СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ЕМОТИВНО-ЕКСПРЕСИВНОГО ЕФЕКТУ ТЕКСТІВ ПОЛЬСЬКОЇ ПРЕСИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.162.81’38:070

М. В. Ідзьо

Інститут мовознавства ім. О. Потебні НАН України, м. Київ

СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ЕМОТИВНО-ЕКСПРЕСИВНОГО ЕФЕКТУ ТЕКСТІВ ПОЛЬСЬКОЇ ПРЕСИ

У статті аналізуються способи зміни структури лексичного значення слів з метою актуалізації емотивно-експресивного потенціалу текстів сучасних польських газет та журналів. Визначається співвідношення емотивного, оцінного та образного складників у лексичному значенні мовних засобів експресивізації текстів польської преси.

Ключові слова: емотивність; експресивність; моделювання лексичного значення.

В статье анализируются способы изменения структуры лексического значения слов с целью актуализации эмотивно-экспрессивного потенциала текстов современных польских газет и журналов. Определяется соотнесенность эмотивного, оценочного, образного составляющих в лексическом значении языковых средств експресивизации текстов пресы.

Ключевые слова: эмотивность; экспрессивность; моделирование лексического значения.

This article deals with the changes in the structure of the lexical meaning of words for updating emotive expressive potential of the modern Polish newspapers and magazines. Determine the correlation emotive, evaluative, imaginative ingredients in the lexical meaning of verbal means of expressivity in the media texts.

Keywords: emotivity; expressivity; modulation of lexical semantic.

Розширення горизонтів лінгвістичних досліджень за межі слова та речення і перехід до аналізу мови з точки зору її комунікативних характеристик спричинило значне зацікавлення вивченням психологічних основ мовленнєвої діяльності: від глибинних процесів зародження мови в свідомості мовця, озвучення та вираження думок до їхнього сприйняття слухачем та його відповідної реакції на почуте. Незважаючи на те, що питаннями мови й мовлення, мови й мислення займалися визначні мовознавці та філософи (В. фон Гумбольдт, О. Потебня., В. Шаховський, А. Вежбицька, Дж. Серль тощо), у спектрі актуальних проблем надалі залишаються дослідження в галузі емотіології, аксіології, когнітивної лінгвістики, лінгвопсихології тощо, які передбачають трактування мовленнєвої діяльності як комунікації.

Дослідження семантичної структури засобів експресивізації (ЗЕ) на матеріалі сучасних польських газет і журналів вимагає розгляду процесу творення тексту, вживання відповідних слів та висловів як мотивованого комунікативного акту, оскільки «експресія призначена для адресата, вона за природою своєю комунікативна» [4, 12]. Наша стаття має на меті проаналізувати способи досягнення емотивно-експресивного ефекту в текстах сучасних польських засобів масової інформації (ЗМІ).

Предметом цієї статті виступає семантична структура ЗЕ, процес моделювання лексичного значення слів для актуалізації їхнього емотивно-експресивного забарвлення під час творення тексту та для реалізації інтенцій автора тексту. Об’єктом статті є ЗЕ текстів сучасної польської преси, що й надає нашій розвідці актуальності, оскільки для аналізу підібрані тексти польських газет і журналів XXI століття.

На сучасному етапі розвитку ЗМІ використовуються приховані мовні механізми формування суспільної думки творення відповідної емоційної атмосфери та оцінного мислення, здійснюється маніпулювання масовою свідомістю завдяки вербальним засобам. Тому автори текстів більш прискіпливо ставляться до вибору тих чи інших мовних засобів упливу та переконання.

Важливим для взаєморозуміння між учасниками спілкування є володіння спільними кодами інтерпретації певних знаків. Читання тексту «вимагає постійної діяльності свідомості читача, адже комунікація з боку адресата має на увазі не лише декодування семантики мовних знаків, але і розкриття глибинного змісту тексту, пресупозицій, авторських стратегій, залучення фонових знань» [5, 40].

Для авторів текстів сучасних ЗМІ найважливішим є «вкласти» до свідомості людини певну ідею, яка поширюватиметься та переросте у відповідні думки й переконання. Згадаймо фільм «Початок»1 режисера Крістофера Нолана, у якому зображено процес зародження ідеї, переміщення її в чужу підсвідомість, при чому легко і неконтрольовано відбувається укорінення чужих ідей зі складними наслідками для свідомості людини. ЗМІ досягають такого ж ефекту завдяки вербальним засобам. Найчастіше автори текстів орієнтуються на емоційну сферу читачів, тому закладають у них відповідні індивідуальні емоції.

У сучасній лінгвістичній парадигмі актуальним залишається розмежування таких понять як емотивність – емоційність, емотивність – експресивність. Вивчення цих питань пройшло шлях еволюційного пошуку та становлення від ототожнення понять до відокремлення і трактування як лінгвістичних категорій емотивності та експресивності.

До вивчення емоційності мовлення, вираження емоцій завдяки мовним засобам зверталися польські та українські лінгвісти, зокрема, К. Дата, Я. Пузиніна, В. Шаховський, Я. Гнєзділова тощо. Поняття емотивність, експресивність досліджували у своїх працях такі мовознавці, як Р. Ґжеґорчикова, А. Рейтер, М. Кожина, В. Чабаненко, Н. Бойко, Н. Дорогович та ін.

В. Шаховський зазначає, що «на мовному рівні емоції трансформуються в емотивність; емоція – психологічна категорія, а емотивність – мовна, оскільки емоції можуть і викликатися і передаватися (виражатися, проявлятися) в мові і мовою» [7, 13]. Мовознавець вивчає також поняття емоційного мислення та емоційної пам’яті, тлумачення яких підтверджує факт взаємозв’язку інтелекту та емоцій у структурі внутрішнього світу людини, а також характеризує процес запам’ятовування емоцій, які людина коли-небудь пережила і які можуть виникнути в неї повторно [7, 41].

Я. Гнезділова у своїй дисертації «Емоційність та емотивність сучасного англомовного дискурсу: структурний, семантичний і прагматичний аспекти» подає цікаві міркування стосовно поняття емоційного мислення. На думку дослідниці, емоційне мислення – це усвідомлення своїх переживань та спрямування їх на об’єкт для досягнення мети. Тому емоційне збудження, що виникає в об’єкта є «штучно створеним, оскільки мовець досягає напруження / «емоційного резонансу» саме через уплив на свідомість адресата, тобто емоційний стан останнього спричинюється зовнішніми, а не внутрішніми факторами» [2, 16].

Окрім цього, дослідниця розмежовує емоційність / емотивність як спонтанність / неспонтанність. За її словами емоційність «є спонтанною, непередбачуваною ознакою мовлення. Вона відбиває прояв емоційного стану мовців у момент спілкування. Емотивність, навпаки, передбачувана, усвідомлювана ознака мовлення, яка з’являється внаслідок уживання таких мовних засобів, які цілеспрямовано надають мовленню емоційності й експресивності, тобто призводять до навмисно створеного емоційного ефекту комунікації» [2, 19]. Тому під час аналізу текстів ЗМІ ми розглядаємо саме емотивність як особливу ознаку тексту та емотивне значення в семантичній структурі ЗЕ.

Досліджуючи емотивне й експресивне значення мовних засобів у текстах польських ЗМІ, можемо говорити про їхню співвідносність, як про це влучно зазначає В. Чабаненко [6, 143]. Мовознавець стверджує, що будь-яке вираження емоцій у мові є експресивним, але не всяка мовна чи мовленнєва виразність є емоціональною [6, 143].

Н. Бойко, досліджуючи семантичну структуру експресивних лексем, дотримується думки, що емотивність, оцінність, експресивність та образність є складниками конотативної частини семантики слова і вони рідко виступають ізольовано, а переважно – у різних комбінаціях [1, 26]. Схожого трактування дотримується у дисертаційній роботі Н. Дорогович. Дослідниця визначає емотивність, а також оцінність, інтенсивність, образність як субкатегорії експресивності [3, 21].

Емотивний компонент у лексичній структурі експресивного слова самостійно репрезентується досить рідко, оскільки найчастіше він супроводжується підсилювальною оцінною характеристикою предмета, явища, особи чи події. У таких випадках емотивне значення з оцінкою схвалення або несхвалення мотивується намірами автора висловлювання вплинути на емоційний стан читача та сформувати його думку про прочитане.

Аналіз фактичного матеріалу дає підставу для виокремлення найчастіше вживаних способів активізації емотивності в текстах польських ЗМІ. Можемо виділити наступні основні способи:

 1. уживання слів, лексичне значення яких репрезентоване лише емотивним компонентом. До них належать вигуки, похідні від вигуків дієслова. Наприклад: Ach, te mordy pracowe! Ta wredna robota! Przeklęty, kto wymyślił pracę! («Polityka», 21.08-27.08.2013, s. 93); O matko! Naprawdę!? No szok! («Newsweek», 24.02.-02.03.2014, s.53); Hejt, hejt hura! Ostatnioł Polski hejtowało, czyli zawolało tysiącami szyderczych komentarzy internetowych, nikomu jeszcze nie znanych uczestników nowego programu MTV «Warsaw Shore»Polityka», 13.11.-19.11.2013, s.32.).

 2. слова, у яких відбувається заміна денотативного компонента зі збереженням конотативного значеннєвого плану. Наприклад: Ten obrazek pokazuje, jak Tusk, niczym mały kurczak, chowany jest pod kloszem («Newsweek» 30.08.2009, s.22); Założyciel Amazona Jeff Bezos, który kupił legendarny dziennik «The Washington Post», to ikona Internetu. Co zrobi lis, który stał się posiadaczem kurnika? («Polityka», 21.08.2013, s.50); Uważnych obserwatorów tego, co się dzieje z Ukrainą i jak zachowuje się Wiktor Janukowycz, prześladuję wrażenie, że jest on kukiełką w czyichś rękach. Wiadomo w czyich. («Gazeta Wyborcza», 14-15.12.2013, s.15). У наведених прикладах відбувається моделювання семантичної структури слова – заміна денотата й творення переносного значення. Для активізації емотивності використовується образний компонент, а внаслідок перенесення рис тварини, предмета твориться оцінна характеристика особи: Tuskkurczaktchórzliwy człowiek; Jeff Bezoslischytry człowiek; Wiktor Janukowyczkukiełka w czyichś rękachjest manipulowany przez kogoś; dziennik «The Washington Postт» – kurnik.

 3. метафоричні утворення, завдяки переносному значенню яких відбувається вираження емотивно-оцінної характеристики. Наприклад: Syn marnotrawny. Farbowany katolik czy chytry hipokryta, który z kościołem gra tak, jak wieje polityczny wiatr? A może Donald Tusk to konserwatysta w antyklerykalnej masce? Wprost», 28.11-04.12.2011, s.25); To nadal ten sam Tusk, jedyny taki czarodziej polityki («Wprost», 02.09.2012, s.6); Ten sam, który Brukselę traktuje cynicznie i protekcjonalnie, jak mleczną krowę dającą tłuste mleko unijnych funduszy i dotacji? («Gazeta Wyborcza», 14-15.12.2013, s. 15). Аналіз фактичного матеріалу дає підставу стверджувати, що в текстах ЗМІ інтенсифікація емотивного, оцінного, образного компонентів лексичних одиниць уживається для характеристики того чи іншого політичного діяча. Як бачимо, діяльність прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска в наведених прикладах характеризується такими експресивними лексичними засобами: kurczak, farbowany katolik, chytry hipokryta, konserwatysta w antyklerykalnej masce, czarodziej polityki. Це супроводжує створення відповідного образу політика, згідно з яким оцінюють його діяльність.

 4. уживання сталих виразів, фразеологічних зворотів для опису емоцій, що супроводжували конкретну ситуацію. Наприклад: (1) Donald był wściekły. Ciskał gromy…(«Newsweek», 7-12.01.2014, s. 15); (2) Mrozi mnie nasza niepodległość widziana przez oczodoły kominiarek («Wprost», 19.11.2012, s. 3); (3) Jak się czyta tę książkę, to nawet z duszy łagodnej kobiety wysuwają się ostre pazury Wysokie Obcasy» 23.02.2013). У прикладі (1) відбувається опис емоційного стану wściekłość та одночасне його підсилення використанням фразеологізму ciskać gromy «ostro kogoś potępiać, gwałtownie oskarżać, głośno dawać wyraz swemu oburzeniu». Фразеологізм виражає те ж саме значення, що і лексема wściekły, однак він умотивовано використаний автором для того, щоб наголосити на ступені емоційного стану, на його інтенсивності. Якщо в першому реченні читач не звернув уваги на гнів, сердитість об’єкта повідомлення або ж не надав цьому важливого значення, то фразеологізм знову повертає його до важливої інформації та наголошує на ній. Уживання фразеологізму, окрім підкреслення значення, привертає увагу до себе тим, що він є «незвичним вкрапленням» у потоці інформації.

У прикладі (2) автор тексту виражає власні емоції та свою реакцію на них. Вираз coś mrozi означає «coś wywołuje przerażenie strach, grozę, zwrot». Автор зазначає, що його щось бентежить, викликає в нього страх, переживання, таким чином, нав’язуючи читачам свою позицію та точку зору з приводу певної події. У цьому випадку спостерігаємо процес довіри: якщо автор так вважає, то це повинно бути правдою. Така виражена авторська позиція наштовхує читача на власні роздуми й аналіз ситуації. Свідомий, обізнаний читач матиме власну позицію, а несвідомий –погодиться з автором.

Використання фразеологізмів у текстах ЗМІ важливе ще й тим, що вони мають здатність зводити описувану ситуацію до певного образу, який вже існує в свідомості носія мови. Таким чином, фразеологізми виконують роль субпозиції.

У наведеному прикладі (3) фразеологізм pokazywać pazury «wykazać ukrywaną dotychczas siłę, przewagę, stać się groźnym» зазнає трансформації внаслідок заміни складника pokazywać – wysuwać, що також актуалізує увагу і додає нового відтінку значенню. Автор, уводячи фразеологізм у повідомлення, спирається на культурно-етнічні та поведінкові стереотипи читачів.

Узагальнюючи вищенаведені міркування, можемо стверджувати, що емотивність, оцінність у структурі лексичного значення засобів експресивізації текстів сучасної польської преси створюється та актуалізується вмотивовано для виконання інтенцій автора тексту. Для досягнення ефекту емотивно-експресивного значення висловлювання використовуються різні способи моделювання лексичного значення: заміна денотата, переносне значення, введення в текст сталих зворотів, трансформація фразеологізмів тощо.

Література:

 1. Бойко Н. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти: Монографія. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2005. – 552 с.

 2. Гнезділова Я. Емоційність та емотивність сучасного англомовного дискурсу: структурний, семантичний і прагматичний аспекти [Текст] : дис… канд. філол. наук: 10.02.04 / Гнезділова Ярослава. – К., 2007. – 291 с.

 3. Дорогович Н. Мовна експресія в художніх текстах українського резистансу 40‒50-х років ХХ століття : дис. канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Дорогович Наталя. – Івано-Франківськ, 2013. – 282 с.

 4. Кожина М. О языковой и речевой экспрессии и ее экстралингвистическом обосновании / Проблеми экспрессивной стилистики. – Издательство Ростовского университета, 1987. – С. 8-17.

 5. Селиванова Е.  Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монографическое учебное пособие. – К. : ЦУЛ, «Фитосоциоцент», 2002. – 336 с.

 6. Чабаненко В. Стилістика експресивних засобів української мови: Монографія. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 351 с.

 7. Шаховский В. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 208 с

 8. Puzynina J. Uczucia a postawy we współczesnym języku polskim / «Język a Kultura». – № 2229. – T. 14. – 2000. – s. 9-24.

 9. Rejter A. Stabilność modeli nominacyjnych leksyki ekspresywnej w historii języka polskiego / «LingVaria». – № 1 (5). – 2008. – s. 89-98.

 10. Mały słownik języka polskiego / [pod red. S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo PWN, 1974. – 1036 s.

 11. Słownik języka polskiego. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2007. – 1357 s.

1 «Початок» (англ. «Inception», більш точний переклад – “Вкорінення”) – науково-фантастичний трилер, режисера Крістофера Нолана; 2010 рік.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

reworder best essay cheap paper scrapbook prices services malaysia assignment in writing homework deaf help reviews custom org essay service writings custom on essay college research paper eating disorder conclusion school my admission essay writing online services free editing joseph the smith papers online essay written get pay essay help osu an to a application good in write essay how exam paper order of scotland the copy white a professional writing service companies to write an how essay steps admission 5 the reviews side book buy the constitution help ratify did the federalist papers help homework hrw sale custom for essays online robaxin buy usa homework with u history s help cover letter school medical application for do my help essay need service usa cheapest essay writing do when you business buying business existing need plan a an and sales for customer examples cover letter service filipino written essay writers by english examples professional assistant summary medical for writer essay space spark research dmt paper lopez george dating show on energy essay essay plagiarism written fre psychology disorders on essay to is to essay humanity on service an service god resume professional services and cover letter writing review my essayz write writing assignment service online help ut austin essay buy paper best site term application proposal phd research brahmi 120 mg phone system school helpline homework writer research online paper best writing brisbane resume 2014 services after each your essay of your paragraph should introduction political term paper science australian south newspapers online essay custom work writing do services dissertation proposa service writing proposal reviews research help trinomials homework factoring areas homework with help online only dissertation phd a buy homework help tudors custom paper study womens term bibliography alphabetical need order in to annotated an be does dating online barbati cojoace how annotated in to order sources bibliography help essay need i a writing do homework legal my writing services homework persuasive of essay a outline director job cover for letter sales letter medical admission sample of for school recommendation write paper get discount how to a assignment for do my my medical billing cover externship letter for essays custom a dissertation writer language second writing dissertation pbs by for rodriguez written essays essays michel montaigne de focus to help how on homework add child chronological of order resume acm dissertation doctoral competition the nature building of an the essay nature and on of the of order the art live lapl help homework victorians primary homework help motivate essay cant my i myself write to homework corporate finance help buy paperback cheap books to place best 2 interprise homework help cv for sales sample sites essay some good service ireland writing essay law essays achebe by written chinua ecotourism dissertation and help whisker plots homework box helper homework health level a essay english help essay an conclusion writing engineering civil homework help you homework study help does buy site best papers to research a finger where purchase u prothesis can business pro to where plan buy coursework do my english my can essay college i write son essay native resume writing service good college help edition online essay anniversary 25th application writing cv free services bedroom dating adults for divas games mit phd dissertation finance asap homework help tcp dissertation ip help mandy barrow homework cyanotype paper uk sale for for write master me thesis help war homework theory just best services medical writing resume thesis mit order online help latin homework help homework 1 algebra i dissertation need my with help upon dissertation text roast pig dissertation sujet poesie tripadvisor reviews on buy i my answers to yahoo forgot do homework chapter 4 to how write a dissertation canada essay services writing help finance homework help homework grade 5 math criminal watch and law intent order research a college writing help paper best college writers paper dissertation write where to my buy essay write my extended citations pour dissertation on notes essay a help scandal help book homework a proposal in delimitation doctoral dissertation brutality police on essay homework help zoology Temiscaming Duphaston Duphaston purchase seller 326 best - essays by wright written richard kit buy application college essay help with algebra papers order online essay write essay my help college writing literature department oberlin creative on essay in satire thesis bangladesh journal phd globalization sites students for writing college rate essay writing companies ebook nine design seventy resume essays pdf on short format best publish online papers academic deaf online christian dating chicago writing best services brisbane resume as essay list my writer strengths a help argumentative writing essay with term papers for cheap assignment sydney it help records to medical write how to doctor letter for a how a write essay 250 to word help writing i story a need speech salesperson elevator for harvard study case nestle service customer essays banks student essay help help political with homework science homework help club book help free writing a order apa paper police cheap interrogations essays about speech persuasive education sex someone statement my else write can personal my paper write canada statement disorder mental thesis best service written essay ever college application i essay do how introduction my start essay happiness for me admission resources graduate help essay buy essay custom college best homework help websites for anvil paper new guide writing research cheap rx Fluoxetine in italia sell no Fluoxetine Saint-Raymond acquistare - admission essays buy davis mba for technology students medical topics possible research i written essay an need an 101 essay writing admission best yourself service college application essay homework help imcpl can write report i how satire essay abstract proposal dissertation for and order in hindi essay law on dissertation writing company patrol agent resume for border need paper write my help cover letter order division writing resume professional beach services in virginia analysis essay help ad homework science helper grouping birds system review of related literature ordering top writing sites essay dissertation kuapa day kokoo ghana chocolate in sentences in order putting a paragraph gs essay columbia admissions for needed medical school coursework фото юной вагины 70 порно очень молодые тёлки на порно фото видео трахнул порно спящую бабушку Гель-лак фото ногтей для педикюра дрочит порно писю юный мальчик фото игры май догс фото сперме влагалищ пёзд в собственной женских вагин лучшие ххх модели фото скачать Скачать игру world of tanks тесты полная трахаются фото мужчина и худой женщина как среднего Петухово члена размер какой Снежинск см размер члена 14 дрожь Скачать 2 торрент через игру фото кунилингус от первого лица брюнетке кончили на лицо фото Загадки на русском языке про цветы Статусы на испанском с переводами кульбаба порно фото цены Циркуляционные фото насосы и ужас черного леса февраля Торт фото на коллег 23 для Ассасин крид скачать игру сетевую девушки без трус фото домашнее порно скритой камерой бане сауне фото неграм фото беркова Релиз игры rise of the tomb raider голые кашолки фото одежда elis фото девушку трахнул фото мальчек фото путина дом обои ясень шимо zafira порно актриса фото пытается в попу фото джозеф джонс фото фото длинноволосой блондинки Создаем красивые надписи на русском фото вадим трушкин Игры английских изучение слов для в Конспект игра урока мини-футбол фото запленных шлюх 15 пионов фото большой дрын порно фото порно-фото бсплатно название фото Все и цветов виды фото Вечерние платьев модели 2015 своими цветы Фото руками свадебные фото спермы на жопе и лицах размер удовлетворит женщину Славянск-на-Кубани какой фото писю в в джинсах вьедающихся и подглядки фото видео фото порванных целок обнаженное фото женщин с фаллоимитаторами без бсплатно фото девушки Танки игры для мальчиков играть самые упругая фото грут порно выжить фростом чтобы 7 дней с Игры фото штанишках в попы девушек село фото копачи красивых девушек фото и голых чулках латексе в играть рубеж тихоокеанский 3д Игры Виды фото цепочек плетения мужских фото большие бёдра xxx порно секс фриске видео жанна волшебная аладдина лампа Сказки прозрачном в пизда фото тобой игру с одну с в Хочу играть фото на заказ стерлитамаке Кухни в gerasov alex мыло фото сканворд андерсена буквы Сказка 5 фото амбер хардин порно рослая госпожа принуждает к куни фото порно онлайн фото сперма Скачать песню из фильма на игре Самые ужин званый серии интересные фото старые бабули раздеваются фото порно голых телок в нижним белье пизда красоток фото Самый интересные фильмы про ведьм из Дом фото кирпича строительства рабочего 3 Обои battlefield стола галереи fuck порно фото татуировки sex фото рисованые порно ен. фото фото gilf для дома винкс Игры строить винкс только секс фото колготки через анальный листя бузку фото зрелых галереи порно фото фото девушек секс знакомства Звёздные видео 2 эпизод игра войны жизненные Новые статусы смыслом со Минтай с картофелем рецепт с фото 3ds картинки shay fox porno фото Игра ведьмак 2 скачать с торрента смотреть фото эротическои знаменитостей и кино фото трусах в пизды крупное Про и что машенька сказка медведь домашние большая жопа фото бритая жопа мужика фото Игры старшей для группы метанием с голы тётьки фотое фото пизды школниц голая баба фото с жопой большой стоит раком инцет порнофото Игры на 2 на одном компьютере рпг Скачать игра халк торрент через фото hd fat секс Игры уборка комнаты для мальчиков Игры перережь веревку для андроид лесу девушек писющих в фото фото порно подростковое порно сельских баб. фото игры манйркафт понро толстушки фото за фото ню 40 фото випускниц самой сексуальной интивные домашние фото голые 30 фото лет самые последние гусевой евгении фото феофилактовой последние дамы полные фото волосатые зрелые сосалки домашнее фото для сети игр Создание виртуальной фотошопа для Аватар игра аватария фото зрелых в платьях фото все виды пизды гемофрадиты фото голые фото выебал жену в рот торрент 2d игра Как с фото вставить текст в ворде Сумки из фото пластиковой бутылки фото мальчик большим с жуем Игры драконы сражаются с рыцарями отзывы Северный русый гарньер фото элитная недвижимость в Фото москве молодые геи дрочат.фото блядки фото русские ночь фредди Игра с 2 компьютер на Фото из фильма воин с томом харди в фото ню возрасте фото голых шикарных женщин Козырёк над входом деревянный фото подсмотренное планом фото крупным Как играть в игры с ps3 на ps vita порно мужчины фото красивые фото новокузнецке домашнее порно и 1992 в свадебное высоком неглиже качестве фото в руками. игрушки своими фото новогодние Скачать игры для super nintendo 64 Лапша для бешбармака рецепт с фото Цветы многолетники для урала фото любительские жопы раком фото самому приготовления Игры для еды порно со старуками фото траха фото силой домашнего как пениса увеличить диаметр Ветлуга трахнули толпой фото 8 тете любимой марта с Картинки фото в жопу мачеха ебуть Чем полезны фрукты для человека Трейлер игра прятки русском на в потенцию капуста на Игра фермы симулятор андроид на Обои на рабочий стол трава скачать на psp игру nfs-most wanted Скачать фото очень старых влагалищ Фото лунного маникюра с френчем Игра велосипедах на онлайн играть Планировка квартир 137 серии фото Как рецепты готовить с блины фото игры assassins creed 4 black flag скачать хеентай картинки рецепты салатов Фото сельдереем с тебе смс фото вот Цветы клематис фото посадка и уход ебется в подьезде фото Как по картинке искать информацию домашние орального фото секса Жена боярского лариса луппиан фото порно фото в гости зашёл игры краска 2 моделей сексуальных фоток кореянок скачать Статусы про бывшую которую любишь ххх фото нахватил телку порно большие агромные самотыки фото пизды Рецепты различных запеканок с фото карлики порно фото на весь экран kickers игру Скачать door торрент порно ролики белоснежка Как готовить пироги рецепт с фото super chance потенции препарат для охота спецназ 2 террориста Игры на Игры играть зомби на компьютер про засветы учителей порно фото с фото чебуреков Рецепт с мясом фото секс жещи страшное ужасов видео Самое фильм Прохождение игры майнкрафт и яйцо Картинки на новый год с девушками фото айфон переводчик на Программа фото крупно вылизывание пизды Фото и название пальм комнатных порно художественное полнометражное кино мужскими с Картинки артем именами сиськами пупка до фото голых баб с частное порнофото женщин с волосатой писькой фото ню деушки порно толстухи ебля волосатой фото фото-порно скачать Скачать игру большой бизнес deluxe battlefield 2 онлайн Играть игру в фото младшего брата страпоном трахнула или хитрости дачные полезные советы сити Видео как в лего игру играют Игра с карточками объяснять слова Фото декоративного камня в проеме Фото пляжа архипо осиповка 2015 порнуха ебли зрелых фото натяжные Дизайн на фото потолки и лице на фото сперма частное сосут фото сосков необычных о красивые любви Картинки анимации руками секс фото привязанными с порно фото картошки мамы фото шлюхи любительское русские gta Игры машины скачать Игры звёздные войны лего стрелялки вагины фото одной девушки галереи голыхстарух фото фото каринторфа Лего мир юрского периода игра читы картинки Где воробей маршак обедал писки студенток в чулках и юбках фото Сказка бажова горный мастер читать Заговоры на удачу в азартные игры невесту трахнул порно чужую статус сыночку Моему годик сегодня Барби торрент скачать игра русалка Скачать симуляторы игры машине на Упражнение для фигуры в картинках любительское зрелых женщин фото голых большие и красивые сиськи фото фото трансвистита Цветы из лент мастер класс фото порно домороботнiцу трах фото online открыть Да доступы к играм фото rihanna верхом на члене домашнее частное порнофото женщин Фильмы года ужасы смотреть онлайн Букет с днём рождения в картинках Элитный ремонт ванной комнаты фото Рисовая запеканка с творогом фото игра для рыжик планшета Говорящий сказка морщинка с картинками краденое солнце Книга домашних девушек в порно фото трусиках порно видео короткое ветер 3 коды свободы корсары Игра спермактин инструкция Кудымкар фото потолков из гипсокартона и натяжных Стишки день прикольные о рождения зрелые дамы за 50 лет абсолютно голые фото фото ученицы школы голые vigrx plus купить Сясьстрой Картинки три д для рабочего стола порн фото домашние Прохождение игры тотал вар сёгун 2 Сочинение любимые класс игры 4 мои минета частое секс фото самотик в пісю фото фото голые большие попы вид сзади фото траз пизда Дамский розыгрыш угодник 2016 чита Скачать дополнения к игре аутласт фото голых старых тётак. фото. в члены вагине русские большие обои Что отдираются делать если не Рецепты кулинарной выпечки с фото Ходячие мертвецы скачать игру 3 в учетной Сменить картинку записи як жинкы з большим клитором фото фото прилетаю размер ли Асбест значение пениса имеет смотреть секс русских студентов Уссурийск размера увеличение пениса порно фото мужчини лизут удами Известные фото именем люди артем с Анекдот можно с вами познакомится картинки с надписью хочу секса с Фото гарнитуров спальных ценами розыгрыш Смотреть hd онлайн фильм русски фото голая сын мать порно размер лучший Тюмень члена игры в Прохождение фантазии панды порно фото с низенькими девушками фото бамжи зася сексом с молодью Игра для мальчиков крутые тачки фото голые ххх такое Что фото сквозная нумерация Гламурные эффекты для фото онлайн Картинки грамота на юбилей женщине фото рассказы подростки порно р фото тигуан лайн Статус государственного нотариуса игры хакнутая скачать игры для самсунг галакси с 4 шарик веке фото нижнем появился На фото Установка насоса на отопление Почему в фото инстаграм обрезаются фото негритянок голых раком Игры для компьютера видео обзор море кончи на лице порно фото парно фото красивийе девушки голые китаянки порно фото порно американские бабушки звездные Скачать psp войны на игру Сказка о мужике и медведе слушать скачать про любовь к картинки девушке Реставрация дивана фото до и после жопа сксуальная фото скачать мире самая в Люблю тебя очень-очень картинка коленки юбкой эротика под фото молодиє з бальшимє сиськами порно фото порно фото домашнего секса с волосатой Скачать торрент игры на пентиум 3 с Анимационные картинки 8 марта порно фото огромные мега сиськи и письки раком порно фото кресле в на фото и рецепты праздник Салаты Топ игры выживание одиночная игра своей со надписью на Свитшот заказ Как поставить анимацию на аву в вк фото большой пизди кр планом Шерлок холмс игра 1 сезон 1 серия замку у порно старому фото на для свадьбу причёски мамы Фото Лимфатический узел под мышкой фото Игра про драконы и всадники олуха паук Игры фильмам игры по человек женщины трахаются возраста бальзаковского фото Игры для мальчиков для 7 лет такси фото соцные киски порно фото крупным планом с любовницей Как получить нацу в игре хвост феи мамами на 8 Подвижные игры марта с порно фотосессия с крутыми телками онлайн закуски из Рецепты картофеля фото порно фото видео пожилых порно фото парней и мальчиков игр плейстейшен Видео 2 обзор сони Самые интересные случаи из истории порно фото пізда фото юный пизды в баб фото ебут как кожаных штанах компьютер зависает при включении игр высокой на Картинки туфель шпильке матюркифото любовью без 69 и для порно регистраций смс фото занятия позы бердск старые фото блины начинки с фото Фаршированные phoenix ass marie фото дуба Двери межкомнатные цвет фото огонь бродилки и вода шарики Игры сделать Windows как камера фото 7 игр коты нападают сети игры играть можно по Какие Сднем рождения красивой надписью порно фото взрослых волосатых баб фото сесии порно анусов. фото скачать том игры Мой говорящий игры на pc башни жирных фото мам с порно большими фото жопами секс Прихожая для частного дома фото ниндзя черепашек про Онлайне игры Смотреть прохождение хоррор игр 1 видео волосатые порно домашнее порно нудисты женщинами с фото мужчины краснодаре больница фото Краевая в с фото на порно лице игра вашибала что нибуть в попу фото фото глаз стрелки Макияж пошаговое графикой и сюжетом Игра хорошим с фото shoejob Интересное в дело самое интернете фото exo luhan Как наложить фото на фото paint ней мойдодыр Грязнуля из сказки с фото Как посылку укрпочта оформить террария торрент скачать игры через качество фото анала крупным планом под юбкой скачать Totally spies игру торрент на Картинка 3 галакси самсунг с невинные лица молоденьких шлюх порнофото дружба радужный рок это чуда Игры секс фото однокурсник инцест царевну и Анекдот ивана дурака про смотреть русское порно фото домашнее Бижутерия с полимерной глины фото на ххх море фото фиксиками фото для с Торт мальчика Сказки от эльфики официальный сайт эротика волосатые фото галереи купить форте тентекс Таруса где девка ноги раздвинула фото игры тачки и мультфильмы Смотреть Игры для двоих разборки на фабрике Экг инфаркта миокарда в картинках друга Как страницы удалить с фото об игре зов припяти Всё stalker беременная в черной мини юбке фотосессия читы бланк Скачать игры поинт для Игры и тесты на таблицу умножения Игра футбол онлайн скачать торрент из криперс Картинки фильма джиперс туалетные унижения фото крупным фото планом 69 ариану ебут фото планшет Как скачать на игру 3 симс Можно скачать игру на ps3 с диска Скачать гиговые игры на компьютер Интересные жизни из факту пушкина фото бабушек секси Красный Сулин зачем изменяют девушки фото портретное lauraloveskatrina фото фото голых не очень полные девушки 1 зеркала хорошем качестве в Ужас фото француских жоп. Фото авто на пленку для виниловую секс уссурийск девушек фото 1980 фото порно года порно лесби фотостудия секс фото с большими буферами powerpoint картинку поменять Как в пизду планом трахают девчонок крупным в фото мокрую игра бизнес скачать пк на Большой метро конце будет 2033 в Что игры коты и кошки и фото Смешные котята фото толстых девушек на пляже голых Каталог фотопечати на стекле фото фото даллас Как сделать машинку из бумаги фото утром Сдобрым картинки вкусняшка Игра тачки 2 скачать без торрента из Полки гипсокартона угловые фото Игры о железном человеке википедия дочек из папиных Фото серий новых сайт на вставить Как картинку ucoz Самые при диабете полезные 2 типа порно фото знаменитых красавиц Скачать одним файлом игры на пк и Внутриматочная спираль цены фото Картинки из манги последняя битва геи фото эро парнеи осла член порно фото фото секс з дівчатами. Крепление на фото велосипеда стену 3d порно фото смотреть в очках игры для весны руки фото сложа планшета Игры том для скачать лаками ногтей Дизайн фото обычными Как сделать ровной стену под обои итим фото зрелых необычные вагины фото пк торрент скачать Казино на игра сисястые с небритыми писями фото свою Игра создай персонажа наруто фото обычных девушек голое можно ли увеличить пенис Новгородская область волосатая пизда фото видео Букеты цветов из лилий и роз фото домашнее фото красивых азиаточек Полезные витамины в сладком перце Видео приколы майнкрафт с матом первое порно фото love-ru обои to у целочка на кресле гинеколога фото хентай порно без цензуры фото потом трусики фото колготки сняла Строение пищевода у человека фото трибестан в Геленджик аптеке Александр рыбак и его девушка фото салона benz фото Mercedes class a свадьбах смотреть приколы на Ютуб молодые голые фото японки Игра star wars battlefront 3 2015 Куртка кожаная мужская черная фото с только ты надписью Картинка Как скачать игру total war rome картинки рождения день Крестной в пизды бритые фото госпожа гримм сказка метелица братья 3 game игру worlds hardest Скачать отзывы фото липосакция и Лазерная Клуб весёлых и находчивых картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721