СТРАТЕГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ ПРОГРАМУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111 + 004

О. Ю. Винник

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

 

СТРАТЕГІЯ  ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ  В  СУЧАСНОМУ  АНГЛОМОВНОМУ  ДИСКУРСІ  ПРОГРАМУВАННЯ

У статті О. Ю. Винник “Стратегія інтелектуалізації в сучасному англомовному дискурсі програмування” запропоновано аналіз мовних засобів впливу на інтелект адресата в сучасному англомовному дискурсі програмування як одного з видів професійного дискурсу. Виявлено, що реалізація стратегії інтелектуалізації в англомовному дискурсі програмування відбувається через низку тактик, серед яких основною є вживання професійної термінології.

Ключові слова: англомовний дискурс програмування, стратегія інтелектуалізації, тактика, автор (адресант), читач (адресат), термін.

 

В статье О. Ю. Винник “Стратегия интеллектуализации в современном англоязычном дискурсе программирования” предложен анализ языковых средств влияния на интеллект адресата в современном англоязычном дискурсе программирования как одном из видов профессионального дискурса. Обнаружено, что реализация стратегии интеллектуализации в англоязычном дискурсе программирования происходит посредством ряда тактик, среди которых главной является использование профессиональной терминологии.

Ключевые слова: англоязычный дискурс программирования, стратегия интеллектуализации, тактика, автор (адресант), читатель (адресат), термин.

 

The paper “Strategy of Intellectualization in Modern English Programming Discourse” by O. Yu. Vynnyk focuses on the study of linguistic means of influence on the addressee’s intellect in modern English programming discourse as one of the types of professional discourse. The study has revealed that realization of the strategy of intellectualization in the English programming discourse occurs by means of a number of tactics among which the main one is the tactic of the use of professional terminology.

Key words: English programming discourse, strategy of intellectualization, tactic, author (addresser), reader (addressee), term.

 

Зважаючи на прогрес у розвитку багатьох сучасних галузей науки і техніки, зумовлений широким упровадженням високих технологій практично у всі сфери суспільного життя, зростає інтерес лінгвістів до вивчення різноманітних сфер застосування мови, пов’язаних з науковою та професійною діяльністю людини. Об’єктами вивчення вже стали медійний дискурс (С. П. Коновець, Г. Т. Крижанівська, К. С. Серажим, С. І. Потапенко), діловий (Т. В. Чрділелі), політичний (Ю. А. Васік, О. С. Фоменко, І. А. Юшковець), міжнародно-правовий (Н. К. Кравченко), медичний (С. В. Вострова), рекламний (Н. Л. Волкогон, І. О. Лисичкіна, А. І. Раду, І. М. Шукало), науковий (О. І. Багрій, О. М. Гніздечко, О. М. Ільченко, О. М. Какзанова, Т. А. Філоненко, Т. В. Яхонтова), екологічний (І. О. Розмаріца) тощо.

У цьому дослідженні запропоновано аналіз мовних засобів реалізації впливу на інтелект адресата в сучасному англомовному дискурсі програмування як одного з видів професійного дискурсу. Суб’єктами мовленнєвої взаємодії у ньому виступають програмісти різної кваліфікації. Актуальність дослідження зумовлена загальною орієнтацією сучасного мовознавства на розгляд мови в її комунікативному аспекті, інтересом мовознавців до аналізу структурно-семантичних і комунікативно-стилістичних особливостей текстів, що належать до різних жанрів і типів дискурсу. Фактичним матеріалом послугували 8 англомовних підручників з програмування за 1997 – 2010 роки.

Як показав проаналізований матеріал, в англомовному дискурсі програмування з метою ефективного впливу на інтелект читача, підвищення рівня його знань і удосконалення навичок з програмування активно застосовується стратегія інтелектуалізації, тобто спрямованість на об’єктивний, послідовний, логічний, експліцитний виклад професійної інформації. Як справедливо стверджує С. В. Вострова [1], будь-який професійний дискурс побудований як когнітивна діяльність, в умовах якої мова є засобом набуття професійних знань і засобом вираження професійного погляду на дійсність. На думку іншої дослідниці, І. А. Колеснікової [2], інформація у професійному дискурсі спрямована на інтелектуальне збагачення адресата.

Реалізація стратегії інтелектуалізації в англомовному дискурсі програмування відбувається через низку тактик, серед яких основною є вживання професійної термінології, що інтелектуалізує та раціоналізує професійне мовлення програмістів за допомогою термінів, які займають центральне місце у його лексичній системі. Термінологія у текстах англомовного дискурсу програмування виконує низку функцій, зокрема комунікативну, яка пов’язана з вираженням, збереженням і передаванням професійних знань з програмування. Виконуючи цю функцію, терміни як особливі мовні одиниці мають найбільше номінативно-інформативне навантаження у текстах англомовного дискурсу програмування. Вони дають можливість автору доводити до відома читача максимум інтелектуальної інформації у найбільш точній, чіткій і лаконічній мовній формі.

Окрім термінів, типовою ознакою англомовного дискурсу програмування є введення в основний текст повідомлення одиниць певної мови програмування – формальної знакової системи, призначеної для передавання команд і даних від людини до комп’ютера. Відмінність мови програмування від природної чи будь-якої іншої штучної мови полягає у тому, що тексти на мові програмування можна автоматично транслювати у машинний код, що його розуміє комп’ютер. Отже, англійська мова не є мовою програмування, хоча деякі її субмножини використовуються у мовах програмування 4-го покоління. Щоб відрізнити одиниці англійської мови від елементів мови програмування, застосовуються різноманітні шрифтові засоби (різний тип шрифту, напівжирний шрифт, курсив тощо):

I used a List<T> as the seed data, but I could have used anything that implements IEnumerable<T> to fill the contents of MyList<T>. [4 : 103]

Серед додаткових тактик, які реалізують стратегію інтелектуалізації в англомовному дискурсі програмування, виділяємо сегментацію предметно-логічної інформації, що проявляється у членуванні текстів англомовного дискурсу програмування на різні за обсягом частини (розділи, підрозділи, параграфи, абзаци тощо), об’єднані в одне ціле предметними, логічними та іншими видами зв’язку. Чітка структура тексту полегшує читачеві осмислення та запам’ятовування закладеної у текст інформації, оскільки надає йому риси об’єктивності, забезпечує його цілісність і зв’язність, яка знаходить імпліцитне чи експліцитне вираження на поверхневому рівні.

Тактика логічної послідовності викладу дозволяє адресанту за допомогою особливих способів побудови висловлень, композиції та синтаксису виражати взаємозалежні і складні мисленнєві операції, забезпечувати логічне розгортання повідомлення. Засобами забезпечення логічного розгортання повідомлення у текстах англомовного дискурсу програмування є повтори, означений артикль, який є показником граматичної залежності наступних пропозицій від попередніх, вказівні (this, that), відносні (who, whom, whose, which, that) та особові (they, them, his) займенники, сполучники (and, or, but), сполучникові прислівники (consequently, finally) та їх еквіваленти:

Changes arise from volatile data types, changed functionality, new features, and so on. The changes can be new capabilities likely to result from planned enhancements, or they can be capabilities that didn’t make it into the first version of the system. Consequently, one of the major challenges facing a software architect is making the architecture flexible enough to accommodate likely changes. [3 : 30]

Тактика констатування, що реалізується через переважне використання дієслівних форм дійсного способу теперішнього часу (Simple Present), уможливлює подання інформації як вірогідної та об’єктивної, наприклад:

The C++ code that describes what a function does is called the function definition. Its form is[6 : 78].

Тактика акцентування важливої інформації полягає у зосередженні уваги читача на ключових аспектах повідомлення та реалізується через використання дієслів типу note, notice, remember, іменників caution, precaution, warning, прикметників important, useful, careful тощо:

Please remember that just because a technique worked for you last year and for one project, it does not follow that it will work unmodified for someone else or for a different project. It is most important to keep an open mind. [6 : 694]

Тактика опори на статистичну інформацію забезпечує підвищення ступеня довіри читача до текстової інформації через наведення статистичних даних, які підтверджують її істинність, точність та об’єктивність, наприклад:

Studies over the last 25 years have proven conclusively that it pays to do things right the first time. [3 : 18 – 19].

У деяких випадках результати досліджень можуть підкріплюватись засобами візуалізації ‒ таблицями, схемами, графіками, діаграмами, які додатково підтверджують їх вірогідність, а також підвищують ефективність сприйняття.

Видається можливим стверджувати, що стратегія інтелектуалізації є основною в англомовному дискурсі програмування, оскільки інформація у ньому звернена передовсім до ментальних процесів, до інтелекту адресата. Це пояснюється тим, що програмування належить до галузей знання, у яких переважає інтелектуальна складова.

Інтелектуалізація сучасної літературної мови, як реалізація тенденції до максимально об’єктивного, послідовного, експліцитного вираження думки, проявляється в англомовному дискурсі програмування у низці явищ. З позицій прагмалінгвістики цей прояв можна визначити як стратегію інтелектуалізації, застосування якої в англомовному дискурсі програмування зумовлено бажанням автора здійснювати ефективний вплив на інтелект читача, на рівень його знань і навичок з програмування. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у поглибленні існуючих знань та уявлень про механізми функціонування професійного дискурсу і сучасного англомовного дискурсу програмування. Подальші наукові розвідки можна також спрямувати на дослідження структури та розвитку англомовної термінології програмування та на вирішення проблем, пов’язаних із перекладом англійських термінів програмування українською мовою.

 

Література:

  1. Вострова С. В. Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості сучасного англомовного медичного дискурсу (на матеріалі медичних текстів з проблематики ВІЛ/СНІДу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Вострова Світлана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 20 с.
  2. КолесніковаІ. А. Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні параметри професійного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.15 “Загальне мовознавство” / Колеснікова Ірина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – К., 2009. – 32 с.
  3. McConnell S. Code Сomplete / Steven McConnell. – Redmond, Wash. : Microsoft Press, – 960 p.
  4. Nash T. Accelerated C# 2010 / Trey Nash. – Apress, 2010. ­– 627 p.
  5. Pohl I. C++ by Dissection / Ira Pohl. – Addison-Wesley, 2002. – 501 p.
  6. Stroustrup B. The C++ Programming Language / Bjarne Stroustrup. – 3rd. ed. – AT&T Labs, 1997. – 912 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

anthropology dissertations best paper writing apa research help homework help students learn does really for sales resumes professionals online helper tutoring homework reaction writing guidelines paper writers essay persuasive help application online college essay great wanted writer essay admissions state essay salem research paper management about uk service writing essay review 112 services dissertation uk write to my objective resume how help dissertation uk uk writing dissertation customer satisfaction banking online essay service writing working for essay measure measure dallas services best writing resume writing manuscript services disorder thesis for research paper eating statement on essay astronomy homework help approved teacher resume for objective sales position manager my help essay with hamlet for sample position coding medical letter cover australian service essay logarithms homework help subtracting with in writing louis resume mo st services professional term overnight papers custom help writing essays your writing buy for resume order research names paper author without buy best vigrx prescription gold online tax to get papers how free online help chemistry of allergy gluten symtoms service writing graduate cv spelling homework help job letter sales best cover for dissertation line thesis business phd used anyone uk writing service an essay help homework religion sample letter order cover entry for clerk research paper history buy cannon help sheet character analysis essay good resume words sales for for position objective resume sales geography help website homework online papers proofread free civil upsc service essay assignment antonym for assignments cheap help college essays it where write have i me can for someone best 8 windows app resume buy essay compare mohammed jesus contrast with app essay help common statement how to personal college write papers site buy best term paper write for to need my someone me term papers college buy online students essay school contest high for academic writing services custom for pay someone dissertation to write your for medical internship essay do my cheap for essay 091 pelicula maderos online dating essay writings school dating 139hours okcupid ebook services ghostwriting the paste on dissertation teeth of made a evincing teeth of advantages artificial mineral website uk writing essay music homework concert with report help 2016 for autobiography sale rover range for letter resume medical cover billing essay my do admission time persuasive for essay kids order mail via claritin coursework services writing respect philosophie dissertation mans for meaning essay on search with help exemplification essay homework help english chat business a for class homework help cause-and-effect essays written are why proposal mba dissertation someone to read i need my essay importance example essay order of pay for how education can essays i my menopause thesis for statement thesis writing academic homework you my can do my research for free do paper for me level help corporate college finance homework homework get help paid vasotec to buy rx where no literature review service quality studies different of disorders psychological case femme dating sites and stud paper my write legitimate instant paper writer help life homework science reviews services best resume writing write my i thesis meaning when masters written get custom term paper a for help with free essays cheap food essays fast legit writers essay service hours christian essay hedgemaster dating qualcast 420 mix on marketing essay service essay writing philippines to someone thesis pay write a car buy essay pakistan essay and in order law algebra help homework my newspapers middle east online Tricor prescription no copyright dissertation acs permission islam homework history help of paper cheap custom writing help writing essay research online paper sources essay on terrorism for sales cv sample of online homework order dating online kunststofffenster homework jiskha help reflective abuse on alcohol 101 resume essay breeam on dissertation dissertation grounded theory swift taylor david and dating guetta 2016 njhs help essay christianity help homework nights midsummer a dream essay help algebra homework help math with help question homework ask a resume format medical representative sample for is buy to an it illegal essay resume calgary professional writer help world ap dbq history essay writing new zealand resume services someone write to review article due room essay help red i nocy dating 40 dni online 40 choice codes professionals discount essays for what is justice essay rx 50 mg moxin without write my paper school me for cv service writing dublin us online tips emailing dating help essays admission college professional goals with pta homework help law australia essay custom dating etiquette iran outline an help with essay a personalities depressive manic dating thesis northwest master 1885 rebellion dissertation to buy write where for sites help homework high school essays abroad study history help primary homework help physics free chat online instruire plaire fontaine dissertation sample lab medical technician resume for cheap projects essays reports senior report buy statistical help assignment resume nh writing portsmouth services online 150 mg valtrex with writing borders paper your do essay management phd thesis in food pressure that helps blood lower editing online a buy dissertation executive service writing in resume houston best cover letter services writing resume high blood pressure level stroke contemporary garage plans style software best writing essay with math for free help homework Fludac buy where to canada prescription fox silver no help essay ucf critical help writing for thinking thesis a doctoral dissertation assistance writing for an me writing essay billing summary for medical resume essay cheap custom writing service angeles resume best dc los essay homework writer i should own write my resume help mockingbird a to essay kill coursework accounting service writing hypothesis life before war write south coursework civil the in geography the and after accounting custom writing set practice my name in i how hieroglyphics write can personal great medical statements school for help accounting managerial homework
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721