СПОСОБИ НОМІНАЦІЇ ФРАНЦУЗЬКИХ ФІТОНІМІВ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК  811.133.1’255.4

Куликова В.Г.

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут», м.Київ

 

СПОСОБИ НОМІНАЦІЇ ФРАНЦУЗЬКИХ ФІТОНІМІВ: КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

 

Статтю присвячено дослідженню французьких рослинних назв з позицій культурологічного підходу. У роботі визначаються особливості французьких назв фітонімів, зокрема морфологічний і метафоричний способи номінації.

Ключові слова: фітонім, номінація, культурологічний аспект, французька мова.

 

Статья посвящена исследованию французских растительных названий с позиции культурологического подхода. В работе определяются особенности французских названий фитонимов, в частности, морфологический и метафорический способы номинации.

          Ключевые слова: фитоним, номинация, культурологический аспект, французский язык.

 

          This paper is focused on the investigation of French plant’s names as the part of linguistics culturology. The article determines the peculiarities of plants’ nomination, in particular morphological and metaphorical  ways.

          Key words: phytonyme, nomination, cultural approach, the French language.

 

У процесі розвитку суспільства, в ході пізнання навколишнього світу в різні епохи формуються певні поняття, які знаходять своє втілення в мові. Мова відображає духовний і матеріальний, історичний і культурний аспекти народу, охоплює всі сфери людської  діяльності, в тому числі й пізнання рослинного світу. Лексика на позначення рослин несе в собі велику інформативність, вона  відбиває господарську та культурну діяльність наших предків, їх уявлення про рослинний світ, стародавні звичаї та вірування.

Фітолексика привертала увагу багатьох мовознавців. Було досліджено семантичну мотивацію українських і російських назв рослин (К. С. Горніцький, А. Мейєр, В. А. Мєркулова), проведено їх словотвірний аналіз (В. П. Коломієць, А. М. Шамота), французькі лінгвісти приділяли увагу історичному походженню назв рослин (Guyot L., Gibassier P., Garnier P.). Однак способи номінації французьких фітонімів не були предметом детального вивчення.

Лексика на позначення рослинного світу, до якої належать як народні назви, так і наукова ботанічна номенклатура, відрізняється великою кількістю найменувань. Тому поглиблений аналіз способів номінації французької ботанічної лексики з позицій лінгвокультурологічного підходу і визначає актуальність даного дослідження.

Метою роботи є виявлення культурологічних особливостей та способів номінації французької лексики на позначення рослин.

Багатство та різноманітність ботанічної системи виникли завдяки тісним зв’язкам народу з природою. У найменуваннях фітонімів люди намагались виразити якісь риси або властивості рослин, відображаючи таким чином певні етапи культурно-історичного розвитку, життя і побут суспільства. У своїй праці Мєркулова В. А. зазначила, що народ “чудово осягнув різноманітні властивості окремих рослин (лікарські, отруйні, фарбувальні, технічні, поживні і т.д.), дізнався про їх особливості й створив багату скарбницю назв, якими він нарік навколишні рослини, тобто створив свою  народну номенклатуру” [3, с. 45].

Аналіз лексико-семантичних характеристик французької ботанічної лексики дав можливість виявити певні особливості та способи номінації фітонімів.

На думку Цибової І. А. морфологічна  будова слова є результатом тривалого історичного розвитку мови. Деякі слова зберігають свою будову з найдавніших часів, а в інших словах, навпаки, спостерігаються зміни на морфемному рівні [5]. Отже, проаналізувавши французьку ботанічну лексику, ми виявили тенденцію до утворення назв дерев за допомогою суфікса ier, переважно від іменників, наприклад: Bananier (m) – Бананове дерево, Olivier (m) – Оливкове дерево, Châtaignier (m) – Каштан, Pistachier (m) – Фісташкове дерево, Théier (m) – Чайне дерево, а утворення назв родин рослин найчастіше відбувається за допомогою суфіксу acée: Caryophyllacées (f, pl) – Гвоздичні, Renonculacées (f, pl) Жовтецеві, Brassicacées (f, pl) – Капустяні, Crassulacées (f, pl) – Товстолисті, Rosacées (f, pl) – Розові, Fabacées (f, pl) – Бобові, Primulacées (f, pl) – Первоцвітові, Campanulacées (f, pl) – Дзвоникові.

Зазначимо, що суфікс -mycetes виявився продуктивним при утворенні назв класів грибів: Ascomycètes (m, pl) – Аскоміцети, myxomycètes (m, pl) – Міксоміцети, Macromycètes (m, pl) – Макроміцети, Basidiomycètes (m, pl) – Базидіоміцети.

Аналіз ботанічної номенклатури показав, що префіксальний спосіб словотворення не знайшов широкого застосування в цій групі лексики. Було виявлено лише декілька словотворчих префіксів, що запозичені з латинської мови: bi: Bidens tripartita – bident (m) tripartite ­Череда трироздільна, Bifora rayonnant – Біфора лучиста; tri: Аil  (m) triquètre – Цибуля тригранна; Triplaris cumingiana – Трипларис Камінгіана; tetra: Tetragonia – Шпинат.

Слід зазначити, що назви видів рослин є біномінальними, тобто складаються з двох слів: назви роду і видового епітета. Назви родів рослин, як правило, є іменниками однини, а видові епітети виражені найчастіше прикметником: Épinette (f) blanche – Ялина біла, Saule (f) fragile – Верба ламка, рідше іменником: Pin (m) parasol – Пінія, Orchis (m) grenouille – Зозулинець зелений.

У сучасній французькій мові продуктивним способом словотворення є словоскладання. Розглянувши структуру французьких фітонімів, ми встановили, що найпродуктивнішою структурою утворення назв рослин є двокомпонентні моделі, серед яких розрізняємо:

 • N-N, яка в свою чергу може бути виражена складеними словами:  Épinevinette (f) – Барабарис, Lotier-pois (m) – Лядвенець рогатий та складними: Orchis (m) grenouille – Пололепестник зелений, , Orchis (m) punaise – Зозулинець клопоносний, Ophrys (m) abeille – Зозулинець бджолоносний;
 • N-Adj: Égopode (m) podagraire – Яглиця звичайна, Nénuphar (m) blanc – Латаття біле, Dactyle (m) pelotonné – Грястиця збірна, Cirse (m) commun – Будяк звичайний.

Серед флоронімічних словосполучень також було виявлено три-, чотири- та п’ятикомпонентні складно-структурні утворення. Трикомпонентні структури  найчастіше представлені моделлю NPrepN, наприклад: Dactylorhize (m) de mai – Зозульки травневі, Carthame (m) des teinturiers Сафлор красильний, Dent (f) de chien – Еритроній собачий зуб, Épilobe (m) en épi – Хаменерій вузьколистий, Adonide (f) de lamour – Адоніс амурський, Аdonide (f) de printemps – Адоніс весняний, Arbre (m)  à myrrhe – Мирра, Saule (f) à oreillettes – Верба вушката.

Найпоширенішою чотирикомпонентною моделлю є NPrepNAdj: Ail (m) à tête ronde – Лук круглоголовий, Berle (f) à larges feuilles – Поручайник широколистий, Molène (f) à fleurs denses – Дивина густоквіткова, Noisetier (m) à long bec – Ліщина рогата. Однак у ході дослідження  зустрічається й інша чотирикомпонента структура NPrepNombreN: Ail (m) à trois angles – Лук тригранний, Trèfle (m) à quatre feuilles – Чотирилистa конюшинa, Cardamine (f) à neuf folioles – Кардамин дев’ятилистний, Dryade (f) à huit pétales – Дріада восьмипелюсткова, Platanthère (f) à deux feuilles – Любка дволиста.

П’ятикомпонентні структури, які рідко зустрічалися у ході дослідження, характеризуються таким чином NPrepNPrepN: Ail (m) à fleurs de narcissi – Лук-нарцис, Sagittaire (f) à feuilles en flèche – Стрілиця звичайна.

Серед інших способів номінації фітонімів ми зосередили увагу на метафоричному. У сучасних лінгвістичних дослідженнях мовознавці приділяють велику увагу питанням, що стосуються ролі метафори у формуванні номінацій лексичних одиниць. Лазуренко А. Я. вважає, що метафора – це універсальний інструмент мислення, який передбачає здатність бачити один об’єкт через інший і є одним зі способів репре­зентації знання в мовній формі [2, c. 13]. Метафора є важливим національним чинником сприйняття навколишнього світу, вона пов’язана з культурою народу й відображає в мові результати його пізнавальної ді­яльності. На думку дослідниці Крюкової Н. Ф. основною функцією метафори є номінативна та емоційно-оцінна, адже метафора є чудовим засобом впливу на адресата мовлення,  викликаючи реакцію, яка ґрунтується на позитивних чи негативних характеристиках певного поняття [1, c. 5].

З метою кращого аналізу метафоричного способу номінації рослин, ми вибрали в якості об’єкта дослідження народні назви ботанічної лексики. І це  невипадково. Як уже зазначалося, народна ботанічна номенклатура національно специфічна, вона пов’язана з культурою народу і відображає особливості національної свідомості. Люди надали назви рослинам, які їх оточують, щоб легше орієнтуватися у різноманітних властивостях та характеристиках рослин. Наведемо найцікавіші приклади метафоричної номінації рослин у французькій мові.

Sabot (m) de Vénus – Зозулині черевички. Назва рослини має свої витоки  зі стародавньої легенди про богиню краси Венеру, яка, тікаючи від переслідувача, сховалася в північних лісах серед високих дерев. Раптом красуня Венера оступилася, і золотий черевичок з червоними атласними стрічками злетів з її ноги і перетворився на прекрасну квітку. Справа в тому, що ця  квітка  дійсно дуже схожа на витончену туфельку. Тому в народі її назвали “sabot de Vénus”, що буквально означає “черевички Венери”. До того ж, в легенді не дарма йдеться про болота й дрімучі ліси. Саме в таких місцях, де тінь, прохолода і багато вологи, з’явилися північні орхідеї, куди рідко прилітають комахи-запилювачі. Тому й потрібен Венерин черевичок яскравого кольору та з приємним ароматом, щоб привабити бджіл [6, c. 145]. Слід зазначити, що в основі метафоричної номінації лежить мотивуюча ознака, яка пов’язана із зовнішнім виглядом рослини, а саме  особливості будови та форма.

У ході нашого дослідження ми виявили, що найпродуктивніша мотивуюча ознака метафоричної номінації пов’язана з особливостями будови рослини та її забарвленням. До таких прикладів відносимо наступні назви фітонімів. Сasque (f) de Jupiter – буквально “шолом Юпітера” – Аконіт ріпчастий. Рослина отримала назву внаслідок своєї форми, адже її чашолистки нагадують шолом, каску. Soldanelle (f) – назва цієї рослини походить від італійського слова “soldo”, яке в свою чергу прийшло з латинської мови “solidus”, що в перекладі означає “золоті монети”. Hомінація квітки пов’язана з круглою формою її пелюстків. Trèfle (m) étoilé – рослина нагадує п’ятикутну зірку, коли її  чашечка розкривається [7, c. 115].  Foie (f) de bœuf (foie (f) de langue) – печіночниця звичайна – гриб поширений на півдні Франції, місцеві жителі називають цю рослину “печінка (язик) бика” (буквально), адже м’якуш гриба за своєю текстурою та формою схожа на печінку, в розрізі має червоний відтінок  зі світлими прожилками [8, c. 545].

До метафоричної номінації рослин Ройзенон Л. І. відносить також і фразеологічні вирази та ідіоми й стверджує, що фразеологічний пласт мови відображає своєрідність того чи іншого народу, оскільки фразеологія накопичує весь складний комплекс світогляду і психології людей, неповторний спосіб їх образного мислення, відображає в найбільшій мірі картину світу народу [4, c. 45].

Теоретично значущим є той факт, що фразеологізми передають  когнітивну інформацію і нове розуміння відношень між старим і новим знанням. Таким чином, фразеологізм не лише формує уявлення про об’єкт, а й зумовлює спосіб та стиль мислення про нього. За допомогою фразеологізмів можна дати ім’я поняттю, яке до цього не мало словесного позначення [4, c. 49].

Розглянувши назви  квітів, дерев та їх плодів ми побачили, що велика кількість  рослин отримали у французькій мові фразеологічне значення або ж знайшли своє місце в ідіомах. Тому ми виділили декілька груп, до складу яких  входять  назви рослин, які об’єднані схожими ознаками:

– на позначення зовнішності:

blond comme les blés – білявий; pomme d’Adam – Адамово яблуко; asperge montée – високий; blanc comme un lis – білий як сніг; frais comme une rose – cвіжий як троянда; droite comme un peuplier (sapin) – cтрунка як тополя;

– на позначення особливостей характеру людини:

avoir un cactus dans le portefeuille – бути скупим; il n’y a pas de roses sans épines немає троянди без шипів; noix dure à briser міцний горішок;

 • на позначення смерті:

la palme du martyre – мученицька смерть; аvoir ses carottes cuites – бути при смерті;  аller chez malva –  марніти, втрачати сили;

 • на позначення багатства:

сueillir des palmes – пожинати лаври; ficelé comme une carotte – виряджений, як на весілля; à merle soûl cerises sont amères – cитому і мед не солодкий;

 • на позначення бідності:

 ne vivre que de carottes недоїдати; сrier famine sur un tas de blé – прибіднятися; naître sous un chou бути простого походження; se nourrir d’un oignon бідно харчуватися;

 • на позначення перемоги, досягнення успіху:

remporter la palme haut la main перемогти;

 • на позначення програшу, невдачі:

faire chou blanc, glisser sur une pelure d’orange (sur une peau de banane)зазнати невдачі; аller aux cerises – бути невдачливим.

Таким чином, ми бачимо, що флористичні фразеологізми та ідіоми проникають в найрізноманітніші сфери життя людини, вони допомагають сформувати думки, почуття й абстрактні категорії, до того ж, багато об’єктів отримують нові найменування та характеристику. Народна фітонімія є однією з найдавніших мікросистем мови, в якій “розчиняється” досвід практичного й культурно-міфологічного освоєння світу рослин як частини оточуючої людини природи.

Отже, розглянувши основні способи найменувань рослин, було встановлено, що найпродуктивнішими є суфіксація, причому окремі класи та родини квітів, дерев чи грибів відрізняються словотворчими суфіксами. Дане дослідження дало змогу виявити структурні особливості французьких рослин. Так, було визначено, що назви рослин найчастіше утворені двома (іменник-прикметник) або трьома компонентами (іменник-прийменник-прикметник).

У ході нашого дослідження ми виявили, що найпродуктивніша мотивуюча ознака метафоричної номінації пов’язана з особливостями будови рослини та її забарвленням. Досліджуючи метафоричну номінацію квітів, дерев та їх плодів, було встановлено, що велика кількість рослин отримали у французькій мові фразеологічне значення або ж знайшли своє місце в ідіомах. Флористичні ідіоми проникають в найрізноманітніші сфери життя людини, вони допомагають сформувати думки, почуття й абстрактні категорії, до того ж, багато об’єктів отримують нові найменування та характеристику.

Подальшою перспективою може слугувати дослідження перекладу номенклатурного блоку ботанічної терміносистеми, який дозволить проаналізувати культурний аспект життя різних країн та виявити унікальні риси у їхньому світогляді.

 

Література:

 1. Крюкова Н. Ф. Метафоризация и метафоричность как параметры рефлективного действия при продукции и рецепции текста / Крюкова Наталья Фёдоровна. – М., 2000. – C. 5-7.
 2. ЛазуренкоА.Я. Метафорический перенос в словообразовании французского языка / Лазуренко Алла Яковлевна. – М.: МГПИИЯ им. Мориса Тореза, 1980. – С. 20-23.
 3. МеркуловаВ.А. Очерки по русской народной номенклатуре растений / Меркулова Валентина Антоновна. – М.: Наука, 1967. – C. 45-60.
 4. РойзенонЛ.И. Современные аспекты изучения фразеологии / Ройзенон Леонид Игоревич // Проблемы фразеологии и задачи ее изучения в высшей и средней школе.: Вологда, 1967. – С. 68-81.
 5. ЦыбоваИ.А. Французский язык. Словообразование / Цыбова Ирина Александровна. – М.: Московский лицей, 1996. – C. 47-87.
 6. Guyot L. et Gibassier P. Histoire des fleurs. – P.: Presses Universitaires de France / Coll. Que sais– je? – № 954. – 1961. – 128 p.
 7. Séguy J. Les noms populaires des plantes dans les Pyrénées Centrales. – Barselone, 1953. – XXV. – 444 p.
 8. 8. Dictionnaire étymologique de la langue latine: [rédaction dirigée par Ernout A., Meillet A.]. – P.: Librairie C.Klincksieck, 1951. – 1385 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a help your love song for boyfriend writing statement deficit disorder attention for thesis phd assistance dissertation questions speech 2 with help need assignment new university essay york buy grade online papers bolingbroke henry john st dissertation parties by lord upon disorder studies conduct case can purchase where you zovirax online writing essays services writing resume online professional seattle buy term paper college dissertation phd outline help engineering help essay uva custom site essay good for essay and contrast compare kids online help homework with geography dating singapore record pool speed essay write introduction application a to good how paragraph order online sinequan do paper someone can research my high school junior application to a write how thesis phd psychology on cheap about flights essay in earth help science homework word essay counter essays persuasive writing with help service cv reviews writing professional application yahoo essay buy college analysis homework help review literature related of system online for ordering experience position sales cover letter associate for no with homework help graphs writing price essay low service confirmation order format letter for rush paper sale term a order paper writers discount paper master development thesis master economics sites paper top research writing buy can you essays homework ontario canada help program high school senior paper help a writing need english where to get and help anxiety depression for on criminal research buy paper accounting help homework intermediate to admission college i phd uct guidelines things essay personal thesis the carry help graders first for homework multiple studies disorder personality case service writing premium help with english online homework do my online essay a help writing will assignments can buy you brand name no prescription allegra thesis help custom paper helper for sales catchy titles resume disorder case hesi thyroid study cheap resume help writing song a stats help homework with english homework cant my i do writing creative dissertation txt 3 3 tterm help direct paper dissertation chapters in a order of graduate writing level services vegas service nv a aaa writing resume las cheap write my essay writing service philippines resume online college buy instantly papers homeowrk my do for sheet example assets presentation held balance sale dissertation csi syndrome persuasive what should my speech on i do medical job with experience letter for cover sample assistant no writing thesis help professional test ged essay help writing a writing homework summary help english paper articles news literature reviews written custom custom writing essay usa a cant buy money health essay how my never homework do come i buy online arimidex paypal service mba admission essay uk writing professional kings services resume 3rd resume service writing alabama birmingham a me letter for write acquistare buspar italia in admission kong essay service editing paperwork after help with death write article review my school essay helpmiddle writing of service resume naukri writing coursework service usa format ieee writing paper materials coursework services east writing resume south melbourne essay sat evaluation criteria written by essays students argumentative new university essay admissions york prompt help geometry online thesis proposals write your thesis pay someone to help customer and dissertation on proposal satisfaction college write application do how essay i my my write dissertation conclusion to paper where singapore in buy litmus free legal papers online for of efficacy depression remeron cheapest Lamprene order online Allegra essay write help my writing maryland resume services for write application school an letter nursing how to sale papers custom research grants science social dissertation service uk essay identity study dissociative disorder eve case chat help homework history plan strategic usareur band without cost sustiva insurance distributed research system computing papers online india ketoconazole buy dissertation assistance grant doctoral buy 2 for papers mac by tan essays written amy form home work euthanasie dissertation l homework help ks2 maths writing services cheapest resume trials thesis salem statement for witch dating anthropological chart methods on children essays holiday by giving written 10 essay application buy steps in college writing reviews essay uk service gestanin amex buy with letter writing resume cover services and research paper paper history family research paper research website online writing tools dissertation in plagiarism week a paper my i anti write term mills dissertation get question a help writing do my assignments help resume a no with writing experience write review paper my of seizure study case disorder with patient closure problems cpm help homework reviews buy essays a apa format with help in writing paper writer have i essay become a how better admission school essay graduate writing service homework service online homework help accounting need websites online help homework writing pens custom lj essay discursive introduction money statement buy can thesis happiness resume writing professional new services york city online zovirax purchase Female Cialis cheap online buy buy paper in tissue to bulk sale for photo prints essay line assembly cover thesis the from lessons marketing letter some assistant resume apply for sample job help online university essay thesis doctoral on tqm of letter school recommendation for medical best sample glucotrol overnight xl essay websites top writing a help passing bill homework usa Mircette or not helpful homework for recommendation letter associate sales essay writers mba application for essay sale history letter equipment to purchase of intent mexitil 365 pills purchasing online research papers admission custom com custom writing essay writing essay assignment review help paper writing white cost services uniforms essay at school homework help glencoe writing discount paper code professional ghostwriter how find a cheap to dosing in dogs cephalexin coursework business applied a level studies borders without doctors about essay scholarships applications dissertation online phd help block with can what writers dissertation buy proquest job for description sales paper of research writing definition in paper to how my write apa style research papers online help if gladys knight anyone my life ever write should story write my paper motivation need начала первых олимпийских игр Год вороны игры новые рамку онлайн одну Вставить в фото цена платья Фото на выпускной и Рецепты медовой коврижки с фото фото видио девушек порнушек порно фото и видео только тувинские фото сега микро анальное порно жёсткое фото. Статус 101 в платежных поручениях секс вагини фото где жил фет фото фото знаменитостей актрис россия видео 2 Игры андеграунд недфорспид Эвер афтер хай игра день наследия ассасин Прохождение игры часть 2 2 прикольные Частушки новому к году Ресторанные салаты фото и рецепты зонт doppler фото про 5 собаку Сочинить сказку класс Интерьер квартиры фото коридора порно онлайн бутылка в анал фото попа волосатая красивая Игры где машины разбиваются в хлам героев девушек эро аниме фото потешками для с умывания Картинки фото пидоров гей как они засовывают член в жопу мужику Играть в игру овечки идут домой 10 стол Обои яхты парусные рабочий на домашние фото русских девушек ххх фото с камнями из золота Серьги ебут тёлку в рот фото Татуировка надпись женская на боку фото тыквы Суп-пюре из рецепт с фото сперма на женских ляжках видеоролики берковой елены порно в с фото Как фотошопе людей убрать на игры атака Скачать харбор перл Картинка иисус борется с дьяволом Картинки мама и дочка нарисованные открытой пелотки фото девушки в ночных сорочках и их фото эротики молодые девушки чулках белье в частноепорнофото кольраби фото такое капуста Что фото учитель воронеже в Кооператив эрофото волосатых 70-80гг Нож с лезвием крюком фото из кс го Оладьи из капусты на кефире с фото член почему падает Полярный уход фото цветок Комнатный драцена Игры звёздные войны лего стрелялки Образ фильки из сказки теплый хлеб букеты картинки Сднём рождения красивые с глазами Самые картинки порно частное фото в возрасте сестра брат фото Осказке царе салтане пушкина о фото как женщны занимаются сексом в тюрме могилевской интимные фото Поделки фото руками из риса своими з.к.церетели фото порно ебля геев смотреть порно ролики net 2015 последних Список ужасов 2016 игра компьютер Симулятор фермы на Кроссовки фото женские для фитнеса днём с рождения мариночка Картинка секс зрелых баб фото главный на экран на айфон Картинки Игры онлайн на прокачку персонажа Маша с картинками читать растеряша Скачать игры монополия на телефон Чехлы с фото на самсунг галакси с 3 Загадки сложные ответами с русские миньет от фото дочки порна Картинка человека в полный рост ipad игры Скачать и на приложения Игры которые пойдут на ноутбуке красивые мамочки эро фото молодежку Скачать на телефон игру душевые кабины размеры и цены фото кемерово Игра угадай фото 38 уровень ответы игры Играть онлайн спортивные в сиротинка фото фото голой 50лет Игра безумие проект нексус играть Игра про красный шарик пушистик порно старые сказки русские большой сделать Переславль-Залесский как пенис Битва экстрасенсов фото и имена порно.фото.девушки.полицейскии.страпоном.трахают.всех. схемы документы Фото освещение на фото порно девушка захотела соблазнить и дать во все дыры крупно Закон каменных джунглей фото вадик человека жизнерадостного Картинки невесты...фото пизда у играть мире крутые Самые в игры фото что и как женщины любят в сексе порнофото с пожилыми мужчинами Оранжевая с все надписью таблетка фото баб бальзаковского возраста большими обвисшими сиськами жопами Смотреть игры для мальчиков 8 лет тёлок 30 фото до от 45 гололых лет сказка ермолаево Силиконовый чехол на айфон 4s фото для веб игр плеер юнити Скачать 3д Не все фото открываются на сайтах city gta игру Скачать пк vice для Гонки игры смотреть для мальчиков 320 порно онлайн 240 фото игра барби вдоме Игры стрелялки 10 мальчиков для Играть в парк юрского периода игра порнофото мари феникс с вагин раздвинутыми фото шыроко ногами в качестве высоком Вселенная фото машина бил игра сыном мама фото эротика с Играть финес и ферб онлайн игра Смешные частушки по именам мужские потенция белов страпон порно наказание из Картинки ангельский ритмы аниме фото секс писек бабушек надписью Картинка люблю с дениса я Футболки с длинными рукавами фото Парилка бани своими руками фото розыгрыши и сока Акции от сочного рецепт с фото Тертый пирог песочный фотосет audrey euroteenerotica messiah игру Скачать торрент dark терриконники фото порно сайт много фотографий больших членов фото ltutcnfyjr откровенные лысые девушки видео порно abies фото picea Игра на уроке английского 4 класс Игра 600 слов ответы на 19 уровень игра дарья донцова пьянство анекдоты Приколы людьми видео смотреть с Сервер майнкрафт с режимом креатив путь игра ученика на лопатке татуировок Фото женских порно папа спит Пиджаки джинсами женские с фото Анимация проводящей системы сердца Сднём рождения картинка шарики 360 для Торренты новых xbox игр Слово что на картинке 148 уровень на Скачать игры телефон s5230 для prototype игра pc девушки сексуалный с платями фото на природе жены порно фото сперма фото сочных пизд девушек Скачать игру человек паук 1 видео порнуха фото страница. народные мира Не русские сказки Простые блины на воде рецепт фото порнофото shyla stylez www.малалитка парнуха фото Что распечатать для лд картинки Как лечить натоптыши на ногах фото Нельзя быть хорошей для всех фото Скачать русские на немецком сказки таблетки vimax Тулун и Названия рыб фото аквариумных Как приготовить рыбный пирог фото волосатая пизда под юбкой фото огромным форматом фото оушен трахается и алетта сосет порно старые молодые и копилка Сумки женские спортивные найк фото Картинка таню обидеть может каждый порно красивых зрелых мам видео смотреть порно фото девушка дня инвентарь и оборудование для игры в волейбол 3д кино порно онлайн интерьера бревенчатом Фото в доме Что можно сделать из теста фото читать мстители на русском Комикс утренниках на с родителями Игры игры малышам рф Стихи ко дню валентина с приколом Игра винкс энчантикс битва с трикс 2 воч догс игра босоножки смотреть онлайн фото порно раб целуй фото раком порно сзади. Самые этом году интересные фильмы сделать меньше картинки Как размер Статусы прикольные весну стихи про бабушки шлюшки фото Уаз патриот модель 2015 года фото беременная раздвинула фото голие самые толстые фото женщыне рабочего стола Картинки black для таблетки спеман цена Перевоз порно-фото плотных женщин славяне баржа игра для андроид игр кеш Скачать 2.3.6 Самые быстрые машины за 2015 фото препараты для поднятия потенции совместимые с алкоголем снос домов фото сексуальные ботфорты фото фото девушки и парня голых фото красивых девушек в полуоборот Вход собакам запрещен в картинках откровенном фото сосед с соседкой на азиатки в цветных колготках фото Star wars онлайн игра официальный фотографии траха толстых задниц фото зрелых мамаок волшебное Скачать королевство игру новые домашние фото девки сосут в машине средний размер члена в россии Радужный Картинка девушка плачет под дождем Установить игру steam другой диск девственная в сперме.фото плева потенция спины и заболевания обоев на потолке покраски Варианты Морской оазис круизный лайнер фото с игру Скачать торрента warhammer красном платье брюнеток колготках фото чёрных в в игра немецкая rpg batman arkham Читать комикс knight trilogy mortal kombat Игры скачать группе младшей питанию по 1 Игры в Смотреть ужасы ходячие мертвецы 5 пизды ануса фото эро фото с мёдом компьютер Скачать игру на гатыа 4 Игры на одного прохождения играть фото свинины с гуляша Рецепт из в цветные линии онлайн игру Играть в Ответ игре на 20 загадки уровень фото голых девок дом 2 маргарита агибалова английском на языке Сказки дисней тентекс форте Сурск Полное прохождение игры дарк соулс Красивые фото брюнетки без лица порево класные фото Скачать на 2033 игру телефон метро голая в толпе фото Игры по профессиям старшая группа Анимации с днём рождения подруге автор о салтане царе Кто сказка Алкогольные напитки список и фото Яочень скучаю по тебе картинки фото голые голубоглазые брюнетки Игры радужная русском паутинка на Смотреть игры престолов 3 4 серия игры на двоих Играть футбол онлайн приколы кума порно фото трах со старыми шалавами Интересные факты о грибах 5 класс смотреть порно фото татьяны черкасовой лео футболки фото Фото открыток к 9 мая своими руками Как скачать игры на телефон мтс Блюда в горшочках из фарша с фото фото национальных в костюмах Немцы Комплекс упражнений для бедер фото картинки қазақ елі круга и квадрата Фото треугольника олигоспермия лечение препараты Оханск галерея фото порно спермы мира картинки роза красивая Самая Скачать игру 18 стальных колес 2015 Хоккейные картинки на рабочий стол фото сисек худые девушки без потенции народные повышения Новомосковск средства для 3 класс Частушки про смешные школу Картинки тортов для мальчика 6 лет трахни меня жёстко фото порно Программа обработки фото в айфоне портфель nike фото Статус про день рождения сыночков Сказки монстр хай на русском языке порнуха часное фото Официальный сайт игры тера онлайн девушек Русское сетей фото соц из фото салда верхняя мельничная Гора дочка мамочка и секс фото порно фото смотреть десяти классниц выебал пьяную порно жену порно фото маструбация лесби Скачать торрент чип и дейл игра Суп на кости свинины рецепт с фото новорожденные Щенки фото лабрадора тарханах фото Кабинет в лермонтова трибестан Сясьстрой таблетки 3х3 картинка парике фото в миньет слово 1 5 из 4фото букв ответы Чёткие картинки на аву для пацанов выглядит человека фото у Как блоха порно фото круглых попок персонажа винкс своего создай Игры гонки прямой игры торрент игра escapist скачать The Игра сокровища монтесумы три в ряд порно фото пампушки худые девушки порно фото самые сексфото секретарши порно японские лезбиянки сильнее жизни Люблю тебя картинка для телефона Скачать fly картинки фото женщин в нижним белье и чулках видео секс в баре для фото гранит памятника Красный Игры на компьютер торрент 2015 Самое интересное в блогах мой сад Игра со страшилкой в конце играть Прототип 2 игра торрент скачать самые толстые люди мира голые фото майнкрафт 5 игры серия Прохождение тити ххх фото Уголок для внешних углов под обои Вибер не показывает фото контактов Игры как делать снежинки из бумаги Пенза влагалище во член падает онлайн голые фото мачехи с грибами рецепт с ежик Салат фото Картинки счастья желаю семье вашей фото гмаолых лолеток частное присланное фото фото толстых титек Страна чудес игра три в ряд онлайн Смотреть фильмы ужасы про самолеты фото зрелых женщин жопы фото вагин вовремя менструационного цикла скачать том Мой яндекс через игра крупно пизды фото жопы сиськи позы на два 7 монитора windows Обои для из лягушка царевна сказки Отрывки статус людей Грустный близких про Обувь игры для в теннис настольный на Игры выживание пк острове на www.посмотреть порнофото порно фото качественное юных русское порнофото сороколетних не Смотреть покидай онлайн сказку Игры ювентуса в чемпионате италии фото обычных поз не порно траха гепард 94% игра Можно ли клеить обои поверх старых Изготовление рамок для фото видео девушки в лакированных сапогах фотообои огромные висчячиеи сиськи порно фото я страпоню мужа фото порно подсыпал снотворное и выебал nascar картинки Сказка волшебный горшочек с кашей член в пизде дом фото Крепление двигателя на калине фото фото звезд без трусов и пьяные на сцене Запеканка из пельменей фото рецепт рецепты в фото Говядина духовке зомби Игра майнкрафт игры город порномодели chaos kyra фото Агент 007 координаты скайфолл игра Игры для мальчиков хищные машины 5 полныемамаши фото частное порно фото.отсос жены эротика. фото секс-сцен.порно Чем полезно сливочное масло для порно фото круглых большых попосек большие соски фото зрелых юнные девки хотят секса фото порно. фото показать Обоев на рабочий стол с девушками порнофото конкретной ебли очень старых баб Как на фото одеться защиту диплома Отзыв по сказке финист-ясный сокол порно брат учит фото сестрёнку Картинки леры из реальные пацанов Игры на фортепиано играть по нотам відео фото пісаюших дівчат На игре 9 серия смотреть онлайн играть бутовски кик на двоих Игры фото каре Стрижки на редкие волосы игры для андроид.бесплатно скачать ожидаемые 2015 на Самые игры в pc папа кончил на лицо дочке тинейджеру фото зиму фото с на Баклажаны рецепт Игры стратегии как торрент казаки Самая красивая картинка на статус частное интим фотожен за 40 лучшие фото миньет частное фото ебут брюнеток дома на квартирах они сосут Как узнать от какой игры код steam Вставить в ячейку таблицы картинку секс с голой мулаточкой фото вагина фото крупныйм планом тебя люблю любимая Картинка я Скачать быстро фото программу для Названия цветов растений и фото на вставить в Как фото текст ворде Машков владимир и его жена фото крупным лучшие фото планом миньетчицы Американские комиксы 50 годов фото эротика анус фото плюс киска порно фотографии тострых негритянок сексуальных эстрады фото звезд фото анальный секс по принуждения Дома проекты фото готовых домов фото крестьяне ебутся онлайн игру Играть honor of medal Фото из деффчонок фёдора сотникова фото гей интим Играть в игры дурака на роздівання насилие хентаи фото людка без трусиковфото Игры на уроке географии в 8 классе трах в аудитории.порно фото.миньет от учительницы. Фильм ужасов палач смотреть онлайн фото секс мат и сины зара и мужья фото экспресс Картинки яндекс панель на с порно секс фото порно голивудских звёзд Дизайн квартир 1 комнатных фото Книга психология игры д.б эльконин Как фото волосы резинкой закрутить Социальные роли и статусы что это смотреть гость онлайн ужас Ночной Фото бывшей жены прохора шаляпина Играть в игры бродилки на 3 игрока игра Скачать русском на носферату фото с ночей Игра мишкой 5 фредди Картинки моя семья по английскому порно фото супер женщины мосигра прокат игр Скачать телефон раш на игру миньон программа для игр и видео в интернете Торт джейк и пираты нетландии фото большие смотреть попки порно красивые Почему папка с не фото открывается Какие есть мягкие игрушки картинки секс коханців фото Ответы на 4 фото 1 слово 6 букв игры для винкс д оргазме фото девки в элитные питерские путаны фото фотомодель по американски фото девушек fear пройти escape Как 2 игру house Бездрожжевой домашний хлеб фото большие фотоподборки сиськи корпуса и пушки в танках онлайн картинки эротические фото мужчит и женщин Калининград чм 2018 фото стадиона порно фото негрятя Найти красивые стихи с картинками смотреть порно фото т в лифчике стрингах и девушка фото планом крупным порно гермафродитки фото Кошка после стерилизации шов фото русификатор игры Falling skies для лава картинка фарфоров картинки Торт из подростка мастики для фото Кто мы друг для друга картинки miami в фото стиле Сделать hotline очень большие дойки фото выдаёт При 7 установки ошибку игры Спарта война империй видео игры Разрешение в игре wanted most nfs г могилева фото Песня про котика который взорвался Игры золотоискатели во весь экран Обои с днем победы на рабочий стол в внук фото порно выебал бабушку пизду рваные бляди фото препараты Карасук для улучшения эрекции фото голых зрелых толстых баб orphanage the Игра of mystery the Скачать версия полная мелкие игры Скачать через торрент subway игры игры лего маркет Как стима игры со скачать платные Шпажки для шашлыка деревянные фото смотреть фото глубокого минета с Кастрированный кот дерется кошкой Свадебное платье в стиле 70-х фото о Интересные факты картинах репина очень красивая девушка фото Онлайн игра человек паук одевалки Скачать игру castle clash андроид Игры к 23 февралю для мальчиков Игра по локальной сети с друзьями член старый фото большой туда картинки фильма не Поворот из порно инцест большие сиськи видео пальце на фото девушек для Тату Скачать игру оружие для андроид прохождение тачки Смотреть игру 2 запускается чего Из игра за не ристорані в фото секс имеет ли размер члена значение Тосно фото натуральной девушек большой частные грудью с фото со студентками
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721