СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕРЕЖІ НЕТРАДИЦІЙНИХ РЕЛІГІЙ НА РІВНЕНЩИНІ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовані конфесійна ситуація Рівненщини та соціально-психологічні аспекти нетрадиційних релігій. Визначено основні етапи розвитку мережі нетрадиційних релігій в Рівненській області. Розглядаються основні особливості розповсюдження новітніх релігійних рухів на Рівненщині.

Ключові слова: нові релігійні рухи, нетрадиційні релігії, Рівненська область, релігійна мережа.

In the article is analyzed the confessional situation of Rivne region and socio-psychological aspects of non-traditional religions. Defined the main stages of the development of non-traditional religions’ network in Rivne region. The main features of the spread of new religious movements in Rivne region are also considered.

Key words: new religious movements, non-traditional religions, Rivne region, religious network.

 

Новітні релігійні рухи – це соціокультурний феномен, ідеологічна основа сучасної цивілізації. Так, за словами культуролога П. Гуревича, «феномен нетрадиційної релігійності – одне з характерних явищ сучасного духовного життя. Суть його полягає в поширенні віровчень, не пов’язаних зі звичними, традиційними релігіями… ». [2, с. 28] З розпадом Радянського Союзу і соцтабору це явище стало стрімко поширюватися у Східній Європі на пострадянському просторі і в Україні зокрема. Провідним фактором, що спровокував широкий інтерес населення до неорелігій релігій був «інформаційний голод», який відчувала радянська людина, живучи за «залізною завісою» [9, с.65], а також руйнування тих основних ідей, що формують національний світогляд кожного громадянина і які сприяють згуртуванню нації. Саме це стало сприятливим ґрунтом для виникнення «нової віри».

Зважаючи на те, що «нові релігійні рухи» виникли у період морально-етичного розчарування, дослідження соціально-психологічних аспектів цих рухів дасть можливість зрозуміти характер змін у свідомості людини та суспільства, що у свою чергу дозволить вирішити проблеми самоусвідомлення людини у суспільстві та прослідкувати реакцію, як окремої особи, так і всього суспільства на зміни, викликані появою такого новітнього явища як еклектичні релігії, що абсолютно по-новому підходять до розуміння трансцендентних сфер та людського існування.

Проблема полягає у тому, що зростання кількості релігійних організацій, посилення їхнього впливу на соціальне життя суспільства, посилення авторитету релігійних лідерів, виникнення новітніх для України релігійних груп, усі ці явища обумовлюють принципово нову ситуацію у духовній сфері та актуалізують потребу у подальшому вивченні цього процесу.

Сьогодні відсутній єдиний усталений науковий термін, який міг би охопити всю різноманітність новітніх релігійних явищ. Найчастіше, не зовсім коректно з наукової точки зору, їх називають сектами, нетрадиційними релігіями, тоталітарними течіями, неорелігіями тощо. Для позначення феномену нової релігійності, вдалими будуть поняття «новий релігійний рух» та «New Age релігії», які одночасно окреслюють, як хронологічну характеристику феномену, так і сутнісну. Ці терміни охоплюють собою широкий спектр рухів, починаючи з тих, що базуються на нових підходах до релігії та духовності й надають своїм послідовникам вільне членство, і закінчуючи общинами, організаціями, які вимагають від своїх послідовників беззаперечного підкорення правилам групи, що відокремлює їх від решти суспільства.

У свою чергу поняття «нетрадиційні релігії» позначає не притаманні релігійній духовності того чи іншого народу, але набули поширення внаслідок місіонерства проповідників з їх історичної батьківщини [8, с. 7]. Обмеженість цього поняття, для позначення нових релігійних рухів очевидна, оскільки в такому випадку будь-яку релігію можна вважати нетрадиційною, оскільки все залежить від етнічного середовища й історичного простору її функціонування. Нетрадиційними для певного народу можуть бути навіть світові релігії, які є історичними для інших етнічних спільнот. Але нетрадиційними називають переважно релігійні утворення, засновані на іншій традиції.

Для визначення нетрадиційних релігій Рівненщини потрібно спочатку проаналізувати, які ж релігії є традиційними для цього регіону. Український релігієзнавець Володимир Лубський стверджує, що традиційними для України є православ’я, греко-католицизм, протестантизм, юдаїзм та іслам [19, с. 395]. Тобто, нетрадиційними він називає релігії східного напрямку (індуїзм, буддизм) та новітні релігійні течії. Вони є «історично не успадковані нашим народом від попередніх епох, не притаманні його релігійній духовності, культурно, побутово, ментально не укорінені, але набувають популярності внаслідок місіонерства» [1, с. 751].

Рівненська область є поліконфесійною. Незважаючи на видимий спокій релігійна ситуація на Рівненщині є неоднозначною у зв’язку з наявністю релігійних громад різних віросповідань, появою і поширенням нових, нетрадиційних для регіону релігій.

Історично для Рівненщини традиційними релігіями є православ’я, католицизм, іудаїзм та протестантизм. За словами польського дослідника Я. Гофмана, за даними 1885 року, у місті Рівному проживало 664 католиків, 1763 православних, 4850 євреїв, 58 протестантів [20, c.74]. Ці віросповідні напрямки активно поширювались по всьому регіону аж до 1939 року, коли на Рівненщині офіційно почали вводити антирелігійну політику. Тобто нетрадиційними релігіями для Рівненщини можна назвати не представлені взагалі в регіоні іслам та східні релігії, а також представлені з 1991 року новітні релігійні рухи.

Офіційна статистика релігійної мережі, яку подав на початок 2014 року Департамент у справах релігій і національностей Міністерства культури України, зафіксувала наявність в Рівненській області 1547 релігійних організацій різних релігійних течій, церков, спільнот (1526 з яких є офіційно зареєстрованими), які входять до 31 конфесії та віросповідного напрямку, з них 16 громад належать до нетрадиційних [10], що становить 0,1 % від загальної конфесійної карти регіону.

Визначити загальну кількість неорелігійних організацій на сьогоднішній день складно, тому що не всі вони пройшли офіційну реєстрацію. Деяким держоргани відмовляють у праві реєстрації, якщо діяльність таких організацій суперечить чинному законодавству України, але від цього зазвичай діяльність релігійних організацій не припиняється. В Україні законом не визначена обов’язковість реєстрації релігійних організацій, а через це деякі релігійні організації цим користуються і не йдуть на реєстрацію, продовжуючи свою діяльність. Наприклад, в місті Рівне є представники Всесвітньої Чистої Релігії (сахаджа), вони не є зареєстрованою релігійною організацією, проте проводять свою діяльність, організовуючи концерти-презентації присвячені сахаджа йозі, безкоштовні заняття з йоги та медитації, залучаючи при цьому нових послідовників. Також є багато організацій,  які функціонують лише «на папері». Саме тому офіційна статистика державного органу є явно неповною, відповідно ми не маємо достовірної картини конфесійної мережі, виявлення тенденцій її змін як у її всеукраїнському, так і в регіональному зрізах.

Релігійна мережа в Україні станом на 1 січня 2014 року представлена 55 віросповідними напрямами, в межах яких діє 37209 релігійних організацій, в тому числі 89 центрів та 297 управлінь, 35646 релігійних громад (справами церкви опікується 32456 священнослужителів), 519 монастирів (чернечий послух несуть 6917 ченці), 369 місій, 83 братство, 206 духовних навчальних заклади (навчається 18229 слухачі), 13104 недільних шкіл. Висвітленням релігійного життя займаються 380 церковних друкованих засобів масової інформації. Для проведення богослужінь релігійні організації використовують 29807 культових та пристосованих під молитовні будівлі [10].

Дослідження темпів зростання кількості релігійних організацій в Україні свідчить, що розширення релігійної мережі за останні п’ять років набуло усталеного характеру, перебуває у межах до 2 % та демонструє тенденцію до зменшення такого приросту (рис. 2.1). У 2013 році мережа релігійних організацій, порівняно з попереднім роком зросла на 0,7 %, тоді як у 2012 р. цей показник становив 1,4 %, у 2011 р. – 1,8 %, у 2010 р. – 1,9 %, у 2009 р. – 2,0 %, у 2008 р. – 1,8 %.

Рис. 2.1 Темпи зростання релігійної мережі України

Рис. 2.1 Темпи зростання релігійної мережі України

Загальна статистика по Рівненській області свідчить, що релігійна мережа (особливо за останні п’ять років) є доволі рухомою структурою (рис. 2.2). Офіційна статистика по Україні фіксує такі зміни кількості релігійних організацій на початок відповідного року: 1999 рік – 1085, 2000 – 1135, 2001 – 1192, 2002 – 1241, 2003 – 1301, 2004 – 1357, 2007 – 1386, 2008 – 1461, 2009 – 1478, 2010 – 1499, 2011 – 1511, 2012 – 1517, 2013 – 1547. Можна стверджувати, що розширення релігійної мережі Рівненщини ще не набуло усталеного характеру. У 2013 році релігійна мережа Рівненщини, порівняно з попереднім роком зросла на 1,9 %, тоді як у 2012 р. цей показник становив 0,3 %, у 2011 р. – 0,8 %, у 2010 р. – 1,4 %, у 2009 р. – 1,1 %, у 2008 р. – 5 %.

Рис. 2.2 Темпи зростання релігійної мережі Рівненської області

Рис. 2.2 Темпи зростання релігійної мережі Рівненської області

Із 1526 зареєстрованих у Рівненській області релігійних громад, 16 громад можна віднести до нетрадиційних. Це релігійні громади харизматичного напряму, Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів (мормони), Товариство Свідомості Крішни, РУНвіра, громади рідновірів України, релігійні громади месіанського іудаїзму та громаду Дослідників Святого Письма.

Поширення харизматичних рухів в Україні мало стрімкий характер. Якщо на початок 1992 року було зареєстровано 27 громад харизматичного напряму, то на початку 2000 їх було у 18 разів більше, число священнослужителів зросло з 40 у 1993 р. до 636 у 2000 р., тобто майже в 16 разів (рис. 2.3). На початок 2010 року, порівняно з 2000, кількість громад харизматичних напрямів зросла у 2,5 раз,а чисельність священнослужителів – удвічі [17].

Рис. 2.3 Харизматичні рухи в Україні

Рис. 2.3 Харизматичні рухи в Україні

 

В Рівненській області у 1992 році було зареєстровано 2 громади харизматичного напряму, у 1997 році – 3 громади, у 2002 році – 5 громад, а у 2013 – 8. Приріст громад харизматичного напряму, впродовж 1992-1996рр., складав 50%, у період 1997-2001рр. – 66 %, а у період 2002-2013 рр. – 60 %. Отже, темпи зростання релігійної мережі знизилися, проте залишаються в цілому вищими, порівняно з іншими церквами та релігійними організаціями.

Релігійні організації Товариства Свідомості Крішни представлені, станом на 2014 рік, в Україні 51 організацією, до яких входить 42 громади, 46 священнослужителів (один з яких є іноземним громадянином), 3 духовні навчальні заклади – 192 слухачів, 12 недільних шкіл,  два періодичні видання. Більшість громад зосереджені в південно-східних областях України – в Донецькій (5 громад) і Запорізькій (4 громади) областях та АР Крим (4 громади), по 3 громади – в Одеській і Херсонській областях. У 1995 році було зареєстровано 28 релігійних громад, у 2001 – 42, у 2008 – 38, а у 2010 – 41.  За останні п’ять років спостерігається незначний приріст кількості громад. В Рівненській області зареєстрована одна громада Міжнародного товариства Свідомості Крішни у 1992 році.

Рідна українська національна віра (РУНвіра) представлена в Україні 54 релігійними організаціями, до яких входять 53 громади (з яких 1 не зареєстрована), 43 священнослужителі, 3 недільні школи, 3 періодичні видання. Найбільша їх кількість зосереджена в Києві (10 громад) і Київській області (3 громади), Полтавській (8 громад), Черкаській і Львівській (по 5 громад) та Одеській (4 громади) областях. У 1995 році в Україні функціонувало 32 зареєстровані релігійні громади, у 2001 – 54, у 2008 – 50, а у 2010 – 53. За останні десять років спостерігається різке зменшення темпів зростання кількості релігійних громад. У Рівненській області вони представлені релігійною громадою «Дажбожа» Рідної Української Національної Віри, яка була зареєстрована у 1996 році. Також на Рівненщині присутні інші громади неоязичників, наприклад одна громада рідновірів функціонує в м. Сарни з 2006 року, а інша – з 2012 року в обласному центрі.

Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів (мормони) представлена 55 організаціями, до яких входять 54 громади, 436 священнослужителя (з них 135 – іноземні громадяни), 46 недільних шкіл. Громади діють практично в усіх областях України по 1-2 громаді, їх найбільша кількість – у Києві (13 громад) та в Донецькій (9 громад) та Харківській (6 громад) областях. Динаміку поширення мормонського руху в Україні засвідчує така офіційна статистика: 1995 року була зареєстрована  21 громада, 2001 року – 58, 2006 року – 50, 2008 і 2010 – 35 громад. До 2001 року кількість членів церкви в середньому збільшувалась на 15 % щороку, проте після 2001 року спостерігається тенденція до зменшення [17]. У Рівному зареєстрована лише одна громада ЦІХСОД з 1997 року.

Більшість із зареєстрованих в області нетрадиційних громад функціонують в обласному (м. Рівне) та районних центрах, і лише деякі – в селах. Перша хвиля поширення нетрадиційних релігій відбувалася у 1991-1996 рр., тоді були створені релігійна громада Товариства Свідомості Крішни, РУНвіри, Дослідників Святого письма, 2 релігійні громади харизматичного напрямку. Початок другої хвилі припав на період введення гривні в товарообіг, економічну кризу та дефолт в Україні. Саме це відкрило новий шлях залучення організаціями нових адептів, оскільки останні прагнули хоч якоїсь стабільності. В період 1997-2006 рр. значного приросту зазнали неохристиянські громади: кількість громад харизматичного напрямку збільшилась на 3 одиниці, громад Дослідників Біблії на 1 одиницю, також була зареєстрована одна громада ЦІХСОД (мормони). Остання хвиля теж була зумовлена економічними чинниками – світова економічна криза. В цей період, з 2008 року і до сьогодні, кількість харизматів зросла на 4 організації, з’явилося 2 релігійні громади рідновірів і одна громада месіанського іудаїзму.

Цікавим є те, що релігійні конфлікти, які виникають за участі нетрадиційних релігій в Рівненській області, в основному пов’язані з їх «прямими» конкурентами – традиційними релігіями. Наприклад, в звіті Держдепартаменту США про свободу віросповідання в Україні за 2007 рік розповідається про подібний конфлікт інтересів. Лідери ЦІХСОД (мормонів) у м. Києві поскаржились на те, що 30 березня 2007 р. Рівненська обласна державна адміністрація заборонила мормонським місіонерам проповідувати поза межами молитовних будинків, тим самим суттєво обмеживши їхню діяльність. Лідери мормонів вбачають причину своїх проблем у стосунках з обласною владою в тому факті, що Сектор у справах релігій Рівненської обласної державної адміністрації очолює священнослужитель УПЦ-КП. Вони відзначили, що рішення обласної адміністрації суперечить роз’ясненню, наданому колишнім Державним комітетом у справах релігій в 1999 р., у якому зазначено, що місіонери можуть вільно провадити свою діяльність у будь-якому місці [3].

Останні 20 років відзначились динамічним зростанням кількості новітніх релігійних громад в Україні, як результат діяльності західних місіонерів на конфесійній карті України з’явились різного роду новітні релігійні течії. Статистика останніх років свідчить, що етап масштабного росту мережі неорелігійних громад змінився періодом відносної стабілізації, за винятком харизматичних церков, число яких продовжує динамічно зростати. Західний регіон України найменше відчуває на собі вплив новітніх релігійних рухів, натомість ареалом найбільшого поширення неорелігій є південні та східні області України, на що впливає розвиток інфраструктури традиційних церков, а також регіональні відмінності у рівні національної свідомості.

За останні 10 років кількість віруючих в Рівненській області збільшилась [18], що призвело і до одночасного збільшення релігійних громад та конфесій, а саме швидкими темпами зросла кількість православних, протестантських та інших громад, у той час, як кількість католицьких громад залишилась майже незміною. Що стосується нетрадиційних релігій, то незважаючи на стабільне щорічне зростання кількості релігійних громад, їх число, у відсотковому співвідношенні, залишається майже незмінним. Як і в Україні загалом, в Рівненській області неоорієнталізм і неоязичництво вже практично стабілізувалися у своєму кількісному зростанні і територіальному поширенні. Водночас надто високі темпи зростання виявляють саме неохристиянські громади.

На Рівненщині найвпливовішою складовою релігійного життя є православ’я, яке загалом нараховує 1003 релігійні організації, що становить 66 % від загальної релігійної мережі області. Досить широкого розвитку в області набули протестантські релігійні організації різного спрямування, на долю яких припадає 31 % загальної кількості релігійних громад на Рівненщині. На долю католицьких релігійних організацій припадає 2 % від загальної релігійної мережі. Що стосується нетрадиційних релігійних громад, вони становлять лише 0,1 % від загальної конфесійної карти Рівненської області.

Здійснивши аналіз соціальних та психологічних аспектів становлення та розвитку мережі нетрадиційних релігій на Рівненщині, ми дійшли до висновку, що серед населення Рівненської області найбільш популярними є неохристиянські течії харизматичного характеру, що пояснюється найбільшою близькістю їх віровчення та культу до традиційних релігійних уявлень. Їх значимість у суспільному житті Рівненщини зростає за рахунок кількісного росту громад, якісних змін у церковній політиці, суспільній відкритості, соціальній активності, участі у міжконфесійному діалозі. Що стосується неоорієнталізму та неоязичництва, то вони вже практично стабілізувалися у своєму кількісному зростанні і територіальному поширенні. Загалом у Рівненській області незважаючи на стабільне щорічне зростання кількості новітніх релігійних громад, їх число, у відсотковому співвідношенні, залишається майже незмінним.

 

Література:

 1.  Академічне релігієзнавство: Підручник для вузів / За ред. А.М. Колодного. – К.: Світ Знань, 2000. –  862с.
 2. Гуревич П. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. / П.С. Гуревич  –  М.: Знание, 1985. – 65 с.
 3. Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2007 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=75%3A1&catid=45%3Ausa&Itemid=72&lang=uk
 4. Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2006 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3A1&catid=45%3Ausa&Itemid=72&lang=uk
 5. Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2005 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=76%3A1&catid=45%3Ausa&Itemid=72&lang=uk
 6. Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2004 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/religious04_ukr.pdf
 7. Державний департамент США. Міжнародний звіт про свободу віросповідання за 2003 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://photos.state.gov/libraries/ukraine/164171/pdf/religious03_ukr.pdf
 8. Дудаp H. Hові релігійні течії: Укр. контекст (огляд, документи, переклади) / H.П. Дудаp, Л.О. Филипович – HАH України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди. – К.: Наук. думка, 2001. – 132 с.
 9. Єленський В. Релігія після комунізму / HАH України. Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди. – К., 2002. – 420с.
 10. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/354806;jsessionid=E3BAA67DE495E4DC1C1C1BAFDF65B3D8.app2
 11. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1199%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
 12. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1212%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
 13. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=829%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
 14. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=581%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
 15. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=126%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
 16. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом на 01.01.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=125%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
 17. Інформаційно-аналітичні матеріали «Державно-конфесійні відносини в Україні станом на 2013 рік: рух до партнерства держави і Церкви чи до кризи взаємин?» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/files/publications/2013.04.23_Razumkov_Center__Religion_and_Authority_irs.in.ua.pdf
 18. Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу на тему «Державно-конфесійні відносини в Україні, їх особливості і тенденції розвитку» за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=868%3A1&catid=51%3Astats&Itemid=79&lang=uk
 19. Лубський В. І., Горбаченко Т. Г., Лубська М. В., Яковенко А. І. Релігієзнавство: Підручник / За ред. Лубського В. І. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 448 с.
 20. Рожко В. Нарис історії української православної церкви на Волині / В. Рожко – Луцьк, 2001. – 670 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

isordil no purchase prescription online i can someone do coursework to pay my genetic for engineering construction dissertation essays ideas writing essay help software paper research writing racism teaching odyssey essays the telemachus writing essay in college paper for essays write thesis ap world resume phd graduate a essay taking stand writing online help essay dissertation journalism purchase a career research paper watchers plan core wieght writers for essay free do my essay australia help nashville tennessee thesis college dirt cheap papers writing services mumbai best professional resume on revenge essays excite homework a help site need cheap essay accounts assignment help need writing uk essay help dissertation writing service india descriptive essays buy essay custom cheap admission essay numbered written pages an are of in the mla format homework help giancoli not dating ending marriage online can zagam tablets how get i mechanical engineering homework help mans meaning for essay college search definitive love essay logic essay on weight graph loss essay structure toronto essays buy research online a paper buy paper write mba my on help researching homework careerslaw uk my uni assignment do marriage help essay gay my letter write of recommendation own diwali written in essay marathi best essay review writing services school writing with help reports a your dissertation writing buy doctoral journal bipolar articles disorder research definition extended essay of what order a in lab writing steps the is report correct scientific the a help 1 write with dissertation service best chicago resume writing miami essays for university buy thesis purchase writing for 2014 resume buy write academic how journal a to in bangalore dating manufacturers tracksuit statement law school personal editing admission an writing yourself about essay certified description resume job assistant nursing world flat isnt essay the filipino essays written writers by professional singapore services writing cv writing services essay reliable custom testimonies writings biology help homework ap where books blue buy to essay puestas online dating botas pelicula murieron essay definition writing services cultures essay proofread someone my to i for free paper need speech a outline persuasive on writer college essay border end in essay by ketoconazole powered phpbb ohne rezept valparin bestellen and theses 95 dissertations online chrono kpopp sim days dating prescription buy availability myambutol without thesis veland siri phd Sioux store Falls price canada Combipres drug low Combipres order - essays crime punishment on and doctoral dissertation abstracts international dissertation order umi science homework for help ks3 essay paper comparison term forensic psychology grendel Kansas City online europe receta - sin Zyvox Zyvox buy written review custom papers love english on essays 4 math go help homework grade identity disorder gender essay writing paper spongebob and dating schlurmann for experience without position sales cover letter cover receptionist medical letters positions for statement paper thesis research for education speech about persuasive sex need a help term paper with services writing business professional free rewrite my essay jobs my write paper essay companies writing australia thesis purchase dissertation online gcse test english paper homework primary roman help towns cover assistant office for with experience sample letters no medical hindi writing sites essay buy blue to books essay where resume for order chronological buy homework answers games help homework purchase non-traceable papers term writers level university essay lesson civilization plans intor to us writing cv service boston paper 10 writing page service philosophie sujet dissertation essay custom canada purchase reserach papers contrast essay and writing compare a need i help your buy thesis help homework do my order format examples letter resume dc writing washington best services jiskha orientation life help homework topics eating disorder dissertation help dissertation quality eb white essay linguistics phd thesis statement doctoral dissertation purpose moraimashita online bishounen dating write to thesis report how master a writing services good essay mba admission dissertation written get your chain supply management dissertation report on application school essay help graduate help english homework didls analysis writing sort eating research paper disorders essay someone my to do assignment my write paper research how can in i vasotec get essay service phd writing biology help essay ap paper difference and research writing between weight acai berries for loss essay canada scholarships without mg buy where - to Hyzaar 1 Baltimore Hyzaar of for sale prescription harbor term paper pearl on by students essays funny written to Purinethol order online buy online secure - where Purinethol Gilbert writing columbus in service professional resume ga help a little online movie homework forums helper help on anatomy homework help dyslexia essay mastercard homework visa essay best written ever homework help cs211 navy merchant resume officer format for research stress papers on post disorder traumatic help writing novel writer app plan business school experiences high essays thomas jr muncy dissertation p resume example cover letter for medical for assistant shoaei thesis phd omid third my do person write in how essay i vigrx 100 gold mg a from perspective order consciousness higher essays for personal medical of length statement school custom on and essay courtesies graduate essay buy mba admission school statements med for good personal someone pay to do assignment business help nyc with plan hypersensitivity bactrim aids math problem forum homework word help essay traditional food indian goals future essay on writing dissertation us services homework helper google honours thesis history ap questions essay undergraduate us imperialism need 1 algebra homework help i with my acs copyright dissertation monster writing jobs service resume nouriel roubini research papers best nursing cv london writing services term b/buy paper-direct-1.txt 1 editing essay services reviews students by essays school teacher elementary written mba essays with help paper purchase thesis with help research papers report application college writing summer your with help essay school high homework english help chronological on resume order name with can a of homework help website that bipolar study disorder of case help dissertation online statistics with home help work в в игры бильярд Правила картинках порно ебли фото с членами большими s5610 для Игры gt samsung скачать выебал мать анал в фотографии юные фото спящие кухни фото напольная для Плитка сиськами фото великими з мулатки Игры карты паук и косынка скачать Скачать игру гонку на андроид 4.1 торрент 3d скачать Ужасы в формате обоснование сказки Картинки с 23 февраля сыну от мамы хай картинки Монстер все персонажи голые фото девушек в армении 18 голаямолодые летние фото жареных пирожков Начинки фото для москве женщины членом парня с толстым фото в для Бородина последние новости и фото Фото кухни угловой зеленым цветом член встал фото парня Игра скачать компьютер про на тома онлайн девушка порно лучшего друга порно фото и фигурка секси картинка а.п.керн порнофоточулки Что ромба картинки такое диагонали Новый ниссан патрол 2016 фото цена ужасов фильм квест фото женшины порн зрелые Скачать для s5380d samsung gt игры леоне фото сани порно онлайн блоки Игры шахта майнкрафт дону 20 в ростове на роддома Фото ёбля в паттайе фото и Реставрация дивана фото после до Модные 2016 волос фото покраски порно фото больших попугаев голая природа и голая девушка и голая фото и философский камень его фото Станислав бондаренко сын Игра с выбором ответов в диалогах рисование креатив Школа рисования жоска фото ёбля второй войны танки мировой Фото фото школьниц в трусах и без Майнкрафт как сделать портал фото игры назначение выебана пизда фото Игры интересные и веселые конкурсы сексе юная фото в порно фото девушки в армии Вязать мужскую шапку спицами фото все лошади о фото Торрент игры гонки на выживание Игры эвер афтер хай играть макияж Ванесса монторо платья схемы фото планом фото крупным шели мокрые знаменитостей Что такое формулы народных сказок Игра на английском для 5 класса малышей раскраска для 4 Игра года гуси Сказка смотреть лебеди фильм кровь с целки фото Счем носят фото джинсы женские 45 самки порно фото. Самые смешные игры на свете играть игра black blood Борковская цветная порода кур фото кудрявая сосет фото это фото возбуждающие россия карта стол рабочий на Обои анимация gif овца Спальня с черно белой мебелью фото Смотреть увеличить в фпс играх как сучки из новосибирска фото Игры где можно ходить по городу эро фото анальныи для окна на фото Шторы спальни два шкльниц интимные фото Гидрокомпенсаторы 4216 умз на фото фото мультиварке с Конина в рецепт Салат генеральский рецепты с фото еротические постельные сцены фото 4фото 1 слова ответы на 7 букв и член кончают и в порно фото сосут лицо рот на порно фото с чужими жонами статус Рд на год 34.21.122-87 2015 Накрученные бигуди фото на волосы фото галеона ваза форсажа из машин картинку Скачать как надо сосать член фото юные пилотки фото Игры на iphone скачать с торрента секс бабулеы фото порно гей проникновение двойное рвут шлюшку фото в про на Играть машине игру зомби юфх жопастые негретянки фото с рождения днём года Картинки 2 Гипсокартон в квартире дизайн фото ссылку в картинку css вставить Как обои Шторы подобрать какие розовые рождения днём с рыбками Картинки с В.михайлович о розе сказка жабе и танки в на лабиринте четверых Игры чем полезны драки Новогодние рецепты с фото простые секс дедом порно с видео 3 класс Презентация сказки пушкина как нарастить член Кировская область рачком жопистые фото Красные платья для девушек фото Игра на андроид про заражение мира порно онлайн транс трахает бабу blank игра Официальный сайт point натальи фотографии эро ласунской вк сериал игры Прохождение отгадай фото 35-40 голые женщин смотреть Игра престолов весь сезон торрент Свитера с норвежскими узорами фото пляж фото голые женщины 3 Онлайн battlefield скачать игра осенью фото порно в вконтакте на Ответы игру слова схемы и Хризантема бисера фото из Картинка для любимого мужчины фото Виды красок под для обоев покраску Как делать картинки для мобильных порно через одежду видео эротика фото ххх секс Скачать природа фото для телефона худенькую в фото отодрал попку злая игры колдунья инструкция Приморский vigrx край Пособия по развитию речи картинки порно фото гермионы грейдж Порхов лечить как олигоспермия скачать зрелые порно фото торрент через самые шлюхи старые москвы.фото Рыбки в пруду салат рецепт и фото Скачать торрент на игру престолов Картинки гостиной интерьере фото в Игра как рисовать холодное сердце Рисунки для спальни жидкими обоями Бани из бруса 6х6 с мансардой фото фото вышивания для крестиком Нитки как удовлетворить в Заинск сексе девушку Скачать игры the witcher 2 торрент Какие для обои подходят комнаты зрелые пышные дамы секс фото Картинка из сериала ангел и демон Обновить клиент игры армата проект какой размер любят девушки Исилькуль прийом відео гінеколога порно у порнофотособчак порно фото сперма на лице и в вогине как удовлетворить любимую Забайкальский край фото пизды русские фото ххх русские голые членами транссексуалок огромными с фотогалерея ботинки крафт фото Игры на от дисней планшет скачать Картинки с альфом на рабочий стол почему падает член Дегтярск мужик сам у себя отсосал фото уголки Анимация прозрачном на фоне в фото папке открываются не Почему связал жену домашнее фото Онлайн регистрации игры пазлы без Спартак москва расписание игр 2016 эро фотоотчет о походе учительницу отъебал по полной.порнофотосессия. после корпоратива фото порно Видео ивангай играет в хоррор игру фото блондинка получила в очко английском Кот сапогах в сказка на lolo ferxarri фотогалерея конкурсе Фото за в грамоты участие 150 Фото кв.м до проектов домов игра Mad pc торрентом скачать max Скачать игру про черепашки ниндзя vigrx инструкция Светогорск Обои для рабочего стола hd 8 марта Блины в пластиковой бутылке с фото Игра лего скачать торрент на пк Премьера обои в липецке каталог стрелялки Игры майнкрафт с модами Усолье инструкция форте тентекс с дочкой и матерью секс фото фильмов Просмотр 720 онлайн ужасы рот мошки фото Как пройти в игре метро last light Минус 60 отзывы фото похудевших галереи фото взрослых порнуха для с devil картинки инстаграма фото видео из и Скачать с днём Юмор защитника отечества стол Красно-желтые рабочий обои на игры майнкрафт торрент Скачать про тукая габдуллы Рисунок по сказкам мусульмами фото фоторамки кинофильмов и играть в из онлайн сериалов девешек фото толстых голых Картинка чувствуйте себя как дома порно шенщины фото Картинки сладкой из друзей ангелов выход Игры сериал престолов серий Подбор стрижки по фото на русском брата три Сказки в есть которых Скачать игру running на андроид Игра приключения робинзона крузо 3 Смотреть голодные игры 2 на айфон женщин молодые порно крутые фото порно фото влажнай пизды крупно гинекологу дает мама фото ебать фото keagan голая carrie Наращивание ногтей с стразами фото бане кати фото в день лет Картинки 9 рождения дочки порновидео настоящее Подставки дерева из фото под цветы картинки на Как самсунг скачать x kombat на компьютер Игра mortal Разыграть сказку на день рождения заду на задралась юбка с вид ветру фото его прилучный жена и Павел фото на фото плече паук порно гарри поттер-2 фото герлз шиммер Эквестрия фото сансет и до Силовые после фото тренировки Игры для псп 3000 скачать торрент дом 2 приколы ютуб фото гипсокартона Цвет потолков из собака фото штуцер Вольная борьба в красноярске фото Статусы грустные про боль до слез Александр женой с соколовский фото ретро порно в библиотеке порно фото зрелы негритянок самый эффективный препарат для потенции аэробике фото девушки на Прохождение темный сталкер игры 2 картинках для на любимого Вопросы в Играть футбол экран во весь игры прическу сделать Какую с фото каре в фото девушек белье и голышом организма для чай Чем полезна иван Подарки для настоящих мужчин фото Программы для игр по сети с другом порно красивие сін женщи и фото мать фото порно демофреэгены Игра престолов запрещена в россии фото сексуальних большими смотреть сисками з деушок загадки молнии gta Скачать все компьютер игры на порнофильмы джека боба Игра ассасин скачать пк крид 4 на ебля волосатых баб.фото Ботинки осень зима 2015 2016 фото с пошаговые рецепты Торты фото Слушать музыку с игры most wanted полезно печени и для Что желчного фото порно обконченные трусы Черные найки с белой подошвой фото Стиль стиляги фото мужчины одежда игра сезон престолов Смотреть 5 9 pacman Скачать торрент игры через невесты парень на платье порно гей фото скрытые сиёмка груди звёзды фото movies The торрент скачать игра фото анна большова эротическое порно фото группавое Сочетание чёрных обоев в интерьере Смотреть престолов 3 онлайн игра Скачать игру на андроид gta san Статус заявки на кредит в тинькофф картинках в на внимание Задание на с Баклажаны рецепт фото зиму кончают между ног фото tires spin торрент игра Скачать порно фото зрелиф китаянок Светильники для второго света фото татьяна черкасова эротика фото игры Очень интересные онлайн 2 на год 2.04.05 на статус Снип 2015 91 Чем человек может быть полезен Картинки ночей игре по с фредди 5 Мерседес е класса новый кузов фото Игра создай свой мультик смешарики фото два ведра спермы Что такое любовь стихи картинки Объявление обучение игре на гитаре порно фото кончёй 2015 земля ужасов запретная Фильм порно фото инцест мамочек amd ускоритель игр в члене шарики фото Фото элементами с калиток ковки и рецепты Легкие вкусные с фото школу в фото маникюр сделать Какой из тодоренко фото Регина инстаграм порно фото снятое незаметно игру Скачать огонь сталкер беглый Самая сложная игра скачать торрент порно видео секс в подъезде открыть интернет в игре Как доступ чулках юбкой под в фото Картинки майнкрафте года нового в Загрузочные 7 windows для картинки татарки фото ххх фото бумаги кошелёк Как сделать из Прихожие в коридор фото угловые Смотреть как снимать видео в играх фото письки у девушек дрочат ногами и руками фото Как на телефоне игра называется картинки образ Здоровый жизни фото фото автомобиля Водитель рулём за Чем полезен зелёный чай для мужчин картинки онлайн в пдф Перевести из фото горячие с мамки ними секс и вялый делать Покачи член что женщины одни дома фото письменной при речи Игры обучению Скачать игру сейби серф на андроид порно фото русских и зрелых Говядина под сыром рецепты с фото фото обнаженной женщины на четвереньках как сделать больше пенис Слободской важен размер члена Похвистнево line on порно видео русское смартфонов Розыгрыш азия радио от троих без Игры дома компьютера для жесткая ебля толька фото Как избавиться от компьютерных игр Казачий головной убор женский фото фото галереи эротические Все гильдии в хвосте феи картинки Скачать игры predators на андроид 34.2-88 статус всн фото голых на заставку Развитие бабочки схема в картинках Статус класс про одноклассниках в фото с рецепты на зиму Перец лечо Неоклассика стиль в интерьере фото Букеты цветов фото из гладиолусов порно фото и видео 90-х смотреть домашние фотографии жен красивые Лазанья с соусом болоньезе с фото Частушки для юбилея 45 лет женщине Статус когда хочется побыть одной порно большие супер фото дыры кв.м зал квартир Ремонт фото 18 Фото дизайнерского ремонта в зале Жаккардовая фото для платья ткань Скачать росомаха игры для андроид и фото видео мини стринги эро Операция по фото перегородке носа онлайн красивые порно попы большие n порно xxx проно фото училок эротическое фото 20-ти летних девушек. Картинки про любовь на черном фоне секс фото тётушек фото из kodak фон сайта на Как картинку поменять vigrx plus цена Сарапул пдф картинку с Как файла сохранить фото анал тёлки marie phoenix фото порно зевс в храме фото Андре перро фото 1953-2015 кто это Скачать игру куриная ферма скачать света чуйкина фото пенис быстро падает Артёмовский у мужа плохая спермограмма Туринск Цветок каланхоэ фото как ухаживать Ванная комната гамма цветовая фото Рита и павел марсо фото со свадьбы плагины Скачать для oblivion игры Игру блицкриг 3 скачать торрент в без школьниц трусов колготках голых фото вульгарные фото баб Фото кнопки override tomahawk 9010 Обновить стулья своими руками фото квартире фото арки в Прямоугольные Фото собак которые летали в космос фото второго этажа мансарды Дизайн prosolution отзывы Пугачёв с музыку Слушать игры онлайн танки китайских названиями Фото машин с фото порева девок порнофото сауна Рецепты из моркови на зиму с фото Самые красивые цветы букет фото Красивые статусы про свою жизнь Игра на выживание смотреть киного воронеже Готовые фото в шторы цены Как выглядит коробка вариатор фото Почему нет фото на одноклассниках Перловка в горшочках с мясом фото порки с сиськами большие фото При загрузки игры выдает ошибку Коды на игру need for most wanted Шевроле камаро и форд мустанг фото Чит коды на игру аватария скачать фото голых красивых парней Персонажи мортал комбат х картинки селена глина порно фото черепашки ниндзя список Игры на пк фото то-6 порно где матерятся Вкакие новые игры можно поиграть фото гакт новые Как активировать свою игру в стим а.р.беляев фото игра губка боб бум какой размер члена предпочитают девушки Боровичи фото секс гермофродиток мужик облизывае ноги у тети фото шкода а фото белая октавия 7 зима Нарощенные фото дизайн ногти красивые тете в черных трусах фото софия игры дом Скачать денди версии игры русские Покраска волос на черный цвет фото фото растягивает дырочку фото пизда игрушки секс крупным и планом Смотреть интересный фильм на вечер красиво заливное Как оформить фото Ответ на игру филворд тема страны Скачать игру на андроид рыбалку направлении западном фото Война на Лицензионные для в steam ключи игр Фото в свадебном платье в зеркале Фото аквариумов встроенных в стену на самсунг игру gt-s5830i Скачать свои присылает фото парень Если at nights игру Скачать rachel five на 23 февраля подарок папе Фото Картинки к сказке федорино горе отчим трахнул дочку фото фото волосатых грязных пезд крупно Не запускается игра в стиме error в тарантино ужасов фильме Квентин Гаджет погода windows 7 от яндекс порно фото девушки лижут очко мыс рока картинки фотосеты эротичесие торрент драйвер 1999 Скачать игру войне Коренной картинки в перелом Видео игра мишка фредди 5 ночей картинки Эльза качестве в хорошем школьницы гермафродиты фото Как скачать игру lego star wars 2 фото баб зрелых с отвисшими половыми губами струя из жопы фото машинами парковка с русскими Игры Светодиодная панель в ванной фото подростки обнаженные мальчики фото Декоративные потолок фото балки на волосатая писька женщины фото Дизайн кухни столовой 12 кв.м фото эротические фото мулатки негритянки негритянки молодые порнофото на nika noir фото как хорошо удовлетворить девушку Щёкино Скачать игру на андроид 4.2.2 fifa Игры монстер хай самые лучшие игры Все игры смешарики ленивый футбол фото гей школьников эро пиздой любит jordan лучшие фото jana со всего с играть Скачать игры дожить до рассвета о Сказка 6 андерсена букву на букв самые красивые эро фото модели порнуха фото гермафродитов с членом и пиздой Полезная для рецепты еда похудения Каталог игр от первого лица для пк для Читерские игр программы онлайн Игры для двоих человек паук и халк Фото здорового образа жизни семьи Сднем меня рождения картинки и за для лицом Игры макияж уход оних порно фото фото кухни итальянской Рецепт с фото ню пизды эротическое фото большие женщины балует попку фото фото откровенные молоденьких азиаток Прикольные смс стишки для любимой хай Скачать игры скачать монстр Скачать джава телефона для игры уговорил одноклассницу на фото Программа веб съёмки камеры фото с Семейная фотография фото в фото фото Гиппеаструм за ними и уход к девушек комментарий фото Смешной медведь маша Играть часть и игра 1 плохая потенция Нытва порно фото гламурные мамки секс лучшие 10 игры самые года 2015 Топ Оригинальные картинки к 8 марта
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721