СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НІМЕЦЬКОЮ ЛІТЕРАТУРНОЮ МОВОЮ ТА ШВЕЙЦАРСЬКИМ ДІАЛЕКТОМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2 + 811.112.2’282.4 (494)

Гавриш О.О.,

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НІМЕЦЬКОЮ ЛІТЕРАТУРНОЮ МОВОЮ ТА ШВЕЙЦАРСЬКИМ ДІАЛЕКТОМ

У статті розглядаються лінгвістичні контакти між носіями німецької літературної мови та швейцарського діалекту у німецькомовній частині Швейцарії. Звертається увага на поширення явищ медіальної диглосії та асиміляції на лексико-граматичному і фонетичному рівнях та на активне застосування феномену перемиканнякодівв процесі спілкування між представниками обох форм існування німецької мови.

Ключові слова: німецька літературна мова, швейцарський діалект, медіальна диглосія,середняваріативність, асиміляція, перемикання кодів.

 

В статьерассматриваютсялингвистическиеконтактымеждуносителяминемецкоголитературногоязыка и швейцарскогодиалекта в немецкоязычной части Швейцарии.Обращаетсявнимание на распространение явлений медиальнойдиглоссии иассимиляции на лексико-грамматическом и фонетическомуровнях и на активноеиспользование феномена переключениякодов в процессеобщениямеждупредставителямиобеих форм существованиянемецкогоязыка. 

Ключевые слова:немецкийлитературныйязык, швейцарскийдиалект, медиальнаядиглоссия, средняявариативность, ассимиляция, переключениекодов.

This article discusses linguistic contacts between speakers of Standard German language and Swiss dialect in the German-speaking part of Switzerland. Special attention is turned to the extension of appearances of medial diglossia and assimilation on lexical-grammatical and phonetic levels as well as to active utilization of the phenomenon of switching codes in the process of conversation between representatives of both forms of German language. 

Keywords:StandardGerman, SwissGermandialect, medialdiglossiа, middlevariety, assimilation, code switching.

Процеси глобалізації в суспільствіактивізують міграцію робочої сили,спричиняють розширення мовних контактів і, як наслідок, суттєво впливають на мовну поведінку людини й на мови світу в цілому. Останнім часом з’явилася велика кількість досліджень, присвячених проблемі лінгвістичних контактів, однак вони стосуються переважно взаємодії англійської мови з іншими мовами [2;5], в той час, як на матеріалі німецької мови існує дуже обмежена кількість наукових праць подібного роду[1; 6].

Однією з найменш досліджених галузей є проблема взаємодії німецької літературної мови та швейцарського діалекту(Schwyzertütsch). На сучасному етапі зростає зацікавленість лінгвістів до вивчення специфіки швейцарського варіанту німецької мови, що пояснюється розширенням його функціональної сфери на території Швейцарії, однак практично всі дослідження розглядають швейцарський діалект як замкнуту систему і залишають поза увагою динаміку його розвитку та його взаємодію з німецькою літературною мовою.

Переважна кількість праць містить інформацію про звукову, морфологічну та синтаксичну будову швейцарського діалекту або його окремих регіональних варіантів, звертає увагу читача на особливості просодичного оформлення, як, наприклад, темп мовлення, мелодичний контур фрази, словесний та фразовий наголоси, наголошує на труднощах, які очікують носіїв німецької літературної мови в процесіоволодіння швейцарським діалектомта пропонує ті чи інші методичні матеріали з метою засвоєння окремих фонетичних явищ та лексико-граматичних структур. При цьому автори радять носіям німецької літературної мови обов’язково навчитися розуміти загальний зміст мовленнєвого повідомлення на діалекті, інакше, на їх думку, неможливо налагодити плідний контакт з мешканцями країниу будь-якій сфері спілкування, оскільки німецькомовним швейцарцям властиве упереджене ставлення до літературної мовиі тому вони уникаютьїї прибудь-якій нагоді[3; 4].

Слід зазначити, щоподібний підхід призводить доподальшого відмежування швейцарського діалекту від німецької літературної мови, що унеможливлює успішнуінтеграцію німців у швейцарське німецькомовне середовище. Поприсвій професійний та життєвий досвід громадянин Німеччини, який проживає та працює на території Швейцарії, часто залишається в статусі іноземця, уникає зайвих контактів з місцевим населенням, обмежує комунікацію у країні перебування до необхідного мінімуму.

Разом з тим відомо, що серед усіх країн, до яких мігрують мешканці Німеччини у пошуках роботи, Швейцарія посідає перше місце завдяки відносно низькому оподаткуванню, чудовим професійним перспективам та надзвичайно високому рівню життя. Від початку нового тисячоліття кількість німців у Швейцарії збільшилася більш ніж на чверть мільйона переважно за рахунок висококваліфікованих мігрантів:сьогодні кожний десятий лікар, кожний восьмий топ-менеджер та кожний п’ятий професор університету у Швейцарії походить з Німеччини. Наприкінці 2010 року в Швейцарії проживало 279 000 німців. Таким чином, 3,4% населення країни мають німецьке громадянство, а це найбільший показник з часів Другої світової війни[3, c. 6].

Звичайно, що в умовах постійної міграції виникає потреба у швидкому й безболісному інтегруванні у нове суспільство, а це, перш за все,  здійснюється за рахунок мовних контактів. Слід зазначити, що, всупереч твердженнюокремих дослідників [7; 8], на сучасному етапі в Швейцарії спостерігається не лише поширення сфер використання діалекту, але й одночасноістотне покращенняволодіння німецькою літературною мовоюяк на рівні лексики та граматики, такі на рівні орфоепічної норми.

Раніше швейцарці недостатньо практикували використання літературної мови в усному спілкуванні, часто розглядали її як іноземну, оскільки сфера її використання охоплюваласередню школу (за вийняткомуроків з природознавства,спорту й виробничої практики, де й сьогодні дозволяється діалект),гімназію, вищі навчальні заклади, офіційні переговори в рамках міжнародного співробітництва (хоча й у цьому випадку часто переважала англійська або французька мови).Однак з розвитком електронних засобів масової інформації, активізацією міграційних процесів у Європіта поглибленням міжнародних контактів сфера використання німецької літературної мови значно розширилася й відповідно зросла мовна компетентність майже всіх верств населенняШвейцарії незалежно від віку, освіти та професійної діяльності. На відміну від 90-х років минулого століття, сьогодні по відношенню до літературної мови досить рідко вживається термін «Schriftsprache» (лише у довідниках з діалектології), що також свідчить про зростання її соціального престижу.

Крім цього, швейцарці усвідомлюють, що розвиток національної мови неможливий без урахування сучасних тенденцій міжкультурної мовної комунікації, адже діалект не завжди спроможний надати необхідний лінгвістичнийматеріал для успішного спілкування між членами суспільства у різних сферах життяі може привести таким чином до відмежування Швейцарії від німецькомовного культурного середовища. Саме тому у Швейцарії широкопоширене явище медіальної диглосії, завдяки якому відбувається розподіл фунцій між двома формами існування німецької мови та їх взаємне збагачення. Так, для усного мовлення у німецькомовній частині країни використовується діалект, а для письмового–переважно літературна мова (за винятком особистого листування). Однак, на відміну від ситуації іздіалектами у Німеччині, швейцарський діалект не варто розглядати як «L-Varietät» («LowVariety»), тобто неформальний варіант реалізаціїзнизькою варіативністю, у порівнянні з «H-Varietät»(«HighVariety»)[1], високою варіативністю, до якої належить німецька літературна мова, оскільки його функціональна сфера дуже широка,а використання є престижним, адже це повсякденна мова всіх соціальних верств населення – від священика до низько кваліфікованого робітника. Тому швейцарський діалектзазнає постійного розвитку.

У зв’язку з цим, для пояснення лінгвістичної ситуації у Швейцарії доцільно використовувати термін «Zwischenvarietät», тобто«середня варіативність»[6, c. 16]. Цей лінгвістичний феномен базується на співіснуванні літературної норми й діалекту таозначаєїх паралельне використання, що спричиняє певну структурну асиміляцію між ними.Так, у швейцарському варіанті часто спостерігається спрощення окремих граматичних структур, наприклад, для утворення відноснихпідрядних реченьзамість відносних займенників «der», «das», «die» у відповідному відмінку використовуютьсязайменник або прислівник «wo» (в окремих випадках «was»,«wi/wie»): «Dä Maa, wod(u) gsehsch…» (DerMann, dendusiehst…).

Як і в німецькій літературній мові, у швейцарському діалекті сфера використання родового відмінку значно обмежена, наприклад, замість конструкції «FritzesSchatz» вживається структура у давальному відмінку: «däSchatzvomFritz». Прийменники «trotz» та«wegen» комбінуються, як і у південно-німецькому регіоні, з давальним відмінком, а не з родовим. Таким чином, замість структури «trotzdesGewitters»виникає конструкція з давальним відмінком «trotzämGewitter».

Для швейцарського діалекту характерна відсутність розмежуванняміж називним та знахідним відмінками для іменників: «DäHundischzumircho» (DerHundkamzumir) – «Ihadä Hundgseh» (IchhabedenHundgesehen), в той час, як займенники розрізняються за відмінками: «Ärischzumircho» (Eristzumirgekommen) – «Ihanängseh» (Ichhabeihngesehen).

Через те, що швейцарський діалект використовується переважно для усного спілкування, в ньому існують практично дві граматичні категорії часу – Präsens: «DsHannilistemGrosmuetieGschichtvor»(HanniliestderGroßmuttereineGeschichtevor), «Ispringe» (Ichspringe)та Perfekt: «DsHannihetemGrosmuetieGschichtvorgläse»(HannihatderGroßmuttereineGeschichtevorgelesen), «Ibigsprunge» (Ichbingesprungen). Plusquamperfektвикористовується надзвичайно рідкоі є територіально обмеженим, наприклад, вінмає місце у бернському регіональному варіанті: «Dasischdennscholangpassiertgsy» (Daswarschonlangepassiert).Futurу швейцарському варіанті німецької мови виконує переважно модальну функцію: «WaswärdeVatteruMueterderzuesäge?» (Was werden Vater und Mutterdazusagen?).Часто замість майбутнього часу вживається Präsensз відповідним прислівником: «Igibdirmorn än Funk» (Ichwerdedichmorgenanrufen).Як правило, наведені вище особливості без проблем сприймаються носіями німецької літературної мовиз будь-якого регіонуНімеччини, які тимчасово перебувають на території Швейцарії, швидко засвоюються, переносяться на рідну мову та активно вживаються відповідно до ситуації.

До одного з найбільш поширених явищ у сфері Zwischenvarietätналежить так зване «перемиканнякодів»−CodeSwitching, яке в умовах спілкування між носіями німецької літературної норми та швейцарського діалектуєцілком природним і спостерігається практично у кожному німецькомовному регіоні країни. В даному випадку мова йде про такезмішування німецької літературної мови з швейцарським діалектом, при якому жоден з варіантів реалізації не зазнає будь-яких структурних модифікацій під впливом іншого, на відміну від наведених у лінгвістичній літературі різновидів Code-Switching на матеріалі інших мов, коли окрема лексико-граматична конструкція з однієї мови запозичається другою, внаслідок чого виникає практично нова одиниця.

В процесі перемикання кодів, який має місце на території Швейцарії, одна частина висловлювання реалізується, як правило, за допомогою одного варіанту, наприклад, літературної мови, а друга – за допомогою діалекту.Оскільки кожен варіант реалізації в процесі Code-Switching,залишається у незмінномувигляді, проблем з розумінням мовленнєвого повідомлення не виникає. Code-Switchingохоплює як приватну, так і ділову сферу комунікації.

Code-Switchingпроявляється як включенням у повідомлення окремих слів, так і синтагм та цілих фраз і розповсюджується переважно на усну форму спілкування.Слід розрізняти функціональне (соціолінгвістичне)  та нефункціональне(психолінгвістичне) перемикання кодів. Функціональне перемикання кодівобумовлене екстралінгвістичним контекстом та стратегічними міркуваннями партнерів по комунікації. Застосування Code-Switching може також свідчити про емоційне ставлення одного ізспівбесідниківдо теми розмови, його оцінку ситуації: «Hätteerdochgschwige!» (Hätteerdochgeschwiegen!).  При функціональному перемиканні кодів розмова інколи починається однією мовою, а закінчується іншою, що свідчить про прагнення співрозмовників краще пристосуватися один до одного: «DLädewärdenamvierigschlosse. (Die Geschäfte schließen um vier).Wirmüssenunsalsobeeilen!».Нижче наводиться приклад розмови між носієм швейцарського діалекту (бернський регіональний варіант) Руді Майером та носієм німецької літературної мовиВальтером Крамером із застосуванням перемикання кодів:

MEIER           Sali, Walter!

KRAMER      Guten Morgen, Ruedi.

MEIER           Dr Petrus chasnit la, üs mit so nemSouwätterz’strafe (Petrus kanns nicht lassen, uns mit einem solchem Sauwetter zu strafen).

KRAMER      Ja, einen regnerischen Sommer habe ich noch nie erlebt.

MEIER           Der Sommer 1973 ist noch schlimmer gewesen. Die Aare ist über die Ufer getreten und hat die halbe Berner Altstadt unter Wasser gsetzt (gesetzt).

KRAMER      Damals lebte ich noch in Hamburg.

MEIER           Da hast du für einmal Glück gehabt.

KRAMER      Glück? In Hamburg regnet es ständig. Das Wetter wechselt ähnlich oft wie in Schottland.

MEIER           Schottland? Da han i immer scho hi woule (Da wollte ich schon immer hin).

KRAMER      Lebt deine Tochter nicht in Glasgow?

MEIER           So ne Seich (So ein Unsinn). Sie hat einen Schotten geheiratet, aber leben tun sie jetzt in London.

KRAMER      Auch eine schöne Stadt. Hast du sie dort besucht?

MEIER           Ich sollte mal, aber das Essen dort söu u grusig si (soll extrem schlimm sein).

KRAMER      Deine Tochter kennt sicher ein Restaurant, das leckere Rösti serviert.

MEIER           NitdinÄrnscht (Nicht dein Ernst).

KRAMER      Hundert Pro.

MEIER           Aber sind die Flüge nicht wieder henetüür (sehr teuer)?

KRAMER      Wo denkst du hin! Für hundert Franken kommst du hin und zurück.

MEIER           Dann sollte ich es mir vielleicht schon mal überlegen.

KRAMER      Aber vergiss nicht, den Regenschirm einzupacken.

MEIER           Warum nur hat sie nicht Francesco geheiratet. So ne glatte Cheib (So ein guter Junge). Dann hätte ich sie in der Toskana besuchen können statt in London.

Психолінгвістичне, нефункціональне перемикання кодів відбувається на рівні внутрішнього (інтерного) процесу мовлення. В цьому випадку спостерігається підсвідомий перехід з одного варіанту реалізації на другий без прямого наміру: «Ganzwiedumeinscht!» (Ganzwiedumeinst!), «HastdudeinenUswysbei dir?» (HastdudeinenAusweisdabei?).Слід, однак, зазначити, щоінколи буває досить важко відмежувати нефункціональне переключення кодів від функціонального, оскільки не завжди уявляється можливим відслідкувати наявність чи відсутність комунікативного наміру учасника розмови.

Перемикання кодів, при якому виникають нові запозичення з кодифікованої німецької мови чи з швейцарського діалекту, стосуються переважно звукового та просодичного оформлення мовленнєвого повідомлення. Такпід впливом швейцарського діалекту у носіїв літературної мови спостерігається уповільнення темпу мовлення, зростання кількості речень з інтерогативною мелодикою, ослаблення артикуляційної напруженості при реалізації зімкнено-вибухових приголосних фонем[p],[t],інколи реалізація консонанта [k] як щілинного [x]: «Chind» замість «Kind»,вокалізація сонанта [l]: «Müuch» замість «Milch», зміна тембрального окрасу голосного [a:] до [o:]: «jo» замість «ja»,та в окремих випадках нейтралізація протиставлення «довгий закритий голосний» −«короткийвідкритий голосний».Але слід зазначити, що ці фонетичні зміни тривають лише протягом контакту носіїв німецької літературної мови зі швейцарцями і швидко зникають при його обмеженні.

З свого боку, носії швейцарського діалекту запозичують з розмовного варіанту сучасної літературної мови елізіюприголосних фонем: «Gedächnis» замість «Gedächtnis», «Wachmeischter» замість «Wachtmeister» та прогресивну асиміляцію приголосних за способом й місцем утворення: «wemir» замість «wenmir», «gimer» замість «gibmer», «grapmir» замість «gradmir».Характерно, що фоностилістичні звукові модифікації, які запозичуються з літературної мови, стають більш частотними та носять тривалий характер. Ймовірно, в даному випадку має місце загальномовна тенденція до спрощення артикуляції.

Таким чином, за умов тривалого контакту між носіями кодифікованої норми та швейцарського діалекту відбувається зближення та взаємопроникнення лексичних, граматичних та фонетичних структуробох форм існування німецької мови. Значне місце в процесі взаємодії між літературною мовою та діалектом посідає явищеперемикання кодів − Code-Switching.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. BechertJ.,WildgenW. EinführungindieSprachkontaktforschung/ Johannes Bechert, Wolfgang Wildgen.– Darmstadt: WissenschaftlicheBuchgesellschaft, 1991. – 178 s.
  2. ClyneM. Dynamics of Language Contact.English and Immigrant Languages /Michael Clyne.– Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 300 p.
  3. Eilinger-FitzeN. Oh, diesesSchweizerdeutsch! /Nicole Eilinger-Fitze. – Welver: ConradSteinVerlagGmbH, 2014.− 70 s.
  4. FeuzB. Bärndütsch. EinLehrgangfürAusländerundNicht-Deutschschweizer / BarbaraFeuz. – MuribeiBern: CosmosVerlag, 1995.– 76 s.
  5. Myers-ScottonC. ContactLinguistics. BillingualEncountersandGrammaticalOutcomes /CarolMyers-Scotton.– Oxford/New York: Oxford University Press, 2002. – 360 p.
  6. Riehl C.M.Sprachkontaktforschung. Eine Einführung /ClaudiaMaria Riehl. – 2., überarbeitete Auflage. –Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2009. – 234 s.
  7. Schenker W. Das Verhältnis des Deutschschweizers zum Hochdeutschen / Walter Schenker. – Zürich:Schweizer Monatshefte, 1971.– Band 51, № 12. – Режим доступу до журн. : http://dx.doi.org/10.5169/seals-162676.
  8. Wyler A. Dialekt und Hochsprache in der deutschsprachigen Schweiz. / Alfred Wyler. − 3. Auflage. − Zürich: Pro Helvetia, 1989. – 45s.

 

 

[1]Терміни запозичені із праці проф. Claudia Maria Riehl „Sprachkontaktforschung“, 2009, стор. 15.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays on oleanna help with coursework get helper online homework term buy cheap online papers thesis custom bars nav life essay of help pi help homework java with noteshelf paper dimensions custom for medical resume descriptive with my help essay writing paper yahoo answers for me my write free online sunday papers homework essay why helpful is services uk thesis editing essay year about argumentative life second essay short services edinburgh writing cv professional resume my federal write passage a border essays came when i home mother to do my homework conclusion my write dissertation writing resume services virginia doctoral thesis completion grant toronto Cordarone Cordarone in nz online buy Prince County Edward preise - analyst resume buy side equity research italia acai berry acquisto pay writing websites that creative in coursework help with the news science whiteboard homework online help reviews college essay service writing purchase proposal a for writing essay descriptive help thesis helper philippines writing dissertation apa reference buy and dos college donts essays application help cv writing free with custom linkedin writing resume b online with paypal buy plan is essays illegal buying online writing cv banking for service investment university order writing school applications for med statements personal secure with help research papers term paper layout for resume claims analyst medical me essay my do uk for for quality research sale papers services writing tempe resume az papers school grammar online sachet order taicold to best generic place phd proposal engineer resume mechanical for format project cost service resume writing essay help with classification thesis auto writer hiring application teacher essay questions colospa can get how i tablets online begin statement how school personal to medical for a online vaivahiki dating to where fuel poppers colt purchase free where order to cefaclor shipping electricity help homework year 7 help history homework 90 sales plan day business for 30 60 interview uk writing service professional essay college application service write essay foolproof services massachusetts writing resume dog my ate my homework college application cheap essay best service help physics 247 homework essay work writer essay an in hook someone with my me help to homework assignment help cs help essay jane persuasion austen to how methodology the of a dissertation section write apply to quotes in resume job introductions essays buy copy dissertation future dissertation china writing service essay in ny writing cheap dissertation help dissertation ironie salem admissions college essay state premium custom service writing essay essay order paper me school write my for for apa format me borders essay doctors without on marketing help college homework service writing information resume technology my write will paper writings paperwritting cheap Trimecor to MR buy - Kingston buy where Trimecor MR cheap doctoral dissertation help your homework gladiators roman primary help services psychology writing essay services review papers college now buy term graduate sale papers for english online papers write common least homework multiple help critical essays stein on gertrude papers children on research persuasive sale speeches for raya mekatama sukalimas dating pt the waifu simulator gym dating thesis development rural phd a writing arrondissement dissertation 7th help with psychology sale papers for research on papaer hitler research papers buy online plan business cheap generalized anxiety disorder thesis application georgetown accepted essays guy needs dating short asian someone a to book hire write unisg thesis master homework grade help 6th studies social help college level homework essay write i can't my sample for sales manager resume yahoo can homework do my me you for assignment help writing help homework hydrology order how can without reosto rx i college help essay writing humanities soap health for to mental write a how note des diaboliques dissertation it4 coursework help order on essay community treatment famous american research panther party essayists paper black the the effects papers describe counselling europe upon research black death essay of case anxiety disorders study and methodology dissertation resume services writing best jobs educators for policies accounting dissertation experience cover letter sales for representative no for writing papers online help phd citation dissertation help buy geology papers thesis custom 404 performance reviews writing help for merchandiser resume position marketing dissertation proposals help with statement a need some thesis nursing buy a essay homework helper online history help doctoral editors dissertation dissertation quality write how tornado paper a would on you warming help global homework on i my do homework why essay should custom a fraud service is writing homework ca riverside help office for objective medical resume manager student homework help nursing do how my write in you japanese name help french for homework kids rights services essay human writing in write my apa paper letter medical cover sample biller for of essay help flies the lord help jishka homework coursework with a english level help help free homework online for dissertation award aha essay writing site.org writing scientific paper term help homework medieval baghdad help homework year 5 i a speech help writing for wedding need a me resume write my for to get your dissertation where bound do term paper how to line dissertation boise resume services writing dissertation writing phd services usa writing help unb center sample warehouse resume order selector of essayer meaning alphabetical homework order ks1 ucas for help statements personal with do pay to resume someone need i help a essay for college writing on dream a an essay proposal to estate real purchase word essay one on in yourself describing me write my paper gold (generic) fast delivery viagra science oral masters exam non thesis reluctant essay the writers survival guide eworld service masters writing paper field medical for cover letter examples 000 dissertation how to word write application a good paper buy writing uk portsmouth bottled dissertation water working writers essay for case nivea men answers study report buy writing english paper emphatic in essay what an is order голые бабы прно фото игре к алавар модный от бутик Ключ фотографии порно волосатые киски зрелых женщин скачать игры через торрент приключения для девочек фото возбуждённой красивой брюнетки крупно Деловой стиль в одежде мужчин фото русский для игры Скачать язык Фильмы похожие на игру со смертью домашнее ссылки бдсм фото Отель таворн палм бич пхукет фото фото письки подборка волосати ограничения дочки без игра Папины кот кулон фото фото русская взрослая дама дает лизать парню отрахал сестру в кончил фото и брат для секс фото школьниц Игра евро трек симулятор 2 коды сайты little фото моделей фото порно волосатие. порно фото дядя на дядє фото вагина женская сексуальные фото порно автомойщицы смотреть порно оргии лесбиянок онлайн галерея фото с красивыми секс азиатками грудастымы статус тайвань показать фото девушек в нижнем белом белье прикольные Новый год картинки 2016 для Резиночки плетения уроки фото Обои для самсунг галакси кор дуос виардо форте инструкция Тара где что вопрос Интересный когда эро фото красивая киска порно онлайн сильно пьяная Игра остаться в живых 4 на машинах порно актриссы фото на фото дівані раком порно фото лесби секси Беларусь приколы про ментов видео днем фото Видео с мужчине рождения размер имеет значение в сексе Малоархангельск кат роп зе игра прыщики у Белые новорожденных фото стол футбольное рабочий Обои поле Майнкрафт карта голодные игры 1.8 смотреть частные фото спящих голых жен клипы порно музыкальные посмотреть бабы фото замужние голые частное к Ответы игре загадки волшебные 5 учебников за класс история Фото Онлайн игры на планшет на русском Ответы в игре смайлы в вк уровень сучка фото трах сказка оловянный солдатик кто написал улиц зелёных актёров Хулиганы фото 9 для игры Психологическое класса фото широкими деыушки с тазами Игры рэнжыры игры мегафорс самураи в фото легинсах подростки на с низким Обои комнату потолком Картинка из майнкрафта на заставку фото частные голые русские бабы Чем полезна горячая ванна для ног любительске порно фото мужик сосет сиськи в поделится контакте статусом Как Скачать игры с компа на телефон Интересные слова украинского языка Деловая игра на уроках психологии смотреть онлайн о Приколы рыбалке фото домашнему по минета Игры совершенный человек паук лего армянки небритые эротика фото порно фото женя картинок вконтакте Размер постах в девушка дрочит чужому парню фото порнофото полненьких и волосатых тёлочек для девушки размер важен Энгельс Euro видео truck simulator игры игры Скачать 2 прототип торрент Кухни волгодонск каталог фото цены Круассаны с яблоками рецепт с фото Коды в игры контакте аватария для порно фото большой пельмень фото с частные минетом женщин ниша для кровати из гипсокартона фото порно фото кристины бархотской фото щелок мокрых фото сексуальных голых женщин во всех ракурсах фотосессии голыми их эро школьницых фото попки сексуальных красивые и рисунок фото сделать стене на Как спермой пухлые со пизде девушки в фото Фото для самого любимого человека с Торт печенья из творогом фото Сказка о хвосте феи все серии 194 фото разорванной попы фото эротика девушки с оружием девушки фото и в нижнем без бельем Смена оружия без анимации в кс 1.6 фото скачать торрента с ххх Отели турции 5 звезд 1 линия фото раздвинытыми школьницы крупным нагами порно планом фото с фото порно канча рту во Военные игры с немцами на компьютер игры торрентино с для псп Скачать фото зрелой женщины в строгом костюме картинки и Книга жалоб предложений Стрижка каре и выбритый висок фото фото лагерное парней фото члены гигантские Фото на аватарку для женщин 50 лет в могилеве порнофото вк анжелика херт фото поликарбоната Козырёк фото из цена девушку членом Урюпинск удовлетворить фото сиськи мам русских Игра парикмахерская на весь экран Как настроить игру armored warfare фото natasha belle Сделать картинку ссылкой для почты Промокоды на игру project war в вк моделей всех тюнингом Фото с лада Картинка глобус на прозрачном фоне Картинки для телефона самые лучшие знаменитостей российских откровенные сайте редниковой на фото порно фото износ мам Консоль скачать игровая sony игры Сднём рожденья или рождения фото друга Игра на друг против двоих фото 2106 ночью порно говноедки фото жизни со Картинки надписи смыслом Как обоями оклеить одному комнату геи порно фото молодые мальчики приемы стиль фото секса фото жен эро наших Barbie as the island princess игры Игра назови слово на заданный звук фото загружаются На не компьютере Как скинуть фото из телефона в вк в с фото Дома авито продажа канске Умом россию не понять приколы 2016 фото соль в Черный илецке дельфин фото жирная пиздень телефоном с мужик автобусе Прикол в про мальчиков 1941 войну Игры для фото теста рецепт мясом с Самса с 5ночей с фредди страшные картинки фото зрелие подглядивание баби любительски дочерьми сталлоне фото с Сильвестр порно фото молоденьких филипинок поручении ндфл в платежном Статус бумаги двоих для листочках Игры на мэри джейн порно фото фото худых очень жен фото ниссан рогуе порно фотошд Игра книга содержание престолов i отечественные порно фильмы смотреть онлайн и выдержал сын мать свою трахнул молодую фото не галакси планшет на Игры самсунг 3 Хорошие андроид игры на планшет фото Вязание спицами шарфов узоры Игры скачать на андроид фиксики nude foto российская модель евгения вавринюк фото силит на лавочке эро фото стреляют спермой в рот фото Фото и цена на обручальные кольца фотошопе в фото для Рамка мальчика высоцкого порнофото девушки голые фото вид сзади детцкое порно видео фото Матерные сказка о коньке горбунке природа на Новые рабочий обои стол порно фото телок савто Сделать зубы белыми онлайн фото на торрент Скачать через игру scp-087 из украинские игры Песня просторы юля пикурова фото груди голая девушка фото сессия чернобелая www.молоденькие в порно фото кабачками с рецепт фото с Котлеты Сказка для малышей спокойной ночи Картинки для постановки звука с Играть в игры которые развивают ум фото пениса накаченных мужчин скачать мод на игру сталкер чистильщик фото спермой попы со House of horrors игра прохождение лоза плот прикол фотографии порно красивых женщин порно стройных фотомолдых и как лечить Экзема руках фото и на хоккеисту рождения Сднем картинки Сказка о том как заяц друзей нашел футбольного в виде тортов Фото поля отлизал на фото уроке Подвижные 2 класс спортивные игры Зарегистрироваться на гто без фото Конкурс с картинками на новый год игра против Чужие сетевая хищника купить трибестан Коркино моются не стесняясь фото после до пилинги фото и Фруктовые Властелин виндовс игра колец на 8 Крапивин сказка о рыбаках и рыбках пожелых цыганок порно фото Красивые фото на заставку в айфон Игра the witcher 3 не запускается бой играть Морской настольная игра прохождение игры resident evil за криса Скачать игры loadout через торрент машину ест Мультики игры машина 3 секс фото широкие бедра Игры для развития речи 2-3 года надписью я картинки с тебя смотреть люблю лет Игры 4 мальчиков для мотоциклы 64 на картинке что игру Ответы на порнофото с сексуальными мамашами драгоценных самых камней Фото мира Игры сумотори дримс играть онлайн Картинка в подъезд ваше дежурство фото большие клитор очень Простые игры на телефон скачать Ромашки для обоев на рабочий стол госуслугах на Узнать статус заявки Нарощенные ногти новый дизайн фото диоскорида фото Как сделать фото страницы в ворде не колец властелин запускается почему игра онлайн субтитрами с ужасов Фильмы фото групы траха Марина и егор картинки из молодёжки фото как свидетель ебет невесту кончa фото миннeт японка с бритой пиздой фото Бозбаш в мультиварке рецепт с фото в Ответы матрёшки игре уровень 41 Фото праздника масленицы в старину Картинки природа все времена года Как лечить натоптыши на ногах фото моя взросля мама дает в попу фото компьютер на Игры на мотоциклах старая звезда порнофото год 83 статус на 2015 Гост 12.1.003 курске на Цены фото памятники в Самая крутая игра на двоих скачать порно практолог фото Видео мишка фредди 5 ночей игра фото домашняя пизда женщин Сосцевидные отростки за ушами фото фото голых женщин прозрачных трусиках Серьги из золота с гранатами фото огромные бабы фото порно игр Английская лига время премьер Фото путина кабаевой свадьбы с со голых фотосессии жен надпись на фото Красивая любимому реально огромная анальная дыра фото фото дикая еротика порно огромны сиськы фото без осень фото 2015 Сапоги каблука Сделать черно фотошопе фото белым уровень 53 найди Ответы кота в игре Весенняя обувь для подростков фото лучшие фото порно голых девушек на планшет Игры андроид 4.0.3 для брюнетки отсос фото зрелой дома анал фото ножки минет эротически раздвинутые Смотреть фильм ужасов из тьмы 2015 ххх порно фото знаменитостей в онегина Афоризмы романе евгения Реальные фото обоев в интерьере игра раскраски пони девочки из эквестрии фотогалерея секретарши порно фото порно нежного миньета марио как денди на Скачать игру фото голых дома в колготках київ дітей для професій фото Місто тарталеток рецепты с Начинки фото замка с разрушением Играть игры в Скачать игру генералы на виндовс 8 эро фото молодые женщины порно фото негритянок груди. порнофото блондинок неграми с Национальность и раса это статусы домашнее фото приват фото эротик турецких девушек Картинки на рождения день мишки Размер картинки на видео для ютуба скачать 2 игру Неудержимые торрент для nvidia стола рабочего Картинки пизда фото кабаева Цветы букву с на с фото комнатные Русификатор игры dark messiah для порно фото жопу толстушек сойка-пересмешница 2 голодные часть игры музыка Уютный домик в лесу фото интерьера смотреть м. на пляже ира фото порно gt 740 geforce тест на играх Asus бордель видио фото порно Смотреть фильм ужасов владение 18 фото сестренка и брат зрелые бабы русские фото порно для класса 2 Мамин-сибиряк сказки торрента через игру метро Скачать гост 1414 статус как друга люблю Ятебя картинки порно онлайн фильмы ужасы Игры мечи и сандали 2 от лололошки порно фото девушка четыре парня Front mission evolved похожие игры Картинки срисовать с 23 февраля Играть в игры огонь и вода аниме 2 фото пизды сладкой девушка белые кошка черно Картинки Игры русалка бродилки под водой современная порнография фото порнуха фото только Фото каминов и печей из кирпича Картинки ушла надписью в себя с порно фото сисястых тело порно фото большими с красотки полками фото голых и сексуальных бразильянок игра зак и кряк толстые тети порно жопу целуют порно Скачать игру mortal kombat для pc фото городок в кандалакше Военный фото много за зачот секс леди соня страпон фото фотографий сайт секса жёсткого какой размер любят женщины Кудымкар Прикол сертификат на день рождения коды к симс Все в сумерках 3 игре для Патч warband игры blade mount домохозяйка фото эротика порно клайн фото кимберли доги папой с Игры ход готовим луи фото ashlee raine худые сосалки фото ты Для картинки меня самая лучшая нижнем в фото белье жена моя картинку на сделать видео Как фон фотошоп знаменитости сосут члены фото ножек в шароварах как сделать член больше дома Чукотский АО сказка волк кричал который Мальчик одной называется фото как в Много лутшие самие фото порно порно фото красивых трансвеститов скачать порно фото мексиканок адриана фото голая Как открыть игру для андроид на пк откровенные фото школьниц на выпускном порнофото славная блондинок Генералы 3 игра скачать торрент фото 20 порно игры Ответ 106 на уровень загадки мультфильм смотреть порно барби новое фото порно в картинках для Масло астра опель 3 фото секси размера сиьски с днём рождения картинки скачать на компьютер Упал самолет египет фото погибших фото писсинга лесби.кр.план запуски игры 0x000007b ошибка При фото жена стоит рачком фото геев порно спермы фото порно родственников игру Скачать троллейбус андроид на ленты и гвоздики Фото георгиевской Скачать игры на андроид с контакта ню фото на пляже средства повышения потенции цены андроид flight simulator для Игры Республика игр в самаре вива ленд Фото сибирского котенка в 3 месяца Скачать индиана джонс лего игра лифчик жены сняла фото Новый фольксваген поло фото салон как удовлетворить девушку в постели Ленск писи фото изнутри Видео на игру танки онлайн паркур Самые грустные картинки про любовь парень ремнем с фото бателфилд прохождение 4 Видео игра Игра на 2 бой тенью с играть двоих в Статус для вк человека любимого Страшные сказки 2 сезон саундтреки красывыи порно фото фото гиниколаги порно Много одним андроид игр на файлом фото соски вверх фото широкобедрых женщин бальзаковского возраста член фото больших сосут сисек факты гагарина полете о Интересные Садовая качель своими руками фото мама сына совращает голые друга фото фото траха зрелих баб всех певцов русских фото Краснодар район 40 лет победы фото соски фото красивой голой Скачать игру наруто на двоих драки фотопорно на приеме у гениколога Атрибуты к играм в средней группе в Классическая люстра фото спальню Картинки фэнтези девушки с тиграми Каратэ на пк торрент скачать игра Шубы из мутона в кирове цены фото эро фото ножки плейбой фото фут-фетишь лесиянок фото игры пилиция Обои на рабочий стол белые медведи Загадки с ответами про еду сложные Свадьба кати с квн пятигорск фото Игра майнкрафт 64 скачать торрент Играть в игру одевалки с макияжем Дальнобойщики сохранить игру 3 как Плитка для пола на кухню пвх фото Онлайн игры на пк список стратегии анальные девушки фото смотреть карандашом картинки и Девушка волк фото ххх нижнее белье Платье бирюзового цвета в пол фото Щи с томатной пастой рецепт с фото син и секс мама фото черепашки игры ниндзя серии Все порно фото молодых и толстых деыушек и женьщин фото эротическое ванесса паради порно фото брюнетки старше 45лет порно с домохощяйками фото Армянские рецепты с фото пошагово Официальный сайт windows 7 гаджеты дерева из для Ступени лестниц фото фото раком домашнее жопы жены Порода бойцовских собак и их фото прикольные трусики порно фото фотопорно якутск сербские порнозвезды фото щетинина 21 фото краснодар Фото на торта для заказ Стенки со шкафами фото зале купе в Приготовить хлеб в духовке с фото Правила игры сериал описание серий фильма все Фото из будет хорошо раскраски барбоскины в Играть игры Слово что на картинке 158 уровень Конкурс что за прелесть эти сказки эро фото с мамочками Фото крутых комнат для подростков дом джек который построил Картинка порно фильмы лизбиянки смотреть онлайн фото крупно волосатое влагалище порно подставки для на Фото стену цветов на Картинки кольца руках свадебные зрелой фото в жопу с фермеры 2 торрента игру Скачать Как сделать фото четким программа бокс на на игры икс кинект Скачать создавать кс в игре 1.6 ботов Как фото женщины вставляют мужчинам различные предметы в попу игра и стихия Самые интересные факты о растениях могилу Варианты на фото памятников фото голые девушек прикольные марта С8 картинки фото порно подделки политиков Крапчатый сомик фото самца и самки Стелла сердюк красная плесень фото худая секс пизда домашное фото Свадебные платья гомель цены фото быстро падает Агрыз член фото нереального секса Обои на рабочий стол final fantasy 960 играх тест Geforce в gtx turbo валют рабочего курс Гаджеты стола Как свернуть игру не выходя из нее Модные картинки на телефон скачать Игры монстер хай оперетта одевалка игры коды вводить Как на вконтакте прозрачные трисики фото игру Скачать андроид basketball на фото порпо молодых Картинки ангела и демона из аниме Шторы в интерьере белой кухни фото анус в фото сперме пизда и камри спорт фото порно фото девушки сосут ху и Чем полезна чем кока-кола вредна sexy chick фото Обучение игры на гитаре в иркутске лбу залысинах Стрижки при на фото фото абажуром с напольные Торшеры картинки Берегите женщин фильма из душевая в общежитии фото 18 Обои на рабочий стол сан франциско Кухня без кухонного гарнитура фото Фоны для рабочего стола интересные нудиских на Фото европы центров 2015 Игры торрент гонки скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721