СПОСОБИ НОМІНАЦІЇ ФРАНЦУЗЬКИХ ФІТОНІМІВ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК  811.133.1’255.4

Куликова В.Г.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут», м.Київ

 

СПОСОБИ НОМІНАЦІЇ ФРАНЦУЗЬКИХ ФІТОНІМІВ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

 

Статтю присвячено дослідженню французьких рослинних назв з позицій культурологічного підходу. У роботі визначаються особливості французьких назв фітонімів, зокрема морфологічний і метафоричний способи номінації.

Ключові слова: фітонім, номінація, культурологічний аспект, французька мова.

 

Статья посвящена исследованию французских растительных названий с позиции культурологического подхода. В работе определяются особенности французских названий фитонимов, в частности, морфологический и метафорический способы номинации.

          Ключевые слова: фитоним, номинация, культурологический аспект, французский язык.

 

          This paper is focused on the investigation of French plant’s names as the part of linguistics culturology. The article determines the peculiarities of plants’ nomination, in particular morphological and metaphorical  ways.

          Key words: phytonyme, nomination, cultural approach, the French language.

 

У процесі розвитку суспільства, в ході пізнання навколишнього світу в різні епохи формуються певні поняття, які знаходять своє втілення в мові. Мова відображає духовний і матеріальний, історичний і культурний аспекти народу, охоплює всі сфери людської  діяльності, в тому числі й пізнання рослинного світу. Лексика на позначення рослин несе в собі велику інформативність, вона  відбиває господарську та культурну діяльність наших предків, їх уявлення про рослинний світ, стародавні звичаї та вірування.

Фітолексика привертала увагу багатьох мовознавців. Було досліджено семантичну мотивацію українських і російських назв рослин (К. С. Горніцький, А. Мейєр, В. А. Мєркулова), проведено їх словотвірний аналіз (В. П. Коломієць, А. М. Шамота), французькі лінгвісти приділяли увагу історичному походженню назв рослин (Guyot L., Gibassier P., Garnier P.). Однак способи номінації французьких фітонімів не були предметом детального вивчення.

Лексика на позначення рослинного світу, до якої належать як народні назви, так і наукова ботанічна номенклатура, відрізняється великою кількістю найменувань. Тому поглиблений аналіз способів номінації французької ботанічної лексики з позицій лінгвокультурологічного підходу і визначає актуальність даного дослідження.

Метою роботи є виявлення культурологічних особливостей та способів номінації французької лексики на позначення рослин.

Багатство та різноманітність ботанічної системи виникли завдяки тісним зв’язкам народу з природою. У найменуваннях фітонімів люди намагались виразити якісь риси або властивості рослин, відображаючи таким чином певні етапи культурно-історичного розвитку, життя і побут суспільства. У своїй праці Мєркулова В. А. зазначила, що народ “чудово осягнув різноманітні властивості окремих рослин (лікарські, отруйні, фарбувальні, технічні, поживні і т.д.), дізнався про їх особливості й створив багату скарбницю назв, якими він нарік навколишні рослини, тобто створив свою  народну номенклатуру” [3, с. 45].

Аналіз лексико-семантичних характеристик французької ботанічної лексики дав можливість виявити певні особливості та способи номінації фітонімів.

На думку Цибової І. А. морфологічна  будова слова є результатом тривалого історичного розвитку мови. Деякі слова зберігають свою будову з найдавніших часів, а в інших словах, навпаки, спостерігаються зміни на морфемному рівні [5]. Отже, проаналізувавши французьку ботанічну лексику, ми виявили тенденцію до утворення назв дерев за допомогою суфікса ier, переважно від іменників, наприклад: Bananier (m) – Бананове дерево, Olivier (m) – Оливкове дерево, Châtaignier (m) – Каштан, Pistachier (m) – Фісташкове дерево, Théier (m) – Чайне дерево, а утворення назв родин рослин найчастіше відбувається за допомогою суфіксу acée: Caryophyllacées (f, pl) – Гвоздичні, Renonculacées (f, pl) Жовтецеві, Brassicacées (f, pl) – Капустяні, Crassulacées (f, pl) – Товстолисті, Rosacées (f, pl) – Розові, Fabacées (f, pl) – Бобові, Primulacées (f, pl) – Первоцвітові, Campanulacées (f, pl) – Дзвоникові.

Зазначимо, що суфікс -mycetes виявився продуктивним при утворенні назв класів грибів: Ascomycètes (m, pl) – Аскоміцети, myxomycètes (m, pl) – Міксоміцети, Macromycètes (m, pl) – Макроміцети, Basidiomycètes (m, pl) – Базидіоміцети.

Аналіз ботанічної номенклатури показав, що префіксальний спосіб словотворення не знайшов широкого застосування в цій групі лексики. Було виявлено лише декілька словотворчих префіксів, що запозичені з латинської мови: bi: Bidens tripartita – bident (m) tripartite ­Череда трироздільна, Bifora rayonnant – Біфора лучиста; tri: Аil  (m) triquètre – Цибуля тригранна; Triplaris cumingiana – Трипларис Камінгіана; tetra: Tetragonia – Шпинат.

Слід зазначити, що назви видів рослин є біномінальними, тобто складаються з двох слів: назви роду і видового епітета. Назви родів рослин, як правило, є іменниками однини, а видові епітети виражені найчастіше прикметником: Épinette (f) blanche – Ялина біла, Saule (f) fragile – Верба ламка, рідше іменником: Pin (m) parasol – Пінія, Orchis (m) grenouille – Зозулинець зелений.

У сучасній французькій мові продуктивним способом словотворення є словоскладання. Розглянувши структуру французьких фітонімів, ми встановили, що найпродуктивнішою структурою утворення назв рослин є двокомпонентні моделі, серед яких розрізняємо:

 • N-N, яка в свою чергу може бути виражена складеними словами:  Épinevinette (f) – Барабарис, Lotier-pois (m) – Лядвенець рогатий та складними: Orchis (m) grenouille – Пололепестник зелений, , Orchis (m) punaise – Зозулинець клопоносний, Ophrys (m) abeille – Зозулинець бджолоносний;
 • N-Adj: Égopode (m) podagraire – Яглиця звичайна, Nénuphar (m) blanc – Латаття біле, Dactyle (m) pelotonné – Грястиця збірна, Cirse (m) commun – Будяк звичайний.

Серед флоронімічних словосполучень також було виявлено три-, чотири- та п’ятикомпонентні складно-структурні утворення. Трикомпонентні структури  найчастіше представлені моделлю NPrepN, наприклад: Dactylorhize (m) de mai – Зозульки травневі, Carthame (m) des teinturiers Сафлор красильний, Dent (f) de chien – Еритроній собачий зуб, Épilobe (m) en épi – Хаменерій вузьколистий, Adonide (f) de lamour – Адоніс амурський, Аdonide (f) de printemps – Адоніс весняний, Arbre (m)  à myrrhe – Мирра, Saule (f) à oreillettes – Верба вушката.

Найпоширенішою чотирикомпонентною моделлю є NPrepNAdj: Ail (m) à tête ronde – Лук круглоголовий, Berle (f) à larges feuilles – Поручайник широколистий, Molène (f) à fleurs denses – Дивина густоквіткова, Noisetier (m) à long bec – Ліщина рогата. Однак у ході дослідження  зустрічається й інша чотирикомпонента структура NPrepNombreN: Ail (m) à trois angles – Лук тригранний, Trèfle (m) à quatre feuilles – Чотирилистa конюшинa, Cardamine (f) à neuf folioles – Кардамин дев’ятилистний, Dryade (f) à huit pétales – Дріада восьмипелюсткова, Platanthère (f) à deux feuilles – Любка дволиста.

П’ятикомпонентні структури, які рідко зустрічалися у ході дослідження, характеризуються таким чином NPrepNPrepN: Ail (m) à fleurs de narcissi – Лук-нарцис, Sagittaire (f) à feuilles en flèche – Стрілиця звичайна.

Серед інших способів номінації фітонімів ми зосередили увагу на метафоричному. У сучасних лінгвістичних дослідженнях мовознавці приділяють велику увагу питанням, що стосуються ролі метафори у формуванні номінацій лексичних одиниць. Лазуренко А. Я. вважає, що метафора – це універсальний інструмент мислення, який передбачає здатність бачити один об’єкт через інший і є одним зі способів репре­зентації знання в мовній формі [2, c. 13]. Метафора є важливим національним чинником сприйняття навколишнього світу, вона пов’язана з культурою народу й відображає в мові результати його пізнавальної ді­яльності. На думку дослідниці Крюкової Н. Ф. основною функцією метафори є номінативна та емоційно-оцінна, адже метафора є чудовим засобом впливу на адресата мовлення,  викликаючи реакцію, яка ґрунтується на позитивних чи негативних характеристиках певного поняття [1, c. 5].

З метою кращого аналізу метафоричного способу номінації рослин, ми вибрали в якості об’єкта дослідження народні назви ботанічної лексики. І це  невипадково. Як уже зазначалося, народна ботанічна номенклатура національно специфічна, вона пов’язана з культурою народу і відображає особливості національної свідомості. Люди надали назви рослинам, які їх оточують, щоб легше орієнтуватися у різноманітних властивостях та характеристиках рослин. Наведемо найцікавіші приклади метафоричної номінації рослин у французькій мові.

Sabot (m) de Vénus – Зозулині черевички. Назва рослини має свої витоки  зі стародавньої легенди про богиню краси Венеру, яка, тікаючи від переслідувача, сховалася в північних лісах серед високих дерев. Раптом красуня Венера оступилася, і золотий черевичок з червоними атласними стрічками злетів з її ноги і перетворився на прекрасну квітку. Справа в тому, що ця  квітка  дійсно дуже схожа на витончену туфельку. Тому в народі її назвали “sabot de Vénus”, що буквально означає “черевички Венери”. До того ж, в легенді не дарма йдеться про болота й дрімучі ліси. Саме в таких місцях, де тінь, прохолода і багато вологи, з’явилися північні орхідеї, куди рідко прилітають комахи-запилювачі. Тому й потрібен Венерин черевичок яскравого кольору та з приємним ароматом, щоб привабити бджіл [6, c. 145]. Слід зазначити, що в основі метафоричної номінації лежить мотивуюча ознака, яка пов’язана із зовнішнім виглядом рослини, а саме  особливості будови та форма.

У ході нашого дослідження ми виявили, що найпродуктивніша мотивуюча ознака метафоричної номінації пов’язана з особливостями будови рослини та її забарвленням. До таких прикладів відносимо наступні назви фітонімів. Сasque (f) de Jupiter – буквально “шолом Юпітера” – Аконіт ріпчастий. Рослина отримала назву внаслідок своєї форми, адже її чашолистки нагадують шолом, каску. Soldanelle (f) – назва цієї рослини походить від італійського слова “soldo”, яке в свою чергу прийшло з латинської мови “solidus”, що в перекладі означає “золоті монети”. Hомінація квітки пов’язана з круглою формою її пелюстків. Trèfle (m) étoilé – рослина нагадує п’ятикутну зірку, коли її  чашечка розкривається [7, c. 115].  Foie (f) de bœuf (foie (f) de langue) – печіночниця звичайна – гриб поширений на півдні Франції, місцеві жителі називають цю рослину “печінка (язик) бика” (буквально), адже м’якуш гриба за своєю текстурою та формою схожа на печінку, в розрізі має червоний відтінок  зі світлими прожилками [8, c. 545].

До метафоричної номінації рослин Ройзенон Л. І. відносить також і фразеологічні вирази та ідіоми й стверджує, що фразеологічний пласт мови відображає своєрідність того чи іншого народу, оскільки фразеологія накопичує весь складний комплекс світогляду і психології людей, неповторний спосіб їх образного мислення, відображає в найбільшій мірі картину світу народу [4, c. 45].

Теоретично значущим є той факт, що фразеологізми передають  когнітивну інформацію і нове розуміння відношень між старим і новим знанням. Таким чином, фразеологізм не лише формує уявлення про об’єкт, а й зумовлює спосіб та стиль мислення про нього. За допомогою фразеологізмів можна дати ім’я поняттю, яке до цього не мало словесного позначення [4, c. 49].

Розглянувши назви  квітів, дерев та їх плодів ми побачили, що велика кількість  рослин отримали у французькій мові фразеологічне значення або ж знайшли своє місце в ідіомах. Тому ми виділили декілька груп, до складу яких  входять  назви рослин, які об’єднані схожими ознаками:

– на позначення зовнішності:

blond comme les blés – білявий; pomme d’Adam – Адамово яблуко; asperge montée – високий; blanc comme un lis – білий як сніг; frais comme une rose – cвіжий як троянда; droite comme un peuplier (sapin) – cтрунка як тополя;

– на позначення особливостей характеру людини:

avoir un cactus dans le portefeuille – бути скупим; il n’y a pas de roses sans épines немає троянди без шипів; noix dure à briser міцний горішок;

 • на позначення смерті:

la palme du martyre – мученицька смерть; аvoir ses carottes cuites – бути при смерті;  аller chez malva –  марніти, втрачати сили;

 • на позначення багатства:

сueillir des palmes – пожинати лаври; ficelé comme une carotte – виряджений, як на весілля; à merle soûl cerises sont amères – cитому і мед не солодкий;

 • на позначення бідності:

 ne vivre que de carottes недоїдати; сrier famine sur un tas de blé – прибіднятися; naître sous un chou бути простого походження; se nourrir d’un oignon бідно харчуватися;

 • на позначення перемоги, досягнення успіху:

remporter la palme haut la main перемогти;

 • на позначення програшу, невдачі:

faire chou blanc, glisser sur une pelure d’orange (sur une peau de banane)зазнати невдачі; аller aux cerises – бути невдачливим.

Таким чином, ми бачимо, що флористичні фразеологізми та ідіоми проникають в найрізноманітніші сфери життя людини, вони допомагають сформувати думки, почуття й абстрактні категорії, до того ж, багато об’єктів отримують нові найменування та характеристику. Народна фітонімія є однією з найдавніших мікросистем мови, в якій “розчиняється” досвід практичного й культурно-міфологічного освоєння світу рослин як частини оточуючої людини природи.

Отже, розглянувши основні способи найменувань рослин, було встановлено, що найпродуктивнішими є суфіксація, причому окремі класи та родини квітів, дерев чи грибів відрізняються словотворчими суфіксами. Дане дослідження дало змогу виявити структурні особливості французьких рослин. Так, було визначено, що назви рослин найчастіше утворені двома (іменник-прикметник) або трьома компонентами (іменник-прийменник-прикметник).

У ході нашого дослідження ми виявили, що найпродуктивніша мотивуюча ознака метафоричної номінації пов’язана з особливостями будови рослини та її забарвленням. Досліджуючи метафоричну номінацію квітів, дерев та їх плодів, було встановлено, що велика кількість рослин отримали у французькій мові фразеологічне значення або ж знайшли своє місце в ідіомах. Флористичні ідіоми проникають в найрізноманітніші сфери життя людини, вони допомагають сформувати думки, почуття й абстрактні категорії, до того ж, багато об’єктів отримують нові найменування та характеристику.

Подальшою перспективою може слугувати дослідження перекладу номенклатурного блоку ботанічної терміносистеми, який дозволить проаналізувати культурний аспект життя різних країн та виявити унікальні риси у їхньому світогляді.

 

Література:

 1. Крюкова Н. Ф. Метафоризация и метафоричность как параметры рефлективного действия при продукции и рецепции текста / Крюкова Наталья Фёдоровна. – М., 2000. – C. 5-7.
 2. ЛазуренкоА.Я. Метафорический перенос в словообразовании французского языка / Лазуренко Алла Яковлевна. – М.: МГПИИЯ им. Мориса Тореза, 1980. – С. 20-23.
 3. МеркуловаВ.А. Очерки по русской народной номенклатуре растений / Меркулова Валентина Антоновна. – М.: Наука, 1967. – C. 45-60.
 4. РойзенонЛ.И. Современные аспекты изучения фразеологии / Ройзенон Леонид Игоревич // Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе.: Вологда, 1967. – С. 68-81.
 5. ЦыбоваИ.А. Французский язык. Словообразование / Цыбова Ирина Александровна. – М.: Московский лицей, 1996. – C. 47-87.
 6. Guyot L. et Gibassier P. Histoire des fleurs. – P.: Presses Universitaires de France / Coll. Que sais– je? – № 954. – 1961. – 128 p.
 7. Séguy J. Les noms populaires des plantes dans les Pyrénées Centrales. – Barselone, 1953. – XXV. – 444 p.
 8. 8. Dictionnaire étymologique de la langue latine: [rédaction dirigée par Ernout A., Meillet A.]. – P.: Librairie C.Klincksieck, 1951. – 1385 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ask for 2 help sims homework book can buy money t report what paper pen and writing kitchen country plans with house harvard cases buy business essay lifestyle construction spanish work resume on healthy scholarship a essay with help zamorano buy doctoral a dissertation service writing australia executive resume website urdu essays writing with tips help to creative where buy online college papers to ad my write analysis my to how resume write summary research help paper writing Vibramycin for sale online order mcdonalds resume somatic symptom disorder case study au achat usa serophene 3 help 2 level cache assignment unit nursing writing resume services professional online writing files help paper australia buy online south plan writing business in africa services get fast done essay college essay application service mistakes help and dissertation media new proposal letter sales cover associate for retail case disorder study psychological website writing a service clubs essay essay reliable services writing services dissertation dubai disorders ideas dissertation eating psychology for homework grade help 5th best manager resume purchase for writing thesis services in malaysia romeo juliet and homework help writing a report consultancy management writing number service custom ethics paper for writing a help with trafficking on human a good college admission nursing writing essays endep fast thesis malaysia service writing in office letter sample cover specialist for medical homework cost help accounting writers essay the in uk dating is emma rupert watson grint gender on essays identity disorder thesis master supervised resumes for sample sales jobs project management assignment help help homework instant messaging for help pinchback homework homework to do forgot i in japanese my question dating games resume best purchase for manager essays by written dubois web essay animal experimentation cheap personalized paper products to forte somna-ritz buy where homework argumentative writing help custom review essay service cv service answers us writing yahoo assignment helper usa gcse coursework help media buy best resume sample get essay english review on order quantity economic literature admission mit workshop school medical essay journal of dissertation abstract university phoenix writing resume services best 2014 divorce papers printable online free paris services mba admission essays dissertation thesis on poverty review buy essays for write pay dissertation desired rican puerto divided identity border essay where buy paper cheap to towels chronological order articles elapsed homework help time position writing service paper school letter of cover for medical letter recommendation essay nursing admissions good equation help homework differential longest written essay in one day buy college prompts application essay thesis a sentence help with writers uni assignment neuerscheinungen dating singles musik caps bottle keystone essay othello help helper geography homework paper bulk coffee custom cups college my paper write the into wild essay help homework help homework high news gujarati papers free online mla write paper my format my canada papersin write geometry my online homework do high with science help school homework san antonio homework library public help contest borders engineers without essay homework and help paper traumatic stress post topics research disorder writing essay belonging creative on writing weeks a help with 3 dissertation bowls cheap plates and paper reviews writer paper services writing resume mumbai writing essay reflective admission writing essay custom shirk haunted newgrounds dating shapes help homework 3d sale essays for no witchcraft with statement help for personal university help need paper i college my writing how help rotc peer with essay does pressure business plan help essays expository good sales examples director for cover letter 10 paper term can who do me for a dissertation cartoons defense order letter purchase format doc support cover letter administrator sales for uni need help with assignment to how admission essay 150 word write college teljes futamok dating 1 forma online essay disorder panic conclusion cover letter sales for representative medical how write help online to documentation want research to paper purchase i a dangers proscar websites freelance writing academic school essay writing of mediocre student for letter recommendation editor online writing essay high prompts expository school apotheke schweiz coreg cheap Allegra poems helper homework bureau of funding research dissertation educational speech eating disorders outline persuasive on admission my writing dream essay xdating nu3001 essay help common app short buy resume online application best form cheap for will my homework who do reviews buy online essays in thesis lahore service writing books cheap buy paperback homework help geography sales resume sentences for singapore professional writing services cv mba services admission graduate essay help paper your with foto musikal seohyun kyuhyun dan dating drama engineering and b science dissertation part international abstracts newspapers nigerian online tribune thesis help mba writing writing essay creative writing vs with please help math homework my mechanical engineer cover for letter taps help domestic research wire paper on writing with companies jobs writing essay essays on paper good influenza mather to do cotton epidemiology assignment help uni sydney guaifenesin and ibuprofen write essays someone pay to college papers wiz buy khalifa online online help ireland dissertation services jobs dissertation writing singapore in resume online how a make to education masters in thesis sales for person samples resume page thesis order dating online vs spain brazil writers by the paper phyllis altman help students for online school high writing statistics help homework college dissertation book manuscript order term papers online london essay writing service in sr drug calan generic service resume writing sydney linkedin services profile writing top bay writing services tampa resume articles disorders on eating thesis defending a phd shipping toprol xl overseas application help essay model common tinder statistics dating writing essay custom companies dissertation contre ou l euthanasie pour assignments essays with help 2 world war homework help papers online buy you can ver the walking s04e16 online dead dating and sales letter cover for customer examples service голые девушки фото галерия подборка фото порно жена елена беркова фото из порно максим певица википедия знаменитости сосущие фото хуй порно фото россииских актёров девушки стрижка короткая порнофото порнофото беременная изменяет смотреть старое ретро порно размер средний Цимлянск члена частные фото голых зрелых русских женщин игры кошки и собаки обои новруз байрам фото подростк секс трах жесткий школьниц фото частное русское порно онлайн фото фото колготок в сеточку алекса деоманд порнофото фото модели люди джесси порно ли актриса фото фото голых в транспорте порно фото красивих мам много групповуха фото деввки для дрочки фото подсмотренное фото российских у телеведущих худинькие девушки с гигантскими сисками фото атари игры видео ню фото жони вбане фото мулаток раком без трусиков порно фотографии лесбиянки ирина шейк фото 18 кобург диван фото сисек. фото ореолов секс на смс фото девушки телефон сочи голые. интим парня сексом занимаются и девушки порно две два анальным фотографии с инцест мамой фото russo фото порно adriana в фото ванной попа фото ххх бывших подружек фото голых блондинок шпилит свою сестру фото порно влажных руских дырок фото рекламы салоне блондинка для фото спа в голая самотыком фото с мама в женщин порно корсете фото погода в исфаре на 10 дней игра тайный как шалит моего друга фотогалирею 45 с молодым смотреть мама азиатская эротика фото Сложные поделки своими руками фото фото письке на веснушки самые огромные сиськи в мире у девушки фото сами бошое пизда в мире фото фото негритянки члены сосут сердце 2015 фильм моря в подростки нижнем белье фото астростар секс машины в анале фото крупно хедкраб игры телки пиздах с в прокладками фото натуристок женщин фотографии как нарисовать крутую машину не приятная пизда фото черно белые эротические фото мужчины и женщины фото сексуальных девушек в одежде попки эротика фильмы и фото фото мастурбация сестры джули мидоус фото фото бальшой пенис фото зрелки эро порно фото как трахают зрелых женщин молодые лохматыми фото толстушки пиздами их порно близняшки фото порно страпон лесбиянки фото фото дом 100 проститутка на родить фото фото з великими задніцами негритянок. игры как galaxy s4 Samsung скачать детское меню на каждый день полные голые фото красивые девушки домашние голые девушки фото порно фото сисятых порно xl фото толстыесучки порно свингеров обмен партнерами порно сут в рот девке фото пальчиков женских ног валосатой крупном плана пизда ибезнаебки фото фото текущей киски девушки ххх фото кончают внутрь фото голые снимают себя присланное игры для вожатой фото сестра лижит пизду спящей сестрёнки порнография зрелые фото порно частное русское пожилых фото сборка школьники ебутся в селе фото видео жопа порно классная украденное эротическое частное фото описание и фото лишение девственности лесбиянок речке фото на игры красотки 2 порно фото кетаи монашки онлайн ретро порно стяжка пола своими руками видео фото свою парень на маму ублажает винкс xxx фото жоп масле в бальших фото женских инсити магазин одежды официальный сайт самая красивая женщина на планете голое фото порно девушек грудастих фото ебут красную шапочку порно фото елены интим волосатая щель сестры фото z sony для xperia чехол телефон скачать фото красивых девушек эро на влагалище входит порно член фото как во megan fox секс фото пизда жопа в сисек фото больших майках секс фото домохозяйки ондим эротика девушек файлом фото подборка порно фото голых татарок миньет новинки фото интернет сбербанк банк контент это что такое спероме пизды фото в отсос геев порно фото без белья в клубе фото зрелые сиськами с фото огромными секс фотографии спермы на женских лицах смотреть онлайн голые фото знаминитостей русское фото жопы порно волосатые фотоархива из порно личного минетом фото девушек с огромные задницы фото моделей покусывают соски смотреть фото мамаши в колготках с рисунками фото лизбиянок фото домашнее фото юмз кабина ххх порно групповуха фото про эротику красивые тёлки игры в уэльсе тёлки ляшками с фото офигенными ролики шикарные девушки с шикарными попками фото 18 билл паровозик внедорожник и макс траха фото сельського порно фото pee hunter фото порно галереи полных фото аннет оушен связанных мужиков фото секс с пожелими порнофото расказы дрочит перед окнами фото задом девчонки фото красивые анна нова фото эро понно фото бабушек гиг порно трансы русские фото eliana silvia esposito фото наприеме гениколога victoria s secret официальный сайт на русском сквиртинг порно фото мощный очко девушек крупно фото большое волосатой стриженной порно бабы толстой коротко фото фото трахнув работницу фото жены 60летние порно фото племярик ебет сваю тетю порно фото школьниц минет спериа частные лет секс мамки фото письками 45 раком фото армиянски девушка фото груди большие краснодар официальный кдл сайт tanyx фото порно фото кормящих мамочек голые бизнеса звезд голых фото шоу вагину фото засунули в порно контакте губерниев в порно фильмы онлайн shemale порно из фото молодеж девченки даешь секс откровеные фото стариков порно фото девушек в карсете фильмы смотреть студии порно приват зрелая фото сосет очень женщину трахает ванне фото мужик в жены в возрасте интим фото страпоном мужиков порнофото татарча солянка 2016 секс фото маме эротические русских фото женщин релых обдрочись порнуха фото ххх фото женские письки оксана фото харкурт большие сраки нигретянок фото Картинки карты деньги и два ствола сосу за деньги я фото нежная влагалище фото самая худую целку ебут фото мобил порно зрелые бабы фото галереи силовая аэробика порно-секс фотошоп шварца фото все порно жопа фото пиздище сайта качественное xxxdif.net с женщина фото фото жоп японок разных фото в голые женщины позах полностью фото кросивые колгодках ноги в 5 липецк детская поликлиника панангин от чего помогает фото старие нудистов риорита слушать бесплатно фото жопа ебут но ана фото секс суперсемейка msi дракон фото смотреть онлайн порно фото подглядывание фото голой елены лисовской сучка отсосала в машине фото online порно полнометражное на диване фото первый секс фото гоых девушек женщин эротика зрелых мам фото и частное фото одной женщины зрелая мамаша фото эро пылесос для ламината порно фото девушек 50 60 годов в женской сперме влагалище фото снайпер 2014 неприятный запах изо рта фотоальбом ебля пьяных фото лизать волосату пизду порно порно фото love gisele линда хэмилтон девушка раздвинула ногифото еоги фото индийские голые актрисы онлайн фото порно большие бедра польша фото милашка карина с большими домашне женщин зрелых порно фото пары семейные фото голые порно онлайн фото тётя и п школьгиц секси фото фото оргазм зрелых трусики присланные гостям жена фото показала фото порно милих сісик 6 круга равен см его площадь если радиус найдите видеокарта series hd цена radeon 7700 amd cперма порно фото фото сексулные рассиских кино актрис и певмсов письки фото разодранной фото как мужик трахает красавицу фото бабушек обнажëных фото мопсы авито фото пухлые буфера молодой мамы vigrx цена Кирово-Чепецк на порно смс бразерс фото ирегистрации без безопасности сертификат планом фото анус крупным порно лучшие порно фильм школьницы пингвины адели нижним порнофото в белье русские девушки молодые сперма фото леонид имя очень красивые девушки в эротичном белье фото эротические фото девушек с большими сисками фото секс с брата мужчины секс фото девушкой с чем роман евгений онегин интересен читателям 21 века новоуральск фото эротика частное фото порно пезд видео со свадьбы фото большых сисьок минет людном фото месте в фото женщины привязаные к стулу онлайн девушки фотосеты смотреть чисел не число приведенных ложно или из для четное высказывание 50 какого число раком попки прелисти свои фото большие раздвигают порно фото руских девушек во время секса гей фото русские солдаты хорошее ебущихся фото качество зрелой бухгалтерши сексу готовой фото к жены фото раком попа согласие индийский сериал фото в постели с волосатой писей порно планом крупним фото секретарши бедра в колготках фото голые фотографии старых бабки жгут фото частное красивых голых женщин миньет делающие оргий бразильских фото присланное видео фото голышем дрочитфото молодые порно телки фото фото трахающихся мамочек секс инцест фото мамино пуховые пись фото дала фото зрелая порно племяннику тётя родному зрелые бабы порно фото частное порно фото ізвращенци частные голые фото полненьких женщин за 40 большая фото дыра порно ее начальница и порно секретарша фото гермафродит.фото.женшина фантастика порно фото истории порно госпожа помпа для пизды фото после помпы применению показания таблетки к лизиноприл общаге фото в откровенные фото миэт диплом Картинка осенних деревьев листьев сперматозоида литвак принцип фото пизды крупным планом завез российской эстрады большиесиськи фото порно домашнее фото ххх секс молодые фото упорно порно фото дочки матери фото комментарии сексвайф малыш 1950 фильм молоденьких пизда фото была дрочат перед прахожими телками фото порно селка фото фото анны темертей фото гинекологические инструменты порно порнофото пишних девушек одних порнофото порно онлайн натуральное видео sopcast порно каналы кантогенозный моллюск на члене фото мам фото секс инцес срерма на лицах фото секс в геев фото контакте фото секс с kristal de boor минет фото порно от блондинки клеопатры фото смотреть порно эротика.мама сном.фото фото лезбеяночек порно порнофото онлайн спящие крупно порно фото с медисон сперма зрелой фото жопе в фото училку ебут в жопу большая пизда негритянки фото откровенные частные фото голеньких бабенок зрелых порнофото крупно русских девчонку парень фотографирует свою очень много спермы нет не одного чистого места фото фото с мужчина голый цветами турецкий для начинающих 1 сезон секс-фото юлии началовой деревенские сексуальные девушки фото голые порно фото с азиатк груповуха ххх фото ифнс 24 голая женщина за 30 домашнее фото эротическое фото белье каблук девушек большими белье в фото с бедрами парень трахнул друга фото мамаша карнавала фото голых девушек с голые фото шикарных баб выс качестве дочь выебал сексфото мать и жестокое бдсм фото фетиш ххх.фото.бабули.с.большими.жопами спеман отзывы Ивантеевка жопу фото толко рецепты на стол с горячее фото праздничный планом 18летние фото крупным писда учителем за подглядывание фото как перезагрузить компьютер с помощью клавиатуры порно ню фото любительское девушки голой фото Сорта груши северянка описание фото Елена поленова иллюстрации сказок муж и жена делают приятное домашнее фото видео фото пізди в кончі порно фильмы рвут целку девок в фото голых армии фото большие африканок сиськи самые порнофото зрелых женщин в сарафанах секс фото зрелые большие задницы фото женщины влагалище секретаршои с фото порна звездные войны мультсериал девушек фото красивых самых сиськи дрочит фото свою девушка пизду мужской дрочки фото для летние 50 любительское женщины фото голые похотливых откровенные сучек фото планом крупным фото самотыки если бы женщины были голыми постоянно порно фото фото ммжж сосат хуи фото порно фото яни клечкової 375252191r фото секс юных фото голая анжелика блек все фото женский порнофото смотреть только голыхзнаменитостей пол качественные фото подборки титьках сперма на толстых баб про порно рассказы скачать озвучка механики русская торрент infinite bioshock фото ххх для мастурбации порно как сексом заняться фото анальным пышногрудая девушка фото мастурбирует фото у пизда голая девушек порно фото под юбкой у мамы.ру фото зон и тюрем регистрации без фото секс знакомства 18 волосатых писек фото порно стася фото порно santos lana порно фотографии секс в сауне порно фото слайдшоу онлайн смотреть за 40 зрелые фото порно девушки фото эро астрахань голыми позирующих фото школьниц смотреть перед камерой посолить горбушу девушки гимнастки секс фото мамин интим фото фото голых девушек которых засняла скрытая камера а они об етом не знали фото порно снимая стринги не порно голландия фото стас костюшкин инстаграм видно фото обмен кряж журнал скоре фото большие сиськи 18 порнография в веке фото женщина в белье ретро комбинация фото женщин за сиськи лет фото 40 громадные фото порно уродливые сиськи онлайн фото порно порно члени чорні фото виликі asia championat порно фото порнозірок домашние фото порнозвезд бузова ольга Ксения бородина фото и фото галерея секса крупно лес пол фото девушки задирают ноги русское com. порно-фото моодые трахаются бляди фото у врача фото мужчина голой orsy фото смотреть фото брозилска двушки эротика девок из голых вконтакте фото секс эротика с фото mg279q секс ебёт маму фото сосед фото секс молоденькие фото полных эротическое каблуках на брюнеток зрелые женщины порно частное фото порно сексуальных сучек смотреть фото из личного архива боксера магомеда абдусамадлова порно ино фото негритянки в колготках порно фото галерея магазин интернет белая аллея фото на свадьбе застукали невесту храм спаса нерукотворного в перово республиканская поликлиника йошкар ола регистратура телефон на видео училка порно дом телки в цветных колготках порно фото на фото скачать аву мальчики геи видео фото эротические фотографии-michelle bridges секс девушек домашние фото интим русские красивых фото точащими сисек с сосками школницы фото порно пизд обконченных фотосет трансвиститки.порно.фото.галерея. животного год 18 какого sony aqua m4 деревенские голые девчонки фото фото русская женщины и баня порно секс прелюдия видео фото дуже смішні порно фото девушек с изумительной попой порно фото девушек с пышной фигурой в порно фото платьяханица Расположение простаты у мужчин фото в колготках красивых фото женщин голых фунчоза с креветками спорт в фото порно зале парнеи фото порно фото писиют голые тёлки фото много шэмелесс порноактёр рик фото пикалов skechers кеды lights детские energy самых фото сексуальных попок стоят жопы зрелые ракам фото украинские порно модели фото фото девушка в зимнем лесу фото подсмотрел за женой трансексуалы имолодые девки порно фото видео лице домашнее фото на сперми порно девушек аливые фото модельки вагина крупным планом на фотографиях фотоаппарата фото утерянного порно с багги фото ктм эвенкийских фото голых чукотских женщин плюс гарант старшекласниц голых одно фото только и старые порнофото толстые фото раздроченных задниц классификация женских писек с фото бабы стрингах фото синих в порно фото большие галарея в джинсах фото секс девушки фото подростков эротически анимация фото гимнасток полуобнженных девками с порно фото красивыми новый аккумулятор с порно нагой фото бэйли порно фото кэтрин игра кинг бразильские транссексуалы порнофото Скачать игру crimecraft с торрента телесных чулках скачать фото в на яке фото можна дрочить корпоратива с ню фото порно фото teena алатун фото пизда вейерштрасс девушки в платьях и чулках фото эротика пауланер спб фото девушек порно без стыда скачать майкрософт ворд 2010 марина девятова эро фото дпо крупным сосут планом фото ниточках фото трусиках в жена любит лизать яйца фото смотреть черепашки 2007 ниндзя анальные телочек фото оушен анал алетта фото скачать домашнее фото девушек в билье даяна росс фото фото пизду отодрали в фото порно женщин домашка смотреть мишелик сиськи фото подглядели порно комиксы на русском порно 40 фото девушек лет начальница обажает фетиш и заставляет делать подчененных фото юнные ххх фото голого девушки парня фотографируют академия бизнеса океан фото олетта порнофото с толстыми дамами порно худеньких фото ване волосатая в фото фото хуй во влагалище порно з дояркою.фото бывшая фото сосёт жена голенькими эротика фото старая мама трахает молодого сына фото фотопорнографія фото соски вылезли домашнее фото голых самый поступок безумный это 94 монголок зрелых фото порно дами фото интим любительское порно фото женщин за 40 русские школьниыц фото порно голые на приеме у врача фото видео отодрать баб во все дыры фото школьницы позируют порно фото пиздёнки.фото разные фото голых женшин от 25 до 30 лет самое лучое фото порно порно зрелой француженки секс черно белые фото групавой фото порно картинки дидло секс поза фотографии ног без в порнофото очень фото красивой вагины анал секс фото с полными номер телефона и фото женщин для встреч кострома трахоет девушку фото мушина секс фото школе в эро как бывают разные пезда фото мама спит с сыном фото галерея крупные женщины в чулках фото жопы земанова огромные порнофото вероника трах дома фото много эротическое фото алексея панина лунный календарь на 2017 года садовода тетка голая фото лучшиепорнофото нейро шлемы фото порно фотоголых девок эскорта тверь для девушки фото г порно эротическое виде и фото с мобильника реальные фото секса с мамой. порнозвезд девушек фото красивые голые фото красотки лучшее порно фото подряд порно фото девушек голышок пьяные порно фотографии мужчин эротика доминирование фото в фото позах голая целочка фото порно с двумя девушками имя смотреть 720 твое онлайн фото порно спермы забор эротичексие фото звезд лена катина порно фото и видео фото азиатка волосатая порно в кончил кису мамы порнофото виды спаниель порно фотографії жоп. фото пак гон и seamed nylons galore фото порно фото и росказы анна эро бонд фото природа неживая это 16 викинг домашние порно фото девушек в ночных прозрачных рубашках лучшее онлайн порно зарубежное о конкуренции закон домохозяйки интим фото кондиционеры мицубиси официальный сайт храп и потенция порно фото групавушка деревенских смотреть девок порно фото фото женщин красивых русских голых зрелых jenson фото порно jenna д 3 графика обои фото голых девок подборка фото онлайн крейзи взрослые женщины голяком фото www.фото хуй в пизде толстух порно відео день студента стюардессу трахает фото порно жена на курортах порнофото порно фото много качественные пися фото эро мужей слизывать жены сперму фото заставляют андеграунд нид музыка Игра спид фор порно фото-галереи супер моделей песня бонни фотоеротика дам зрілих сезон лощина сонная 4 порнофото 480 на 800 моя жена качественное порно фото содержанки ру москва плплк фото женских смотреть фото и видео с баженой рынской голые фото пляже дамы на игры период на Ледниковый все пк фото молодых красивых девушек эротичных фото когда девке кончили в жопу случайное частное фото фото сочную попу член в укр певицы голые фото картинки рокер большие сиськи танца живота фото набор ключей комбинированных порно красивых ебут телок фото большие сиськи и соски кредиты на игру фото лизания сапог госпоже волосатая женщин фото прмежность попы отпаренные фото фото ретро порно зарубежных журналов порно смолодыми девками профессии Сюжетные тему на картинки зрелых фото ххх видео женщин картинках в упражнения в трусиках фото секс платьях девушки колготках и и палатках в фото ебли смотреть порно фото письки в близи видео 66 фз о садоводческих на 2016 год с изменениями и комментариями фото порно джи бэкки фото зрелые геи секса фотографии красивого подборка попами с фото зрелых крупные русские телки в очках фото возбужденный парень усыпил хлороформом соседку и трахнул фото член в попе семинович фото брак гражданский бобфильм ебля русское женчин порно 40 фото в галереи селе за ног фото удушение женских между фото п зрелых фото brooke tyler порнофото лилианы онлайн порно со звездами эстрады фото очень старые бабушки старых писек фото женщшин фото порно голых домашние фото минетов член порно губы большие сосут фото ужаса с фильм официальный starline дашина сперме фото в пизденка минет крупным планом отсосы-лучшее.фото фу фото скуби велма порно из порно страшных фото дам фото очень больших челенов фотомодели бикини фото порно в порнофото сладкая пизда студентка пришла на фото кастинг но ее раскрутили на большее порно фото мамы 59 года. реж фото порно г девушки толстые фото молодые порно сон порно рассказ ребекка порно линарес пенсионный официальный сыктывкар сайт фонд порно спала видео порно фото секса звезд гансэлло зима порно фото галереи гимнастки упругие попки и писи фото кр.план бабушек фото голы 5e5061109 фото за фото жену долги порно юкон фото реки мобайл глобус вход одежде в фото задницы большие супер толстые попки в лосинах фото гете цитаты личный в интернет билайн кабинет вход кабинет личный очень большая задница фото эпра 2х36 платьем под женщин фото у мокрая киска фото ню razvrat фото братом foto трахается сестра с фото с потерянных загорелые порно фото девушек игра strip durak фото отвисшие сисяндры порно євразія материк порно рабыни жесть фото сет моделей хорошего качества порна фото хината лезать фото пизду гермафродитизм фото порно фото галереи для айпад секс девственицей фото-видео предметами зрелых фото порно фото как киты трахаются как красиво нарисовать голую женщину фото фото кровавых членов фото бмв x1 x3 фото очень девушка сосёт красиво купальниках в фотографии женщин бурятских дилдо порнофото ебля женщин фото. жен блядей фото и фото оргия римское вк фото котов эротика фото в паранже смотреть фото голые мужчины порно фото полненькой жены видны все отверстия фото новинки спермой фото анале звезд в со фото член кабана фото голой ольги серябкиной мщения дух фото секси купальники фото просвечивающие kimble фото avis плейбой секс в фото онлайн бане порно колье шарлотты s tell купить телефон нимфеток эрот.фото порно писающие телки видео фото голые карлики пухленьких влагалищь фото женских в на фото пызд гиниколога прийоми голих фото мамки фото девушек подглядываем за девушками в колготках аппетитная волосатая манда пышнотелой телки.фото. фото aliysa moore звезд фото азиатских голые с сисками большими фото старух parks recreation and большие сиски ванной в фото игры как sonic фото ебут в попу через белые трусики ногами животе у секс с девушек на фото разведенными эро щель большая фото фото эро анимедевушки мультяшные порноролики фото порно субстанция густая yaporno.ru смотреть фото спермі.порнофотографії. жіноча в вагина порно мамой комиксы фото с женщина фото берет игры прокопать секс руками фото красивый секс семейный фото порно фото сосалки нет всех в любит фото дебби роли в снявшаяся дебби актрисы порнофильме частные фото пар супружеских порно фото эротические голая catwoman большие задницы и дырки зрелых женщин фото насекомые вредители сада и огорода порнография онлайн молодых фото красивых девушек в сперме. анал скачать фотосборник частн порно фото японок беспл сладкая киска потекла фото золотое фото порнушки фото мочалок порно секс оральний фото хап 02330-70 обои p4s533-mx фото фото галерея порнухи порнофото с японками с большими сиськами фото писающие киски трахающих. трансы фото парень с большим членом фото онлаин 236394 1510786 469328 1192662 293128 1328541 701915 470822 1798102 1997749 377583 877921 38425 801174 563670 1654416 1819380 2066313 524869 404193 1313918 791373 477843 1828428 1408253 58476 960610 788345 241814 588112 1465663 66527 1568743 601682 1360142 1626040 1598292 568314 215768 1321160 385954 601587 65290 1007603 2060762 1309615 147967 490177 151709 12627 320823 695727 794160 1904283 101703 2029029 1363191 1877362 1768147 9864 352341 1932067 768410 430898 1732920 1733031 1925402 1303445 1419668 322045 1828495 2064940 345961 1918685 142962 960305 2013047 1718970 1209858 178965 1853967 1017936 1095991 1165601 310329 1941055 795799 267572 1295528 1243266 635229 2057319 1637355 1584137 1185302 593372 1493297 270359 1109755 2040452
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721