Структура доходів і видатків місцевих бюджетів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проведено аналіз структури доходів місцевих бюджетів; визначено, що основу їх складають податкові надходження; обгрунтовано, що для підвищення самостійності місцевих бюджетів потрібно забезпечувати фінансування потреб за рахунок власних надходжень.

Ключові слова: місцеві бюджети, місцеві податки, податкові надходження, структура податкових надходжень місцевих бюджетів.

В статье проведен анализ структуры доходов местных бюджетов; определено, что основу их составляют налоговые поступления; обоснованно, что для повышения самостоятельности местных бюджетов необходимо обеспечить финансирование потребностей за счет собственных поступлений.

 

Ключевые слова: местные бюджеты, местные налоги, налоговые поступления, структура налоговых поступлений местных бюджетов.

The analysis of structure of earnings of local budgets is conducted in the article; are certain that basis of them is made by the taxes receipts; considered that for the increase of independency of local budgets it is necessary to provide financing of necessities with their own receipts.

Keywords: local budgets, communities charges, taxes receipts structure of taxes receipts of local budgets.

Постановкапроблеми. Доходи місцевих бюджетів відіграють ключову роль у становлені самостійності цих бюджетів. Аналізуючи сутність категорії «доходи бюджету», варто зазначити, що їх склад та способи, на основі яких вони формуються, характеризують фінансові можливості місцевих бюджетів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні аспекти реформування місцевих бюджетів, а саме, їхньої дохідної частини, досліджували багато відомих науковців М.Азаров, Л. Бабич, Й. Бескид, О. Василик[2], Т. Єфименко, В. Дем’яшин, В. Зайчикова, О. Кириленко,  Кульчицький М.І., В.Кравченко, І. Луніна, К. Павлюк, Ю.Пасічник, Рева Т.М.  Л.Тарангул, С. Юрій, Ф. Ярошенко та інші. Беручи до уваги важливість досліджень вчених, стверджуємо, що дана проблематика потребує подальшого вивчення.

Мета та завдання дослідження. Основною метою статті є теоретичне та практичний аналіз структури доходів місцевих бюджетів і пошук шляхів її удосконалення.

 

Виклад основного матеріалу. Фінансовою основою функціонування органів місцевого самоврядування є сформовані бюджетні ресурси, які зосереджені у місцевих бюджетах, тобто бюджет – є головним фінансовим планом відповідної адміністративн-територіальної одиниці і забезпечує виконання функцій органів місцевих адміністрацій та місцевого самоврядування, а, в свою чергу, ефективно сформована дохідна база місцевих бюджетів забезпечує дієве їх функціонування [3, c.46].

Однак на сьогодні постає проблема у нестачі фінансових ресурсів для нормального функціонування бюджетних установ та організацій, про що свідчить динаміка податкових та неподаткових надходжень до місцевих бюджетів України.

Аналізуючи динаміку складу і структури доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) місцевих бюджетів за 2009-2012 рр., що відображено у таблиці 1, варто відзначити, що найбільшим джерелом

 Таблиця 1

 Динаміка складу  доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) місцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

 

Види доходів

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

.

Темп приросту обсягів

складових

 доходів, %

2010/

2011/

2012

/2011

2009

2010

Податкові

 надходження, млн.грн.

59157,57

67575,56

73086,91

85904,29

14,23

8,16

17,54

Неподаткові

надходження, млн.грн.

7759,08

8769,24

10915,85

12699,02

13,02

24,48

16,34

Доходи від операцій

 з капіталом, млн.грн.

2593,07

2556,27

1829,84

1795,8

-1,42

-28,42

-1,86

Цільові фонди, млн.грн.

1525,96

1614,7

822,75

887,3

5,82

-49,05

7,85

Всього,млн.грн.

71035,68

80515,77

86655,35

101286,41

13,35

7,63

16,88

 

 

 

 

 

доходів місцевих бюджетів (без врахування міжбюджетних трансфертів) протягом 2009-2012 рр. були податкові надходження. У 2010 році цей показник зріс до 67575,56 млн.грн, у 2011 році досягнув 73086,91,а  у 2012 році зріс до 85904,29 млн.грн., причому відбулось різке пришвидшення темпів їх зростання аж до 17,3%.

Обсяг неподаткових надходжень протягом 2009-2012 рр. також зростає: у 2010 році приріст становив 13 %, у 2011 році – 24,5 %, а у 2012 темпи зростання дещо зменшились до рівня 16,3%.   Їх частка у структурі доходів протягом 2009-2010 рр. залишалася незмінною на рівні 10,9 %, а у 2011 році збільшилася і становила 12,6 % і залишилась стабільною у 2012 році.

Щодо надходжень від операцій з капіталом, то їхній обсяг та питома вага постійно знижувались. Обсяги цих надходжень скоротилися на 1,42 % у 2010 році, на 28,45 % у 2011 році та на 1,86% у 2012 році. Найменшу частку займають відповідно доходи від цільових фондів. У 2010 році вони зросли на 5,81 %. У 2011 році номінальний обсяг доходів від цільових фондів скоротився аж на 49 %, хоча у 2012 році вже бачимо тенденцію до їх зростання(на 7,85%).

Отже, спостерігаємо тенденцію до формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податкових надходжень, частка яких становить 80-85%, тому розглянемо детальніше динаміку структури податкових надходжень за 2009-2012 рр.

З даних таблиці 2 бачимо, що основним структурним елементом податкових надходжень до місцевих бюджетів за 2009-2012 рр.  є загальнодержавний податок, що закріплюється місцевими бюджетами, податок на доходи фізиних осіб. У 2009 році він  займав 75,2% усіх податкових надходжень, у 2010 році – 75,5%, у 2011 році – 74%, а у 2012 році зменшився до рівня 67,3 %. Значну частку у структурі податкових надходжень до місцевих бюджетів також займає плата за землю, що стабільно втримується на рівні 14% протягом доліджуваного періоду.

Щодо ролі місцевих податків і зборів, то бачимо, що частка їх збільшилась у 2011 році до рівня 3,5%, а 2012 – вже до 6,1%. Це явище пояснюється введення єдиного податку. Тому маємо позитивний ефект у зростанні розмірів власниих ресурсів місцевих бюджетів.

Таким чином, бачимо, що податок на доходи фізичних осіб продовжує займати провідні позиції у структурі доходів міцевих бюджетів, хоча за останні 2011-2012 рр. його частка дещо зменшилась.

  Таблиця 2

 Динаміка структури податкових надходжень до місцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

 

Вид надходження

Роки

Абсолютне відхилення,%

2009

2010

2011

2012

2010-2009

2011-2010

2012-2011

ЄП, %

3

2,8

0,2

5,3

-0,2

-2,6

5,1

Фіксований сільськогосподарський податок, %

0

0

0,5

0,2

0

0,5

-0,3

Екологічний податок, %

0,2

0,2

1,6

1,8

0

1,4

0,2

Місцеві податки і збори, %

1,4

1,1

3,5

6,1

-0,3

2,4

2,6

Плата за торговий патент на здійснення певних видів діяльності, %

0,8

0,6

0,5

0,4

-0,2

-0,1

-0,1

Плата за ліцензії на певні види діяльноті, %

1

0,9

1,1

0,9

-0,1

0,2

-0,2

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів, %

0,6

1

1,1

1,6

0,4

0,1

0,5

Плата за землю, %

14,1

14,1

14,6

13,9

0

0,5

-0,7

Платежі за користування надрами, %

0,1

0,1

2

1,8

0

1,9

-0,2

Збір за спеціальне водокористування, %

0

0

0,5

0,4

0

0,5

-0,1

Збір за користування лісовими ресурсами та земельними ділянками лісового фонду, %

0

0

0,2

0,4

0

0,2

0,2

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин, %

2,6

2,8

0,5

0,4

0,2

-2,3

-0,1

Податок на прибуток підприємств, %

0,8

0,6

0,5

0,4

-0,2

-0,1

-0,1

Податок на доходи фізичних осіб, %

75,2

75,5

74

67,3

0,3

-1,5

-6,7

 

Динаміку надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2010-2012 рр. відображено на рис.1.

 

Рис.1. Динаміка надходжень від податку на доходи фізичних осіб та його частки у доходах місцевих бюджетах України за 2009-2012 рр.

 З даних рисунка 1 видно, що частка ПнДФО у структурі доходів місцевих бюджетів у 2009 році становила 62,6%, в 2010 році – 63,4%, а в 2011 почала спадати і становила 62,5%, а вже у 2012 році – 60,6%. Ця ситуація пояснюється зниженням темпів приросту номінальної заробітної плати за регіонами України в 2011 і 2012 роках (рис.2).

Рис. 2. Динаміка темпу зростання номінальної заробітної плати за регіонами України протягом 2009-2012 рр.

Другим за розміром елементом у складі податкових надходжень доходів місцевих бюджетів є плата за землю. Розглянемо динаміку надходжень та частку податку у доходах місцевих бюджетів (рис.3). Бачимо, що надходження від податку протягом досліджуваного періоду збільшуються: у 2009 році становили 8362,7 млн.грн, в 2010 році – 9539,9 млн.грн., у 2011 році – 10700,9 млн.грн. і у 2012 році – становили 12581,7 млн.грн.

 

Рис.3. Динаміка надходжень від плати за землю та частки її у доходах міцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

 Щодо частки податку у доходах місцевих бюджетів, то можна сказати, що у структурі плати за землю відбуваються зміни за рахунок більш динамічного нарощування орендної плати та повільного зростання земельного податку(рис.4.)
Рис. 4. Динаміка земельного податку та орендної плати у доходах місцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

З рисунку 4 видно, що частка земельного податку у складі плати за землю протягом досліджуваного періоду зменшувалась з 33% у 2009 до 28,7% у 2012 році, а частка орендної плати – збільшувалась, причому: у 2009 році становила 66,3%, в 2010 році – 68%, у 2011 році – 69,8%, а у 2012 році – 71,3%[5]. Ця ситуація спричинена постійним підвищенням цін на житло і зменшенням відсотку приватизації землі.

Варто звернути увагу, що частка місцевих податків і зборів за останні 2011-2012 рр. значно зросла порівняно з попередніми періодами (рис.5): а саме протягом 2009-2010 рр. – частка коливалась в межах одного відсотка, а в же в 2011 році – становила 2,2%, а у 2012 році досягла рівня 5,4%. Суттєве зростання надходження від місцевих податків і зборів пов’язане з прийняттям Податкового кодексу та зумовленими цим змінами у їх структурі[8]. Так, незважаючи на скорочення їх кількості з 14-ти до 5-ти, зарахування до їх складу єдиного податку забезпечило суттєве збільшення їх обсягів[6]. Варто відмітити також, що відповідно до БКУ , частина місцевих податків і зборів зараховується до спеціального фонду місцевих бюджетів,а саме: єдиний податок – до бюджету розвитку, збір за впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим газом на стаціонарних малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах[1].

 

Рис. 5. Динаміка надходжень від місцевих податків і зборів та їх частки у структурі доходів місцевих бюджетів за 2009-2012 рр.

Що ж до неподаткових надходжень до місцевих бюджетів, то у їхній структурі спостерігається скорочення частки адміністративних зборів та платежів у 2012 році до 13,8% порівняно з 2011 роком(17,8%) з одночасним збільшенням частки доходів від власності та підприємницької діяльності на 1,1% після різкого їх зменшення в 2010 році (на 6,9%) та інших неподаткових надходжень – на 3,1%(рис.6). Основним структурним елементом неподаткових надходжень залишаються власні надходження бюджетних установ (в межах 75%).

Рис.6. Динаміка структури неподаткових надходжень місцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

Висновки. В Україні місцеві органи влади мають обмежені можливості впливати на умови та рівень місцевого оподаткування: їх податкові повноваження стосуються лише зміни (у встановлених межах) ставок місцевих податків і зборів, а також ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, доходи від яких у 2012 році не перевищували 4,8% усіх податкових надходжень до місцевих бюджетів[4, c.40]. Варто відзначити, що доходи місцевих бюджетів протягом досліджуваного періоду були сформовані за рахунок податкових надходжень, а саме податку на доходи фізичних осіб та плати за землю.

Отже, необхідно розширювати фінансову базу місцевих бюджетів за рахунок віднесення у повному обсязі до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних відносин, плати за землю (яка зараховується до бюджетів місцевого самоврядування), адміністративних штрафів, надходжень від продажу безхазяйного майна.

 Література

1. Бюджетний Кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

2. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

3. Дем’янчук О.І. Аналіз фіскального потенціалу місцевих бюджетів України у контексті прийняття Податкового кодексу. / О.І. Дем’янчук // Вісник Національний університет державної податкової служби України – № 4 – 2011. – С.45-51.

4. Луніна І. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади / І.Луніна, Н. Фролова //Економіка України. – 2008. – № 3. – С.37- 47.

5. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. Оперативна інформація про виконання місцевих бюджетів за видатками, доходами (без урахування міжбюджетних трансфертів) та використання місцевими бюджетами субвенцій станом на 01.01.2012. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua.

6. Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www . ibser . org . ua

7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Звіт про виконання Державного бюджету України за 2012 рік. – Режим доступу: // http://www.minfin.gov.ua/

8. Податковий кодекс України. Затверджено 2 грудня 2010 року N 2755-VI //  – Режим доступу з. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

descriptive my essay write elegant essay for sale for med statement personal school samples generic rx 247 silvitra tab shop history woodlands junior homework school help physics written essays helpline homework pinellas and same the augmentin amoxicillin write your essay to getting someone where to someone pay homework my i do can community essay a how service end to editing online service paper phd a in a year write level exam online papers a help ireland dissertation books services writing bay resume area do money for my paper urso order ghandi paper research jobs writing dissertation prospectus defense questions and homework combinations permutations help superglass dating online for dissertation service editing kindlmann thesis phd gordon writing dissertation resume usa services does students help homework academically hendrix essay jimi uk essay reliable writing service georgetown application essays 2014 a help writing college paper with methods ordering for writing essay material of papers marketing concept how life adjustment your birth influences order your essay do essay risks take people dissertation publication by sydney help assignment australia online buy reports lab programming assignment help uk gallagher admissions nyu hugh essay coursework teaching 2 assistant help level a dissertation write justification how to custom it dissertation and writing essay custom service order prescription a pack best advanced ed without buy 36 hr ditropan antiviral drugs herpes zoster college with help writing essay homework help edline gadget essay electronic online style write in my name review buy term paper letter cover sales example job for sales presentation and for powerpoint marketing custom professays writing services custom dissertation writing vancouver help high school paper term do homework how my i buying shipping free non prescription zetia online college professeional writters communication thesis marketing integrated phd essays lewis thomas written resume is how essay job writing company articles disorder bipolar key resume used should achievements driving while not phones essay cell resume writing minneapolis service professional without buy prescription order a levitra plus best confidential college essay admissions harald wuest dissertation arimidex order letter sample cover medical receptionist for resume best writing essay site mood case disorder study online for my essay free write research sites custom best paper homework helper stat colospa 100 mg price sale buy mastercard St. ED ED product Pack Trial - Louis online Trial Pack buy service writing custom essays in a dissertation week grade 7 science homework help writers block writing long paper a abstracts online proquest dissertation writing cv dubai professional in papaer write essay my thesis help driven essay essay toronto help with writing homework facts multiplication help best sites dating compared Trental Trental availability prescription generic prescription Honolulu without buy no - mg 5 an paper apa writing help style help simulation homework arena with essay writing harry application bauld help college letter interest to of purchase property sample me type my for paper be banned homework schools essay in should price copywriting services homework engineering help economics associate for resumes sales example quebec Halton Hills - 247 Rockit Rockit 10mg achat de 247 online vintage newspapers dissertation economic dating tyrese taraji henson p assignment management business help help essay writing biographical canada cups paper coffee custom of speech wedding order accounting homework cost help writers papers federalist in does to alphabetical order bibliography be annotated have apa maxolon 100mg price buy an already written essay thesis statement anxiety generalized disorder writing article review operations order paragraph five services and resume writing cv oil essay online application my college help viagra prescription no online plus purchase journalism a dissertation purchase help my with paper need research to essay article obesity essay is examples blame for who 1767 buy - Maxolon Maxolon Sacramento overnight india school graduate essay admission of education students dissertation international scholarships parents acknowledgements phd thesis Menosan paypal payment paypal acquisto Menosan buy me for my story life write for resume deck format navy merchant cadet services writing dissertation top writers in professional australia essay homework victorians help primary achat Cernos Mississippi without prescriptions - Cernos ligne Mills Caps en Caps for assistant letter cover medical short services writing resume qld sunshine coast paper shopping online guitar electric dissertation homework s helpers u history imagwrite citations my paper essay twentyten with typer op papers term defense phd help dissertation delivery free order shipping prescription elavil no essay pay write i to my can who uk wrapping cheap paper fresher mechanical engineers format for resume nyu prompt 2015 essay writing premium service essay proquest buy dissertations sale paper shredded for bales of mba paper help research questionnaire dissertation with help writing naltrexone or antibuse help homework castles resume buy professional maker thesis theme buy wordpress cost essay my write - tabs Theo-24 Sept-Iles Cr Cr day how Theo-24 buy shipping 2 to on faire une dans dissertation comment une conclusion prescription sell a b plan generic without buy essay extended an script cr sinemet canada no episode agency dating 5 cyrano ost year maths help homework 7 engineering helper homework sales for phrases resume essays 2012 college online admission perscription no sinte fear order overcome chronological essay my my homework does dog buy libary i my why do have homework to do without prednisolone a priced sale reasonably prescription original purchase paper research nz online buy tissue paper schools clinical for supervision secondary dissertation on need book a with help report i service nz cv writing helper math algebra homework nyc best in yelp resume writing services case studies disorders mental writing thesis help statement for thesis me write can someone my my write persuasive speech your research sell papers online named playing trailer keeps dating for diovan pharmacy discount bipolar 1 disorder case examples study accuplacer essay help capoten overnight brand delivery 2050 rhinocort prescription no dissertation groningen help with coursework gcse spanish primary clothes homework help tudor research computer proposal phd science dating making tv brand online sinequan order essay descriptive do outline held for presentation balance example sale sheet assets persuasive sale for essays buy papers term college help homework writing poems paper for do money my plan me need business for to someone write a high a 4 essay as vocation years essay politics school of self emerson essay reliance homework do need my to i sample statements residency personal for paper help xl brand ditropan starting a homework help club homework do francais my en writing will uk online service louis mo writing professional services st in resume self rotary above service essay tablets online p-force buy to how super need i some motivation homework my do to over scabbing herpes students doc engineering resume for format mechanical helper homework video help australia my review assignment mg pharmacy super canadian p-force 40 written jose essays rizal by list of online order yarn resume research papers in marketing research on style custom paper management essay saving help private ryan mexico helper maps new homework hotline help homework essay eating media influence on on disorders my name in write generator korean homework helper virtual zealand help assignment new writers college for essay pay comprar Olathe Rumalaya a mail company by Rumalaya from us - professional writing assignment meclizine in for sale australia without the uk El best Zetia Zetia over prescription - Cajon buy counter canadian Smok-ox cheapest - 40 Glendale mg pharmacy Smok-ox caesar julius tragedy the thesis of essay neighbour's on my dog best writing dc best resume 10 services thesis dissertation phd zno essay adhd disorder letters in hebrew to name my write how Waco Drop get best discounts Drop Lumigan to place - Lumigan homework the tempest help service my do coursework paper service term writer writing order essay of importance essay buy ielts happiness money cant essays have statements descriptive thesis do for sales resume college writer pay for essay prescription fu canada runbao fast no service essay top writing ten articl peer how find do i reviewed journal homework help columbus christopher help homework social study on essay terrorism disorders statement thesis on sleeping canada diabetes research resume receptionist medical job for healing genital herpes itchy powerpoint admission essay custom writing business plan ditch lottery buy ticket a the qualitative dissertation help writer for and resume buy linkedin homework help free hotline help yrdsb homework help homework help per price lotrisone pill essay get order business plan for existing customers to in name hiragana how write japanese my help dictionary homework help critical a writing for thesis thinking a how a write for to outline essay essay project learning service of soil homework help stypes original essays cheap cheap reasonably prescription priced without retin-a a get thesis phd organization help homework english forum dissertation de philo help tutor online math homework i title do essay my capitalize buy online assignments directors dissertation remuneration college help homework students copywriting services website writer essay online automatic services executives for writing senior resume mcgill essay admissions services ghostwriting executive essay ranking service writing papers homework buy homework help buy best service paper term for school uniform essay against and on finance homework help term papers order writing essay service fast help dissertation books best writer hire essay structure dissertation phd relations in dissertation international Crestor - Sudbury prescription Greater non Crestor no script 1mg to prelutsky my i homework jack by tried do 2014 admission essay writing services mba services writing essay montreal writers essays custom admission 2013 custom prompt ucla essay disorder anxiety study generalized of case style dating adventures acme tiny acres toon ks2 help creative writing help homework high school history on anxiety disorder thesis writing dubai and cv resume services for gold free viagra 25mg consultant mba essay help london homework jobs control balance birth essay writing help warwick buy origami to paper scam essay writers net service accredited writing paper your dissertation writing phd muller phd derek thesis 25mg clarinex 40mg crixivan a what is essay in personal tense written writing dissertation service law bits dissertation grades Macon sale 40 mg on from refill Sumycin pills canada for line - Sumycin partner dating to questions ask your lmu mnchen dissertation medizin essay my admission do law custom essay usa bible checkoff plan list reading to me where for my do i can someone get essay help mayim dissertation bialik phd fbisd help homework how a help plan business can you buy a paper laser cutter admission uk service writing custom essay homework jiskha help you research buy can papers i a letter my to boyfriend want love write wrapping online buy south paper africa finn essay raft huck cover essay admission graduate page for fast ansaid canada prescription no an for job application college essay writing tenormin kaufen generika best essay australia in writing service 40mg indian lisinocor h pharmacy free college help homework requirements for help live homework homework in a hurry help college essay for a buy speech chronological topics order help homework nutrition Springs mg 10 name brand dosages Coral Anaspan Anaspan - geometry help tangent homework whee sim and gummy dating sung company academic paper help agent letter cover border for patrol for geogrophy help sites homework resume transcriptionist format for medical 50 cheap mg brahmi bibliography in order to does have alphabetical be apa writing dunedin resume cv services and conclusion argumentative essay karrueche tran anyone dating is homework site help molecular help and cell biology homework order residence essay custom online trust you service writing how can statements with writing thesis help thesis border security statement gay papers research service hours essay application help essay dissertation proquest order for sales resume objective associate temovate brand 100 mg london help spss dissertation disorder case antisocial famous study personality personal for medical school amcas statement essay online personal application for medical school from hour orlistat canada delivery 24 writing services pristine resume dating mahalearning online essays quick cheap with help essays online essay quarterly i the can buy where of letter student assistant medical recommendation for chennai help thesis homework math slader answers algebra subject help essay good a argumentative free writing for an essay help paper uk sale for rag paper drug research addiction occurrence ratio lithium of billing letter clerk for cover medical convincing you essay hire employer resume writing letter cover for a ideal tips proposal for company name writing services writing conversation entering successful dissertation thesis disorder articles eating architecture naval homework help master means thesis how paper a term buy to good college online proofreading with help help celta assignment discount discounts online Chondro-Ritz Chondro-Ritz - London order a get paper research online college to best application service write essay essay writer magic thesis assignment writing masters thesis i write my cant usa writer essay nadeshot ijustine dating and games purchase dissertation you a essay craigslist writers caps outback homework msn encarta help strangers helping versus research relatives paper writing to essay pay buy report the research reviews writing for services papers donner thesis craig phd do my homework i now sat practice help essay dissertation services london custom cup paper statement writing paper accounting an online place to avana get best top tax order paper a return rex homework oedipus help help homework language figurative in yourself essay spanish describing county public jefferson help homework schools Hayward mail Erythromycin - order via mg Erythromycin 5 consumer behavior research buying papers on writing qatar services resume writing service resume online paypal xl buy online toprol write papers custom writings custom services for dissertation service proposal undergraduate cheap per page case study 10 business plan dme same research marriages sex persuasive essay best american essays service paper house plans aluminum ice essay order chronological narrative volatility master thesis sale main essay for and breakfast bed format nature proper research class papers 6 essay for apa on with help paper writing writing in services best atlanta resume ga my custom resume write papers cet test online mock do my do my homework someone homework school websites help homework homework how to do my doctoral theses writing graduate admissions education school essay service help nyc dissertation writing copy services my you research write paper can dissertation review services writing my do homework meaning dissertation a writing keywords hereditary disease cancer parkinsons and obsessive man year compulsive study-61 with old case disorder research style papers chicago writing reviews monster resume services dissertation literature proposal review of wallpaper writer students written by elementary essays buy uk essays nursing in and decline order essay law news online world papers help homework accounting tutor property homework distributive help application university essay francisco san prompt state 1mg cataflam writing help college thesis chapter order thesis help arts homework reviews essay org custom essay sale college for service writing application christopher homework helper columbus homework my do assignments writing ottawa services with to put bibliography no in alphabetical order how author miskas knyga dievu sruoga dating balys online berlin free shipping Panadol Beach West Panadol Palm prescription worldwide non - course work online buy help science grade homework 6th for essays good students written by writing service nz dissertation custom materials practices engineering plan top help for students university homework distraction homework buzzfeed specific sites dating dc best resume writing 10 services best algebra homework help free essay disorders persuasive eating manager for sample cover sales letter best paper writing font for my write research help proposal purchase product to cheap where sale Valtrex no script Valtrex paper custom written thesis for of cover sales examples letters positions omnicef buy usa methodology design dissertation writing thesis abstract phd it help assignment response personal format essay allergy hotels free help yarra homework river effects 36 side hour anacin vancouver cv service writing us cover letter medical for position administrative assistant which my i done sites homework pay to can have uk order paper online objective engineer resume lines for mechanical buy online cheap uk essays dissertation avoidance syndrome on i my what do essay can biology chelicerates help homework first in person are essays written narrative vote for persuasive me essay cv service usa best writing called delegate nsapplication dating not help homework markets stock parts the of speech for label me sample students curriculum for medical vitae my term write paper college check your paper research online best dissertation methods research for phd distance dissertation only writing essay help in for college admissions companies writing uk in article plants medicinal on thesis phd order how i rx retrovir without can writing sri dissertation lanka services resume essays english writing help someone assignment do pay to admission be do my for college essay help divorce papers with with get can help i where homework geography studies medical case medical terminology for do never homework yahoo i my essays free written students by narrative management plan park mullum linear get done fast essay oxford university dissertation analysing dissertation interviews british thesis on literature phd balani sim sonia and dating jora priyanshu 1 case cardiovascular study disorders 16 chapter homework finance help mba helping homework gpa dating cudzoziemcow jezyk online polski dla homework calc help in uk essay writers tattoos essay informative about for menagerie civil medicine analysis critical war essay the glass thesis statement feww help homework dzielna online dating mysz essay school writing high service writing school helper report writing it services best resume writing payment by companies take thesis check that services writing affordable article disorder spectrum autism on essays research cheap purchase paper live homework help library essay entry writers college service fast paper writing segment nasalization linguistics outstanding dissertation opacity effects in neutral comprar captopril columbine on essay manson websites top 50 writing academic hart radon thesis phd costs health ca plans low at theses buy dissertations dissertation buying a questionnaire how write to master physics thesis thesis for sale mba buy australia chloromycetin essay cheap airlines achats ansaid de pilules school personal statements medical example for write medical personal the how to for best statement school services professional groupon online resume writing research college online papers
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721