СТАДІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ СЬОРЕНА КЕРКЕГОРА: ЕВОЛЮЦІЯ ОСОБИ НА ШЛЯХУ ДО БОГА (ВІД ЕСТЕТИЗМУ ДО РЕЛІГІЙНОСТІ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті концептуальні особливості філософії екзистенціалізму та внесок в її традицію філософських поглядів представника цього напрямку С.Керкегора. Також розглянуто питання становлення еволюції особи на шляху до Бога.

Ключові слова: екзистенціалізм, Бог, релігійний, індивідуальність.
The article describes the conceptual features of the philosophy of existentialism and its contribution to the tradition of philosophical views S.Kerkehora representative of this trend. Also consider becoming a person of evolution towards God.

Key words: existentialism, God, religious, individuality.
Центральна ідея філософії С. Керкегора – принцип людської індивідуальності. Духовний індивід, «Одиничний» визначає правила своєї поведінки на противагу соціальному середовищу та її законам. Чим він успішніший в своїй справі, тим більше одинокий. Пізніше мислитель проголосить бунт Одиничного проти роду, соціального класу, держави, суспільства. Він загалом вважав усе універсальне, загальне хибним і відверто критикував класичну філософію, особливо німецьку за її відірваність від реального людського життя. Лише Одиничний є істинним і тому він один може увійти у контакт з Богом, без якого для людини закритий шлях до самопізнання. Тільки Одиничному властиве «існування» [4, 435].
Категорія «існування» – ядро філософії Керкегора. Під існуванням він розуміє буття неповторної людської індивідуальності з її внутрішніми переживаннями і відчуттями. Існування – це діалектична ситуація, боротьба суб’єкта, який перебуває у протилежності кінцевого і нескінченного, страху і вибору. Акт вибору – це абсолютно вільний і нічим не детермінований, загадковий, миттєвий, інтуїтивний і понадрозумний стрибок духу. У цей момент людині відкривається істина. Розвиваючи цю концепцію,С. Керкегор, крім вже згаданих понять «одиничне», «існування», вживає незвичні для класичної філософії терміни: «страх», «провина», «гріх», «вибір», «стрибок», «відчай», «хвороба до смерті» та ін. [4, 436].
Свій метод С. Керкегор виводить із сократівських діалогів Платона і вважає діалектикою нескінченної негативності. Починаючи з перших своїх творів, Керкегор веде сам з собою сократівські діалоги, ставить запитання, дає відповіді, заперечує їх. При цьому він застосовує метод іронії. Говорячи про іронію, Керкегор посилається на Сократа і підкреслює здатність іронії маскувати антисоціальну позицію Одиничного [7, 108].
Важливу роль у філософії С. Керкегора відіграє поняття «вибір», яке є засадничим для його етики. З поняттям «вибір» пов’язане вчення про три стадії земного буття Одиничного і водночас три способи життя. Їм відповідають три моральні позиції – естетична, етична і релігійна. Перехід від однієї стадії (позиції, способу життя) до іншої відбувається суб’єктивно, внаслідок вибору, стрибка духа, миттєво [7,109].
Шлях екзистенції до віри проходить через такі стани, як провина, страх, відчай, вибір, страждання, випробування. Керкегор називає ці поняття ланками буттєвого процесу становлення екзистенції по відношенню до Бога.
Не сприйнявши тотальності панлогізму гегелівського понятійного мислення, Керкегор звертається до ідей «нового християнства», вважаючи, що «якби ми навіть були здатні втілити весь зміст віри у форму поняття, то це ще зовсім не означало б, що ми осягнули віру чи, може, збагнули, як ми входимо у віру або як віра входить у нас» [2, 216].
Переорієнтація філософської думки з сутності на існування зробила Керкегора антиподом Гегеля, бо у нього (у Керкегора) значущим для людини є реалії внутрішнього світу людини (не абстрактного, а дійсного індивіда), саме вони становлять тло прояву екзистенції – справжнього буття, тоді як традиційна сфера сутнісних визначень зовнішньої щодо людини предметності позбавлена смисложиттєвих проявів і є, за Керкегором, недійсною, несправжньою щодо людського буття.
Раціональна діалектика, діалектика розуму, все «визначає» і скрізь покладає межі. Екзистенційна діалектика, діалектика духу, є творчістю й подоланням будь-яких меж. Віруюча людина, як і розіп’ятий Бог, «у безкінечній відмові віддає ту любов, яка становить весь зміст її життя» [2, 46]. Добровільно зрікаючись його, вона сподівається на чудо повернення до неї благодаті «саме силою абсурду, силою того, що для Бога все можливо». Абсурд зовсім не належить до тих розрізнень, які притаманні здоровому глузду. У ту мить, коли особистість зрікається, вона, з людського погляду, переконується в неможливості бажаного, і це є підсумком міркувань здорового глузду. В прилученні до безкінечного, в його теологічному сенсі це, навпаки, можливо, і можливо саме завдяки її самозреченню; проте таке оволодіння безконечністю життя означає і відмову від нього. Як бачимо, на відміну від гегелівської (для Гегеля «віра в могутність розуму є першою умовою філософських роздумів…» [6, 16]), екзистенційна діалектика веде не до розуму, а до абсурду. Бо, за Керкегором, єдине, що може врятувати людину, – це абсурд, а цю істину вона осягає за допомогою віри. Тому віра не є естетичним хвилюванням чи афективним збудженням, а чимось вищим: «саме тому, що їй передує самозречення, вона не може бути безпосереднім порухом серця, а тільки парадоксом наявного існування» [2, 46].
З огляду на це варто докладніше розглянути основні поняття філософії датського мислителя – «стадії людського існування», «абсурд», «відчай», «віра», «одиничний», «страх», «страждання», «свобода» та інші, оскільки без цих категорій неможливо зрозуміти проблему сенсу людського буття, розроблену Керкегором. Разом з тим необхідно висвітлити його погляди в розрізі тогочасної філософської парадигми, яку уособлювало філософське вчення Гегеля.
«Естетична» стадія – це чуттєвий спосіб життєдіяльності, йому властиві еротизм, цинізм, хаотичність і випадковість. Духовний стан індивіда дуже нестійкий, людина перебуває у стані розгубленості, суперечливості. Керкегор зазначає, що «сутність людини розпадається на тисячі окремих частин, подібно до того, як розпорошується легіон вигнаних бісів». Реальними втіленнями «естетичного» способу життя може бути гульвіса, поет, п’яниця та ін., в яких немає сталих моральних орієнтирів або глибокої релігійної віри. «Існування» на цій стадії розвивається. Людина може відчути і усвідомити марнотратство і порожнечу свого життя. Спочатку людина сприймає себе іронічно,а потім її охоплює невдоволення, яке зрештою переходить у відчай. Тут виникає альтернатива: залишитися на стадії «естетичного», що вже не задовольняє духовних прагнень, чи перейти до наступної стадії існування [10].
Естетична стадія людського існування втілює таку ієрархію системи цінностей, де головними є: центрація світовідношення на індивідуальному Я, що тим самим різко обмежує можливість інших взаємодій зі світом; акцент на відчуттях, емоціях та імпульсах, на особистих переживаннях, враженнях, насолоді, униканні нудьги, монотонності, рутини і, що дуже важливо, – сумнівів, задоволенні миттєвих примх, моді, концентрації на зовнішньому вигляді, відкиданні інституції шлюбу на противагу до стану романтичної закоханості, коли бачиться сутність жінки як джерела насолоди, а любов тотожна поганському еросу і дефініюється лише як еротичний досвід. Естетичний гедонізм ігнорує ноуменально-екзистенційний аспект людини, тобто саме те, що втілює в ній вічне і позачасове [8, 234].
Власна екзистенція бачиться естетиком як вираз безмежної свободи, проте не скерованої на розвиток внутрішнього світу, а вищі щаблі сенсу існування не переходять суто фізичних і чуттєво-тілесних меж. Це тип гедоністичного способу життя, концентрований не на внутрішній ієрархізованій системі цінностей, а на скороминучих бажаннях. Людина естетичного типу, втративши внутрішню цілісність, розщеплюється на різні типи реальностей без внутрішньої присутності в них, одягаючи на себе маски. Ці маски лише імітують, створюють видимість єдності особистості і власного Я [3, 234].
Виходячи з ґрунтовного аналізу основних праць С. Керкегора, присвячених названій стадії існування, втілення цього типу буття подається через п’ять головних аспектів: рефлективну меланхолію, естетично-егоцентричну свідомість, інтелектуальність та самокритичність, демонічність та демонічний відчай у стані пристрасті. Усі вказані типи об’єднує незадоволення власним життям, позбавленість глибинних смисложиттєвих орієнтирів та морально-ціннісних перспектив, відсутність внутрішньої рівноваги й гармонії. Визначальною рисою естетика можна також назвати відсутність фіксованих універсальних стандартів і прагнення до негативної безмежності у задоволенні емоційно-чуттєвої сфери. Цим зумовлена гетерогенність репрезентативних постатей естетичної стадії існування, своєрідне життя за безліччю масок, які тільки імітують єдність особистості, а також тріумфування у миттєвості з одночасною неспроможністю насичення [3, 236].
У рецепції на суспільство естетична свідомість проявляється у домінуванні рефлексії та проникливості, коли люди прагнуть пристосуватися до певних видів благопристойності, використовуючи штампи і зразки дріб’язковості та користолюбства, що веде до втрати істинних ідеальних цінностей і прагнень і все зводиться до нудьги. Люди починають шукати різні способи подолання універсальної нудьги.
Вирішальним моментом для усвідомлення нікчемності безпосереднього естетичного існування стає відчай, який неминуче веде до вибору. Вибір постає порятунком в той момент, коли усвідомлюється безплідність гедоністично-споживацього стилю життя, який приводить до пізнання духовної самотності. Для Керкегора людська екзистенція конституюється трьома чинниками – суб’єктом, волею та етичним, що передбачає безперервне здійснення актів етичного вибору суб’єктом через волю. Питання вибору як проблеми постає при переході на етичний рівень існування. Вибір стає каталізатором та інструментом інтенсифікації для розриву буття за інерцією і переходу в активний стан існування для творення справжньої екзистенції. На естетичному рівні здійснюється вибір етичної парадигми; на етичному рівні – це вибір божественної волі, віддача власного вибору в руки Бога. Екзистенціал вибору стає атрибутивним моментом основних складових концепції екзистенції Керкегора. За Керкегором, існувати означає реалізувати себе через вільний усвідомлений вибір між альтернативами через самоздійснення, все більше ставати індивідуальністю і дедалі менше членом групи. Екзистенція є можливою завдяки вибору [10].
В Керкегора існує перехідна ланка між естетизмом та етичною сферою. Такою стадією є конфініум іронії, який трактується дуально. Небезпека останньої полягає у тому, що вона має інтенцію до применшення значення і ваги кожного моменту життя, включно з Я та Богом (Т. Гайдукова). Тобто, відбувається своєрідне вирівнювання цінностей до точки байдужості. З іншого боку, категорія іронічного дозволяє розкривати нові можливості людини з перспективою майбутнього розвитку. Головним смислом іронії можна вважати її як актуалізуючу можливість самотворення людини у майбутнє. Іронічний тип свідомості виступає проти усталеності, респектабельності оточуючого світу; він викриває безперспективність та безглуздя усталених суспільних критеріїв моральності. Функціями іронії, таким чином, постає звільнення духу, здобуття певного ступеню внутрішньої свободи, здатність побачити обмеженість власного Я [5, 240].
Перехід на етичну стадію супроводжується невідворотними змінами свідомості, де гедоністичним пріоритетам протиставляється етичний ригоризм. Сутнісне Я людини трансформується з фрагментарного у цілісну структуру. Ієрархія цінностей перебудовується під началом моральних імперативів. На цій стадії домінують відповідальність, обов’язок, стійкість людини у світі, твердість, непохитність й визначеність життєвих основ, самозаглибленість. Етик переконаний у тому, що усі слабкості людина здатна подолати вірою та силою волі. Для етичної моралі типовий образ Сократа – не історичного, а Керкегорівського, безсильного знайти істину. Це образ «трагічного героя», оскільки життя змушує його до одних вчинків, а всезагальне, яке тисне ззовні, тобто етичні настанови, вимагають іншого. На зміну романтичній закоханості, чуттєвим аспектам у коханні та міжособистісних стосунках приходить ствердження шлюбу як найвищого інституту та глибоких духовних взаємин між чоловіком та жінкою. Найвищою метою екзистенції етичного рівня є моральна досконалість та щасливе подружжя, які ведуть до впевненості та внутрішнього спокою. Свідомість людини на етичній стадії передбачає три вектори внутрішніх інтенцій – розвиток особистих чеснот, громадянських цінностей та релігійних пріоритетів, або, іншими словами, побудова повноцінних двосторонніх зв’язків за формулою: «Я – Суспільство – Бог» [1].
Етичний індивід робить дійсну ідеальну можливість латентною в собі і в силі фундаментальної цілісної особистості реалізує конкретну цілісну індивідуальність, відкидаючи парадигмальну людську самість у всіх обставинах життя.
Етик привнесений в екзистенцію через вибір, який необхідний для цілісності, неперервності, оскільки головною метою етичної сфери є єдність себе, самототожність. Іншими словами, цілісне здійснення є те, що виділяє, відзначає об’єднану особистість етичної людини і що вирізняє абсолютний вибір етичної людини від короткочасного вибору естетика. Етичні пріоритети цілісності, неперервності та тотожності є вирішальними для єдності етика. Таку єдність забезпечують обов’язки і відповідальність за кожну мить життя, за майбутнє, що постає з епізодів минулого, в якому було започатковане, пов’язуючи таким чином майбутнє та минуле з сучасним в єдиний континуум.
Моральна недосконалість на етичній стадії приводить до виникнення почуття провини та відчаю. У порівнянні з вищими (божественними) принципами буття, етичні норми є суто людськими, а тому і релятивними. Етик все ж залишається залежним від суспільства [9].
Гумор – як проміжний етап між етичним та релігійним світосприйняттям і є найменш дослідженої проміжної стадії екзистенційного становлення. С. Керкегор розглядає її особливості у «Заключній ненауковій післямові до «Філософських крихт»». Для нього гумор є невід’ємною частиною християнської доктрини та засобом спілкування релігійної людини. Гумор руйнує раціонально-логічні побудови людського розуму у баченні божественної сутності і дозволяє подолати загальнолюдське і всезагальне особистості. Гумор є останньою стадією екзистенційного внутрішнього, що передує вірі.
Гумор є втіленням двійної позиції людини: він одночасно протестує проти наївності людини, яка прагне осягнути Бога логічно, методами розуму, забуваючи про те, що Бог – безконечна невимірна реальність. Тут гумор викриває недолугість логічних побудов і доведень. З іншого боку, гумор вважається ознакою зрілості особи. Істинний гумор знаходиться у рівновазі трагічного й комічного, є своєрідним мучеництвом віри, що приймає сторону веселого [9].
Індивід займає позицію послідовного і безкомпромісного розрізнення добра і зла і однозначно обирає добро, намагаючись дотримуватися в своєму житті моральних принципів та обов’язків. Вираженням цього способу життя є Сократ. Це образ трагічного героя, життя змушує його йти на важкі жертви. Одиничне тягне його до одних вчинків, а загальні, зовнішні етичні правила вимагають зовсім іншого. В еволюції етичного існування все більше поглиблюється суперечність між вічними принципами моралі і повсякденною емпіричною, гріховною реальністю конкретного людського життя. Врешті-решт, з’ясовується, що людина ніколи не може бути морально досконалою, що вона грішна і завжди винувата. Тоді індивід долає суперечність і переходить до третьої стадії «існування» [10].
Цю стадію С. Керкегор називає релігійною. Одиничний обирає себе як грішника, винного перед Богом. Цим актом вибору людина вступає в особистий контакт з божественною персоною і тоді через каяття стверджує себе як особистість. Релігійна свідомість є суперечливою, вона, за Керкегором, «є синтезом безконечності і конечності, тимчасового і вічного». Коли людина встановлює контакт з Богом, внутрішні конфлікти в її духовному світі стають особливо гострими. Прикладами релігійного життя є біблійний Йов, а також патріарх Авраам. Авраам готовий виконати волю Бога і принести в жертву свого сина і заради своєї віри він здатний взяти на себе моральну відповідальність за порушення заповідей того самого Бога. У цьому випадку йдеться про ще одне дуже важливе поняття філософії Керкегора – парадокс.
Парадокс мислитель тлумачить як страждання «існування», причиною якого є конфлікт духовних станів людини. Це стан абсурдності як спосіб існування свідомості. Свідомість хоче пізнати парадокс, лине до парадоксу, вбачаючи у парадоксі свою найвищу мету. Але парадокс руйнує мислення. Парадокс, за Керкегором, є істотною характеристикою життя, мислення, пізнання. Парадоксальними є усі ситуації, в яких людина має відношення з Богом. Про це свідчить як Старий, так і Новий Заповіт. Причиною цієї парадоксальності є зіткнення вічного із тимчасовим. Парадоксальними, абсурдними, на думку Керкегора, є усі справжні істини, тобто істини віри. «Віра, – зазначає Керкегор, – саме являє собою той парадокс, що індивід як такий, вищий від загального, правомочний, не підкорений йому, а поставлений над ним; … індивід як індивід перебуває в абсолютному відношенні до абсолютного». Парадокс віри полягає і в тому, що Бог передає свій авторитет одиничному, кінцевому, людині-пророку. У парадоксальний спосіб вічна істина втілюється в одиничній людині, конечному – Христі. Отже, віра як така, є по суті, парадоксом. Віра – це вибір, ризик, чудо(Вірую, тому що абсурдно!) [9].
Для гносеології Керкегора властивим є надання вірі значно більшої ваги, аніж розуму, науковому пізнанню. Він вважав, що наукові, зокрема математичні знання, не є справжніми істинами, оскільки вони не дають нічого для «існування» Одиничного. Йому потрібна власна істина, яку він переживає, у якій внутрішньо переконаний. За Керкегором, істина не є процесом пізнання, істина не є чимось зовнішнім для людини, в істині людина «існує». Критерієм істини він вважає посилення суб’єктивності, наприклад, готовність за неї страждати, віддати життя тощо. Керкегор розглядає це питання у спеціальній праці: «Чи може людина дати себе вбити за істину?» [2].
На релігійній стадії більше ніж у попередніх етапах свого життя людина перебуває у стані страху. Керкегор визначає страх як сутність існування людини, як «діалектичну двозначність». «Страх» – це стан тривожного відчуття небезпеки перед таємним, невідомим, містичним. Страх існування є основою свободи, яка тягне людину до небезпечного, але привабливого кроку – перейти від можливого до дійсного. Але страх залишається і після цього кроку, як, наприклад, страх Адама до й після гріхопадіння.
На третій стадії існування страх і трепет виростають порівняно з іншими стадіями і доводять людину до величезного духовного виснаження. Людина постає перед Богом і це означає не тільки бути з Ним у контакті, але й у конфлікті. Це томління, відчай, «хвороба до смерті», в якій прагнення до загробного життя поєднується з відразою до цього. Людина мучиться, оскільки хоче позбавитися земного існування, проте не має сил наблизити для неї бажане. Людина страждає, перебуває у відчаї, тому що не може бути самою собою. «Відчай, – зазначає Керкегор, – міститься у самій людині, відчай є визначенням духа» [2].
Ще однією характеристикою релігійної сфери існування є опозиція «здоровий глузд – божевілля». З одного боку, є світ суспільства, норм і законів, тобто звиклий світ універсального і всезагального, а з іншого боку, є стан буття поза категоріями добра і зла, поза впевненістю та безпечністю. Це існування у становищі «поза» – поза нормами, поза мовою, поза виправданнями, поза розумінням. Це стан парадоксу. Релігійна людина творить свій парадоксально-самотній шлях. В такому становищі тільки Бог залишається основою буття такої людини [6].
Віра як парадокс, екзистенційний стрибок віри, телеологічне усунення етичного, усвідомлення гріховності життя – це ті модуси, що визначають релігійну екзистенцію. Такий рівень екзистенції передбачає повне самозречення на користь божественної волі, втрату страху перед суспільним осудом, вихід за межі повсякденності та обумовленості. Абсурд віри виступає екзистенційним ризиком для людини і передбачає відрив від замкненого кола досвідних емпіричних знань. Рух віри крізь категорію абсурду виглядає парадоксально з точки зору ординарної свідомості. Парадоксальність корениться у внутрішніх антитезах між Богом та людиною, між божественним вищим промислом та уявленнями людини про власне життя.
Кінцеву мету духу, за Керкегором, становить пізнання себе як одиничного перед Богом. Мислитель обстоює позицію, згідно з якою людина переорієнтовується з істин розуму на віру, предметом якої стає живий Бог. Віра в істини розуму передбачає неможливість виходу за межі їхнього систематичного зв’язку, а Бог – це віра у безмежну можливість. Можливість – це завжди вибір. І якщо людина до існуючої реальності перебуває в когнітивному відношенні, то справжнє пізнання полягає у переведенні реального в можливе [9].
Специфіка релігійної стадії полягає у перебуванні людини в безпосередньому відношенні до Бога. Через усвідомлення власної скінченності людина вибирає себе перед Богом. Виникає спокусливе питання про реальність божественного начала. Реальність Абсолюта відкривається непрямо, шляхом трансформації власної екзистенції, процесу, в якому людина свобідна і відповідальна одночасно, оскільки віра не є сукупністю певних ідей, а насамперед екзистенційним досвідним станом.
Бог стає постулатом для суб’єкта, об’єктивністю, яка виправдовує людські ідеали. Бог виступає умовною точкою, яка дає теоретичну єдність в перспективі.
Людина стає лицарем віри, коли максимально відкривається перед Творцем. Проблемою людства є страх вийти за межі, межі стереотипів, соціальних ролей і масок, чому сприяє переконання у відторгненні суспільством неординарних дій. Відбувається своєрідне блокування здійснення самоідентичної позиції, свого Я. Концепція автентичного глибинного і єдино-неповторного Я «підганяється» під типові зразки існування в суспільстві маси. Це, як наслідок, продукує сірість, посередність, неавтентичність, що є причиною негативних деконструктивних психологічних станів: апатії, агресії (через неможливість трансформувати амбіції та цілі Я-концепції в реальність), відчаю, страху, безвиході [10].
Релігійне екзистування тлумачиться дуальним чином. Данець вирізняє іманентну та трансцендентну форми віри, або віру А та віру Б. Процес екзистування починається з іманентної релігійності А і приводить до трансцендентної. Саме трансцендентна релігія є такою, що єднає людину з Богом. Тільки Бог є умовою можливості становлення екзистенції людини, а релігійна сфера екзистенції передбачає повну інтенсивність духовного досвіду [84].
Отже, головними особливостями філософії С. Керкегора можна вважати такі положення:
 відкидання загального, абстрактного і дослідження властивостей Одиничного;
 центральним пунктом вчення є «існування», тобто життя конкретної людини;
 «існування» виявляється через «страх», «провину», «вибір», «турботу», «відчай» тощо, що є в цьому випадку не означенням психічних станів, а філософськими категоріями;
 «існування» поділяється на три стадії (способи життя, позиції) людського життя «естетичну», етичну і релігійну. Які мають проміжні стадії: нульова (обивательська, філістерська) сфера – естетична сфера – конфініум іронічного – етична сфера – конфініум гумору – релігійна сфера.
 перехід з однієї стадії до іншої відбувається миттєво як духовний стрибок;
 вищою стадією є релігійна, саме тоді людина, обираючи себе як грішну, зустрічається з Богом;
 форма спілкування з Богом, релігійна віра – парадокс, абсурд;
 істина тлумачиться не як вияв розуму; істина є іманентною для конкретного Одиничного, який не пізнає істину, а «існує» в істині; усі вищі істини є парадоксами.
Отже, варто зауважити, що філософія Керкегора мала дуже великий вплив на подальший розвиток філософської думки Заходу. Визнання прийшло не одразу. Під час Першої світової війни німецькі філософи, а пізніше Карл Барт та інші представники протестантської теології захопилися ідеями данського мислителя і сприяли їх поширенню. Особливу популярність набули твори Керкегора у зв’язку з філософією екзистенціалізму. Представники цього напряму філософії недвозначно визнали його предтечею, а його твори – теоретичним підґрунтям своєї філософії. Дійсно, проблематикою, категоріальним апаратом, увагою до окремого індивіда і його екзистенції як німецькі, так і французькі, а також інші представники філософії існування завдячують творчості пристрасного і трагічного релігійного мислителя і філософа Сьорена Керкегора.
Щодо концепцій релігії в творчості Керкегора то аналізуючи і підсумовуючи все вище сказане, можна стверджувати, що в його творчості яскраво простежується теологічна (конфесійна) концепція релігії. Вихідним її принципом при поясненні релігії стало визнання наявності надістотного джерела: Бога, «абсолюта», «трансцендентного», «світового духу». Таким чином, сутність релігії виводиться з поняття (ідеї) Бога. За цією концепцією людина – це «творіння Боже», яке прагне до злиття з «абсолютом» (Богом). Отже, на грунті визнання надістотного і надприродного джерела теологи й ідеалісти зводять питання про існування і сутність релігії до питання про існування і сутність Бога. Обгрунтування релігії з цих позицій переходить в обгрунтування буття Бога.
Список використаних джерел:
1. Киркегор С. Несчастнейший / С.Киркегор. – М.: ББИ, 2011. – 386 с.
2. Киркегор С. Страх и трепет / С.Киркегор. – М.: Республика, 1993. –
383 с.
3. Бессонов Б.М. Філософські портрети [Текст] / Б.М.Бессонов. – Омськ: Омськ держ. Ун-т, 2002. – 527 с.
4. Великие мыслители Запада [Текст] / Пер. с англ. В.Федорина. Под ред. Я. Мак-Грила. – М.: КОРН – ПРЕСС, 1998. – 800 с.
5. Великовський С.И. В поисках утраченого смысла [Текст] / С.И.Великовский – М.,1979. – 348 с.
6. Дахній А.Й. Людина ХХ століття крізь призму філософії Сьорена Керкегора [Текст] / А.Й. Дахній // Українська Керкегоріана. – Львів, 1998. – 324 с.
7. Залужна А. Феномен віри в контексті екзистенційної філософії Керкегора та святоотцівської екзегетики [Текст] / А.Залужна // Наукові записки. – Т.ІІІ. – Острог, 2000. – С. 105-109.
8. Философский словник [Текст]. – К., 1986. – 678 с.
9. Патрик Г. Основні ідеї філософії С. Керкегора / Г.Патрик: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://idndist.lp edu.ua/ moodle/ library/books/90883/topic_8.html.
10. Екзистенціальна філософія: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://osvita.ua/vnz/reports/philosophy/12819/.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help with online science essay disorder dissociative identity conclusion on persuasive smoking speeches for videos help homework ugdsb homework help essays buy law prednisone erfahrung homework live library help county kanawha help homework north map america sql assignment help for papers buy college how phd long help dissertation hong writing essay kong service writer online thesis service paper writing sociology disorder identity essays fight in dissociative club doctorate buy a sales for resume objectives college service essay online online it essay an buy to safe is letter college write application maxman bestellen to thesis admission write how a an essay with statement helper homework dude dosage uti dental keflex dissertation soldiers dissasociative disorders chat help free medical online free help homework for on statement image influence body media thesis for before eat should taking vitamins you help homework science forces help compxm help homework services writing naukri resume help professional writing business usa plan services writing disorder study case seizure evolve in research used essay papers kids for india incredible instruments writing email sample letter online legit online services paper are writing public homework paul library saint help write me someone for dissertation my uk services writing curriculum vitae an essay to how order essay writing friendship about application structure paper dissertation a of ghostwriter vom dissertation de sur et sant sport le dissertation la reviews service writing mba essay fair science buy project dating online joshi bijinzaka shiritsu koukou desk from help home jobs online to someone write pay statement personal medical school to dissertation do write a for you have cheap writing service content service law dissertation uk pharma buy growth penis patch paper for sale 6 admission do my curriculum vitae with essay help doctoral approach writing dissertation help systematic my anyone assignment used help has writing services business angeles plan los business where to plan buy Eskalith drug generic singles voor dating ontmoetingsplaats homework school with help high categories order thesis ordering prescription biaxin without sale world writers essay scam buy scrapbook to cheapest paper place service wsl writing will review dissertation lititure dissertation goal technology line to thesis phd cite a how in singapore writing services essay purdon carryn dissertation site writing for sample sales letter associate cover homework fast do really to buy research online a paper is safe it where no prescription to buy revatio thesis buy online uk everything essay cannot on money buy homework help ratio smoking quit calculator excel buy reosto best with discount letter assistant medical cover externship for phd cambridge thesis paper cheap order term uk homework helper book write my mba columbia essay apps for homework examples medical cover assistant free for letter free help homework medical a write to how statement personal a job writing letter medical for cover policy issue example paper men essay mice of and friendship cialis soft fruit mg price 100 homework us help history essays order emphatic essay liberty help university admissions essay order peonix of admission for paper sale 9 help live birmingham homework alabama tx services professional best writing resume dallas research breast paper cancer for scams service writing paper scientific help research paper paying my do to someone assignments g help mr homework do report should book i what my book on resume writing engineering services willhite grant dissertation d letter buy writing paper online homework tvo help online services writing will for tips statements personal school writing medical on essay writing discursive a help with buy research medical paper examiner investigator for cover medical letter help essay eap essay an is for thesis a what help essay australia in writing thesis college help resumes manager retail citation order of bibliography style latex essay buy argumentative research financial solution paper custom writing on accounting a for help writing plan business free admission college help video essay undergraduate scholarship nus essay a in to make paragraph putting order sentences research help with paper help a my for song girlfriend writing jewish online dating websites skills good to for resume on sales put forward movie essay pay it review cv service kong hong writing cv for samples and sales marketing essay for biology sale service 1987 essay legal on authority act essay introduction service community custom service writing descriptive dissertation letter for school of recommendation medical writing website write paper to my my write wanna i dont essay buy Orlistat help essay extended ib me education custom essay naive site i am dating essays fast custom best service writing reviews custom marines dating women help latino online application essay college writer essay uk school supplemental for essays medical sample best service in writing miami resume writing the michigan of college application university essay an introduction essay in dating ivana baquero essay editing reviews services essays to great paragraphs great from script monoket sell no cheap doctorate buying dissertation a consumer an or apartment buy rent better it a essay is house to services writing grant homework help for add paper essay writers best to where purchase rumalaya tablets college essay 4th help online application edition revised ww2 help homework evacuation writers quality thesis 12 and cheap florida business plan writers good a essay mba write how to writing dissertation reviews services nizoral comprimidos buy papers essay services writing essay virginia northern in what dissertation on should i my do help homework statics medication online cheap buying glycomet theology thesis phd for scribe cover letter medical job waldo ralph essays emerson by com custom writting order via mail claritin write research paper custom for format engineering mechanical resume scholarship contest liberty essay religious paper pay to research have done assignment cs help fosamax buy questions essay text the conclusion bell essay expository jar paffrath constanze dissertation mba essay help admission research sample research paper in methodology paper for money writing dissertation seconde histoire потенция у мужчин народные средства Собинка driver francisco игры Читы san для Играть в игры заведи себе питомца геи форум фото фото три члена в задницу кормящих фото мам Для с рецепты Приготовление суп из тыквы с фото Игра человек паук скачать на пк underworld Лара крофт скачать игру засветы фото в летнем лагере фото вид изнутри ебля цени статус монстрами с online порно смотреть порнофильмы 3d ануса на планом весь крупным фото сочного шикарного экран брак фото групповой фото как старушка дрочит член пьяных порно русское фото на Как фото вк страницу загрузить хх море фотосессия откровенные на видео мамашами порно наблюдение чаты фото с мрия крым фото домашнее xxx порно видео фото русское Не запускается игра человек паук 2 pc игра на Nfl скачать торрент pc войны Севастополь и после до фото влагалишь фото порно планом старушек крупным Игры про выживания на двоих на пк Игры для мальчиков пираньи убийцы Фото домашних пауков и их названия Компот из мандаринов рецепт с фото фото целку рвет Схемы фигур в копателе онлайн фото Анимация женского бега для скайрим Скачать игры на андроид samsung s3 текста для Программа и картинок в для заработка играх онлайн Сайт масками картинки Скачать для вк с Для сохранения игры требуется ещё Норковая шуба пятигорск цены фото Видео игра майнкрафт карта паркур Камень для отделки фасадов фото на заставку на мобильный Картинки Обои для стен картинка в картинке Уроки русского языка 5 класс фото друзьями ебля жены порно фото с ножки в машине фото джинсах в 5256a599 фото Скачать эмулятор андроид игр на пк Рецепт суфле птичье молоко фото и секс фото видео Новообразования на лице виды фото с 2 the Скачать игру мафия модами игр онлайн всех Список клиентских какой размер среднего члена Красногорск Как сделать женские прически фото Оладья на йогурте рецепт с фото сексуальные задницы фото Как отключить анимацию в windows 8 фото порноактера джона холмса фото Деревянные финские цены дома фото шоколадные с рецепты Торты смотреть порно фото русских женчин дома Обои для рабочего стола озера реки 94 картинка с пирамидой и сфинксом порно фильм волосатые 2 Проекты домов из блоков фото цена анал новинки фото флеш игра лифт сын фото долбит мать зендая порно-фото коля лопата фото голые фото мужчин и женщина лесбиянки сидят друг на друге фото видео порно самая слаткая пися купно фото в рот член бабушке-фото порно фотоподборки без трусов зрелой фото порно любовницы Оформление камнем в квартире фото Отзывы о тенях фаберлик игра цвета трахнул молодую аспирантку фото Рассчитать площадь стен для обоев Интересные пожелания на новый год Кресла на дачу своими руками фото Фото черных страниц красной книги Страшные сказки скачать на андроид фото анал в огромную жопищу порно фото как порвать целку смотреть порно итальянское порно туб нормальный размер члена Еманжелинск камерного зала доме Фото музыки в вк Прикольные в картинках статусы фото секс с мадина садуакасова сматреть порно он На какой день кошку сводят с котом какой размер члена предпочитают девушки Октябрьский Новости интересные сегодня мира Скачать игру фура трек симулятор 2 Как скачать игру binding of isaac окапі картинки Инза спеман таблетки Частушки стихи песни на 23 февраля российские достижения на олимпийских играх деревенских интим фото смотреть порно фильмы онлайн писающие частное фото сексуальных поз фото голых девушек и трахаутся девушки фото сзади блондинки девушки писают через трусики фото Игры на пк стрелялки список лучших клянсис том игра Фото переводчик скачать на телефон икарус 66 фото голая лестнице фото на и фото горячие авто девушки порно фото женщин с широкими бедрами и узкой талией фото порно прианка чопра мужики спяшие порнофотогалерея фото четыре члена в девушке Игра приключение капитана врунгеля лет 35 фото от бляди к-ример картинки жена дома без комплексов фото Фото кукол монстер хай семья вульф мира Самая роза картинки красивая эпоха 2 торрент через Скачать игру фото голи в трусах частое порнофото сперма прикол ваще ху рождения дня пантомима для Сказка фото дисантуры мамы с большими сиськами фото ключами с алавар к играм Форум от таблетки от потенции сила императора фото пр орно фото открытку Сделать для бабушки картинки Скачать с привет надписью загадка берии фото про гусей Мангалы из кирпича фото чертежи фото Как приготовить пошагово плов девушкй фото.порно.секс. красивые семейные инцест фотографии сперма скнин на фото лице корейские препараты потенции Скачать игру для андроид паркур для Игра домик кукольный принцесс Симс 3 игра со всеми дополнениями фибриома фото Скачать игры pes 12 через торрент девушек брюнеток фото подружек Обои для рабочего стола чёрный кот Сергею картинки рождения с днем фото писсинг кунилингус фото красивые хентай девушки 45 бабка ягодка опять порно 60годов фото эротические расклад карт Картинки при гадании фото уроки Фотошоп обработка видео фото хуй сех нормы размера члена Красное Село девушка аву букетом Картинки на с Маникюр на средние ногти картинки фото.трансвестыт. косая фото волосы челка длинные на Спортивная игра с камнями на льду андроид игру на Скачать монстры 2 фото рисунков которые нарисовали 18-ти летки Скачать через торрент игру лимбо 2 игры прохождение Девушка в ловушке трахает прыщавый зад любительское плрно фото днем с прикол рождения Картинка игре сезон онлайн На 2 смотреть Моему сыночку сегодня годик статус интересные методики для дошкольников Days of evil игра скачать торрент порно фото голых девушек из африканских племен Игры на андроид чит на все игры цена Квартиры центре в фото москвы торрент кээзгоу игру Скачать через с открыток Надписи новым для годом Дядя фёдор пёс и кот с картинками Как научится ездить на машине игры Картинки эльфийка на рабочий стол скачать для телефона Игра в карты моя жена попно шлюха фото сайт порно очень фото моделей юных 4s айфоне картинку на Как скачать кошки на Игры компьютер симулятор компьютер скачать на барби Игра Очёр в член презервативе падает порно фото из челябинска женщины из мужьями голые фото Сднем рождения подругу приколами взлома игр для в Программа айфоне Игры лего черепашки ниндзя из кино порно фото гламурних девушек Игры от алавар без ключей торрент голодные игры играть онлайн шарики агарио Как нарисовать школу поэтапно фото Рулет из лаваша запеченный с фото красивые самые пухлые фото письки ниндзя игра на ps азер матом прикол в старушки порноретрофото порно фото галереи большие задницы фото с украденного телефона девушка в туалете писиет фото Шкаф купе современный дизайн фото up dance игра порно фото пары галереи семейные женщин из фото бань и саун Свадьба своими руками идеи фото картки фото номер Аквариумы в домашних условиях фото порно фото суперпорно Гостиная интерьер и дизайн фото чт такое фото гениталий семейных забавы сексуальные фото пар фото крутые бедра эротика фото слегка пухленькие женщины голые Кусты для сада их фото и название Советские картинка с днем рождения Ландшафтный дизайн на склонах фото Играть в игры на улучшение оружия Играть на лошадях скачки игру 1 в Музыканта с днем рождения картинки названиями растения ядовитые с и фото комнатные порно фото зредые попа Жареное филе минтая рецепты с фото Игры где надо готовить еду онлайн андроид игры для asphalt Скачать 8 Выкидывает из танков во время игры как можно сделать больше член Полевской влоголище крупным планом фото Скачать тьма 2 игра через торрент фото моей жены бляди 18 частные эрофото девушек красивых с бутылкой в пизде фото потенции лучший для браслет Скачать игру престолов 3 сезон avi женщинам Туринск члена нравится какой размер пизда ахуенная фото of скачать clans из clash Картинки куртка Женская пуховик зимняя фото Анекдоты на смотреть онлайн перце видео фото частные порно в живую русские Скачать игру на андроид terraria 2 с фото г цветок букву Комнатный на фото домашнего лизание попы фото голые гимнастки с большим самотыком эро фото волщебниц раком фото ебуца и играм к ключ игра маша Играть 1 часть и медведь Каталог обоев с ценами в витебске волосы Колорирование белые на фото Игра престолов брачная ночь серия женщин фото трахнул спящие девушки голышом фото порвал попку маме фото Скачать игру выживалка на андроид фото by anvar фото мужчин частное в колготках личное Гарри поттер онлайн игра играть молодые сочные письки фото пизда фото в жены сперме фотогалерея одной члена в три дирке прозрачном на фоне рамки Картинки старые фото порно училки фото кейлени леи Смотреть ивангай игра про ивангая Игры томас и его друзья раскраска Упражнения для больной спины фото прямого для фенечек фото плетения схемы жемчуг драконий порно фото зет Декорации к сказке красная шапочка ютуб животных приколы слёз видео про до гузель ебется фото белая калитва порно Николь кузнецова и япончик фото на семечки влияние потенцию Дизайн ногтей фото новый год 2016 Фото ласкающих самих себя девушку Гидраденит под мышкой фото лечение частные жён дома фото голых фото голой общественном транспорте в школа 743 фото фото видео онлайн украинских секс вайф сексуальные фото сперма на трусиках одежде развивающая игра цифры учит Лунтик Отжимания от пола для бицепса фото фото гусев виктор для чехле Фото compact на sony z3 штаны комиксы квадратные Губка боб фото Новые автомобили цены лада и Сказки про змея горыныча картинки из хранителей джека Картинки снов любительские бальзаковского фотографии возраста женщин порно фото анального секса в лесу Интересные факты о а. с пушкине фермой с и предметов поиском Игры Приготовление пасты рецепт с фото рокси пантера фото фото clement jessica-jane голой рабочий красивые фото в на стрингах частные самые стол девушки игре zombies в vs Пасхалка plants секс с девушкой в чулках фото Сенполии сорта с названиями с фото красивые эротические фото мягких немного обвисших женских грудей Игры где можно строить и ходить интим фото слегка полних девушек фото порно поместить Игры для мальчиков полиция погони игра браток 1999 порно tunes looney картинки сердечки ставить вк Как статус на англии Интересные факты истории в мать выебала сына в фото фото индийские киски порно онлайн минет Играть игру игровые автоматы слот игр бургер папы Фото дверей из дерева под старину фото ебут пяных порно фото самых молоденьких на мужчине лет поздравления картинки 60 фото кит тупой волосатые бабы фото толстые деффчонки Лёля фото из сериала до порно фото галелеи ххх большие сиськи пухлых фото крупно фото пісяє фото секса rodox фото симпатичных девушек голышом на природе lines линии 98 Игра шарики скачать от отличаются Чем народные сказки фото телки порнуха стол на рабочий Обои настроение манстубация фото Как на сделать айфон чехол фото с смотреть фото бритые письки новосибирске Фото ленина площади в наращивание ногтей гелем фото пошагово Игры стрелялки с оружием про зомби Кроссовки адидас женские 2015 фото днем барбарики Картинка с рождения Салат мужские грезы рецепт фото Секреты игры мой том на андроид Удаление после фото до губ малых и порнофото секспозы Не копируются картинки из firefox эро фото россиянок зона знаки картинки жилая Дорожные 3 в в новиграде игра Ведьмак гвинт играх андроид Блокировка рекламы в первому достовал сняла доколена фото труси его почти своему парню член я причины вялого члена Костромская область Однажды в сказке смотреть кубик Сбелковым кремом рецепт с фото Скачать обои для смартфона 480х800 вики эротические фото mail.ru знакомства с игра в бой рс родинкой губой Девушка над фото с и из профлиста ворота Калитка фото высокого скачать картинки фотообоев для разрешения Фото с лапкой верблюжьей женщин множество присланных порно фотографий скачать про Игры империю стратегии двери входные гардиан металлические фото Игра на psp наруто скачать торрент жестокое порно анал фото денди бомбермен Игра играть онлайн девушки в белых платьях фото онлайн игру кабал Скачать торрент Девушки в коротеньких юбочках фото любовь тихомирова минет фото Смотреть фильм ужасы на корабле игры ice rage фото армии в секса в игры двоих смешарики Играть на в 2.3 для скачать андроид убивать игры Загадка рыжий егорка ушел в озерко Скачать игры для андроидов офлайн в чулках интимные фото мокрые киски у девушек фото 45 секс сынам лет с фото Играть в онлайн для женщин игры мама учит дочку сосать член папы фото сони симулятор на Игры плейстейшен брат удачно вышал из душа фото Открытка с новорожденным картинки Кухня и коридор в одном стиле фото на Игры управления пульте вертолёт Характеристики и фото lenovo s850 про ужасы компании смотреть молодежные прикуса Исправление после до фото сказка красавица и чудовище шарля перро Все фильмы голодные игры список Смотреть на онлайн сказку морозко Чехлы в салон для автомобиля фото Картинки черепашек девушки ниндзя русских голых любительские фото девчонок молодые шлюшки фото Скачать торрент игры гта vice city полезные для семена Самые здоровья Мажор сериал фото павел прилучный Афоризмы и поздравления с 8 марта поно трансов сбольшими членами фото мечети фото харам Образы к играм на playstation one порно тины фото кароль смотреть самая раздвинутыми красивая с обнаженной девушки фотография ножками Праздничный салат рецепт с фото сзади девушки фото порно фото простые торты Самые рецепт и Какую тату надпись сделать на ноге фото взгляд возбуждённого парня на девушку женщины заросшими письками фото Сднем рождения александр анимация чат город фото фото фея ветра фото прибалтийки голые щедрин гротеск Салтыков сказках в Запись игр для xbox-360 на флешку Как оформить стены в спальне обои Прически фото для длинных волос висячий хуй фото Ужасы украине без цензуры на войны трусы мокрые на фото девушке порно фотосесий Приготовление мяса с овощами фото Скачать обои на рабочий стол львы капри шапка фото фотопорно молодые играют своими Игры хай по бродилки монстр лампе как удлинить член Белая Холуница сделать Нестеров больше хуй как Логические игры для малышей играть фото Как найти на айфоне удаленные с Как браузера сохранить картинку Скачать игру parkour через торрент приватное фото моей жены порно куни фотодомашние порно фотогалереи старух крупным планом онлайн телевизора самсунг Игры для минет медсестры фото интим фото любителски спящих фото пьяных голых трюками игру Играть в мотоциклы с Игра майнкрафт копы и заключенные Картинки уже так давно люблю тебя фото нежные ласки он и она в играх экрана Записывать видео с www.пиздa фото раком 3 star обзор battlefront wars Игра анусы зрелых женщин фото обнаженной фото любы успенской Игра на компьютер звёздный десант как Ногинск пениса размер увеличить Игры с модом на андроид скачать на одноклассники сменить фото Как картинках Гимнастика 2 триместр в рыцари и дамы игра 5 ночей с играть яйцом онлайн Игры Машины в польше б у цены и с фото ногтях на 2015 френч Рисунки фото препарата потенцию повышающие утром Сдобрым картинка субботним всех ужасов Название фильмов мира в квартир фото хрущевках Дизайн фото крупно жопец Рецепт закусок из баклажан с фото фото у под юбочкой негритянок Статусы смешные до слёз со смыслом Лишай стригущий у фото человека фото топлесс снизу Свадебные платья средней длины фото анекдоты персии короткое год на фото новый Платье препараты для улучшения потенции отзывы Сольцы знак тюмень фото Игра по математике 2 класс скачать 4.2.2 маркет игры для Плей андроид ийсцес порно фото www.порнофото галерея фото ольга и васильева назаров дмитрий аптеке Кабардино-Балкария в трибестан ужасы Пиковая дама черный обряд Торрент игры горячие новинки 2015 это форма или метод Игра обучения видео фотогалерея и секса фильм природа Опасная ужасов чём о домашние ххх фото толстушек прически макияж Мода игры маникюр Девушки из эквестрии игры создать вождения торрент скачать Пдд игра Чёрно белые картинки из мультиков байки 20митяя из Как скачать игры платные стима
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721