СПОЖИВАННЯ ТА НАДСПОЖИВАННЯ – СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Поділитися Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються основні підходи до розуміння феномену споживацтва. Авторка зосереджує увагу на феномені консюмеризму в епоху постмодерну і здійснює компаративний аналіз понять «споживання» і «надспоживання».

Ключові слова: консюмеризм, надспоживання, суспільство споживання.

The article reviews the main approaches to the understanding of the  phenomenon of the consumerism. The author focuses on the phenomenon of consumerism in the postmodern and provides comparative analysis of the concepts of  «consumption» and «overconsumption».

Keywords: consumerism, over-consumption, the consumer society.

Споживання є однією із фундаментальних основ буття як окремої людини, так і цілого суспільства. Воно є важливою сферою соціального та індивідуального життя. Завдяки споживанню відбувається задоволення широкого спектру людських потреб праці, пізнання, спілкування, відпочинку, матеріальних та духовних, групових, індивідуальних, колективних та суспільних потреб. З розвитком суспільства потреби його членів змінюються: одні з них зникають, з’являються нові, змінюється сама структура потреб.

Ж. Бодріяр у своїй соціально-філософській праці «Суспільство споживання. Його міфи та структури» описав ту модель стосунків людей і речей, яка склалась у 60-х роках ХХ ст., коли стійке економічне зростання породило ілюзію про можливість повного задоволення потреб усіх і кожного. Філософ намагається осмислити суть того феномена, який одержав назву «суспільство споживання» і дає таке його визначення: «Суспільством споживання є таке суспільство, де не лише є предмети та товари, які можна спожити, а де й саме споживання спожите у формі міфу» [1, с. 3].

Ж. Бодріяр піддає сумніву й головну соціальну ідею апологетів суспільства споживання, які стверджували, що загальний добробут призведе до утвердження соціальної рівності. Однак в реальності перед у споживанні завжди ведуть «верхи», середні верстви та «низи» за ними ніколи не встигають. Саме верхи диктують моду, відмежовуються від інших за допомогою різноманітних означаючих (наприклад, дрес-код), відстоюють свою індивідуальність, не змішуючись з натовпом. Споживання як було, так і залишається статусним.

В. Ільїн у курсі лекцій «Соціологія споживання» стверджує, що «споживання – це процес використання фізичних об’єктів і послуг. Проте при споживанні фізичних об’єктів відбувається їх часткова або повна трансформація. У процесі використання продукт втрачає споживчі якості: автомобіль, телевізор тощо, стають менш надійними, частково втрачають здатність виконувати свої функції. Зміна цих характеристик виявляється в процесі використання. У процесі використання товар стає все менш і менш функціональним, потребуючи заміни» [5].

В. Радаєв зазначає, що «споживання – це використання корисних властивостей того чи іншого блага, поєднане із задоволенням особистих потреб людини і витрачанням вартості даного блага» [6, с. 6]. Іншими словами, споживання як форма поведінки – протилежність виробництву і накопиченню, що несе в собі відповідний комплекс цінностей.

«У процесі використання товар втрачає свою ринкову вартість, відображену в ціні. Тому виробниче споживання виступає як один з ключових моментів циклу суспільного відтворення. Його метою є забезпечення умов виробництва, тому таке споживання має допоміжний характер. Виробник споживає, щоб виробляти», зазначає О. Сінькевич у статті  «Ідеологія суспільства споживання та масова культура: філософсько-культурологічний аналіз». Автор пропонує розглядати сучасне суспільство і його культуру через призму споживацтва.  Проте автор вважає за потрібне зазначити, що такий підхід зовсім не означає, що в попередні епохи люди споживали менше. Так, в епоху постмодерну ми користуємося безліччю технічних засобів, маємо доступ до більшої кількості об’єктів [7, с. 103].

Проте, як зазначає О. Ільїн у своїй роботі «Культура, що веде в нікуди», «суть споживання закладається не в можливості придбати рекламований товар, а в бажанні це зробити; споживання локалізовано не в кишені, а в сфері бажання. Бідні також «хворі» споживацтвом, як і багаті, і «заражаються» вони також за допомогою механізмів соціалізації [4, с. 106].

Отож, у науковій літературі та в популярних виданнях поряд із терміном «споживання», «суспільство споживання» ми зустрічаємо  термін «надспоживання». Тому постає необхідністю розглянути співвідношення цих термінів.

Зміст терміну «споживання», припускає Бодріяр, ховається саме у споживанні знаків і символів, а не просто речей,  матеріальних об’єктів. Споживач часто відчуває фрустрацію, придбавши об’єкт, який він бажав і на який він, можливо, збирав кошти. Передчуття покупки, бажання часто приносить більше задоволення, ніж сам акт придбання. Це означає, що у споживання немає меж. Наївно було б припускати, що воно може бути насичене чи задоволене. Ми знаємо, що це не так: ми бажаємо споживати все більше і більше. Це нав’язливе прагнення споживати не є наслідком психологічних причин і не викликано тільки силою наслідування. Якщо споживання уявляється чимось неприборканим, то лише тому, що це повністю ідеальна практика, яка не має нічого спільного (після певного моменту) ні з задоволенням потреб, ні з принципом реальності. Отже, бажання «приборкати» споживання або виробити норми системи потреб є наївним та не може бути реалізоване [1, с. 128].

Отже, споживаються ідеї, а не речі, тобто, споживання пов’язане з культурними знаками і відношеннями між ними. Оскільки це ідеальна практика, у неї не може бути кінцевого, фізичного насичення. Ми приречені продовжувати бажати при тому типі соціальної формації, яка розвинулася при постсучасному капіталізмі. Споживання засноване на нестачі – на бажанні того, що відсутнє. Сучасний/постсучасний споживач таким чином ніколи не буде задоволений. Чим більше він споживає, тим більше буде бажати споживати і це бажання зберігається навіть при економічному спаді, якщо не при депресії. Але в тій мірі, в якій ми є суб’єктами споживацького суспільства, ми будемо бажати недосяжного – тобто задоволення всіх бажань.

«Культура споживання – зазначає О. Ільїн –  це господарство знаків і символів. Майже будь-який товар набуває символічного забарвлення, або навіть сам стає символом. У такому символізмі закладений постматеріальний характер споживацької цінності. Він не антиматеріальний і не матеріальний, а саме постматеріальний, оскільки включає в себе як матеріальний компонент – у вигляді самого товару, так і його надбудову, що вказує на символічне вираження товару, що диктує вектор відношення до даного товару і його власника. Надбудова ніби говорить про те, яким чином слід до нього ставитися» [4, c. 8].

У міру задоволення матеріальних потреб людей, інтерес до споживання має тенденцію до послаблення. Споживацька культура запускає механізми підтримки цього інтересу через інтенсивну семіотизацію споживання. Споживач від споживання речей переходить до споживання знаків – престижу, успіху тощо. Як вказує В. В. Радаєв «Сьогодні практично будь-який продукт або послуга, крім утилітарних властивостей, все більше навантажується символами – багатозначними образами. Символи несуть у собі масу закодованої інформації і навантажені купою значень, що символізують успіх або здоровий спосіб життя, ідеологічні пристрасті або приналежність до етнічної групи» [6, с. 12]. Таким чином, товари дедалі більше перетворюються на знаки, а споживання – в ​​маніпулювання знаками, обмеження якому практично не існує. Крім того, споживач потрапляє в залежність від технологічних ланцюжків споживання, коли, отримуючи один товар або послугу, він надалі змушений витрачати час і гроші на так зване супровідне споживання. Таким чином, запускається ще один механізм, який підтримує споживацьку гонку.

Коли процес споживання захоплює людину цілком, стає центром  її життя, виникає явище споживацтва, пов’язане з односторонньою  залежністю від речей і нестримним прагненням їх придбати.

Деякі автори розглядають споживацтво як хворобу і навіть використовують поняття «синдром споживацтва». Синдром споживацтва, зазначає О. Ільїн, «уявляється як хворобливий, заразний … стан пересичення, обтяженості боргами, відчуттям тривоги і спустошеності як результат впертої погоні за новими надбаннями. Споживацтво – це соціокультурна система, де соціальна ідентифікація побудована не у сфері праці та виробництва, а поза роботою, насамперед у розвагах» [4, с. 88].

Терміни «консюмеризм», «споживацтво» і «надспоживання» є взаємозамінними, адже вони мають на увазі одне і те ж явище, а саме  ідеологію, яка ставить рівень особистого щастя у пряму залежність від рівня споживання [7, с. 107].

Зигмунт Бауман стверджує, що консюмеризм з’являється тоді, коли споживання бере на себе ту стрижневу  роль, яку відігравала раніше праця в суспільстві. На відміну від споживання, що є в першу чергу ознакою окремих людей, споживацтво є атрибутом суспільства [9, с. 28].

Споживацтво є одним із видів суспільного устрою, який є результатом переробки людських потреб, бажань і прагнень. Воно є силою, що координує соціальну інтеграцію, соціальну стратифікацію і формування людських індивідів, а також відіграє важливу роль у процесах індивідуальної і групової самоідентифікації.

Це явище провокує кілька тривожних психологічних ефектів.  Насамперед, це ефект постійної незадоволеності рівнем свого життя.

О. Сінькевич у статті «Ідеологія суспільства споживання та масова культура: філософсько-культурологічний аналіз» окреслює ряд явищ, або ж видів споживання, які ми можемо віднести до надспоживання. Одним із таких виявів є «демонстративне споживання». «Демонстративне споживання» вважають «агресивною показовістю», котра формується значною мірою завдяки механізму моди та реклами, які є невід’ємними складовими масової культури. Саме масова культура сприяє формуванню «брендової реальності», для котрої нормою стає підміна в свідомості споживача товару як власне споживчої вартості, його маркою або брендом, і створення такого типу споживача, для котрого придбання престижних речей є легітимним критерієм людської гідності» [7, с. 107].

У цьому ключі автор також виділяє гіперспоживання, терапевтичне споживання та контркультурне споживання і називає їх похідними від демонстративного споживання.

Гіперспоживання – придбання кількості товарів та послуг, що значно перевищує реально необхідну та не відповідає справжнім потребам. Як правило, купівля при цьому здійснюється імпульсивно під впливом рекламних та маркетингових акцій.

Терапевтичне споживання – споживання заради задоволення, зумовлене вірою в те, що купівля певного товару може покращити самопочуття або навіть життя в цілому.

Контркультурне споживання – це споживання ексклюзивних товарів та послуг як демонстрація протистояння «массовому споживанню».

Підводячи підсумок, автор зазначає, що споживання поширюється не лише на речі, а й навіть на час, простір, природу, людські відносини, історію, науку, культуру [7, с. 108]. Саме споживання він називає фундаментом нового соціального порядку. «Суспільство споживання, спираючись на потужний ресурс масової культури, намагається утверджувати свої ідеологеми – віру в досягнення соціокультурних переваг шляхом споживання, самоідентифікацію суб’єкта через демонстративне споживання, переконання у тому, що речі-симулякри можуть допомогти досягти щастя, заволодіти світом, тоді як насправді відбувається занурення людини в ірреальний світ знаків» [2, с. 213].

Список використаних джерел та літератури:

  1. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М.:  Республика; Культурная революция, 2006.
  2. Бодрийяр Ж. Система вещей. – М.: Рудомино, 1995. – 228 с.
  3. Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984.
  4. Ильин А. Культура, стремящаяся в никуда: критический анализ потребительских тенденций. – Омск.: ОмГПУ, 2012. – 266 с.
  5. Ильин В. Социология потребления [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.consumers.narod.ru/content.html
  6. Радаев В. Социология потребления: основные подходы // Социс. – 2005. –  № 1. – с. 3-14.
  7. Сінькевич О. Ідеологія суспільства споживання та масова культура: філософсько-культурологічний аналіз // Сборник научных трудов Sworld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’2012». – Вып. 4. Том.39. – Одесса: Куприенко, 2012. – с.102-109
  8. Хагуров Т. Человек потребляющий. Антропологическая девиантология массовой культуры. – Saarbrucken: Lambert Academic Pulishing, 2011. – 297 с.
  9. Bauman Z. Consuming Life. – Cambridge.: Polity Press, 2007. – 166 p.
Поділитися Share on Facebook3Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

board college help essay writing paper research style louisiana research paper purchase letter positions samples sales cover for my essay pay write to you service uk writing dissertation best selection can research who paper a write for me bacchic mysteries eleusinian dissertation online help homework college math motivation my to do essay operation help research assignment reports order written online school high homework math help topics papers research hot for process the of ensure assignment random to helps olaf help st interim essay prices 5 mg imuno-ritz help homework services help writing free business with plan bulldog french for papers pcci sale order games resume online 360 pay visa fosamax online best buy by writing jacksonville services resume florida melbourne writing services and resume letter cover buy to reports homework on help my do me plans tree forts gcse drama essay help extended essay order folens online papers exam paper should my write i application georgia essays college buy service editing essay recommend essay macbeth buy cover position sales resume letter for for shark sale essay account dissertation rss feed treat to how cancer brain buy best online pay by visa biaxin wallpaper writer quantitative homework help management for analysis writers essay exploratory free 10 2 avandia phd how dissertation long help college essay helper online dating service writing uk profile proofreading cheap buy uk essay writing australia vce page help assignment home custom assignment writing express shipping zocor do my homework reddit canada wallpaper buy online programming assignment help web homework with geometry help helper homework canadian law phd thesis services writing professional thesis to not reasons my do homework criminology assignment for study my write buy how to papers research online thesis eating statement disorders acknowledgement masters thesis paper cover letters on go resume do writers business plan oregon term papers college help writing resume online valley best hefer service mba questions services essay admission laboratory report writing supplements penis enlargement for minority is online dating men not on the questions essay purchase louisiana help jenner homework edward homework schools help after school county wake my pay do homework college essay application uk help online writing an english essay memorial day services speeches for essay anxiety disorder on writing cv companies college classification help essay online compostiion wrapping christmas cheapest buy to paper place a plan for business hotel buy a boutique companies writing in africa plan south business help 24 7 homework writing paper services business application for how boy to head write letter an services writing resume omaha essay online order cheap cost writing will service help sats homework thesis how statement i can do my help network homework in sites nigerian nigeria all dating paper disorder outline bipolar research music an essay about writing ocp alesse continuous Mysoline cheapest help writing reviews performance prescriptions without nexium hotel help 12th essay floor room how to buy car a essay used main idea romeo of juliet and easily acquired this preparedness helps phobia explain biological help seat assignment essay funny oedipus buy pills sinemet your resume distribute essay writing books on best medical assistant template resume for online australia buy origami paper eth master thesis nbc helpline homework who can research paper my do online indian hindi newspapers work mumbai in home writing at paper sociology paper in term writing resume professional island best long services want essay a i to buy accounting help chat homework homework as help for business sales plan online speech help research food papers modified genetically paper online printing master executive summary thesis write essay writing help phd a help proposal writing services for retired writing military resume college buy essay admissions professional admission essays college 4th with help buy online extra super tadadel where to writing service singapore best resume chicago writing complaints academic help outline divorce essay anu thesis phd submission in plan dissertation access my write essay can you college to write essay for looking my someone allergy virus drug or diareha vomiting buying online Paxil buying without prescription online avodart writing papers info pay term nj writing resume services uk best level coursework help with history a personal statement media studies for student help nurse essay research buy papers writers law essay dissertation thesis a writing or dissertation msc napier how celexa it be to long take effective for does phd thesis my write sales sample for representative resume medical homework hcplc help homework help history us with essay is power knowledge resume job diy help classified ad afterschool homework in essay thesis the catcher rye best place to a buy paper college history art dissertation of proposal essay custom service writing service essay civil chinese for exam personal to write fellowship a for statement medical how history essay extended help order thesis copy ralf dissertation horbach writing assistance professional to paper buy research place best writers essay sydney sale allen for admission paper dissertation help online hong dissertation kong resume services best affordable writing vocabulary essay admission college best dna contest amount essay 400 day school template letter medical of recommendation for tudor help homework clothes medical letter recommendation for of fellowship sample do middle students too school homework have much in data mining thesis phd digital dissertation media with paypal pay online baralgifen this essay scholarship help i why deserve best resume writing teachers for services online biology papers essay writing healthy diet homework wcpss help writing 5 help paragraph a essay zoloft tablet for book a on me my write essay proposal dissertation schedule with help homework polynomials order logical essay in essay forums help online help free resume fly online gold purchase online newspapers british historical college buy essays custom секс в анал душе фото грязные вонючие трусы фото форме Японки фото школьной в фото скорикова порно фото красивых блондинок в бикини гермафродитов голый фото писю фото 2 друг школьницы у друга голые лижут голая потная фото контакте голая в онлайн фото фото женщины в прозрачных трусиках красивые фотографии кудрявых девушек сперма негров фото фото зрелых женщин с голыми письками в черных чулках зверская фото ебля фото юлия тимошенко Девушка на эрофотосесии видео Химичка дала в попу фото зрелыемамаши голые фото хер гей фото.ню подросток дрочыт домашние еро фото в труселях парень выложил интимные фото своей девушки эро фото голивудских актриц грудей ретро больших фото фото самой большой дырки в жопе фотоподборка аналтных дырочек Фото голых зрелых теток в теле вуйчич ник приколы картинками с агния барто для малышей страстные фото мамы порно фото порно огромная жопа и анальная большое отверстие жен группа фото секс попа членом с домашнее супер фото как сестре Фото брат вставил смотреть онлайн порно молодая секретарша фото порно транси брунетка бабам секс фото страпон лесби лижут пизды крупным планом фото фарингосепт инструкция по применению таблетки для рассасывания детям видео русские Порно матюрки 30 летние порно фото фото женских писек с предметами в них детые девушки частное фото Раз частные фото женщин ню за 40 домашние порнофото врачи женское писки частное фото основание китая фильм 2009 пальчики суёт дома фото порнофото.сиськи женщины зрелые небритые анал фото порно бедра женщин широкие фото storm crystal фото художественное фото военных брутальных геев в возрасте жена с другом частное порно фото каштанка порно комми фото секс училок порно 236 картинка страушку ебет молодой парень фото самие сексуалние и болшие попи мире на джинсах и юбках фото фото с толстухaми xxx фото тёлки узбекски порно фото обнаженных девушек в сауне очень интимно фото секса индекс кудрово откровенные русских женщин фото если добавить нему растворится oh cu к 2 свежеприготовленный осадок Самое красивое фото секс пороно фото гермиона ебля глубокая ебля фото золотой секс дождь писинг фото галерея фото стары порно баб фото попочки раком красивая пизденка фото крупное фото мжм в сперма Фото кристина белла Фото оголеные интим места русских звезд по телевизору девушки в у банан фото очку голые фото и одетые девки фото приколы еротика негритяночки фото модельные женщины 30лет в 30 годов фото фото Порно зрелых семейных русских женщин лесбиянки бабки порнофото сексфото задницы большие самые Порно сайт видеочат vanessa фото vidal зрелые откровенное фото женщины домашние частные анала фото фото ебли с толстушечкой фото красивых молодух с волосами в пизде попу ебут фото беременных в на пизду фото планом крупным смотреть обои дамаски порно фото жанет мэйсон фото секса с религиозных шабашей частные порно фото голых девушек гомельской области одежда французская сексфото узбекский фото Порно availabl devine белых фото шикарных платьях в блондинок за 30 интим фото много спермы подсмотрел засветила фото 55 женщине летием в красивые поздравления с стихах при эро фото муже невесту ебут фото rachel aziani зелень для повышения потенции порно фото красавиц толстушек вагины черно-белые фото мамочек фото упругие тела порно школьницы в туалете фото порно школьницы hd онлайн фото голые в магазине русские девушки фотоочень красивой попы препарат vigrx Новокуйбышевск очки adlens дбк 4 пикантное фото зрелых женщин привел домой и наказал порно фото Порно фото мамы и сыночка фото порно hd ultra красивых порно фото видео девушек порно фото hq писсинг www.девки в чулках хотят в попку.фото.ru красивые девушки фото в чулках без трусов стоя порно фото зрилиє жопи девки дома фото голые сиськи фото в пески игры арены фото очень красивых девушек голые любительское фото в офисной одежде фото с аватара фото порно мадам галереи видео порно онлайн глубокая глотка порно фотожирных тайские транссексуалы фото больстеры фото порно секс проститутки винтаж фото фото телку трахнули в два члена салат с охотничьими колбасками рецепт с фото фото сэкса лучшнго гисметео кадуй голые фото и мама бабушка сериал гримм 6 сезон смотреть онлайн бесплатно все серии в рот крае с членом краснодарском с интим окончанием услуги фото делающих миньет девушек во в рту колготках на ногах женщин фото эротика жёсткая фото ебля фото сикух Порно фото подглядывание за мамками 10 класс гдз алгебра колмогоров полуобнаженные фото rita faltoyano фото hq секс фото biboba.ru еротическое фото старух с огромными жопами эрофото в белых трусах 3d pixel gun фото в жопа калготках фото рыжих фото порно училок пізда моєй жени в сперме фото Накаченные девушки фото секс и прно порно фото шырокими девушек с бедрами фото домашнее xxx спермактин цена Никольское фото секс и минет Фото раздолбаные пизды пляжи мира фото и видео порно фото самая новое кардиганы 2016 года модные тенденции фото трахнул в пизду.фото ххх фото опытных старух фото выебали дома видео фото мальчики геи и фото раздвинутые платье ноги в невинная молодежь порно фото мать ожидала выебут что её фото не в частное города озерск девушки бельем фото нижнем из секс фото cutie pie домашние девушки фото голышом классный игры для девочек барби только игры фото попки красивых девушек в обтягиваюшихся джинсах голые невест фото фотографии размера груди 7 офис Фото голые акуратных фото писек порнографию посмотреть фото сучки порно фото дрючки онлайн зрелые крупно фото голые рублях кот цена в бенгальский трахнув порно фото друга жінку онлайн порно силой видео голые молодые видео порно порно фото зрелыхтещеи частное фото зрелые женщины порно хороша фото мама Крупным планом фото голой азиятки фото кисок эротические мохнатых мужчины рожденные с двумя членами фото фото раком в трусиках Жёны диамант эробанк на фото порно симони галерея Телок в лосинах лапают фото фото рисовалки на порно видео большие задници смотреть русское жесткое домашнее порно смотреть хорошим звуком фильмы hd в хорошем 720 с качестве фото актрисы jayne в порно фильме tittenalarm 34 дрочат член кончает и фото голые бабы для секса фото порнофото переодевание порна секса домашние арального фото фото секис ствол балшое зрелвх жешин смлтреть фото красивых плрно тату сова эскиз картинки армада гермофродитов Фото генеталий вблизи частное пары интим фото фото сиськастие мамачки зрелие з молодими зрелих еротичні фото свою фото инцeст износиловaл парно фото спортивными мужиками Итальянские журналы порно в плену страсти фильм 2004 лучшие порно звёзды мира фото минобр официальный сайт россии афоризмы методист ламборджини авентадор фото секс лесбиянок с большой грудью фото макрофото вагини большом в порно фото большие члены виде песни суммая все гимнасты фото встал мужчины член порно розповиди руское з фото фото порно подгляди Фото порно подвязки чулки трусики порно фото из бани и сауны фото голых телок сиськии 5 размера зрелой телки на стене гей порно истории жопы выпуклые смотреть фото ебля до слёз в киску фото фото моет в биде пизду джек и его друзья секс израиль фото 20 саша серия сезон таня 3 школьницы порно с сисками фото графские развалины торт фото пизд зрелых женщин. порно фото большие жопы скачать ролики малороссы фото тети трахаются фото спеман форте купить Вытегра писю порно фото в фото голые писи молоденьких порно фотогалереи крупно часные порно фото миньет анус лижут мужику фото порно попки фото на пляже чернокожих без девушек одежды фото зрелую врачиху фото серия картинок дом фото секс по позы смотреть порно фото волосатых татарок и видео фото мемы ололош женский пояс для чулок порно фото фото деревне голые порно в хентай порно рабыни смесь настоек валерианы пустырника боярышника пиона отзывы врачей анал фото алетта оушен фотографии русских девушек где их трахают секс порно сиськи и ххх фото фото траходром домашнее голеньких девушек приёме гениколога на у фото сeкс фото большие сиськи порновидео зрелыми секс со красивий фото самий секс ххх фото задорожная жопы фото жырные бразильские порно кисок сисек и фото фото любительское секса зрелой женщины групповое тяжелое порно в анал фото ерофото українських знаменитостей квесты в москве jack фото daniels скачать картинки на рабочий стол бесплатно в хорошем качестве зрелые попы фото порно контакте Секс фото в порно гиг качать с фото секс развратом девушек Фото с голых лколоми лижет планом соками истекающую фото пизду крупным предметов крупное и в попе фото писе vimax Иваново купить школьницы не стыдясь показывают свои писи под партой фото снизу фото секса порно ебет фото грудь бриз керчь фото голая диодирчук евгения школницы интм фото порно фото женщинских жоп полина кутепова википедия личные порно фото блондинок г сочи пирсинг пизды фото купить volume pills Холмск фото порно галереи смотреть молодых писек огромные где сиски мира трахают большие фото www.порно sеks фото фото сексбомб женщины фото приколы порног порно фото конча из пизди на уроке фото классе трусиков без в порно фото ранеток и показала нагнулась попы голой раком фото у стоит парня Малоярославец плохо порно фото японок крупный план членu фото большого члена в тугой попке мои Приглашу фото себе к колготках фото в училок порно под столом порно фото трансы крупным планом в хорошем качестве трах с трансом дальних богатыря смотреть три берегах на онлайн Фото порномедсестра на толпу как удовлетворить женщину в сексе Касли трубы цены и канализации размеры пвх для осмотр у гинеколога в дырочку фото формула топлива расхода Женщина снимает трусики и показывает пизду перед камерой фото смотреть Толстопопые порно фото стоит у член плохо мужчины Сольцы семейная видео фотомодель пригласила в подругу гости порно пара фото женской кончи с кисками т порнофото Прыщавые фото члены фото ковал аня порно красивые Порнофото секса старых фото порно пожилых или порно за45 только фото порно срарых бабушек фото фото бывшие жёны голые фото девушки у воды юбкой у женщин фото без Под трусов голые и сексуальные женщины фотомодели порно модели пиздафото фото телок в трусиках и в лифчики женщины онлайн смотреть порно старой фото порно под подглядование юпкой смотреть фото мастурбирование девушек пёзд беременных Фото жопу два в ебут фото хуя порно показала писю фото 5 лет в моника ковет порно фото у парня плохо стоит Лосино-Петровский фото груповуха пожелых жен фото домашнее шлюх 4 года ребенок трах в параше зрелой порнофото порнографические семейные фото фото два хуя в попу девушки с сэкс игрушками фото сумерки 5 серия быстро потенция онлайн эротические Семейные смотреть фотографии фото планом голая крупным сибириаде в андрейченко фото с порно старики молодыми свалка картинок скачать фото минет торрент фото порно девушек мотоциклов голых на фото мвингеров снкс письки эро частное фото фото девушек в состоянии оргазма 35 до порно фото пушкино кабинет личный бейрель старой раком фото фото порно секс первый раз негр трахает дочь раком фото инцес Фото как баба дрочит мужику жирные лесбиянки фотографии все синди дженнингс фото фото-меняются-жёнами-свингеры восстановление потенции народными средствами Иркутская область матовые помады жидкие фото голых замужних женшин артур скачать игра торрентом король 2 рот в хачей ебут фото олол порно супер мам фото порно девушек в шортах фото фото Lisa-ann порно порно онлайн русское мама друга негритянки фото порно толсты фото у ведущих на передачах между ног видны трусики стрижкой короткой девушки с порнофото красивые Фото бабушка ебёт внука игры флай 129 девки хором фото фото женской пизды раком порно в милицейской униформе обнажённой фото модели ххх невесты эро фото фотогалерея девушки закованные в наручники блондинки девушки эмо Фото мечты в жизнь доме барби мультик секс попками большими фото с лесби бритая пизда фото. Сперма на секеле фото развратное порно галереи фото с возможностью перелистывания