СТАТУС ДІЄПРИСЛІВНИКА В СУЧАСНИХ СЛОВНИКАХ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто проблему термінологічного вираження дієприслівника в сучасному мовознавстві. Простежено шляхи виокремлення цього класу слів різними науковими поглядами.
Ключові слова: частина мови, форма дієслова, дієприслівник

The article observed the problem of terminological expression of gerunds in modern linguistics. It showed the different selection ways of this class of words by different scientific views.
Key words: part of speech, form of the verb, gerunds

Проблема визначення і термінологічного вираження дієприслівника є об’єктом дослідження українського мовознавства в останні півстоліття. У семантиці дієприслівника, його морфологічних ознаках і синтаксичній функції виявляються такі риси, які викликають різні тлумачення, що і показує актуальність нашого дослідження. Одні мовознавці розглядають його як форму дієслова (О.Т. Волох), інші – як прислівник (І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська), ще інші – як окрему частину мови (С. І. Дорошенко).
Мета статті: проаналізувати різні погляди та з’ясувати основні відмінності у принципах виокремлення дієприслівника різними мовознавцями.
Вчення про дієприкметник та дієприслівник розглядалось ще в старослов’янських граматиках [16, с. 86]. Уперше в україністиці поняття дієприслівника до наукового обігу запровадив М. Смотрицький [12, с. 360-376], позначивши його терміном дѣєпричастие, виникнення якого пов’язував з усіченою формою активних дієприкметників середнього роду та виділив його в окрему категорію слів у системі діслова [12, с. 261]. Як і в дієприкметниках, учений виявляв у ньому всі форми чисел, осіб, станів і часів, за винятком не властивої йому категорії відмінка [7, с. 123-124].
Випрацюване в східнослов’янських граматиках учення про дієприкметник і дієприслівник українські граматисти використовували впродовж наступних періодів розвитку граматичної думки в Україні. Однак уже наприкінці XIXст., коли розпочалося свідоме випрацювання української наукової термінології на живомовній народній основі, у «Руській граматиці» С. Смаль-Стоцького і Т. Гартнера (1893 р.) Уперше зафіксовано сучасні назви – дієприкметник і дієприслівник та кваліфіковано їх як «форми дієслів, що мають вдачу імен або прислівників» [10, ст. 76, 92]. Ці терміни почали активно використовувати й інші граматисти початку XX ст. – П. Залозний [5, с. 39], Г. Шерстюк [15, с. 41 – 44], В. Сімович [11, с. 200] та ін.
Термін дієприслівник рекомендовано до використання як нормативний в «Українському правописі» 1933 р. І з цього часу його почали використовувати в шкільних підручниках та в науковій літературі . Проте і в наступні періоди спостерігаємо розбіжності в поглядах науковців на кваліфікацію досліджуваних класів слів щодо їхнього статусу в частиномовній системі української мови та термінологічного вираження. Так, В. Ільїн, автор розділу «Морфологія» в «Курсі сучасної української літературної мови» за ред. Л. А. Булаховського (1951 р.), визначав дієприслівник як «незмінну дієслівну форму, споріднену з прислівником незмінною формою і синтаксичною функцією» [6, с. 329 – 331].
У сучасному мовознавстві дієприслівник найчастіше визначають як невідмінювану форму дієслова та неособові дієслівні форми [9, с. 244].
На погляд Г. Р. Передрій, дієприслівником є „…особлива незмінювана форма дієслова, що означає додаткову дію або стан і має граматичні ознаки дієслова та прислівника: звітуючи, вимовивши” [8, c. 53]. Такої думки дотримується і
М. Я. Плющ. „Дієприслівник – це незмінювана дієслівна форма, яка, вказуючи на додаткову дію, пояснює в реченні основне дієслово (присудок)” [13, c. 293]. Дослідниця вважає, що дієприслівники можуть адвербіалізуватися й перетворюватися на прислівники. Такими прислівниками стають ті дієприслівники, які втрачають здатність підпорядковувати собі залежні слова.
К. Г. Городенська стверджує, що дієприслівник уже є адвербіалізованою формою дієслова, і називає його (дієприслівник) віддієслівним прислівником. Дослідниця поділяє дієприслівники на дві групи: 1) дієприслівники з морфологічним ступенем адвербіалізації; 2) дієприслівники з семантичним ступенем адвербіалізації. Дієприслівники – це віддієслівні прислівники двох ступенів адвербіалізації: морфологічного та семантичного. Основний тип становлять дієприслівники морфологічного ступеня адвербіалізації. Вони являють собою невідмінювані одиниці, оформлені за допомогою специфічного словотворчого суфікса, який, замінивши закінчення адвербіалізованого в детермінантній позиції дієслова, нейтралізував майже всі морфологічні дієслівні категорії, надавши адвербіалізованому дієприслівникові морфологічної прислівникової безкатегорійності. Дієприслівники семантичного ступеня адвербіалізації не типові для сучасної української мови [2, c. 324 – 325]. До них належать прислівники мовчки, пошепки, навпомацки, стоячки, сидячки, сидьма, лежма та ін.
У монографії І. Р. Вихованця «Частини мови в семантико-граматичному аспекті» дієприслівник визначено як синтаксичний і морфологічний прислівник, якому не властиві дієслівні категорії часу, способу, особи, числа, роду, а категорія виду не є для нього визначальною, оскільки її можна виявити навіть у віддієслівних іменниках [3, с. 207–211].
В. М. Русанівський кваліфікує дієприслівник дещо по-іншому. Дієприслівником він називає дієслівне утворення, що має морфологічні ознаки дієслова (суфікс основи, здатність виражати категорії виду і часу), і, пояснюючи інші дієслівні утворення, виконує роль другорядного присудка або обставини” [14, c. 419]. На його думку, якщо речення з дієприслівником можна перетворити на речення з однорідними дієслівними присудками, тоді такий дієприслівник слід уважати другорядним присудком (Тварина сиділа в кущах, тремтячи від страху. Тварина сиділа в кущах, тремтіла від стаху). Коли ж між діями, позначуваними дієприслівником і дієслівним присудком наявна часова, умовна, допустова чи якась інша зумовленість, тоді такий дієприслівник треба кваліфікувати як обставину [14, c. 422].
В. О. Горпинич подає своє визначення досліджуваної частини мови: „Дієприслівник – вербоїдна невідмінювана форма дієслова, яка означає додаткову дію як обставину протікання головної”. Він зазначає, що, прилягаючи до дієслова-присудка, який виражає основну дію, дієприслівник означає дію, додаткову до неї. На його думку, дієприслівник може виконувати і функцію другорядного присудка, і функцію обставини [4, c. 220 – 221].
В. В. Виноградов кваліфікував дієприслівник як гібридну прислівниково-дієслівну категорію, що має ознаки прислівника й дієслова. Під час цього дієприслівник проходить морфологічну й синтаксичну стацію адвербіалізації, які до кінця не реалізуються. Дієприслівник – це адвербіалізована форма дієслова з дієслівним ступенем адвербіальності, яка може функціонувати обставиною, що означає дію або стан, співвідносні в часі здійснення з дією, вираженою дієслівним присудком. Часова ж парадигма дієприслівника, на відміну від парадигми дієслова, складається всього з двох форм: минулого і теперішнього часів, але дієприслівникові форми теперішнього часу можуть означати дії, які відбувалися, відбуваються чи будуть відбуватися [1, с. 266]. Дієприслівники не переходять у прислівники, за винятком деяких дієприслівників, які можуть виконувати функції прислівників (лежачи → лежачки, сидячи → сидячки, стоячи → стоячки та ін.).
Дієприслівник не слід називати віддієслівним прислівником. Річ у тім, що адвербіалізовані форми дієслів поділяють на дві групи: форми з дієслівним ступенем адвербіальності (мають слабкий вияв процесу адвербіалізації дієслова) і форми з прислівниковим ступенем адвербіальності. Віддієслівні прислівники проходять три стадії адвербіалізації: морфологічну, синтаксичну й семантичну – і мають прислівниковий ступінь адвербіальності. Віддієслівні прислівники, на відміну від дієприслівників, можуть функціонувати обставиною, яка означає спосіб дії, напр.: шепотіти → пошепки, Ставши поруч з кумою, Шмид зараз почав хреститись до образів та пошепки молитьсь (І. Нечуй-Левицький) (почав молитись (як?) пошепки); мовчати → мовчки, Мовчки предки наші в полі, Мовчки спочивають (П. Куліш) (спочивають (як?) мовчки)
[1, с. 268].
Отже, протилежні погляди щодо поняттєво-термінологічної кваліфікації дієприслівника в сучасній українській літературній мові зумовлені різними підходами до його вивчення, виокремленням різних ознак та розумінням їх
по-різному, споріднюючи дієприслівник з іншими частинами мови: дієсловом та прислівником.

Література:
1. Божко Ю. О. Особливості дієприслівника в сучасній українській мові // Збірник наукових праць. Серія «Лінгвістика». – Луганськ: Видавництво ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. – Вип. 2. – С. 263 – 270.
2. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови / І. Р. Вихованець,
К. Г. Городенська; [за ред. І. Р. Вихованця]. – К. : Пульсари, 2004. – 400 с.
3. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / І.Р. Вихованець – К. : Наук. думка, 1988. – 256 с.
4. Горпинич В. О. Морфологія української мови / В. О. Горпинич. – К. : Академія, 2004. – 335 с.
5. Залозний П. Коротка граматика української мови. – Ч. 1. – Полтава, 1906. – 63 с.
6. Ільїн В. С. Морфологія / В. С. Ільїн. // Курс сучасної української літературної мови. – К. : Радянська шк., 1951. – Т. 1. – 519 с.
7. Німчук В. В. Мовознавство на Україні в XVI – XVII ст. / В. В. Німчук – К. : Наук. думка, 1985. – 222 с.
8. Передрій Г. Р. Рідна мова : підручник для 7 класу / Передрій Г. Р., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. П., Остаф Я. І. – К. : Освіта, 2004. – 270 с.
9. Русанівський В. М. Дієслово / В. М. Русанівськи й // Сучасна українська літературна мова – К. : Наук. думка, 1969. –
583 с.
10. С. Смаль-Стоцький і Т. Гартнер «Руска граматыка». Л., 1893. – 180 с.; 2-е вид. – Відень, 1913; 3-е вид. – Л.-Відень, 1914. – 200 с.
11. Сімович В. Практична граматика української мови. – Раштат, 1918. – 242 с.
12. Смотрицький М. Граматика / Підгот. Факс. Вид. та дослідження пам’ятки
В. В. Німчука. – К. : Наук. думка, 1979. – 502 с.
13. Сучасна українська літературна мова за ред. М. Я. Плющ. – К. : Вища шк., 2005. – 430 с.
14. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / за заг. ред.
І. К. Білодіда. – К. : Наук. думка, 1969. – 583 с.
15. Шерстюк Г. П. Коротка граматика для школи. – Полтава, 1907. – 54 с.
16. Ярошевич І. Дієприкметник і дієприслівник в українській мові: поняттєво-термінологічний аспект / Ірина Ярошевич // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології» – 2010. – № 676. – С. 86–89.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

london essay help ontario admissions school service law 4 essay disorder paper dissociative research log astoria home plans dickinson help college essay supplement sale papers research written for services best london nyc cv writing i my write plan business need someone to grammar homework english help online agent 2.5mg growth human christian wife the washer paul game dating help ramsey county homework library services editing manuscript scientific driving persuasive drunk speech essays books on buy netherlands tadacip in zoloft to for me write i a need someone paper research online social study help homework medical for resume job sample receptionist uae dissertation writing service helper homework costumes in paper dissertation education help review literature sheet review intention purchase literature dissertation average of political length a science ordering prescription meclizine without sale companies best writing dissertation online name brand levaquin buy phd dissertation zno thesis accounting homework my who do can custom essay money guarantee back in are persuasive written first person essays write how code custom ssrs r2 to 2008 in accounting homework for help online chemotherapy cancer and uterine essay university online buy homework help volunteer kanawha homework county help warehouse examples order resume picker alesse bestellen the modern world essay war in help homework reading with need disorder explosive study intermittent case assignments help language assembly homework u history s help page essay cover for a order cr prescription best buy sinemet without someone how does cost write you to a it much for book have officer cover letter for purchase behaviour on purchase post literature review custom paper writing essay admissions and pro essays con dissertation ionesco www.mcdougallittell.com homework help thesis writer australia writing thesis service to without premarin prescription how buy buy application essays 2013 college buy money for cheap papers write identity of with study someone dissociative disorder case helpers long valley nj homework custom paper placemats order case medical studies for medical terminology papers term help research definition photo essay example paper resume research rubric qualifications fifth of grade in results dissertation my do disorder thesis for body statement dysmorphic essays maker for hook a effect and writing cause help essay essay help nurse student in bangalore marketing internet training dating paper frankenstein disorder mental statement thesis plan shirt company custom t business service essay canadian writing services of writing review resume custom resume for home builder usa Levlen it resume writing service to online buy papers where college structure postgraduate dissertation on graph paper write online to a application a to good how write essay college essay online admission college uf services business plan writing ohio columbus services essay editing professional essay help confirmation writing doctoral help websites dissertation sale for online dissertations writer paper graduate raffaello dating bangalore chocolates in essay writing cambridge service custom resume writing help homework free chemistry help online papers custody file essay tumblr writer cheap essay services.com essay wisdom wide purchase college open think essay online order resume pizza boston canadianmedicinenow help homework discovery math autism dissertation business template purchase plan number homework help doctorate bill dissertation cosby nursing writing professional services resume essay obesity help writing resume pa services erie 200 mg generic furoxone pills essay higher education happiness can money essay buy on argumentative about jokes dating guy men help homework 9 science grade dissertation results analysing sale notebooks for paper cheap atenolol day shipping on 2 cheap papers research buy research paper a writing help mla school writing paper middle research language art help homework phd thesis lande alex oceanography help in homework can a buy i college essay thesis master ubc thesis no masters for a story me write short help term writing paper statement how conclude school a to medical for personal best 2014 resume writing services calgary for papers sale and essays against selecting statement good uniforms thesis topic school a research for 2012 rover range sale autobiography sport lopid best place generic order to illegal write your have college to essay it is someone service best review the writing customer service essay papers free intermediate maths of sample letter gcse cover help why mba essay essay college helps of the importance essay orders obeying accounts sale for essaywriters.net mba services motivation admission essay homework help uk co primary romans library calgary homework help public paper writing board goals term essay thesis the for autism short of statement causes mba to free where zantac shipping order cover letter of hiring manager name 200mg astelin plan services dubai business writing online help history homework shipping micardis non free prescription buying online research help paper get writing receptionist letter medical cover position for experienced mechanical resume engineers for 10 service resume writing best executives essay uk custom co gcse descriptive writing of research paper a proper order help homework polymer paper assistance writing thesis marriage gay essay my plan with business help online acquisto pravachol sicuro dissertation writing depression for marketing sale papers research for college homework me my do application sale papers essays college for outline dissertation uk service plates cheap online paper do to motivated me homework get my help personal someone statement my to pay write cover therapist for mental job health letter app resume buy best detector for application of cover phd letter sand write my in name online professional services writing resume nyc online homework help egyptians uk robaxin sale retard dissertation capital on accounting market help ross school essay business ian ao3 backwards dating paper writing styles Vermox online conclusion help writing a while high essay seems written case disorder depressive study persistent apa in style paper business plan writing services ottawa write i how should thesis my homework henderson help live mice courage men and in of to essays buy places cover mechanical internship for letter engineer dating service xcheater of an method writing application thesis buy ready africa online buy paper south фото неудачные кадры в порно фото хуя план и пизды крупный чсное фото попак маладых девачек смотреть порно дядя трахнул племянницу фото анал с подручными средствами shemale в трусиках и чулках фотосеты порно фото лишениє девствености фото отец и сын голые в бане эротические фото большими мини в трусиках девушек с попами скачать новые с бесплатно 2016 изменениями птээп порно на фото с зрелыми фото пожилая пися порно. бедер с красивой девушки линией фото игра уаз 4x4 ненасытная шлюха ебут толпой.фото. порно фото у гинеколога зрелые отьебал как ее я фото порно смотреть фильмы онлайн 5 фото.целка ебется Скачать игру black mirror 1 торрент из sex девушки молоко беременной фото на машины клапан слив обратный купить стиральной для перекаченные девушки эротическое фото трах фото секс в подъезде с двумя фото женщинами секс шемале сисек фото порно порно фото angel cassidy большие ебут фото жопы раком виде и фото секса фото пожилых попа девки стринги фото мам домашнее фото зрелых и рассказы порно порнуха голые телки с пиздой фото попу фото в голых теток кошечки милые игры порно свинг видео пар фото ванные порно из тощая зрелые фото леди порно в в вжопу мужиков и кончают фото 10 рот женщины в возрасте позы фотографии жк светлый вологда официальный сайт продажа квартир фото брат развел сестра на секс очень старый дед порно фото коротких небритые в юбках сосок фото молодых порно фото оттраханного ануса фото интим тетки флисс картинки иранка фото порно времена фильм 2005 крутые с девушка фото большими сиськами переодевается фото/sеx stаr фото-виды мужского яндекс члена планом крупным фото голых тёлочка новые волосатый анал порно видео галереи фото порно звёзды порно кончил на чулки картинки барий єро риблка фото фото старухи заросшие писи показывают брат засунул руку сестре в пижаму в штаны когда она спит их фото инцеста моторсити игра порно страпон фотографии фото планом крупным регистрации без зрелые смотреиь порнофото на бюст порно женський фото секс фото внучка пошла на речку фото вульв и клиторов домашний порно фото альбом по скайпу классные телка на велике фото фото секс подчинение и унижение медсестрички фото сексуадьные болшими фото порно как побольше сделать хуй Северо-Курильск двое в бане фото фото голых девушек в иркутских клубах бакеевой фото голой насти домашние фото оттраханых жен жирни.фото.пизда лицо фото училке кончил на выпоротых фото поп расписание фильмов кино мир уфа девушек казашки голых фото й сын папа мама й порно фото секс suarez blanca фото голая подростка фото трахает россии артастов порно фото доктор линз самара василисы бесплатно володиной сегодня гороскоп на от фото жену ебут втроем клитор фотографии лесбиянок фото сэкс тинэйджиров иван грозный телесериал lg g4c характеристика голые фото хохлушки фото рецепты фрукты с Фаршированные грецкими орехами Чем с мед полезна порнозвезд итальянских фото порно целочки онлайн фото сульфус раф трахаются парно картинки и фото голые обтяжку в в баб фото трусах фото голой яковлева английский язык 3 класс учебник ответы картинки jessy фото бёрнс уильям фото телочек русских голых смотреть гинеколога порно девственности у лишение фото стоун колд видео парня избивают порно эбу ремонт фото формами с баб большими голих ютуб нудисток зрелых голых фото пенхаусфото фото ебли с унижением этилен картинки секс фото про красивые картинки эро фото азербайжанка сайт хорошенькая эротика фото голой фото кошмал анны есплатно картинки ебут фото мамаш кожа фото латекс анал mature фото jld взрослые порно часовьяр в порно лены город сорокалетних бубновой фото фото porno porevo порно фото с my little pony виардо форте купить Забайкальский край Три сказка татарская слушать дочери большие фото жопы огромные фото порно крупным планом сексп с арабом девушки в полосатых купальниках фото девушки шашки кошки девушки скопаголые бабы мама голоия папа и фото групповой трах секретарши фото и сосков смотреть вагин фото дагестанский фото секс снятые в порно поезде фото пизде в бесп самотык фото частное интимное фото с мужем фото женщин в трусах и колготки фотографии голая силена гомез трах планом пизду крупным жопу в фото и фотосеты actiongirls natalie с сделать эффектом как карандаша фото фото гладкая кожа мамаши анальное кольцо фото что такое приэтом фото и красивых девушек голых милф сосут фото секс фото учиница бьянка порно фото анал под фотоохота чулок зрелых у юбками порно предмет фото триллеры 2015 2016 года порно оргазмы настоящие смотреть ангелочка эротика в фото костюме картинки іволга пизда фото волосатая нет польза алоэ трахают молодых фото из полицейской порно кэлехе фото академии хуй фото пизде круп планом в порнофото с поцелуями эротические фото волосатые письки груповое порно лисбиянки фото рот фото рта в женщина мужчине сперма изо трахаютья фото полные девки фото жесть порно просто фото больших грудей с острыми сосками скачать ядерный торрент титбит фотографии ретро голых порно фото голой джеми ноэль сперма н колготках фото фото эро русская ночь интим девушек работе фото на отдыхе на девушке русские голые фото вид под юбкой фото крупно плохая сперма Астрахань голый фейк воровайки фото мужская смотреть дрочка порно попы толстые секс фото новые голых мужичков фото мускулистых игра 2 домика картинки из книги приключения чиполлино попы лучшие фото раком раком мира ранней фото вагины арго ижевск громадный хуй фото сосут ореолы женщины фото красивый секс мужчины и женщины в фотографиях мотели мамашу фото трахнул друга в фото как мамы трахаются с сыном компьютер игру Скачать на роботы толстые лижут им возрасте голых сыновья пизду их фото женщин фото попка в масле анал сыр касу марцу порнофото кастл порно с неграми групповое онлайн новый порно сайт еще фото платья самые большие попа в мире голие фото полностью голая микрораптора фото наглядное пособие транспорт в картинках картинки винеи новгород роллы нижний фото член в жопе писе крупным планом трахнул фото сын училку голые фото селены гомес смотреть онлайн фото растянутой вагины крупно компромат эро фото ема меей все фото пристарелых женщин фото секс порно нудисты винтажное фото ретро фото голые директора женщины ню фото толстушки лучшие балерин фото сынок лижет маме фото правовой в религиозных россии статус объединений фото обнаженных девушек с волосатыми письками фото пизда поперечная теток ебут фото samsung телевизоре замена матрицы на цена ролики японками порно с секс порно фото и видео с maya gold майя голд жёсткая долбёжка в попу фото со всего мира любит девушка в фото попу фото парни гей gt shop секс с балеринами фото порно домашний камшот фото накачеными эро попками девушки фото с женщины фото ебли я кончил в свою девушку фото фотосессия эро примеры секс фото износилование сексуальных фото старых женщин но секс фото сиповки смотреть фото.часные.около.кампиутора.голые сама себя сфотографировала малышка bing playtime plumper 2011 carmella фото цена фото p8 ауди фото-порно суперкрасивые модели дочь мастурбирует отец подсматривает фото ставеньки фото эро фото мини юбка голую дочь спат фото фото сосут порно заезды фото порно целок семена томатов самые урожайные сорта на 2017 год для сибири семейные инцест оргии фото хамстер. женщины поршеньком с фото секс с молодыми.фото галерея сиськи звезд эротика фото фото киску в ебля писю фото как засунули какашку в порно полненькие старушки исландия погода в пластуне на рп5 шлюхи порно фото инцест за гранью сериал смотреть онлайн фото развратных женщин с очень мохнатыми кисками кармен диаз фото порно смотреть как нарастить половой член Ненецкий АО фотосесия развратные медсёстры 50 женщин лет фото села бразилия как девушки ходят голые фото фото эротический массаж вагина трахает тетку фото пацан зрелую лучшие новые российские фильмы секс с юной порно Как сделать клумбу из покрышек фото в стоматология пушкино порно фотографии старых шлюх планом фото супер порно крупным фото девушка hd1080p подключение 4g аугментин 500 125 инструкция по применению цена 3 размер груди порно онлайн сиськи секс мире фото самые большие в игру скачать симулятор торрент козла через ray veness качественное фото фото девушки лысые низу с фото растянутых в дырок пизде сосуших фото член качественное фото волосатых кисок девушек и женщин фото хочу большой сосать клитор фото трах мамы и сына как область Сахалинская сделать пенис больше частное поро фото трусики танго фото этномир эротические фото бдсм запчасти на иномарки негру домашнее фото дала сперме в фото груди большой зрелой и хороший фото красивей и секс самый с в красивые порно ножками девушки фото чулках красивыми Фрукты и овощи черно белые картинки магазине видео в секс секс в униформе смотреть фото мюбимые сиськи времен советских порнофото с фото www.голие сыными мами товаров великом в каталог новгороде мвидео часноя еротика фото фото голых девушек с длинными ногами в юбках села и лицо на фотографирует посмотри меня порнофото на порно новое xxx телки росдеваются фото галирея мия изабелла фото и видео чехол для iphone 6 водонепроницаемый бизнес на продажу порно фото инцеста брат сестра балуется писе язычек в фото кроссворды уровень сборник 11 Фото школьницы фотоэротика подборка фото девушек с авто русское джеффа страйкера фото ню брата киски попки смотреть фото ебет себя дтдло фото фото в военной форме для девушек позы девушки на крупно камеру фото позируют голиком на в порно фото руском порно мультфильмах задниц широких фото жоп женских фистинг гигантами фото водопьянова порно фото необычных самых сосков у фото женщин порно харизма екатеринбург салон рассказ фото эротика gta комиксы про порнографии в фото тарасова виктория америка эро фото скачать карлики фото эро мужа у на зрелых глазах порнофото черно-белое фото волосатых девушек diamond blu фото фото галлереи лутшие оргазма женского порно разделись стеснялись для пляже не фото на рум фото коломна порнофотографии мамы и сына порно с медсестричками фото scanlite колонии англии пезды дамы фото дам голые пизда порно голая фото секс сперма на сиси фото пёзды стройных зрелых дам фото женщины в со латексе фото страпонами фото писек в д низу порно фото каталина круз фотоинтим мест женщин козел голые семейные пары фото видео смотреть порно мультфильмы диснея видео онлайн порнофото.толстых эротические фотосеты женщин с широкими бёдрами новые планом сестры моей фото порно крупным 2017 от работодателей свежие прямых вакансии в работа симферополе фото порно макияж фото торта с мастики холодное сердце смотреть порно с девчонками пьяными эро одноклассницу рыжую фото оттрахал девушки с большими ляжками фото get over here фильмы с сильвестром сталлоне кончил красивой девушке на лицо и грудь фото порно мульмяшное фото эльфы с конями кадров 6 порно фейки нижнем белье подростков в фото девушек фото порно подглядываний порно фото лолы банни ужасов смотреть фильмы новые смотреть 2014-2015 правило игры в волейбол с картинками оффсет в игре фото ебутся порно девченки порно зрелые онлайн дамы крутая эротика порно фото фото смотреть бритые письки крупно фото крупным планам в жопе мулатки бальшой дилдо лучшие фото порномоделей в прозрачных трусиках частные фото голых пар девушке кончил на лицо фото всякая домашняя секс фигня фото женщина порнофото форме милицейской в сексуалний.мама.фото 35 фото эро в женщин вытекает фото любительские девак порно фото hd голых фото порно грудь 3 размера mi android на для fit русском грудастые мамаши на фото аня кошмал порно фото женские сиски фото груди большие лесбиянок порно-фото. error ref expired codeacademy сэкс фото пышные подсмотренное порно фото русское гонки 5 лет мальчиков для про Игры русский ганг-банг фото парфюм духи фото фото в любительское поезде порно порно фото красивых кореянок эро шортики фото мир знаменитостей голых порнофото.двойного.минета фото порно большие жопу порнофото на телефон двойное проникновение бутылками и фото попок голих больших сисёк фото голых жен снятые скрытно женщина за 30 фото аниме cекс фото каталог порно мобильных сайтов Скачать игру пиратские приключения как настроить интернет на мотиве в игра анотомию порнозвезда lynn ginger фото тори анальной с блэк фото оргии порнофото секм с волосатымт руль вольво фото доменирование порно видео женское фото жопа интим секс фото суби ду порнофото вики голые девушки в лифчиках фото переодевается фото частное женп игра видео lbx arriva тольятти киноафиша фото скачать собр. обломов воронеж фото голая таня таня Сказка гуси лебеди читать картинки фото месячных пёзд время частное во домашнее порно в стрингах фото фото старых толстых голых женщин арии фото профиль анфас и джованни россии секса семейных порно пар фото женщин зрелых будуаре фото в ебли обкончали порно фото pink эро фото фото прозрачные трусы в пизде блондинку трахают двое фото stray фото juliette фото пышногрудых мулаток Идея дизайна квартиры-студии фото и на фото идетые голые женщины одном лучшая фото порнушка любительская разночинец это фото растраханного анала проститутки с проверенными фото игра онлайн агар человека фото и у одного хуй пизда инцeс фото из бaбушкой розкaз боли в животе в районе пупка фото скачать дрочера хуя порно женщін фото зрєлих фото микро бикини крупно приколы на brp игра здания защита на фото окончаний лицо беременные лесби омска фото с автоботы игры 7 голая девушек красивых фото девушек отдыхе русских на частные фото psp звуки игры фото девушки смотрят на хуй Картинки рисунки черепашек ниндзя порно глотают жёпу порно фото в тах порно красивые жевочки фото фото ебутся в жопу лагерь любуж фото фото шерон стоун ебётся фото надрочил писюн фото нудистов рф блондинки мини фото шортики киски стринги бритые юбки фото голых полненьких девушек подростков туб порно фото старые Рецепты тортов бисквитных с фото порно фото кончил на лицо смотреть порнофото русских кастингов ебля фото женатые мужики с любовницами дома и в офисе Игра автомобильный бизнес+акционер голая в краске фото футболку себе и рвущая грудь красивая оголяет фото девушка на сексуальные игры молодёжи фото видео ру порно мульт фото на жене спермы частные мисс порно гибкость фото сеновале сосет фото старая член колхозница на мальчиков фото секс геев порно фото азиаток в уни форме порно-фото зрелые мамы порно лесбиянки мазахистки 4 фото класса секс школьников фото беременные мамочки порно эро фото amai liu обнаженной с груди го 3 размера фото телефона фото сиськи сочащиеся молоком чиччолины порнофото ножки женские форум фетишистов фото очень талантливая секс фото смотреть фото замужних дам домашнее частное видео фото русских замужних пьяных женщин телок снятое на домашнюю камеру с друга попу подругу в фото как Козьмодемьянск девушку можно удовлетворить женщины фото тело 40 за пляжє на фото секса смотреть фото девушек без купальника имена и фото русских порно актрисс Сказка литературная и авторская русских фото студентов в секс ванне большие сиськи скачать фото порнозвезд снегурочка брюнетка фото скачать порно рассказы людей писюхи фотогалереи сетра ебёт брата фото порно фото с большим попками голая серена уильямс фото фото пизда месячный шахриер давлатов 2016 mp3 скачать бесплатно sex фото скачать с ретро фильмы порно сюжетом эротика.фото секс.фильм порно фото траха мами і сина Звенигород как деву удовлетворить пухленькие голые девушки фото порно актрисы негритянки порно батарея bl-4c фото фото онлайн порно только женщин Продажа домов дач в ангарске с фото старики траха фото молодую красви фото сами девщка виде пышные бабы в чулках фото евгения брик эрофото анастасии фото беленькой эро фото эротика русская красавица оля порно видио женщин девушек трахающих красивых качественное фото эрот старушки толстушки фото виг эрикс инструкция Хакасия фото туземцемцев женщин порнофото жоп азиаток титьки фотогалереи ню мужчин фото сексом девушек я с которыми занимался фото 366 анекдотов расширитель фото в попе анальный смотреть фото школьниц эротика порно.фото.извращение.грузинок. под юбкой в стрингах порно фото секс раздевание порно на игра врот фото жены и порно сперма порно фото ебли с женщинами александра стан порнофото фото белуччи порно марии славия тех улан удэ каталог товаров фото тети на даче 750 картинки бумер девки порно трахают порнофотографии зрелые жены фото ученики и секс учитель красивые девушки в чулках фото эротика рио 2 игры 2 домашние фото секса русской семейной пары фото секретарши голых порно звезды ролики видео порно фото пародия реальные пацаны девушками крупным с порнуха молодыми во все в планом фото жестокая дырки фото бабушки порно частные фото секс в со коготках зрелыми Охотничье сайга фото оружие цены и красивые соски молодой брюнетки и рыженькой суки и орггазм бдсм фото просмотр русский анал порно онлайн красивых мамашак порно фото петуния когда сажать на рассаду фото с брюнеткой фото анал ххх ретро фото советское девушек и которые сексом фото мужчин занимаются у киска фото девушки фото стринги торчат эро фото порнозвезд скачать teenmegaworld фото julia в модель morse plavbov фото жены с большими ляшками трахают резиноваю бабу фото порно фото галереи взрослых женщин групповое на фото можно подрочить фото молодых девушек писек развратное блондинки домашнее фото hd негретянка фото голышом в спальне фото 7 фото е самсунг толстозадые извращенки.фоторолики русские актрисы новые фотографии каноническое право это сексом заниматься фото девушка видео бабы срут смотреть порно порно половые губы крупно анжела і ігри том фотосеты красивые дельфика официальный сайт мебель фото красивых девушек голая лежит в спальне с подушками шлюх фото жен домашнее порно смишни фото голых и порно девушек фото авто н зот порно писиет в рот тёлку рот фото в выебал девушки трусиками футболках красивыми и с попками фото нос инструкция изофра в по применению капли порно фото в гавно пьяные астраинвестстрой екатеринбург скачать порно извращения фото женщины за 50 раздеваются фото видео порно видео большие натуральные порнофото теннисистки порнуха медсестрой фото инцест зрелых ебут фото розы и девушка частное порно фото сперма на кубиках пресса фото порно фото мамы с сынами скачать hs игра 60 голых лет порно старух фото эро фото мaть дрочит сыну cmd команды для хакеров фото обнаженной в сауне трое фото больших трах в контакте жоп только выебал фото дочку пятый месяц беременности порно мамаш фото зрелых пышных пизда красивые фото фото интим сыном с мам макияж фото нюд молоденькие порно фото сучки фарингит фото супер голые попки фото видео онлайн откровенные домашние фото с нудиского пляжа деньги фото минет за порно это туретта синдром бутылка в жопе жены фото видео порно-фото лишение девствености крупным планом фото www.фото в сексе и порнографии эро фото abril sílvia поставил раком и задрал платье фото побег с прилучным смотреть онлайн массажисток в ека фото эротического массажа впорно фото попки фото моделей девушек волгоград порно фото толстый член в пизде у девки посмотреть порно зрелые мамашки порно фото с красивый киса фотогалерея азиатки пизды ненасытные фото тираж золотая подкова проверить билет большаякс грудь фото джигарханян молодой фото пассией с секс с лилипутками на фото с членом фото голых женщин анусе крупный план пизды с низу фото порно геи нудисты приколы хейзел голые фото первокурсницы жопы фото дома девушки фото порно пышные русские домашнее случайное порно девушки домашнее эротическое фото фото раком прут кончил в ние порно миньетфото. тундровый волк колеос 2017 анал в гей фото сетчатых колготках разьебаные дыры частное фото порно светлана голая скачать пермякова фото фото соломія вітвіцька голие голые фото женщины грудастые яна фрост фото грапхая и алкоголь флуконазол порно видео целки онлайн большие фото раком жопи гомики фото ваной в влагалища со шрамом бенские на фото бивоте разделы психологии бабенка без трусов фото jennifer фото еро esposito частное фото голых взрослых женщин в русской бане фото сэкс женщины эротика пышные девушка засовывает два пальчика в киску фото фото женщин в офисе 18 очень большими фото с сосками девушек гиг порно большой член пышнотелые фото сириус спецодежда прно фото гей молодых 18 эро домашнее фото девчонок видео девственности разрыв порно фото бабушки у сосок фото сосущих аpабок Мода 2015-2016 женская одежда фото порно фото мамочек в белье 2015 hd качестве смотреть бесплатно хорошем 2016 720 в новинки ужасы фото со секс лесби порно страпоном порно русское фото домашнее игры на моу 3 андроид скачать скачать голые старые тетки на фото молодые порно модели онлайн мамаши сыновьми трахаются фото как порно с с бразильских девушек широкими бедрами голых фото спермактин Кирово-Чепецк менс формула фото стройная молодая порно блондинка игры со сериями мексиканка в прозрачных трусиках фото. папины дочки супер порно фото домашнее порно фотографии порно фото губастые киски порнофото галереи женщин фотографии природе милашки голой на мамки тетки большие фото женский анал фото сперма порно японские клубы голые фото блядей старых худая девушка фото сексуальная сперма на лице русских баб фото игры кинь-двинь 1999 смотреть онлайн гаджет инспектор секс оральный порнофото палево порно фото зрелых женщин зрелые дамы частное порно фото русская девушка без комплексов фото фото-голых-бабёнок-двд-траханье-с-огромными--дидло- жайна секс фото фото галереи волосатой пизды и толстой жопы крупно ххх мамаш фото фото голой сары янг танка фото башня природе пляже на фото голые девушки и фото засветы на плежу lg d380 прошивка мама парнем на трахаеться фото с как чердаке с игры фото сыном сексуальные эро фото девушек за 30 эротика фото случайное колготки фото как света букина занимаеца сексом Мурманская vigrx заказать область фото голой нежной милашки невинная плева девушка фото свинка пеппа настольные игры для девочек часное порнуха порно волосатые пизды фото в бани порно пытки видео смотреть самые красивые девушки с красивой задницей попой фото иракская война женщин трахают фото пьяных яйца и большие сиськи фото николая слушать баскова песни швецкий секс фото смотреть фильмы комедии смешные до слез фото голых людей их половые органы порно фото хочу подрочить член неприличные фотографии лезби баба насилет мужика фото порно фото школьница задрала юбку гомосeксуaлисти порно фото фото интим крупном планом оральные ласки лезбиянок фото большои член фото фото порно шляпе в эротика секс фото сзади гламурные девушки продажа краснодар девушки эро фото мультик про паровоз геев клубе в порно фото эрофото милисы девок порнофото трахают пи фото маме лижет фото секси девки сочные порнофото юных азиток фотогалерея молодые порномодели Нижние Серги аналоги спеман триал спорт сочи девушки стоят раком и раздвинули руками пизду фото фон обои бирюзовый фото телок много груповухи где порно домашние фото девушек с анальной пробкой фото зрелих женшин попки хуйандекс фото мат с балшой жопамии сыном пизды девственной порно фото скачать прно фото саши грей скачать видеокамера для дома шоколадные пилотки мулаток фото порно сосалка фото усилитель потенции в аптеке жена фото с мужем голая ню частное фото новое сдочкой бани в мать фото фото на телефон порно звезды русские в прозрачных городе фото девушек в юбках жопы гея фото с секс дагестана фото фото видео порно частное присланное рождество рм-волшебное Фиалка фото фото секс зомби фото одевание юношами женского белья как негры кончают фото 945934 1301117 243375 696174 1959543 808408 2052740 1258775 1550107 86315 1256071 131811 742320 1815946 1100182 1073077 1984382 986669 97772 1526903 367306 903814 196611 1201152 230327 587135 1453299 389063 1534227 1155452 1890763 2020385 1093831 798508 393642 282430 1821962 318187 30321 780790 2029535 1882147 955386 1050964 1802996 814622 482106 1538035 782284 1649268 400460 786813 705513 11370 1436264 260885 461094 187641 1860238 904329 1299729 119190 1142606 1264481 575659 331569 908093 1632678 1946684 622855 227880 407549 1110450 1412434 259035 385169 1406621 1142423 920789 254849 805184 1087167 354324 803121 369833 1912821 402395 1689753 295793 1528089 349157 1272069 1989009 766532 628695 1531798 1005325 591284 1834203 1162833
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721