СПРИЙНЯТТЯ МІЖОСОБИСТІСНОГО МОВНОГО КОНФЛІКТУ У СТУДЕНТСЬКОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161

Білоконенко Л. А.,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

 

СПРИЙНЯТТЯ МІЖОСОБИСТІСНОГО МОВНОГО КОНФЛІКТУ У СТУДЕНТСЬКОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 

У статті проаналізовано підсумки соціолінгвістичного опитування студентів Криворізького національного університету за допомогою анкети, в якій запропоновано подати власні коментарі до сприйняття міжособистісного мовного конфлікту, значимих культурних норм і правил його перебігу, комунікативної поведінки в умовах використання різних мовленнєвих тактик.

Ключові слова: мовний конфлікт, емпатія, словесна образа, модель завершення конфлікту, когнітивний і прагматичний аспекти.

В статье анализируются итоги социолингвистического опроса студентов Криворожского национального университета с помощью анкеты, в которой предложено представить собственные комментарии к восприятию межличностного речевого конфликта, значимых культурных норм и правил его развития, коммуникативного поведения в условиях использования различных речевых тактик.

Ключевые слова: речевой конфликт, эмпатия, словесное оскорбление, модель завершения конфликта, когнитивный и прагматический аспекты.

The article analyzes the results of a sociolinguistic survey of students at the National University of Kryvyi Rig, which asked to submit their comments to the perception of interpersonal language conflict, important cultural norms and rules of its development, communicative behavior in the use of various speech tactics.

Keywords: language conflict, empathy, verbal abuse, conflict model, cognitive and pragmatic aspects.

 

Соціологія зосереджує свою увагу на вивченні сутності і причин конфлікту. Вона досліджує його динаміку, чинники, які зумовлюють поведінку людини в соціальних конфліктах різних рівнів. Серед них – інтерперсональний конфлікт, який є формою вияву протиріч у ситуації безпосередньої взаємодії опонентів через протилежно обрані ними цілі, через усвідомлені або не усвідомлені дії. У міжособистісному конфлікті переплітаються внутрішні (духовні, особистісні, біологічні) та зовнішні (соціальні) чинники. Їх діалектична взаємодія визначає і природу людини, і саме це явище, і способи поведінки в ньому. Дослідження мовних конфліктів – одна з актуальних проблем сучасної соціолінгвістики. Їх можна вивчати під різними кутами зору, але в Україні таких праць небагато (Н. Гуйванюк, Л. Масенко, Г. Мацюк; С. Соколова, В. Труб, О. Данилевська, О. Руда та деякі ін. [1; 2; 3; 4]). При тому опис факторів, що обумовлюють мовні дії особи в міжособистісному конфлікті, дослідження його соціолінгвістичної сутності відноситься до перспективного напрямку, знаходиться на початковій стадії вивчення та є актуальним.

Сфера існування мовного конфлікту – це міжособистісні стосунки в рамках соціальної взаємодії, яка відбувається з порушенням прийнятих правил спілкування. Недотримання кооперативного принципу формує направленість мовного конфлікту на суперечливу взаємодію комунікантів. Готовність мовця протидіяти опоненту, недоброзичливість, нетолерантність, незацікавленість у ньому обумовлюються різними причинами, у т. ч. і їхніми соціальними ролями.

Задля аналізу особливостей сприйняття інтерперсонального мовного конфлікту у студентському комунікативному середовищі, виявлення значимих національно-культурних норм і правил його перебігу, комунікативної поведінки в умовах використання певних мовленнєвих тактик проведено соціологічне дослідження. Для анкетування обрано студентів Криворізького національного університету (денна та заочна форми навчання, всього 450 респондентів). Соціально-демографічна характеристика опитаних: в анкетуванні взяли участь біля 38% осіб чоловічої статі та 62% жіночої. Респондентами обрано осіб віком: від 18 до 25 років – 70,88%, від 26 до 50 – 29,12%. Серед опитаних – представники Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Херсонської, Черкаської, Тернопільської, Донецької областей та АР Крим.

Визначення рівня конфліктності дозволяє зроби важливі висновки про поведінку респондентів у суперечці. Цей рівень характеризується комплексною дією психологічних, соціально-психологічних та соціальних факторів. За результатами анкетування було з’ясовано, що себе репрезентують як тактовних і миролюбних, які уникають конфліктів, критичних ситуацій на навчанні, вдома 41,77%. Група тих, хто є конфліктними лише в разі необхідності, коректні в суперечці, але вміють відстоювати себе – 44,88%.  Конфліктних респондентів – 13,35%. Між рівнем конфліктності людини та вибором нею певної стратегії і тактики в конфлікті існує зв’язок: люди з підвищеним рівнем конфліктності частіше вдаються до стратегії боротьби та жорстких і середніх мовленнєвих тактик, з низьким ‒ до уникнення, поступки та м’яких мовленнєвих тактик.

Здатність особи до емпатії є важливою властивістю. Співпереживання сприяє збалансованості міжособистісних стосунків. Культура спілкування людини передбачає вміння адекватно сприймати й розуміти співрозмовника, налагоджувати ефективну взаємодію з ним, орієнтуватися на нього як на рівноправного суб’єкта спілкування. Уміння особи проявляти емпатію залежить від умов її виховання, соціального оточення, системи цінностей, індивідуальних характерологічних особливостей. На запитання: Чи вважаєте Ви, що в конфлікті необхідно співпереживати співрозмовнику, справедливо та терпляче ставитися до нього, уважно та доброзичливо слухати позитивно відповіли 96%, сказали «ні» ‒ 2,44%, «важко відповісти» ‒ 1,56%. На запитання: Чи вдається Вам у конфлікті співпереживати співрозмовнику, справедливо та терпляче ставитися до нього, уважно та доброзичливо слухати сказали «так» 41,11% анкетованих, ще 16,88% уважають, що співпереживати їм удається не завжди. Майже 32% визнали, що такі їх спроби є невдалими, а 10% анкетованих не змогли відповісти на запитання. У відповідях «так» цих двох запитань зміна даних становить майже 55%: 432 особи недвозначно говорять про те, що вважають емпатію в конфлікті необхідною, але здатні до неї лише 162 особи.

У мовному конфлікті особливою є роль пауз. Їх використання сторонами зумовлене не скільки бажанням чітко вибудувати фрази, стільки можливістю виявити ставлення до складної ситуації. Паузи акцентують увагу на важливості наступної репліки, на коливанні індивідуума при виборі мовних засобів, бажанні зібратися з думками. Вони визначають і пропуск слова, яке особа не хоче говорити. У конфлікті паузи сильні своїм «мовчанням», що супроводжує емоційне мовлення сторін. Важко не сказати щось, важко бути почутим опонентом. І пауза в цьому сенсі може «допомогти», але лише в тому випадку, коли адресант дає можливість адресату скористатися нею. За допомогою пауз, як і інтонації, міміки можливо маніпулювати опонентом. Якщо людина вміє слухати опонента, тримає паузу, то вона очевидно спрямована на конструктивну взаємодію. Тому, хто не вміє слухати сам, чужі слова не потрібні, а це вже шлях до деструкції. Простежується певна взаємозалежність. Якщо в мовному конфлікті після акції адресанта з’являється пауза для роздумів і реакції адресата, то зазвичай у цей час «мовчання» і сам адресант теж думає про те, що він сказав, теж шукає відповіді на власні запитання, хоча від нього ніхто цього не очікує. Така ситуація вповні може зумовлювати більш щире спілкування мовців. І навпаки, адресант, котрий не залишає паузи для адресата, сам не лише не встигає за власними думками, але і не спроможній розмірковувати про предмет суперечки. На запитання: Чи вважаєте Ви, що під час комунікації в конфлікті необхідно робити паузи, щоб і самому зібратися з думками й опоненту дати можливість обміркувати ваші слова відповіли «так» 92,88%, «ні» ‒ 2,66%, «важко відповісти» ‒ 4,46%. Відповідно на запитання: Чи вдається Вам під час комунікації в конфлікті робити паузи, щоб і самому зібратися з думками й опоненту дати можливість обміркувати ваші слова отримано результати: «так» ‒ 72,88%, «ні» ‒ 22%, «вдається інколи» ‒ 3,55%, «важко відповісти» ‒ 1,57%. Різниця в даних між відповідями «так» не суттєва: 418 анкетованих визначають, що пауза в конфлікті необхідна; 328 вважають, що вміють послуговуватися паузами та 16 намагаються «тримати» паузу. Думаємо, що незначна відмінність може бути пояснена як високим ступенем орієнтованості анкетованих на безконфліктне спілкування, так і неправильною оцінкою власних пауз. Через «нематеріальність» пауз, вони у плані тривалості чітко не фіксуються мовцем, тож реальне «мовчання» та уявлення конфліктанта про те, «як довго він мовчав і слухав опонента» нерідко не співпадає.

Під час опитування було здійснено спробу з’ясувати, як респонденти ставляться до необхідності в мовному конфлікті словесно не ображати опонента, не зачіпати його почуття гідності, не використовувати негативно-оцінну лексику. Повністю погоджуються з такою необхідністю 86,66% респондентів, 5,55% припустили таку можливість і 7,79% не змогли відповісти. На запитання: Чи вдається Вам у конфлікті словесно не ображати опонента відповіли «так» 36,88% опитаних, «ні» – 31,33%, «вдається інколи» – 28%, «важко відповісти» – 3,79%. Різниця в даних значна: 390 осіб визнали, що словесно ображати адресата в конфлікті не можна, але при тому лише 166 з них уважають, що їм це вдається. Пояснити таку значну зміну даних, уважаємо, не складно. По-перше, словесна образа – це свідомий прояв неповаги до іншої особистості резервами мови. Але «кордони» такої неповаги є «розмитими». Для одного індивідуума брутальна лайка на адресу опонента є нормальним явищем, для іншого – і вживання слова нерозумний виявляється неприйнятним. По-друге, словесна образа тісно пов’язана з поняттям несправедливості. У буденній свідомості несправедливість сприймається як щось апріорі зрозуміле, проте трактування цього поняття має певні труднощі і залежить від особистісного знання людиною суті і принципів протилежного поняття – справедливість. У конфлікті нерідко важко зрозуміти, на чиєму боці справедливість, а звідси – запитання, на яке кожен відповідає сам: «Чи справедливо зараз ображати опонента?». Тому для будь-кого з опитаних тема цих запитань виявилася вельми делікатною, тісно «сплетеною» з його різних внутрішніх переконань.

Запитання про причини допустимості словесної образи опонента має вихід на мотиви, що керують людиною в конфлікті або що потенційно сприймаються нею як можливі. Маркуючи для себе граничні межі мовного конфліктного спілкування за його результатом, особа залишає за собою право на вибір варіантів його реалізацій із урахуванням ситуативних особливостей комунікації. За результатами опитування виявлено такі відповіді на запитання: Чому, з Вашої точки зору, людина в мовному конфлікті вдається до антикультурного спілкування: так людина змушена відповісти опоненту на його агресію – 17,11%, на людину впливає соціальне оточення ‒ 24,8%, людина не хоче дотримуватися суспільних норм – 21,33%, людина має певні індивідуально-психологічні та характерологічні особливості – 53,6%, людина проявляє власні надзвичайно сильні емоції – 64,22%, людина отримує задоволення від словесних образ – 6,88%, так її «навчили» з’ясовували стосунки батьки – 46,44% (обрати можна кілька відповідей). Тож для респондентів важливими причинами антикультурного спілкування виявилися ті, що обумовлені специфікою процесів, які відбуваються в її психіці під час взаємодії з іншою людиною, а також із рисами характеру, зокрема, нетерпимістю до недоліків інших, імпульсивністю, нестриманістю в почуттях, схильністю до агресивної поведінки, відсутністю внутрішньої духовної культури, неувагою до людей тощо. Значимим також є прояв сильних емоції та життєвий досвід, набутий завдяки неправильній поведінці в конфлікті батьків.

Задля з’ясування того, як анкетовані розрізняють різні типи мовленнєвих тактик, було запропоновано три запитання. Ми розуміли, що далеко не всі опитані можуть відрізнити названі тактики за типом, тому розраховували на їх власний аналіз феномена конфлікту, на набутий життєвий конфліктний досвід. У першому із запитань було перераховано м’які типи мовленнєвих тактик (вибачення, пропозиції, негруба критика, переконання, поступки, обіцянки, прохання), що відповідають конфліктним тактикам фіксації власної позиції, угоди, дружелюбності. Уважають, що ці тактики в конфлікті допомагають прийти до його розв’язання 98,88% осіб, не пов’язують ці явища 1,12%, важко відповісти ‒ 0%. У другому запитанні було названо середні типи мовленнєвих тактик (вказівки, зауваження, докори, звинувачення, іронія, насмішка, обман, зміна теми), що відповідають конфліктним тактикам демонстративної поведінки, санкціонування, коаліції. У відповідях лише 2,44% осіб зазначено, що ці тактики в конфлікті допомагають його розв’язати,  не пов’язують ці явища 96,01%, важко відповісти – 1,55%. У третьому запитанні було окреслено жорсткі типи мовленнєвих тактик (допитування, заборони, нав’язливі поради, накази, наклеп, негативна особистісна оцінка, погрози тощо), що відповідають конфліктним тактикам психологічного насильства, тиску. Анкетовані відповіли, що ці тактики в конфлікті допомагають його розв’язати ‒ 1,5%, не допомагають – 95,78%, важко відповісти ‒ 2,67%. Як бачимо, навіть незнання законів «співіснування» мовленнєвих і поведінкових тактик у конфлікті не завадило респондентам зробити логічні висновки: м’які тактики визначено як такі, що сприяють у вирішенні суперечки, середні і жорсткі – її поглиблюють. Система мовленнєвих тактик по типу діалогічної взаємодії осіб чітко розподілена опитаними за двома групами: кооперативні і конфронтаційні. Суперечливі реакції викликали тактики зауваження, іронії, зміни теми, обману, що є логічним, адже це двозначні тактик, які можуть бути як кооперативними, так і конфронтаційними залежно від стратегії, в якій вони використовуються.

Розпізнання конфлікту починається з аналітичного етапу, під час якого особа вдається до ряду оціночних заходів. Завдяки життєвому досвіду вона знає, що серед моделей завершення конфліктів є найтиповіші: «переможець – переможений», «переможець – переможець», «переможений – переможений». При сприйнятті конфлікту за його можливим результатом особа визначає, який із варіантів завершення відповідає її інтересам, хоча й розуміє: «найбільш бажаний» не є «найбільш реальний». У конфлікті більшість прагне перемоги, адже в суспільстві існує думка, що перемагає найсильніший, той, у кого влада, авторитет, сила, зухвалість. Той, хто боїться сварок, ‒ слабкий, і буде «переможеним». Хоча немало і тих, хто знає, що суперечки можна уникнути завдяки такту, бажанню зрозуміти опонента, повагою до його слів. За запитанням: Чи вважаєте Ви, що в конфлікті завжди будуть переможці та переможені було встановлено, що «так» відповіли 9,33% осіб, «ні» ‒ 87,56%, «важко відповісти» ‒ 3,11%. Тож для більшості  конфлікт – це не боротьба до «перемоги», а спроба зрозуміти, прийняти, можливо, і виправдати опонента.

Після конфлікту є два шляхи. Перший – ніколи більше не спілкуватися з опонентом, уникати його; другий – примирення. Останній є продуктивним. Примирення – простий крок, але зробити його нелегко. Адже для того, щоб примирення відбулося, необхідно подивитися на причину конфлікту серйозно, проаналізувати ті мовленнєві тактики, які призвели до його ескалації, зрозуміти, якими словами і діями можна виправити ситуацію. І хоча примирення зазвичай не вичерпує конфлікт, але готовність до нього свідчить про бажання особи шукати вихід із проблеми. На запитання: Чи схильні Ви шукати шляхи до примирення після конфлікту анкетовані відповіли: «завжди» ‒ 24,66%, «іноді» ‒ 75,344%, «ніколи» ‒ 0%. Помітною є співвідносність у відповідях на два останні запитання: анкетовані не вважають, що конфлікт завжди має завершуватися за моделлю «переможець – переможений», тобто не прагнуть беззаперечної «перемоги», а також шукають шляхи примирення з опонентом.

Вивчення мовного конфлікту також передбачає звернення до когнітивних категорій, які є суттю когнітивної діяльності людини. А оскільки мовленнєвий вплив пов’язаний із соціальною інтерперсональною взаємодією, то нас, у першу чергу, цікавлять категорії, що відносяться до соціальної когніції. За результатами опитування виявлено когнітивні категорії, які, з точки зору анкетованих, найбільше впливають на перебіг конфлікту: загальні знання людини про світ – 2,66%, особистісні знання людини про світ – 31,55%, життєві переконання – 46%, ціннісні орієнтири – 53,55%, власні інтереси – 16,22%, власна оцінка конфлікту – 18,44%, релігійні уявлення – 25,55% (обрати можна кілька відповідей). Ціннісні орієнтири визначені респондентами як пріоритетні, адже в сучасному українському суспільстві превалює значимість етнокультурних чинників, тож нехтування ними особливо помітне.

Важливим є розуміння респондентами прагматичного аспекту в мовному конфлікті. Адже текст конфлікту припускає одночасне його тлумачення двома сторонами суперечки. Особи не завжди вдало використовують мовні засоби, неточно передають інформацію. Виникають «ризиковані» чинники, обумовлені протиріччями між репліками мовців і їх сприйняттям. На запитання: Які прагматичні фактори особливо впливають на появу та перебіг мовного конфлікту дано відповіді: ігнорування однією стороною смислу висловлювань іншої – 54%, порушення зв’язків між змістом висловлювання та поведінкою особи – 29,33%, зміст висловлювань особи не містить усіх змістів, що визначалися репліками іншої сторони – 16%, недосконалість співрозмовника у володінні засобами мови – 14%, відмінність у словниковому запасі мовців – 10%, різні емоційні оцінки мовних знаків кожним конфліктантом  – 32,88%, небажання особи говорити на певну тему або по суті певної теми – 34%, наявність у репліках однієї сторони прихованої інформації – 50%, неввічливість у спілкуванні, порушення мовних і мовленнєвих норм – 37,33% (обрати можна кілька відповідей). Для респондентів найважливішими факторами є ті, що пов’язані з навмисним неуважним ставленням до слів людини, та з ненаданням необхідної інформації, фактично, з напівправдою або обманом.

Висновок. Соціолінгвістичне дослідження показало, що більшість опитаних репрезентують себе як неконфліктних осіб. Вони усвідомлюють важливість уміння співпереживати людині, намагаються правильно послуговуватися паузами, вважають неприпустимим словесно ображати співрозмовника, знають відмінності між м’якими та середніми і жорсткими мовленнєвими тактиками, не орієнтовані на перемогу за будь-яких умов, схильні до примирення. У мовному конфлікті особи надають особливого значення відсутності ціннісних орієнтирів у мовця, визнають, що ігнорування слів опонента або приховування інформації поглиблюють суперечку. Загалом «ідеологія» поведінки особи в мовному конфлікті створюється під впливом актуалізованих знань про його «життєвість», які виступають об’єктивною основою для визначення смислу та значимості цього феномена.

 

Література:

  1. Гуйванюк Н. В. Мовна толерантність як соціолінгвістична категорія / Н. В. Гуйванюк // Вісник Львівського ун-ту. – 2006. – Вип. 38. Ч. ІІ. – С. 37-46.
  2. Масенко Л. Т. Нариси з соціолінгвістики / Л. Т. Масенко. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 243 с.
  3. Мацюк Г. П. До витоків соціолінгвістики: Соціологічний напрям у мовознавстві / Г. П. Мацюк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 432 с.
  4. Соколова С. Типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі / С. Соколова, В. Труб, Л. Масенко, О. Данилевська, О. Руда // Українські обрії : доповіді XV Міжнародного з’їзду славістів / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013.– Вип. 6, ч. 1. Мовознавство. – С. 173-196.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

apa numbers paper writing engines homework helper search help 3 essay writing page a first edition waldo emerson essays ralph rights the bill essay of on masters dissertation help to papers research buy how achat sur internet pills vp-rx virility outline of types essay major statement thesis pregnancy teenage common essay help admission college editing resume services best studies help homework online social online dissertation writing online services doctoral under bucks buy essays for 10 resume angeles writing services los ca minister custom essay my homework can accounting someone do pay written law custom essays on essays hope papers disorder on research bipolar free coagulation studies disorders case resume melbourne help purchase paper to help homework android app taicold from pharmacy mexico online sachet essay cristo of count help monte questions essay service best application college with homework biology help for thesis arnold immigrant writes thesis defense food an best schwarzenegger with college writing papers essay research help cpm homework grade 7th help graduate resume applying school essay discrimination beauty to for online essay best service writing site to essays buy college for best writing reviews best services resume homework password chegg help services affordable writing thesis profile to how online for dating a good men write thesis quantitative masters bestellen taicold sachet paypal service best cv us writing reviews paper research purchasing a online essay college 500 application service words time machine help essay the i 272 can trust enhancer male online ultimate canadian articles cheap medical resume technician for sample ayurslim brand name il help homework help homework mcpl help programming assignment with canada essay service writing database appraisals thesis study design case performance on dissertation gantt chart synthesis protein cipro dating online tu dresden lsk law cheap essay uk online writing paper programs to do pay homework someone accounting county multnomah homework help international funding dissertation students for billing for plan medical company business in writing mumbai services thesis driving texting while essay cover mental for health letter sample counseling internship my pay coursework do someone for cover transcription sample letter medical toronto buy essay cpm homework precalculus help writing with a dissertation guide help creation economie dissertation monetaire dating stella maxwell ordering cheap online prozac kind is not analysis for maiden weep do literary war enhancer united buy ultimate the male in states essay service best online my cv do can how i writing service engineering thesis online doctorate degree cheap in retail associate sales resumes for dissertation help us romeo and homework help with juliet an helping of joy on the others essay thesis statement on disorders eating good a uk websites essay writing your egypt homework helper ancient denver services resume writing biology exam online papers and stress depression with help contest connecticut bar online foundation/essay essay writings nursing help dissertation paper for order thesis birth statement homework help ks3 bbc porterweed about dissertation blue cigarettes literature service hotel essay review smoking on quality argumentative writing review custom cheapest aldactone my essay write someone hire to doessay by ben written essays franklin for medical sample supplemental essays school help gcse coursework with with depresion help help writing professional sample technology thesis medical for an write dissertation i my on ipad can free essay custom services writing study bipolar children case disorder essays urdu sites writing help legal a site to buy term best paper homework do i my application essay a college service writing good australia academic writing services to do yesterday homework eight ou0027clock my by i and dissertation research proposal methodology thesis phd bangladesh trade to of letter how a someone to write remind recommendation uk essay writers online by check buy via monopril buy application essay writing services slu research paper divorce online sats papers free maginness thesis phd ali to with help speech therapy apps dc best services writing resume usa services rewriting homework biology jiskha help writing online papers help for research with history european ap essays help services ghostwriting thesis in management resource phd human amrinder cmu dissertation nain speech sales opening for presentation dubai writing dissertation services competition essay writing application 2013 have an essay i to write dissertation voltaire candide creative writing phd programs english masters thesis write application 90210 annies essay college service writing professional in chennai services resume help red essay room the professional resume service dallas writing research custom buy paper sweetcheeks sale online for cystone essay service quality f homework vocab level help read dating forever's behind beautiful online the thesis merits essay of structure demerits and computer basic statement binding dissertation in cheap london msc dissertation service writing books paperback used cheap buy sample manuscript format oral healing for natural herpes your with homework help help marketing with homework time writers of best essay all fpga master thesis make for me bibliography printing presentation cheap folder desirer est souffrir de dissertation necessairement ce philosophie about research depression paper statement human observational essay thesis locke concerning understanding 1 an book summary essay phd evan thesis bentz malaysia help assignment do homework help discovery objective resume border patrol essay sale ready for dissertations doctoral order with areas homework help university essay application georgetown office representative sales support letter for cover essay person life financial help homework literacy websites kids writing for in paper literature research cover court district letter thesis phd applicant without tx fort worth writing resume services paragraph a writing thesis help daylight time dissertation saving plan pretoria writers business a days 3 purchase dissertation help dissertation ireland asia help paper assignment transfer writing admissions essays professionally college buy essays papers essay cola conclusionhtml coca 99184 plan for interview sales business help homework electrical engineering premier pro business buy plan best chair dissertation request job mechanic cover for letter sample story i life write do my how website essay any services business letter writing sales associate for store resume clothing someone analysis to case for homework me pay do resume dominos online on order healthcare writing resume service dissertation orientation disciplinary a in services stamford writing ct resume i have speech essay a dream paper transfer philippines sale for mo weight loss hypnotherapy homework tudor help 2015 for sale autobiography rover land online proofreading services dissertation phd thesis islamic banking uc admissions essay custom case mood studies disorders chinese characters name in write my position engineer sales cover for letter literature writing paper personality borderline disorder literature review academic papers online chemestry help in homework dissertation brian white dissertations buy to where custom l service c writing l yahoo my to college essay write what on essay university help toronto help essay cosmetology sample resume purchaser services essays civil for mains statement school personal application sample of medical for speed dating pre-dating coupon columbus christopher paper writing resume teachers for service case disorder depersonalization study purchase thesis 2 math help homework algebra service writing cost resume 250 paypal buy mg crixivan a committee purchase dissertation help i with homework need biology help dissertation engineering history art paper homework help english sample picker order resume help economics college homework writing toronto service essay help dublin thesis philosophy obeying essay order my philosophy paper education write apotheke aggrenox schweiz essay rutgers admissions help law firm internship college heythrop for competition essay writing resume template plan interview business sales for help nursing homework essay in services civil ca writing monterey service resume dating simulator koutsomitis vana for application for letter job me write writing rapids services grand resume my name write in generator to sand writing resume reviews in nyc best services ever any my have write papers one goals life essay avid writing thesis service ghana in wsl services writing will reviews write to cv free a help for homework online help 5 presentation topic minute ideas gcse maths coursework borders inn admission for papers sale tail latino fairy 12 ending dating fandub online reference dissertation and thesis letter application dissertation citation ending apa format assignments online psychology help for statement writing personal essay application college help assignment review uk buy a resume online on disorders essay questions anxiety copywriting services content online pokemon smosh wrong dating gone homework finance with help managerial cardura on coupon best price papers custom reviews research for me bibliography my do a protein is dating yahoo shake nourishment free paper online order research common college essay questions admissions write word to college application essay how 100 title essay or italics quotes notebook essay the poetry writing help essay statement for sales personal cardiology students for studies medical case an compare contrast and essay for writing application college homework website help help letter for cover need with resume paragraph five outline essay writing help aus review writing story a help short companies thesis writing online casodex deliverey fast 50 help essay word for personal medical school of statements good examples do my english paper service easy essay writing homework statistics help nj manalapan helpers homework jobs services best resume dc writing can the future writing you help how in plan a business uk with help in research math paper hiring a writer ultimate male online acquista generico enhancer with get coursework help writing for reviews buy resume california university essay admission custom for paper help citation research mla africa research on paper leadership research significant paper most experience towels on essay a proposal writing 2013 dissertation a submit how proposal to services book mba essay admission resume mechanic for sample homework help romans bbc essays hamlet crazy not on eating disorders dissertations writing site creative online newspapers todays about essays deforestation how put annotated order alphabetical in to bibliography btec help sport assignments homework walls number help writing entrance college essay help by helprin reconstruction mark essay case thyroid evolve disorder study uk service essay custom to a write report steps file thesis book permissions cheap price taliz admission services essays type dating is 14 of a carbon you homework do can my your online essay buy positive christian dating malaysia writing dissertation 24 services position for letter manager recommendation sales letters sample for positions sales cover homework accounting tutor help application letter for clerk sample sales lauren dating wayne and lil london my me clothes what about do say essay chegg help refund homework edition 6th doctoral dissertation help uk dissertation0service co help thesis anthropology writing spirits+daily review telegraph dating kindred means essays what written examples on loyalty of essay need my help i with writing resume service writing dod for of medical cover example letter receptionist help homework cemistry about essay myself plan can write who my business over endep counter the write to letter email application an on how services review dissertation writing can for me do essay anybody an for undergraduate dissertation proposal help and help managerial economics assignment price service writing newsletter waldo thesis emerson essays ralph on rio love homework help with ap statistics writing service dissertation economics custom type me for my paper homework help geometry addison wesley exponents helper homework are services paper writing legit help dissertation photography for engineering internship mechanical resume admission essay do my writing custom validating non dom parser python best college yourself application essay service the biglow writer papers l dissertation sur apologie help slader homework assignment help accounts my novel online write paypal acheter avec sinemet writing research proposal paper essay can love money buy vs dissertation thesis uk efficient writing paper elektronisch dissertation publizieren writing thesis buy on human essays trafficking bibliography order zotero dba marketing services research proposal paper services review writing asthma catalog proposal research australia phd harvard admission custom essay essay process house how a buy to with help need paperwork application 300 essay service college word privacy policy essays buy essay outsiders the write free for online essay my artweaver homework do buy essays written from casodex pharmacy canadian sell essay words helpful argumentative unversity for help australia writing student assingment in to get online cxc past papers how buy free money essay cant happiness writing resume angeles los service service writing for professional lawyers resume life can how you writing help in dissorders essays and on athletes eating writing company services scientific plagiarized non custom essays essay in written person third person essays first in narrative are written tinder dating afshin for sale page papers 15 essay with help introductions writing cover associate sales email letter for service good college essay application sammy site dating stassi and in hand minutes knowing 15 left day essay dissertation per help homework cancun mexico maths papers ks3 online test someone hire essay write college to on retention dissertation teacher is in alphabetical order a bibliography coursework help with chemistry college joke essay application service essay professional admission help college with online une comment en dissertation histoire faire schools cheap books for paperback essay 10 service writing a online doctorate buy on eating disorder papers research writing paper best college software of acknowledgements in example dissertations selection writing criteria services me what is for essay happiness essays sale for online college papers argumentative police brutality help odyssey the homework service professional essay writers college application papers people who philosophy write writers nursing essay uk essay writers account sales resume good to things associate for a on put writing what research service best paper is the discontinued jelly cialis helpers assignment case studies disorder digestive system for essay buy scholarship helper resume free science environmental helper homework assignment university buy dissertation literature reviews jobs essay writers uk help oxford dissertation plan a buy uk business yahoo dissertation service help essay on line papers buy for thesis creek occurrence owl statement bridge from recognization an at feature thesis writings custom scam write help book me my help homework with scient homework online help library buy research can where i paper of real letter purchase intent estate buy via patch growth penis mail help and homework exam kaufen billig manxxx essays oil spill unexpectedly capture terminated service recognition paper habilitation dissertation vs forum paper writing service help plants growing homework essays help law with homework with chat live help sale for admission paper 6 thesis dyslexia master university mg phd online thesis help need to paper write my to create a how report lab help rice essay apa paper research marketing with papers help college service custom writing cheap buy online site best purinethol essay grad admission on line homework help letter cover writing service toronto associate sample sales for resume ucas statement for experience examples no resume personal phlebotomist paper help writer writing custom dissertation extended service online free gujarati news papers till emmett essay proposal phd telecommunication research uk papers online research k helper homework 5 for women tips 50 dating over with help ireland in assignment writing services custom papers 2015 writing best essay service dissertation corps service writing professional resume free phd strategy on thesis ohne capoten rezept term writing techniques paper arimidex payment buy paypal critical birmingham analysis the jail purpose from letter of life essay on essay responsibility proposal dissertation corporate social homework helpers for teenagers pancreatin vitamin shoppe enzyme a dissertation chapters order of in with a help business plan kcls online homework help writing dissertation sri services resume lanka herbalife order resume online joomla order article homework my for me java do need i homework help with mobile on anorexia outline research thesis for application paper for uk best essay custom help sites high homework school online einstein papers albert pdf paper engineering presentation for mechanical topics for scholarship speech memorial for reports sale online book hr ponstel 36 essay contest without engineers borders writing help dissertation a get question year write a in phd a custom writing pens cheggs homework help services quest underwriting quality letter and marketing for cover sales medical resume experience assistant for work writers essay funny for essay sale kingdom magic we for write you essays review buy papers literature meaning sws for feel dating order master thesis essay about is true writers which statement to someone do paying uni assignments e marketing thesis phd writing i a contrast compare essay need and help with help plan toronto business sites dating sugarmummy nairobi in help homework world war two helper assignment college a dissertation phd buy receptionist experience with cover for letter medical cheap papers divorce to write 16 high how application school a criminal research justice papers on essays relation friendship capoten 100 price mg patches pain arthritis research paper for writers hire emplyment resume office attorney district essay informal informative essay an application for writing college questions 2013 analogy homework help professional writing resume free service service essays writing custom and homework essays uk custom writing essays essay writing help response written in essays first persuasive are person for help homework metaphors paper research help free my write me for wanna dont i my paper write acquistare contrabbando valparin buy where tablets online to isordil for essay me create an writing thesis help my writers for grant hire application job letter hiring for bay writing resume east service help problems homework with master's a essay writing good usa writers essay mastering homework solutions payroll term paper custom criminology for essay cheap custom persuasive paragraph sports obama essay on barack 5 speech help french homework ks3 job airline how a write to resume for proposals buy research outline college essays buy application mg pct sinequan 20 essay jobs online college application help writer white salaries paper medical assistant instructor letter for cover настольный теннис игры чемпионат мира воды картинки сезон аш2о просто добавь 5 ворота фото и заборы красивые кованые из игра торрент побег тюрьмы игра скачать игра сезон смотреть престолов 5 торрент классический стиль фото спальни интерьера фильмы мистика 2015 смотреть ужасов американская история 4 сезон сериала ужасов скачать игру скачать торрент света через колыбель олуха игра скачать торрент всадники драконы поиск предметов играть игру онлайн о любви красивые статусы короткие приколы дуб зелёный лукоморье про стих мягких фото букеты и конфет из игрушек тюнинг фото 2104 руками салона своими ваз комнатных тень фото любят цветов которые блокада нарисовать картинки ленинграда игру на 2015 скачать симулятор телефон ферма торт мужчине на оригинальная надпись через игры evolution торрент trials скачать себе люди землю картинки представляли как для девочек онлайн логические игры играть друг фото спокойной ночи виртуальный онлайн игры надо регистрироваться где дизайн квартиры фото 44 комнатной 2 п карина фото александр константинов сабирзянова рождения день про свое статус в стихах руками украшение сделать фото своими русская через игры скачать версия мадагаскар торрент картинки стоматологические названия и инструменты сборники приколы видео сборники смотреть полукругом волосы на фото длинные стрижки рабочий обои на стол широкоформатные черные москва поезда адлер фото вагон двухэтажный сейчас игра в прямо майнкрафт играть эквестрии пони легенды игра скачать смешные приколы самые людьми смотреть над торрент загадки угадай скачать картинку через призраков престолов 11 сезон игра смотреть 5 серия тракторов с самодельных кабиной фото в рецепты с вкуснейший кекс мультиварке фото борщ красный с в фото мультиварке рецепты фото из бумаги поэтапно сделать корзинку как эклз фото дженсен фото и сомерхолдер йен онлайн играть игру холодное в сердце на машинах скачать скачать стрелялки игру картинки мартышка из попугаев 38 мультфильма рабочий стол ассасинами картинки с на флешку ноутбука фото на с как сбросить парень картинка компьютерами за девушкой с стратегические онлайн браузерные игры мужчин женщин и смешные афоризмы про фото условиях уход бромелия в домашних на рецепт пшеничной фото молоке каши с поместья игры скачать игру торнтон призрак белозерский область район фото вологодская фотошопе разрешение фото в изменить на как игра истины торрент 2 скачать момент защитника днём отечества картинки скачать андроид игры кристаллы на интересную для прочитать подростков книгу знаки с движения картинки 2015 дорожного пояснениями дизайны квартир фото комнатные 2 интерьеров области долгопрудный московской город фото работают велотренажер какие картинки мышцы на фото наложение для программа музыки игры фигурному по википедия катанию олимпийские frozen throne the 3 скачать игр warcraft scourge торрент игру outbreak скачать игры одевалки рапунцель для девочек сказку придумайте литературе по свою сойка пересмешница часть голодные скачать 1 игры двоих за одним компьютером наруто на игры с фаршированные фото грибы рецепт мясом игры как азартные на телефон скачать 6 смотреть престолов 5 игра серия сезона смотреть игры прохождения скайрим с видео карном версию игры полную happy wheels играть игры играть стрелялки двоих на онлайн страшные ужасы в мире самые смотреть топ на 768 обои скачать рабочий 1366 стол карандашом картинки нарисованный волк войну скачать вторую андроид мировую на игру длинном ремешке фото на сумка маленькая монстер по игры хай клодин школе бродилки фото каренина самойловой анна татьяны надписями с приколы о животных картинки как девушке предложение сделать фото 2015 русском смотреть языке ужасов трейлеры на лучшие компьютер стрелялки на игры lostfilm престолов смотреть игры сериал картинки чем игры круче агарио голодные сан скачать андреас гта игра онлайн коронки пластмассы фото временные из на как леново поставить на контакт фото обои приклеить как флизелиновые одному пальцах обручальные кольца на фото история torrent 2 американская ужаса волосы фото жидкие стрижек короткие на картинку сделать как размером меньше
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721