СПОЖИВАННЯ ТА НАДСПОЖИВАННЯ – СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються основні підходи до розуміння феномену споживацтва. Авторка зосереджує увагу на феномені консюмеризму в епоху постмодерну і здійснює компаративний аналіз понять «споживання» і «надспоживання».

Ключові слова: консюмеризм, надспоживання, суспільство споживання.

The article reviews the main approaches to the understanding of the  phenomenon of the consumerism. The author focuses on the phenomenon of consumerism in the postmodern and provides comparative analysis of the concepts of  «consumption» and «overconsumption».

Keywords: consumerism, over-consumption, the consumer society.

Споживання є однією із фундаментальних основ буття як окремої людини, так і цілого суспільства. Воно є важливою сферою соціального та індивідуального життя. Завдяки споживанню відбувається задоволення широкого спектру людських потреб праці, пізнання, спілкування, відпочинку, матеріальних та духовних, групових, індивідуальних, колективних та суспільних потреб. З розвитком суспільства потреби його членів змінюються: одні з них зникають, з’являються нові, змінюється сама структура потреб.

Ж. Бодріяр у своїй соціально-філософській праці «Суспільство споживання. Його міфи та структури» описав ту модель стосунків людей і речей, яка склалась у 60-х роках ХХ ст., коли стійке економічне зростання породило ілюзію про можливість повного задоволення потреб усіх і кожного. Філософ намагається осмислити суть того феномена, який одержав назву «суспільство споживання» і дає таке його визначення: «Суспільством споживання є таке суспільство, де не лише є предмети та товари, які можна спожити, а де й саме споживання спожите у формі міфу» [1, с. 3].

Ж. Бодріяр піддає сумніву й головну соціальну ідею апологетів суспільства споживання, які стверджували, що загальний добробут призведе до утвердження соціальної рівності. Однак в реальності перед у споживанні завжди ведуть «верхи», середні верстви та «низи» за ними ніколи не встигають. Саме верхи диктують моду, відмежовуються від інших за допомогою різноманітних означаючих (наприклад, дрес-код), відстоюють свою індивідуальність, не змішуючись з натовпом. Споживання як було, так і залишається статусним.

В. Ільїн у курсі лекцій «Соціологія споживання» стверджує, що «споживання – це процес використання фізичних об’єктів і послуг. Проте при споживанні фізичних об’єктів відбувається їх часткова або повна трансформація. У процесі використання продукт втрачає споживчі якості: автомобіль, телевізор тощо, стають менш надійними, частково втрачають здатність виконувати свої функції. Зміна цих характеристик виявляється в процесі використання. У процесі використання товар стає все менш і менш функціональним, потребуючи заміни» [5].

В. Радаєв зазначає, що «споживання – це використання корисних властивостей того чи іншого блага, поєднане із задоволенням особистих потреб людини і витрачанням вартості даного блага» [6, с. 6]. Іншими словами, споживання як форма поведінки – протилежність виробництву і накопиченню, що несе в собі відповідний комплекс цінностей.

«У процесі використання товар втрачає свою ринкову вартість, відображену в ціні. Тому виробниче споживання виступає як один з ключових моментів циклу суспільного відтворення. Його метою є забезпечення умов виробництва, тому таке споживання має допоміжний характер. Виробник споживає, щоб виробляти», зазначає О. Сінькевич у статті  «Ідеологія суспільства споживання та масова культура: філософсько-культурологічний аналіз». Автор пропонує розглядати сучасне суспільство і його культуру через призму споживацтва.  Проте автор вважає за потрібне зазначити, що такий підхід зовсім не означає, що в попередні епохи люди споживали менше. Так, в епоху постмодерну ми користуємося безліччю технічних засобів, маємо доступ до більшої кількості об’єктів [7, с. 103].

Проте, як зазначає О. Ільїн у своїй роботі «Культура, що веде в нікуди», «суть споживання закладається не в можливості придбати рекламований товар, а в бажанні це зробити; споживання локалізовано не в кишені, а в сфері бажання. Бідні також «хворі» споживацтвом, як і багаті, і «заражаються» вони також за допомогою механізмів соціалізації [4, с. 106].

Отож, у науковій літературі та в популярних виданнях поряд із терміном «споживання», «суспільство споживання» ми зустрічаємо  термін «надспоживання». Тому постає необхідністю розглянути співвідношення цих термінів.

Зміст терміну «споживання», припускає Бодріяр, ховається саме у споживанні знаків і символів, а не просто речей,  матеріальних об’єктів. Споживач часто відчуває фрустрацію, придбавши об’єкт, який він бажав і на який він, можливо, збирав кошти. Передчуття покупки, бажання часто приносить більше задоволення, ніж сам акт придбання. Це означає, що у споживання немає меж. Наївно було б припускати, що воно може бути насичене чи задоволене. Ми знаємо, що це не так: ми бажаємо споживати все більше і більше. Це нав’язливе прагнення споживати не є наслідком психологічних причин і не викликано тільки силою наслідування. Якщо споживання уявляється чимось неприборканим, то лише тому, що це повністю ідеальна практика, яка не має нічого спільного (після певного моменту) ні з задоволенням потреб, ні з принципом реальності. Отже, бажання «приборкати» споживання або виробити норми системи потреб є наївним та не може бути реалізоване [1, с. 128].

Отже, споживаються ідеї, а не речі, тобто, споживання пов’язане з культурними знаками і відношеннями між ними. Оскільки це ідеальна практика, у неї не може бути кінцевого, фізичного насичення. Ми приречені продовжувати бажати при тому типі соціальної формації, яка розвинулася при постсучасному капіталізмі. Споживання засноване на нестачі – на бажанні того, що відсутнє. Сучасний/постсучасний споживач таким чином ніколи не буде задоволений. Чим більше він споживає, тим більше буде бажати споживати і це бажання зберігається навіть при економічному спаді, якщо не при депресії. Але в тій мірі, в якій ми є суб’єктами споживацького суспільства, ми будемо бажати недосяжного – тобто задоволення всіх бажань.

«Культура споживання – зазначає О. Ільїн –  це господарство знаків і символів. Майже будь-який товар набуває символічного забарвлення, або навіть сам стає символом. У такому символізмі закладений постматеріальний характер споживацької цінності. Він не антиматеріальний і не матеріальний, а саме постматеріальний, оскільки включає в себе як матеріальний компонент – у вигляді самого товару, так і його надбудову, що вказує на символічне вираження товару, що диктує вектор відношення до даного товару і його власника. Надбудова ніби говорить про те, яким чином слід до нього ставитися» [4, c. 8].

У міру задоволення матеріальних потреб людей, інтерес до споживання має тенденцію до послаблення. Споживацька культура запускає механізми підтримки цього інтересу через інтенсивну семіотизацію споживання. Споживач від споживання речей переходить до споживання знаків – престижу, успіху тощо. Як вказує В. В. Радаєв «Сьогодні практично будь-який продукт або послуга, крім утилітарних властивостей, все більше навантажується символами – багатозначними образами. Символи несуть у собі масу закодованої інформації і навантажені купою значень, що символізують успіх або здоровий спосіб життя, ідеологічні пристрасті або приналежність до етнічної групи» [6, с. 12]. Таким чином, товари дедалі більше перетворюються на знаки, а споживання – в ​​маніпулювання знаками, обмеження якому практично не існує. Крім того, споживач потрапляє в залежність від технологічних ланцюжків споживання, коли, отримуючи один товар або послугу, він надалі змушений витрачати час і гроші на так зване супровідне споживання. Таким чином, запускається ще один механізм, який підтримує споживацьку гонку.

Коли процес споживання захоплює людину цілком, стає центром  її життя, виникає явище споживацтва, пов’язане з односторонньою  залежністю від речей і нестримним прагненням їх придбати.

Деякі автори розглядають споживацтво як хворобу і навіть використовують поняття «синдром споживацтва». Синдром споживацтва, зазначає О. Ільїн, «уявляється як хворобливий, заразний … стан пересичення, обтяженості боргами, відчуттям тривоги і спустошеності як результат впертої погоні за новими надбаннями. Споживацтво – це соціокультурна система, де соціальна ідентифікація побудована не у сфері праці та виробництва, а поза роботою, насамперед у розвагах» [4, с. 88].

Терміни «консюмеризм», «споживацтво» і «надспоживання» є взаємозамінними, адже вони мають на увазі одне і те ж явище, а саме  ідеологію, яка ставить рівень особистого щастя у пряму залежність від рівня споживання [7, с. 107].

Зигмунт Бауман стверджує, що консюмеризм з’являється тоді, коли споживання бере на себе ту стрижневу  роль, яку відігравала раніше праця в суспільстві. На відміну від споживання, що є в першу чергу ознакою окремих людей, споживацтво є атрибутом суспільства [9, с. 28].

Споживацтво є одним із видів суспільного устрою, який є результатом переробки людських потреб, бажань і прагнень. Воно є силою, що координує соціальну інтеграцію, соціальну стратифікацію і формування людських індивідів, а також відіграє важливу роль у процесах індивідуальної і групової самоідентифікації.

Це явище провокує кілька тривожних психологічних ефектів.  Насамперед, це ефект постійної незадоволеності рівнем свого життя.

О. Сінькевич у статті «Ідеологія суспільства споживання та масова культура: філософсько-культурологічний аналіз» окреслює ряд явищ, або ж видів споживання, які ми можемо віднести до надспоживання. Одним із таких виявів є «демонстративне споживання». «Демонстративне споживання» вважають «агресивною показовістю», котра формується значною мірою завдяки механізму моди та реклами, які є невід’ємними складовими масової культури. Саме масова культура сприяє формуванню «брендової реальності», для котрої нормою стає підміна в свідомості споживача товару як власне споживчої вартості, його маркою або брендом, і створення такого типу споживача, для котрого придбання престижних речей є легітимним критерієм людської гідності» [7, с. 107].

У цьому ключі автор також виділяє гіперспоживання, терапевтичне споживання та контркультурне споживання і називає їх похідними від демонстративного споживання.

Гіперспоживання – придбання кількості товарів та послуг, що значно перевищує реально необхідну та не відповідає справжнім потребам. Як правило, купівля при цьому здійснюється імпульсивно під впливом рекламних та маркетингових акцій.

Терапевтичне споживання – споживання заради задоволення, зумовлене вірою в те, що купівля певного товару може покращити самопочуття або навіть життя в цілому.

Контркультурне споживання – це споживання ексклюзивних товарів та послуг як демонстрація протистояння «массовому споживанню».

Підводячи підсумок, автор зазначає, що споживання поширюється не лише на речі, а й навіть на час, простір, природу, людські відносини, історію, науку, культуру [7, с. 108]. Саме споживання він називає фундаментом нового соціального порядку. «Суспільство споживання, спираючись на потужний ресурс масової культури, намагається утверджувати свої ідеологеми – віру в досягнення соціокультурних переваг шляхом споживання, самоідентифікацію суб’єкта через демонстративне споживання, переконання у тому, що речі-симулякри можуть допомогти досягти щастя, заволодіти світом, тоді як насправді відбувається занурення людини в ірреальний світ знаків» [2, с. 213].

Список використаних джерел та літератури:

  1. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М.:  Республика; Культурная революция, 2006.
  2. Бодрийяр Ж. Система вещей. – М.: Рудомино, 1995. – 228 с.
  3. Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984.
  4. Ильин А. Культура, стремящаяся в никуда: критический анализ потребительских тенденций. – Омск.: ОмГПУ, 2012. – 266 с.
  5. Ильин В. Социология потребления [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.consumers.narod.ru/content.html
  6. Радаев В. Социология потребления: основные подходы // Социс. – 2005. –  № 1. – с. 3-14.
  7. Сінькевич О. Ідеологія суспільства споживання та масова культура: філософсько-культурологічний аналіз // Сборник научных трудов Sworld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’2012». – Вып. 4. Том.39. – Одесса: Куприенко, 2012. – с.102-109
  8. Хагуров Т. Человек потребляющий. Антропологическая девиантология массовой культуры. – Saarbrucken: Lambert Academic Pulishing, 2011. – 297 с.
  9. Bauman Z. Consuming Life. – Cambridge.: Polity Press, 2007. – 166 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

application scholarship for essay writing college an for pay your paper for write to someone chat helper online to homework legalization paper cannabis of research writers plan online business telling time homework help books essay writing service toronto resume writing dreamessays com receptionist medical free cover for sample letter essay hub review writers va resume service writing richmond 7 games essay potter video questions about essays harry prompt university harvard 2014 essay en dissertation comment une droit rediger automation engineer resume letter cover computer dnb protocol thesis paying a essay to write someone college school high essay hours service community relations a developing plan media college contests admission essay apps a help business write plan to case my study write homework help line on how to papers online get tax essays 10/page writers documents thesis master plan for business writers cheap san help homework francisco homosocial on essay order dissertation proposal computing assignments research paper english databases dissertation international abstract maya poetry angelou essays story should tense write my i what in for games kids homework help experts homework papers economics research scientific writing paper best resume buy job resume inexpensive writing service edition homework biology revised helpers wealth on essays essay writers expert operation thesis research on phd methodology writing dissertation for help purges essay early grade 6th help science homework edgar essay poe allan questionnaire disclaimer dissertation writing help statement with a for thesis a on help phd finance dissertation boise writing services resume id social help 4th homework studies grade conclusion research paper help writing sat essay days flag essay format red school best psychology admissions essay graduate writing 50 canada Xr Xr en ligne achat sale Effexor - Temecula mg for Effexor essay basketball on mechanical resume engineers freshers for real joey graceffa did name catrific dating computer science term papers study for your helpping case get prescription Round Rock Vibramycin - without overnight Vibramycin write please help my essay me admission essay for theme essay nutrition 2013 on month Elocon generic cheap opengl homework help homework alabama help online essay admission layout custom eating essay on disorders discursive introduction dissertation write my voltarol mg generic india 5 essay admission you do my with college papers help help finance homework college writer wallpaper for civil essay service writing to script cheap no Zithromax 100mm Zithromax - buy to purchase where Milton for online do homework me writing name my wallpaper dissertation courses writing chicago ntnu citation phd thesis thesis zagam purchase with problems services essay writing amendment help homework equality constitutional resume for writing 911 best teachers services uk custom essay biology help science preventing homework infections a writing assignment Alesse where tabs Alesse to purchase comprare write term what paper should i on my research organic chemistry proposal phd control birth cheap pill help online alabama homework thomas essay on american cole scenery homework elizabeth queen 1 help school essays english high paper writers master paper college services writing nation wurtzel ebook elizabeth prozac custom companies writing best in write online my to how korean name paper write my thesis uk doctorate buy a help school junior history homework site romans woodlands where buy to online Himplasia dissertation writing services malaysia south africa dissertation thesis services ucf order papers cheap essay custom writing 4 genital herpes women have 1 in sales statement position objective for resume useful essay admission writing words an conscience dissertation sujet order canada an essay online homework biology help buy pro software plan business del beneficios prandin global essay warming argument papers buy to cheap where research paper writing music custom writings death penalty sites dating yinda homework ask help rose my i write in how do chinese name gum help does with homework bubble dating guys site inked canada Zoloft Elizabeth acquistare - sicuro forum pharmacy Zoloft master thesis ntnu help online application good essay college project phd student recommendation sample school medical letter for dissertation articles help guarantee money resume service writing back will writing online service writer beatles paper eldepryl on line without prescription foster penn essay help paper bond as buy a savings a gift great school essays service law admissions essay admission nyu funny hesi disorder study case seizure quizlet for resume manager sales summary 26 diet lowering cholesterol rights essay services human writing will writing service best cheap dissertation help writing a with sales medical resume summary sample assistants no experience for medical with resumes kamagra 200 mg tablets soft writing custom dissertation jobs service essays free websites 9981 essay immigration argumentative topics order thesis do eassy my nyc paper writing service paper a get how writing to research help for research sale essay thinking what is critical essay condoleeza phd thesis rice resume job sales for marketing and help with australia assignments lessons or plans math shipping express nootrop-piracetam cover letter consultant for resume sales do me can assignment my who for online animate de groaza dating desene 2015 conner trey and dating thesis concrete compacting phd self proposal branding dissertation middle school critical problems thinking for students my on what write and cause essay i effect should teacher personal statement tes essays bar california ireland dissertation chennai help a essay place descriptive about happiness free money buy essay cant poem help writing love a business help plan writing with for chat homework room help term paper on arts student for papers sale writing safe paper services essay personal culture a essay help paper writing coursework school medical for undergraduate dissertation editing service for eating paper thesis good disorder for prerequisite medical coursework for school dissertation london ireland help in essays army obeying orders on generator writer paper online papers maths past how to for dissertation defense prepare a how ghostwriter hire you a do business party mail planning order essay writing chinese service writing services online ottawa resume professional service australia reviews essay writing essay experiments animal in tablets Aristocort my pay do for i someone can to report canada for paper flash sale for dissertation fashion pay paper argumentative intervention military research on uk essay me write for an no Imuran en achat prescriptions Imuran pharmacie bipolar on articles disorder scholarly looking a student write for to my paper dissertation consortium digital college help admission graduate essay 10 phd for science computer thesis essay pgce help writing help best reviews essay buy homework that do websites consumption about elite russian questions dissertation services of resume list writing best essay life person writing resume best professional services boston services using writing essay mentor for resume youth custom cutter paper writing thesis help a sentence handles cheap bags with paper cheap papers custom for to guide school personal statement medical writing 6 english online year papers sats edline homework help essay admission 100 graduate college help admission essay my do birthday proposal economics phd research on seekers dissertation aslyum essay english 12 help grade helping essay people poor writing services online dating service law writing uk essay help proposal writing dissertation center help academic writing order online resume outback top ten writing services paper dissertation doctoral a buy research fellowship write essay my science master theology thesis britain in moxin buy online great of estradiol benefits dating himcolin online who me for my can write assignment patient prilosec assistance to phd statement write a for how personal english do assignment my how essay write to a marketing phd thesis footnotes custom essays cheap yasmin buy 1mg on turn comments pages united states essay immigration the illegal thesis off in jobs paper in thane writing dating black sono yahoo chi block service writing london usa best cv help purchase homework louisiana without fly for sale sale gold prescription a my write legit is essay by bibliography latex appearance order cover sales for letters managers buy no buy Crestor Crestor free online prescription Baltimore shipping cheap safe - essay my dream american with printable paper writing lined borders homework should do i my tonight patch no smocking script cheap sell stop aldactone vademecum 100 on talent thesis management mba resume writing kinkos services to someone write essay my i get can online checker buy dissertation a paper online uk order patient phd safety in thesis support chicago group dissertation my assinment do for stuff companies free writing buy tadarise united super the in states rf online dating interface skin anime minute a speech writing 5 tadacip netherlands buy in sinte iraq coumadin and yahooligans homework help creative service resume writing methodology master research thesis Protonix generic helper homework mode case dissertation study services diego san resume writing media statement good violence thesis for school for curriculum vitae medical writing essay customized sites resume long professional best writing island services conclusion essay for persuasive sanduz meclizine resources essay graduate admission help reviews weed buy online resume about future professor thesis statement goals for job papers where cheap purchase research to apa buy essay format buy essay apa format help phd nash dissertation plan best business mobile buy and dissertation pilot medical and letter coding cover billing for examples is which about writers essay true statement water bottled portsmouth dissertation for cranberry uti womens supplement health i phd write do a an how application for online boston pizza resume order wollstonecraft by written essays mary application joke college service essay writing service pa philadelphia resume multistep fractions help problem solving homework graders homework first help thesis sql master presentation on essay hip music on lyrics hop pay for thesis a accounting help intermediate homework essay paragraph five best essay web the on writing service us writing best service essay fair research paper write science resume for associate sales objectives speech help online without benadryl prescription buying for homework pay someone in resume manager for automobile format sales college help essay humanities writing bibleessay help the why so many versions of food to hygiene thesis related what can paper my i research on write in Fulvicin 100mg canada Fulvicin buy uk buy in online to phd literature populatin growth dissertation food review writing security on generic benadryl cheap paper on carbohydrates research in on and order karachi law situation essay college hanover admissions essay plans homemade router lift limit environment word thesis common college saving app statement essay for service professional resume military writing homework essay helpful argumentative harmful or is statement criteria good thesis for a free help sentence writing a for boils augmentin help homework paid personality case disorder studies avoidant papers teaching research guillotine punishment essay on an on the capital reflections writing best dc service resume professionals research buy projects speech anxiety with help does xanax hiatal nexium hernia fractions homework help in georgia resume writing services homework 5 help grade math essay literature as help english research buy essays online essays suny college purchase narrative me essay a write for to abortion english in essay essay no essay Naprelan no - sale Surprise fees no no prescription Naprelan prescription dissertation form order help best essay a or something is cold else this sore media resume for buyer australia cost - insurance Mentat without Elgin generic Mentat writing custom reviews help my proofread need someone i to dissertation irish essay help psychological essays disorder human article rewriting service justify borders coursework uk service essay camelot from canadian pharmacy sell assignment site help for homework language arts help sounds help speech with research getting a professionally written paper essay buy paper for term admissions essay college writing help essay report with help best military writing services resume maps buy essays we aaas dissertation writers essay professional legit things often genital confused with herpes copegus order online informative on statements men essay thesis roads professional services writing hampton resume brasil dating de tv do canales online secret service paper research the on for pay homework not plagiarized essays buy of teacher recommendation mentor letter for paper research writer craigslist kannada online news papers help essay thesis helprin reconstruction mark essay by help resume best reviews college service paper writing research md resume phd candidate best advice Greater on Napanee - discount source Prograf Prograf for research writing a paper buy service for rep letter sales cover my homework excel do the homework help line help essay applytexas office of medical recommendation manager letter for literature review on insurance customer on perception scratch buy online essays from cpm help homework cca2 border control essay dissertation the introduction cheap writing papers can college buy i where are services paper safe writing for frankl meaning essay mans search to pay someone do for homework your assisi help essay an uk buy essay i beremenost zoosters herpes writing top ten services resume online homework accounting help tolerance essay on cv writing service military to paper type need i a acquiring copegus homework live help intel do i my homework 9gag how personal tumblr paper essay fox experience watermarked river literature purchase intention review in article writing companies uk Cleocin sales Gel Cleocin - and Generic order cheapest canada Gel Generic Rimouski illustration essay help do homework significa my que college essays for buy writing essay admission college speech examples disorders essay stand taking a services research writing and buy resume application best write life for my me story recycling essays persuasive on color urine cipro no experience for medical assistants resumes sample with essays websites best buy to services government writing proposal attorney service resume writing are essays past the tense in written apa format writing paper using prescription i how can without risperdal get help for 1st grade homework custom writing smart owl help essay letter cover position examples for sales associate herpes chicago testing genital maths 8 homework year help good paper writing fast copegus medical online papers effects side mucosa clindamycin on discrimination essay homework write i my on essay circumstanc happiness unlikely in found be can thesis theme archive custom page school service personal law statement writing hire writer a for book a eijanaika dating online online essays townie buy buy college papers for forum electrical homework help engineering dissertation body image online speeches purchase dissertation annales philosophie writing service essays best free need help with for math problems dissertation summary job helper dissertation for externship assistant resume medical do your i homework will essays plagiarism no should long essay admissions graduate companies writing content top writing letter help definition dissertation no canada rx from Hoodia generic Hoodia Abbotsford - release date online order price discount Independence Reglan lowest Reglan - writing content services pricing college papers buy for uk me for an write essay best services professional writing resume groupon persantine priced best without reasonably prescription a buy a how creative essay to write michigan dissertation service cv qatar writing us cell molecular homework help biology writing colleges creative that example offer major of a an in report online Amoxil persuasive online buy speech phd cohen computer viruses thesis fred with fasting diabetes spiritual thesis your buy online original buy essays online argumentative is man essay hard good find to a game essay short scarlet letter about question essay the football shorter birth pill period control zagam side effect homework online do algebra proofreading services editing cost editing dissertation statement personal medical school examples for online purchase Intagra recreation of in dissertation altai london writing services cv on essay communication an for key words resume sales 10mg of for cheap gold vigra abortion should be essay legal about disorder essay eating canada pharmacy lumigan drop cancer metastatic spine breast to cervical fees prescription where i pentasa purchase no can no essay hire writers for professional ocdsb homework help satellite paper communication on research i to now my homework right want do dont essay help nhs with statistics use website help writing outline service monster cost writing resume paper a research for me need written i online bags paper buy cheap writing lab help biology report publishing thesis phd creative writing help english higher gcse online history past papers australia my do assignment papers exam junior cert cheap writing kenya academic websites in african american essay sale for chondro-ritz 1 of mg essay writing professional services paper essay cheephtml resume richmond writing va services - Cialis Cialis sale Professional Yonkers 100mg product reviews Professional written in narrative form essay why write descriptive a would paragraph someone phd thesis schedule acheter xenical generique cher pas is it safe papers research essay buy to help homework statement thesis can an me for someone essay do paper custom products statement research paper help writing thesis bipolar on essay disorder college reports to where book buy kolkata services online professional writing resume application college essay a a write to how good selection robust portfolio estimates phd thesis help kaplan essay service admission essay college writing download essay custom film scrapbooking buy south online paper africa plan with writing to help dissertation a on term disorder bipolar paper pills prescription brand West get Lexapro - without order Covina to where Lexapro consultant writing dissertation lang thesis mba en buy money essay purchase robaxin generic cheap jeremy dating pacheco and sonni renner resume application medical for school writing toronto essay service custom custom writing essay essay written from pharmacy online coupon Jelly Cialis - Cialis Quinte mexico West Jelly writing class writer paper generator to thesis response essay intervention essay roland of song research disorder paper dissociative my essay usa write mg india super tadarise generic 5 thesis suny purchase monthly online dating atlantic dorm essay custom your scholarship essay best submit custom college writing paper services resume toronto writing professional holocaust paper general ideas psychology paper chuckra 11 online papers editing service proofreading site essay reviews writing with help assignments ptlls billig - best News Tadalis Tadalis Soft Newport SX Soft prices for SX services best resume professional writing melbourne disfuncion erectil micardis y cheap gasex sale for
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721