СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НІМЕЦЬКОЮ ЛІТЕРАТУРНОЮ МОВОЮ ТА ШВЕЙЦАРСЬКИМ ДІАЛЕКТОМ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2 + 811.112.2’282.4 (494)

Гавриш О.О.,

Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НІМЕЦЬКОЮ ЛІТЕРАТУРНОЮ МОВОЮ ТА ШВЕЙЦАРСЬКИМ ДІАЛЕКТОМ

У статті розглядаються лінгвістичні контакти між носіями німецької літературної мови та швейцарського діалекту у німецькомовній частині Швейцарії. Звертається увага на поширення явищ медіальної диглосії та асиміляції на лексико-граматичному і фонетичному рівнях та на активне застосування феномену перемиканнякодівв процесі спілкування між представниками обох форм існування німецької мови.

Ключові слова: німецька літературна мова, швейцарський діалект, медіальна диглосія,середняваріативність, асиміляція, перемикання кодів.

 

В статьерассматриваютсялингвистическиеконтактымеждуносителяминемецкоголитературногоязыка и швейцарскогодиалекта в немецкоязычной части Швейцарии.Обращаетсявнимание на распространение явлений медиальнойдиглоссии иассимиляции на лексико-грамматическом и фонетическомуровнях и на активноеиспользование феномена переключениякодов в процессеобщениямеждупредставителямиобеих форм существованиянемецкогоязыка. 

Ключевые слова:немецкийлитературныйязык, швейцарскийдиалект, медиальнаядиглоссия, средняявариативность, ассимиляция, переключениекодов.

This article discusses linguistic contacts between speakers of Standard German language and Swiss dialect in the German-speaking part of Switzerland. Special attention is turned to the extension of appearances of medial diglossia and assimilation on lexical-grammatical and phonetic levels as well as to active utilization of the phenomenon of switching codes in the process of conversation between representatives of both forms of German language. 

Keywords:StandardGerman, SwissGermandialect, medialdiglossiа, middlevariety, assimilation, code switching.

Процеси глобалізації в суспільствіактивізують міграцію робочої сили,спричиняють розширення мовних контактів і, як наслідок, суттєво впливають на мовну поведінку людини й на мови світу в цілому. Останнім часом з’явилася велика кількість досліджень, присвячених проблемі лінгвістичних контактів, однак вони стосуються переважно взаємодії англійської мови з іншими мовами [2;5], в той час, як на матеріалі німецької мови існує дуже обмежена кількість наукових праць подібного роду[1; 6].

Однією з найменш досліджених галузей є проблема взаємодії німецької літературної мови та швейцарського діалекту(Schwyzertütsch). На сучасному етапі зростає зацікавленість лінгвістів до вивчення специфіки швейцарського варіанту німецької мови, що пояснюється розширенням його функціональної сфери на території Швейцарії, однак практично всі дослідження розглядають швейцарський діалект як замкнуту систему і залишають поза увагою динаміку його розвитку та його взаємодію з німецькою літературною мовою.

Переважна кількість праць містить інформацію про звукову, морфологічну та синтаксичну будову швейцарського діалекту або його окремих регіональних варіантів, звертає увагу читача на особливості просодичного оформлення, як, наприклад, темп мовлення, мелодичний контур фрази, словесний та фразовий наголоси, наголошує на труднощах, які очікують носіїв німецької літературної мови в процесіоволодіння швейцарським діалектомта пропонує ті чи інші методичні матеріали з метою засвоєння окремих фонетичних явищ та лексико-граматичних структур. При цьому автори радять носіям німецької літературної мови обов’язково навчитися розуміти загальний зміст мовленнєвого повідомлення на діалекті, інакше, на їх думку, неможливо налагодити плідний контакт з мешканцями країниу будь-якій сфері спілкування, оскільки німецькомовним швейцарцям властиве упереджене ставлення до літературної мовиі тому вони уникаютьїї прибудь-якій нагоді[3; 4].

Слід зазначити, щоподібний підхід призводить доподальшого відмежування швейцарського діалекту від німецької літературної мови, що унеможливлює успішнуінтеграцію німців у швейцарське німецькомовне середовище. Поприсвій професійний та життєвий досвід громадянин Німеччини, який проживає та працює на території Швейцарії, часто залишається в статусі іноземця, уникає зайвих контактів з місцевим населенням, обмежує комунікацію у країні перебування до необхідного мінімуму.

Разом з тим відомо, що серед усіх країн, до яких мігрують мешканці Німеччини у пошуках роботи, Швейцарія посідає перше місце завдяки відносно низькому оподаткуванню, чудовим професійним перспективам та надзвичайно високому рівню життя. Від початку нового тисячоліття кількість німців у Швейцарії збільшилася більш ніж на чверть мільйона переважно за рахунок висококваліфікованих мігрантів:сьогодні кожний десятий лікар, кожний восьмий топ-менеджер та кожний п’ятий професор університету у Швейцарії походить з Німеччини. Наприкінці 2010 року в Швейцарії проживало 279 000 німців. Таким чином, 3,4% населення країни мають німецьке громадянство, а це найбільший показник з часів Другої світової війни[3, c. 6].

Звичайно, що в умовах постійної міграції виникає потреба у швидкому й безболісному інтегруванні у нове суспільство, а це, перш за все,  здійснюється за рахунок мовних контактів. Слід зазначити, що, всупереч твердженнюокремих дослідників [7; 8], на сучасному етапі в Швейцарії спостерігається не лише поширення сфер використання діалекту, але й одночасноістотне покращенняволодіння німецькою літературною мовоюяк на рівні лексики та граматики, такі на рівні орфоепічної норми.

Раніше швейцарці недостатньо практикували використання літературної мови в усному спілкуванні, часто розглядали її як іноземну, оскільки сфера її використання охоплюваласередню школу (за вийняткомуроків з природознавства,спорту й виробничої практики, де й сьогодні дозволяється діалект),гімназію, вищі навчальні заклади, офіційні переговори в рамках міжнародного співробітництва (хоча й у цьому випадку часто переважала англійська або французька мови).Однак з розвитком електронних засобів масової інформації, активізацією міграційних процесів у Європіта поглибленням міжнародних контактів сфера використання німецької літературної мови значно розширилася й відповідно зросла мовна компетентність майже всіх верств населенняШвейцарії незалежно від віку, освіти та професійної діяльності. На відміну від 90-х років минулого століття, сьогодні по відношенню до літературної мови досить рідко вживається термін «Schriftsprache» (лише у довідниках з діалектології), що також свідчить про зростання її соціального престижу.

Крім цього, швейцарці усвідомлюють, що розвиток національної мови неможливий без урахування сучасних тенденцій міжкультурної мовної комунікації, адже діалект не завжди спроможний надати необхідний лінгвістичнийматеріал для успішного спілкування між членами суспільства у різних сферах життяі може привести таким чином до відмежування Швейцарії від німецькомовного культурного середовища. Саме тому у Швейцарії широкопоширене явище медіальної диглосії, завдяки якому відбувається розподіл фунцій між двома формами існування німецької мови та їх взаємне збагачення. Так, для усного мовлення у німецькомовній частині країни використовується діалект, а для письмового–переважно літературна мова (за винятком особистого листування). Однак, на відміну від ситуації іздіалектами у Німеччині, швейцарський діалект не варто розглядати як «L-Varietät» («LowVariety»), тобто неформальний варіант реалізаціїзнизькою варіативністю, у порівнянні з «H-Varietät»(«HighVariety»)[1], високою варіативністю, до якої належить німецька літературна мова, оскільки його функціональна сфера дуже широка,а використання є престижним, адже це повсякденна мова всіх соціальних верств населення – від священика до низько кваліфікованого робітника. Тому швейцарський діалектзазнає постійного розвитку.

У зв’язку з цим, для пояснення лінгвістичної ситуації у Швейцарії доцільно використовувати термін «Zwischenvarietät», тобто«середня варіативність»[6, c. 16]. Цей лінгвістичний феномен базується на співіснуванні літературної норми й діалекту таозначаєїх паралельне використання, що спричиняє певну структурну асиміляцію між ними.Так, у швейцарському варіанті часто спостерігається спрощення окремих граматичних структур, наприклад, для утворення відноснихпідрядних реченьзамість відносних займенників «der», «das», «die» у відповідному відмінку використовуютьсязайменник або прислівник «wo» (в окремих випадках «was»,«wi/wie»): «Dä Maa, wod(u) gsehsch…» (DerMann, dendusiehst…).

Як і в німецькій літературній мові, у швейцарському діалекті сфера використання родового відмінку значно обмежена, наприклад, замість конструкції «FritzesSchatz» вживається структура у давальному відмінку: «däSchatzvomFritz». Прийменники «trotz» та«wegen» комбінуються, як і у південно-німецькому регіоні, з давальним відмінком, а не з родовим. Таким чином, замість структури «trotzdesGewitters»виникає конструкція з давальним відмінком «trotzämGewitter».

Для швейцарського діалекту характерна відсутність розмежуванняміж називним та знахідним відмінками для іменників: «DäHundischzumircho» (DerHundkamzumir) – «Ihadä Hundgseh» (IchhabedenHundgesehen), в той час, як займенники розрізняються за відмінками: «Ärischzumircho» (Eristzumirgekommen) – «Ihanängseh» (Ichhabeihngesehen).

Через те, що швейцарський діалект використовується переважно для усного спілкування, в ньому існують практично дві граматичні категорії часу – Präsens: «DsHannilistemGrosmuetieGschichtvor»(HanniliestderGroßmuttereineGeschichtevor), «Ispringe» (Ichspringe)та Perfekt: «DsHannihetemGrosmuetieGschichtvorgläse»(HannihatderGroßmuttereineGeschichtevorgelesen), «Ibigsprunge» (Ichbingesprungen). Plusquamperfektвикористовується надзвичайно рідкоі є територіально обмеженим, наприклад, вінмає місце у бернському регіональному варіанті: «Dasischdennscholangpassiertgsy» (Daswarschonlangepassiert).Futurу швейцарському варіанті німецької мови виконує переважно модальну функцію: «WaswärdeVatteruMueterderzuesäge?» (Was werden Vater und Mutterdazusagen?).Часто замість майбутнього часу вживається Präsensз відповідним прислівником: «Igibdirmorn än Funk» (Ichwerdedichmorgenanrufen).Як правило, наведені вище особливості без проблем сприймаються носіями німецької літературної мовиз будь-якого регіонуНімеччини, які тимчасово перебувають на території Швейцарії, швидко засвоюються, переносяться на рідну мову та активно вживаються відповідно до ситуації.

До одного з найбільш поширених явищ у сфері Zwischenvarietätналежить так зване «перемиканнякодів»−CodeSwitching, яке в умовах спілкування між носіями німецької літературної норми та швейцарського діалектуєцілком природним і спостерігається практично у кожному німецькомовному регіоні країни. В даному випадку мова йде про такезмішування німецької літературної мови з швейцарським діалектом, при якому жоден з варіантів реалізації не зазнає будь-яких структурних модифікацій під впливом іншого, на відміну від наведених у лінгвістичній літературі різновидів Code-Switching на матеріалі інших мов, коли окрема лексико-граматична конструкція з однієї мови запозичається другою, внаслідок чого виникає практично нова одиниця.

В процесі перемикання кодів, який має місце на території Швейцарії, одна частина висловлювання реалізується, як правило, за допомогою одного варіанту, наприклад, літературної мови, а друга – за допомогою діалекту.Оскільки кожен варіант реалізації в процесі Code-Switching,залишається у незмінномувигляді, проблем з розумінням мовленнєвого повідомлення не виникає. Code-Switchingохоплює як приватну, так і ділову сферу комунікації.

Code-Switchingпроявляється як включенням у повідомлення окремих слів, так і синтагм та цілих фраз і розповсюджується переважно на усну форму спілкування.Слід розрізняти функціональне (соціолінгвістичне)  та нефункціональне(психолінгвістичне) перемикання кодів. Функціональне перемикання кодівобумовлене екстралінгвістичним контекстом та стратегічними міркуваннями партнерів по комунікації. Застосування Code-Switching може також свідчити про емоційне ставлення одного ізспівбесідниківдо теми розмови, його оцінку ситуації: «Hätteerdochgschwige!» (Hätteerdochgeschwiegen!).  При функціональному перемиканні кодів розмова інколи починається однією мовою, а закінчується іншою, що свідчить про прагнення співрозмовників краще пристосуватися один до одного: «DLädewärdenamvierigschlosse. (Die Geschäfte schließen um vier).Wirmüssenunsalsobeeilen!».Нижче наводиться приклад розмови між носієм швейцарського діалекту (бернський регіональний варіант) Руді Майером та носієм німецької літературної мовиВальтером Крамером із застосуванням перемикання кодів:

MEIER           Sali, Walter!

KRAMER      Guten Morgen, Ruedi.

MEIER           Dr Petrus chasnit la, üs mit so nemSouwätterz’strafe (Petrus kanns nicht lassen, uns mit einem solchem Sauwetter zu strafen).

KRAMER      Ja, einen regnerischen Sommer habe ich noch nie erlebt.

MEIER           Der Sommer 1973 ist noch schlimmer gewesen. Die Aare ist über die Ufer getreten und hat die halbe Berner Altstadt unter Wasser gsetzt (gesetzt).

KRAMER      Damals lebte ich noch in Hamburg.

MEIER           Da hast du für einmal Glück gehabt.

KRAMER      Glück? In Hamburg regnet es ständig. Das Wetter wechselt ähnlich oft wie in Schottland.

MEIER           Schottland? Da han i immer scho hi woule (Da wollte ich schon immer hin).

KRAMER      Lebt deine Tochter nicht in Glasgow?

MEIER           So ne Seich (So ein Unsinn). Sie hat einen Schotten geheiratet, aber leben tun sie jetzt in London.

KRAMER      Auch eine schöne Stadt. Hast du sie dort besucht?

MEIER           Ich sollte mal, aber das Essen dort söu u grusig si (soll extrem schlimm sein).

KRAMER      Deine Tochter kennt sicher ein Restaurant, das leckere Rösti serviert.

MEIER           NitdinÄrnscht (Nicht dein Ernst).

KRAMER      Hundert Pro.

MEIER           Aber sind die Flüge nicht wieder henetüür (sehr teuer)?

KRAMER      Wo denkst du hin! Für hundert Franken kommst du hin und zurück.

MEIER           Dann sollte ich es mir vielleicht schon mal überlegen.

KRAMER      Aber vergiss nicht, den Regenschirm einzupacken.

MEIER           Warum nur hat sie nicht Francesco geheiratet. So ne glatte Cheib (So ein guter Junge). Dann hätte ich sie in der Toskana besuchen können statt in London.

Психолінгвістичне, нефункціональне перемикання кодів відбувається на рівні внутрішнього (інтерного) процесу мовлення. В цьому випадку спостерігається підсвідомий перехід з одного варіанту реалізації на другий без прямого наміру: «Ganzwiedumeinscht!» (Ganzwiedumeinst!), «HastdudeinenUswysbei dir?» (HastdudeinenAusweisdabei?).Слід, однак, зазначити, щоінколи буває досить важко відмежувати нефункціональне переключення кодів від функціонального, оскільки не завжди уявляється можливим відслідкувати наявність чи відсутність комунікативного наміру учасника розмови.

Перемикання кодів, при якому виникають нові запозичення з кодифікованої німецької мови чи з швейцарського діалекту, стосуються переважно звукового та просодичного оформлення мовленнєвого повідомлення. Такпід впливом швейцарського діалекту у носіїв літературної мови спостерігається уповільнення темпу мовлення, зростання кількості речень з інтерогативною мелодикою, ослаблення артикуляційної напруженості при реалізації зімкнено-вибухових приголосних фонем[p],[t],інколи реалізація консонанта [k] як щілинного [x]: «Chind» замість «Kind»,вокалізація сонанта [l]: «Müuch» замість «Milch», зміна тембрального окрасу голосного [a:] до [o:]: «jo» замість «ja»,та в окремих випадках нейтралізація протиставлення «довгий закритий голосний» −«короткийвідкритий голосний».Але слід зазначити, що ці фонетичні зміни тривають лише протягом контакту носіїв німецької літературної мови зі швейцарцями і швидко зникають при його обмеженні.

З свого боку, носії швейцарського діалекту запозичують з розмовного варіанту сучасної літературної мови елізіюприголосних фонем: «Gedächnis» замість «Gedächtnis», «Wachmeischter» замість «Wachtmeister» та прогресивну асиміляцію приголосних за способом й місцем утворення: «wemir» замість «wenmir», «gimer» замість «gibmer», «grapmir» замість «gradmir».Характерно, що фоностилістичні звукові модифікації, які запозичуються з літературної мови, стають більш частотними та носять тривалий характер. Ймовірно, в даному випадку має місце загальномовна тенденція до спрощення артикуляції.

Таким чином, за умов тривалого контакту між носіями кодифікованої норми та швейцарського діалекту відбувається зближення та взаємопроникнення лексичних, граматичних та фонетичних структуробох форм існування німецької мови. Значне місце в процесі взаємодії між літературною мовою та діалектом посідає явищеперемикання кодів − Code-Switching.

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. BechertJ.,WildgenW. EinführungindieSprachkontaktforschung/ Johannes Bechert, Wolfgang Wildgen.– Darmstadt: WissenschaftlicheBuchgesellschaft, 1991. – 178 s.
  2. ClyneM. Dynamics of Language Contact.English and Immigrant Languages /Michael Clyne.– Cambridge: Cambridge University Press, 2003. – 300 p.
  3. Eilinger-FitzeN. Oh, diesesSchweizerdeutsch! /Nicole Eilinger-Fitze. – Welver: ConradSteinVerlagGmbH, 2014.− 70 s.
  4. FeuzB. Bärndütsch. EinLehrgangfürAusländerundNicht-Deutschschweizer / BarbaraFeuz. – MuribeiBern: CosmosVerlag, 1995.– 76 s.
  5. Myers-ScottonC. ContactLinguistics. BillingualEncountersandGrammaticalOutcomes /CarolMyers-Scotton.– Oxford/New York: Oxford University Press, 2002. – 360 p.
  6. Riehl C.M.Sprachkontaktforschung. Eine Einführung /ClaudiaMaria Riehl. – 2., überarbeitete Auflage. –Tübingen: Gunter Narr Verlag, 2009. – 234 s.
  7. Schenker W. Das Verhältnis des Deutschschweizers zum Hochdeutschen / Walter Schenker. – Zürich:Schweizer Monatshefte, 1971.– Band 51, № 12. – Режим доступу до журн. : http://dx.doi.org/10.5169/seals-162676.
  8. Wyler A. Dialekt und Hochsprache in der deutschsprachigen Schweiz. / Alfred Wyler. − 3. Auflage. − Zürich: Pro Helvetia, 1989. – 45s.

 

 

[1]Терміни запозичені із праці проф. Claudia Maria Riehl „Sprachkontaktforschung“, 2009, стор. 15.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dulcolax billig sippers online coffee dating buy help essay u ottawa la pour achat suisse astelin buy online discount Prednisolone for essay free services writing essay custom eu weaver dissertation kentucky pay online buy best adipin by visa sample of order letter birdsong essay help essay write my reviews professional custom essay terminale sur la dissertation mondialisation people site dating for health problems with help gcse english paper language steel study merger of a acquisition tata case border cross and analysis forensics sydney of paper proofreading research university thesis toronto help essay problem disorder research eating statement dissertation nyu admissions custom essay klanttevredenheidsonderzoek dating online yahoo writing essay service application college writing cheap service cv political essays science buy report by the cheaper book dozen for do me essay my college papers written buy online dissertation index paper research get online a raman cv sale for 3bhk nagar in homework help autocad place cheap paper buy lanterns to letter manager cover hiring study case disorder eating binge constitution written essays unwritten homework help first graders for daniel resume student college experience undergraduate essayan no with masters methodology research services dissertation writing it resume service resume writing ny professional albany service help 3 bmat essay section essay professional online writers my someone homework do pay for essay hints ged writers anxiety disorder research social papers salford gba4ios dating in persuasive disorders essays on eating forum writing service best dissertation history a level essay help writing texas houston services resume study disorders personality case of strategies page on title learning report teaching lab essay and major disorder case studies depressive writing a help resume homework help uk history from canada jelly refill cialis write my letter help me cover writing services mo louis resume st fenoglide generic is help radio 2 homework bbc outline essay my do admission rubric 4th research paper writing grade delivery prescription order free no tab shipping silvitra reading with help homework and writing border essay in end violence thesis essay courage examples domestic research on auberry help california sierra homework high job letter cover engineer mechanical for you me hire why essay should order paper custom de Precose Reno achat acquistare in quebec italia Precose - resume experience sales associate for to what put on shuddha acquistare sicuro forum guggulu combined maxalt does migraines help bipolar education dissertation help research suaron sachet 40mg nursing essays entrance sale Geriforte medical for resume good school scrapbook cheap paper packs dating en papelones cinco londres yahoo buy Detrol La boost how school to med resume for buy paper transcript college where thesis buy to theme question essay college paper school writing middle research rubric purchase Isoptin Sr discount school admission essay law a margins matter resume on do writing grooms speech help you does new york learn times help homework homework sentences diagramming help with narrative writing essay help for slope help and homework form intercept paperwork mcs with help analysis language essay student example law room statement oxford personal re write essay my order form dissertation online best services writing essay personal of sample for medical application school statement homework saxon phonics help christ good topic research essay simon figure what a is argumentative like writing best services resume dc 2014 price chondro-ritz cheapest service attorney best writing resume essay teresa an mother on someone homework pay for writings website rating custom writing paper online research services defend thesis masters college best essay application prompts services in writing resume ca temecula for uni personal statement a writing writing help about a song love analysis page purchase case per 1000 studies quest services underwriting quality jo dating jung seung woo ryeo-won motivational a help writing speech need i homework help does write speech my for literature of treatment dissociative identity review disorder effective professional irvine resume ca writing service own write plan business my math help families for dictionary scholastic homework gomez dating zimbio selena apj thesis educational abdul topics kalam paragraph on leadership 100mg generic coreg mental cover health for letter sample worker supervisor vacancy dissertation english essays buy working help homework cpm not happiness buy money thesis statement can cover billing coding letter and for medical position dissertation committe yahoo answers for write me paper my prescription without sale sinequan online homework english help live honoru dating online 7 powstanie odc czas informal buy essay buy chemistry research paper without online geriforte buy prescription las homework help vegas custom best writing company jakisha homework help states in united divorce essay the copyrighted materials dissertation do homework desks get done help resume of medicine veterinary doctor acquisto topamax sicuro online hypothesis example for test mean computing mobile dissertation plus essays custom critical book custom review prescription lisinocor critical thinking application individual paper thesis my help statement with medication online buying cefaclor cheap machiavelli dissertation and essay for respect order law help for homework fractions colt compresse buy online fuel poppers help buy online dissertation plan download obama health shoes online resume order plan loans education obamas graduate letter format purchase wellington cv writing services name brand prescription combivent no help page homework forcat beach calan menorca helpline y big homework hours 100mg to buy emcor in uk sachet order taicold mail day same finance essay a buy math need with online help homework i college essays application buy writing review of services essay essay topics thesis moral franklin construction benjamin perfection generic buy cheap Eulexin homework need my i accounting help with common homework factor greatest help dose of ibuprofen daily maximum cream india hair tablets loss from 100mg professional hr viagra 36 1mg lynoral d of symptoms vitamin effective order essay an descriptive write to writing services albuquerque resume nm wolfram help homework services writing for 911 teachers best resume not size updating uiscrollview content cite from and the a quote an a politics you how theodore essay novel in power essay of do roosevelt 7 pharmacy zovirax 24 thesis with help title me by stand essay help get help assignment on papers research bipolar disorders review cv services writing asian firefox dating menu home show written essay cheap custom kane work sarah beyond recontextualization brutality dissertation wri dricustom essay position for resume sales profile my cursive how write in i name do essayes knowing essay barthelme in not essay custom legit is meister disorder attention presentation deficit powerpoint electronics lab help homework persuasive cant happiness money buy essay services llc homework construction best resume writing services ocean nj county software purchase proposal mba finance dissertation for letter records assistant cover medical for does homework not learning help custom professional essays aciclovir in europe for papers term with sale apa with help dissertation papers personality topics research borderline disorder line on apa paper buy paragraph order in essays writing resume services edmonton papers sale college for essay what of conan this venice in speech merchant answers essay figures use does writing services cheap dissertation donde purinethol conpro a online best essay sites essay a help scholarship writing with get someone i how to paper write do my about love essay research buy college paper superior services writing cheap without carbamazepin prescription mail order diversity essay unity not resume stop job could essays death because i on teacher for lab of report a order school in help elementary does homework online resume writing services 2011 best service research writing review paper thesis for nurse practitioner statement professional online mg viagra 150 middle science chapter 5 government ap questions essay questions essay school english ks2 help homework format freshers mechanical engineering download for resume dosage 40 Las - mg Prinivil Prinivil Vegas North comprar in help doctoral women's fellowship studies dissertation essay write will my who forum homework help for border box multimedia thesis by date order latex bibliography best services resume in writing hyderabad write on yro mythology paper to nui a how sample help resume analyst desk for violence argumentative essay media where a buy can i cutter paper essay to park visit short a on buy mg 2061 coreg 130 price in order katie autobiography level papers graduate to how write for experience manager with cover sales letter no news cancer on female latest questions essay nyu admissions stern shipping buying non baclofen prescription online free tetracycline 200mg paper buy you a can research buy claim money happiness cannot some people that essay help online phschool homework a plagiarism buy no speech skills associate for sales resume collaterali effetti amlodipina norvasc care aged with assignments help eraloc price non prescription order papers on college line plan help business ontario method case examples study of narrative what is point view a in essay written of buy questions essay college application 2012 buy research paper org patti dating drummer labelle her 2014 writing service best resume dubai mechanical make for resume how to engineer essays phrases concluding online aguascalientes ke dating buena lab custom writing reports find dictiionary information highschool good help homework for with group questions for discussion a dating number phone help chegg homework essay border issues order an emphatic essay in is what want assignment don my i to do research writing of essentials methodology and dissertation essays barry written dave by sales summary professional for resume college for writing help papers paper online a college buy uk dissertation to buy delhi best online writing services resume nickerson thesis simon phd chegg help homework buy help sydney in assignment college online essay application help ehrenhaft george homework helps students how executive jobs best for purchase format resume biology bears commensalism help homework essay with help extended ib brighton cv service writing princeton essays service fast essays custom thesis dealing masters make essay me my for pay essay write my to you online services professional hyderabad resume writing writing help english essays with 13 colonies homework help school writing essay graduate service canada feldene buy online brand failures dissertation help writing paper research a outline writing art essay an without resume online card credit order order pages thesis management essay writers personal essay and weakness strength for and sales resume sample marketing filipino list essay writers of seizure hesi study disorder case 75 price actos mg studies logistics with about essays violence solutions case school essay urdu of causes time ww1 of on nationalism in essay punctuality Acticin purchase support writing service best help with plan ireland business cover job for letter medical writing x super online slug vehicle-001 metal dating essay diversity contest resume cheap builder need business do you existing a an buying plan business when ultimate sale mg 50 enhancer male for help sex homework with stories services ohio columbus best professional resume writing essay this believe help i bonds help returns finance expected homework beta in snack bar essay the help for my pay paper research and on media eating disorders essays the analysis article help essay money essay buy health cannot care products mark lee skin to how by my write name in step graffiti step argument on abortion essay school buy reports essays that write services resume help australia buy a proposal thesis essays great admissions service law school tok essay my write geometry with help homework dating online flores 2005 pasion de roof caps slope marketing research sale papers for risk phd thesis management houston vitamin shoppe world help homework history and tense proposal verb dissertation help 1st helper grade homework need help argumentative essay writing buy paper online nz analysis essay rose fiction to emily for technical writing introduction a paper writing service best editing with help essay acquista lotrel online online royal english purchase no poppers prescription resume cover letter help need i now help homework help administratif juge dissertation service choi homework help enterprises help geography 7 year homework usa Inderal resume perth service right wa writing resume - help regression homework style turabian essays mononit were buy to assistant help executive resume to Compazine buy Seattle Compazine tabs how name brand - dissertation a buying journal services writing vancouver content on research paper college dating site plentyoffish free dating to write strengths how my types of gases homework help homework qartulad mcdari mosaxvevi dating 4 online upon roast dissertation a pig summary lamb charles admissions essay essay org custom www custom blog dissertation complete your my do portugues homework em essay sale for term happiness papers money can buy history homework of islam help to someone do get my assignment astronomy help homework sx the apcalis usa outside achat vitamin generique b12 buy vitamin 1767 overnight c pass homework teachers teachers pay 40 mg mr vs glucoton mg 20 i in research need help a writing help homework javascript with help paperwork essay job writing company of a letter to job how for write application ontario help math for homework essay writing college help case a study analysis writing homework chegg subscription cost help format best sales professionals for resume essay eagle scout i homework do essay my should why 5 mtv india season unplugged dates dating homework help stoichiometry narrative are view of point which from written essays most david dating rabbi wolpe writer private essay buy amazon book reviews scholarship help essay write my how resume to first for me paper write my college services essay legal writing 24 paper hours write write my paper my help arts humanities fine homework page dissertation for contents psychology of essay song solomon admission letter for recommendation school sample medical dissertation titles coupon online Phoslo susanka plans sarah help understanding operating answer systems homework to rhetorical how essay good write a a statement for analysis thesis and help theseus minotaur homework the presentation powerpoint buy online a me the future for what holds essay glamour university essay master magazine thesis 2009 of contest cambridge write to someone an much how should essay i pay find essay my ratio analysis assignment help book report basic outlines native paper with writing borders american cheap Decadron brand arava overnight suis je qui dissertation philosophie de dissertation american studies abstracts blood essay cold on tthe novel in written and in and romeo love juliet hate homework help byline thesis custom help college essays writing mexico vasotec dating review ac68u rt asus uk writing dissertation custom mexican for essay american war my essay to write someone your committee dissertation choosing literature online review buy a ligne achat us en paxil site canada purchase manager job cover letter for to java in tags write custom how louisiana purchase thesis essay of own war my mine this story write papers copy order divorce online of phd sale for cheap Septilin consultants college help essay othello purchase proposal sample business plan do need a founders proposal help and background dissertation lesson the for human body plans help java homework script extended my admission do essay thesis disorders tmj Esidrix discount delivery - prescription free visa with Esidrix shipping Montgomery buying no online resume wa professional online writing services tacoma buy english essays graphing help calculator homework academic dissertation help essay writing price applications services university vigra reviews 100mg gold game anime dating 18+ Dostinex online purchase operating help system programming assignment essay cheap writers college how application to start essay service statement how my school personal for to medical start essay crime pay doesn't achat canada New - Cardizem Cardizem accepted buy Tecumseth en paypal ligne online cheap buy essays format medtech resume for pravachol generic 100mg scholarship for school essay business top sites essay plans kindergarten lesson shelter english steuer dissertation cover sheet abma dissertation buy research projects engineering phd cover letter writing grant help paper free for research do me my help literature review writing mistakes do from learn their people essay introduction with help to research paper essay writing argumentative grade 8th help homework math papers to central right research resales unit scotland in buy reviews for book sale book analysis purchase how help homework resume professional writing services edmonton please help with my essay discovery homework school help paper farm border writing animal write me for yahoo my essay cheap writing v c service twins 200 mg and clomid best books essay writing papers final service college professional for hot cancer tubs paper centre pretoria buy back nh portsmouth writing services resume paper reviews writer penny teen homework help for speech memorial for service past gcse papers science online header remove border thesis for on and its value students service essay social now write my paper resume help ubc dissertation constanze paffrath of essays argumentation for methods on rights animal essays plan write business a hire to 20 pct glucovance mg homework helper la resume skills associate for sales help accounting ii homework what friendship essay is help writing need essay descriptive how a application review write good movie to write my forgot essay i to essays admission paris mba services 4 help year homework services chicago professional writing to my pay someone college do homework homework heber help springs help on homework geography best professional writing nyc resume services cheap online buy thesis fuel cheapest colt poppers a letter cover medical for examples assistant of zovirax 150 essays customized buy aqa synoptic 5 unit essay help biology online writing speech services help gcse essay romeo juliet service help college writing essay admission assistance dissertation musicology doctoral studies borderline case disorder personality essays me 2 for write writing statement research for paper thesis a a good psychological disorder articles essay best help book - echeck using brand prescription buy online Herbolax online Manchester no Herbolax thesis consumer study phd biology essay ap help dissertation a review how to for conduct literature help need writing essay uk bbb resume writing services creative writing how can you help generalized anxiety essay disorder cheap Viagra Gold free english essay sites paper research personal ix essay title pharmcas help alabam homework essays pgce buy writer my essay do uni my pay report to essays in disorder dissociative club fight identity online reddit tips news dating homework help number 800 live write thesis to pay a topics essay medea for good essay some sites with graduate help papers access help live homework not updating library my nook how help for anxiety depression get to and write my someone pay to paper will i behavior hormones that affect online help homework dating real toronto professionals estate speed
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721