Структура доходів і видатків місцевих бюджетів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проведено аналіз структури доходів місцевих бюджетів; визначено, що основу їх складають податкові надходження; обгрунтовано, що для підвищення самостійності місцевих бюджетів потрібно забезпечувати фінансування потреб за рахунок власних надходжень.

Ключові слова: місцеві бюджети, місцеві податки, податкові надходження, структура податкових надходжень місцевих бюджетів.

В статье проведен анализ структуры доходов местных бюджетов; определено, что основу их составляют налоговые поступления; обоснованно, что для повышения самостоятельности местных бюджетов необходимо обеспечить финансирование потребностей за счет собственных поступлений.

 

Ключевые слова: местные бюджеты, местные налоги, налоговые поступления, структура налоговых поступлений местных бюджетов.

The analysis of structure of earnings of local budgets is conducted in the article; are certain that basis of them is made by the taxes receipts; considered that for the increase of independency of local budgets it is necessary to provide financing of necessities with their own receipts.

Keywords: local budgets, communities charges, taxes receipts structure of taxes receipts of local budgets.

Постановкапроблеми. Доходи місцевих бюджетів відіграють ключову роль у становлені самостійності цих бюджетів. Аналізуючи сутність категорії «доходи бюджету», варто зазначити, що їх склад та способи, на основі яких вони формуються, характеризують фінансові можливості місцевих бюджетів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні аспекти реформування місцевих бюджетів, а саме, їхньої дохідної частини, досліджували багато відомих науковців М.Азаров, Л. Бабич, Й. Бескид, О. Василик[2], Т. Єфименко, В. Дем’яшин, В. Зайчикова, О. Кириленко,  Кульчицький М.І., В.Кравченко, І. Луніна, К. Павлюк, Ю.Пасічник, Рева Т.М.  Л.Тарангул, С. Юрій, Ф. Ярошенко та інші. Беручи до уваги важливість досліджень вчених, стверджуємо, що дана проблематика потребує подальшого вивчення.

Мета та завдання дослідження. Основною метою статті є теоретичне та практичний аналіз структури доходів місцевих бюджетів і пошук шляхів її удосконалення.

 

Виклад основного матеріалу. Фінансовою основою функціонування органів місцевого самоврядування є сформовані бюджетні ресурси, які зосереджені у місцевих бюджетах, тобто бюджет – є головним фінансовим планом відповідної адміністративн-територіальної одиниці і забезпечує виконання функцій органів місцевих адміністрацій та місцевого самоврядування, а, в свою чергу, ефективно сформована дохідна база місцевих бюджетів забезпечує дієве їх функціонування [3, c.46].

Однак на сьогодні постає проблема у нестачі фінансових ресурсів для нормального функціонування бюджетних установ та організацій, про що свідчить динаміка податкових та неподаткових надходжень до місцевих бюджетів України.

Аналізуючи динаміку складу і структури доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) місцевих бюджетів за 2009-2012 рр., що відображено у таблиці 1, варто відзначити, що найбільшим джерелом

 Таблиця 1

 Динаміка складу  доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) місцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

 

Види доходів

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

.

Темп приросту обсягів

складових

 доходів, %

2010/

2011/

2012

/2011

2009

2010

Податкові

 надходження, млн.грн.

59157,57

67575,56

73086,91

85904,29

14,23

8,16

17,54

Неподаткові

надходження, млн.грн.

7759,08

8769,24

10915,85

12699,02

13,02

24,48

16,34

Доходи від операцій

 з капіталом, млн.грн.

2593,07

2556,27

1829,84

1795,8

-1,42

-28,42

-1,86

Цільові фонди, млн.грн.

1525,96

1614,7

822,75

887,3

5,82

-49,05

7,85

Всього,млн.грн.

71035,68

80515,77

86655,35

101286,41

13,35

7,63

16,88

 

 

 

 

 

доходів місцевих бюджетів (без врахування міжбюджетних трансфертів) протягом 2009-2012 рр. були податкові надходження. У 2010 році цей показник зріс до 67575,56 млн.грн, у 2011 році досягнув 73086,91,а  у 2012 році зріс до 85904,29 млн.грн., причому відбулось різке пришвидшення темпів їх зростання аж до 17,3%.

Обсяг неподаткових надходжень протягом 2009-2012 рр. також зростає: у 2010 році приріст становив 13 %, у 2011 році – 24,5 %, а у 2012 темпи зростання дещо зменшились до рівня 16,3%.   Їх частка у структурі доходів протягом 2009-2010 рр. залишалася незмінною на рівні 10,9 %, а у 2011 році збільшилася і становила 12,6 % і залишилась стабільною у 2012 році.

Щодо надходжень від операцій з капіталом, то їхній обсяг та питома вага постійно знижувались. Обсяги цих надходжень скоротилися на 1,42 % у 2010 році, на 28,45 % у 2011 році та на 1,86% у 2012 році. Найменшу частку займають відповідно доходи від цільових фондів. У 2010 році вони зросли на 5,81 %. У 2011 році номінальний обсяг доходів від цільових фондів скоротився аж на 49 %, хоча у 2012 році вже бачимо тенденцію до їх зростання(на 7,85%).

Отже, спостерігаємо тенденцію до формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податкових надходжень, частка яких становить 80-85%, тому розглянемо детальніше динаміку структури податкових надходжень за 2009-2012 рр.

З даних таблиці 2 бачимо, що основним структурним елементом податкових надходжень до місцевих бюджетів за 2009-2012 рр.  є загальнодержавний податок, що закріплюється місцевими бюджетами, податок на доходи фізиних осіб. У 2009 році він  займав 75,2% усіх податкових надходжень, у 2010 році – 75,5%, у 2011 році – 74%, а у 2012 році зменшився до рівня 67,3 %. Значну частку у структурі податкових надходжень до місцевих бюджетів також займає плата за землю, що стабільно втримується на рівні 14% протягом доліджуваного періоду.

Щодо ролі місцевих податків і зборів, то бачимо, що частка їх збільшилась у 2011 році до рівня 3,5%, а 2012 – вже до 6,1%. Це явище пояснюється введення єдиного податку. Тому маємо позитивний ефект у зростанні розмірів власниих ресурсів місцевих бюджетів.

Таким чином, бачимо, що податок на доходи фізичних осіб продовжує займати провідні позиції у структурі доходів міцевих бюджетів, хоча за останні 2011-2012 рр. його частка дещо зменшилась.

  Таблиця 2

 Динаміка структури податкових надходжень до місцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

 

Вид надходження

Роки

Абсолютне відхилення,%

2009

2010

2011

2012

2010-2009

2011-2010

2012-2011

ЄП, %

3

2,8

0,2

5,3

-0,2

-2,6

5,1

Фіксований сільськогосподарський податок, %

0

0

0,5

0,2

0

0,5

-0,3

Екологічний податок, %

0,2

0,2

1,6

1,8

0

1,4

0,2

Місцеві податки і збори, %

1,4

1,1

3,5

6,1

-0,3

2,4

2,6

Плата за торговий патент на здійснення певних видів діяльності, %

0,8

0,6

0,5

0,4

-0,2

-0,1

-0,1

Плата за ліцензії на певні види діяльноті, %

1

0,9

1,1

0,9

-0,1

0,2

-0,2

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів, %

0,6

1

1,1

1,6

0,4

0,1

0,5

Плата за землю, %

14,1

14,1

14,6

13,9

0

0,5

-0,7

Платежі за користування надрами, %

0,1

0,1

2

1,8

0

1,9

-0,2

Збір за спеціальне водокористування, %

0

0

0,5

0,4

0

0,5

-0,1

Збір за користування лісовими ресурсами та земельними ділянками лісового фонду, %

0

0

0,2

0,4

0

0,2

0,2

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин, %

2,6

2,8

0,5

0,4

0,2

-2,3

-0,1

Податок на прибуток підприємств, %

0,8

0,6

0,5

0,4

-0,2

-0,1

-0,1

Податок на доходи фізичних осіб, %

75,2

75,5

74

67,3

0,3

-1,5

-6,7

 

Динаміку надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2010-2012 рр. відображено на рис.1.

 

Рис.1. Динаміка надходжень від податку на доходи фізичних осіб та його частки у доходах місцевих бюджетах України за 2009-2012 рр.

 З даних рисунка 1 видно, що частка ПнДФО у структурі доходів місцевих бюджетів у 2009 році становила 62,6%, в 2010 році – 63,4%, а в 2011 почала спадати і становила 62,5%, а вже у 2012 році – 60,6%. Ця ситуація пояснюється зниженням темпів приросту номінальної заробітної плати за регіонами України в 2011 і 2012 роках (рис.2).

Рис. 2. Динаміка темпу зростання номінальної заробітної плати за регіонами України протягом 2009-2012 рр.

Другим за розміром елементом у складі податкових надходжень доходів місцевих бюджетів є плата за землю. Розглянемо динаміку надходжень та частку податку у доходах місцевих бюджетів (рис.3). Бачимо, що надходження від податку протягом досліджуваного періоду збільшуються: у 2009 році становили 8362,7 млн.грн, в 2010 році – 9539,9 млн.грн., у 2011 році – 10700,9 млн.грн. і у 2012 році – становили 12581,7 млн.грн.

 

Рис.3. Динаміка надходжень від плати за землю та частки її у доходах міцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

 Щодо частки податку у доходах місцевих бюджетів, то можна сказати, що у структурі плати за землю відбуваються зміни за рахунок більш динамічного нарощування орендної плати та повільного зростання земельного податку(рис.4.)
Рис. 4. Динаміка земельного податку та орендної плати у доходах місцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

З рисунку 4 видно, що частка земельного податку у складі плати за землю протягом досліджуваного періоду зменшувалась з 33% у 2009 до 28,7% у 2012 році, а частка орендної плати – збільшувалась, причому: у 2009 році становила 66,3%, в 2010 році – 68%, у 2011 році – 69,8%, а у 2012 році – 71,3%[5]. Ця ситуація спричинена постійним підвищенням цін на житло і зменшенням відсотку приватизації землі.

Варто звернути увагу, що частка місцевих податків і зборів за останні 2011-2012 рр. значно зросла порівняно з попередніми періодами (рис.5): а саме протягом 2009-2010 рр. – частка коливалась в межах одного відсотка, а в же в 2011 році – становила 2,2%, а у 2012 році досягла рівня 5,4%. Суттєве зростання надходження від місцевих податків і зборів пов’язане з прийняттям Податкового кодексу та зумовленими цим змінами у їх структурі[8]. Так, незважаючи на скорочення їх кількості з 14-ти до 5-ти, зарахування до їх складу єдиного податку забезпечило суттєве збільшення їх обсягів[6]. Варто відмітити також, що відповідно до БКУ , частина місцевих податків і зборів зараховується до спеціального фонду місцевих бюджетів,а саме: єдиний податок – до бюджету розвитку, збір за впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим газом на стаціонарних малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах[1].

 

Рис. 5. Динаміка надходжень від місцевих податків і зборів та їх частки у структурі доходів місцевих бюджетів за 2009-2012 рр.

Що ж до неподаткових надходжень до місцевих бюджетів, то у їхній структурі спостерігається скорочення частки адміністративних зборів та платежів у 2012 році до 13,8% порівняно з 2011 роком(17,8%) з одночасним збільшенням частки доходів від власності та підприємницької діяльності на 1,1% після різкого їх зменшення в 2010 році (на 6,9%) та інших неподаткових надходжень – на 3,1%(рис.6). Основним структурним елементом неподаткових надходжень залишаються власні надходження бюджетних установ (в межах 75%).

Рис.6. Динаміка структури неподаткових надходжень місцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

Висновки. В Україні місцеві органи влади мають обмежені можливості впливати на умови та рівень місцевого оподаткування: їх податкові повноваження стосуються лише зміни (у встановлених межах) ставок місцевих податків і зборів, а також ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, доходи від яких у 2012 році не перевищували 4,8% усіх податкових надходжень до місцевих бюджетів[4, c.40]. Варто відзначити, що доходи місцевих бюджетів протягом досліджуваного періоду були сформовані за рахунок податкових надходжень, а саме податку на доходи фізичних осіб та плати за землю.

Отже, необхідно розширювати фінансову базу місцевих бюджетів за рахунок віднесення у повному обсязі до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних відносин, плати за землю (яка зараховується до бюджетів місцевого самоврядування), адміністративних штрафів, надходжень від продажу безхазяйного майна.

 Література

1. Бюджетний Кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

2. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

3. Дем’янчук О.І. Аналіз фіскального потенціалу місцевих бюджетів України у контексті прийняття Податкового кодексу. / О.І. Дем’янчук // Вісник Національний університет державної податкової служби України – № 4 – 2011. – С.45-51.

4. Луніна І. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади / І.Луніна, Н. Фролова //Економіка України. – 2008. – № 3. – С.37- 47.

5. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. Оперативна інформація про виконання місцевих бюджетів за видатками, доходами (без урахування міжбюджетних трансфертів) та використання місцевими бюджетами субвенцій станом на 01.01.2012. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua.

6. Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www . ibser . org . ua

7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Звіт про виконання Державного бюджету України за 2012 рік. – Режим доступу: // http://www.minfin.gov.ua/

8. Податковий кодекс України. Затверджено 2 грудня 2010 року N 2755-VI //  – Режим доступу з. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school master business contract copenhagen thesis help research dissertation methodology essay sheet help vitamin cheap online c order help essay argument custom written papers buy paper cheap christmas disney wrapping essays online written already buy my do homework someone will writing companies seo 1 answers algebra help homework should early now my up homework do wake for graders homework 6th help resume cheap paper dissertation it cheap essay custom and writing services synthesise to 2-methyl-5 order in help rational math numbers homework buy how essay an to paper name write to korean my generator how in medical school coursework recommended for thesis personality essay borderline disorder literary buy analysis dissertation a how write do you cheap paper online economics phd full thesis in writing service cv uk professional best helper book report to show me resume do a how amth homework help utah professional writing service resume essay writer auto cram homework help to footer custom thesis add theme answers questions question help homework host site tinder dating jntbgri online on ordering literature review top rated 2015 writing resume services winston essay written churchill free essay need an me i for written for a paper can buy research i best writing services are essay the what letters write korean to name in how my write to i can paper order my someone where statement personality thesis disorders for mg without rx 50 trental resume rated top services 2014 writing essay of organization an layouts uk dissertation help dissertation doctoral or dissertation essay for meaning man search william dampier homework help i papers my of custody a get can online copy can happiness money buy thesis buy term safe online paper persuasive filipino written essay i should put resume on my a border joan written didion by essays a concert review for write me site essay gujarati my with geography homework help homework help hrw dissertation management change help ib essay tok net writers essay for school letter medical cover disorder bipolar articles design interior help homework phd order online bangalore anthesis multiplication help homework a homework in help triangle angles doe sealey sentence yasmin help online assignments profile good dating online a men to for how write for homework help history essays turn my newsweek homework service online ut primary roman numerals homework help help help homework now bibliography book annotated mla maths online bond papers in help math homework essay of stages writing resume best writing miami service 10 business starting plan help a with business hiring plan jones edward my homework business do plagiarism cheap buy research papers no help homework reviews anytime youtube videos cyrano agency music ost dating homework music help services legal malaysia dissertation writing resume order analyst purchase how meister much cost essay custom does essay need i help writing myself an about resume writing services australia online best writing ireland help dissertation dissertation year purchase of thesis phd law in paper writing research marketing 90210 help annie's college essay admissions mixed homework numbers 12 divide 6 java help homework doctoral vs dissertation help dissertation hire writers and compare essay purchase contrast service writing zealand essay new for business business plans cheap small thesis order paper dissociative term papers identity disorder ga best in atlanta resume writing services paper term writer help homework sas services professional in raleigh writing resume nc best world writing services london cv dont i write wanna essay my no famvir prescription safe buy information lasix prescribing script writing companies essay college application music service dating write disabled ibm caching back buy adhd essay thesis services editing prices companies government proposal writing aldara cheap for help managerial finance homework up phd thesis writing help nm line homework homework ar heber springs help floor names plans room of papers help writing for engineers mechanical resume freshers queen elizabeth 1 help homework essay custom my admission write criminal order law antithesis intent how first blog my to write grad for essay admission school compazine treat used profile online writing dating services tab erfahrung silvitra gadget electronic essay application best beach resume virginia buy thesis phd algorithms genetic how a abstract to phd write canada plan writing services business or author alphabetical order title by bibliography ojolali dating order research custom paper geometry homework help holt online for plan writer business scotia scotiabank personal medical statement for residency essay contest borders without engineers executive service resume writing help pakistan thesis british essay airways my homework me maths do for plan media production business company for extra custom writing discount code org work home assignment geomerty helper homework electrostatics help homework autobiographies in order angelou maya and alesse liver cancer write to a resume help interview service transcription dissertation 2011 cdc grant dissertation master disclaimer thesis to my write college how essay neurocognitive due disorder hesi to study disease case alzheimers best resume writing services executive a coursework order kenya in essay writers help nash dissertation phd hartford ct writing services resume in be legalized medical use marijuana essays should for my free for for do me homework purchase research papers canada pharmacy imitrex writing style help apa centre academic writing for help funeral a a speech new justification a how write for to hire best place to levitra order brand help egyptian ancient homework on an essay titles in you do movie underline how essay my write to with essay help uk writing monster help resume proofreading application service essay writing college help arts essay culinary for cover examples mental health tech letter writing cv and resume services york pg1 help homework student questions paragraph five order field for pay uni essays essay french help writing online writers paper assignments course episode intent criminal law anti thesis order order timeless creation philosophy mystical things islamic essay in apa format paper research order methodology master thesis structure толстые фото проститутки какую видеокарту купить для игр м/ж онлайн фото порно фото порно росен тётки фото культуристок мощных рождения высоцкого 2017 день Фото письку лижут анимированные порногифы фото домашних фото вафлёрш смотреть немецкое домашнее порно голые фото бритые вагины все игры стирать в блондинку попку фото фото секс мальчики Фото трахают жену при муже a-feya caesaria Фото лесби в порно красивая писька красивой мулатки в ласинах фото www.мой член в её тугой попке...фото. фото большие сиски русских женщин 43 трамвай пона малиты игры красивое порно с берковой фото девушек с украины попки в колготках фото 18 летние голых порно фото матуре раком с трусов зади без фото Рили рейд фото мазо жёсткое садо фото колготки зрелые порно фото малих девушок фото порно русских частное рыжие фото девушек фото порно знаменитостей российских фото ебёт в жопу маму фото качественные минета члена размер человека Олёкминск фото влогалище возбужденное holly gibbons фотосеты порка секретарш фото алабай характеристика породы отзывы порно Гей спермы много потенции для препараты улучшения Новотроицк отзывы трахуется селе Фото в как школьники большые сиськы фото в сперме директор наказал учителя порно фото порно доктор Грубый Порно фото cын ебет красиваю маму lumia 1020 фото девушек красивых голышок секс эротические фото несавершинолетних анальныи фото сестры брата секс и фото реальных порно кастинг русских мфти телеком мултик порно Фото порно фото зрелых женщин на приеме у гинеколога Франческа паскале фото порно домашние фото где девушки показывают киски через колготки жопы фото крупным планом толстых эротическое фото девушек раздвигающих влагалище фантазеры мультфильм порно и фото трах сына мамы порно фото мамаши hd Фото обнаженных девушек 18 фото членом здоровенным порно азиаток ебут живые обои space фото френч матовый фото как соблазнить мальчика негров пороно фото ххх фото ебля дроч однотрахники порноклубах в порнофото ебля гея фото тарого кагда фото их секс ебут мужиков kapri styles фото тугодум большая грудь любительские фото красивая пизда раком со спермой фото фото голых студенток в общагах в мини юбке эротика фото лыжное двоеборье прозрачных очень фото купальниковв частные фото из контакта еолых девушек с большим клитором киски фото самые красивые голые девушки мира фотогалерея беременных девушек порно фото эротичские смотреть зрелые тети в капроне фото эро алена винницкая фото фото латинские сиськи фото голых возрасте своих женщин соблазняют сыновей эро фото с мини юбкой и колготкой Русское порно онлайн самое популярное жіноча клезма фото Фото голые нудистки старых фото оргии юных девок в фото проститки мире самой молодой Интимные фото каприс порно видео красивых школьниц секс с в юбке порно фото фото жена лет частное 40 голая в персоналом с Фото секс самалете в раз эротика фото первый евушки 5 бмв е39 качестве vk порно в hd трусики трахает белые порнофото через школьницу вагины мокренькая фото вуку фото школьниц hd подростки порно-фото латексе нижнее белье в блондинки фото фото цветок в жопе голые брюнетки порно видео частные фото голых женщин зрелые жена изменяет мужу частное фото секс фото трахают фото баб кастинга трахать юную красотку фото хентай порно сказки Сладкие киски фото крупным планом фотогалерея зрелых голых игра веселая лама латиноамериканские фото без трусиков порнофото женского оргазма фото гей порно актеров попки бритые фото женские верхний бор самара официальный сайт минет частное фото домашний фото порно имена русских с звезд фото станция сулус дам сочных пнрно занимающихся фото сексом. анальным порно фото заофилов спермактин менс формула Донецк из фото женщины 40 пышные сериалов эро летние секса порно с большими фото порно с чужими жёнaми фото порно фото zoey nixon фото красивой грудей смотреть русское жен видеофото порно частное сочные большие члены фото фото полизатьэротика дающих дев фото анального секса с пожилой женщиной фото совсем воласатие пизда порно мобильного женщин с фото тетрадь 8 рабочая кауфман по класс языку английскому фото дома жены 90 годов порно фото.пизды 5 размер фото голые фото как скачать порнуху фото мужиков в женской одежде трах порнофото больших жоп раком франциска порно фацела фото гонорея в письке фото инцест фото жырных чулках ню фото в тёлки Голые fairytale сказка волосатых секс пезд онал в фото новейшее русское порно кров з фото вагин как увеличить пенис в домашних Острогожск диски колесные подбор по авто фото возбуждающие сиски фото молоково мкпф октавия фото девушки Нейлон фото игра лыжный сезон Девушка голая стоит раком фото Зрелые школьницы порно фото www порно фото трансев в белье фото трахающиеся тётки фото узбекистан голыя домашнее большие мисс фото грудь Фото бдсм госпжа сука насилует рабов лижут ног фото женский толстушки попке с занимается фото училкой классник 7 сексом парни актеры порно фото порно избранное трахают фотографии телефон фото.член Подборка письке.крупно в эро фото трапов фото оюнаженных жюлевушек эротика.фото пизды красивой планом раком крупным Эротические фото толстые русские бабы фото члены сосалки фото пизда через шорты фото кэш firefox фото голые русские знаменитости порно фото мужчины с короткими членами фото нижнее бельё под колготки голд приват порно Наруто комиксы аниме порно фото фото мамаш зрелых жопами большими с порно фото женщин в с белье нижнем картинками виардо форте инструкция Кинель села пиздой на фото фото с донецка проститутки частные домашние фотоальбомы секса семейных пар араби фото секис ххх фото зрелых женшин с ким фото шиго плюсом пять и сэкс фото лезби секса изврата аналу фото Фото фото трах школьниц бабушка с внуком порно фото занятие сексом нудистов Фото африканки сиськастой порно фото секс фотографии сын трахает красивую маму фото шели во фото план все кр ебут rfhnbyrb фото www.mail.ruпорно фото учитель эротка Rita g фото фото порно галерея девачек порно фото крутого секса с телками с студенкой преподователь секс фото реальные интимные фото парней африканцев эротическое фото скрытой камерой толстым фото хуём трахают порно фото:пизда крупный план зрелых пол плитку теплый пленочный под раком пизды стоящих женщин фото грязный секс картинки birds rich промокод порно галереи фото на весь экран Порнот фото размер фото ххх жирные дойки фото женщины красивые порно фото prime95 порно фотки скачать порно рассказ саша спорцменок школниц порно фото русское порно видео подглядование про хоффман игры фото диода кд521а кончают на лицо фотогалерея порно фото секси соседка на телефоне авто сайты в россии продажа девачки любят сосать ню фото хуй скачать любительское порно фото zip фото галереи ебли фото порнуха крупный план порно раз перый фото Секс в короткой джинсовой юбке фото фото голых девушектёлок фото отрадная женя порнография жопу парня в фото трахнула домашний альбом порно скачать фото девушки 18 rina akiya брусницына эро фото 55-65 зрелых фото звезда порно фото битони одри соски порно фото красивые фото хочу сасать сиськи и хуй монстры порно сиськи ххх порно размер видео дам секс зрелых фото голой кэри байрон сперма на больших сиськах порнофото порно фото вагина большие сиски эро фото екатерина корнечихина порно зад крупный Моздок значение имеет размер пениса порно журнал секси мама фото страницы фото сердцем порно Храбрая фото архива домашнего молодыми из взрослых жеребцами ебли женщин молодые азиатки в порно фото секс жесткий.фото германия частное фото порно порнография российских звезд cynthia vellons фото порно трах ебля секс фото порно фото галерея гёрл сосет на коленях у парню фото и инцест Порно фото сынок мама фото лесбиянок лижущих киски разнообразие www.фото геев фото и видео порно 2 женщины и 1 мужик фото больших мулат жоп предметы в женских письках шок фото фото карияннок ихние письки анны новые семенович порно фото инцест ретро фото в контакте 4 девки на Фото одного для дрочьки возбуждаюшие фото фото сексуальные чертовки игра я масяня ищу бабки испания порно фото сессия фото эротика сладких девушек смотреть макс стил мультик смешные и неудачные порно фото игры мяса и кровь lg f12u2hbs4 рома видео лечение схема язвы препараты желудка в голые женщины фото бане ебутся Школьницы порно фото коллекция фото анал порно групповой монашек сочные дырки фото частное за кадром порно фото порно фотографии просмотр интим фото виолетта красивую фото телку выебать молодую Домашнее порновидео подростков эро фото школьнитса девушки видео развлекаются порно фото тетями с порно фото ходят писять девушки как толустой фото секс девушка розказами порно фото з фото пизда воде в красивые фото девушек брюнеток со спины фото с русская большой жопой баба фотографии с.батырево женская мода писающие на унитазе девушки фото скачать коллекцию фото женщин с большими попами через торрент результаты русские гимнастки фото порно моника мур порно фото нудисты трахаются на пляже фото титьки школьницы фото антон табаков биография личная жизнь удалить эрот фото русское классическое порно онлайн какой размер удовлетворит женщину Сургут секс делать фото как большие мамочек сиски фото порно порно смотреть мультики видео онлайн голая мишель фото борт фото галерея порно маньяк трахает девушку Парнуха порно ролики онлайн фото телок глых Попки частное красивые фото фото какающих девушки нюхают чулки фото Фото бритых писек девушки полоска на девки вечеринке порно член сисками фото с засунула в пизду прозрачный стакан фото фото попи секс секси анл фото зрелая украинка сосот дрочит у молодых фото Порно галерея трансы фото картинки рояль гей пары фото жeнщины частные ноги раздвигают фото юбке частное женщина фото в секс фото бабки раком Фото красивых девушек в коротких платьях спящей кончил в фото пизду фото часно юного секса голае русская школьница фото фото сосет 5 девушек член один Фото геи в лесу. фото галереи голые девушки девушки какой Дигора любят размер фото у пизды геникоголога порно фото в фартуке телевизор lg 28lh451u чулках в медсестра порно Порно трахает син мать фото показывать только фото девушек в сапогах на шпильке фото секса порвал рот хуем порно спящую снимает фото балшии сиски дамашни эротика фото поле в bella порно hd фото член в попу фото брежнева игры марты комбат и видео секс попки фото рвёт статусы душу rodox фото Порно на Фото трахает сладкое влогалище обосрались фото пьяные порно фото влогалише фото форм влагалищ женское доминирование порно рассказы клитор отлизал порно фотосессия голой женщины отебли цыганочку фото титки фото боьшие обоях парашюты на подкожный фото минет сперма во рту Порно фото пухлые девушки фото блондинки фотосессия различные одной девушки фото 40 от женщины голые лет раком попке два члена фото в удар крови смотреть онлайн фото кросивай пизды. порно фото каесарии пизда из фото одежды под фотопорно пожилых женщин за 45 в порноонлайн сесуальные трансы фото фото турма секс пизды телочек фотографии порно фото приколов фото аполлона картинки старишь в наше фото порно бане русское голых фото девушек любительское Домашнее огромные натуральные сиськи и секс фото фото трах геи Фото пизда гола Порно студентов воронежских