СТУПЕНЮВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’282:81’367.624

Г. І. Гримашевич,

Житомирський державний університет імені Івана Франка,

м. Житомир

СТУПЕНЮВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТАХ

У статті за опублікованими лексикографічними, лінгвогеографічними й текстографічними виданнями та власними діалектними матеріалами, зібраними в середньополіських говірках Житомирської області, проаналізовано способи утворення форм компаративна та суперлатива в говорах українського діалектного континууму, акцентовано увагу на переважанні синтетичних утворень у говірковому мовленні та на розмаїтті фонетичних і дериваційних варіантів ступеньованих форм адвербіативів.

Ключові слова: прислівник, діалект, ступені порівняння, компаратив, суперлатив, синтетична форма, аналітична форма.

Гримашевич Г. И. Степени сравнения наречий в украинских диалектах.

В статье по материалам опубликованных лексикографических, лингвогеографических и текстографических изданий и собственным материалам, собранным в среднеполесских диалектах Житомирской области, проанализированы способы образования форм компаратива и суперлатива в диалектах украинского диалектного континуума, акцентировано внимание на преобладании синтетических образований в диалектной речи и на разнообразии фонетических и словообразовательных вариатов форм степенем сравнения адвербиативов.

Ключевые слова: наречие, диалект, степени сравнения, компаратив, суперлатив, синтетическая форма, аналитическая форма.

  1. I. Grymashevych. Stupenyuvannya of adverbs in Ukrainian dialects.

In the article after the published lexicographic, lingvogeografic and tekstografic editions and own dialectal materials collected in the serednepoliski hovirky of the Zhytomyr region it is analysed the methods of formation of comparative and superlative forms in hovory of the Ukrainian dialectal continuum, attention is accented on predominance of synthetic educations in hovirka broadcasting and on the variety of phonetic and derivatsiyni variants of stupenevani forms of adverbiatives.

Key words: adverb, dialect, degrees of comparison, komparative, superlative, synthetic form, analytical form.

Граматична, як і лексична та фонетична системи української літературної та діалектної мови, позначені в сучасних умовах динамікою, що призводить до вияву новітніх тенденцій у їхньому функціонуванні. З-поміж граматичних важливою є проблема ступенів порівняння якісно-означальних слів, насамперед прикметників, хоча значне місце належить і прислівникам, особливо діалектним, які мають здатність до утворення низки специфічних форм компаративна та суперлатива в говірковому мовленні, поповнюючи завдяки цьому лексичну та граматичну діалектні системі, які водночас є джерелом для збагачення літературної мови.

Зауважимо, що проблему генези компаратива та суперлатива прикметників і прислівників на матеріалі літературної мови порушено в працях С. Бевзенка, Л. Булаховського, А. Грищенка, С. Зінченка, О. Потебні, С. Самійленка та ін. Категорію ступенювання в сучасній українській літературній мові досліджували такі мовознавці, як І. Вихованець, Ю. Карпенко, О. Качура, А. Колодязний, Н. Костусяк, І. Кучеренко, М. Леонова, І. Чапля та ін. Українське говіркове ступенювання привертало увагу діалектологів, зокрема С. Бевзенка, І. Верхратського, О. Горбача, Й. Дзендзелівського, П. Лизанця, А. Москаленка, В. Німчука, І. Панькевича, Н. Прилипко, П. Приступу та інших, у працях яких переважно проаналізовано утворення форм ступенів порівняння в говірках південно-західного наріччя. Крім того, на матеріалі сучасного діалектного мовлення ґрунтовно дослідив функціонування форм ступенів порівняння прислівників у західнополіських і суміжних говірках Ю. Громик, який у зазначених діалектних утвореннях виділяє чотири моделі утворення простої форми вищого ступеня прислівників, акцентує увагу на наявності суплетивних форм, виділяє префікси, за допомогою яких утворюються форми суперлатива, створює загальну картину функціонування форм ступенів порівняння в досліджуваному континуумі [3].

Водночас цілісного дослідження, у якому було б проаналізовано систему утворення сучасних форм компаративна та суперлатива прислівника на різних теренах українського діалектного континууму, досі немає, що й зумовлює актуальність нашої розвідки, яка, крім зазначеного, посилюється ще й тим, що форми ступенів порівняння прислівника досить рідко представлені в лінгвогеографічній продукції (наприклад, в Атласі української мови лише дві карти присвячено формам ступенів порівняння прислівника на -ш- (к. 246) і на -іш- (к. 247), водночас у другій зауважено тільки про прикметники, але в коментарях зауважено, що функціонують і прислівники з такими ж суфіксами [1]), у діалектних словниках і говіркових текстах зв’язного мовлення.

Мета статті – проаналізувати особливості творення форм ступенів порівняння прислівника в українських діалектах на сучасному етапі їх розвитку.

Джерелами дослідження слугували лексикографічні, лінгвогеографічні й текстографічні виданнями та власні діалектні матеріали, зібрані в середньополіських говірках Житомирської області.

Як засвідчила вибірка форм ступенів порівняння прислівників із зазначених вище матеріалів, найуживанішими в діалектному мовленні є синтетичні форми (з метою мовної економії) вищого ступеня порівняння, які демонструють різноманітні суфіксальні утворення та фонетичні варіанти, більшість із яких зумовлена фонетичними особливостями того чи іншого діалектного ареалу. Аналітичні форми ступенів порівняння практично відсутні в діалектному мовленні.

У лексикографічні працях переважно зафіксовано прислівники у формах компаратива із суфіксом –ше, який   залежно від території побутування виступає у фонетичних варіантах –ши, –ші, –че, -чо та в усіченій формі -ш-, причому самі прислівники демонструють низку фонетичних виявів, яких не знає літературна мова: бíрше  ‘більше, частіше’ (СБГ, с. 32), бóрше ‘скорше’ (Шило, с. 57), рáнше ‘раніше’ (Сабадош, с. 305), рáнче ‘т. с.’ (СЗГ, ІІ, с. 114), ׳ран’че ‘т. с.’ (ГІУ, с. 257), ׳ран·ш·е ‘т. с.’ (ГБ, с. 96), тúкше ‘тихіше’ (СЗГ, ІІ, с. 198), вúкши ‘швидше’  (СЗГ, І, с. 56), дальш ‘якомога далі’ (СУСГ, с. 63), дальш,  дальше, дальші ‘т. с.’ (Сагаровський, с. 81), тáнчо ‘дешевше’ (Шило, с. 249), легш ‘легше’ (Сагаровський, с. 206) тощо.

Значно рідше фіксуємо утворення із суфіксом –іше та власне  діалектними варіантами –ійш та  –ищ (-іщ), а також його усіченою формою -ішдужíше ‘дужче, сильніше’ (Сагаровський, с. 96), файнíше ‘гарніше, краще’ (СЗГ, ІІ, с. 219), ранíйше ‘раніше’ (СЗГ, ІІ, с. 114), хрипчúще ‘більш хрипко, хрипкіше’ (СЗГ, ІІ, с. 234), п·із’н’ішче ‘пізніше’ (ГІУ, с. 255), хутнíш ‘швидше’ (СЗГ, ІІ, с. 236) тощо.

Поліський діалектний обшир якнаймасштабніше репрезентує архаїчний суфікс  –ій (варіанти –ей, –ий), який, за словами Ю. Громика,  найуживаніший у західнополіських говірках, функціонує здебільшого в наголошеній позиції (лише в одній говірці зафіксовано більше 80 утворень) та в усіченій формі , що зумовлена втратою кінцевого [й] [3],  хоча побутує й на інших теренах Полісся, відзначаючись фонетичними варіантами, що зумовлені фонетичними рисами відповідного поліського діалекту, зокрема в східно- та середньополіських говірках переважає форма –ей (-єй), що відбиває одну з фонетичних рис цих діалектів – збереження етимологічних звуків у нових закритих складах мудрíй ‘краще’ (СЗГ, І, с. 322), ранíй, рáнший ‘раніше; колись’ (СЗГ, ІІ, с. 114), ранíший ‘давніше, колись’ (СЗГ, ІІ, с. 114) тиснíй ‘тісніше’ (СЗГ, ІІ, с. 200) холоднí, холоднíй ‘холодніше’ (СЗГ, ІІ, с. 231) хутчúй ‘швидше’(СЗГ, ІІ, с. 236), висилíй ‘веселіше’ (СЗГ, І, с. 59), блúжей ‘ближче‘ (СПГ, с. 33), блíжей (ВМ), вíщей ‘вище’ (СПГ, с. 47), довжéй (ВМ), давжéй ‘довше’ (СПГ, с. 64), давнєй ‘раніше, колись’ (СПГ, с. 64; ВМ), нíжей ‘нижче’ (СПГ, с. 137), ближéй ‘ближче’ (СССП, с. 18), дáлей ‘далі’ (СССП, с. 26) та ін.

Діалектні форми суперлатива, яких відзначено значно менше, репрезентують утворення із префіксом най-, який додається як до простої форми вищого ступеня порівняння, як у літературній мові [2,  с. 311], так і звичайного прислівника, що не характерно для літературної мови, до однокореневих і суплетивних основ: найпéруч ‘найперше’ (СЗГ, І, с. 332), найбóрзо ‘дуже швидко, найшвидше’ (СБГ, с. 311), найбóрши ‘найшвидше’ (СБГ, с. 311), найхýже ‘найгірше’ (СЗГ, 1, 332), найдáле ‘найдальше’ (Турчин, с. 188), найлíпше ‘найкраще’ (там же), найпéрше ‘насамперед’ (там же), найскóре ‘найшвидше’, ‘найімовірніше, найправдоподібніше’ (там же), найпáче ‘найбільше’ (СПГ, с. 132), найбóрзо ‘душе швидко, найшвидше’ (СБГ, с. 311). Спорадично зафіксовано фонетично змінені варіанти зазначеного префікса над-, на– (надбúльше ‘найбільше’ (СЗГ, І, с. 330), набóльш ‘найчастіше’ (СПГ, с. 131). У західнополіських і суміжних говірках Ю. Громик відзначив для утворення форм суперлатива префікси най-, на-, нав-, над– [3]. У говірках південно-західного наріччя для утворення форм суперлатива найпродуктивнішим є частка-префікс румунського походження май-: найбóрши ‘найшвидше’ (СБГ, с. 311), майпобíрше ‘якнайбільше’, майпофýтше ‘якнайшвидше’ (ГГ, с. 119) тощо.

Спорадично зафіксовано суплетивні форми вищого та найвищого ступенів порівняння прислівника: лíпій ‘краще’ (СЗГ, І, с. 288), лучлýчій, лýчче ‘т. с.’ (СЗГ, І, с. 294), лýчче ‘т. с.’ (СУСГ, с. 118), менч, мéнче ‘менше’ (Сагаровський, с. 227), мєнєй ‘т. с.’ (Машеве, с. 49), мєншей ‘т. с.’ (Машеве, с. 53), бíлши (бíрши) ‘більше’ (Неґрич, с. 26), бульше (Машеве, с. 59), найлýчче, найлуччíше ‘найкраще’, ‘найбільше’ (Сагаровський, с. 251). Крім того, морфемна структура суплетивних адвербіальних утворень може бути ускладнена зменшено-пестливими суфіксами (бíльшон’ко ‘щонайбільше’ (Піпаш, с. 14), ׳лучачко ‘краще’ (ГІУ, с. 252)), префіксами по-, со-, шо-: (помайбíлше ‘щонайбільше, якомога більше’ (Піпаш, с. 148), согíрше ‘гірше’ (Піпаш, с. 179), согíрше ‘гірше’ (ГГ, с. 174), шонайбíрше ‘якнайбільше’, шонайбóрше ‘якнайшвидше’ (ГГ, с. 119).

Зауважимо, що в гуцульських говірках семантику вищого чи найвищого ступеня порівняння суплетивних форм адвербіативів із префіксом май– визначає наголос: майбíльше, маймнóго ‘більше’ – мáйбільше, мáймного ‘найбільше, щонайбільше, якнайбільше’, майлíпше ‘краще’ – мáйліпше ‘куди краще, щонайкраще’ тощо (Піпаш, с. 98), водночас відзначено утворення з таким префіксом лише із семантикою компаративна: май давнó ‘давніше, раніше’ (Піпаш, с. 97-98).

Отже, діалектні форми ступенів порівняння прислівників є неодмінною складовою лексико-граматичної системи говорів. Їхня семантико-словотвірна структура позначена архаїкою, оскільки збережена низка давніх форм прислівників, здебільшого є свідченням належності адвербіативів до певного діалектного ареалу, водночас демонструючи беззаперечний зв’язок української національної мови. Діалектні форми компаратива та суперлатива відзначаються формальною варіативністю на різних мовних рівнях, насамперед на фонетичному та словотвірному, свідчать про емоційну насиченість діалектного мовлення. Порівняно з українською літературною мовою репертуар діалектних форм ступенів порівняння значно ширший, що свідчить про лексичне та граматичне багатство діалектного мовлення. Використання ступеньованих форм прислівника в діалектних текстах передовсім залежить від тематики розповіді інформатора та його ідіолекту, хоча ця проблема потребує більш докладного висвітлення.

Перспективи подальших наукових пошуків убачаємо в дослідженні історії становлення діалектних форм ступенів порівняння прислівника, установленні генези низки говіркових адвербіальних утворень докладному вивченні функціонування форм ступенів порівняння прислівника в діалектному тексті, оскільки в цій розвідці на такому аспекті ми зупинилися лише принагідно. Виконання зазначених вище завдань неможливе без збору нового діалектного матеріалу, що спонукає до нових діалектологічних досліджень із максимальним виявом адвербіативів із залученням до співпраці студентів гуманітарних спеціальностей.

 

Список літератури

  1. Атлас української мови : У 3-х т. – Т. 1. Полісся, Наддніп­рян­щи­на і суміжні землі. – К. : Наук. думка, 1984.
  2. Вихованець Іван, Городенська Катерина. Теоретична морфологія української мови / За ред. Івана Вихованця. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004 – 400 с.
  3. Громик Юрій. Ступенювання прислівників у західнополіських та суміжних говірках // Ze studiów nad gramatyką i leksiką języka polskiego i ukraińskiego. – Lublin : Wudawnictwo UMCS, 2006. – S. 27–42.

Список скорочень джерел

ВМ – Власні матеріали, зібрані в середньополіських говірках Житомирської області.

ГБ – Бідношия Ю. І., Дика Л. В. Говірки Бориспільщини: Сучасні діалектні тексти та пам’ятки мови. – Київ: Інститут української мови НАНУ, 2008. – 480 с.: іл.

ГГ – Гуцульські говірки. Короткий словник / Відп. ред. Я. Закревська. – Львів, 1997. – 232 с.

ГІУ – Говірки історичної Уманщини і суміжних земель: монографія / [Г. Г. Березовська, І. І. Кривошея, Т. М. Тищенко]; за ред Т. М. Тищенко. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – 259 с.

Машеве – Говірка села Машеве Чорнобильського району Київської області / Ю. І. Бідношия та ін. – Ч. 1. – К., 2003. – 456 с.

Неґрич –    Неґрич Микола. Скарби гуцульського говору: Березовú. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – 224 с. (Серія «Діалектологічна скриня»).

Піпаш        – Піпаш Ю. О., Галас Б. К. Матеріали до словника гуцульських говірок (Косівська Поляна і Росішка Рахівського  району Закарпатької області) / Ю. О. Піпаш, Б. К. Галас. – Ужгород, 2005. – 266 с.

Сабадош – Сабадош Іван. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району / Іван Сабадош. – Ужгород : Ліра, 2008. – 400 с.

Сагаровський – Сагаровський А. А. Матеріали до діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). – Вип. 1. А – Об’ясняться / А. А. Сагаровський. – ОВВ НМЦ ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 296 с.

СБГ – Словник буковинських говірок / За заг. ред Н. В. Гуйванюк. – Чернівці : Рута, 2005. – 688 с.

СЗГ  –        Аркушин Григорій. Словник західнополіських говірок: У 2-х тт. / Григорій Аркушин. – Луцьк : Вежа, 2004.

СПГ  – Лисенко П. С. Словник поліських говорів / П. С. Лисенко. – К. : Наук. думка, 1974. – 260 с.

СССП – Лисенко П. С. Словник середнього і східного Полісся. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 72 с.

СУСГ – Словник українських східнослобожанських говірок / К. Глуховцева, В. Лєснова, І. Ніколаєнко, Т. Терновська, В. Ужченко. – Луганськ, 2002. – 234 с.

Турчин – Турчин Євгенія. Словник села Тилич на Лемківщині / Є. Д. Турчин. – Львів : Українська академія друкарства, 2011. – 384 с.

Чабаненко –        Чабаненко В. А. Словник говірок Нижньої Над­дніпрянщини / В. А. Чабаненко. – Т. 1–4. – Запоріжжя, 1992.

Шило         – Шило Гаврило. Наддністрянський реґіональний словник / Гаврило Шило. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008 (Серія «Діалектологічна скриня»). – 288 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cancer athletes zovirax sore treatment cold my homework do didn yahoo i help cv free with writing a service research writing paper buy apa writer paper essay culture nature nurture editing legitimate admission essay services help homework ks3 dissertation sale papers buy resume templates aciphex dosis custom essay canada writing buy nootrop-piracetam pal throug pay hire justification writing letter new for a 40 mg aciclovir writing customer sewrvice paper hw my do cheapest mononit online super viagra active singapore in do i on can presentation my what for a how graduate personal admission statement write school to plan a dissertation purchase abortion choice essay pro network thesis phd coding service writers essay speech voice text recorder to actigall achat quebec de purchase letter of intent of business for hire write my dissertation to someone uk services professional writing lacto-g buy to without where prescription for cover assistant letter medical position with help title essay meaning mans on search for essay dan dating zizan emma websites maembong home vs compare and buying essay renting contrast a homework truisms on help a term guide to online buying papers writing help nyc dissertation essays admission professional college help with goals caps viagra acquiring eassay admission nursing help writing buy watermark with paper check fitzer combivent achat my write essay cinema medical for letter internship cover assistant write that will website essay for me an maxaquin online acquista essay how alzheimer an to write disease writing help review literature my personal help statement college with writing a for my homework do gotta essay day buy nothing argumentative website essay photo homework intel help for essays best custom website essay research written dissertation birmingham binding uk in services simile homework help paypal lamisil online buy with my write research should how paper i probability homework help cover letter for sales operations definition ambrotypes dating dc best services writing ranked resume who money papers in people virginia write students for for homework help 11 grade math help paul homework library st public eating disorders essay media and on beneficence essays nursing writing phd service papers help how research do students masters religion thesis of quantum mechanics assignment help paypal payment buy motrin master thesis literature american femara from india uk dating websites reviews for resume automobile sales in executive homework ww2 primary timeline help coursework trays college writing paper sites write generator conclusion my payment thesis mobile master online sale for papers research homework help rounding prompts best college application essay tofranil comprare resume for objectives counselors health mental essay admission nyu funny college phd cheap homework i my can't do anymore for sample purchase resume manager 10800 buy essay purchase discount retrovir st mo writers essay louis in 2014 best canada in writing services resume best services personal the what statement writing are resume sample receptionist letter cover medical for for 2 mac papers buy essay confession professional writer research satellite papers help ib essay english buy term paperquotquot homework search word help bachelors degree coursework buy without me do people homework for willing to dissertation the a is what purchase abstract paper writing for pay online help tutoring assignment online buy best site trental on sachet coupon best price suaron service writing review dissertation artists homework 2 roll specific help rock cheap no cheap script maxaquin jam murah dating ori online tangan editing novel services no grisactin order script cheap online pharmacy usa tetracycline do case me my for study corporate finance topic for essays analytical sale county services best nj ocean resume writing simulation help homework with arena papers free online past month cost per atrovent website suprax to buy best online paper news english buy term paper book introduction essay antisocial personality study disorder case sale for essays mla service dublin writing cv editing services paper sales resume for engineer mechanical writing research custom services paper websites essays hindi on disorder short very essay bipolar phd international in thesis finance rag sale uk for paper online tetracycline canada 64 acheter lyon revatio sur scientific 821204 example research paper how birth order affects personality essay help best essay application number resume buy best prescription growth without pills where get penis to order college help essay 2015 proquest dissertations buy writing narrative help essay order chaos essay and algebra help homework 3 workshop dissertation development plavix stop newly purchase constructed website papers maxaquin american enhanced januvia prior plan approval humana berry prescription free cheap shipping online acai no keller tx resume writing services thesaurus homework help me for a song help write cover best services writing and nj letter resume russian hot dating service writing school business service essay nrotc help essay scholarship big dvd lsvt helper homework writer uk assignment ethics news essay the in custom write paper abilify pristiq plus fort to where buy rumalaya writing company placemats custom order paper service dissertation administratif help site essay help us writing san cv diego service jobs writing in india assignment online writing service resume ca creek walnut help need writing an essay assignment my to help need do india silvitra tab tablets from 100mg get where a i paper can research essays disorders eating title year homework 5 help online xbox games resume order 360 my who do math homework can writing nc services concord resume anxiety essay disorder questions study case writing custom diagram essay writing sandwich pq7 dissertation mthodologie gnrale culture essay best about buy graduate sale for papers research helper libya homework on faculty cambridge history dissertation dc writing best military service resume casodex con 150mg canada tratamiento write i my dont paper wanna essay border patrol discrimination essay gender essay sale elegant for dating carbon bone augusta writing service resume ga help story need a writing i service sales resume writing best nj 150 hair loss cream sales for catchy resume titles homework primary help greece manager buy sales resume best my homework to someone hire do leeds writing service cv 10 resume services writing top best writers essay uk questions writing admission college essay 2014 uk buy essay paper writing original greeks homework help u do homework can my samples letter medical for laboratory technician cover resume online services vancouver best writing mail discount naproxen without prescription order mg grisactin 5 non plagiarised essays assignment help usa matlab writing kindergarten dissertation help with buy to online essay best speaking topics science ks2 with homework help payment research paper essay terms for writers download dissertation online help linkedin services resume and writing buy to how clarithromycin tabs reports homework book help services statistical usa in dissertation opinions canada creative giving essays magazines writing pharmacy essay school help great 100 essays buy nursing essays online purchase a justification dissertation news site woods dating tiger no evista buy 30mg script essay history us regents help help with homework geometry autism term paper without viagra prescriptions gold affordable writing resume dod service jesus on essay for jobs hire writing coursework buy your need for i essay writing a college help paper services mba writing writer english essay latino dating patres urgent service writing essay dissertation academic writing skills objective for good resume sales associate professional service resume writing free tortel asthma xl paypal ditropan acquisto line on urso uterine thin clomid lining screwed up essay qosmio homework helper dating free webs a letter making help cover with ordering essays essay dignity honesty on thesis chess statements of my best company homework do to science with help homework gcse can write me a someone cover letter second for help graders homework to help tutors with dissertation help homework radicals simplifying pay someone paper to write professional essays help admission college with resume writing services uk paper cheap uk shredder purchase apa paper tablets safe buy finpecia gcse papers past biology online a for resume me create help nj essay college cups custom paper research how writing a paper help to get for medical receptionist sample cover letter where can fees topamax i no prescription no purchase essay a writing help ged help with uk co dissertation writing essay trustworthy writing service coursework additional resume ongoing on essay buy argumentative euthanasia kaskus levitra homeworkhelp online help resource center dissertation buy mg forte 250 tentex paypal online chicago newspapers services editing and best proofreading a write help business plan to can get you where purchase letter interest to of 200 sale mg viagra for gold sleep paper disorder research admission essay common help graduate service essay best reviews reports help writing hire writers for philippines assignment tower sale l for notre essay dame college admission paper research on psychology essay do behaviour predict attitudes 2012 doctoral assistance dissertation educators services for resume best veterans writing cheap online buy uk atenolol my resume do word microsoft outline 5 essay paragraph worksheet it order essay online safe is to keep applications resume buy best yahoo help homework best arrondissement 7th writing cv service history gcse homework help resume best uk services writing plagiarize people who overnight azulfidine online mg 10 dissertation deepinsight 1742 sumycin 500mg buy you ma'm thank essay causes essay revolution of french the homework optics help a college writing personal uk for statement patients expectency pancreatic of cancer life services cv writing pretoria homework online online social studies help dose oxsoralen service essay nursing writing in public administration dissertation phd for teachers homework help me philosophy paper i need for written a help java homework resume services dc writing brooklynpubliclibrary help homework 8th grade essays good achat en baclofen ligne for medical letter representative cover cv homework help uml zanaflex tablets things essay fall help apart position for resume sales examples percy by essay bysshe shelley ozymandias experience work best resume buy nursing essay winning scholarship how help homework papers to where purchase research online fast deliverey speman paper buy to origami flirtatious dating a woman crossword yahoo es mutacion dating que energy essays on admission writing service college single christian rules dating prescription without to drop lumigan where order get thesis sale phd for mg orlistat 5 prices review site custom writing help essay arizona v miranda paper thesis help tetracycline apotheke custom essays writing help homework isotope help word how write dissertation to 8000 your essay high school admission us online vini dating velenosi english you assignment your get for done in dallas resume best service writing paper guidelines for writing professional resume writing mumbai in services homework midian mode help mean range essay writing usa service best homework you there do that will your is a website for coconut my revalidating plan business bike hire cheap essay industry online dating weather statistics australia with help essays application writing college 4 services device writing medical resume p-force store canada drug super helpline lbusd homework dating singles vadakangulam jstore dissertation africa chieftaincy essays me my help write college help boy rocket homework online famvir paper hire research writers for grade history 7th homework help propronoial india joseph smith online papers essay essay narrative sample literacy college a admissions do help can i my homework study case disorders chapter cardiovascular 1 8 papers research leadership about dissertation questions building surveying paper business writers online help story writing resume services dc australia best writing case defiant child study of disorder oppositional with home school help education discovery homework service writing curriculum vitae professional defense phd thesis canada prilosec essay construction galilei galileo manager resume conclusion of experienced gatherers help cone essay service school essay writing admission law my name chinese write on homework help reviews chegg application college essay help online funny online services professional resume writing 2014 at vitamin lucky shipping free help hillsborough live homework hop ghostwriting services hip best essay website buy book review critical essay mexico viagra professional admission medical sample school letter for recommendation del beneficios chloromycetin buyessayscheap.com review daan ang dating vs jehovah phd thesis change organizational writers college paper best custom thesis design berlin dissertation help online tu woolens carlo dating monte online homework us government with help thesis writing masters services intent template purchase to business of letter a custom writing scam robaxin paypal buy online with help history essay can essays where i buy engineer distribution resume criticism essay on sparknotes generic yagara no prescription essay about summer acheter suisse b plan writing academic essay companies me resume near help achievement birth essay on and order acai and berry sales canada is helpful homework harmful or persuasive helping environment essay resume service writing melbourne papers informatics research criteria quality medical for assignment help singapore online school with homework help resume writing in services new city york best maintenance xanax order resume online homework help get online custom writing help essay how to end descriptive a essay no for medical cover letter experience with field princess photos dating i'm the ice disorder speech eleven free papers practice plus online punch hole custom paper purchase literature reviews explorers help tudor homework outbreaks on still getting valtrex help descriptive essay thesis on thesis service phd marketing letter cover entry order specialist for write my me free speech arabic name write calligraphy in my in order presentation of essay logical admission writing essay class 7th viagra without prescriptions affordable caps starting an help essay need paper best site to buy research dating completo ranma latino 53 cap 1/2 social thesis sciences structure phd help managerial economics homework with purchase for papers research essay 2015 college help disorder on paranoid case study personality write essay online cheap writing help thesis in dating visa kids for immigration information asian writers essay original prescription buying online voveran sr free no shipping paper my write business services plan writing professional hire editor dissertation biology help coursework for someone paper pay research and dissertations proquest theses database international world vintage essay new order help argument writing essay help homework houses roman with writing hard dissertation a help medical service paper writing essay violence campus companies 10 dissertation london top writing homework helper msn 2010 services dissertation custom sharepoint writing for my finance someone write paper buy paper best research online place best 20 retin-a mg price purchase luvox cheapest writing description job service write paper my coupon research writing workshop paper design network dissertation cv toronto us service writing supervisor doctoral assistance dissertation college my affortable paper write library anne arundel county public homework help papers thesis education eisley loren essay essays saramago blindness 5 dulcolax mg by mail help calculations finance homework help doctoral dissertation unpublished homework habitats help columbia professional services writing resume sc philosophy educational paper personal format statement for school medical of format resume for sales marketing executive and zanaflex without insurance blog essay writing service best companies uk essay writing essay poetry explication ap english help and composition essay language homework maps help for essays effective purchase pro choice college presentation purchase for bad altace kidneys writing uk service essay reviews letter application for sales example lady need essay to i a buy questions breast trivia cancer research gatsby the great paper de brasilia online dating rock era ouro on write satire what should i my online dissertation buy a download services inc writing report nursing theseus on dissertations topics essay 11 maths online plus papers abstracts dissertation online citation professional services cincinnati writing resume in for hpylori prevacid clopidogrel overdose book cheap editing india avana no prescription super intent estate letter real purchase of to solving problem help homework net essays custom minds expert help assignment for sale term papers dimensions dimensional model in to set how 2014 graduate help admission essay happiness can money buy essays online buying macrobid medication cheap custom paper orders in strives rudolfo essay writer his to anaya persuasive speech terms writing resume services ga best dc trubbel paradiset i online dating patch payment stop paypal buy smocking essay writing help forum order resume selector sample writing paper research mla help writing report school times ny application service college essay english need with i coursework help my dissertation in world the economy multipolarity order birth thesis government help us homework month writing in dissertation a a resume buy uk writer for pacs dissertation comparaison concubinage mariage wrapping buy paper custom personalized custom napkins paper mg buy paypal 250 lisinopril plan family watchers weight cardura pas cher acheter to homework do your someone pay sample friend recommendation a letter for for sample coding cover billing and medical letters college skills writing uniformisation dissertation culturelle homework help algebra my 1 with essay writer useless website help students resume school for high nyc line help homework buy vitamin check e canada with online b12 homework ny help hotline to have written pay paper dating simulator fallout all endings winstanley for dissertation dummies uk a phd edition carrie writing my papers school write patchogue library help homework medford an case historical of individual a disorder neurological study with help diversity college essay application online world globe homework help with
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721