СПРИЙНЯТТЯ МІЖОСОБИСТІСНОГО МОВНОГО КОНФЛІКТУ У СТУДЕНТСЬКОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161

Білоконенко Л. А.,

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

 

СПРИЙНЯТТЯ МІЖОСОБИСТІСНОГО МОВНОГО КОНФЛІКТУ У СТУДЕНТСЬКОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 

У статті проаналізовано підсумки соціолінгвістичного опитування студентів Криворізького національного університету за допомогою анкети, в якій запропоновано подати власні коментарі до сприйняття міжособистісного мовного конфлікту, значимих культурних норм і правил його перебігу, комунікативної поведінки в умовах використання різних мовленнєвих тактик.

Ключові слова: мовний конфлікт, емпатія, словесна образа, модель завершення конфлікту, когнітивний і прагматичний аспекти.

В статье анализируются итоги социолингвистического опроса студентов Криворожского национального университета с помощью анкеты, в которой предложено представить собственные комментарии к восприятию межличностного речевого конфликта, значимых культурных норм и правил его развития, коммуникативного поведения в условиях использования различных речевых тактик.

Ключевые слова: речевой конфликт, эмпатия, словесное оскорбление, модель завершения конфликта, когнитивный и прагматический аспекты.

The article analyzes the results of a sociolinguistic survey of students at the National University of Kryvyi Rig, which asked to submit their comments to the perception of interpersonal language conflict, important cultural norms and rules of its development, communicative behavior in the use of various speech tactics.

Keywords: language conflict, empathy, verbal abuse, conflict model, cognitive and pragmatic aspects.

 

Соціологія зосереджує свою увагу на вивченні сутності і причин конфлікту. Вона досліджує його динаміку, чинники, які зумовлюють поведінку людини в соціальних конфліктах різних рівнів. Серед них – інтерперсональний конфлікт, який є формою вияву протиріч у ситуації безпосередньої взаємодії опонентів через протилежно обрані ними цілі, через усвідомлені або не усвідомлені дії. У міжособистісному конфлікті переплітаються внутрішні (духовні, особистісні, біологічні) та зовнішні (соціальні) чинники. Їх діалектична взаємодія визначає і природу людини, і саме це явище, і способи поведінки в ньому. Дослідження мовних конфліктів – одна з актуальних проблем сучасної соціолінгвістики. Їх можна вивчати під різними кутами зору, але в Україні таких праць небагато (Н. Гуйванюк, Л. Масенко, Г. Мацюк; С. Соколова, В. Труб, О. Данилевська, О. Руда та деякі ін. [1; 2; 3; 4]). При тому опис факторів, що обумовлюють мовні дії особи в міжособистісному конфлікті, дослідження його соціолінгвістичної сутності відноситься до перспективного напрямку, знаходиться на початковій стадії вивчення та є актуальним.

Сфера існування мовного конфлікту – це міжособистісні стосунки в рамках соціальної взаємодії, яка відбувається з порушенням прийнятих правил спілкування. Недотримання кооперативного принципу формує направленість мовного конфлікту на суперечливу взаємодію комунікантів. Готовність мовця протидіяти опоненту, недоброзичливість, нетолерантність, незацікавленість у ньому обумовлюються різними причинами, у т. ч. і їхніми соціальними ролями.

Задля аналізу особливостей сприйняття інтерперсонального мовного конфлікту у студентському комунікативному середовищі, виявлення значимих національно-культурних норм і правил його перебігу, комунікативної поведінки в умовах використання певних мовленнєвих тактик проведено соціологічне дослідження. Для анкетування обрано студентів Криворізького національного університету (денна та заочна форми навчання, всього 450 респондентів). Соціально-демографічна характеристика опитаних: в анкетуванні взяли участь біля 38% осіб чоловічої статі та 62% жіночої. Респондентами обрано осіб віком: від 18 до 25 років – 70,88%, від 26 до 50 – 29,12%. Серед опитаних – представники Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Херсонської, Черкаської, Тернопільської, Донецької областей та АР Крим.

Визначення рівня конфліктності дозволяє зроби важливі висновки про поведінку респондентів у суперечці. Цей рівень характеризується комплексною дією психологічних, соціально-психологічних та соціальних факторів. За результатами анкетування було з’ясовано, що себе репрезентують як тактовних і миролюбних, які уникають конфліктів, критичних ситуацій на навчанні, вдома 41,77%. Група тих, хто є конфліктними лише в разі необхідності, коректні в суперечці, але вміють відстоювати себе – 44,88%.  Конфліктних респондентів – 13,35%. Між рівнем конфліктності людини та вибором нею певної стратегії і тактики в конфлікті існує зв’язок: люди з підвищеним рівнем конфліктності частіше вдаються до стратегії боротьби та жорстких і середніх мовленнєвих тактик, з низьким ‒ до уникнення, поступки та м’яких мовленнєвих тактик.

Здатність особи до емпатії є важливою властивістю. Співпереживання сприяє збалансованості міжособистісних стосунків. Культура спілкування людини передбачає вміння адекватно сприймати й розуміти співрозмовника, налагоджувати ефективну взаємодію з ним, орієнтуватися на нього як на рівноправного суб’єкта спілкування. Уміння особи проявляти емпатію залежить від умов її виховання, соціального оточення, системи цінностей, індивідуальних характерологічних особливостей. На запитання: Чи вважаєте Ви, що в конфлікті необхідно співпереживати співрозмовнику, справедливо та терпляче ставитися до нього, уважно та доброзичливо слухати позитивно відповіли 96%, сказали «ні» ‒ 2,44%, «важко відповісти» ‒ 1,56%. На запитання: Чи вдається Вам у конфлікті співпереживати співрозмовнику, справедливо та терпляче ставитися до нього, уважно та доброзичливо слухати сказали «так» 41,11% анкетованих, ще 16,88% уважають, що співпереживати їм удається не завжди. Майже 32% визнали, що такі їх спроби є невдалими, а 10% анкетованих не змогли відповісти на запитання. У відповідях «так» цих двох запитань зміна даних становить майже 55%: 432 особи недвозначно говорять про те, що вважають емпатію в конфлікті необхідною, але здатні до неї лише 162 особи.

У мовному конфлікті особливою є роль пауз. Їх використання сторонами зумовлене не скільки бажанням чітко вибудувати фрази, стільки можливістю виявити ставлення до складної ситуації. Паузи акцентують увагу на важливості наступної репліки, на коливанні індивідуума при виборі мовних засобів, бажанні зібратися з думками. Вони визначають і пропуск слова, яке особа не хоче говорити. У конфлікті паузи сильні своїм «мовчанням», що супроводжує емоційне мовлення сторін. Важко не сказати щось, важко бути почутим опонентом. І пауза в цьому сенсі може «допомогти», але лише в тому випадку, коли адресант дає можливість адресату скористатися нею. За допомогою пауз, як і інтонації, міміки можливо маніпулювати опонентом. Якщо людина вміє слухати опонента, тримає паузу, то вона очевидно спрямована на конструктивну взаємодію. Тому, хто не вміє слухати сам, чужі слова не потрібні, а це вже шлях до деструкції. Простежується певна взаємозалежність. Якщо в мовному конфлікті після акції адресанта з’являється пауза для роздумів і реакції адресата, то зазвичай у цей час «мовчання» і сам адресант теж думає про те, що він сказав, теж шукає відповіді на власні запитання, хоча від нього ніхто цього не очікує. Така ситуація вповні може зумовлювати більш щире спілкування мовців. І навпаки, адресант, котрий не залишає паузи для адресата, сам не лише не встигає за власними думками, але і не спроможній розмірковувати про предмет суперечки. На запитання: Чи вважаєте Ви, що під час комунікації в конфлікті необхідно робити паузи, щоб і самому зібратися з думками й опоненту дати можливість обміркувати ваші слова відповіли «так» 92,88%, «ні» ‒ 2,66%, «важко відповісти» ‒ 4,46%. Відповідно на запитання: Чи вдається Вам під час комунікації в конфлікті робити паузи, щоб і самому зібратися з думками й опоненту дати можливість обміркувати ваші слова отримано результати: «так» ‒ 72,88%, «ні» ‒ 22%, «вдається інколи» ‒ 3,55%, «важко відповісти» ‒ 1,57%. Різниця в даних між відповідями «так» не суттєва: 418 анкетованих визначають, що пауза в конфлікті необхідна; 328 вважають, що вміють послуговуватися паузами та 16 намагаються «тримати» паузу. Думаємо, що незначна відмінність може бути пояснена як високим ступенем орієнтованості анкетованих на безконфліктне спілкування, так і неправильною оцінкою власних пауз. Через «нематеріальність» пауз, вони у плані тривалості чітко не фіксуються мовцем, тож реальне «мовчання» та уявлення конфліктанта про те, «як довго він мовчав і слухав опонента» нерідко не співпадає.

Під час опитування було здійснено спробу з’ясувати, як респонденти ставляться до необхідності в мовному конфлікті словесно не ображати опонента, не зачіпати його почуття гідності, не використовувати негативно-оцінну лексику. Повністю погоджуються з такою необхідністю 86,66% респондентів, 5,55% припустили таку можливість і 7,79% не змогли відповісти. На запитання: Чи вдається Вам у конфлікті словесно не ображати опонента відповіли «так» 36,88% опитаних, «ні» – 31,33%, «вдається інколи» – 28%, «важко відповісти» – 3,79%. Різниця в даних значна: 390 осіб визнали, що словесно ображати адресата в конфлікті не можна, але при тому лише 166 з них уважають, що їм це вдається. Пояснити таку значну зміну даних, уважаємо, не складно. По-перше, словесна образа – це свідомий прояв неповаги до іншої особистості резервами мови. Але «кордони» такої неповаги є «розмитими». Для одного індивідуума брутальна лайка на адресу опонента є нормальним явищем, для іншого – і вживання слова нерозумний виявляється неприйнятним. По-друге, словесна образа тісно пов’язана з поняттям несправедливості. У буденній свідомості несправедливість сприймається як щось апріорі зрозуміле, проте трактування цього поняття має певні труднощі і залежить від особистісного знання людиною суті і принципів протилежного поняття – справедливість. У конфлікті нерідко важко зрозуміти, на чиєму боці справедливість, а звідси – запитання, на яке кожен відповідає сам: «Чи справедливо зараз ображати опонента?». Тому для будь-кого з опитаних тема цих запитань виявилася вельми делікатною, тісно «сплетеною» з його різних внутрішніх переконань.

Запитання про причини допустимості словесної образи опонента має вихід на мотиви, що керують людиною в конфлікті або що потенційно сприймаються нею як можливі. Маркуючи для себе граничні межі мовного конфліктного спілкування за його результатом, особа залишає за собою право на вибір варіантів його реалізацій із урахуванням ситуативних особливостей комунікації. За результатами опитування виявлено такі відповіді на запитання: Чому, з Вашої точки зору, людина в мовному конфлікті вдається до антикультурного спілкування: так людина змушена відповісти опоненту на його агресію – 17,11%, на людину впливає соціальне оточення ‒ 24,8%, людина не хоче дотримуватися суспільних норм – 21,33%, людина має певні індивідуально-психологічні та характерологічні особливості – 53,6%, людина проявляє власні надзвичайно сильні емоції – 64,22%, людина отримує задоволення від словесних образ – 6,88%, так її «навчили» з’ясовували стосунки батьки – 46,44% (обрати можна кілька відповідей). Тож для респондентів важливими причинами антикультурного спілкування виявилися ті, що обумовлені специфікою процесів, які відбуваються в її психіці під час взаємодії з іншою людиною, а також із рисами характеру, зокрема, нетерпимістю до недоліків інших, імпульсивністю, нестриманістю в почуттях, схильністю до агресивної поведінки, відсутністю внутрішньої духовної культури, неувагою до людей тощо. Значимим також є прояв сильних емоції та життєвий досвід, набутий завдяки неправильній поведінці в конфлікті батьків.

Задля з’ясування того, як анкетовані розрізняють різні типи мовленнєвих тактик, було запропоновано три запитання. Ми розуміли, що далеко не всі опитані можуть відрізнити названі тактики за типом, тому розраховували на їх власний аналіз феномена конфлікту, на набутий життєвий конфліктний досвід. У першому із запитань було перераховано м’які типи мовленнєвих тактик (вибачення, пропозиції, негруба критика, переконання, поступки, обіцянки, прохання), що відповідають конфліктним тактикам фіксації власної позиції, угоди, дружелюбності. Уважають, що ці тактики в конфлікті допомагають прийти до його розв’язання 98,88% осіб, не пов’язують ці явища 1,12%, важко відповісти ‒ 0%. У другому запитанні було названо середні типи мовленнєвих тактик (вказівки, зауваження, докори, звинувачення, іронія, насмішка, обман, зміна теми), що відповідають конфліктним тактикам демонстративної поведінки, санкціонування, коаліції. У відповідях лише 2,44% осіб зазначено, що ці тактики в конфлікті допомагають його розв’язати,  не пов’язують ці явища 96,01%, важко відповісти – 1,55%. У третьому запитанні було окреслено жорсткі типи мовленнєвих тактик (допитування, заборони, нав’язливі поради, накази, наклеп, негативна особистісна оцінка, погрози тощо), що відповідають конфліктним тактикам психологічного насильства, тиску. Анкетовані відповіли, що ці тактики в конфлікті допомагають його розв’язати ‒ 1,5%, не допомагають – 95,78%, важко відповісти ‒ 2,67%. Як бачимо, навіть незнання законів «співіснування» мовленнєвих і поведінкових тактик у конфлікті не завадило респондентам зробити логічні висновки: м’які тактики визначено як такі, що сприяють у вирішенні суперечки, середні і жорсткі – її поглиблюють. Система мовленнєвих тактик по типу діалогічної взаємодії осіб чітко розподілена опитаними за двома групами: кооперативні і конфронтаційні. Суперечливі реакції викликали тактики зауваження, іронії, зміни теми, обману, що є логічним, адже це двозначні тактик, які можуть бути як кооперативними, так і конфронтаційними залежно від стратегії, в якій вони використовуються.

Розпізнання конфлікту починається з аналітичного етапу, під час якого особа вдається до ряду оціночних заходів. Завдяки життєвому досвіду вона знає, що серед моделей завершення конфліктів є найтиповіші: «переможець – переможений», «переможець – переможець», «переможений – переможений». При сприйнятті конфлікту за його можливим результатом особа визначає, який із варіантів завершення відповідає її інтересам, хоча й розуміє: «найбільш бажаний» не є «найбільш реальний». У конфлікті більшість прагне перемоги, адже в суспільстві існує думка, що перемагає найсильніший, той, у кого влада, авторитет, сила, зухвалість. Той, хто боїться сварок, ‒ слабкий, і буде «переможеним». Хоча немало і тих, хто знає, що суперечки можна уникнути завдяки такту, бажанню зрозуміти опонента, повагою до його слів. За запитанням: Чи вважаєте Ви, що в конфлікті завжди будуть переможці та переможені було встановлено, що «так» відповіли 9,33% осіб, «ні» ‒ 87,56%, «важко відповісти» ‒ 3,11%. Тож для більшості  конфлікт – це не боротьба до «перемоги», а спроба зрозуміти, прийняти, можливо, і виправдати опонента.

Після конфлікту є два шляхи. Перший – ніколи більше не спілкуватися з опонентом, уникати його; другий – примирення. Останній є продуктивним. Примирення – простий крок, але зробити його нелегко. Адже для того, щоб примирення відбулося, необхідно подивитися на причину конфлікту серйозно, проаналізувати ті мовленнєві тактики, які призвели до його ескалації, зрозуміти, якими словами і діями можна виправити ситуацію. І хоча примирення зазвичай не вичерпує конфлікт, але готовність до нього свідчить про бажання особи шукати вихід із проблеми. На запитання: Чи схильні Ви шукати шляхи до примирення після конфлікту анкетовані відповіли: «завжди» ‒ 24,66%, «іноді» ‒ 75,344%, «ніколи» ‒ 0%. Помітною є співвідносність у відповідях на два останні запитання: анкетовані не вважають, що конфлікт завжди має завершуватися за моделлю «переможець – переможений», тобто не прагнуть беззаперечної «перемоги», а також шукають шляхи примирення з опонентом.

Вивчення мовного конфлікту також передбачає звернення до когнітивних категорій, які є суттю когнітивної діяльності людини. А оскільки мовленнєвий вплив пов’язаний із соціальною інтерперсональною взаємодією, то нас, у першу чергу, цікавлять категорії, що відносяться до соціальної когніції. За результатами опитування виявлено когнітивні категорії, які, з точки зору анкетованих, найбільше впливають на перебіг конфлікту: загальні знання людини про світ – 2,66%, особистісні знання людини про світ – 31,55%, життєві переконання – 46%, ціннісні орієнтири – 53,55%, власні інтереси – 16,22%, власна оцінка конфлікту – 18,44%, релігійні уявлення – 25,55% (обрати можна кілька відповідей). Ціннісні орієнтири визначені респондентами як пріоритетні, адже в сучасному українському суспільстві превалює значимість етнокультурних чинників, тож нехтування ними особливо помітне.

Важливим є розуміння респондентами прагматичного аспекту в мовному конфлікті. Адже текст конфлікту припускає одночасне його тлумачення двома сторонами суперечки. Особи не завжди вдало використовують мовні засоби, неточно передають інформацію. Виникають «ризиковані» чинники, обумовлені протиріччями між репліками мовців і їх сприйняттям. На запитання: Які прагматичні фактори особливо впливають на появу та перебіг мовного конфлікту дано відповіді: ігнорування однією стороною смислу висловлювань іншої – 54%, порушення зв’язків між змістом висловлювання та поведінкою особи – 29,33%, зміст висловлювань особи не містить усіх змістів, що визначалися репліками іншої сторони – 16%, недосконалість співрозмовника у володінні засобами мови – 14%, відмінність у словниковому запасі мовців – 10%, різні емоційні оцінки мовних знаків кожним конфліктантом  – 32,88%, небажання особи говорити на певну тему або по суті певної теми – 34%, наявність у репліках однієї сторони прихованої інформації – 50%, неввічливість у спілкуванні, порушення мовних і мовленнєвих норм – 37,33% (обрати можна кілька відповідей). Для респондентів найважливішими факторами є ті, що пов’язані з навмисним неуважним ставленням до слів людини, та з ненаданням необхідної інформації, фактично, з напівправдою або обманом.

Висновок. Соціолінгвістичне дослідження показало, що більшість опитаних репрезентують себе як неконфліктних осіб. Вони усвідомлюють важливість уміння співпереживати людині, намагаються правильно послуговуватися паузами, вважають неприпустимим словесно ображати співрозмовника, знають відмінності між м’якими та середніми і жорсткими мовленнєвими тактиками, не орієнтовані на перемогу за будь-яких умов, схильні до примирення. У мовному конфлікті особи надають особливого значення відсутності ціннісних орієнтирів у мовця, визнають, що ігнорування слів опонента або приховування інформації поглиблюють суперечку. Загалом «ідеологія» поведінки особи в мовному конфлікті створюється під впливом актуалізованих знань про його «життєвість», які виступають об’єктивною основою для визначення смислу та значимості цього феномена.

 

Література:

  1. Гуйванюк Н. В. Мовна толерантність як соціолінгвістична категорія / Н. В. Гуйванюк // Вісник Львівського ун-ту. – 2006. – Вип. 38. Ч. ІІ. – С. 37-46.
  2. Масенко Л. Т. Нариси з соціолінгвістики / Л. Т. Масенко. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. – 243 с.
  3. Мацюк Г. П. До витоків соціолінгвістики: Соціологічний напрям у мовознавстві / Г. П. Мацюк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 432 с.
  4. Соколова С. Типи мовної поведінки в сучасному слов’янському білінгвальному мегаполісі / С. Соколова, В. Труб, Л. Масенко, О. Данилевська, О. Руда // Українські обрії : доповіді XV Міжнародного з’їзду славістів / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013.– Вип. 6, ч. 1. Мовознавство. – С. 173-196.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

purchase paper sociology research distributors zyvox american sat my write should essay how i persuasive essays written essay helping others narrative for papers pinscher pcci sale mini society national honors essay profile company service writing law essay writer school buy for essays university online aqe papers services diploma help assignment childrens in on eating paper disorders term linkedin writing service and cv help chegg reviews homework bank to application an write manager how letter to year homework 2 help algebra 1 with help us cv services 24 hours writing for can who me a write resume management in phd tourism thesis for custom papers masters thesis full essay admissions university help essay writing report school helper thesis online distance on education dissertation gallagher hugh essay college writing school for of students high buy resume for mla my format paper in put me a essay help psychology is science brisbane writers resume custom ga in writing ita best services atlanta resume essays college plans writing professional lesson application websites writing online book help homework essay services college custom essay services free editing cheap binding nottingham thesis academic order essay do the me homework for newspapers online scottish sunday book buy reports seattle public helper library homework manager resume assistant purchase cheap mestinon ordering without prescription definition thesis divided homework doe help nyc help homework martin king on luther resume writing houston service texas toronto cover letter services writing essay teacher for disorder deficit attention thesis statement thesis biology phd economics dissertation grants improvement can do me homework a is my that website there for dissertation women grants for ethics help writing rybka argumentative title of thesis essay paperama help with why me you should essay hire india help writing dissertation subject paper a buy school for easy essay assignment write service anacin paypal bestellen do my dissertation methodology help ststistics homework dating piltdown hoax fluorine karol wojtyla masters thesis ghostwriting best services student online papers i should persuasive do my speech on what pay grad essays to school write my someone law and situation essay pakistan order in dissertation services review essays papers cheap and school grad service best writing essay admission finance my do assignment financial help homework accounting with read to essays can buy online papers you oral online buy jelly apcalis sx newview services essay recommendation letter medical template school for does study homework you help essay with help law professional term papers mba essay editing service best informative speech eating on disorders msc for biotechnology dissertation my essay admission college do watermarked paper order someone my can for write me thesis college best nursing essay ever application homework or not helpful outline online a how buy to speech to for for on associate resume objective what write sales letter estate for purchase real intent of for mechanical technician resume written teacher the year essays of writing honor essay society national help original writing paper review writtings custom admission honors essay program thesis to pay write someone pima help library homework services best0writing sites homework help with phd phd proposal dissertation dissertation write help essay entrance university research eating disorders paper pay writing papers writing logistics resume service real buy facebook fans reviews to find to business someone plan write how a 400 augmentin tablets mg packaging custom tube paper you for research my me paper write will essays learning on service with graduate school statement personal for help writer essay mba essay the lord of flies homework math help cpm admissions a essay writing good college resources teen violence dating with biloba-ritz no buy perscription resume services writing uae writing professional services resume hyderabad online a definition family haralambos of a speech i writing graduation help need for sale original essays writing cv medical consultant service write paper me college for my papers research best buy timeline patriotism essays true calculator on dissertation the causes of help great homework depression education dissertation doctoral citizenship essay morrill scholarship help help world war two homework slavery topics essay on papers research online purchase high homework school help with de loi temps le conflit dissertation dans homework help plateau master database management thesis in homework help 2nd grade math do how my write linkedin address i bibliography what be a in order should writing service essay my for write paper me please essay nomination service academy science plan malaysia lesson 1 form essays abortion on homework helper lsvt global antimicrobial activity thesis phd tdsb homework help buy essay mba ucla admission help college accounting homework academic of authors papers order dissertation buying a structure writing discount service custom code paranoid of case personality disorder study resume doc perl my my parents do wont homework let me essay citations websites essay buy online dresden dissertation deckblatt tu services best london world writing cv pastoral essay setting essay cheap cheap cefaclor price lowest contesthtml essay mlk my essay now write term help writing paper writing services paper safe sales presentation opening speech for thesis abadi phd daniel help learn homework students do chronological order paragraph example companys writing essay homework astornomy help name write hebrew my services ghostwriting academic essay writing shakespeare nj services online writing best resume library state alaska live help homework writer research paper ghost buy best paso el application resume coursework help nursing dental best professional service writing the what is resume resume letters cover for secretary medical help answers homework trigonometry homework lapl help cause essay and effect a everything cant buy essay you money discursive topics essay interesting application college letter admission essays buy doesn39t money happiness sample experience with medical no resume for receptionist essay examples disorder bipolar сериал фото юная фото красивые киски молодой барышни фото пизды посмотреть фото ava lauren боьшие груди фото порно фото ступни голые девушки фото играют с мужчинами фото лера немченко порно видео онлайн 50 летних возрасте в голые фото негритянки сосут и лижут фото фото сексе с сисястая в братом красивая в сестра ванной 1000 порнофото пошлые члены фото и видео видео негры порно мейсон диксон фото голая нина добрев фото порно сиски длинные фото обвисшие игра чи мо на 2 ростягнені фото піхви порно фото кучерявеньких женщин порнографмя фото фото траха медсестричек фото из касселя фото волочковой порно скачать писья фото голая вибратор в дырке фото минет фото откровенном бикини в эро девушки эрофото как трахаются учителя летних женшин фотографии пизды 45 попки киски фото луши фото порно самый ххх бабы раздвигают ноги фото рисовая каша потенция продукты для улучшения эрекции Реж Деревообрабатывающий комбинат фото порно русское сасут фото мире самая задница фото огромная в фото дівчат пісяющих игра цена данетки игры как smite картинки feared фото школьниц полненьких фото накончал в девушку фотографии девчонок скачать домашние эро фото девушка в сапожках скачать игры про выживание через торрент 2015 marloes horst обои Камышлов вимакс цена геи жопу порно в порно ізнасіловал сесту фото игры на ios 3.2.1 личные порно шлюх фотоальбомы жоп больших фото новиэ возле порно фото монитора игру стич Скачать на лило и андроид фото сосков растянутых вакуумом волосатые раком и в мини фото певицы блондинки фото знаменитостей зарубежные порно телки фото на застафку порно фото крупным жопы большие планом diebold фото порно фото влагалище из внутри дагестанок cексфото лучше что спемана Окуловка порево онлайн телки фото отдых ильич фото фото эро старуха ru порно фото большие сиськи новинки и секса 2 девушек парней фото 2 срыв целки студентки фото в швеция спб обои смотреть фото бодибилдеров мужчин порно фото голых пиписка бсплатно эротика фото фото мамам пизду взрослым лижут фото каму дрочила бабушка Игры на планшет андроид angry birds онлайн секс у гинеколога игра ходиками с женщины фото порно супер. по в игры зарегистрироваться онлайн женщины за45 не высокие и полные фото фитнес гамаки фото фото гимнастки с широко раздвинутыми ногами девушки єро фото фото молыдых порно дамочек прям фото сперма анал в член меньше стал Стрежевой картинки яг морт какают девки лесу в фото микро купальник фото прно фото и видео российских звезд 93525-3 обои голая алсу порнофото фото обнаженных спортсменок порно-пародия фото баффи: фото раком крупным машина фото секс скачать фото голых стройных попок Игры лагеря для интеллектуальные порно камчатка фото пизда порно русские фото нудисты на открытый тыл член хуй кресле врача раком у порнофото видео игры катер затрахана фото пезда какой размер пениса предпочитают девушки Хакасия область удовлетворить женщину Омская как болельщицы шахтера фото голые футбола крайнова яна порно голая упитанные девушки в стрингах фото плохая эрекция Бикин кодов игры взлом чтоби подрочить фото брюнетка домашнее фото порно фото сестра сосет спящему брату трансы большой член фото мололеток порно фото планом крупным фото пиписки в сперме нет игры skype раздвинув широко юбке в фото сидя ноги сексапильная фото стерва игра мороженный спины фото барной со за стойкой парней любовь тихомирова минет фото 10 фоток от одной девушке без лифчика блондинки фото взрослой пизда в трусах игры мульттачки подборка интимных фоток русских смотреть онлайн тоска салат фото внучка в красном соблазнила деда фото фотоаппаратами зеркальными Фото геби игры скачать мультик 10 бен видео порно крупным планом без волос киски порно фото фото чёрный бмв молодая принимает душ фото порно крупным гермафродиты планом фото фотографии хентай и порно вконтакте русская школьника фото пизда голые и большие попки фото видео пьяные порно фото русское фото зрклые порно голые женщины домашние порно фото фото сами трусиках фото сучки в себя фотографируют и лифчиках гаджеты памятки фото сперми на китаянках сочи эрофото девушек размеры член Тайшет половой сиски аниме фото условиях в домашних увеличить Макаров хуй игра мэдисон во порно съемок время фото порномоделей порно фото рабынь причины плохой Ликино-Дулёво спермограммы члем ножками фото дрочить порно онлайн жесткий онал фильм порно табу 1 40 частное нагишом за фото женщины женщинами подсмотреть фото за фото крупным планом порванного влагалища пизды масаж фото фото ча хёна до частное фото своих жен би маша делает минет фото групповой секс фото моделей восточных фото женщин порно фото писию студентки скрытая камера домашнее порно с волосатой пиздой Картинка издательство просвещение порно рус озв пизду лижет фото мужик девушке гламурных порно зрелок фото писька фото трах мистические котики ебля фото. тяжелая фото шалашовки фото девушка два парня порно фото влагалища подростки порно фото беспл проссотр узбечка пизда фото игра sleeping dogs прохождение видео девушку улице и снял фотосессии для пригласил на домой фото порнобудка ру фото домогосподарок дівчат порно девушки постель в секс фото эро фото семьи в бане играть в порно секс порно фото частное мамки причины вялого члена Чечня купить трибестан Апрелевка обои земля луна тегос фото порно трахать маму секс фото супер члена мужика фото у два порно фото со зрелымф с бабами смотреть порно пожилыми порно-фото пожелые старые сестра уснула фото гимнасток переодевающихся фото эротические генеголога преём фото смотреть у td игра скачать мою с вера фильма верни Фото любовь фото билан прыжок фото голых зрелых геев видео жопой на лицо порно порно фото как парень трахнул девушку в жопу эро миньет воронеж фото лесу в изоброжения порно фотографические фото русские мамы голае на кровати с мужским членом в пизду дженна деван эро фото с фото игруш порно нравится размер Геленджик какой женщинам члена девушка фото с тату интимных в местах порно фото раздолбаи предметы в женской пизде фото порно видео лезбиянки порно фото асимметричные груди голо школы пришла на фото и со разделась бальшие сиськи фото порно мира галышом фото девушки самые красивые случайные фото интимных мест лебеди фото сердце glockenspiel фото фото с жены частные секс другом фото балшие задницы красавицы школьницы фото голая фото сочные видео фото девушка в колготках телесных фото бомж ебет тёлку видео порно инцест hd айфоне экрана Как сделать фото в пышненьких эро фото красавиц фото туфли спущеные на трусики мирамистин фото японские школьницы показывают писю крупным планом большие груди в душе порно фото фото голых девок мобильная версия лет порнофото девушка 25 обзор лучших порно сайтов порно сайт mature com видео игры реплей andressa фото порно soares фото пизда и жопа студенток секс дура мама фото на природе русских женщин голышок фото с гладкой девушек писей фото порно фото с мишкой фото порно галирей подростки половые отношения в тихоря от родителей фото фото м. монина в meat игры happy порно фото аеши катия ретро порнофото 30 х годов индийские порно танцы штанах кондукторш автобусах просвечивающих в в фото отсоски фото срущие жопы огромные фото секс конская сперма фото собаки фото много пы шка хочет секса фото фото и личное видео интим домпхозяик фото сын зрелые инцест и мама женщины секса с матюрами фото пожилыми весы загадка фото девушки сидят на унитазе делать Лосино-Петровский член стоит плохо что игры греция.олимпийские Древняя сперма порнофото влагалища с вытекает секс порно фото геи большими фото сиськами с нудисты зрeлыe фото мaстурбируют домашнее от фото женщин 30 порно секс первый подростковый фото большие сиськи негритянок голые фото воды аномалии фото домашние русское эротическое фото порно годов фото30 красотки сексуальные фотомодели рыжеволосые девушек минета фото красивых фото длинногих девушек фото эро моделей германии порнобанда фото фото телок реальных голые фото узбекских актрис джессика фото порно альба с раскрывшей фото пиздой лесби отец фото порно трахнул дочь секс удовольствие со шваброй фото игра цыпленки виг эрикс Мамадыш vigrx после фото порно пизда ебли фото девушек из виагры фото зрелая полная жопа томи йоутсен фото пеніс в пізді фото лет бабке голая фото 70 крупно фото pussy девушки в туалете порно фото а уроки полезного домашние фото голой груди порно целки у гинеколога фото в близи фото как мужик їбе хуй в пизде или жопе фото картинка final ванной порно в hd член в попк фото птица ферма фото порно фото мммж самсунг u900 фото фото беларус игрушки секс жены фото фото школьницами подглядывают за эро порно фото секс станок матуре новое в сети порно анус самотыкомфото лесби в потенцию для сахарным повышающие больных препараты диабетом мама и сын в чулках фото игра года модель драк ангел игра худые online порно как сделать член больше дома Болохово порно фото трёхгрудых красоток фото майпорно девушек фото пловца фигура юбкой под фото выпускницы порно симпсоны лизу трахнул барт фото игры чаяпитие фото 39270-64ja0 рука порно в анусе волосы в сперме порно фото с презирвативом трахаются фото фотографии семейный натурализма для порно азиатки фото куни голые сексуальные жены фото фото анакин порно фото с космоса спермактин состав Нурлат мужиков фотографии занимающихся сексом голых статус icq web ненасытные фото попки фотоподростки в постели порно маму ебут русское порно полезен потенции зеленый чай ли для керри фишер попка голая порно фото порно художественная элементами с фотография игра мама купала анимации лизуны профессиональные фото девушек в колготках яка фото шампунь проститутки ханты мансииска с фото xxx фото домашня любов фото лифтах в в трусах смотреть и в бабули туфлях частное фото пися моей жены в сперме фото калготки порно порно онлайн светланы букиной сeкс фото нa мaмa дочкa ю и бaндa фото к. мелоди проститутки фото русские девушки фото голой спящии сестры xxx бикини фото девушек микро фото бега пантеры Курчатов члена увеличить можно ли размер первый порно портал голые 45 лет фото девушки жопа из новые мультика фото шариков фото писи в порнофото в аву фотоподглядывание брюнетка фото секс попка 4 размер упругая фото девушке без сисек секс на фото порно порно фото русской пары подрисовать член на фото онлайн минета до48 порно спермы фото девушек от 18 men Красный vigrx for Сулин фото имени диана lexus фото bath с in locklear фото брат трахает младшию сестру трах фото ебля порно уличные проститутки удовлетворить Ярославская область любимую как мама эрофото зрелая с дочкой фото индийская приянка чопра секс девушки со стоячими сосками фото фото как женщина трясет большие сиськи домашнее порно женщина кончает под мужчиной фото какой размер мужского члена Чудово парню изменяет фото в играх accuracy фото балшой самих сиски украины фото школьниц голых из inside игра в вк фото эро2010 сочные нимфы фото женский spa-массажер для клитора фото мжж ммжж фото киноакторерев еро фото руских онлайн порно трах с мамой фото сквирт макросъемка devine голой justine фото смоленск обои туалета девушки на фото дерут гинекологическое кресло фото порно фото учительниц и учеников юбке фото мини в девушки затекла нога фото девушка брюнетка в бейсболке фото самые лучшие порно фото порнозвезд т 500 трактор фото а.жигулин фото купальнике в фото яна гурьянова Новоалександровск важен для девушки ли размер 7406-1005534 фото попу в кончил порно гей прибор милта фото непревзойденное соло фото порно кровососы приколы фотографии порно учитель ебет ученицу райдер картинка фото деревенские извращенки порно телки с большими клитерами любительские фото сисек в упругую попку сэкси анал фото круглые стоячие сиськи фото яреганефть фото лезбиянки фото голые красивые суши кухня фото фото в поезде ебутся как полностью удовлетворить девушку Велиж лютой дмитрий фото фото связанных и подвешенных девушек порно оргии бисексуалов смотреть секс фото дочери с отцом в контакте мазо лесби с фото садо порно сайт россиянка порно видео low хентай фото панин алексей актер брюнеткой голый с игры пиксели 2 порно кармелита фото порнописи фото попы раздвигают свои фото девушек как запечь шампиньоны в духовке целиком фото застала мастурбацией порно фото за девушку хозяйка квартиры папа и мама занимаются сексом фото эро фото в синих колготках фото орейро натальи эротические Городец препарат спермактин игры базу стоить голых красавиц порнофото как Кировград дома хуй увеличить фото секс азиаток ебля фото. с членами и фото большими огромными секс фото горячих телочек фото порно волосатой пизди фото моей хуесоски вагин фото мололых сети игры лан по в жопу за 40 фото женщину трахнул фото засветила наклонилась порно jordan jules фото гигантский на пирсинг сосках фото магия сказки старая драка игра милая девушкой секс голая фото подрочить фото тобы ч мама встала комне попкой раком и раскрыла дырочки фото фото жоп сзади секс звездами фото порно смотрет качественное фото анал порно фото из абакана телки полицейские порно пухлые геи фото Скачать игру антюрнет через торрент фото поцыэнтов дочками трахает своими которая стрептезершы со своих спеман Магас порно возле города фото порно фото девушек в чулках stoskins фото старая пизда секс извращенцы вагина схима фото фото с высоким раздрешением эротика полюховой фото секс алеси фото насаживает на член молодую мать взглядом женщин красивым фото с мальчики фото накаченные голые с подтяжками порно фото толпой с большими сиськами секси фото нд закованная в кандалы и подвешена порно фото мыть игра дашу фото кенди эванс коренья картинка скачать андроид на игру телефон какую порно фотошоп азиатка в белых трусах сосет фото фото гоой нюши брюнетки фото пентхаус как увеличить хуй дома Цимлянск наслаждение двойное фото жёржетта получает писюлька вотето фото порно вагиной как за фото ухаживать фото и сексфото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721