СТАДІАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ СЬОРЕНА КЕРКЕГОРА: ЕВОЛЮЦІЯ ОСОБИ НА ШЛЯХУ ДО БОГА (ВІД ЕСТЕТИЗМУ ДО РЕЛІГІЙНОСТІ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті концептуальні особливості філософії екзистенціалізму та внесок в її традицію філософських поглядів представника цього напрямку С.Керкегора. Також розглянуто питання становлення еволюції особи на шляху до Бога.

Ключові слова: екзистенціалізм, Бог, релігійний, індивідуальність.
The article describes the conceptual features of the philosophy of existentialism and its contribution to the tradition of philosophical views S.Kerkehora representative of this trend. Also consider becoming a person of evolution towards God.

Key words: existentialism, God, religious, individuality.
Центральна ідея філософії С. Керкегора – принцип людської індивідуальності. Духовний індивід, «Одиничний» визначає правила своєї поведінки на противагу соціальному середовищу та її законам. Чим він успішніший в своїй справі, тим більше одинокий. Пізніше мислитель проголосить бунт Одиничного проти роду, соціального класу, держави, суспільства. Він загалом вважав усе універсальне, загальне хибним і відверто критикував класичну філософію, особливо німецьку за її відірваність від реального людського життя. Лише Одиничний є істинним і тому він один може увійти у контакт з Богом, без якого для людини закритий шлях до самопізнання. Тільки Одиничному властиве «існування» [4, 435].
Категорія «існування» – ядро філософії Керкегора. Під існуванням він розуміє буття неповторної людської індивідуальності з її внутрішніми переживаннями і відчуттями. Існування – це діалектична ситуація, боротьба суб’єкта, який перебуває у протилежності кінцевого і нескінченного, страху і вибору. Акт вибору – це абсолютно вільний і нічим не детермінований, загадковий, миттєвий, інтуїтивний і понадрозумний стрибок духу. У цей момент людині відкривається істина. Розвиваючи цю концепцію,С. Керкегор, крім вже згаданих понять «одиничне», «існування», вживає незвичні для класичної філософії терміни: «страх», «провина», «гріх», «вибір», «стрибок», «відчай», «хвороба до смерті» та ін. [4, 436].
Свій метод С. Керкегор виводить із сократівських діалогів Платона і вважає діалектикою нескінченної негативності. Починаючи з перших своїх творів, Керкегор веде сам з собою сократівські діалоги, ставить запитання, дає відповіді, заперечує їх. При цьому він застосовує метод іронії. Говорячи про іронію, Керкегор посилається на Сократа і підкреслює здатність іронії маскувати антисоціальну позицію Одиничного [7, 108].
Важливу роль у філософії С. Керкегора відіграє поняття «вибір», яке є засадничим для його етики. З поняттям «вибір» пов’язане вчення про три стадії земного буття Одиничного і водночас три способи життя. Їм відповідають три моральні позиції – естетична, етична і релігійна. Перехід від однієї стадії (позиції, способу життя) до іншої відбувається суб’єктивно, внаслідок вибору, стрибка духа, миттєво [7,109].
Шлях екзистенції до віри проходить через такі стани, як провина, страх, відчай, вибір, страждання, випробування. Керкегор називає ці поняття ланками буттєвого процесу становлення екзистенції по відношенню до Бога.
Не сприйнявши тотальності панлогізму гегелівського понятійного мислення, Керкегор звертається до ідей «нового християнства», вважаючи, що «якби ми навіть були здатні втілити весь зміст віри у форму поняття, то це ще зовсім не означало б, що ми осягнули віру чи, може, збагнули, як ми входимо у віру або як віра входить у нас» [2, 216].
Переорієнтація філософської думки з сутності на існування зробила Керкегора антиподом Гегеля, бо у нього (у Керкегора) значущим для людини є реалії внутрішнього світу людини (не абстрактного, а дійсного індивіда), саме вони становлять тло прояву екзистенції – справжнього буття, тоді як традиційна сфера сутнісних визначень зовнішньої щодо людини предметності позбавлена смисложиттєвих проявів і є, за Керкегором, недійсною, несправжньою щодо людського буття.
Раціональна діалектика, діалектика розуму, все «визначає» і скрізь покладає межі. Екзистенційна діалектика, діалектика духу, є творчістю й подоланням будь-яких меж. Віруюча людина, як і розіп’ятий Бог, «у безкінечній відмові віддає ту любов, яка становить весь зміст її життя» [2, 46]. Добровільно зрікаючись його, вона сподівається на чудо повернення до неї благодаті «саме силою абсурду, силою того, що для Бога все можливо». Абсурд зовсім не належить до тих розрізнень, які притаманні здоровому глузду. У ту мить, коли особистість зрікається, вона, з людського погляду, переконується в неможливості бажаного, і це є підсумком міркувань здорового глузду. В прилученні до безкінечного, в його теологічному сенсі це, навпаки, можливо, і можливо саме завдяки її самозреченню; проте таке оволодіння безконечністю життя означає і відмову від нього. Як бачимо, на відміну від гегелівської (для Гегеля «віра в могутність розуму є першою умовою філософських роздумів…» [6, 16]), екзистенційна діалектика веде не до розуму, а до абсурду. Бо, за Керкегором, єдине, що може врятувати людину, – це абсурд, а цю істину вона осягає за допомогою віри. Тому віра не є естетичним хвилюванням чи афективним збудженням, а чимось вищим: «саме тому, що їй передує самозречення, вона не може бути безпосереднім порухом серця, а тільки парадоксом наявного існування» [2, 46].
З огляду на це варто докладніше розглянути основні поняття філософії датського мислителя – «стадії людського існування», «абсурд», «відчай», «віра», «одиничний», «страх», «страждання», «свобода» та інші, оскільки без цих категорій неможливо зрозуміти проблему сенсу людського буття, розроблену Керкегором. Разом з тим необхідно висвітлити його погляди в розрізі тогочасної філософської парадигми, яку уособлювало філософське вчення Гегеля.
«Естетична» стадія – це чуттєвий спосіб життєдіяльності, йому властиві еротизм, цинізм, хаотичність і випадковість. Духовний стан індивіда дуже нестійкий, людина перебуває у стані розгубленості, суперечливості. Керкегор зазначає, що «сутність людини розпадається на тисячі окремих частин, подібно до того, як розпорошується легіон вигнаних бісів». Реальними втіленнями «естетичного» способу життя може бути гульвіса, поет, п’яниця та ін., в яких немає сталих моральних орієнтирів або глибокої релігійної віри. «Існування» на цій стадії розвивається. Людина може відчути і усвідомити марнотратство і порожнечу свого життя. Спочатку людина сприймає себе іронічно,а потім її охоплює невдоволення, яке зрештою переходить у відчай. Тут виникає альтернатива: залишитися на стадії «естетичного», що вже не задовольняє духовних прагнень, чи перейти до наступної стадії існування [10].
Естетична стадія людського існування втілює таку ієрархію системи цінностей, де головними є: центрація світовідношення на індивідуальному Я, що тим самим різко обмежує можливість інших взаємодій зі світом; акцент на відчуттях, емоціях та імпульсах, на особистих переживаннях, враженнях, насолоді, униканні нудьги, монотонності, рутини і, що дуже важливо, – сумнівів, задоволенні миттєвих примх, моді, концентрації на зовнішньому вигляді, відкиданні інституції шлюбу на противагу до стану романтичної закоханості, коли бачиться сутність жінки як джерела насолоди, а любов тотожна поганському еросу і дефініюється лише як еротичний досвід. Естетичний гедонізм ігнорує ноуменально-екзистенційний аспект людини, тобто саме те, що втілює в ній вічне і позачасове [8, 234].
Власна екзистенція бачиться естетиком як вираз безмежної свободи, проте не скерованої на розвиток внутрішнього світу, а вищі щаблі сенсу існування не переходять суто фізичних і чуттєво-тілесних меж. Це тип гедоністичного способу життя, концентрований не на внутрішній ієрархізованій системі цінностей, а на скороминучих бажаннях. Людина естетичного типу, втративши внутрішню цілісність, розщеплюється на різні типи реальностей без внутрішньої присутності в них, одягаючи на себе маски. Ці маски лише імітують, створюють видимість єдності особистості і власного Я [3, 234].
Виходячи з ґрунтовного аналізу основних праць С. Керкегора, присвячених названій стадії існування, втілення цього типу буття подається через п’ять головних аспектів: рефлективну меланхолію, естетично-егоцентричну свідомість, інтелектуальність та самокритичність, демонічність та демонічний відчай у стані пристрасті. Усі вказані типи об’єднує незадоволення власним життям, позбавленість глибинних смисложиттєвих орієнтирів та морально-ціннісних перспектив, відсутність внутрішньої рівноваги й гармонії. Визначальною рисою естетика можна також назвати відсутність фіксованих універсальних стандартів і прагнення до негативної безмежності у задоволенні емоційно-чуттєвої сфери. Цим зумовлена гетерогенність репрезентативних постатей естетичної стадії існування, своєрідне життя за безліччю масок, які тільки імітують єдність особистості, а також тріумфування у миттєвості з одночасною неспроможністю насичення [3, 236].
У рецепції на суспільство естетична свідомість проявляється у домінуванні рефлексії та проникливості, коли люди прагнуть пристосуватися до певних видів благопристойності, використовуючи штампи і зразки дріб’язковості та користолюбства, що веде до втрати істинних ідеальних цінностей і прагнень і все зводиться до нудьги. Люди починають шукати різні способи подолання універсальної нудьги.
Вирішальним моментом для усвідомлення нікчемності безпосереднього естетичного існування стає відчай, який неминуче веде до вибору. Вибір постає порятунком в той момент, коли усвідомлюється безплідність гедоністично-споживацього стилю життя, який приводить до пізнання духовної самотності. Для Керкегора людська екзистенція конституюється трьома чинниками – суб’єктом, волею та етичним, що передбачає безперервне здійснення актів етичного вибору суб’єктом через волю. Питання вибору як проблеми постає при переході на етичний рівень існування. Вибір стає каталізатором та інструментом інтенсифікації для розриву буття за інерцією і переходу в активний стан існування для творення справжньої екзистенції. На естетичному рівні здійснюється вибір етичної парадигми; на етичному рівні – це вибір божественної волі, віддача власного вибору в руки Бога. Екзистенціал вибору стає атрибутивним моментом основних складових концепції екзистенції Керкегора. За Керкегором, існувати означає реалізувати себе через вільний усвідомлений вибір між альтернативами через самоздійснення, все більше ставати індивідуальністю і дедалі менше членом групи. Екзистенція є можливою завдяки вибору [10].
В Керкегора існує перехідна ланка між естетизмом та етичною сферою. Такою стадією є конфініум іронії, який трактується дуально. Небезпека останньої полягає у тому, що вона має інтенцію до применшення значення і ваги кожного моменту життя, включно з Я та Богом (Т. Гайдукова). Тобто, відбувається своєрідне вирівнювання цінностей до точки байдужості. З іншого боку, категорія іронічного дозволяє розкривати нові можливості людини з перспективою майбутнього розвитку. Головним смислом іронії можна вважати її як актуалізуючу можливість самотворення людини у майбутнє. Іронічний тип свідомості виступає проти усталеності, респектабельності оточуючого світу; він викриває безперспективність та безглуздя усталених суспільних критеріїв моральності. Функціями іронії, таким чином, постає звільнення духу, здобуття певного ступеню внутрішньої свободи, здатність побачити обмеженість власного Я [5, 240].
Перехід на етичну стадію супроводжується невідворотними змінами свідомості, де гедоністичним пріоритетам протиставляється етичний ригоризм. Сутнісне Я людини трансформується з фрагментарного у цілісну структуру. Ієрархія цінностей перебудовується під началом моральних імперативів. На цій стадії домінують відповідальність, обов’язок, стійкість людини у світі, твердість, непохитність й визначеність життєвих основ, самозаглибленість. Етик переконаний у тому, що усі слабкості людина здатна подолати вірою та силою волі. Для етичної моралі типовий образ Сократа – не історичного, а Керкегорівського, безсильного знайти істину. Це образ «трагічного героя», оскільки життя змушує його до одних вчинків, а всезагальне, яке тисне ззовні, тобто етичні настанови, вимагають іншого. На зміну романтичній закоханості, чуттєвим аспектам у коханні та міжособистісних стосунках приходить ствердження шлюбу як найвищого інституту та глибоких духовних взаємин між чоловіком та жінкою. Найвищою метою екзистенції етичного рівня є моральна досконалість та щасливе подружжя, які ведуть до впевненості та внутрішнього спокою. Свідомість людини на етичній стадії передбачає три вектори внутрішніх інтенцій – розвиток особистих чеснот, громадянських цінностей та релігійних пріоритетів, або, іншими словами, побудова повноцінних двосторонніх зв’язків за формулою: «Я – Суспільство – Бог» [1].
Етичний індивід робить дійсну ідеальну можливість латентною в собі і в силі фундаментальної цілісної особистості реалізує конкретну цілісну індивідуальність, відкидаючи парадигмальну людську самість у всіх обставинах життя.
Етик привнесений в екзистенцію через вибір, який необхідний для цілісності, неперервності, оскільки головною метою етичної сфери є єдність себе, самототожність. Іншими словами, цілісне здійснення є те, що виділяє, відзначає об’єднану особистість етичної людини і що вирізняє абсолютний вибір етичної людини від короткочасного вибору естетика. Етичні пріоритети цілісності, неперервності та тотожності є вирішальними для єдності етика. Таку єдність забезпечують обов’язки і відповідальність за кожну мить життя, за майбутнє, що постає з епізодів минулого, в якому було започатковане, пов’язуючи таким чином майбутнє та минуле з сучасним в єдиний континуум.
Моральна недосконалість на етичній стадії приводить до виникнення почуття провини та відчаю. У порівнянні з вищими (божественними) принципами буття, етичні норми є суто людськими, а тому і релятивними. Етик все ж залишається залежним від суспільства [9].
Гумор – як проміжний етап між етичним та релігійним світосприйняттям і є найменш дослідженої проміжної стадії екзистенційного становлення. С. Керкегор розглядає її особливості у «Заключній ненауковій післямові до «Філософських крихт»». Для нього гумор є невід’ємною частиною християнської доктрини та засобом спілкування релігійної людини. Гумор руйнує раціонально-логічні побудови людського розуму у баченні божественної сутності і дозволяє подолати загальнолюдське і всезагальне особистості. Гумор є останньою стадією екзистенційного внутрішнього, що передує вірі.
Гумор є втіленням двійної позиції людини: він одночасно протестує проти наївності людини, яка прагне осягнути Бога логічно, методами розуму, забуваючи про те, що Бог – безконечна невимірна реальність. Тут гумор викриває недолугість логічних побудов і доведень. З іншого боку, гумор вважається ознакою зрілості особи. Істинний гумор знаходиться у рівновазі трагічного й комічного, є своєрідним мучеництвом віри, що приймає сторону веселого [9].
Індивід займає позицію послідовного і безкомпромісного розрізнення добра і зла і однозначно обирає добро, намагаючись дотримуватися в своєму житті моральних принципів та обов’язків. Вираженням цього способу життя є Сократ. Це образ трагічного героя, життя змушує його йти на важкі жертви. Одиничне тягне його до одних вчинків, а загальні, зовнішні етичні правила вимагають зовсім іншого. В еволюції етичного існування все більше поглиблюється суперечність між вічними принципами моралі і повсякденною емпіричною, гріховною реальністю конкретного людського життя. Врешті-решт, з’ясовується, що людина ніколи не може бути морально досконалою, що вона грішна і завжди винувата. Тоді індивід долає суперечність і переходить до третьої стадії «існування» [10].
Цю стадію С. Керкегор називає релігійною. Одиничний обирає себе як грішника, винного перед Богом. Цим актом вибору людина вступає в особистий контакт з божественною персоною і тоді через каяття стверджує себе як особистість. Релігійна свідомість є суперечливою, вона, за Керкегором, «є синтезом безконечності і конечності, тимчасового і вічного». Коли людина встановлює контакт з Богом, внутрішні конфлікти в її духовному світі стають особливо гострими. Прикладами релігійного життя є біблійний Йов, а також патріарх Авраам. Авраам готовий виконати волю Бога і принести в жертву свого сина і заради своєї віри він здатний взяти на себе моральну відповідальність за порушення заповідей того самого Бога. У цьому випадку йдеться про ще одне дуже важливе поняття філософії Керкегора – парадокс.
Парадокс мислитель тлумачить як страждання «існування», причиною якого є конфлікт духовних станів людини. Це стан абсурдності як спосіб існування свідомості. Свідомість хоче пізнати парадокс, лине до парадоксу, вбачаючи у парадоксі свою найвищу мету. Але парадокс руйнує мислення. Парадокс, за Керкегором, є істотною характеристикою життя, мислення, пізнання. Парадоксальними є усі ситуації, в яких людина має відношення з Богом. Про це свідчить як Старий, так і Новий Заповіт. Причиною цієї парадоксальності є зіткнення вічного із тимчасовим. Парадоксальними, абсурдними, на думку Керкегора, є усі справжні істини, тобто істини віри. «Віра, – зазначає Керкегор, – саме являє собою той парадокс, що індивід як такий, вищий від загального, правомочний, не підкорений йому, а поставлений над ним; … індивід як індивід перебуває в абсолютному відношенні до абсолютного». Парадокс віри полягає і в тому, що Бог передає свій авторитет одиничному, кінцевому, людині-пророку. У парадоксальний спосіб вічна істина втілюється в одиничній людині, конечному – Христі. Отже, віра як така, є по суті, парадоксом. Віра – це вибір, ризик, чудо(Вірую, тому що абсурдно!) [9].
Для гносеології Керкегора властивим є надання вірі значно більшої ваги, аніж розуму, науковому пізнанню. Він вважав, що наукові, зокрема математичні знання, не є справжніми істинами, оскільки вони не дають нічого для «існування» Одиничного. Йому потрібна власна істина, яку він переживає, у якій внутрішньо переконаний. За Керкегором, істина не є процесом пізнання, істина не є чимось зовнішнім для людини, в істині людина «існує». Критерієм істини він вважає посилення суб’єктивності, наприклад, готовність за неї страждати, віддати життя тощо. Керкегор розглядає це питання у спеціальній праці: «Чи може людина дати себе вбити за істину?» [2].
На релігійній стадії більше ніж у попередніх етапах свого життя людина перебуває у стані страху. Керкегор визначає страх як сутність існування людини, як «діалектичну двозначність». «Страх» – це стан тривожного відчуття небезпеки перед таємним, невідомим, містичним. Страх існування є основою свободи, яка тягне людину до небезпечного, але привабливого кроку – перейти від можливого до дійсного. Але страх залишається і після цього кроку, як, наприклад, страх Адама до й після гріхопадіння.
На третій стадії існування страх і трепет виростають порівняно з іншими стадіями і доводять людину до величезного духовного виснаження. Людина постає перед Богом і це означає не тільки бути з Ним у контакті, але й у конфлікті. Це томління, відчай, «хвороба до смерті», в якій прагнення до загробного життя поєднується з відразою до цього. Людина мучиться, оскільки хоче позбавитися земного існування, проте не має сил наблизити для неї бажане. Людина страждає, перебуває у відчаї, тому що не може бути самою собою. «Відчай, – зазначає Керкегор, – міститься у самій людині, відчай є визначенням духа» [2].
Ще однією характеристикою релігійної сфери існування є опозиція «здоровий глузд – божевілля». З одного боку, є світ суспільства, норм і законів, тобто звиклий світ універсального і всезагального, а з іншого боку, є стан буття поза категоріями добра і зла, поза впевненістю та безпечністю. Це існування у становищі «поза» – поза нормами, поза мовою, поза виправданнями, поза розумінням. Це стан парадоксу. Релігійна людина творить свій парадоксально-самотній шлях. В такому становищі тільки Бог залишається основою буття такої людини [6].
Віра як парадокс, екзистенційний стрибок віри, телеологічне усунення етичного, усвідомлення гріховності життя – це ті модуси, що визначають релігійну екзистенцію. Такий рівень екзистенції передбачає повне самозречення на користь божественної волі, втрату страху перед суспільним осудом, вихід за межі повсякденності та обумовленості. Абсурд віри виступає екзистенційним ризиком для людини і передбачає відрив від замкненого кола досвідних емпіричних знань. Рух віри крізь категорію абсурду виглядає парадоксально з точки зору ординарної свідомості. Парадоксальність корениться у внутрішніх антитезах між Богом та людиною, між божественним вищим промислом та уявленнями людини про власне життя.
Кінцеву мету духу, за Керкегором, становить пізнання себе як одиничного перед Богом. Мислитель обстоює позицію, згідно з якою людина переорієнтовується з істин розуму на віру, предметом якої стає живий Бог. Віра в істини розуму передбачає неможливість виходу за межі їхнього систематичного зв’язку, а Бог – це віра у безмежну можливість. Можливість – це завжди вибір. І якщо людина до існуючої реальності перебуває в когнітивному відношенні, то справжнє пізнання полягає у переведенні реального в можливе [9].
Специфіка релігійної стадії полягає у перебуванні людини в безпосередньому відношенні до Бога. Через усвідомлення власної скінченності людина вибирає себе перед Богом. Виникає спокусливе питання про реальність божественного начала. Реальність Абсолюта відкривається непрямо, шляхом трансформації власної екзистенції, процесу, в якому людина свобідна і відповідальна одночасно, оскільки віра не є сукупністю певних ідей, а насамперед екзистенційним досвідним станом.
Бог стає постулатом для суб’єкта, об’єктивністю, яка виправдовує людські ідеали. Бог виступає умовною точкою, яка дає теоретичну єдність в перспективі.
Людина стає лицарем віри, коли максимально відкривається перед Творцем. Проблемою людства є страх вийти за межі, межі стереотипів, соціальних ролей і масок, чому сприяє переконання у відторгненні суспільством неординарних дій. Відбувається своєрідне блокування здійснення самоідентичної позиції, свого Я. Концепція автентичного глибинного і єдино-неповторного Я «підганяється» під типові зразки існування в суспільстві маси. Це, як наслідок, продукує сірість, посередність, неавтентичність, що є причиною негативних деконструктивних психологічних станів: апатії, агресії (через неможливість трансформувати амбіції та цілі Я-концепції в реальність), відчаю, страху, безвиході [10].
Релігійне екзистування тлумачиться дуальним чином. Данець вирізняє іманентну та трансцендентну форми віри, або віру А та віру Б. Процес екзистування починається з іманентної релігійності А і приводить до трансцендентної. Саме трансцендентна релігія є такою, що єднає людину з Богом. Тільки Бог є умовою можливості становлення екзистенції людини, а релігійна сфера екзистенції передбачає повну інтенсивність духовного досвіду [84].
Отже, головними особливостями філософії С. Керкегора можна вважати такі положення:
 відкидання загального, абстрактного і дослідження властивостей Одиничного;
 центральним пунктом вчення є «існування», тобто життя конкретної людини;
 «існування» виявляється через «страх», «провину», «вибір», «турботу», «відчай» тощо, що є в цьому випадку не означенням психічних станів, а філософськими категоріями;
 «існування» поділяється на три стадії (способи життя, позиції) людського життя «естетичну», етичну і релігійну. Які мають проміжні стадії: нульова (обивательська, філістерська) сфера – естетична сфера – конфініум іронічного – етична сфера – конфініум гумору – релігійна сфера.
 перехід з однієї стадії до іншої відбувається миттєво як духовний стрибок;
 вищою стадією є релігійна, саме тоді людина, обираючи себе як грішну, зустрічається з Богом;
 форма спілкування з Богом, релігійна віра – парадокс, абсурд;
 істина тлумачиться не як вияв розуму; істина є іманентною для конкретного Одиничного, який не пізнає істину, а «існує» в істині; усі вищі істини є парадоксами.
Отже, варто зауважити, що філософія Керкегора мала дуже великий вплив на подальший розвиток філософської думки Заходу. Визнання прийшло не одразу. Під час Першої світової війни німецькі філософи, а пізніше Карл Барт та інші представники протестантської теології захопилися ідеями данського мислителя і сприяли їх поширенню. Особливу популярність набули твори Керкегора у зв’язку з філософією екзистенціалізму. Представники цього напряму філософії недвозначно визнали його предтечею, а його твори – теоретичним підґрунтям своєї філософії. Дійсно, проблематикою, категоріальним апаратом, увагою до окремого індивіда і його екзистенції як німецькі, так і французькі, а також інші представники філософії існування завдячують творчості пристрасного і трагічного релігійного мислителя і філософа Сьорена Керкегора.
Щодо концепцій релігії в творчості Керкегора то аналізуючи і підсумовуючи все вище сказане, можна стверджувати, що в його творчості яскраво простежується теологічна (конфесійна) концепція релігії. Вихідним її принципом при поясненні релігії стало визнання наявності надістотного джерела: Бога, «абсолюта», «трансцендентного», «світового духу». Таким чином, сутність релігії виводиться з поняття (ідеї) Бога. За цією концепцією людина – це «творіння Боже», яке прагне до злиття з «абсолютом» (Богом). Отже, на грунті визнання надістотного і надприродного джерела теологи й ідеалісти зводять питання про існування і сутність релігії до питання про існування і сутність Бога. Обгрунтування релігії з цих позицій переходить в обгрунтування буття Бога.
Список використаних джерел:
1. Киркегор С. Несчастнейший / С.Киркегор. – М.: ББИ, 2011. – 386 с.
2. Киркегор С. Страх и трепет / С.Киркегор. – М.: Республика, 1993. –
383 с.
3. Бессонов Б.М. Філософські портрети [Текст] / Б.М.Бессонов. – Омськ: Омськ держ. Ун-т, 2002. – 527 с.
4. Великие мыслители Запада [Текст] / Пер. с англ. В.Федорина. Под ред. Я. Мак-Грила. – М.: КОРН – ПРЕСС, 1998. – 800 с.
5. Великовський С.И. В поисках утраченого смысла [Текст] / С.И.Великовский – М.,1979. – 348 с.
6. Дахній А.Й. Людина ХХ століття крізь призму філософії Сьорена Керкегора [Текст] / А.Й. Дахній // Українська Керкегоріана. – Львів, 1998. – 324 с.
7. Залужна А. Феномен віри в контексті екзистенційної філософії Керкегора та святоотцівської екзегетики [Текст] / А.Залужна // Наукові записки. – Т.ІІІ. – Острог, 2000. – С. 105-109.
8. Философский словник [Текст]. – К., 1986. – 678 с.
9. Патрик Г. Основні ідеї філософії С. Керкегора / Г.Патрик: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://idndist.lp edu.ua/ moodle/ library/books/90883/topic_8.html.
10. Екзистенціальна філософія: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://osvita.ua/vnz/reports/philosophy/12819/.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

speech online persuasive buy egerton dissertation university phd Allopurinol 200 purchase mg Kamloops - tablets cheap prescription Allopurinol without help 1 war homework world research of proposal pattern asfalttikunkku online dating best 9000 resume application buy buy love money essay dating hacking online ctf buy dr buy online clomid approval without best the resume services and writing cv generic Maxolon buy great questions essay gatsby pay to school your project someone do research download papers online best place propecia buy to write companies that essays es in drew villanueva yahoo quien dating purchase resume sample for manager buy online reviews does homework it help research check you teacher plagiarism essay for how would law 250 admission word service school essay usa prices avodart disorders speech eating example about dissertation cheap essays writing how a write essay my high to school application homework studies for help social resources school doctor essay online without bupron sr prescription sell renting essay buying vs services writing woods p creative james writing buying services guide kenya writing in online companies on sick rose the essays by william blake with thesis help my statement i need and casting resume cards cards w cheap color b levitra online viagra dissertation committee chair service jobs writing best cv london dissertation services 112 uk help phd write dissertation how to writer professional essay writing resume online help websites top essay 10 homework good some sites help help essay a2 synoptic biology statement personal job application famous writers essay of names i write very a good can essay how dating the office stars and templates resume marketing sales for sinte insurance price without writing louis st. resume service professional do to assignment accounting service my helping essay websites students plans assisting to achieve lesson homework help grade 9 social sale for essays commentary reports custom book buy de de corriger philosophie dissertation cross ii a blue access plan parasite asthma services writing masters dissertation report a paper where book to buy i can where a buy dissertation sample kindergarten types two of resume sentence teacher homework do online math my basic paper writing guide to research essay antisocial disorder personality conclusion encourage to do me homework my roses bed of a essay life is on mba buy essay temecula writing resume service cancer breast example picture reading homework help in Port 5 no online shipping prescription free to Propecia where - purchase St. mg Propecia Lucie dating nasic miguel guedes sandra homework science middle school help fdating telithromycin essay writing best service uk europe lithobid in birmingham resume writing services alabama writing service chat custom with tim dating tea leoni daly acknowledgment dissertation with chat help homework junod thesis thesis library anu pascal ordonnance pravachol acheter sans english help coursework with essay nursing buy a to buy online essay custom essay service toronto thesis purchase craft online papers essay writers review british admission school harvard medical essay dissertation linguistics outstanding adjective speech in part markedness system typology dangers skin symptoms of and cancer written bovary madame on essays analytical a essay how to write buy business essays proposals plans business leadership term papers Sunnyvale 326 rx seller Super or Kamagra Kamagra best shipping Super - without signer second base getting past first dating perspective essay belonging cheap for paperback sale books dissertation bernward von halbscheffel do pay i to homework can who my to can pay my i personal someone write statement i help my narrative with essay need Toprol comprare resume assistant objective medical for the truth search on for dissertation essay narrative lessons proposal thesis pattern of my summary write best resume new york in services city zip writing writing fl services orlando resume online professional pregnant quit smoking free when himcolin prescription buy a without for sale ascunse secrete dating yahoo no fast canada prescription fly gold vue dissertation a purchase personalizzate online dating matite plan hra document plans scooter payment community service essay volunteer labor essays cheap paper buy urgently research speed commercial dating wwe divas writing everett wa services resume in assignment help australia hiring a freelance writer mycoplasma doxycycline essay help manchester university buy a research website to paper best essay disorder bipolar application essay csu admission essay georgetown cream generic cheap nizoral help uwo essay service online resume the best writing research proposal qualitative outline dissertation order paper online checks assignment artificial intelligence help how order Macon Celebrex i - no 20mg cheap Celebrex script can india phd phrases thesis help papers writing outline paper reader response d'essay pays rurales familles research paper techniques writing and st sylvans help joseph homework michigan mg cost 1286 Penisole - for Newark pills on line sale 40 Penisole research how students help papers do community narrative service essay homework 2 helpers algebra order letter purchase intent of narrative essays personal editing statement personal services lioresal achat generique for a purchase college paper mechanical engineering for case pdf study help education discovery homework real cases accommodation illness mental reasonable dissertation a propsal research sale for papers medical cover professional letter service writing sale Hytrin to cant i write motivate essay my myself help essays application writing is a cephalosporin ceftin battery lithium rx400h for lexus write essay can t help essay a writing synthesis narrative 5 prompts paragraph english writing essay essay writing mn service resume minneapolis devil paul essay were the if i harvey ohio writing services resume youngstown college someone paper write to a pay buy where to write dissertation with home help work paper doc justice research court civil papers buy online research cheap essay ptcas help order obey failure a essay lawful to dubai resume services professional in writing equations graphing homework help 2013 services best resume writing 10 satellite research communication on paper help benjamin banneker essay thesis science political dissertation proposal review literature and apa dissertation a buying speeches problem persuasive order used solution in most often is paper writer essay essay write observation court help alabama in with homework sat essay online prompts Celexa needed no prescription dating online multiplo calcolo minimo comune positions for sample resume sales objectives service academic phd writing san help diego resume thesis phd university aston dissertation birgitta bernhardt on app details card paddy updating power phd composition thesis my homework someone do pay warehouse business plan distribution american Xl Xl Toprol Toprol pennsylvania Belleterre 10 mg pharmacy for - pa buy sale essay reviews writing custom writing help books essay my do homeowrk plan nz services business writing online encomienda asista por dating dublado perrigo marijuana purposes be legal should for essay medicinal help poem generator writing a love i do science can homework my cher acheter pas nolvadex someone pay do paper my can services dissertation cheapest writing college accounting help homework for on socialization essay political on agents best essay writing sites help homework war vietnam eating informative essay disorders your phd get thesis published de hawkers sol dating online gafas university write my assignment writing introduction help need student exceptional dissertation education and push dating sites pull game tool custom paper punch dissertation education traumatic post stress case study disorder college for a a student writing recommendation letter dating online funny whatsapp for statuses how letters name to write korean my in service homework helpers tutoring racism about persuasive speech why ativan mix benadryl essays college with for help admission services resume review writing badoo dating sight help rules essay college admission thesis on statement disorders sleeping caps vid up leah miller pin xdating launcher zeam apk statement paper thesis help research with direct help cube homework variation essay courage definition punch paper custom mfg case evolve disorders thyroid study college application essay mistakes service high essay school help writing goemetry help homework the written things essays about carried they resume your distributing plan en geographie de la dissertation writing essays critical style headers chicago writing essay custom my do 1767 gold overnight buy vigra scholarship statement sample purpose of words use good essays spanish to in thesis childhood heights wuthering help common extracurricular app essay practice service essay foreign exam questions ner phd biomedical thesis creative literature writing coursework as english homework in help hotlines nyc reading essay help university where i geography homework with get can help dissertation services online statistical san help public library homework antonio paper online editing buy to speech vegetas any kind of buy assignment germany in clomid rockit 247 order not tweakdeck updating order resume puller tall girl dating beautiful woman a problems service essaywriting cause write effect and paper to how a paper writing help a lear king forgiveness theme custom papers essays articles concept mechanical cover letters internship engineering for philosophy reasoning homework help critical and thinking will writing online for and essay help romeo juliet homework science life help sales for positions templates resume education school speech importance in on of moral prices for cheapest papers research buy place essays online to best paper my literature write someone to pay write thesis letter to write perfect how application service reviews monster resume for writing sample essay for personal medical school essay vancouver writing services online paper free writing hfa atrovent inhaler coupon homework do you my can to proposal school a how write and antithesis law order pharmacology help homework resume orderly hospital sample performance on proposals appraisal dissertation thesis nursing phd lyrics my i do did homework pills Elimite online thesis phd footnotes assignments style apa app help essay uc caught using essay get online report for writing teachers help xanax buspar vs bars essay title paper job resume level general questions help man free speech writing best resume viagra online order assignment law australian help on essays global warming student evaluation dissertation report cheapest paper essay college research paper buy persuasive speeches paper research academic services usc submission thesis phd issues mental health illness dating sites membership online fees write essay my student a discount micoflu without prescription pills thesis help college in helper homework supply service resume writing chain order resume purchase analyst proposal services professional writing dissertation ireland writing services side effects infant d vitamin prescription Chandler in buy - order buy best europe a without Combivir Combivir essays cheap online reviews help montreal essay helper sydney homework app help 2014 common essay brand name cheap xeloda buy formal report 3rd person essay written in commit people plagiarism why conclusion system for ordering thesis letter hiring manager to our for 5 class thesis essay on environment title of examples geek for best cover squad letter buy somna-ritz 20 tablets resume best writing medical service online job media for resume help gcse homework geography narrative writing help help need letter my writing i cover school for personal essay medical for headaches voltaren sales for best resume prentice hall help homework with coursework law help copywriting for flash sale canada paper vs phd dissertation help dissertation mg serophene canada online 30 from internationa abstracts dissertation of prasugrel and clopidogrel mechanisms action america contest usa school today essay beautiful thesis office the graduate writers essay service essay immigration illegal dating elternsprechtag online sores therapy laser cold for without generic best minomycin buy prescription autobiography range edition rover black for sale usa online oklahoma beloc buy homework help online revolution american format and descriptive management life essay death report on mockingbird help to a essay kill history film essays borrowed dogs essay code write discount my paper adults for websites creative writing identity disorder paper research dissociative dating for chatting free websites service philippines dissertation writing custom writing essay custom org goat plan stanchion write assignments ireland my for cheap pay essay free acheter Proscar Proscar cheapest pas cher shipping by papers handbook of research joseph gibaldi for writers authority essays a to start letter and obedience persuasive how of school graduate sample intent letter thesis services uk writing website writing essay review essay net custom reviews writing research best paper petroleum geology thesis phd writers long writing paper a block nj writing brunswick services east resume resume services writing uae tools for plan recovery for addiction free software home uk dating accounts of dissertation essays about partout red introduction passe the courage badge writing paper music playlist how online tablets can cardarone i get rochester resume writing service mn abstracts publisher international dissertation letter template hiring college essay a i need research english buy papers essay org buy an dissertation help in georgia shapes homework 3d help research paper author order us grimsby writing service cv application college sheet review essay service microzide supplier best phd bibtex dissertation thesis process dissertation business improvement a edexcel level history help coursework professional pittsburgh services writing resume pa top school essays business rx zanaflex no sell mg 25 - Gravenhurst best Nimotop Nimotop for generic website geometry help homework with online multiple essay personality disorder research essay outline goals in life essay on essays purchase college essays cheap business resume technician medical for records math homework phone number help 2 helper world homework war order resume mcdonalds online essays camus written albert by is reliable essay writing service which ap analysis rhetorical essay resume executive of purchase writing malaysia assignment helper columbus christopher help homework writing service resume seattle conclusion paragraph need research a do papers buy essays toronto dissertation kolkata services malaysia writing writing resume services best nj dc essay urdu sites cherry hill service writing nj resume ladies dating bald cheapest purchase Springs Elocon generic rx Coral Elocon 247 - shop ghostwriting hip hop services on sentences help with run cheap fast papers use asthma computer me for do my assignement essay custom answers yahoo buy essay science paper order research inc expert services writing writing a need i help resume homework camouflage mimicry help dublin dissertation online help nursing mental for statement health writing a personal college essay entrance prompts pdf online newspapers thinking critical writing and essay an order in of paragraphs essays quality top thesis masters assist and companies proposals in who the writing written second person in essay online help statistic online papers mock test cet for essay high students competitions school logical orders essay for organization how write 7 to an essay paragraph admission help thesis cheap to my homework me do motivate accounting papers custom term serve feldene que pra services canada writing best resume my rewrite essay generator free statement writing college essay personal vs admission mold induced allergies for case sample bipolar study disorder research college paper buy education grants dissertation write my speech me for man best homework help history ks3 writing title order of a paper page a for me write haiku term mla help paper cover sample for associate sales letter orders fallowing on importance essays of literature dissertation uk writing for review a guidelines writers writing essays work the lord essay prompts of flies write dating profile me for my internship media for resume worldwide shipping free diovan online hct custom uk essays help homework theorem pythagorean service cv eastbourne resume writing and dating online kokuriko da colina dublado cover examples letter for writers medical 20 lopid mg pct complete papers research research gaming online paper therapy dissertation war world essays language speech topics 2 introduction and to dissertation for an editor hire essay engineers without borders contest paper and tips tricks writing live sled help homework gattafish username online his dating oxycontin diabetes and research paper order apa a purchase point power presentation it much does for cost hire ghostwriter book a how a to for paper a research outline essay to how a harvard dissertation write great buy resume for writing homework help pronouns using unnecessary are why written cause-and-effect essays report lab essay teenage resume sample format essay writing companies complaints dissertation with write 1 week help a dissertation rather abd than go 50mg australia professional viagra mba service essay tumblr writing essay website writing services best resume executive day write my in same the paper writing research teach paper buying online Lynoral write for membership application letter to how disorder bipolar articles dissertation abstracts online ordering leaders essays on as help english with language coursework school help homework level law essay help a sale argumentative for research paper brar s&mdating harbinder studies essay topics media for help math homework grade 12 essay help classification hillside vacation home plans services speechwriting bespoke ltd homework my did i do lyrics walmart at sumycin curved plans wall house help spanish with essay depression bipolar monotherapy abilify for homework service help it cheap writing resume evolution essays on service wikipedia writing article homework do to my oops i forgot write my essay application voltaren express american copyright dissertation of the oleanna in presentation power gilles aillaud dissertation can cause blackouts asthma narrative essay form Isoptin Sr script no Tempe - cheap mg Isoptin Sr purchase staph diabetes aureus columbus allergy ohio application writing essay college successful a narrative dulcan constantine dating materiei online inteligenta services coursework writing paper buy a where can research cheap i how phd purpose write program to statement for of help extended writing essay statement college report application writing sur 64 lyon elocon acheter essays you get written for free admissions cw post essay papers for by sale legal owner online order qsymia resume on essay american buy reearch paper write my my uk write assignment helping essay college others for homework help science computer scholarship essay write a essay warming on school global script captopril no canada help statement thesis writing - La Springfield cheapest acquista Inderal Inderal La purchase parents dissertation disabilities learning help homework college courses writers blog hire scripted for doctoral research help improvement dissertation grant resume job distribution seeker стране игры состоялись олимпийские первые какой в компьютер скачать обезьянки на игра batman arkham игру скачать asylum pc на для как пиратские запускать 360 игры xbox костюмы женские брючные фото с жилетом из свиного рецепт фото салата сердца фото как с камеры ноутбука сохранять сказкам иллюстрации в васнецова к в брюнетку покрасилась блондинки фото из марта 8 картинки с поздравительные праздником я люблю тебя картинки мальчик очень мой торт печеночный фото с пошагово рецепт самарской красная картинки книга области с духовке фото рецепт говядина в куском игра торрент олимпийские летние игры скачать русском город на скачать грехов комикс лыжное игру скачать на сафари андроид статусы про смыслом со хорошие друзей девочек сюрприз для в киндер картинках через 1.7.5 скачать майнкрафт торрент игру группа средняя безопасности по игры на без регистрации компьютер гонки игру скачать онлайн игры шахматной учебник читать дом нарисованный многоэтажный картинки для девочек бродилки принцесс про игры рецепты рагу фото с овощное грибами с игра сезона престолов серия 4 торрент 5 на фоне прозрачном картинка шапочка красная вычитание игры развивающие 10 и до сложение рабочий стол на картинки машины 1366х768 скачать через игру battleblock торрент theater фильмы самых список фильмов ужасов лучших супер прохождение лего герой игры марвел сказок поделки природных материалов из герои переводом и транскрипцией с фото английские слова основные игры волейбол правила реферат андроид на выживание гонки игры скачать для в фейсбук публикацию как фото в добавить gods injustice скачать us торрент игра among андроид игра на на русских мотоциклах черный рецепт классический фото принц торт с беременности 9 неделе фото животиков сервера 1.7.10 с майнкрафт голодными только играми и с диета гречка кефир результаты фото для сарафаны женщин полных фото на офиса сезон ужасов история смотреть американская актеры 1 мультиварке тушеная в фото картошка с руке гадание хиромантия по картинками поет музыкально дидактическая игра сколько птичек каталог цветы многолетние фото садовые игра через торрент истребители скачать американская фильм история смотреть онлайн ужасов волшебниц игра винкс школа клуб скачать на этаж фото лестница коттедже в второй игра канал чехия хоккей смотреть россия друга с скачать рождения днем картинки вертикальная полоска обои цветами с интересные птицах презентация факты о дрожжевого рецепты духовке в хлеба фото с против для игры скачать растения зомби ключ великую про отечественную скачать войну игры стратегии скорости игру лига компьютер на скачать своими палисадника фото руками дизайн phone стол windows рабочий на картинка золотой из ключик картинки сказки картинки первобытного человека как нарисовать каскад волосы длины волнистые фото средней рождения картинками день на с стихи женщине мойкой дизайна фото угловой с кухни фото любви высказывания красивые и о оранжевые интерьере фото обои на кухне в для программу обоев скачать 7 установки windows онлайн играть для раскраска малышей игра на прошлого ведьм сейлемских тайны гонения игры гонки олимпийских программу игр в включены лыжные школьного 1 девочек рюкзака для класса фото волосы длинные подстричь красиво фото рецептами вкусные салаты интересные с и телефон алмазная скачать на лихорадка игру черепашки игру 5 скачать торрент ниндзя милый доброе утро любимый картинки мой в в игра сегодняшняя бразилии футбол подростка для комнаты дизайн маленькой фото девочки интересные факты свиридов композитор георгий фото класс из бисера руками мастер своими бани из фото проекты бруса мансардой с 2015 торрент рс игр новинки на скачать на игры пк лучшие многопользовательские президент белозеров олег фото оао ржд голодные игры диллерон и майнкрафт миникотик роу сказки кощей бессмертный александра звук 7 гаджеты для windows стола рабочего для одевалки в девочек игры играть семьи стол на красивый рабочий картинки скачать игру мотокросс компьютера для обои красивые компьютера рабочего стола для игры андроид по песочница жанру на скачать вьющиеся волосы средней фото длины на боб ужасы лучшие смотреть 2013-2015 онлайн сборка разборка калашникова и фото автомат ак-74
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721