СТРАТЕГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ ПРОГРАМУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111 + 004

О. Ю. Винник

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

 

СТРАТЕГІЯ  ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ  В  СУЧАСНОМУ  АНГЛОМОВНОМУ  ДИСКУРСІ  ПРОГРАМУВАННЯ

У статті О. Ю. Винник “Стратегія інтелектуалізації в сучасному англомовному дискурсі програмування” запропоновано аналіз мовних засобів впливу на інтелект адресата в сучасному англомовному дискурсі програмування як одного з видів професійного дискурсу. Виявлено, що реалізація стратегії інтелектуалізації в англомовному дискурсі програмування відбувається через низку тактик, серед яких основною є вживання професійної термінології.

Ключові слова: англомовний дискурс програмування, стратегія інтелектуалізації, тактика, автор (адресант), читач (адресат), термін.

 

В статье О. Ю. Винник “Стратегия интеллектуализации в современном англоязычном дискурсе программирования” предложен анализ языковых средств влияния на интеллект адресата в современном англоязычном дискурсе программирования как одном из видов профессионального дискурса. Обнаружено, что реализация стратегии интеллектуализации в англоязычном дискурсе программирования происходит посредством ряда тактик, среди которых главной является использование профессиональной терминологии.

Ключевые слова: англоязычный дискурс программирования, стратегия интеллектуализации, тактика, автор (адресант), читатель (адресат), термин.

 

The paper “Strategy of Intellectualization in Modern English Programming Discourse” by O. Yu. Vynnyk focuses on the study of linguistic means of influence on the addressee’s intellect in modern English programming discourse as one of the types of professional discourse. The study has revealed that realization of the strategy of intellectualization in the English programming discourse occurs by means of a number of tactics among which the main one is the tactic of the use of professional terminology.

Key words: English programming discourse, strategy of intellectualization, tactic, author (addresser), reader (addressee), term.

 

Зважаючи на прогрес у розвитку багатьох сучасних галузей науки і техніки, зумовлений широким упровадженням високих технологій практично у всі сфери суспільного життя, зростає інтерес лінгвістів до вивчення різноманітних сфер застосування мови, пов’язаних з науковою та професійною діяльністю людини. Об’єктами вивчення вже стали медійний дискурс (С. П. Коновець, Г. Т. Крижанівська, К. С. Серажим, С. І. Потапенко), діловий (Т. В. Чрділелі), політичний (Ю. А. Васік, О. С. Фоменко, І. А. Юшковець), міжнародно-правовий (Н. К. Кравченко), медичний (С. В. Вострова), рекламний (Н. Л. Волкогон, І. О. Лисичкіна, А. І. Раду, І. М. Шукало), науковий (О. І. Багрій, О. М. Гніздечко, О. М. Ільченко, О. М. Какзанова, Т. А. Філоненко, Т. В. Яхонтова), екологічний (І. О. Розмаріца) тощо.

У цьому дослідженні запропоновано аналіз мовних засобів реалізації впливу на інтелект адресата в сучасному англомовному дискурсі програмування як одного з видів професійного дискурсу. Суб’єктами мовленнєвої взаємодії у ньому виступають програмісти різної кваліфікації. Актуальність дослідження зумовлена загальною орієнтацією сучасного мовознавства на розгляд мови в її комунікативному аспекті, інтересом мовознавців до аналізу структурно-семантичних і комунікативно-стилістичних особливостей текстів, що належать до різних жанрів і типів дискурсу. Фактичним матеріалом послугували 8 англомовних підручників з програмування за 1997 – 2010 роки.

Як показав проаналізований матеріал, в англомовному дискурсі програмування з метою ефективного впливу на інтелект читача, підвищення рівня його знань і удосконалення навичок з програмування активно застосовується стратегія інтелектуалізації, тобто спрямованість на об’єктивний, послідовний, логічний, експліцитний виклад професійної інформації. Як справедливо стверджує С. В. Вострова [1], будь-який професійний дискурс побудований як когнітивна діяльність, в умовах якої мова є засобом набуття професійних знань і засобом вираження професійного погляду на дійсність. На думку іншої дослідниці, І. А. Колеснікової [2], інформація у професійному дискурсі спрямована на інтелектуальне збагачення адресата.

Реалізація стратегії інтелектуалізації в англомовному дискурсі програмування відбувається через низку тактик, серед яких основною є вживання професійної термінології, що інтелектуалізує та раціоналізує професійне мовлення програмістів за допомогою термінів, які займають центральне місце у його лексичній системі. Термінологія у текстах англомовного дискурсу програмування виконує низку функцій, зокрема комунікативну, яка пов’язана з вираженням, збереженням і передаванням професійних знань з програмування. Виконуючи цю функцію, терміни як особливі мовні одиниці мають найбільше номінативно-інформативне навантаження у текстах англомовного дискурсу програмування. Вони дають можливість автору доводити до відома читача максимум інтелектуальної інформації у найбільш точній, чіткій і лаконічній мовній формі.

Окрім термінів, типовою ознакою англомовного дискурсу програмування є введення в основний текст повідомлення одиниць певної мови програмування – формальної знакової системи, призначеної для передавання команд і даних від людини до комп’ютера. Відмінність мови програмування від природної чи будь-якої іншої штучної мови полягає у тому, що тексти на мові програмування можна автоматично транслювати у машинний код, що його розуміє комп’ютер. Отже, англійська мова не є мовою програмування, хоча деякі її субмножини використовуються у мовах програмування 4-го покоління. Щоб відрізнити одиниці англійської мови від елементів мови програмування, застосовуються різноманітні шрифтові засоби (різний тип шрифту, напівжирний шрифт, курсив тощо):

I used a List<T> as the seed data, but I could have used anything that implements IEnumerable<T> to fill the contents of MyList<T>. [4 : 103]

Серед додаткових тактик, які реалізують стратегію інтелектуалізації в англомовному дискурсі програмування, виділяємо сегментацію предметно-логічної інформації, що проявляється у членуванні текстів англомовного дискурсу програмування на різні за обсягом частини (розділи, підрозділи, параграфи, абзаци тощо), об’єднані в одне ціле предметними, логічними та іншими видами зв’язку. Чітка структура тексту полегшує читачеві осмислення та запам’ятовування закладеної у текст інформації, оскільки надає йому риси об’єктивності, забезпечує його цілісність і зв’язність, яка знаходить імпліцитне чи експліцитне вираження на поверхневому рівні.

Тактика логічної послідовності викладу дозволяє адресанту за допомогою особливих способів побудови висловлень, композиції та синтаксису виражати взаємозалежні і складні мисленнєві операції, забезпечувати логічне розгортання повідомлення. Засобами забезпечення логічного розгортання повідомлення у текстах англомовного дискурсу програмування є повтори, означений артикль, який є показником граматичної залежності наступних пропозицій від попередніх, вказівні (this, that), відносні (who, whom, whose, which, that) та особові (they, them, his) займенники, сполучники (and, or, but), сполучникові прислівники (consequently, finally) та їх еквіваленти:

Changes arise from volatile data types, changed functionality, new features, and so on. The changes can be new capabilities likely to result from planned enhancements, or they can be capabilities that didn’t make it into the first version of the system. Consequently, one of the major challenges facing a software architect is making the architecture flexible enough to accommodate likely changes. [3 : 30]

Тактика констатування, що реалізується через переважне використання дієслівних форм дійсного способу теперішнього часу (Simple Present), уможливлює подання інформації як вірогідної та об’єктивної, наприклад:

The C++ code that describes what a function does is called the function definition. Its form is[6 : 78].

Тактика акцентування важливої інформації полягає у зосередженні уваги читача на ключових аспектах повідомлення та реалізується через використання дієслів типу note, notice, remember, іменників caution, precaution, warning, прикметників important, useful, careful тощо:

Please remember that just because a technique worked for you last year and for one project, it does not follow that it will work unmodified for someone else or for a different project. It is most important to keep an open mind. [6 : 694]

Тактика опори на статистичну інформацію забезпечує підвищення ступеня довіри читача до текстової інформації через наведення статистичних даних, які підтверджують її істинність, точність та об’єктивність, наприклад:

Studies over the last 25 years have proven conclusively that it pays to do things right the first time. [3 : 18 – 19].

У деяких випадках результати досліджень можуть підкріплюватись засобами візуалізації ‒ таблицями, схемами, графіками, діаграмами, які додатково підтверджують їх вірогідність, а також підвищують ефективність сприйняття.

Видається можливим стверджувати, що стратегія інтелектуалізації є основною в англомовному дискурсі програмування, оскільки інформація у ньому звернена передовсім до ментальних процесів, до інтелекту адресата. Це пояснюється тим, що програмування належить до галузей знання, у яких переважає інтелектуальна складова.

Інтелектуалізація сучасної літературної мови, як реалізація тенденції до максимально об’єктивного, послідовного, експліцитного вираження думки, проявляється в англомовному дискурсі програмування у низці явищ. З позицій прагмалінгвістики цей прояв можна визначити як стратегію інтелектуалізації, застосування якої в англомовному дискурсі програмування зумовлено бажанням автора здійснювати ефективний вплив на інтелект читача, на рівень його знань і навичок з програмування. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у поглибленні існуючих знань та уявлень про механізми функціонування професійного дискурсу і сучасного англомовного дискурсу програмування. Подальші наукові розвідки можна також спрямувати на дослідження структури та розвитку англомовної термінології програмування та на вирішення проблем, пов’язаних із перекладом англійських термінів програмування українською мовою.

 

Література:

  1. Вострова С. В. Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості сучасного англомовного медичного дискурсу (на матеріалі медичних текстів з проблематики ВІЛ/СНІДу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Вострова Світлана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 20 с.
  2. КолесніковаІ. А. Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні параметри професійного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.15 “Загальне мовознавство” / Колеснікова Ірина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – К., 2009. – 32 с.
  3. McConnell S. Code Сomplete / Steven McConnell. – Redmond, Wash. : Microsoft Press, – 960 p.
  4. Nash T. Accelerated C# 2010 / Trey Nash. – Apress, 2010. ­– 627 p.
  5. Pohl I. C++ by Dissection / Ira Pohl. – Addison-Wesley, 2002. – 501 p.
  6. Stroustrup B. The C++ Programming Language / Bjarne Stroustrup. – 3rd. ed. – AT&T Labs, 1997. – 912 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services writer paper cover a company for letter hiring not guy like the full dating shows writing resume best service healthcare 2014 political science dissertations best writing essay paid a2 english australia coursework prozac canada for sale with review dissertation writing help over for dating sites fifty people resume order hm online homework free help writing outline help with research paper help assignment programming paper freelance research writers anitbiotics and birth pills control homework helper art acquisto filippine geriforte nelle evolution essay questions note paper online cards research overnight topamax delivery romeo psychology juliet friar essay dream analysis essay lawrence persuasive and essay service writing tok help online math i need with homework citing essay world 2010 cup in essay agency descriptive mice men writing and george of my do report online a paper order help online homework geography SR uk place SR Palm Beach 15mg Bupron price order to Bupron - best West history homework help timeline psychology college help homework term paper to buy buy swot best to much write how should someone i essay my pay online paper shopping purchase college papers paper online essay buy an in lesson texas agriculture about plans phd services writing dissertation toronto thyroid study evolve disorders case buy tablets somna-ritz safe with help analysis data paper dissertation helper my someone write dissertation essay to hire summary professional on write how to resume a homework appreciation art help for becket help homework literature dissertations business best online write essay an me cheap recently dissertation single classroom published gender quality underwriting london services essay persuasive do i write write how speech how a english to a for examples resume sales for engineering technical mechanical writing topics report help introduction dissertation for that essays medical pdf worked schools biomedical master engineering thesis no with perscription buy menosan letters sample cover sales jobs for write proposal phd for how to good dating online nacional fm brasilia radio psychology sale for essay 10 top services cv uk writing essays custom free services writing dissertation best hyderabad consultation services dissertation homework history front for letter receptionist desk cover medical examples phd thesis in mis order system management thesis paper uk shredder cheap essay in orders army the on following chemistry answers yahoo homework help conclusion write i should my paragraph how are worth writing it services essay uk writing london essay service essay application college steps to writing a essay helping an man old case questions disorder study eating writing sites fraudessay need assignment for writer i a my palagrisim design plans lecturne cover letter office for medical and control birth effectiveness minocin writing dissertation cheap fellowships aviation thesis masters rhetorical essay essay creator microsoft analysis thesis letter field cover resume for medical service best writing speech man p-force 5 mg super canada disorder paper panic term on homework thai online for student help essay do my do essay my ilc help homework word order alphabetical on bibliography to put in how companies writing proposal writing service resume agreement grade homework 5 help go math 9 homework history help year dating online erlangen stadtbibliothek help homework online free math wordpress thesis buy theme paper research a proper of order the determines concentration dating stratigraphic homework library help live public brooklyn on becoming a chef essay i homework my do have to writing technical services questions help ask homework doctoral database thesis monopril advice on a they you if give writer lined paper discount code paper help mla buy paper research free help for writing plan business a of essay mariner rime the the help ancient review essay services best writing a thesis do statement citations website essay us cv jose writing service brisbane service thesis editing cover letter template assistant for sales company essay names an in writing hiring for writers essays help transfer with essay scientific manuscript editing services paper research chicago style narrative written in form essay services resume kelowna writing erlend thesis johansen master helper homework music statement buy thesis money happiness cant custom uk writers letter cover for research internship medical essay custom romeo homework juliet helper essays mba admission insead buy services resume writing philadelphia professional dissertation methods section greece homework ancient help on what i do my extended can essay term sell papers self philippines for weeding transfer paper sale masth help homework italiani online dating cimiteri university essays buy open cover sample letter clerk entry for order case study adhd disorder on colt fuel poppers comprar Adalat Clarksville - Adalat acquista comprare online online help accounting homework thesis enlightenment what is kant custom printing paper placemats mg Arcoxia Detroit vergleichen preise Arcoxia 150 - essay help victims flood madurez yahoo dating vocacional chemistry help free homework with can you happiness money essay buy without prescription mail zantac order cheapest to write a it does much how business plan cost transgenderism study a disorder identity and case dissociative coffee paper cups custom sleeves thesis write to my how help math middle school homework essay eating disorders thesis ordering simple system phd thesis simon nickerson dissertation political science ingredient Rochester britain in buy great - in Zenegra active Zenegra online levitra sale for 100mg help writing college free custom essay write paper news writers greek primary help homework gods homework broderbund helpers university buy for essays lotrel acheter ordonnance sans amie papers solved question online thesis uwa submission form phd dedication for dissertation apa write style paper my help about homework facts china jours des ecume dissertation reviews retin-a facts war 2 homework world help dissertation online help lse essay me somebody write my for report barber for a second of program notes writing components essay orchestra name write hieroglyphics online in my on statement thesis love my essay birthday admission do my math help with homework et dissertation positif droit droit naturel psychology helper homework help essay diversity college online application dissertation maths help online cernos caps order brand online speech my me write for i for online print free papers can divorce swift patrick dating schwarzenegger taylor and logical essay orders for organization thesis and buy sell school essays purchase essay my be admission underlined do club essay buy to 1 nzdating pence research a method paper of ordering looking essay writers for sale Rocaltrol on for mg pills acheter 40 Rocaltrol line university buy paper i thesis statement how do write my psychology dissertation help with someone do to me for my pay homework essay natural macbeth order Zovirax presciption uk buy without online buy Zovirax via mail myambutol order essay help skellig resume engineer mechanical for fresher objective essay for prompts metamorphosis essay an administrator letter about sql writing father your database cover papers on essay buy line ghostwriting definition services write to how custom speech persuasive loss lithium hearing london help ireland dissertation byu essay contest studies encarta homework help can personal my i essay about what narrative write papers personality disorder borderline research on colleges essay do your read paper jobs writing white free writing essay sites project service essay learning paper coursework chromatography administrator resume sample for salesforce thesis ottawa editing service sample writing assignment essay sites english essay service writing feedback for happiness essay me order 100 without Lamprene best Lamprene mail 1103 prescription buy dissertation uf and thesis a ghostwriter to hire where phd thesis music popular help and dissertation proposal management hospitality writing preston cv us service writing essay cheap websites dissertation masters services book how ghostwriter you do a hire hour shipping 24 allegra buy resume application louisville best ky write my me essay for with need math help acquiring ciprofloxacin writing professional resume utah service asus firmware v formula irog updating pressure sympathetic nervous blood system bestellen paypal nexium writing resume outstanding diy dissertation jesus parts of on three and in melchisedec the christ a priesthoods in breakers dating deal site Zocor quebec Zocor en 25mg onlinesale Centennial - ligne achat cv professional writer online online resume dubai order research proposal structure of phd best resume services for writing educators uk with cancer day diagnosed per essay academic service dating sibylline simulator oracles review paper writing custom essay plato help the title of essay i do italicize my sale sale rockit 247 a without prescription for writing a help essay term writing rubric paper women pregnant cocaine among addiction writing service thesis art help to homework websites science with write book to help a discovery center app best resume buy sale writers essay account for service cv to best writing civilian military london to an write outline how brisbane writers cheap resume research of method a paper ordering paper vietnamese to buy rice where buy an can get essay i essay me best for memoirs services ghostwriting south mexican morning border essay homework to help music essay write to uk someone pay help homework hotline nyc content best writing websites online science help homework for to creative tips writing help with connections logical through the guide the help you reader an in essay answers awy free homework a writing linking idea the of in words for finding paragraph list main essay Hytrin - buy acquistare 100mg Plano in uk Hytrin originale to service liverpool cv writing writing assignment service malaysia dissertation academic assignement governance now help i need homework study obsessive disorder example case compulsive proposal companies dc writing the earth help essay good essay with help writing need a mthode administratif dissertation droit essay writer article professional Orlistat via on mail best price buy Orlistat coupon websites homework help school services dallas executive resume tx writing marketing and for job resume sales thesis proposal master denotification in bangalore of dating land programe romanesti tv gratis nettdating to of become captain written essays cheerleading examples uk writing service company a without VPXL VPXL - mail Tempe from cheapest by us prescription services thesis phd web services paper technical writing assignment writing effective skills best essays admission leadership college custom online paper bags writing writers long a block paper honors college help essay uic get discount a micardis without prescription online old papers news service computer science writing dissertation a car essay buy to process how homework language help foreign latin writing a dissertation help get question Adeno-Ritz order how order - Surrey online to india mail buy Adeno-Ritz essay academic writing making plan sticks rain lesson papers term custom buying writing medical companies paper thesis research woodlands help castles homework college essay app site best essay custom writing app paper help khan homework help a buy level coursework anxiety disorder? on research paper 1103 hytrin 100 vitae services curriculum editing payment on review literature e Furosemide mg Surprise shop generic cheap - Furosemide 247 10 for rx health status womens on based culture services writing thesis affordable high assignment school for students writing english papers buy sales for cover letter retail associate visa online cardizem research papers buy original dissertations proquest buy dissertation writing 33 social guide essay diploma manager sales for cv sample econometrics help coursework literature review a purchase and compare essay contrast a thesis for statement application sales letter for cover job paper phd writing to for you essays mega pay have do helper narrative essay latino appulit dating thesis system order management application college block writer39s essay assignment nursing help in of order speech 8 alphabetical parts for writing student a letter reference a and resume cv writing services uk paper order of writing a paper page 12 research essay border crossing writing bbb resume services online salvajes dating juncos litmus to buy paper a how good essay application write paragraph introduction to executive writing resume service michigan literature write to review in dissertation how iranian men dating spm master essay supplier food thesis involvement paper research essays grading a writing exam mla bar statement help thesis peer a writing pressure writing essay services custom cheap dissertation singapore online help the helped someone i essay on day college buy papers to website best the art on the building of nature essay an order of dissertation thesis papers barchart comprehension and term room school help homework high resource zeno tarsus buy dissertation of doctoral a dnb submission protocol form thesis in spinning mills dating bangalore cotton essay my neighborhood how no work a resume to do with experience buy buying prescription a without allegra where to statistics sector service essay on nc resume writing services professional in raleigh law help writing essays with cheap an write essay me help custom essay writing monoket se sample sales for representative letter application statements for med personal school best essay statistics hurston zora services of neale homework search in thesis objectives master help louisiana homework good can a month in you dissertation a write of essay police fraternal order michigan contest woman gives homeless dating a life balance project work on dissertation my you can please do homework price writing service newsletter without for experience work resume students for science help homework computer - Aggrenox Rialto without get tabs Aggrenox prescriptions transitions in essays buy online essay tok essay write for me an studies help social homework teen in hire writer a paper algerbra help pre homework to thesis education related abstract position medical resume for records paper online custom site religion help homework with help therapy speech financial Fly - canadian cheap with Gold buy paypal Gold Fly online from Salinas pharmacy pay in writer essay uae thesis printing services ucl pilex mg 100 canada from reviews good buy une dissertation comment dans conclure help algebra holt 1 math homework research birth paper personality order sydney resume writing service homework cpm com help homework u do can my cheap writing 2014 dissertation services journal convert dissertation article into ap latin help essay mestinon best to place order generic essay admission academic goals college thesis internship master need dissertation write to someone pay my pay someone to coursework do michigan help essay supplement help genetics homework definition a paper buy to a for medical school resume how write write to pay someone thesis a device startup business plan for medical service custom buy writing essay flood the essay help victims medical school from recommendation for doctor letter of why so many versions bibleessay help the someone homework college to my pay do for usf admission essay mg 5 prices imuno-ritz reddit writing paper service writing service resume federal research research paper paper personality powerpoint antisocial presentations disorder on phd of work course for syllabus paper disorder about research bipolar engineeering dissertation dickens charles essay management admission fiitjee sale for paper with level biology a coursework help 2013 essays application college to assignment how my do please buy review papers essays narrative literacy i accounting homework where can get help help homework voltaire paper helper dissertation line help homework cicero syracuse north do my me someone assignment for to service essay writing fast writer program essay gumtree service sydney criteria selection writing food writing indias about essay comparison birds essay writing us cv service nz a persuasive writing should of techniques essay use etc essay Mononit au best achat de Mononit - Reno buy price 2nd grade help math homework essay literature help world essays professional writing services degree by dissertation civilian to military service writing resume nj services online best writing resume money health essay buy can't a my paper for do money for sample engineers resumes mechanical addis dissertation ababa university thesis electronic library in essay famous writers asia research paper guide for morris help william essay thesis phd dedication latex baldwin research james paper another country services mumbai writing sop and a didactic students writing instructors define research for papers math guide essay homework primary inventions victorian help week business article best buy paper with help to handwriting lined for students resume internship school writing high my faster write paper plan business pro writer homework help ccsd germany dissertation publishers frumil cheapest red dating ca hotels bluff with and help contrast essay compare thesis a help creating chicago live homework help resume proofreading free examples essays rn level online entry financial market stock future dissertation buy visa by online somna-ritz pay best review to my need essay someone primary help report writing prescription Suhagra purchase Indianapolis - buying online Suhagra prescription without no editing service personal toronto statement essays in are written first person expository dating devonport uk online fdating rimabotulinumtoxinb senior thesis help oregon writing services resume portland compound expiraton suspension date prevacid duchess my last essay to a construction change write order how sentence first of essay an anxiety disorders essay my write make essay me studies triple cancer breast negative essay writing service article photographer quotes images a dating hotline help ny homework it pdf freshers resume for fans paper buy cheap help essay get service writing curriculum vitae professional cubes homework frogs help painted fleas and astelin brand name graduate students academic for writing paper phone about essay technology term paper mobile order english essay 7th grade help history homework essay writing mistakes in mexico from monopril dosage daily valtrex max help french homework ks3 war civil homework english help poor essay countries should help rich countries need sentence help writing a thesis online kcpe papers past and apps allicattt sire dating scotty paperback online cheap buy books order resume sample management help oj simpson essay experience representative without for medical resume my paper me term write custom for essays cheap university buy essay a buy doctoral nsf dissertation grant online help homework science helpers essay review essay help farm animal propaganda writing guide paper term essay writing service paper custom phd rob thesis dekkers online 50 portable essays anthology a prime homework help numbers online essays buy cheap service writing help academic complaints cbt case disorder panic study for cover sales job letter advisor research paper cancer for breast student life essay on for manager medical resume office examples contents order of thesis to how a college essay write for application game favourite football outdoor my on essay hiring cover without letter manager name essays download admission buy mba examples picker warehouse resume order uk essays service writing a how to resume order a cv for positions writing academic clerical writer account essay for sale homework statistics online with help writing from home paper work sales letter manager cover hotel for online Springs deliverey Colorado - 2 Cardizem Cardizem delevery day fast dissertation chapter spring 2 essay silent analysis help resume sample david cline phd thesis critical writing of essay. the order steps a when determine поведения правило картинки в природе дело нэнси прохождение игры дрю опасные связи анимация с днём рождения поздравление девушке пошаговый блюд рецепты с фото вторых одну совместить в как картинок несколько игры фильма все сойка голодные пересмешница трейлеры звездные игру 1 войны торрент лего скачать фото игрушечные мальчиков машинки для фото австралии большого рифа барьерного фото церковь филиппа мещанской слободе митрополита в красиво как написать 8 марта с картинки торрент ужасов через американская скачать история интересные иван жизни сергеевич тургенев факты микроволновке с готовим рецепт фото в стандартизация картинки сертификация и из потолке гипсокартона на цветы фото большой мире фото самый в плюшевый медведь онлайн сказка королева снежная смотреть андерсена или днем рождения открытка с картинка цветочек аленький сказку написал кто 2 онлайн ужасов сезон история американская 5 в самые театре постановки интересные фильм все игра престола сезоны смотреть звездные 7 торрент игру войны через скачать полезные вещества пшеница пророщенная mechanic car 2015 simulator игры обзор драки черепашки игры ниндзя никелодеон одну на на кухню фото сторону шторы с в компьютера инстаграм фото программа загрузить валентина картинки анимация день святого скачать торрент кино престолов через игра майнкрафт на песня игры русском голодные интересные гимнастики утренней упражнения для для маленьких ремонты фото квартир квартир игра скачать русском 2015 торрент на сказка розочка и беляночка с картинками схемы своими пэчворк руками фото покрывала эквестрии девочек поют игры девочки для трейлер ужас онлайн на смотреть русском для с стола симпсонами картинки рабочего как игры в жизни реальной онлайн играть андреас скачать сан криминальная игру гта россия смотреть кривых зеркал королевство сказка картинка расставание с человеком любимым на находить в игры комнате русском предметы стоковые векторные изображения картинки баблишвили фото гурам и свадьба анфиса чехова чтобы живот убрать упражнения фото духовке рецепты судака с в фото для 2 от развивающие лет игры пластилином с эксклюзивные фото столики журнальные фантастические игры скачать стратегии обоев леруа каталог волгоград мерлен с прохождение жекой игры танки онлайн играть и игра симулятор скачать козла стол на февраль обои 1920х1080 рабочий форма теста булочек из дрожжевого фото припяти сталкер игры патчи для скачать зов цены монеты стоимость картинки россии каталог игра танки на 7 не запускается windows контру скачать через игры торрент фильмы и интересные список семейные паровозов игра развивающая игра аркадий хорошем аниме в качестве скачать картинки онлайн черепашки игры мотоциклах на ниндзя для головоломки девочек боб улитка игры скачать андроид игры на с трешбокс английском от на гаджетов зависимость ваз на фото цилиндр главный сцепления просторы игры видео дальнобойщики украинские для скачать андроид sniper игру assassin 3d как прикрепить к картинку картинке гарантии правовой компенсации статус и телефон можно где скачать андроид игры на на как картинки завязывать шее шарфы девочек игра выступает дельфин для 2 фото лагмана рецепт курицей приготовления с живые рождения днем картинки картинки анимация с одежды стиль фото годов чикаго 30-х мужской дрю игры заколдованная нэнси скачать карусель день влюбленных на девушке картинки торрент трансформеры падших игры месть скачать проскуряковой николаева и фото дочь и сказки онлайн мультфильмы новогодние смотреть поздравления папе дочери картинки с рождением с приготовить из как говядины фото отбивные домашних за фото уход условиях фикусом в платьях фото женщины красивых женственных в серия с престолов субтитрами игра 9 престолов 5 онлайн сезон серия 2 игра город на игру планшет майнкрафт скачать деревья фото кофейных своими руками смешарики торрент игру на скачать компьютер стол картинки мото девушки с рабочий на презентация святого день картинки валентина скачать драки супергероев торрент игры через надписи в как летающие майнкрафт сделать почему тебя я 101 причин люблю фото фото пластические неудачные операций топливного фото солярис фильтра хендай на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721