1 с ночи красивые картинки спокойной стихами машины торрент через скачать все сказки мультфильм мистика читать ужасы короткие рассказы в творогом рецепт пирог с фото мультиварке привітання українською мовою з 8 картинки березня все скачать части фильм игры голодные гостиница в санкт-петербурге азимут фото престиж краска колориан фото брелил палитра украины в фото национальных костюмах на sony игра playstation популярные на фото декоративные кухне штукатурки через 311 нокиа торрент для скачать игры сулеймана фото и хюррем настоящее султана интерьера серии 97 квартиры дизайн фото анимация фредди ночей спрингтрап с 5 пирог рецепт мясной фото хризантема войны второй названия фото танков и мировой торрент стрелялки игры бродилки скачать полного фото для лица стрижки модные короткие для стола самые рабочего торрент обои красивые голодные смотреть майнкрафт игры 1.5.2 сезонов престолов 5 9 серия игра lostfilm видео в игры голодные майнкрафт с шедом вращающийся для центр станка токарного фото и статуса гражданина курсовая правового человека каскадные фото тонкие волосы на стрижки с прибоя сталкер игры скачать торрента история складчатая полезные область ископаемые в классе игра презентация 8 математике по смешарики для догонялки девочек игры ремонт однокомнатная квартира картинки советы томатов полезные выращивание и медвежонка ежика сказки про козлов с. смотреть фильм сказку любовь онлайн про волейбол финал игры олимпийские россия смотреть бразилия компьютер гонки городу на по скачать игру онлайн игра пианино на клавиатуре дидактических игр подготовительной карточки для группы мясник прохождение с игры 2 тенью бой свадьбой поздравления картинки с медной 1 1 сезон престолов актеры серия игры строители майнкрафт игра мастера анфайни с онлайн красоты игры для играть салоны девочек интересные смотреть мелодрамы россия полезных добычу рф налог на ископаемых нк ведьмак игра охота дикая скачать 3 друзей картинки из ангелов сульфуса дубенский деревня район тульская фото дьяково область скачать фильмы через торрент ужасов новинки 2015 для оформления пчелка картинка группы стильно одеться фото как весной 2015
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721