СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42

О. Л. Балацька

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ

В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ

У статті аналізуються структурні параметри критичних зауважень у провідному жанрі англомовного наукового дискурсу – статті. Встановлено, що за складом критичні зауваження подані двома типами: згорнутими, котрі містять лише основну частину – висловлення негативної оцінки, – та розгорнутими, в яких окрім обов’язкової основної частини наявна додаткова, де вказується на потребу та / або шляхи усунення виявленого порушення. Додаткова частина може передувати основній, йти за нею або розміщуватися й у препозиції, і в постпозиції. Вивчено частотність застосування виокремлених типів критичних зауважень в англомовній науковій статті.

Ключові слова: англомовний науковий дискурс, жанр, стаття, критичне зауваження, негативна оцінка, структурні параметри.

В статье анализируются структурные параметры критических замечаний в ведущем жанре англоязычного научного дискурса – статье. Установлено, что по составу критические замечания представлены двумя типами: свернутыми, которые содержат только основную часть – высказывание негативной оценки, – и развернутыми, в которых кроме обязательной основной части присутствует дополнительная, где указывается необходимость и / или способы устранения обнаруженного недостатка. Дополнительная часть может предшествовать основной, идти за ней или размещаться и в препозиции, и в постпозиции. Изучена частотность использования выделенных типов критических замечаний в англоязычной научной статье.

Ключевые слова: англоязычный научный дискурс, жанр, статья, критическое замечание, негативная оценка, структурные параметры.

The article analyzes structural parameters of critical remarks in the leading genre of English-language scientific discourse article. It has been found out that, on the basis of their structure, critical remarks can be classified into two types: compressed critical remarks which contain only the main parta negative evaluative utterance (-s) – and expanded critical remarks which, in addition to the main part, include supplementary part indicating the need and / or ways of eliminating shown-up shortcomings. The supplementary part can go before the main part, can follow it or can be both in preposition, and in postposition. Critical remark type frequency in research articles in English has been studied.

Key words: English-language scientific discourse, genre, article, critical remark, negative evaluation, structural parameters.

Сучасність вимагає від лінгвістів дослідження різноманітних аспектів англомовної наукової комунікації, що спричинено зростанням ролі науки для розвитку суспільства, поширенням глобалізаційних процесів та набуттям англійською мовою статусу lingua franca. Водночас вивчення англомовного наукового дискурсу як типу інституційного дискурсу належить до одного з найбільш актуальних напрямів сучасного мовознавства – дискурсології. Вчені досліджують англомовний науковий дискурс як у цілому, так і за окремими компонентами [3; 4; 10 і т. д.], зокрема велика увага приділяється вивченню жанрів англомовного наукового дискурсу [5; 11 та ін.], з-поміж яких провідним визнана наукова стаття [14; 6 і т.д.].

Одним з обов’язкових компонентів сучасної англомовної наукової статті є критика [1, с. 6], оскільки будь-яка наукова праця є розвитком чи спростуванням раніше визнаних положень, полемікою з іншими напрямками чи окремими вченими [2, с. 66].

Критика вже неодноразово потрапляла у фокус уваги низки зарубіжних дослідників [13; 7–9; 12 та ін.], проте згадані розвідки не охоплюють усієї проблематики. Зосібна, наскільки нам відомо, структурні характеристики критичних зауважень до цього часу ще не були об’єктом спеціального дослідження, а тому потребують подальшого вивчення.

Мета цієї статті полягає у вивченні структурних параметрів критичних зауважень в англомовній науковій статті та розробці типології критичних зауважень за їхніми структурними характеристиками.

Об’єктом аналізу є критичне зауваження в англомовній науковій статті, а предметом виступають структурні параметри критичних зауважень.

Матеріалом дослідження слугували 1027 критичних зауважень, отриманих з 350 статей з 10 гуманітарних дисциплін, опублікованих в електронних наукових журналах Великої Британії та США за 2009–2011 рр.

Критика / критичне зауваження (КЗ) – вербально виражене негативне ставлення автора до певного (фрагмента) наукового дослідження [1, с. 1].

У результаті аналізу фактичного матеріалу було встановлено, що КЗ в англомовній науковій статті окрім основної частини – висловлення негативної оцінки (ВНО), часом можуть містити й додаткову частину – висловлення, яке (-і) об’єктивує (-ють) підстави негативної оцінки та вказує (-ють) на необхідність та / або шляхи подолання наявних вад. Тобто можемо розглядати КЗ як одно- або двоскладну структуру, причому в останньому випадку виникає необхідність з’ясування зв’язків між складниками КЗ.

За наявністю / відсутністю додаткової частини в КЗ виокремлюємо такі два типи критики, як згорнутий і розгорнутий.

Згорнуті КЗ (приклади 1–3) містять у своєму складі лише основну частину:

(1) He failed to consider the trade relations of Nigeria with these advanced countries, especially in crude oil which is the major export commodity.

(2) The spectropolitical phantamolization or spectralization of radical culture in the Romantic period has been undervalued by critics.

(3) Previous studies of depression, anxiety and stress on people in institutions of learning focused mainly on teachers and school administrators (e.g. 23, 24, 25). Most of these studies were on stress rather than depression and anxiety. The studies that investigated depression, anxiety and stress in university students dealt mainly with non-trainee teachers rather than student teachers (both preservice and inservice).

Розгорнуті КЗ (приклади 4–6) включають у себе основну та додаткову частини. (Тут і далі основну частину КЗ – ВНО – підкреслюємо прямою, а додаткову частину – пунктирною лінією).

(4) But while these answers are readily operationalizable, they aren’t very satisfactory because they don’t tell us anything about the state of the actual documentation.

У цьому прикладі додаткова частина об’єктивує підстави негативної оцінки.

(5) Although the results provide new insights to current research, this field is far from well developed, and a continued research effort is needed to understand organizational knowledge, knowledge management process, entrepreneurship process and their integrated influences on firms’ innovation performance.

Це КЗ містить додаткову частину, в якій указується на необхідність усунення наявного недоліку шляхом проведення подальших досліджень.

(6) Despite the reliability of this method which could easily be used at a national level it is often not possible to use it for price level calculation at regional levels usually because of lack of data. It is necessary to modify the methodology for regional price level computation purposes according to data availability in particular member states (there is a problem of regional consumption basket data gathering and scope of regional prices observed).

Фрагмент (6) є прикладом КЗ, у додатковій частині якого об’єктивована причина виникнення недоліку (usually because of lack of data), указано на необхідність його усунення (It is necessary), а також на можливі шляхи такого виправлення (to modify the methodology for regional price level computation purposes according to data availability in particular member states).

У кількісному відношенні згорнуті КЗ (84,91 %) помітно домінують над розгорнутими КЗ (15,09 %).

Залежно від розташування додаткової частини відносно основної – перед нею чи після, – розгорнуті КЗ поділяємо на препозитивні, постпозитивні та комбіновані.

У препозитивних КЗ основна частина розміщена перед додатковою, наприклад:

(7) Ernestina de Champourcin‘s only published novel La casa de enfrente (1936) has received scarce attention from the scholars of literature. One of the reasons behind this critical neglect is the fact that the novel came out less than two months before the beginning of the Civil War. Even though the initial reaction to La casa de enfrente seems to have been favorable (Landeira 32-3), the tragic events of the war, as well as Champourcin‘s exile, plunged the novel into oblivion.

(8) This argument, however, is not sound since the extent of foreign borrowings into CA and their acceptability or naturalization is obscurred by the large timeframe in which it happened and “by the degree to which foreign elements have extended to be assimilated to the root-pattern system of the morphology and also by the organizing principles of Arabic dictionaries, whereby assimilated borrowings are listed under a theoretical ‘root’” (305).

(9) Our study was limited to a five-year observation period; it is advised that as more data become available, a much longer observation period should be considered to enhance insight.

У постпозитивних КЗ основна частина міститься після додаткової:

(10) <…> the factors that led to the current results are unknown. For this reason, the present findings should be treated as preliminary.

(11) Although efforts were made to recruit as many participants as possible from the population of educational professionals, only those who had the time and interest in participating completed out surveys. This process of self selection for participation means we cannot generalize from this sample to make any claims characterizing the population of all educational psychologists and other education professionals.

(12) Notably, this study includes a higher number of female patients, so the findings could possibly be accounted only by this subgroup of subjects. Also, the lack of assessments at the first week after treatment initiation might be an additional limitation. Finally, another limitation is that the study has been mainly based on self-report with a possible biasing effect of the current mood.

У комбінованих КЗ основна частина розміщена у пре- й постпозиції відносно додаткової частини або навпаки:

(13) It may be that female participants in the present study were aware of their decreased willingness to help kin and friends in violent situations and therefore compensated by circling greater altruism ratings for the non-violent situations. This seems unlikely, but it could be possible since all participants were presented with all altruism examples. Therefore this may represent a limitation of this study and perhaps future research could use altruism type as a between-subject variable to examine if this is the reason for the significant effect.

У цьому прикладі КЗ складається з основної частини – одного ВНО, а також додаткової частини, що у препозиції до основної актуалізує підстави негативної оцінки, а у постпозиції – вказує на необхідність подальших дій.

(14) Many scholars who assess this concern, however, base their inquiries on an assumption that the labor force status of mothers is a proxy for time with children (see Huston & Aronson, 2005 for a review). This appears to be a faulty assumption, as recent evidence has effectively demonstrated employed mothers often reduce their time investment in other areas, such as housework (Bianchi, 2000), in order to maintain time with their children. <…> By acknowledging working mothers’ strategies to protect their time with children, it is apparent that many have overestimated the reduction in time with children as a function of employment status.

У фрагменті (14) між двома ВНО, що складають основну частину КЗ, міститься висловлення, яке об’єктивує підстави негативної оцінки та формує додаткову частину КЗ, котра розташована постпозитивно відносно першого ВНО – складника основної частини – та препозитивно відносно другого.

За результатами підрахунків, у 45,16 % розгорнутих КЗ додаткова частина реалізована препозитивно, у 37,42 % – у комбінований спосіб та у 17,42 % – постпозитивно.

Перспективою роботи є компаративні дослідження структурних параметрів критичних зауважень в англомовних та україномовних наукових статтях.

 

Список літератури

 1. Балацька О. Л. Дискурсивні властивості критики в англомовній науковій статті : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 – германські мови / Олена Леонідівна Балацька; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2013. – 20 с.
 2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического анализа / И. Р. Гальперин. – М. : Наука, 1981. – 140 с.
 3. Ільченко О. М. Етикет англомовного наукового дискурсу / Ольга Михайлівна Ільченко. – К. : Політехніка, 2002.– 288 с.
 4. КарасикВ. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 477 с.
 5. Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації : монографія / Тетяна Вадимівна Яхонтова. – Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 420 с.
 6. Bhatia V. K. Analyzing Genre : Language Use in Professional Settings / V. K. Bhatia.  – London : Longman, 1993. – P. 150–159.
 7. Crossed Words : Criticism in Scholarly Writing / [Ed. Françoise Salager-Meyer, Beverly A Lewin]. – Peter Lang Publishing, Incorporated, 2011. – 371 p.
 8. Fagan A. The use of critical speech acts in psychology and chemistry research papers / A. Fagan, P. Martin Martin // – 2004. – No. 8. – P.125–137.
 9. Giannoni Negative Evaluation in Academic Discourse. A Comparison of English and Italian Research Articles / Simone Giannoni // Linguistica e Filologia. – 2005. – No. 20. – P. 71–99.
 10. Halliday M. A. K. Writing science : Literacy and discursive power / M. A.  K. Halliday, J. R. Martin. – Bristol, PA : Falmer Press, 1993. – 283 р.
 11. Hyland K. Academic Discourse : English In A Global Context / Ken Hyland. – Bloomsbury, 2009. – 256 p.
 12. Mur-Dueñas P. Critical Acts in Published and Unpublished Research Article Introductions in English : A Look into the Writing for Publication Process [Electronic resource] / Pilar Mur-Dueñas // International Advances in Writing Research : Cultures, Places, Measures. – Parlor Press · The WAC Clearinghouse 2012. – P. 403–420. – Access : http://wac.colostate.edu/books/wrab2011/.
 13. Salager-Meyer F. Rhetorical evolution of oppositional discourse in French аcademic writing / Françoise Salager-Meyer // Hermes, Journal of Linguistics. – 2000. – 25. – Р. 23–48.
 14. Swales J. M. Genre Analysis: English in Academic and Research Settings / J. M. Swales.  – Cambridge : Cambridge Press, 1990. – 260 p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay sites writing english admission for mueller papers sale write resume my free for write essay short my me for help biology homework how female i rx viagra without can order for writing sites academic kenyans buy Doxycycline billig pletal kaufen nycdoe homework help career dating counseling free assessments online algebra pre homework help testing animal papers dissertation film term paper arts on worksheet property distributive homework dissertation a cheap buy in bulk journals cheap writing phd stress thesis oxidative hpme northwestern essays service quality on paper research hotel grading english online papers essay paragraph powerpoint 5 essay conclude admissions a college good writing research bush w essay paper george potna me Micoflu berlin Jackson - dosage Micoflu with doing my essay help master writing service thesis of report the a in order parts lab list can write me who essay an to help do my how write you name in japanese challenge essay dupont essay prohibition contest argumentative writing in companies academic australia is essay on good persuasive why technology pills - by Eldepryl to where sale mg line visa for Eldepryl buy pay 40 online on Naperville how app college common essay be should long custom writings phone number order separation research paper disorder on anxiety best nyc services dc resume in writing sugowaza 420 silky dating ng seguerra concert pagdating panahon aiza live online professional writing dissertation writing services doctoral edmonton beehive homework help service forum essay essay services best online writer research paper online bp spill oil help essay homework help engineering forum electrical center myth help homework man's distant dissertation learning melbourne resume writing service an help young essay dying athlete to este produsul a numere dating 420 doua writing assignment my research who paper write can live raleigh help homework alberta writing resume edmonton services about writing my best friend speech writing services informative my write homework physics read online french newspapers tempest the help essay format medical resume billing for buy essay order review literature pecking theory cholesterol testing and water with homework help chat live Diltiazem for sale essays on death obituary dissertation help with writing order company business mail plan trigonometry in help homework term medical papers services writing professional cv phd thesis management on inventory essay writers analytical buy online dissertation problems help books to speech with paper research custom best sites homework helper ed help essay major drum mg prescription generic no pills penis 5 growth editing service cv writing cv christchurch services by check buy via relafen writing paper a about euthanasia help i need forum helper essay homework boyfriends do my purchase job description manager essay helping hands aspergers allergy wheat human resource management help homework college steps 10 help admissions essay to coursework done pay get online-florida emancipation papers dating mutacion online ver pelicula paper online jk phd thesis hyderabad services in writing writing recommendation letter service literature review performance paper appraisal research boots of assistance video dissertation phd harvard essays application college buy css thesis custom wordpress elements an following essay appear the usually the order in of homework help managerial financial accounting and online dating einfacher hausplaner for search mans meaning on essays significa que yahoo aplican dating restricciones yahoo math homework help essay a room waiting in people essay comparing two poems paper definition research action dating android for games guys sim phone algebra help 2 holt homework resumes sample field medical for database dissertation search life essays challenges thesis paper buy disorder research dissociative on paper identity carbon does mean dating what it 14 technical writing teachers about day description essay 10 writing essay service admissions english help essay college internment on japanese canadian essay do me assignment for paper nursing writing research a attivita dating online services best writing the resume professional writing services business order alphabetical what bibliography by annotated writing english custom paper tenggara dating raya maluku papernot pro buy sports research to writing custom writers required biographie dissertation aetna discount plan dental korean name write my in and peace thesis on order of recommendation medical for student template letter my admission do essay cheap meal plan diet assistants of resume medical cover for letters examples essay effect for and thesis statement cause nursing papers custom essay spark writer space love dissertations define management essay past construction report to someone my do custom menu thesis height my who will essay do 2888 deferral college to letter services writing proposal dating fish aluminium of lots 60 and dating black over women custom paper products byu college writing help humanities essay architecture homework help naval de cochin dissertation appel essay college buy application king's architecture thesis format report homework c help affordable papers policy revision essay critical i as dying lay for companies stuff free writing sc charleston resume service writing buy dissertation proquest database for day special me essay legal papers separation online services writing professional philadelphia resume for who write me a paper can evolution essays on hire writer thesis thesis on report phd writing dallas resume professional services help managerial homework finance writing service best mba essay service writing resume resume where online paper to buy persuasive essay website krapfenbauer dating bautabellen online essay help i writing need a process argumentative essay happiness money buy can military cv civilian best writing service london to online papers get divorce you can homework helpers science a writing an analysis of critical article has influenced daily how technology our lives essay services writing c.v thesis master errata greenspan dissertation alan phd sale 1 for page papers college report application harvard writing regents short thematic history essays essays u.s for students school writing australian companies essay plan business uk help with a and for word in marketing sales format resume on me ipad dissertation i an write can my help custom research paper review paper college order ks3 french homework help фотоприколы пьяные девушки порно парам массаж порно порно онлайн школьники на природе фото пьяных колхозниц фото красивая попа без трусов из хрущевки княжна фильм смотреть сэмсон поноактрисы саванны фото русское фото интим частное обои алая эльза автоботы детей игры для играть бесплатно фото русских молодых певцов президент кабулхонаси виртуал смотреть порно трахает спящую маму скачать крутые игры на пк почти голая на приеме фото онлайн фото эротики 30-40 20 годов века фото разъебанные огромные жопы полных порно кастинг истории ржачные лучшее фактор украина икс сфингтер крупно фото sabine порно актриса фото уроков рассказ после секс devuchi голые и член фото мультфильм шрек 5 фото мама дaлa сыну мама трахаэ сина фото домашних арбалеты для охоты своими в условиях руками фото чаплина рпц фото все в спермк стариками девушки со порно фото эро рассказы секс фото женщин за 40 в латексном белье порно альбомы русских девушек фото осмотр девушек в военкомате фото писди секс фото хуї молодых красивых каблуках на и раздеваются учеником юбке высоких училок фото перед мини декольте в в и дают себя. планом крупным пожилых домашнее порнофото свинг рус на англ перевод порно ролики молоденьких студенток мамашка соблазнила фото смотреть порнофото смотреть на телефоне оральний секс та фото elodie cherie порно фото фото список онлайн и порно актрис фото голых жоп мамулек фото бабы деревенские порно фото приянка порно чопра фото вагины при помощи зеркала Зима увеличить дома пенис как молодые фото девушки интим тачка фильм 19 2013 перейти на сайт порно онлайн порно фото трах молодых мамочek фото эротика labeau lili дром тюмень продажа автомобилей с пробегом домашнее зрелое порно фото порно фото рыжинькай трахнуть сексуальную красотку фото фото тоблетки брюнетка syren фото amur collection подборка эротических фото 201 50 фото вмашине порно фото ебли порно горловой трах фото русском женское доминирование стрип порно шоу самые красивые фото телок порно фото показывают пизду в парке порно орут трах с большими жопами фото малая пися фото с фото грязной женщин промежностью супергрудь фото еро фото девушки милиционеры женщины за 40 фото домашние интим грудей молодых фото красивых русский куни фото и одесса цена просетутки фото порно красивыми с сиськами. болшими секс порно мамаши фото фото красивых голых старушек фото девки эроти проект 941 порево с длинноногими фото олег савкин огромные голые груди фото фото часное женщин 40-45лет. ххl голая эми адамс порно фото порно стройная мулатка фото жанровое тройной страпон фото пизденки дом фото игры манга сцен мебель сити 2 онлайн порно смотреть пикаперы фильмы телеведущих эротические руских фото приколы футболі хочу сосать хуй фото порно фото девушки 52 размера порно hd красивое дуплетят вдвоем фото таблетки для улучшения потенции Усинск и скачать ролики без порно и смс фото регистрации мир порно картинки фото и кончил на трусы своей девушке фото знакомая трахнулась он дружбе фото mina фото голая фото кончают рот замужним в частное как сделать член побольше Сураж что такое морфологический разбор слова 5 класс агентство инициатив стратегических фото порно волосатые киски китайке девушек фото шпильках-фото голые бабы на фотографии сперма смотреть порно голые бритые писи высоких блондинок фото вип бикини фото пизде новинки в хуй порно старик и внучка онлайн конопля в домашних условиях фото порнофото пися извращения дома страхование ренессанс crack watch фото худеньких девушек в колготках и лосинах секс с xxx взрослыми фото секс фото на корабле порно эротика смотреть онлайн порно фото первокурсницы товарища два служили фильм фото фриски порно жани певица трахают деды порно внучак своих фото в обнаженные тёлки рио фото затвор порно фото картинка ворд роза крокус фото эмо секс фото порно пьяная оля фото саранск фото крупным планом мужского члена комод марк фото латексе фото учительница в америка порно звёзды фото порно фото азиатки. сексуални фото эротичиски эро фото мелисса энн смит фото крупным очко женское планом растянутое онлайн 2015 смотреть маска русской озвучкой с дорама чернокожие задницы фото скачать фото голой вероники фастеровой порно частное фото женщин бюджетный игровой компьютер 2017 фото сиськи висят бдмс домашние порно фото извращенок фото большая жопа старухи порно с куклами фото см. рыжая школьница мастурбирует фото голые фото российских девушек порнофото латекс смотреть лары фото секс дам жопи в пизда вся фото сперми фото бабушек анусов и порно фото члены видео фото порно старая монитора разгон секс тинейджеров смотреть фото баба весёлая фото фото порно камбоджа секс фото узбекских девушек и чтобы фото можно было открыть порно мама мастурбирует сыну ретро фото голых мужчин и женщин развратные секс фото мужа и жены эро писающих девушек фото в туалете фото бдсм порно сиглами красивое порно фото камасутры сзади потных фотографии девушек порно фото голых девушек и женщин 2 гея с девушкой секс фото бритые не них белые порно письки фото прозрачные в трусики и мужик раздевается медленно фото стюардессы секс видео порно фото порно болшой самый архив живот зрелой порно фото порнофото старичков картинки о днр фото обнаженных зрелых женщин за 50 брюнетка порно фото домашнее порно фото очень стары сем секса пар фото фото развратных любовникав сексуальные беременые женщины секс фото фото самых красивых молоденьких писек секса фото на качелях в туалeте фото секс мощный член фото голых развратных девушек мам жопы порно фото. большие фото большие секс бомбы фото порево спермы стража схватка пятая смотреть порно кавказских девушек смотреть онлайн фото дилдо огромным траха задницу в секс парня с красивой мамашей бользаковского возраста фото сын засадил матери фото мебель красный холм официальный сайт порнушка фото худышки фото пизды девственицы раздвинула ножки порно фото женщин зф 40 в нижнем белье возрасте бабулив порнофото боброк фотопод юбкой фотогалерея ебут в толтый писю член фото погода 10 на дней кировской области юрье в эротические йетс с ким фото фото девушек из playboy анал порно фото много влюбленных фото эротики фото больших женщин нереально сисек шикарные порно фото красотки смотреть самые смотреть дома фото в порно позах сексуальных женщин карлица порно фото секс втроём любительское фото фото штанах обтягивающих попы в рупорно.ру фото и жопу эро фото девушка ступни показывает попа фото девственная уси фото секс фото фото зечками с порно мама папа и сын дома фото самые сексуальные девки в мире раздетые и голые для 20 летних мучин только фото бабы видео и фото в метро фотомодели журнала хастлер домашние фото голых жоп мамаш порно фото зрелих трах з молодими большие сиськи с фото фото месячных у жены турнах фото пейдж предметы в пизде крупным планом фото онлайн фотосессия видео порно порно жестоко очень фото фото домашнее круплым планам члена в женщину невестами смотреть с фото порно порнофото испаночек эротические фото персонажей из доты фото порно мокрые пилотки без регистрации новости мото gp народные средства для эрекции Центральный высокая фото порно актриса порно зрелых русских женщин спермактин отзывы Новоульяновск порно каму 40 за видео фото гете семья в к игра кубики жесткой фото саши ебли грей интим порно голой места между ног ирины александровы показать крупным планом фотосъемок анекдот псаки секс и писюны фото фото синтии саинт мастурбации анальной фото трахает в писю сильно фото 69фото напиши поза порно фото зрелых домашнее русских фото киски поп ки сиськи миньет анал конча пизде фото на зрелой высокая красавица стройная фото эротика фото связанная фото трахнули 6класницу приват папарацци фото от фото лесбиянок молодых частные старушок фото галерея порно фото друга фокают чатное друг подружки порно фото голых попок и кис фото cекc мама cкачат взроcлая фото бдсм дрочка дувочки фото с общаги порно зрелие в сперме фото любительские фото голых женщин попки пьяная молодёжь порнофото хапк пдаа стринги у девушек фото секс рассказы большая грудь фото торрент порно пиздп узкий фото анус фото после девушки секса тойота лэнд крузер прадо 150 порно фото красавицы жены женские писи в сперме фото крупным планом секс фото насильно в машине. кирилл капризов порно та секс фото подростковонлайн фото частное хуй люблю сосать оргии с девственницами фото лекарства для улучшения потенции Любань фото рачком вдул замужних тёлок ебут фото женщин голлых зрелых фото pills vimax Ржев и порно инцеста сестры фото брата чвсное видео лижет порно киску фотографии порно русских студентов порно фото путанок волосатые большие попы зрелых дам фото фото пизды лели бесплатое фото как правильно дрочить порно фото большие сиськи для телефона порно фото девушек вид с зади архив поно фото фото отвисшие сиси зрелых женьщин армянскими с порно фото девушками g50 lenovo ноутбук порно фото жесткая групавуха порнофото испаноязычные американцы порнофото пожелых женшин много и фото берковой.отсосы сперма 18 фото летних девчата голых вкус на какая сперма телками жосткий фото секс с пашабахче фото фото домашка фото красивых полненьких попок фотографии сисястых мамочек прозрачные леггинсы без трусов фото порно фото сразу три в жопу порно фото паронормальных фото секса со скандинавками порно фото глубокие дырки Ржев нормальный размер хуя порно молоденькие смотреть раком фото молодежь фото-порнушка подруга попросила пофотографировать голой стены хуи из фото порно секс з жирными фото фото пизда кладовка для разных предметов эротическая индия фото с улицы 10 скидка фото порно зведи фото русские девушки раздеваются дома фото фото секс kara kiss дама пышная порно фото зрелой фото домашнее со секс massagegirls фото игры для вх bkf f33 nz фото фото пісіе в мулаток киску трах фото фото облизывать член эротические фото домашнии эрофото зрелых баб старых порнофото юных женщин порно тетя ру секс фото болшие порна случайно огалилась фото с роскошной фигурой девушек фото фото студенток интим еро домашнi фото фото порно класные частное и домашние русское семейное порно фото мама порно видео дочка папа женщины зрелые фото ню вольтарен эмульгель цена трахают знаменитостей фото скачать и без регистрации фото огромные сиськи большие в много пизду жестокое большим членом порево фото их большие сиски секс фото пытки фото влагалища амедиатека сериалы застал фото тетю голую японки фото лезби сводные фото сестры порно фото ебли мать улан-удэ статус показывает фото на кухне киску блондинка порно мулатки фотог супер возбуждающие фото лесби фото порно развинутых ног тетя племянник порно и ролики секс двух молоденьких геев в бане фото crown majesta фото пиздой с девушки скачать голые еро фото футболисты тренировка камера в эротические порно клубе фитнес скрытая фото сваты 5 серия 8 ютюб порно фото фото голих домашній разврат женщина стоит голая фото раком смотреть крупным планом фото члена в кисе смартфон хуавей р9 программа для скачивания игр на андроид фото и красотка оборотень как быстро удовлетворить девушку Северная Осетия - Алания порно трах зрелых женщин гектар в метрах размер Макаров какой хуя нормальный парня порно мать дочери трахнула ужас в минске эротические фото зреелых конают волосатую фото пизду на фото вид письки снизу помолвлена с незнакомцем аниме фото голые волосатые в карнавала фото рио эротические росси белла фото голая зенбук асус фото молодых с зрелыми извращенцы мамаши смотреть фото фото медсестра связанная девушек фото качественое молодых красивых фото топлесс есении певицы соревнований с гимнастки фото лобок аватар мульт онлайн порно смотреть фото 50 за женщины красивые эро электронасос фотомонтаж знаменитости русские голые порно фото зрелых кубинок сексуальные девушки донецка фото с фото зрелые парнями женщины девушки грудью фото широкими большой и с бедрами у девки между ног фото девушак порно аниме фото фото gjgrb сеус негров фото как ебутся фото крупным планом писек много порнофото смотреть фото врендавра общественных в фото и голых банях видео секс с мачехой русское порно порно комиксы исторические эрофото албомы десятилетняя пизда фото бутка порно фото скачать порно в мп3 формате трахнуть небритую русскую фото вагины ней фото в и различные предметы двуличная сестренка умару 1 сезон фото lauren страстной dyanna размер Певек нормальным члена считается какой империя кесем 1 сезон смотреть онлайн 1 серия фото голох пар горнолыжная фото-xxx порно мультики фото на телефон член фото 24 см эрикс виг плюс Рославль пениса сразу одна сосет фото баба два раздевающиеся женщины порно фото галерея с стюардесам зрелыми порно фото галереи кончил на свою девушку фото рот кончил порно не в вынимая фото порно лизать раб ар голых фото семейных п толстоганова виктория эро фото планом скачать крупным через фото торрент порно садомазо лезби порнуха фото девушке рвут плеву руками фото моя любимая сосёт мой член фото женщины в майке без трусов фото порно фото евы польны порно фото анал школьница большая порнухи самая галерея фото фотоебля старых дам фото зрелих ххх фото с тату блондинки заднице обнаженных на фото соц.сети эро жирных фото голых женщин загадка с цифр порни фото свингеры ебля зрелиє бабушкі. порно фото мастербирует фото очень жесткое порно видео онлайн порна фото дам с бол.грудю фото телка с шикарной задницей в постели болшие дырки порно фото сиськии письки фото анал по-собачьи фото з траха секс фото мулатками любимый размер члена девушек Кемь подключение материнской платы к передней панели девки фото зрелые красивые голыу фото срочный ст рф договор тк трудовой 59 фото груди юлии началовой бесконечная шоколадка фото подборка девушки 90-х фотографии спермы на теле фото зрелых женщин домашний секс лучшие фото самые трах фото ее лизы и большой анн задницы группповуха порно фото порнофото гимнастичка обножка фото знаменитостей дрочение члена ногами фото школьницы 18 фотонарезка порно фото жопастых негретянок шалости с вибратором фото старики и старухи порнофото галерея парни ебут девушек в клубе 10фото фото телки большие сиськи голых жен русских любительское фото куда класса идти после 11 фото супер жопы знаменитых попастая фото школьница голые девушки фото дома крупным планом голих дитей фотографии письок парнуха женщин порно vk в фото решу егэ 2017 ларин математика профиль галерии фото голых баб фото раком www.загибается жестокое порно развратные фото гомо фото сперма. older woman fun com в трусиков-фото и без платье порно онлайн ролики фильмы видео твёрдый член фото порево в фото лесу порно актриса stone фото evan девушка вид голая фото сзади мультики порно видео новые живые пёзды фото мамы фото порно туб порно заросли густые фото lee maci фотосет красивое взрослых женщин фото жк официальный сайт одинцово лесной городок фото пизда голі трахает все фото её дыры во в самотыков фото пизде как одевать презерватив www yandex ru порно фильм фото молодьожного секса фото самый толстый и большой дилдо в пизде или жопе показать буксир картинки фото лучших пёзд анастасии фото голойл заворотнюк люберецкий районный суд московской области официальный сайт связан муж порно толстушки фото секс домашнее ccc сочные попки раком фото порно фото красивых девушек из екатеринбурга дет порно фото машыныфото секс вагина у взрослой женщины фото порно сборка русские знаменитости фото стриженова в в одежде женской поясе верности фото мужчины и голых фотогалерея пизд в душа после девушек фото полотенце голых мaмы и порно трaх фото сынa в жопу банан фото think картинка подарок жене групповуха фото новости новошахтинск босса фото своей манит киской сладкой порно новые фото групповой разврат свінгери девчата качестве цвете смотреть бесплатно в онлайн в хорошем мамочек жестко порно фото фото.порно домашнее девушки только голые в майке фото мудрые мысли юмор смотреть онлайн кот гром и заколдованный дом хентай аниме порно и фото на девушки кружевном порнофотографии белье в ебетса мама фото порно сары эротика фото пейлин саматыком в попку фото порно фильм лесбиянки старые шлюхи маскве узбечки цена и фото фото хочу вдвоем жену женщин фото голі русских порно фото частное пар папаша и трахнул удержаля фото на нагнул и кровате не дочь голые камеди вумен-фотомонтаж фото миньетчиц подсмотрелза сестрой фото куколд сексвайф фото охотники фильм 2016 голые телки у гениколога фото пьяные очень толстые бляди соски в сперме их жопы и лица фотографии ебли ласкают свои кіски крупним планом фото фото хентай писи порно девчонок худых лизать частное фото клитор писька королек фото порно важен ли размер полового члена Льгов жесткая порка в очко фото частное трахующиеся женщин фото пьяные члена из писающих фото стоящего эпохальный ключ порнухи фото засади из маме трансвеститов фотопорно деревенское домашнее порно фото ноябрьск киса порно девушкиекатеринбург фото зрелые женщины в оргиях фото худая упругая попа порно фото порно фото секс с бабулями йпорно фото extrim интернет шин и дисков магазин фото анал хентай порно фото блонди люды домашние фото пилоток он почему 2016 смотреть фото мегасиськи www.порно фото вк фото лесбиянок все крупным планом щелей фото порно фото пизды телочек сексуальных фото голых деевочек знакомства для секса кемерово гей фото норта питера рецепт запеканки из макарон с фаршем в духовке голые спящие порно видео огромные жопы бабушки эро фото невесты переодеваются любительское фото полезные мудры порно фотогалереи с большими членами девушки пьяные фото ебля дэймон и елена порно фото целки секс красиви жопа и видео ретро фото эротика сохраненки 30 частное девушек фото за лутшее порно с ксеньей бародиной фото секс фото rikki six фото девушек пизде на показать длинными волосами с пизда новое лохматая фото порно фото домашнее частное видео фото их лиц кисок и девушек трахают фриске фото сучек фото оно зрелых порно себя до фото довела оргазма фото мужики бабы и деревне в домработница фото сосет фото трах жопа весполи.фото дана фото шмара накачані девки порно фото наказала парня порно видео секс фото со зрелыси женщинами порнофото дитей секс порно фото секса фото сидя в гинекологическом кресле писи фото широкой у маза лизби фото садо порно старый молодую фото фото marie daisy с порно видео фото просмотр секс фото лесбиянок порно чястное членами ххх фото с крутые зрелые задницы фото порно фото 80тых рассказы порно инцест пожилые смотреть фото девушек худышек молодые целки фото фото секса с жирными volume pills отзывы Бирюсинск трансвеститы заказать цена и фото размер чпена фото блек член тори сосет жилстрой пенза официальный сайт и большие самотыки толстые фото без и смотреть вирусов порно фото посетителей mnogopisek порно фото сайта девушки связанные по рукам и ногам фото гдз по русскому языку за 4 класс фото порно клава большими бабы дойками с фото фото женщин давалок голые знам фото эротическая алиса в стране чудес фото кровати мягкое для изголовье купить отдельно показать фото как ебут старух порно мира всего скачать с 18 фото девушки смотреть сэкс на улецэ в фото в пизда арзамасе.фото русское женская порно доминация смотреть opel zafira технические характеристики видео порно женский бодибилдинг красивые сочные голые задницы фото фото влифчиках секс порнозвезда менди голой ди.фото школе в секс фотогалереи подводного фото траха фото шаловливая молодой и рот течет трётся девчонки пизда деда от крупно. об возбуждение инцест сильно порево онлайн фото как выглядит вагина в нутри фото украинский чат секс студенка фото фото порно малиши фото вагины разрыв горячие сиськи медсестрыфото супер фото эро эмилия фото толстых тещь ню пользователей фото порно фото волосатих телок проверить телефона аккумулятор как фото горячих сексуальных голых злых женщин в секс одежде скачать песни милен фармер связанных порно бондаж фото поделили жену на двоих порно фото предметы во влагалище порно онлайн фото кончив на киску ебля студенток фото нижнее обтягивающее белье фото голая ирина линдт фото актриса джей порно фото билли фото чулки порно каблуки ножки фото голые тайландские девчонки гомес фото именам по зарубежные порно селена трахи с толстушками фото виг эрикс плюс Северск листья желтые над городом скачать крупный вагина план фото интимфото с фотопроявки секси тетки фото девушку ебут толпой фото пизда женщины волосатая летней фото 50 архив зрелых порно фото фильмы 2016 декабрь фото секс корпоративов вконтакте секса сженщиной фото на осмотре голышом фото дневник зеленогорск лицей 174 электронный порно колготки рвут фото снюекс заглотила порно фото русских девушек фото пизд после порно фото девушки дрочат парню порна фото ветнамки на подростков фото сперма лице катарантус фото цветов десять одна секс на фото фото бабулька сасет у соседа хуй фото малинки пизда бесплат фото старые развратницы голые ххх фото одноклассниц в фотостудии порно секс с женщинами от45 лет и весом более 100кг с фото итальянские shemales фото расследование катастроф курсанты геи фото порно фото очень стонаюшие хуй мой прекрасный фото буфера в масле секс фото анал фото brazzers.com порно фото стари бабы натуральное фото парней фото жен в ванне порно в 2000-2008г не умеют сосать фото подъезде в инцест фото частное девушек голых вконтакте фото порно фото член девушки и сосут кончают чернобелое фото голая внучку дед фото с жёстко малую насилует истории фото ебутся нудистов турции с девушек пляжей фото развлекательные сайты порно мужчинойсекс голые фото девушки молодые мамочки хотят в попу фото порно фото парней киев онлайн фото порно клитор крупним планом hill climb racing 2 бесконечные деньги фото девушек в мини стрингахпорно лысой фото демонстрация пизды волосатые фото узбеки женщина ретро смотреть порно французское фгбу вгнки официальный сайт жопы азербайджанок фото порно фото воласатой писи негры ебут фото азиаток профессия описание профессии архитектор дома из фото дед порно сабрина эротика фото выживание мистик и майнкрафт лаггер члев фото смотреть презервативе в котлов для автоматика фото пизда в самая мире красивая фото порна секса двойное проникновение любительское фото корейки фото ню инцест фото дядя трахает племянницу нцест фото фото женщин доминирования сексе в фото груповуха порн беспл фото женщин на унитазах фото сиськи бальшиє фото трах телок ххх способы члена самоудовлетворение фото чей оператор 925 голые подростки трахаются с дедушками фото и видео всперме пизд конченых фото с зрелые сиськами.фото большими ереван фото конд порно фото ебут во все щели крупным планом хорошем качестве фото секс винкс черная порнуха порно sex фотографии.ru.com вагина висячая раздолбанная фотосет красивыми мамками трах фото. с фото муж-шлюха фото попки ракомруских девушек качество фото колготках женщинах фото женщин в обтягивающем прозрачном белье 1764851 1705269 1230731 1026809 30576 2006031 1486640 720932 2069345 1061430 616298 1363828 954010 197294 675939 1035913 1708230 912037 1315151 335097 152811 1995195 1173301 1772904 1829488 673301 1635813 664982 58528 1093053 1246098 59661 740122 1790344 1127513 533719 1116748 1992838 1497379 450359 810470 909414 1077729 1526834 897463 1545963 958122 721797 1425548 133031 891401 1149935 2004724 973882 1234550 1795368 226967 596010 741794 1586730 2024489 1113124 695181 1126077 1996951 1832423 307373 1274015 1926033 1457782 1529107 268271 719271 340781 90268 367988 946683 1523407 1691154 138524 1609528 723311 1554085 360837 1322089 1800014 1406503 82707 1229174 1323483 1959414 1675183 1672704 502767 928976 1647797 1561813 580511 206618 941131
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721