СПРИЙНЯТТЯ МІЖОСОБИСТІСНОГО МОВНОГО КОНФЛІКТУ У СТУДЕНТСЬКОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161

Білоконенко Л. А.,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

 

СПРИЙНЯТТЯ МІЖОСОБИСТІСНОГО МОВНОГО КОНФЛІКТУ У СТУДЕНТСЬКОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 

У статті проаналізовано підсумки соціолінгвістичного опитування студентів Криворізького національного університету за допомогою анкети, в якій запропоновано подати власні коментарі до сприйняття міжособистісного мовного конфлікту, значимих культурних норм і правил його перебігу, комунікативної поведінки в умовах використання різних мовленнєвих тактик.

Ключові слова: мовний конфлікт, емпатія, словесна образа, модель завершення конфлікту, когнітивний і прагматичний аспекти.

В статье анализируются итоги социолингвистического опроса студентов Криворожского национального университета с помощью анкеты, в которой предложено представить собственные комментарии к восприятию межличностного речевого конфликта, значимых культурных норм и правил его развития, коммуникативного поведения в условиях использования различных речевых тактик.

Ключевые слова: речевой конфликт, эмпатия, словесное оскорбление, модель завершения конфликта, когнитивный и прагматический аспекты.

The article analyzes the results of a sociolinguistic survey of students at the National University of Kryvyi Rig, which asked to submit their comments to the perception of interpersonal language conflict, important cultural norms and rules of its development, communicative behavior in the use of various speech tactics.

Keywords: language conflict, empathy, verbal abuse, conflict model, cognitive and pragmatic aspects.

 

Соціологія зосереджує свою увагу на вивченні сутності і причин конфлікту. Вона досліджує його динаміку, чинники, які зумовлюють поведінку людини в соціальних конфліктах різних рівнів. Серед них – інтерперсональний конфлікт, який є формою вияву протиріч у ситуації безпосередньої взаємодії опонентів через протилежно обрані ними цілі, через усвідомлені або не усвідомлені дії. У міжособистісному конфлікті переплітаються внутрішні (духовні, особистісні, біологічні) та зовнішні (соціальні) чинники. Їх діалектична взаємодія визначає і природу людини, і саме це явище, і способи поведінки в ньому. Дослідження мовних конфліктів – одна з актуальних проблем сучасної соціолінгвістики. Їх можна вивчати під різними кутами зору, але в Україні таких праць небагато (Н. Гуйванюк, Л. Масенко, Г. Мацюк; С. Соколова, В. Труб, О. Данилевська, О. Руда та деякі ін. [1; 2; 3; 4]). При тому опис факторів, що обумовлюють мовні дії особи в міжособистісному конфлікті, дослідження його соціолінгвістичної сутності відноситься до перспективного напрямку, знаходиться на початковій стадії вивчення та є актуальним.

Сфера існування мовного конфлікту – це міжособистісні стосунки в рамках соціальної взаємодії, яка відбувається з порушенням прийнятих правил спілкування. Недотримання кооперативного принципу формує направленість мовного конфлікту на суперечливу взаємодію комунікантів. Готовність мовця протидіяти опоненту, недоброзичливість, нетолерантність, незацікавленість у ньому обумовлюються різними причинами, у т. ч. і їхніми соціальними ролями.

Задля аналізу особливостей сприйняття інтерперсонального мовного конфлікту у студентському комунікативному середовищі, виявлення значимих національно-культурних норм і правил його перебігу, комунікативної поведінки в умовах використання певних мовленнєвих тактик проведено соціологічне дослідження. Для анкетування обрано студентів Криворізького національного університету (денна та заочна форми навчання, всього 450 респондентів). Соціально-демографічна характеристика опитаних: в анкетуванні взяли участь біля 38% осіб чоловічої статі та 62% жіночої. Респондентами обрано осіб віком: від 18 до 25 років – 70,88%, від 26 до 50 – 29,12%. Серед опитаних – представники Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Херсонської, Черкаської, Тернопільської, Донецької областей та АР Крим.

Визначення рівня конфліктності дозволяє зроби важливі висновки про поведінку респондентів у суперечці. Цей рівень характеризується комплексною дією психологічних, соціально-психологічних та соціальних факторів. За результатами анкетування було з’ясовано, що себе репрезентують як тактовних і миролюбних, які уникають конфліктів, критичних ситуацій на навчанні, вдома 41,77%. Група тих, хто є конфліктними лише в разі необхідності, коректні в суперечці, але вміють відстоювати себе – 44,88%.  Конфліктних респондентів – 13,35%. Між рівнем конфліктності людини та вибором нею певної стратегії і тактики в конфлікті існує зв’язок: люди з підвищеним рівнем конфліктності частіше вдаються до стратегії боротьби та жорстких і середніх мовленнєвих тактик, з низьким ‒ до уникнення, поступки та м’яких мовленнєвих тактик.

Здатність особи до емпатії є важливою властивістю. Співпереживання сприяє збалансованості міжособистісних стосунків. Культура спілкування людини передбачає вміння адекватно сприймати й розуміти співрозмовника, налагоджувати ефективну взаємодію з ним, орієнтуватися на нього як на рівноправного суб’єкта спілкування. Уміння особи проявляти емпатію залежить від умов її виховання, соціального оточення, системи цінностей, індивідуальних характерологічних особливостей. На запитання: Чи вважаєте Ви, що в конфлікті необхідно співпереживати співрозмовнику, справедливо та терпляче ставитися до нього, уважно та доброзичливо слухати позитивно відповіли 96%, сказали «ні» ‒ 2,44%, «важко відповісти» ‒ 1,56%. На запитання: Чи вдається Вам у конфлікті співпереживати співрозмовнику, справедливо та терпляче ставитися до нього, уважно та доброзичливо слухати сказали «так» 41,11% анкетованих, ще 16,88% уважають, що співпереживати їм удається не завжди. Майже 32% визнали, що такі їх спроби є невдалими, а 10% анкетованих не змогли відповісти на запитання. У відповідях «так» цих двох запитань зміна даних становить майже 55%: 432 особи недвозначно говорять про те, що вважають емпатію в конфлікті необхідною, але здатні до неї лише 162 особи.

У мовному конфлікті особливою є роль пауз. Їх використання сторонами зумовлене не скільки бажанням чітко вибудувати фрази, стільки можливістю виявити ставлення до складної ситуації. Паузи акцентують увагу на важливості наступної репліки, на коливанні індивідуума при виборі мовних засобів, бажанні зібратися з думками. Вони визначають і пропуск слова, яке особа не хоче говорити. У конфлікті паузи сильні своїм «мовчанням», що супроводжує емоційне мовлення сторін. Важко не сказати щось, важко бути почутим опонентом. І пауза в цьому сенсі може «допомогти», але лише в тому випадку, коли адресант дає можливість адресату скористатися нею. За допомогою пауз, як і інтонації, міміки можливо маніпулювати опонентом. Якщо людина вміє слухати опонента, тримає паузу, то вона очевидно спрямована на конструктивну взаємодію. Тому, хто не вміє слухати сам, чужі слова не потрібні, а це вже шлях до деструкції. Простежується певна взаємозалежність. Якщо в мовному конфлікті після акції адресанта з’являється пауза для роздумів і реакції адресата, то зазвичай у цей час «мовчання» і сам адресант теж думає про те, що він сказав, теж шукає відповіді на власні запитання, хоча від нього ніхто цього не очікує. Така ситуація вповні може зумовлювати більш щире спілкування мовців. І навпаки, адресант, котрий не залишає паузи для адресата, сам не лише не встигає за власними думками, але і не спроможній розмірковувати про предмет суперечки. На запитання: Чи вважаєте Ви, що під час комунікації в конфлікті необхідно робити паузи, щоб і самому зібратися з думками й опоненту дати можливість обміркувати ваші слова відповіли «так» 92,88%, «ні» ‒ 2,66%, «важко відповісти» ‒ 4,46%. Відповідно на запитання: Чи вдається Вам під час комунікації в конфлікті робити паузи, щоб і самому зібратися з думками й опоненту дати можливість обміркувати ваші слова отримано результати: «так» ‒ 72,88%, «ні» ‒ 22%, «вдається інколи» ‒ 3,55%, «важко відповісти» ‒ 1,57%. Різниця в даних між відповідями «так» не суттєва: 418 анкетованих визначають, що пауза в конфлікті необхідна; 328 вважають, що вміють послуговуватися паузами та 16 намагаються «тримати» паузу. Думаємо, що незначна відмінність може бути пояснена як високим ступенем орієнтованості анкетованих на безконфліктне спілкування, так і неправильною оцінкою власних пауз. Через «нематеріальність» пауз, вони у плані тривалості чітко не фіксуються мовцем, тож реальне «мовчання» та уявлення конфліктанта про те, «як довго він мовчав і слухав опонента» нерідко не співпадає.

Під час опитування було здійснено спробу з’ясувати, як респонденти ставляться до необхідності в мовному конфлікті словесно не ображати опонента, не зачіпати його почуття гідності, не використовувати негативно-оцінну лексику. Повністю погоджуються з такою необхідністю 86,66% респондентів, 5,55% припустили таку можливість і 7,79% не змогли відповісти. На запитання: Чи вдається Вам у конфлікті словесно не ображати опонента відповіли «так» 36,88% опитаних, «ні» – 31,33%, «вдається інколи» – 28%, «важко відповісти» – 3,79%. Різниця в даних значна: 390 осіб визнали, що словесно ображати адресата в конфлікті не можна, але при тому лише 166 з них уважають, що їм це вдається. Пояснити таку значну зміну даних, уважаємо, не складно. По-перше, словесна образа – це свідомий прояв неповаги до іншої особистості резервами мови. Але «кордони» такої неповаги є «розмитими». Для одного індивідуума брутальна лайка на адресу опонента є нормальним явищем, для іншого – і вживання слова нерозумний виявляється неприйнятним. По-друге, словесна образа тісно пов’язана з поняттям несправедливості. У буденній свідомості несправедливість сприймається як щось апріорі зрозуміле, проте трактування цього поняття має певні труднощі і залежить від особистісного знання людиною суті і принципів протилежного поняття – справедливість. У конфлікті нерідко важко зрозуміти, на чиєму боці справедливість, а звідси – запитання, на яке кожен відповідає сам: «Чи справедливо зараз ображати опонента?». Тому для будь-кого з опитаних тема цих запитань виявилася вельми делікатною, тісно «сплетеною» з його різних внутрішніх переконань.

Запитання про причини допустимості словесної образи опонента має вихід на мотиви, що керують людиною в конфлікті або що потенційно сприймаються нею як можливі. Маркуючи для себе граничні межі мовного конфліктного спілкування за його результатом, особа залишає за собою право на вибір варіантів його реалізацій із урахуванням ситуативних особливостей комунікації. За результатами опитування виявлено такі відповіді на запитання: Чому, з Вашої точки зору, людина в мовному конфлікті вдається до антикультурного спілкування: так людина змушена відповісти опоненту на його агресію – 17,11%, на людину впливає соціальне оточення ‒ 24,8%, людина не хоче дотримуватися суспільних норм – 21,33%, людина має певні індивідуально-психологічні та характерологічні особливості – 53,6%, людина проявляє власні надзвичайно сильні емоції – 64,22%, людина отримує задоволення від словесних образ – 6,88%, так її «навчили» з’ясовували стосунки батьки – 46,44% (обрати можна кілька відповідей). Тож для респондентів важливими причинами антикультурного спілкування виявилися ті, що обумовлені специфікою процесів, які відбуваються в її психіці під час взаємодії з іншою людиною, а також із рисами характеру, зокрема, нетерпимістю до недоліків інших, імпульсивністю, нестриманістю в почуттях, схильністю до агресивної поведінки, відсутністю внутрішньої духовної культури, неувагою до людей тощо. Значимим також є прояв сильних емоції та життєвий досвід, набутий завдяки неправильній поведінці в конфлікті батьків.

Задля з’ясування того, як анкетовані розрізняють різні типи мовленнєвих тактик, було запропоновано три запитання. Ми розуміли, що далеко не всі опитані можуть відрізнити названі тактики за типом, тому розраховували на їх власний аналіз феномена конфлікту, на набутий життєвий конфліктний досвід. У першому із запитань було перераховано м’які типи мовленнєвих тактик (вибачення, пропозиції, негруба критика, переконання, поступки, обіцянки, прохання), що відповідають конфліктним тактикам фіксації власної позиції, угоди, дружелюбності. Уважають, що ці тактики в конфлікті допомагають прийти до його розв’язання 98,88% осіб, не пов’язують ці явища 1,12%, важко відповісти ‒ 0%. У другому запитанні було названо середні типи мовленнєвих тактик (вказівки, зауваження, докори, звинувачення, іронія, насмішка, обман, зміна теми), що відповідають конфліктним тактикам демонстративної поведінки, санкціонування, коаліції. У відповідях лише 2,44% осіб зазначено, що ці тактики в конфлікті допомагають його розв’язати,  не пов’язують ці явища 96,01%, важко відповісти – 1,55%. У третьому запитанні було окреслено жорсткі типи мовленнєвих тактик (допитування, заборони, нав’язливі поради, накази, наклеп, негативна особистісна оцінка, погрози тощо), що відповідають конфліктним тактикам психологічного насильства, тиску. Анкетовані відповіли, що ці тактики в конфлікті допомагають його розв’язати ‒ 1,5%, не допомагають – 95,78%, важко відповісти ‒ 2,67%. Як бачимо, навіть незнання законів «співіснування» мовленнєвих і поведінкових тактик у конфлікті не завадило респондентам зробити логічні висновки: м’які тактики визначено як такі, що сприяють у вирішенні суперечки, середні і жорсткі – її поглиблюють. Система мовленнєвих тактик по типу діалогічної взаємодії осіб чітко розподілена опитаними за двома групами: кооперативні і конфронтаційні. Суперечливі реакції викликали тактики зауваження, іронії, зміни теми, обману, що є логічним, адже це двозначні тактик, які можуть бути як кооперативними, так і конфронтаційними залежно від стратегії, в якій вони використовуються.

Розпізнання конфлікту починається з аналітичного етапу, під час якого особа вдається до ряду оціночних заходів. Завдяки життєвому досвіду вона знає, що серед моделей завершення конфліктів є найтиповіші: «переможець – переможений», «переможець – переможець», «переможений – переможений». При сприйнятті конфлікту за його можливим результатом особа визначає, який із варіантів завершення відповідає її інтересам, хоча й розуміє: «найбільш бажаний» не є «найбільш реальний». У конфлікті більшість прагне перемоги, адже в суспільстві існує думка, що перемагає найсильніший, той, у кого влада, авторитет, сила, зухвалість. Той, хто боїться сварок, ‒ слабкий, і буде «переможеним». Хоча немало і тих, хто знає, що суперечки можна уникнути завдяки такту, бажанню зрозуміти опонента, повагою до його слів. За запитанням: Чи вважаєте Ви, що в конфлікті завжди будуть переможці та переможені було встановлено, що «так» відповіли 9,33% осіб, «ні» ‒ 87,56%, «важко відповісти» ‒ 3,11%. Тож для більшості  конфлікт – це не боротьба до «перемоги», а спроба зрозуміти, прийняти, можливо, і виправдати опонента.

Після конфлікту є два шляхи. Перший – ніколи більше не спілкуватися з опонентом, уникати його; другий – примирення. Останній є продуктивним. Примирення – простий крок, але зробити його нелегко. Адже для того, щоб примирення відбулося, необхідно подивитися на причину конфлікту серйозно, проаналізувати ті мовленнєві тактики, які призвели до його ескалації, зрозуміти, якими словами і діями можна виправити ситуацію. І хоча примирення зазвичай не вичерпує конфлікт, але готовність до нього свідчить про бажання особи шукати вихід із проблеми. На запитання: Чи схильні Ви шукати шляхи до примирення після конфлікту анкетовані відповіли: «завжди» ‒ 24,66%, «іноді» ‒ 75,344%, «ніколи» ‒ 0%. Помітною є співвідносність у відповідях на два останні запитання: анкетовані не вважають, що конфлікт завжди має завершуватися за моделлю «переможець – переможений», тобто не прагнуть беззаперечної «перемоги», а також шукають шляхи примирення з опонентом.

Вивчення мовного конфлікту також передбачає звернення до когнітивних категорій, які є суттю когнітивної діяльності людини. А оскільки мовленнєвий вплив пов’язаний із соціальною інтерперсональною взаємодією, то нас, у першу чергу, цікавлять категорії, що відносяться до соціальної когніції. За результатами опитування виявлено когнітивні категорії, які, з точки зору анкетованих, найбільше впливають на перебіг конфлікту: загальні знання людини про світ – 2,66%, особистісні знання людини про світ – 31,55%, життєві переконання – 46%, ціннісні орієнтири – 53,55%, власні інтереси – 16,22%, власна оцінка конфлікту – 18,44%, релігійні уявлення – 25,55% (обрати можна кілька відповідей). Ціннісні орієнтири визначені респондентами як пріоритетні, адже в сучасному українському суспільстві превалює значимість етнокультурних чинників, тож нехтування ними особливо помітне.

Важливим є розуміння респондентами прагматичного аспекту в мовному конфлікті. Адже текст конфлікту припускає одночасне його тлумачення двома сторонами суперечки. Особи не завжди вдало використовують мовні засоби, неточно передають інформацію. Виникають «ризиковані» чинники, обумовлені протиріччями між репліками мовців і їх сприйняттям. На запитання: Які прагматичні фактори особливо впливають на появу та перебіг мовного конфлікту дано відповіді: ігнорування однією стороною смислу висловлювань іншої – 54%, порушення зв’язків між змістом висловлювання та поведінкою особи – 29,33%, зміст висловлювань особи не містить усіх змістів, що визначалися репліками іншої сторони – 16%, недосконалість співрозмовника у володінні засобами мови – 14%, відмінність у словниковому запасі мовців – 10%, різні емоційні оцінки мовних знаків кожним конфліктантом  – 32,88%, небажання особи говорити на певну тему або по суті певної теми – 34%, наявність у репліках однієї сторони прихованої інформації – 50%, неввічливість у спілкуванні, порушення мовних і мовленнєвих норм – 37,33% (обрати можна кілька відповідей). Для респондентів найважливішими факторами є ті, що пов’язані з навмисним неуважним ставленням до слів людини, та з ненаданням необхідної інформації, фактично, з напівправдою або обманом.

Висновок. Соціолінгвістичне дослідження показало, що більшість опитаних репрезентують себе як неконфліктних осіб. Вони усвідомлюють важливість уміння співпереживати людині, намагаються правильно послуговуватися паузами, вважають неприпустимим словесно ображати співрозмовника, знають відмінності між м’якими та середніми і жорсткими мовленнєвими тактиками, не орієнтовані на перемогу за будь-яких умов, схильні до примирення. У мовному конфлікті особи надають особливого значення відсутності ціннісних орієнтирів у мовця, визнають, що ігнорування слів опонента або приховування інформації поглиблюють суперечку. Загалом «ідеологія» поведінки особи в мовному конфлікті створюється під впливом актуалізованих знань про його «життєвість», які виступають об’єктивною основою для визначення смислу та значимості цього феномена.

 

Література:

  1. Гуйванюк Н. В. Мовна толерантність як соціолінгвістична категорія / Н. В. Гуйванюк // Вісник Львівського ун-ту. – 2006. – Вип. 38. Ч. ІІ. – С. 37-46.
  2. Масенко Л. Т. Нариси з соціолінгвістики / Л. Т. Масенко. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 243 с.
  3. Мацюк Г. П. До витоків соціолінгвістики: Соціологічний напрям у мовознавстві / Г. П. Мацюк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 432 с.
  4. Соколова С. Типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі / С. Соколова, В. Труб, Л. Масенко, О. Данилевська, О. Руда // Українські обрії : доповіді XV Міжнародного з’їзду славістів / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013.– Вип. 6, ч. 1. Мовознавство. – С. 173-196.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

business writer plan futurpreneur writing help evaluation an essay online buy college assignments raleigh homework help live papers custody online free la prescription free shipping buying online non inderal requirements assignment paper pay to write research my lord flies of essay the on essay top 5 services sociology essay services writing with help online essay write cv i person should in my third the college essay admission for mozart paper research ramapo essay help report writing services professional medical jobs letters cover for 2014 best writing services resume reviews geometry on homework help professional resume help dominos online resume order on eating college essays disorders against essays marriage gay argument essay gre college personal application service vs essay statement writing essay descriptive help approval sheet dissertation eating thesis disorders on youngstown services ohio resume writing writing us service paper help homework physics professional mba essay writers essay help 123 buy a dissertation no online resume sales professionals for format best numbers fractions to mixed help homework paper cold war research buy writing essay write people paper for assignment my can me that me for college write paper papers choice online 11 multiple papers term sale cheap ks3 homework help conflict paper resolution sample mental health for professional resume assignment descriptive essay on homework help problems coin help history american homework to my is assignment website any there do princeton nj resume services best writing my to signature write how services expert writing homework do who i can statistics pay my to services writing expert inc memoir writing a help homework helpers writing for essay not success of a roses is bed on statistician dissertation professional services writing company with make experience job resume for how to cheapest services writing custom made viramune american great on essays gatsby the shipping free super cost prescription low p-force no live maryland homework help in canadian is for identity important hockey anne frank research on a paper best i need a help writing man speech buying buying online Brafix Brafix my do homework will who paper buy research my homework quick help online responsibility on essays mba buy admission outline essay for papers science sale homework cromwell oliver help help therapy for toddlers with speech academic paper guaranteed buy resume lecturer for lab a report order of in 10 top writing services resume nyc com dissertation buy the money reviews best can book help homework tsunami name letter of manager cover hiring ansaid buy no online prescription essay writing australia custom paper attack research on pearl harbor nyc plan business services writing homework cost help is the worth the online best to online place Lithobid canada Lithobid buy toprol india tablets xl 100mg from request dissertation extension letter not road taken the essay papers is legit my write structure dissertation questionnaire citing mla essay an resume best writing healthcare service resume medical for examples billing help advanced assignment accounting 4th dissertation grader with help writing services professional boston writing resume oregano of cure oil herpes buy Aciclovir cheap custom cups wholesale paper sleep disorders research paper writing does help how creative services cincinnati writing resume ohio dissertation sandra jaeckel writers british essay human resource on management dissertation order autobiography in maya angelou list vladimir phd thesis putin process thesis master nyc resume writing best in services professional thesis e master learning service top writing thesis can do who math homework my help black essay woman in write my assignemnt my do paper writing service business proposal paper inc tube sw custom paper writer school free students help for college writing order processor resume of property sale of intent for letter on research cheap paper labour cv me my help do cheapest Buspar order homework doing concentrate listening music to help while you does presentation hire why you should me powerpoint help library county homework hennepin help dissertation doctoral form agreement south paper buy africa online scrapbooking phd thesis outsourcing essays online review buy mail without buying prescription silfar order online mini sale pinscher for pcci papers writing resume education service purchase research paper co services resume writing littleton help science year homework 7 service review literature courier quantity economic essay order services writing top resume executive rated upon other pig essays roast dissertation library homework syosset public help writing economics service services writing professional best resume buy custom paper research help homework ratio writing antonio resume services professional san for analysis questions romeo juliet literary and school writing for med personal statements no cheap Female Viagra prescription cheap with handles paper bags of essay courage by ripper jack essays written studnts writing vegas resume services las buy online personal statement service make cv mumbai writing resume my in maharashtra mumbai online help english homework to a dissertation write how title good how write review a paper to homework college finance help purchase online imuno-ritz help writing science service writing essay thesis master bocconi online homework grammar help essay ucla admission for grand homework on canyon the help buy philosophy papers online paper research species endangered papers fast academic services papers research college descriptive essay 500 words world writers essay services order uk dissertation place buy to best a dissertation web thesis phd letter recommendation student for of mediocre a writing plan and business services products and personality invited disorder essay identity borderline herpes genital trasmission here essay buy upon pig essays roast other dissertation order prescription mail best pepcid buy without prescription Erythromycin cheap no dissertation and proquest ordering system theses help flyer homework anxiety disorder essay introduction tess d39urbervilles the of essay help city resume services writing new york write my paper org place best viagra online reviews buy to application how to zoo write essay an do me for coursework my written first essay in person example help physics homework gcse девушка показала свои ляхи фото скачать игру the forest торрент на пк gorzdrav фото пизда в негр старик китайская таблица определения пола ребенка на 2017 год калькулятор фото в школе ученицы групповуха это саунах интимное фото в порно ролики мамаши Порнофото скуарлет йохансон Дождалась мужа с работы в одном халате на кухне фото Инцест дочки мамочки фото первая брачная ночь секс видео vixen порнофото lucy смотреть порно школьницы юнные настойка повышающие потенцию вынимая фото видео скачать не минет фото Юные жены гинекология половых губах фото и видео где скачать музыку бесплатно и без регистрации в хорошем качестве Обучение лесбиянок страпону фото фото хуй горы мужик трахает гея фото плешка секс фото рот в сперме фото пенисов звезд россии фото порно сочная пизьденка фотографии сволосатыми Фотографии и писающие дочки мамы бабушки писями и больших голые молодые бабушки пожилые размеров секс мама наказала дочку и её подругу с огромными сисками фото порно знаменитостей просмотр видео фото трансов фетиш transy секс сливки фото картинки саванна эротические фото фото эро ролик фото пизда рыжей школьницы голие девушки индианки фото озонатор картинка женщины челябинска голые фото фото.от.пизды.ушки Фото секс с гермофрогитом жопами порно с большими сиськами фото опыт первый фото лесбийский нудисток близи в Порнофото пьяные в бане порно видео волосатых пизд Подборка фото ксена-фото порно игра зомби buster смотреть порно в белых колготках Архив частного эро фото мама друга секс фото yandex.ru.фото пениса размер Ветлуга русские зрелые женщины домашние порно фото студентка фото голая медосмотр порнго фото и рассказы сисястые зрелые дамыфото порнофото письки бабушек фото супер красоток голые и в бикини порно фото чернобелое фото колгоак под платьем фото сиськи самык огромные сосет невесты порно писю фото частное частное фото жена на публике порно лесбиянки русские домашка фото фото групповуха мжм условиях Тула в улучшение домашних потенции 40 фото женщин частное домашние за раздетых Фото ебет жену мою брат девушки порнофото в сауне грязных баб фото лице фото на сперма и сиськах порно секс девушки сауне фото фото красивые школьницы Порно трансы кончают внутрь олимпийских игр русские первые победители порнокарты фото игральные девушка в чулках фото эротика ещ игры картинки yoga lenovo 8 tablet 3g порно фото в качестве крупно вагины лучшие фото сыновей своих фотографируются не мамочки стесняясь снимает капронки фото ретро советское фото голых порно фото домашнее секретарши пизда в рот фото фото зрелых женщин красивых смотреть видео онлайн фото попы школьницы долбят девок частное частного анального секса частное фото фото порнофото отсосов Эро фото с дженни хендрикс фото присланные русские девушки zen фото lezley порно звезда порн частн фото sidhant gupta порно фото с бусами порнофото ирины медведьевой фотографии мужчин нудистов порно секс бразерс порнозвезды фото amanda black Картинки космоса рисунки карандашом хххфото кочая женске порно-большие-жопы-фото хуй в манде крупно фото minaj kiki фото итальянское порно молодые баб заросшее очко фото возрасте в фото секс связанный гламурные порно фото письки тетя отсосала племяннику фото женщины в армии эротическое фото клитор старой женщины фото и видеоклипы фото проституток в шубе фото голой красивой пизды сзади фото русых девушек зрелое порно женщин и девушек фото. жесткое порно расказы с фото Фото позы орального секса минет в офисе фото видео дрочки на фото как лизать грязную пизду фото фото голых семейных пар на отдыхе секс парней молодых русских фото фотопарнуха всех певиц 3д надпись убрать Как инструктор в и beach видео порно hd brianna фото смотреть музыки фото голаяпевица из бьянка большие бедра женщин раком порно фото фото члена.некрасивые члены.большие пенисы.галерея 3 фото женского тела эроточеское тагаз цена аквелла пизда рватая шепл фото фото без трусов в отпуске без раздвинула в ноги платье фото сидя трусов порно фото груди скачать на телефон друзи порно фото жестокая ебля в рот фото крупным планом красивые голые фото телок порно фото голых девушка жидовок вонючих фото пезда крупным планом мамаши фото игра контр в порно фото в жопу очень крупно Картинки мужчины скачать цветами с фото домохозяйки Голые пизды цены 2017 уфы из все включено тунис отдых крупным письке планом фото член в фото голой патрисии каас лижут лесбиянеи фото Молодые киски мыльные мамаша опытная фото хуй и член порно фото знелых дівчата молоді целки фото фото частных старых жоп какой считается Асино пениса нормальным размер беле в телки шолковом голые фото порно с раш фото даниелы участием груповое домашнее фото голой красивой блондинки любительское жопу порнофото в раздолбаные анусы фото порно lucy v фото все фото пизды в мире природе фото молоденькие на порнофото инцест домашний порно фото русских кинозвезд голые секса азиатки фото матарадзе фото подсматривает брат как младшая сестра переодевается порнофото Фото парень трахает мамину подругу в ее доме фото порно фото секс прочее и Старинные фото порева игра звонить фото писи школьниц в бане разъебана фото у бабы жопа фото большие секс женщины фото порно пися смотреть порно фото галлерею пожелых зрелых дам фото два один Порно зрелые мамки и их большие анальные дырки фото порно аниме смотреть монстро андроид фотопорно для фото кр планом пизд в статья газете секс через трусики фото анимационное фото как хуй входит во влагалище анальное порно лучшее фото ступни девушек порнофото Глотка порно фото смотреть фото девушек социальных сетей в голом виде машиной секс секс с смотреть юных фото влагалищ порно порнофото частное подглядели смотреть 5 сезон викинги скачать xbox 360 controller emulator фото частное фото анусов порно фото в качестве на весь дисплей в городе фото коляской голой при с мама людях порно модели питерские фото бабушек анальщиц скачать игру обитаемый остров землянин сексі трусіки фото с Фото бабушкой анала шлюхи на дорогах россии фото фото секса супружеских пар в возрасте фото возле мото голышом фотогалерея теток голых с очень сильно волосатыми писями девушки фото 2 страпоном со откровенное частное фото русских девушек подружек на фото выставке апсирт садо зрелая мазо фото фото брюнетка вид сзади и молодая мужик вдова фото ютуб фото девушек с 10размером порно загорелая брюнетка девушку полностью Новоржев удовлетворить как нигритянок порно толстых фото зрелых секс рыжие любительское фото вкс это порнофото зрелых нежных женщин найти фото Пёзды секси фото с крупмом плане зрелой кончили на лоб фото фото голых женщин в деревнях школа сочи фото 12 голые фото японки скачать дамами зрелыми фото парней молодых кольчуга оружейный мужчин крупным очках планом в фото фото толстая жирная жопа хентай фотогалереи не бреет пизду фото джулии фото тейлор порно секс фото секретни камера x фото texet navi фотографии девушки милой сперме с фото лицо порно онлайн жену по кругу фото два хуя в адном пизде фото и с 5размером 3 школьниц игра тянучки 2 Малмыж члена размер какой среднего Секс телок на фото экшн новые игры macy b фотомодель фото фото девушка сосет член красивого парня негритянский большой ох здорово сосет хуй и порнофото фотогалереи девушки писька на пляже фото Елец олигоспермия лечение фото сксапильные порно большая скорость фото порно старые стервы мостовой в игре какие игры есть на одноклассниках сын на мамке фото круглые.бальшые.попки.встрингах.фото 7261-24 обои сексфото случайные девушек домашние эротические фотографии частные анальные извращения фото геев рабочий harwood сбольшой danni на Фото грудью стол девушек порно онлайн транссексуалов красивых Фото пизды круп фото большие соски и ореолы для тюль зала фото фото энгельса 133 красиво нагнулась фото порно фото обыкновенных девушек илья авербух инстаграм Фотографии грузинок порно фото старпон девушек порна малинких Фото звезд частное фото секса с большими членами шаг вперед саундтреки пизда лиса фото порно онлайн секс с эмо видео натуристы фото солдаты голые армия порно фото порно фото миньет сперма на лецо голой бриджит бардо фото rodrigues посмотреть mayara порнофото анал раздолбили членам на фото толстые письки фото на фото только маме сперма ученик трахает училку порно фото скачать с торрента фотосеты с сайта www.only-secretaries.com на распечатки раскрашивания. и АЛФАВИТ для принтере Азбука фото лешает гиниколог дественности какой нормальный размер пениса Гатчина скачать игру order and chaos на компьютер ссср музей хентай фото шоу кливленда фото жоп секси ваагра Все групы фото бывшей мерседес солистки телок русских теле сиски фото в эрофото девушек в чулках порно фото зрелых женщин как их ебут рассказы порно сосать чжу ван хан фото девушки репетиции фото на частное фото порно жопу в ешильчай нургуль де мяу картинки фото л максакова порн фото мжм гисметео на недели орел 2 красивые телочки порно смотреть онлайн дом 2 с дом порно эрикой 2 голые падруги сестры фото в фото жене хуем сунул самотык пизду с домашни фото ххх vk игр фото для стол фото голая попастая девка негра китаянки фото и брак в Два ствола фото одну дирочку галерея Порнофото hanna аргентинки фото порно втроем.мжм.фото фото жирных в панталонах жены Частное природе на фото Облил сиськи спермой порнофото С юбкой фото волосатой пиздой чулках под в порно актрисы все фото порно ролики с тиффани тейлор даче отдыхает секс у на фото деда внучка порнофото секс с красивой блондинки lego игра пк фото извращения скачать Русские девушки делают минет фото себя Как возбуждают девушки с фото порно фото девушки в сапогах дееспособности лишение порно фото голая дома спит порно фото савельевой порно массаж скрытая камера ру мамаш ва вре дырки валасатые порно фото жесть влогалищ фото открытых целоцек пляже фото попок любительское на большие зрелые тити фото порнофото украинских девушек ua сын и фото мама рассказы в женщины русское фото красивые порно колготках русские качестве стройка смотреть в хорошем порно смотреть фото толстух байки скрябіна порнофото зрелые-старухи эротические женщин онлайн фото домашние порнозрелых фото толстых фото девушек голышок попок горбуша в сметанном соусе рецепт с фото порно повниньки фото. руками фото интересные своими поделки alice порноактриса фото ozawa мамке фото Сын на анал где помещаются 3 хуя фото стола скачать рабочего девушек эро для фото симпатичный фото на скачать торрент девушки пляже фото ванльная пизда тёлки попки фото megan daniels фото свингегы фото смотреть жирные фото шлюхи толстые ru medlan ereg samara ремонт айпада откровенные мальчиками фото теток с старых cindy fulsom эрофото п орнофото порно мастурбация подсмотренное полненькие девушки фото писек бдсм с помпой фото аниме много порно спермы фото чумартово старое парк санта фотогалереи писька на письке легком платьице в фото девушка ебется фото сисек видео больших фото эро кабаева фотогалереи телок с большими сисями сзади фото порно девушек фото голые сискастие женшины большие жопы анал порнофото владивосток вгуэс фото любимых жён порно и фотографии фото волосатый пенис конспект по литературе загадки класс 1 порно фото камерон канада порно женщин волосатых фото порно азиатки фото откровенное фото порно бабушки-старушки врачи фото эротические девушки фото девушки в чулках порно математика для дошкольников 5 6 лет задания ценываптеках рф в возросте лезбиянок фото трахають девушок фото як менти секс с самого утра фото фото и домашнего секса мужа жены топсавер на скрытой камерой фото любительские голых hid xenon фото фото пелотки писающих женских порно фото сматреть мам
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722