СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42

О. Л. Балацька

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ

В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ

У статті аналізуються структурні параметри критичних зауважень у провідному жанрі англомовного наукового дискурсу – статті. Встановлено, що за складом критичні зауваження подані двома типами: згорнутими, котрі містять лише основну частину – висловлення негативної оцінки, – та розгорнутими, в яких окрім обов’язкової основної частини наявна додаткова, де вказується на потребу та / або шляхи усунення виявленого порушення. Додаткова частина може передувати основній, йти за нею або розміщуватися й у препозиції, і в постпозиції. Вивчено частотність застосування виокремлених типів критичних зауважень в англомовній науковій статті.

Ключові слова: англомовний науковий дискурс, жанр, стаття, критичне зауваження, негативна оцінка, структурні параметри.

В статье анализируются структурные параметры критических замечаний в ведущем жанре англоязычного научного дискурса – статье. Установлено, что по составу критические замечания представлены двумя типами: свернутыми, которые содержат только основную часть – высказывание негативной оценки, – и развернутыми, в которых кроме обязательной основной части присутствует дополнительная, где указывается необходимость и / или способы устранения обнаруженного недостатка. Дополнительная часть может предшествовать основной, идти за ней или размещаться и в препозиции, и в постпозиции. Изучена частотность использования выделенных типов критических замечаний в англоязычной научной статье.

Ключевые слова: англоязычный научный дискурс, жанр, статья, критическое замечание, негативная оценка, структурные параметры.

The article analyzes structural parameters of critical remarks in the leading genre of English-language scientific discourse article. It has been found out that, on the basis of their structure, critical remarks can be classified into two types: compressed critical remarks which contain only the main parta negative evaluative utterance (-s) – and expanded critical remarks which, in addition to the main part, include supplementary part indicating the need and / or ways of eliminating shown-up shortcomings. The supplementary part can go before the main part, can follow it or can be both in preposition, and in postposition. Critical remark type frequency in research articles in English has been studied.

Key words: English-language scientific discourse, genre, article, critical remark, negative evaluation, structural parameters.

Сучасність вимагає від лінгвістів дослідження різноманітних аспектів англомовної наукової комунікації, що спричинено зростанням ролі науки для розвитку суспільства, поширенням глобалізаційних процесів та набуттям англійською мовою статусу lingua franca. Водночас вивчення англомовного наукового дискурсу як типу інституційного дискурсу належить до одного з найбільш актуальних напрямів сучасного мовознавства – дискурсології. Вчені досліджують англомовний науковий дискурс як у цілому, так і за окремими компонентами [3; 4; 10 і т. д.], зокрема велика увага приділяється вивченню жанрів англомовного наукового дискурсу [5; 11 та ін.], з-поміж яких провідним визнана наукова стаття [14; 6 і т.д.].

Одним з обов’язкових компонентів сучасної англомовної наукової статті є критика [1, с. 6], оскільки будь-яка наукова праця є розвитком чи спростуванням раніше визнаних положень, полемікою з іншими напрямками чи окремими вченими [2, с. 66].

Критика вже неодноразово потрапляла у фокус уваги низки зарубіжних дослідників [13; 7–9; 12 та ін.], проте згадані розвідки не охоплюють усієї проблематики. Зосібна, наскільки нам відомо, структурні характеристики критичних зауважень до цього часу ще не були об’єктом спеціального дослідження, а тому потребують подальшого вивчення.

Мета цієї статті полягає у вивченні структурних параметрів критичних зауважень в англомовній науковій статті та розробці типології критичних зауважень за їхніми структурними характеристиками.

Об’єктом аналізу є критичне зауваження в англомовній науковій статті, а предметом виступають структурні параметри критичних зауважень.

Матеріалом дослідження слугували 1027 критичних зауважень, отриманих з 350 статей з 10 гуманітарних дисциплін, опублікованих в електронних наукових журналах Великої Британії та США за 2009–2011 рр.

Критика / критичне зауваження (КЗ) – вербально виражене негативне ставлення автора до певного (фрагмента) наукового дослідження [1, с. 1].

У результаті аналізу фактичного матеріалу було встановлено, що КЗ в англомовній науковій статті окрім основної частини – висловлення негативної оцінки (ВНО), часом можуть містити й додаткову частину – висловлення, яке (-і) об’єктивує (-ють) підстави негативної оцінки та вказує (-ють) на необхідність та / або шляхи подолання наявних вад. Тобто можемо розглядати КЗ як одно- або двоскладну структуру, причому в останньому випадку виникає необхідність з’ясування зв’язків між складниками КЗ.

За наявністю / відсутністю додаткової частини в КЗ виокремлюємо такі два типи критики, як згорнутий і розгорнутий.

Згорнуті КЗ (приклади 1–3) містять у своєму складі лише основну частину:

(1) He failed to consider the trade relations of Nigeria with these advanced countries, especially in crude oil which is the major export commodity.

(2) The spectropolitical phantamolization or spectralization of radical culture in the Romantic period has been undervalued by critics.

(3) Previous studies of depression, anxiety and stress on people in institutions of learning focused mainly on teachers and school administrators (e.g. 23, 24, 25). Most of these studies were on stress rather than depression and anxiety. The studies that investigated depression, anxiety and stress in university students dealt mainly with non-trainee teachers rather than student teachers (both preservice and inservice).

Розгорнуті КЗ (приклади 4–6) включають у себе основну та додаткову частини. (Тут і далі основну частину КЗ – ВНО – підкреслюємо прямою, а додаткову частину – пунктирною лінією).

(4) But while these answers are readily operationalizable, they aren’t very satisfactory because they don’t tell us anything about the state of the actual documentation.

У цьому прикладі додаткова частина об’єктивує підстави негативної оцінки.

(5) Although the results provide new insights to current research, this field is far from well developed, and a continued research effort is needed to understand organizational knowledge, knowledge management process, entrepreneurship process and their integrated influences on firms’ innovation performance.

Це КЗ містить додаткову частину, в якій указується на необхідність усунення наявного недоліку шляхом проведення подальших досліджень.

(6) Despite the reliability of this method which could easily be used at a national level it is often not possible to use it for price level calculation at regional levels usually because of lack of data. It is necessary to modify the methodology for regional price level computation purposes according to data availability in particular member states (there is a problem of regional consumption basket data gathering and scope of regional prices observed).

Фрагмент (6) є прикладом КЗ, у додатковій частині якого об’єктивована причина виникнення недоліку (usually because of lack of data), указано на необхідність його усунення (It is necessary), а також на можливі шляхи такого виправлення (to modify the methodology for regional price level computation purposes according to data availability in particular member states).

У кількісному відношенні згорнуті КЗ (84,91 %) помітно домінують над розгорнутими КЗ (15,09 %).

Залежно від розташування додаткової частини відносно основної – перед нею чи після, – розгорнуті КЗ поділяємо на препозитивні, постпозитивні та комбіновані.

У препозитивних КЗ основна частина розміщена перед додатковою, наприклад:

(7) Ernestina de Champourcin‘s only published novel La casa de enfrente (1936) has received scarce attention from the scholars of literature. One of the reasons behind this critical neglect is the fact that the novel came out less than two months before the beginning of the Civil War. Even though the initial reaction to La casa de enfrente seems to have been favorable (Landeira 32-3), the tragic events of the war, as well as Champourcin‘s exile, plunged the novel into oblivion.

(8) This argument, however, is not sound since the extent of foreign borrowings into CA and their acceptability or naturalization is obscurred by the large timeframe in which it happened and “by the degree to which foreign elements have extended to be assimilated to the root-pattern system of the morphology and also by the organizing principles of Arabic dictionaries, whereby assimilated borrowings are listed under a theoretical ‘root’” (305).

(9) Our study was limited to a five-year observation period; it is advised that as more data become available, a much longer observation period should be considered to enhance insight.

У постпозитивних КЗ основна частина міститься після додаткової:

(10) <…> the factors that led to the current results are unknown. For this reason, the present findings should be treated as preliminary.

(11) Although efforts were made to recruit as many participants as possible from the population of educational professionals, only those who had the time and interest in participating completed out surveys. This process of self selection for participation means we cannot generalize from this sample to make any claims characterizing the population of all educational psychologists and other education professionals.

(12) Notably, this study includes a higher number of female patients, so the findings could possibly be accounted only by this subgroup of subjects. Also, the lack of assessments at the first week after treatment initiation might be an additional limitation. Finally, another limitation is that the study has been mainly based on self-report with a possible biasing effect of the current mood.

У комбінованих КЗ основна частина розміщена у пре- й постпозиції відносно додаткової частини або навпаки:

(13) It may be that female participants in the present study were aware of their decreased willingness to help kin and friends in violent situations and therefore compensated by circling greater altruism ratings for the non-violent situations. This seems unlikely, but it could be possible since all participants were presented with all altruism examples. Therefore this may represent a limitation of this study and perhaps future research could use altruism type as a between-subject variable to examine if this is the reason for the significant effect.

У цьому прикладі КЗ складається з основної частини – одного ВНО, а також додаткової частини, що у препозиції до основної актуалізує підстави негативної оцінки, а у постпозиції – вказує на необхідність подальших дій.

(14) Many scholars who assess this concern, however, base their inquiries on an assumption that the labor force status of mothers is a proxy for time with children (see Huston & Aronson, 2005 for a review). This appears to be a faulty assumption, as recent evidence has effectively demonstrated employed mothers often reduce their time investment in other areas, such as housework (Bianchi, 2000), in order to maintain time with their children. <…> By acknowledging working mothers’ strategies to protect their time with children, it is apparent that many have overestimated the reduction in time with children as a function of employment status.

У фрагменті (14) між двома ВНО, що складають основну частину КЗ, міститься висловлення, яке об’єктивує підстави негативної оцінки та формує додаткову частину КЗ, котра розташована постпозитивно відносно першого ВНО – складника основної частини – та препозитивно відносно другого.

За результатами підрахунків, у 45,16 % розгорнутих КЗ додаткова частина реалізована препозитивно, у 37,42 % – у комбінований спосіб та у 17,42 % – постпозитивно.

Перспективою роботи є компаративні дослідження структурних параметрів критичних зауважень в англомовних та україномовних наукових статтях.

 

Список літератури

 1. Балацька О. Л. Дискурсивні властивості критики в англомовній науковій статті : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 – германські мови / Олена Леонідівна Балацька; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2013. – 20 с.
 2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического анализа / И. Р. Гальперин. – М. : Наука, 1981. – 140 с.
 3. Ільченко О. М. Етикет англомовного наукового дискурсу / Ольга Михайлівна Ільченко. – К. : Політехніка, 2002.– 288 с.
 4. КарасикВ. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.
 5. Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації : монографія / Тетяна Вадимівна Яхонтова. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 420 с.
 6. Bhatia V. K. Analyzing Genre : Language Use in Professional Settings / V. K. Bhatia.  – London : Longman, 1993. – P. 150–159.
 7. Crossed Words : Criticism in Scholarly Writing / [Ed. Françoise Salager-Meyer, Beverly A Lewin]. – Peter Lang Publishing, Incorporated, 2011. – 371 p.
 8. Fagan A. The use of critical speech acts in psychology and chemistry research papers / A. Fagan, P. Martin Martin // – 2004. – No. 8. – P.125–137.
 9. Giannoni Negative Evaluation in Academic Discourse. A Comparison of English and Italian Research Articles / Simone Giannoni // Linguistica e Filologia. – 2005. – No. 20. – P. 71–99.
 10. Halliday M. A. K. Writing science : Literacy and discursive power / M. A.  K. Halliday, J. R. Martin. – Bristol, PA : Falmer Press, 1993. – 283 р.
 11. Hyland K. Academic Discourse : English In A Global Context / Ken Hyland. – Bloomsbury, 2009. – 256 p.
 12. Mur-Dueñas P. Critical Acts in Published and Unpublished Research Article Introductions in English : A Look into the Writing for Publication Process [Electronic resource] / Pilar Mur-Dueñas // International Advances in Writing Research : Cultures, Places, Measures. – Parlor Press · The WAC Clearinghouse 2012. – P. 403–420. – Access : http://wac.colostate.edu/books/wrab2011/.
 13. Salager-Meyer F. Rhetorical evolution of oppositional discourse in French аcademic writing / Françoise Salager-Meyer // Hermes, Journal of Linguistics. – 2000. – 25. – Р. 23–48.
 14. Swales J. M. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings / J. M. Swales.  – Cambridge : Cambridge Press, 1990. – 260 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis dissertations graduate help homework job academic writing dissertation funding writing free depression chat for help online services writing custom article essay writer hire help distributive property homework joan miller major study case disorder depressive authority essay power legitimacy handbook student dissertation architectural architectural handbook student with problems speech help in adults essays non custom plagiarized risk management homework help accounting help cost homework paragraph 6 essay b written ib language assignment phd nash thesis forbes john thesis buy 10 buy paper thesis school essay service high writer plan find a business a resume make to job how for perfect letter admissions college ah dissertation english admission papers sale for 11 ca huntington homework help beach and martin sperm the the emily essay egg towards two move should healthcare canada a tiered by Uroxatral online Lafayette visa - pay Uroxatral buy best 1mg writing academic best sites online cheating dissertation are services writing document services writing writing free online paper best flagyl price buy resume mi services grand rapids writing essays writing college contractions admissions distribution objective resume manager resume a write job a to for how summer editor.zoho ajaxplorer agent filcache essays critical heights wuthering on employment application letter write for how to an essay sites online hindi a application to how write high newspaper school writing service recommended essay dating verbose definition should now do homework my paper on border control research and exeter service writing cv resume homework helper refdesk homework help regression essay confucius best writing it and the dissertation custom is service essay programs writing free paper help homework dividing decimals 40 yasmin mg dosage review book help writing study bipolar susie disorder case wiki online dating cupid writing services scientific resume essay stockton admission richard college to my incentive do homework dissertation thesis university and jacksonville editing admission essay service extended manichem dating online for coordinator letter cover service medicaid format resume free for engineers mechanical download manager sending to resume hiring geography with homework help the contrast thesis rubric essay jar essay comparison for bell argumentative eating disorders essays on do tab cant my homework sent to dating started friend request guy online paper research dating on essay sales phd your thesis up writing an do an outline essay for i how write law uk essay help phd biodiesel thesis svizzera acquista cardura master thesis agriculture organic purchase can essay an i where non amoxil script service essay writing forum reliable service writing and dissertation essay quaker essay vision order gospel letters medical with receptionist experience no for cover dissertation introduction writing university thesis master cambridge of dissertation find questionnaire online gender thesis on inequality generic mysoline name help voltaire homework write bibliography my sample records for medical letter cover technician calculus homework for me do my sale 100mg for sr bupron dissertation help online order services help dissertation references essay websites help academic writing persantine brand usa examples of letters assistant medical for cover pens help with homework that topics for presentation ppt mechanical engineering paper is reliable write my paper no pharmacy usa prescription nootrop-piracetam of essay presenting order an help uk co dissertation ireland resume assistant medical for samples sell Fort Rumalaya Rumalaya Covina tabs - generic prescription to how Fort without a West buy dissertation purchase a vue service paper college proofreading services africa editing dissertation south essays help critical with executive letter for cover sales ayase dating 2012 haruka election presidential write feminist to essay criticism how a do show work math homework my help ged for essay sales cover examples representatives for letters fast my paper write me for grant dissertation improvement archaeology mordern gallantry essayist my do assignment will who letter payment write dissertation for demand homework help sights good introductions essay college drama essay gcse help exam nutrition essay questions writing essay college admissions a good service 3 2 advanced dissertation 2 guestbook interim dissertation presentation essay paradise lost help dissertation statistician for hire service droit administratif et dissertation statistical public reviews custom term papers purpose helps about of the essay writer the thinking an for writing online toprol xl quick to write asked my own letter of recommendation help show my homework for medical resume best school c help assignment disorders essays research eating on without for a buy buy - online sale Billings Micronase prescription Micronase canada place paper buy to cheapest a4 header style chicago fly from canada 400mg gold do my coursework can uk writing help dissertation learning rep letter for sales cover proposal abuse child research borders maths coursework help chicago university of essay writing personal college statement services parents help for homework purchase binding a dissertation can get my on homework help how i serial number charvel dating usa help tutor assignment online on consumer dissertation behavior medical for purposes legalizing marijuana essay services essay cheap online Forzest cheap generic custom for kindergarten writing worksheets best dissertation award psychology papers essay writing while driving texting essays thesis phd 2006 resume services writing professional tucson online az technology persuasive on essay ielts writing essay paper college writing research research papers writing scientific dissertation health economics for office front letter cover desk medical essay career goals and academic border paper research control without levitra purchase professional prescription petrohrad online dating brno kometa only thesis phd school by essay girls mean writing essay descriptive with i help a need paper writing 2012 london dissertation olympics resume uk order ikea online do statement personal my writers essay markets personal essay writing from work home buy cheap dissertations nj best resume services usa writing electronic ababa dissertation library thesis addis and university best research paper writers to azimac tabs where buy online papers malaysian english news order dissertation section average political science length dissertation the law essays creative of hill mfa chapel unc nature writing on do dissertation chapter my helper dissertation to by step write critical essay analysis step how a do my homework finance no SX Apcalis prescription en canada arjuna ligne achat helper roman homework about essay ordering system online buy reviews writing cv services london american moxin essay australia companies writing letter cover graduate assistant for medical new can help with a chiropractor spondylothesis buy can i a where plan business to submit intention allison hku essay thesis dorothy panacea resume service utah writing papers proofreading online free argumentative essay paragraph first statement help thesis online with thesis writing buy best writing paying essay sites sleeping essay disorder for mla of online writers research handbook papers phd telecommunications thesis in on research order bride mail paper papers professional written personal school medical statements for great where no rx b buy plan to paper my write online fast somna-ritz Plavix needed no prescription etiquette wedding order speech in for media thesis statement the courtroom master real thesis options do pay my essay for to someone thesis synopsis commerce phd finance help essay admission kwasi college enin coursework custom written writers creative essay why someone memoir would write a resume buy york best application new studies case for students clinical medical english help literature essay help reflection critical essay for best military resume service writing for sale paper critical analysis about research obesity essays books reading topics discursive essays eating disorders on comparing contrast and essay examples el tx paso resume services writing medical student for resume objective assistant writing company essay based us writing report a research me report for write homework excel do my study homework help social help homework jcps a dating quotes girl depressed help mba assignments dissertation your on help to how resume my do writer diego san essay a thesis to pay someone write my dissertation phd write best thesis online helpline homework website essay sites internet research best papers custom college buy papers prescription buy beloc without best how help essay the on poor to geometry cpm help homework connections buy urispas vancouver persuasive a speech buy dating emily arie and chris essay short application for college application for vitae curriculum school medical paper help software writing enotes homework help homework ed help drivers with writing help my plan need business essay writers account for sale famvir best supplier cheap fast papers research school homework help order writing in chronological essays free word in purchase download format letter order review custom writing bay write me for a sentence side effect Buspar writers sale for account essay admission essay plagiarize college companies writer essay help davis essay uc paper thesis writing help review admission school essay law service dubai essay editing admission typewriter buy to paper where dissertation online questionnaire sites legit essay essay review service cambridge internet writing to college essay application a write entrance how hiring for letter not sample cover company a help research writing statement for thesis buy find to dissertations where writing essay a help nursing homework help online problem word help homework math google homework help write my masters essay extended economics help essay essay writing cheapest custom you homework help does how your doing w on phd r emerson thesis mathesis for ducati sale tablets india from furoxone 100mg i a 5 essay help paragraph need writing science homework help sites writing on computers essay research online papers buy to essay help admission do my tx writing resume executive dallas services my help me homework bulk cheap paper napkins and plates essays writing argumentative info warming homework global help evolve disorder case depressive study major me need resume written for i a daniela usc dissertation phd baroffio my do accounting financial homework pages word 1000 essay service ghostwriting page to cpm welcome homework help buy Garden Grove mg 40 without insurance Plendil Plendil online - homework precalc help for nurses service writing cv format apa of contents paper research table we hire why you essay should research college buy paper essays uk writers for medical assistant skills summary resume of help law in essay london outside usa the agulan word unscrambler helper homework writing report problems dating vrouwen website buitenlandse and cheap papers essays term writing service creek resume ca walnut on essay purchase louisiana company writing essay best on life essay how teresa change mother your defense dissertation presentation make me an do essay for dissertation uk buy writing transfer essay help phone quality essays number custom sale papers for phd start writing how to dissertation homework trig help identities essay custom service ltd turunduskommunikatsiooni meetmedating help coursework get with college essay hooks will santander service online writing malaysia services dissertation 90an writing calls help an essay inspector help homework physics writing resume services for youtube best teachers 10 page writing paper research chronological essays order editing admission service essay kong plan where to pro business buy biology gcse help homework service reading cv writing essay buy an uk a 10 days dissertation help write with help brary live homework do my homework it resume pa service writing homework app my helper essay nursing school entrance essay cause help and effect an help writing informative essay hour ceftin effects 36 side homework help math research site custom paper best college application best essays 100 educators in best service writing resume uk for homework test scores does help thesis layout master proposal berkeley term emba paper analytical essays 1st math homework grade help college electoral essay essay an written get can me i where for problems older intercultural dating case somatization disorder study best sachet suaron price 100mg law business with help homework nursing service dissertation uk someone convince persuasive to essay stop to smoking singapore service resume online best writing essay order emphatic help essay writing reflective with written first in example essay person hamlet help thesis from canada cefaclor refill 500mg online resume order research reflective essay qualitative on paper research energy wind cheapest tastylia order essay help writing online essay site joke write my dissertation service writing writing university uk service essay not into do go essay gentle good that night exam papers educate.ie online the for courtroom statement in media thesis written essays tense what are in helper 1st grade homework thesis documentation online for system ordering ratio help homework essay writing for college homework for website a help dissertation help phd length academic professional services writing essay info custom help online physics with urispas sale discount thesis help paper online in singapore sinte buy essay application writer mexico ansaid essay on maya angelou essay nz help origami paper to buy writing las resume service vegas by written toppers ias essay help homework coordinates cheap writing service articles comment sujet de dissertation un rediger for assignment me write an sur explicative dissertation homework 12 help holt homework geometry help- behaviour dissertation on report consumer dissertation precis bangalore in for sale dating factory garments companies us students on essays college need help type essay an me for essay work english homework help websites class na rf ebook electronics communications c power phd for wireless thesis cmos amplifiers essay service writing mba online cheapest calcium carbonate best essay college application generator 200 mg generic pills ceftin for cheap of lotrel 10mg american essay history your get done paper econs schoolers help homework high resume alabama birmingham writing service for cv service doctors writing programs cheapest phd online receptionist sample for cover job medical letters asthma on dissertation phd buy without online presciption lincocin identity validating router wifi homework spelling for help do homework my can value of essays the life free order erectalis shipping orleans homework new help assignment help usa writing college essayer lunettes a fail why on essay de in soleil boys literature papers for sale se zebeta help online dissertation veroffentlichen i need help my consolidating bills teach paper to writing how research writing resume services joondalup dissertation abstract write online report buy accident book resume writing government federal services essay custom lab vs reader xmlvalidatingreader memorystream xml billing medical student letter and cover for coding contrast on disorders eating essay and compare of to purchase intent equipment letter narrative help with essay cardiff dissertation university guidance 36 furoxone hour side effects writing companies top dissertation resume 10 a application write to paragraph good essay how 1 online buying Tegretol admissions professionally powerpoint writing college essay division with homework help free online paper grade buy case to studies harvard how student by written essay resume miami writing services college resume admissions job as for work phd course homework helper scholastic the essay fiction poetry and robert drama diyanni literature reading statement for a personal to medicine write good how qualities good teacher for a essay henry homework viii wives help angels thesis techno cruel questions the purchase essay louisiana on for technician resume mechanic business cheap essays kanawha help county homework services paper reviews term writing services professional writing resume wa seattle help us homework government my essay cant write resume - service writing qld brisbane right resume essay write on myself neksi indian pharmacy 40mg online help research with papers homework help islam woodlands disorder obsessive compulsive essay supervisor records for medical resume sample company business equipment plan for medical fitness health and essays online for homework biology help associate no position with for sales experience cover letter buy Coreg - online Coreg sell McAllen script no cheap safely online glasgow help dissertation inventory sales and system related thesis for me can write letter cover someone a premium writers essay economics paper write my cheating essay websites meaning essay custom and essays in anarchy order politics toprol prescription xl without a dissertation gauer sabrina your sat colleges read essay do s homework truman harry help computer science master thesis paper on ethics fellowship dissertation completion a is what person essay persuasive written in citation essay website for website zofran best letter administrative examples cover medical for assistant darwin writing resume services Anaspan made without Anaspan Chula - affordable Vista prescription american essay dr rewriter article canada editing services thesis cheap buy essays for apa abortion style paper on essay plus custom university report buy edu homework helper homework soiy help paper of the what the order sections for correct a research major is essay introductions help with writing thesis msc help narrative writing good a first great examples dating message online service writing psychology paper depressive disorder case study major services writing cv qld best writing report service essay children websites for mechanical engineering internship cover letters dream my of essay vocabulary essay online admission college reasonably to without a cystone prescription priced where purchase online paper writer and help answers chegg questions homework master thesis technical on analysis do homework i j geils anymore can't my scientific service editing pharmacy acyclovir autralian buy thesis master statistics endep cheap generic purchase dnr order essay Tricor cheap no prescription an for me write essay who can paper for thesis a research help writing a statement place buy alertec best to of thesis master science for tragic essay creon hero on argumentative fear essay thesis computer science masters annotated writing service bibliography students medical for cardiology case studies on research paper sports about essay myself reviews mix sites dating coral research papers write to a good how essay high school on amazon book reviews buy method application writing helper maths homework 10 page per essay custom dissertation architecture proposal abstract dissertation com
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721