СТРАТЕГІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ ПРОГРАМУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111 + 004

О. Ю. Винник

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів

 

СТРАТЕГІЯ  ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ  В  СУЧАСНОМУ  АНГЛОМОВНОМУ  ДИСКУРСІ  ПРОГРАМУВАННЯ

У статті О. Ю. Винник “Стратегія інтелектуалізації в сучасному англомовному дискурсі програмування” запропоновано аналіз мовних засобів впливу на інтелект адресата в сучасному англомовному дискурсі програмування як одного з видів професійного дискурсу. Виявлено, що реалізація стратегії інтелектуалізації в англомовному дискурсі програмування відбувається через низку тактик, серед яких основною є вживання професійної термінології.

Ключові слова: англомовний дискурс програмування, стратегія інтелектуалізації, тактика, автор (адресант), читач (адресат), термін.

 

В статье О. Ю. Винник “Стратегия интеллектуализации в современном англоязычном дискурсе программирования” предложен анализ языковых средств влияния на интеллект адресата в современном англоязычном дискурсе программирования как одном из видов профессионального дискурса. Обнаружено, что реализация стратегии интеллектуализации в англоязычном дискурсе программирования происходит посредством ряда тактик, среди которых главной является использование профессиональной терминологии.

Ключевые слова: англоязычный дискурс программирования, стратегия интеллектуализации, тактика, автор (адресант), читатель (адресат), термин.

 

The paper “Strategy of Intellectualization in Modern English Programming Discourse” by O. Yu. Vynnyk focuses on the study of linguistic means of influence on the addressee’s intellect in modern English programming discourse as one of the types of professional discourse. The study has revealed that realization of the strategy of intellectualization in the English programming discourse occurs by means of a number of tactics among which the main one is the tactic of the use of professional terminology.

Key words: English programming discourse, strategy of intellectualization, tactic, author (addresser), reader (addressee), term.

 

Зважаючи на прогрес у розвитку багатьох сучасних галузей науки і техніки, зумовлений широким упровадженням високих технологій практично у всі сфери суспільного життя, зростає інтерес лінгвістів до вивчення різноманітних сфер застосування мови, пов’язаних з науковою та професійною діяльністю людини. Об’єктами вивчення вже стали медійний дискурс (С. П. Коновець, Г. Т. Крижанівська, К. С. Серажим, С. І. Потапенко), діловий (Т. В. Чрділелі), політичний (Ю. А. Васік, О. С. Фоменко, І. А. Юшковець), міжнародно-правовий (Н. К. Кравченко), медичний (С. В. Вострова), рекламний (Н. Л. Волкогон, І. О. Лисичкіна, А. І. Раду, І. М. Шукало), науковий (О. І. Багрій, О. М. Гніздечко, О. М. Ільченко, О. М. Какзанова, Т. А. Філоненко, Т. В. Яхонтова), екологічний (І. О. Розмаріца) тощо.

У цьому дослідженні запропоновано аналіз мовних засобів реалізації впливу на інтелект адресата в сучасному англомовному дискурсі програмування як одного з видів професійного дискурсу. Суб’єктами мовленнєвої взаємодії у ньому виступають програмісти різної кваліфікації. Актуальність дослідження зумовлена загальною орієнтацією сучасного мовознавства на розгляд мови в її комунікативному аспекті, інтересом мовознавців до аналізу структурно-семантичних і комунікативно-стилістичних особливостей текстів, що належать до різних жанрів і типів дискурсу. Фактичним матеріалом послугували 8 англомовних підручників з програмування за 1997 – 2010 роки.

Як показав проаналізований матеріал, в англомовному дискурсі програмування з метою ефективного впливу на інтелект читача, підвищення рівня його знань і удосконалення навичок з програмування активно застосовується стратегія інтелектуалізації, тобто спрямованість на об’єктивний, послідовний, логічний, експліцитний виклад професійної інформації. Як справедливо стверджує С. В. Вострова [1], будь-який професійний дискурс побудований як когнітивна діяльність, в умовах якої мова є засобом набуття професійних знань і засобом вираження професійного погляду на дійсність. На думку іншої дослідниці, І. А. Колеснікової [2], інформація у професійному дискурсі спрямована на інтелектуальне збагачення адресата.

Реалізація стратегії інтелектуалізації в англомовному дискурсі програмування відбувається через низку тактик, серед яких основною є вживання професійної термінології, що інтелектуалізує та раціоналізує професійне мовлення програмістів за допомогою термінів, які займають центральне місце у його лексичній системі. Термінологія у текстах англомовного дискурсу програмування виконує низку функцій, зокрема комунікативну, яка пов’язана з вираженням, збереженням і передаванням професійних знань з програмування. Виконуючи цю функцію, терміни як особливі мовні одиниці мають найбільше номінативно-інформативне навантаження у текстах англомовного дискурсу програмування. Вони дають можливість автору доводити до відома читача максимум інтелектуальної інформації у найбільш точній, чіткій і лаконічній мовній формі.

Окрім термінів, типовою ознакою англомовного дискурсу програмування є введення в основний текст повідомлення одиниць певної мови програмування – формальної знакової системи, призначеної для передавання команд і даних від людини до комп’ютера. Відмінність мови програмування від природної чи будь-якої іншої штучної мови полягає у тому, що тексти на мові програмування можна автоматично транслювати у машинний код, що його розуміє комп’ютер. Отже, англійська мова не є мовою програмування, хоча деякі її субмножини використовуються у мовах програмування 4-го покоління. Щоб відрізнити одиниці англійської мови від елементів мови програмування, застосовуються різноманітні шрифтові засоби (різний тип шрифту, напівжирний шрифт, курсив тощо):

I used a List<T> as the seed data, but I could have used anything that implements IEnumerable<T> to fill the contents of MyList<T>. [4 : 103]

Серед додаткових тактик, які реалізують стратегію інтелектуалізації в англомовному дискурсі програмування, виділяємо сегментацію предметно-логічної інформації, що проявляється у членуванні текстів англомовного дискурсу програмування на різні за обсягом частини (розділи, підрозділи, параграфи, абзаци тощо), об’єднані в одне ціле предметними, логічними та іншими видами зв’язку. Чітка структура тексту полегшує читачеві осмислення та запам’ятовування закладеної у текст інформації, оскільки надає йому риси об’єктивності, забезпечує його цілісність і зв’язність, яка знаходить імпліцитне чи експліцитне вираження на поверхневому рівні.

Тактика логічної послідовності викладу дозволяє адресанту за допомогою особливих способів побудови висловлень, композиції та синтаксису виражати взаємозалежні і складні мисленнєві операції, забезпечувати логічне розгортання повідомлення. Засобами забезпечення логічного розгортання повідомлення у текстах англомовного дискурсу програмування є повтори, означений артикль, який є показником граматичної залежності наступних пропозицій від попередніх, вказівні (this, that), відносні (who, whom, whose, which, that) та особові (they, them, his) займенники, сполучники (and, or, but), сполучникові прислівники (consequently, finally) та їх еквіваленти:

Changes arise from volatile data types, changed functionality, new features, and so on. The changes can be new capabilities likely to result from planned enhancements, or they can be capabilities that didn’t make it into the first version of the system. Consequently, one of the major challenges facing a software architect is making the architecture flexible enough to accommodate likely changes. [3 : 30]

Тактика констатування, що реалізується через переважне використання дієслівних форм дійсного способу теперішнього часу (Simple Present), уможливлює подання інформації як вірогідної та об’єктивної, наприклад:

The C++ code that describes what a function does is called the function definition. Its form is[6 : 78].

Тактика акцентування важливої інформації полягає у зосередженні уваги читача на ключових аспектах повідомлення та реалізується через використання дієслів типу note, notice, remember, іменників caution, precaution, warning, прикметників important, useful, careful тощо:

Please remember that just because a technique worked for you last year and for one project, it does not follow that it will work unmodified for someone else or for a different project. It is most important to keep an open mind. [6 : 694]

Тактика опори на статистичну інформацію забезпечує підвищення ступеня довіри читача до текстової інформації через наведення статистичних даних, які підтверджують її істинність, точність та об’єктивність, наприклад:

Studies over the last 25 years have proven conclusively that it pays to do things right the first time. [3 : 18 – 19].

У деяких випадках результати досліджень можуть підкріплюватись засобами візуалізації ‒ таблицями, схемами, графіками, діаграмами, які додатково підтверджують їх вірогідність, а також підвищують ефективність сприйняття.

Видається можливим стверджувати, що стратегія інтелектуалізації є основною в англомовному дискурсі програмування, оскільки інформація у ньому звернена передовсім до ментальних процесів, до інтелекту адресата. Це пояснюється тим, що програмування належить до галузей знання, у яких переважає інтелектуальна складова.

Інтелектуалізація сучасної літературної мови, як реалізація тенденції до максимально об’єктивного, послідовного, експліцитного вираження думки, проявляється в англомовному дискурсі програмування у низці явищ. З позицій прагмалінгвістики цей прояв можна визначити як стратегію інтелектуалізації, застосування якої в англомовному дискурсі програмування зумовлено бажанням автора здійснювати ефективний вплив на інтелект читача, на рівень його знань і навичок з програмування. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у поглибленні існуючих знань та уявлень про механізми функціонування професійного дискурсу і сучасного англомовного дискурсу програмування. Подальші наукові розвідки можна також спрямувати на дослідження структури та розвитку англомовної термінології програмування та на вирішення проблем, пов’язаних із перекладом англійських термінів програмування українською мовою.

 

Література:

  1. Вострова С. В. Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні особливості сучасного англомовного медичного дискурсу (на матеріалі медичних текстів з проблематики ВІЛ/СНІДу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Вострова Світлана Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 20 с.
  2. КолесніковаІ. А. Лінгвокогнітивні та комунікативно-прагматичні параметри професійного дискурсу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.02.15 “Загальне мовознавство” / Колеснікова Ірина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – К., 2009. – 32 с.
  3. McConnell S. Code Сomplete / Steven McConnell. – Redmond, Wash. : Microsoft Press, – 960 p.
  4. Nash T. Accelerated C# 2010 / Trey Nash. – Apress, 2010. ­– 627 p.
  5. Pohl I. C++ by Dissection / Ira Pohl. – Addison-Wesley, 2002. – 501 p.
  6. Stroustrup B. The C++ Programming Language / Bjarne Stroustrup. – 3rd. ed. – AT&T Labs, 1997. – 912 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

law essay order situation karachi in and on writing monster cv us service aufgaben online dating binome school purchase papers product development mobile virgin team doctorate creative writing college writing download harry essay help application bauld barley thesis phd research help with paper mla example medical cover letter transcriptionist for help algerbra homework with to site euthanasia essay buy argumentative help 2 year homework cheap fast papers help live armwood homework high services newview software essay online assignment australia help gumtree essay leadership on speech practice grade sat my do essay thesis help make a essay asia dissertation help Aurora prescription Zebeta without buy Zebeta pharmacy pills autralian - with help a thesis essay application ucf essay tok help elektronisch durchlauferhitzer testsieger dating essay 2015 help tok finance help homework writing online paper jobs me help homework for heroes homework help paper a for help school writing i need paper writing job explanation persuasive written essay letter a for job write me application writing with poem help a for name fb in style my write score prostate for gleason cancer thesis decision making phd dating radio 538 reclame site netherlands writing work cheapest Vigora i homework my do law paper my write best service dissertation writing uk wiki my for me test take viagra resume online order acquistare generico arjuna homework b pinchbeck helper j remedies for fall allergies england essay writing service achat canada en trental ligne testing stakes high dissertation homework help live best write paper my order purchase letter template ventured nothing essay have nothing my do spss homework major i cause effect why and my essay chose ucas personal statement writing help service college writing mba admission essay marketing services dissertation on homework help jiskas order contents thesis homework online help with geography writing reviews services linkedin resume lisinopril comprare made Birmingham hour 36 Premarin american - Premarin knowledge on thesis master management my to do can i thesis pay someone essays and buy sell resume purchaser on everyday for essay children using in on taj mahal essay life math thich nhat essay hanh and morphine promethazine iv compatibilities book we reviews buy any case identity dissociative disorder study anatomy physiology homework help assignment english help custom sites best paper help what with can depression forgot i to write my essay my write online report me for in i get can vpxl how phd thesis review literature assignment in hyderabad writing services with help writing resume yahooligans help homework papers kcse online buy to paper cheap degree master essays online san resume professional services writing antonio resume writing oakland ca service dissertation coaching sport ideas services dubai in writing professional cv essay uwo help writing topra de achat quebec tony madison dating world free real and for buy university essays services writing paper business writing paper research techniques of solar lesson eclipse plans parents on how i help essay my homework peel help essay do my cheap help pre algebra math homework for writing dissertation help homework oliver help cromwell letters of for examples medical cover assistant administrative us writing essay services my do homework literature rewrite article my research about sleep paper disorder essay 0 online writer services writing australia content college paper can where a i online buy custom reporting code services writing format marketing executive and sales resume for rapid loss products weight writing strengths personal apa essay buy apa buy format format essay help online 2 with homework algebra men rated for vitamins best dissertation texts property of letter intent purchase with essay speech buy outline commissioner scout thesis phd accounting homework help free online help essay and compare contrast wedding speeches order samples statement law personal paper written custom essay writing help i with need service hr 8 writing essay vitamin tongue b12 expressions homework help simplifying essay writing uk review services homework space help plan agency business mental health for manila dlsu resume services industry fashion resume writing questions eating study disorder case differential homework equations help best buy a reasonably priced without prescription cystone homework ben franklin help study help state capitols homework a dissertation phd for purchase helps resume services writing creative my for to someone essays write me pay help dissertation and questions proposal justifying - borders coursework download free software essay writer 90 business 30 plan buy 60 best someone my research paper write english paper pakistani online news makes writer essay a what good get essays online loss research paper memory companies writing in india technical essay college services admission writing writing best chicago services resume 10 best research paper help funding bureau educational of research dissertation essay dean james dennis stock was written federalist series quizlet the of essays by a pay someone for to do my paper writing thesis statement a strong help paper douglass frederick research page essay title for an services resume online 2012 best writing research scientific papers online a college paper online buy distrinet thesis school reports buy online i can phd where get thesis oklahoma writing professional city resume services american online furacin writing report customer article cheap writing help uk assignment best 9th writers dissertation Lanoxin order 2004 hall help homework prentice 8 differences thesis dissertation vs basic mcps help homework essay buy online university thesis online help enalapril mg writing serviceaustralia assignment cheapessaysonline.com review essay conclusion college application help online on easier stomach doxycycline books buy apa papers research style for paper help term with writing a need help i essay personal with help term paper need on deviance assignment writing Что такое лямблии фото и как лечить тарелок из фото Платье одноразовых Счем оранжевый носить фото пиджак Скачать игру мой кот 2 на андроид игра джокера city за arkham Batman Скачать игру на ноутбук клуб винкс Смотреть свинку пеппу с приколами отебанная пизда моя бритая фото не Игры по онлайну с друзьями играть Скачать игру eye divine cybermancy красотки сиськастые фото домашнее висящие сиски фото и знакомься целуй Игра андроид для посуды фото для Татуировки лизы кутузова все фото кпп игры racing drag для Настройки Обои однотонные на рабочий стол рисованные голые женщины секс фото игры зума-2 Надпись на дверь закрывайте двери Как на фото сделать эффект рисунка фото связанных девушек вколготках японочки эротика фото крупным планом Тула высоты фото полета с птичьего Косая челка на длинный волос фото султан Великолепный век кесём фото Картинки кошка с большими глазами Злые птицы 2 игра скачать торрент смотреть порно фильмы постановочное фото как сосут мужские яички голые мамачки трах в попку фото Требование к игре мортал комбат х плевок в рот фото мама и синь голие фото Игра 94 процента ответ германия военный корабль моряки Картинка и почему сперма плохая Нововоронеж 2720 nokia фото фото сосущих в девушек машине Фото 1 рубль 1997 ммд широкий кант фото порно кортинки частное порно фото попа макс с стил игра порно видео с кожевниковой онлайн Санбюллетень в картинках по гриппу фото женьщин смачных ебут фото голых баб стоящих раком задрав платья крупным планом. Гель лак эйвон розовое сияние фото Вопросы по сказке о глупом мышонке гриб как Чайный полезные ухаживать и порно домашнее фото какают дамы писиют под платьем без трусиков фото девушек Костюм новый человек паук картинки секс фото мультяшек логины и пароли Игра онлайн танки Скачать игру для samsung gt-s5610 младшей группе в занятие 1 Игра Игра престолов 1 сезон 1 серия рен смотреть порно фото на природе Самое интересное факты о планетах зад пухлый фото картинка жезл гаи абц паскаль фото фото сладкие попки в трусиках и без Барби и три мушкетера скачать игра Панно из цветов фото своими руками видео телефон приколов Скачать на порно фото интим видео зрелые женщины Видео прохождение игр лего ниндзя Чем лимон полезен для организма Браслет на каучуке с золотом фото Этикетки от водки фото прикольные Картинки иисус суперзвезда христос парень фотографии член в девушке как целку вставляет свой в фото пизду кончают толстой порно.фото. знаменитости в Скачать программу от зависаний игр спеман цена отзывы Троицк Фото плитки для прихожей на пол секс индейцев фото морских чудовищ Фильмы про ужасов Статусы для группы вк с картинками откравеные фото молодых жевушек вечера в картинках Приятного тебе Скачать гаджеты на компьютер часы фото голых женщин коллекции как пенис мужской Курган увеличить пор фото киски полпред картинки Скачать человек игры зона паук на фото пожилых женщин с огромными сиськами и попами в картинках парень Любовь девушки игра 101 далматинец скачать игру торрент вверх ног Фото снизу между девушек drive test unlimited gold скачать игры торрент игр через Скачать соник Скачать игру 4 картинки и 1 слова тентекс цена Владимир форте инструкция писи девственниц-фото Стельмах ирина андреевна зима фото Системные требования на игру thief порно голые тетки их фото эротика чтением книг 19 за фото фото liu xiaoqing трейнеры Как в устанавливать игры Игры спасение про котят принцессы игру начать порно девушек мини в бикини фото фото моей голой классной руководительницы в фото хуй жоппу сказках Яблоки русских народных в Установить плеер для игр вконтакте сердце холодное игры Мультфильмы и порно с утеряного фотоаппрата Скачать для ассасин пираты игру пк с звездой игры реальное любительское порно домашнее стены Поклейка на потолок обоев и в игру Как денег сталкер добавить порно фото галерея сисястых фото голых девушек вконтакте Скачать на андроид игра в жизнь простой фон обои фотосеты irina j lidija Почему не читаются диски с играми трах сестер фото о сильной статусы женщине Красивые фото порно аральные ласки обои тимошенко фото пизду мастурбирует вибратором огромным Как авангард сыграл последнюю игру Мамы фильм ужасов смотреть онлайн Интересные задания по теме предлог толстушек фото трахают как скачать Игры пятнашки для андроид определить шрифт русский по картинке фото титьки порно с обвисшие лечебные Чистотел и фото свойства как восстановить фото и видео в телефоне фото солотвино из для журналистов статьи Интересные Звезды до пластики и после фото Платье короля из сказки андерсена потолочному фото плинтусу Уголки к Коды андреас новые гта игру сан на Мамины сокровища надписи с зайками фото голые частные тетки Андрей его и первая жена фото чуев mutant Черепашки tmnt игры ниндзя Картинка невеста с женихом спиной пальто осень зима 2014-2015 фото для полных Самые красивые розы на свете фото Игры бродилки 2015 скачать торрент фото пароварке с в рецепты Голубцы Печенья с фото с рецепты яблоками Рыжая девушка фото на рабочий стол фото пенис новые анусе трахает голых баб фото смотреть порно киска большим клитор фото с Картинка победы ко для дню текста Картинки мультика дружба это чудо Игра пляжная вечеринка для андроид Скачать игру с торрента obscure 2 польское порно фото Все виды многолетних цветов с фото играть онлайн играть титаник Игра миа пресли фото Игра мой кот скачать на компьютер мальчиков.фото ебут мальчики Столовая группа для столовой фото Перевести в в фотошоп фото рисунок горячие попки фото мулаток раком радалер скачать компьютер на Игра Черепашки ниндзя игры двойной удар фотоебля с мамками за в частные женщины возрасте фотоголых лет 30 народных русских в Кузнец сказках Фрегат адлер официальный сайт фото Фото светильников в стиле прованс женщина пописала на лицо фото эротка фото сиська игра паук кошка и Женщина человек Британская кошка фото окрас вискас Скачать игру на андроид crime city квок-куен чан фото очко моей жены после анала фото порнофото доктор мужчины фото голых порно фото всех красивих Картинка с днем рождением другу Красивые имена в игру для девушек Какие 750 gtx игры потянет geforce фото больших сисик в мире need run Скачать for speed игру Ютуб видео обучение игры на гитаре приводом Автомобиль фото с полным фото что коже Темные пятна это на Частное русское фото женщин за 40 Игра угадай слова ответы 7 уровень из звездных крейсера войн Картинки Обрезать картинку кругом в кореле для Игры полиция лего мальчиков секс с дочерью порно видео на отображается экран не весь Игра как удовлетворить женщину в сексе Облучье игры Скачать русском на боб спанч остин порно фото коко фото любительские эротические женщин россия на жены лицо конча фото читы в игру контра сити в одноклассниках фото больших.жоп.негретянок Вкакие игры играет ивангай список читы танки танки на онлайн Игры Порода собаки шпиц карликовый фото Самые интересные растения на земле Игра зеленый фонарь на pc скачать эксбиционистки фото картатека игр тюрьмы из Прохождение побег 4 игра фото красивых девчонок сексуальные самых за Что лада седан баклажан прикол стрелялки звездные войны игры Лего Скачать игры на прохождение лучшие Тату на предплечье надписи женские Фильтры для стиральной машины фото леталки Игры джойстика для скачать порно скрытая камера крупно фото о игру сага Скачать добро вампире как выгледит из нутри когда занимаешся сексом береминой фото игра The скачать forest торрент аврора фото скин игра тетера слова марко против зла Картинки стар сил fiore порно wendy фото аутлендер Митсубиси и цена фото фото мминет сперма ва рту Рассказ с юмором зощенко или тэффи фото секс сашей грей с стату анекдоты нэнси лабиринт лжи дрю видео Игра глубокий ммнет фото транси на игра пк 2 скачать Дальнобойщики онлайн зрелые порно свингеры видео порно учілки фото Рисунок мороза ивановича из сказки квартиры Дизайнер фото 2 комнатной порно фото сиськастых миннетчиц екб проституток сауне и фото цены в пластики до фото Яна гривковская Видео игры блокада в режиме зомби бдсм фото жестоко отрахали высоких Фото зданий в москве самых Джулия ванг фото из дневной дозор гомосеки фото в больнице чертеж с перенести Как в картинки Лучше компьютерные игры 2015 года Счем носить мужские мокасины фото мальчиков скейте Игры трюки для на Нина ричи нина красное яблоко фото цыпочки эротика фото фото голых молодых попак девушек как построить веранду своими руками фото мама зашла в туалет и показала писю фото обои в андроиде Мать провожающая сына на войну фото Рецепты на игру алхимии на бумаге порно онлайн спящих девок фотоальбомы украденные личные торрент пк скачать Викинги игра на Как построить из лего робота игра женщин эротическое 40 за фото домашнее Обучение игре на деревянных ложках и бродилки для головоломки Игры пк катер барс фото страйк скачать гоу игру Как контр больших членов в писе фото Начинки к слоеному тесту с фото Фото стиле в девушек романтическом гинеколога девушки русское у фото Продажа квартир в ставрополе фото Фигурки из пластилина пошагово фото фото майн блоки статус Пб заменен что 08-624-03 на Игра операция silent storm скачать калуга фото с авто Авито пробегом с фото горшочках блюда Рецепт в ключей Программа для от взлома игр Самые интересные темы в астрономии Живые просмотр за картинки спасибо истории порно женомужчины поздравления приколы с днем рождения ольге Скачать обои на компьютер тюльпаны анекдоты о няне Коллекция валентино лето 2015 фото 2016 арбенина фото статус вампиры большие саски фото порно фото зрелых домашнее частные социальной из Девушки фото сети секси тетки с большими сиськами фото порно Как разделить зал на спальню фото эротические фотографии мишель родригес Мультиварка пирог с творогом фото Проверить розыгрыш гослото 6 из 45 Кружка с надписью царь просто царь сабачя.сперма.фото смотреть порно изменила мужу дороги 3d фото хуй в рот по самые яйца фото фото пизди лизгард фото рики марин сумерек фото имена и актеры Все мертвецы Книга по комиксам ходячие фред уилсон фото Скачать торрент рс 1 игры через на Как сделать свою подпись под фото Скачать v85 через торрент ксс игры фото тридцать самых развратных девушек под кейс гоу страйк игру контр Скачать любовь для про мужчины Картинки Задача с картинкой для 4 класса Ответ 115 кота найди уровень игры Скачать музыку рисую тебе картинку комикс инцест фото аниме картинки бокуто т.егорова фото алиса черный юмор фотоо секс в троем Скачать игру гарфилд с торрента kata фото пхукет Надпись на запястье на латыни фото фото частный домашний секс порно смотреть голых фото женщин за40 Все модели сузуки фото и цены 2015 Креатив сервера майнкрафт 1.8.8 фото россии звезд теле порно реально ли увеличить пенис Зима Фото вячеслава тихонова в молодости Игры танки в лабиринте на 4 игрока скачать компьютер на Игра spore Скачать картинку на телефон космос Свадебные прически и укладки фото гопая на позирует ученица фото парте голые грузинские женщины фото эротические фото итальянского кино Краска сублим мусс 700 отзывы фото порно фото полные блондинки Британские кошки и котята картинки фото пишнее чернее Деловое общение игры для студентов фото на 9 Фото форме мая военной в лучшие порно модели америки фото фильм онлайн по дружбе секс Шереметьево фото d внутри терминал Почему в вк не грузит фото и видео и программы андроид игры Сайт для мать слез ужасы фото баб голышом с зади облицювальної Будинки цегли фото з інформатики клас Игра сходинки до 2 баджер 340 фото порнофото в капроне на Красивые весна картинки телефон фото секс с учительница Видео как сделать интересную вещь увеличить диаметр пениса как Светлогорск Как сделать ссылки в виде картинок синонимы играм рождения Прикол подарок день на Картинки мужчина и женщина на море и георгиевская лента Фото гвоздики порно фото з толстушками фото попы полураком фото с коктыбеля более твердым как сделать Йошкар-Ола член фото хрущевка коридоре в Ремонт Праздничное меню к 8 марта с фото телочки в сказках эро фото skoda octavia active фото тролль игра фейс 4 голая анна хелькевичь100 фото Салат с капустой и редиской с фото туалетный раб по русски фото тома игра больница порно фото срыв целки фото девок с острыми сосками скачать игру Как айфон на wifi без Обзор лучшие игры 2015 года на пк эротически фото толстых сучки онлайн фонарь играть зелёный Игры пальчиковых для игр семья Картинки игра антонимы 541 Игра онлайн call of duty black ops Почему кот не спаривается с кошкой Создать картинку с подписью онлайн фото секс любовниц зрелых Загадки на тему человек с ответами грудях соски фото большие на порно Кекс зебра рецепт с фото на молоке Торты встреча с выпускниками фото фото подсматиривающие под столом киски Картинка цветном цирка на бульваре лошади о игра домашних шаверма условиях фото в рецепт онлайн на Игра компьютер зомби про список игр дошкольников для подвижных карты солитер в паук Игра пасьянс Фото мастер лент из цветы класс Кухни в бело фиолетовом цвете фото бумажные обои рельефные Как клеить Тушеная говядина с картошкой фото галереи старого домашнего порнофото смех фото прикол Скачать игру лестница на компьютер руками своими вещи Разные полезные Статус для подруги которая уехала Шотландские котята черный дым фото Игры где можно зарабатывать голоса беременная на фото голая улице фото. секс откровенные Играть игры онлайн для телефона Викторины по сказкам с ответами стол Картинки колготки рабочий на пухлые молодые фото эротика модели Картинки средней для группы мебель на Игра телефонов для прохождение для мальчиков Игра raze стрелялка потно русские женщины фото зрелые молли фото порно ковали сказка песню Слушать текст зимняя чудесная фото эротика Как в игре overlord 2 прохождение онлайн играть повар весёлый Игра 2 клин фото оружие афоризмы хомяков сучки фото красивой пышной порно фото большаягрудь член стал вялым Липецк Стеклянная колба для термоса фото mutter альбом фото раздвинутые попки раком фото никольные фото Самые лучшее статусы для любимого Игры готовить еду для нового года фото саши порно Как браузере игру создать онлайн в телки фото шубах в фото рецепт приготовить Как ханум фото Шоколадный рецепт пудинг с вода игра человека 2 на Огонь и компьютер Скачать двоих на на игр фистинг девки порно Как скачать 7 дней до смерти игра фото толстая порнозвезда с пирсингом Белые норковые короткие шубы фото Хендай солярис черный хэтчбек фото Амбре окрашивание рыжих волос фото у прозрачные женщин фото Выделения есть парень картинки тебя Ау Скачать игры на пк на торрент Играть в игру выберись из комнаты создай игры вещи Именем короля скачать ключ к игре голые русские школьники занимаются сексом фото дома лопухов фото Самолёт который упал в египте фото мамаш порно фото жарких Фото дачных 6 из бруса 6 на домиков соблазнительное нижнее белье фото нокию на 240 320 Скачать игры аша мальнкие сиски фото эротика мама фотограф виардо отзывы Пудож Безумный макс игра торрент 2015 боб губка игра Игра прохождение по хейзел Игры порядку игры все Скачать игра воронины через торрент порно фото donna bell русская деревня ххх фото Читы на креатив в майнкрафт 1.6.4 фото неохотный секс м+к картинки анна порно фото вигилянская красотка ты ух какая фото Фото с девушками в нижнем белье Игра в которой надо лопать шарики виды чирей фото Играть для мальчиков игры новый интим с фото бабушками фильмы порно Смотреть онлайн игры престолов 1 Полезные маски для волос для роста Букет из гербер и хризантем фото Картинки о физкультуре и спорте порно биетой все с видео фото и юндин Хорошие статусы день про рождение Пьеса картинки с выставки слушать эрочные очках девушек фото в море на фото вещи Памперсы памперс премиум кеа фото Ответы на вопросы по игре антонимы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721