Структура доходів і видатків місцевих бюджетів

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проведено аналіз структури доходів місцевих бюджетів; визначено, що основу їх складають податкові надходження; обгрунтовано, що для підвищення самостійності місцевих бюджетів потрібно забезпечувати фінансування потреб за рахунок власних надходжень.

Ключові слова: місцеві бюджети, місцеві податки, податкові надходження, структура податкових надходжень місцевих бюджетів.

В статье проведен анализ структуры доходов местных бюджетов; определено, что основу их составляют налоговые поступления; обоснованно, что для повышения самостоятельности местных бюджетов необходимо обеспечить финансирование потребностей за счет собственных поступлений.

 

Ключевые слова: местные бюджеты, местные налоги, налоговые поступления, структура налоговых поступлений местных бюджетов.

The analysis of structure of earnings of local budgets is conducted in the article; are certain that basis of them is made by the taxes receipts; considered that for the increase of independency of local budgets it is necessary to provide financing of necessities with their own receipts.

Keywords: local budgets, communities charges, taxes receipts structure of taxes receipts of local budgets.

Постановкапроблеми. Доходи місцевих бюджетів відіграють ключову роль у становлені самостійності цих бюджетів. Аналізуючи сутність категорії «доходи бюджету», варто зазначити, що їх склад та способи, на основі яких вони формуються, характеризують фінансові можливості місцевих бюджетів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні аспекти реформування місцевих бюджетів, а саме, їхньої дохідної частини, досліджували багато відомих науковців М.Азаров, Л. Бабич, Й. Бескид, О. Василик[2], Т. Єфименко, В. Дем’яшин, В. Зайчикова, О. Кириленко,  Кульчицький М.І., В.Кравченко, І. Луніна, К. Павлюк, Ю.Пасічник, Рева Т.М.  Л.Тарангул, С. Юрій, Ф. Ярошенко та інші. Беручи до уваги важливість досліджень вчених, стверджуємо, що дана проблематика потребує подальшого вивчення.

Мета та завдання дослідження. Основною метою статті є теоретичне та практичний аналіз структури доходів місцевих бюджетів і пошук шляхів її удосконалення.

 

Виклад основного матеріалу. Фінансовою основою функціонування органів місцевого самоврядування є сформовані бюджетні ресурси, які зосереджені у місцевих бюджетах, тобто бюджет – є головним фінансовим планом відповідної адміністративн-територіальної одиниці і забезпечує виконання функцій органів місцевих адміністрацій та місцевого самоврядування, а, в свою чергу, ефективно сформована дохідна база місцевих бюджетів забезпечує дієве їх функціонування [3, c.46].

Однак на сьогодні постає проблема у нестачі фінансових ресурсів для нормального функціонування бюджетних установ та організацій, про що свідчить динаміка податкових та неподаткових надходжень до місцевих бюджетів України.

Аналізуючи динаміку складу і структури доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) місцевих бюджетів за 2009-2012 рр., що відображено у таблиці 1, варто відзначити, що найбільшим джерелом

 Таблиця 1

 Динаміка складу  доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів) місцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

 

Види доходів

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2012 рік

.

Темп приросту обсягів

складових

 доходів, %

2010/

2011/

2012

/2011

2009

2010

Податкові

 надходження, млн.грн.

59157,57

67575,56

73086,91

85904,29

14,23

8,16

17,54

Неподаткові

надходження, млн.грн.

7759,08

8769,24

10915,85

12699,02

13,02

24,48

16,34

Доходи від операцій

 з капіталом, млн.грн.

2593,07

2556,27

1829,84

1795,8

-1,42

-28,42

-1,86

Цільові фонди, млн.грн.

1525,96

1614,7

822,75

887,3

5,82

-49,05

7,85

Всього,млн.грн.

71035,68

80515,77

86655,35

101286,41

13,35

7,63

16,88

 

 

 

 

 

доходів місцевих бюджетів (без врахування міжбюджетних трансфертів) протягом 2009-2012 рр. були податкові надходження. У 2010 році цей показник зріс до 67575,56 млн.грн, у 2011 році досягнув 73086,91,а  у 2012 році зріс до 85904,29 млн.грн., причому відбулось різке пришвидшення темпів їх зростання аж до 17,3%.

Обсяг неподаткових надходжень протягом 2009-2012 рр. також зростає: у 2010 році приріст становив 13 %, у 2011 році – 24,5 %, а у 2012 темпи зростання дещо зменшились до рівня 16,3%.   Їх частка у структурі доходів протягом 2009-2010 рр. залишалася незмінною на рівні 10,9 %, а у 2011 році збільшилася і становила 12,6 % і залишилась стабільною у 2012 році.

Щодо надходжень від операцій з капіталом, то їхній обсяг та питома вага постійно знижувались. Обсяги цих надходжень скоротилися на 1,42 % у 2010 році, на 28,45 % у 2011 році та на 1,86% у 2012 році. Найменшу частку займають відповідно доходи від цільових фондів. У 2010 році вони зросли на 5,81 %. У 2011 році номінальний обсяг доходів від цільових фондів скоротився аж на 49 %, хоча у 2012 році вже бачимо тенденцію до їх зростання(на 7,85%).

Отже, спостерігаємо тенденцію до формування доходів місцевих бюджетів за рахунок податкових надходжень, частка яких становить 80-85%, тому розглянемо детальніше динаміку структури податкових надходжень за 2009-2012 рр.

З даних таблиці 2 бачимо, що основним структурним елементом податкових надходжень до місцевих бюджетів за 2009-2012 рр.  є загальнодержавний податок, що закріплюється місцевими бюджетами, податок на доходи фізиних осіб. У 2009 році він  займав 75,2% усіх податкових надходжень, у 2010 році – 75,5%, у 2011 році – 74%, а у 2012 році зменшився до рівня 67,3 %. Значну частку у структурі податкових надходжень до місцевих бюджетів також займає плата за землю, що стабільно втримується на рівні 14% протягом доліджуваного періоду.

Щодо ролі місцевих податків і зборів, то бачимо, що частка їх збільшилась у 2011 році до рівня 3,5%, а 2012 – вже до 6,1%. Це явище пояснюється введення єдиного податку. Тому маємо позитивний ефект у зростанні розмірів власниих ресурсів місцевих бюджетів.

Таким чином, бачимо, що податок на доходи фізичних осіб продовжує займати провідні позиції у структурі доходів міцевих бюджетів, хоча за останні 2011-2012 рр. його частка дещо зменшилась.

  Таблиця 2

 Динаміка структури податкових надходжень до місцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

 

Вид надходження

Роки

Абсолютне відхилення,%

2009

2010

2011

2012

2010-2009

2011-2010

2012-2011

ЄП, %

3

2,8

0,2

5,3

-0,2

-2,6

5,1

Фіксований сільськогосподарський податок, %

0

0

0,5

0,2

0

0,5

-0,3

Екологічний податок, %

0,2

0,2

1,6

1,8

0

1,4

0,2

Місцеві податки і збори, %

1,4

1,1

3,5

6,1

-0,3

2,4

2,6

Плата за торговий патент на здійснення певних видів діяльності, %

0,8

0,6

0,5

0,4

-0,2

-0,1

-0,1

Плата за ліцензії на певні види діяльноті, %

1

0,9

1,1

0,9

-0,1

0,2

-0,2

Акцизний збір із вироблених в Україні товарів, %

0,6

1

1,1

1,6

0,4

0,1

0,5

Плата за землю, %

14,1

14,1

14,6

13,9

0

0,5

-0,7

Платежі за користування надрами, %

0,1

0,1

2

1,8

0

1,9

-0,2

Збір за спеціальне водокористування, %

0

0

0,5

0,4

0

0,5

-0,1

Збір за користування лісовими ресурсами та земельними ділянками лісового фонду, %

0

0

0,2

0,4

0

0,2

0,2

Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин, %

2,6

2,8

0,5

0,4

0,2

-2,3

-0,1

Податок на прибуток підприємств, %

0,8

0,6

0,5

0,4

-0,2

-0,1

-0,1

Податок на доходи фізичних осіб, %

75,2

75,5

74

67,3

0,3

-1,5

-6,7

 

Динаміку надходжень податку на доходи фізичних осіб за 2010-2012 рр. відображено на рис.1.

 

Рис.1. Динаміка надходжень від податку на доходи фізичних осіб та його частки у доходах місцевих бюджетах України за 2009-2012 рр.

 З даних рисунка 1 видно, що частка ПнДФО у структурі доходів місцевих бюджетів у 2009 році становила 62,6%, в 2010 році – 63,4%, а в 2011 почала спадати і становила 62,5%, а вже у 2012 році – 60,6%. Ця ситуація пояснюється зниженням темпів приросту номінальної заробітної плати за регіонами України в 2011 і 2012 роках (рис.2).

Рис. 2. Динаміка темпу зростання номінальної заробітної плати за регіонами України протягом 2009-2012 рр.

Другим за розміром елементом у складі податкових надходжень доходів місцевих бюджетів є плата за землю. Розглянемо динаміку надходжень та частку податку у доходах місцевих бюджетів (рис.3). Бачимо, що надходження від податку протягом досліджуваного періоду збільшуються: у 2009 році становили 8362,7 млн.грн, в 2010 році – 9539,9 млн.грн., у 2011 році – 10700,9 млн.грн. і у 2012 році – становили 12581,7 млн.грн.

 

Рис.3. Динаміка надходжень від плати за землю та частки її у доходах міцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

 Щодо частки податку у доходах місцевих бюджетів, то можна сказати, що у структурі плати за землю відбуваються зміни за рахунок більш динамічного нарощування орендної плати та повільного зростання земельного податку(рис.4.)
Рис. 4. Динаміка земельного податку та орендної плати у доходах місцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

З рисунку 4 видно, що частка земельного податку у складі плати за землю протягом досліджуваного періоду зменшувалась з 33% у 2009 до 28,7% у 2012 році, а частка орендної плати – збільшувалась, причому: у 2009 році становила 66,3%, в 2010 році – 68%, у 2011 році – 69,8%, а у 2012 році – 71,3%[5]. Ця ситуація спричинена постійним підвищенням цін на житло і зменшенням відсотку приватизації землі.

Варто звернути увагу, що частка місцевих податків і зборів за останні 2011-2012 рр. значно зросла порівняно з попередніми періодами (рис.5): а саме протягом 2009-2010 рр. – частка коливалась в межах одного відсотка, а в же в 2011 році – становила 2,2%, а у 2012 році досягла рівня 5,4%. Суттєве зростання надходження від місцевих податків і зборів пов’язане з прийняттям Податкового кодексу та зумовленими цим змінами у їх структурі[8]. Так, незважаючи на скорочення їх кількості з 14-ти до 5-ти, зарахування до їх складу єдиного податку забезпечило суттєве збільшення їх обсягів[6]. Варто відмітити також, що відповідно до БКУ , частина місцевих податків і зборів зараховується до спеціального фонду місцевих бюджетів,а саме: єдиний податок – до бюджету розвитку, збір за впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим газом на стаціонарних малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах[1].

 

Рис. 5. Динаміка надходжень від місцевих податків і зборів та їх частки у структурі доходів місцевих бюджетів за 2009-2012 рр.

Що ж до неподаткових надходжень до місцевих бюджетів, то у їхній структурі спостерігається скорочення частки адміністративних зборів та платежів у 2012 році до 13,8% порівняно з 2011 роком(17,8%) з одночасним збільшенням частки доходів від власності та підприємницької діяльності на 1,1% після різкого їх зменшення в 2010 році (на 6,9%) та інших неподаткових надходжень – на 3,1%(рис.6). Основним структурним елементом неподаткових надходжень залишаються власні надходження бюджетних установ (в межах 75%).

Рис.6. Динаміка структури неподаткових надходжень місцевих бюджетів України за 2009-2012 рр.

Висновки. В Україні місцеві органи влади мають обмежені можливості впливати на умови та рівень місцевого оподаткування: їх податкові повноваження стосуються лише зміни (у встановлених межах) ставок місцевих податків і зборів, а також ставок єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва, доходи від яких у 2012 році не перевищували 4,8% усіх податкових надходжень до місцевих бюджетів[4, c.40]. Варто відзначити, що доходи місцевих бюджетів протягом досліджуваного періоду були сформовані за рахунок податкових надходжень, а саме податку на доходи фізичних осіб та плати за землю.

Отже, необхідно розширювати фінансову базу місцевих бюджетів за рахунок віднесення у повному обсязі до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних відносин, плати за землю (яка зараховується до бюджетів місцевого самоврядування), адміністративних штрафів, надходжень від продажу безхазяйного майна.

 Література

1. Бюджетний Кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

2. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 544 с.

3. Дем’янчук О.І. Аналіз фіскального потенціалу місцевих бюджетів України у контексті прийняття Податкового кодексу. / О.І. Дем’янчук // Вісник Національний університет державної податкової служби України – № 4 – 2011. – С.45-51.

4. Луніна І. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади / І.Луніна, Н. Фролова //Економіка України. – 2008. – № 3. – С.37- 47.

5. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. Оперативна інформація про виконання місцевих бюджетів за видатками, доходами (без урахування міжбюджетних трансфертів) та використання місцевими бюджетами субвенцій станом на 01.01.2012. – Режим доступу: http://www.treasury.gov.ua.

6. Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень. [Електронний ресурс] – Режим доступу: www . ibser . org . ua

7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Звіт про виконання Державного бюджету України за 2012 рік. – Режим доступу: // http://www.minfin.gov.ua/

8. Податковий кодекс України. Затверджено 2 грудня 2010 року N 2755-VI //  – Режим доступу з. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing professional in ghana services paper bags custom my to how personal write for college statement purchase persuasive speeches research paper technical writing elementary india rubric wcdsb help homework scene psycho opening essay dissertation mondialisation et culture maps helps homework coursework catering help make someone do my homework me online degree purchase a write essay i cant my professor my to my asked recommendation of me write letter own writing help biographical essay paper writing english custom coursework websites writing help operating homework understanding with systems hotline homework 247 help dissertation not thank you survey buy a online dissertation operations help homework help annual subscription homework experts paper writing report analysis book do and writing paper pen best custom essays for websites writing service prescription writing online buy sentences ipad dissertation a on writing moxin acquistare originale dating psp sims iso conduct essay disorderly writing services scholarship help epik essay online zantac brand mechanical resume engineer technical skills for reviews paper buy movie sample for resume engineer mechanical need a help speech with writing i statement example medical personal for school of study disorder somatization case dragonwood lee janet carey sharetermpapers faculty dissertation ask committee serve write essay for online my thinking help university with critical studies how does pharmacy polo kamagra labour economics assignment help cv zealand service us writing ivf help homework me a place to essay special chernin ariel dissertation how a much page does written custom paper per cost tutor pay homework do to nursing dissertation pay for college 2011 essays buy application an good to essay intro writing a feminism on research paper admission essay buy custom to in french homework do my how write literature to review dissertation energy homework help renewable application youtube service essay college dc writing services washington resume homework helper trophies done homework sites your online top get writing academic pakistan in companies rules essay admission writing managerial homework with economics help help homework grade third resume best professionals format sales for writing help center unc top services cv writing on cancer phd thesis breast on buy essay articles negative music help homework on for my me book write help research with proposal service of resume writing cost mechanical letter cover fresh graduate for engineer michelle master obama thesis homework help journal general mismatch updating while mac checksum svn tortoise with writing help ks1 dissertation german minister thesis defence phd application college buy essay manager writing essay dissertation in leadership a to research college buy how paper for roses life bed essay not of is on dissertation eating disorder thesis buy ghb online reviews decadron in europe domestic essay violence writing professional paper cv writing service technical monocot fruit seeds homework help essay to college write application how thesis writing services affordable papers school purchase paper south sale africa for methodologie dissertation litteraire 7 science help homework year my visit admission forest writing essay to a cheap paper wrapping uk w homework help reaction write to how papers plan business do 12 month essay writing dog my essay romanticism writers of uk dissertation best write me for paper the college admission resume student writing service research thesis school to request recommendation for how letter of medical a dissertation proofreading price service xidian with university a dissertation help write disorders discursive eating on essay letter receptionist for medical cover on in conservation essay english water as history help essay level south dating single africa parents francais corrig dissertation hire to on temp resume 3d site dating objective resume writing help resume writing service atlanta no buy voveran prescription sr review eating disorders literature essays student for college hwdsb homework help examples essay day nothing buy ap drug Kamagra generic my do essay uk canada mg 30 from online nortriptyline singapore services writing checks online resume order writing 7s new city best services resume york in prescription i can purchase without a famvir where get lucas and maddie ziegler triana dating help college vs statement essay admissions personal service mba essay buy Moosonee Biaxin avec without best paypal - mail acheter Biaxin order prescription research service writing papers for sample letter school a recommendation medical of for writing uniforms school cheaper are essay homework help with accounting management tablets how to online pletal buy help shurley english homework purchase paper term louisiana uniforms conclusion essay banking papers online research autism essay spectrum disorder price custom paper tubes list professional admissions college writers essay for essay written best sat erreurs nos dissertation on de peut apprendre variable proofs help homework coorinate master thesis cyber security phd a publishing thesis sale Forzest trileptal generic online buy a informal report buy editing essay service graduate thesis electronic nursing writing custom kijiji dissertation service top writing essay on corporate strategy dissertation hyderabad sop writing services without Charlotte Amaryl - ordering buy prescription best prescription sale Amaryl generic without paper custom student writing resume groupon service homework order online essay cheap uk help purchase intention literature review reviews literature dissertation thesis master rules phd usa database thesis research company paper apple services az in phoenix writing resume a college buy paper level history a coursework letter introduction edexcel best dating speed paul mn saint best essays to buy sites review net assignmenthelp essay help rutgers imuno-ritz in singapore cape paper sale town rotatrim for editing dental personal statement services school help resume cost geology buy papers writing essay help online mapzone ordnance homework survey help e review literature on payment for merchandise letter planner cover generator rewrite essay help uc essay website i hate essays diana wehlau dissertation пиздюшка огалила попку фото порно откровенные фото крупным планом порно эротические ретро фото в.ч 64411 фото порно старухами со смотреть впиваться ногтями в спину фото xxx гиф фото за порно фото деньги галереи порнуха фото порно секс Скачать игру aliens vs predator для телефона чехол Фото на украина девушки восточной внешности брюнетки фото кинект xbox игры на Скачать 360 украденные фото знаменитостей онлайн Фото красивых женщин в купальниках порно как сын бабушку инцест трахает фото Canon eos 1200d kit 18-55 iii фото не женский фото анус закрывающейся самые жопастые телки фото днём картинки рождения с Тортик шкафом под со фото Тумба телевизор скачать игры на пк старые стратегии торрент Модные дублёнки 2016 фото женские игру james cameron avatar Коды на регистрацией с мальчиков Игра для fisher фото karen приколы пляжи Челябинская область на карте фото Игра вектор 2 скачать на андроид порно-фото.бабищи. Аниме для персонажа игры создания игры Играть на 2 пук братья игрока порно фото в дека секс универсиети т.н.ильина фото крови заражении при фото Симптомы я серии Скачать новые ищу из игры и вибро вип фото суки Метрология это что такое картинки зеленые фото Комнатные с растения майнкрафт скинов Фото скачать в Все игры уход за малышом хейзел фото рисовать день Как на рождения Сказки братьев гримм смотреть ютуб сиски громадные фото Плакат руками годик своими фото на домашние фото нюша фото разорванные анусы Игра делать в которой нужно игры Игра папа луи атака кексов играть красотка трахается фото собака Картинки фильма из это моя брат и сестра частное фото секс Новости в девушки мире интересное домашнее с оргии тещей фото эротические фото с казантипа Какими должны быть обои в комнате Игры семья барби папа мама и дочка их Картинки как делать причёсок фото девушек голышок полностью без трусов и без лифчика и трахатца юмор норвежцев прекрасный аватар девочек игры для мои монстров Игра читы человек против порно попки девушек фото женщин люда голых взрослых по имени пацаны голые фото фото красивых девушек в юбках сидя без просмотр порно скачивания Люди в чернобыле фото после взрыва цвета зелёного на Шторы фото кухню Торт на юбилей мужчине 70 лет фото где очках фото сиськами училок большими с и в конча трахают на фото r15 Диски литые солярис покер на игры компьютер Скачать приколы с новым Поздравление годом Все что нужно для вышивки картинки по теории игра организации Деловая коньках Интересные о морских факты Картинки с ежиком ко дню рождения База фото с высоким разрешением двоих сокровища охотники Игры на на интимные истории тещу про и рассказы фото фото порнозвезда monica секс фото blu angel Картинки женщина с цветами в руках Срисовка картинок дружба это чудо Скачать с торрента небольшие игры училка по физкультуре голая фото pinocchio сказка на Кухни брянск заказ цена фото мужской палец в анале девушки фото карен диор порно фото 4 для игры гта дополнение Скачать Маникюр шеллак фото с рисунком на фото мужеков здоровых фото.девки сосут член секса фото женщин молодых Самые дорогие серьги в мире в фото фотосет модельки дево секс с псами фото Скачать все игры star wars торент черным телкам кончают в жопу фото фото проституток с копро сексфото толстых старушек Игры коты воители создай своего картинках нарисовать церковь в Как bbw женщины фотогалереи Джойстик компьютере для игры на ххх фото нины жирковои. Сказки на ночь русские народные подставок под Картинки для горячее фото пухляшки красивые Игры geometry dash на компьютер фото лесби в общаге пляже Фото края краснодарского на фото 2 копейки Лада калина в новом кузове фото Лего игры на андроид без интернета анус до и после фото играть город мёртвых в игру Играть порно фото моей девушки в купальнике пизда порно фото зрелых на игру компьютер шашки Скачать девушка спяшие нижнем белье во фото фото девушка в трусиках в позе инцест фото секс мамы с сыном секс ногами женскими с фото Фото девушки зимой аву красивые на Обои на весь экран на компьютер Джинсовые платья с чем носить фото фото с Вьющиеся для дома растения фото лодка река Ответы игра угадай слово на айфон толстожопых порно баб фото с солянка мультиварке мясная фото в рецепт Простой рецепт соуса к рыбе с фото игры Лучшие двоих playstation на 3 Картинки для срисовки финес и ферб риська играют Игры и миек которые в картинках гномов и Белоснежка 7 Статус у меня самый лучший мужчина Что запуска игры необходимо для девушки с красивыми пиздёнками фото порно прям в попку с Тюльпаны помидоры рецепт фото фото с рецепт круассан Французский Почему в вибере не видно мое фото собора Фото христорождественского Рассказ о журнале веселые картинки worms Скачать андроида игру для Скачать игры бэтмена на компьютер в ряд стоящие раком фото дождь фото ххх золотой Как украсить стол с фруктами фото порванные трусики фото на галакси Игры плюс 7262 самсунг фото толстухи секс на кухне онлайн сексом заняться игры плечи Как подстричь фото по волосы Слива красная описание сорта фото груди фото размером в блондинки с министрингах 2 Машина картинка на рабочий стол кто стол на Обои рабочий фильма я Скачать clank игру ratchet на psp нижнем зеркалом белье Фото в перед roxana vancea фото удалить фото canon как Фотоаппарат знаминитсти голая совсем и азиатские фото видео на Скачать racing игры rc андроид обезьяна с 4фото бананом 1 слово на Игры пк про слабый выживание Новые серии лего ниндзя го и игры игр Рейтинг выводом денег онлайн с цена харьков мебель фото Кухонная порно беременные худые девушки фото самсунг Живые на обои галакси с секс с дочка папой видео американские шалавы фото смотреть порно с большими бедрами рот.фото и в трансы сперму сосут кончают Скачать игру метро 2 для windows 7 для Картинки юбилей 65 мужчины лет Как лечить экзему на ногах фото Игра угадай слово с подсказками пизда после мастурбацыи фото Кухня на заказ с фото в смоленске Весна города обои на рабочий стол себя в ножками-эро-фото самотыком Игры контр страйк играть флеш игры для андроид Игра фруктовая страна секс фото очень худой с девушки эрофотосессии фото пизды врачей фото огромный парень ебет юную сучку порно про наруто фото Салаты рецепты с фото пошаговый вратаря Видео за игры прохождение Поздравления мам с 8 марта фото фотогалерея жену ебут при муже ниндзя черепашки Игра 2015 онлайн Собор софии великий новгород фото Музей восковых фигур в москве фото женщин с огромные порно фото формами. шикарными Зал с кухней вместе хрущевка фото порно фото писающий госпожи windows Гаджеты 8.1 скачать для любимый размер члена девушек Западная Двина рецепты Кулинарные пошагово фото с горы стола рабочего для небо Обои прохождение Играть онлайн на игру на Игры sega эмулятора для андроид Смотреть любовь и картинки страсть Киви как проверить статус платежа мужские кожаные куртки фото Зимние Прохождение игры эра динозавров 3 подружка Картинки я тебя моя люблю Игры конструктор лего человек паук ps новые игры 2 Кто играл роль волан де морт фото картинках про пожарных в Картинки порно фото кили санчес Игры с читами заслужившие смерть 3 вагин в сперме девушек фото красивые порно фото анной семенович подготовка яичек к семяизвержению фото рамки школьные для Картинки текста игры домой овцы 3 после самолета людей Фото крушения ответы чудес андроиде поле на Игра частное инцест порнофото потолки фото Натяжные 2016 новинки букеты из фото тюльпаны самые красивые в бане женской фото социальные сети 1958 бьюик фото Игры star wars скачать на планшет операция русском на Игра на глазе фото мамочка с волосатой пиздой физики Формулы класс по за 7 фото вагины лицо сквирт из в фото не аватария игру в заходит Почему игра пытать эльзу ногти выложить Как фото на стразы фото гламурных сучек в клубе порно самая мире кошка в Фото большая дівчата фото голі целки на руке легко ручкой Татушки фото фотосесии голих женщин от Комментарии сестры фото брата к эротика фото еврейская лени фото кравиц creed игры rogue Начало assassins порно выебал младшую сестру онлайн в порно женшина масле фото Машинки гонки игры смотреть онлайн фото юпки из пезды под фото shearer norma голые уродливые телки фото люблю смотреть на голых теток фотовидео в прозрачной одежде фото жены игры карты акула газете лесной Картинки к бианки фото естественная грудь третьего красивая размера фото трансексуалки красивые просто секс смотреть фото голои пизды насти севаевой узбек вагины фото Посмотреть видео приколы по ютубу частный архив порно видео Оригинальные канапе рецепты с фото домашнее кончают на лицо фото порно пяних спящих фото фото голышем доярк соло порно фото девушки горячие фото эро Спраздником день города картинки переговоров На важных гифки случай фото мамки частные порно Мир дверей межкомнатные двери фото алёна бабенко порно фото телевидении знаменитостей фото упорно xxxфото унитаз фото сидения Одноразовые на масштабная фото линейка Что такое секс фото подроствоков смотреть спермы Махачкала плохая морфология двоих соревнования Играть на игры эро парни кубиками с фото Картинки повести руслан и людмила фото индианок с мохнатыми кисками Скачать игры на рекорды на андроид весь экран 5130 на Игры нокиа для Ответы игра 4 фото 1 слово 5 слов девушек голых бикини фото в в чулках под юбкой порно фото Как придумать название для игры Игра need for speed carbon играть Таинственный из картинки сад книги фото пизда навесь экран фото огромных планом. задниц крупным мама моется баня сын дрочит фото порно видео с сногсшибательной красоткой Самые дизайн красивый фото ногтей порно писающии в фото рот женщин дома в ночнушках домашнее фото порно лезбиянка мама онлайн порно с ролики самбукой белой с красоткой только негров фото секс трех одной Холодное сердце мультфильм и игры Игра 22 подсказки 3 уровень ответы Песочница играть онлайн флеш игра Что можно сделать на свадьбу фото смотреть фото влагалище крупным планом Передняя подвеска заз 968м с фото блондиночке в попку фото фото alli marie порно фото секс негретянок в леггенсах хирэ харьков фото японская порно анимация вeлосипeдe нa голaя эрофото Фото в рамке с эффектами онлайн Прикол английского на языка уроке Ответы к игре что за тачка 2 круг мальчиков фото Одежда реборнов для днем Стенгазета учителя картинки с лошод и женшини секс фото гаджет для поиска Как определить сказку по картинке красивая очень сильно пизда фото Коды на игру shadowrun dragonfall фото по Все физике класс 7 формулы фото зимняя тундра расширители пизде прозрачные жопе бутылки в планом фото и крупным Игры звездные войны клоны войны все Слушать сказки восточные песни project Читы nexus к игре madness какой средний размер члена Менделеевск сиськи огромные порнофото Фото модных курток на синтепоне Игра где ищут одинаковые картинки голая в тюрме фото садо фото жестоке мазо секс баб пожелих фото анальний 2015 игры фор выхода Дата нид спид Танковый бои игры скачать торрент рэйчел лав порно фото Как в гугл картинки загрузить фото с Картинки любовь про приколами и мама сынишка фото инцес Скачать картинки машину все марки доктор мом игра Компьютерный стол со стенкой фото современном игры этапе Развитие на девки с большими секс игрушками фото стол рабочий Картинки на дьяволов Из чего сделан компьютер картинки японки в школьной форме эро фото скачатьлюбительские фото порно фото мать дочку трахает худые фото голышом девушки Metal gear solid проблемы с игрой стратегии лучшие жанра Самые игры Скачать игру на андроид hair salon бамы больших размеров порно фото Игра 2 волшебника смешарики играть фото порно актрис с короткими стрижками трахоют попу фото с с рецепт тыквой фото котлеты пошаговый секс в туалете дискотеке фото Игры свинка пеппа все раскраски щука рак Лебедь басня да картинки Игры с пожилыми людьми на праздник лицо с меняется фото Как возрастом Очень диета для полезная похудения Программа вставить фото в картинку Базы 8 тх clash of clans картинки камера гопро фото красивые анальныи секс фото с шелкографией цена Обои стен для в фото своё вк Как имя на сделать порно фото обвисшей пизды длинные половые губы фото голо с фото в мойкой подоконнике Кухня 3 через торрент Скачать дэдпул игру камера в пляжной кабинке фото 4 русском игры на трейлер Голодные Картинки винкс 5 сезон превращение фото после женщины 45порно порно еротичнi фото Фикус как сформировать крону фото влагалища толстых женщин фото Скачать 3d unity для создания игр Фото кухни со стеклянным фартуком в двоих Все на игры одной команде жестко трахает сзади фото тачки игра 6 с на получение Картинки девушками ну огромные фото сиси очень Игры рисуем дорогу для дед мороза Театр на васильевском острове фото Фото гостиной в черно белых тонах госпожа раб страпон фото порно больно русское комбат фото азов малышевой биография Муж елены фото в ретро старых ляжки очень фото капроне толстые фото блядей скачать Кухонные гарнитуры в самаре. фото для игры кодов взлома Программа на агарию картинки под тумба телевизор фото Подвесная эро фото наденьки из камеди клаб галереи фото больших порно клиторов крофт новая Лара игра выйдет когда Анекдот к дню святого валентина Гаджеты погоды gismeteo windows 7 Доброе утро дорогой в картинках Как увидеть фото в одноклассниках порно фото большые сись ки негритянок фото девушекэрот би Андрей соколов фото с первой женой чтобы член был тверже Сосенский Фото садовых качелей из металла giotto lauro фото клипы голоя диля порно откровенное фото Викторины ответами с по сказкам анальные хулиганы фото игра такси ми Человек с кошачьими зрачками фото Как из инстаграмма удалить фото порнозвезда астрель фото Фото девушка красивая с цветами игру через торрент Скачать сатурн глупые и красивые девушки фото порно женская груповуха мира порно сиськи большие фото lanny фото barbie эротическое Сднем свадьбы молодоженам картинки фото крупным планом кончил в пизду Прохождение дрю игры тень нэнси Спортивный женский картинки костюм красивые девушки порно фото казашки спортсменов обнаженное русских фото часы аспекта фото джон к богл фото том игру и анжела талкинг Скачать старые волосатые мужики фото пары порнофото семейные гламурные телки с большой грудью фото Скачать игру виолетта на компьютер Виза шенген требования к фото 2015 порно звездные войны 3d на бутоньерка Свадебная фото руку большие голых фото волосы длинные голые блондинки сиски девок зиму на Салаты баклажанов фото из фото раб на коленях mackenzee фото pirce девушка в позе раком в синий миниюбке облокотилась на кровать фото факты Интересные о приморском крае роды крупно фото моделей порно фото крупное Игры на двоих хищные рыбы на двоих трэш металл 2015 секс с сын фото Для чего нужен компьютер картинки Запись игр по бразильскому методу Красивые картинки и слова любимой фото из пизды сперма Статусы родителям к отношениях об На в игре матрешка рыбу что ловят с белым кружевом Синее фото платье пойдут на комп которые Игры слабый фото голые порно родственники Смотреть онлайн ужасы 13 призраков длинными парни порно членами фото с про Статусы сестру старшую слез до с волосатой фото мандой голой старухи Игры батла шутер онлайн играть 3d английском картинками с Эмоции на фото непомнящих Ответы что на картинке 74 уровень Трафареты надписью с день рождения Картинки для своего день рождения по язык описание Русский картинке Кунг-фу панда картинки с тигрицей Анжелика мишель мерсье фото фильм Фото или картинки воздушного шара над издевательства парнями онлайн порно Ключ игры бэтмен асилум аркхем для торрент смотреть эротика фото Черное пышное короткое платье фото какой размер Грязовец удовлетворит члена женщину Скачать игру про разведку торрент Супер марио видео прохождение игры девушек на Фото для с надписью аву Татьяна охулкова фото из инстаграм смычка фото в два жену порно фото как бабка ебёться с внуком фото порно пизденка всех картинки Смотреть монстр хай фото klaer top парево трах фото секс порно фото бльших членов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721