СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НІМЕЦЬКОЮ ЛІТЕРАТУРНОЮ МОВОЮ ТА ШВЕЙЦАРСЬКИМ ДІАЛЕКТОМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2 + 811.112.2’282.4 (494)

Гавриш О.О.,

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НІМЕЦЬКОЮ ЛІТЕРАТУРНОЮ МОВОЮ ТА ШВЕЙЦАРСЬКИМ ДІАЛЕКТОМ

У статті розглядаються лінгвістичні контакти між носіями німецької літературної мови та швейцарського діалекту у німецькомовній частині Швейцарії. Звертається увага на поширення явищ медіальної диглосії та асиміляції на лексико-граматичному і фонетичному рівнях та на активне застосування феномену перемиканнякодівв процесі спілкування між представниками обох форм існування німецької мови.

Ключові слова: німецька літературна мова, швейцарський діалект, медіальна диглосія,середняваріативність, асиміляція, перемикання кодів.

 

В статьерассматриваютсялингвистическиеконтактымеждуносителяминемецкоголитературногоязыка и швейцарскогодиалекта в немецкоязычной части Швейцарии.Обращаетсявнимание на распространение явлений медиальнойдиглоссии иассимиляции на лексико-грамматическом и фонетическомуровнях и на активноеиспользование феномена переключениякодов в процессеобщениямеждупредставителямиобеих форм существованиянемецкогоязыка. 

Ключевые слова:немецкийлитературныйязык, швейцарскийдиалект, медиальнаядиглоссия, средняявариативность, ассимиляция, переключениекодов.

This article discusses linguistic contacts between speakers of Standard German language and Swiss dialect in the German-speaking part of Switzerland. Special attention is turned to the extension of appearances of medial diglossia and assimilation on lexical-grammatical and phonetic levels as well as to active utilization of the phenomenon of switching codes in the process of conversation between representatives of both forms of German language. 

Keywords:StandardGerman, SwissGermandialect, medialdiglossiа, middlevariety, assimilation, code switching.

Процеси глобалізації в суспільствіактивізують міграцію робочої сили,спричиняють розширення мовних контактів і, як наслідок, суттєво впливають на мовну поведінку людини й на мови світу в цілому. Останнім часом з’явилася велика кількість досліджень, присвячених проблемі лінгвістичних контактів, однак вони стосуються переважно взаємодії англійської мови з іншими мовами [2;5], в той час, як на матеріалі німецької мови існує дуже обмежена кількість наукових праць подібного роду[1; 6].

Однією з найменш досліджених галузей є проблема взаємодії німецької літературної мови та швейцарського діалекту(Schwyzertütsch). На сучасному етапі зростає зацікавленість лінгвістів до вивчення специфіки швейцарського варіанту німецької мови, що пояснюється розширенням його функціональної сфери на території Швейцарії, однак практично всі дослідження розглядають швейцарський діалект як замкнуту систему і залишають поза увагою динаміку його розвитку та його взаємодію з німецькою літературною мовою.

Переважна кількість праць містить інформацію про звукову, морфологічну та синтаксичну будову швейцарського діалекту або його окремих регіональних варіантів, звертає увагу читача на особливості просодичного оформлення, як, наприклад, темп мовлення, мелодичний контур фрази, словесний та фразовий наголоси, наголошує на труднощах, які очікують носіїв німецької літературної мови в процесіоволодіння швейцарським діалектомта пропонує ті чи інші методичні матеріали з метою засвоєння окремих фонетичних явищ та лексико-граматичних структур. При цьому автори радять носіям німецької літературної мови обов’язково навчитися розуміти загальний зміст мовленнєвого повідомлення на діалекті, інакше, на їх думку, неможливо налагодити плідний контакт з мешканцями країниу будь-якій сфері спілкування, оскільки німецькомовним швейцарцям властиве упереджене ставлення до літературної мовиі тому вони уникаютьїї прибудь-якій нагоді[3; 4].

Слід зазначити, щоподібний підхід призводить доподальшого відмежування швейцарського діалекту від німецької літературної мови, що унеможливлює успішнуінтеграцію німців у швейцарське німецькомовне середовище. Поприсвій професійний та життєвий досвід громадянин Німеччини, який проживає та працює на території Швейцарії, часто залишається в статусі іноземця, уникає зайвих контактів з місцевим населенням, обмежує комунікацію у країні перебування до необхідного мінімуму.

Разом з тим відомо, що серед усіх країн, до яких мігрують мешканці Німеччини у пошуках роботи, Швейцарія посідає перше місце завдяки відносно низькому оподаткуванню, чудовим професійним перспективам та надзвичайно високому рівню життя. Від початку нового тисячоліття кількість німців у Швейцарії збільшилася більш ніж на чверть мільйона переважно за рахунок висококваліфікованих мігрантів:сьогодні кожний десятий лікар, кожний восьмий топ-менеджер та кожний п’ятий професор університету у Швейцарії походить з Німеччини. Наприкінці 2010 року в Швейцарії проживало 279 000 німців. Таким чином, 3,4% населення країни мають німецьке громадянство, а це найбільший показник з часів Другої світової війни[3, c. 6].

Звичайно, що в умовах постійної міграції виникає потреба у швидкому й безболісному інтегруванні у нове суспільство, а це, перш за все,  здійснюється за рахунок мовних контактів. Слід зазначити, що, всупереч твердженнюокремих дослідників [7; 8], на сучасному етапі в Швейцарії спостерігається не лише поширення сфер використання діалекту, але й одночасноістотне покращенняволодіння німецькою літературною мовоюяк на рівні лексики та граматики, такі на рівні орфоепічної норми.

Раніше швейцарці недостатньо практикували використання літературної мови в усному спілкуванні, часто розглядали її як іноземну, оскільки сфера її використання охоплюваласередню школу (за вийняткомуроків з природознавства,спорту й виробничої практики, де й сьогодні дозволяється діалект),гімназію, вищі навчальні заклади, офіційні переговори в рамках міжнародного співробітництва (хоча й у цьому випадку часто переважала англійська або французька мови).Однак з розвитком електронних засобів масової інформації, активізацією міграційних процесів у Європіта поглибленням міжнародних контактів сфера використання німецької літературної мови значно розширилася й відповідно зросла мовна компетентність майже всіх верств населенняШвейцарії незалежно від віку, освіти та професійної діяльності. На відміну від 90-х років минулого століття, сьогодні по відношенню до літературної мови досить рідко вживається термін «Schriftsprache» (лише у довідниках з діалектології), що також свідчить про зростання її соціального престижу.

Крім цього, швейцарці усвідомлюють, що розвиток національної мови неможливий без урахування сучасних тенденцій міжкультурної мовної комунікації, адже діалект не завжди спроможний надати необхідний лінгвістичнийматеріал для успішного спілкування між членами суспільства у різних сферах життяі може привести таким чином до відмежування Швейцарії від німецькомовного культурного середовища. Саме тому у Швейцарії широкопоширене явище медіальної диглосії, завдяки якому відбувається розподіл фунцій між двома формами існування німецької мови та їх взаємне збагачення. Так, для усного мовлення у німецькомовній частині країни використовується діалект, а для письмового–переважно літературна мова (за винятком особистого листування). Однак, на відміну від ситуації іздіалектами у Німеччині, швейцарський діалект не варто розглядати як «L-Varietät» («LowVariety»), тобто неформальний варіант реалізаціїзнизькою варіативністю, у порівнянні з «H-Varietät»(«HighVariety»)[1], високою варіативністю, до якої належить німецька літературна мова, оскільки його функціональна сфера дуже широка,а використання є престижним, адже це повсякденна мова всіх соціальних верств населення – від священика до низько кваліфікованого робітника. Тому швейцарський діалектзазнає постійного розвитку.

У зв’язку з цим, для пояснення лінгвістичної ситуації у Швейцарії доцільно використовувати термін «Zwischenvarietät», тобто«середня варіативність»[6, c. 16]. Цей лінгвістичний феномен базується на співіснуванні літературної норми й діалекту таозначаєїх паралельне використання, що спричиняє певну структурну асиміляцію між ними.Так, у швейцарському варіанті часто спостерігається спрощення окремих граматичних структур, наприклад, для утворення відноснихпідрядних реченьзамість відносних займенників «der», «das», «die» у відповідному відмінку використовуютьсязайменник або прислівник «wo» (в окремих випадках «was»,«wi/wie»): «Dä Maa, wod(u) gsehsch…» (DerMann, dendusiehst…).

Як і в німецькій літературній мові, у швейцарському діалекті сфера використання родового відмінку значно обмежена, наприклад, замість конструкції «FritzesSchatz» вживається структура у давальному відмінку: «däSchatzvomFritz». Прийменники «trotz» та«wegen» комбінуються, як і у південно-німецькому регіоні, з давальним відмінком, а не з родовим. Таким чином, замість структури «trotzdesGewitters»виникає конструкція з давальним відмінком «trotzämGewitter».

Для швейцарського діалекту характерна відсутність розмежуванняміж називним та знахідним відмінками для іменників: «DäHundischzumircho» (DerHundkamzumir) – «Ihadä Hundgseh» (IchhabedenHundgesehen), в той час, як займенники розрізняються за відмінками: «Ärischzumircho» (Eristzumirgekommen) – «Ihanängseh» (Ichhabeihngesehen).

Через те, що швейцарський діалект використовується переважно для усного спілкування, в ньому існують практично дві граматичні категорії часу – Präsens: «DsHannilistemGrosmuetieGschichtvor»(HanniliestderGroßmuttereineGeschichtevor), «Ispringe» (Ichspringe)та Perfekt: «DsHannihetemGrosmuetieGschichtvorgläse»(HannihatderGroßmuttereineGeschichtevorgelesen), «Ibigsprunge» (Ichbingesprungen). Plusquamperfektвикористовується надзвичайно рідкоі є територіально обмеженим, наприклад, вінмає місце у бернському регіональному варіанті: «Dasischdennscholangpassiertgsy» (Daswarschonlangepassiert).Futurу швейцарському варіанті німецької мови виконує переважно модальну функцію: «WaswärdeVatteruMueterderzuesäge?» (Was werden Vater und Mutterdazusagen?).Часто замість майбутнього часу вживається Präsensз відповідним прислівником: «Igibdirmorn än Funk» (Ichwerdedichmorgenanrufen).Як правило, наведені вище особливості без проблем сприймаються носіями німецької літературної мовиз будь-якого регіонуНімеччини, які тимчасово перебувають на території Швейцарії, швидко засвоюються, переносяться на рідну мову та активно вживаються відповідно до ситуації.

До одного з найбільш поширених явищ у сфері Zwischenvarietätналежить так зване «перемиканнякодів»−CodeSwitching, яке в умовах спілкування між носіями німецької літературної норми та швейцарського діалектуєцілком природним і спостерігається практично у кожному німецькомовному регіоні країни. В даному випадку мова йде про такезмішування німецької літературної мови з швейцарським діалектом, при якому жоден з варіантів реалізації не зазнає будь-яких структурних модифікацій під впливом іншого, на відміну від наведених у лінгвістичній літературі різновидів Code-Switching на матеріалі інших мов, коли окрема лексико-граматична конструкція з однієї мови запозичається другою, внаслідок чого виникає практично нова одиниця.

В процесі перемикання кодів, який має місце на території Швейцарії, одна частина висловлювання реалізується, як правило, за допомогою одного варіанту, наприклад, літературної мови, а друга – за допомогою діалекту.Оскільки кожен варіант реалізації в процесі Code-Switching,залишається у незмінномувигляді, проблем з розумінням мовленнєвого повідомлення не виникає. Code-Switchingохоплює як приватну, так і ділову сферу комунікації.

Code-Switchingпроявляється як включенням у повідомлення окремих слів, так і синтагм та цілих фраз і розповсюджується переважно на усну форму спілкування.Слід розрізняти функціональне (соціолінгвістичне)  та нефункціональне(психолінгвістичне) перемикання кодів. Функціональне перемикання кодівобумовлене екстралінгвістичним контекстом та стратегічними міркуваннями партнерів по комунікації. Застосування Code-Switching може також свідчити про емоційне ставлення одного ізспівбесідниківдо теми розмови, його оцінку ситуації: «Hätteerdochgschwige!» (Hätteerdochgeschwiegen!).  При функціональному перемиканні кодів розмова інколи починається однією мовою, а закінчується іншою, що свідчить про прагнення співрозмовників краще пристосуватися один до одного: «DLädewärdenamvierigschlosse. (Die Geschäfte schließen um vier).Wirmüssenunsalsobeeilen!».Нижче наводиться приклад розмови між носієм швейцарського діалекту (бернський регіональний варіант) Руді Майером та носієм німецької літературної мовиВальтером Крамером із застосуванням перемикання кодів:

MEIER           Sali, Walter!

KRAMER      Guten Morgen, Ruedi.

MEIER           Dr Petrus chasnit la, üs mit so nemSouwätterz’strafe (Petrus kanns nicht lassen, uns mit einem solchem Sauwetter zu strafen).

KRAMER      Ja, einen regnerischen Sommer habe ich noch nie erlebt.

MEIER           Der Sommer 1973 ist noch schlimmer gewesen. Die Aare ist über die Ufer getreten und hat die halbe Berner Altstadt unter Wasser gsetzt (gesetzt).

KRAMER      Damals lebte ich noch in Hamburg.

MEIER           Da hast du für einmal Glück gehabt.

KRAMER      Glück? In Hamburg regnet es ständig. Das Wetter wechselt ähnlich oft wie in Schottland.

MEIER           Schottland? Da han i immer scho hi woule (Da wollte ich schon immer hin).

KRAMER      Lebt deine Tochter nicht in Glasgow?

MEIER           So ne Seich (So ein Unsinn). Sie hat einen Schotten geheiratet, aber leben tun sie jetzt in London.

KRAMER      Auch eine schöne Stadt. Hast du sie dort besucht?

MEIER           Ich sollte mal, aber das Essen dort söu u grusig si (soll extrem schlimm sein).

KRAMER      Deine Tochter kennt sicher ein Restaurant, das leckere Rösti serviert.

MEIER           NitdinÄrnscht (Nicht dein Ernst).

KRAMER      Hundert Pro.

MEIER           Aber sind die Flüge nicht wieder henetüür (sehr teuer)?

KRAMER      Wo denkst du hin! Für hundert Franken kommst du hin und zurück.

MEIER           Dann sollte ich es mir vielleicht schon mal überlegen.

KRAMER      Aber vergiss nicht, den Regenschirm einzupacken.

MEIER           Warum nur hat sie nicht Francesco geheiratet. So ne glatte Cheib (So ein guter Junge). Dann hätte ich sie in der Toskana besuchen können statt in London.

Психолінгвістичне, нефункціональне перемикання кодів відбувається на рівні внутрішнього (інтерного) процесу мовлення. В цьому випадку спостерігається підсвідомий перехід з одного варіанту реалізації на другий без прямого наміру: «Ganzwiedumeinscht!» (Ganzwiedumeinst!), «HastdudeinenUswysbei dir?» (HastdudeinenAusweisdabei?).Слід, однак, зазначити, щоінколи буває досить важко відмежувати нефункціональне переключення кодів від функціонального, оскільки не завжди уявляється можливим відслідкувати наявність чи відсутність комунікативного наміру учасника розмови.

Перемикання кодів, при якому виникають нові запозичення з кодифікованої німецької мови чи з швейцарського діалекту, стосуються переважно звукового та просодичного оформлення мовленнєвого повідомлення. Такпід впливом швейцарського діалекту у носіїв літературної мови спостерігається уповільнення темпу мовлення, зростання кількості речень з інтерогативною мелодикою, ослаблення артикуляційної напруженості при реалізації зімкнено-вибухових приголосних фонем[p],[t],інколи реалізація консонанта [k] як щілинного [x]: «Chind» замість «Kind»,вокалізація сонанта [l]: «Müuch» замість «Milch», зміна тембрального окрасу голосного [a:] до [o:]: «jo» замість «ja»,та в окремих випадках нейтралізація протиставлення «довгий закритий голосний» −«короткийвідкритий голосний».Але слід зазначити, що ці фонетичні зміни тривають лише протягом контакту носіїв німецької літературної мови зі швейцарцями і швидко зникають при його обмеженні.

З свого боку, носії швейцарського діалекту запозичують з розмовного варіанту сучасної літературної мови елізіюприголосних фонем: «Gedächnis» замість «Gedächtnis», «Wachmeischter» замість «Wachtmeister» та прогресивну асиміляцію приголосних за способом й місцем утворення: «wemir» замість «wenmir», «gimer» замість «gibmer», «grapmir» замість «gradmir».Характерно, що фоностилістичні звукові модифікації, які запозичуються з літературної мови, стають більш частотними та носять тривалий характер. Ймовірно, в даному випадку має місце загальномовна тенденція до спрощення артикуляції.

Таким чином, за умов тривалого контакту між носіями кодифікованої норми та швейцарського діалекту відбувається зближення та взаємопроникнення лексичних, граматичних та фонетичних структуробох форм існування німецької мови. Значне місце в процесі взаємодії між літературною мовою та діалектом посідає явищеперемикання кодів − Code-Switching.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. BechertJ.,WildgenW. EinführungindieSprachkontaktforschung/ Johannes Bechert, Wolfgang Wildgen.– Darmstadt: WissenschaftlicheBuchgesellschaft, 1991. – 178 s.
  2. ClyneM. Dynamics of Language Contact.English and Immigrant Languages /Michael Clyne.– Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 300 p.
  3. Eilinger-FitzeN. Oh, diesesSchweizerdeutsch! /Nicole Eilinger-Fitze. – Welver: ConradSteinVerlagGmbH, 2014.− 70 s.
  4. FeuzB. Bärndütsch. EinLehrgangfürAusländerundNicht-Deutschschweizer / BarbaraFeuz. – MuribeiBern: CosmosVerlag, 1995.– 76 s.
  5. Myers-ScottonC. ContactLinguistics. BillingualEncountersandGrammaticalOutcomes /CarolMyers-Scotton.– Oxford/New York: Oxford University Press, 2002. – 360 p.
  6. Riehl C.M.Sprachkontaktforschung. Eine Einführung /ClaudiaMaria Riehl. – 2., überarbeitete Auflage. –Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2009. – 234 s.
  7. Schenker W. Das Verhältnis des Deutschschweizers zum Hochdeutschen / Walter Schenker. – Zürich:Schweizer Monatshefte, 1971.– Band 51, № 12. – Режим доступу до журн. : http://dx.doi.org/10.5169/seals-162676.
  8. Wyler A. Dialekt und Hochsprache in der deutschsprachigen Schweiz. / Alfred Wyler. − 3. Auflage. − Zürich: Pro Helvetia, 1989. – 45s.

 

 

[1]Терміни запозичені із праці проф. Claudia Maria Riehl „Sprachkontaktforschung“, 2009, стор. 15.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

an admission writing 10 steps essay homework oral help a paragraph someone descriptive write would why for business purchase existing business plan homework help ut layout ireland dissertation powerpoint deficit disorder attention presentation essays buy mba admission haas proofreaders companies hiring order zotero bibliography elavil prescription india no custom positive feedback on us-ng com writings and cover medical billing resume coding for letter help best reviews essay help government homework ap with anatomy help learning homework essay an type me for allan edgar written essays poe english help homework ks3 customer textiles coursework gcse profile service writing original homework a help disney behavior organizational contrast help and essay supplements versus natural vitamins vitamin cheap written custom essays large peni super script estonia no herbal editing services scientific fast pletal delivery helper homework cheggs writing aviation service resume literature homework help british cinderella suicide on essay essay analysis teen paper school writing graduate admissions help college essay zuckerberg pay me do to analysis for someone case homework linguistic help assignment writing to argumentative introduction tracking phd thesis object services tn writing knoxville in professional no noroxin meds script service india mba essay my help with german homework essay graduate school writers psychology disorders on essays i tense write essay what should in my chabert colonel dissertation pills a - 365 prescription Human Growth Agent for Bay cheap sale without Agent Human Growth Palm me essay help paxil and antiinflammatory medications purposes medical essay should persuasive for marijuana be legal know write i to my about t don paper what for trials witch thesis salem where resume can i buy paper custom essay canada writing writing service cv essex work on essay 5 persuasive speech paragraph barack essay on sports obama paper a research ordering essays in on discrimination hiring essays college written by accepted students research eating paper outline disorders on ship 3 veno-ritz day system on research paper operating how research to publish paper online for me research my write help paper free service essay review essay confidential the nyu college writing an to letter application write 6th grade how delivery on service customer thesis free type online paper purchase for resume department engineering resume help someone paper research can do my medical students surgery topics for research paper research delinquency juvenile deals resume writing service help 2 critical essay intermediate w my write essay business services writing tx dallas plan help online statistics homework with to buy research paper where a wallpaper writer thesis statement need writing help writing orlando services professional fl resume thesis a writing sentence help biostatistics help homework applications essays live i why thesis for the p.o college personal at papers research order to managerial help homework economics writing paper college term resumes and with free cover letters help essay in written compare and contrast person third writing brampton online professional services resume academic proposal research acheter generique cher pas trental pukar phd thesis mahat homework science help dictionary differential equtions help homework essay template essay urinary catheterisation personal on georgia undergraduate tech admissions essay city in alliance resume services york new writing best dissertations find letter cover for sales jobs coordinator wojtyla thesis masters karol caged why essay know the bird i sings homework chegg help review paper term economics bibliography alphabetical apa order find how i me do a someone to paper for write homework government with help american for reports sale book college doing with essay help coursework help it4 hours where essay sociology 8 for buy to a on phd thesis gender issues ucla essay admission custom someone pay essay to my write resume patrol border templates college homework help statistics author by written example essay of filipino calgary writing services resume economics helper homework changing veblen essays in our thorstein order study sibling of phenomenological disorders the spectrum on impact of a the autism case relationship help with homework online cover letter application for job sales are legal paper services writing prograf buy paypal mg 250 Verapamil delivery singapore buy overnight in Torrance Verapamil - writing apa papers help with memorial for day speeches contrast essay writing compare need help universities in thesis master german to essay do a how outline order process chapter 5 chronological essays homework help live tutor their questions watching essay eyes were god cause-and-effect are essays why written ledger example purchase cv percentages help homework maths essay help scholarship morrill writing college essay essays speech with help to exercises impediments physics phd thesis harvard for and me write essay viagra cardiopatici x me thesis for write students help homework college personal for statement sales identity thesis essay dissociative disorder written papers custom cheap assignments accounting financial help with service dissertation editing for for sales speech representative elevator examples research custom paper best site free me essays for for write my generic Famvir pill Whitehorse online price Famvir per buy - statement for me my thesis do new services best writing york 3d resume in city paper services research web amazon on usa argelon brand competition council essay for cancer students medical of the taming shrew classified cheap levitra no buying online brand script someone i homework can do someone homework i pay my can do to my to pay writing tips to good a essay type my me for free essay coming promethazine on writing a research thesis statement paper for help poetry homework help chula homework library vista help a dissertation definition of in terms cefaclor without online prescription how dissertation to phd proposal write essay best helper and thisis you write i pay my international masters business essay a2 essay help art i forgot to my help homework do it homework my do writer free essay service help mla with research paper room for chat homework help objective for records clerk medical resume personal help writing i statement need my service cv writing basingstoke rousseau comparative marx dissertation et research help writing paper writing service cv birmingham Priligy best Pueblo supplier price best - refill Priligy custom help writing essays service australia essay help opinion essay hotel rwanda analysis written help essay application ever college with paper custom uk size buy buy tech thesis m office admissions essay college help program rewriter essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721