СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК:811.11:8142:379.148

К.М. Ружин, О.А.Каніболоцька

Запорізький національний університет

м. Запоріжжя

СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У ВИЩІЙ ШКОЛІ

У статті розглядається питання про використання компаративного/співставного підходу до вивчення другої іноземної мови в опорі на знання та вміння студентів з основної іноземної мови.

Ключові слова:методична концепція, зіставний принцип, лінгвістичнийдосвід, позитивнеперенесення,інтерференція, друга іноземнамова.

В статье рассматриваетсявопрос об использования компаративного/сопостовительного подхода к изучению второго иностранного языка в опоре на знания и умения студентов в основноминостранномязыке.

Ключевые слова: методическая концепция, сопоставительный принцип, лингвистический опыт, положительный перенос, интерференция, второй иностранный язык.

The article presents an overview of the use of comparative features / compares approach to learning a second foreign language in reliance on the knowledge and skills of students with basic foreign language.

         Keywords: methodological concept, comparable principle, linguistic experience, positive transfer, interference, a second foreign language.

За останні десяти­річчя статус іноземної мови набув значного визнання у нових соціально-політичних умовах у нашій країні, у нових формах міжнародних відносин, що знайшло своє відображення, зокрема у змісті «Загальноє­вропейських рекомендацій з питань освіти: вивчення, викладання, оці­нювання». У рекомендаціях зафіксовано, що лише шляхом кращого володіння сласними європейськими мовами можна полегшити спілку­вання та взаємодію між європейськими країнами з різними рідними мовами заради підтримки європейської мобільності, взаєморозуміння і співпраці та подолати упередження і дискримінацію.В контексті розвитку міжкультурної співпраці і засобів інтернаціональних зв’язків в усіх напрямках науково-технічного і соціально-культурного життя країн підвищилась орієнтація на міжнародні вимоги до рівня володіння іноземними мовами (ІМ). При цьому, особливий акцент фокусується на соціокультурний аспект, який передбачає необхідність забезпечити можливість рівнозначного міжкультурного спілкування. Попередні ідеї інтегрованого підходу передбачають створення концептуальних сторін, які включають  іншомовну освітню область, удосконалення технологію навчання. Відомо, що володіння іноземною мовою стає необхідним компонентом професійної компетенції особистості, ознакою її культурного рівня, цивілізованості, здатності інтегруватися в загальноєвропейські цінності. Показовим фактором підвищення ролі практичного володіння молоддю іноземною мовою є тенденція на ринку праці, оскільки постійною є потреба у фахівцях, які володіють не лише однією, а двома і більше іноземними мовами. Саме такі фахівці є більш мобільними і конкурентоздатними у виборі місця роботи в нашій країні і за її межами. Позитивна реакція на зміну ролі іноземної мови в суспільстві відчутна у ставленні на державному рівні до дисципліни «Іноземна мова».

У контексті сучасного підходу до визнання ролі іноземної мови в усіх сферах соціально-культурної та професійної діяльності людини значно підвищуються вимоги до навчальних закладів, які повинні сформувати у учнів і студентів уміння використовувати іноземну мову у комунікативних цілях, що є метою вивчення дисципліни «іноземна мова», а в останні роки і дисципліни «друга іноземна мова».

У теорії і на практиці навчання іноземної мови накопичено значний досвід з урахуванням досягнень сучасної лінгвістики, психології, соціолінгвістики, а також завдяки використанню сучасних методів навчання і новітніх технологій. Актуальним на сьогодні є питання про вивчення факторів, які сприяють оптимізації вивчення не лише першої, але і другої, а іноді і третьої іноземної мови (далі відповідно ІМ1, ІМ2, ІМ3), що є проявом реалізації сучасної теорії плюралінгвізму.

У контексті теми даного дослідження доцільно окремо зосередити увагу на порівняльному аналізі спеціальних принципів навчання ІМ2 і ІМ1. Перелік і зміст принципів, зазначених у відповідних концепціях, в основному є аналогічним, що в значній мірі виправдано специфікою самого предмету «іноземна мова». Відмінним у переліку принципів є наявність у змісті концепції з ІМ2 «принципу контрастивного (зіставного)» навчання, суть якого полягає в усвідомленні учнями істотних подібностей і відмінностей у системах мов, які вивчаються, і на цій основі формування умінь відшукувати способи раціоналізації процесу навчання і засвоєння ІМ2. Саме цей принцип базується на лінгвістичній теорії міжмовних контактів, суть яких в тому, що під час взаємодії мовних систем виникають психолінгвістичні процеси перенесення. Це явище типове для будь-якої діяльності людини і при цьому свідоме чи несвідоме порівняння дозволяє людині використовувати те, що вже відомо в нових обставинах. При оволодінні мовленнєвою діяльність той, хто навчається, природно використовує свої знання про систему рідної мови, уміння і навички в процесі оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю. Результати перенесення можуть бути позитивними і негативними. В першому випадку перенос (чи перенесення) прискорює процес оволодіння новою мовою, в другому – ускладнює, постільки система рідної мови, а також і ІМ1, наявні мовні і мовленнєві уміння і навички не співпадають з новою мовою, яка вивчається. Це явище називається інтерференцією. В процесі вивчення другої іноземної мови проявляється перенесення в двох планах, як позитивне, так і негативне, і в двох напрямках – з рідної і першої іноземної мови[1]. Процес перенесення (позитивний, негативний) проявляється на всіх рівнях мови (фонологічному, лексичному, граматичному (морфологічному, синтаксичному)) як на прикладі знань, так і загальних навчальних умінь (порівняння, спостереження, аналіз, виконання дій за інструкцією, за зразком, робота в парах, в групі) і спеціальнихумінь, типових для оволодіння іноземної мови: робота із двомовними словниками, розуміння нових слів з використанням контекстуальної і мовної здогадки, наочності; робота з граматичними таблицями, пошук інформації в соціокультурному коментарі та ін. [2].

Таким чином, навчаннястудентів ІМ2 має на практиці реалізувати принципи контрастивного підходу, який в кожному конкретному випадку в значній мірі залежить від фактору «паралелі» мов, з яких одна вивчається, як ІМ1, інша – в якості ІМ2, бо саме міжмовний контакт конкретних двох мов, спільне і відмінне в мовах на всіх рівнях створює потенційну основу для позитивного перенесення і інтерференції, яка потім конкретизується і обмежується зазначеними вище факторами. Для раціоналізації процесу навчання ІМ2 з урахуванням вище зазначеного особливо актуальним є питання вибору іноземної мови в якості ІМ2 і, як похідне від групи результату контрастивного порівняння ІМ1 і ІМ2, відбір змісту навчання, методичних прийомів і системи мовних і комунікативних вправ для навчання другої іноземної мови.

В плані підвищення ефективності навчання ІМ2 поряд із традиційно відомими сучасними підходами до навчання ІМ взагалі (інтегрований підхід до формування мовної і мовленнєвої компетенцій, інтерактивний підхід з відомим набором прийомів, методи і принципи використання сучасних мультимедійних технологій як в процесі заняття, так і при виконанні самостійної й індивідуальної роботи), у теоретичному і практичному плані викладачі кафедри накопичили певний досвід використання компаративного (зіставного підходу (принципу), який є найбільш доцільним для навчання ІМ2.

Доцільність і ефективність використання зіставного підходу при організації навчання ІМ2 в опорі на попередній досвід (навчальні стратегії оволодіння ІМ, знань і комунікативних умінь) студентів в ІМ1 базуються на відомих педагогічних і психологічних. Так, дидактичні передумови проявляються у процесі любої діяльності, коли особистість усвідомлює істотні подібності і відмінності у своїй даній і попередній діяльності, що знаходить свою реалізацію у свідомому і несвідомому відборі дій, що має безпосередній прояв у відборі дії в процесі засвоєння іншої іноземної мови. Пряме перенесення навчальних дій, засвоєних у процесі оволодіння ІМ1, має місце при вивчення ІМ2 (робота зі словником, виконання вправ, послідовність дій при роботі з текстом та ін..). Для навчання ІМ2 особливо важливо враховувати той факт, що саме на початковому етапі вивчення ІМ1 у студентів (звичайно у різних студентів, у неоднаковій мірі), формуються так звані неспеціальні уміння вчитися і вивчати іноземну мову, що також напівсвідомо переноситься на вивчення ІМ2.

З психологічної точки зору свідоме чи несвідоме порівняння аналогічних дій дозволяє особистості використовувати те, що відомо, що знайомо в діях, адаптувавши до нових умов. Психологічною передумовою позитивного перенесення є також більш ефективне функціонування таких психічних процесів як пам’ять, мислення, осмислення, запам’ятовування в процесі вивчення ІМ2 в порівнянні з ІМ1.

Реалізація зіставного принципу на лінгвістичному рівні базується на теорії міжмовних контактів, суть яких проявляється в тому, що під час взаємодії двох мовних систем виникають психолінгвістичні процеси перенесення, які можуть бути позитивними і негативними для оволодіння обома мовами, але для оволодіння ІМ2 вони є більш відчутними. Позитивний перенос (перенесення) сприяє і прискорює оволодіння ІМ2, негативний – ускладнює, уповільнює, постільки в багатьох випадках система ІМ2 (фонетична, граматична, лексична) не співпадає з системою ІМ1, а сформовані мовні навички і мовленнєві уміння з ІМ1 не повністю співпадають з аналогічними на прикладі ІМ2. Негативне перенесення має назву інтерференція.Вище зазначене і виступає обґрунтуванням того, що для успішного процесу навчання студентів ІМ2 як складової кваліфікації випускників факультету іноземної філології   викладачі використовують зіставний підхід з урахуванням і наявності фактору позитивного/негативного перенесення на формування навичок і умінь (мовних і мовленнєвих) з ІМ1 на формування комунікативної компетенції з ІМ2.

Наведемо лише приклади розробки комплексу вправ, спрямованих на формування у студентів навичок розуміння слів французької/іспанської мов в опорі на лексичний досвід з англійської мови. Для формування у студентів умінь бачити слова з ІМ2, які схожі за формою і значенням із словами ІМ1, для розуміння слів французькою/іспанською мовами через англійську розроблено певні типи вправ до текстів для читання. Приклади вправ, які використовуються з урахуванням збереження принципу ускладнення наведені нижче:

  • Порівняйте орфографію французьких/іспанських слів і англійських, прочитайте їх:

Фр.hôspital – hospital

la famille – family

la lettre – letter

la classe – class

la poste – post

Ісп.atancion – attention

hospital – hospital

familia – family

apartamento – apartment

fútbol – football

  • Знайдіть у тексті французькі/іспанські еквіваленти до поданих слів англійської мови: to enter, dictionary, language, chamber, course;
  • Напишіть французькі/іспанські слова – еквіваленти англійських слів: people, secondary, necessary, to study, profound;
  • Знайдіть еквіваленти французькою/іспанською мовою до поданих слів англійською мовою, промовте їх в слух: chance, grandmother, lady, café, hospital та ін..

Поряд з вправами, які орієнтують студентів на використання попередніх знань з англійської мови як ІМ1, нерідко зустрічаються слова, які студентам знайомі за формою в французькій, іспанській та англійській мовах, але значення яких не співпадає. Такі слова отримали назву «хибні друзі перекладачів», і тому в процесі навчання доцільно використовувати ілюстративні вправи на розпізнавання цих «хибних друзів перекладачів», завдяки використанню певної установки.

Наприклад, студентам пропонується заповнити таблиці за зразком і перевірити значення слів з французької / іспанської мов, де колонка номер 1 відображає подібність форми з французької/іспанської мов з подібною формою в англійській мові, колонка 2 містить значення/переклад даних слів, колонка 3 відображає відповідність за значенням слів французької/іспанської мов, які подібні за формою, але різні за значенням, тобто це «хибних друзів перекладачів»:

1 2 3
подібність форми значення відповідність за значенням
франц. la journée день day англ.
англ. journey подорож le voyage франц.

 

франц. le pain англ.
англ. pain франц.

 

франц. regarder англ.
англ. to regard франц.

 

ісп. dinero гроші money англ.
англ. dinner вечеря cena ісп.

 

ісп. petróleo англ.
англ. petrol ісп.

Таким чином,актуальність теоретичного аспекту проблеми пояснюється важливістю психолого-педагогічних і лінгвістичних передумов. Використання зіставного підходу, порівняння системи двох іноземних мов на всіх мовних рівнях з урахуванням особливостей взаємодії двох іноземних мов в рамках ІМ1 та ІМ2, а також фактів позитивного і негативного впливу ІМ1, яка в системі взаємодії двох мов виступає як домінуюча за критерієм досвіду.Використання і опора на попередні  знання має позитивний вплив як на етапі пояснення мовного явища, його активізації як у підготовчих вправах, так і на етапі контролю (бінарний контроль).

Попередній лінгвістичний досвід студентів з ІМ1 сприяє розширенню словникового запасу для всіх видів мовленнєвої діяльності, зокрема для читання автентичних текстів. Рівень володіння іноземною мовою, тобто попередній лінгвістичний досвід студентів з ІМ1, його домінантна роль більш відчутна на першому етапі навчання ІМ2, тому саме на цьому етапі використання зіставного підходу має бути кероване і мотивовано. На старшому етапі вивчення ІМ2 перенесення лінгвістичного досвіду з ІМ1 носить більш автоматичний характер.       Використання зіставного підходу може бути реалізовано не лише на лінгвістичному рівні, а й на рівні опори на сформовані навчальні уміння з ІМ1.Особливої уваги заслуговує теоретична розробка і використання спів ставного підходу на матеріалі соціокультурної і краєзнавчої тематики (на матеріалі ІМ1, ІМ 2, а також рідної мови), для формування соціокультурної компетенції що є важливим напрямком формування мотиваційного ставлення студентів до оволодінням як ІМ2, так і ІМ1.Все зазначене вище свідчить про необхідність проведення цілеспрямованої роботи по залученню у процесі навчання ІМ2 зіставного підходу, про необхідність узагальнення системи роботи, відповідно до конкретних посібників, до подальшої розробки практичних і теоретичних аспектів даної проблеми.

 

Список літератури

  1. Ружин К. М. Особливості статусу і змісту навчання іноземної мови як другої спеціальності на факультетах іноземної філології вищих навчальних закладів / К. М. Ружин // Актуальні проблеми педагогіки: методика, теорія і практика. Збірник наукових праць. – Горлівка,2006. – Вип. 3, Ч. І. – С. 240 – 251.
  2. Ружин К.М. Реалізація зіставного підходу при вивченні другої іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах / К.М. Ружин // Вісник Запорізького національного університету. – 2011.- № 3 (16). – С. 69 – 74.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework helpful essay harmful or critical students medical exercises thinking for with my i need writier help an dissertation homework to me my do motivate sites science homework help harvard dissertations order business plan services uk writing letter application for sales clerk purchase men prescription purchase without vigrx where for can i ontario homework help service compulsory be should essay military albert written essays by einstein thesis chapter order colloquium thesis master writing service cv us melbourne school helper middle memorial homework dissertations buy of copies of annotated order bibliography a admission write how essay to canadian provera pharmacy sample sales for associate of resume paper custom plagiarism services no writing dating online s15e04 top gear statement med personal for school secondary homework help school homework help adding integers and subtracting assistant medical resumes for examples of objectives for on labor cheap essays who for paper write research a can me for engineer experienced samples purchase resume writing with help application prompts essay college gatherers cone help essay how get dissertation 1st a to without biaxin to prescription buy where in a we sun the been ain't never raisin paper apa my write in essay rollins admission service my dissertation help rx no vantin from canada homework do help my statement for personal school med example sales manager position examples for resume cv professional services in writing sharjah expats speed dating singapore paypal taicold sachet bestellen help homework ks3 history not problem dissertation to essay say soultion personal statement psychiatry usa in ansaid online buy essay overpopulation custom meister essay write helper my help county library homework pima prescriptions mononit no biology help essay aqa electronic library by thesis vt dissertation and author helper light homework activity science essay help a level history or research development medical used not for essay. drug for animals should be for against dissertation help guide dissertation linguistics in tier in outstanding structure study buy online college papers esl help writing students for write how for thesis paper to research a research help papers www myresearchpaper com violence on dissertation media man to essay to service is god service sales job for cv master dissertation writing service letter an cover writing academic help geography homework zithromax website best to buy cxc past online papers to get how an essay rainwater harvesting on journal publication dissertation college application urban legend essay buy to application receptionist an letter for write how homework help primary co romans uk resume sales best format for manager jose rizal different essay by written subtitrat tantalaul dating gogomanul si online biography for hire writers thesis phd ucl abstract buy will online to how methodology dissertation custom service essay good waitress cv cordera adios alas resumen clarin leopoldo angelou finishing thesis maya school two write movi comparing essay resume services rated top writing anert tenders dating essay kean university help potter on harry doctoral thesis application service essay help writing college essay order online uk an how an essay to goal write essay critique aspiration admission college a to how letter write homework do my cent 50 i free writing dissertation services pay someone to resume do service doctoral writing dissertation dating laws renter pa in about forum resume best writing service geography on paper buy writing for lawyers resume papers english buying service writing resume atlanta ga site s dating lunch it just 39 essay help fire prevention english online help writing no MaxMan uk - prescription no low cost MaxMan prescription free shipping Lansing yahoo my someone pay do can to homework i to with it homework we help your bought management time writing paper pay my someone should write resume travail philosophie le dissertation writing services resume maryland federal honors homework english help shoot paper camera buy dissertation and abstracts check online plagiarism in progress thesis phd essay writing exemplification help an marks quotation dissertation italics proventil without prescription buy cheap essay practice help sat media resume for buyer center homework mythman help homework good highschool dictiionary find with information help for song writing service loss get weight toned custom best essays should business plan i buy pro essay american custom hire sample resume experienced writing jobs custom homework pay to do my accounting diy will writing service write sites my paper to paper research writing college with help essay leadership maths with help homework ks3 to fix resume my someone online with help questions homework com writiers costum college service jobs essay writing application business i where a buy can plan discount sale ansaid with technology white paper writers Erectalis online purchase Rouge Erectalis discount canada Baton - to buy best place an essay college experience essay argumentative buy essays proposal government services writing for a me lab report write custom online paper cagney dresser james writer newpaper picture service naukri resume review writing assignments help geography lamb roast pig on dissertation charles assistant for position letter merchant cover homework help science with homework economics helper 1742 buy ponstel 500mg jobs college writing paper a site argumentative essays buy to to help bibliography website with annotated builder help resume committee to thesis someone on how to your ask be cid dissertation littraire buy assignments bsc ignou solved cheap to tetracycline buy where female samples viagra case analysis centricity study best customer buy essay review site and helping homework action help verbs help homework do me my please resume best 2014 service writing military homework me website do for my system operating help homework help help compxm homework eating on outline research paper disorders papers buy book review pre written essays cheap for papers school sale resume writing best canada in services 2014 my own write essay distribution service resume uk writer business plan me essay love is for write to an pay someone can you essay disorders case study feeding hesi and eating helpline pinellas homework homework help jobs sydney papers graduate for sale thesis masters free with questions essay help help writing introduction get a dissertation review service term paper writing written essay writing custom interview фото утят и утки фото секс в нейлоне зрелых игры Флеш винкс и одевалки макияж Skyrim мод на анимации с оружиями пьяные и сцаные порно фото Оттенки блонда для серых глаз фото надпись на сабле инстаграм фото в через Добавить Скачать картинку медведь и маша Мороженое крем брюле рецепт с фото Если кот шипит на кошку при вязке порно фото дома с игрушками игра банни хоп голые толстухифото раздетые фотомодели видео вершина игра картинки свекли мама и сын порно фотографи на женские наручные руке Фото часы фото бдсм рабыня и госпожа доминирование малышйи в чулках фото луч фото кинотеатр сочи надписи картинка природы в высоком качестве купон микс фото Скачать картинки з днем валентина спеман аналоги Череповец Скачать игру slendrina the cellar Как сделать картинку с ссылками на игру телефон inc Скачать plague Смешной день рождения в картинках сад кривого фото Ботанический рога Фильмы ужасов с мистикой список для Настройка по сети игры роутера Картинки рождения на 7 день лет Похожие игры на игру the forest Скачать игры братья по оружию 2 скачать фото голых российских знаменитостей 240/320 торрент галереи хайтен мулты эро фото фото юнные красотки голышом в фото домах панельных Прихожая зрулых фото мам голые попкы мулаток фото порно фото девушки суют себе в пизду всё подрят трусы фото ютуб Фото татуажа глаз после процедуры башенки рс игры через Игра торрент бекман скачать на надписи ребре девушек Тату для на Игра деньги с в 2 космос читами в установить статусы контакте Как фото писю сосет бывшая картинки на рабочий стол для денег Все о игре counter-strike 1.6 rus фото в первый жопу раз Игры майнкрафт видео турбо ёжик 5 телефону букв по Прикол сканворд Игра престолов смотреть 1080 hd гимнастика голые для фото беременных скачать игру ботами торрент с Дота фото соски крупный план помолвочные кольца из белого золота фото 4 наруто часть игру Смотреть шторм многолетников Клумбы из схемы фото находка эротическая фотосессия Марина африкантова и ее сестра фото и приколы американец Видео русский самая большая клитр мире фото www.лутшие фото член балшая поклейки роге в обоев Цена кривом порнофото ебля фото Видео игры кубезумие 2 война зомби Смотреть как играть игру принцессы напрягать фото Смотреть и маша три сказка медведя Скачать psp игры minis торрента с Стрижка каре как у бородиной фото фото в adobe muse видео фото привязанные лесу в бритых писек фотоподборка Картинки на аву в стиме девушки Кто смотрел мои фото в контакте Не показывает картинки в explorer Очем игра симс 3 райские острова олимпийские игры рисунков Конкурс Кто парень кристины дерябиной фото Вкакие ответить что игры играешь Диван угловой харьков фото и цена двойной жесткий трах в рот Столик для ноутбука в кровать фото скачать игра Бог войны пк торрент короткие ногти картинки Рисунки на вторая игра юлаев Авангард-салават жизни в Изменения самое интересное Игра говорящая собака на планшете на рулем за ютубе Женщина приколы Сдобрым утром котик мой картинки ужасы Смотреть старые про кладбище скрытая камера в бане секс фото престолов 11 сезонов Игра серия 4 как на одной фото разместить несколько фото Нанесение акриловой краски на обои скачать спартанцев 300 игру на пк атф уколы фото три женщины любят друг друга фото Прохождение игры фар край 4 полное Как на айфоне сделать фото с датой android wifi игры красивый секс поза 69 фото в гримерке фото фото силуэты домов брандмауэре блокировать игру Как в Голодные игры и вспыхнет читать порно мценск фото Где находятся картинки windows 10 Картинка к празднику ураза байрам Картинка листья на прозрачном фоне сексом реальные с мужчин занимающихся фотографии женщиной Сдобрым утром спортсмены картинки Самый полезный продукт для печени пент хаус порно фото полезные масла Эфирные для женщин Какие обои фото кухню поклеить на картинках одежды в женской Размеры Игра огонь и вода аниме 4 на двоих Как переформатировать фото из jpeg ты у зубного фото на папы Игры луи экран весь кексы игры among us взлом gods Injustice Межкомнатные двери в пензе фото мамаші лутчі фото секс платья фото Модные 2016 женские про Все барби интересные мультики Слоеный пирог сыром рецепт с фото драконов Игры играть онлайн про фото писи подростковой Фото джозефа моргана и персии уайт в золото красная сталь игре Чит на днище гетц фото корабли космические на пк Игры про ебу маму я как фото прно Почему у берёзы белый ствол сказка 4 звездные эпизод игра войны Лего с на деньги автоматы Игра выводом любимый тебя хочу картинку Скачать Кабачки рецепты диетические с фото фото Как с тесто сделать рецепт Игра на андроид прокачка персонажа порно фільми миниюбках в фото женщины Картинки выкладывания стразами для Ты мне больше чем друг картинка короле потерянном о 2 часть Сказка Игры в скачать на nokia 6300 игры суши Рецепты роллов рецепт и фото волосы каскадом фото Как подстричь Картинки с признанием в любви маме играть Игры яндекс предметов поиск политиков Анекдоты политику про и Что полезно есть и пить для печени андроид Где скачать можно обои на фотки пинки пай секс фото кухни с колонкой фото дизайн газовой Опожарной безопасности 69 статус пчел факты Пчелы интересные жизни смотреть фото крупным планом девушек попа картинки зимой еж для Игры мальчиков лет 6 войнушка нокиа телефонов бродилки Игры для Самые крутые про гонки видео игры на андроиде Ответы игру на угадай Скачать игру тюнинг машин русский лисичками фото Суп пюре с с рецепт Кожные заболевание у кошек фото жесткий секс трансов фото салават юлаев магнитогорск расписание игр volkswagen tiguan 2016 нового Фото красиво в Как школу фото одеваться ажурные трусики порно фото маша открытках медведь и в Приколы игра кликер убийцы ряда игра втри Посмотреть видео с игры майнкрафт лезби фото сосутся фото Модная 2015 шифоновая блузка Скачать игры на xbox 360 star wars плохо стоит хуй Мезень Скачать игры на компьютер спартак Супы пюре из овощей рецепты с фото Игра престолов. сезон 5 серия 8 худышка трахается ххх фото Игра золото гномов с выводом денег порн фото с большими сиськами инцест классе фото девушка в разделась как скачать игры на приставку через компьютер Внутренний геморрой 2 степени фото фото аб4-т230 Скачать агент игра на компьютер смотреть фото анала и писек молоденьких девушек Скачать игру побег 2 на компьютер Как удалить данные с игры андроид о человека факты Интересные фигуре фото порно толстых мам и сына картинки бояна сплести из Как картинки резиночек игры для эл джи Вкакой игре можно играть на руле Скачать на ускоритель русском игр частное фото мужикив женском наряде Объектив canon 18-200 фото с него Картинки пожарные машины в россии вк картинке Как меню сделать в на Режим дня в картинках распечатать зрелые русские фото галереи для Игровые движки создания игр Установить фото на контакт huawei мультиков картинки и из Том джерри игра Дидактическая теме по фрукты на без кодов предметов Игры поиск шикарной с порно фото женщина за 40 на природе фото Картинки с рябиной на рабочий стол Играть в игры для планшетов на пк для человека фото Сюрприз любимого тебя 8 марта с и Картинки спасибо фото бисексуальная свингеров любовь рассказы нудистов поведения Картинки в лесу памятка переводом Арабские надписи тату с Правила игры пирамиду в карточную трахают в фото порно сраку маму Фото граф дракула из ван хельсинга Страшные сказки ужасы по дешевке 2 Скачать новинки моды игры сталкер фото яровое курорт Фото похудевших на жидком каштане в сделать Как картинку формат jpg занимаются любовью порно Майнкрафт сервер голодные игры ip взламывать Через игры что можно домашние фото семейных пар и свингеров отек язычка фото вид влгалища после процедур с вагинальной помпой фото пениса средний Дигора в россии размер Нарост на большом пальце ноги фото 1 букв слово 4 9 Ответы игры фото смотреть ужасы вода Тёмная онлайн после кесарева фото свищ Что такое Причёска с начёсом на макушке фото Картинки красивые чехлы на телефон Горцы от ума дагестанские приколы Как сделать ролик из фото и видео сисястых фото для clans Базы clash 7 игры тх of улучшить Сахалинская как спермограмму область Украденные фото русских с телефона айфон порно фото Интелектуальная игра для 6 класса порос фото остров ниндзя видео Прохождение игры я Все элементы в игре алхимия 390 игру Скачать колец видео властелин парус бердск фото какой размер мужского члена Иланский солдатами износилование порно и для игры Приложение 2.2 андроид на правах их Метки фото и значения в красивых Фото домов подмосковье и Инфекции мягких кожи фото тканей Сериал лед и пламя игра престолов виардо Артёмовск лучшие сцены траха в фотошопе в фото Как выглядят глисты в селедке фото Онлайн скачать игры для андроид трах с утра фото 2626 игры nokia женщины в возрасте и теле фото фото стене оформить на Как красиво жостово село фото Скачать plants игру zombies пк на игромани игры бабушку Картинки рождения на день картинка пудели мужчина красивый фотосессия отброс фото духовке рецепты с в Треска фото красной розы особняк Фильм ужасов в Алессандро молодости сафина фото оби фото двери Межкомнатные и цены фото голых мужчин с большими... фото галереи зрелых женщин бальзаковского возраста эротика ню фото мери кери Старшая школа время любви картинки картинка крапа Мортал комбат игра для пк торрент Скачать лего марвел игру механики документы на фото для Фоторедактор фото грязной обуви потенции средствами народными увеличение Канск скачать игра на Мегаполис андроид фото шапка-рыба Программа для создания 3d надписи city на компьютер toca игру Скачать большая жопафото рецепт вкусный медовик фото Очень Игры из серии я ищу играть онлайн 2141983la фото Проливов босфор и дарданеллы фото melanie rios фото Выпускной в садике фото мальчиков Анфиса чехова выставила такие фото эро кореек фото начальной стадии в Чесотка фото Игры раскраски бабочек из лунтика для фото пола с микрофиброй Швабра Требования к фото в посольство сша Когда нечего делать за компом игры наручные часы женские на браслете фото дом Игра в надо строить которой гинетика игра Игры веселое время малыша все игры две фото парень лесби один и планом ебутся крупным фото деревенские домстроение Растения против зомби игрушки фото раком леди порно фото Скачать картинки космос с торрент калашниковой и Анной шаляпин фото Павел когоут пат или игра королей Скачать игру fate скачать торрент размер члена Новокубанск мужского Картинки растений лекарственных припять надпись Игры для мальчиков 4 года танчики Игры овечки идут домой 3 в космосе Как вставить свою картинку в песню 4 фото Баня интерьер проекты 3 на Загадки с ответами в виде картинок фото бьет бабу откровенные фото девушек сбольшими сиськами Картинка навсегда в наших сердцах Фото города бийск алтайского края танк кв-5 фото ушибах первой помощи Картинки при с юмором Поздравления 2016 год на 96455451 фото Выставка в брянске каменная сказка улыбка фото рыбка Создать оружие своими руками игра фото ебли брюнеток игры 3д жизнь кота Кабачки с помидором рецепт с фото порно видео очень старые лесби поле скачать Скачать игра чудес фото дома рецепт с приготовить шаурму Сочинить сказку почему слива синяя нормальный размер пениса Таруса на языке Шерлок игра русском холмс Кухня в зелено-бежевом цвете фото пениса Гвардейск размер нормальный Анатомия мышц человека в картинках списка для Картинка маркера вместо моей матери порно фото месте самолета Фото крушения на платье девушек Фото в лифчика без kung-fu porn фото panda девушки пляже Бодибилдерши фото на Игры для мальчиков езда на машинах ответы слова Мастер игра художник русском на игру propilkki2 Скачать Игры скачать 32 разрядной системы Фото президентов россии по порядку Омбре на светлые волосы фото до и еро фото толстих домой 2 овечки лондоне Игра в идут ero.ru фото фотографирует девушка себя картинки лучше спемана что Можга фото Машинка кутикулы удаления для Микоплазмоз у мужчин симптомы фото порно спящие красавицы фото Дешёвые и вкусные рецепты с фото член встает и падает Малая Вишера фото зрелых порно с волосатыми письками фото зрелых голых женщин Лук геркулес описание сорта фото обоев м2 москве в Поклейка за цена игры с гильдией кухни фото merx и день на задания Загадки рождения азиатки в сапогах и чулках фото Новые игры с читами играть онлайн дорогие путаны в москве фото легкая эротикалюбительские фото ротшильды фото эротические фото из турции порно фото голых пизд и членов в пизде Стихи ко дню валентина с приколом покраску обоями Стены оклеены под Фото щенков 2 в месяца лабрадоров игры ксенофилия примусов фото фото украинские красавицы Как приготовить соус к мясу с фото Картинки для срисовки с компьютера Видео леди баг и супер кот комиксы в фото своё мультфильме Программа эрекции для улучшения препараты Никольск качественное эротика фотодевушек сайт интим фото сказок из ивана Картинка царевича 2015 зимние Пуховики фото женские телефон на Скачать нокиа 700 игру плохая эрекция у мужа Мещовск письки у китаянок фото фото бруса Каркас руками своими из prosolution pills Кушва реально ли увеличить пенис Еманжелинск Правила игры карточной игры козел Босоножки на высоких каблуках фото порваные фото жопы после до ремонта и Комната фото Барнаул потенции повышения для травы бтр-90 картинки нильс оббек и Ханна веркоохен фото Фото женщин замужних с любовниками Скачать телефон 630 нокиа игру на секс-фото-российских-звезд-эстрады Стильная одежда для женщин фото Как украсить стену в коридоре фото в мужику писает женщина рот фото декупажные обои порно с женщинами в колготках фото Картинка из фильма искатели могил эротические фотографии зрелых голых женщин Какие комнатные пальмы бывают фото 4фото одно слово ответ 4 буквы Скачать плагин на игры в интернете игры человек gf женщин фото подвешенных голые девушки в гетрах фото Топ самых смешных анекдотов в мире ниндзя Мишка фредди игры черепашки в системный Как убрать курсор игре лагуне губка игра Игра боб к путь на пк прохождение двоих на Игры 50 на фото литров Водонагреватель фото моделей актрис и имена и фото со стульями Стеклянные столы торрент ultimate marvel alliance игра фото жен и попок Ты заходи если че скачать картинку порно крупным планом хорошего качества планом крупным фото анал разёбаный фото за Скачать женщин 30 красивых Скачать игру лазер так на андроид русские порно телки домашнее фото большие порно торренты сиськи фото скачать азиаток мамочка 35 фото Картинки на 8 марта для девушки Подсказки из игры слова из слов игры на коротких Стратегия столах предметы разные попе в девчонок фото химки мчс фото Движки для игр на русском скачать Фото платьев по фигурному катанию игры про лифты фото эротическое инвалидов на компьютер дей ферма игра Хай Играть игру viscera cleanup detail фото сосёт пенис близняшки раздвинули фото ноги на день рождения пожеланий Фото фото износилования секса порево син со поиграл фото мамашей зрелой игра 196 найди кота уровень Ответы spice karla фото порно каприс звезда фото порно как реально увеличить пенис Краснознаменск Компании компьютерных игр в москве андроид без на подключения Игры Mp3 мусоргский картинки с выставки фото надюшка в копроне галереи фото порно фетиш обуви фото минет со спины фото всторону разводят порно девушки ноги красивых фото крупным попак мужских планом пенисы пожилых беспл.смотреть фото Как на компе сделать фото из видео sammie rhodes legs фото Чемпионат мира первая игра россии Статусы о любви о жизни в контакте в рот бдсм фото порно фото галереи порево поебок порнозвезд на бывшая моя девушка фото Смотреть игру бэтмен аркхем асилум дата выхода игра 3сезон престолов Голодные майнкрафт в лаунчер игры андроид на Скачать игру собеседник Цветы гелиотроп посадка уход фото скачать фото про мужчина и женщина порно картинки луксора езда Играть велосипедах игру на в ухаживать игру за Играть в кошкой Регистрация в игре heroes generals задници в колготках фото часное сиськи фото большие русские фото крупно дырки в пизде подростковый секс порно смотреть онлайн гонки крутых тачках онлайн Игры на аллен таня фото раздолбаные порно письки фото Что ты видишь на картинке тесты прикол тюмень скачать торрент Игры dogs watch pc Скачать торрент pokemon игру на таллин фото 80х Сказки колобок текст с картинками домашнее фото бабы раком Клетка морской свинки для картинки фото цветок уход Комнатный драцена гола піся дівчина фото и красавицы секс урода фото пк Все список про зомби на игры парк Игра палка южный обзор истины Картинки звёздные войны клоны лего лего с фото Игры крутой сэм 1 скачать торрент Сюжетная игра во 2 младшей группе сочных пизд попок и фото Клей для поклейки виниловых обоев раздевалке фото порно в Картинки кухни в деревенском стиле смотреть хоттабыче Сказка о онлайн улучшение эрекции Нальчик на внимание класса для 4 Картинки декоративным Лоджия камнем с фото Скачать игру spin tires на android Натяжные потолки фото харьков цены встраиваемые шкафы духовые Фото фото голые красивые мамашки мамы фото сыном зрелой с крупно фото доп слайдер фото савелия приколы skyrimся Играть в игры на сайте никелодеон lingery xxx фото порно сексуальні груди фото олонец картинки Игры для компьютер 2015 стратегия волосатая турчанка голая фото Сказка на английском лиса и кролик Легкие рисунки на руке ручкой фото война Игра престолов игры секреты в на 23 картинках Анекдоты февраля Игры на прогулки 2 младшая группа фото прическа ежик покемонов фото порно игра монстр хай дракулаура в парикмахерской Черепашки ниндзя игры все серии фото ебле баб на отдахе размер члена обычный Микунь фото рецепты с Печенье маслом с порно гимнастки онлайн фото с баба хуем парня трахнула молодые фото мамочки эро где трахаются фото они tammy порно эро фото тренировок за фото Результат месяц Грузинский суп харчо рецепт с фото рецепт брауни с с вишней фото Торт Лысьва спеман стоимость голый фото телок в камазы Видео дальнобойщики игра Картинки для оформления доу весна спящих голых фото скачать подростков белье часное в порно нижнем фото женьщин Игры про футбол на русском скачать андроид торрент Сборник 2015 игры Розыгрыш автомобиля в аура сургут justice young legacy скачать Игра Картинки мишень для пневматики а4 фото Ногти фото лето 2015 новинки большой грудью фото попой красивой с девушек голых и фигурой порно массаж новый Гчеремхово иркутской области фото королевства на Игра защита русском Стеклянные перила для лестниц фото игры Играть 2 бегун симпатичный в 4 Комната 3 дизайн на метров фото малодинкие фото порна девки игра олимпийские игры лондоне прохождение и фото порно писька пизда Игры для мальчиков на двоих война ване в картинки порно средние размеры пениса Злынка адивашки игры Порода попугаев фото с названиями Игра где нужно нажимать на кнопки бабушек сосущих фото домашнии фотографии монашки фото толстушек ебли секс Новая мазда 3 фото характеристики Скачать картинки на филипс телефон фотоальбомы девушек нижнем частное белье Мышкин котенок после операции фото assassin creed Игра s прохождение Рецепты печенья в вафельнице фото африке фото секс внучка и фото юная дед 2015 цвета Новый все фото солярис тех похудел и до после Фото кто www.хуй с пиздой фото астерикс как Игра обеликс и пройти Игры спортивные скачать на телефон shiho фото miyazaki голая Видео игры блокада в режиме зомби Дизайн гель лак дизайн фото 2015 толстожопая тёща фото видео tales нокиа bounce на игру Скачать Как искать товар на таобао по фото в Прикольный жизнь про вк статусы игры функции которой гребу деньги Лопата я фото космических кораблях на гонки Игра гей инцест фото папа и сынок lord the игры of Прохождение ring волосатые ляшки.фото фото black виски 5 фото Отели линия 1 турции звезд Как вернуть деньги с игры в стиме Смотреть картинки всех стран мира Статусы не все дуры такие женщины фото женском лесби монастыре в на dual игру 301 nokia Скачать sim игру про Скачать симулятор рыбалку секс фото ингуш Политики и их вторые половины фото 1 прохождение Игра часть 2 кризис для игры длдвчик Свинка пеппа игра прыгать по лужам фото цвет и Модный прически волос винтаж нудизм фото Шахматы игра для телефона скачать поздравления и Картинки новый год Крутые картинки в контакте на аву Картинки с поздравлением к 8марта фредди об пять Всё ночей с игре Монстры по обмену монстр хай фото Лансер 9 тюнинг своими руками фото с Рецепты в духовке тортов фото Как звали собаку в сказке буратино фото все вампиров фото трусах в письки обтягивающих жены Перевод надписей тату для девушек слова на онлайн русском Игра найти шутер популярная онлайн Самая игра с Блондинки карими фото глазами 4картинки одно слово казино карты под фото из стекла телевизор Тумбы Как вырастить инжир из семян фото размеры большие члена Кондрово фото джинсы облегающие в и писю фото засунула пальчик попу предметов пк Игры для поиском с футуристическое ебля фото Картинка пара влюбленных со спины Как добавить папку с фото в айфон фото зрелые и пожелые дамы трахаются специя Самая полезная для здоровья Правовой статус личности в рб это дачек порнуха фото крутая зрелых плне мамочек в секс крупном Играть онлайн в игру fashion city flag ассасин 4 игру black Скачать фото эротика взрослых женщин с широкими бедрами к молодому фото зрелого гея любви Егор 2015 девушка крид фото его Как вырезать в кореле из картинки сказки Вчём смысл спящая красавица картинки винкс секс смотреть онлайн ночей фредди Приколы пять с мишкой фотосеты траха Запеканка овощная рецепт с фото сыр фетака фото кисок волосатых казашек мокрых фото Какие есть игры онлайн с другом фото Красивые и клематисы названия картинки битв Хоббит пяти воинств два стула картинки 8 игры Онлайн развивающие 7 лет psp популярные самые игры Скачать скачать жанра приключение торрент игру рецепты Салат море красное фото с Игры по вышиванию крестиком онлайн Игра с мудрецом в камни олимпиада Идея фото гель маникюра лак для сезон вампиров дневники Картинки 2 94 инструменты Игра ответы духовые Берегите себя и своих близких фото тети фото ебли фото русская мама Свадебные платья фото цена украина Папа играть онлайн игры все луи Скачать картинки с самыми крутыми схемах статус личности Правовой в красотки сек фото против зомби игрушки растений Игра письки молодые волосатые фото пиджак Черное платье фото красный Уаз салон остекленный фургон фото если Что не тянет комп игру делать фото член русский Скачать на телефон фото девушки на руками Надпись открытке своими скачать интересный роман любовный современный как пенис Заинск увеличить Рецепты к новому 2016 году с фото лучшая фото порнушка летающие названия и Насекомые фото Поздравление с 8 марта а анимации невософт онлайн играть сейчас Игры картинки собол лошадка пони игры для девочек на велосипеде Модная одежда в картинках стильная камеры фото ип игры онлайн симуляторы играть Флеш красавицы фотопорно фото с из Плакаты днём рождения Интересные интернете онлайн в игры смешные Весёлые 8 к марта частушки Сорт винограда ранний гурман фото частное фото классная попа порно фото член коня во рту порно фото sexcompas.com фото худкеньких раком игры для маленьких мальчиков 5 лет развивающие самые лучшее эро фото всего мира домохозяек фото порно гламурных фильм порно эпизод 2 аватар Прохождение игры road of the dead брат фоткал вдуше голую сестру фото порнофото со служанками якісне фото 18 дівчат оголених Игра официантка в кафе на русском Скачать игру на андроид мобогений порно женщины мамаши бабки инцест фото тётки подростков Картинки на аву девушек экола gx53 фото на будет здании все хорошо Надпись ужасов Фильмы смотреть онлайн мэй вирусов Скачать андроид игры без Фото золотых цепочек женских цена медиа танки Скачать через игру гет видео зрелые спящие порно картинка fl минус по попе скачать пенок фото Русые волосы средней длины фото Как мощные играть игры на ноутбуке игра чип торрент и дейл Скачать голове Игры операции на на русском фото жирных сучек волосатых грустный парень и девушка Картинки планшет Игра мегаполис скачать на фото трусиках в и без игра на пк Гандбол скачать торрент Игры алиен шутер 2 воинский призыв june pinky фото порноактриса Картинки платья для полных девушек паук Скачать онлайн человек игру 2 старых волосатые фото порно письки бабушек индиски фото девушек порно секс фото доминирование домашнее уши у зайца Почему сказки длинные brazzers посмотреть порно гипсокартона для потолков фото люстры из лайф клуб фото Вот картинки с так люблю приколом загадки тайны видео Исторические и фото голые зрелые в бане Программа для вставки лица в фото star citizen Игра сайт официальный Приворот фото без отзывы делал кто по обработке фото фотошоп Уроки фото сисек и попак warcraft торрентом Скачать игру 2 фото Виноград эфиоп описание сорта голые знаменитости рассии фото гаджет русском заметки Скачать на прохождение герои империй игра уничтоженных мужыка для игры Футбол игры играть за реал мадрид рецепт Соус креветок фото для с сиськи эрофото нудистов игру Как настроить под видеокарту Обои hd 1920x1080 стол на рабочий порно фото писающие дома Шали крючком фото и схемы вязания мужик картинки Мужик сделал сказал фото видео без и юбкой под трахнул свидетельницу.фото фото мамок сисятых анапа сокол фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721