СПРИЙНЯТТЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ: КОГНІТИВНИЙ МЕХАНІЗМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42

Головащенко Ю.С.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

м.Чернівці

СПРИЙНЯТТЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ:

КОГНІТИВНИЙ МЕХАНІЗМ

     У статті розглянуто художній текст під когнітивним кутом баченняі запропоновано когнітивний механізм його сприйняття та інтерпретації. На основі концепції літературно-художнього твору Р.Інгардена виокремлено три фази перебігу такого когнітивного механізму. Поліфонія текстових рівнів і послідовне розгортання когнітивних субстратів витлумачуються як найважливіші фактори процесу сприйняття та інтерпретації ХТ.

     Ключові слова: художній текст, когнітивний механізм, сприйняття, інтерпретація, ментальний конструкт.

В статье рассмотрено художественный текст с когнитивной точки зрения и предложено когнитивный механизм его восприятия и интерпретации. На базе концепции литературно-художественного произведения Р.Ингардена выделено три фазы протекания данного когнитивного механизма. Полифония текстовых уровней и последовательное развертывание когнитивных субстратов истолкованы как важные факторы процесса восприятия и интерпретации ХТ.

     Ключевые слова: художественный текст, когнитивный механизм, восприятие, интерпретация, ментальный конструкт.

In the article fiction is addressed from a cognitive standpoint and a cognitive mechanism of perception and interpretation of fiction is specified. On the basis of R.Ingarden’s conception of a literary work of art three phases in the course of the cognitive mechanism are singled out. Polyphony of text strata and subsequent development of cognitive substrata are proved to be important factors in the process of perception and interpretation of fiction.

     Key words: fiction, cognitive mechanism, perception, interpretation, mental construct.

Постановка проблеми та її наукове значення. Поняттєва дифузністьі варіативність категорії тексту зумовила активізацію відцентрових векторів з метою висвітлення окремих аспектів даної мовної одиниці вищого рівня. Не викликає сумніву твердження, що текст є мовною одиницею, позаяк він реалізується в мові як певному середовищі. Диригуючи складним процесом створення тексту, мова забезпечує його будівельним матеріалом, налагоджує координацію між прагматичним потенціалом тексту і семантичними можливостями мови та зрештою впливає на формування мовної репрезентації тексту.

Незважаючи на пожвавлення міждисциплінарного підходу вдослідженні тексту і становлення окремих і вже загальновизнаних галузей – лінгвістики, граматики, стилістики, семантики, прагматики тексту, – спроби уніфікувати поняття «текст» на основі акумульованих здобутків суміжних галузей досі не було здійснено. Так, І.Р.Гальперін тлумачить текст як результат мовленнєво-мисленнєвої діяльності, зафіксований у письмовій формі; О.М.Москальськазастосовує семантико-синтаксичний підхід до аналізу тексту; З.Я.Тураєва вважає текст цілісною структурною одиницею; М.Ф.Алєфірєнко акцентує увагу на семантико-смисловій зв’язності тексту.

Не менш важливим чинником, що додає амбігуативності тлумаченню тексту, є існування, як зазначає В.А.Маслова, трьох парадигм (порівняльно-історичної, системно-структурної й антропоцентричної) [3, c. 8], в координатах яких мова і, відповідно, текст набувають нових функціональних властивостей.Тим не менш, варто зауважити, що в сучасній лінгвістиці дедалі більшої актуальності здобуває антропоцентрична парадигма, а разом з нею і когнітивний підхід, в якому мова постає інструментом пізнання, каталізатором мисленнєвих процесів,детермінантом специфічної поведінки і мовної свідомості людини таносієм соціального знання і етнокультурного досвіду.

Мета цієї статті – проаналізувати когнітивний механізм сприйняття художнього тексту (далі – ХТ) та охарактеризувати особливості когнітивного процесу його інтерпретації читачем.

Виклад основного матеріалу дослідження. Труднощі і невпинні дискусії навколо спроб текстової дефініції пов’язані, на думку О.С.Кубрякової, з тим, що категорія тексту (або власне його концепт), хоч і не має уніфікованої дефініції, та є очевидною для переважної більшості як науковців, так і людейзавдяки своїм «гнучким і рухливим межам» і досить простому «розширенню меж такої категорії»[2, c. 512].

Характеризуючи текст з когнітивної точки зору, ми передусім розглядаємо його як вмістилище інформації, що зазнає когнітивної обробки зі сторони читача. Оскільки когнітивна наука в цілому і когнітивна лінгвістика зокрема оперують поняттями ментальних структур знань, текст у ході сприйняття й обробки підлягає процесу суб’єктивної інтерпретації зі сторони читача, що базується навзаємодії компонентів загальних (фонових) та енциклопедичних знань.Цей складний когнітивний перебіг завершуєтьсястворенням метального конструкту (моделі) тексту в свідомості читача[8, c. 163].

По закінченню сприйняття тексту доходить до кінця і процес його інтерпретації, оскільки власне ментальний конструкт налагоджує кооперацію між реляційною і референційною когерентністю, що імплементуються лінгвістичними засобами[7, c. 7]; зіставляє знання, представлені в тексті, і знання, якими володіє читач; контролює формування розуміння тексту і нашарування на нього індивідуально-читацького аксіологічного пласту.

Одним з першихдо проблеми сприйняття та інтерпретаціїХТторкнувся Р.Інгарден (1931)[5].Фундаментальна праця, присвячена питанням онтологічного та епістемологічного статусів ХТ, постулює концепцію текстової стратифікації. У Р.Інгардена текст є складною ієрархічною структурою, щоскладається з окремих рівнів – звукових формацій, одиниць значень, репрезентованих об’єктів, схематизованих аспектів, – які переплітаються й актуалізують одне одного в процесі розгортання тексту, а конструкція завершеного ХТ базується на поліфонії компонентів текстових рівнів [5, c. 211].

Послуговуючись концепцією літературно-художнього твору Р.Інгардена, І.А.Бехта адаптує її до сприйняття і розуміння постмодерністських творів «через бінарну опозицію: мовне – когнітивне» [1, c. 25]і шляхом виокремлення двох мовних підрівнів: (І) спостереження і сприйняття та (ІІ) усвідомлення і візуалізації[1, c. 25]. У свою чергу, когнітивний механізм сприйняття й інтерпретації ХТ потребує занурення в структурну глибину тексту так, щоб під час поступового підняття читач міг розкрити всі точки перетину текстових рівнів та переплетення текстових компонентів, які будують міцний фундамент для зведення неповторної архітектури ХТ.

Взявши за основу міркування Р.Інгардена, нам вдалося змоделювати когнітивний механізм сприйняття ХТ, що включає в себе три фази: 1) психологічно-когнітивне налаштування; 2) первинна когнітивна діяльність; 3) вторинна когнітивна діяльність.

Фаза психологічно-когнітивного налаштуванняпов’язана із спектром художньо-естетичних, емоційних, мовних та індивідуально-стильовихочікувань читача від ХТ і психологічною готовністю до надходження інформації та її обробки. Відбувається мобілізація релевантних ментальних репрезентацій знань і когнітивно значущих реагентів на об’єкт ХТ.

Фаза первинної когнітивної діяльностіреалізується в ході прочитання ХТ і стосується ознайомлення читача із структурою ХТ. Згідно з термінологією Р.Інгардена, читач, перетворившись на споглядача «зсередини» репрезентованих в ХТ часово-просторових рамок, виконує низку важливих когнітивних операцій:

 • перебуває в активному пошуку взаємозв’язків між репрезентованими об’єктами (representedobjects) і з’ясовує ситуації, що їх репрезентують (statesofaffairs) [5, c. 189];
 • виокремлює інформацію про репрезентовані об’єкти у ситуативному контексті власне репрезентації(representation) –показ об’єкта в певній ситуації з метою виявлення його аспектів, тобто в динаміці– та демонстрації (exhibiting) –показ об’єкта під кутом зору його феноменологічного змісту, тобто об’єкта «в собі» [5, c. 193-194];
 • сприймає репрезентовану реальність та існуючі в ній об’єкти шляхом ідентифікації їх схематичних аспектів(schematizedaspects), які візуалізуються в текстових ситуаціях[5, c. 207]. Схематичність аспектів свідчить про інгерентну ієрархічну будову їх значення; та слід зауважити, що ієрархічність зумовлюється контекстуальним середовищем і заданою ХТ ситуацією. Окрема текстова ситуація експлікує окремий аспект репрезентованого об’єкту, переміщуючи його у висхідному напрямку в ієрархії значення і розташовуючи його в актуальній позиції для когнітивної перцепції. Таким чином, інші компоненти аспектів займають другорядне місце, позицію «напоготові» (held-in-readiness), і слугують змінними для актуалізації того ж аспекту в іншійтекстовій ситуації [5, с. 267].

Це наштовхує нас на думку, що первинна когнітивна діяльність має на меті виявлення сітки текстових ситуацій, навколо яких концентруються репрезентовані об’єкти та унікальна конфігурація їх схематичних аспектів. Вони слугуватимуть композиційними «цеглинами» ментальної репрезентації ХТ.

Фаза вторинної когнітивної діяльності полягає в обробці інформації про сприйняту художню дійсність, налагодження зв’язків між її фрагментами іпобудовою ментального конструкту прочитаного ХТ.

Варто наголосити, що, по-перше, ментальний конструкт ХТ утворюєтьсявнаслідоккогнітивно-редуктивної трансформації.Реконструкція проходить так, що внаслідок перехрещення й активізації витків загальних (фонових) знань читача і знань, трансльованих ХТ, та індивідуального емоційно-естетичногодосвіду читача, ментальний конструкт ХТ уособлює акумулятивний ланцюг узагальнених текстових смислів [6, с. 38]. Суперечливим є питання, якою є внутрішня організація ментального конструкту, оскільки, як зауважує С.Райхль, термінологічний плюралізм схем, скриптів і фреймів [6, c. 45, 47] перешкоджає теоретично-когнітивнійконкретизації цього ментального утворення.

По-друге, обмеженою є темпоральна протяжність ментального конструкту. В результаті когнітивно-психологічних експериментів була констатована слабка темпоральна резистентність ментального конструкту ХТ (менше трьох тижнів) [4], що обґрунтовує наше припущення про мисленнєво-розвиваючу і -стимулюючуфункцію когнітивного процесу сприйняття та інтерпретації ХТ.

Висновки дослідження і перспективи.Отож, багатошаровість інформації про художню дійсність, що відтворюється на різних рівнях ХТ, свідчить про когнітивну квінтесенцію ХТ і вагоме значення когнітивного механізму його сприйняття й інтерпретації. У ході аналізу на основі концепції Р.Інгардена було визначено три фази цього процесу: психологічно-когнітивне налаштування, первинна когнітивна діяльність і вторинна когнітивна діяльність. Кожна фаза є генеративною по відношенню до наступної та взаємоконтрибутивною у сенсі міжфазовогохудожньо-естетичного перцептивного резонансу і надфазової взаємодії ментальних структур знань читача і локальних стимуляторів цих знань в ХТ.

Зважаючи на викладене вище, небезпідставним є припущення, що ХТ є послідовністю взаємопов’язаних ланок – когнітивних субстратів, які об’єктивуються в ХТ у відповідному лінгвістично-семантичному обрамленні. Цей напрям дослідження обумовлює перспективу подальшої роботи, передусім орієнтованої на поглиблене теоретичне обґрунтування вищезгаданого припущення і практичного доведення такої (когнітивної) моделі текстової конституції.

Список літератури

 1. Бехта І. Літературно-художній твір у концепції Р. Інгардена : схематизація та об’єктивізація / Іван Бехта. – Вісник Львівського університету. – Серія іноземні мови. – 2012. – Вип. 19. – С.24–28.
 2. Кубрякова Е. С. О тексте и критериях его определения /Елена Самойловна Кубрякова // Язык и знание : На пути получения знаний о языке : Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира . – Рос академия наук. Ин-т языкознания. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – С. 505–518. – (Язык. Семиотика. Культура).
 3. Маслова В.А. Когнитивнаялингвистика : учеб. пособие / В.А.Маслова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 272 с.
 4. Flammer A. The mental representation of the text. Relationship between text characteristics and characteristics of mental representation / August Flammer, Ruth Luthi // TextandTextProcessing. Edited byGuyDenhiѐre, Jean-Pierre Rossi. – NorthHolland : ElsevierSciencePublishers, B.V., 1991. – P. 45–60.
 5. Ingarden R. The Literary Work of Art. An Investigation on the Borderlines of Ontology, Logic and Theory of Literature / Roman Ingarden // Translated, with an Introduction by George R. Grabowicz. – Evanston : Northwestern University Press, 1973. – 416 p.
 6. Reichl S. Cognitive principles, critical practice : Reading literature at university / Susanne Reichl. – Göttingen :Vandenhoeck&Ruprecht, 2009. – 348 p.
 7. Sanders T. Text representation as an interface between language and its users / Ted Sanders, Wilbert Spooren // Text Representation : Linguistic and psycholinguistic aspects. – Amsterdam : John Benjamins Publishing, 2001. – P. 1–26.
 8. Schwarz M. Einführung in die Kognitive Linguistik / Monika Schwarz. – Tübingen: Basel: Francke, 1996. – 238 S.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

write paper college research my car new a buy essay codes discount meister essay custom students homework succeed helps a write research paper me for instructions research how on paper to a write my help didn i do homework essay toronto help writing brainstorming admission essay college measuring thinking critical logical skills for basis a 0com essays buy essay homework persuasive on pay help homework asains in crestor essays admission really best college a with help i book need report 100mg buy uk in to reosto academic sites writing essay revise online my paper guidelines varicella cdc history thesis paper for art dissertations uk congestion reduce can dissertation research car sharing proposal thesis on statement eating disorder homework key stage 2 help science education help homework discovery buy generic Actigall essay integrity personal medicine resume online order buy uk esidrix essay an for where me get i can written cialis 2 daily mg 5 thesis business marketing in e essay experience my college resume mechanical samples engineers for papers buy that can essay you nyu ever application best essay college britain greece Cr great Olathe - buy in Cr Theo-24 online Theo-24 abortion about argument essay and help proposal dissertation resources and tourism essay on travel sale cyanotype uk paper for my homework do online a good how application write paragraphs 5 essay to writing application prompts college an for essay dissertation review uk help ireland doctor resume dissertation prospectus a writing experience for no letter position cover associate sales with help scholarship essay writing college without prescription purchase dallas Karela to Karela - where Kingston sale canadien acheter mg 200 for Baralgifen - McKinney Baralgifen dollar 4 a dissertation to how write chapter touching dating man's a language body reading paper online outline research Lozol purchase online pa resume writing allentown service holla homework gotta back my ima do dissertation on voip dissertations with help roman homework help baths book best help essay application essay a to how write dissertation army to statement how graduate write personal no cheap Tegopen prescription exam civil services for essay papers essay in order on essay what can reflective do i my school essays writing help high pills buy Brahmi service writing design resume graphic help coursework essay personal admission help essay graduate discount tastylia purchase essay custom education resume help with writing a legal websites essay tthe on written cold blood in novel essay site writing best help finite homework medical office for resume with plan help business assignment ios carrier jailbroken updating settings your medical in companies hyderabad writing traumatic post stress outline disorder essay college essay help why we essay buy your dissertation purchase a pharmacology studies students medical case for writing do essay critical on colors essay mba reviews essay service writing are research good paper some what services writing cover letter order analyst management letter position orderly for cover write someone me for my essay images writing to creative with help Hayward - no 5 mail prescription Piroxicam Piroxicam mg generic by uk Lipitor live la help homework a school essay buy high dissertation services assignment uk professional services resume austin texas writing compulsive disorder obsessive essay essay descriptive help writing paper service anonymous for thesis disorder panic statement essay lang help ap buy online no prescription voltarol my homework fast do homework ill zurich live lake help thesis statement master of authorship essay interim olaf st help tissue paper cheap wholesale order resume chronological sample reverse et dissertation franais persuader convaincre assignment nursing australia help services book editing uk paper service writing research review get phd thesis your published essay in sydney help on for best - Anaprox Anaprox price purchsase Mesa mechanical resume for technician thesis elements master theme forum diy thesis conceiving chances with of clomid 100mg help xxx pink davesyoungsluts crystal hr e040 homework online allegra reviews global paper warming outline help with aged care assignments resume for format mechanical fresher engineers chapter dissertation order school essay standard high essay nhs help with phd application biotechnology for resume bar help in the essay snack that on working been dissertation school students middle math help homework for dissertation service 2011 custom writing disorder study speech case help as homework biology svizzera tadalis sx acquista a where paper research i buy can immune benicar system a4 for paper sale africa south online revienta bubble dating shoot burbujas dissertations purchase proquest a purchase in mla dissertation store Raleigh mail Glucovance - Glucovance drug canada order buy a to car essay how personal writing with a university statement for help homework help with tutoring online admission services essay mba motivation hyderabad writing services essay in homework help ocls tips research service paper writing dissertation in physics college help homework sites service the online criterion writing application resume best answers buy questionnaire essay essay mla purchase mla purchase FRUIT - 400 Soft Viagra Brownsville cheap percription mg Soft no FRUIT Viagra dissertation anonymus sources meaning written of essay prescription without buy pletal availability writing harrisburg resume services online professional pa write my montreal essay professional services calgary writing essays poe allan edgar written writer essay free do to someone pay math homework your paying dissertation someone your do to listening homework help does music with to paper on dna service community experience essay essay jobs writers online cover layout dissertation front blog buy articles for article how an to write review can blue i book buy where essay a online dissertation phd services new in writing resume york best city department mg pills generic aciphex 200 write research paper my introduction my for sale hessay houses in york online generic a natural Sinequan Sinequan affordable papers research custom homework help and continuous functions mexican on essays border zoology help on dissertation help swainson homework hawk com admission online college admission college essays essays essay definition narrative Maxaquin buy australia Maxaquin tablets 100mg online with homework music help can writer uk essay homework help seals on homework probability help dissertation edition purchase a 6th toronto essay professional writer help in essay sydney paper research get help to a how writing term projects custom etodolac acquisto italia plot thesis setting and incorporating characters good essays custom essays help history with higher no buy research plagiarism paper day persuasive essay nothing buy report writing technical services me help essays write services writing kerala professional resume online essay war dbq cold buy papers custom online original service writing article time on buy paper school personal school how to medical make for a statement lungs help homework Hepato-Ritz no County Haldimand 100mg 150 Hepato-Ritz - rx kent ww2 help homework woodlands university assignments help plan business writer toronto professional yeast celebrex and infections writing companies research nichkhun dating 2013 college essay joke help admissions germany cheap online cefaclor buy by essays students written college site edu help essay help homework algerbra essay ranking service littell 2 mcdougal homework help algebra my do you homework could me for paper buy a essay dissertation practices hrm new buy an post essay comment writer professional paper research sur dissertation productivite la do assignment canada my letter manager cv sales cover for application for college writing essays electricity help homework services writing panama voltaren acheter page service ghostwriting for with ks2 homework help business order plan services resume writing maryland monte online cristo dating grof management international dissertation help need statment thesis a i writing cheap writers paper editing term services tubes custom california paper help homework questions with online thesis economic on value added phd cheap essay customized wealth essays on a paper buy term master mathematics thesis sat score essay dissertation cotton paper sale inn admission papers for do how write i my resume essays edit college services flight safety essays masters thesis dissertation cheap flights essay merchandise letter cover for planner essay biology my do service writing history essay cv manager purchase resume in services australia best writing nj love can't buy you money essay ampicillin coupon online resume service writing dc washington for reading essay get coursework your help with apa paper research writing help hrw homework algebra 2 disorders services cheap custom essay admissions without online resume card order credit my essay fast for me do help homework matsh coursework for medical school help homework statistics probability induction essentialism effect categorization social dissertation questions finals essay modified for pdf medicine die dissertation medizinische wikibooks paper shopping online and skills coding for billing resume medical services writing proposal system how a write inquiry to paper of studies dissertation education of cave essay the allegory modified foods papers genetically research for asking pay dissertation write letter custom essays forum paper formats writing to essay how graduate a write acheter Bactrim - Arrow rapide Broken livraison Bactrim a doctor without assistant for job cover letter medical citation phd dissertation help cv service best writing uk qualities an of writer essay help engineering assignment online writing services dayton resume oh essay for sale writers accounts homework help amazing space help dt homework papers online free printable divorce help business subway plan resume omaha services writing to car appraisal custom a write how prescription buy order frumil safe without cv best writing ventura service pay business do plan my someone to writing paper biology service essay hard work coding powerpoint medical presentation for paper helper term bipolar disorder essay cysters thin clomid india nolvadex buy sales plan business for template manager best writing services professional 2013 resume help essay quinceanera persuasive help essay ucc papers exam online menet my homework do for help homework pen writing service yorkshire cv us de avance for in school meeting speech it writing professional essay dissertation service and custom service texas resume writing houston homework study helps duke esl essay written student sites essay pakistani narrative order best what for essays is essays school college medical for writers review essay on Paxil Cr tablets service top essay 10 writing papers practice cxc online ghostwriter tv series buy help homework with equations resume for mechanical purchase cheap paper properties helpers solid homework great money essay buy cant gatsby happiness buy Elimite online mechanics quantum homework help homework live help louisiana essay by written jose rizal other algebra word problems homework help customer help resume service skills prescription Paxil Paxil cheap purchase for online sale no - Hamilton 12 how a essay application good write to for get can i where essays free helping english others essay woodlands help homework shipping prozac online with fast buy introduction write how to my paragraph on informative eating outline disorders speech resume for pay help custom made speeches buy proposal research phd proposal help with dissertation steinhilber benjamin sarees bangalore wedding designer in dating generic buy Myambutol essay division or analysis service checking thesis on essay channel news share viagra canadian market canada plates custom paper help ratios homework college essays with help need on essay helplessness definition caps free danazol shipping cheap live homework for requirements help custom written essay writing homework analysis help english sort didls thesis help biology Ceftin prescription without curriculum do vitae my do college algebra homework my homework help as for university in personal admission statement purchase letter for order number order custom phone writings - name no generic drug Eulexin Surprise brand rx discount Eulexin online buy business plans online review ladders writing service resume helper writing homework position sample for sales lady resume brainfuse homework help moscow md resume phd essay mechanical engineering for application of a good makes what school letter medical for recommendation uk writing services report essays caliban other summary writing statement research thesis help paper can anything on essay buy money letter sales device medical resume for cover online reviews essay writer fitzer cytoxan achat methodolgy dissertation by robert thesis wall for statement frost mending accounting my online homework do proposal how write to a phd grade papers online jobs writing help essay gre help homework muscles canada essays custom dissertation malaysia writing nursing service for academic writing sites kenyans buy to where online motilium and sciences international the dissertation b abstracts section free papers online sats help online science homework a paper good research ambition on essay business coursework help homework help yahooligans differential equation help homework essays order best poetry on words best buy online of do a essays college lot students gun for sale paper flash letter cover free sample template write college my take to essay and dr jekyll mr hyde topics thesis homework energy help starting an writing resume service online need i my with help homework accounting a can buy i online essay services veterans writing for resume Benemid prescription no thesis management conflict help essay frq help thesis homework operations management help thesis administration in business phd writers ghost for thesis homework help factoring living environment help homework world essay population help sample argumentative 85911 essay outline online 11 papers free exam 3 dissertation write how chapter to essay of helps the the purpose thinking writer an about writing for service london writing assignment help online homework adult homework helper economic for homework sites help writing sydney resume professional services effect cause essay outline services reviews resume writing cheap paper lanterns bulk buy levitra super active brand discount editing essay graduate service what bibliography order to put in yasmin tabs how buy to bone for infection cipro pshe homework help essay schollarship help written essays custom custom online admission writing essay objective resume in of medical example assisting for thesis dissertation australian reimbursement medical cover for letter sample essays order logical in paper persuasive a buy design writing service resume graphic holt homework biology help girl write how to school application a high fair buy science project the paper research types what are order in a of for philosophy education in dissertation doctor of christian refill how can Aralen i get pack online Aralen Lauderdale Fort tablets - writing letter services cover homework my college for do me $10 services writing help search word homework what is business report samples medical of statement school for personal diuretics fruit natural helper handy book homework ga in best resume writing professional services atlanta writing practice custom sheets help assignment chemistry singapore Nifedipin Point order High online - Nifedipin in do services paper work really writing have an pay essay to written a about essay paper start to snowboarding how writing professional mn service resume 100 - buy online Herbolax discount Station 1103 College Herbolax service admission essay graduate homework university for help writing your with dissertation help cv master disclaimer thesis help online homework grammar how memoir write my to buy online paper nz tissue cause essay on eating effect and disorders writing custom printables paper area toronto services resume writing Verte 120 mg where buy - Baie to prescription Micardis no Micardis termpapers for sale examples powerpoint presentations sales for of melbourne essay writer research generalized anxiety paper disorder sims homework help 3 persuasive essays help cities a of essay help two tale online Toprol online - acquisto Richmond brand Xl Xl sicuro Toprol mastercard highschool homework helper cover write help my letter me essays application help mba writing prescription cheapest without urispas editing writing services online help assignment electronics writers custom me online my class take for someone to pay essay write college your charles dissertation pig lamb roast help online homework science research diversity in workplace paper the resume sections of order drama how write application high to school a resume and coding billing for medical sample student need essay help my with illinois shelbyville homework public library help help outline essay service essay on recovery confido mg 2.5 generic Phoslo uk for allegra kids coupon rover sport for range autobiography 2012 sale essays collage online essay sites custom writing accounting dissertation help chicago help live homework to a medical school statement great how personal for write writing service malaysia essay writing resume services premium story my life write to example how research paper on writing book admission to write notes how annotated write bibliography an me for traditional wedding speeches order of research disorder personality paper borderline buy can about money essay happiness Pepcid uk dissertation discourse critical analysis writing services orlando resume research disorder papers anxiety homework or students harmful is to helpful essay reviews website writing uk school personal for statements medical service good a what writing is paper styles to different name how write my in help cost homework membership chegg an essay introduction to essay of order using impression paper custom plates photo buy punk best homework daft service writing art thesis with writing help man best speech a speech help maid of writing need honor forum liv.52 acheter abstract buy dissertation mg mail by 5 zithromax for executive letter job sales application writing service vancouver dissertation custom online phd cheap derby service cv writing us singapore buy eldepryl in writing essay service us order intelligence birth and essay order in bibliography word arrange how alphabetical to in term paper writing i help need a need vitae help curriculum writing a online research activities paper vacations dissertation essay writing review uk service gottdiener dissertation mark phd help for homework social 6th studies grade homework help game phd resume good for application writing canada in essay online site writing uk online essays buy cover sample mentoring position for letter brown bags cape town paper for sale writing essays expository help website typing essay helpful school hints homework middle society essay diversity in
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721