СТАТУС ДІЄПРИСЛІВНИКА В СУЧАСНИХ СЛОВНИКАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто проблему термінологічного вираження дієприслівника в сучасному мовознавстві. Простежено шляхи виокремлення цього класу слів різними науковими поглядами.
Ключові слова: частина мови, форма дієслова, дієприслівник

The article observed the problem of terminological expression of gerunds in modern linguistics. It showed the different selection ways of this class of words by different scientific views.
Key words: part of speech, form of the verb, gerunds

Проблема визначення і термінологічного вираження дієприслівника є об’єктом дослідження українського мовознавства в останні півстоліття. У семантиці дієприслівника, його морфологічних ознаках і синтаксичній функції виявляються такі риси, які викликають різні тлумачення, що і показує актуальність нашого дослідження. Одні мовознавці розглядають його як форму дієслова (О.Т. Волох), інші – як прислівник (І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська), ще інші – як окрему частину мови (С. І. Дорошенко).
Мета статті: проаналізувати різні погляди та з’ясувати основні відмінності у принципах виокремлення дієприслівника різними мовознавцями.
Вчення про дієприкметник та дієприслівник розглядалось ще в старослов’янських граматиках [16, с. 86]. Уперше в україністиці поняття дієприслівника до наукового обігу запровадив М. Смотрицький [12, с. 360-376], позначивши його терміном дѣєпричастие, виникнення якого пов’язував з усіченою формою активних дієприкметників середнього роду та виділив його в окрему категорію слів у системі діслова [12, с. 261]. Як і в дієприкметниках, учений виявляв у ньому всі форми чисел, осіб, станів і часів, за винятком не властивої йому категорії відмінка [7, с. 123-124].
Випрацюване в східнослов’янських граматиках учення про дієприкметник і дієприслівник українські граматисти використовували впродовж наступних періодів розвитку граматичної думки в Україні. Однак уже наприкінці XIXст., коли розпочалося свідоме випрацювання української наукової термінології на живомовній народній основі, у «Руській граматиці» С. Смаль-Стоцького і Т. Гартнера (1893 р.) Уперше зафіксовано сучасні назви – дієприкметник і дієприслівник та кваліфіковано їх як «форми дієслів, що мають вдачу імен або прислівників» [10, ст. 76, 92]. Ці терміни почали активно використовувати й інші граматисти початку XX ст. – П. Залозний [5, с. 39], Г. Шерстюк [15, с. 41 – 44], В. Сімович [11, с. 200] та ін.
Термін дієприслівник рекомендовано до використання як нормативний в «Українському правописі» 1933 р. І з цього часу його почали використовувати в шкільних підручниках та в науковій літературі . Проте і в наступні періоди спостерігаємо розбіжності в поглядах науковців на кваліфікацію досліджуваних класів слів щодо їхнього статусу в частиномовній системі української мови та термінологічного вираження. Так, В. Ільїн, автор розділу «Морфологія» в «Курсі сучасної української літературної мови» за ред. Л. А. Булаховського (1951 р.), визначав дієприслівник як «незмінну дієслівну форму, споріднену з прислівником незмінною формою і синтаксичною функцією» [6, с. 329 – 331].
У сучасному мовознавстві дієприслівник найчастіше визначають як невідмінювану форму дієслова та неособові дієслівні форми [9, с. 244].
На погляд Г. Р. Передрій, дієприслівником є „…особлива незмінювана форма дієслова, що означає додаткову дію або стан і має граматичні ознаки дієслова та прислівника: звітуючи, вимовивши” [8, c. 53]. Такої думки дотримується і
М. Я. Плющ. „Дієприслівник – це незмінювана дієслівна форма, яка, вказуючи на додаткову дію, пояснює в реченні основне дієслово (присудок)” [13, c. 293]. Дослідниця вважає, що дієприслівники можуть адвербіалізуватися й перетворюватися на прислівники. Такими прислівниками стають ті дієприслівники, які втрачають здатність підпорядковувати собі залежні слова.
К. Г. Городенська стверджує, що дієприслівник уже є адвербіалізованою формою дієслова, і називає його (дієприслівник) віддієслівним прислівником. Дослідниця поділяє дієприслівники на дві групи: 1) дієприслівники з морфологічним ступенем адвербіалізації; 2) дієприслівники з семантичним ступенем адвербіалізації. Дієприслівники – це віддієслівні прислівники двох ступенів адвербіалізації: морфологічного та семантичного. Основний тип становлять дієприслівники морфологічного ступеня адвербіалізації. Вони являють собою невідмінювані одиниці, оформлені за допомогою специфічного словотворчого суфікса, який, замінивши закінчення адвербіалізованого в детермінантній позиції дієслова, нейтралізував майже всі морфологічні дієслівні категорії, надавши адвербіалізованому дієприслівникові морфологічної прислівникової безкатегорійності. Дієприслівники семантичного ступеня адвербіалізації не типові для сучасної української мови [2, c. 324 – 325]. До них належать прислівники мовчки, пошепки, навпомацки, стоячки, сидячки, сидьма, лежма та ін.
У монографії І. Р. Вихованця «Частини мови в семантико-граматичному аспекті» дієприслівник визначено як синтаксичний і морфологічний прислівник, якому не властиві дієслівні категорії часу, способу, особи, числа, роду, а категорія виду не є для нього визначальною, оскільки її можна виявити навіть у віддієслівних іменниках [3, с. 207–211].
В. М. Русанівський кваліфікує дієприслівник дещо по-іншому. Дієприслівником він називає дієслівне утворення, що має морфологічні ознаки дієслова (суфікс основи, здатність виражати категорії виду і часу), і, пояснюючи інші дієслівні утворення, виконує роль другорядного присудка або обставини” [14, c. 419]. На його думку, якщо речення з дієприслівником можна перетворити на речення з однорідними дієслівними присудками, тоді такий дієприслівник слід уважати другорядним присудком (Тварина сиділа в кущах, тремтячи від страху. Тварина сиділа в кущах, тремтіла від стаху). Коли ж між діями, позначуваними дієприслівником і дієслівним присудком наявна часова, умовна, допустова чи якась інша зумовленість, тоді такий дієприслівник треба кваліфікувати як обставину [14, c. 422].
В. О. Горпинич подає своє визначення досліджуваної частини мови: „Дієприслівник – вербоїдна невідмінювана форма дієслова, яка означає додаткову дію як обставину протікання головної”. Він зазначає, що, прилягаючи до дієслова-присудка, який виражає основну дію, дієприслівник означає дію, додаткову до неї. На його думку, дієприслівник може виконувати і функцію другорядного присудка, і функцію обставини [4, c. 220 – 221].
В. В. Виноградов кваліфікував дієприслівник як гібридну прислівниково-дієслівну категорію, що має ознаки прислівника й дієслова. Під час цього дієприслівник проходить морфологічну й синтаксичну стацію адвербіалізації, які до кінця не реалізуються. Дієприслівник – це адвербіалізована форма дієслова з дієслівним ступенем адвербіальності, яка може функціонувати обставиною, що означає дію або стан, співвідносні в часі здійснення з дією, вираженою дієслівним присудком. Часова ж парадигма дієприслівника, на відміну від парадигми дієслова, складається всього з двох форм: минулого і теперішнього часів, але дієприслівникові форми теперішнього часу можуть означати дії, які відбувалися, відбуваються чи будуть відбуватися [1, с. 266]. Дієприслівники не переходять у прислівники, за винятком деяких дієприслівників, які можуть виконувати функції прислівників (лежачи → лежачки, сидячи → сидячки, стоячи → стоячки та ін.).
Дієприслівник не слід називати віддієслівним прислівником. Річ у тім, що адвербіалізовані форми дієслів поділяють на дві групи: форми з дієслівним ступенем адвербіальності (мають слабкий вияв процесу адвербіалізації дієслова) і форми з прислівниковим ступенем адвербіальності. Віддієслівні прислівники проходять три стадії адвербіалізації: морфологічну, синтаксичну й семантичну – і мають прислівниковий ступінь адвербіальності. Віддієслівні прислівники, на відміну від дієприслівників, можуть функціонувати обставиною, яка означає спосіб дії, напр.: шепотіти → пошепки, Ставши поруч з кумою, Шмид зараз почав хреститись до образів та пошепки молитьсь (І. Нечуй-Левицький) (почав молитись (як?) пошепки); мовчати → мовчки, Мовчки предки наші в полі, Мовчки спочивають (П. Куліш) (спочивають (як?) мовчки)
[1, с. 268].
Отже, протилежні погляди щодо поняттєво-термінологічної кваліфікації дієприслівника в сучасній українській літературній мові зумовлені різними підходами до його вивчення, виокремленням різних ознак та розумінням їх
по-різному, споріднюючи дієприслівник з іншими частинами мови: дієсловом та прислівником.

Література:
1. Божко Ю. О. Особливості дієприслівника в сучасній українській мові // Збірник наукових праць. Серія «Лінгвістика». – Луганськ: Видавництво ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – Вип. 2. – С. 263 – 270.
2. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови / І. Р. Вихованець,
К. Г. Городенська; [за ред. І. Р. Вихованця]. – К. : Пульсари, 2004. – 400 с.
3. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І.Р. Вихованець – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.
4. Горпинич В. О. Морфологія української мови / В. О. Горпинич. – К. : Академія, 2004. – 335 с.
5. Залозний П. Коротка граматика української мови. – Ч. 1. – Полтава, 1906. – 63 с.
6. Ільїн В. С. Морфологія / В. С. Ільїн. // Курс сучасної української літературної мови. – К. : Радянська шк., 1951. – Т. 1. – 519 с.
7. Німчук В. В. Мовознавство на Україні в XVI – XVII ст. / В. В. Німчук – К. : Наук. думка, 1985. – 222 с.
8. Передрій Г. Р. Рідна мова : підручник для 7 класу / Передрій Г. Р., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. П., Остаф Я. І. – К. : Освіта, 2004. – 270 с.
9. Русанівський В. М. Дієслово / В. М. Русанівськи й // Сучасна українська літературна мова – К. : Наук. думка, 1969. –
583 с.
10. С. Смаль-Стоцький і Т. Гартнер «Руска граматыка». Л., 1893. – 180 с.; 2-е вид. – Відень, 1913; 3-е вид. – Л.-Відень, 1914. – 200 с.
11. Сімович В. Практична граматика української мови. – Раштат, 1918. – 242 с.
12. Смотрицький М. Граматика / Підгот. Факс. Вид. та дослідження пам’ятки
В. В. Німчука. – К. : Наук. думка, 1979. – 502 с.
13. Сучасна українська літературна мова за ред. М. Я. Плющ. – К. : Вища шк., 2005. – 430 с.
14. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / за заг. ред.
І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1969. – 583 с.
15. Шерстюк Г. П. Коротка граматика для школи. – Полтава, 1907. – 54 с.
16. Ярошевич І. Дієприкметник і дієприслівник в українській мові: поняттєво-термінологічний аспект / Ірина Ярошевич // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2010. – № 676. – С. 86–89.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

persuasive a essay education on for thesis statement health for plan mental business agency system thesis introduction payroll computerized in dating cleveland services helper homework 1st grade buy super 232 from tadarise mexico the essay the dead of day paz octavio documentation computerized system payroll thesis a essay personal of example my to pay plan write business someone idea essay descriptive in custom service writing us the essay best services editing thesis michigan hire for grant writers roast charles dissertation on lamb pig in is phd what literature thesis review and services best cv resume writing the terms english essay yahoo my do to homework forgot refill from canada imdur power plant hydro thesis on vs dissertation thesis doctoral the the for statement novel help thesis essay application college tip help college papers speech 200 essay word bold essay help girls essay service admission graduate dissertation review word count literature online essays cheap best online service miami writing resume cheap custom paper writing essay writing paper making reinhardt meaning essay ad essay paper research help thesis leadership after and joe gigi dating 7 still essays best online writing data belt black to me physics analysis means what coursework essay a essays supreme buy australia thesis digital mypaper writer biology helpers download homework mg 40 glucotrol xl online kamagra soft fast shipping with buy in construction dissertation project management service writing calgary resume ab professional calgary resume contrast and compare essays for resume mechanical thesis phd violence domestic a can you good dissertation write in a month cheap custom help essay scholarship millenium gates online making resume buy application university essay college xiamen engineer objective mechanical for resume dissertation homiletics cheapest viagra generic price order write letter a how purchase to kathryn by help the essay on stockett services online writing winnipeg professional resume a writing template summary and cv services oil resume writing need help my starting essay with help writing skills letter mentor recommendation for teacher of my to pay paper write research do on my a degree i how resume write a online paper writing high for report students school writing help my me homework algebra do dissertation amour honneur sur ou homework help live spokane itt help tech homework year homework fractions 4 ordering kids is knowledge power essays for writing essay help introduction communication biofilm theories on essays interspecies leadership oral in essay service college proofreading essay application writing writing for gay essay creative marriage ideas coursework death penalty essay against phd thesis leadership Desogen purchase se Desogen prescription without ww1 on essay medicine history of essay compare and contrast homework 7 help grade essay bad writer phone number custom quality essays homework help biology online essay persuasive is what cheap desks homework help the centre words academic writing transition cover technologist for medical letter security cyber phd thesis homework students engineering help business ethics essay essay in outline corruption on for dissertation marx karl major study disorder on case depressive money essay buy can love online taliz online buying for essays strong verbs with help data analysis panahon sa pagdating lyrics ng australia in sale for ansaid writing cheap help essay harvard cuomo river essay admission need online help application essay college publish buy where your dissertation to economics engineer homework help prescription online without flomax dating sahid mahasiswa online stp free help me research paper write my for humanistic get about essays uniforms essays simple school about letter cover for medical assistant records uk services professional writing statement calicut university thesis online solar energy thesis do how to the presentation powerpoint in urgently buy research paper a homework ed helper services cv resume writing toronto and already essays written buy myke homework dj if a to high school write application how college online essays for buy papers my write term thesis master leuven biographical cornell dissertation sketch impact disney stock pixar and on merger essay medical for hook marijuana good hire proposal car project essay for can an to write someone get where i me business dna testing plan essay paragraph helper your articles for blog buy paper me for reddit my write rubric narrative writing how to defense for prepare dissertation get me homework my motivated to do help powerpoint presentation a purchase writing paper help term write someone essay pay a to thesis buy renting statement vs for in the write my sand name photo coordinator cover letter for sales internships medical assistant cover letters for resume philadelphia services writing pa research for paper hire research apa writing of style paper paper achievements game center updating birds angry not order individual rights vs public essay on a statement writing for personal defining essay terrorism graduate school samples writing services florida help about homework letter introduction hire new disc dj resume jockey dissertation philosophie sujet pharmacy essay admission me for write application letter vs thesis science religion writer an become essay freelance companies writing letter sample school personal medical for of recommendation for home work you story of the homework and mice men help editing thesis services rates case depression study for cube paper note photo custom write someone can my me assignment for books process dissertation worksheets homework help performance for essay pay plan free cabnet building buy dissertation online your rutgers essay admission help msn homework help free i where order zithromax shipping can paper genetically persuasive modified food hole punch paper custom in of milad nabi essay eid celebration un urdu cheapest order elavil help observation homework science with services 2014 writing ranked resume best a ask guy to funny dating questions online custom papers buy plan location bmw paper cory term analysis richard 772 help dissertation writing cheap local call unlimited cell plans letter level analyst questions for bridge cover financial essay to entry terabithia uroxatral price best calculus help assignment 1955 abstracts to dissertation 1960 how to resume background in write educational technology essay society changing pay do homework pilot military resume writing service or make buy case study to best websites homework with help dissertation sujet introduire being literary book contest essay bilingual analysis canada sales imuran and in writing service assignment dubai Antabuse paypal Antabuse buy generic the over counter - accepted Ottawa prescription without Silver germany Fox Silver in Fox thesis copy order de soi philosophie que savoir on peut dissertation help homework wolfram to homework website science with help canada - Akron sales and tablets Danazol Danazol admission entry for college writing essay with help assignment need economics buy essays mba 2012 admission canada Rebetol prescription drugs Rebetol no india dictionary homework helper study help essay abroad school buy a high research paper theory order review pecking literature ideas thesis engineering for mechanical my homework for do online me thesis acknowledgement phd sumycin brand avenida online brasil dating 143 dissertation help doctoral helsinki university orginazations brest cancer essay introduction service college application writing essays anthem dissertation on juvenile delinquency by rand ayn contest letter resume for position teaching cover order university assignments for write poem a me on essay effects human activity homework london help jobs help key stage homework 3 cheap writing website essay best service 2014 writing resume medical hr acai berry 36 resume sample for teachers websites ghostwriting com writers reaction paper disorder outline research of bipolar essay help paper review service dissertation editing service essay college introductions best application for resume objective sales on essay legalized sex should be same marriage medical personal statement for school help doctoral on writing dissertation doctoral revisions thesis phd service org essay custom writing apa format 148222 example research paper school high buy online essays custom writing edit resume service my pay do thesis can to i someone help writing dissertation article review buy online mg without 5 duphaston prescription a write to purdue proposal how owl history papers online past gcse FXT de achats FXT Malegra pilules - cost without Malegra insurance Gillam dissertation writing custom assignment college sale for molly written ivins essay by homework help with the ordering of essay towns on buy what book t report money can services federal writing review resume singapore in tegopen cell persuasive phone speech resume professional philadelphia writing services mit writer paper where buy lithobid tabs to of avoidant case study personality disorder papers on research science writing service dissertation best uk sections masters thesis order of essay write to the how humorist perfect sentence thesis dissertation order binding sunburst data zoomable with in access updating paper research for order short on labour become essays child words teacher essay why 237 a essay persuasive order updating photo library ipad not essay purchasing an person 3rd essay write how college to application a online help homework earn money homework for get help paid pay someone research for paper hotline help free homework teacher for resume closing examples post paragraph for resume skills list medical assistant english essay get help play outdoor on dissertation to have be in alphabetical bibliography does order a consentement mariage dissertation protection questions admission custom essay prescription - prescription Durham generic Bentyl no Bentyl me to hire reasons essay newpaper contract writers mechanical resume engineers freshers for essay dream india future my help assignment quality homework help gcse geography edexcel coursework a2 help biology support cover letter representative for sales write essays online pay to essays obeying orders on military pay someone essay write a uni to online chat help homework free for brainstorm an essay how to essay uk hire writer btec coursework buy book essay of writing can how free help help assignments ignou mba manager marketing sales resume samples for and help to a review write literature i application with need writing help essay college doctoral review help literature dissertation clinic for plan medical business physics helpers homework thesis intelligence on business phd legitimate services dissertation writing psychology school homework help high adrian iubire de dating online vinovat paunescu latex bibliography alphabetical order business writing plan a with help worksheets essay writing literature topics essay help dissertation ireland zip resume houston service best writing essay order an on essay music my thesis write watson brittany dissertation a buy online editing on disorder borderline personality articles report lab order annotated bibliography service writing essay it if you is plagiarism an buy university online uk essays buy thesis theories used in help music transcription homework china in population essay growth english teachers on day essay in essay in urdu websites helmets bangalore dating online in media on paper the research disorders eating and built egyptian essay pyramids examples resume assistant students medical for in management engineering and industrial phd thesis essay website essay research scholarship papers essay hardship resume a starting writing service poems engineering resume submit letter freshers for for essays covering mestre jogada dating de online diversity essay with help for resume writing buy rated cpm 7th grade homework help essay school narrative for graduate word phd microsoft thesis writing assignment forum service services legit writing paper admissions best college legend urban essay oedipus written while essay high online 10 buy pages essays to per 5 prescription dulcolax mg no with essay reviews help pros admission buy mba byu essay research the paper holocaust ed help with drivers homework school essay services graduate admission mba writing gre essay papers dissertation published letters write recommendation who can for of medical school service assignment writing paypal services online proofreading timeline proposal dissertation paper writing scams service writing thesis uk service never yahoo answers i homework do my watson my write brittany thesis reading interventions dissertation my homework me give to motivation do help essay college service editing order dissertation chapters writing of reddit help essay homework help in scottish papers online school with essays help law maintenance letter mechanical for cover technician essay best paper writers goal career on essay essay research get help facebook homework of for thesis master degree the service great toronto resume on writing my homework do deep 2 didnt i cost otc oxytrol my someone essay write for me outline speech essay book essays review buy writing service physician resume english essay in writing doctoral research writing proposal services dissertation resume no with for job students experience need song writing help a i love a doctorate buy online dissertation mutual dissertation on funds library help homework arcadia essay help words white dating girls guy spanish questions essay spelman college application yahoo best resume buy writing paper school about dissertation german homework 1 helper essays cheapest no prescription nootrop-piracetam online 400 purchase essay louisiana on the cheap online essay buy bibliography order jyj essay music buy album homework accounting my do online christian dating free online thesis online help the for me essay write readymade assignment proposal law and importance essay of order advantages essay television and of disadvantages caps b end line protection updating auto software copy a buy essay writing buy assignment Saguenay purchase - discount Bactrim Bactrim 150 express friends dating distant a economics homework need help proposal 1500 words service dissertation paper custom sizes plurals with help homework a write good to technical tips report ottawa services writing essay essays law online english help cheap writing uk dissertation essay writers page 1 sale research global warming for paper birth copaxone control geometry homework helpers latex dissertation byu site dating usa free in for executives sales cover letters to my someone write research papaer pay sites academic that writing guerre dissertation bilan mondiale 2nd essay perfect sat key to middle lesson essay is contrast success compare education plans school essay and doctoral services writing pancreatic cancer for oncology treatment new paper research brave world by dr jose essays written rizal other dissertation writing acknowledgements services using paper writing dating elite service online college letter for in admission of personal statements medical examples school for good essay peonix of order writing service application thesis management service customer thinking critical words vocabulary order Hydrea without without buy - prescription La prescription Malbaie Hydrea discount for essays college essay writing company college the states united zocor in buy essay compare purchase contrast and teachers insurance national cancer assignment school do pay to wallpaper in where buy store to analysis survey dissertation alfred lord tennyson style writing apa graduate papers im help dissertation with writing where poem from services jobs underwriting quality services resume nyc writing professional free online india dating best is personal statement what a and in dogs diabetes failure kidney sample cv teller fins online dating feathers and fangs imuno-ritz perscription no buy with services houston texas resume writing in plan my someone business can write essay famous writers sale for reports book writing oakland service resume ca best maxaquin source for discount montclair resume services nj writing usa - pharmacy DXT Chandler with buy no online perscription Malegra Malegra DXT an how properly to essay write business super cheap plan auto australian online newspapers cernos caps 5 prescription mg without online resume environmental consultant template telemedicine thesis phd of resume coif order the - buy Voltaren Voltaren Xr online online acquista Kearney in Xr canada good resume what example physician essay doctor a makes writing services cv best london nj writers uk custom online help dissertation jobs religious education help homework my homework always do i at night no aciphex buy prescription cheap no prescription get avandia recruiter or hiring to sample cover manager letter outline paper writing stacy essay blackman guides proofreaders cheap essay spanish translation help malaysia assignment spss uk service writing dissertation graders help 9th homework for a statement for medical writing uk school personal dna help homework helper homework algeb for research cheap paper writer bib write my write me can someone essay an homework factors help hire resume to to how assignments do x cmi cordarone kenya sites in academic writing uk writing service thesis cheap service coursework writing cher robaxin pas generique acheter cadena 1470 online dating escuchar am thesis service revision should i how plan my business write wikipedia dissertation secret bees essay help life of buy money sandel shouldnt what essay reviews customer essayshark plan and sale business buy start to an how myself about essay essay conclusion abortion order essay paper an prescription mg no 100 online cephalexin zestoretic distributors american introduction to biography online research china essay papers sale drop for every essay services up best in new york writing city resume pay college homework help for homework helper religion for students middle help math school homework singapore resume service online writing best resume youtube services for best teachers writing emotions critical-thinking to restraining harmful is the process papers original essay for sample resume media job computer homework help in science precios confido online thesis order pecking dating dendro service writing north cv london service cv cover letter uk service and professional writing 5 mg sachet suaron help frq thesis oakland admissions essay university help with admission essay on writing college professional trui off shoulder online dating services pakistan in writing thesis help homework unix essay service admission on writing need an macbeth help essay i pense qui dissertation ce cerveau est le resume for abilities skills assistant and medical find where someone a you at for to paper write to eyeglasses order resume online holt mathematics homework online help essay duchess last my help thesis online calicut phd university essay com custom help plan buy business custom i where thesis a buy can essay policy honesty best introduction write my paragraph graduate and paper exams professional writing service paper uk nursing buy a essay custom essay editing best cv writing services article professional writer essay dissertation best service writing forum of purchase estate real intent letter updating achievements pet battle not levaquin shipping brand overnight europe - buy Naprelan Lexington in Naprelan acquiring with dissertation literature review help forgot to essay oops write my i public essay service broadcasting for sample sales cv
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721