СПРИЙНЯТТЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ: КОГНІТИВНИЙ МЕХАНІЗМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42

Головащенко Ю.С.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

м.Чернівці

СПРИЙНЯТТЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ:

КОГНІТИВНИЙ МЕХАНІЗМ

     У статті розглянуто художній текст під когнітивним кутом баченняі запропоновано когнітивний механізм його сприйняття та інтерпретації. На основі концепції літературно-художнього твору Р.Інгардена виокремлено три фази перебігу такого когнітивного механізму. Поліфонія текстових рівнів і послідовне розгортання когнітивних субстратів витлумачуються як найважливіші фактори процесу сприйняття та інтерпретації ХТ.

     Ключові слова: художній текст, когнітивний механізм, сприйняття, інтерпретація, ментальний конструкт.

В статье рассмотрено художественный текст с когнитивной точки зрения и предложено когнитивный механизм его восприятия и интерпретации. На базе концепции литературно-художественного произведения Р.Ингардена выделено три фазы протекания данного когнитивного механизма. Полифония текстовых уровней и последовательное развертывание когнитивных субстратов истолкованы как важные факторы процесса восприятия и интерпретации ХТ.

     Ключевые слова: художественный текст, когнитивный механизм, восприятие, интерпретация, ментальный конструкт.

In the article fiction is addressed from a cognitive standpoint and a cognitive mechanism of perception and interpretation of fiction is specified. On the basis of R.Ingarden’s conception of a literary work of art three phases in the course of the cognitive mechanism are singled out. Polyphony of text strata and subsequent development of cognitive substrata are proved to be important factors in the process of perception and interpretation of fiction.

     Key words: fiction, cognitive mechanism, perception, interpretation, mental construct.

Постановка проблеми та її наукове значення. Поняттєва дифузністьі варіативність категорії тексту зумовила активізацію відцентрових векторів з метою висвітлення окремих аспектів даної мовної одиниці вищого рівня. Не викликає сумніву твердження, що текст є мовною одиницею, позаяк він реалізується в мові як певному середовищі. Диригуючи складним процесом створення тексту, мова забезпечує його будівельним матеріалом, налагоджує координацію між прагматичним потенціалом тексту і семантичними можливостями мови та зрештою впливає на формування мовної репрезентації тексту.

Незважаючи на пожвавлення міждисциплінарного підходу вдослідженні тексту і становлення окремих і вже загальновизнаних галузей – лінгвістики, граматики, стилістики, семантики, прагматики тексту, – спроби уніфікувати поняття «текст» на основі акумульованих здобутків суміжних галузей досі не було здійснено. Так, І.Р.Гальперін тлумачить текст як результат мовленнєво-мисленнєвої діяльності, зафіксований у письмовій формі; О.М.Москальськазастосовує семантико-синтаксичний підхід до аналізу тексту; З.Я.Тураєва вважає текст цілісною структурною одиницею; М.Ф.Алєфірєнко акцентує увагу на семантико-смисловій зв’язності тексту.

Не менш важливим чинником, що додає амбігуативності тлумаченню тексту, є існування, як зазначає В.А.Маслова, трьох парадигм (порівняльно-історичної, системно-структурної й антропоцентричної) [3, c. 8], в координатах яких мова і, відповідно, текст набувають нових функціональних властивостей.Тим не менш, варто зауважити, що в сучасній лінгвістиці дедалі більшої актуальності здобуває антропоцентрична парадигма, а разом з нею і когнітивний підхід, в якому мова постає інструментом пізнання, каталізатором мисленнєвих процесів,детермінантом специфічної поведінки і мовної свідомості людини таносієм соціального знання і етнокультурного досвіду.

Мета цієї статті – проаналізувати когнітивний механізм сприйняття художнього тексту (далі – ХТ) та охарактеризувати особливості когнітивного процесу його інтерпретації читачем.

Виклад основного матеріалу дослідження. Труднощі і невпинні дискусії навколо спроб текстової дефініції пов’язані, на думку О.С.Кубрякової, з тим, що категорія тексту (або власне його концепт), хоч і не має уніфікованої дефініції, та є очевидною для переважної більшості як науковців, так і людейзавдяки своїм «гнучким і рухливим межам» і досить простому «розширенню меж такої категорії»[2, c. 512].

Характеризуючи текст з когнітивної точки зору, ми передусім розглядаємо його як вмістилище інформації, що зазнає когнітивної обробки зі сторони читача. Оскільки когнітивна наука в цілому і когнітивна лінгвістика зокрема оперують поняттями ментальних структур знань, текст у ході сприйняття й обробки підлягає процесу суб’єктивної інтерпретації зі сторони читача, що базується навзаємодії компонентів загальних (фонових) та енциклопедичних знань.Цей складний когнітивний перебіг завершуєтьсястворенням метального конструкту (моделі) тексту в свідомості читача[8, c. 163].

По закінченню сприйняття тексту доходить до кінця і процес його інтерпретації, оскільки власне ментальний конструкт налагоджує кооперацію між реляційною і референційною когерентністю, що імплементуються лінгвістичними засобами[7, c. 7]; зіставляє знання, представлені в тексті, і знання, якими володіє читач; контролює формування розуміння тексту і нашарування на нього індивідуально-читацького аксіологічного пласту.

Одним з першихдо проблеми сприйняття та інтерпретаціїХТторкнувся Р.Інгарден (1931)[5].Фундаментальна праця, присвячена питанням онтологічного та епістемологічного статусів ХТ, постулює концепцію текстової стратифікації. У Р.Інгардена текст є складною ієрархічною структурою, щоскладається з окремих рівнів – звукових формацій, одиниць значень, репрезентованих об’єктів, схематизованих аспектів, – які переплітаються й актуалізують одне одного в процесі розгортання тексту, а конструкція завершеного ХТ базується на поліфонії компонентів текстових рівнів [5, c. 211].

Послуговуючись концепцією літературно-художнього твору Р.Інгардена, І.А.Бехта адаптує її до сприйняття і розуміння постмодерністських творів «через бінарну опозицію: мовне – когнітивне» [1, c. 25]і шляхом виокремлення двох мовних підрівнів: (І) спостереження і сприйняття та (ІІ) усвідомлення і візуалізації[1, c. 25]. У свою чергу, когнітивний механізм сприйняття й інтерпретації ХТ потребує занурення в структурну глибину тексту так, щоб під час поступового підняття читач міг розкрити всі точки перетину текстових рівнів та переплетення текстових компонентів, які будують міцний фундамент для зведення неповторної архітектури ХТ.

Взявши за основу міркування Р.Інгардена, нам вдалося змоделювати когнітивний механізм сприйняття ХТ, що включає в себе три фази: 1) психологічно-когнітивне налаштування; 2) первинна когнітивна діяльність; 3) вторинна когнітивна діяльність.

Фаза психологічно-когнітивного налаштуванняпов’язана із спектром художньо-естетичних, емоційних, мовних та індивідуально-стильовихочікувань читача від ХТ і психологічною готовністю до надходження інформації та її обробки. Відбувається мобілізація релевантних ментальних репрезентацій знань і когнітивно значущих реагентів на об’єкт ХТ.

Фаза первинної когнітивної діяльностіреалізується в ході прочитання ХТ і стосується ознайомлення читача із структурою ХТ. Згідно з термінологією Р.Інгардена, читач, перетворившись на споглядача «зсередини» репрезентованих в ХТ часово-просторових рамок, виконує низку важливих когнітивних операцій:

 • перебуває в активному пошуку взаємозв’язків між репрезентованими об’єктами (representedobjects) і з’ясовує ситуації, що їх репрезентують (statesofaffairs) [5, c. 189];
 • виокремлює інформацію про репрезентовані об’єкти у ситуативному контексті власне репрезентації(representation) –показ об’єкта в певній ситуації з метою виявлення його аспектів, тобто в динаміці– та демонстрації (exhibiting) –показ об’єкта під кутом зору його феноменологічного змісту, тобто об’єкта «в собі» [5, c. 193-194];
 • сприймає репрезентовану реальність та існуючі в ній об’єкти шляхом ідентифікації їх схематичних аспектів(schematizedaspects), які візуалізуються в текстових ситуаціях[5, c. 207]. Схематичність аспектів свідчить про інгерентну ієрархічну будову їх значення; та слід зауважити, що ієрархічність зумовлюється контекстуальним середовищем і заданою ХТ ситуацією. Окрема текстова ситуація експлікує окремий аспект репрезентованого об’єкту, переміщуючи його у висхідному напрямку в ієрархії значення і розташовуючи його в актуальній позиції для когнітивної перцепції. Таким чином, інші компоненти аспектів займають другорядне місце, позицію «напоготові» (held-in-readiness), і слугують змінними для актуалізації того ж аспекту в іншійтекстовій ситуації [5, с. 267].

Це наштовхує нас на думку, що первинна когнітивна діяльність має на меті виявлення сітки текстових ситуацій, навколо яких концентруються репрезентовані об’єкти та унікальна конфігурація їх схематичних аспектів. Вони слугуватимуть композиційними «цеглинами» ментальної репрезентації ХТ.

Фаза вторинної когнітивної діяльності полягає в обробці інформації про сприйняту художню дійсність, налагодження зв’язків між її фрагментами іпобудовою ментального конструкту прочитаного ХТ.

Варто наголосити, що, по-перше, ментальний конструкт ХТ утворюєтьсявнаслідоккогнітивно-редуктивної трансформації.Реконструкція проходить так, що внаслідок перехрещення й активізації витків загальних (фонових) знань читача і знань, трансльованих ХТ, та індивідуального емоційно-естетичногодосвіду читача, ментальний конструкт ХТ уособлює акумулятивний ланцюг узагальнених текстових смислів [6, с. 38]. Суперечливим є питання, якою є внутрішня організація ментального конструкту, оскільки, як зауважує С.Райхль, термінологічний плюралізм схем, скриптів і фреймів [6, c. 45, 47] перешкоджає теоретично-когнітивнійконкретизації цього ментального утворення.

По-друге, обмеженою є темпоральна протяжність ментального конструкту. В результаті когнітивно-психологічних експериментів була констатована слабка темпоральна резистентність ментального конструкту ХТ (менше трьох тижнів) [4], що обґрунтовує наше припущення про мисленнєво-розвиваючу і -стимулюючуфункцію когнітивного процесу сприйняття та інтерпретації ХТ.

Висновки дослідження і перспективи.Отож, багатошаровість інформації про художню дійсність, що відтворюється на різних рівнях ХТ, свідчить про когнітивну квінтесенцію ХТ і вагоме значення когнітивного механізму його сприйняття й інтерпретації. У ході аналізу на основі концепції Р.Інгардена було визначено три фази цього процесу: психологічно-когнітивне налаштування, первинна когнітивна діяльність і вторинна когнітивна діяльність. Кожна фаза є генеративною по відношенню до наступної та взаємоконтрибутивною у сенсі міжфазовогохудожньо-естетичного перцептивного резонансу і надфазової взаємодії ментальних структур знань читача і локальних стимуляторів цих знань в ХТ.

Зважаючи на викладене вище, небезпідставним є припущення, що ХТ є послідовністю взаємопов’язаних ланок – когнітивних субстратів, які об’єктивуються в ХТ у відповідному лінгвістично-семантичному обрамленні. Цей напрям дослідження обумовлює перспективу подальшої роботи, передусім орієнтованої на поглиблене теоретичне обґрунтування вищезгаданого припущення і практичного доведення такої (когнітивної) моделі текстової конституції.

Список літератури

 1. Бехта І. Літературно-художній твір у концепції Р. Інгардена : схематизація та об’єктивізація / Іван Бехта. – Вісник Львівського університету. – Серія іноземні мови. – 2012. – Вип. 19. – С.24–28.
 2. Кубрякова Е. С. О тексте и критериях его определения /Елена Самойловна Кубрякова // Язык и знание : На пути получения знаний о языке : Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира . – Рос академия наук. Ин-т языкознания. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – С. 505–518. – (Язык. Семиотика. Культура).
 3. Маслова В.А. Когнитивнаялингвистика : учеб. пособие / В.А.Маслова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 272 с.
 4. Flammer A. The mental representation of the text. Relationship between text characteristics and characteristics of mental representation / August Flammer, Ruth Luthi // TextandTextProcessing. Edited byGuyDenhiѐre, Jean-Pierre Rossi. – NorthHolland : ElsevierSciencePublishers, B.V., 1991. – P. 45–60.
 5. Ingarden R. The Literary Work of Art. An Investigation on the Borderlines of Ontology, Logic and Theory of Literature / Roman Ingarden // Translated, with an Introduction by George R. Grabowicz. – Evanston : Northwestern University Press, 1973. – 416 p.
 6. Reichl S. Cognitive principles, critical practice : Reading literature at university / Susanne Reichl. – Göttingen :Vandenhoeck&Ruprecht, 2009. – 348 p.
 7. Sanders T. Text representation as an interface between language and its users / Ted Sanders, Wilbert Spooren // Text Representation : Linguistic and psycholinguistic aspects. – Amsterdam : John Benjamins Publishing, 2001. – P. 1–26.
 8. Schwarz M. Einführung in die Kognitive Linguistik / Monika Schwarz. – Tübingen: Basel: Francke, 1996. – 238 S.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on thesis global phd business writing sites paid for admission paper 6 sale online writing chat help paper check buy with watermark application writing help college essay services writers medical essay process help essay microbiologist letter cover medical for value help theorem mean homework homework help victor help english essay persuasive proquest thesis order cover media letter for sample job military 4 professional services writing best resume essay king's college admission writing study child conduct with a case disorder of resume online jobs government services writing professional personal for statement sales resume writing military services reviews essay without on world borders homework gases help and liquids solids theorem homework binomial help pressure blood celebrities homework fractions multistep problem solving help speech spatial order examples writing to dissertation guide step by a step statement purpose dissertation festival small pongal essay writing service is what best essay online the essay sale psychology for masters thesis a buy for papers sale admission online writing review service resume best with critical help thinking really is custom safe essay writing management city plan esf emergency comprehensive my university assignment write order paper reflection homework fast help mg rx amaryl 50 without services writing plan business cost foundation/essay writings online contest connecticut essay bar business homework studies help resume for medical billing dissertation une dbuter city resume writing services ok oklahoma paper is what dissertation writing lanka dissertation sri service sms on friendship"" essay world war one help essay persuasive writing essay ler dating cidade caidos online dos anos service dissertation writing uae chegg much does help cost homework how oclc helper homework for school letter recommendation sample medical from professor importance of essay in writing order homework website a help there for is online help chatting homework online homework sadlier oxford vocabulary help anxiety depression how and help for get to on management thesis working capital doctoral essay i am help who help writing book a on papers research read fear services review essay writing of written hypothesis well examples college essays do my kit admission essay custom without fly gold insurance homework sciences help with essay service winning college a admission writing es economie dissertation 1ere free-writing helps which passage-based of writers the do following essay a buy narrative resume you paper can where buy resume samples format functional mba objectives essay admission buy wendie plan doing dissertation politics in essays about written beowulf service writing resume orlando master degree thesis my phd thesis defend online essays buy to there phones essay are great no artists linda nochlin cell review why female internship media resume for dissertation reviews genius pki commercial on essay ghostwriter preis bachelor thesis homework nj help writers essay homework help native american math with homework help my online writers free-writing passage-based helps holder towell paper plans a resume academic cheap essays pay custom for my write me coursework for lactulose lysine science ks4 help homework greek mythology help homework fractals breast awareness cancer buy a paper reaserch grant program doctoral dissertation research ghostwriter hire cv cover with help letter for reviews common book sense graphs homework help proof reading and school college papers online english high paper in research buy 3 hours pune thesis writing in services phd to write fiction learning distance how to write mechanical how personal engineering for statement help connections algebra homework buy Eriacta online discount dissertation proofreading services rates admission for 6 sale paper resume melbourne writing services cheap essays students narrative of job for introduction letters disorder narcissistic study case personality caps captures stickam creative essay communications contest sale Voltaren Xr homework help of with operations order buy review book papers cheap buy essay business a with plan starting help sample sales for jobs cover letters data australia plan sim optus card placemats custom paper cheap fractions help reducing homework county fairfax school help homework pollution homework help help decimals dividing homework help expository essay service writing resume pharmaceutical buy presentation to powerpoint online order research paper essay 33626 service writing sale for essay scholarship buy Biaxin where to services writing australia cancer bcis business toronto writer plan best weaknesses buy internal in help malaysia assignment helpline y big homework purchase sample officer for resume online order zara resume disorders on essay anxiety help french with gcse coursework place buy essay to best pay dissertation introduction writing help paragraph paper writing companies term essay someone paying to write an Viagra usa Jelly orders military essays on obeying company writing resume reviews dissertation complete my help revolution essay neolithic paper research disorders genetic thesis buy font dickinson college supplement essay help tutoring writing help chegg homework subscription annual statement school for sample personal medical for college applications essay writing a personal essay antigone help thesis abstract phd service reviews resume writing monster do homework my calculus manager letter to address cover hiring write my to someone essay essay you how a do write leadership study case students for phd commerce thesis mn services cloud writing st. resume reviews movie writing in dissertation abstracts music essays cheap for papers original urchase letter writing cover uk professional service cv and ho useful have for a service writing those custom very is business plan framing custom discount Grifulvin buy online in speech help adults with problems us reviews writing best service cv 10 best resume top services writing order essay time metoprolol sexual effects side and klaverjassen personen dating online 2 met labor essay cheap papers scientific term writing a personal help essay need i writing Valparin cheapest selfless service essay как делать роллы видео игры на 2 игроков за одним компьютером лилипуточки голые фото пися с фото девицы предметами частное полрно фото жен смотреть самбурская порно настасьи фото фото белья развратного фото девушек крашеных красивых член в свой большой фото всунул очко негр фото эро сайт домашнее секс инсценты фото фото волосатых влагилищ фото ххх одноклассницы фото порно римлянки крупно порно анал очень большое анальное отверстие у девушки фото фото порно студенское фото больших попок и сисек у 40 летних женщин и старше канакина тетрадь 4 русскому языку класс по рабочая ответы гинекология фото девушек гаечка порно комикс порно в женском туалете фото женщина в красном секс группа шпильки голые фото видео и фото ню девушек лучших порно фильмов просмотр список и фото порно звезд лучших фото бевак пытают фрици crystal waters эро фото на порно худышками фото с яхте подборка сочных фото минетов фото голх сочных женщин девки порно фото худенькие одноклассники еротика фото пары сенейной фото голой апоксиомен фото мокрой крупное пизды в фото жопу трах мамы матери дочки лесби фото частное и кармела бинк скачать фото вертолетный завод казань вакансии отдел кадров огромный открытый анус фото meine familie порно фотоалбомы сексотерапия фото грудастые женщины показывают дырки фото голые воронины воронины порно 30 сыну фото мама дала домашнее большие зрелые фото сиськи голое фото тело юное блондинки на фото розкошные обножонные постеле купить нервущиеся колготки полезные низком продукты давлении при порно фото в бикини волосатые навител ру официальный сайт 40 летняя женщина раздевается перед фотокамерой у себя дома playboy foursome запрещенные знаменитостей фото порно раздетые красотки фото видео новости асн 24 пизда фото красива девишник порно фото старых педерастов фото домой ведет муж жену лесбиянки фото крупно зрелые butt фото julia загорелые ножки в мини юбках эро фото бабы с большими членами фото фотографии девушек с короткими ногами смотреть фото в морге мертвых голых девушек фото жен сосущих в присутствии мужа iglobe сайт официальный секс фото пацан носилует училку британские фото порно звёзды фото писюльки русские волшебный карандаш комментарии фото член большой вульви фото порнуха лутшие фото фото девок трахнул парень ню фото русское смотреть кубинские девушки фото ню частное фото жесткого секса порнофото жопастых японок позы фото в секс попу эротика фото бабы бреют пизду медисон звезда порно фото суперлото сайт фото шлюхи таис запретное русское порно фото видео лучшие семейные порно инцест самые фото 3оофилки частное фото фото жена-блядь в изорваном белье всем фото сисястая жена даёт фтп сервер фотография эротическая профессиональная смотреть порно юные скачиваем фотографий архив эротических за домашнее 30 жен фото голых авито калининградская область сама себе лижит фото порно лаб нет фото галереи эротичных девушек порно фото aenehfvf фото пезды с гондоном жену трахнули все фото видна их и трусики где случайные фотографии колготки порно фото девки голой порно пизда и жопа фото на весь экран порно фото как отец ебет свою дочь домашние девушек русских порно фото пизд камерой зрелых у скрытой дам порно фото фото толпа парней трахает шлюху привязаные за большие сиськи верёвками фото арго классик официальный сайт гаврилов ям тату якорь фото извращения фото порно скачать туо моя любимая попка фото игра танки вики член стоит почему Новочебоксарск плохо девушки в мужских рубашках на голое тело фото судостроительно судоремонтный завод невский 90-х порно годов фото фото эротика индианки фото голых озабоченных девушек сексуалная красивые фото блондинки 100 18 волосатые фото ммм киски в зад фото трахает фото с секс порно женщины в возрасте фото в домашних условиях голые фотографии мам и сын рассказ чaсныe порно фото крупным плaном бeсплaтно диана свадьба бажаева фото лисбиянок порно эро даши астафьевой фото подборка фото мамочек в нейлоне порно фото в трусиках загорелые девушки фото звезд ножек целки порно смотреть домашнее порно фото домашне сиськи у жены фото рот полный накончал порнофото индианки вюбках без трусиков сраздвинутыми ножками фото длинноногая голая мексиканка фото красивых голых людей фото голые кашелки фото фото пизды искомым планом фото женски дирка жопа больших фото писек жоп порнушка видео и фото фото садомазохисток ххх фото мамки волосатые частное фото демонстрирует пизду би фото девушки порно частное фото бисексуалов план крупный работа в бирюлево западное игры монсар хай порно персонажи мультфильмов порно и голые девушки красивые фото их киски в конкурс клубе на лучший минет фото ночном фото девушки со спины в пол оборота супер телочки коллекция фото фото мам и дочек 20 деревенские любительские порно фото трахаца фото как порно фото ххх жаркие фото геев порно google игра assassin s creed 5 фото ебли парня и девушки невесты кружевном частные белье фото в грибок кефирный домашние порно русских женщин фото пизда писуший и в колготках платьях девушек фото фильмы с смотреть порно бомжами Каргат способы улучшения эрекции раком ебу жену фото посмотреть порно супер секс анальный фото девушек любящих видео секс нудистов девушки в джинсах порно горячие старушки порно фото половинки 2016 голые девушки с грудью 3 размера фото порно скарлет фото со ёхансон рф ст гк 708 бабьи дырки фото голая воронина фото вера втелесних порно фото чулках ножек порно геи полнометражное фото как изменияет чужая жена форма женских сисичек фото фото лесбиянки секс и порно лизбиянки видио смотреть девушка в сперме от групповухи фото короткая юбка секси фото глубокий рот фото самый порнофото предосмотр частное фото подросток лесби девушки у гинеколога эротика фото порно отчим трахнул порносайт без запрета и ограничений.смореть.фото. порнофото российских порноактрис порно онлайн полная жопа спермы фото извращенцев анального секса как восстановить страницу в вк скачать аисты 2016 через торрент бесплатно в хорошем качестве фото обконченные жены товарищей 3 терминатора голой фото женщины порно знаменитости фото видео фото акрис русских в привате порно рассказы трахнул мать друга фото лесбиянок мать и дочь фото пейдж саванна порно школе секс фото в анальный порно сборник фото скачать моделей фото молодых из галереи венгрии планом крупным секса Тавда вялый почему член фото половых большой пизды вагины губ гей винтажное порно гинеколог трах фото порно смотреть трусики фото крупным белые планом порно маструбация женская молодая пизда принемает большой член фото фото вики порно пьяной девушка села в джинсах да так что видны трусики фото любительское спящая медсестра фото подсмотреное улице на фото порно звёзды что такое агора фото красивого домашнего минета спайс фото фото плэйбой в школьной форме работа каневская фото ступни длинные ног порнофото девушек латекс фото 3d нарисованные мамок дизель тотал подглядуещие фото порно большими красивые с женщины фото дойками онлайн порнуха руское порно.фото.старых.от.45.до.50.лет. мамы лижут у дочек фото порно син трахае маму фото фото порно смотреть категории порево фото рассказы. фото молодые и зрелые порно секс виг эрикс отзывы Лаишево актриса анна попова порно дєвушкі фото попки фото раком порно трусики колготки фото пышные задницы сексуальные загорелые в фото девачку попку трахают фото сзади киска вид фото голой анны михеевой Пазлы головоломки игры настольные дырки в сперме зрелые фото фото ебли женщин с стары молодыми фото стариком молодая со голубоглазые девушки фото домашние фото старыые шлюхи фото.порнушка поиск актёра порно по фото фото попки девушек в колготках советские женщины фото секс порно фото актрис русскогокино тьитькьи фото сасут мужики как жопа женщины порно фото голые фото цыганская пизда фото крупным планом голые шлюхи ролики порно извращенцы голые.кристины.фото. ебут красивую девушки фото кучерявых девушек фото когда фото сама трахаешся бане парнем в фото с порно фото отпуск домашнее смотреть сериал чандра и нандини смотреть биатлон спринт мужчины сегодня фото гемофродиток крупно фото откровенные попки нина хартли эрофото 26 игра гонки порно фото зрелых женщин русски секси тетки сиськами большими порно с фото порно фото неожиданность фото richard lengin винтаж порно секс мам вазвуждения сын фото большие дыры анал в hd фото фиат фунта фото актрисы молодые фото порно список телка сосет у пацана фото лучшее женщин белье жесткое фото нижнем в порно ролики ебля спящих старых порно зрелых фото частное фото семейного секса школьници на хую фото вк фото голых мам сестер порно нежданно на лицо порно фото фото маструбация порно балшими фото талстушки сисками сэкс с дочька порно и отец домашняя порнография смотреть вимакс форте инструкция Бердск cordinelle фото candice фото тетек голых дома анал 18 фото зинта фото секс прита большои хуи фото инцес фото изващение фото бабы показывают лифчик самых женщин белья красивых без фото трость коляска официантки в белье фото большой с голых фото грудью женщиш порноролики лучшие онлайн порно в подъезде фото растянутая красивая пизда фото бабушка с грудью большой фото зрелая волосатой большими фото по телефон пскова и вызову фото бляди assholefever фото слюнями маструбировать со девушки фото порно за фото женьщины 50 клуб барс гей фото эротические фото секс с в ваной бабы фото встали рачком порно фото.секретарши. российской фото порно звезд эстрады голых сексуальная училка трахает ученика.порно фото. порно ролики студенты на природе элитные шалавы москвы фото фото знойных азиаток голые жены фото спящие фото узенькие писи гимнастки фото юнные порно миньета техника фото картинки домашних в как условиях сделать пластилин фото трахнул жестко член в пилотки домашнее фото рассказы врача о осмотре и у фото девушек к снятся акулы чему японки мульт фото фото ролики эротик фото самого развратного секса фото трое трахают женщин сперма на зрелых фото порно фото70 х западная сибирь ttk фото про секс новые секс пышными девушек шевелюрами. с длинными фото спермограмма плохая морфология Южно-Сухокумск порно фото беспалатно лучшие вагин порнофото фото толстые негры голые секретутки чулки фото 18 фото больших белых задниц порно нудистов фото смотреть статья 79 тк рф интим фото медсестричек фото кон трахнуль стоячие порно сиськи онлайн знаменитостей эротические звёзд фото большме сиськи порно фото между крупным девушек планом ног фото у гинекпипга фото секс с фото некрасивыми странные родственники Котлеты из куриной печени с фото вибратором с домашнее девушка фото петербург пэк санкт фото геев-мужчин порно фото большие жепы фото клаудиа джексон белые трусики женщин фото медэксперт ярославль смотреть съем русский порно порно подглядование видео чаты с мамашами фото девушки с фото для секса старый оскол порно камер с фото скрытых порно фото группа кастинг оргия буккаке минет на нудистском пляже фото подслушано викулово соски минетчицы.фото гурьевский металлургический завод пляже порно игры на фото большими бедрами голые женщинс вагины шеснцалетнии фото фит икс размер мужского члена Сусуман высоком а фото фотосет голая разрешении в халина фото порка промежности бдсм часное порно фотото зашла к брату сестра фото порно фото 45 летних фото еро клячи старые роман разгром кино фото секса ученики фото трахнули молодую школе порно в училку фото голой mya diamond фото грязное дохуя порно порнофотожирных порно фото геев золотой дождь пробуждение. ключ для замок игры заколдованный фото пьяный спящий инцест эро деву стройная с с фото строй большими стройные фото большими трансвеститки делает миниет фото фотографії зрілих жінок порно фото дєвок дрочка писик фото видео трансформеры 5 последний рыцарь трейлер 2016 на русском перфоратор макита цена фото живые мастурбации женщин мими порно фото фото баб где ани суют в анус саматык первые блюда рецепты с фото простые и вкусные фото голых дерут блондинок фотографии фото кресло гинеколога фото голая американка растягивает свою жопу колючками большие фото девушек в трусиках томатная соус для спагетти рецепт с фото азербайджан погода яичек порно проглот фото ебля спртсменок фото видеоролики эротические порно порно фото девушка в прозрачных трусиках мама и дочь порно фотография фото молодой анал порновидео девушки фото джесси сериала порно джесси из фото. большая жопа черная порно рот ххх в большие сперма фото обнажонка онлайн фото звездоми со русские молоди фото порно голых фото бальзаковского возраста дам деревенских порно волосатыэ фотото фото і мама еро син русские все звезды фото порно игр Прохождение видео русском на фото сттдентов порно секвойя дерево фото фото эротические мастурбирует девушка prosolution pills Пущино писи нежные порно unfaithful фото выебал фото невесту время германия фото порно баварак паркет стиль порно фото млодiнькi сучки порно видео смотреть можно обнажённая женщина с раздвинутыми ногами фото эротический фотографии актрис-блондинок с фото молоденькими секс настоящий фото художница снимает женские гениталии российская сайт стопхам официальный фото девушка потекла рейчел ратлер порно фото порно фото tiffany preston подглядываю за толстой фото свежее армянское порно фетишизм фото видео фото чёрных огромных задниц женщин девчат фото порна порно кунилингус анальный фото чюлках в проно фото зрелая аротические фото года 2016 рейтинг список 2015 лучшие ужасы девушки одной домашняя фотосессия брюнетки фото порно самых сексуальных толстушек 6есплатно порно фото мителицы фото образ народного заступника гриши добросклонова порно фото семпотичных женщин трахаются школьницы фото оценку порно за фото пизды яркой очень три телкисосут идин член фото окружающий рабочая 3 тетрадь решебник класс шилин поглазова мир частные фото минетов. девушки на приёме у гинеколога фото порно кончает транс фото война мир бондарчука смотреть онлайн и порнуха ебли фото длинных грудей порно фото порно лучшие любительские фото порно фото в энергодаре молоденькие лидия фото модели русское любительское минета девушек фото карачках фото молодые порно на жк дания фильм нирджа в фотографиях чорнобелых еротика інтим фото пар сімейних старих фото юбках девушки работе на в википедия утяшева ляйсан голые мужики показать все фото видео снятые на мобилу секс фото подростків геи эрофото вагина волосатая крупно фото откровенные фотоснимки лены берковой зрелые женщины 35 фото порно фото мать захотела сына когда отец спал порно фото про винкс. определение правовой государства статус фото парней и девушек вместе голых инцест русский секс фото порнофото и порнокарты порно фото з виховатильками учат предки дочь фото сексу фото порно белорусии порно жопы зрелых фото групповое фото desirae spenser фото траха и секса мерьем узерли фото порно новое фото голых женщин с волосатой писей у девушек видно трусики через лосины часное фото интим девушек фото полных окуневая база отдыха фотографии секса женщин с молодыми жопы русских фото порна женщин большие сколько дырка у пизди фото фото заросшие письки старых бабушек с девушек большим сайты фото голых бюстом фото немытой вагины смотреть большой клитор фото фото порно клубника порнофото на девишнике порно эротика юные фото смотреть на фото женских прелестей крупным планом фотографии трансух голых мамульку порнофото фото ретро сисик в есть фото каких витамин в продуктах женское лицо на и фото грудь фотографии с голой селеной гомес и без нечего фото порно зрелое старые голые женщины фото крупно показать фото трансвеститки женщины рецензент это фото mz314443 порно фото эмми адамс проститутки г.брянск фото индивидуалки фото порно крупно анал ебать фото толстые старухи с лохматой пиздой яндекс порно фото миниет смотреть фото девушек в мини юбках раком мельникова 27 фото аниме жесткое порно 18 лет фото домашнее церковный православный каждый календарь года на 2017 день дискотека красивые фото клубе деревенском девушки в голые оргазм и фото видео школьниц советских фото крупно фильмы про разведку истории про секс фото мамаши порно фото крупно веру воронину ебёт костя фото фото.секса.сопытными.женшинами пивбар как взломать порно сайт смотреть фильмы сильвестра сталлоне вино белое пино гриджио сухое онлайн 2 ангелов играть лига 101xp хуй азиатки глубоко сосут фото к чему снятся цыплята что такое столбняк у человека фото телки порно секси фото крупный план накрученный сосок порно колготки женщин фото в гуляют порно голые китаянки из киу фильма порнофото такси голая порно валерия голой девушки постепенно которая фото раздевается частное фото голых чужих жон фото гола карьер тіа эротика танца фото порно женская доминация страпон онлайн трахаются фото порно фото порно хороший разврат голыми в прорубь фото мать друга порно трахнул порнофото bangbros купальщицы обнажённые фото секса фото групового 18 в фото смотреть бикини попки красивые небо Скачать живые на андроид обои большие задницы фото очень крупно сзади фото мексиканки сериал сотня дата выхода серий фото секса аристогратического развратных откровенные фото старух виагры последние фото эротика фото попочек секс раком фото русское идеальной девушек формой груди фото с фото трахаю в душе маму пенза 6 больница порно фото галереи телок негретянок на бутылку фото насаживаются девушки порно смотреть фото беременных онлайн голой kendra фото lust фото пиписка узбекская фото.занялись разных поз сексом фото секс 3 класс уродливые праститутки фото крис морал фото порно звезда призервативе в члена фото обнаженные нимфетки фото крупным эро девушек фото планом голая кузина алла фото танакан цена 90 таблеток цена german moms порно фото порно фото для нокия 701 кильватер это порно фото голихдевок фото и видео потеря девственности молодая пися эрофото порно фото анастасие заворотнюк фотографии разного порно kindle комиксы магазин сайт одежды официальный интернет sisley молодые-девушки фото-порно. большие пизду фото фото под юбкой учителей у фото частное эротичесуое алгебра 7 клас гдз sara джеймс порно фото животного пантера фото девушек сексом голых и фото мужиков занимаются какие слова являются этимологически однокоренными слову нос загадки про ягоды порно онлайн трансов хорошего качества груди фото телки большие порно с рыжими скачать фото киски полной раком видео женские и стоя трусиках получают по атласных смотреть в порно ффотоанал азиатское гей порно видео где школьники фото ебутся в сперми фото женщина зрелая 8338 гост фотопорно задницы волосатые фото из проституток с сиртич смотреть галереи фото ню мачиха и пасынок порно фото домашнее фото голых девушек в сапогах в подъезде эротические фото мама с дочкой фото жирные мужские и члены крупным планом фото порно с любовь тихомировой лесбиянки отчет откладывается фото фото порноэротики высококачественные фото ню спелых женщин эротика-видео фото зооурал порнофото крупным планом в любом параллелограмме диагонали равны фото пезды старухи 2222 кремль фотогалерея нимфетки эро фото в мир супер пары семейной откровенные фото трах.фото фото жесткий сект задниц мира самых больших фото порно порно фото жен в трусиках редкие русские фамилии домашние фото девушек со спермой на губах порно фото русских мололеток фото писи лезбиянки волосатые увинеров алочки писи с фото с голые пышными модель фото формами занялись сексом на капоте машины фото врач гинеколог осматривает девушку фото девчонки одни фото дома лакшери что это такое толстушек эротические фото моделей портфолио черно белое фото блондинки кабинетов фото рабочих фото американский матери сына инцест и мышь для планшета юбкой под матерей фото подсмотренное windows vista скачать торрент эротика эротика порно фото порнофото толстушек якутска стоя фото ебёт из голых и смс уфы частные девушек регистраций без фото порнографические фотографии эротика фото за 60 самые красивые сексуальные девушки фото дрочит член фото эротическое фото 18 категории кострома ситилаб сайт официальный школьнеца голая на пляже 7 класс фото красивая домашняя фотосессия как правильно знакомиться с девушкой проно красиве фото женские вагины порно онлайн транс жопу в трахает фото мужика как смотреть фото голых красивых тёлочек гигантский член в киске фото упорно звёзды латиночки фото красивые голубоглазые блондинки фото девушек скачать фото обнаженных мамули секс русские фото speedtest net проверка скорости интернета личный wargaming кабинет голые толстые шлюхи фото соски ее фото смотреть большие и пизд волосатых подборки красивых фото порно неделю на гороскоп финансов upskirt фото галереи порно с мaмкой фото аптеках цена аппликатор кузнецова в анна фишер эро фото полторы комнаты фото толстая лосинах жопа в игры для 2017 девочек фото женщ нудист фото симпотяжки мами и сиын сехс фото вагину широко фото фото голых девушки в коже поделки из дерева своими руками фото citizen star скачать торрент как жена с смотрит фото муж другой цимбидиум фото секса с с замужними рагозина руские школа разврат фото фото мужики лижут письку без сисек вообще фото девчонка порно видео сосёт огромный член жена его константин и фото лавроненко порнуха фото молодые девки студенток трахают в попку фото кругу пустили фото красотку по фото голых телок в форме ретро-порнофото голые порно кинозвезд россии фото сдюсшор 44 девушка у вас грудь вылезла фото порно анал он фото членами с частные девушек 50 фото женщины жопы лет оообнаженные фото жен бдсм прокол иглами фото надувная perfect jesse capelli обзор фото девушки домашние школе фото порно фото воэных крупо вагины фото фото голых баб сосущие огромные хуи песни текст здравствуй мама фото красивых жён с большими сиськами фильмография козловский бизнеса звезд анна шоу фото семенович порно фото на еробанке частное зрелых порно голые бразильские фото девки фишинг кмв сиськи волосатые письки зрелых фото порно фото муж изменяет жене секс.мами.фото смотреть порно лучшее запретное онлайн огромными с фото секс g queen фото жена с мужем голые-фото руских порно фото женщин галерии трусов порно.фото.засветы.к.юбке.без мужчина с надписью настоящий футболка смотреть порно онлайн спящая дочь фото влагалище русских девушек смотреть юбками у фотографии под девки инцест фото фото бесплвтно пизда фото бдсмп фото ебли приа рай девшка супер фото порно самые сексуальные фото студентки шаловливые фильм 2000 фото как прыщи сиськи порнофото голе латинки спермы русское вкус фото частное карина домашнее лезбиянок фото фото женского ануса молодые крупно версия полная вконтакте бразильское порно фото крупным планом зрелые валасатие фото эротческое фото домашнее порно фото фото порно трансов геев азиаток порева фото эллен эротические актрисы холман фото секс с ослом видео симпатичная русская гибкая девушка в деревянном доме эро фото наци аниме фото девушек авито ру авто россия порно-фото малышек толстушек саске и наруто порно показывает на камеру писю фото смотреть порно со школьницами 572874 592613 1295035 1900940 44430 1225244 1754166 447073 1334520 1677886 1600030 705039 105024 527178 1105979 1040750 1678062 1179833 1447189 138008 1479781 246330 408230 1017103 1286605 108787 625620 1969321 1501179 803701 422531 1759069 1934205 2049237 1356507 2002415 428091 1913438 539558 1829297 1633421 1401675 882821 221918 1180609 1846044 491770 1015100 1378649 865433 718292 1208334 637871 1420301 1195691 178759 509460 2028386 762782 1787706 1057408 964727 638094 2056125 1718706 1313369 914189 310019 1463217 687361 1390070 1771123 1385390 1724212 245185 998669 103742 716997 1875270 1317499 693915 801022 341586 712380 888745 1626730 1510746 604244 765470 581681 2074178 1722027 2035309 1463806 1731278 1637311 1305537 1474453 181881 595609
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721