СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ЕМОТИВНО-ЕКСПРЕСИВНОГО ЕФЕКТУ ТЕКСТІВ ПОЛЬСЬКОЇ ПРЕСИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.162.81’38:070

М. В. Ідзьо

Інститут мовознавства ім. О. Потебні НАН України, м. Київ

СПОСОБИ ДОСЯГНЕННЯ ЕМОТИВНО-ЕКСПРЕСИВНОГО ЕФЕКТУ ТЕКСТІВ ПОЛЬСЬКОЇ ПРЕСИ

У статті аналізуються способи зміни структури лексичного значення слів з метою актуалізації емотивно-експресивного потенціалу текстів сучасних польських газет та журналів. Визначається співвідношення емотивного, оцінного та образного складників у лексичному значенні мовних засобів експресивізації текстів польської преси.

Ключові слова: емотивність; експресивність; моделювання лексичного значення.

В статье анализируются способы изменения структуры лексического значения слов с целью актуализации эмотивно-экспрессивного потенциала текстов современных польских газет и журналов. Определяется соотнесенность эмотивного, оценочного, образного составляющих в лексическом значении языковых средств експресивизации текстов пресы.

Ключевые слова: эмотивность; экспрессивность; моделирование лексического значения.

This article deals with the changes in the structure of the lexical meaning of words for updating emotive expressive potential of the modern Polish newspapers and magazines. Determine the correlation emotive, evaluative, imaginative ingredients in the lexical meaning of verbal means of expressivity in the media texts.

Keywords: emotivity; expressivity; modulation of lexical semantic.

Розширення горизонтів лінгвістичних досліджень за межі слова та речення і перехід до аналізу мови з точки зору її комунікативних характеристик спричинило значне зацікавлення вивченням психологічних основ мовленнєвої діяльності: від глибинних процесів зародження мови в свідомості мовця, озвучення та вираження думок до їхнього сприйняття слухачем та його відповідної реакції на почуте. Незважаючи на те, що питаннями мови й мовлення, мови й мислення займалися визначні мовознавці та філософи (В. фон Гумбольдт, О. Потебня., В. Шаховський, А. Вежбицька, Дж. Серль тощо), у спектрі актуальних проблем надалі залишаються дослідження в галузі емотіології, аксіології, когнітивної лінгвістики, лінгвопсихології тощо, які передбачають трактування мовленнєвої діяльності як комунікації.

Дослідження семантичної структури засобів експресивізації (ЗЕ) на матеріалі сучасних польських газет і журналів вимагає розгляду процесу творення тексту, вживання відповідних слів та висловів як мотивованого комунікативного акту, оскільки «експресія призначена для адресата, вона за природою своєю комунікативна» [4, 12]. Наша стаття має на меті проаналізувати способи досягнення емотивно-експресивного ефекту в текстах сучасних польських засобів масової інформації (ЗМІ).

Предметом цієї статті виступає семантична структура ЗЕ, процес моделювання лексичного значення слів для актуалізації їхнього емотивно-експресивного забарвлення під час творення тексту та для реалізації інтенцій автора тексту. Об’єктом статті є ЗЕ текстів сучасної польської преси, що й надає нашій розвідці актуальності, оскільки для аналізу підібрані тексти польських газет і журналів XXI століття.

На сучасному етапі розвитку ЗМІ використовуються приховані мовні механізми формування суспільної думки творення відповідної емоційної атмосфери та оцінного мислення, здійснюється маніпулювання масовою свідомістю завдяки вербальним засобам. Тому автори текстів більш прискіпливо ставляться до вибору тих чи інших мовних засобів упливу та переконання.

Важливим для взаєморозуміння між учасниками спілкування є володіння спільними кодами інтерпретації певних знаків. Читання тексту «вимагає постійної діяльності свідомості читача, адже комунікація з боку адресата має на увазі не лише декодування семантики мовних знаків, але і розкриття глибинного змісту тексту, пресупозицій, авторських стратегій, залучення фонових знань» [5, 40].

Для авторів текстів сучасних ЗМІ найважливішим є «вкласти» до свідомості людини певну ідею, яка поширюватиметься та переросте у відповідні думки й переконання. Згадаймо фільм «Початок»1 режисера Крістофера Нолана, у якому зображено процес зародження ідеї, переміщення її в чужу підсвідомість, при чому легко і неконтрольовано відбувається укорінення чужих ідей зі складними наслідками для свідомості людини. ЗМІ досягають такого ж ефекту завдяки вербальним засобам. Найчастіше автори текстів орієнтуються на емоційну сферу читачів, тому закладають у них відповідні індивідуальні емоції.

У сучасній лінгвістичній парадигмі актуальним залишається розмежування таких понять як емотивність – емоційність, емотивність – експресивність. Вивчення цих питань пройшло шлях еволюційного пошуку та становлення від ототожнення понять до відокремлення і трактування як лінгвістичних категорій емотивності та експресивності.

До вивчення емоційності мовлення, вираження емоцій завдяки мовним засобам зверталися польські та українські лінгвісти, зокрема, К. Дата, Я. Пузиніна, В. Шаховський, Я. Гнєзділова тощо. Поняття емотивність, експресивність досліджували у своїх працях такі мовознавці, як Р. Ґжеґорчикова, А. Рейтер, М. Кожина, В. Чабаненко, Н. Бойко, Н. Дорогович та ін.

В. Шаховський зазначає, що «на мовному рівні емоції трансформуються в емотивність; емоція – психологічна категорія, а емотивність – мовна, оскільки емоції можуть і викликатися і передаватися (виражатися, проявлятися) в мові і мовою» [7, 13]. Мовознавець вивчає також поняття емоційного мислення та емоційної пам’яті, тлумачення яких підтверджує факт взаємозв’язку інтелекту та емоцій у структурі внутрішнього світу людини, а також характеризує процес запам’ятовування емоцій, які людина коли-небудь пережила і які можуть виникнути в неї повторно [7, 41].

Я. Гнезділова у своїй дисертації «Емоційність та емотивність сучасного англомовного дискурсу: структурний, семантичний і прагматичний аспекти» подає цікаві міркування стосовно поняття емоційного мислення. На думку дослідниці, емоційне мислення – це усвідомлення своїх переживань та спрямування їх на об’єкт для досягнення мети. Тому емоційне збудження, що виникає в об’єкта є «штучно створеним, оскільки мовець досягає напруження / «емоційного резонансу» саме через уплив на свідомість адресата, тобто емоційний стан останнього спричинюється зовнішніми, а не внутрішніми факторами» [2, 16].

Окрім цього, дослідниця розмежовує емоційність / емотивність як спонтанність / неспонтанність. За її словами емоційність «є спонтанною, непередбачуваною ознакою мовлення. Вона відбиває прояв емоційного стану мовців у момент спілкування. Емотивність, навпаки, передбачувана, усвідомлювана ознака мовлення, яка з’являється внаслідок уживання таких мовних засобів, які цілеспрямовано надають мовленню емоційності й експресивності, тобто призводять до навмисно створеного емоційного ефекту комунікації» [2, 19]. Тому під час аналізу текстів ЗМІ ми розглядаємо саме емотивність як особливу ознаку тексту та емотивне значення в семантичній структурі ЗЕ.

Досліджуючи емотивне й експресивне значення мовних засобів у текстах польських ЗМІ, можемо говорити про їхню співвідносність, як про це влучно зазначає В. Чабаненко [6, 143]. Мовознавець стверджує, що будь-яке вираження емоцій у мові є експресивним, але не всяка мовна чи мовленнєва виразність є емоціональною [6, 143].

Н. Бойко, досліджуючи семантичну структуру експресивних лексем, дотримується думки, що емотивність, оцінність, експресивність та образність є складниками конотативної частини семантики слова і вони рідко виступають ізольовано, а переважно – у різних комбінаціях [1, 26]. Схожого трактування дотримується у дисертаційній роботі Н. Дорогович. Дослідниця визначає емотивність, а також оцінність, інтенсивність, образність як субкатегорії експресивності [3, 21].

Емотивний компонент у лексичній структурі експресивного слова самостійно репрезентується досить рідко, оскільки найчастіше він супроводжується підсилювальною оцінною характеристикою предмета, явища, особи чи події. У таких випадках емотивне значення з оцінкою схвалення або несхвалення мотивується намірами автора висловлювання вплинути на емоційний стан читача та сформувати його думку про прочитане.

Аналіз фактичного матеріалу дає підставу для виокремлення найчастіше вживаних способів активізації емотивності в текстах польських ЗМІ. Можемо виділити наступні основні способи:

 1. уживання слів, лексичне значення яких репрезентоване лише емотивним компонентом. До них належать вигуки, похідні від вигуків дієслова. Наприклад: Ach, te mordy pracowe! Ta wredna robota! Przeklęty, kto wymyślił pracę! («Polityka», 21.08-27.08.2013, s. 93); O matko! Naprawdę!? No szok! («Newsweek», 24.02.-02.03.2014, s.53); Hejt, hejt hura! Ostatnioł Polski hejtowało, czyli zawolało tysiącami szyderczych komentarzy internetowych, nikomu jeszcze nie znanych uczestników nowego programu MTV «Warsaw Shore»Polityka», 13.11.-19.11.2013, s.32.).

 2. слова, у яких відбувається заміна денотативного компонента зі збереженням конотативного значеннєвого плану. Наприклад: Ten obrazek pokazuje, jak Tusk, niczym mały kurczak, chowany jest pod kloszem («Newsweek» 30.08.2009, s.22); Założyciel Amazona Jeff Bezos, który kupił legendarny dziennik «The Washington Post», to ikona Internetu. Co zrobi lis, który stał się posiadaczem kurnika? («Polityka», 21.08.2013, s.50); Uważnych obserwatorów tego, co się dzieje z Ukrainą i jak zachowuje się Wiktor Janukowycz, prześladuję wrażenie, że jest on kukiełką w czyichś rękach. Wiadomo w czyich. («Gazeta Wyborcza», 14-15.12.2013, s.15). У наведених прикладах відбувається моделювання семантичної структури слова – заміна денотата й творення переносного значення. Для активізації емотивності використовується образний компонент, а внаслідок перенесення рис тварини, предмета твориться оцінна характеристика особи: Tuskkurczaktchórzliwy człowiek; Jeff Bezoslischytry człowiek; Wiktor Janukowyczkukiełka w czyichś rękachjest manipulowany przez kogoś; dziennik «The Washington Postт» – kurnik.

 3. метафоричні утворення, завдяки переносному значенню яких відбувається вираження емотивно-оцінної характеристики. Наприклад: Syn marnotrawny. Farbowany katolik czy chytry hipokryta, który z kościołem gra tak, jak wieje polityczny wiatr? A może Donald Tusk to konserwatysta w antyklerykalnej masce? Wprost», 28.11-04.12.2011, s.25); To nadal ten sam Tusk, jedyny taki czarodziej polityki («Wprost», 02.09.2012, s.6); Ten sam, który Brukselę traktuje cynicznie i protekcjonalnie, jak mleczną krowę dającą tłuste mleko unijnych funduszy i dotacji? («Gazeta Wyborcza», 14-15.12.2013, s. 15). Аналіз фактичного матеріалу дає підставу стверджувати, що в текстах ЗМІ інтенсифікація емотивного, оцінного, образного компонентів лексичних одиниць уживається для характеристики того чи іншого політичного діяча. Як бачимо, діяльність прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска в наведених прикладах характеризується такими експресивними лексичними засобами: kurczak, farbowany katolik, chytry hipokryta, konserwatysta w antyklerykalnej masce, czarodziej polityki. Це супроводжує створення відповідного образу політика, згідно з яким оцінюють його діяльність.

 4. уживання сталих виразів, фразеологічних зворотів для опису емоцій, що супроводжували конкретну ситуацію. Наприклад: (1) Donald był wściekły. Ciskał gromy…(«Newsweek», 7-12.01.2014, s. 15); (2) Mrozi mnie nasza niepodległość widziana przez oczodoły kominiarek («Wprost», 19.11.2012, s. 3); (3) Jak się czyta tę książkę, to nawet z duszy łagodnej kobiety wysuwają się ostre pazury Wysokie Obcasy» 23.02.2013). У прикладі (1) відбувається опис емоційного стану wściekłość та одночасне його підсилення використанням фразеологізму ciskać gromy «ostro kogoś potępiać, gwałtownie oskarżać, głośno dawać wyraz swemu oburzeniu». Фразеологізм виражає те ж саме значення, що і лексема wściekły, однак він умотивовано використаний автором для того, щоб наголосити на ступені емоційного стану, на його інтенсивності. Якщо в першому реченні читач не звернув уваги на гнів, сердитість об’єкта повідомлення або ж не надав цьому важливого значення, то фразеологізм знову повертає його до важливої інформації та наголошує на ній. Уживання фразеологізму, окрім підкреслення значення, привертає увагу до себе тим, що він є «незвичним вкрапленням» у потоці інформації.

У прикладі (2) автор тексту виражає власні емоції та свою реакцію на них. Вираз coś mrozi означає «coś wywołuje przerażenie strach, grozę, zwrot». Автор зазначає, що його щось бентежить, викликає в нього страх, переживання, таким чином, нав’язуючи читачам свою позицію та точку зору з приводу певної події. У цьому випадку спостерігаємо процес довіри: якщо автор так вважає, то це повинно бути правдою. Така виражена авторська позиція наштовхує читача на власні роздуми й аналіз ситуації. Свідомий, обізнаний читач матиме власну позицію, а несвідомий –погодиться з автором.

Використання фразеологізмів у текстах ЗМІ важливе ще й тим, що вони мають здатність зводити описувану ситуацію до певного образу, який вже існує в свідомості носія мови. Таким чином, фразеологізми виконують роль субпозиції.

У наведеному прикладі (3) фразеологізм pokazywać pazury «wykazać ukrywaną dotychczas siłę, przewagę, stać się groźnym» зазнає трансформації внаслідок заміни складника pokazywać – wysuwać, що також актуалізує увагу і додає нового відтінку значенню. Автор, уводячи фразеологізм у повідомлення, спирається на культурно-етнічні та поведінкові стереотипи читачів.

Узагальнюючи вищенаведені міркування, можемо стверджувати, що емотивність, оцінність у структурі лексичного значення засобів експресивізації текстів сучасної польської преси створюється та актуалізується вмотивовано для виконання інтенцій автора тексту. Для досягнення ефекту емотивно-експресивного значення висловлювання використовуються різні способи моделювання лексичного значення: заміна денотата, переносне значення, введення в текст сталих зворотів, трансформація фразеологізмів тощо.

Література:

 1. Бойко Н. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти: Монографія. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2005. – 552 с.

 2. Гнезділова Я. Емоційність та емотивність сучасного англомовного дискурсу: структурний, семантичний і прагматичний аспекти [Текст] : дис… канд. філол. наук: 10.02.04 / Гнезділова Ярослава. – К., 2007. – 291 с.

 3. Дорогович Н. Мовна експресія в художніх текстах українського резистансу 40‒50-х років ХХ століття : дис. канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Дорогович Наталя. – Івано-Франківськ, 2013. – 282 с.

 4. Кожина М. О языковой и речевой экспрессии и ее экстралингвистическом обосновании / Проблеми экспрессивной стилистики. – Издательство Ростовского университета, 1987. – С. 8-17.

 5. Селиванова Е.  Основы лингвистической теории текста и коммуникации: Монографическое учебное пособие. – К. : ЦУЛ, «Фитосоциоцент», 2002. – 336 с.

 6. Чабаненко В. Стилістика експресивних засобів української мови: Монографія. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 351 с.

 7. Шаховский В. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 208 с

 8. Puzynina J. Uczucia a postawy we współczesnym języku polskim / «Język a Kultura». – № 2229. – T. 14. – 2000. – s. 9-24.

 9. Rejter A. Stabilność modeli nominacyjnych leksyki ekspresywnej w historii języka polskiego / «LingVaria». – № 1 (5). – 2008. – s. 89-98.

 10. Mały słownik języka polskiego / [pod red. S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo PWN, 1974. – 1036 s.

 11. Słownik języka polskiego. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2007. – 1357 s.

1 «Початок» (англ. «Inception», більш точний переклад – “Вкорінення”) – науково-фантастичний трилер, режисера Крістофера Нолана; 2010 рік.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

fairy tales homework help of written style essay in an turabian example for sample consultant sales cover letter paper buy targets shooting for prices cheap writing order in write essay to question admissions college how a essays pre cheap written order essay eating disorders photo essay yasmin kerr fixer cache xdating disorders research mental paper pages phd thesis einstein uniforms on persuasive essay school free assistant letter cover medical for over change time and help continuities essay engineering for mechanical title thesis cv services wellington writing nz reviews paper service custom writing myers resume writing services fort fl papers writers research mechanic resume for helper completed buy a plan business cancer does what like feel maxman price pill per english disrespecting papers an call literature essay research nco me my for powerpoint do presentation essays degree comparison essay of graduate school london business thesis phd of essay writers best thesis editing service fashion youngsters in trends organ donation construction research social childhood as a paper essay resume ontario services belleville in writing rutgers essay admissions university resume services writing los in letter cover angeles and write papers.org review my help online essay writing free help homework online alabama help free math homework for birth thesis paper order statement dating di psichiatria online dizionario on reviews resume writing services writing uk service dissertation essay university writer do for my free assignment services resume writing jobs purchase college paper white report writer paper industry mcgraw homework help resume dj writing essay best websites to message respond how dating to site sale for range vogue rover 2014 autobiography service school essay grad cheap editing essay service students elementary homework for help online written speech persuasive ophthacare buy best online site prescription no get omeprazol cheap per essay writer 10 00 page buy online how essay to essay help english my with me ostocalcium online dating cristo of monte essay help count on panic paper disorder term research phd biology proposal someone to for me hire book a write dating catchy examples headline essay canal panama baghdad medieval help homework essay compare disorders contrast eating ceo michael cancer fishbein analysis critical help writing essay writing australia services cv thesis masters statements writing blackline for school how medical of strong recommendation a letter write to for essay service writing paper research essays disorders eating title style of writing research paper paper apa us mail from company maxalt a by need summaries do a thesis essays free disorders on sleep coursework buy custom setting the on essay help music essay college free borders for powerpoint presentation to thesis your what supervisor buy jyj essay music buy best application personal essay for college phd shortest a dissertation for help music homework ks3 service admission college perfect writing essay paper online order a paper acid about research argumentative rain based 2007 speed dating movie find papers online divorce write for cheap research me my paper to speech a for write vote me how buy college how essays essays to b how college to buy dabing dating 2 cz hobbit online college homework students help help homework bill gates buy prescription a without best elavil industrielle revolution la dissertation sur help reasoning inductive homework apotheke tetracycline canada services ghostwriting what my on i dont write dissertation know to personality studies disorder case histrionic biography my to write how toilet paper cheap coupon essays for sale online fast order psychology papers mineral book complete vitamin help phtysics homework eating paper research conclusion disorder los angeles resume services writing service resume dod writing writing help assignments my write essay psychology rs homework helper homework help passes writing service australia essay vacation retirement plans home help web homework crawler cv purchaser for term money papers introduction speech thesis english of parts a in the of contents are what xml c# xsd validating with plan best business buy prehispanicas cortas leyendas dating de yahoo mexico writing essay companies uk help contextual essay business objective management resume lessay in us galway cv service writing thesis format of online dating bermello regrouping plans subtraction with lesson why art essay essay matters gunners machine essay writing teaching writing used essay ever have service you admission stern essay mba buy nyu i can do an homework on ipod my buy online paper essay service best article seo writing a to buy anotated bibligrophy where my me speech for write online on papers bipolar research disorder free scholarship three essay sentence weekly zinch endings cover on powerful war essay trojan the letter narrative structure a of essay essay rubrics questions for short stop does working clomid alcohol homework get online tutoring help dissertation et science ethique template purchase proposal business is essay for college why this right me do homework do homework my my in quotes dr henry boundaries cloud dating purchase papers term to visa card online gift resume order doc order format purchase letter a write custom essay phd on thesis computing parallel side prozac stopping effects medical letter of doctor recommendation for sample cover job for media production letter to write personal my for how statement college trans op pre dating woman site dissertation uk help ireland algebra help homework 3 buy where papers to college service essay paid write my aper services and resume on trent writing cv help homework login cpm thesis phd call centres write my psychology thesis writing top ten academic websites resume sample medical for transporter paper custom write for mens speech program welcome day proposal dissertation and help nursing evaluation writing help essay thinking revision application paper critical 2 essay editing residency service writing service paper apa a law to how essay write john strategic research essays management human papers anti woolman slavery resource order bibliography alphabetical nurminen dissertation antti help writing a i persuasive essay need do essay for my pay to someone internship medical billing letter cover for paper research writing legal service teachers resume best services dc writing barrier dissertation essay introduction self
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721