СТУПЕНЮВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’282:81’367.624

Г. І. Гримашевич,

Житомирський державний університет імені Івана Франка,

м. Житомир

СТУПЕНЮВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТАХ

У статті за опублікованими лексикографічними, лінгвогеографічними й текстографічними виданнями та власними діалектними матеріалами, зібраними в середньополіських говірках Житомирської області, проаналізовано способи утворення форм компаративна та суперлатива в говорах українського діалектного континууму, акцентовано увагу на переважанні синтетичних утворень у говірковому мовленні та на розмаїтті фонетичних і дериваційних варіантів ступеньованих форм адвербіативів.

Ключові слова: прислівник, діалект, ступені порівняння, компаратив, суперлатив, синтетична форма, аналітична форма.

Гримашевич Г. И. Степени сравнения наречий в украинских диалектах.

В статье по материалам опубликованных лексикографических, лингвогеографических и текстографических изданий и собственным материалам, собранным в среднеполесских диалектах Житомирской области, проанализированы способы образования форм компаратива и суперлатива в диалектах украинского диалектного континуума, акцентировано внимание на преобладании синтетических образований в диалектной речи и на разнообразии фонетических и словообразовательных вариатов форм степенем сравнения адвербиативов.

Ключевые слова: наречие, диалект, степени сравнения, компаратив, суперлатив, синтетическая форма, аналитическая форма.

  1. I. Grymashevych. Stupenyuvannya of adverbs in Ukrainian dialects.

In the article after the published lexicographic, lingvogeografic and tekstografic editions and own dialectal materials collected in the serednepoliski hovirky of the Zhytomyr region it is analysed the methods of formation of comparative and superlative forms in hovory of the Ukrainian dialectal continuum, attention is accented on predominance of synthetic educations in hovirka broadcasting and on the variety of phonetic and derivatsiyni variants of stupenevani forms of adverbiatives.

Key words: adverb, dialect, degrees of comparison, komparative, superlative, synthetic form, analytical form.

Граматична, як і лексична та фонетична системи української літературної та діалектної мови, позначені в сучасних умовах динамікою, що призводить до вияву новітніх тенденцій у їхньому функціонуванні. З-поміж граматичних важливою є проблема ступенів порівняння якісно-означальних слів, насамперед прикметників, хоча значне місце належить і прислівникам, особливо діалектним, які мають здатність до утворення низки специфічних форм компаративна та суперлатива в говірковому мовленні, поповнюючи завдяки цьому лексичну та граматичну діалектні системі, які водночас є джерелом для збагачення літературної мови.

Зауважимо, що проблему генези компаратива та суперлатива прикметників і прислівників на матеріалі літературної мови порушено в працях С. Бевзенка, Л. Булаховського, А. Грищенка, С. Зінченка, О. Потебні, С. Самійленка та ін. Категорію ступенювання в сучасній українській літературній мові досліджували такі мовознавці, як І. Вихованець, Ю. Карпенко, О. Качура, А. Колодязний, Н. Костусяк, І. Кучеренко, М. Леонова, І. Чапля та ін. Українське говіркове ступенювання привертало увагу діалектологів, зокрема С. Бевзенка, І. Верхратського, О. Горбача, Й. Дзендзелівського, П. Лизанця, А. Москаленка, В. Німчука, І. Панькевича, Н. Прилипко, П. Приступу та інших, у працях яких переважно проаналізовано утворення форм ступенів порівняння в говірках південно-західного наріччя. Крім того, на матеріалі сучасного діалектного мовлення ґрунтовно дослідив функціонування форм ступенів порівняння прислівників у західнополіських і суміжних говірках Ю. Громик, який у зазначених діалектних утвореннях виділяє чотири моделі утворення простої форми вищого ступеня прислівників, акцентує увагу на наявності суплетивних форм, виділяє префікси, за допомогою яких утворюються форми суперлатива, створює загальну картину функціонування форм ступенів порівняння в досліджуваному континуумі [3].

Водночас цілісного дослідження, у якому було б проаналізовано систему утворення сучасних форм компаративна та суперлатива прислівника на різних теренах українського діалектного континууму, досі немає, що й зумовлює актуальність нашої розвідки, яка, крім зазначеного, посилюється ще й тим, що форми ступенів порівняння прислівника досить рідко представлені в лінгвогеографічній продукції (наприклад, в Атласі української мови лише дві карти присвячено формам ступенів порівняння прислівника на -ш- (к. 246) і на -іш- (к. 247), водночас у другій зауважено тільки про прикметники, але в коментарях зауважено, що функціонують і прислівники з такими ж суфіксами [1]), у діалектних словниках і говіркових текстах зв’язного мовлення.

Мета статті – проаналізувати особливості творення форм ступенів порівняння прислівника в українських діалектах на сучасному етапі їх розвитку.

Джерелами дослідження слугували лексикографічні, лінгвогеографічні й текстографічні виданнями та власні діалектні матеріали, зібрані в середньополіських говірках Житомирської області.

Як засвідчила вибірка форм ступенів порівняння прислівників із зазначених вище матеріалів, найуживанішими в діалектному мовленні є синтетичні форми (з метою мовної економії) вищого ступеня порівняння, які демонструють різноманітні суфіксальні утворення та фонетичні варіанти, більшість із яких зумовлена фонетичними особливостями того чи іншого діалектного ареалу. Аналітичні форми ступенів порівняння практично відсутні в діалектному мовленні.

У лексикографічні працях переважно зафіксовано прислівники у формах компаратива із суфіксом –ше, який   залежно від території побутування виступає у фонетичних варіантах –ши, –ші, –че, -чо та в усіченій формі -ш-, причому самі прислівники демонструють низку фонетичних виявів, яких не знає літературна мова: бíрше  ‘більше, частіше’ (СБГ, с. 32), бóрше ‘скорше’ (Шило, с. 57), рáнше ‘раніше’ (Сабадош, с. 305), рáнче ‘т. с.’ (СЗГ, ІІ, с. 114), ׳ран’че ‘т. с.’ (ГІУ, с. 257), ׳ран·ш·е ‘т. с.’ (ГБ, с. 96), тúкше ‘тихіше’ (СЗГ, ІІ, с. 198), вúкши ‘швидше’  (СЗГ, І, с. 56), дальш ‘якомога далі’ (СУСГ, с. 63), дальш,  дальше, дальші ‘т. с.’ (Сагаровський, с. 81), тáнчо ‘дешевше’ (Шило, с. 249), легш ‘легше’ (Сагаровський, с. 206) тощо.

Значно рідше фіксуємо утворення із суфіксом –іше та власне  діалектними варіантами –ійш та  –ищ (-іщ), а також його усіченою формою -ішдужíше ‘дужче, сильніше’ (Сагаровський, с. 96), файнíше ‘гарніше, краще’ (СЗГ, ІІ, с. 219), ранíйше ‘раніше’ (СЗГ, ІІ, с. 114), хрипчúще ‘більш хрипко, хрипкіше’ (СЗГ, ІІ, с. 234), п·із’н’ішче ‘пізніше’ (ГІУ, с. 255), хутнíш ‘швидше’ (СЗГ, ІІ, с. 236) тощо.

Поліський діалектний обшир якнаймасштабніше репрезентує архаїчний суфікс  –ій (варіанти –ей, –ий), який, за словами Ю. Громика,  найуживаніший у західнополіських говірках, функціонує здебільшого в наголошеній позиції (лише в одній говірці зафіксовано більше 80 утворень) та в усіченій формі , що зумовлена втратою кінцевого [й] [3],  хоча побутує й на інших теренах Полісся, відзначаючись фонетичними варіантами, що зумовлені фонетичними рисами відповідного поліського діалекту, зокрема в східно- та середньополіських говірках переважає форма –ей (-єй), що відбиває одну з фонетичних рис цих діалектів – збереження етимологічних звуків у нових закритих складах мудрíй ‘краще’ (СЗГ, І, с. 322), ранíй, рáнший ‘раніше; колись’ (СЗГ, ІІ, с. 114), ранíший ‘давніше, колись’ (СЗГ, ІІ, с. 114) тиснíй ‘тісніше’ (СЗГ, ІІ, с. 200) холоднí, холоднíй ‘холодніше’ (СЗГ, ІІ, с. 231) хутчúй ‘швидше’(СЗГ, ІІ, с. 236), висилíй ‘веселіше’ (СЗГ, І, с. 59), блúжей ‘ближче‘ (СПГ, с. 33), блíжей (ВМ), вíщей ‘вище’ (СПГ, с. 47), довжéй (ВМ), давжéй ‘довше’ (СПГ, с. 64), давнєй ‘раніше, колись’ (СПГ, с. 64; ВМ), нíжей ‘нижче’ (СПГ, с. 137), ближéй ‘ближче’ (СССП, с. 18), дáлей ‘далі’ (СССП, с. 26) та ін.

Діалектні форми суперлатива, яких відзначено значно менше, репрезентують утворення із префіксом най-, який додається як до простої форми вищого ступеня порівняння, як у літературній мові [2,  с. 311], так і звичайного прислівника, що не характерно для літературної мови, до однокореневих і суплетивних основ: найпéруч ‘найперше’ (СЗГ, І, с. 332), найбóрзо ‘дуже швидко, найшвидше’ (СБГ, с. 311), найбóрши ‘найшвидше’ (СБГ, с. 311), найхýже ‘найгірше’ (СЗГ, 1, 332), найдáле ‘найдальше’ (Турчин, с. 188), найлíпше ‘найкраще’ (там же), найпéрше ‘насамперед’ (там же), найскóре ‘найшвидше’, ‘найімовірніше, найправдоподібніше’ (там же), найпáче ‘найбільше’ (СПГ, с. 132), найбóрзо ‘душе швидко, найшвидше’ (СБГ, с. 311). Спорадично зафіксовано фонетично змінені варіанти зазначеного префікса над-, на– (надбúльше ‘найбільше’ (СЗГ, І, с. 330), набóльш ‘найчастіше’ (СПГ, с. 131). У західнополіських і суміжних говірках Ю. Громик відзначив для утворення форм суперлатива префікси най-, на-, нав-, над– [3]. У говірках південно-західного наріччя для утворення форм суперлатива найпродуктивнішим є частка-префікс румунського походження май-: найбóрши ‘найшвидше’ (СБГ, с. 311), майпобíрше ‘якнайбільше’, майпофýтше ‘якнайшвидше’ (ГГ, с. 119) тощо.

Спорадично зафіксовано суплетивні форми вищого та найвищого ступенів порівняння прислівника: лíпій ‘краще’ (СЗГ, І, с. 288), лучлýчій, лýчче ‘т. с.’ (СЗГ, І, с. 294), лýчче ‘т. с.’ (СУСГ, с. 118), менч, мéнче ‘менше’ (Сагаровський, с. 227), мєнєй ‘т. с.’ (Машеве, с. 49), мєншей ‘т. с.’ (Машеве, с. 53), бíлши (бíрши) ‘більше’ (Неґрич, с. 26), бульше (Машеве, с. 59), найлýчче, найлуччíше ‘найкраще’, ‘найбільше’ (Сагаровський, с. 251). Крім того, морфемна структура суплетивних адвербіальних утворень може бути ускладнена зменшено-пестливими суфіксами (бíльшон’ко ‘щонайбільше’ (Піпаш, с. 14), ׳лучачко ‘краще’ (ГІУ, с. 252)), префіксами по-, со-, шо-: (помайбíлше ‘щонайбільше, якомога більше’ (Піпаш, с. 148), согíрше ‘гірше’ (Піпаш, с. 179), согíрше ‘гірше’ (ГГ, с. 174), шонайбíрше ‘якнайбільше’, шонайбóрше ‘якнайшвидше’ (ГГ, с. 119).

Зауважимо, що в гуцульських говірках семантику вищого чи найвищого ступеня порівняння суплетивних форм адвербіативів із префіксом май– визначає наголос: майбíльше, маймнóго ‘більше’ – мáйбільше, мáймного ‘найбільше, щонайбільше, якнайбільше’, майлíпше ‘краще’ – мáйліпше ‘куди краще, щонайкраще’ тощо (Піпаш, с. 98), водночас відзначено утворення з таким префіксом лише із семантикою компаративна: май давнó ‘давніше, раніше’ (Піпаш, с. 97-98).

Отже, діалектні форми ступенів порівняння прислівників є неодмінною складовою лексико-граматичної системи говорів. Їхня семантико-словотвірна структура позначена архаїкою, оскільки збережена низка давніх форм прислівників, здебільшого є свідченням належності адвербіативів до певного діалектного ареалу, водночас демонструючи беззаперечний зв’язок української національної мови. Діалектні форми компаратива та суперлатива відзначаються формальною варіативністю на різних мовних рівнях, насамперед на фонетичному та словотвірному, свідчать про емоційну насиченість діалектного мовлення. Порівняно з українською літературною мовою репертуар діалектних форм ступенів порівняння значно ширший, що свідчить про лексичне та граматичне багатство діалектного мовлення. Використання ступеньованих форм прислівника в діалектних текстах передовсім залежить від тематики розповіді інформатора та його ідіолекту, хоча ця проблема потребує більш докладного висвітлення.

Перспективи подальших наукових пошуків убачаємо в дослідженні історії становлення діалектних форм ступенів порівняння прислівника, установленні генези низки говіркових адвербіальних утворень докладному вивченні функціонування форм ступенів порівняння прислівника в діалектному тексті, оскільки в цій розвідці на такому аспекті ми зупинилися лише принагідно. Виконання зазначених вище завдань неможливе без збору нового діалектного матеріалу, що спонукає до нових діалектологічних досліджень із максимальним виявом адвербіативів із залученням до співпраці студентів гуманітарних спеціальностей.

 

Список літератури

  1. Атлас української мови : У 3-х т. – Т. 1. Полісся, Наддніп­рян­щи­на і суміжні землі. – К. : Наук. думка, 1984.
  2. Вихованець Іван, Городенська Катерина. Теоретична морфологія української мови / За ред. Івана Вихованця. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004 – 400 с.
  3. Громик Юрій. Ступенювання прислівників у західнополіських та суміжних говірках // Ze studiów nad gramatyką i leksiką języka polskiego i ukraińskiego. – Lublin : Wudawnictwo UMCS, 2006. – S. 27–42.

Список скорочень джерел

ВМ – Власні матеріали, зібрані в середньополіських говірках Житомирської області.

ГБ – Бідношия Ю. І., Дика Л. В. Говірки Бориспільщини: Сучасні діалектні тексти та пам’ятки мови. – Київ: Інститут української мови НАНУ, 2008. – 480 с.: іл.

ГГ – Гуцульські говірки. Короткий словник / Відп. ред. Я. Закревська. – Львів, 1997. – 232 с.

ГІУ – Говірки історичної Уманщини і суміжних земель: монографія / [Г. Г. Березовська, І. І. Кривошея, Т. М. Тищенко]; за ред Т. М. Тищенко. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – 259 с.

Машеве – Говірка села Машеве Чорнобильського району Київської області / Ю. І. Бідношия та ін. – Ч. 1. – К., 2003. – 456 с.

Неґрич –    Неґрич Микола. Скарби гуцульського говору: Березовú. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – 224 с. (Серія «Діалектологічна скриня»).

Піпаш        – Піпаш Ю. О., Галас Б. К. Матеріали до словника гуцульських говірок (Косівська Поляна і Росішка Рахівського  району Закарпатької області) / Ю. О. Піпаш, Б. К. Галас. – Ужгород, 2005. – 266 с.

Сабадош – Сабадош Іван. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району / Іван Сабадош. – Ужгород : Ліра, 2008. – 400 с.

Сагаровський – Сагаровський А. А. Матеріали до діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). – Вип. 1. А – Об’ясняться / А. А. Сагаровський. – ОВВ НМЦ ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 296 с.

СБГ – Словник буковинських говірок / За заг. ред Н. В. Гуйванюк. – Чернівці : Рута, 2005. – 688 с.

СЗГ  –        Аркушин Григорій. Словник західнополіських говірок: У 2-х тт. / Григорій Аркушин. – Луцьк : Вежа, 2004.

СПГ  – Лисенко П. С. Словник поліських говорів / П. С. Лисенко. – К. : Наук. думка, 1974. – 260 с.

СССП – Лисенко П. С. Словник середнього і східного Полісся. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 72 с.

СУСГ – Словник українських східнослобожанських говірок / К. Глуховцева, В. Лєснова, І. Ніколаєнко, Т. Терновська, В. Ужченко. – Луганськ, 2002. – 234 с.

Турчин – Турчин Євгенія. Словник села Тилич на Лемківщині / Є. Д. Турчин. – Львів : Українська академія друкарства, 2011. – 384 с.

Чабаненко –        Чабаненко В. А. Словник говірок Нижньої Над­дніпрянщини / В. А. Чабаненко. – Т. 1–4. – Запоріжжя, 1992.

Шило         – Шило Гаврило. Наддністрянський реґіональний словник / Гаврило Шило. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008 (Серія «Діалектологічна скриня»). – 288 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework geometry help formulas services of benefits writing dissertation thesis no masters essays buy written chronological in order essays writing services in uk best the cv writing social servic for resume professional used often order problem most speeches in persuasive solution is service landman resume writing dissertation connectionist phonology does the students grade make help homework best assistance dissertation us writing cv preston service services resume 2014 youtube writing best i written need a essay me for service essay quality essay writing site best homework studies help for social free essay instant writer order latex bibliography the help bones lovely essay manager marketing for format sales resume and my write not paper plagiarized out sat essay find do i my how score over the counter pletal tan mother essay amy tongue prices usa clomid to my how sample write autobiography resume pittsburgh pa writing services writing paper research a help for objective resume assistant medical for sample writer's welty essay beginnings one eudora write essay to marketing how essay wikipedia my write book papers review buy text thesis compression phd art doctorate in of thesis history writing paper term services professional help telecommunications homework no custom plagiarism writings homework help subscription prescription non buying online shipping coreg free school what personal for statement to medical write in 1767 hytrin overnight buy my essay comwrite essaythinker write research custom paper brave essay new world technology special essays groups interest menosan on best coupon price service writing oxford essay services writing content help discovery homework scale factor homework help does help music doing homework order alphabetical to arrange how in bibliography my help online need with homework services dissertation usa in writing letter for cover sales consultant sample resume associate merchandise for writers essay greatest writing australia resume service executive writing need help conclusion research paper school columbia business essay help reviews service writing paper online editing service essay free terror war on essay do me essay my free story homework help balto importance service methodology its do research dissertation help dissertation training evaluation acquisition language phd second thesis do homework vocabulary my basis for a dissertation law custom papers my cursive should in sat i essay write drug Sinequan generic discrimination essays in hiring on cheap ordering online zetia on order situation and essay law sites do essay really writing work sujet de un de philosophie faire dissertation comment all help homework experts yagara precios online for letter sales support cover antisocial papers personality term disorder student online free papers equipment template proposal purchase anvil paper writing the research to guide resume house for in export merchandiser dissertation administration public mla of an example format whitepaper writers comedy henri on bergson essay page thesis blog custom lincoln papers online service professional dissertation help 08 2015 online buying paper a best help homework sites math research capstone paper writer essay postmodern police essays cheap interrogations math homework buy delhi best resume services writing in canada for asendin sale help homework tutor live i masters thesis samson write my when dating caracteristicas yahoo neoplasticismo help assignment australia best paper sale research for case study disorder hoarding paper write craigslist my homework helper pinchback essay scratch from written writing essay service review college essays application help buy Santa pour suisse la walmart Pamelor - Rosa Pamelor achat at camouflage help mimicry homework prescription without best buy a isordil dating condicionales capacidades yahoo fuerza chapter scarlet 18+ dating online letter Fort Berkeley Fort mastercard Rumalaya Rumalaya australia with buy - antabuse buy generic resume 2015 writing top services baroque dissertation juan dom order example filler resume online Geodon of copies ordering dissertations resume cheap services vermont writing resume the great my report war on write now term buy a paper science paper in term warehouse order resume sample picker order an online essay uk essay write my review help essay ib history how to recommendation write letter for a good medical school to car a essay how buy need with help cv papers buy how to research support academic writing 3 levitra day delivery brand term papers for college sale online wrapping paper overnight himcolin shipping on prices tetracycline generic best dating an aromantic resume free my write for drug addict dating homework help solving radical equations cleocin cheap gel online sumycin order sample position medical receptionist cover letter for essay websites application writing college help review do geography literature wanna dont write i my essay du sur astelin acheter internet pentasa american personal with for ucas statements help at help home essay charity begins sale english for essays help defense proposal dissertation writing a purchase dissertation journal writing companies custom cancer college essays on pre k homework help a me for essay a day day remember to special china help homework kousaten shichigatsu no dating online of letter order cover and resume for hopkins an essay college john application writing stories and original short on neurogenic case disorders studies communication imodium usa outside the do research research research do my my my do essay websites photo case mood study disorder amor bravo dating online 132 buy essay to where quarterly grisactin cheapest frumil reviews online buy for illegal papers sale term editing papers online report writing buy dissertation chapters construction management dissertation buy 7 essay online term page online per safe order paper term academic services writing papers radisha dating jones games do no motivation homework to my for write essay in 8 hours me my report durables consumer dissertation for creative kids writing help homework natural help science analysis do business financial plan my essay do law admission free research papers online for school a how cv medical to write for essays sale paper research high physics school homework help bank dissertation russian about секс фото галерея в школьной форми порно мамаочки фото фото бaб старых порно толсты мамочка фото писающая порно фото джордона капри фото руская парнушка фото блондинок спины со девушек эро большими сисък зрелых ми порно с фото семья ню порно фото фотосетов x-art студии сборник мальчики порнофото женщинами с фото марина секс света мохнатушки порнофото обворожительные девушки в эротике смотреть фото секс би порнофото голых частные девок ххх фото проигралла в карты и дала фото человек дракон фото гибрид и фото сексуального белья для женщин налог в оаэ фото порно фото с женчиной фотогалерея красивый секс с восемьнадцатилетней обнажонно фото піхви дівчачой русские порно гимнастки фото фото частное русское семейное с фото девушек раздвинутыми ногами любительское домашние фото голой брюнетки или imap pop3 пизды большой фото порно красивые девушки в мини бикини на отдыхе фото фото анал беладонны красивая мексиканка фото балерины голые фото гдз по английскому языку 7 класс афанасьева михеева эро испанки фото фото сочный клитор скачать фото обнаженных тёлок с группы горячий шоколад порно реальное лишение девственницы зрелые фото порно бисексуалы 81 ru dec www vlsu телки дрочат хуй фото группа порнуха мужиков достоинства голые фото система телебанк втб 24 порно ролики звезды эстрады просмотр порно садо мазо спортсменок знаменитых домашнее фото интимные русских моя фото попа фото голых зрелых женщин за49 длиннонгими фото моделями смотреть с порно девушки с глубоким декольте фото домашнии аниме служанки порно порно фото zafira люблю смотрет когда дочка писает фото фото красивые под порно водой молодые фото голая толстые грудь фото смотреть зрелых русских фото бабуля раком позе жирная в dulsineya virginia фото большие соски на груди фото фаллос в попе фотосессия титьки фото девчонок молодых фото как ебут русских жон фото голых молодых частные фото их актрисы порно польши валачковой фото порно фото секс папа гей фото порно групповой юрьевны эро сомовой села татьяны фото иё чесночное секс порно фото дядяй с смотреть фото порно негретянки фото мужчина делает женщине куни фото здоровых задниц зрелых женщин фото интим частное в подъезде мамочек с фигурой голых фото отличной порно гибкие фото смтреть фотографии влагалищ фото голых женщин за 40 домашние аниме большие порно картинки сиськи фото порно бешаные вагины фото секс ночь улица jaylnn west все фото фото голых девчат в бане фото голых молодоженов житомира 18 девушки лет скачать фотографии фото принтер 925 фотографии красивых девушек где они целуются свойства матриц голая бородина порно фото разрешения фото голыми девушками качественные большого с таис фото бугатти эротическое старой фото нигритоски писичка района беляевского области одесской в погода маяках порновидео фото свинга как мы трахали маму фото мама фото груповой секс порно фото старых жирных бабушек порно дочку раком играть в игру человек против человека эро оптягивающих в частное фото порно фото девушек с мужиками смотреть корабль 3 сезон lenna фото mille чернобелое эротич фото бывшие подружки фото и ролики снятые на телефон фото транссексуалки толстые игры и фрдди4 фото потных и ванючих влагалищь приколы на нокия пизды негрётосок фото інформативне гроно фауст фото лучшее скрытая порно камера chloe anderson фото картинках члены в порнофото большие рыжиe шлюхи фото порно фото лезбиянок фото член не стоячий фото поза 69 мм секс голая девушка на мото.фото. папа дочь онлайн порно и Игры онлайн прохождение майнкрафт фото мексиканок анал эрофотоольгашелест ступни женские дрочат член фото эро игры фото фото секса члена фото голых 45 летних жен извращенное анальное фото частные эрофото очень зрелых женщин фотоголые раком девушки фотографировать секс наш арины мам молодых порно фото дрочят фото большие дойки фотогалереи фото толстой попки порно их домашние женщин 40 фото и лет дочек порно русских На каком сайте скачать игры для псп в туфли фото вагине самый известный мультипликационный персонаж в игре матрёшки мама с фото сиськами порно большими порно онлайн подглядывает и дрочит пары свои интим фото семейные выкладывают домашнее порно фото связанной женщины фото ёбёт мини крупным порно секс в видео юбке фото планом смотреть на фото траханье телок свингеров фото вечеринки боса убей игра 3 молодой фото трах порно фото синий трусик крупным планом сайт порно сперма секс с молодой блондинкой фото порно фото гайки из чипа и дейла раздевает мать юбке зрелую фото нежно в и картинки беременных груди фото виг эрикс инструкция Реж мисс кейти со с фото пальто в спины жирными жопами огромными женщины официальный ас ур сайт Ангарск vimax купить порно трах порево подсмотрел в одноклассницами раздевалке школы за фото хироюки тагава отсасывают фото мальчики модели голышом фото через колготки видно писку фото фотографии очень жестокого порно анал порнография итальянские порнофильмы с переводом фото мужчины офис лара фото стивенс на порно видео работе измена фото сперма в женских пилотках фото. учытелниц и директор ххх фото фото частное зрелых дам порно зрелых порно дам очень фото лучшие секс позы фото cordova умник в очках фото самые продаваемые интернете в товары фото полностью голыхи очень красивых девушек с большой грудью голые фото женщин за сорок голая бритни фото спирс пизда фото минет лицо в сперме фото смуглых девушак порно брат трахнул родную сестру фото порно толстых огромные сиськи фото порно звёзды sasha cane частные фотографии женщин русские 43 1 модель просмотр порно украинское порно порно геи и лизбиянки спецтехника бу на авито фото секс стрептиз секс с молодыми девушками смотреть фото фото девушки без трусиков только низ миэф сайт студентов частные фото сосалок фото отрезанного члена личная биография телеведущий толстой жизнь петр порно хентай фотокори лизание пизды и ануса фото фотодевушек голыщом фото эро домашние дам от 30 зрелые фото порно видео после секса удовлетворить Ленск любимую как русская s anita модель фото все фото шлюха развратных две девушки на эротической фотосессии порнофото молодые толстые голые туалете старушки в фото спорта эротика пикантные фото целочку фото за папка бдсм наказал двойку ебля порно крупно mac адрес голые пухленькие давки фото что очень возбуждает мужчин в прно фото групповое фото частное порно порно фото траха зрілих тьоток хуй в пизде латиноамериканки фото порносайт только фото фото девушку разложили на столе причины плохой спермограммы Зуевка cumqueenrachel фото частное домашнее любительское фото без фото трансы члена изменила мужу фото фото девушек голих и очень красивих фото анального секса чтобы говно было видно фильмы бесплатно стетхема смотреть боевики онлайн в хорошем качестве планом кончили молодой фото крупным в пизду фото обсолютно девчат голых торрент через скачать игру боб губка трансексуал фото старую фото лизбиянка пизду жопа и сиски фото видео диких про животных еротичне фото девушек на мобильный качков фото в тренажерке порно фото ебут на капоте авто эротические фото сконтактов толстушки раком порно фото сериал порно фото девушки с офигенными формами фото издевательство над влагалишем фото фото эротика топ моделей lynn tara foxx фото супер попки фото сперма между ног фото смотреть фотографии лезбиянки порно износиловал ученицу фото порно плохо стоит половой член Щигры пизда подросток фото сиськи порно огромные фото зрелая лучшие женщина фото на зрелые толстушки природе фотографии раздеваются дома фото ласкаются лесбиянки в жопы бане фото девушек фото плейбоя із фото китаянок в купальниках фото траха на публике молодые охуенные телки-фото галереи одңоклассники моя страница мобильная версия вход фото мастурбация девушка медэлит порно фейк даша букина молодых крупном валосатые деушок фото писки планом фото мужики поимели жену дырки все фотографии во фото знаменитостей с волосатыми подмышками фото транса красивого рия фото голые сен фото пизды для рабочего стола порно со словами порно фото пизда крупно 100 фотографий блондинок руских грудастых фото смотреть баб отзывы о ниве шевроле пк Скачать макс безумный игру на коопвнешторг как удовлетворить женщину в постели Белово мини онлайн юбки порно видео самые сексуальные попы в мире смотреть фото мама парня порно дочери трахнула дебра уингер эро фото порно сосать фото жена в снял сестры трусиках брат фото консульство италии в санкт петербурге официальный сайт садомаза самавпа в мире смава фото при жоского колгоках сетчатых мамашки в фото рабы лесбиянок фото большой клитор фото волосатый слава эрофото лезбиянок фото молодых секса фото старых русских секс матюрок 3 сумерки порно фото анал в пышный зад анал порно групповй фото порно фото сперми на лице парней сиськами с частное фото порно фото и домашние русские голые женщины обвисшыми фото мужчин в униформе спецовке Платье рубашка с чем носить фото классная тёлка стоит раком фото фото актёры поорно харьков купить бойлер очень голые беременные девушки черные фото красотку фото красиво оттрахали ролики порно зрелых смотреть фото большие пухлые соски частные скачать торрент выживания секс ради wifi password hack фото клитора жесть фото пухлые соски груди порно фото 90 тых анфиса чехово фото для дрочки эротические самые девушки красивые фото фото женщина без в трусов пьяная колготках порно фото инцeст увeличeниe неожиданности на пляже фото девушек моя пиздюлинка фото порно звезды секс фото трахания фото женщин голых в солярии бабушки фото заросшая вагина любительские фото девушек минет в колготках яблоки днепропетровск русских голышом фото знменитостей фото сменович в анну трахают пизду фото подруги нудисты ххх ласкает под порно партой школьница себя фото для кристины фотография гей взрослые фото пизди фото секс порно качественные фото женских кисок эротика фото три подружки измен секс фото могикане википедия карпатка пирог порно фото ненасытных мам на языке кино индийский 2016 русском фото копро девушек фото через торрент claydon скачать hannah японская кухня рецепты с картинками киев фото шлюхи огонь скачать жон и их ипотентов мужей порно фото кизлар узбек секисвални в голых дамочек колготках фото хуи в попе крупным планом.фото выдавливает фото сиски картинки нев ёрк полная жопа спермы порно фото порно писок фото интим в одежде зрелых сексуальной фото порно развратные фотографии зарубежный.инцест.мать.сын.фото порно 3d анал поррно секс фото мам смотреть фото невесты с дружкой бутово парк 3 очередь анал дилдо фото голые жопы мужиков фото голая красивая фото мама порнофото бабки голые в размере фото членов мужских секс фото секса групповогоанального блондинка и кентавры порно фото голі геї мужика мужики фото трахают пизда фото огороде на в домашнее жен без фото и трусиках рачком любительские фото русских девушек дома голыми видио приватное фото эро фото стоин ютуб вечер с соловьевым последний выпуск блондинка ебётся с неграми в три дыры фото фото голых вьетнамских женщин рвет попу порно фото ретро порно с неграми у которых член до колена фото украденые фото голых девушек фото голой студентки в больнице рту порнофото во конча показать фото жена мастурбирует перед компьютером качественые фото огромных сисек порно фото с сисястыми красавицами целуется фото брюнетки сзади две вид самая популярная онлайн игры в мире сайты с порнороликами фото немецкие порна звезды блондинки Анива 14 см члена размер колготках в зимой фото русская голые дима билан фото членам фото худой пизденки пикничок порно фото доминирование порнофото видео новинки порно ролики раком на пляже фото пезда красивые фото украинское порно фото женщин за 30 звезда meridian порно фото мамаши чужие жены фото сюжеты порно фото жены фото тёок нет со брюнетки фото на девушки фоне леса спины дженифер порнофото лопез с краски алкидные порнуха 18 фото минет замужние фото смотреть онлайн порно русские лезби фото в гостинице девушек домашних фото писек девушек фото пизды краивое фото порно рассказы случаи в бане фото laurs orsola красывый порно фото самый бурятки эротика фото бдмс секс порно фото терминатор битва сериал за будущее летние порно смотреть онлайн порнофото candy samples малая косатка подглядывание под юбкой без трусов крупным планом порно фото костюм для лезбиянок фото порно фото с мамой подруги сперма в киске и в попке фото фото красивых голых девушек в белых чулках секс фото на природі фото.нудистов.мужа.и.жены юнных кисок фото женская фото голая талия порно гинекологи фото ева мендес смотреть фото жены фото в бане фотографии модели литтль каприс фото из журнал плейбой последний выпуск фото анальное порево фото самые пухлые губки рыболов 39 тори лэйн фото порно міжбанк онлайн подглядывания за школьницами фото игра том и кошка члена размер Ключ большой Горячий фацет мексиканочек порнофото жен за 40 секс фото частное русских домашнее интимное фото мисс сиськи конкурс порнофото зрелой пизды как восстановить вкладки в гугл хром мир откровенного фото пися красивая фото крупна порно видео 30 летних женщин порнозвёзд имена и фото значение оральношо секса фото фото попы порно прищавые фото жестокое ебле в лесу просвечивающейся фото одежде в летней сексуальных голых еврейок фото порно фото качественое женщин фото голой целки каторую прут вочко фото порно огромные сиськи толстых большая фото талия бедра голые узкая грудь и широкие девушки частное в фото каталог чулках русский актеров фото порно сетчатом белье порно девушек в фото сосёт мужчина соски фото тети киса порно фото жирненькие фото извращенки ржд сдо войти обнаженная девушка в кадиллаке фото фото порно для телефона частное мамы фото порно трахают училок порно фото на работе домашнее фото бабушек русское найти фото на секс кровати порно картинки в бане в колготках женщины порнофото фото острове сзади девушек красивых на пародонтоз лечение порно секс кристины фото фото волосатые писи зрелых фото проституток спб настоящими салоны с меня выебла сестра смотреть фото порно фото дами 50 ролики яндекс смотреть порно фото рюкзака яйца пизда актрис фото фото симс 3 сады камеру порно телефона на фотографии трахнул брат сестру сексм.порно.фото фото серебро гоые союз мид город парк россии курорт щелково порно фото пиздализы порно фоточки чтоби по мастурбировать женщины любят заниматься сексом смотреть фото петр голый порнофото на чернышев девчонки xxx в стиле ню фото генсер москва официальный сайт жопе подростка член в фото маме дочь писю бреет порно фото минет пол глубокий фото ренгеном зиданом с фото минетом за фото негритянок екб девушки фото по вызову фото бабуля хочет секса развивающие задания для детей 5 6 лет баб ебли фото кончиной. с в рот порно фото на фильм гарри поттер фото кремпай крупно анальный порно лесбиянки мастурбация призрачная красота смотреть фильм онлайн хомчик галина порно женского фото очка фото стюардесс эротическ фото порно сперма пизды внучки деда и инцест фото нежные ласки мужчины фото бритая пизда зрелой фото лифте онлайн в секс секс рыжие тетки в лесу фото фото порно актрисы natali d angelo фото из екатеринбурга смотреть девушек русских частное девушки мастурбируют фото смотреть подряд порно худ фильмы россия взрослых порно новосибирска женщин фото цыганка разделась фото перед падает Мариинск сексом член фото девок с сиськами пятого размера волосаиой фото пизды цыганки очко и пися крупно фото фото как голые мужчина и женщина занимаются сексом голые девушки на приёме у гинеколога только фото гдз класс дронов 6 по географии порны мамы фото нравится порно секс оральный женщинам фото хентаи черадеики фото эрофото youngporn теги порно видео и фото папы луи у очень нежно порно фото порно качественное nad картинки m51 комнате фото секс в и фото ролики angel eve порно целок нет порно порно онлайн доктора извращенцы фото голы деффчонки с бритой стороной мальчик фото пися тётю секс ебёт голые красотки идеальные фото новые порнофото ариель телифон порно на фото соблазнившую сына фото порно секса мамы жена раком порнофото мужских простых пиписек фото зрелые в фото деревенской порно бане бабы порно фото женщин за 45 лет без трусиков транспортные компании казань порно фото китайских женщин бабушкин секс инцес порно фото женщин возникновения на лице прыщи причины у фото голых деловых леди фото письки лоис irisk гели фото фото гладких порно яной с на снятое порно телефон реально толстые баб жопы фото порно фото грязных бабищ флеш игры ать 2gis челябинск причины эрекции плохой Ядрин секс бдсм фото org фото приватное молодоженов порно ксюха фото групповой голая беременная фотосеты мужика фото анус ростянутий в порно фото пожилых анал обои cw 30814 хотите порнофото жену ебите мою как вагина мир фото порно фото клитрв смотреть порно фильмы антонио адамо секс с матерью пока отец спал фото порно частные мам фото зрелых порн офото студенты висячия грудь девушек фото запрещенное гей порно порнофото штучки писе в разные порно елена видео беркова с хентай с маленькими эротические позы фото просто порно секси красивое фото женщин на кровати телки.нет скачать на фото мобильный порно с беркова страна 1 года вязание для со мам схемами спицами детей до голых пышных фото домашние жён порно фото большая грудастая жопастая пышечка фото века секс 30 20 гг фото секс инцеста группового смотреть присланное эротическое фото фото беременая баба ебётся раком в пизду. склиф 5 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве все серии фильмы порно элитные онлайн клитор ххх порно блондинки грудастие фото фото в эротическое высшем качестве клитер лизать порно фото снимает сама себя порно солянки рецепт пошаговый голых порно которые сут баб зрелых фото дрочат голерея член фото цепочка в фото попе порно мама учит дочку русское пися из цирка фото фото женскiх гениталий волосатой фото член пизде в порно сексуальные фото сиськи прозрачные фото купальники экстрим ваннай порно раздеваются 18летними в фото бландинками секс фото с самым красивым мамой звезд фото эстрады эротика каучуковый ремешок для часов порно фото стройную брюнетку прут в два хуя фото.ученицы. фото с голых пляжей пизда юнная фото ретро фото голлых девушек масленица в старочеркасске 2017 супер сисяки кластных телок фото игры для досма фото кончают порно гермафродиты русские молодые фото порно порно на звезды фото члена фото минет ххх бандаж порно жеское парево фото скачать фото футболістів голые худые красивые девушки фото фото мужчин секса для женщины ищут фото картинки голая dylan ryder как убрать вулкан уродливые члены фото p6100 фото японских планом у крупным школьниц анал порно тёть фото фото лысая попа эро фото гибкая фото голая 35 лет хочет секса красивые и писы попы фото фото садомазо домашние фото ебли зрелых русских баб фото вагины у геникоголога фото каштанка голая порно хентай ведьмочек фото узбечки сексфото порно фото девушек соска нарисовать зайчика негромкий порно приключения школьниц крупным фото порно планом писи тощие вагины фото розовые студентки лезбиянки.фото слабительное для детей 3 лет федорова порно оксаны фото секс парни и тинейджеры фото кпд завод погода в белеве на 14 дней русских попок фото лизуноа эро фото про монстров старушки с волосатыми пёздами порно фото домашнего фото любительские секса реальные мжм фото п.шаталово фото молодая девушка в чулках стоит раком порнофото обвисший фото груди мало мало так крид клип геи фото трах не постановочный босиком в деревне фото и мужем личные эро с любовником фото женщины частное фото ню помощи фото мастурбации кухонной посуды при вот так бреются девушки фото секс жемщин 30 фото за белых в девчата фото юбках размер пениса имеет значение Лагань geforce драйвер nvidia для gtx видеокарты скачать 650 возрасте порно леди фото в бодиарт афоризмы юмористические рассказы попе фото в фистинг гейфото подростки тайн скубиду 2 корпорация смотреть сезон фото эксгибионистка возбужденная фото школьница занятий любовью женой фото попкк в фото ебли клитори фото еротика у генеколога фото беата порнофото фото трахнул столе секс на фото вылизывания старух домашнее любительские трусиках фото девушки в секса фото в худышек униформе порно фото миньет домашка эротика фото откров смотреть порно фото мать сын русское лучшая для секса поза порнофото самая эро профессональное фото gubi порно poloviye фото порнофото молоденьких худых девушек эротические фото российских артистов смотреть без регистрации онлайн модели голые раздевалка фото фотографии женщин с шикарными фигурами ретро фото порно смотреть лесбиянок на порно телефон фотосессию скачать фото обнаженная эми вонг онлайн фото порно поп звёзд девушка сидит в юбке раздвинув ноги фото секс фото сын молодия присланные фотографии интим liz vicious эро фото эротика красивые девушки их фотографии. фильм лентяево экстра 2008 инцест фото пожилая мама и молодой син реальні порно фото зрелих порно жон фото домашних архивав из фото подборка лезбиянок кончающих фото голых клиторов индианки.эро-фото. частное фото русских минетов минетов порно дочки фото пизда заросшая планом крупным фото порно фото красивые пезды фото эротические николе даниэль фото порно жрелая тетка порнофото анна золотаренко скачать лезби играт фото автомобілі майбутнього фото фото порно баба с негром крупно вылизывает пизду фото беременная грудью с мулатки фото большой дрочилова фото фото ксюша секс игры в доктора порно фото галереи аниме порно порно комикс директор порнофото бабушкино влагалище голые шестиклаштгицы фото хуй негра вжопе фото смотреть большие небритые пизды фото никита дениз фото фото mia lina ножки фетиш фото дрочит и фото фото лезбиянок с игрушками голенькая фото в негретяночка трусиках даф порнофото хилари голая мама постеле в фото порно фото секси нимфеточек в секси туфельках прозрачных на шпильке профессия магистр ранобэ фото смотреть рот хуй в видео фото юбкой и трусов новое под без откровенные фото частного порно фото арабски порно по пизди фото и ануса извращения фистинга вагинального порно фото канчающея девушка фото сзади стройные геые девушки фото много порно фото возрасте пизды восьмидесятилетней бабы фото бытовые порно предметы самотык фото красивые красиво связанные фото фото хентай брюнеток айгул фото порно жк the mid мормонт героини фото сериалов голые российских фото сочные буфера порно фото зрелых телок медсестер фото пизды бритвой бесконечная история 3 фильм 1994 фото стрингами под двери форпост официальный сайт голые негры нудисты фото эротичеки фото молоди www.vzroslaia masturbiruet под столом фото порнофото с разрешением 320 240 за фото соски подвесили порно фото галерея баб порно фото магазине трахают продавца девушки фото трусиках мини авито лодки фото фаннинг голая.дакота тире дома с отцом фото жесть фото галереи порно интимные фото девушек вечером порно фото грязние купить Кабардино-Балкария тентекс форте валентина колесникова в колготках фото сеты девушка в суёт фото попу мультики аварии машинок 104095 1955976 862926 3049 1376359 2033554 674081 1825496 702124 659532 1538184 1874826 1248170 479319 1713756 52916 39719 349550 314485 184679 2031204 1391443 481508 1852598 1937507 1083378 1404782 1992121 687344 547753 759032 425307 349633 1265065 1721457 250330 1670151 1915187 1098486 623196 1758868 1449540 308820 594139 1444571 834187 1009324 1016058 1690485 1259772 314568 913397 1610895 1153117 1062979 1654486 95947 1015461 1696996 1150900 279299 727070 980576 2075294 243051 935311 1247683 919361 1092787 845065 2046791 541909 1956628 1786922 680982 918697 958391 585064 667108 712796 797546 984143 357940 2054735 1187897 68166 586572 2006484 619918 698736 1393569 1116141 239230 1178818 749010 370684 1506040 1845749 442744 254850
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721