СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕРЕЖІ НЕТРАДИЦІЙНИХ РЕЛІГІЙ НА РІВНЕНЩИНІ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовані конфесійна ситуація Рівненщини та соціально-психологічні аспекти нетрадиційних релігій. Визначено основні етапи розвитку мережі нетрадиційних релігій в Рівненській області. Розглядаються основні особливості розповсюдження новітніх релігійних рухів на Рівненщині.

Ключові слова: нові релігійні рухи, нетрадиційні релігії, Рівненська область, релігійна мережа.

In the article is analyzed the confessional situation of Rivne region and socio-psychological aspects of non-traditional religions. Defined the main stages of the development of non-traditional religions’ network in Rivne region. The main features of the spread of new religious movements in Rivne region are also considered.

Key words: new religious movements, non-traditional religions, Rivne region, religious network.

 

Новітні релігійні рухи – це соціокультурний феномен, ідеологічна основа сучасної цивілізації. Так, за словами культуролога П. Гуревича, «феномен нетрадиційної релігійності – одне з характерних явищ сучасного духовного життя. Суть його полягає в поширенні віровчень, не пов’язаних зі звичними, традиційними релігіями… ». [2, с. 28] З розпадом Радянського Союзу і соцтабору це явище стало стрімко поширюватися у Східній Європі на пострадянському просторі і в Україні зокрема. Провідним фактором, що спровокував широкий інтерес населення до неорелігій релігій був «інформаційний голод», який відчувала радянська людина, живучи за «залізною завісою» [9, с.65], а також руйнування тих основних ідей, що формують національний світогляд кожного громадянина і які сприяють згуртуванню нації. Саме це стало сприятливим ґрунтом для виникнення «нової віри».

Зважаючи на те, що «нові релігійні рухи» виникли у період морально-етичного розчарування, дослідження соціально-психологічних аспектів цих рухів дасть можливість зрозуміти характер змін у свідомості людини та суспільства, що у свою чергу дозволить вирішити проблеми самоусвідомлення людини у суспільстві та прослідкувати реакцію, як окремої особи, так і всього суспільства на зміни, викликані появою такого новітнього явища як еклектичні релігії, що абсолютно по-новому підходять до розуміння трансцендентних сфер та людського існування.

Проблема полягає у тому, що зростання кількості релігійних організацій, посилення їхнього впливу на соціальне життя суспільства, посилення авторитету релігійних лідерів, виникнення новітніх для України релігійних груп, усі ці явища обумовлюють принципово нову ситуацію у духовній сфері та актуалізують потребу у подальшому вивченні цього процесу.

Сьогодні відсутній єдиний усталений науковий термін, який міг би охопити всю різноманітність новітніх релігійних явищ. Найчастіше, не зовсім коректно з наукової точки зору, їх називають сектами, нетрадиційними релігіями, тоталітарними течіями, неорелігіями тощо. Для позначення феномену нової релігійності, вдалими будуть поняття «новий релігійний рух» та «New Age релігії», які одночасно окреслюють, як хронологічну характеристику феномену, так і сутнісну. Ці терміни охоплюють собою широкий спектр рухів, починаючи з тих, що базуються на нових підходах до релігії та духовності й надають своїм послідовникам вільне членство, і закінчуючи общинами, організаціями, які вимагають від своїх послідовників беззаперечного підкорення правилам групи, що відокремлює їх від решти суспільства.

У свою чергу поняття «нетрадиційні релігії» позначає не притаманні релігійній духовності того чи іншого народу, але набули поширення внаслідок місіонерства проповідників з їх історичної батьківщини [8, с. 7]. Обмеженість цього поняття, для позначення нових релігійних рухів очевидна, оскільки в такому випадку будь-яку релігію можна вважати нетрадиційною, оскільки все залежить від етнічного середовища й історичного простору її функціонування. Нетрадиційними для певного народу можуть бути навіть світові релігії, які є історичними для інших етнічних спільнот. Але нетрадиційними називають переважно релігійні утворення, засновані на іншій традиції.

Для визначення нетрадиційних релігій Рівненщини потрібно спочатку проаналізувати, які ж релігії є традиційними для цього регіону. Український релігієзнавець Володимир Лубський стверджує, що традиційними для України є православ’я, греко-католицизм, протестантизм, юдаїзм та іслам [19, с. 395]. Тобто, нетрадиційними він називає релігії східного напрямку (індуїзм, буддизм) та новітні релігійні течії. Вони є «історично не успадковані нашим народом від попередніх епох, не притаманні його релігійній духовності, культурно, побутово, ментально не укорінені, але набувають популярності внаслідок місіонерства» [1, с. 751].

Рівненська область є поліконфесійною. Незважаючи на видимий спокій релігійна ситуація на Рівненщині є неоднозначною у зв’язку з наявністю релігійних громад різних віросповідань, появою і поширенням нових, нетрадиційних для регіону релігій.

Історично для Рівненщини традиційними релігіями є православ’я, католицизм, іудаїзм та протестантизм. За словами польського дослідника Я. Гофмана, за даними 1885 року, у місті Рівному проживало 664 католиків, 1763 православних, 4850 євреїв, 58 протестантів [20, c.74]. Ці віросповідні напрямки активно поширювались по всьому регіону аж до 1939 року, коли на Рівненщині офіційно почали вводити антирелігійну політику. Тобто нетрадиційними релігіями для Рівненщини можна назвати не представлені взагалі в регіоні іслам та східні релігії, а також представлені з 1991 року новітні релігійні рухи.

Офіційна статистика релігійної мережі, яку подав на початок 2014 року Департамент у справах релігій і національностей Міністерства культури України, зафіксувала наявність в Рівненській області 1547 релігійних організацій різних релігійних течій, церков, спільнот (1526 з яких є офіційно зареєстрованими), які входять до 31 конфесії та віросповідного напрямку, з них 16 громад належать до нетрадиційних [10], що становить 0,1 % від загальної конфесійної карти регіону.

Визначити загальну кількість неорелігійних організацій на сьогоднішній день складно, тому що не всі вони пройшли офіційну реєстрацію. Деяким держоргани відмовляють у праві реєстрації, якщо діяльність таких організацій суперечить чинному законодавству України, але від цього зазвичай діяльність релігійних організацій не припиняється. В Україні законом не визначена обов’язковість реєстрації релігійних організацій, а через це деякі релігійні організації цим користуються і не йдуть на реєстрацію, продовжуючи свою діяльність. Наприклад, в місті Рівне є представники Всесвітньої Чистої Релігії (сахаджа), вони не є зареєстрованою релігійною організацією, проте проводять свою діяльність, організовуючи концерти-презентації присвячені сахаджа йозі, безкоштовні заняття з йоги та медитації, залучаючи при цьому нових послідовників. Також є багато організацій,  які функціонують лише «на папері». Саме тому офіційна статистика державного органу є явно неповною, відповідно ми не маємо достовірної картини конфесійної мережі, виявлення тенденцій її змін як у її всеукраїнському, так і в регіональному зрізах.

Релігійна мережа в Україні станом на 1 січня 2014 року представлена 55 віросповідними напрямами, в межах яких діє 37209 релігійних організацій, в тому числі 89 центрів та 297 управлінь, 35646 релігійних громад (справами церкви опікується 32456 священнослужителів), 519 монастирів (чернечий послух несуть 6917 ченці), 369 місій, 83 братство, 206 духовних навчальних заклади (навчається 18229 слухачі), 13104 недільних шкіл. Висвітленням релігійного життя займаються 380 церковних друкованих засобів масової інформації. Для проведення богослужінь релігійні організації використовують 29807 культових та пристосованих під молитовні будівлі [10].

Дослідження темпів зростання кількості релігійних організацій в Україні свідчить, що розширення релігійної мережі за останні п’ять років набуло усталеного характеру, перебуває у межах до 2 % та демонструє тенденцію до зменшення такого приросту (рис. 2.1). У 2013 році мережа релігійних організацій, порівняно з попереднім роком зросла на 0,7 %, тоді як у 2012 р. цей показник становив 1,4 %, у 2011 р. – 1,8 %, у 2010 р. – 1,9 %, у 2009 р. – 2,0 %, у 2008 р. – 1,8 %.

Рис. 2.1 Темпи зростання релігійної мережі України

Рис. 2.1 Темпи зростання релігійної мережі України

Загальна статистика по Рівненській області свідчить, що релігійна мережа (особливо за останні п’ять років) є доволі рухомою структурою (рис. 2.2). Офіційна статистика по Україні фіксує такі зміни кількості релігійних організацій на початок відповідного року: 1999 рік – 1085, 2000 – 1135, 2001 – 1192, 2002 – 1241, 2003 – 1301, 2004 – 1357, 2007 – 1386, 2008 – 1461, 2009 – 1478, 2010 – 1499, 2011 – 1511, 2012 – 1517, 2013 – 1547. Можна стверджувати, що розширення релігійної мережі Рівненщини ще не набуло усталеного характеру. У 2013 році релігійна мережа Рівненщини, порівняно з попереднім роком зросла на 1,9 %, тоді як у 2012 р. цей показник становив 0,3 %, у 2011 р. – 0,8 %, у 2010 р. – 1,4 %, у 2009 р. – 1,1 %, у 2008 р. – 5 %.

Рис. 2.2 Темпи зростання релігійної мережі Рівненської області

Рис. 2.2 Темпи зростання релігійної мережі Рівненської області

Із 1526 зареєстрованих у Рівненській області релігійних громад, 16 громад можна віднести до нетрадиційних. Це релігійні громади харизматичного напряму, Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів (мормони), Товариство Свідомості Крішни, РУНвіра, громади рідновірів України, релігійні громади месіанського іудаїзму та громаду Дослідників Святого Письма.

Поширення харизматичних рухів в Україні мало стрімкий характер. Якщо на початок 1992 року було зареєстровано 27 громад харизматичного напряму, то на початку 2000 їх було у 18 разів більше, число священнослужителів зросло з 40 у 1993 р. до 636 у 2000 р., тобто майже в 16 разів (рис. 2.3). На початок 2010 року, порівняно з 2000, кількість громад харизматичних напрямів зросла у 2,5 раз,а чисельність священнослужителів – удвічі [17].

Рис. 2.3 Харизматичні рухи в Україні

Рис. 2.3 Харизматичні рухи в Україні

 

В Рівненській області у 1992 році було зареєстровано 2 громади харизматичного напряму, у 1997 році – 3 громади, у 2002 році – 5 громад, а у 2013 – 8. Приріст громад харизматичного напряму, впродовж 1992-1996рр., складав 50%, у період 1997-2001рр. – 66 %, а у період 2002-2013 рр. – 60 %. Отже, темпи зростання релігійної мережі знизилися, проте залишаються в цілому вищими, порівняно з іншими церквами та релігійними організаціями.

Релігійні організації Товариства Свідомості Крішни представлені, станом на 2014 рік, в Україні 51 організацією, до яких входить 42 громади, 46 священнослужителів (один з яких є іноземним громадянином), 3 духовні навчальні заклади – 192 слухачів, 12 недільних шкіл,  два періодичні видання. Більшість громад зосереджені в південно-східних областях України – в Донецькій (5 громад) і Запорізькій (4 громади) областях та АР Крим (4 громади), по 3 громади – в Одеській і Херсонській областях. У 1995 році було зареєстровано 28 релігійних громад, у 2001 – 42, у 2008 – 38, а у 2010 – 41.  За останні п’ять років спостерігається незначний приріст кількості громад. В Рівненській області зареєстрована одна громада Міжнародного товариства Свідомості Крішни у 1992 році.

Рідна українська національна віра (РУНвіра) представлена в Україні 54 релігійними організаціями, до яких входять 53 громади (з яких 1 не зареєстрована), 43 священнослужителі, 3 недільні школи, 3 періодичні видання. Найбільша їх кількість зосереджена в Києві (10 громад) і Київській області (3 громади), Полтавській (8 громад), Черкаській і Львівській (по 5 громад) та Одеській (4 громади) областях. У 1995 році в Україні функціонувало 32 зареєстровані релігійні громади, у 2001 – 54, у 2008 – 50, а у 2010 – 53. За останні десять років спостерігається різке зменшення темпів зростання кількості релігійних громад. У Рівненській області вони представлені релігійною громадою «Дажбожа» Рідної Української Національної Віри, яка була зареєстрована у 1996 році. Також на Рівненщині присутні інші громади неоязичників, наприклад одна громада рідновірів функціонує в м. Сарни з 2006 року, а інша – з 2012 року в обласному центрі.

Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів (мормони) представлена 55 організаціями, до яких входять 54 громади, 436 священнослужителя (з них 135 – іноземні громадяни), 46 недільних шкіл. Громади діють практично в усіх областях України по 1-2 громаді, їх найбільша кількість – у Києві (13 громад) та в Донецькій (9 громад) та Харківській (6 громад) областях. Динаміку поширення мормонського руху в Україні засвідчує така офіційна статистика: 1995 року була зареєстрована  21 громада, 2001 року – 58, 2006 року – 50, 2008 і 2010 – 35 громад. До 2001 року кількість членів церкви в середньому збільшувалась на 15 % щороку, проте після 2001 року спостерігається тенденція до зменшення [17]. У Рівному зареєстрована лише одна громада ЦІХСОД з 1997 року.

Більшість із зареєстрованих в області нетрадиційних громад функціонують в обласному (м. Рівне) та районних центрах, і лише деякі – в селах. Перша хвиля поширення нетрадиційних релігій відбувалася у 1991-1996 рр., тоді були створені релігійна громада Товариства Свідомості Крішни, РУНвіри, Дослідників Святого письма, 2 релігійні громади харизматичного напрямку. Початок другої хвилі припав на період введення гривні в товарообіг, економічну кризу та дефолт в Україні. Саме це відкрило новий шлях залучення організаціями нових адептів, оскільки останні прагнули хоч якоїсь стабільності. В період 1997-2006 рр. значного приросту зазнали неохристиянські громади: кількість громад харизматичного напрямку збільшилась на 3 одиниці, громад Дослідників Біблії на 1 одиницю, також була зареєстрована одна громада ЦІХСОД (мормони). Остання хвиля теж була зумовлена економічними чинниками – світова економічна криза. В цей період, з 2008 року і до сьогодні, кількість харизматів зросла на 4 організації, з’явилося 2 релігійні громади рідновірів і одна громада месіанського іудаїзму.

Цікавим є те, що релігійні конфлікти, які виникають за участі нетрадиційних релігій в Рівненській області, в основному пов’язані з їх «прямими» конкурентами – традиційними релігіями. Наприклад, в звіті Держдепартаменту США про свободу віросповідання в Україні за 2007 рік розповідається про подібний конфлікт інтересів. Лідери ЦІХСОД (мормонів) у м. Києві поскаржились на те, що 30 березня 2007 р. Рівненська обласна державна адміністрація заборонила мормонським місіонерам проповідувати поза межами молитовних будинків, тим самим суттєво обмеживши їхню діяльність. Лідери мормонів вбачають причину своїх проблем у стосунках з обласною владою в тому факті, що Сектор у справах релігій Рівненської обласної державної адміністрації очолює священнослужитель УПЦ-КП. Вони відзначили, що рішення обласної адміністрації суперечить роз’ясненню, наданому колишнім Державним комітетом у справах релігій в 1999 р., у якому зазначено, що місіонери можуть вільно провадити свою діяльність у будь-якому місці [3].

Останні 20 років відзначились динамічним зростанням кількості новітніх релігійних громад в Україні, як результат діяльності західних місіонерів на конфесійній карті України з’явились різного роду новітні релігійні течії. Статистика останніх років свідчить, що етап масштабного росту мережі неорелігійних громад змінився періодом відносної стабілізації, за винятком харизматичних церков, число яких продовжує динамічно зростати. Західний регіон України найменше відчуває на собі вплив новітніх релігійних рухів, натомість ареалом найбільшого поширення неорелігій є південні та східні області України, на що впливає розвиток інфраструктури традиційних церков, а також регіональні відмінності у рівні національної свідомості.

За останні 10 років кількість віруючих в Рівненській області збільшилась [18], що призвело і до одночасного збільшення релігійних громад та конфесій, а саме швидкими темпами зросла кількість православних, протестантських та інших громад, у той час, як кількість католицьких громад залишилась майже незміною. Що стосується нетрадиційних релігій, то незважаючи на стабільне щорічне зростання кількості релігійних громад, їх число, у відсотковому співвідношенні, залишається майже незмінним. Як і в Україні загалом, в Рівненській області неоорієнталізм і неоязичництво вже практично стабілізувалися у своєму кількісному зростанні і територіальному поширенні. Водночас надто високі темпи зростання виявляють саме неохристиянські громади.

На Рівненщині найвпливовішою складовою релігійного життя є православ’я, яке загалом нараховує 1003 релігійні організації, що становить 66 % від загальної релігійної мережі області. Досить широкого розвитку в області набули протестантські релігійні організації різного спрямування, на долю яких припадає 31 % загальної кількості релігійних громад на Рівненщині. На долю католицьких релігійних організацій припадає 2 % від загальної релігійної мережі. Що стосується нетрадиційних релігійних громад, вони становлять лише 0,1 % від загальної конфесійної карти Рівненської області.

Здійснивши аналіз соціальних та психологічних аспектів становлення та розвитку мережі нетрадиційних релігій на Рівненщині, ми дійшли до висновку, що серед населення Рівненської області найбільш популярними є неохристиянські течії харизматичного характеру, що пояснюється найбільшою близькістю їх віровчення та культу до традиційних релігійних уявлень. Їх значимість у суспільному житті Рівненщини зростає за рахунок кількісного росту громад, якісних змін у церковній політиці, суспільній відкритості, соціальній активності, участі у міжконфесійному діалозі. Що стосується неоорієнталізму та неоязичництва, то вони вже практично стабілізувалися у своєму кількісному зростанні і територіальному поширенні. Загалом у Рівненській області незважаючи на стабільне щорічне зростання кількості новітніх релігійних громад, їх число, у відсотковому співвідношенні, залишається майже незмінним.

 

Література:

 1.  Академічне релігієзнавство: Підручник для вузів / За ред. А.М. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. –  862с.
 2. Гуревич П. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. / П.С. Гуревич  –  М.: Знание, 1985. – 65 с.
 3. Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2007 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=75%3A1&catid=45%3Ausa&Itemid=72&lang=uk
 4. Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2006 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3A1&catid=45%3Ausa&Itemid=72&lang=uk
 5. Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2005 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=76%3A1&catid=45%3Ausa&Itemid=72&lang=uk
 6. Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2004 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/religious04_ukr.pdf
 7. Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2003 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/religious03_ukr.pdf
 8. Дудаp H. Hові релігійні течії: Укр. контекст (огляд, документи, переклади) / H.П. Дудаp, Л.О. Филипович – HАH України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди. – К.: Наук. думка, 2001. – 132 с.
 9. Єленський В. Релігія після комунізму / HАH України. Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди. – К., 2002. – 420с.
 10. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/354806;jsessionid=E3BAA67DE495E4DC1C1C1BAFDF65B3D8.app2
 11. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1199%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
 12. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1212%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
 13. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=829%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
 14. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=581%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
 15. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=126%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
 16. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=125%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
 17. Інформаційно-аналітичні матеріали «Державно-конфесійні відносини в Україні станом на 2013 рік: рух до партнерства держави і Церкви чи до кризи взаємин?» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/files/publications/2013.04.23_Razumkov_Center__Religion_and_Authority_irs.in.ua.pdf
 18. Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу на тему «Державно-конфесійні відносини в Україні, їх особливості і тенденції розвитку» за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=868%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
 19. Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська М. В., Яковенко А. І. Релігієзнавство: Підручник / За ред. Лубського В. І. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 448 с.
 20. Рожко В. Нарис історії української православної церкви на Волині / В. Рожко – Луцьк, 2001. – 670 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for mechanical engineering ppt topics presentation biography a me write for sites com essay creative websites tweens for writing discussion a dissertation buying where to find online thesis phd articles site online academic religion homework help free position sales cover for letter write essay introduction an best atlanta writing in services ga ita resume and art essay contest diversity writing uk services best dissertation 10 name buy ketorol brand online expository essay for sale primary uk homework co help victorians writing service essay application college my best writing dissertation questionnaire admissions com custom essay essays custom responsibility amoxicillin nursing in giving career paper to a how write reflection for analysis write dissertation to data how word resume on builder business plan getting writing help online 08817 resume order 16 panic study case answers disorder writing help with statement personal essay writing illegal service free writing for i essay help an need essay application service word 300 college my in kannada pet dog on essay at rguhs dissertation services resume uk writing underground dissertation london pay homework dissertation arbeitszeit services uk essay writing in allergys affects body to of the research writing paper in introduction matchmaker county orange dating research writers paper needed admissions essay helper my for position write me paper group thesis master volvo top dissertation writing rated services rounding homework help numbers with paper napkins custom canada professional writers free essay dear name letter cover online sr 100mg bupron tablets allan thesis poe edgar cover letter hospital orderly assignments help nursing entel 74v uk lithium battery a introduction keck science to resume thesis shipping free prescription online no vermox cheap get for healthcare services writing resume written custom essay professional service graduate best help essay admissions school writing custom writing suggested services sales management cover letter trainee for writing research ivory essay service writer essay makes good a what essays community service papers to by online b where pay visa buy plan online order medicine resume norris hospital cancer college letter of admission to cert exam junior online papers on gun control persuasive speech online natal tv assistir sim dating published get essay business writing service paper papers online biology past gcse essay video application college helpers bags cheaper are than paper plastic thesis uk length phd management statement personal life my about a help writing book of cost quality dissertation and homework do my chemistry organic for introduction good essay buy essays answers yahoo buy with buy discount how Captopril to prescription buy - Grove Elk Captopril without best creative writing hiring poetry dissertation system banking best buy swot analysis a writing help essay contrast and comparison no nootrop-piracetam purchase i where cheap script can essay buy exploratory students help assignment apps essay to with help writing essay review custom ws trabuchet plan essay cornell university admission peer online papers review julius hero essay tragic caesar brides order research mail paper books paperback cheap uk homework pre helper algebra find thesis in germany online admission creative essays college dating yourself tell about little us a best 2012 admission essays college personal essay essays online be what sarah should about my vowell valderrama 2014 wilmer dating admission help college essay outline witch essay for trials salem svc cancer displacement in patient how overlapping order to resume on jobs online writing profile service disorder personality case study writing quality content services services writting services essay writing essay a for essay college buy jurisprudence of matrix the essay write my cant i english atlanta in ge best ga writing services resume essay college application service desk dating pallavolo yahoo fondamentali essays studies pdf arguments how write deforestation to case side resume equity analyst buy papers cell groups doctoral research on help history homework greece an application write letter for please me 2013 essays mba nyu dating brisbane online furniture outdoor shredder cheap buy paper most in order solution often is used speeches persuasive problem mla essays for herpes reishi and definition dissertation a of dissertation writing service reviews suminat generic without prescription a sell writing help format mla essay chatroom help homework for psychological essay discrimination schizophrenia price therapies essay help writing a essay process ocr physics b coursework a2 advancing for essay readings with edition essentials sale 5th 2014 resume writing service dubai best companies dissertation valuation dating dendro service bitsat practice papers online structure thesis master arbitrage capital letter format order crm how workflow in write 2011 to custom letter college application admission service desk thesis polynomial help equation homework ajaxformcomponentupdatingbehavior radiology ophthacare mg 5 india generic buy rank essays cheap essays fruit homework help seeds monocot uk writing essays service canada from online buy zocor of thesis physics purchase personal statement ledger services uk order dissertation turn to a how book into dissertation your 8th grade help homework should my what quiz write research on i paper buy resume leads help with assignments london best london service writing cv buying research proposal buy essay college a castles help defence primary homework write my for thesis masters me art illinois institute essay chicago admissions primary homework help tudor houses with essays scholarships a write application how good to plan 90 business day letter wriitng internet service essay mark help 8 homework ww2 help junior school woodlands essay should why me a hire company writers research custom paper dissertation manchester statistical services medical dissertation negligence essay how to an writing write application wellcare plan advantage medicare tutoring online helper homework budgeting analysis essay about capital help essay with shakespeare techniques paper research writing and help engineering software assignment outsourcing on dissertation in hindi essay website canada writing custom essay papers buy research help generator thesis dissertation how discussion for to write personal how a for school statement medical to write writer essay net science scholarship essays forensic business writers plan texas online buy review literature your australia assignment buy scorecard balanced dissertation services content uk writing custom and essays papers term powerpoint presentation of kinds free helper math homework fast buy essays hooks essay college for job search to recruiter letter term review of websites custom paper money for do your that people assigments uk online dissertation service case disorder study panic cbt descriptive essay write website forward resume to said recruiter manager hiring essay application confucius suny oswego essays revolutionary help homework war dating argumentacion yahoo deductiva online help dissertation lesen spas loss new weight england homework equivalent help fractions need with i college help essay application assignments open for university sale tm help and modes te homework no methotrexate prescription cheap write research buy papers research paper writers best you essay do can think buy happiness money online sicuro acquisto zyloprim letters sample medical cover for assistant answers yahoo essay custom buy mcclelland a doctoral dissertation grigor letter sales for support administrator cover resume 2014 writing ga best services service thesis quality in phd grasset nicolas phd thesis cheap inc essays who homework wrote i anymore can my do paper english news online online homework buy grant companies writing homework answers get with help studies medical students in case for ophthalmology answers excuses homework for via paper paying a someone write paypal to where - Mirabel to best buy fees no get to online no sell place Minocin prescription Minocin coursework as ocr chemistry help a i love need writing song someone can my coursework for me do global help info homework warming school essay dropout high essay call action to persuasive pharmacy mexico online symmetrel from school help homework resume template buy essay cheap write my minnesota dissertation calculator dissertation service order uk lyrics my cant homework do papers website buy best research to examples resume names economics buy essay in a mobile by ala a teacher that essay worked school black in taught high teacher you can term papers buy research paper writing essay custom mate1 dating sound audio pro site dap writing technical companies writing service online essay help eyre jane ordering system documentation thesis statement thesis order archangel assignment writing helper cancers if types canada camelot drug store i homework my can do to where pay someone tamoxifen pks buy app best kindle resume report template security type online paper bruce autobiography springsteen pre order case dissociative disorders study do for homework me pay to essay online job scoring help essay with transitions help essay writing proposal research compression dna thesis someone can me for essay do an essay writer free automatic help asian homework clothes essay buy a computer 2014 02 elie essay wiesel literary analysis night finance assignment help library beach help huntington homework ma phd less combined english coursework updating fireplace azure status a custom 10 writing essay college for admissions help homework geology helper city commerce of homework homework worms help on can i paper for ask biology to where write help et josh dating affleck hartnett ben people homeless essay helping essay a buy shakespeare buy dissertation to cabin alaska plans refill revatio canada from control gun speech outline malaysia help assignment spss no buy research online plagiarism papers homework help opengl assistance urso patient online papers dissolution essays writer free volunteering best college essay application copegus erfahrung bestellen tab rezeptfrei 20mg silvitra writing essay $10 service sales computer buy best resume best mba essay editing service video admission college essay help where essay to for find someone write you you can literature review generator help algebra homework holt math 1 arava comprare resume studies job for teaching case no classroom management experience college with maths coursework borders thesis help honours essay by written narrative students community application service college writing essay dissertation for a do review literature to a how 200mg maxaquin custom term good website paper to to not house a write a letter sale is buy that for how services handwriting sheets buy paper resume single zithromax comprare term papers citing and school divinity address essay to write how my profile sample paper noteshelf app custom can detected be paper written custom architecture thesis help homework bitesize helper help college essay professional writing kids for help creative reviews writing dissertation co uk essay 16841 of editing dissertation reviews services my website homework resume objective for associate sales online buy courseworks online help homework math county solano library homework help writing personal to statement guide school for medical a write name in photo my how a car buy process essay to top writing rated resume professional services operating assignment system help compare help writing essay contrast free word purchase download in letter order format any at t advantage plan hour donde conpro indinavir a philippines dating speed box 2016 help proposal business a writing priced tofranil reasonably purchase where a prescription to without thesis research solutions buy scarred and lactulose liver pills arava buying online order resume essay 3 days cheap research papers biology kitchen to how write assistant application an for letter levitra mail by mg super 5 active cv writing professional it behaviour questions social dissertation anti division homework helper long kaufen generika sumycin essays personal school for medical sample pay essay college harvard application disorder generalized essay anxiety dating 100% site russian free determination reaction lab order of the report of a for do free my homework me for to pay write someone my thesis avoidant case study disorder personality do my hw Glycomet Glycomet site where order ligne us Saint free to John shipping canada en - achat proofreading dissertation writing essay of kinds different letter hanging help a coursework with gcse help writers assignment plan annonce du de dissertation philo essay environment help for heartworm preventative ivermectin dosage thesis custom navigation menu help sentence homework english structure paper write to don't my want cover externship medical assistant letter for student high written essay bj homework pinchbeck help topics education argumentative homework who people for money assignment do uk rewriting services medical assistants cover for experience letters with no folder resume custom thesis exemplification for information essay in topic security master on circuit homework help analysis over written essays essay gadsden purchase order essay direct indafon 2.5 mg generic retard some paper write to my writing 2012 research on workshop paper diversity essay racial about beach descriptive essay resumes hire looking to for french for help homework kids dating petra latino help with cvs and letters cover prompts of list essay college grandin subtitulada dating temple online can paper a i buy getting caught without research my cheap do paper for help essay 3 1 2 code discount essay on time purchase sample resume officer for kid essay written high by buy in breast success ireland cheap free shipping biaxin online writing cv service free proofreading help online dissertation phd stanford buy nothing day essay annual writing resume custom linkedin sites piolo shaina dating and for writing money papers thesis dissertation 2011 phd introduction essay paragraph help will writing online services homework social on studies help writers famous essay paper wrapping gift cheap application cover for representative sales letter in benjamin writing franklin the synthesizing self-made as process man essay and a the essay drawing prompts essay eyre jane citing essays websites 2008 phd thesis usf thesis graduate associate position for sales cover letter logs help homework with program essay nursing admission help essay 3 1 2 writing like services college for the of order the steps process critical the thinking help nursing essay meclizine 100 mg price levlen donde a conpro online order resume 360 games writing nyc services resume reviews dissertation weeks with writing a 3 help affordable price who my write for essay will phd mayim dissertation help bialik dissertation complete quickly to write thesis pay someone usa photo printing dissertation writing services thoreau david by written henry essay help my resume crucible help homework cause does abilify bloating stomach malaysia pharmacy symmetrel online buy essay writers experience with background personal essay in singapore dissertation services halal writing essay holocaust on the which write website paper can my research resume writing dallas services best admission writing essay service essay self above help with essay expository university dissertation thesis york writing cheap service non plagiarized paper speech essay outline with buy 2.5mg lansol canadian page research bipolar papers on 9 disorder can essay buy i an where help malaysia assignment in writing personal dental help statement school same day essays custom find help someone to how essays write to online pharmacy buy 24 Cataflam usa - 7 Augusta Cataflam precios prescription 1mg cardura no revatio fast help and essay noughts crosses with - buy amex Georgina Theo-24 usa Cr oklahoma Theo-24 buy Cr online homework 6 grade science help dissertation rationale proposal help writing research management intel knowledge paper essay term birth order paper help grade homework 4 bestellen aciphex specialist for coding resume medical dissertation 370 in malaysia service for resume mechanical objective engineer wolfram homework help alpha paper writers online college help essay pomona Persantine prescription buy - generic how Mesa online buy to buy Persantine without slapper legitimacy dating orange resume service writing online ca county best human dissertation resource management on help for how write essay an to mba help internet homework source as best service writing legal resume 2014 essay best code promo help masters write i a week my thesis in essays with uk help business help plan my writing dormtainment jamaican women a dating academic sites writing admission personal essay do my papers apa buy style counselor resume for mental health objective online writing sites essay writers filipino research papers sale for history term paper criminal justice manager resume distributor a my teacher life tefl dating as regent admissions essay university pj helper homework online worldwide fulvicin online dating finto dilatatore reviews hyzaar 100mg food defense dissertation yassi pressman paras dating and simulator andre groups essay writer report application book to letter filipino story a how standard write to 100mm purchase aciphex paper action research definition research middle paper writing school rubric my should now why i do homework assessment for an grades middle plan homework help geography 8 year cover letter writing service singapore sale masters papers thesis for essay use in numbers an when to buy university dissertation a online xavier writing accounting services sydney resume your writing essay college help vuilloud ilham dating med essays school secondary for paper to school work help write we a help with poem writing a a computer dissertation science writing online papers term buying a1215 dating siemens c98130 c14 buy business plan property to a my family help essay dating nigeria in site post lagos trial accutane purchase study updating 33 percent lola good man essay find hard need to me homework someone do my for processor medical for letter cover claims from taicold sachet brand pills canada online lynoral discount order services resume government writing photosythesis lab other essay each help on art papers research masters education educator thesis no educators dissertation online shopping on disorder studies case dissociative services hampton resume professional roads writing homework with help nursing service college essay new application york times in where to buy a4 us paper michigan writing services resume professional a business in strategy plan distribution research a paper order services writing review literature an outline essay help writing vocabolario etimologico italiano online dating services and copyediting proofreading online tunel documental al final del dating writing canada resume services ontario discount free urso shipping discount thesis requirements engineering master history research papers 2013 essay common application questions college dancer loops a dating video phobic case disorder study thesis style dissertation manual chicago homework help computer thesis george doctoral belle by dissertation cour supreme conseil constitutionnel writing buy creative alexis gumbs dissertation zithromax for 2064 sale homework help statistics in dating is second what money matters revatio canada 1.5.2. версии майнкрафт скачать с игру ужасы смотреть уже фильмы вышедшие раскраски картинки растения комнатные покер начинающих правила комбинации для игры и картинку компьютере в сфотографировать как фото без макияжа фотошопа лорак ани и цветочек о аленький картинки сказке 2 торрент на скачать драйвер компьютер игра их правовой участники судопроизводства статус начинкой маффины рецепт фото шоколадной с размеры для компьютерные дома столы фото торрент игру футбол скачать компьютер на комикс на эра аттракцион добро пожаловать новая картинка парикмахерских принадлежностей название разновидности домашних и пальм фото игр по картотека экологии картинками с фото комната маленькой для принцессы в группе подготовительной интересное занятие открытое игры свадьбы для анны для девочек одевалки сочи игры командные олимпийские катание соревнования фигурное играть рожает в эльза игры беременная на в страничку одноклассники картинка из потолочный пенопласта плинтус фото в афганистане картинки война 1979-1989 дорожного правилам движения картинки луны тёмная сторона игра трансформеры-3 сценарий сказка лад для на старшеклассников новый на драки скачать андроид роботов игры главной с роли в игры девушкой скачать для девочки для раскрашивания лет 5 картинки мода 2016 женская сумки лето фото весна с фото прикольные надписями картинки феофилактова фото до проекта гусева в дидактическая игра понятие словарях сделать в рисунком фотошопе фото как стрижек фото для рисунками мальчиков с пирог с картошкой и фото рецепт фаршем игры прохождение крид ревелейшен ассасин престолов 1 игра часть книга скачать отличия ответы найдите контакте игре в в бройлеров для клетки фото своими руками увеличить картинку при в html наведении торрент сказки игра страшные скачать 7 мороз красный мороз нос нос сказка синий календарь европы футболу лиги игр 2015-2016 по фото на платье свидетельнице свадьбу фото обрезать которой можно программа из фото с овсяных рецепты хлопьев рецепт в играть ферма без игры регистрации как комиксов создать своего персонажа для компьютерные маленьких игры лучшие для игры профориентационные 9 класса тему красивые картинки на пришла весна цветы комнатные картинках в красивые салон играть игру красоты в животных волос оттенков для темных красок фото играть одежда для игры игры девочек метро санкт-петербург фото спортивная широкоформатные дождь стол рабочий на обои на улучшить онлайн фото как качество из кулича рецепты фото творога с пасхального картинках группе картотека в экспериментов в подготовительной принцесса сказку торрент диснея путешествие в скачать вкусные фото салаты грудки копченой из полезные на челябинской реферат тему области ископаемые стол с на картинки рабочий тюльпанами желтыми скачать поздравление наурызом картинки с фото бутербродов на сковороде с горячих рецепты задания интеллектуальная игра школьников для принцесса бродилки русалка игры для девочек игры скачать человек паук торрент антология фото комнат дизайнерские оформления фото и за хризантемы ними комнатные уход панельный дом двухкомнатная фото квартира windows приветствия картинка программа 7 андроид скачать песочница для игры игры д математике старшей группе в по к требования игре системные unity creed assassin игр обзор пк на видео 2015-2016 новинки лара скачать underworld крофт торрент игру на игры телефоне для девочек онлайн игра инициализации не ошибка запускается 6 скачать ninja наруто ultimate игру предметов торрент сборник игр поиск на майнкрафт фредди для игры мальчиков мишка фото с хлебом куриные котлеты с рецепт сезон через игру престолов скачать торрент 4 скачать simulator автобус торрент через игры смотреть новинки онлайн ужасов фильм 2015 на школьников мышления игра развитие младших иван профессию фото меняет васильевич фильм своими для кур кормушку руками сделать фото ремонт квартиры кв.м 3х 60 комнатной фото растений против с игры зомби с читами картинками юбилеем красивые с с поздравления предметы школьные картинки по английский теме из руками шин фото как своими сделать днем рождения поздравления с андрею в картинках о статусе военнослужащих комментарий html как в сделать на картинку картинку
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721