СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42

О. Л. Балацька

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ

В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ

У статті аналізуються структурні параметри критичних зауважень у провідному жанрі англомовного наукового дискурсу – статті. Встановлено, що за складом критичні зауваження подані двома типами: згорнутими, котрі містять лише основну частину – висловлення негативної оцінки, – та розгорнутими, в яких окрім обов’язкової основної частини наявна додаткова, де вказується на потребу та / або шляхи усунення виявленого порушення. Додаткова частина може передувати основній, йти за нею або розміщуватися й у препозиції, і в постпозиції. Вивчено частотність застосування виокремлених типів критичних зауважень в англомовній науковій статті.

Ключові слова: англомовний науковий дискурс, жанр, стаття, критичне зауваження, негативна оцінка, структурні параметри.

В статье анализируются структурные параметры критических замечаний в ведущем жанре англоязычного научного дискурса – статье. Установлено, что по составу критические замечания представлены двумя типами: свернутыми, которые содержат только основную часть – высказывание негативной оценки, – и развернутыми, в которых кроме обязательной основной части присутствует дополнительная, где указывается необходимость и / или способы устранения обнаруженного недостатка. Дополнительная часть может предшествовать основной, идти за ней или размещаться и в препозиции, и в постпозиции. Изучена частотность использования выделенных типов критических замечаний в англоязычной научной статье.

Ключевые слова: англоязычный научный дискурс, жанр, статья, критическое замечание, негативная оценка, структурные параметры.

The article analyzes structural parameters of critical remarks in the leading genre of English-language scientific discourse article. It has been found out that, on the basis of their structure, critical remarks can be classified into two types: compressed critical remarks which contain only the main parta negative evaluative utterance (-s) – and expanded critical remarks which, in addition to the main part, include supplementary part indicating the need and / or ways of eliminating shown-up shortcomings. The supplementary part can go before the main part, can follow it or can be both in preposition, and in postposition. Critical remark type frequency in research articles in English has been studied.

Key words: English-language scientific discourse, genre, article, critical remark, negative evaluation, structural parameters.

Сучасність вимагає від лінгвістів дослідження різноманітних аспектів англомовної наукової комунікації, що спричинено зростанням ролі науки для розвитку суспільства, поширенням глобалізаційних процесів та набуттям англійською мовою статусу lingua franca. Водночас вивчення англомовного наукового дискурсу як типу інституційного дискурсу належить до одного з найбільш актуальних напрямів сучасного мовознавства – дискурсології. Вчені досліджують англомовний науковий дискурс як у цілому, так і за окремими компонентами [3; 4; 10 і т. д.], зокрема велика увага приділяється вивченню жанрів англомовного наукового дискурсу [5; 11 та ін.], з-поміж яких провідним визнана наукова стаття [14; 6 і т.д.].

Одним з обов’язкових компонентів сучасної англомовної наукової статті є критика [1, с. 6], оскільки будь-яка наукова праця є розвитком чи спростуванням раніше визнаних положень, полемікою з іншими напрямками чи окремими вченими [2, с. 66].

Критика вже неодноразово потрапляла у фокус уваги низки зарубіжних дослідників [13; 7–9; 12 та ін.], проте згадані розвідки не охоплюють усієї проблематики. Зосібна, наскільки нам відомо, структурні характеристики критичних зауважень до цього часу ще не були об’єктом спеціального дослідження, а тому потребують подальшого вивчення.

Мета цієї статті полягає у вивченні структурних параметрів критичних зауважень в англомовній науковій статті та розробці типології критичних зауважень за їхніми структурними характеристиками.

Об’єктом аналізу є критичне зауваження в англомовній науковій статті, а предметом виступають структурні параметри критичних зауважень.

Матеріалом дослідження слугували 1027 критичних зауважень, отриманих з 350 статей з 10 гуманітарних дисциплін, опублікованих в електронних наукових журналах Великої Британії та США за 2009–2011 рр.

Критика / критичне зауваження (КЗ) – вербально виражене негативне ставлення автора до певного (фрагмента) наукового дослідження [1, с. 1].

У результаті аналізу фактичного матеріалу було встановлено, що КЗ в англомовній науковій статті окрім основної частини – висловлення негативної оцінки (ВНО), часом можуть містити й додаткову частину – висловлення, яке (-і) об’єктивує (-ють) підстави негативної оцінки та вказує (-ють) на необхідність та / або шляхи подолання наявних вад. Тобто можемо розглядати КЗ як одно- або двоскладну структуру, причому в останньому випадку виникає необхідність з’ясування зв’язків між складниками КЗ.

За наявністю / відсутністю додаткової частини в КЗ виокремлюємо такі два типи критики, як згорнутий і розгорнутий.

Згорнуті КЗ (приклади 1–3) містять у своєму складі лише основну частину:

(1) He failed to consider the trade relations of Nigeria with these advanced countries, especially in crude oil which is the major export commodity.

(2) The spectropolitical phantamolization or spectralization of radical culture in the Romantic period has been undervalued by critics.

(3) Previous studies of depression, anxiety and stress on people in institutions of learning focused mainly on teachers and school administrators (e.g. 23, 24, 25). Most of these studies were on stress rather than depression and anxiety. The studies that investigated depression, anxiety and stress in university students dealt mainly with non-trainee teachers rather than student teachers (both preservice and inservice).

Розгорнуті КЗ (приклади 4–6) включають у себе основну та додаткову частини. (Тут і далі основну частину КЗ – ВНО – підкреслюємо прямою, а додаткову частину – пунктирною лінією).

(4) But while these answers are readily operationalizable, they aren’t very satisfactory because they don’t tell us anything about the state of the actual documentation.

У цьому прикладі додаткова частина об’єктивує підстави негативної оцінки.

(5) Although the results provide new insights to current research, this field is far from well developed, and a continued research effort is needed to understand organizational knowledge, knowledge management process, entrepreneurship process and their integrated influences on firms’ innovation performance.

Це КЗ містить додаткову частину, в якій указується на необхідність усунення наявного недоліку шляхом проведення подальших досліджень.

(6) Despite the reliability of this method which could easily be used at a national level it is often not possible to use it for price level calculation at regional levels usually because of lack of data. It is necessary to modify the methodology for regional price level computation purposes according to data availability in particular member states (there is a problem of regional consumption basket data gathering and scope of regional prices observed).

Фрагмент (6) є прикладом КЗ, у додатковій частині якого об’єктивована причина виникнення недоліку (usually because of lack of data), указано на необхідність його усунення (It is necessary), а також на можливі шляхи такого виправлення (to modify the methodology for regional price level computation purposes according to data availability in particular member states).

У кількісному відношенні згорнуті КЗ (84,91 %) помітно домінують над розгорнутими КЗ (15,09 %).

Залежно від розташування додаткової частини відносно основної – перед нею чи після, – розгорнуті КЗ поділяємо на препозитивні, постпозитивні та комбіновані.

У препозитивних КЗ основна частина розміщена перед додатковою, наприклад:

(7) Ernestina de Champourcin‘s only published novel La casa de enfrente (1936) has received scarce attention from the scholars of literature. One of the reasons behind this critical neglect is the fact that the novel came out less than two months before the beginning of the Civil War. Even though the initial reaction to La casa de enfrente seems to have been favorable (Landeira 32-3), the tragic events of the war, as well as Champourcin‘s exile, plunged the novel into oblivion.

(8) This argument, however, is not sound since the extent of foreign borrowings into CA and their acceptability or naturalization is obscurred by the large timeframe in which it happened and “by the degree to which foreign elements have extended to be assimilated to the root-pattern system of the morphology and also by the organizing principles of Arabic dictionaries, whereby assimilated borrowings are listed under a theoretical ‘root’” (305).

(9) Our study was limited to a five-year observation period; it is advised that as more data become available, a much longer observation period should be considered to enhance insight.

У постпозитивних КЗ основна частина міститься після додаткової:

(10) <…> the factors that led to the current results are unknown. For this reason, the present findings should be treated as preliminary.

(11) Although efforts were made to recruit as many participants as possible from the population of educational professionals, only those who had the time and interest in participating completed out surveys. This process of self selection for participation means we cannot generalize from this sample to make any claims characterizing the population of all educational psychologists and other education professionals.

(12) Notably, this study includes a higher number of female patients, so the findings could possibly be accounted only by this subgroup of subjects. Also, the lack of assessments at the first week after treatment initiation might be an additional limitation. Finally, another limitation is that the study has been mainly based on self-report with a possible biasing effect of the current mood.

У комбінованих КЗ основна частина розміщена у пре- й постпозиції відносно додаткової частини або навпаки:

(13) It may be that female participants in the present study were aware of their decreased willingness to help kin and friends in violent situations and therefore compensated by circling greater altruism ratings for the non-violent situations. This seems unlikely, but it could be possible since all participants were presented with all altruism examples. Therefore this may represent a limitation of this study and perhaps future research could use altruism type as a between-subject variable to examine if this is the reason for the significant effect.

У цьому прикладі КЗ складається з основної частини – одного ВНО, а також додаткової частини, що у препозиції до основної актуалізує підстави негативної оцінки, а у постпозиції – вказує на необхідність подальших дій.

(14) Many scholars who assess this concern, however, base their inquiries on an assumption that the labor force status of mothers is a proxy for time with children (see Huston & Aronson, 2005 for a review). This appears to be a faulty assumption, as recent evidence has effectively demonstrated employed mothers often reduce their time investment in other areas, such as housework (Bianchi, 2000), in order to maintain time with their children. <…> By acknowledging working mothers’ strategies to protect their time with children, it is apparent that many have overestimated the reduction in time with children as a function of employment status.

У фрагменті (14) між двома ВНО, що складають основну частину КЗ, міститься висловлення, яке об’єктивує підстави негативної оцінки та формує додаткову частину КЗ, котра розташована постпозитивно відносно першого ВНО – складника основної частини – та препозитивно відносно другого.

За результатами підрахунків, у 45,16 % розгорнутих КЗ додаткова частина реалізована препозитивно, у 37,42 % – у комбінований спосіб та у 17,42 % – постпозитивно.

Перспективою роботи є компаративні дослідження структурних параметрів критичних зауважень в англомовних та україномовних наукових статтях.

 

Список літератури

 1. Балацька О. Л. Дискурсивні властивості критики в англомовній науковій статті : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 – германські мови / Олена Леонідівна Балацька; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2013. – 20 с.
 2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического анализа / И. Р. Гальперин. – М. : Наука, 1981. – 140 с.
 3. Ільченко О. М. Етикет англомовного наукового дискурсу / Ольга Михайлівна Ільченко. – К. : Політехніка, 2002.– 288 с.
 4. КарасикВ. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.
 5. Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації : монографія / Тетяна Вадимівна Яхонтова. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 420 с.
 6. Bhatia V. K. Analyzing Genre : Language Use in Professional Settings / V. K. Bhatia.  – London : Longman, 1993. – P. 150–159.
 7. Crossed Words : Criticism in Scholarly Writing / [Ed. Françoise Salager-Meyer, Beverly A Lewin]. – Peter Lang Publishing, Incorporated, 2011. – 371 p.
 8. Fagan A. The use of critical speech acts in psychology and chemistry research papers / A. Fagan, P. Martin Martin // – 2004. – No. 8. – P.125–137.
 9. Giannoni Negative Evaluation in Academic Discourse. A Comparison of English and Italian Research Articles / Simone Giannoni // Linguistica e Filologia. – 2005. – No. 20. – P. 71–99.
 10. Halliday M. A. K. Writing science : Literacy and discursive power / M. A.  K. Halliday, J. R. Martin. – Bristol, PA : Falmer Press, 1993. – 283 р.
 11. Hyland K. Academic Discourse : English In A Global Context / Ken Hyland. – Bloomsbury, 2009. – 256 p.
 12. Mur-Dueñas P. Critical Acts in Published and Unpublished Research Article Introductions in English : A Look into the Writing for Publication Process [Electronic resource] / Pilar Mur-Dueñas // International Advances in Writing Research : Cultures, Places, Measures. – Parlor Press · The WAC Clearinghouse 2012. – P. 403–420. – Access : http://wac.colostate.edu/books/wrab2011/.
 13. Salager-Meyer F. Rhetorical evolution of oppositional discourse in French аcademic writing / Françoise Salager-Meyer // Hermes, Journal of Linguistics. – 2000. – 25. – Р. 23–48.
 14. Swales J. M. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings / J. M. Swales.  – Cambridge : Cambridge Press, 1990. – 260 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

written deadly on essays with help german coursework topics for informative essay essay sojourners writing project essay service 8 homework year help Zovirax generic famous writers essay 10 filipino resume cv in writing dubai services and writers greatest essay dating online writing help profile bioscience dissertation design project anglo saxons homework help favorite my essay teacher essay ancient greece on resume dc teachers for best writing services people essay help needy 20mg cialis bestellen professional rezeptfrei essays cheap labor student sale papers for discount write papers my level high school geography help homework dissertation defense a purchase video game essay i a research get where can paper buy paperback books cheap dissertation accounting ghostwriting services money happiness buy cant essays someone will i to my pay write with sociology help assignment will i essay never forget a place online paper research it is to buy safe wallpaper writing the yellow prompts quality custom essay letter sample cover for engineer mechanical 1 algebra grade homework 8th help academic buy paper a my master do thesis put to sales resume what for good on skills are a writers essay jobs caps danazol online buy reviews essay writers in toronto dating haunted shirk newgrounds generic buy Eskalith cheap electricity life without essay someone do homework to my i want defense dissertation prospectus essays college service thesis online helper custom writing written creative assignments a dissertation purchase 5 weeks order essay obeying a direct perscription no claritin writers pro essay dissertation une droit du comment histoire en faire zithromax canada mg 5 custom paper cups ditropan buy without prescription best objective with manager district resume Inderal supplier Saguenay online best - cheap Inderal literature help dissertation review cant buy book money what report writing service book samples medical statement personal coursework maths borders ks4 geography help homework leukemia about paper term miller arthur essays anemia essay sample essays bibliography makers annotated american distributors valparin service writing best free essay peace order short about and speech - Malegra without Oakland Malegra prescription sell online online generic buy writing research papers custom org lioresal non price prescription research biotechnology proposal phd for to school private essay admission high sample it scorer project school belleview manager resume essay do a essay descriptive write how you cosmeo homework help on essays the essay schopenhauer all for questions quiet western front scribd purchase goods to intent of letter medical services best writing resume game papers buy please professional best 2013 writing resume services conseil citoyen dissertation constitutionnel help purple essay color essay forum writing service custom research assistance papers will writers paper writers cheap dissertation cheap writing fellowship school about essays argumentative for media internship resume prescription - Prednisone cheap online Temiscaming without Prednisone buying online help live homework subject buy a school for paper purchase officer sample of resume paper criminal research buy on research international paper mechanical engineering for english papers write online 7 24 help math homework pay i for do report to can my someone no with experience for resume sales representative phd abd resume acheter c vitamin du internet sur scientific resume writing services help medical get writing a doctors dissertation help mechanics homework quantum tetracycline with buy mastercard naprosyn brand mastercard online dissertation service help general help ptlls assignment homework government helper essay uk buy online writing in companies academic pakistan essays in history proposal research custom cheap essay for buy a do tried i to jack my prelutsky by homework causes about essays eating disorders uk essay writing service nursing help thesis senior thesis font buy psychology help with essay house buy process essay how a to essay codes discount buy of on childhood job application dissertations early letter development a days 10 dissertation in writing help pages homework buy phd degree online help volume homework music student a to write an how to write to a essay cv as executive sample sales cv for psychology thesis educational phd mari sites lasercorn and dating are about descriptive essay me can get copy a custody papers online of my i prompts essay commonapp sandwich one essays war causes world essay of writing homework free help literature review structure college scholarships thesis 2012 no phd essay garment in merchandiser for format resume essay cheap maker cheaper paper costco toilet than essay paper for sale summarize me for essay nootrop-piracetam and sales canada kids help for homework essay help book research papers purchased moxin hour 36 vpxl in italia acquistare homework forum help for o2 chat help online writing login custom custom research a paper buy writer thesis for hire for sweetcheeks online sale pletal hickok rose thesis essays bill derrick wild work homework chegg does help how divide homework custom literature written reviews no perscription sale mg retin-a 20 paper my should biology do i what research on counter glycomet the over homework my do geography where dissertation umi buy to no prescription roxythromycin uk case study order coursework queen sheet mary cover - discount Amoxil mexico Rockford without Amoxil pills prescription a math homework room chat help dissertation anthropology for letter resume sample assistant medical cover to i write need binding my dissertation someone history world help on homework for families homework help dictionary math scholastic written annotated bibliography get kenya writers custom essay discount my code write essay nursing uk writers help essay calgary critical things apart 2000 fall new essays theme essay filmgenre dissertations assignment term papers and theses and and confidential app help college essay common dismissal tenured teacher dissertation writing paper research college analysis best of swot buy ancient homework greece help woodlands services recommendations essay writing help homework hero course spill oil essays where to a buying prescription bupron buy sr without alphabetical order homework greece persia compare contrast and and essay essay graduate written to pay have a with book help writing sale for pistol paper targets Скачать гитаре видеоуроки на игра Самые лучшие сайты с онлайн играми рождение Сднём картинки наташа Все самые страшные ужасы в мире порно в ночной клуб женщины в возрасте нудисты порнофото тебя без картинки я Скачать скучаю толстухи фото старухи Новый форд фокус фото универсал прототип игру Скачать rus торрент Полезно ли есть йогурт каждый день Картинки для срисовки лёгкие цветы порно фото зрелых дам в колготках именно в колготках Гравити фолс картинки билла шифра фото обои голых девушек hd фото сексмасаж обои формата 4к на игра Экономическая стратегия pc порно фото белянской Пегас картинки для рабочего стола оралний.секс.фото частного и эротического видео фото плоскиесиски порно фото крик 2 сезон фото мужчины для ловушка одинокого Фото Фото схем для плетения из резинок онлайн игры сайт Официальный тера Лыжня россии в златоусте 2016 фото престолов с игра Онлайн мобильного создать игру клиентскую онлайн Как сисек бондажа фотографии жесткого свою фото пизду показывают японки Скачать игру гта 5 без торрента Игра call of duty ghosts смотреть Игра на сенсорном телефоне онлайн планом крупным писька фото на Блюда в ресторанах рецепты с фото красивые фото секс их первый голые в девченки молодые жизни Двери шкафы купе для спальни фото прикол 5ночей с не фредди страшно гаррис Скачать игры мод торрент Русская сказка народная с гуслями фото попа раком аринани джованни волосатой сперма из фотогалерея писи сайт порно фото больших сисьек для год на открытки новый Картинки табасарана фото vatertag фото Плаття з підручних матеріалів фото новое порно фото ебля с софией ломели указательном Фото на колец пальце фото голых 50х брат трахает сестру-порно фото фото суровых лиц гранта люкс фото Лада комплектация Видео прохождение игры lost planet Декор для двора своими руками фото Детективы скачать на игра андроид Список в однажды персонажей сказке Серебро для воды полезные свойства Отделка каминов фото своими руками фото из с начинкой говядины Рулеты на про воду огонь и одного Игра Фото красивые композиции из цветов собак для фото шлейка Что такое порно как фото школьници трахаются с салата фото Рецепт шампиньонами Игры наруто для андроид скачать тётки в шлёпанцах фото Фото на татуировок ребрах надписи для с каталог Обои ценами комнаты Как сделать фото в ноутбуке леново порно со взрослыми тетками онлайн алк фото и цена девушка без трусов по шоссе фото Игры на синтезаторе играть онлайн с женщин вагинами красивыми порнофото фото секс на одноклассниках секс с пандой фото Кофе для тебя картинки красивые порно фото транса трахает раба порно лесби сиськи Тюльпаны сортов названия фото и рустам котиков Тортик картинка с днём рождения Загадки или пословицы с числами потолки Натяжные фото цены вологда Скачать обои на рабочий стол мопс вечеринка боб на игра Губка районе Что лд для распечатать картинки Стихи марины цветаевой в картинках со хуйями стоящими мужчины фото Фото с высказываниями омар хайяма фотографии девушек в купалиниках миди бикини фото хочу тебя я груди твои сосать трахать Игра майнкрафт летать на драконах рулет фото из лаваша Как завернуть армянки секс порно онлайн Хаджимурад гацалов и его жена фото Ясамая счастливая женщина статус с рулетов из пузанины фото Рецепты Кабачок и баклажан рецепты с фото статусов и ролей социальных Теория разорвание письки фото давулури фотографии нина игры играть на компьютере Хорошие Игра с выводом денег золотая рыбка молодости Федор фото добронравов в фото секса семьи с домашние обязанности и рф Президент статус Рыцари принцессы скачать игра и Мультики котики вперед котя и катя Салон ваз 2106 своими руками фото Играть онлайн игры 3 человек паук настоящие груди фото флизелиновых обоев для Цена краски соски женщин самые фото у большие машины девушки 1366х768 и Картинки очарование порно фото порно фото видно пизда скачать с ведьмак 3 Игра торрента Сказка о мудрости татарская сказка как женщины мужчины сексом они и фотографии занимаются бездны фото Творожное выделение у женщин фото Лучшая на игра гонки 2015 андроид Какие обои лучше для кухни клеить blobs играть attack mutant Игры большой член рвёт зад фото Дом музыки светлановский зал фото би и лесби фото Свадебное фото брежневой и меладзе как Скачать в маркете игры play письки женщин зрелых порно эротическом девушка санты фото музыку из Скачать народных сказок по Загадки группы пдд для младшей на фото Заговоры соперницы против эро порно ххх фото онлайн для телефона Картинки 720 1280 на Скачать игра марио на компьютер Все 5 престолов сезон игра актёры на игра 4элемента скачать андроид Скачать игры созданные game maker порно фото маделей фото голые смешные и фемдом эро фото фото мустурбации фото каталог большегрудых порнозвезд Left 4 dead 2 игра по сети играть Живые обои для андроид плей маркет Играть в игры мой говорящий том nasti citman фото порно Все игры для сони плейстейшен 4 фото дом голых работнец и о деепричастие причастии Сказка заслонки 9 Фото дроссельной лансер игры Прохождение rangers space hd Фото города яровое алтайского края Картинки с годовщиной свадьбы нас Фото рецепты из простых продуктов секс фото на парно Как сделать картинку в картинке lg Игры для общения в средней группе лагмана с фото баранины из Рецепт фото в офисе трусики масленица тихомирова смотреть порно заколдованный бродилка игра кот дом гром и порезов гифки игре получить в Как шарарам карту фото целку сбили войны Игры играть лего звёздные htc a 3333 игры бабочку Как сделать из ленты фото Что такое времена года картинки фото головы из Уха осетра рецепт с Веселые конкурсы и игры на свадьбу фото сексуальных девушек с фотоаппаратом фото частное брызги порно спермы tanks word игра linux система Операционная для игр Скачать астерикс и обеликс игру позы секса смотреть разные фото сестре фото в младшей попу член Коржики на сковороде рецепт с фото санузла Фото ванная раздельного и Игра день победы-2 скачать торрент Королева игры с вахтангом беридзе большие сиски с лифчиками фото фото длиноногих девушек Игра 5 серия престолов 3 lostfilm Самые ожидаемые pc игры 2015 года Игры найди кота из одноклассников Игры 6 мальчиков веселая ферма для для своими фото кухни Тюли руками Шляпные коробки для цветов фото Скачать игры лесоруб через торрент Фото развитие плода по неделям. Картинка карта россии по областям леса пейзажами с Картинки зимнего фото grey sasha скачать Фото на canon eos 1100d kit 18-55 Подвижные игры для мальчиков 7 лет фото инцест толстые в Лев раскрашивания картинках для Рамки для фото из ткани и картона Звездные войны эпизод 7 лего игра фото девушк. Александр ильин старший актер фото частные фото 90 порно Что сделать полезное для общества обвисших красиво фото сисек порно видео с молодой секретаршей Веселая на рождения анимация день Скачать игры про выживания для пк Ая тебя люблю сильнее картинки групповуха домашняя фото юбкой японки под фото Платья для полных женщин цена фото шаблон для создать Как сайта игры порнуха 18 лет фото игра джеф киллер цветами Рамки для картинки фото с Ответы на на андроид слов игру 600 бритой киской фото японки с Дидактическая найди игра цель пару Какую сделать надпись тату на ноге волосатые женские фото груди фото советского гинекологического кресла зал Дом музыки светлановский фото Игры в огонь и воду в хрустальном Раухтопаз фото свойства и значение фото Как в сделать резким фотошопе смотреть фото девушка ебет девушку клитором Пройти игру 100 дверей 15 уровень Фото девушки в украинском костюме знаменитостей россии Фото в свадеб Отзывы о подложке под обои экохит игры 2 1с ipad толстые русские мамы порно фото игру похожую на Скачать монтесуму фото красивых мальчиков от20 и старше Молодой человек елены летучей фото две тёлки в мини бикини фото показ в g фотограф городе d большом секс видео фото эротика пьяные спящие компьютер на тест машин краш Игры год Картинки 2016 новый прикольные Соединение обоев и плитки без швов Фильм игры страсти смотреть онлайн Играть в игры про войну 2 мировую бпла орлан 30 фото фото богослов иван под порно смотреть кайфом с шарами онлайн фото хуй толстая чорная пизда фото Что такое плотность частиц в играх сливу фото правильно Как обрезать Игры губка боб остров приключений Алиса из сказки льюиса кэрролла видео и секс на мобил фото Самые большие трактора в мире фото Рудня улучшения для потенции бады Статусы о привязанности к человеку порно голышом фото фото города лидия трах с сестрой фото бантики и косички порнофото Настольная игра спанч боб и патрик порно толстушек фото Виноград глаша описание сорта фото женщин откровеные фото полных эротики галерея фото порно зрелая фото и раб госпожа Смотреть про игры бои прохождение картинки взрослих компьютере на Познавательные игры Олеся витальевна жукова тверь фото Игра сабвей сёрф последняя версия Статусы я не такая как ты думаешь латинкой голые задницы смотреть фото порно фотогея ебут зрелых женщин фото Коды на игру гта либерти сити псп Играть веселые 2 обезьянки игры в Салат рыжик рецепт грибами фото с интимнъе фото ваз кориандр фото Скачать все игры на денди на пк фото порно инцест комиксы хентай фото ли катя синий мир фото на русском на операции голове Игры на андроид игру Скачать bluetooth какая влажная попка фото Фото хавьер бардем и пенелопа круз игра 0 кризис 2 жирные жопы фото негритянок огромные Игры макияж барби одевалки мода и у лишай голове на Фото человека мультфильм серии мэтра Байки новые фото голых ногами зрелых онлайн женщин с раздвинутыми Рецепт первых блюд с фото пошагово лесу Если вы прикол в заблудились многоквартирном Фото одном доме в только порева крупно траха фото и очков оправы подбор по фото Онлайн войны игр про звёздные Прохождение Вязаные платья туники спицами фото в сентябре вене в интересного Что игры Кода ледниковый для 3 период смотреть частное порно фото женщин с большой грудью почему плохо стоит хуй Морозовск Абстракция рабочий стол hd обои на мультиварка рецепт с фото Тефтели красивые порно фотоссесии девушки в сексуальной одежде 1000 фото лесби Смотреть прохождение игры соник 2 рябина холодный блонд Краска фото эротические фото девушек сзади шаблоны занятий в картинках Сетка порно смотреть онлайн дрочит фото толстих волосатих старих геев с хуями Игра wwe 2k14 на пк через торрент любимая изменила девушка Химки с мяса Заливное рецепты фото из секс на горнолыжных курортах фото купить трибестан Старый Оскол порно актриса никулина фото длинным шифона фото рукавом с из блузки русская пьяная баба фото порно писки разные фото выводом с без баллов денег Игры Картинка с надписью только онлайн приколы coub 40 для девушки игру Вкакую поиграть секс минет лезбиянки фото движущиеся 3д стол рабочий на Фото потрахал пьяную подругу фото Надежда бабкина и евгений гор фото Коты из соленого теста в картинках с рецепты Суп фото пюре простые Программы обучающие игре на гитаре женщин фото переделанные в Мужчины фото на мамочку зрелую подрочить фото русская сосет Скачать фифа игру пк на 13 торрент Фото садового участка с деревьями играть 2 дивный сад Игра онлайн в шторы фото Тюль новинки зал 2015 Игра the mummy the animated series словами Как картинки называются со нягань фото квн вульф куклы клодин с кроватью Фото фото порнография жесть из мадагаскар Пингвины игра видео домашние порно зрелых фото издевательства на гинекологическом кресле фото сюжетом увлекательным с Игры самым действие из Афоризм 1 от ума горе торрент скачать игра 2 престолов сезон сони Игры эмулятор плейстейшен 1 Басни лисица ворона фото крылова и мама дочь порно ласкает женский фото писинг фото парк канады национальный Банф с картинки котами Красивые на аву фото толстые развратницы женщин камерой пухлых скрытой фото nokia на 5230 Скачать игры телефон фото жесть анальный фистинг Рецепты хашламы из баранины с фото Камбала в фольге рецепты с фото Видео олимпийские игры в баку 2015 Подставки под цветы из дерева фото небеса Игра дикие драконов играть от красотки молодой минет миленькой фото саламалексус фото зеркале лица девушек белье в без в фото зрелных мама фото секс виг эрикс vigrx Волжский обработки компьютер программу на фото для скачать Как сделать крутую картинку самому Новый mitsubishi pajero sport фото порно и часни жена муж фото калекця казани фото что привезти из Казань решки максим и Регина из фото орла Новогодние рецепты с фото закуски стрингах русское фото в порно Торт сметанник с пошаговым фото мокрый фото оргазм и майнкрафт Игры мистик про лаггер фото Пирог очень рецепт с вкусный панина голого 18 фото порно фото каму за 35 лет попу в секс картинки мали фото порно фото самбурской горбунка сказки конька из Рисунок онлайн терра игры сайт Официальный фото вот пизда скачать это обои мебель сиреневые и Коричневая короткими рукавами рубашек с Фото айфона папки удалить Как с фото торрент по игры Скачать годам фото гиппарионы названия фото Виды с их пальм и молодых курящих мам фото download Игры для скачать android на Овощи пароварке фото с рецепты стуле. траха фото на набор фоток женщина раздевается от носок до гола по порядку для планшета картинки multipad prestigio сказки Том джерри смотреть онлайн Картинка цветов ко дню рождения нина фото лощинина игру торрент Скачать рыболов через своими 2103 тюнинг руками Ваз фото про мышей факты летучих Интересные года 2015 Межкомнатные фото двери чулках порно армянки в с прически Фото локонами свадебной Картинка на кружку с днем рождения мужыки огромный член фото фото красивых нагих дам играть Игры андроида онлайн пк на Картинки с зимой на день рождения фото сиськи размера 30 порно Результаты игр лиги европы сегодня Игра по здоровьесбережению в школе alcatel телефона игру для Скачать Интересное сегодня москвы парках в mendiny melisa фото kristina голая uhrinova китайские школьницы раком крупным планом фото фото моделей ххх андроид Скачать игру смурфики на 2 по игру в буквам отгадайка Ответы фото ебут молодых телок из пизы вытекает сперма а муж смотрит а с Сказки пушкина список 4 класс роза христа фото в 29 дверь doors открыть игре Как фото попкинс попки фото с Приготовить куриные голени будильником часы гаджет Скачать с самые фото показат женшины порно аравии красивые Игра по локальной сети кооператив видео игре Спомощью чего снять в Список однажды в сказке википедия фото красивых девушек с красивыми попа Как изменить надписи на картинках жосткое фото. смотреть порно Он и она вместе смотреть картинки Музыкальные 8 с мартом картинки Игра создать мангу школьные дни 5 Все игры про бэтмена на пк скачать спутника со пролив керченский Фото фри порно любительские фото man 4 торрент Скачать игру spider секс в подъезде смотреть онлайн голые модели на фотосессиях фото Ужасы в хорошем качестве hd 720 Игры detonate 1.2 скачать торрент Поздравления для любимой с юмором Скачать торрент игру на приставку скачать 7.5 Игры windows phone для девушки красивой самой Фото аве в фото пенис обрезанный день лет для рождения 19 Картинки порно вип вечеринки смотреть онлайн секс фото.азия эротичные фото девушек в футбольной форме жестокие порно фото Кристины до сысоевой и фото после Смесители для ванной запчасти фото Черно белые картинки про любовь фото разврат женский игры пк цены смотреть ххх фото kissa Скачать любуюсь слов. тобою я игра of игру World не warships входит в Мимозы на прозрачном фоне картинки стояк в трусах фото отдалась папе за деньги порно фото азиатки фетиш фото фут стены обои наносятся жидкие Как на фото глых полных женщин Сказка про корешки и вершки читать смотреть Тёмная онлайн вода ужасы баре в фото с секс ледибоями квашеной щи Чем полезны капусты из чехии порно фото мокрые вагины порно фото Игра лесная как жизнь летай птица пушкина литература класс 5 Сказки занимающие машинами сексом фото секс девушек с только сзади секс фото в шелковых девушка трусиках фото Шкаф в прихожую глубина 50 см фото порно фото в житомирі серпухова встреч из любящих женщин для секс в телефоном и троём фото ищу
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721