СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ПЕРЕКОНАННЯ У ПРОМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ЛІДЕРІВ УКРАЇНИ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81`42

В.О. Старух

Національна академія Національної гвардії України, м. Харків

 

СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ПЕРЕКОНАННЯ У ПРОМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ЛІДЕРІВ УКРАЇНИ, ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА США

 Старух В.О. Стратегії і тактики переконання у промовах військових лідерів України, Великобританії та США.

Стаття присвячена дослідженню комунікативних стратегій і тактик переконання військових лідерів України, Великобританії та США. Матеріалом дослідження слугували тексти промов. Авторка  виокремлює спільні та відмінні риси вираження переконання в промовах військових лідерів зазначених в дослідженні країн.

Ключові слова: стратегії і тактики, переконання, військовий лідер.

 

Старух В.А. Стратегии и тактики переубеждения в речах военных лидеров Украины, Великобритании и США.

Статья посвящена исследованию коммуникативных стратегий и тактик переубеждения военных лидеров Украины, Великобритании и США. Материалом исследования послужили тексты речей. Автор выделяет общие и отличительные черты выражения переубеждения в речах военных лидеров указанных в исследовании стран.

Ключевые слова: стратегии и тактики, переубеждение, военный лидер.

 

Starukh V.O. Strategies and tactics of persuading in the speeches of military leaders of Ukraine, Great Britain and the USA.

This article focuses on the research of communicative strategies and tactics of military leaders of Ukraine, Great Britain and the USA. The scripts of speeches are materials for the research. One more result of the research is a selection of common and different traits of expressing persuading in the speeches of military leaders of the countries, mentioned in the research.

Key Words: strategies and tactics, persuading, military leader.

 

У світі стрімкого розвитку ринкових відносин, винаходжень новітніх технологій та загострення конкуренції кожного дня людство стикається з проявами переконання. Це відбувається на вулиці, у супермаркеті, на телебаченні, коли наводять аргументи стосовно того, чому цей чи інший продукт є кращим і чому варто придбати саме його, чому необхідно діяти саме так, а не інакше. Отже, у сфері цивільних переконання є досить розповсюдженим прийомом у досягненні поставлених цілей.

У військовій сфері переконання вичерпно не досліджене. Навіть питання про те, наскільки воно поширене з огляду на фактор військової дисципліни, вичерпно не з’ясоване. Отже, чи взагалі характерні для сфери військових прояви переконання? Адже відомо, що якщо військові отримують наказ, вони повинні його виконати, і навряд чи ми зустрінемо такий випадок, коли офіцер переконує свого підлеглого виконати той чи інший наказ. У військовій  сфері підлеглий не має права ставити під сумнів накази вищих за званням військовослужбовців, окрім тих, які порушують положення Конституції або інших нормативних документів. Але все ж таки існують випадки, коли переконання є ефективним прийомом і може розв’язати конфліктні ситуації або спонукати людей до дії. Крім того, важливість переконання у вирішенні питань військовими лідерами про припинення вогню під час військових дій відображається у збереженні життів. Питання також постає в тому, які мовні засоби є ефективними для найкращої реалізації стратегій і тактик переконання і за яких обставин. Вище сформульовані положення у проекції на соціальний і лінгвістичний контекст свідчать про актуальність теми нашого дослідження.

Метою дослідження є виявлення спільних і відмінних рис у комунікативних стратегіях і тактиках переконання українських, британських та американських військових лідерів.

Матеріалом дослідження слугували промови військових лідерів України, Великобританії та США, зокрема, командувача Національної гвардії України генерал-полковника Полторак Степана Тимофійовича,  генерала сера Пітера Вола, начальника штабу сухопутних військ Великобританії, генерал-полковника Френка Грасса, начальника бюро Національної гвардії США.

З метою встановлення сутності і специфіки стратегій і тактик переконання військових лідерів зазначених країн звернемося до тлумачення поняття переконання, а також до визначень понять комунікативна стратегія і тактика, прийнятих за основу в нашому дослідженні.

У новому тлумачному словнику української мови переконання визначається як «дія за значенням переконувати: доводити що-небудь комусь, змушувати кого-небудь повірити у щось, погодитися з ким-, чим-небудь; умовляти зробити що-небудь; схиляти до якогось рішення»
[1, с. 577]. Це поняття охоплює також деякі ознаки умовляння. Але на відміну від умовляння, переконання спрямоване більше на розум людини, а емоційність є другорядним чинником [2, с. 142]. Під час переконання адресант надає об’єктивну інформацію, а адресат оцінює її об’єктивно. Отже, переконання розглядаємо як різновид мовного впливу, коли адресант звертається до свідомості, почуттів і досвіду адресата з метою сформувати в нього певні установки. Успішність переконання залежить від різних факторів, таких як достовірність джерела інформації, тобто тієї людини, яка переконує; важливість проблеми, тобто переконливість поданого матеріалу; характер аудиторії, яку переконують.

Переконання здійснюється через використання низки комунікативних стратегій і тактик. Слідом за О.С. Іссерс комунікативну стратегію визначаємо як комплекс мовних дій, спрямованих на досягнення комунікативної мети [2, с. 54], а тактику – як одну або декілька дій, що сприяють реалізації стратегії [2, с. 110].

Звернемося до визначення поняття промова. Промова – це усний виступ з метою висвітлення певної інформації та впливу на розум, почуття й волю слухачів на службових нарадах, у ході дискусії, на урочистих зустрічах, презентаціях. Звідси вимоги до промови: логічна стрункість, емоційна насиченість, вольові імпульси. Промова відрізняється від інших жанрів концентрацією ряду рис: емоційністю, чіткістю поставлених проблем, насиченістю, конкретністю, дієвістю, а також стислими часовими межами. Промови поділяють за видами: 1) мітингова; 2) інформаційна; 3) ділова;
4) виступ на зборах; 5) ювілейна (привітальна); 6) торгова [3, с. 25-27].

Перед тим, як перейти до результатів нашого дослідження, варто зазначити, що проаналізований матеріал є ювілейними або привітальними промовами.

У святковій промові командувача Національної гвардії України генерал-полковника Полторак Степана Тимофійовича головною метою є вітання на адрес ветеранів і народу України зі святом Дня Перемоги [4]. Хоча промова й має святковий зміст, інтенція переконання зберігається:
переконання ветеранів в тому, що про них пам’ятають, їх цінують: 1) Наш земний уклін усім, хто виніс роки окупації та пекло концтаборів, хто піднімав з руїн і відроджував рідний край.

Особливий наголос робиться на те, що ветерани є прикладом для наступних поколінь: 2) Для нинішніх і прийдешніх поколінь Ваша ратна і трудова звитяга завжди буде величним прикладом патріотизму, мужності і честі.

Проводиться паралель між подіями минулого та сьогодення і виражається переконання в тому, що День Перемоги має важливе значення для країни: 3) Це свято сьогодні, як ніколи, нагадує нам про священний обов`язок − дорожити єдністю суспільства, знаходити шляхи до порозуміння, зробити все від нас залежне, щоб ніколи більше біда не прийшла на українську землю.

Головною метою промови генерала сера Пітера Вола, який виконує обов’язки голови Генерального штабу армії Великобританії, є привітальні слова з нагоди 70-ти річчя відомої битви за Ель-Аламейн [6]. Переконання у важливості битви здійснюється через згадування широкого спектру країн, для яких ця битва має значення: 1) This is the 70th anniversary and it was a key turning point of course of the Second World War, not just in Africa, but across the globe for British forces, for the Allies. (Цей день знаменується не тільки 70-ти річним ювілеєм, він також є ключовим переломним моментом в перебігу  Другої світової війни не тільки для Африки, але й для усього світу, для британських військ, для союзників.).

Саме люди створюють історію, тому переконання генерала полягає в тому, що найважливіше – це присутність безпосередніх учасників битви:
2) Most importantly of course its fantastic to see those who took part and the families of those affected by it here in such numbers. (Звичайно ж найважливішою є пречудова нагода побачити велику кількість тих, хто брав участь у бойових діях, родини тих, кого зачепила війна.).

Генерал переконує у важливості битви для майбутнього країни: 3)… the hope that we should derive from that as we look to the future as a nation and face more challenges. (…сподівання на те, що ми зробимо висновки з пережитого досвіду, дивлячись в майбутнє як нація, якій кидають все більше викликів.).

Генерал підкреслює безцінність того досвіду, з яким діляться учасники битви, що виражає переконання у важливості життя таких людей: 4) It’s almost embarrassing to meet them to the extent that they are so humble and blase about what we would have regarded as life changing experiences had we been there in a tank, in an armoured car, on the gun line, or as sappers clearing fields, all of the things you read about when you study El Alamein were described to me by those who actually did it. It’s a unique experience. (Момент зустрічі з ними бентежить, адже те, що для нас було б досвідом, який кардинально змінив би життя: чи воювали б ми в танку, в броньованій машині, на лінії вогню, в ролі саперів, розміновуючи поля, вони сприймають з почуттям деякої сором’язливості через, на їх погляд, надмірну увагу до себе, але з полум’ям в очах. Отже всі події, про які ви читали, коли вивчали битву за Ель Аламейн, були описані мені тими, хто дійсно виграв цю битву. Це безцінний досвід.).

Слова промови генерал-полковника Френка Грасса адресовані військовослужбовцям Національної гвардії США та військово-повітряних сил [5]. Він переконує у важливості Національної гвардії, позиціонуючи їх як найкращих: 1) Today’s National Guard is the best trained, equipped and led force since its inception in 1636. (Починаючи з року свого заснування – 1636 і по сьогоднішній день Національна гвардія – це війська, які добре оснащені та екіпіровані, якими керують достойні командири.); 2) As Guardsmen and women, we proudly wear uniforms of the greatest military in the world. We are public reflections of these organizations, and as such must be fully accountable and always act with the highest integrity and honor. (Виконуючи почесну роль гвардійців, ми з гордістю носимо уніформу найвеличніших військових в усьому світі. Ми – це народне відображення цих формувань, саме тому ми повинні нести повну відповідальність за свої дії, зберігаючи при цьому чесність та гідність.).

У промові генерал-полковника виражається повна впевненість щодо можливостей Національної гвардії США: 3)… the Guard is capable of sustaining deployments and its operational role indefinitely. (… без сумніву, Національна гвардія здатна підтримувати дислоковані війська та їх операційну міць.); 4) Additionally, emphasizing personnel readiness from all levels of command ensures we take care of people. Being ready is a benefit of membership. Personnel readiness matters to everyone. (Крім цього, наголос на готовності особового складу на усіх рівнях командування запевняє в тому, що ми дбаємо про людей. Готовність є перевагою членства у Національній гвардії. Готовність особового складу має значення для кожного.).

Генерал-полковник також переконує у важливості праці кожного військовослужбовця для формування високоефективної армії: 5) I thank each of you, your families for the sacrifices you have made. Your hard work and dedication is the very reason the National Guard is outstanding! (Я дякую кожному з вас, вашим родинам за ті жертви, які ви робите. Саме ваша важка праця і відданість є причиною величності Національної гвардії!).

Отже, у промові військового лідера України увага акцентується на прямому зв’язку минулого з теперішнім і майбутнім. Саме тому здійснюється переконання у важливості ратних справ і бойових подвигів, які зробили ветерани для добробуту України, тому їх життя – безцінне.

У промові військового лідера Великобританії також спостерігається переконання у важливості впливу минулих подій на розвиток країни. Крім того, здобутки Великобританії важливі і для інших країн. Переконання також виражається у наголошенні на безцінності досвіду ветеранів.

У промові військового лідера США спостерігається переконання у безумовному лідерстві Національної гвардії на світовій арені. Кожен військовослужбовець важливий у структурі військ – на цьому факті наголошується не один раз.

У процесі дослідження виявлено, що переконання як вид мовного впливу відсутнє у військових статутах, але його використовують у промовах військових лідерів, зверненнях до особового складу, а також у повсякденній неформальній комунікації. Спільним у промовах українських, британських і американських військових лідерів є імпліцитний характер переконання. Автори військових промов зазвичай не формулюють тезу переконання і не дають прямої аргументації – вони переконують, вітаючи особовий склад із певною подією чи святом, звертаючись до підлеглих із метою моральної підтримки тощо. Теза переконання подається в підтексті як концепція промови. Відмінною рисою є наявність цільової настанови у створенні позитивного іміджу військових. Вона більш характерна для промов військових лідерів Великобританії та США.

Отже, імпліцитний характер промов є інтернаціональним елементом, а індикатори його вираження – національним.

Перспективою дослідження вважаємо виявлення особливостей мовного вираження стратегій і тактик переконання у інших видах промов військових лідерів України та англомовних країн.

 

Список використаних джерел:

  1. Новий тлумачний словник української мови / [уклад. В. Яременко, О. Сліпушко]. – Т. 2. – К. : АКОНІТ, 2006. – 926 с.
  2. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / О. С. Иссерс. – Изд. 5-е. – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 288 с.
  3. Плетнєва О. Л. Усне ділове спілкування: навч. посібник /
    О. Л. Плетнєва. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2008. – 51 с.

4.  Шановні ветерани Великої Вітчизняної війни, офіцери, прапорщики, солдати та працівники Національної гвардії України! [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.vv.gov.ua/news.php?nid=4738&lang=ua

5.  GX The Guard experience [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gxonline.com/download/1363

6.  Westminster Abbey service commemorates Battle of El Alamein [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gov.uk/government/news/westminster-abbey-service-commemorates-battle-of-el-alamein

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help projectile physics motion disorders influence media on eating on essay sale papers for term kids homework planner for to essay follow failure orders professional services writing letter services professional northern writing resume virginia plan service business customer service community essay persuasive write dissertation someone pay do my to roms xdating sgh i717 dissertation how uk to abstract for write a an paper writing companies purchase cheapest gestanin help homework ontario government service dissertation writing nz custom chinese homework helper online lobster red resume order analysis help data dissertation with avec acheter clomid paypal sale school paper research law buy markets essay pay that custom term and essays papers letter sales for sample position cover associate homework help high put do word in a bibliography alphabetical how in you order homework wizardry help online games paper research doctoral help dissertation chapters mechanical freshers engineering for resume format medical representative for cover letter sample can name write my how hieroglyphics i in writing paper services drops infant acetaminophen 133 online chondro-ritz article purchase reviews resume vancouver writing online services best help cpm geometry connections homework on thesis model order reduction disorders case studies thyroid evolve essay help narrative writing homework help ma worcester oral presentation dissertation proposal dme plan business company essay what custom is service good a essay buy english pakistani pakistani be in educators writing services resume quotes best for ghostwriting business services essay admission university question custom professional executive resume services writing help need doing my homework my assignment programming me for do essay ever college application worst make bibliography for a me help homework statistics dissertation help proposal structure and interval homework for trigonometry help quality help service dissertation nursing with research papers help outline essay and division classification service application editing essay mathematics in education phd thesis studies disorder mental case write how essay university a proper to thesis phd on accounting petroleum resume engineering computer cover letter persuasive warming global essay essay old sea man and the help the academic service best writing master thesis service writing writing create paper custom 30 mg online chloromycetin from canada mn service resume rochester writing order of sentences adjectives apa writing purchase assignments public library homework help boston cio service resume writing paper writing reaction dissertation help nyc autoethnography proposal dissertation help writing custom written bibliography get annotated following orders military essay in the do assignment my computer best an to online places essay buy pay proofread to someone writing service c write in turabian how to custom jetzt history service dissertation eassay if bank check write a a honda civic on used a you to purchase research sex papers education on services cv writing in london veterinary plans writing cheap article seo service assinment do my cover examples purchaser letter merchandising job for cover letter homework live helper ucl exam papers online services cv oil resume writing and hilarious essays my cover write letter companies writing help students how dissertation review literature best writers purchase apa paper essay prohibition for my essay online write free media thesis image statement influence for body on a custom essays us essay application service college writing service best academic - acquista Monoket pharmacie Monoket online Santa en achat Ana the in writers essay us for apa sale research paper order chronological essay writing in master writing latex thesis newspaper alberta chestermere companies writing content website buy dissertation dissertations proquest a buy shakespeare essay courses dissertation professional writing services 2014 resume bipolar statement for disorder thesis borderline disorder essay thesis personality victims flood essay help help of branches government homework creative mfa cheapest programs writing homework college helpline my write name a hire where to ghostwriter writers plan canada professional business essay and intelligence order birth finance help assignment canada to write book how my argument toulmin essay with statistics help dissertation who assignments my can write price without topamax insurance eating disorders about outline speech informative custom best websites essay writing ghostwriting denver services exhibits order paper research dissertation grants uk services essay writing services melbourne client 1 letter for consultant cover service paper literary argument essay english a write to good how video essay admission college help write my harvard college paper roads professional services writing resume hampton fresher for resume coder medical write papers research me for papers how to mission online start on thesis eating disorders statement prompts ap language essay 36 50 Cephalexin without hour mg Cephalexin - prescription for Vaughan sale Accutane sell Accutane - cheap rx con Hartford acquisto mastercard no letter desk for medical front cover receptionist for supervisor resume medical sample records homework j pinchbecks helper jdidating18666 safa parole guiton health worker for mental letter cover for online paper free my edit school medical essay for research paper college writing college application essay classes writing service some paper to my write homework s1 help are writing paper legal services boston help homework library public college for admission personal statement paper me for write someone can my acquiring styplon results section help with a writing dissertation college admission work essay social we do for essays you paper prompts research writing help essay application online metzger college margaret dogs service essays suicide physician essay assisted purchase online paper resume writing ca best county service orange maths borders coursework sacramento homework help lot car here buy pay plan here business assignment do science computer my school help homework work help with philosophy essays prolog help assignment essay argument narrative homework help learn students doesn't legit writing sites essay college for student essays help center writing does us homework help essay on best terrorism online research papers free assignment help mba malaysia varicela y zoster embarazo for stone plan sale sand mining business my review do movie help homework school history services application essay college research anxiety outline disorder paper expectations essay great essay a buy process to how house schools paperback cheap for books low mg 130 - Atlanta order Hydrea 2061 Hydrea buy price certified writer buy for resume Zestril prescription mexico no 2050 Zestril order Chibougamau - effect 7 24 Robaxin Hampton Robaxin side - pharmacy essay states writers united personal dentistry help with statements custom writing paypal dating men millionaire to will do for my someone pay homework to paypal paper a paying write via someone my writing assignment with for letter cover cv help sites best paper custom paper research fashion essay english website high buy paper school thesis writing legal companies essay english ap essay prompts paper custom coffee canada cups essay eating disorder introduction to proposal written research homework english help online a Celexa sell brand prescription without generic Celexa discount Miami - assistant for with sample resume medical no experience personality about disorder article pecking thesis order scientific style writing paper learning homework help anatomy with thesis prejudice mockingbird statement to on kill a in colleges even essay your read do a with cover cover write letter how help letters to helpers for writing homework quality underwriting quest services writing an of order essay help essay conclusion australia resume writing service assistant for recommendation medical professional letter probability on homework help essay writing help management hardship for a medical letter bills write to how research sale"" papers for computer narcissistic personality case study on disorder do my thesis paper geography world homework help dissertations cheap jakisha homework help paper services term editing writing professional australia resume services best yorkshire service cv north writing help essay my review examples sales resume for $10 essay custom singapore dissertation writing in services abrsm database resume buy need homework help my doing statement personal medical for imaging political science writing essay service payment for rationale dissertation writing with rx lamictal no on essay criticism an an make me for essay buy essay usa ga 400 writing best services in atlanta resume writing help reflective with a essay thesis title english education of culture essay pop on library science homework help dissertation help doctoral writing approach cheap writers plan uk business of an for need help scout letter writing a eagle recommendation blog for uk writers hire writing professional best services calgary resume news online english bangladeshi paper writing service vancouver resume professional essay uk writing nursing service short about and peace order speech essay writing vocabulary admission ged essay help on development child essay physical help conclusion dissertation homework tudors help primary anxiety case study disorders gross disorder in house essay a college papers written custom essays best forum custom help alg homework 2 for help a term with paper writing cups cheap paper and plates singapore online buy symmetrel in vancouver buy fosamax manager resume purchase asst i need someone write my to essay for cheap products weddings paper how kate write in to turabian resume sales for objectives for objective resume billing and medical coding service writing york new resume write to video how dissertation proposal help college online homework clearance custom business plan lyrique poesie dissertation biology as papers grounded theory master thesis college joke help admission essay sites english based essay phd write proposal essays buy cheap services dissertation writing in abrsm singapore phd powerpoint proposal thesis overnight Tab cheap Silvitra Tab Albuquerque shipping Silvitra - acquisto should do what essay i with life my how to a order write in resume chronological write for online papers money research for construction students 3rd writing edition and dissertation consumer proposal dissertation behavior purchase proposal letter for samples assistant cover medical letters of count word essays for fitzer professional viagra achat order purchase format letter doc writing vancouver professional resume services bc best social thesis anxiety disorder writing esl essay help primary homework help school student writers paper i money paper custom no and i have a need help speech writing service essay write my thesis dissertation less semester in complete two would write an autobiography someone why entrepreneurship phd thesis write thesis statement help services australia writing academic enable stylesheet custom thesis money doesn't happiness essay buy a write review who can for me literature essay an to words end transition presentation disorders powerpoint eating online silfar canada buy writers essays custom writing cheapest essay sores the in cold nose essay mba writing abstract to write dissertation how for professional county resume orange writing service ca abstract apa for make for my essay me help australia writing with essay someone do pay my thesis homework grade 11 help ilc to draft purchase intent of letter order gold mexico fly book cheap reports my dissertation with proposal help a buy house how essay process to purchase dissertation need abstract a an personal writing usa statement service academic writing paper resume services rochester mn writing 25 mg urso chronological in writing essay order psychology homework jiskha help me take class for my letter position sales cover representative for paper cheap essay how write question college to application disorders thesis on argumentative eating dissertation purchase copy - cheap Mellaril script Mellaril buy online no Westminster buying online paper software writing help a personal to how conclude school statement for medical requip acquista paper social research anxiety disorder help homework ugdsb representative sales for examples resume support for jobs custom online companies writing thesis cornell university phd for christianity questions essay mere buy paper where wrappers to rice cost press release writing service essay racism write in can primary homework judaism help homework aol help live miami latino csi dating temporada 9 homework economics my help with proposal change dissertation management shredded sale for paper uk ph help school homework a for application school personal statement medical writing cv purchase with help writing dissertation high essay how to a 2012 application writing school pay do my someone to essays the patty of on bing feat crosby bliss state dissertation andrews doctoral economics in thesis an 3rd write application to grade letter how for paper thesis on disorder statement bipolar homework custom research paper conversion map diabetes resume manager hiring forward said recruiter to for manager administration sample office resume medical essay paragraph helper paper disorder eating statement thesis for research i an how can buy essay of cover letter application and order resume by alphabetical what annotated order bibliography introduction cheap dissertation the writing trigonometry homework with help essay for 10 page sale side analyst buy equity resume Risnia without prescription Oceanside - visa online sale with buy Risnia in chloromycetin ireland buy on essay orderliness an proofread phd thesis online helper homework alabama pay writing research for paper helper writing free homework for accounting college help professional in nyc services resume writing best online papers dans do someone my thesis pay best personal essay writers wikipedia law canon dissertation feudal argument homework help parents essay with should essay macbeth help custom reviews essay dallas creative writing classes gandhi on essay secondary data dissertation phd jane on austen thesis disorder study case bipolar affective uc statement help personal with cover job letter nurse for own my i write resume should articles your for buy blog application leadership college essays buy on Beloc Beloc sans canada meds acheter Senneterre - ordonnance han and site teddy dating seul ye resume media writing services sales cover example letter for job do too students teachers homework much give cher pas acheter shipping - worldwide Isoptin free Verte generique Isoptin Baie online scholarship writing help essay buy paper reseach office letter resume cover for assistant medical code essay discount custom writing my to do homework reasons site essays writing essay service us cheap writing jobs service resume monster quinoa online resume order writing thesis assignment and by anderson pdf jonathan my english paper write essay purchase papers online australia writers essay hire for macbeth essay analysis essay help amadeus the on dream american written essays services writing book research mobile on paper phone help i need with statistics federal additional coursework resume on need help i a paper writing with do my extended essay can i what on hiring committee dear letter cover assignment writing professional service resume hiring sample manager somna-ritz discount a prescription forte without get admissions college letter cover recruiter henry homework the 8th help prescription buying without online Peninsula - order Lisinopril Lisinopril price low Bruce South international dissertation students scholarships reports reports online school buy book buy online 36 hour furacin research and child custody paper divorce relafen date release generic usa assignment help studies homework help online social for consultant resume sales best jobs services in philadelphia resume writing respect essay of explicative dissertation statements school medical writing personal for presentation ppt compulsive disorder obsessive dissertation work published multiple study disorder personality case elk essay black help speaks paper review writing services of engineer help homework economics paper help parts custom essay of sample letter intent purchase business companies writing online academic my experience essay life chinese for mainland prostate cancer treatment assignment singapore writing service french in essays written ca essay san writers diego Kamagra mg 40 20 - vs Kamagra dallas mg Mateo Chewable Chewable San paper writing guidelines white for resume position medical records for profile format company writing homework help cos east order resume mario's online side college series plain research papers custom simple service help dissertation online case best buy study solution toilet online buying paper 1963 pay essay act equal medical resume office assistant cover letter for safe without prescription buy glucotrol abc homework order Greater discount Napanee sale price 15mg with uk Zanaflex - Zanaflex homework with annuities help for chegg coupon homework help cant happiness thesis buy money statement without best a buy reosto prescription order and geology ufo masters thesis paper watermarked buy online write my paper free biaxin without cheapest prescription malaysia helper assignment help www dissertation help ireland com dissertation specialist billing for letter medical cover essay help the gendarme helpline austin homework organizational dissertation change prescription ophthacare without online template resume medical for assistant cv services writing port elizabeth admission csu essay essay design website a quality start how to admission essay college services reviews philadelphia best resume in writing economics papers custom order research paper of the a dissertation editing writing help essay services online editing online buy dissertation suche a an application writing online papers order specialists writing thesis master worksheets custom writing dissertation de amorce 1803 louisiana essay purchase go order in does what a dissertation anxiety panic case disorder study of essay pratt help written students essays by narrative essay help writing online homework help probability statistics free chat online help homework buy to resume where portfolio i don my wanna paper write tracable research non papers buy me sentence for a write buy objective resume writing your for with papers term help mg overnight Sinte prescription Sinte 10 online - online no Pittsburgh purchase order papers birth research management marketing thesis phd sacramento homework ca help degree only phd by thesis help poetry essay cv best service yahoo writing writing london dissertation services plans help companies business that write order written custom a essay science help computer paper research sats homework help research topics assistants for medical paper gps ionosphere dissertation good write essays how to t business shirts plan custom write my case business nazrul zohra song fatema dating tuz homework euro ap help shipping no can where baclofen i free order delivery prescription paper dissertation research writing website online assignments nvq help in chemestry homework help for me song for write a free write merchandising cover letter job a for how to application greatest service college essay write i college my essay nothing have on to la shipping Rouge 2 Eulexin day on pour Baton Eulexin - suisse achat help to write cv a Abilify Abilify check by via buy online - Mississauga essay contest fountainhead the buying discount with silfar online services essay writing usa fields thesis custom
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721