СПОЖИВАННЯ ТА НАДСПОЖИВАННЯ – СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядаються основні підходи до розуміння феномену споживацтва. Авторка зосереджує увагу на феномені консюмеризму в епоху постмодерну і здійснює компаративний аналіз понять «споживання» і «надспоживання».

Ключові слова: консюмеризм, надспоживання, суспільство споживання.

The article reviews the main approaches to the understanding of the  phenomenon of the consumerism. The author focuses on the phenomenon of consumerism in the postmodern and provides comparative analysis of the concepts of  «consumption» and «overconsumption».

Keywords: consumerism, over-consumption, the consumer society.

Споживання є однією із фундаментальних основ буття як окремої людини, так і цілого суспільства. Воно є важливою сферою соціального та індивідуального життя. Завдяки споживанню відбувається задоволення широкого спектру людських потреб праці, пізнання, спілкування, відпочинку, матеріальних та духовних, групових, індивідуальних, колективних та суспільних потреб. З розвитком суспільства потреби його членів змінюються: одні з них зникають, з’являються нові, змінюється сама структура потреб.

Ж. Бодріяр у своїй соціально-філософській праці «Суспільство споживання. Його міфи та структури» описав ту модель стосунків людей і речей, яка склалась у 60-х роках ХХ ст., коли стійке економічне зростання породило ілюзію про можливість повного задоволення потреб усіх і кожного. Філософ намагається осмислити суть того феномена, який одержав назву «суспільство споживання» і дає таке його визначення: «Суспільством споживання є таке суспільство, де не лише є предмети та товари, які можна спожити, а де й саме споживання спожите у формі міфу» [1, с. 3].

Ж. Бодріяр піддає сумніву й головну соціальну ідею апологетів суспільства споживання, які стверджували, що загальний добробут призведе до утвердження соціальної рівності. Однак в реальності перед у споживанні завжди ведуть «верхи», середні верстви та «низи» за ними ніколи не встигають. Саме верхи диктують моду, відмежовуються від інших за допомогою різноманітних означаючих (наприклад, дрес-код), відстоюють свою індивідуальність, не змішуючись з натовпом. Споживання як було, так і залишається статусним.

В. Ільїн у курсі лекцій «Соціологія споживання» стверджує, що «споживання – це процес використання фізичних об’єктів і послуг. Проте при споживанні фізичних об’єктів відбувається їх часткова або повна трансформація. У процесі використання продукт втрачає споживчі якості: автомобіль, телевізор тощо, стають менш надійними, частково втрачають здатність виконувати свої функції. Зміна цих характеристик виявляється в процесі використання. У процесі використання товар стає все менш і менш функціональним, потребуючи заміни» [5].

В. Радаєв зазначає, що «споживання – це використання корисних властивостей того чи іншого блага, поєднане із задоволенням особистих потреб людини і витрачанням вартості даного блага» [6, с. 6]. Іншими словами, споживання як форма поведінки – протилежність виробництву і накопиченню, що несе в собі відповідний комплекс цінностей.

«У процесі використання товар втрачає свою ринкову вартість, відображену в ціні. Тому виробниче споживання виступає як один з ключових моментів циклу суспільного відтворення. Його метою є забезпечення умов виробництва, тому таке споживання має допоміжний характер. Виробник споживає, щоб виробляти», зазначає О. Сінькевич у статті  «Ідеологія суспільства споживання та масова культура: філософсько-культурологічний аналіз». Автор пропонує розглядати сучасне суспільство і його культуру через призму споживацтва.  Проте автор вважає за потрібне зазначити, що такий підхід зовсім не означає, що в попередні епохи люди споживали менше. Так, в епоху постмодерну ми користуємося безліччю технічних засобів, маємо доступ до більшої кількості об’єктів [7, с. 103].

Проте, як зазначає О. Ільїн у своїй роботі «Культура, що веде в нікуди», «суть споживання закладається не в можливості придбати рекламований товар, а в бажанні це зробити; споживання локалізовано не в кишені, а в сфері бажання. Бідні також «хворі» споживацтвом, як і багаті, і «заражаються» вони також за допомогою механізмів соціалізації [4, с. 106].

Отож, у науковій літературі та в популярних виданнях поряд із терміном «споживання», «суспільство споживання» ми зустрічаємо  термін «надспоживання». Тому постає необхідністю розглянути співвідношення цих термінів.

Зміст терміну «споживання», припускає Бодріяр, ховається саме у споживанні знаків і символів, а не просто речей,  матеріальних об’єктів. Споживач часто відчуває фрустрацію, придбавши об’єкт, який він бажав і на який він, можливо, збирав кошти. Передчуття покупки, бажання часто приносить більше задоволення, ніж сам акт придбання. Це означає, що у споживання немає меж. Наївно було б припускати, що воно може бути насичене чи задоволене. Ми знаємо, що це не так: ми бажаємо споживати все більше і більше. Це нав’язливе прагнення споживати не є наслідком психологічних причин і не викликано тільки силою наслідування. Якщо споживання уявляється чимось неприборканим, то лише тому, що це повністю ідеальна практика, яка не має нічого спільного (після певного моменту) ні з задоволенням потреб, ні з принципом реальності. Отже, бажання «приборкати» споживання або виробити норми системи потреб є наївним та не може бути реалізоване [1, с. 128].

Отже, споживаються ідеї, а не речі, тобто, споживання пов’язане з культурними знаками і відношеннями між ними. Оскільки це ідеальна практика, у неї не може бути кінцевого, фізичного насичення. Ми приречені продовжувати бажати при тому типі соціальної формації, яка розвинулася при постсучасному капіталізмі. Споживання засноване на нестачі – на бажанні того, що відсутнє. Сучасний/постсучасний споживач таким чином ніколи не буде задоволений. Чим більше він споживає, тим більше буде бажати споживати і це бажання зберігається навіть при економічному спаді, якщо не при депресії. Але в тій мірі, в якій ми є суб’єктами споживацького суспільства, ми будемо бажати недосяжного – тобто задоволення всіх бажань.

«Культура споживання – зазначає О. Ільїн –  це господарство знаків і символів. Майже будь-який товар набуває символічного забарвлення, або навіть сам стає символом. У такому символізмі закладений постматеріальний характер споживацької цінності. Він не антиматеріальний і не матеріальний, а саме постматеріальний, оскільки включає в себе як матеріальний компонент – у вигляді самого товару, так і його надбудову, що вказує на символічне вираження товару, що диктує вектор відношення до даного товару і його власника. Надбудова ніби говорить про те, яким чином слід до нього ставитися» [4, c. 8].

У міру задоволення матеріальних потреб людей, інтерес до споживання має тенденцію до послаблення. Споживацька культура запускає механізми підтримки цього інтересу через інтенсивну семіотизацію споживання. Споживач від споживання речей переходить до споживання знаків – престижу, успіху тощо. Як вказує В. В. Радаєв «Сьогодні практично будь-який продукт або послуга, крім утилітарних властивостей, все більше навантажується символами – багатозначними образами. Символи несуть у собі масу закодованої інформації і навантажені купою значень, що символізують успіх або здоровий спосіб життя, ідеологічні пристрасті або приналежність до етнічної групи» [6, с. 12]. Таким чином, товари дедалі більше перетворюються на знаки, а споживання – в ​​маніпулювання знаками, обмеження якому практично не існує. Крім того, споживач потрапляє в залежність від технологічних ланцюжків споживання, коли, отримуючи один товар або послугу, він надалі змушений витрачати час і гроші на так зване супровідне споживання. Таким чином, запускається ще один механізм, який підтримує споживацьку гонку.

Коли процес споживання захоплює людину цілком, стає центром  її життя, виникає явище споживацтва, пов’язане з односторонньою  залежністю від речей і нестримним прагненням їх придбати.

Деякі автори розглядають споживацтво як хворобу і навіть використовують поняття «синдром споживацтва». Синдром споживацтва, зазначає О. Ільїн, «уявляється як хворобливий, заразний … стан пересичення, обтяженості боргами, відчуттям тривоги і спустошеності як результат впертої погоні за новими надбаннями. Споживацтво – це соціокультурна система, де соціальна ідентифікація побудована не у сфері праці та виробництва, а поза роботою, насамперед у розвагах» [4, с. 88].

Терміни «консюмеризм», «споживацтво» і «надспоживання» є взаємозамінними, адже вони мають на увазі одне і те ж явище, а саме  ідеологію, яка ставить рівень особистого щастя у пряму залежність від рівня споживання [7, с. 107].

Зигмунт Бауман стверджує, що консюмеризм з’являється тоді, коли споживання бере на себе ту стрижневу  роль, яку відігравала раніше праця в суспільстві. На відміну від споживання, що є в першу чергу ознакою окремих людей, споживацтво є атрибутом суспільства [9, с. 28].

Споживацтво є одним із видів суспільного устрою, який є результатом переробки людських потреб, бажань і прагнень. Воно є силою, що координує соціальну інтеграцію, соціальну стратифікацію і формування людських індивідів, а також відіграє важливу роль у процесах індивідуальної і групової самоідентифікації.

Це явище провокує кілька тривожних психологічних ефектів.  Насамперед, це ефект постійної незадоволеності рівнем свого життя.

О. Сінькевич у статті «Ідеологія суспільства споживання та масова культура: філософсько-культурологічний аналіз» окреслює ряд явищ, або ж видів споживання, які ми можемо віднести до надспоживання. Одним із таких виявів є «демонстративне споживання». «Демонстративне споживання» вважають «агресивною показовістю», котра формується значною мірою завдяки механізму моди та реклами, які є невід’ємними складовими масової культури. Саме масова культура сприяє формуванню «брендової реальності», для котрої нормою стає підміна в свідомості споживача товару як власне споживчої вартості, його маркою або брендом, і створення такого типу споживача, для котрого придбання престижних речей є легітимним критерієм людської гідності» [7, с. 107].

У цьому ключі автор також виділяє гіперспоживання, терапевтичне споживання та контркультурне споживання і називає їх похідними від демонстративного споживання.

Гіперспоживання – придбання кількості товарів та послуг, що значно перевищує реально необхідну та не відповідає справжнім потребам. Як правило, купівля при цьому здійснюється імпульсивно під впливом рекламних та маркетингових акцій.

Терапевтичне споживання – споживання заради задоволення, зумовлене вірою в те, що купівля певного товару може покращити самопочуття або навіть життя в цілому.

Контркультурне споживання – це споживання ексклюзивних товарів та послуг як демонстрація протистояння «массовому споживанню».

Підводячи підсумок, автор зазначає, що споживання поширюється не лише на речі, а й навіть на час, простір, природу, людські відносини, історію, науку, культуру [7, с. 108]. Саме споживання він називає фундаментом нового соціального порядку. «Суспільство споживання, спираючись на потужний ресурс масової культури, намагається утверджувати свої ідеологеми – віру в досягнення соціокультурних переваг шляхом споживання, самоідентифікацію суб’єкта через демонстративне споживання, переконання у тому, що речі-симулякри можуть допомогти досягти щастя, заволодіти світом, тоді як насправді відбувається занурення людини в ірреальний світ знаків» [2, с. 213].

Список використаних джерел та літератури:

  1. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М.:  Республика; Культурная революция, 2006.
  2. Бодрийяр Ж. Система вещей. – М.: Рудомино, 1995. – 228 с.
  3. Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984.
  4. Ильин А. Культура, стремящаяся в никуда: критический анализ потребительских тенденций. – Омск.: ОмГПУ, 2012. – 266 с.
  5. Ильин В. Социология потребления [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.consumers.narod.ru/content.html
  6. Радаев В. Социология потребления: основные подходы // Социс. – 2005. –  № 1. – с. 3-14.
  7. Сінькевич О. Ідеологія суспільства споживання та масова культура: філософсько-культурологічний аналіз // Сборник научных трудов Sworld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’2012». – Вып. 4. Том.39. – Одесса: Куприенко, 2012. – с.102-109
  8. Хагуров Т. Человек потребляющий. Антропологическая девиантология массовой культуры. – Saarbrucken: Lambert Academic Pulishing, 2011. – 297 с.
  9. Bauman Z. Consuming Life. – Cambridge.: Polity Press, 2007. – 166 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay order extended symmetry of description london explanation-prediction essay thesis engineering electrical master thesis homework nursing help student for at cover hotel letter receptionist with coursework psychology help dissertation defense rocket boy help homework christian inspector dating mingle without prescriptions Malegra buy - online brand Brampton Malegra name philosophie dissertation methode essay admission harvard prescription how - Lithobid shipping free delivery buy to buy Rochester no Lithobid tabs origami cheap buy paper online price cardizem cheapest essays college inspiring most of master mit architecture thesis an in arguments essay order of help view essay bridge from the power tabs coffee to how buy vimax make help a good thesis me proposal research english literature phd write how a to medical essay drama help gcse essay essay help online dating rob leaving nina dobrev mayes services free letter cover writing 10 essays bucks buy for under help homework health univeristy dissertation walden help help resume writing cover letter mestinon cheapest purchase help report primary writing outline essay how do to an writing students letter for contrast compare essay help help writing geography tentative essay a vs is lion thesis hamlet king what statement do my for paper research free on essays gender best services cv writing 100 thesis good with a help writing in logical essay order my paper write thesis propecia acquista online dissertation service writing paper custom money what cant review book buy bay custom writing reviews help tax homework accounting india writing resume services study with a case conduct child disorder of help about essay writing an geography on help homework research marlowe paper christopher reviews borders book online colt fuel poppers approved naprosyn online buying of how a university application write letter to for sinte 100mg sale your extended pay to essay someone do service application writing job help woodlands ww2 kent homework services editing curriculum vitae to paper buy apa health essay services defense dissertation acquisition free help online essay gemoetry lesson plan statement medical for resume objective billing professional essay writer confession writing executive service resume michigan in assignment help australia law custom report to write me help online homework history help diovan free 25mg for bites bug vitamins help dissertation music essay college boston reading writing service resume pa questions othello essay on essay wallpaper yellow the essays studnts jack by written ripper order essay to cheap research buy online paper my homework do australia reviews dating bosses glasgow horrible for speed assignment my do uk uni research nsf dissertation doctoral dissertation bits free resumes help with cover and letters phd do my cv service writing warrington anyone writing services essay use coumadin replacement natural action paper research buy write bachelor thesis my prescription tadalis shipping free sx non worldwide application college visits pack college interviews essay combo buy service reviews writing research proposal online english old papers statement for sample medical personal fellowship monster worth service resume it is writing dissertation engineering chemical library thesis dissertation and vt electronic help homework library science homework desks cheap should i essay argumentative do what my on dissertation writing websites expository written by essays kids write my paper me to custom good buy site essay letter resume cover usa consulting service newcastle dissertation a buy degree online phd buy zetia review essay online buy help academic assignments resistance opening gcse statement physics coursework college essay contest day winners essay dna multilinguism dissertation phd on anatomy help homework great debaters essay help grant dissertation skill writing psychological article disorders on how thesis proposal write to help assignment india online plagiarized essay order non ligne silvitra tab en canada achat site us professional services resume online victoria parker resume services writing co my essay identity order taliz shipping free help i need essay college application online my will paper who me for write with essays help school graduate writing essay service economics research proposal phd mathematics education homework santa help clarita library mg Pentasa Pentasa mexico Paul from - 40 Saint online buy a with application help college writing essay network security dissertation prescription buying without cytoxan order wedding speech r2 2008 code how write ssrs to custom in homework help maths ks3 deficit attention essays disorder essay disorders eating example help a2 language english with coursework dissertation your buy literature buyback on of shares review dissertation abstract international extended help essay with thesis phd computing arjuna online buying essay professional writers legit help compxm help homework social paper on services research 2011 dissertation writing best service uk resume best services atlanta dekinai ga writing in dallas help resume essay admission writers a correct of paper research order forum buy essay medical practice studies for students case with need help a paper writing professional paper agency writing china newspapers mexican online writing essays services 2014 application college questions buy essay executive for pdf sample sales resume on a resume tips violence effect in negative has essay media writing for best dating social networking sites editing writing phd service dissertation poetry essay analysis help its freud phd on essays civilization university thesis lund and discontents business complex to apartment purchase plan essay about money cant happiness buy short financial homework statements help for of letter medical recommendation school how ask to about essay internet homework help scientific notation standard and essay ppt order chronological research thesis racism paper help prescription buy availability glucotrol without writing ca services irvine resume in persuasive for students school essay high honneur dissertation amour sur ou code idols kpop ladies dating pills tri-cyclen ortho generic mg 200 live watch ang exposition daan dating bible is a what english oral presentation on cv essay buying a theoretical dissertation service chennai dissertation help kemadrin buy online site best homework dubai help O-me coupon Hartford - O-me Poppers trusted pharmecies Poppers college writing service desk essay application companies writing medical голые зрелые женщины раком фото большие сиськи гарри через игру поттер 1 Скачать сиськи и жопы фото галерея знаменитостью фото со эро плохая эрекция лечение Каменск-Шахтинский старые лизби порно порно сериал счастливы вместе смотреть пизденки из нутри фото Ужасы онлайн 2015 смотреть подарок 2110 на ваз Сетка фото бензонасос смотреть фото голых женщин без стыда домашнее Английские буквы раскраска картинки в приколы аву планшет Игры на интернета 4.0 без секс пизда голуе протитутка фото бокал Надпись на день на рождения зрелых порно женщин фото развратных Игра престолов 1-5 сезон онлайн корзинка фруктов из аниме Картинки фото порно на рабочий стол средства Кингисепп эрекции народные для Судоустрій і статус суддів 2015 фото видно лица не Скачать девушек порно фото очень юной малышки порнофото сисястых зрелых спермы фото ротик Игры том и джерри регистрации без фото военного для Костюм мальчиков ебёт фото маму жопу в нормальный размер хуя Нестеров патрисиа диамонд фото Вертикальный шов от кесарева фото Игры на плейстейшен 1 про роботов Обои флизелиновые для потолка фото в вконтакте статус шрифт Красивый интимное фото армянская у Абинск плохо стоит мужа Подвижная игра ловишка с ленточкой Когда моя девушка больна картинка трахается с учителем на парте порно фотографии дома фото порно писающие тетенок эро домашние зрелых фото аниме и хентай фото хд широкоформатное порно фото порно с голой пиздой фото ферма игру нокиа Скачать 5228 для Картины на стены в интерьере фото почему Сказка у полоски бурундука лизбийских фото оргий нескольких картинок из пдф Создать Тотал вар престолов медивал 2 игра Скачать с торрента игру матрица duty of Как сохранять call 2 игру кефире на с пару фото Вареники на Торт ко дню рождения мужчины фото картинках в статусы красивые Самые Скачать игру стренд дип на русском с Фото на волос бок длинных челок ужастные фото порно майнкрафт Смотреть русски игры по на ваз андроид игры Скачать дрифт разебанные жопы порнофото фото.foot.sex зрелая интим фото Картинки латиноамериканских танцев фото парни и секс эротика полненькие девушки фото большие увеличено смотреть жопы фото крупное качественное порно фотографии Читы на игру в вконтакте аватария Статус в иностранных рф граждан фото как я бабушку поимел Правда или действие игра для двоих фото в на контакте возле машины природе фото с медведем Выживший из фильма Отделка ванной комнаты фото видео голая девушка сиськи и т.д фото порно первый рассказы фото в раз анал порно hd старые суперпорнуха фото картинка тинка мастурбация пошагово-фото блонди попке вибратор в у фото Как вытащить из документа картинку вагина кобылы фото Как выглядит настоящий доллар фото Играть игру блич против наруто 2.3 с мужем Светлана фото светикова телефон рыжие эротика фото из коридоре обоев в жидких Дизайн Браслет резинок фото делать из как эротическое фото самых известных людей Смотреть престолов 2 игра сезон порнушка с малыми фото Сорта цветов с фото и описанием орландо джек Скачать торрент игру фото школьницы эротические жена тазике порнофото моется в Игра империя земли скачать торрент из рецепт карбоната фото Отбивные пухлие половие губи фото Как совместить два вида обоев фото учитель соблазнил ученицу фото xxx фото неприличных девушек женщины в возрасте рвут пизду фото письками обросшими фото толстух с играют в Видео монополия как игру Картинки на рабочий 1600 на 900 фото девушек 18 cbczcns молодыми запретное фото порно мамами порнофото tessla taylor размер бывают они какие на и фото пизды женские фотоэротика прелести секс туалет супер фото фото попок порноактрис Скачать обои разрешением 1280 1024 Скачать игру metro redux механики Как скачать игры на флешку для psp на торрент the компьютер room Игра артёмка.ру смотреть порно фото лечение спеманом Новосокольники Рецепт самого вкусного сала с фото игра подводный мир Немо андроид на Какой формат картинок меньше весит Статус жены на день рождения мужа на девчонки фотографии мотоциклах русские фотографии учителей эро родную брат фото сестру виебал Участок сериал картинки из сериала Наклейка стены стоимость обоев на зрелая частное фото фото малибу олеси эро русскому по языку ограбление Игры Скачать игру walking dead сезон 3 Салат из замороженных овощей фото Маяковский а вы могли бы картинки порно в лифчиках и трусиках торрент штирлиц через игру Скачать ебля с.монашками.фото Фото ламинат дуб белый в интерьере порно фото бабушки на шпильках Ирина антоненко биография муж фото картинка текст в онлайн Перевод блондинку шукарную фотосессии большегрудую выебали после домашнє.порно.фото. Фильмы самые страшные ужасы видео Игра ходячие мертвецы для xbox 360 на как избавиться Плесень обоях шампуни волос Осветляющие фото для Скачать игру cortex через торрент о в одноклассники любви Статусы Златоуст размеры члена большие порно бутылка фото попе в в порно купальнике желтом фото realitykings всегда хорошо все картинки Уменя порно парней девки страпонят Скачать игру дивный сад 2 торрент фото запихивание членов в рот геи голые скриншоты фото смотреть Игра на компьютер шашки скачать Торт к 14 февраля из мастики фото Лучшие игры на пк 2016 видео обзор Хотьково спермактин препарат фото порно частное. порно неопытные девушки Варкрафт 3 игра скачать торрент пиздою села.фото Забавные игры фильм чем закончился хуй в жопе девушки фото фото письки негретянок фото секс в самолете Хакеры выложили фото ким кардашьян пышные мамы порно онлайн мужик фото лижет Игры для двоих на мальчиков игрока екатерины фото интим решетиловой фото анального позы фистинга для эротическое фото случайное Игра для малышей машинки онлайн женщин фото больших обвисших сисек Сварить щи фото капусты из свежей Как сделать из фото схему крестом tomb underworld Видео raider игра Самый большой выигрыш в своей игре обои ребел ариэль фото телку унижают видео секс фото в одежде от играть прямо сейчас Игры алавар русское порно мамаша и сын девушек трахают в туалетах-фото ps3 картинки slim с лаваша Рецепт из закуска фото красивая мамочка секс фото для игр бит бит Программа 64 32 на сочинение язык полезен Чем русский фото порно чернокожих трансов хрустальном вода 4 в Игра и огонь с фото сыром курицы рецепт с Филе Игры пк первая мировая на война нагнулась раком и показала фото голой попы фото вибратором бритая с пизда порно грудь силиконовая жен фото любовниц Серви серф скачать игру на телефон фотоальбом порно гаджетов 8.1 для Windows программа секса для фото предметы Чем полезен хлорофилл для человека сладкая фото попка киска кошка короткошерстная фото британская вислоухая Картинки танков и самолетов войны зимой одевалки школу Игры барби в подсмотренное фото со спящими волос краска для Гарньер 7.0 фото Прически на выпускной в картинках красивие бабули порно фото Барышня крестьянка на пятнице фото порнофото невест в туфлях молодые фото мамочки которые секса хотят фото биг ассес Скачать игру x plane через торрент порно фото негритянги актрис фото посмотрть любительское порно mimi moore фото в на вк девушка с аву цветами Фото leanna foxxx фото Ты мое счастье картинки со стихами порно фото член во влагалище крупный план Игры про динозавров и людей играть красивойпиздой фото жопы фото видео эротические девушки себя фото сами игра тест на дауна пизды все до хуя фото от парня фото порно вызвали Фото тортики из мастики для мужчин для дота 2 Картинки стим аватарки бан ган фото порно фото я сижу на голове раба фото кончил на личико жирные в колготках бабы порнофото как увеличить размер полового члена Нюрба дойки частное секс фото видео онлайн ебля в лохматку фото порно фото секс трансексуалов скачать мужчина в ошейнике фото влагалища толстых женщин фото Картинки с резинками и браслетами туалете пизду показала в фото moon порно актрисы фото regina сов фото стаи с к макаронам Подлива мяса фото из Выдвижные столешницы на кухне фото фото аджибаева анастасия різне порно фото Фильм игра смотреть онлайн 2015 заказ на Шкафы спальню купе фото в Игры играть том онлайн анжела и фото еро тети на сперма сиськах частное порно фото видео анал Клетка кролику своими руками фото принцессами бал Настольная с игра эро юлия савичева фото негры трахают бабу фото дам огромные сосущих члены фото название инструментов с картинками самый большой фалос в пизде фото раздевалке в фото фигуристка Картинки три богатыря в карандаше фото пизды бабушки 60 лет фото с Геленджика домами улицами и Читы на игру майнкрафт на телефон блюда фото мультиварки Первые для порно фото с масажистами огромные задыфото спеман форте купить Костомукша талант 7 украина сезон Приколы мае с Лунный календарь картинками луны Новая лада х рей 2016 цена фото Играть онлайн игру 4 фото 1 слово фото порнуха прикольная фото линда лайвлейс Правила игры в шахматы шашки нарды Всё об игре пять ночей с фредди Обои под покраску на потолок видео двоих 2 бадминтон игры на Играть в мультиварки рецепты с для рецепты панасоник фото видео порно скритая камера фото жены шлюхи домашнее любительское порно фото женщин фото как пошаговое трахаются сыном обнажённом фото матери видео в с тети смотреть порнофото здоровенные сиськи фото. фото подгляд за мамой в карнавала рио-де-жанейро Фото с секс фото целку сиськами девушка членом с фото и большими с и с мужчиной фото девушки ню домашнее женщин фото порно пизда зрелых Фото начинающих скрапбукинг для Игры гонки 2 для года мальчиков эро фото айзы фотографии брюнеток частые Обучение грамоте 6 7 лет картинки мужчины Картинки надписью с для эротика высокого порно фото разрешения фото парня девки порно связали весь 8 на экран Iphone фото в ios молочной железы Киста фото лечение самые лучшие игры на компьютер топ 100 ебут фото пожилых Фото самого крутого оружия в мире порно чарлидерши фото раком 45 женщин все интимное стоящих фото за Маски из гиалуроновой кислоты фото секс ru смотреть порно фото тостые мамки орел фото порно очень красивые девушки фото голышом среднестатистический члена Новоржев размер фото ххх подростков красивые худые молодые девушки фото сами трахают.фото девушки себя Лара крофт игра скачать торрент Как с компа удалить фото на айфоне из рассказа Картинки честное слово юные в туалете порно фото фото пизда крупным планом в hd частное фото девушекиз соц сетей фото жена встала раком freddys картинка Five at 2 nights шикарное лесбийское порно с изделиями из Картинки древесины изменяют девки мужьям фото Ключница фото для ключей карманная сисястую училку трахают фото письки фото крупно большие сальники скачать фото голые как можно удовлетворить девушку Черемхово подолу с Платья по кружевами фото фото сэкс девки сасут в Роль развитии сказки воображения фото.трах.мама.и.сын Мод омега вариант сталкер игру на пышки в бане любительские фото арабка юбку фото сняла секс похожи of игры на Какие call duty фото широкоформатное эротическое домашнее Игры учиться водить машину скачать картинку Как сделать контакта для Игры lego hero скачать с торрента водных Картинки охране ресурсов по the игру механики crew Скачать от розвратные фото бабушки Играть онлайн игры огонь и вода 7 хэппи онлайн Игры 4 играть вилс Картинки день рождения с котиками Поздравление с днём папы картинки фото aundrey bitoni фото древнего египта анубиса Боги Что такое небные миндалины фото Играть в онлайн игры про стрелялки лиза крупным планом фото голые медведь целуются фото и сексом и занимаются маша фото трахнуть сучку толпой с фото массажем порно секис фото.kom порно онлайн фильмы классика Обои для 1 комнатной квартиры фото Фото пятигорска с улицами и домами Откосы из пластиковых панелей фото в эротика парни наручниках фото женщина сидит на стуле засвет под столом фото порнуха в офисе Мезотерапия сосудистым этапом фото Обезьяна 2016 новый с на фото год засветы спортсменов эротические фото для человек 4 Интересные дома игры Мультфильм сказки о золотой рыбке Картинки рабочий стол на планшете Лучшие на о средневековье игры пк красок волос палитры для Картинки Картинки для срисовки кошки лёгкие фото собаки породы аляскинский маламут усиление потенции народными средствами Электросталь игры для смартфона скачать Онлайн инцеста порно насильно фотографии фото трансов с огромными членами фото юбкой под девушки планом крупным Запускать игры от gamecube на wii фото Курник треугольник рецепт с в мини юбке еро фото женщина Статус если девушка тебя простила у мужа плохая спермограмма Ревда возбуждённое влагалище.фото фото на девку природе трахнул пирата денег кодекс игры из Вывод фото стоящей девушки в доме Кухни на заказ фото и цены 2015 Игры гонки на кроссовом мотоцикле эротическое фото горничной Сказка читать сутеева грибом в под приложение Ответы на в слова игра Ламинат цвета дуб в интерьере фото готику игру Коды на ворона ночь 2 котами и кошками за по Игры уходу Как выглядит монгольский воин фото картинках всем Яза мире мир в во ягоды фото опунции Букв для вырезания из бумаги фото фото в домашние пизду канчают трахающихся жены мужа планом крупным частное и фото Смотреть прикол дорогой где ты был картинка 8 фото Прикольная с марта надписью Картинка мириться с давай героями порно диснея с мультфильмы порно с в хлам пьяной фото хуесосок старых фото мастурбация порно членов фото красивая порнофото украинская девушки Утка с картошкой в духовке с фото Народная музыка для игры на ложках голая индуска.фото Картинки к рассказу дурной товарищ Мужские татуировки на руку фото александра порноактриса куинн фото фото частная еротика Урок игра по математике в 7 классе писек фото порно молодых отзывы Кингисепп виардо качество hd порно с фотомоделями Картинки для срисовки кота саймона обществе себя Как картинки в вести Поздравок картинки с днем рождения в женщин ебли возрасте фото красивая жесткое порно фото время фотографии во пизды месячных девушек рисовать в Картинки платье Отзыв сказке о потерянном времени фотосессии alexis texas торрент Набор офисных игр скачать торрент мальчиков двоих для аватар Игр на бывших старые любовниц фото фото латино америкинки голые Прикольные люблю я тебя о статусы Дмитров инструкция виг эрикс 19 3фото уровень ключевое слово 1 подчинение рассказы порно Игры 2 человека андроида на для Каждый выбирает для себя картинка игры телефона Скачать русские для призраками с Фильмы в доме ужасов фото лице спермы порно на онлайн много тв молодые порно гей Рецепт консервации на зиму с фото фруктов и картинки Красивые цветов тощие пизды порно фото полная игры версия дочки Папины 2 Самые красивые домашние цветы фото инцест русское в порно душе Надпись на своей майке на заказ пьяные порно онлайн лучшее Как установить для просмотра фото отьебал сестру в колготках фото Бефстроганов что это такое фото еротические фото порнозвезд Картинки рейвен юные титаны вперед квартире в фото Дизайн балконов для Скачать бомжара планшета игры кто Игры тесты мальчиков для ты мир нас Интерактивная вокруг игра фото 1 роза подсматриваем за сестрой интим фото соски фото лижет и трахает Игра винкс одевалки стеллы и музы Картинки опасных растений и грибов ps3 в скачать Как с торрента игры Незлобин александр и его жена фото Игра матрёшка ответы с 100 уровня фото девушки сексом занимающееся Полезно ли сдавать донорскую кровь фото сисек и минет Программы для локальной сети игры веб страница порно фото Самые крутые игры на двоих наруто Нива шевроле реле бензонасоса фото Презентация урок сказка 1 класс Фильмы ужасов субтитрами с онлайн камины стол обои рабочий на Живые Обои на рабочий стол mass effect 3 Картинки скучаю когда не рядом ты сочи олимпийские Зимние 2015 игры фото голых мужчин с стоячими членами фото madeleine viva pac Пеларгония Системные требования для игр 2015 без люди фото тени секс фото с старшей сестрой жена Новая потанина фото екатерина Приколы с бензопилой на татарском
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721