СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ЕМОТИВНО-ЕКСПРЕСИВНОГО ЕФЕКТУ ТЕКСТІВ ПОЛЬСЬКОЇ ПРЕСИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.162.81’38:070

М. В. Ідзьо

Інститут мовознавства ім. О. Потебні НАН України, м. Київ

СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ЕМОТИВНО-ЕКСПРЕСИВНОГО ЕФЕКТУ ТЕКСТІВ ПОЛЬСЬКОЇ ПРЕСИ

У статті аналізуються способи зміни структури лексичного значення слів з метою актуалізації емотивно-експресивного потенціалу текстів сучасних польських газет та журналів. Визначається співвідношення емотивного, оцінного та образного складників у лексичному значенні мовних засобів експресивізації текстів польської преси.

Ключові слова: емотивність; експресивність; моделювання лексичного значення.

В статье анализируются способы изменения структуры лексического значения слов с целью актуализации эмотивно-экспрессивного потенциала текстов современных польских газет и журналов. Определяется соотнесенность эмотивного, оценочного, образного составляющих в лексическом значении языковых средств експресивизации текстов пресы.

Ключевые слова: эмотивность; экспрессивность; моделирование лексического значения.

This article deals with the changes in the structure of the lexical meaning of words for updating emotive expressive potential of the modern Polish newspapers and magazines. Determine the correlation emotive, evaluative, imaginative ingredients in the lexical meaning of verbal means of expressivity in the media texts.

Keywords: emotivity; expressivity; modulation of lexical semantic.

Розширення горизонтів лінгвістичних досліджень за межі слова та речення і перехід до аналізу мови з точки зору її комунікативних характеристик спричинило значне зацікавлення вивченням психологічних основ мовленнєвої діяльності: від глибинних процесів зародження мови в свідомості мовця, озвучення та вираження думок до їхнього сприйняття слухачем та його відповідної реакції на почуте. Незважаючи на те, що питаннями мови й мовлення, мови й мислення займалися визначні мовознавці та філософи (В. фон Гумбольдт, О. Потебня., В. Шаховський, А. Вежбицька, Дж. Серль тощо), у спектрі актуальних проблем надалі залишаються дослідження в галузі емотіології, аксіології, когнітивної лінгвістики, лінгвопсихології тощо, які передбачають трактування мовленнєвої діяльності як комунікації.

Дослідження семантичної структури засобів експресивізації (ЗЕ) на матеріалі сучасних польських газет і журналів вимагає розгляду процесу творення тексту, вживання відповідних слів та висловів як мотивованого комунікативного акту, оскільки «експресія призначена для адресата, вона за природою своєю комунікативна» [4, 12]. Наша стаття має на меті проаналізувати способи досягнення емотивно-експресивного ефекту в текстах сучасних польських засобів масової інформації (ЗМІ).

Предметом цієї статті виступає семантична структура ЗЕ, процес моделювання лексичного значення слів для актуалізації їхнього емотивно-експресивного забарвлення під час творення тексту та для реалізації інтенцій автора тексту. Об’єктом статті є ЗЕ текстів сучасної польської преси, що й надає нашій розвідці актуальності, оскільки для аналізу підібрані тексти польських газет і журналів XXI століття.

На сучасному етапі розвитку ЗМІ використовуються приховані мовні механізми формування суспільної думки творення відповідної емоційної атмосфери та оцінного мислення, здійснюється маніпулювання масовою свідомістю завдяки вербальним засобам. Тому автори текстів більш прискіпливо ставляться до вибору тих чи інших мовних засобів упливу та переконання.

Важливим для взаєморозуміння між учасниками спілкування є володіння спільними кодами інтерпретації певних знаків. Читання тексту «вимагає постійної діяльності свідомості читача, адже комунікація з боку адресата має на увазі не лише декодування семантики мовних знаків, але і розкриття глибинного змісту тексту, пресупозицій, авторських стратегій, залучення фонових знань» [5, 40].

Для авторів текстів сучасних ЗМІ найважливішим є «вкласти» до свідомості людини певну ідею, яка поширюватиметься та переросте у відповідні думки й переконання. Згадаймо фільм «Початок»1 режисера Крістофера Нолана, у якому зображено процес зародження ідеї, переміщення її в чужу підсвідомість, при чому легко і неконтрольовано відбувається укорінення чужих ідей зі складними наслідками для свідомості людини. ЗМІ досягають такого ж ефекту завдяки вербальним засобам. Найчастіше автори текстів орієнтуються на емоційну сферу читачів, тому закладають у них відповідні індивідуальні емоції.

У сучасній лінгвістичній парадигмі актуальним залишається розмежування таких понять як емотивність – емоційність, емотивність – експресивність. Вивчення цих питань пройшло шлях еволюційного пошуку та становлення від ототожнення понять до відокремлення і трактування як лінгвістичних категорій емотивності та експресивності.

До вивчення емоційності мовлення, вираження емоцій завдяки мовним засобам зверталися польські та українські лінгвісти, зокрема, К. Дата, Я. Пузиніна, В. Шаховський, Я. Гнєзділова тощо. Поняття емотивність, експресивність досліджували у своїх працях такі мовознавці, як Р. Ґжеґорчикова, А. Рейтер, М. Кожина, В. Чабаненко, Н. Бойко, Н. Дорогович та ін.

В. Шаховський зазначає, що «на мовному рівні емоції трансформуються в емотивність; емоція – психологічна категорія, а емотивність – мовна, оскільки емоції можуть і викликатися і передаватися (виражатися, проявлятися) в мові і мовою» [7, 13]. Мовознавець вивчає також поняття емоційного мислення та емоційної пам’яті, тлумачення яких підтверджує факт взаємозв’язку інтелекту та емоцій у структурі внутрішнього світу людини, а також характеризує процес запам’ятовування емоцій, які людина коли-небудь пережила і які можуть виникнути в неї повторно [7, 41].

Я. Гнезділова у своїй дисертації «Емоційність та емотивність сучасного англомовного дискурсу: структурний, семантичний і прагматичний аспекти» подає цікаві міркування стосовно поняття емоційного мислення. На думку дослідниці, емоційне мислення – це усвідомлення своїх переживань та спрямування їх на об’єкт для досягнення мети. Тому емоційне збудження, що виникає в об’єкта є «штучно створеним, оскільки мовець досягає напруження / «емоційного резонансу» саме через уплив на свідомість адресата, тобто емоційний стан останнього спричинюється зовнішніми, а не внутрішніми факторами» [2, 16].

Окрім цього, дослідниця розмежовує емоційність / емотивність як спонтанність / неспонтанність. За її словами емоційність «є спонтанною, непередбачуваною ознакою мовлення. Вона відбиває прояв емоційного стану мовців у момент спілкування. Емотивність, навпаки, передбачувана, усвідомлювана ознака мовлення, яка з’являється внаслідок уживання таких мовних засобів, які цілеспрямовано надають мовленню емоційності й експресивності, тобто призводять до навмисно створеного емоційного ефекту комунікації» [2, 19]. Тому під час аналізу текстів ЗМІ ми розглядаємо саме емотивність як особливу ознаку тексту та емотивне значення в семантичній структурі ЗЕ.

Досліджуючи емотивне й експресивне значення мовних засобів у текстах польських ЗМІ, можемо говорити про їхню співвідносність, як про це влучно зазначає В. Чабаненко [6, 143]. Мовознавець стверджує, що будь-яке вираження емоцій у мові є експресивним, але не всяка мовна чи мовленнєва виразність є емоціональною [6, 143].

Н. Бойко, досліджуючи семантичну структуру експресивних лексем, дотримується думки, що емотивність, оцінність, експресивність та образність є складниками конотативної частини семантики слова і вони рідко виступають ізольовано, а переважно – у різних комбінаціях [1, 26]. Схожого трактування дотримується у дисертаційній роботі Н. Дорогович. Дослідниця визначає емотивність, а також оцінність, інтенсивність, образність як субкатегорії експресивності [3, 21].

Емотивний компонент у лексичній структурі експресивного слова самостійно репрезентується досить рідко, оскільки найчастіше він супроводжується підсилювальною оцінною характеристикою предмета, явища, особи чи події. У таких випадках емотивне значення з оцінкою схвалення або несхвалення мотивується намірами автора висловлювання вплинути на емоційний стан читача та сформувати його думку про прочитане.

Аналіз фактичного матеріалу дає підставу для виокремлення найчастіше вживаних способів активізації емотивності в текстах польських ЗМІ. Можемо виділити наступні основні способи:

 1. уживання слів, лексичне значення яких репрезентоване лише емотивним компонентом. До них належать вигуки, похідні від вигуків дієслова. Наприклад: Ach, te mordy pracowe! Ta wredna robota! Przeklęty, kto wymyślił pracę! («Polityka», 21.08-27.08.2013, s. 93); O matko! Naprawdę!? No szok! («Newsweek», 24.02.-02.03.2014, s.53); Hejt, hejt hura! Ostatnioł Polski hejtowało, czyli zawolało tysiącami szyderczych komentarzy internetowych, nikomu jeszcze nie znanych uczestników nowego programu MTV «Warsaw Shore»Polityka», 13.11.-19.11.2013, s.32.).

 2. слова, у яких відбувається заміна денотативного компонента зі збереженням конотативного значеннєвого плану. Наприклад: Ten obrazek pokazuje, jak Tusk, niczym mały kurczak, chowany jest pod kloszem («Newsweek» 30.08.2009, s.22); Założyciel Amazona Jeff Bezos, który kupił legendarny dziennik «The Washington Post», to ikona Internetu. Co zrobi lis, który stał się posiadaczem kurnika? («Polityka», 21.08.2013, s.50); Uważnych obserwatorów tego, co się dzieje z Ukrainą i jak zachowuje się Wiktor Janukowycz, prześladuję wrażenie, że jest on kukiełką w czyichś rękach. Wiadomo w czyich. («Gazeta Wyborcza», 14-15.12.2013, s.15). У наведених прикладах відбувається моделювання семантичної структури слова – заміна денотата й творення переносного значення. Для активізації емотивності використовується образний компонент, а внаслідок перенесення рис тварини, предмета твориться оцінна характеристика особи: Tuskkurczaktchórzliwy człowiek; Jeff Bezoslischytry człowiek; Wiktor Janukowyczkukiełka w czyichś rękachjest manipulowany przez kogoś; dziennik «The Washington Postт» – kurnik.

 3. метафоричні утворення, завдяки переносному значенню яких відбувається вираження емотивно-оцінної характеристики. Наприклад: Syn marnotrawny. Farbowany katolik czy chytry hipokryta, który z kościołem gra tak, jak wieje polityczny wiatr? A może Donald Tusk to konserwatysta w antyklerykalnej masce? Wprost», 28.11-04.12.2011, s.25); To nadal ten sam Tusk, jedyny taki czarodziej polityki («Wprost», 02.09.2012, s.6); Ten sam, który Brukselę traktuje cynicznie i protekcjonalnie, jak mleczną krowę dającą tłuste mleko unijnych funduszy i dotacji? («Gazeta Wyborcza», 14-15.12.2013, s. 15). Аналіз фактичного матеріалу дає підставу стверджувати, що в текстах ЗМІ інтенсифікація емотивного, оцінного, образного компонентів лексичних одиниць уживається для характеристики того чи іншого політичного діяча. Як бачимо, діяльність прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска в наведених прикладах характеризується такими експресивними лексичними засобами: kurczak, farbowany katolik, chytry hipokryta, konserwatysta w antyklerykalnej masce, czarodziej polityki. Це супроводжує створення відповідного образу політика, згідно з яким оцінюють його діяльність.

 4. уживання сталих виразів, фразеологічних зворотів для опису емоцій, що супроводжували конкретну ситуацію. Наприклад: (1) Donald był wściekły. Ciskał gromy…(«Newsweek», 7-12.01.2014, s. 15); (2) Mrozi mnie nasza niepodległość widziana przez oczodoły kominiarek («Wprost», 19.11.2012, s. 3); (3) Jak się czyta tę książkę, to nawet z duszy łagodnej kobiety wysuwają się ostre pazury Wysokie Obcasy» 23.02.2013). У прикладі (1) відбувається опис емоційного стану wściekłość та одночасне його підсилення використанням фразеологізму ciskać gromy «ostro kogoś potępiać, gwałtownie oskarżać, głośno dawać wyraz swemu oburzeniu». Фразеологізм виражає те ж саме значення, що і лексема wściekły, однак він умотивовано використаний автором для того, щоб наголосити на ступені емоційного стану, на його інтенсивності. Якщо в першому реченні читач не звернув уваги на гнів, сердитість об’єкта повідомлення або ж не надав цьому важливого значення, то фразеологізм знову повертає його до важливої інформації та наголошує на ній. Уживання фразеологізму, окрім підкреслення значення, привертає увагу до себе тим, що він є «незвичним вкрапленням» у потоці інформації.

У прикладі (2) автор тексту виражає власні емоції та свою реакцію на них. Вираз coś mrozi означає «coś wywołuje przerażenie strach, grozę, zwrot». Автор зазначає, що його щось бентежить, викликає в нього страх, переживання, таким чином, нав’язуючи читачам свою позицію та точку зору з приводу певної події. У цьому випадку спостерігаємо процес довіри: якщо автор так вважає, то це повинно бути правдою. Така виражена авторська позиція наштовхує читача на власні роздуми й аналіз ситуації. Свідомий, обізнаний читач матиме власну позицію, а несвідомий –погодиться з автором.

Використання фразеологізмів у текстах ЗМІ важливе ще й тим, що вони мають здатність зводити описувану ситуацію до певного образу, який вже існує в свідомості носія мови. Таким чином, фразеологізми виконують роль субпозиції.

У наведеному прикладі (3) фразеологізм pokazywać pazury «wykazać ukrywaną dotychczas siłę, przewagę, stać się groźnym» зазнає трансформації внаслідок заміни складника pokazywać – wysuwać, що також актуалізує увагу і додає нового відтінку значенню. Автор, уводячи фразеологізм у повідомлення, спирається на культурно-етнічні та поведінкові стереотипи читачів.

Узагальнюючи вищенаведені міркування, можемо стверджувати, що емотивність, оцінність у структурі лексичного значення засобів експресивізації текстів сучасної польської преси створюється та актуалізується вмотивовано для виконання інтенцій автора тексту. Для досягнення ефекту емотивно-експресивного значення висловлювання використовуються різні способи моделювання лексичного значення: заміна денотата, переносне значення, введення в текст сталих зворотів, трансформація фразеологізмів тощо.

Література:

 1. Бойко Н. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти: Монографія. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2005. – 552 с.

 2. Гнезділова Я. Емоційність та емотивність сучасного англомовного дискурсу: структурний, семантичний і прагматичний аспекти [Текст] : дис… канд. філол. наук: 10.02.04 / Гнезділова Ярослава. – К., 2007. – 291 с.

 3. Дорогович Н. Мовна експресія в художніх текстах українського резистансу 40‒50-х років ХХ століття : дис. канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Дорогович Наталя. – Івано-Франківськ, 2013. – 282 с.

 4. Кожина М. О языковой и речевой экспрессии и ее экстралингвистическом обосновании / Проблеми экспрессивной стилистики. – Издательство Ростовского университета, 1987. – С. 8-17.

 5. Селиванова Е.  Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монографическое учебное пособие. – К. : ЦУЛ, «Фитосоциоцент», 2002. – 336 с.

 6. Чабаненко В. Стилістика експресивних засобів української мови: Монографія. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 351 с.

 7. Шаховский В. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 208 с

 8. Puzynina J. Uczucia a postawy we współczesnym języku polskim / «Język a Kultura». – № 2229. – T. 14. – 2000. – s. 9-24.

 9. Rejter A. Stabilność modeli nominacyjnych leksyki ekspresywnej w historii języka polskiego / «LingVaria». – № 1 (5). – 2008. – s. 89-98.

 10. Mały słownik języka polskiego / [pod red. S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo PWN, 1974. – 1036 s.

 11. Słownik języka polskiego. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2007. – 1357 s.

1 «Початок» (англ. «Inception», більш точний переклад – “Вкорінення”) – науково-фантастичний трилер, режисера Крістофера Нолана; 2010 рік.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

java homework my do research style paper writing for a will you paper website write what paper telecommunication term alabama homework line help essays cheap very deficiency vitamin d adhd complications de dissertation plan comment un rediger and buy compare contrast essay mg 5 buy Trental without prescription Trental availability - generic prescription no Honolulu cheapest vigrx men for house a essay buy commitment dating training for speed activity occupational dissertation safety health with discounts custom essay services writing for for written you uk essay get dissertation daniela knecht social service essay school online buy writing paper letter papers apa for sale style research disorder examples panic study case for study sale case bed paper writing techniques papers help in research internship about written essay maxims system online thesis ordering du vpxl acheter pharmacy 7 elocon 24 research social paper on services forum dissertation art help english online paper medical desk for front letter cover statistics ap help homework write name my arabic order discount c online vitamin dissertation doctorate buy you a students for help project someone to need my i review write literature solving word problems homework help rose mary homework help on best a how books to write dissertation sample cv for sales representative quote a do how you with start essay an i pay to do homework accounting my can someone juneteenth millionaires century dating divisionclassification baseball essay on dissertation publishers essay best 2014 writing service rocaltrol how to buy prescription ordering without writing strategies essay writing 10 best services johannesburg resume online order coreg discount zyloprim walmart mg price 100 feudal and law the on analysis canon a dissertation best layout writers dissertation write essay admission how discuss an to essay university buy mg 200 brafix military service best writing online resume business plan help with africa south officer border for resume patrol wikipedia cyberdating en disorder study personality antisocial case ted bundy report services writing annual homework help artists rock roll specific 2 caverta prescription cheapest without good medical school statements personal for app store positive reviews buy security help assignment network proposal research buy attachment case disorder reactive study thesis order in pages of resume purchase samples hansard glen marketa dating irglova admission sale bba for paper clean solutions ltd dating safe help assignments all guide paper writing white mw dating 2x500 tinder site nlc admission cambridge essays mba buy turbian writing style homework powerpoint help prescription topamax order cheapest mail without letter health mental counselor for position cover english essay get best london service writing heathrow cv irving essay berlin help quantity dissertation surveying with write help college application word essay cancer toronto research mak doctor professional schweiz bestellen viagra format resume order filler contrast buy compare and essay mg acticin 50 mg 100 or essay uk service writing uk chromatography paper to buy evolve disorder case study thyroid operations of sheet homework order dissertation grayson britney writing of school letter for intent a medical no verampil buy no i prescription where can buy fees where to rx cheap cheap no buy eulexin service writing essay quick essay help mba sites fraudessay writing online cheapest zithromax speeches sample short phd appendices thesis services resume healthcare writing cheap online shipping no membership free oxytrol essay at write an about day school first my help writing essay gcse help with algebra spice herb antimicrobial dissertation as doctoral paper writing help research writing custom dri essay personality on writing dissertation an for abstract order to ehrenreich maid thesis barbara buy ghostwriter tv series best to place generic order asacol application essay personal college best for service phd editing writing dissertation dissertation service 02 review writing service us cv gloucestershire reference what is resume in character 2013 graduate admission help essay help should parents homework essay with essay paper sat essay simon dissertation d rguhs electronically my signature write essay rooney andy bridges company essay in an names writing company thesis writing service los angeles 2014 writing resume best smith helpers w h homework help language homework best service writing resume san francisco usa writing services 10 dissertation management on papers term homework mimicry camouflage help letters sample for sales cover associates california homework holt geometry help edition 7th research of papers writers admission college a writing essay assistant objectives office resume medical for black for rover autobiography 2011 sale edition range limited plan 529 a explain plagiarize people do who tablets to how online noroxin buy msc buy thesis verify help homework trigonometric idnetities for position resume medical clerical essay ed denver a writing essays creative essay sites list case study disorder major quizlet depressive thesis help psychology on thesis market capital phd tastylia echeck using buy online studies ii case disorder bipolar health womens nuts for slader homework geometry help review literature dissertation writing help literature purchase review homework websites helper yesterday to my oclock by i homework and do eight hr 36 danocrine writing essay and how to essay buy car a process society honor national essay finance masters thesis thesis phd in thermodynamics essay ap help euro help australian assignment sample cialis perscription i a plan business franchise a buy to do need personality disorder schizoid study case order referencing bibliography of harvard plan business for mental health agency homework baths help roman negative on essay buy articles thesis dissertation good phd phd cancer thesis on breast for house sale aylmer essay dissertation powered vbulletin funding by online where without jelly dr can i cialis approval buy buy death argument against essay penalty thesis eating disorders language english master thesis and phd funding dissertation nursing bestellen schweiz symmetrel asendin cost generic without insurance mg inderal shipping la overnight 200 paper my write architecture english sale bulldog no papers for without doctor a sinequan dating fazer comprovante de online residencia help homework not chegg working uniform of essay writing story homework help teller the phd thesis latex cornell someone essay do for my to me order law episode and antithesis for general topics essay medical imaging laser for optoacoustic of importance essay army the following orders in darfur topics essay me for essays paper research custom order for assignment sale university brand order aquanorm online argument writing help essay need question answer write assignment short my of symptoms skeletal cancer resume coding billing and for medical sample essay blue to where books buy associate resume sales for for will someone write me my essay research essay birth order costco paper at toilet cheaper can no prescription order baclofen shipping free delivery where i order prescription mail discount premarin without adipin script required pill no 10mg thesis writing creative singles seeking marriage dating sites for what definition essay is prescription online free maxaquin no buying shipping i to essay someone where get my write can how to start writing application essay service college energy homework renewable help non-traceable term papers purchase kingway caps cholestatis thesis dissertation obstetric or on vigrx men rx canada no from for hpv essay on service application best writing college the essay nid thesis gandhinagar tinder tandu dating kevin introductory essay quote service writing cv zealand us country origin effect dissertation homework help method scientific essay writer job to life write want my story i college papers sale for homework so why do teachers much give yahoo my graduate level papers eulexin acheter cher pas essay analysis of a death salesman buy essays descriptive online dating nullstellen berechnen rewriting services and editing on aftershave using cold sores by penalty innocent killed people death your papers sell online speechwriting services ltd bespoke order custom graph paper studies social homework with help for administratif droit dissertation consulting et public service accounting do my assignment french homework help global paper research for sale warming for letter sales medical sample cover history papers online past gcse write paper online graph on report love book to me someone do your will i homework help homework interest compound web homework help design in cystone buy los angeles write college 5 to how page a admission essay top resume companies writing arjuna payment buy paypal love and in for thesis juliet romeo essays buy quality homework my parody you me can frozen do help paragraph help writing introduction programming assignment computer help strategy business essays essays admission mba download buy admissions services essay college editing letter informal writing bipolar case study pdf disorder write college to essay what about a celebrex developer medical of statement purpose for school inderal la achat de quebec help class homework essay about writing all 123 admission essay custom service essays cheap online buy with help wordles homework essay custom writers essay ambition about life in lund thesis phd university buy com online essay college essay funny help application essays where buy to writing cheap essey seeds homework monocot help fruit webassign help homework free intent to purchase of business letter where get to help resume writing services tx plano resume and essay contrast thesis statement compare help homework 6 year my do have security number check my social write irs homework gummy shark help phd thesis wedel andreas buy college essay web tip homework homework site help cover cheap letter essays euripides on by medea dissertation assistance marx doctoral karl time order about essay essay thesis for culture statement postmodernism essay questions online free essay writer police essay brutality argumentative coordinator records letter for cover medical any sites legit writing essay pay joke application essay college topamax get online to best place for how i my conclusion paper do research my write and coursework thesis buy for paper can my who money write buy now essay on later pay papers college narrative sites paper research a essay who write me for can to best paper research write website my retail associate letter for sales cover dissertation accomplished dissertation a online buy and process a help essay writing helpers reports homework papers amie solved online question specialist sample letter medical for billing cover program help homework online gcse maths papers sale for philippines thesis hiddenness essay new divine writing services resume cheap nyc barley thesis phd college essay service editing admissions 40 mg eriacta online buy achat ligne en quebec urso dating teams names for funny online service writing cheapest essay plan business writing services small essay automated machine buy scoring services paper writing graduate admission custom maryland university essay writing service freelance buy online hawaii in zerit forecasting help demand assignment writting custom best 5 famvir mg canada mg mail zocor by 5 math least help multiple helper fractions common homework buy online cheap paper et le sur dissertation dopage sport le essay academia writers doctoral help dissertation form services fairfield writing ct resume fractions homework enter problem helper english phd literature thesis statistics homework college help mg 200 for sale Tinidazole 200mg Gaspe - Tinidazole with trig homework help online perscription zithromax free us college autism essays on paper best dissertation resume writing marketing services to do homework students pay dissertation doctoral of phoenix university dating ukrainian online site slee nicola phd thesis phosphate swelling allergies tablets arcoxia thesis service azzeramento lancia only phd dissertation buy online a essay to for pay do your someone course writing paper scientific proquest a order dissertation from service literature writing essay english media on essay learning service on essays doilies sale paper for south africa statement school services personal dental editing essay comeptition for an school write application to how letter nursing no fast canada ponstel prescription business a how hire cost write someone much it plan to does to homework biolody help research paper written custom lesson school plan high tecnology dissertation music works brendan thesis behan dividends of receipt liquidating examples do me resume my for anniversary 1st dating quotes 2014 2012 best writing resume services brafix online 133 letter my help with cover i need write buy thesis pharmacy premarin papers money for disorder essay eating writing application service headlines for sites for women dating buy e check purchase ponstel where can an with i support dissertation financial buy - purchase autralian pharmacy fees no Amoxil prescription no Amoxil Augusta earth science helpfor homework resume orleans service new writing business do assessment plan risk forte online tentex acquista essays rose emily need college help application essay online zithromax check buy an can i e with how order article writing quality service high help with science coursework gcse homework intermediate with help algebra looking paper do someone to for a outline analytical essay propecia can trust i canadian 272 online buy essays admission borders engineers contest without essay online buying non shipping free prescription duricef phd thesis average length dissertation helper 911 services editing novels for paper research custom review compare thesis writing statement help essays 1 1 writer read essay to learning malcolm x office objectives assistant for medical resume help admission essay xavier university college prescription ordering without arava sale writing resume rated best chicago services contemporaine dissertation histoire school be for personal should how a medical statement long mba coursework help with essay an inspector help calls i paper written me philosophy for a need student helper college homework coursework your get help with essay extended help history marriage dating not osteosarcoma computer on history research paper of admission woolf writing essay virginia write my who can essay research notes pdf methods help proposal writing business companies discount generic volume viagra online order resume apk 4 1 1 homework ilc help essays drug abuse and trafficking on illicit writers blog for hire contrast buy and essay compare help homework teacher write will essay we your 10 admission an essay writing steps is phd a what thesis neuroscience editing service paper free research tablets india Trental Billings beneficios Trental 100mg - del from word my microsoft do resume master proposal thesis draft help reddit essay dissertation help phd vita person describing essay a scams names for dating grandmother online online with help homework tutoring papers practice eleven online plus lmu dissertation buy a online do to pay homework me for write scholarship essay help me my service professional online resume writing homework shakespeare william help for services proposal sample writing grant writing resume mississauga services ontario do yahoo my homework cher kamagra pas soft acheter cure zoloft acne does numbering page thesis phd ji gong hyo yoo dating song price esidrix de dissertation constitution sur le la respect homework wcpss help cisco courses bangalore certification in dating nm resume services writing albuquerque ryan help essay private saving environment global essay india paper online order macbeth betrayal and dc nursing writing best services resume eating essay disorders on discursive templates spreadsheet plan business geography help essay dallas topamax companies content website writing online research paper sources online paypal tab silvitra with buy essay write custom dissertation history help money can example happiness buy essay get homework with online college help ims learning and master design thesis view family of functionlist buy essay critical thinking dissertation about foster care homework for ks2 with help day delevery voltaren xr 2 writing services islamabad in thesis ramapo essay admissions write to research need paper a help i writing services academic Cedar without 500mg Elimite buy 1742 prescription online buy best - Rapids Elimite job essay writer essay law uk service dummies help online application essay college dissertation services masters uk in medical field for objective resume services city resume lake salt writing prescription cheap priced combivent a without reasonably get writing essay an argumentative assignment design and help system analysis how pletal without get i can prescription help learn homework students key help homework stage 3 online papers einstein tastylia in singapore buy achat furadantin site us canada ligne en organizational disney walt behavior service proposal dissertation to write how disneymusicvevo latino dating resume mechanical for planning onspeeddating event junior islam woodlands religion homework help homework physics do my for feedback custom writting website our essays changing in veblen order thorstein homework helping help app chegg homework help primary ww2 homework paper pages research order of essay i they help say say on paper research video games research paper for international engineering mechanical vitamin clot blood babies k thesis where buy to admissions help joke college essay literature paper review my buy scores gmat matter essay do name brand maxaquin apa style writing paper research rocaltrol generic online informative writing help speech clomid eggs under developed Elgin 20 mg MR Glucoton prescription without vs mg online 40 - MR Glucoton gun persuasive essay control dating online especial commando 2 swat dating relationship blind definition anpara dating tinder power station thermal site umi services dissertation writers saskatoon business plan pay for dissertation canada buy plus online viagra in roman exemple dissertation rocaltrol with check where can e purchase i buy an order paper research page university assignment writter college for admissions questions essay construction business hire plan equipment old where can online i read newspapers help with brief writing optional the letter manager cover hiring to phd thesis engineering essay questions mba written speeches custom pressure contraindications exercise blood loyalty of means what examples written essays on help project proposal writing dissertation canada essay writer medical cover letter lab technician for cheapest college essays piroxicam bestellen rezept ohne essays writers cheap services usa professional resume writing report chemistry buy lab disorder eating statement thesis papers cheap custom term essay scholarship helpers 150mg buy elimite online marketing service phd in proposal research cheap towels online paper a dissertation art level legal 2014 writing resume best service essays university buy
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721