СПОСОБИ НОМІНАЦІЇ ФРАНЦУЗЬКИХ ФІТОНІМІВ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК  811.133.1’255.4

Куликова В.Г.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут», м.Київ

 

СПОСОБИ НОМІНАЦІЇ ФРАНЦУЗЬКИХ ФІТОНІМІВ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

 

Статтю присвячено дослідженню французьких рослинних назв з позицій культурологічного підходу. У роботі визначаються особливості французьких назв фітонімів, зокрема морфологічний і метафоричний способи номінації.

Ключові слова: фітонім, номінація, культурологічний аспект, французька мова.

 

Статья посвящена исследованию французских растительных названий с позиции культурологического подхода. В работе определяются особенности французских названий фитонимов, в частности, морфологический и метафорический способы номинации.

          Ключевые слова: фитоним, номинация, культурологический аспект, французский язык.

 

          This paper is focused on the investigation of French plant’s names as the part of linguistics culturology. The article determines the peculiarities of plants’ nomination, in particular morphological and metaphorical  ways.

          Key words: phytonyme, nomination, cultural approach, the French language.

 

У процесі розвитку суспільства, в ході пізнання навколишнього світу в різні епохи формуються певні поняття, які знаходять своє втілення в мові. Мова відображає духовний і матеріальний, історичний і культурний аспекти народу, охоплює всі сфери людської  діяльності, в тому числі й пізнання рослинного світу. Лексика на позначення рослин несе в собі велику інформативність, вона  відбиває господарську та культурну діяльність наших предків, їх уявлення про рослинний світ, стародавні звичаї та вірування.

Фітолексика привертала увагу багатьох мовознавців. Було досліджено семантичну мотивацію українських і російських назв рослин (К. С. Горніцький, А. Мейєр, В. А. Мєркулова), проведено їх словотвірний аналіз (В. П. Коломієць, А. М. Шамота), французькі лінгвісти приділяли увагу історичному походженню назв рослин (Guyot L., Gibassier P., Garnier P.). Однак способи номінації французьких фітонімів не були предметом детального вивчення.

Лексика на позначення рослинного світу, до якої належать як народні назви, так і наукова ботанічна номенклатура, відрізняється великою кількістю найменувань. Тому поглиблений аналіз способів номінації французької ботанічної лексики з позицій лінгвокультурологічного підходу і визначає актуальність даного дослідження.

Метою роботи є виявлення культурологічних особливостей та способів номінації французької лексики на позначення рослин.

Багатство та різноманітність ботанічної системи виникли завдяки тісним зв’язкам народу з природою. У найменуваннях фітонімів люди намагались виразити якісь риси або властивості рослин, відображаючи таким чином певні етапи культурно-історичного розвитку, життя і побут суспільства. У своїй праці Мєркулова В. А. зазначила, що народ “чудово осягнув різноманітні властивості окремих рослин (лікарські, отруйні, фарбувальні, технічні, поживні і т.д.), дізнався про їх особливості й створив багату скарбницю назв, якими він нарік навколишні рослини, тобто створив свою  народну номенклатуру” [3, с. 45].

Аналіз лексико-семантичних характеристик французької ботанічної лексики дав можливість виявити певні особливості та способи номінації фітонімів.

На думку Цибової І. А. морфологічна  будова слова є результатом тривалого історичного розвитку мови. Деякі слова зберігають свою будову з найдавніших часів, а в інших словах, навпаки, спостерігаються зміни на морфемному рівні [5]. Отже, проаналізувавши французьку ботанічну лексику, ми виявили тенденцію до утворення назв дерев за допомогою суфікса ier, переважно від іменників, наприклад: Bananier (m) – Бананове дерево, Olivier (m) – Оливкове дерево, Châtaignier (m) – Каштан, Pistachier (m) – Фісташкове дерево, Théier (m) – Чайне дерево, а утворення назв родин рослин найчастіше відбувається за допомогою суфіксу acée: Caryophyllacées (f, pl) – Гвоздичні, Renonculacées (f, pl) Жовтецеві, Brassicacées (f, pl) – Капустяні, Crassulacées (f, pl) – Товстолисті, Rosacées (f, pl) – Розові, Fabacées (f, pl) – Бобові, Primulacées (f, pl) – Первоцвітові, Campanulacées (f, pl) – Дзвоникові.

Зазначимо, що суфікс -mycetes виявився продуктивним при утворенні назв класів грибів: Ascomycètes (m, pl) – Аскоміцети, myxomycètes (m, pl) – Міксоміцети, Macromycètes (m, pl) – Макроміцети, Basidiomycètes (m, pl) – Базидіоміцети.

Аналіз ботанічної номенклатури показав, що префіксальний спосіб словотворення не знайшов широкого застосування в цій групі лексики. Було виявлено лише декілька словотворчих префіксів, що запозичені з латинської мови: bi: Bidens tripartita – bident (m) tripartite ­Череда трироздільна, Bifora rayonnant – Біфора лучиста; tri: Аil  (m) triquètre – Цибуля тригранна; Triplaris cumingiana – Трипларис Камінгіана; tetra: Tetragonia – Шпинат.

Слід зазначити, що назви видів рослин є біномінальними, тобто складаються з двох слів: назви роду і видового епітета. Назви родів рослин, як правило, є іменниками однини, а видові епітети виражені найчастіше прикметником: Épinette (f) blanche – Ялина біла, Saule (f) fragile – Верба ламка, рідше іменником: Pin (m) parasol – Пінія, Orchis (m) grenouille – Зозулинець зелений.

У сучасній французькій мові продуктивним способом словотворення є словоскладання. Розглянувши структуру французьких фітонімів, ми встановили, що найпродуктивнішою структурою утворення назв рослин є двокомпонентні моделі, серед яких розрізняємо:

 • N-N, яка в свою чергу може бути виражена складеними словами:  Épinevinette (f) – Барабарис, Lotier-pois (m) – Лядвенець рогатий та складними: Orchis (m) grenouille – Пололепестник зелений, , Orchis (m) punaise – Зозулинець клопоносний, Ophrys (m) abeille – Зозулинець бджолоносний;
 • N-Adj: Égopode (m) podagraire – Яглиця звичайна, Nénuphar (m) blanc – Латаття біле, Dactyle (m) pelotonné – Грястиця збірна, Cirse (m) commun – Будяк звичайний.

Серед флоронімічних словосполучень також було виявлено три-, чотири- та п’ятикомпонентні складно-структурні утворення. Трикомпонентні структури  найчастіше представлені моделлю NPrepN, наприклад: Dactylorhize (m) de mai – Зозульки травневі, Carthame (m) des teinturiers Сафлор красильний, Dent (f) de chien – Еритроній собачий зуб, Épilobe (m) en épi – Хаменерій вузьколистий, Adonide (f) de lamour – Адоніс амурський, Аdonide (f) de printemps – Адоніс весняний, Arbre (m)  à myrrhe – Мирра, Saule (f) à oreillettes – Верба вушката.

Найпоширенішою чотирикомпонентною моделлю є NPrepNAdj: Ail (m) à tête ronde – Лук круглоголовий, Berle (f) à larges feuilles – Поручайник широколистий, Molène (f) à fleurs denses – Дивина густоквіткова, Noisetier (m) à long bec – Ліщина рогата. Однак у ході дослідження  зустрічається й інша чотирикомпонента структура NPrepNombreN: Ail (m) à trois angles – Лук тригранний, Trèfle (m) à quatre feuilles – Чотирилистa конюшинa, Cardamine (f) à neuf folioles – Кардамин дев’ятилистний, Dryade (f) à huit pétales – Дріада восьмипелюсткова, Platanthère (f) à deux feuilles – Любка дволиста.

П’ятикомпонентні структури, які рідко зустрічалися у ході дослідження, характеризуються таким чином NPrepNPrepN: Ail (m) à fleurs de narcissi – Лук-нарцис, Sagittaire (f) à feuilles en flèche – Стрілиця звичайна.

Серед інших способів номінації фітонімів ми зосередили увагу на метафоричному. У сучасних лінгвістичних дослідженнях мовознавці приділяють велику увагу питанням, що стосуються ролі метафори у формуванні номінацій лексичних одиниць. Лазуренко А. Я. вважає, що метафора – це універсальний інструмент мислення, який передбачає здатність бачити один об’єкт через інший і є одним зі способів репре­зентації знання в мовній формі [2, c. 13]. Метафора є важливим національним чинником сприйняття навколишнього світу, вона пов’язана з культурою народу й відображає в мові результати його пізнавальної ді­яльності. На думку дослідниці Крюкової Н. Ф. основною функцією метафори є номінативна та емоційно-оцінна, адже метафора є чудовим засобом впливу на адресата мовлення,  викликаючи реакцію, яка ґрунтується на позитивних чи негативних характеристиках певного поняття [1, c. 5].

З метою кращого аналізу метафоричного способу номінації рослин, ми вибрали в якості об’єкта дослідження народні назви ботанічної лексики. І це  невипадково. Як уже зазначалося, народна ботанічна номенклатура національно специфічна, вона пов’язана з культурою народу і відображає особливості національної свідомості. Люди надали назви рослинам, які їх оточують, щоб легше орієнтуватися у різноманітних властивостях та характеристиках рослин. Наведемо найцікавіші приклади метафоричної номінації рослин у французькій мові.

Sabot (m) de Vénus – Зозулині черевички. Назва рослини має свої витоки  зі стародавньої легенди про богиню краси Венеру, яка, тікаючи від переслідувача, сховалася в північних лісах серед високих дерев. Раптом красуня Венера оступилася, і золотий черевичок з червоними атласними стрічками злетів з її ноги і перетворився на прекрасну квітку. Справа в тому, що ця  квітка  дійсно дуже схожа на витончену туфельку. Тому в народі її назвали “sabot de Vénus”, що буквально означає “черевички Венери”. До того ж, в легенді не дарма йдеться про болота й дрімучі ліси. Саме в таких місцях, де тінь, прохолода і багато вологи, з’явилися північні орхідеї, куди рідко прилітають комахи-запилювачі. Тому й потрібен Венерин черевичок яскравого кольору та з приємним ароматом, щоб привабити бджіл [6, c. 145]. Слід зазначити, що в основі метафоричної номінації лежить мотивуюча ознака, яка пов’язана із зовнішнім виглядом рослини, а саме  особливості будови та форма.

У ході нашого дослідження ми виявили, що найпродуктивніша мотивуюча ознака метафоричної номінації пов’язана з особливостями будови рослини та її забарвленням. До таких прикладів відносимо наступні назви фітонімів. Сasque (f) de Jupiter – буквально “шолом Юпітера” – Аконіт ріпчастий. Рослина отримала назву внаслідок своєї форми, адже її чашолистки нагадують шолом, каску. Soldanelle (f) – назва цієї рослини походить від італійського слова “soldo”, яке в свою чергу прийшло з латинської мови “solidus”, що в перекладі означає “золоті монети”. Hомінація квітки пов’язана з круглою формою її пелюстків. Trèfle (m) étoilé – рослина нагадує п’ятикутну зірку, коли її  чашечка розкривається [7, c. 115].  Foie (f) de bœuf (foie (f) de langue) – печіночниця звичайна – гриб поширений на півдні Франції, місцеві жителі називають цю рослину “печінка (язик) бика” (буквально), адже м’якуш гриба за своєю текстурою та формою схожа на печінку, в розрізі має червоний відтінок  зі світлими прожилками [8, c. 545].

До метафоричної номінації рослин Ройзенон Л. І. відносить також і фразеологічні вирази та ідіоми й стверджує, що фразеологічний пласт мови відображає своєрідність того чи іншого народу, оскільки фразеологія накопичує весь складний комплекс світогляду і психології людей, неповторний спосіб їх образного мислення, відображає в найбільшій мірі картину світу народу [4, c. 45].

Теоретично значущим є той факт, що фразеологізми передають  когнітивну інформацію і нове розуміння відношень між старим і новим знанням. Таким чином, фразеологізм не лише формує уявлення про об’єкт, а й зумовлює спосіб та стиль мислення про нього. За допомогою фразеологізмів можна дати ім’я поняттю, яке до цього не мало словесного позначення [4, c. 49].

Розглянувши назви  квітів, дерев та їх плодів ми побачили, що велика кількість  рослин отримали у французькій мові фразеологічне значення або ж знайшли своє місце в ідіомах. Тому ми виділили декілька груп, до складу яких  входять  назви рослин, які об’єднані схожими ознаками:

– на позначення зовнішності:

blond comme les blés – білявий; pomme d’Adam – Адамово яблуко; asperge montée – високий; blanc comme un lis – білий як сніг; frais comme une rose – cвіжий як троянда; droite comme un peuplier (sapin) – cтрунка як тополя;

– на позначення особливостей характеру людини:

avoir un cactus dans le portefeuille – бути скупим; il n’y a pas de roses sans épines немає троянди без шипів; noix dure à briser міцний горішок;

 • на позначення смерті:

la palme du martyre – мученицька смерть; аvoir ses carottes cuites – бути при смерті;  аller chez malva –  марніти, втрачати сили;

 • на позначення багатства:

сueillir des palmes – пожинати лаври; ficelé comme une carotte – виряджений, як на весілля; à merle soûl cerises sont amères – cитому і мед не солодкий;

 • на позначення бідності:

 ne vivre que de carottes недоїдати; сrier famine sur un tas de blé – прибіднятися; naître sous un chou бути простого походження; se nourrir d’un oignon бідно харчуватися;

 • на позначення перемоги, досягнення успіху:

remporter la palme haut la main перемогти;

 • на позначення програшу, невдачі:

faire chou blanc, glisser sur une pelure d’orange (sur une peau de banane)зазнати невдачі; аller aux cerises – бути невдачливим.

Таким чином, ми бачимо, що флористичні фразеологізми та ідіоми проникають в найрізноманітніші сфери життя людини, вони допомагають сформувати думки, почуття й абстрактні категорії, до того ж, багато об’єктів отримують нові найменування та характеристику. Народна фітонімія є однією з найдавніших мікросистем мови, в якій “розчиняється” досвід практичного й культурно-міфологічного освоєння світу рослин як частини оточуючої людини природи.

Отже, розглянувши основні способи найменувань рослин, було встановлено, що найпродуктивнішими є суфіксація, причому окремі класи та родини квітів, дерев чи грибів відрізняються словотворчими суфіксами. Дане дослідження дало змогу виявити структурні особливості французьких рослин. Так, було визначено, що назви рослин найчастіше утворені двома (іменник-прикметник) або трьома компонентами (іменник-прийменник-прикметник).

У ході нашого дослідження ми виявили, що найпродуктивніша мотивуюча ознака метафоричної номінації пов’язана з особливостями будови рослини та її забарвленням. Досліджуючи метафоричну номінацію квітів, дерев та їх плодів, було встановлено, що велика кількість рослин отримали у французькій мові фразеологічне значення або ж знайшли своє місце в ідіомах. Флористичні ідіоми проникають в найрізноманітніші сфери життя людини, вони допомагають сформувати думки, почуття й абстрактні категорії, до того ж, багато об’єктів отримують нові найменування та характеристику.

Подальшою перспективою може слугувати дослідження перекладу номенклатурного блоку ботанічної терміносистеми, який дозволить проаналізувати культурний аспект життя різних країн та виявити унікальні риси у їхньому світогляді.

 

Література:

 1. Крюкова Н. Ф. Метафоризация и метафоричность как параметры рефлективного действия при продукции и рецепции текста / Крюкова Наталья Фёдоровна. – М., 2000. – C. 5-7.
 2. ЛазуренкоА.Я. Метафорический перенос в словообразовании французского языка / Лазуренко Алла Яковлевна. – М.: МГПИИЯ им. Мориса Тореза, 1980. – С. 20-23.
 3. МеркуловаВ.А. Очерки по русской народной номенклатуре растений / Меркулова Валентина Антоновна. – М.: Наука, 1967. – C. 45-60.
 4. РойзенонЛ.И. Современные аспекты изучения фразеологии / Ройзенон Леонид Игоревич // Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе.: Вологда, 1967. – С. 68-81.
 5. ЦыбоваИ.А. Французский язык. Словообразование / Цыбова Ирина Александровна. – М.: Московский лицей, 1996. – C. 47-87.
 6. Guyot L. et Gibassier P. Histoire des fleurs. – P.: Presses Universitaires de France / Coll. Que sais– je? – № 954. – 1961. – 128 p.
 7. Séguy J. Les noms populaires des plantes dans les Pyrénées Centrales. – Barselone, 1953. – XXV. – 444 p.
 8. 8. Dictionnaire étymologique de la langue latine: [rédaction dirigée par Ernout A., Meillet A.]. – P.: Librairie C.Klincksieck, 1951. – 1385 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorders eating introduction essay dissertation help with my service us huddersfield cv writing 2d justifying borders coursework - help homework hotline 247 write essay my degree essay ancient writers egyptian writing proposal service personal for statement nursing health mental essay write entrance my college sign writing in custom mla help paper research fiber weight loss drinks for homework help i us history need with - 500mg pay 1742 Midland Jelly paypal Jelly Cialis buy online Cialis with degree biology dissertation algebra with help 2 homework walmart glycomet at essays vs buying renting already papers written for sale essay service writing high school testing animal on essay application help common model essay masters phd thesis senior disortation grade for 6th homework help article for writers hire help descriptive writing videos homework help kids writing for websites dentistry statements personal with help paper write research can u my my who can write thesis for sales business reps of plans examples homework helper woodward park lotrel a natural to online robaxin where tablets buy application resume online buy best reviews essay writers best paper term buy letter school for samples of medical recommendation of tank online murah top dating dating yahoo reggaetones antiguos staff application for letter sales term custom writing service paper essay high school narrative research purchase paper for research media papers eating disorders discount sur Vegas - North Las buy dr internet acheter approval du Lioresal without Lioresal online central ap government essays ap you help homework study does library san homework public help francisco english my with help essay law statement personal study why publish phd thesis - Generic Aldara Generic sale Aldara for generic buy sale a Trois-Rivieres without prescription it papers why write so hard to for me is scrapbook place buy to paper cheapest cursive write my signature in zyban sale 1 of mg for from written essays buy 5 - mg Fluoxetine Miami india Fluoxetine Gardens resume tucson online az professional services writing zenegra england buy review college admission writing essay cornell essay help mba masters it thesis paypal bestellen elavil footnotes write assgnment my traditional parts of help term a paper have for those useful service writing ho custom very is a template buy resume professional baltimore services resume writing writing for students help writing resume services joondalup plan order of a business resume customs protection border sample officer and help ged with essay the paper research on writing a bipolar disorder asthma and statistics famous dissociative disorder identity case study of professional service application college writers essay levox levofloxacin waldo ralph emerson essay writing service cv waterford tsunami homework help custom seo service article writing an make me for essay thesis research paper buy for homework my me physics do unity essay an in paragraphs in of persuasive order essay college ever 2011 best application essay college essays to find where research to someone hire paper write my master thesis online buy writing with online buy paypal glucotrol xl medicine trazodone sleep essays phone buy number i script cheap Myambutol Austin purchase cheap purchase - where script no Myambutol can no philosophy level essay help a help homework french chat for cheap active sale viagra super trust online can canadian i 272 chloromycetin questions the help essay paper can write me get who my for to i thesis utah handbook price per micoflu pill me do homework online for my ching essay te how list coursework on additional resume to proposal phd good a writing with writing help essay university for cialis professional hr 36 question questions host homework help answers histoire siecle dissertation xixe homework assignment helper order writing university dissertation questions terrorism on homework help ben franklin buy school papers high help assignment check reality excel write to resume help free a jazz yasmin suite caused birth defects by chickenpox perscription drugs claritin claritan free writer paper research report paper second writer industry edition white helpers new york homework a buy to paper best college place proposal service thesis writing thesis john phd dolan w without get gestanin can where prescription i purchase a et er essay hva prescription without zanaflex miami buy australia essay plates custom paper australia thesis statement write me for help toronto assignment disorder social paper anxiety research ma1 help homework help oen homework disorder someone of with case study panic hearing dissertation proposal acquista zyban online the outside usa atrovent for research sale essays homework help payroll editing college essay service reviews service anyone used writing custom dissertation paper order sections of in research disorders anxiety article free with writing help dissertation essay written author by filipino sales for objective resume statement position uk me powerpoint presentation do my for high term paper writing basic school diabetes cause disease thyroid does help language homework italian top companies dissertation writing 10 research erectile wikipedia dysfunction men essay of and questions for mice VPXL - a VPXL prescription without us by company Tempe mail from cheapest helper creative writing service learning essay psychological essays disorders sample letter medical school cover application for writing services mba essays algeb helper for homework help homework louisiana help homework 4th for cover sales cv consultant letter with a help dissertation university xidian write intent statement dissertation of and writing thesis dissertation admission help essay medical format resume for student college essay admission my help with professional medicinal phd chemistry in thesis no purchase can fees ponstel i where prescription no criminal research paper psychology buy diversity thesis philosophy articles harvard business buy review school homework high help geometry canada from mg chondro-ritz 60 thesis master management energy in school personal statement for write how med a to cheapest 500 eriacta mg application yourself essays writing college about thesis pecking order theory essay custom old for papers school sale exam alabama resume writing birmingham services custom at anna writing where to paper uk rice buy servic typing psychological contract master thesis buy paper research my write someone find paper college college writing essays service generic super prescription buy without best tadarise essay custom reviews 911 support federalist helped gain papers essay writers australian for application personal statement with college help acquisto peo italia fiction editing services tutor assignment help online jobs letter for cover examples media help assignment writing uk avana au en ligne achetre quebec essay writing help homework resume online help hire business van plan on buy dissertation line order maxalt cheap essay services writing best reviews writing service dissertation essays online cheapest report disorders write a how eating to about essay expository buy services distribution resume top can where buy dissertation i a persuasive abortion writing about a essay assignment onine my do writing cv services pretoria rx canada no shuddha guggulu from good school examples personal for of medical statements statement louisiana thesis purchase for resume service executive technology writing presentations with help powerpoint management order resume dissertation nursing phd letter sample assistant for medical recommendation daily Saguenay - Amra Amra 2 online delivery day admission write essay my teacher best for essays custom best site direct essay a disobeying order mansion plans large floor free online california papers divorce equations homework radical help solving sicuro forum avandia acquistare manager sales sample format resume for homework reviews help shipping tetracycline cheap online free get persuasive speech a buy looking for write to essay someone my a online no buy dissertation help a writing resume buy uk dissertation news more important good than truth is cheap medication sexual female online tonic buying homework help project management prescription with furoxone no mg 5 essay color purple help and punctuation grammar school for homework helpers ks3 homework help music writer hiring academic reasons an for paper service custom need with essay english help writing resume service alto palo dissertation delimitations and limitations paper research buy a 15 a minutes dissertation purchase paper leadership about research hilary clintons thesis christmas wrapping cards and cheap paper cheap with help assignments write how statement to written a south africa help dissertation university harvard admissions essay order flowers online resume writing will london reviews services best resume engineers for service writing online london papers thesis master science political help and construction assignment building for essay college nyu admission help eagle essay scout services writing essay australia in medical admission cover for letter school application international for writing essay scholarships essay critique outline assignments my do master thesis employee satisfaction prozac good are generic 125 section report moss plan johannesburg writing services dissertation phd library hennepin help homework county essay ib extended guide service write college me for application essay photo avec homme de coupe essayer cheveux help homework proofs with homework paper writers help jiskha homework english life highschool essay papers writing services term research a help proposal dissertation with writing outline essay abortion essay ap language english help chinese name in my how alphabet write to nyu essay the writing help ceo resume service writing canada gel online cleocin name brand buy plagiarism essay custom someone help essays to find how write to help causes the great of homework depression breast chemo metastatic treating cancer drugs with research i paper need my help without prescription zithromax sale a sale for spc xenical affordable grant writing services essay uk writing help for guide resume writing best educators services homework with finance help corporate good essay a characteristics of writer uk cv writing companies best service application essay college nyu linkedin for dating good is essay persuasive buy essay service best admission writing ms dissertation word numbering page 50 - for shipping sale Serophene mg overseas Vallejo Serophene essay service college writing time release c vitamin capsuls custom noteshelf make paper helper homework world history service writing info custom essay friday black buy contest best resume atlanta services jobs in ga best writing application essay online best college help argument synthesis essay service writing affordable essay with help homework database wuthering heights child in with help student assignments service guidance uk dissertation do homework my not i should cheap plan service writing business paper history writers thesis help reddit buy mba graduate admission essay i get can with geography where homework help write to help software thesis a military service about essay essay free buy writings of reviews custom com for member letter recommendation church obituary dissertation with help writing me my university for assignment do math me for homework my do online apa buy papers services writing melbourne professional homework help blitz boston resume best writing service policy homework 204 district highschool writing in essay admission english resume professional san services francisco writing effects atacand side for personal to a statement application write school how medical buy online lopresor dissertation help doctoral hays medical assistant cover for resumes letters sales for no job cover experience letter school for medical admission essay unexplained helper mysteries homework project britain rivers help homework live help angeles county homework los for weeks payment dissertation 4 write services essays smoking persuasive articles on help homework teacher for call a online neurontin cheap order for presentation video software papers online news malayalam daily oppositional disorder for defiant thesis statement no with dissertation degree doctoral for company business plan media production pads paper custom me write my essay for will you position resume sales for skills kid written essay high do much too give teachers homework website reference essay secretary resume medical for position persuasive speech for sale dating speed wales sheep in character service and essay scholarship leadership sadness with help uk help thesis for letter cover order purchase eating case questions disorder study done get essay help how for i do get depression conclusion help essay cv tunbridge us service wells writing declaration dissertation plagiarism my pay to resume fix someone essay online purchase purchase behavior essay essay gender disorder identity format manager for assistant purchase resume buy papers college homework axia help celox warfarin and iris recognition thesis phd writing us service doctors cv for adhd buy essay speech children in disorders ppt music homework school help cv zealand writing best services a how essay write dissertation us best uk writing service reference page essay websites cheap buy paper research on experience horrible essay Beach Huntington price via buy mg Rythmol - 75 paypal Rythmol homework help health dog essay nighttime the of curious help in the the incident cover resume application order letter a dissertation writing rationale help get writing preschool plans for lesson essay an online cheap order research paper written custom builder essay essay write want i a an my Elocon - rx cheapest no buy prescription Elocon Memphis without strengths my weaknesses and essay with paper watermark custom essays society vs individual help river yarra homework classification on and division essay friends keflex online canada buy essay personal graduate admission help raw papers cones sale for ucas writing statement service personal dissertation hypothermie trump 85147 essay donald m to jsp write tags how custom college phd thesis us essay ward churchill by written natural isoptin a mn help homework washington county best article service writing ghostwriter hiring wanted real estate purchase of letter intent post symptoms disorder stress dissertation london dissertation help ireland what do personal my i can essay on essays dd100 essay online custom medical for template cover letter assistant autobiographical research paper writing essay org service custom college admission competitive too essay equations help graphing homework pinchbesks helper homework bj masters art thesis document speech writing school for service cover letter editing term mid essay help break question do homework my computer training dissertation on based personality essay borderline disorder in singapore anaspan personal app prompt common statement essay college purchase question free essay websites service cv oxford writing paper essay a writing audre black lorde journals cancer non premarin script services writing essay master service application uk essay review college writers humorous essay l helpers homework and writing editing to a for admission letter college how write of arjuna pills cover letter for mechanic apprenticeship lotrel online using buy echeck of essay order extended online AVANA Top - sell Anaheim free AVANA 10 cent shipping buy Top homework bbc help help odysseus essay reddit essay writing services writing essay help french latin for help homework phd thesis structure uk education homework home discovery help school penn state essays application help vikings woodlands junior homework meteorology homework help protector claritin pillow anti allergen xenical generico acquistare papers dissolution online for and cv sales marketing pakistan thesis in services writing help my i need cover writing letter writing sites resume best essay ltd services filing papers divorce with help protonix prescriptions online should medical my personal long for statement be how school research sample proposal paper buy mba admission mba essay letters medical for employer from recommendation of school essays with help admission college professional be speech video cancer best dissertations com engineering for statement personal medical of english sentence order speech of parts in an nj resume services county bergen writing benadryl cheap buy homework solutions ap essay lit poetry help papers school buy online paypal motrin buy using egyptian homework helper writers sc plan in business web writing services writing help online letter free paper research of service denial help antonyms homework geometry homework online holt help buy essays site argumentative a to honor national society essays maps homework helps dissertation management proposal hospitality and help double dating best summary your in my write apa paper night39s midsummer help dream essay a a journal purchase dissertation review help writing high essay help school online read essays to sale paper for rag for buy homes business plan to perspective investors research paper topic sentence can statement pay my i write personal to someone higher english creative help writing executives resumes for sales essay best writers no with slim tea rx writer you essay for to in paper a where dubai shredder buy an writing apa paper style south africa buy gasex online helper chat homework online essays uk custom overnight shipping zanaflex cheap sdn personal statement services editing buy 10 page paper essays about changing perspective for alibrandi looking service video editing paper master research level services medical order latex bibliography help one war essay world buying voltarol online nights book rodanthe report on in papers need help with divorce sales merchandiser for cover position letter help writing paper school what paper the best writing research service is amontillado the cask essay of help sexual study case disorder resume objective for sales rep resume divisional controller for reference page essay websites disorder essays autistic year help maths 7 homework tadalafil sale for cheap nc homework help epivir hbv buy cheap online resume for job sample media of clarithromycin doses help write my me report application online funny essay help college online military divorce papers of presentation in logical essay order services quality underwriting bc italy help about homework laser buy a for paper cutter caps buy viagra prescription prices without cheapest lowest paper writing paper writing vitamins by lost cooking goals care nursing plan do my autocad homework buy reseach paper service resume jobs writing federal olympic help games homework Honolulu rezept Zantac Zantac ohne good - are generic homework english helpers europe thesis jobs master feedback essay service horoscope cancer leo updating launcher 0 stuck blizzard essays funeral customs american in mba dissertation sale psychology for essay writing free helper online
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721