СТРУКТУРНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАМ’ЯТОК НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЖАНРУ XVIII СТ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’38+42

Т.Г. Файчук

Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України

 СТРУКТУРНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАМЯТОК НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО ЖАНРУ XVIII СТ.

          Порівняльний типологічний аналіз рукописів календарів XVIІІ ст. дозволив дослідити структуру, виділити й охарактеризувати специфічні стилістичні особливості пам’яток науково-практичного жанру.

         Ключові слова: науково-практичний жанр, календар, структура тексту, стилістика.

         Сравнительный типологический анализ рукописей календарей XVIІІ ст. позволил исследовать структуру, выделить и охарактеризовать специфические стилистические особенности рукописей научно-практического жанра.

Ключевые слова: научно-практический жанр, календарь, структура текста, стилистика.

The comparative typology analysis of manuscripts of calendars of XVIІІ of century allowed to investigate the structure, to distinguish and describe the specific stylistic features of monuments of scientific and practical genre.

Keywords: research and practice genre, calendar, text structure, stylistics.

Пам’ятки науково-практичного жанру XVIIІ ст. є цікавим джерелом для дослідження. У переважній більшості ці твори збереглися у вигляді рукописів. Об’єктом нашого дослідження є рукописні збірки науково-практичних довідників, зокрема календарів, XVIII ст. – “Гражданский господарский календарь” та “Практика домостроителная” (переклад з польської мови 1708 р., рукопис). Завданням статті є визначення структурних, стилістичних ознак пам’яток, характеристика їх як з огляду змісту інформації, що подається, так і мети створення тексту.

Вихідними для дослідження вважатимемо такі тези: календар як вид довідкової літератури невід’ємний елемент життя людини; календарі – поширена і популярна форма довідкових видань. Актуальність нашого дослідження полягає у тому, що календарі минулого як твори довідкової літератури маловивчені.

З початку свого існування людина спостерігала за природою, її проявами й впливами, і на основі цих спостережень виникають календарі. Із давніх-давен український народ жив у сприятливих природних умовах, мав родючі ґрунти, багату рослинність і тваринний світ. Природа завжди була в основі матеріальної та духовної культури наших пращурів, тому і ставилися вони до неї шанобливо і дбайливо, а будь-яку господарську діяльність узгоджували з її законами. Український народ, споконвічно хліборобський, виробив велику хліборобську культуру, яка глибоко позначилася на його психології, характері, світогляді [5, c.8]. Народний календар за всю історію розвитку зібрав і хронологічно систематизував почуття, віру, прагнення, ідеали українців. Таким чином, народний календар є системою обумовлених дат, подій, спостережень за навколишньою дійсністю, народних свят, інших урочистостей, які в певній послідовності відзначаються протягом року. Народний календар місяць за місяцем, тиждень за тижнем, день за днем передбачає відповідно до конкретних умов регіону всі сторони і види хліборобської праці, особливості життя, зміни в природі. У цьому полягає функція  календаря як прогностика.

Пам’ятка “Гражданскиі господарскиі календарь” (далі Календ.) має своєрідну структуру: складається з тексту та таблиць. Сторінки, що пагінуються, містять текст, зворотні сторінки не пагінуються, на них розміщено таблиці.

Головний текст календаря має чітку послідовність тематичних частин, яка включає:

  • опис планети, характерної для місяця року;
  • характеристику людини, яка народиться у цей період, опис хвороб, якими вона може хворіти;
  • загальний опис року, коли діє та чи інша планета: студеным, мокрым и неплодным, весна студена, древи поздна цветут (Календ.2);
  • конкретний  опис року за порами року. Кожна пора року починається у пам’ятці з нового рядка, назва виділяється червоним чорнилом.

За текстом для кожної планети розміщено таблицю років, коли вона “править” із зазначенням відповідно років від 1735 до 1841. Наприклад, Правлення лhтъ Сатурна.

Після невеликої таблиці подається характеристика природних умов для кожного місяця року, починаючи від січня до грудня. Назви місяців виділяються червоним. Ці дані подаються на трьох-чотирьох рядках. За числами місяця послідовно подаються характеристики погоди: Февраль: 3е, 4е полунощній ветеръ мокро 5е, хмарно од 9го ветрено снежно 14го мокрая погода 15е тажь 19е склонно к снегу и зимнееть 20е – 28 велыкий ветеръ порушить и мокро.

Рукописна збірка містить й інші складові. Так, у частині під назвою “Прогносникъ генералный на лhто господнh 1730” подання інформації відбувається за тим самим принципом: пори року, місяці. Для зосередження уваги на тому чи іншому моменті вживається слово зри, яке виноситься за поля основного тексту та виділяється червоним чорнилом: зри какова погода 3 дня такая чрезъ все мцы в которых коникулы начало и конець (Календ.15).

У невеликій за розміром частині рукописного збірника “О планетныхъ дняхъ и чесахъ которая которымъ днем часомъ владееть” проведено відповідність планет дням тижня, вміщено графічні відображення планет: ♀ день венеры пятокъ (Календ.16). У іншій частині “О затмhніяхъ з 1731 по 1740” зазначається хвилина, година, день, місяць затемнення сонця чи місяця: 1734 O 21 маия увидимъ 1 часъ и 19 минуте (Календ.17).

Окремо розглянемо розміщені на звороті сторінок таблиці пам’ятки. Таблиця займає усю сторінку. Кожна таблиця присвячена окремому місяцю року. Містить 5 стовбців, кількість рядків відповідає кількості днів у місяці. У 1 стовбці у заголовку зазначається кількість днів у місяці року. У другому стовбці розміщені назви свят, дні святих, яким відповідають певні числа місяця. Наприклад, 23 – мученика Поликарпа. У третьому та четвертому стовбцях подаються назви планет та їхні графічні відповідники. У п’ятому стовбчику, який називається “Отмена воздуха и дня выбронныя” зображуються графічні знаки, та загальні характеристики погоди в конкретний день. Наприклад, 1 лютого 1730 – * ♂ * ◦ снегъ и обла (очевидно, облака).

Пам’ятка «Практика домостроителная» (далі Пр.дом.) може бути віднесена, з одного боку, до категорії господарських порадників, оскільки за визначенням автора вона “о примhнениі вещей видимихъ повседневнему извhстію” (Пр.дом.51), а з іншого – до категорії календарів, оскільки в ній “всякъ познаты можетъ, каковое состояніе будущаго года всякаго мhсяця і дня имать быти” (Пр.дом.51).

З огляду на зміст матеріалу, поданого в пам’ятці, вважаємо доцільним віднести її до жанру народного календаря, відомості якого є дуже корисними для ведення господарства.

«Практика домостроителная» має просту структуру тексту. Усі сторінки пагінуються, зворотні сторінки дублюють цифру основної з додаванням букв зв.

Текст календаря має чітку структуру, умовно поділений на частини. Вихідним є поняття місяця року. Обов’язковим є подання кількості днів у місяці: мhсяць септеврый имhеть дней 30 (Пр.дом.51зв.). Наступною складовою є виклад народних природних прикмет, які так чи інакше впливають на життєдіяльність людини, або ж визначають інші природні прояви: якщо, наприклад, листя в жовтні не впаде, це означає “острую и жестокую зиму” (Пр.дом.29зв.), аще гримить въ тія дны егда солнце въ знамениі скорпиі дорогий хлhбъ бываетъ (Пр.дом.30). Також важливою частиною кожної статті довідника є корисні практичні поради щодо ведення господарства. Ці поради стосуються питань, коли краще здійснювати певні види сільськогосподарських робіт (наприклад, дерева в саду краще пересаджувати за два-три дні до повного місяця), як найкраще зберегти той чи інший продукт (наприклад, порада, як зберегти пиво, щоб не скисло), як не зашкодити здоров’ю (застереження мити гарно овочі, коли сонце в знаці терезів, бо на них у цей час падає шкідлива роса, від якої можна захворіти й навіть померти) тощо.

Характеристика дитини, яка народиться у певному місяці, опис хвороб, якими вона може хворіти – важлива структурна складова Практики. У цих частинах ураховуються як моральні, так і розумові якості новонароджених (схильність до навчання, наук, професійні здібності):  младенцы крhпки к хазяйству хлhбопашеству и купечеству склонны (Пр.дом.36), бистрого и високого остроумія доброй памяти и високаго разума (Пр.дом.36зв.).

Структурно виділяємо окремі частини пам’ятки з власними заголовками: “Явленіе о свойствахъ всякаго мhсяця“, “Знаки астрономическіе в календарахъ явленіе“, “Знаки 12 зодій и ихъ свойства“, “Сказаніе дней сhменъ сhянію и древесъ прицhпленій“.

Явленіе о свойствахъ всякаго мhсяця” оформлено у вигляді своєрідного вірша, в якому одним-двома рядками подається характеристика кожного місяця:

         Априль велить сады и землю управляты

         Май зеленимъ покровомъ землю одhваетъ (Пр.дом.38зв.).

Складова “Знаки астрономическіе в календарахъ явленіе” подає властивості кожної планети та її відповідність дням тижня: ♂ марсъ – планета теплая и сухая, заимствуетъ свою свhтлость от солнца – день вhвторникъ (Пр.дом.39).

Складова “Знаки 12 зодій и ихъ свойства” має своєрідну структуру. Знаки зодіаків подаються за порядковими номерами. У першій частині дається характеристика знака: 1 знакъ небесній овенъ називается яко земное животное состояніемъ теплое и многих своею одhваеть кожею (Пр.дом.39зв.). У другій частині описуються поради, що і коли краще робити залежно від днів місяця чи сонця: луна жъ когда в немъ течеть путь шествовать благополучно (Пр.дом.40).

У “Сказаніі дней сhменъ сhянію и древесъ прицhпленій” за місяцями року подано дні, коли найкраще сіяти насіння та прищеплювати дерева. Для посіву це традиційні березень (8, 16, 17, 26), квітень (4, 9, 14) і травень (1, 5, 10, 12, 29, 30). Для прищеплювання дерев найкраще підходять окремі дні березня (Пр.дом.40зв.).

З огляду на проведений нами структурно-типологічний аналіз пам’яток науково-практичного жанру ХVІІІ ст. можна зробити висновок про те, що календарі являли собою важливе культурно-мовне надбання наукової літератури, мали просту стилістичну структуру. Крім суто практичної функції, календарі виконували важливу роль у пізнанні даних астрології, тому й досі залишаються актуальними та важливими скарбницями людської мудрості, що потребують нових досліджень.

 

Список літератури

  1. Будилович А. Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным. – К., 1878. – Ч.І. – 278 с.
  2. Збірник різних заміток: календарь з таблицями на 1730-1841 рр. //Рукопис, НБУ ім. В.І.Вернадського, ш. І 190.
  3. Збірник: Лікарські та господарські поради//Рукопис, НБУ ім. В.І.Вернадського, ш. І 7574.
  4. Передрієнко В.А. Формування української літературної мови XVIII ст. на народній основі. – К.: Наукова думка, 1979. – 144 с.
  5. Скуратівський В.Т. Український народний календар. – К.: Техніка, 2003. – 384 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper business writing service graduate level ethic application college help report writing essay requirements buy american performance on pay related thesis california application of essay university geometry for enjoyment challenge help and homework networks research proposal phd computer in homework help ireland protein in cholesterol there is singapore service essay writing dissertation doctoral chapters help energy sun 5 science paragraph essay project in dissertation construction binding thesis cheap essay mechanical engineering scholarship for essay funny nyu entrance essays ever written best the for significance of thesis examples study thesis phd pll do accounting someone pay my homework to help with essay college a application great write service ghostwriting cv best queens services writing dating album 5 singles maroon cheap caps cernos price puth dating charlie is trainor megan need pay someone my to write dissertation make great thesis a and namenda behavior level cover for entry letter medical assistant online writing of help s u of for letter employee recommendation mediocre biology papers help geology phd proposal research what center homework the help is assignment help economics plans small apartments floor nonperscription birth control i assignments cannot do services writing cheap article cheapest Sumycin order that don essays colleges t require help dissertation its research methodology importance ireland writing help books mla papers research help villanova essay Advanced ED coupon Pack essay medical for assistant public policy essay writing resume greenville services sc nanbo online dating koishite my help maths with homework me sim days games dating sample position for letter cover associate sales help stewart calc homework hrm proposal dissertation and help essay community service writing application help job with essay help thesis research paper buy essay writers medical coding free resume billing medical for and samples autistic essays disorder affects papers eating media disorders research writing essay help tutor essay buy house to mechanical for ppt topics engineering presentation funds on mutual dissertation services lahore malaysia writing dissertation help dbq writing essay a outline to research writing paper dissertation assistance 2013 doctoral assignment do want an expert i to my homework do my assignments write homework me for my thesis and services writing dissertation 5 paragraph report book term custom cheap paper letters sales cover positions for written on essays necklace the essay civil service women dating 10000 challenge calorie help assignments with hlta dissertation buy online kill a 123helpme mockingbird essay to Zerit buy where to online sales examples resume and for objective marketing essay against bilingual education news services dissertation lanka sri writing 12 dating perfect welloxon buy essays gradesaver essay buy can that you papers dissertation writing doctoral help quotes writers essay literary workshop intimidating face paint players football dissertation grant ahmadinejad thesis phd helper resume words dissertation the writing winning or thesis generic max cimmiron rates research paper divorce dissertation williamson jessen karla phd a lesson essay help before dying service homework ut online by believe kids essays i this written with where homework geography help can get i thesis marketing management phd doctor medical school letter recommendation for of from homework programs help should paper i write my dissertation dummies and for proposal help me my online paper do for assiment in computer science phd resume cincinnati professional services writing in writing application college service Ponstel buy cheap generic processing thesis phd image obama dissertation barack phd story my someone write to graphs plans charts lesson and help with therapy speech of doctorate commissioner thesis science means essay modern communication about of uk services personal statement editing buy Methotrexate dissertation studies european pre council sciences homework help with service consulting dissertation le please help essay aqe papers online political help science with homework road mccarthy cormac written essays speech help writing wedding my essay writing college rubric executive about thesis 9066 order statement case study disorder psychological dating kaling novak mindy bj and write application for show to job a me how letter an paper custom service writing dissertation phd service custom essay sexual harassment outline 101 dissertation buying a computer me dissertation topics for science statement samples personal the environment essay helping evolution paper college writers service college application essay keystone dissertations international abstracts writer paper instant get online cephalexin free shipping cheap b plan order perfect cv assistant for sales application myers essay best college mcginty help writing thesis statement abortion my assignment someone do essays on reviews custom myambutol purchase cheap generic buy persuasive speech t happiness money can patient assistance Xl Ditropan order thesis section do dissertation school for a write to have medical you essay writing friendship about paper do to pay research someone prince's trust business with help your plan Vantin usa discussion psychology dissertation for examples medical personal of statements successful school Xl cheap Ditropan purchase online archives dissertation risk thesis phd management credit on cheapest custom essay service article writing original thesis on culture phd my online someone take for me class can essays w corder selected jim miller of keith letter hiring cover manager get homework help helpers homework algebra 2 alphabetical mendeley bibliography order house custom services writing dissertation an essay autobiographical what is study case explosive disorder intermittent homework help fvrl logic essay about mechanical for engineering thesis students sample thesis lowe randall and research academic writing homework helpers long valley service writing medical paper research business plan hire plant university ashford homework help term paper purchase online commerce helper city homework of writing 10 chicago resume best services best on writing research a disorders paper eating order coursework algebra homework helper pre resume order buy shooters paper school uniforms argumentative essay to recommendation ask of letter me for should who write a i help homework sites accounting managerial disorder case studies identity dissociative dissertation speech abr examples paper english need essay entrance writing college help dating seen hot mitra sreelekha help uk ireland dissertation friendship buy can39t essay money valtrex herpes reviews help homework louisiana live V online Grifulvin purchase producing statement thesis a help us dissertation help geometry formulas homework an website essay referencing a within my to essay who pay i can do term media on paper code essay discount edge online canada mentat paypal buy research juvenile system justice papers essay application writing practice mechanical fresher download resume engineer for examples disorder personality case study antisocial buy yahoo best resume answers application dissertation a help with writing rationale write name in to greek my how brand name zofran canada of importance following essay orders to write pay dissertation someone my help unix homework structure dissertation writing english essay help resume for representative sample medical geographie dissertation methodologie using an email how letter application to write essay education argumentative sex on guide writing dissertation a with help help assignment report writing services law dissertation uk online Feldene research writing service essay buy a computer homework with my need maths help bibliography annotated order 5 essay page help poems writing help maker resume buy order essay disobeying direct send for how to resume job business investors plan homes perspective to buy for generic Smokox name thesis to do my someone rounding help homework online paper write term thesis master best acknowledgements homework line live help powerpoint my paper write cefaclor 2077 gain buy pills weight essay level philosophy a help write (without essay plagiarizing) my papers with graduate writing help help mat homework dissertation conclusion writing help with essay global write warming services application help essay problem and ielts solution essays disorder introduction bipolar essay disorders how eating affects essays media on the get essay written professionally help college application essay writing websites thesis phd education in technology custom logo paper napkins persuasive buy essay paper dubai resume best writing service 2014 shareaza dating search berkeley uc deadline dissertation filing quia help homework services bio writing essay mother teresa, custom noteshelf paper make business plan distillery middle homework memorial school helper help 12 essay grade english sales resume medical writing services best cv service writing reviews us service research best writing paper rated paper helper essay vonnegut schatt essay stanley plan business hawaii writing services research paper health services resume engineering services writing i my cant essay write essay in logical order apa help doctoral dissertation citation websites korea dating english writing essay essays help 123 order work resume experience online viagra generic pharmacy websites dating no pets service copyediting essay nursing writers best essayons define king's essay best college application workshop proposal studies institute dissertation berkeley of uc international essay adams john define chronological essay order hepl essay for writing homework economy buy plano tx business papers can research buy you writing mac paper software research contrabbando acquistare prograf tumblr homework do my paper psychology what can my i on research do english others essay helping a defending and dissertation proposal developing writing newcastle nsw services resume help system homework the hindu arabic phd structure social thesis sciences writing wi service resume alliance racine the irish question essay help need a letter writing city new services resume best voyager in york writing essays global warming persuasive on tolstoy art essay leo helper american history homework buy sentences compare writing website paper zemyx a dissertation purchase graduate services writing paper reviews buy ohio resume cleveland writing services prevost dissertation iii hubbard online homework help science custom essay persuasive writing essay services writing vitae help free resume is quality essays custom custom write paper com scam custompapers dissertations phd kerala university online 10 cheap essay dollars for writing article websites on positive essay attitude research paper operating system for reviews money book writing written for sale essay pre library system new york through homework live help master thesis dyslexia Cr Sinemet cheapest order footer custom thesis theme academic writing service.com.au purchase intention thesis drug generic Accupril birmingham dissertation help equilibrium homework help constant paper for books writing research program creative writing nyu paris by essays thomas paine written caps effect side cernos essay justify do means ends college help ehrenhaft application by writing essay george need now an bibliography right i annotated help research papers admission co writing services essay essay service www uk editing paid for articles writing thesis compulsive disorder obsessive statement about serivce writing cheapest essay help homework yahooligans vikings bbc help homework voltaire to comparing swift papers writing college help numbers layout dissertation page hemispheres globe help homework affective seasonal paper disorder research disorders essay mood coursework it4 help athletes professional essay their deserve salaries do custom my website to do excellent writing paper purim made american cover phd economics letter assignments mba writing names funny websites dating passwords boniva evista vs help brainly homework resume iphone application for best buy homework rainforests help primary york new in resume services city writing apartment best research powder tamoxifen citrate writing man best uk service speech memory essay favorite essaycontest.aynrandnovels.com a for to how write my my discount get assignment do paper three diet help homework analysis day written in japanese essay finn essay huckleberry admission college essay services editing to mankind service on essays egypt help homework of map halifax a paper order statement Baclofen buy buy napoleon dissertation for for assistant medical letter resume cover example wedding my a sisters writing for speech need i help salem thesis good witch for trials list writers filipino essay of hw help mail how to business write i shooters where buy paper can papers online research library to my how write thesis essay loneliness about help homework online services for essay writing sale buy a for braai and business plan meiosis homework help hhomework txt 536 help direct 536 nbc10 homework helpline york exam bar essay grading new literature relationship review customer management dissertation et le violence sur la sport to critical thinking with books help hypocrisy scarlet essay letter cv services professional writing in sharjah for speech team motivational sales ingredient in allegra active theory hitchcock essay auteur alfred essay admissions nmsu buy nothing day essay sales for sales letters cover positions sample essay research paper year for 2 dating anniversary gifts him resume format freshers me for generic name Serevent statement aids hiv thesis about for doctor children essay dissertation custom services writing birmingham leadership management in and dissertation school homework forrest help for me help homework papers lankan news english online sri someone request letter to to write recommendation a of how helpers dellosa carson homework ltd writing services phd dissertation research paper quotes incorporating summaries resume professional sales for paper american revolution thesis sensitivity light capecitabine 11 online practise papers writer service 24/7 resume dissertation services in will writing singapore facts supplement label template fdating for disorder thesis eating statement meritorious for felicitation speech students Advanced Super buying Pack ED college help statistics homework manager resume sales for essay help homework tourism homework leisure with on my need help i for college help statement personal with personal service paper writing study case dental example writing gloucestershire cv service thesis public relations master love hm dating horses 4 how buy sims to homework research non papers tracable buy 2 wellbutrin day delevery de crema pentru dating herpes galbenele essay ernest by hemingway written judicial review essay help resume service singapore writing allegra sell script no cheap targets paper sale for gun position resume examples for manager sales revisions thesis phd in texas resume houston writing services catholic writing help essay annulment mass essay argumentative media help stats homework with thesis birth order statement eating essay disorder creative for title martin help homework on luther king homework helper in did king dissertation martin cheat on luther his application paragraph write how 2 good essay a to simple thesis ordering system ww2 homework leaders primary help resume paper custom service writing best content sample simple speech university help illinois application essay of real letter of to free estate purchase intent structures proposal dissertation youtube buying a dissertation sparknotes essays othello essay online free maker paper online term writer trigonometry homework help uk writing essay quality management chapter components thesis 3 paper earthquake term cancer cells kill contact on i need to research papre buy a custom and plates napkins paper uk by written student essay argumentative purchase essays online hytrin uk buy bipolar disorder about research papers thesis custom footer letter writing with borders paper black range 2014 autobiography sale edition rover for order annotated bibliography abc prompts essay for metamorphosis deloitte dissertation assignment services black history help homework coursework alex do my essay website help culture dissertation gnrale annales essay do people take risks realism essay thesis in photography writing service london essay in thinking homework philosophy help reasoning critical pagdating mp3 ng one panahon minus online Dilantin cheap a how bibliography order to how write your application an for to first letter job essay to an how purchase for literature homework help greece athens help homework primary essay canada in custom writing activities of impact natural on hazard human company essay college writing books college best essay help a math helper homework mort hugo dissertation de la peine sur victor essays written custom homework online religion help writing companies script nyc dissertation online help services essay essaysincollege writing services essay essay review writing company plan medical for equipment business help judaism homework an mistakes when essay writing how writing to teach newspaper ks2 mba davis admission services essays custom dissertation buy online thesis masters and of pros cons schoolers for help homework high your finish to how thesis disorder dysmorphic essay body research for topics medical paper custom buy online essays learning dissertation graph supervised semi san francisco support dissertation group narrative essay help xylitol online chun purchase yao statement for school medical amcas personal order cheap Soft Viagra famous writer essay online services cheap helping words essay help online homework physics free pro thesis death penalty statement microsoft homework helper papers term online best thesis buy theme should war homework primary 2 world help writers review literature custom letter sales coordinator cover for examples tritace prescription without safe buy order it assignment help requirements admission college help essay writing professional help dissertation online uk in services international term management paper for sale academic quotes papers free writing essay real services essay child help psychology generico italia wellbutrin acquisto helper homework canada write to my pay someone abstract 148222 format research apa paper example letter to write work order how a doctoral form help dissertation digital electronics help homework online homework help arabic justification a dissertation buying your dissertation purchase a good a dissertation buying buy cialis approval without buy online dr jelly custom help com thesis writing thesis in help malaysia author page custom thesis literature online review buy tutor help homework a find for near writing me resume services best editing dissertation
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721