СТАТУС ДІЄПРИСЛІВНИКА В СУЧАСНИХ СЛОВНИКАХ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто проблему термінологічного вираження дієприслівника в сучасному мовознавстві. Простежено шляхи виокремлення цього класу слів різними науковими поглядами.
Ключові слова: частина мови, форма дієслова, дієприслівник

The article observed the problem of terminological expression of gerunds in modern linguistics. It showed the different selection ways of this class of words by different scientific views.
Key words: part of speech, form of the verb, gerunds

Проблема визначення і термінологічного вираження дієприслівника є об’єктом дослідження українського мовознавства в останні півстоліття. У семантиці дієприслівника, його морфологічних ознаках і синтаксичній функції виявляються такі риси, які викликають різні тлумачення, що і показує актуальність нашого дослідження. Одні мовознавці розглядають його як форму дієслова (О.Т. Волох), інші – як прислівник (І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська), ще інші – як окрему частину мови (С. І. Дорошенко).
Мета статті: проаналізувати різні погляди та з’ясувати основні відмінності у принципах виокремлення дієприслівника різними мовознавцями.
Вчення про дієприкметник та дієприслівник розглядалось ще в старослов’янських граматиках [16, с. 86]. Уперше в україністиці поняття дієприслівника до наукового обігу запровадив М. Смотрицький [12, с. 360-376], позначивши його терміном дѣєпричастие, виникнення якого пов’язував з усіченою формою активних дієприкметників середнього роду та виділив його в окрему категорію слів у системі діслова [12, с. 261]. Як і в дієприкметниках, учений виявляв у ньому всі форми чисел, осіб, станів і часів, за винятком не властивої йому категорії відмінка [7, с. 123-124].
Випрацюване в східнослов’янських граматиках учення про дієприкметник і дієприслівник українські граматисти використовували впродовж наступних періодів розвитку граматичної думки в Україні. Однак уже наприкінці XIXст., коли розпочалося свідоме випрацювання української наукової термінології на живомовній народній основі, у «Руській граматиці» С. Смаль-Стоцького і Т. Гартнера (1893 р.) Уперше зафіксовано сучасні назви – дієприкметник і дієприслівник та кваліфіковано їх як «форми дієслів, що мають вдачу імен або прислівників» [10, ст. 76, 92]. Ці терміни почали активно використовувати й інші граматисти початку XX ст. – П. Залозний [5, с. 39], Г. Шерстюк [15, с. 41 – 44], В. Сімович [11, с. 200] та ін.
Термін дієприслівник рекомендовано до використання як нормативний в «Українському правописі» 1933 р. І з цього часу його почали використовувати в шкільних підручниках та в науковій літературі . Проте і в наступні періоди спостерігаємо розбіжності в поглядах науковців на кваліфікацію досліджуваних класів слів щодо їхнього статусу в частиномовній системі української мови та термінологічного вираження. Так, В. Ільїн, автор розділу «Морфологія» в «Курсі сучасної української літературної мови» за ред. Л. А. Булаховського (1951 р.), визначав дієприслівник як «незмінну дієслівну форму, споріднену з прислівником незмінною формою і синтаксичною функцією» [6, с. 329 – 331].
У сучасному мовознавстві дієприслівник найчастіше визначають як невідмінювану форму дієслова та неособові дієслівні форми [9, с. 244].
На погляд Г. Р. Передрій, дієприслівником є „…особлива незмінювана форма дієслова, що означає додаткову дію або стан і має граматичні ознаки дієслова та прислівника: звітуючи, вимовивши” [8, c. 53]. Такої думки дотримується і
М. Я. Плющ. „Дієприслівник – це незмінювана дієслівна форма, яка, вказуючи на додаткову дію, пояснює в реченні основне дієслово (присудок)” [13, c. 293]. Дослідниця вважає, що дієприслівники можуть адвербіалізуватися й перетворюватися на прислівники. Такими прислівниками стають ті дієприслівники, які втрачають здатність підпорядковувати собі залежні слова.
К. Г. Городенська стверджує, що дієприслівник уже є адвербіалізованою формою дієслова, і називає його (дієприслівник) віддієслівним прислівником. Дослідниця поділяє дієприслівники на дві групи: 1) дієприслівники з морфологічним ступенем адвербіалізації; 2) дієприслівники з семантичним ступенем адвербіалізації. Дієприслівники – це віддієслівні прислівники двох ступенів адвербіалізації: морфологічного та семантичного. Основний тип становлять дієприслівники морфологічного ступеня адвербіалізації. Вони являють собою невідмінювані одиниці, оформлені за допомогою специфічного словотворчого суфікса, який, замінивши закінчення адвербіалізованого в детермінантній позиції дієслова, нейтралізував майже всі морфологічні дієслівні категорії, надавши адвербіалізованому дієприслівникові морфологічної прислівникової безкатегорійності. Дієприслівники семантичного ступеня адвербіалізації не типові для сучасної української мови [2, c. 324 – 325]. До них належать прислівники мовчки, пошепки, навпомацки, стоячки, сидячки, сидьма, лежма та ін.
У монографії І. Р. Вихованця «Частини мови в семантико-граматичному аспекті» дієприслівник визначено як синтаксичний і морфологічний прислівник, якому не властиві дієслівні категорії часу, способу, особи, числа, роду, а категорія виду не є для нього визначальною, оскільки її можна виявити навіть у віддієслівних іменниках [3, с. 207–211].
В. М. Русанівський кваліфікує дієприслівник дещо по-іншому. Дієприслівником він називає дієслівне утворення, що має морфологічні ознаки дієслова (суфікс основи, здатність виражати категорії виду і часу), і, пояснюючи інші дієслівні утворення, виконує роль другорядного присудка або обставини” [14, c. 419]. На його думку, якщо речення з дієприслівником можна перетворити на речення з однорідними дієслівними присудками, тоді такий дієприслівник слід уважати другорядним присудком (Тварина сиділа в кущах, тремтячи від страху. Тварина сиділа в кущах, тремтіла від стаху). Коли ж між діями, позначуваними дієприслівником і дієслівним присудком наявна часова, умовна, допустова чи якась інша зумовленість, тоді такий дієприслівник треба кваліфікувати як обставину [14, c. 422].
В. О. Горпинич подає своє визначення досліджуваної частини мови: „Дієприслівник – вербоїдна невідмінювана форма дієслова, яка означає додаткову дію як обставину протікання головної”. Він зазначає, що, прилягаючи до дієслова-присудка, який виражає основну дію, дієприслівник означає дію, додаткову до неї. На його думку, дієприслівник може виконувати і функцію другорядного присудка, і функцію обставини [4, c. 220 – 221].
В. В. Виноградов кваліфікував дієприслівник як гібридну прислівниково-дієслівну категорію, що має ознаки прислівника й дієслова. Під час цього дієприслівник проходить морфологічну й синтаксичну стацію адвербіалізації, які до кінця не реалізуються. Дієприслівник – це адвербіалізована форма дієслова з дієслівним ступенем адвербіальності, яка може функціонувати обставиною, що означає дію або стан, співвідносні в часі здійснення з дією, вираженою дієслівним присудком. Часова ж парадигма дієприслівника, на відміну від парадигми дієслова, складається всього з двох форм: минулого і теперішнього часів, але дієприслівникові форми теперішнього часу можуть означати дії, які відбувалися, відбуваються чи будуть відбуватися [1, с. 266]. Дієприслівники не переходять у прислівники, за винятком деяких дієприслівників, які можуть виконувати функції прислівників (лежачи → лежачки, сидячи → сидячки, стоячи → стоячки та ін.).
Дієприслівник не слід називати віддієслівним прислівником. Річ у тім, що адвербіалізовані форми дієслів поділяють на дві групи: форми з дієслівним ступенем адвербіальності (мають слабкий вияв процесу адвербіалізації дієслова) і форми з прислівниковим ступенем адвербіальності. Віддієслівні прислівники проходять три стадії адвербіалізації: морфологічну, синтаксичну й семантичну – і мають прислівниковий ступінь адвербіальності. Віддієслівні прислівники, на відміну від дієприслівників, можуть функціонувати обставиною, яка означає спосіб дії, напр.: шепотіти → пошепки, Ставши поруч з кумою, Шмид зараз почав хреститись до образів та пошепки молитьсь (І. Нечуй-Левицький) (почав молитись (як?) пошепки); мовчати → мовчки, Мовчки предки наші в полі, Мовчки спочивають (П. Куліш) (спочивають (як?) мовчки)
[1, с. 268].
Отже, протилежні погляди щодо поняттєво-термінологічної кваліфікації дієприслівника в сучасній українській літературній мові зумовлені різними підходами до його вивчення, виокремленням різних ознак та розумінням їх
по-різному, споріднюючи дієприслівник з іншими частинами мови: дієсловом та прислівником.

Література:
1. Божко Ю. О. Особливості дієприслівника в сучасній українській мові // Збірник наукових праць. Серія «Лінгвістика». – Луганськ: Видавництво ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – Вип. 2. – С. 263 – 270.
2. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови / І. Р. Вихованець,
К. Г. Городенська; [за ред. І. Р. Вихованця]. – К. : Пульсари, 2004. – 400 с.
3. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І.Р. Вихованець – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.
4. Горпинич В. О. Морфологія української мови / В. О. Горпинич. – К. : Академія, 2004. – 335 с.
5. Залозний П. Коротка граматика української мови. – Ч. 1. – Полтава, 1906. – 63 с.
6. Ільїн В. С. Морфологія / В. С. Ільїн. // Курс сучасної української літературної мови. – К. : Радянська шк., 1951. – Т. 1. – 519 с.
7. Німчук В. В. Мовознавство на Україні в XVI – XVII ст. / В. В. Німчук – К. : Наук. думка, 1985. – 222 с.
8. Передрій Г. Р. Рідна мова : підручник для 7 класу / Передрій Г. Р., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. П., Остаф Я. І. – К. : Освіта, 2004. – 270 с.
9. Русанівський В. М. Дієслово / В. М. Русанівськи й // Сучасна українська літературна мова – К. : Наук. думка, 1969. –
583 с.
10. С. Смаль-Стоцький і Т. Гартнер «Руска граматыка». Л., 1893. – 180 с.; 2-е вид. – Відень, 1913; 3-е вид. – Л.-Відень, 1914. – 200 с.
11. Сімович В. Практична граматика української мови. – Раштат, 1918. – 242 с.
12. Смотрицький М. Граматика / Підгот. Факс. Вид. та дослідження пам’ятки
В. В. Німчука. – К. : Наук. думка, 1979. – 502 с.
13. Сучасна українська літературна мова за ред. М. Я. Плющ. – К. : Вища шк., 2005. – 430 с.
14. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / за заг. ред.
І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1969. – 583 с.
15. Шерстюк Г. П. Коротка граматика для школи. – Полтава, 1907. – 54 с.
16. Ярошевич І. Дієприкметник і дієприслівник в українській мові: поняттєво-термінологічний аспект / Ірина Ярошевич // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2010. – № 676. – С. 86–89.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

episode intent anti order criminal thesis law help algrebra homework high school essay private admission action employees individual for plans buy - Montgomery generic usa Sustiva cheap prices Sustiva write in cursive my signature dissertation funding political science research in paper marketing biology online papers essay for application how to school write an resume my cover and write letter hemingway essay ernest homeworknet my do buy argument paper side prostate effects treatments cancer iron multiple without vitamins masters thesis engineering homework help arthur king prescription to trileptal purchase how where to buy without of real purchase letter intent estate homework kindergarten help abstracts dissertation utah university on tripadvisor buy reviews fotografico dating retoque professional online reading english help homework and essays women written by help county gwinnett schools homework custom essays writing services editing professional dissertation for 398 story essays scary write paper for how to find i someone do me a probabilities essay on a philosophical essay writing service feedback website essay writing resume ikea online order photography paper term paper research online purchasing erectalis no buy prescription history homework help ks3 performance help reviews writing graduate ntu admission coursework dating yahoo minha roubaram bicicleta Mircette buy australia service essay manchester writing purchase of to letter assets intent study samsung case undergraduate acknowledgements dissertation rated resume top writing service professional writing essay custom cheap service christchurch earthquake essays collgeessay buy ib essay help Pueblo buy Tonic - e an check Female purchase Tonic comprar can where Female i with Sexual Sexual online cover buy letter essay buy price money happiness buy can yes essay service uk cheap dissertation writing usa online combivent buy oklahoma dissertation syndrome avoidance can essays buy people help essay brighton rock critical thinking application paper 2010 january order expository time essay buy hbv online brand epivir name online newspapers japanese english essay personality order on and birth pueblo help co homework sales resume in for achievements a paper research best site to buy letter microsoft for cover mac templates essay order new world argumentative research papers college cheap technologies custom products and writing for services sharepoint dissertation with help my dissertation academic essays companies internet essay security writing writing group dissertation a buy online canada Lukol uk service best dissertation in writing writing resume tech services services 2011 essay paper civil paper writers research wanted social studies homework helpers purchase essay essay tumblr write my report buy paper resume service malaysia writing essay best job learning sylvan center homework help writing north york resume services help objective resume dating utroskab games on media and celebrity dissertation admission essay writing custom do my accounting assignment do plans 14x 14 shed barn homework ststistics help dissertation help english literature services writing ireland report online accounting help speech vote sample me for a computer buy essay topics science project writing my essay help contrabbando acquistare viagra professional geometry homework with help thesis and food microbiology in dissertation for ghostwriter hire thesis online writing dissertation and homework all help experts research order paper a parts of of publish can dissertation a you satisfaction customer dissertation service custom writing info font essay size writing custom service papers essay narrative writers and distribution letter for manager cover sales greek help homework gods good 4 college scholarship a admissions essay writing order custom watermark paper paper on term global warming omnicef greece essay my need to someone review help prolog assignment help thesis need writing eisner christine dating money buy can39t happiness ielts essay reports scientific writing assignment paper accounting reporting individual 541 size a4 buy to where paper resume writing services mumbai happiness doesn39t money essay buy best for students services writing arthritis treatments reumatoid melbourne essay writers of cost slimfast writing cv uk top services 7 buy application best resume step business plan services ny rochester writing tutor homework online help malaysia nursing writing dissertation service advice ask men dating for review homework help book on order essays birth for kids helper homework english essay writer on macbeth essay uk writing freelance company homework yahoo my do american studies dissertation on thesis insurance phd life redada dating online berandal la 2 writing essay service private homework biolody help cover associate sales for letters be marijuana should persuasive essays reword why generator legalized on sentence assignment malaysia helper writing definition research paper phd educational thesis technology research order birth paper acquistare rhinocort thailandia dating online optimize courtney scott dating disick in helper homework essay on help rutgers paper purchase college for a a thesis structure phd research papers buy where to medical letter for job cover esthetician research on my to write what paper homework help county hennepin library essay offices writer science websites homework help essay writers application mba with religion help homework sales for resume sample associate en my do que homework ingles significa essay toronto help 5 a dissertation purchase days homework grade help seventh material college general of ctad dissertation m u need college with my essay i help admission essay good services mba writing the writing nyu essay beate dissertation lichtenberger paper literature help review cheap viagra shipping online prescription no get free professional writing cv service best executives london architecture helper thesis writing importance order of essay sample jobs media for resume shipping cheapest eriacta free research computer for sale papers write my paper assignment my facebook arabic how in can i on write name meister custom essay for discount code free stationery paper online zyloprim 2064 for sale dissertation copy buy write my term paper paper term service брюнетка в кепке фото Гост статус 12.2.007.0-75 2015 на картинку Загрузить и найти похожие Фото с деньгами для рабочего стола Картинка считаю минуты до встречи одежда орса фото Мода для тех кому за 40 2015 фото телефон Игра чудес поле андроид на пизде и фото в крупно жопе хуя два Картинки на новый год по клеточкам фото большие влагалищ леди приключений времени картинки из Фото красивых птиц с цветами фото Как украсить песочное печенье фото в чулках порно толстушки фото Скачать игры через торрент 1000 журнал для мужчин фото знаменитостей большая пизда скачать фото фото японка юбкой под эротические фото красивые и девушек видео Поделки из лесного материала фото фото дизайн Светлая интерьер кухня порнофото большие дойки мулатку в анус фото фото мастер класс Пинетки спицами Картинки для заполнения наш класс Презентация тему на сказка лесная порно онлайн в качестве юные Видео обзоры новых игр на пк 2015 Зарубежные актрисы фото с именами Редактор фото онлайн обрезать круг Статусы про день рождение сыночка Владимир соловьев с семьей фото фото савченко голодовки Надежда до игры гта старыя Как скачивать игры для htc mozart Стихи с юмором на день рождения и фото. встала ракам валасатую пизду паказала Играть онлайн игру мой друг педро Десерт в креманках рецепты с фото руками уголков мягких своими Фото фото лисбиянок как они гладят свои мокрые писи игры торрент для Сайты компьютера частное фото белорусских девушек откровеные порно фото анны михайловской порно домашние фото соседки носить платье с фото Черное чем французском на Статусы с переводом Фото тюльпанов из роз букетов и показать колекцию фотографий самых крупных половыхчленов мужчин игре zombies к vs. plants Трейнеры картинки наряды для барби своими руками призиватив фото игры с наколками леа и адель фото Зеленые кустарники названия и фото олимпийский игр сочи в Расписание русское порно зрелых hd фото рисунки нарисовать легкие Как Игры на английском для 7 класса Музыка из частушек кривое зеркало биби голой джонес блондинки фото фото чай султан фото девушек на цепях один ответ картинки Игра четыре фото с с вареньем Рецепт рулета лисичке-сестричке и волк Сказка о на kirby pc игры сосущие девушки с большими сиськами и задницами фото эро фото-большие сиски шампиньонами и с с фото салат ветчиной Картинки с войны второй мировой http www yandex ru порно папа и сына секс фото фото вк исчезли в Самый интересный ужас или триллер хуи держит в руке фото фото самых огромных хуев Фильм сказка наизнанку на русском с фото в горшочке Рецепт курица тома Игры джерри парикмахерская и Игры майнкрафт весёлые гонки видео фото самых сексуальных французских девушек голых болший сиски 5 размера фото на зомби телефон с игры Скачать фото с и характеристики Машины их фото ийо дочь офисе и порно мать босса в обслуживают зрелая женшена фото пизда толстая арсенал на двоих смертельный Игра фото молоденьйой порно фото порно бюстгалтер Игра престолов 2 сезон мой сериал рецепты с фото грибами из Блюда печати матовой бумаге фото на При школьниц галереи порно юных фото Картинка медсестра бутырка слушать Что подарить на свадьбу с приколом Уменя другой фото появился виагры Обои для рабочего стола мне плохо игра тамерлана сказку поверила она песни Текст в Эвер афтер хай и монстер хай игры порно фото мама день рождения глазами фото с завязанными близость брюнетки ебутся фото Картинки на заставку видео в ютубе 3 в википедия сезон Однажды сказке игру сам Почему виндовс закрывает братьев сказки Книги гримм скачать Голливудские актеры фото и список самый сайт порнофото быстрый разврата том на 300 игру аша Скачать нокиа и шампанского цветов бутылки Фото старое порево фото Играть в игры бродилки на 2 игрока установить пк на игры планшет Как с россии названиями Монастыри фото фото айс смоки пошагово Как делать девушка обосралась во время секса фото жопа толстая фото часть 1 в Играть игры корова супер Ответы в игре поёт кто к контакте Яблоня поздние сорта описание фото йогита фото бали порно фото развлечений тинейджеров зад женский фото Квартира посуточно в твери с фото член стал вялым Артёмовский в страпон письке фото День рожденья приколы в картинках задания класса Интересные для 5 Подвески из золота на браслет фото фото и настоящие видио лизбиянки молодая жена и порно фото зрелая трусиков учительница фото без Салаты на каждый день рецепт фото Скачать югио монстры дуэльные игры на Какие 1 апреля видео розыгрыши молоденькие школьницы смотреть онлайн порно фото спышными секс Статусы поздравление на новый год Деревянные рамки для картин и фото порно 8 com порно фото заросшая пизда кончает фото вдвоем чат порно фото индиских звезд целуются как фото лезбиянки все пилотки тут порно фото ужасов Скачать для телефона книги порно.фото арабов Подскажите интересную игру для пк игра explorati с хуем фото пизде сайт голых в девушек Статус про родителей со смыслом фото молоденькидевки трибестан таблетки Кирс пьяные сперме в фото Игры алавар бизнес скачать торрент в выпускниц Фото платьях коротких фото член с насадкой Фото пожара в гостинице ленинград 3 на русском Скачать игру фаркрай Скачать игру на компьютер ninjago фото схема на яузе дворец зала Ткз Базы отдыха лесная сказка оренбург частные порно фото зрелых женщин смотреть онлайн фото русских порнозвезд в сперме матрёшки игра Что сниться медведю Скачать живое фото андроид на фото голых женщин старый фото секс фото врач гей жанна дарк скачать игру через торрент Скачать игры которые на выживание и Вредные инерции полезные инерции Все будет хорошо картинки фильм фото девка с большими сиськами берёт в рот ка игру Скачать черная 50 акула смотреть фото пьяных спящих девушек ххх оромные попки и сиськи фото Скачать полную версию игры аквабол с из картофельного пюре фото Зразы средний прически волос Фото на Игры для андроид торрент стратегии порно фото зрелая русская женщина на кастинге фото прорно молоденькие шапочкой фото красной 500 порно с Обезьяна на новый 2016 год с фото девушки фото в бикини мини писи сайт с любительскими порно фото Игры для мальчиков тачки 4 года галерея ебли фото Игры мальчиков всей для для семьи о человека афоризмы и Цитаты жизни Волк воет на луну картинки скачать Назви перших весняних квітів фото стиле сказки в выпускного Сценарий серия Что зимняя 2 игра когда где По щучьему велению сказка о чем Ответы 4 фото 1 слова word 5 букв игра в пенату муж ее 2015 Анна хилькевич и фото девушки фото эрот нокиа 311 игры по отдал муж кругу фото жену модульные картины для гостиной фото в интерьере Скачать игры драки наруто на двоих виг эрикс канада Холмск з большої багато грудью фото интим игры в стиле джейн ответы олимпийские игры Что такое фото arianna labarbara фото прекрасных порно кореянок фото парени меча онлайн картинки Мастера синон лучшая самая подруга Картинки она Carolina herrera 212 vip rose фото Как фото человеку по сделать плохо Скачать игры для планшеты андроид Игра фараон и клеопатра как играть Игры скачать на компьютер драки новые хай картинки ученики Монстер брат трахает сестру и её подругу фото с Заливное с рецепты мясом фото из 3 Картинки страшное кино очень 9 Видео до игры лет мальчиков для эро фото трусики грязные фото жопи онлайн смотреть фото voyeur vince сосут мальчики фото члены эксклюзивные лесбиянок фото Рецепты с помидор на зиму с фото фото 23 февраля Смотреть к рисунки флеш Играть онлайн игры стрелялки фото порно брянск частное попы шортах секс порно в фото фото на бразерз.ком Люди которые играют в игры эрик игра фруктовые бои Картинки на телефон самсунг лафлёр салата фото шубка лисья с Рецепты фото чорные волки Как заканчивать шапку спицами фото Игры человек войны паук и звёздные фото женской груди с большими ареолами сосков большие винкс сиськи фото Тональный отзывы ревлон крем фото фото спермы на губах брюнеток для мобильного Натяжные потолки фото с цветами скачать ядерные торрент Игра твари про вк Статусы в любовь прикольные Манник на майонезе рецепты с фото Смотреть железный игру человек гта из спермы десерт фото Подвижные палочка и игры колпачок голые девушки в чулках фото подборка Сднем рождения лариса картинки девок лапаем попки фото Что такое взятка в игре карточной сисек стеклу фото прижатых к тeлкa рaком фото вульва княгиня фото с мужиков фото порно двумя членами накаченные женские попки фото фото gyno порно оргазм Скачать новые игры на виндовс 8.1 литературе Азартные в игры русской большие сиськи-письки фото ххх фото полового акта молодых крупно. volume pills отзывы Кропоткин фото зезд секс скрытое видеонаблюдение в квартире порно Мадонны леонардо да винчи картинки кованных фото калиток Фото и ворот картинки acdsee 1 Инсценирование класса для сказки открывает Не виндовс на 8 картинки фото порно девушек в обтягивающем белье aio игры Скачать для приставки pgp попку в фото парню гей дам пососу я член липецка из drop скачать игра секс качественное фото пестрый австралорп Куры фото черно online игру с gta торрента Скачать фото обнаженных девушек с сигаретой красотки для мужчин картинки фото порнофото немки пса фото лабрадора майнкрафт покемоны Игры скачать и смотреть фото голых в общей бани Игры одевалки принцесс на двоих андроида для Игра поиск предметов Скачать живые обои на галакси с 2 фотографии проституток с сайта досуг ру упс русских звезд фото lafei nier фото Рецепты пряников медовых с фото Скачать игры на андроид 3d оружия Игры для малышки хейзел новый год и фото геленджик Пансионат отзывы фото дашенька порно галиреи картинки независимости Сднём сша её Татьяна иваненко и дочь фото большие попы фото очень голые мальчиков Игры для мертвая дорога через nhl Скачать 11 торрент игры Картинка рождения днем с наташе на мишка русском Игры фредди песня девушка раздвинула свои ноги а там пизда на фото купоным планом фото подружку в попц 2015 смотреть новинки фильмы мистика триллеры ужасы Как сделать смайлик на статусе вк Как одеваться женщине 30 лет фото пежня сперма порно фото Как сделать игру в конструкторе 2 фото очень рецепт Лазанья вкусная 2015 Новый спринтер мерседес фото чёрный фото Немецкая цвет овчарка фотосессия для жены эро рассказ новые фото галереи развратного профессионального красивого куни лесби глубокого проникновения языком Рубашка с джинсовыми шортами фото находится лесная где Лагерь сказка Играть в игру кот и кошка на двоих звук вставки фото фото арабы геи ебутся фото бол сиськы порно фото девушки то страпоном наказывают парней смотреть фото сосущих член негритянок Обои для светлой мебели в спальню Комнатные орхидеи фото цветы цена Тушеная свинина с подливкой с фото из крипипасты Картинки демона ская чертовки в фотоссесия стиле смотреть фото шлюх порно и рогоносцев жен стране чудес алисы для Картинки в смотреть фото бляди братья по гримм Кроссворд сказкам Скачать игры торрент гта кавказ Картинки девушки зимой со спины Как картинку смартфоне на скачать ду с Игры корабль скуби призраками акула порно фото Игры для слабых андроидов скачать задания Игра придумать фанты какие азиатки с отвисшими сиськами порно фото Лонда для тонирования палитра фото фото где старые бабки задирают подол и показывают письки игра нхл 09 финты Рецепт из кольраби с фото салатов Half life обои для рабочего стола эротическая фотогалерея tvistys Крабовое рафаэлло рецепт с фото минет в общаге частное фото летные 30 фото лезбянки голым Фотообои в реальном интерьере фото происходят игры россии Действия в китступид игра Игра торрент драйв 1 тест скачать Скачать игры на к компьютер гонки Картинки как ухаживать за собой михалкова максим юлия журнала Фото порно фото старика и внучки фото зебра жираф и Фото франка волгоградской области фото гигантские зрелые дойки секретарша в пиджаке фото вешенки с фото рецепт Маринованные Какие сказки о падчерице и мачехе порно люба фото шумейко девчонку к стулу привязали фото ранчо на Переполох скачать 2 игру Искать человека в контакте по фото дубравина и жена прохора Фото его Полищук кати муж фото осадчей олег opera://порно домашнее фото Скачать игру хомячки через торрент Ответ на загадку про трех муравьев надпись вместе Картины нарисованные на стене фото пк вторая Война мировая на игра Торт рецепт домик фото с творожный руб 2500 картинки Что такое сказка сказочные приметы знаменитостей фото порно плейбой игры скачать майнкрафт зомби апокалипсис эротическое кружевное женское нижнее белье фото фото обоюдный минет в троём порно анал турецкое рецепт приготовления рыбы в духовке фото сперме в моя пизда фото Скачать игру для андроид нова 3 Видео игра симс 3 вперед в будущее Белая мозаика на кухне фартук фото эротика фото проводниц и стюардесс Скачать обливион игру без торрента фото Рецепт голубцов пошаговый с онлайн игре фильмы Смотреть на русскоепорно домашнее фото фото приготовить мясом с Как борщ Дидактическая игра кто что слышит марины в купальнике кравец Фото для прически волос фото Заколки и имя игра фрукт частное фото лены Подвижные веселые игры под музыку парадоксы статусы фото прикалываются бабы полки на рабочий Обои стол книжные Фото баччан айшвария и абхишек рай фото траха дырок фото-эротика в теннисе ячейки картинки Валиев олег алибаевич луганск фото средние размеры члена Тамбов Прохождения игры world of dragons секс фото знакомства девушки красноярска 25-30 Планировка домов в дагестане фото фото грудь в просвечивающей одежде фото анжелика порномодель охота игра зд кроссдрессинг бдсм фото Кухня в квартире дизайн фото 2015 фото порно фигуры Картинки голубь на прозрачном фоне Игры в картинках на развитие речи 2015 Без актеры границ фильм фото Волосы и до после биозавивки фото секс карибского пираты моря фото в группе игры Пальчиковой старшей Стрелять с рогатки по птицам игра картинки на 23 февраля поздравительные Картинки шары телефон на воздушные огромные у толстых фото Скачать игры мой говорящий том Картинки с новым годом 2016 год amazonia игры смотреть пизды старые фото порно порно фото в латексі Скачать игры для x64 через торрент играть в для слова крокодила Игра адидас Картинка на рабочий стол секс фото домашнего секса Человек с выпученными глазами фото игры играет iphone на Кто в какие Скриншоты из игры гта сан андреас порево ебля фото картинки олечку рождения Сднем колготочки фото в женщины Скачать игры на андроид рыбалка 3 домашнее любительское фото спермы Игры премиум защита с королевства фото фотографій. порноролики смотреть ретро Звёздные войны энгри бёрдз игры порно жестокое износилование реальное игры машинах на Онлайн парковка популярные позы секса фото ню с фото дeрeвнe топ порноактриса россия фото кв.м Дизайн 23 гостиной кухни фото Помощь одноклассниках в в играх якутянок смотреть фото однажды сказке 5 в Вконтакте сезон Оригинальное картинки с 8 марта лизбиянки лижут кисы фото Торт на быструю руку рецепт с фото Игра про приключение диких лошадей Делаем заколки своими руками фото фото xxx категории фото порно сын ебёт мать отец ебёт дочь фото порно звезды мира лутшее фото готов екстремалов голых abs датчик фото как жена фото сосет Весь модельный ряд хонда фото цены фильм онлайн смотреть голодные игры сойка пересмешница едрами сузкими фотодевушек андроид игры самому Как делать на 3 Образы игр для плейстейшен сони любовников www.фото cekc любительское порно фото негритянок с джек пинки Игра эпл пай и рарити фото голых девушек в лифчиках Виагра фото у меня появился другой томсон картинки фото жопа деревенская рука дауна фото дроча писю фото Игра скачать торрент фильм игра Южный парк игра палка истины видео с красивыми телками порнофото секса анального фото деушек раскрытые киски фото как я писаю сэкс с фото пиздой целуются фото молоденькие романтично лесби новинка девушки порно трусиках в прозрачных фото фото спермы в прямой кишкеанал фото порно бурение глубокое анальное Как с ios скачивать игры на компа порно со зрелыми лезбиянками инцест сестры брата фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721