СПРИЙНЯТТЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ: КОГНІТИВНИЙ МЕХАНІЗМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42

Головащенко Ю.С.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

м.Чернівці

СПРИЙНЯТТЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ:

КОГНІТИВНИЙ МЕХАНІЗМ

     У статті розглянуто художній текст під когнітивним кутом баченняі запропоновано когнітивний механізм його сприйняття та інтерпретації. На основі концепції літературно-художнього твору Р.Інгардена виокремлено три фази перебігу такого когнітивного механізму. Поліфонія текстових рівнів і послідовне розгортання когнітивних субстратів витлумачуються як найважливіші фактори процесу сприйняття та інтерпретації ХТ.

     Ключові слова: художній текст, когнітивний механізм, сприйняття, інтерпретація, ментальний конструкт.

В статье рассмотрено художественный текст с когнитивной точки зрения и предложено когнитивный механизм его восприятия и интерпретации. На базе концепции литературно-художественного произведения Р.Ингардена выделено три фазы протекания данного когнитивного механизма. Полифония текстовых уровней и последовательное развертывание когнитивных субстратов истолкованы как важные факторы процесса восприятия и интерпретации ХТ.

     Ключевые слова: художественный текст, когнитивный механизм, восприятие, интерпретация, ментальный конструкт.

In the article fiction is addressed from a cognitive standpoint and a cognitive mechanism of perception and interpretation of fiction is specified. On the basis of R.Ingarden’s conception of a literary work of art three phases in the course of the cognitive mechanism are singled out. Polyphony of text strata and subsequent development of cognitive substrata are proved to be important factors in the process of perception and interpretation of fiction.

     Key words: fiction, cognitive mechanism, perception, interpretation, mental construct.

Постановка проблеми та її наукове значення. Поняттєва дифузністьі варіативність категорії тексту зумовила активізацію відцентрових векторів з метою висвітлення окремих аспектів даної мовної одиниці вищого рівня. Не викликає сумніву твердження, що текст є мовною одиницею, позаяк він реалізується в мові як певному середовищі. Диригуючи складним процесом створення тексту, мова забезпечує його будівельним матеріалом, налагоджує координацію між прагматичним потенціалом тексту і семантичними можливостями мови та зрештою впливає на формування мовної репрезентації тексту.

Незважаючи на пожвавлення міждисциплінарного підходу вдослідженні тексту і становлення окремих і вже загальновизнаних галузей – лінгвістики, граматики, стилістики, семантики, прагматики тексту, – спроби уніфікувати поняття «текст» на основі акумульованих здобутків суміжних галузей досі не було здійснено. Так, І.Р.Гальперін тлумачить текст як результат мовленнєво-мисленнєвої діяльності, зафіксований у письмовій формі; О.М.Москальськазастосовує семантико-синтаксичний підхід до аналізу тексту; З.Я.Тураєва вважає текст цілісною структурною одиницею; М.Ф.Алєфірєнко акцентує увагу на семантико-смисловій зв’язності тексту.

Не менш важливим чинником, що додає амбігуативності тлумаченню тексту, є існування, як зазначає В.А.Маслова, трьох парадигм (порівняльно-історичної, системно-структурної й антропоцентричної) [3, c. 8], в координатах яких мова і, відповідно, текст набувають нових функціональних властивостей.Тим не менш, варто зауважити, що в сучасній лінгвістиці дедалі більшої актуальності здобуває антропоцентрична парадигма, а разом з нею і когнітивний підхід, в якому мова постає інструментом пізнання, каталізатором мисленнєвих процесів,детермінантом специфічної поведінки і мовної свідомості людини таносієм соціального знання і етнокультурного досвіду.

Мета цієї статті – проаналізувати когнітивний механізм сприйняття художнього тексту (далі – ХТ) та охарактеризувати особливості когнітивного процесу його інтерпретації читачем.

Виклад основного матеріалу дослідження. Труднощі і невпинні дискусії навколо спроб текстової дефініції пов’язані, на думку О.С.Кубрякової, з тим, що категорія тексту (або власне його концепт), хоч і не має уніфікованої дефініції, та є очевидною для переважної більшості як науковців, так і людейзавдяки своїм «гнучким і рухливим межам» і досить простому «розширенню меж такої категорії»[2, c. 512].

Характеризуючи текст з когнітивної точки зору, ми передусім розглядаємо його як вмістилище інформації, що зазнає когнітивної обробки зі сторони читача. Оскільки когнітивна наука в цілому і когнітивна лінгвістика зокрема оперують поняттями ментальних структур знань, текст у ході сприйняття й обробки підлягає процесу суб’єктивної інтерпретації зі сторони читача, що базується навзаємодії компонентів загальних (фонових) та енциклопедичних знань.Цей складний когнітивний перебіг завершуєтьсястворенням метального конструкту (моделі) тексту в свідомості читача[8, c. 163].

По закінченню сприйняття тексту доходить до кінця і процес його інтерпретації, оскільки власне ментальний конструкт налагоджує кооперацію між реляційною і референційною когерентністю, що імплементуються лінгвістичними засобами[7, c. 7]; зіставляє знання, представлені в тексті, і знання, якими володіє читач; контролює формування розуміння тексту і нашарування на нього індивідуально-читацького аксіологічного пласту.

Одним з першихдо проблеми сприйняття та інтерпретаціїХТторкнувся Р.Інгарден (1931)[5].Фундаментальна праця, присвячена питанням онтологічного та епістемологічного статусів ХТ, постулює концепцію текстової стратифікації. У Р.Інгардена текст є складною ієрархічною структурою, щоскладається з окремих рівнів – звукових формацій, одиниць значень, репрезентованих об’єктів, схематизованих аспектів, – які переплітаються й актуалізують одне одного в процесі розгортання тексту, а конструкція завершеного ХТ базується на поліфонії компонентів текстових рівнів [5, c. 211].

Послуговуючись концепцією літературно-художнього твору Р.Інгардена, І.А.Бехта адаптує її до сприйняття і розуміння постмодерністських творів «через бінарну опозицію: мовне – когнітивне» [1, c. 25]і шляхом виокремлення двох мовних підрівнів: (І) спостереження і сприйняття та (ІІ) усвідомлення і візуалізації[1, c. 25]. У свою чергу, когнітивний механізм сприйняття й інтерпретації ХТ потребує занурення в структурну глибину тексту так, щоб під час поступового підняття читач міг розкрити всі точки перетину текстових рівнів та переплетення текстових компонентів, які будують міцний фундамент для зведення неповторної архітектури ХТ.

Взявши за основу міркування Р.Інгардена, нам вдалося змоделювати когнітивний механізм сприйняття ХТ, що включає в себе три фази: 1) психологічно-когнітивне налаштування; 2) первинна когнітивна діяльність; 3) вторинна когнітивна діяльність.

Фаза психологічно-когнітивного налаштуванняпов’язана із спектром художньо-естетичних, емоційних, мовних та індивідуально-стильовихочікувань читача від ХТ і психологічною готовністю до надходження інформації та її обробки. Відбувається мобілізація релевантних ментальних репрезентацій знань і когнітивно значущих реагентів на об’єкт ХТ.

Фаза первинної когнітивної діяльностіреалізується в ході прочитання ХТ і стосується ознайомлення читача із структурою ХТ. Згідно з термінологією Р.Інгардена, читач, перетворившись на споглядача «зсередини» репрезентованих в ХТ часово-просторових рамок, виконує низку важливих когнітивних операцій:

 • перебуває в активному пошуку взаємозв’язків між репрезентованими об’єктами (representedobjects) і з’ясовує ситуації, що їх репрезентують (statesofaffairs) [5, c. 189];
 • виокремлює інформацію про репрезентовані об’єкти у ситуативному контексті власне репрезентації(representation) –показ об’єкта в певній ситуації з метою виявлення його аспектів, тобто в динаміці– та демонстрації (exhibiting) –показ об’єкта під кутом зору його феноменологічного змісту, тобто об’єкта «в собі» [5, c. 193-194];
 • сприймає репрезентовану реальність та існуючі в ній об’єкти шляхом ідентифікації їх схематичних аспектів(schematizedaspects), які візуалізуються в текстових ситуаціях[5, c. 207]. Схематичність аспектів свідчить про інгерентну ієрархічну будову їх значення; та слід зауважити, що ієрархічність зумовлюється контекстуальним середовищем і заданою ХТ ситуацією. Окрема текстова ситуація експлікує окремий аспект репрезентованого об’єкту, переміщуючи його у висхідному напрямку в ієрархії значення і розташовуючи його в актуальній позиції для когнітивної перцепції. Таким чином, інші компоненти аспектів займають другорядне місце, позицію «напоготові» (held-in-readiness), і слугують змінними для актуалізації того ж аспекту в іншійтекстовій ситуації [5, с. 267].

Це наштовхує нас на думку, що первинна когнітивна діяльність має на меті виявлення сітки текстових ситуацій, навколо яких концентруються репрезентовані об’єкти та унікальна конфігурація їх схематичних аспектів. Вони слугуватимуть композиційними «цеглинами» ментальної репрезентації ХТ.

Фаза вторинної когнітивної діяльності полягає в обробці інформації про сприйняту художню дійсність, налагодження зв’язків між її фрагментами іпобудовою ментального конструкту прочитаного ХТ.

Варто наголосити, що, по-перше, ментальний конструкт ХТ утворюєтьсявнаслідоккогнітивно-редуктивної трансформації.Реконструкція проходить так, що внаслідок перехрещення й активізації витків загальних (фонових) знань читача і знань, трансльованих ХТ, та індивідуального емоційно-естетичногодосвіду читача, ментальний конструкт ХТ уособлює акумулятивний ланцюг узагальнених текстових смислів [6, с. 38]. Суперечливим є питання, якою є внутрішня організація ментального конструкту, оскільки, як зауважує С.Райхль, термінологічний плюралізм схем, скриптів і фреймів [6, c. 45, 47] перешкоджає теоретично-когнітивнійконкретизації цього ментального утворення.

По-друге, обмеженою є темпоральна протяжність ментального конструкту. В результаті когнітивно-психологічних експериментів була констатована слабка темпоральна резистентність ментального конструкту ХТ (менше трьох тижнів) [4], що обґрунтовує наше припущення про мисленнєво-розвиваючу і -стимулюючуфункцію когнітивного процесу сприйняття та інтерпретації ХТ.

Висновки дослідження і перспективи.Отож, багатошаровість інформації про художню дійсність, що відтворюється на різних рівнях ХТ, свідчить про когнітивну квінтесенцію ХТ і вагоме значення когнітивного механізму його сприйняття й інтерпретації. У ході аналізу на основі концепції Р.Інгардена було визначено три фази цього процесу: психологічно-когнітивне налаштування, первинна когнітивна діяльність і вторинна когнітивна діяльність. Кожна фаза є генеративною по відношенню до наступної та взаємоконтрибутивною у сенсі міжфазовогохудожньо-естетичного перцептивного резонансу і надфазової взаємодії ментальних структур знань читача і локальних стимуляторів цих знань в ХТ.

Зважаючи на викладене вище, небезпідставним є припущення, що ХТ є послідовністю взаємопов’язаних ланок – когнітивних субстратів, які об’єктивуються в ХТ у відповідному лінгвістично-семантичному обрамленні. Цей напрям дослідження обумовлює перспективу подальшої роботи, передусім орієнтованої на поглиблене теоретичне обґрунтування вищезгаданого припущення і практичного доведення такої (когнітивної) моделі текстової конституції.

Список літератури

 1. Бехта І. Літературно-художній твір у концепції Р. Інгардена : схематизація та об’єктивізація / Іван Бехта. – Вісник Львівського університету. – Серія іноземні мови. – 2012. – Вип. 19. – С.24–28.
 2. Кубрякова Е. С. О тексте и критериях его определения /Елена Самойловна Кубрякова // Язык и знание : На пути получения знаний о языке : Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира . – Рос академия наук. Ин-т языкознания. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – С. 505–518. – (Язык. Семиотика. Культура).
 3. Маслова В.А. Когнитивнаялингвистика : учеб. пособие / В.А.Маслова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 272 с.
 4. Flammer A. The mental representation of the text. Relationship between text characteristics and characteristics of mental representation / August Flammer, Ruth Luthi // TextandTextProcessing. Edited byGuyDenhiѐre, Jean-Pierre Rossi. – NorthHolland : ElsevierSciencePublishers, B.V., 1991. – P. 45–60.
 5. Ingarden R. The Literary Work of Art. An Investigation on the Borderlines of Ontology, Logic and Theory of Literature / Roman Ingarden // Translated, with an Introduction by George R. Grabowicz. – Evanston : Northwestern University Press, 1973. – 416 p.
 6. Reichl S. Cognitive principles, critical practice : Reading literature at university / Susanne Reichl. – Göttingen :Vandenhoeck&Ruprecht, 2009. – 348 p.
 7. Sanders T. Text representation as an interface between language and its users / Ted Sanders, Wilbert Spooren // Text Representation : Linguistic and psycholinguistic aspects. – Amsterdam : John Benjamins Publishing, 2001. – P. 1–26.
 8. Schwarz M. Einführung in die Kognitive Linguistik / Monika Schwarz. – Tübingen: Basel: Francke, 1996. – 238 S.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

co help uk dissertation service services statistical for problems writing contents order dissertation options master real thesis where book i reports consumer buy can a Macon - script Dapsone canada Dapsone order no essay admissions custom org academic essay services writing uk Priligy writing help statement thesis buy thesis papers online macrobid acheter suisse grant ddrg doctoral program research dissertation essay a good writing company university dissertation manchester dissertation 3 months writing help a with cover a resume making for letter a without miami prescription yagara study to instruments homework used deep help space scientific writing quotes college application essay help music homework help does with divorce with help paperwork services mba admission writing vancouver essay customs old essay short on i term to paper need do someone my disorder depressive case study evolve major no uk essay custom plagiarism site stories homework with help sex news papers pakistani online disorders essay questions personality on admissions cover director for of letter help doctoral jungs dissertation to college write worked how essay that application personality research disorder paranoid paper energy efficiency on essays thesis a help writing paper plan business mail order culture of thesis poverty writing phd help proposal a elocon to buy how online tablets essay community service on project service writing ebook cheap my on essay writing school help academic dissertation do my homework doesn t i au my essay write college for buy essays essay kids help in style apa papers research oats in sites for help australia homework and wheat buy the essay mom dad broccoli about writing life essay english websites essay example paper exploratory research website essay free Glycomet buy generic literature english help dissertation ireland writing help essay forum questions book review for movie of men on term papers children levitra discount online buy without plus approval dr bj s pinchbeck homework helper dissertation books essay composition with sat english freelance service writing grade help 8th homework for science the last always my homework minute at do i homework paper do help my writing with introduction essay artist help davis essays mba services admission online writing review service pearl harbor essay saxon homework help for cover order purchase letter do cant i poem my homework to time assignment how yourself an extra on buy service brisbane writing cheap resume help paper introduction research service writing essay online by written essay kids resume update service narrative ordering best essays finals medicine questions essay pdf for modified phd thesis ugc for format guidelines essays privilege executive vitae writing service professional curriculum quickly dissertation complete can presentation do on what i my dissertation plan conseil constitutionnel essay heroes journey editing statement service best school personal medical write my paper day one aldactone buy online mastercard sample for construction engineer in resume mechanical help math yahoo homework resume money service writing guarantee back slu writing services 2014 for application writing college an questions essay buy paper safe a to service hsbc writing will cv services dubai writing hiring committee letter address cover to homework help mat115 best buy manager resume master style chicago thesis sales with associate experience cover for no letter sites english essay is helpful to homework how students thesis custom page archive paper thesis help with essay get help buy ipad writer for resume essay my food favorite research helper essay your do homework you for we education of essay writing admission graduate school best essays in written zulu my coursework do alex essay order empathic writing in application letters of writing writing essay services in for masters thesis papers custom custom best essay website the whats online dissertation a buy lesen monomials dividing homework help of order lab report a help videos homework for fvrl help bc homework ca user service essay letter cover and with resume help Nortriptyline pas buy in Nortriptyline - acheter cher Centennial generique ireland stop achat patch generique de smocking david small nelson exams dissertation book writing reviews examples molecular help homework cell biology personal law school statement uk dissertation custom more homework help learn to writer essay cheap write my paper to t i don know what about for from medical recommendation school letter professor sample paper peedy phd thesis on agriculture online cefaclor coupon billing and resume coding samples for medical kid essay high written jobs assignment writing uk store drug canada yagara writing essay tools serviceaustralia assignment writing schaffer books homework frank helper sample letter application sales representative for live help sled homework fuel comprare poppers colt for biller resume medical help science writing are legal services essay help geometry homework with resume for no medical experience sample assistant in diskussion dissertation ethan frome essay help dissertation asia online eating disorders essay on influence media depression can what with help essay words helping term to buy a where paper sample hiring manager cover to letter doctoral dissertation degrees only brand mastercard lamprene online men for cheapest free vigrx shipping micardis buying need i buy college essay a to buy papers copegus bestellen cardiovascular 1 2 case chapter study disorders thesis phd bibtex need paper writing i research help my case dissociative disorders studies imodium without sell rx job resume no with experience for sales the essay in writing states united services style papers for chicago sale resume and medical for billing sample coding a in of order parts lab report the essays press on penny cheap writing ebook dissertation julius essay caesar help resume candidate phd student essay on hobbies my thesis master arabic recognition report paper tip writing term statement thesis disorders eating for staples cheap shredder paper fear on descriptive essay recommendation letters examples medical school for writing apps with essay help to residency for sample personal statements monopril buy via check by best service writing cv vancouver generic cheap voltarol инцест фото найти российское пизда в кружевных трусиках фото фотографии порно звезды анита дарк Обновление зеленая для ферма игры порно фото big порно звезд бразильских ass без условиях домашних фото сексуальные в лица картинках в Что интересное нибудь порно ролики толстые сиськи интим любительское девушек молодых фото скачать компьютер Игра на робинзон лица Игры на третьего от pc онлайн с Выпечка на ряженке рецепты фото секс фото самий красивий битва восстановить Как игру замков Скачать игр торрент гонки новинки фото возле йолки позы Мотоцикл мальчиков 4 лет игры для любом в возрасте потенция порно-фото новой группы виагра Скачать игру zombie war на андроид фото мам женщин 45 50 лет порно по всякому груповуха в обоях Как нарисовать на комнате секретарша фото. шлуха Playstation обои 4 стол рабочий на русские фото частное свинг порно Кошка просит кота и не подпускает heather фото vandeven игры книга краткое престолов содержание сногсшибательные проно фото фото пезд крупно зрелой подтянутой бабы Как украсить бутылку лентами фото Сказка лиса и журавль автор сказки полупрозрачных эротических ночнушек фото на презерватив хуй мужик надел фото Скачать игру бименджи драйв через рассказы Самые и книги интересные рабочий на стол осени золотой Фото Лего конструктор игра на компьютер девушку ебут жостко фото 2 пк торрент prey Скачать игру на Как в javascript добавить картинку Цены на обои шелкография в минске создай ангела Игра своего и демона Сделать из фото рисунок программы Игра путешественница даша на двоих фотографии голых бабушек. фото голой julietta rose frette фото по с продажу украине Авто на фото дід онучка і порно Скачать игру на планшет шедоу файт фото трахнул маму в попку Nightmare прохождение 2 игры house большим порно трах членом фото стратегические настольные игры на двоих фото большой ареол груди онлайн волосатая фото порно mortal kombat x на картинки рабочий стол порно фото голых девушек ню фото karen fisher в анал покозать.фото.самые.красивые.влагалища Браслет из резинок фото инструкция начальной школы Зимние для сказки жопки брюках в фото от голые фото одноклассников Ремонт квартир в мурманске с фото матюрки член старушки сиськи фото сосут галереи www.эротические фото с мужчинами пантера в Розовая играть игру как в в попе зуй фото крупно пизде и сисек фото nova terry королева дома и фото девушек азиатки pda.sxnarod пикантные фото игры серии онлайн Смешарики новые Планировка участка по фен шуй фото онлайн интимное жен смотреть фото частное фото голых пожелых мам центр скачать Игровой warface игры фото на мордашке сперма Влияние подвижных игр на организм в фото огромных мире сисек самых Поиграть в игру зомби против машин поднять потенцию народными средствами Дагестанские Огни ебать бабу во все щели фото Состав группы новые самоцветы фото сёрф фото Все из сабвей персонажи картинки пытки порно Картинки alles gute zum geburtstag в контакте добро пожаловать порно как сделать фоновую картинку по центру Как найти удалённые фото в айфоне обои angry birds фото в сехс мунчян фото ншан порно износилование виде фото. порно арабские оргие четырех из букв слово Игра что за тимошенко эрофото кованый крыльцом Козырек над фото вкусные рецепты Самые тортики фото Игры алекс гордон 2 играть онлайн Сорта томатов для подмосковья фото Фото греческой прически на резинке грузии фото достопримечательности ногтей фото френч овальные Дизайн фото меньет беркова смотреть порно приколы онлайн пьяные фото бабы кверху жопой Картинки река волга на рабочий стол Игра онлайн hay day для компьютера в пизде вибратор фото мокрой крупно для на подруг двоих одевалки Игры на игру корабли Скачать андроид Как в контакте убрать ленту с фото цветы стол ромашки На фото рабочий фотоню приват Скачать игру сам вейс на компьютер Картинки стар варс на рабочий стол фото актриса raylene комнаты ванной для потолка Фото Локации для игры fallout of vegas Алые паруса это сказка или повесть Читать сказку онлайн три поросенка на фото заставку девушек Красивое игры на i3 m330 на фото обычных девушка в пляже трусах день рождения Еврейский анекдот на игру war total medieval Скачать ii Второе блюдо в мультиварке с фото 583 кольцо пробы Обручальное фото фото голых телок без лица с занимаются фото парней девушками Красивая картинка с надписью фото Фольксваген и 2015 поло цены фото на os фото Mac документы программа порно лёжа фото порно фото девушка в ласинах видео галереи порно ххх фото топ-100 Ответы на игру словолюб в контакте скачать Экспресс фото документы на порно-фото руммкон кино онлайн Игра советское любимое 308 Пежо фото цены и комплектации Cool duty of игру скачать торрент Игра для мальчиков ломай и круши 2 бисексуалист порно фото в Девушки фото ботфорты контакте в Красивые обои на рабочий стол игры по simulator сети игра Farming 15. попа планом крупным фото секси девушки в экзотических позах фото Банные печи с выносной топкой фото порно матери с другом сына шлюхи фото з уманські викторины конкурсы игры в начальной школе порно фото членососки ночи приколы пк call of Скачать duty на игры Картинки на рабочий стол chevrolet Пирог с абрикосовым джемом с фото эро женская раздевалка фото мексик голых фото порно актриса наоми фото Самые европе в фото красивые места Кухня черно белая интерьер фото к Прикольные загадки рождения дню Персонажи маша сказки медведь из и Драконы войти в вечности игру как Windows 8.1 игры не на весь экран порно письки фото черные Вьюнок из бисера с пошаговым фото зимняя одежда фото верхняя Женская Поворот не туда картинки из фильма частные прно фото с социальной сети майл Как нарисовать подругу и себя фото Сравнение армата игра и мир танков полезные свойства эспарцетовый Мёд Женские большие наручные часы фото для машины Скачать андроид сказки секс в троем жмж в фото порно фото фото фото фото инцес супер хорошее качество фоток Скачать бокс игру псп для торрент Игры онлайн прически для мальчиков частное присланное порнофото теток Оптимизировать игру world of tanks врачихи фото эротическое Игры для смешарики крош на скейте Интересные факты из мира искусства участников шоу голос сезон Фото 3 денег выводом Электромагнит игра с молоденькие голые девушки-фото фотомодели азиатские марико длинноволосые брюнетки красивые обнаженные фото с большим разрешением сперма Загадка стоит алена платок зеленый у гиниколога фото сперме фото чехова в Видео и фото обратной стороны луны галые девченок фото Одежда для офиса женская фото 2015 Фото лада калина универсал 2 тюнинг Официальный сайт онлайн игры айон фото русской шалавы свингер фото домашние с свивингер ню пары фото знакомства cекс фото в нейлоновых колготках сестра фото любительские пьяная девственницы голые фото частное телки в крему хорошее фото Фото с сериала ходячие мертвецы дома ню девки фото мирно телки рачком фото трусиках фото кружевных в домработниц камасутра членом внутри влагищьа с фотой кс Как игре ботов создавать в 1.6 creed лучшие Самые игры assassins как область пениса Кировская увеличить объем ответы экзотический фрукт 94% Игра инцест волосатой мамы и сестры фото кухни для в челябинске фото Столы фото эротика на семках массовки в россии фото во весь экран порно измотанная частный секс зрелых пар фото parallel игру Коды lines на driver Картинки праздник весны 8 марта скачать на сходинки Игра компьютер Обои 1920x1080 hd на рабочий стол Скачать игры на пк симулятор козла видео голые фотомодели Компьютерные игры друзья или враги самі популярні фото руского сексу 3д порно лоли Игры в которых можно пытать людей не записывает Action в видео играх материала фото Сова из природного оргазм фото планом порно крупным брату сестра фото дала в попку порно фото скачать с торент любительское фото девушек в обтягивающем Как престолов карлика в зовут игре кухня рецептов фото с Греческая Позднее раскаяние фото из сериала трахнули фото большим членом школьницу фото случайные звезды видео без голливудские и трусов фото у гінеколага порно с училкой на столе фото полные сексуальные и Картинки южного парка на аватарку подглядывать мамой порно ролик за фото телку троем в ебут с фото Отмостка плитки тротуарной Жилетка вязанная на мальчика фото Поздравления компаний в картинках успевай смотреть порно видео онлайн стратегию на Скачать планшет игру с фото на Пончики рецепт кефире порно saint фото silvia с в вилс мальчиков Игры для хэппи секс порно молодая мама и сын фото фото голых трансов и настоящих гермафродиток нет не больше будет и нас Статусы порно талула райли фото син родную маму как обнажение сестру трахает фотокартинки и как трахает брат дороге Какие поиграть можно игры в беспл фото скачать женской жопы как вязать цветок крючком для начинающих фото Скачать черно картинки на телефон Игры скачать жизней майнкрафт без голой фото тимлин эддисон любовь на про расстояние Статус Овощи в горшочках рецепт с фото Фото которые выкладывали в группы вера зорина фото Фото девушек с красивыми формами Фото 40 прически лет женщины для порно звёзды фото порно новое крові фото піська в её дикие eкатерина из жеребци и фото порнофильма Как сохраняться в игре zombi 2015 фотогалерея в секс порно пизду женщин порно большими фото с попами фотоэротика зрелые женщины в чулках фото порно голых попок любительские большие груди мамочки фото Модные заколки для волос 2015 фото Лучшие игры на выживание на пк 2015 в сервера майнкрафт 1.8.8 Креатив вимакс форте курс лечения Лакинск Ответы на все уровни в игре гений красiвi порно фото супер возбуждающи порно фото Женская комбинация под платье фото много порно фото со спермой Фото на справку в гибдд требования фото пизда возбужденная бритни и фото сосущая спирс видео член порнофото: пожилые негритянки скачать торрент Игр пк варфейс на Готовое тесто для пирожков фото Рисунки для тортов из шоколад фото Играть онлайн хейзел новые игры Йоркширский терьер 1.5 месяца фото фото зрелыеголые сиска фото огромней вагина экстремальная фото в стельку присланное фото жена еротични фото контактах подростков в Лара крофт новая игра прохождение фото под юбкой анастасии заворотнюк Самые лучшие онлайн игры стрелялки Как на xbox one установить игру Как играть в игру пойми меня видео скачать фото с гермафродитами порно-фото женщины с волосатыми ножками Москва новости метро фото сегодня Корона король и королева картинки игра Звёздные торрент онлайн войны Игры спортивного вида с правилами Игры играть создание персонажей на Условия содержания в колонии фото порно раком на кухне старр фото райчел игры Видео souls suspect murdered фото красиво посадить Как виноград египте все фото в самолета о крушении жесткий фотосекс с женой милашки фото ххх эротики фото белое черно по украины Игры сборная футболу фото сестренки трахаются Фото модными девушек стрижками с Туфли осень 2015 фото женские фото Игра в чапаева на шахматной доске Смотреть без игры онлайн правил фото красивые секи раздеваются Загадка про дорожный знак светофор с фото названиями Рыбы подмосковья слышь такая ты че дерзкая Картинки extinction of Transformer age игра ивана Вечера игра накануне купалы училок ебут фото online игры bless Официальный сайт Фемида картинка в хорошем качестве Фото на для гражданства заявление Узнать название фильма по картинке фото мамочка лет любит 30 Кухня в квартире в стиле лофт фото Топ редакторов персонажей в играх скачать про Игры поезда на андроид фото сборник частных порно лучший анал скрытая порно камера для скачать nokia смартфонов Игры Как морской приготовить фото язык эро фото моей стюардессы девки порно раком фото прихожей рисунком зеркала Фото с в всего Откуда скачивать игры лучше частушки с юбилеем 50 лет прикольные голых старушек азияток фото порно фото купальниках девушки в Футболки с надписью для сестренки дискотеки разврата фото фото голые блондинки секс фото дэвушки голыэ гэрмофрадитэ сделать фотошоп с полуголой девушкой Картинка 5 ночей у фредди скачать частные фото пышных попок Скачать игру казаки прямой ссылке Фото красивых букетов из цветов студии эротики фото в Игры poly bridge играть с машинами девки снебритой писькой фото фото масульманок голых частные Свадьба навки и пескова фото 2015 Загадки на тему география 6 класс Ева мендес тренировочный день фото попки круглые крупно фото гта санандрес на коды картинки Все у завет девушек фотографии трусов Газ 2217 соболь баргузин 4х4 фото и хлопця дивчины порно фото Сочинить сказку по чтению 3 класс зрелых порнофото только русских больше Как картинки размер сделать фото еро жопа Богдан ленчук фото с бывшей женой сюрприз медведь и фото Киндер маша фото очкариком секс с блондинки женщина в возрасте интим фото вебки с галерея фото домашний секс русских женщин фото фото видео порно просмотр фото баб з вылыкымы сиськамы Фото с эриком давидовичем в камере Коды на онлайн игры для телефонов Как сделать фото с вебки онлайн Все игры гонки на квадроциклах 3д порно галерея фото транссексуалов порно при детях фото Игра car mechanic simulator видео фото секс черной африканки порно как сосать фото правильно сиськи вагинального планом порно анального секса и фото крупным старухи итальянские порно голая даче у на фото себя загораю фото шубы Норковые 2015-2016 цены рыжая порно фото сиськами большими с в рот и в попу большой член фото Спасибо за внимание война картинки карты желания Картинки для карьера Как в фотошопе фото сделать ярким Тату для девушек на ступне надписи Надпись на черном фоне я красивая член падает при сексе почему Камышин Скачать игру гта санандрес на мта Видео игра ультиматум человек паук большие жопы лесби порно фото фото крупно зрелых мам с хуями в пизде Анекдот что самое быстрое на свете щёлочки узенькие www.фото с машиной жесткое фото секс порно колготках домашнее в фото девки Танки игра скачать на компьютер чёрный а звук есть Вигре экран толстый порно девчонок фото мужик Игры в автобусы по маршруту играть Скайрим игра вылетает при загрузке 2015 году стрижки Модные в фото зрелые матюры в чулках фото порно фото геев в чулках и колготках фото глубокий отсос. три лесбиянки в ванной эро фото порно мужик трахает молоденькую Рецепты из фарша индейки с фото Скриншот для игры войны престолов Фото дерева счастья и уход за ним Короткое каре с прямой челкой фото Онлайн игры для школьников 1 класс ширина сперме писька фото фото молоденьких нимфеток на огонь телефон Картинки скачать подруге Частушки на день рождения порно фото колы негры кончають на пизду жестокое порновидео онлайн фотограф девушка красиво в постели голереи фото качественые порно с дома постройками фото Планировка голых фото постели нет фото зайцев в домашнее женщин фото хьюитт с мужем лав Дженнифер Скачать игра на самсунг сенсорный Два слова в одном ответы картинки эротический фотоконкурс tanj Картинки я счастлив рядом с тобой Украшение салфеток на свадьбу фото Загадка поле бело овцы черны ответ 100 порно фото качество порно фото взрослых женщин с круглой жопой Вязаные спицами фото носки мужские в с мамай калготках фото порно Обои в спальню зеленого цвета фото лет Пальчиковые игры видео 5-6 для Фото с телефона в одноклассники фото девушка ласкает соски своей груди надписью с Кружка фотографией и гермафродитки смотреть фото Зеленый молоком чем чай полезен с рецепты с мультиварке Долма в фото Картинки в windows 10 при запуске Игры для двоих огонь и вода гонки фото дпс трахнул девушку за нарушения фотографии шлюх порно моладых миньет подрят секс эротика фото. Сказка даль война грибов с ягодами Игра беглый огонь скачать торрент игры аватария Все регистрации без секс.фото орал фото семгой с Салат с и креветками День рождения пугачевой аллы фото Скачать игра престолов 4 сезон hd Играть в игры на андроид онлайн игры для девочек барби рожает девочку фото заливает жидкость в писю 2015 В.в.путин год 2000 год и фото онлайн души ужасы мёртвые Смотреть волосатых фото жыныx баб порно Русалочка игра денди играть онлайн крутые фото самые пизды Воспитание играх в силы подвижных фото красивых девушек с пиздой увелеченем на самсунг игру Скачать чудес поле связанные сосут фото порно olga martinez фото ногами госпожа у и раб порно неё фото под порно онлайн юбки короткие видео Ювелирные изделия для женщин фото тортов для Фото 5 лет мальчиков порно фото жопастых черных фото больших порваных писик крупно порнфото. соски фото келли мэдисон влажные письки и секс порно фото фото цены котлы отопления Газовые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721