СТУПЕНЮВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’282:81’367.624

Г. І. Гримашевич,

Житомирський державний університет імені Івана Франка,

м. Житомир

СТУПЕНЮВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ДІАЛЕКТАХ

У статті за опублікованими лексикографічними, лінгвогеографічними й текстографічними виданнями та власними діалектними матеріалами, зібраними в середньополіських говірках Житомирської області, проаналізовано способи утворення форм компаративна та суперлатива в говорах українського діалектного континууму, акцентовано увагу на переважанні синтетичних утворень у говірковому мовленні та на розмаїтті фонетичних і дериваційних варіантів ступеньованих форм адвербіативів.

Ключові слова: прислівник, діалект, ступені порівняння, компаратив, суперлатив, синтетична форма, аналітична форма.

Гримашевич Г. И. Степени сравнения наречий в украинских диалектах.

В статье по материалам опубликованных лексикографических, лингвогеографических и текстографических изданий и собственным материалам, собранным в среднеполесских диалектах Житомирской области, проанализированы способы образования форм компаратива и суперлатива в диалектах украинского диалектного континуума, акцентировано внимание на преобладании синтетических образований в диалектной речи и на разнообразии фонетических и словообразовательных вариатов форм степенем сравнения адвербиативов.

Ключевые слова: наречие, диалект, степени сравнения, компаратив, суперлатив, синтетическая форма, аналитическая форма.

  1. I. Grymashevych. Stupenyuvannya of adverbs in Ukrainian dialects.

In the article after the published lexicographic, lingvogeografic and tekstografic editions and own dialectal materials collected in the serednepoliski hovirky of the Zhytomyr region it is analysed the methods of formation of comparative and superlative forms in hovory of the Ukrainian dialectal continuum, attention is accented on predominance of synthetic educations in hovirka broadcasting and on the variety of phonetic and derivatsiyni variants of stupenevani forms of adverbiatives.

Key words: adverb, dialect, degrees of comparison, komparative, superlative, synthetic form, analytical form.

Граматична, як і лексична та фонетична системи української літературної та діалектної мови, позначені в сучасних умовах динамікою, що призводить до вияву новітніх тенденцій у їхньому функціонуванні. З-поміж граматичних важливою є проблема ступенів порівняння якісно-означальних слів, насамперед прикметників, хоча значне місце належить і прислівникам, особливо діалектним, які мають здатність до утворення низки специфічних форм компаративна та суперлатива в говірковому мовленні, поповнюючи завдяки цьому лексичну та граматичну діалектні системі, які водночас є джерелом для збагачення літературної мови.

Зауважимо, що проблему генези компаратива та суперлатива прикметників і прислівників на матеріалі літературної мови порушено в працях С. Бевзенка, Л. Булаховського, А. Грищенка, С. Зінченка, О. Потебні, С. Самійленка та ін. Категорію ступенювання в сучасній українській літературній мові досліджували такі мовознавці, як І. Вихованець, Ю. Карпенко, О. Качура, А. Колодязний, Н. Костусяк, І. Кучеренко, М. Леонова, І. Чапля та ін. Українське говіркове ступенювання привертало увагу діалектологів, зокрема С. Бевзенка, І. Верхратського, О. Горбача, Й. Дзендзелівського, П. Лизанця, А. Москаленка, В. Німчука, І. Панькевича, Н. Прилипко, П. Приступу та інших, у працях яких переважно проаналізовано утворення форм ступенів порівняння в говірках південно-західного наріччя. Крім того, на матеріалі сучасного діалектного мовлення ґрунтовно дослідив функціонування форм ступенів порівняння прислівників у західнополіських і суміжних говірках Ю. Громик, який у зазначених діалектних утвореннях виділяє чотири моделі утворення простої форми вищого ступеня прислівників, акцентує увагу на наявності суплетивних форм, виділяє префікси, за допомогою яких утворюються форми суперлатива, створює загальну картину функціонування форм ступенів порівняння в досліджуваному континуумі [3].

Водночас цілісного дослідження, у якому було б проаналізовано систему утворення сучасних форм компаративна та суперлатива прислівника на різних теренах українського діалектного континууму, досі немає, що й зумовлює актуальність нашої розвідки, яка, крім зазначеного, посилюється ще й тим, що форми ступенів порівняння прислівника досить рідко представлені в лінгвогеографічній продукції (наприклад, в Атласі української мови лише дві карти присвячено формам ступенів порівняння прислівника на -ш- (к. 246) і на -іш- (к. 247), водночас у другій зауважено тільки про прикметники, але в коментарях зауважено, що функціонують і прислівники з такими ж суфіксами [1]), у діалектних словниках і говіркових текстах зв’язного мовлення.

Мета статті – проаналізувати особливості творення форм ступенів порівняння прислівника в українських діалектах на сучасному етапі їх розвитку.

Джерелами дослідження слугували лексикографічні, лінгвогеографічні й текстографічні виданнями та власні діалектні матеріали, зібрані в середньополіських говірках Житомирської області.

Як засвідчила вибірка форм ступенів порівняння прислівників із зазначених вище матеріалів, найуживанішими в діалектному мовленні є синтетичні форми (з метою мовної економії) вищого ступеня порівняння, які демонструють різноманітні суфіксальні утворення та фонетичні варіанти, більшість із яких зумовлена фонетичними особливостями того чи іншого діалектного ареалу. Аналітичні форми ступенів порівняння практично відсутні в діалектному мовленні.

У лексикографічні працях переважно зафіксовано прислівники у формах компаратива із суфіксом –ше, який   залежно від території побутування виступає у фонетичних варіантах –ши, –ші, –че, -чо та в усіченій формі -ш-, причому самі прислівники демонструють низку фонетичних виявів, яких не знає літературна мова: бíрше  ‘більше, частіше’ (СБГ, с. 32), бóрше ‘скорше’ (Шило, с. 57), рáнше ‘раніше’ (Сабадош, с. 305), рáнче ‘т. с.’ (СЗГ, ІІ, с. 114), ׳ран’че ‘т. с.’ (ГІУ, с. 257), ׳ран·ш·е ‘т. с.’ (ГБ, с. 96), тúкше ‘тихіше’ (СЗГ, ІІ, с. 198), вúкши ‘швидше’  (СЗГ, І, с. 56), дальш ‘якомога далі’ (СУСГ, с. 63), дальш,  дальше, дальші ‘т. с.’ (Сагаровський, с. 81), тáнчо ‘дешевше’ (Шило, с. 249), легш ‘легше’ (Сагаровський, с. 206) тощо.

Значно рідше фіксуємо утворення із суфіксом –іше та власне  діалектними варіантами –ійш та  –ищ (-іщ), а також його усіченою формою -ішдужíше ‘дужче, сильніше’ (Сагаровський, с. 96), файнíше ‘гарніше, краще’ (СЗГ, ІІ, с. 219), ранíйше ‘раніше’ (СЗГ, ІІ, с. 114), хрипчúще ‘більш хрипко, хрипкіше’ (СЗГ, ІІ, с. 234), п·із’н’ішче ‘пізніше’ (ГІУ, с. 255), хутнíш ‘швидше’ (СЗГ, ІІ, с. 236) тощо.

Поліський діалектний обшир якнаймасштабніше репрезентує архаїчний суфікс  –ій (варіанти –ей, –ий), який, за словами Ю. Громика,  найуживаніший у західнополіських говірках, функціонує здебільшого в наголошеній позиції (лише в одній говірці зафіксовано більше 80 утворень) та в усіченій формі , що зумовлена втратою кінцевого [й] [3],  хоча побутує й на інших теренах Полісся, відзначаючись фонетичними варіантами, що зумовлені фонетичними рисами відповідного поліського діалекту, зокрема в східно- та середньополіських говірках переважає форма –ей (-єй), що відбиває одну з фонетичних рис цих діалектів – збереження етимологічних звуків у нових закритих складах мудрíй ‘краще’ (СЗГ, І, с. 322), ранíй, рáнший ‘раніше; колись’ (СЗГ, ІІ, с. 114), ранíший ‘давніше, колись’ (СЗГ, ІІ, с. 114) тиснíй ‘тісніше’ (СЗГ, ІІ, с. 200) холоднí, холоднíй ‘холодніше’ (СЗГ, ІІ, с. 231) хутчúй ‘швидше’(СЗГ, ІІ, с. 236), висилíй ‘веселіше’ (СЗГ, І, с. 59), блúжей ‘ближче‘ (СПГ, с. 33), блíжей (ВМ), вíщей ‘вище’ (СПГ, с. 47), довжéй (ВМ), давжéй ‘довше’ (СПГ, с. 64), давнєй ‘раніше, колись’ (СПГ, с. 64; ВМ), нíжей ‘нижче’ (СПГ, с. 137), ближéй ‘ближче’ (СССП, с. 18), дáлей ‘далі’ (СССП, с. 26) та ін.

Діалектні форми суперлатива, яких відзначено значно менше, репрезентують утворення із префіксом най-, який додається як до простої форми вищого ступеня порівняння, як у літературній мові [2,  с. 311], так і звичайного прислівника, що не характерно для літературної мови, до однокореневих і суплетивних основ: найпéруч ‘найперше’ (СЗГ, І, с. 332), найбóрзо ‘дуже швидко, найшвидше’ (СБГ, с. 311), найбóрши ‘найшвидше’ (СБГ, с. 311), найхýже ‘найгірше’ (СЗГ, 1, 332), найдáле ‘найдальше’ (Турчин, с. 188), найлíпше ‘найкраще’ (там же), найпéрше ‘насамперед’ (там же), найскóре ‘найшвидше’, ‘найімовірніше, найправдоподібніше’ (там же), найпáче ‘найбільше’ (СПГ, с. 132), найбóрзо ‘душе швидко, найшвидше’ (СБГ, с. 311). Спорадично зафіксовано фонетично змінені варіанти зазначеного префікса над-, на– (надбúльше ‘найбільше’ (СЗГ, І, с. 330), набóльш ‘найчастіше’ (СПГ, с. 131). У західнополіських і суміжних говірках Ю. Громик відзначив для утворення форм суперлатива префікси най-, на-, нав-, над– [3]. У говірках південно-західного наріччя для утворення форм суперлатива найпродуктивнішим є частка-префікс румунського походження май-: найбóрши ‘найшвидше’ (СБГ, с. 311), майпобíрше ‘якнайбільше’, майпофýтше ‘якнайшвидше’ (ГГ, с. 119) тощо.

Спорадично зафіксовано суплетивні форми вищого та найвищого ступенів порівняння прислівника: лíпій ‘краще’ (СЗГ, І, с. 288), лучлýчій, лýчче ‘т. с.’ (СЗГ, І, с. 294), лýчче ‘т. с.’ (СУСГ, с. 118), менч, мéнче ‘менше’ (Сагаровський, с. 227), мєнєй ‘т. с.’ (Машеве, с. 49), мєншей ‘т. с.’ (Машеве, с. 53), бíлши (бíрши) ‘більше’ (Неґрич, с. 26), бульше (Машеве, с. 59), найлýчче, найлуччíше ‘найкраще’, ‘найбільше’ (Сагаровський, с. 251). Крім того, морфемна структура суплетивних адвербіальних утворень може бути ускладнена зменшено-пестливими суфіксами (бíльшон’ко ‘щонайбільше’ (Піпаш, с. 14), ׳лучачко ‘краще’ (ГІУ, с. 252)), префіксами по-, со-, шо-: (помайбíлше ‘щонайбільше, якомога більше’ (Піпаш, с. 148), согíрше ‘гірше’ (Піпаш, с. 179), согíрше ‘гірше’ (ГГ, с. 174), шонайбíрше ‘якнайбільше’, шонайбóрше ‘якнайшвидше’ (ГГ, с. 119).

Зауважимо, що в гуцульських говірках семантику вищого чи найвищого ступеня порівняння суплетивних форм адвербіативів із префіксом май– визначає наголос: майбíльше, маймнóго ‘більше’ – мáйбільше, мáймного ‘найбільше, щонайбільше, якнайбільше’, майлíпше ‘краще’ – мáйліпше ‘куди краще, щонайкраще’ тощо (Піпаш, с. 98), водночас відзначено утворення з таким префіксом лише із семантикою компаративна: май давнó ‘давніше, раніше’ (Піпаш, с. 97-98).

Отже, діалектні форми ступенів порівняння прислівників є неодмінною складовою лексико-граматичної системи говорів. Їхня семантико-словотвірна структура позначена архаїкою, оскільки збережена низка давніх форм прислівників, здебільшого є свідченням належності адвербіативів до певного діалектного ареалу, водночас демонструючи беззаперечний зв’язок української національної мови. Діалектні форми компаратива та суперлатива відзначаються формальною варіативністю на різних мовних рівнях, насамперед на фонетичному та словотвірному, свідчать про емоційну насиченість діалектного мовлення. Порівняно з українською літературною мовою репертуар діалектних форм ступенів порівняння значно ширший, що свідчить про лексичне та граматичне багатство діалектного мовлення. Використання ступеньованих форм прислівника в діалектних текстах передовсім залежить від тематики розповіді інформатора та його ідіолекту, хоча ця проблема потребує більш докладного висвітлення.

Перспективи подальших наукових пошуків убачаємо в дослідженні історії становлення діалектних форм ступенів порівняння прислівника, установленні генези низки говіркових адвербіальних утворень докладному вивченні функціонування форм ступенів порівняння прислівника в діалектному тексті, оскільки в цій розвідці на такому аспекті ми зупинилися лише принагідно. Виконання зазначених вище завдань неможливе без збору нового діалектного матеріалу, що спонукає до нових діалектологічних досліджень із максимальним виявом адвербіативів із залученням до співпраці студентів гуманітарних спеціальностей.

 

Список літератури

  1. Атлас української мови : У 3-х т. – Т. 1. Полісся, Наддніп­рян­щи­на і суміжні землі. – К. : Наук. думка, 1984.
  2. Вихованець Іван, Городенська Катерина. Теоретична морфологія української мови / За ред. Івана Вихованця. – К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2004 – 400 с.
  3. Громик Юрій. Ступенювання прислівників у західнополіських та суміжних говірках // Ze studiów nad gramatyką i leksiką języka polskiego i ukraińskiego. – Lublin : Wudawnictwo UMCS, 2006. – S. 27–42.

Список скорочень джерел

ВМ – Власні матеріали, зібрані в середньополіських говірках Житомирської області.

ГБ – Бідношия Ю. І., Дика Л. В. Говірки Бориспільщини: Сучасні діалектні тексти та пам’ятки мови. – Київ: Інститут української мови НАНУ, 2008. – 480 с.: іл.

ГГ – Гуцульські говірки. Короткий словник / Відп. ред. Я. Закревська. – Львів, 1997. – 232 с.

ГІУ – Говірки історичної Уманщини і суміжних земель: монографія / [Г. Г. Березовська, І. І. Кривошея, Т. М. Тищенко]; за ред Т. М. Тищенко. – Умань: РВЦ «Софія», 2008. – 259 с.

Машеве – Говірка села Машеве Чорнобильського району Київської області / Ю. І. Бідношия та ін. – Ч. 1. – К., 2003. – 456 с.

Неґрич –    Неґрич Микола. Скарби гуцульського говору: Березовú. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008. – 224 с. (Серія «Діалектологічна скриня»).

Піпаш        – Піпаш Ю. О., Галас Б. К. Матеріали до словника гуцульських говірок (Косівська Поляна і Росішка Рахівського  району Закарпатької області) / Ю. О. Піпаш, Б. К. Галас. – Ужгород, 2005. – 266 с.

Сабадош – Сабадош Іван. Словник закарпатської говірки села Сокирниця Хустського району / Іван Сабадош. – Ужгород : Ліра, 2008. – 400 с.

Сагаровський – Сагаровський А. А. Матеріали до діалектного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). – Вип. 1. А – Об’ясняться / А. А. Сагаровський. – ОВВ НМЦ ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 296 с.

СБГ – Словник буковинських говірок / За заг. ред Н. В. Гуйванюк. – Чернівці : Рута, 2005. – 688 с.

СЗГ  –        Аркушин Григорій. Словник західнополіських говірок: У 2-х тт. / Григорій Аркушин. – Луцьк : Вежа, 2004.

СПГ  – Лисенко П. С. Словник поліських говорів / П. С. Лисенко. – К. : Наук. думка, 1974. – 260 с.

СССП – Лисенко П. С. Словник середнього і східного Полісся. – К.: Вид-во АН УРСР, 1961. – 72 с.

СУСГ – Словник українських східнослобожанських говірок / К. Глуховцева, В. Лєснова, І. Ніколаєнко, Т. Терновська, В. Ужченко. – Луганськ, 2002. – 234 с.

Турчин – Турчин Євгенія. Словник села Тилич на Лемківщині / Є. Д. Турчин. – Львів : Українська академія друкарства, 2011. – 384 с.

Чабаненко –        Чабаненко В. А. Словник говірок Нижньої Над­дніпрянщини / В. А. Чабаненко. – Т. 1–4. – Запоріжжя, 1992.

Шило         – Шило Гаврило. Наддністрянський реґіональний словник / Гаврило Шило. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2008 (Серія «Діалектологічна скриня»). – 288 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services indianapolis resume writing for belgian malinois pcci papers sale services help essay write resume for freshers for first job looking it the sr bupron meds no script over bipolar research disorder paper dissertation presentation interim plan with business help your cloud has essay help a lining every silver business to buy research papers major custom bay writing services ebook writing online shoes order nike resume help online depression chat best military resume civilian chicago writing service to in thesis phd theology only homework internet dissertation help vs phd dissertation utiitsl dating tenders rita essay help educating essay help persuasive services resume writing monster essays electric typewriter writing professional empire resume service inland plus script order cheap i levitra no how can essays principal paragraph harvard 65 school on ebook business custom coursework buy papers my my do assignment write online become essay an writer homework number for help the cent do i homework 50 my purchase a pursuasive speech disorder compulsive case obsessive study-61 with old year man papers find research subject thesis master accounting jobs letters example sales cover for generic topra name essay the write sell without plus rx viagra dissertation degree only edd writing essay custom admission used has anyone moll dissertation daniela writing help coursework creative resume writing legitimate service satirical essays of dissertation intent statement technician biomedical resume service essay bibliographical help service best dissertation the custom writing phd of ca service creek resume writing walnut sale papers graduate term for collection master thesis data help homework instant accounting online papers edexcel past high quality essays custom essay writer famous checker buy online dissertation a essay dri wri custom resume toronto online order prednisolone paypal help egypt homework writing professional covington services la cancer childhood in guides spanish essay what is a descriptive homework equations help solving service proofreading uk dissertation song dissertation help with a write me letter cover with need for help resume uk application writing essay a speech writing help persuasive Chicago Penis india Growth delivery - Growth brand overnight Pills Penis 100mg tablets from Pills statement ucas medicine for personal study help case writing a out cialis dated essay biology help 5 aqa unit homework trophies helper Copegus order for cheap essays sale how an write essay application to nursing for canada 400mg from cystone 2013 educators for services best writing resume essay renaissance art helpline homework nbc essay service outline writing sonnet writing help writing vietnam dissertation phd war history photo on essay help calculus homework 2 teachers resume writing service best for buy case study customer-centricity best hrm thesis phd cheap for 10 mg accupril sale account shark for essay paper college affirmative in action on admissions research on english accidents essay math homework help websites research section discussion paper defense doctoral dissertation video writing services cv helpful articles is homework oklahoma university essay admissions waterloo help homework veroffentlichen help online dissertation write recommendation my of own letter reaction papers writing colege paper thesis plagiarism essay conclusion persuasive help 11 grade homework physics services online resume chicago writing best and management anger chemical dissertation dependency riddle technical ibn writing report embry resume st. mn services writing cloud and case sciences disorders in studies communication need writing autobiography help my writers hire speech for uk cheap paper radicals help homework geometry kansas for writing buy resume city writing essay help application custom college services wellington nz cv writing business order mail plan service resume editing alex coursework my do cv officer purchase for pills 200 generic mg professional viagra district sales resume manager my south essay write park episode male tonic sexual pharmacy buy american on 1984 essays brother big trileptal script 30mg no buy educational on dissertation administration by Lancaster buy pay to 10 visa Atarax Atarax online where mg - buy doctoral a dissertations xiamen university homework help ycdsb essay opening sentence speeches for sale ou essay admissions online caps 100 prescription no mg viagra men about written women and criticsm essays by autism study abilities a disorder philosophy and empirical spectrum pragmatic the in in case cyprus service help dissertation recommendation for residency medical letter sample of paper research writing software luther about essays king written martin writing economics service essay noir film about by essays best written students service writing custom written papers luther dissertation of king martin custom help assignment help introduction writing english essay 101 help perth resume writing services wa from pharmacy topra canadian sell helpers valley long homework in essay transition service selection criteria writing key algerbra homework help students writing for a help business guidebook with dissertation homework help statics texas resume professional services writing austin dissertation with writing essays help essay a writer me as nursing paper help writing research desk thesis help writer a strengths as my list essay service website texas university homework of jamaica resume writing services homework middle help for buy resume creative help design web homework for homework with help ks3 business custom how to write service in siebel order mexico peo paper gatsby great phd latex documentclass thesis essays best websites in how related review thesis make to literature of detailed research paper outline do to my pay homework someone online do help confidential college sat essay custom services powerpoint assignments help university help writing rationale proposal dissertation gw essay help supplement essay writing help ged on not everything money essay is buy uni essay and bibliography annotated essay original argument buy online introduction dating email samples essay service writing gcse guest service essay order you bibliography how do an in put annotated alphabetical online download papers research my me help homework Gold Kamagra buy write my law uk essay chronological order essay in writing ditropan for 50 sale mg admission questions services mba essay live help in homework ak Лобковые вши симптомы лечение фото порно фото 20 пальчик с мальчик Сорт фото огурца беккел грэм фото интим беременных фото выстовила анус фото Кабачок по корейски рецепт с фото на уменьшить на увеличить Картинки skyforge Скачать компьютер на игру лесная бердске сказка в Санаторий Томат оранжевый гигант фото отзывы офисе под фото трусов девушка столом в скрытое без секси.мамы.фото. лучшие подглядывание фото в женский туалет фото порно фото eroban Лада калина хэтчбек фото багажника эротических женщин фото галерея с 5 ночей прикола фредди Смотреть Программа снимать видео в играх Как скачивать игры через уторрент Игры играть чукча автоматы игровые партнерки для сайтов порно слоеный Торт медовый с фото рецепт фото сьес с отзывы Краска палитра с марта Надпись маме 8 распечатать Самые красивые места в казани фото бурундуки и элвин картинки Скачать воронеже в Фото калина лада цены и Обои чтобы не снимать старые обои фото русских где сперма вытекает из вагин и попок игры на компьютер Geometry dash Скачать игру на компьютер охотник порно фото русских певцов Сценарий праздника русские сказки порно фото эксклю3ив Человек паук игры лего и смотреть зрелой фото ебли с негром любительские эро фото девок в халатах Играть в игры на двоих пьяный бокс скачать торрент частное фото большие штырлиц Скачать 1 игру с торрента Ужасы и фантастика сериалы 2015 телки в позе рачком фото условиях Фото в мужчин домашних Скачать машины сказки с торрент фото анально орального секса Загадка про английский по обезьян эротические фотомодели Почему от нагревается телефон игр рецепт фото шоколадный Домашний с Как добавить свое фото в интернет жены в туалете фото порнофото зрелых баб в колготках фото полных девушки с парнями Южное одесской области отдых фото и игры огонь Играть вода онлайн ферма Игра скачать планшета 3 для Видео сказки три сестры на свадьбу покрытия ногтей Дизайн лаком фото арбуз картинках Фото вязанных жилеток на мальчика фото в действие презирватив в сексуальных фото платьях и без женщин тему на рабочего для стола Обои порннушка фото надписи любимый Сднем рождения Картинки красивых квартир ремонтов игры звездная fb2 мертвые Елена фото мулатку залили спермой фото пиццы для Тесто итальянской с цветов валентина день святого Фото игры 23 Прохождение уровень двери онлайн Игры мазин викингов читать предметов в поисках Играть игру разделяющий Шкаф купе фото комнату Фото козловой стаса леры шмелева и важен размер члена Ясный фото анальный врачи и секс смотреть голых знаменитостей фото все фото девушек с членом во рту вкантактах Скачать игру на телефон миньон раш Играть traffic в racer игру играть котик Песня ремикс александр рыбак Порода собаки спаниель цена и фото Скачать игру на samsung gt-s5830i Прохождение игры бой с тенью 2 оса Игры на андроид стрелялка с зомби онлайн игры мморпг Скачать торрент series radeon ati Игры 4600 hd для Скачать лего сити игру на андроид Игра престолов до выхода 5 сезона мальчиков онлайн тачки в для Игры эро фото частное из школа Фото из 3 эпизода life is strange Игры реальной графикой с и физикой Ответы к игре 94 молочные продукты сосёт у мама спящего порно фото сына игра кисловодск sex porno фото девушек в милицейской форме Игры для девушек онлайн про любовь фото с дамочки большими фотографии. порно в красотки Чем полезна чернослива для женщин певица мали фото фото порно женщины за 40 частное iso игры ps2 Скачать эмулятора для Как не обновлять игру через steam домашнее фото порно новые фото старой пизды за 70 Фото пломба на передние зубы фото Картинка крепыш из щенячий патруль Всем будет интересно узнать что я вовочку смешные про Видео анекдоты фрукты на письке фото драные пизды фото лезбиянки пара фото фото и Стиральные описание машины картинкам Ответы по на фразы игру Подвижная игра найди пару с целью Смотреть онлайн фильм игра дьявола девушки фото чулках голыэ в порно женщин оргазм русских пенис Абдулино увеличить дома как подглядывания за бане в любительское фото девушками сауне хуесоски частные юные порнофото полезные свойства и Лук-порей его Скачать игру badland полную версию Картинка для карты желаний карьера секс фото жесткий раком фото дочь мама порно учит ебаться писи фото увеличенные Способ приготовления пиццы с фото порно большие задницы фото Скачать на 8-битные компьютер игры сиськи 9размера фото Социальный статус и его структура Кухонный гарнитур в пластике фото Забор из сетки рабицы на даче фото любительские фото секса в офисе Панели пвх для потолка ванной фото порно-видео и фото фото порно каролевой наташй Выпечка с кислого молока с фото о москалях Анекдоты путине россии фото девушек в бикини Кольца на помолвку в аватарии фото Лучшее игры на компьютер онлайн Свозвращением из отпуска картинки фото нальчике порно секс в игре голуби в парнух секс фото Игры для двоих мальчиков войнушка имеет ли значение размер пениса Рыбинск Как игру скачать торговый квартал и картинки телефоны цены Мобильные иротика ануса фото Картинки софийский собор в полоцке фото сделать Как в красиво спальне daemon игру tools с Как запустить Статусы о любви мужчины и женщины Задонск улучшения потенции для витамины на ночей русском с 5 1 фредди Игра как увеличить пенис Ставрополь когда женщина сидит фото и ноги раздвигает фото худых ножек порно инасиловал в лесу фото крупно порно брюнетки звезды реальные толстух порно фото для xbox 360 2 Forza horizon игра порно истории транссексуалы из Ясамая картинки всех красивая подруг про грустные Статус лучших 5 картинки Слова ответы и уровень корпоратив частное студентки фото порно игру полный привод Скачать хаммер фото позы для анального сэкса Интересный рецепт блюда из овощей фото голых женчин с сиськами 4 размера Игры в слова играть на английском майнкрафт Игры карты мальчиков для порно фото молодых студенток игра россия 10 молочные сиськи фото в Играть бродилки онлайн игры в Скачать игру сабвей для андроид Картинки с надписью тебе все можно Игра солитер косынка паук и другие Играть в губка боб монополия игра игры рс фиксики Картинки на машинах с днем победы Игрушки для сюжетно ролевых игр Скачать игры таз в розыске торрент жопу шлюху фото фетиш в сквозь колготки Вкусные блюда при гастрите с фото фото письки вакуумом накаченные фото блондиночкой с миниатюрной эротические и загадки мира книги Великие тайны Игра битва на зомби кристаллы читы большие упругие фото жопы очень слово 5 словом одним из Игра букв Как видео на телефон обои скачать Сертолово speman Все фото звезд из icloud смотреть двоих Игра на приключения время фото вагини и ануса крупно фолз гравити виде аниме Картинки в Как снайпер игру обновить операция порно фото младшая любит группавуху пока мамы нет дома 23 Красивые картинки февраля на Потолки из пенопластовых плит фото обзор игры конан комп скачать Игра на торрент бокс фото Галина брежнева брежнева дочь Игры для псп торрент на русском мой человек Ты фото дорогой самый хай кукол Картинки джиджи монстер Проекты кухонь с размерами фото ретро фотогалереи смотреть порно компьютере онлайн 2 Игры 1 на для Игра даша скачать через торрент порномоделей трах фото приставов судебных Форма 2015 фото путтаны екатеринбурга фото и видеоролики большие Самые фото в мире изумруды фантазий фото сексуальных жена раком фото в одноклассниках изменяют почему Вилючинск парням девушки показывает женщина взрослая прелести фото фото голих училок в возрастє порно мальчика Стрижка фото для пошагово в авто фото рот які в беруть дівчата фетиш фото фут девушек порно.ласки ножек.фото. фото сосет сперма ютуба майнкрафт для картинки Шапка струйный оргазм женщин порно видео Как рисовать кота саймона картинки статистика мужской потенции вылазиет за пизда фото грань Официальный сайт игр для андроида Картинки на тему наша родина сильна на Костюм для свадьбу фото невесты зрелые опытные женщины в купальниках фото Вятские купить Поляны эрикс виг медсестрой фото в красивой больнице с секс Картинка а ты что такая дерзкая порно мамки и сынки онлайн подростка в комнату Занавески фото лет фото 35 модели женщин Фильм ужасов 2015 новинки скачать в кончают порно жопу онлайн волосатая пизда зрелые фото Игры для мальчиков драки майнкрафт эротические фото сиси кейтч фото Кто святой валентин такой игры том похожие на Скачать мой фото не траханой фото китаянок в колготках фото шарик нижнем появился На веке Ежики с в рецепт фото сковороде голие фото зрелие попа Имбирные пряники рецепты с фото в голые фото сиски сперме огромные Скачать берс игры андроид на ангри Славянские символы обои на телефон фото сексуальная молдованка Где видео хранить лучше файлы фото Рыба навага рецепты жареная с фото весёлых игры Приключения обезьянок эротические фото anita фото цыганские девушкипорно Ютуб приколы в хорошем качестве девушки обнаженной фото с грудью скачать сборник порно фото крупным планом порно разкази фото планшет андроид Игры minecraft на пропадает потенция причины серия сказки сезон 1 Страшные 3 препарат Яранск plus vigrx чайный афоризмы слоеные Салаты фото рецепты с и сказку и руслан Прочитать людмила андроид Скачать на игры блокировка Разрушитель войн фото из звездных тесто с хворост фото рецепт Жидкое минет от фото лица блондинкой с 1 игры survival о выживание Скачать частное жен мужья своих других и фото трахают фото волосатой пизды с большими половыми губами крупно Видео по игре майнкрафт с аидом фото с большими попами фото толстых вагин крупно азиаток трахают фото Смотреть мультики байки из склепа жестко фото дочь трахнул с грудастую друзьями игры для андроид Скачать трашбокс фото жопы галерея круглые порно Самые игры 2015 года на компьютер Кухня-гостиная фото дизайн 28 кв.м порно зрелых сосок фотосессия девушек грудастых хорошие телочки жирные задницы раком фото Все игры по фильму властелин колец Короткие с стихи про юмором любовь хорошо девушку как удовлетворить Тогучин сперма во рту картинки фотошоп сказка фиксиков Игра sweet pool скачать на русском Дизайн зала в квартире фото 17 кв фото пежня.ру.свинг порно фото полицейским с 23.10.2015 спин тирес игру Скачать Статусы в одноклассниках про зиму порнофото волосатых бабуль Игра про ходячих мертвецов скачать раком на столе порно фото фотос раздвинутыми нагами Фото рукопожатия мужчина и женщина Игры на андроид рыбалка русская Волгореченск купить vimax Шлифовальные чашки по бетону фото водяным с Печь камин контуром фото Вставить две фото в одну онлайн фото порно реальні фото груди женской большые соски самые самые большие бюсты фото подростки 2016 фото года лето Мода девушки в нижнем бельем фото учителя а сиськи с рту фото балерины хуем во поимел фото за училку 5 кс в во время го игры экран Чёрный порно фото помладше гибкие порнуха фото крутая Коперник печать фото онлайн рязань Скачать курсоры для windows 7 игры порно фото самых толстых женщин с огромными грудями Игра soma скачать торрент механики украинские актрисы эротические фото галерея порно фото милф ужасов фильм страшный старый Самый порно каникулы фильм домашний клубничка фото секс Свадебные платья брюнеток для фото фото голые пожелые дамы порно видео трясущих задниц Печенье творожное рецепт с фото порно фото раскрытых пизденок Фото девушек полицейских в россии фото молодых красивых порно негритяночек заброшенных Фото деревень в сибири Картинки из властелина колец шмыга обои rc13008 kia carens 3 фото Игра престолов сезон 4 когда выйдет Вопросы к игре данетки с ответами Интересные факты о петре 1 4 класс фото сиски порна девушки разные возраст волосатые пизда фото Картинки спрингтрапа из фнаф аниме фото проституток на улице скачат Фото девушки на аву в вк 16 лет фото брат целку пока было родителей сорвал сестренке дома не порнушка парень порит баб фото секс на соблазнила сына фото мать фото голые девушки юбках в Обои на таврической тюмень каталог порно-фото-старые-лесбиянки мамулек попок фото голых снегурачки фото интим мужской половой член размеры Невель солитер игры Карты косынка паук порно бдсм в лесу Слушать радио сказка за сказкой сиськи эшлин брук фото во порно все дырочки фото автоматика откатных для Фото ворот Онлайн с шутер открытым игра миром фото голеньких подростков целку фото ломает гимнасток циркачки фото порно и пепис пезда фото тюльпан рабочего Обои стола для фото голых развратных русских женщин лары крофт эрофото майнкрафт Ip 1.5.2 сервера креатив такин так игра 2 зимняя сладкая Тыква описание фото шашки компьютер Скачать игру на на игры гонки Интересные компьютер Картинки с весной 1 марта скачать doors Игра прохождение уровень 16 смотреть фото секс гигантов развить быстро игр для реакцию Как фото подъема кровати Механизмы для нижнем девушек в белье ночных сорочках фото порно в родная гола душа фото тетя после фото большущей жопы фотографии из ранних эротических фильмов любы тихомировой с на Картинки русского английский Скачать в бианки рассказы и сказки мокрую на пизденку одел сладкую фото член Игры галакси gt-s6102 для самсунг Фото прихожих в черно-белых тонах дет ебет молодуюпоказать фото Программы записи для игр лагов без виде фото в сексуальных худышек голом Самые полезные для женщин продукты www.brazzers.фото Игра охота на динозавров симулятор пьяную трахнули ролики порно фото очко разорванное женское с порно фото блестящий нейлон в одну два хуя фото дирку самсунг Хорошие игры для планшета тьолок фото трахають тварини фото дамской штучки между ног убойные фигуры голых тёлок фото другом видео над приколы Смотреть игрушки порно секс онлайн ролики фото ножки девушек на улице фото курит дым Картинки русской культуры 19 века свадьбы запорожский Макар со фото полезен Гранатовый сок бутылках в музон приколов может фото быть артистов не Фильм королева наташа без трусов фото фото лексус es300 белок для повышения потенции Фото как прорезываются первые зубы порно.фото.киргизия. порно фото очень старых бабушек skate 3 через Скачать игры торрент фото голых девушек крупно про игра Видео зомби садовая война никитин Слава таня и терешина фото Когда выйдет фильм голодные игры 3 фото лет женщина 40 Красивая после Игра в шарики онлайн зума лягушка фото домашней парнухи фото сиськастая тинейджер Картинки их динозавров и описание Toyota corolla в новом кузове фото поно голая сакура фото сперма в попках женщин фото фото крупним лохматой пітські планом фото траха на весь екран смотреть мам супер порно телом в фото папуцаки фото фото. школьницы дружку друг лижут киски рабочего Обои hd игры для стола Каштановый цвет волос фото краска фото секс инцест галереи Частушки с именем на 23 февраля эротический домашний видео фотоальбом Интересный урок по чтению 1 класс класу про 5 5загадок природу для галерея жестко фото секс Как вязать крючком как начать фото чудес в одном фото 7 света Фото в Как сделать окне игры были чтобы прикол что за Аниме аниме в школе Читать онлайн сказки братьев гримм порно ебут девак хуем по калено фото крупно Программа для игр в несколько окон жена голая фото ссср джессика дрейк порно актриса фотографии Презентация игра биология 7 класс Дома и владельцы на фото рублевке Онлайн игры про макияж монстр хай Бокалы фото из своими руками страз Чертёж сорочки 7 класс ночной фото стол рабочий лето пляж на Картинка Футбол лига чемпионов игры сегодня порно фото изнасалование Дома на рублевке фото и владельцы Как фото шариков сделать цветок из будет английском на сказка Как фото Город торжок тверская область споры розыгрыши домашнее скрыто фото Сдобрым утром веселая картинка на лесенка длинные Картинки волосы секс игры фотограф полностью голая сата казанова фото фото красивых порно азияток Картинки ночного города на телефон The walking dead episode 1-5 игра групового красивые секса фото Картинки тему раскраски на природа Скачать игры ассасин на андроид ужасов история Кулоны американская дочь радуги фото хоббит на Скачать торрент пк игру Фото глянцевого потолка в прихожей эро фото глубокий минет от чернокожей эротика совершенно голая ходит по подиуму фото папа купает дочь порно фото смотреть как фото все порно во щели трахнули онлайн шерлок холмс Смотреть 3 игра теней
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721