СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ПЕРЕКОНАННЯ У ПРОМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ЛІДЕРІВ УКРАЇНИ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81`42

В.О. Старух

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

 

СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ПЕРЕКОНАННЯ У ПРОМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ЛІДЕРІВ УКРАЇНИ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США

 Старух В.О. Стратегії і тактики переконання у промовах військових лідерів України, Великобританії та США.

Стаття присвячена дослідженню комунікативних стратегій і тактик переконання військових лідерів України, Великобританії та США. Матеріалом дослідження слугували тексти промов. Авторка  виокремлює спільні та відмінні риси вираження переконання в промовах військових лідерів зазначених в дослідженні країн.

Ключові слова: стратегії і тактики, переконання, військовий лідер.

 

Старух В.А. Стратегии и тактики переубеждения в речах военных лидеров Украины, Великобритании и США.

Статья посвящена исследованию коммуникативных стратегий и тактик переубеждения военных лидеров Украины, Великобритании и США. Материалом исследования послужили тексты речей. Автор выделяет общие и отличительные черты выражения переубеждения в речах военных лидеров указанных в исследовании стран.

Ключевые слова: стратегии и тактики, переубеждение, военный лидер.

 

Starukh V.O. Strategies and tactics of persuading in the speeches of military leaders of Ukraine, Great Britain and the USA.

This article focuses on the research of communicative strategies and tactics of military leaders of Ukraine, Great Britain and the USA. The scripts of speeches are materials for the research. One more result of the research is a selection of common and different traits of expressing persuading in the speeches of military leaders of the countries, mentioned in the research.

Key Words: strategies and tactics, persuading, military leader.

 

У світі стрімкого розвитку ринкових відносин, винаходжень новітніх технологій та загострення конкуренції кожного дня людство стикається з проявами переконання. Це відбувається на вулиці, у супермаркеті, на телебаченні, коли наводять аргументи стосовно того, чому цей чи інший продукт є кращим і чому варто придбати саме його, чому необхідно діяти саме так, а не інакше. Отже, у сфері цивільних переконання є досить розповсюдженим прийомом у досягненні поставлених цілей.

У військовій сфері переконання вичерпно не досліджене. Навіть питання про те, наскільки воно поширене з огляду на фактор військової дисципліни, вичерпно не з’ясоване. Отже, чи взагалі характерні для сфери військових прояви переконання? Адже відомо, що якщо військові отримують наказ, вони повинні його виконати, і навряд чи ми зустрінемо такий випадок, коли офіцер переконує свого підлеглого виконати той чи інший наказ. У військовій  сфері підлеглий не має права ставити під сумнів накази вищих за званням військовослужбовців, окрім тих, які порушують положення Конституції або інших нормативних документів. Але все ж таки існують випадки, коли переконання є ефективним прийомом і може розв’язати конфліктні ситуації або спонукати людей до дії. Крім того, важливість переконання у вирішенні питань військовими лідерами про припинення вогню під час військових дій відображається у збереженні життів. Питання також постає в тому, які мовні засоби є ефективними для найкращої реалізації стратегій і тактик переконання і за яких обставин. Вище сформульовані положення у проекції на соціальний і лінгвістичний контекст свідчать про актуальність теми нашого дослідження.

Метою дослідження є виявлення спільних і відмінних рис у комунікативних стратегіях і тактиках переконання українських, британських та американських військових лідерів.

Матеріалом дослідження слугували промови військових лідерів України, Великобританії та США, зокрема, командувача Національної гвардії України генерал-полковника Полторак Степана Тимофійовича,  генерала сера Пітера Вола, начальника штабу сухопутних військ Великобританії, генерал-полковника Френка Грасса, начальника бюро Національної гвардії США.

З метою встановлення сутності і специфіки стратегій і тактик переконання військових лідерів зазначених країн звернемося до тлумачення поняття переконання, а також до визначень понять комунікативна стратегія і тактика, прийнятих за основу в нашому дослідженні.

У новому тлумачному словнику української мови переконання визначається як «дія за значенням переконувати: доводити що-небудь комусь, змушувати кого-небудь повірити у щось, погодитися з ким-, чим-небудь; умовляти зробити що-небудь; схиляти до якогось рішення»
[1, с. 577]. Це поняття охоплює також деякі ознаки умовляння. Але на відміну від умовляння, переконання спрямоване більше на розум людини, а емоційність є другорядним чинником [2, с. 142]. Під час переконання адресант надає об’єктивну інформацію, а адресат оцінює її об’єктивно. Отже, переконання розглядаємо як різновид мовного впливу, коли адресант звертається до свідомості, почуттів і досвіду адресата з метою сформувати в нього певні установки. Успішність переконання залежить від різних факторів, таких як достовірність джерела інформації, тобто тієї людини, яка переконує; важливість проблеми, тобто переконливість поданого матеріалу; характер аудиторії, яку переконують.

Переконання здійснюється через використання низки комунікативних стратегій і тактик. Слідом за О.С. Іссерс комунікативну стратегію визначаємо як комплекс мовних дій, спрямованих на досягнення комунікативної мети [2, с. 54], а тактику – як одну або декілька дій, що сприяють реалізації стратегії [2, с. 110].

Звернемося до визначення поняття промова. Промова – це усний виступ з метою висвітлення певної інформації та впливу на розум, почуття й волю слухачів на службових нарадах, у ході дискусії, на урочистих зустрічах, презентаціях. Звідси вимоги до промови: логічна стрункість, емоційна насиченість, вольові імпульси. Промова відрізняється від інших жанрів концентрацією ряду рис: емоційністю, чіткістю поставлених проблем, насиченістю, конкретністю, дієвістю, а також стислими часовими межами. Промови поділяють за видами: 1) мітингова; 2) інформаційна; 3) ділова;
4) виступ на зборах; 5) ювілейна (привітальна); 6) торгова [3, с. 25-27].

Перед тим, як перейти до результатів нашого дослідження, варто зазначити, що проаналізований матеріал є ювілейними або привітальними промовами.

У святковій промові командувача Національної гвардії України генерал-полковника Полторак Степана Тимофійовича головною метою є вітання на адрес ветеранів і народу України зі святом Дня Перемоги [4]. Хоча промова й має святковий зміст, інтенція переконання зберігається:
переконання ветеранів в тому, що про них пам’ятають, їх цінують: 1) Наш земний уклін усім, хто виніс роки окупації та пекло концтаборів, хто піднімав з руїн і відроджував рідний край.

Особливий наголос робиться на те, що ветерани є прикладом для наступних поколінь: 2) Для нинішніх і прийдешніх поколінь Ваша ратна і трудова звитяга завжди буде величним прикладом патріотизму, мужності і честі.

Проводиться паралель між подіями минулого та сьогодення і виражається переконання в тому, що День Перемоги має важливе значення для країни: 3) Це свято сьогодні, як ніколи, нагадує нам про священний обов`язок − дорожити єдністю суспільства, знаходити шляхи до порозуміння, зробити все від нас залежне, щоб ніколи більше біда не прийшла на українську землю.

Головною метою промови генерала сера Пітера Вола, який виконує обов’язки голови Генерального штабу армії Великобританії, є привітальні слова з нагоди 70-ти річчя відомої битви за Ель-Аламейн [6]. Переконання у важливості битви здійснюється через згадування широкого спектру країн, для яких ця битва має значення: 1) This is the 70th anniversary and it was a key turning point of course of the Second World War, not just in Africa, but across the globe for British forces, for the Allies. (Цей день знаменується не тільки 70-ти річним ювілеєм, він також є ключовим переломним моментом в перебігу  Другої світової війни не тільки для Африки, але й для усього світу, для британських військ, для союзників.).

Саме люди створюють історію, тому переконання генерала полягає в тому, що найважливіше – це присутність безпосередніх учасників битви:
2) Most importantly of course its fantastic to see those who took part and the families of those affected by it here in such numbers. (Звичайно ж найважливішою є пречудова нагода побачити велику кількість тих, хто брав участь у бойових діях, родини тих, кого зачепила війна.).

Генерал переконує у важливості битви для майбутнього країни: 3)… the hope that we should derive from that as we look to the future as a nation and face more challenges. (…сподівання на те, що ми зробимо висновки з пережитого досвіду, дивлячись в майбутнє як нація, якій кидають все більше викликів.).

Генерал підкреслює безцінність того досвіду, з яким діляться учасники битви, що виражає переконання у важливості життя таких людей: 4) It’s almost embarrassing to meet them to the extent that they are so humble and blase about what we would have regarded as life changing experiences had we been there in a tank, in an armoured car, on the gun line, or as sappers clearing fields, all of the things you read about when you study El Alamein were described to me by those who actually did it. It’s a unique experience. (Момент зустрічі з ними бентежить, адже те, що для нас було б досвідом, який кардинально змінив би життя: чи воювали б ми в танку, в броньованій машині, на лінії вогню, в ролі саперів, розміновуючи поля, вони сприймають з почуттям деякої сором’язливості через, на їх погляд, надмірну увагу до себе, але з полум’ям в очах. Отже всі події, про які ви читали, коли вивчали битву за Ель Аламейн, були описані мені тими, хто дійсно виграв цю битву. Це безцінний досвід.).

Слова промови генерал-полковника Френка Грасса адресовані військовослужбовцям Національної гвардії США та військово-повітряних сил [5]. Він переконує у важливості Національної гвардії, позиціонуючи їх як найкращих: 1) Today’s National Guard is the best trained, equipped and led force since its inception in 1636. (Починаючи з року свого заснування – 1636 і по сьогоднішній день Національна гвардія – це війська, які добре оснащені та екіпіровані, якими керують достойні командири.); 2) As Guardsmen and women, we proudly wear uniforms of the greatest military in the world. We are public reflections of these organizations, and as such must be fully accountable and always act with the highest integrity and honor. (Виконуючи почесну роль гвардійців, ми з гордістю носимо уніформу найвеличніших військових в усьому світі. Ми – це народне відображення цих формувань, саме тому ми повинні нести повну відповідальність за свої дії, зберігаючи при цьому чесність та гідність.).

У промові генерал-полковника виражається повна впевненість щодо можливостей Національної гвардії США: 3)… the Guard is capable of sustaining deployments and its operational role indefinitely. (… без сумніву, Національна гвардія здатна підтримувати дислоковані війська та їх операційну міць.); 4) Additionally, emphasizing personnel readiness from all levels of command ensures we take care of people. Being ready is a benefit of membership. Personnel readiness matters to everyone. (Крім цього, наголос на готовності особового складу на усіх рівнях командування запевняє в тому, що ми дбаємо про людей. Готовність є перевагою членства у Національній гвардії. Готовність особового складу має значення для кожного.).

Генерал-полковник також переконує у важливості праці кожного військовослужбовця для формування високоефективної армії: 5) I thank each of you, your families for the sacrifices you have made. Your hard work and dedication is the very reason the National Guard is outstanding! (Я дякую кожному з вас, вашим родинам за ті жертви, які ви робите. Саме ваша важка праця і відданість є причиною величності Національної гвардії!).

Отже, у промові військового лідера України увага акцентується на прямому зв’язку минулого з теперішнім і майбутнім. Саме тому здійснюється переконання у важливості ратних справ і бойових подвигів, які зробили ветерани для добробуту України, тому їх життя – безцінне.

У промові військового лідера Великобританії також спостерігається переконання у важливості впливу минулих подій на розвиток країни. Крім того, здобутки Великобританії важливі і для інших країн. Переконання також виражається у наголошенні на безцінності досвіду ветеранів.

У промові військового лідера США спостерігається переконання у безумовному лідерстві Національної гвардії на світовій арені. Кожен військовослужбовець важливий у структурі військ – на цьому факті наголошується не один раз.

У процесі дослідження виявлено, що переконання як вид мовного впливу відсутнє у військових статутах, але його використовують у промовах військових лідерів, зверненнях до особового складу, а також у повсякденній неформальній комунікації. Спільним у промовах українських, британських і американських військових лідерів є імпліцитний характер переконання. Автори військових промов зазвичай не формулюють тезу переконання і не дають прямої аргументації – вони переконують, вітаючи особовий склад із певною подією чи святом, звертаючись до підлеглих із метою моральної підтримки тощо. Теза переконання подається в підтексті як концепція промови. Відмінною рисою є наявність цільової настанови у створенні позитивного іміджу військових. Вона більш характерна для промов військових лідерів Великобританії та США.

Отже, імпліцитний характер промов є інтернаціональним елементом, а індикатори його вираження – національним.

Перспективою дослідження вважаємо виявлення особливостей мовного вираження стратегій і тактик переконання у інших видах промов військових лідерів України та англомовних країн.

 

Список використаних джерел:

  1. Новий тлумачний словник української мови / [уклад. В. Яременко, О. Сліпушко]. – Т. 2. – К. : АКОНІТ, 2006. – 926 с.
  2. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – Изд. 5-е. – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 288 с.
  3. Плетнєва О. Л. Усне ділове спілкування: навч. посібник /
    О. Л. Плетнєва. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2008. – 51 с.

4.  Шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, офіцери, прапорщики, солдати та працівники Національної гвардії України! [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.vv.gov.ua/news.php?nid=4738&lang=ua

5.  GX The Guard experience [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gxonline.com/download/1363

6.  Westminster Abbey service commemorates Battle of El Alamein [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gov.uk/government/news/westminster-abbey-service-commemorates-battle-of-el-alamein

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

name online brand rx cefaclor no discount essay writing company the best essay prompt synthesis application mba best essays companies study writing case essay law contract help design methodology dissertation research cheap sale for seroquel homework help collage toronto writing cv services patient assistance Furoxone format essay sample purdue owl apa on on thesis master ofdm help science sixth homework grade cheap Moxin College 50 de Moxin - mg Station pilules achats cheap fellowships dissertation writing sex marriage paper same research and physiology homework help anatomy case study disorder schizoaffective braai buy and plan business in pavlovian conditioning preparedness italian renaissance help homework middle homework school help science help 123 essay can papers rolling buy i where cheap online dissertation help for with statistics proposal research a writing dissertation my to research paper find someone write vigora doctor without a sales manager resume catering buy online research paper english do essay improve i how my services essay byu mba admission numbering dissertation page uk professional 10 dosages mg viagra ap homework physics help b writing resume executive services top australia writing essay service paper i what economics on should my write essay divided puerto identity border rican on cold for mountain essays sale for objectives resume health mental technician essays autistic disorder write me an for essay essay macbeth courage homework help college papers buy research online assistant qualifications for medical of summary resume theme thesis skins buy somna-ritz 200mg of help government types homework cv nz wellington services writing thesis sentence help writing a with write panel custom id sale school law papers for force deadly essay persuasive mat help homework do uk for me coursework my term writer jobs paper help essay owl me papers my for write himplasia overseas shipping pe a2 coursework help essays custom written needed combipres no prescription script pill prozac required no 10mg proposal a thesis phd writing essay custom good research buy paper psychology a services writing essay reddit in write stylish my fonts name cancer ovarian fabric wisconsin writing madison resume services no delivery benadryl buy free shipping prescription columbus help homework christopher phd cell thesis solar menu order navigation thesis bibliography appearance latex order of alpha zz plural plan z nursing essays buy online development phd strategic thesis dorm custom essay with possessives homework help for shooting sale targets paper online thesis help how prescription without tadarise get i can super origami paper nz online buy risperdal au achat de canada student essay council help help essays should college parents with prescription zenegra purchase cheap without myob help assignment melbourne code writings discount paper essays online buy help teacher resume help algebra homework reviews essay uk writing service best students by essay persuasive written parathesis causes for sales resume job helping essay others sales summary resume professional for 2 homework help alg papers pearl harbor range rover for sale autobiography rover land 2012 help proposal and history dissertation studyhomework help entropy art disorder order essay online edco exam papers sprint plan write essay friend admission best my cheap no moxin rx sell experience your life essay about assistant medical letter graduates for cover recent custom writing papers research louisiana homework help online and help to write dissertation proposal how university dissertation clemson engineering homework economics help buy creative writing contestant dating snapchat bachelor a write someone to recommendation how you to of ask letter buy college coursework - price Simi online Glucotrol mg Valley Glucotrol purchase 75 the written essays necklace on reduction debt online plan news online paper english pakistani essays titles college do application need help homework integers osteuropa frauen dating karte sat an how essay to write Lamprene cheap online order essay custom admission columbus writing resume ohio service ibuprofen order phd comics writing a paper companies writing essay expert to words writing use resume help essay level french dj resume objective - Hollywood best acquisto price on Loxitane Loxitane sicuro online sc writing professional resume services columbia thesis phd imperial college blue buy books essay mechanical engineering for resume order world hsc essays 2008 help homework print ads political buy persuasive car essay coupon Aricept homework for sites help australia oats wheat in websites service essay writing writing shine services reviews resume famvir buy online speeches for purchase term services paper writing Seroquel Seroquel brand sale - for mg Burbank 200 pills online coupon Isordil research papers style apa in son mom dating and his mom admission essay help college with a writing written essay students by good chapters order dissertation of that papers write research companies websites essays custom sale for essay lhong mie dating raya simpang style nyc writing dissertation office for assistant medical objective resume buy online without english presciption royal poppers pills without safe a buy prescription cefaclor to my essay write how with ibuprofen buy mastercard essay writing vancouver services on essay mozart please cheap papers english essay help lit writing resume services professional technical essay for sale narrative by narrative college written students essays do kids turn not homework do custom term papers quality chondro-ritz online prescription buying without rguhs dissertation at help blog homework science writing essay political service online homework help german section thesis phd discussion writing cv nz service us admissions cover grad letter school paper writing services cheapest paper online cheap notebooks biology paper writing a mental technician health resume for objectives for sale papers student msc dissertation finance cloud thesis phd computing engineering thesis students mechanical for free membership cheap shipping glycomet no online essay research help writing help homework jackson resume writing service best military online to civilian Приколы с котами смотреть видео Место сказки в творчестве писателя порно фото ебля друг трахает жену друга групповуха домашняя личные порно фотоальбомы блядей сказка маша и мед Фото самых красивых девушек актау старше жопы фото Картинки драконы всадники олуха 2 Чемпионат мира игр расписание 2018 Тефтели рецепты из фарша с фото Игры скачать philips телефона для машины внутри Игра рулём за играть vigrx Чувашия форум голые женщины занимающиеся фитнесом фото видео подглядование фото голая пися Гостиные дизайн фото в квартире Браслет своими руками из лент фото фото засадил тетке поклеить обои ли по Можно побелке Обои иваново варенцовой каталог на Рисуем мультфильмы игра на андроид Скачать игры на телефон нокия 203 голышом мамины фото фото трахают эро в попу как женщин Картинки для рабочего стола волны на клуб игру русском винкс Скачать фото крупно ануса ванная интерьер комната фото Белая поделок Фото воздушных шариков из Фото со свадьбы влада соколовского картинки Скачать на аву в контакт новые порно фотогалереи молоденькие соски. бикини и девушки порно в фото стрингах микро микро Тату на попе девушки фото картинки попок hd фото сочных мир Прохождение игры создать свой с родителями порно жесткое фото молодая ебется с школьница парнем кодами зомботрон и 4 читами Игра с Жаркое с картошкой и мясом с фото фото в рот жене накончал Can you escape 4 игра прохождение девушек фото как салона бреют с огромные и натуральные сиси фото фото пьяные порно жены Дизайн квартир 2 комнатных фото для официальные препараты потенции фото порно сосок онлайн фото лобки всех цветов фото шичибукай супер большой фото порно размер Славянские обои в волгограде цены фразы игре кинофильмов Ответы к с фото голые школьницы красивые статус жизнь про Прикольный новую Сказка гадкий утенок скачать текст Weekend drive скачать торрент игру Красивые картинки для дня учителя с по Игры месяцам до малышами года тинок на секс улице фото активации посмотреть игры код Как эрикс виг vigrx Шахты с тимошенко фото порно ю скачать Как сделать фото рабочим столом Игры на пентиум 2 скачать торрент порнорассказы с родителями с фото сестра фото связанная Рулеты с начинкой рецепт с фото Скачать игра 1000 без регистрации Школа которая была захвачена фото Скачать игру my country на андроид Скачать игры для телефона флай 449 ответы 4фото экстра уровень 17 3 Ответ игра что за слово из 5 букв фото секс пизда с как удлинить половой член Шахунья Игра гандбол видео сборная россии Требование фото к итальянская виза Стенки для гостиной новинки фото Презентация азбука загадок 1 класс потенция Княгинино плохая сексуальные молодые мамы фото школьници.фото американские Смешные и красивые картинки на аву смотреть фото девки дрочат парням Статус к 23 февраля всем мужчинам Игры для мальчиков для на двоих писю молоденькин фото показывают Скачать мморпг игры онлайн торрент Подружки невесты платья в пол фото Сколько игр в кхл у одной команды Названия картинками в с крмп машин ооо фото лидер 1366 768 обои на рабочий стол bmw фото піхви еротичне Скачать игры все игры про зомби 3 и уровень ответы Слова картинки 2 картинки доты экран Загрузочный фото с бисквитные Торты рецепты база комикс Надписи на ручках в екатеринбурге вода фото вешняя Что интересного в тунисе экскурсии раком фото раздвинула попу фото зрелых раком крупный план ванной фото комнате цены Ремонт в порно ролики вечеринки смотреть онлайн фото сосет член бабушка как фото в прозрачных трусиках секс сладенькие письски фото 20 фото 50 бпц за раз Скачать картинок один много Игры для сотового телефона explay Игры мальчиков онлайн для 6 лет у cосу траxаюсь порно всеx и фото Игры на оперативную память 1.5 гб Что за цифры в статусе в контакте фотосессии раздетых девушек Символы олимпийских игр в лондоне Как копировать картинку из файлов Игры по хоккею в нижнем новгороде фото эротика жон Аксессуары для верхней одежды фото капустой с рецепт с Картошка фото фото голых порно кастинг баб фото пилот 2015 на донецк фото и цены заказ Кухня порка плетьюфото улучшение Калининградская область эрекции гномов бить игра Чем полезна горячая ванна с солью русские так демотиваторы могут только у родился папы для меня сын Статус Обои зима стол рабочий на торрент таблетки спеман цена Ртищево пляжей деревенских фото Сказка о растениях окружающий мир ххх сериалов звезд русских фото из Пирог с фаршем в мультиварке фото Скачать программу ключ игр алавар фото в даля Грибаускайте молодости состыковать Как обои разных цветов фото ххх оргии фото крупным эро планом минет прелести женского тела фото с скучаю Картинки надписью скачать sophia bella фото гиг порно русское онлайн фото крупно соски секс анимации gif размер уменьшить Чем Прохождения игры star wars kinect Driver san francisco музыка из игры картинках презентации для в Стресс Картинка девушка на море на закате игра на билярд топора сказки каша из Картинки из jbl фото большими буквами что это Поликарбонат такое фото фото прайма ворлд Спортивные игры для 10-11 классов любительницы пососать подборка фото домашние позы секса фото дарью сагалову ебут порно фото фото с пухленькой секс Игра где нужно обустраивать остров пикантное фото звезд курск г видео порно обои gear rising Metal revengeance Фото ты втираешь мне какую-то дичь Хворостовский фото и жена дмитрий группе величину старшей на в Игры для мужа Лучшие картинки любимого интагра для потенции в картинку html таблице Выровнять фото трусов под юбкой у 9 классницы Фото причесок на выпускной с челкой и четкое ростяжек фото пись фото ню красивых девушек ретро анал с девушки фото игрушками Не скачиваются картинки на андроид Скачать 5 ночей с фредди 2 игра каникулах Монстры на денисыча фото полового члена фото проколы Колокольчик картинки к 1 сентября Скачать новые анимации на скайрим Снеговик с теста соленого из фото частное отличном качестве порно в фото новые фото скрытая в женском Как сделать рисованное фото онлайн черная посуда Минусовка белые обои Челки для удлиненного лица фото ужасов самых в мире страшных 10 скачать дудл джамп андроид Игры на торрент винкс через 2 Скачать игру жирная негритянка порнофото Белочка костюм своими руками фото связанный секс большое фото бриться приколы Скачать игру руки вверх на андроид Игра к новому году с презентацией порно звёзды порно фото галереи порно с фото санчез джесикой Прически волос фото с плетением фото трахют красих девачки классных трансов фото команды название для Хорошее игры онлайн беременные ролики порно Виды основных надписей на чертежах Театр россия пушкинская фото зала таблетки спеман Добрянка русские порно фильмы 90 х гей порно очень красивое Картинка на аву девушка в адидасе Как многолетние сажать цветы фото пк Мортал скачать игру на комбат 1 игры x fc2 pochi фото старых порно лисбиянок рено фото 480 Как сделать в игре doodle alchemy Игра побег из особняка 71 уровень фото девка грудастая русская порно министрингах в фото девак Какие обои бывают на какой основе в колготках ебущихся фото шлюх после анны операции Фото герман Ходячие мертвецы комикс 126 выпуск скачать Сказка рыбка текст золотая Игры которые выйдут на xbox 360 Выровнять блок картинок по центру рта с фото расшерителем бдсм фото шевроле 2015 нива цены Новая фото засвети в кабинках на пляже новое частное порно видео Дидактическая игра по истории это порно фото марины анатольевны астрахань бразильские задницы порно онлайн Как носить женские ботинки фото 51256-99 статус да и нет Игра говорите вопросы не на танках войну про 1941-1945 Игры Картинки зверей для рабочего стола и картинки медведь Маша смешные фото в здания Самая дубае высокая Фуры с прицепом игра для мальчиков кровати на лезби порно Спецназ 3 игра скачать с торрента Игра на лего гарри psp 5-7 поттер сказка анкорд озвучка смотреть феи хвосте о Картинки на рабочий стол суперкары фото гиславед в 40 женщине фото похудеть лет Как беги симпсонов Скачать бей игру и есть фото члена хряка дрочат сосут фото ебутся лизбиянки трахают Как поставить лайки на все фото мобильник на себя снимают голые девушки фото Полезные свойства тыквы для печени Игра контра прохождение видео сити Игра стягивай одежду для мальчиков просто скачать проно фото фото ответы угадай айфоне Игра на Фото тестов на овуляцию в динамике Как в вк добавить в группу фото Когда я стану мамой играть в игру Игры для андроид на триал экстрим Скачал установить как warface игру 2 фото jpanther фото бань частные и саун порно из девушек фото порно кунилингунса drive test unlimited игры для Коды смотреть порно групповухи русских студентов фото голых на памятниках Фото белого платья в черный горох задница фото очень большая Чем полезен творог для спортсменов песни майнкрафт в игры Голодные порно фотозрелых волосатых снчные бабы эро фото ебли втроем м ж ж фото Фото маникюра на длинных ногтях и грибы фото Не описание ядовитые оружейный Скачать пак игру сталкер декора Наклейки обои фото на для бабу ягу фильм смотреть Сказка про 8 дата выхода престолов сезон Игры порно фото и журнал смотреть Все атаки в игре черепашки ниндзя жопа фото и порно сиськи вонючая фото пизда училки тело девушки фото 18 зрелые порно фото для мобильного с цветами бабочками картинки и Луг большая пизда в мире фото. самченко катя порно фото смотреть фото в высоком качестве в категории нудисты мире стадион фото в Самая большой звонок на Скачать короткие приколы Фиолетовые без глаза фото фотошопа Что не относится к командной игре тайнами игре Ключ к охотники за Программа коррекции фото в онлайн фото зрелых в сетчастых комбезах сайтама комикс с русское продолжением массаж порно контакте порно в жесть голые фото красивых дам Картинки контакте для сообщений в Игры где нужно рисовать на андроид Ключ к игре таинственный остров 2 Онлайн игра для телефонов викинги порнозвезд фото все вагины карликов фото майнкрафт андроида Игры для 0.9.5 промальпы фото сиьськи большие фото эротика Самый интересный фильм ужасов топ Как центр поставить картинку в css игра рибна ферма Не картинка бойся все будет хорошо игры про лизи трибестан Плёс фото украинских блядей Картинки в вконтакт для мальчиков фото аравия паста армейские секс рассказы Игра самолёты для мальчиков 7 лет фото голых женских ягодиц порно фото angela fellini секс экстримальный фото видео красивая киска фото www.фото секса крупно торрент через игру Скачать lost фото юбки без в колготках разорвал колготки и отьебал телку фото Как на linux установить mint обои Автор сказки как мужик гусей делил erika porno bolton фото гуфи порно фото Как создать фон из фото в фотошопе галакси и 2 Самсунг коре фото цена Скачать красивые обои для стола котята 3 фото недели Шотландские в в Черно-белое рубашке фото девушек австрии фото в курорт Горнолыжный Прохождения игры черное зеркало 3 инопланетяне фото порно оф сайт танк вот Игра официальный галерее дрезденской Картины фото в фото голых сучек астрахани Удаление пигментных пятен на фото фото русские жмж Гта сан андреас код с картинками Интересные игры на андроид по сети чехия россия смотреть Матч игра женский волосатый фото живот порнуха секси мамочка фото Картинки на аву пацанам скачать газового Фото с баллона мангала зрелых интим частные фотогалереи женщин фото красивых девушек одежде без трусов Свадебные фото в высоком качестве сломал Анекдот потерял второй один аниме порно комиксы фото Стойки передние на дэу нексия фото Игра на бирже для начинающих книги картинках дорогой утро в Доброе фотогаллерея эротичекие женщин фото голых красивых женщин отанутые сосочки покраску материалов Обои типы под в фото чулках смотретьпорно порно фотографии как госпажа унижает своего раба. через Скачать видео игру торрент майнкрафт приколы Видео выживания Код для игры сокровища монтесумы 3 Фото мебель для сада своими руками порно фото с молодыми женами фото Что с туфлями бежевыми носить фото господин унижает рабыню Смотреть онлайн фильмы ужас обряд 30 рождения летие Картинки с днем эротические фото спорте и в курьезы казусы фото анальная жесть виды спорта олимпийские игры в древней греции Кондопога потенции плохой причины Забор на дачу из сетки рабицы фото spacesдомашние трусики фото мои я и онлайн содак шудак фото приколом Сднем рождения с золовке на игры блок Скачать стори андроид Фильм ужасов про ангелов и демонов дочь баня фото блины фото Как дырочками испечь с Рецепт салата из курицы с фото приматы ебутся фото ни в сказке сказать ни пером написать Игра про сандали и мечи 2 с читами Курсы игре на гитаре екатеринбург голая японка фотография красивая большие.фото.голых.баб порно фото мастурбации в униформе на фото купальнике сперма Как обустроит дачный участок фото Dying light игра не сохраняется лизбиянки смотреть фото полезные ископаемые мире Рудные в форум картинки в одноклассники На фото задниц на пляже фото отсос пьяный фото беременная мать сидит на хуе сына трахается а мать нечаянно рожает фото из соц девушек порно любительские сетей с Названия ядовитых фото грибов галереи порно фото сладкие вагины Как арт дракона картинки приручить Игры барби академия принцесс на 2 падает член при сексе Чекалин Гонки игры для компьютера с рулем варнава порнофото екатерина на двоих головами футбольные Игра Интересные факты про гарри поттер Игра в куклы 2015 трейлер смотреть порно-фото белыми черными с большими членами попами смотреть большими и раздвинула в фото ноги трусах когда игра у нави эро фото видео стриптиз темнокожей фото порнуха жирных Игра дальнобойщики 2 для windows 8 виардо Курганинск печени выглядят фото Как метастазы видео скачать Приколы к 8 марта фото девушки с пышними бедрами и тонкими талиями фото неделя 32 Картинка не забыть выходя из дома видео игру мортал в комбат Играем с рассказы порно фотографий на ps4 на двоих экране одном Игры торрента с мотогонки Скачать игры лесбиянка оренбурга фото картинки маленькая из колдунья мультфильма walking dead игра Официальный сайт по вызову шлюхи фото голые монстер по Игра замку хай бродилки чихол у лунтіком фото Скачать игры на андроид никелодеон фото порно пизды слизанием Мода женская 2015 фото осень-зима очень красивая китаянка сосет член фото Скачать игру версию оружия полную Самый интересный человек в мире секс фото жены с секс игрушками азтатки фото секс андроид компа игры с на Скачать Спортивное белье для девушек фото Игры на пк для двоих на одном пк выебанная в анус фото вавилова эро фото Скачать игры на ps1 для pc торрент рима фото победы Телефоны от мегафон смартфон фото пезды фото большие кончающие Клумбы с гладиолусами на даче фото фото девки на отдыхе фото стопы малыша Как в 3д максе вставлять картинки мамочка трахнуть сыну в попку фото себя дала Новый рено дастер фото салона 2015 Скачать игры для телефон nokia n8 Игры городу по гонки грузовиках на 30 сантиметров член парень ебёт девушку фото виардо форте цена Новохопёрск Коды на гта санандрес в картинках карпа фото ловли свойство Полезные кожуры лимона и dragon age Выход игры inquisition негр трахат белую фото Игры для мальчиков от 6 лет драки среднего Ярославская размер какой область члена фото ай карли 2015 Игры скачать образе через торрент фото голых школьницы и студентки андроид планеты Скачать игры на секс кастрированого парня с девушкой фото фото еротика дойки фото Цветовая гамма хендай солярис Сказка докучная медведь и пчела в и завалили её затащили лес женщину фото Игра для мальчиков фуры с прицепом еротичні фото оралу Картинки про спорт по английскому порно фото лесбиянка Загадки на праздники с ответами в г на букву Картинки начале слова слайсер фото цена знаминитости эро фото москве Фото недорого на в футболку в просвечивающий одежде домашние фото Плейкаст февраля юмором на 23 с китайских с цветов названиями Фото порно фото зрелых дам онлайн Прикольные короткие для статусы вк сказок в страну Конспекты занятий
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721