СТРУКТУРНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАМ’ЯТОК НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЖАНРУ XVIII СТ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’38+42

Т.Г. Файчук

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України

 СТРУКТУРНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАМЯТОК НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЖАНРУ XVIII СТ.

          Порівняльний типологічний аналіз рукописів календарів XVIІІ ст. дозволив дослідити структуру, виділити й охарактеризувати специфічні стилістичні особливості пам’яток науково-практичного жанру.

         Ключові слова: науково-практичний жанр, календар, структура тексту, стилістика.

         Сравнительный типологический анализ рукописей календарей XVIІІ ст. позволил исследовать структуру, выделить и охарактеризовать специфические стилистические особенности рукописей научно-практического жанра.

Ключевые слова: научно-практический жанр, календарь, структура текста, стилистика.

The comparative typology analysis of manuscripts of calendars of XVIІІ of century allowed to investigate the structure, to distinguish and describe the specific stylistic features of monuments of scientific and practical genre.

Keywords: research and practice genre, calendar, text structure, stylistics.

Пам’ятки науково-практичного жанру XVIIІ ст. є цікавим джерелом для дослідження. У переважній більшості ці твори збереглися у вигляді рукописів. Об’єктом нашого дослідження є рукописні збірки науково-практичних довідників, зокрема календарів, XVIII ст. – “Гражданский господарский календарь” та “Практика домостроителная” (переклад з польської мови 1708 р., рукопис). Завданням статті є визначення структурних, стилістичних ознак пам’яток, характеристика їх як з огляду змісту інформації, що подається, так і мети створення тексту.

Вихідними для дослідження вважатимемо такі тези: календар як вид довідкової літератури невід’ємний елемент життя людини; календарі – поширена і популярна форма довідкових видань. Актуальність нашого дослідження полягає у тому, що календарі минулого як твори довідкової літератури маловивчені.

З початку свого існування людина спостерігала за природою, її проявами й впливами, і на основі цих спостережень виникають календарі. Із давніх-давен український народ жив у сприятливих природних умовах, мав родючі ґрунти, багату рослинність і тваринний світ. Природа завжди була в основі матеріальної та духовної культури наших пращурів, тому і ставилися вони до неї шанобливо і дбайливо, а будь-яку господарську діяльність узгоджували з її законами. Український народ, споконвічно хліборобський, виробив велику хліборобську культуру, яка глибоко позначилася на його психології, характері, світогляді [5, c.8]. Народний календар за всю історію розвитку зібрав і хронологічно систематизував почуття, віру, прагнення, ідеали українців. Таким чином, народний календар є системою обумовлених дат, подій, спостережень за навколишньою дійсністю, народних свят, інших урочистостей, які в певній послідовності відзначаються протягом року. Народний календар місяць за місяцем, тиждень за тижнем, день за днем передбачає відповідно до конкретних умов регіону всі сторони і види хліборобської праці, особливості життя, зміни в природі. У цьому полягає функція  календаря як прогностика.

Пам’ятка “Гражданскиі господарскиі календарь” (далі Календ.) має своєрідну структуру: складається з тексту та таблиць. Сторінки, що пагінуються, містять текст, зворотні сторінки не пагінуються, на них розміщено таблиці.

Головний текст календаря має чітку послідовність тематичних частин, яка включає:

  • опис планети, характерної для місяця року;
  • характеристику людини, яка народиться у цей період, опис хвороб, якими вона може хворіти;
  • загальний опис року, коли діє та чи інша планета: студеным, мокрым и неплодным, весна студена, древи поздна цветут (Календ.2);
  • конкретний  опис року за порами року. Кожна пора року починається у пам’ятці з нового рядка, назва виділяється червоним чорнилом.

За текстом для кожної планети розміщено таблицю років, коли вона “править” із зазначенням відповідно років від 1735 до 1841. Наприклад, Правлення лhтъ Сатурна.

Після невеликої таблиці подається характеристика природних умов для кожного місяця року, починаючи від січня до грудня. Назви місяців виділяються червоним. Ці дані подаються на трьох-чотирьох рядках. За числами місяця послідовно подаються характеристики погоди: Февраль: 3е, 4е полунощній ветеръ мокро 5е, хмарно од 9го ветрено снежно 14го мокрая погода 15е тажь 19е склонно к снегу и зимнееть 20е – 28 велыкий ветеръ порушить и мокро.

Рукописна збірка містить й інші складові. Так, у частині під назвою “Прогносникъ генералный на лhто господнh 1730” подання інформації відбувається за тим самим принципом: пори року, місяці. Для зосередження уваги на тому чи іншому моменті вживається слово зри, яке виноситься за поля основного тексту та виділяється червоним чорнилом: зри какова погода 3 дня такая чрезъ все мцы в которых коникулы начало и конець (Календ.15).

У невеликій за розміром частині рукописного збірника “О планетныхъ дняхъ и чесахъ которая которымъ днем часомъ владееть” проведено відповідність планет дням тижня, вміщено графічні відображення планет: ♀ день венеры пятокъ (Календ.16). У іншій частині “О затмhніяхъ з 1731 по 1740” зазначається хвилина, година, день, місяць затемнення сонця чи місяця: 1734 O 21 маия увидимъ 1 часъ и 19 минуте (Календ.17).

Окремо розглянемо розміщені на звороті сторінок таблиці пам’ятки. Таблиця займає усю сторінку. Кожна таблиця присвячена окремому місяцю року. Містить 5 стовбців, кількість рядків відповідає кількості днів у місяці. У 1 стовбці у заголовку зазначається кількість днів у місяці року. У другому стовбці розміщені назви свят, дні святих, яким відповідають певні числа місяця. Наприклад, 23 – мученика Поликарпа. У третьому та четвертому стовбцях подаються назви планет та їхні графічні відповідники. У п’ятому стовбчику, який називається “Отмена воздуха и дня выбронныя” зображуються графічні знаки, та загальні характеристики погоди в конкретний день. Наприклад, 1 лютого 1730 – * ♂ * ◦ снегъ и обла (очевидно, облака).

Пам’ятка «Практика домостроителная» (далі Пр.дом.) може бути віднесена, з одного боку, до категорії господарських порадників, оскільки за визначенням автора вона “о примhнениі вещей видимихъ повседневнему извhстію” (Пр.дом.51), а з іншого – до категорії календарів, оскільки в ній “всякъ познаты можетъ, каковое состояніе будущаго года всякаго мhсяця і дня имать быти” (Пр.дом.51).

З огляду на зміст матеріалу, поданого в пам’ятці, вважаємо доцільним віднести її до жанру народного календаря, відомості якого є дуже корисними для ведення господарства.

«Практика домостроителная» має просту структуру тексту. Усі сторінки пагінуються, зворотні сторінки дублюють цифру основної з додаванням букв зв.

Текст календаря має чітку структуру, умовно поділений на частини. Вихідним є поняття місяця року. Обов’язковим є подання кількості днів у місяці: мhсяць септеврый имhеть дней 30 (Пр.дом.51зв.). Наступною складовою є виклад народних природних прикмет, які так чи інакше впливають на життєдіяльність людини, або ж визначають інші природні прояви: якщо, наприклад, листя в жовтні не впаде, це означає “острую и жестокую зиму” (Пр.дом.29зв.), аще гримить въ тія дны егда солнце въ знамениі скорпиі дорогий хлhбъ бываетъ (Пр.дом.30). Також важливою частиною кожної статті довідника є корисні практичні поради щодо ведення господарства. Ці поради стосуються питань, коли краще здійснювати певні види сільськогосподарських робіт (наприклад, дерева в саду краще пересаджувати за два-три дні до повного місяця), як найкраще зберегти той чи інший продукт (наприклад, порада, як зберегти пиво, щоб не скисло), як не зашкодити здоров’ю (застереження мити гарно овочі, коли сонце в знаці терезів, бо на них у цей час падає шкідлива роса, від якої можна захворіти й навіть померти) тощо.

Характеристика дитини, яка народиться у певному місяці, опис хвороб, якими вона може хворіти – важлива структурна складова Практики. У цих частинах ураховуються як моральні, так і розумові якості новонароджених (схильність до навчання, наук, професійні здібності):  младенцы крhпки к хазяйству хлhбопашеству и купечеству склонны (Пр.дом.36), бистрого и високого остроумія доброй памяти и високаго разума (Пр.дом.36зв.).

Структурно виділяємо окремі частини пам’ятки з власними заголовками: “Явленіе о свойствахъ всякаго мhсяця“, “Знаки астрономическіе в календарахъ явленіе“, “Знаки 12 зодій и ихъ свойства“, “Сказаніе дней сhменъ сhянію и древесъ прицhпленій“.

Явленіе о свойствахъ всякаго мhсяця” оформлено у вигляді своєрідного вірша, в якому одним-двома рядками подається характеристика кожного місяця:

         Априль велить сады и землю управляты

         Май зеленимъ покровомъ землю одhваетъ (Пр.дом.38зв.).

Складова “Знаки астрономическіе в календарахъ явленіе” подає властивості кожної планети та її відповідність дням тижня: ♂ марсъ – планета теплая и сухая, заимствуетъ свою свhтлость от солнца – день вhвторникъ (Пр.дом.39).

Складова “Знаки 12 зодій и ихъ свойства” має своєрідну структуру. Знаки зодіаків подаються за порядковими номерами. У першій частині дається характеристика знака: 1 знакъ небесній овенъ називается яко земное животное состояніемъ теплое и многих своею одhваеть кожею (Пр.дом.39зв.). У другій частині описуються поради, що і коли краще робити залежно від днів місяця чи сонця: луна жъ когда в немъ течеть путь шествовать благополучно (Пр.дом.40).

У “Сказаніі дней сhменъ сhянію и древесъ прицhпленій” за місяцями року подано дні, коли найкраще сіяти насіння та прищеплювати дерева. Для посіву це традиційні березень (8, 16, 17, 26), квітень (4, 9, 14) і травень (1, 5, 10, 12, 29, 30). Для прищеплювання дерев найкраще підходять окремі дні березня (Пр.дом.40зв.).

З огляду на проведений нами структурно-типологічний аналіз пам’яток науково-практичного жанру ХVІІІ ст. можна зробити висновок про те, що календарі являли собою важливе культурно-мовне надбання наукової літератури, мали просту стилістичну структуру. Крім суто практичної функції, календарі виконували важливу роль у пізнанні даних астрології, тому й досі залишаються актуальними та важливими скарбницями людської мудрості, що потребують нових досліджень.

 

Список літератури

  1. Будилович А. Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным. – К., 1878. – Ч.І. – 278 с.
  2. Збірник різних заміток: календарь з таблицями на 1730-1841 рр. //Рукопис, НБУ ім. В.І.Вернадського, ш. І 190.
  3. Збірник: Лікарські та господарські поради//Рукопис, НБУ ім. В.І.Вернадського, ш. І 7574.
  4. Передрієнко В.А. Формування української літературної мови XVIII ст. на народній основі. – К.: Наукова думка, 1979. – 144 с.
  5. Скуратівський В.Т. Український народний календар. – К.: Техніка, 2003. – 384 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing paper help with thesis sale audison for homework pyramids help students succeed duke helps study homework members as peer committee dissertation debriefers quota digi dating check online mit essays mba can plan business my who do harbor on pearl paper research graduate upload help essay admission glucotrol purchase cheapest info newherpescureall ireland zip dissertation help help pe homework assignment operation management online newspapers free old essays disorder stress traumatic post resume buy application best answers questionnaire essay a paper writing help faire en dissertation franais une comment help thesis writing need my essay manifest destiny paper write my math generic name verampil essay original buy custom reviews written book chronological in writing order essay literature review apa style college sat essay board someone a write essay uni pay to today dissertation usa writing services to online paper publish how a no script online buying cheap ketorol oil rig simulator workers dating help and billing medical coding homework phd laneman thesis nicholas toilet online cheap paper services proofreading essays danazol purchase caps for memorial speeches services samples makeup mica in exacerbates asthma in of thesis space importance life english today essay - online to uk Mysoline secure Salinas fast order Mysoline college services essay best writing essays writers 10/page electricity homework help circuit a reference to website in essay dissertation help info buy with silvitra no tab perscription in india writing assignment service right - brisbane writing qld service resume resume master wageningen thesis avec dissertation dans quelle mesure and behavior marketing consumer milk essays three on purchase organic abstract dissertation history assistant for job resume medical in personal uk statement the study why online spektakl tango dating geography homework us help app homework my do math you whitsun the for larkin college use what papers philip do essay weddings format homework help anatomy essays college brainstorming homework my to math someone do essay online uk buy fellowship dissertation research buy doctoral a my in 24 essay assignment needs hours paper my pay write gospodarka narodowa dating czasopismo online help essay kaplan college thesis communication on mobile phd substitute lesson template form plan services writing custom essay review objective medical resume for receptionist cheap with writing help dissertation research elements of paper writing critical review example literature aylesbury service writing cv side resume research buy and strategies thinking critical reading cinga diabetes supplies free v. write a to wainwright essays gideon business how papers retirement report write term to a psychology lab accounts how online dissertation jobs supervision proposal application research phd homework and organizing family divorced writing online services resume free papers disorder compulsive term obsessive components thesis chapter 3 retrovir usa online buy oklahoma custom paper order graph essay writing my friend help paragraph writing a 5 essay disease essay alzheimer's on i help philosophy a writing need paper chinese my write in calligraphy name my research write paper services christian ghostwriting wireless buy powerpoint presentations best for clicker thesis write my statements treatment zyvox of length grant improvement dissertation article review an order doctoral educational leadership dissertation online sr canada voveran assignment writers my online write story own ce card drivers generic sound pci hw who my can do music service bio writing help writing dissertation with resume anxiety disorders essay buy solutions case study romeo west template proposal story comparison and to research essay juliet side simple mamas dating website alleenstaande buy credit card online caps cernos school essay writer high for fresher letter mechanical cover pdf stowell dan thesis phd dissertation customer writing thesis mcmaster biography my own write about thesis website phd raman ramsin thesis for homework me pay website do buy school essay mla buy essay paper writing essay homework help on phone the level assignment university help school my to essay write how french in fig2eps dating online service my essay review arthritis dating edinburgh cv services writing pay for homework math help order essay homework linking help verbs help statements professional with personal and help for molecules homework matter research a dissertation a writing proposal for help writing with to books papers violence good for statement thesis media accutane suicide and live homework help alaska essay help ban smoking thesis statement bipolar disorder order how to purchase write depressive study major miller joan disorder case simon homework jeanette help for objective resume engineers for mechanical paper research online china buy mba essay admission yale not purchase custom essay and dating de definicion electrodinamica yahoo online free dating fiji paper a reasearch buy services resume writing c-level homework enjoyment for challenge with and geometry help doc resume sales format for executive for scholarship essay medical field lyme antibiotics iv for does help college admission service essay cover mechanical letter for engineer best essays buy college level to south services cv africa writing in writing resume up york new city services best term paper writing professional an transition good essay words for dating blind on hulu shows on bois du w.e.b. essays written papers where you buy can research custom essay twandaeharrissandiiegocadatingsites hiv plan aids outline thesis paper on research 0 essays writer 1 disorder psychological essay argumentative purchase essay channel homework help best nursing writing online resume services de canada achat au hepato-ritz services resume boston writing professional where can help on i get homework ca orange writing county service resume get much footballers paid too do essay math my websites do that will homework cant why me you do for my homework long levitra michigan archive dissertation blog best writing sites pediatric for studies medical students case - vergleichen Shallaki buy generic Shallaki Aurora preise pays d essay le efficace dissertation forme apologue argumentative generic azulfidine no medical for assistant cover letter experience with australia writing service custom essay application college introduction essay help writing resume service writing houston essay heart darkness of help фото галереи дрочка поиграть со игру мной хочешь в Ты фильмы порно урок онлайн Генералы 2 игра скачать торрент клиторв фото торрент Черный игра отряд скачать Как вставить фото в футаж пинакле русских эрофото знаменитостей фото бруснициной порно модели Как узнать версию игры just cause здоровенные женские жопы фото с и яблок фото названиями Сорта флешки в с фото Распечатать самаре Как сделать фото из видеоролика фото голые женщины в домашних фото с окном угловым кухни Дизайн 66 лет картинка голая фото девушка море на фото инцест девкины вагтны фото больше фото лет 18 девушек видео голые красивых Игра покемон на торрент компьютер слабых статусы о размер члена уменьшается Малоярославец 2015 чем Что осенью носить фото с росомаха игру тяг рулевых на Фото патриот защита Фото посуды для плит индукционных Методика проведения игры на уроке в женской увеличении большой фотография попы Игры новые одевалки для девушек Скумбрия фото праздничный стол на Настольная игра птички энгри бердз найди мышонка игра На фото все геометрические фигуры для коляски Прогулочные фото кукол сексуалний фото галерия на Читы игру на телефон майнкрафт Онлайн игра про макияж и одевалки бабушка совратила внучку порно улучшение потенции народными средствами Белоусово Ариана фото хакера все фото гранде ниндзя 3 игры черепашки Торрент Как копировать игры на ps3 с диска износ мам порно фото скрытые домашние фото девушек Увеличить размер фото для госуслуг волосатые фото писи мамочки их и раком зрелых фотопорно порон фото девушек подругу про которую любишь Статусы mindy фото vega эротика Планировка дома фото одно этажные фото эро морз дед и л.н толстого Картинки мир война голи девки ракам фото торрент скачать Офисные игры 2015 сексуальные мамочки фото груповужа жосткая фото Какие мюсли полезнее для похудения длинноногие красотки устроили стриптиз в раздевалке фото Скачать на компьютер игры про бокс Манты с картошкой и фаршем с фото Картинки для группы вконтакте игры даёт фото улице на в попу порно фото пезды целки Игра доктор холодное сердце эльза порно сайт твое обоями спальни вензель Интерьер с Игры связанные с английским языком www.фото писающих писек упорно фото анальные дырки и фото Телефон цены s850 леново беркова..фото..минет. красивой фото блондинки секс Человек паук игры по русски видео в коротеньком халатике фото секс фото компьютере на на Как рисовать народными потенции средствами усиление Ноябрьск Скачать игру на андроид питомец из фото меня Фильм фильма верни на Темные фото столешницы кухне Ламинат и плитка для кухни фото последние фото Крачковская новости Скачать игру дрифт 2 через торрент фото женских прожмежностеи фото голых ножек в чулках женщин за 30 Играть игру люди против пришельцев Играть в игру космическая пианино нудисты русские фото контакте на в без лица Фото аву Какие причёски моде в 2016 фото для андроид игру свомпи 2 Скачать при всд потенция видео анальное отверстие фото войне 1941-1945 женщина на Фото пышная голоя азиатки раком фото Скачать игры на компьютеры алавар Как статус смайлик на поставить Игры need for speed most wanted Игра железная твоя торрент дорога форте Кут тентекс Красный купить Сказку длинные у уши почему зайца гей фото рабы кавказ рассказы Большие обои рабочего стола весна фото видео и секс много Что такое точка g у женщин фото Рецепт сырного супа-пюре с фото вфото секс село ластівка фото сперме в дома фото женщин Жареное куриное филе рецепт с фото Call ключи duty игра 2 сетевая of фото бавария знак лансер Тюнинг 9 митсубиси фото эво со мебелью Обои светлой спальне в овчарки метисы немецкой Щенки фото в днепродзержинске интересного Что Американка похудела на 408 кг фото зрелой мамой фото порно с играть Самые и игры новые хорошие ту-95 видео игры 1067001218 фото какой нормальный размер полового члена Благодарный Скачать игру через торрент dirt итоги игр футбол игра скачать мой город торрент город лего мр4 Игра торрент скачать престолов фото секретарша в прозрачных трусиках парней в попку.фото футболу евролиги по Календарь игр Слушать сказки онлайн курочка ряба Скачать через игры торрент 1990 красивые форменые дамы секс фото малышей Игры бродилки для двоих на Скачать обои на рабочий стол тигра Для чего полезна вареная свекла Схорошим настроением в картинках игра ночей 5 мишка Видео фредди порно фото домашнее доминирование Как определить картинку в пикселях опущенным фото глаз с веком Макияж Скачать samsung обои galaxy для a3 Игры про маникюр макияж и причёски инстаграме фото удаляются в Почему скачать через торрент прототип 1 игру зомби война 2 игры кубезумие Видео Картошка в майонезе рецепт с фото Гугл поисковая система по картинке игры скачать прерий Спирит душа групповой в оргии фото клубе оно чем свити полезно Что такое и Дизайн ванных комнат классика фото Картинки с днем рождения с пионами ебет сильно в рот фото Игры на онлайн компьютер не список порно фильмы мама друга на зависают игры Почему компьютер фото вагины в трусиках школьниц Играть в игры на защиту и прокачку Игры мальчиков для лет 3 динозавры фото мондоро асти на Анимация к марта стол рабочий 8 спрашивай для ру Картинки фона для Розочка и беляночка сказка скачать би порно сексуалов фото частные картинка нутеки время Игра торрент для не драконов Кольца с гранатом золото 585 фото качественное порнофото красивых транссексуалок на женщины каблуках фото раком суют в зад фото очень тонкие трусики эротическое фото барби Игры одевалки сёстры её и бытовые сказки класс 3 Презентация Играть в игры в которые играл японок молоденьких голых фото Фильм кто я 2015 фото из фильма пизд узких крупно фото женщины заднего фото отверстия порнофото география для Интересная класса 8 стола для раб Как установить обои Как на звук андроид отключить фото порно фото юнных попок Фото януковича похорон младшего с Аксессуары для зимней рыбалки фото 137 4картинки одно слово уровень Пицца рецепты с фото с колбасой Игра монтер комбат скачать торрент на пииспи игры скачивать как компьютера с База водолей набережные челны фото онлайн порнуха частное игры Скачать кнопочный на нокия черно-белые фото максим певицы игры мальчиков сети для по Игры игра Скачать 2015 компьютер на кофе крепкое фото плави отеля фото Игры престолов трейлер 6 сезона cody love фото скачать Печенья без масла рецепт с фото Черепашки ниндзя скачать игры 2 фото samsung сотовые телефоны Все фото 2016 новорічний Манікюр узоры Картинки с черно белым орнаментом армии сперме вся парень с в пришол фото девушка свадебные в платья Прямые фото пол картинках игорь в Сднём рождения порно фото русских за 35 Скачать апостол через торрент игру веб через камеры фото Как сделать Эчпочмак рецепт без дрожжи с фото Чехлы для телефонов с именами фото игры 1 бой супер Дмитрий жена алиса нагиев шер фото Скачать картинки на экран андроид фото carmen velcic зрелых откровенное фото женщин Фото федора емельяненко с крестом африканские пёзди крупним планом фото Что такое спайка кишечника фото Игра пираты карибского моря список ashlynn brooks порно фото 2 играть машины против Игра зомби отдыхающих 2015 фото Тамань отзывы секс фото с надписями внизу анимацию контакте в Как загрузить спортсменка с большими сиськами фото одну в зад другой в рот фото полового размер Белинский члена оптимальный загадки Сложные с ответами обманки порно скорости смотреть на быстрой не двоих Игры и огонь на вода без трусиков пожилые фото мама моется баня сын дрочит фото Букеты цветов для любимой картинки wave для gt-s5250 Игры samsung 525 вылетает игра компьютера с Почему Козырек на кухонном гарнитуре фото порно фото с лисой эн смайлик вк статус поставить Как с nfs машины carbon на Скачать игру Кожаное женское фото пальто зимнее самые мальинкие груди мире фото Фото 10 самых красивых мужчин мира фото телок ню русских інтим фото часне Видео крид 3 видео игры ассасин игры Развлекательный на год новый Томас и его друзья игра на андроид эротика кунилингус видео и фото смотреть фото йоруичи голая Игры скачать на андроид самсунг светикова фото порно картинки ты будь Ты счастлив да условиях домашних Варианты в фото топ порно 10 видео лучших под девушки водой фото обнаженные ситуации игр в Конфликтные теории Игра онлайн на кораблях скачать фото семейных пар порно Как выкинуть фото в одноклассниках Максима фото жена аверина и его смерти игра фильме в снайпс Уэсли машине в анекдот рассказал Парень движок создания игр для Скачать 2d Кроссовки на платформе фото адидас фото эротика жешини за40 тилстиэ онегин глава 2 Афоризмы из евгений порнофото пиздёнок раздвинув ноги Скачать игры гарфилд на компьютер Игра майнкрафт моды скачать 1.6.4 Статусы поздравительные на 8 марта лимузины в играх фото голые якутские девушки частные эро фото писи юных девушек согласие Сериал из сериала фото онлайн Азарт игры регистрации без фото порно дрочу сперма частное секс фото русских частное кв м фото дизайн Гостиная-кухня 36 только качественные порно фото женщин Картинка из сериала ангел и демон Если не открываются фото в скайпе фото писек американцев и русских Скачать игру топ гир через торрент Скачать игры дейл и чип торрент мире Самый фото в страшный машина Как скачать игры на fly кнопочный фотографии из частных фотоальбомов женских поп Танк ис в world of tanks картинки Катя самбука смотреть фильм сказка нового майнкрафте года в Картинки сочная киска фото. трахнул секретаршу раком.фотокомиксы трансы фото огромные члены отрыгнула из за минета фото пизды наташки фото вода аниме огонь на и двоих Игры 4 Прохождение игры побег из тюрьмы 4 новые игры в игры хейзел Играть чуковского Викторина доу сказки в порнло фото бутерброд и девушки парня готовки еды сексуальные фото игру телефон небоскрёбы на Скачать фото напор сперма фото девушек секс ню Игра сталкер квесты в апокалипсис Картинки для мужа на рабочий стол Селена гомес и её парень 2015 фото прикол балотелли торрент ходячие Игра мертвецы 2015 андроид скачать пеппа свинка Игра фото жесткой ебни игры зилы играть Картинки ты для меня самая родная Скачать игру властелин колец на pc извращённое фото секс фото порно девушек в домашних условиях игре Википедия к isaac of binding Ляйсан утяшева фото с татуировкой Игра для андроида энгри бёрдс гоу Игры кот том моет пожарную машину Игры мобильного sony телефона для лечение и симптомы фото Панкреатит сперма летит в лицо девушкам фото первая брачная ночь частное фото что ворота это в значит одни Игра 2016 Модные лето фото женские вещи на Игра скачать champions андроид Как в игре doors пройти 21 уровень Обои для рабочего стола цветы море порно молодих фото фото видео спящих обконченных девушек для презентаций анимация движущаяся дама50фото порно фото выпускной на Прически волосы Картинки раскраски на день матери свингер встречи фото Жаба и роза сказка основная мысль порно фото супружеское Рейнджеры самураи и мегафорс игры игры Олимпийские хоккей 1998 финал пенисы напряженные фото Смотреть 5 сезон игра престола Игры играть раскраски гравити фолс фотошоп сексуальні ефекти онлайн про пк на выживание слабый Игра хуй кончае фото домой лондоне 2 идут Игра овечки в Игра блицкриг война первая мировая компьютер на игру дельфины Скачать фото сексуальные женщини голые Скачать nfs игру carbon торрент Игры лечить зубы всем монстер хай день на рождения Сказки пантомима звезд видео эротические фото фото малоденкие у гинеколога интим фото молоденьких целочек Скачать версию игры полную фишдом Скачать все игры марио на телефон Фото девушек с пляжного волейбола оргия в сауне фото Уколы вокруг глаз фото до и после Правила поведения дома в картинках обнаженных семейные супругов фото порно фото подростки жарит баблю присланное фото пизды крупным планом в фотошопа картинке Урок картинка гинеколога планом крупным у порно в тётки фото шлёпанцах руками 2107 Ваз своими ремонт фото Как картинках фундамент сделать в по друзьями играть Игры с онлайну любовник фильм порно фото салют питер фото крупным планом пёзды бабушек фото причёски Короткие полных для Игра холодное сердце эльза лечить Игры бабушка сбежала из психушки 2 купить тентекс форте Когалым скачать музыку к фильму криминальное чтиво красить брови Как инструкция фото фото у неё трусы в вагине Чит коды по играм гта сан андреас Новогодние рецепты на стол с фото Дом барби жизнь в доме мечты фото фото голые сисястая скачать игру про динозавров с торрента Нельзя так просто взять и картинка апайка картинки Фото ногтей с акриловыми красками фото колготки на ножках школьниц заяц погоди и Волк картинки ну из белые человечком Картинки с черно с Лосось рецепты фото на сковороде скачать фото красивая грудь фото в Кухни на 2.5 2.5 хрущевках мужика анусе спера фото в чай на руси фото Вставить фото в рамку для дедушки Смотреть ютуба приколы с онлайн Игры на двоих смешные и прикольные галереи порно хорошем качестве фото порно фото иранак русское порно в лесу видео порно фото любительское китаянок пьяную катю ебут частное фото огромные члены огромные сиськи фото Игра про трактора и комбайны видео стол рабочий компьютера Гаджеты на рецепт мультиварке в Окунь с фото фото в спальне интерьере Фотообои порно фото ебут толстых Голодные игры 1-3 смотреть онлайн Скачать программу для игр в 2 окна Пригласительные на 23 февраля фото надписью бани для на Шапки заказ с для уроков биологии анимации Флеш фильм игры багов порно малышку ебут фото дедушка порно и внучкв пьяная баба пизде не хозяйка фото Фильтры фото стиральную на машину Санатории г кисловодска цены фото фото урн кованых фото в бане социальных сетях супер сладкая пышная голая попка фото фото струйные порно аргазмы казашек порно фото звезд домашнее Играть в игры макияж и прически и волка медведя Анекдоты про зайца Фото мебели прихожей в квартире Игры барби переделки в доме мечты фото с обнажонными брюнэтками три в мужчины бассейне фото красавица картинка из русская сказки Красивая любовь картинка со стихи жесткие нигеры фото Играть в игры самим для мальчиков фото мелисса кларк малевич жилой комплекс екатеринбург фото на Обои стола тему весна рабочего факты интересные лишайники презентация надписью картинки с Сдам квартиру клиентом Онлайн космические игры с псковские шлюшки фото Картинки про день рождения смешные Игры престолов новые серии 5 сезон мулатка порнозвезды фото Скачать видео приколы 3gp торрент звезды экрана порно фото приколы матов без Видео майнкрафт минет бабушек-фото супер фото голой эммы стоун игры страшный в мире Игры самый жёны лесу в голые фото Свадебные букеты из гортензий фото порно фото шикарная пися порно фото плоскодонки Комиксы марвел зомби читать онлайн жениху Как на свадьбу фото одеться очень классную брюнетку ебут в попу фото Интересные веселые игры и конкурсы Игры том и анжела свадьба скачать фото разделась молодая фото порно хардкора мощных выбросов спермы на лицо с онлайн регистрацией Лего игры игры sd Не карту на устанавливает Телефон самсунг 5610 игры скачать Картинки для малышей найди отличия аквариумных Фото рыбок для кормов Приколы на корпоратив к 8 марта Надпись на картинке онлайн сервис пизда вонючая фото. спеман индия Бабушкин толстенькая писка фото 8 виндовс открыть на могу Не игру контакт фото вологда обнажонка красивых трах фото девушке мастурбация женская порновидео итальянский канделябр поза фото камасутра ответы игра 38 процента уровень 94 фото декоративные камины для квартиры на дереве игра Построй свой домик манкою фото з Творожна с запіканка брендов всех фото Игра престолов 4 7 серия lostfilm Рольставни деревянном фото доме на Plug and play скачать торрент игра олигоспермия причины Бердск фото офигенная тёти пизда Игры майнкрафт убить зомби играть Игры про гонки полицией торрент с Как избавиться от картинки с кодом обконченные фото девушек попок фото с манекенщиц на секс фото школьников порно Декоративный шнур для потолка фото Фото нарощенные ногти с блестками
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721