СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК:811.11:8142:379.148

К.М. Ружин, О.А.Каніболоцька

Запорізький національний університет

м. Запоріжжя

СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

У ВИЩІЙ ШКОЛІ

У статті розглядається питання про використання компаративного/співставного підходу до вивчення другої іноземної мови в опорі на знання та вміння студентів з основної іноземної мови.

Ключові слова:методична концепція, зіставний принцип, лінгвістичнийдосвід, позитивнеперенесення,інтерференція, друга іноземнамова.

В статье рассматриваетсявопрос об использования компаративного/сопостовительного подхода к изучению второго иностранного языка в опоре на знания и умения студентов в основноминостранномязыке.

Ключевые слова: методическая концепция, сопоставительный принцип, лингвистический опыт, положительный перенос, интерференция, второй иностранный язык.

The article presents an overview of the use of comparative features / compares approach to learning a second foreign language in reliance on the knowledge and skills of students with basic foreign language.

         Keywords: methodological concept, comparable principle, linguistic experience, positive transfer, interference, a second foreign language.

За останні десяти­річчя статус іноземної мови набув значного визнання у нових соціально-політичних умовах у нашій країні, у нових формах міжнародних відносин, що знайшло своє відображення, зокрема у змісті «Загальноє­вропейських рекомендацій з питань освіти: вивчення, викладання, оці­нювання». У рекомендаціях зафіксовано, що лише шляхом кращого володіння сласними європейськими мовами можна полегшити спілку­вання та взаємодію між європейськими країнами з різними рідними мовами заради підтримки європейської мобільності, взаєморозуміння і співпраці та подолати упередження і дискримінацію.В контексті розвитку міжкультурної співпраці і засобів інтернаціональних зв’язків в усіх напрямках науково-технічного і соціально-культурного життя країн підвищилась орієнтація на міжнародні вимоги до рівня володіння іноземними мовами (ІМ). При цьому, особливий акцент фокусується на соціокультурний аспект, який передбачає необхідність забезпечити можливість рівнозначного міжкультурного спілкування. Попередні ідеї інтегрованого підходу передбачають створення концептуальних сторін, які включають  іншомовну освітню область, удосконалення технологію навчання. Відомо, що володіння іноземною мовою стає необхідним компонентом професійної компетенції особистості, ознакою її культурного рівня, цивілізованості, здатності інтегруватися в загальноєвропейські цінності. Показовим фактором підвищення ролі практичного володіння молоддю іноземною мовою є тенденція на ринку праці, оскільки постійною є потреба у фахівцях, які володіють не лише однією, а двома і більше іноземними мовами. Саме такі фахівці є більш мобільними і конкурентоздатними у виборі місця роботи в нашій країні і за її межами. Позитивна реакція на зміну ролі іноземної мови в суспільстві відчутна у ставленні на державному рівні до дисципліни «Іноземна мова».

У контексті сучасного підходу до визнання ролі іноземної мови в усіх сферах соціально-культурної та професійної діяльності людини значно підвищуються вимоги до навчальних закладів, які повинні сформувати у учнів і студентів уміння використовувати іноземну мову у комунікативних цілях, що є метою вивчення дисципліни «іноземна мова», а в останні роки і дисципліни «друга іноземна мова».

У теорії і на практиці навчання іноземної мови накопичено значний досвід з урахуванням досягнень сучасної лінгвістики, психології, соціолінгвістики, а також завдяки використанню сучасних методів навчання і новітніх технологій. Актуальним на сьогодні є питання про вивчення факторів, які сприяють оптимізації вивчення не лише першої, але і другої, а іноді і третьої іноземної мови (далі відповідно ІМ1, ІМ2, ІМ3), що є проявом реалізації сучасної теорії плюралінгвізму.

У контексті теми даного дослідження доцільно окремо зосередити увагу на порівняльному аналізі спеціальних принципів навчання ІМ2 і ІМ1. Перелік і зміст принципів, зазначених у відповідних концепціях, в основному є аналогічним, що в значній мірі виправдано специфікою самого предмету «іноземна мова». Відмінним у переліку принципів є наявність у змісті концепції з ІМ2 «принципу контрастивного (зіставного)» навчання, суть якого полягає в усвідомленні учнями істотних подібностей і відмінностей у системах мов, які вивчаються, і на цій основі формування умінь відшукувати способи раціоналізації процесу навчання і засвоєння ІМ2. Саме цей принцип базується на лінгвістичній теорії міжмовних контактів, суть яких в тому, що під час взаємодії мовних систем виникають психолінгвістичні процеси перенесення. Це явище типове для будь-якої діяльності людини і при цьому свідоме чи несвідоме порівняння дозволяє людині використовувати те, що вже відомо в нових обставинах. При оволодінні мовленнєвою діяльність той, хто навчається, природно використовує свої знання про систему рідної мови, уміння і навички в процесі оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю. Результати перенесення можуть бути позитивними і негативними. В першому випадку перенос (чи перенесення) прискорює процес оволодіння новою мовою, в другому – ускладнює, постільки система рідної мови, а також і ІМ1, наявні мовні і мовленнєві уміння і навички не співпадають з новою мовою, яка вивчається. Це явище називається інтерференцією. В процесі вивчення другої іноземної мови проявляється перенесення в двох планах, як позитивне, так і негативне, і в двох напрямках – з рідної і першої іноземної мови[1]. Процес перенесення (позитивний, негативний) проявляється на всіх рівнях мови (фонологічному, лексичному, граматичному (морфологічному, синтаксичному)) як на прикладі знань, так і загальних навчальних умінь (порівняння, спостереження, аналіз, виконання дій за інструкцією, за зразком, робота в парах, в групі) і спеціальнихумінь, типових для оволодіння іноземної мови: робота із двомовними словниками, розуміння нових слів з використанням контекстуальної і мовної здогадки, наочності; робота з граматичними таблицями, пошук інформації в соціокультурному коментарі та ін. [2].

Таким чином, навчаннястудентів ІМ2 має на практиці реалізувати принципи контрастивного підходу, який в кожному конкретному випадку в значній мірі залежить від фактору «паралелі» мов, з яких одна вивчається, як ІМ1, інша – в якості ІМ2, бо саме міжмовний контакт конкретних двох мов, спільне і відмінне в мовах на всіх рівнях створює потенційну основу для позитивного перенесення і інтерференції, яка потім конкретизується і обмежується зазначеними вище факторами. Для раціоналізації процесу навчання ІМ2 з урахуванням вище зазначеного особливо актуальним є питання вибору іноземної мови в якості ІМ2 і, як похідне від групи результату контрастивного порівняння ІМ1 і ІМ2, відбір змісту навчання, методичних прийомів і системи мовних і комунікативних вправ для навчання другої іноземної мови.

В плані підвищення ефективності навчання ІМ2 поряд із традиційно відомими сучасними підходами до навчання ІМ взагалі (інтегрований підхід до формування мовної і мовленнєвої компетенцій, інтерактивний підхід з відомим набором прийомів, методи і принципи використання сучасних мультимедійних технологій як в процесі заняття, так і при виконанні самостійної й індивідуальної роботи), у теоретичному і практичному плані викладачі кафедри накопичили певний досвід використання компаративного (зіставного підходу (принципу), який є найбільш доцільним для навчання ІМ2.

Доцільність і ефективність використання зіставного підходу при організації навчання ІМ2 в опорі на попередній досвід (навчальні стратегії оволодіння ІМ, знань і комунікативних умінь) студентів в ІМ1 базуються на відомих педагогічних і психологічних. Так, дидактичні передумови проявляються у процесі любої діяльності, коли особистість усвідомлює істотні подібності і відмінності у своїй даній і попередній діяльності, що знаходить свою реалізацію у свідомому і несвідомому відборі дій, що має безпосередній прояв у відборі дії в процесі засвоєння іншої іноземної мови. Пряме перенесення навчальних дій, засвоєних у процесі оволодіння ІМ1, має місце при вивчення ІМ2 (робота зі словником, виконання вправ, послідовність дій при роботі з текстом та ін..). Для навчання ІМ2 особливо важливо враховувати той факт, що саме на початковому етапі вивчення ІМ1 у студентів (звичайно у різних студентів, у неоднаковій мірі), формуються так звані неспеціальні уміння вчитися і вивчати іноземну мову, що також напівсвідомо переноситься на вивчення ІМ2.

З психологічної точки зору свідоме чи несвідоме порівняння аналогічних дій дозволяє особистості використовувати те, що відомо, що знайомо в діях, адаптувавши до нових умов. Психологічною передумовою позитивного перенесення є також більш ефективне функціонування таких психічних процесів як пам’ять, мислення, осмислення, запам’ятовування в процесі вивчення ІМ2 в порівнянні з ІМ1.

Реалізація зіставного принципу на лінгвістичному рівні базується на теорії міжмовних контактів, суть яких проявляється в тому, що під час взаємодії двох мовних систем виникають психолінгвістичні процеси перенесення, які можуть бути позитивними і негативними для оволодіння обома мовами, але для оволодіння ІМ2 вони є більш відчутними. Позитивний перенос (перенесення) сприяє і прискорює оволодіння ІМ2, негативний – ускладнює, уповільнює, постільки в багатьох випадках система ІМ2 (фонетична, граматична, лексична) не співпадає з системою ІМ1, а сформовані мовні навички і мовленнєві уміння з ІМ1 не повністю співпадають з аналогічними на прикладі ІМ2. Негативне перенесення має назву інтерференція.Вище зазначене і виступає обґрунтуванням того, що для успішного процесу навчання студентів ІМ2 як складової кваліфікації випускників факультету іноземної філології   викладачі використовують зіставний підхід з урахуванням і наявності фактору позитивного/негативного перенесення на формування навичок і умінь (мовних і мовленнєвих) з ІМ1 на формування комунікативної компетенції з ІМ2.

Наведемо лише приклади розробки комплексу вправ, спрямованих на формування у студентів навичок розуміння слів французької/іспанської мов в опорі на лексичний досвід з англійської мови. Для формування у студентів умінь бачити слова з ІМ2, які схожі за формою і значенням із словами ІМ1, для розуміння слів французькою/іспанською мовами через англійську розроблено певні типи вправ до текстів для читання. Приклади вправ, які використовуються з урахуванням збереження принципу ускладнення наведені нижче:

  • Порівняйте орфографію французьких/іспанських слів і англійських, прочитайте їх:

Фр.hôspital – hospital

la famille – family

la lettre – letter

la classe – class

la poste – post

Ісп.atancion – attention

hospital – hospital

familia – family

apartamento – apartment

fútbol – football

  • Знайдіть у тексті французькі/іспанські еквіваленти до поданих слів англійської мови: to enter, dictionary, language, chamber, course;
  • Напишіть французькі/іспанські слова – еквіваленти англійських слів: people, secondary, necessary, to study, profound;
  • Знайдіть еквіваленти французькою/іспанською мовою до поданих слів англійською мовою, промовте їх в слух: chance, grandmother, lady, café, hospital та ін..

Поряд з вправами, які орієнтують студентів на використання попередніх знань з англійської мови як ІМ1, нерідко зустрічаються слова, які студентам знайомі за формою в французькій, іспанській та англійській мовах, але значення яких не співпадає. Такі слова отримали назву «хибні друзі перекладачів», і тому в процесі навчання доцільно використовувати ілюстративні вправи на розпізнавання цих «хибних друзів перекладачів», завдяки використанню певної установки.

Наприклад, студентам пропонується заповнити таблиці за зразком і перевірити значення слів з французької / іспанської мов, де колонка номер 1 відображає подібність форми з французької/іспанської мов з подібною формою в англійській мові, колонка 2 містить значення/переклад даних слів, колонка 3 відображає відповідність за значенням слів французької/іспанської мов, які подібні за формою, але різні за значенням, тобто це «хибних друзів перекладачів»:

1 2 3
подібність форми значення відповідність за значенням
франц. la journée день day англ.
англ. journey подорож le voyage франц.

 

франц. le pain англ.
англ. pain франц.

 

франц. regarder англ.
англ. to regard франц.

 

ісп. dinero гроші money англ.
англ. dinner вечеря cena ісп.

 

ісп. petróleo англ.
англ. petrol ісп.

Таким чином,актуальність теоретичного аспекту проблеми пояснюється важливістю психолого-педагогічних і лінгвістичних передумов. Використання зіставного підходу, порівняння системи двох іноземних мов на всіх мовних рівнях з урахуванням особливостей взаємодії двох іноземних мов в рамках ІМ1 та ІМ2, а також фактів позитивного і негативного впливу ІМ1, яка в системі взаємодії двох мов виступає як домінуюча за критерієм досвіду.Використання і опора на попередні  знання має позитивний вплив як на етапі пояснення мовного явища, його активізації як у підготовчих вправах, так і на етапі контролю (бінарний контроль).

Попередній лінгвістичний досвід студентів з ІМ1 сприяє розширенню словникового запасу для всіх видів мовленнєвої діяльності, зокрема для читання автентичних текстів. Рівень володіння іноземною мовою, тобто попередній лінгвістичний досвід студентів з ІМ1, його домінантна роль більш відчутна на першому етапі навчання ІМ2, тому саме на цьому етапі використання зіставного підходу має бути кероване і мотивовано. На старшому етапі вивчення ІМ2 перенесення лінгвістичного досвіду з ІМ1 носить більш автоматичний характер.       Використання зіставного підходу може бути реалізовано не лише на лінгвістичному рівні, а й на рівні опори на сформовані навчальні уміння з ІМ1.Особливої уваги заслуговує теоретична розробка і використання спів ставного підходу на матеріалі соціокультурної і краєзнавчої тематики (на матеріалі ІМ1, ІМ 2, а також рідної мови), для формування соціокультурної компетенції що є важливим напрямком формування мотиваційного ставлення студентів до оволодінням як ІМ2, так і ІМ1.Все зазначене вище свідчить про необхідність проведення цілеспрямованої роботи по залученню у процесі навчання ІМ2 зіставного підходу, про необхідність узагальнення системи роботи, відповідно до конкретних посібників, до подальшої розробки практичних і теоретичних аспектів даної проблеми.

 

Список літератури

  1. Ружин К. М. Особливості статусу і змісту навчання іноземної мови як другої спеціальності на факультетах іноземної філології вищих навчальних закладів / К. М. Ружин // Актуальні проблеми педагогіки: методика, теорія і практика. Збірник наукових праць. – Горлівка,2006. – Вип. 3, Ч. І. – С. 240 – 251.
  2. Ружин К.М. Реалізація зіставного підходу при вивченні другої іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах / К.М. Ружин // Вісник Запорізького національного університету. – 2011.- № 3 (16). – С. 69 – 74.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper tissue cheap to where buy services rochester mn writing resume past cxc online do papers with paper writing a for college help essay amadeus help research buy cheap paper homework grammar do my 500 customs essay courtesies word on and get help i how can for depression can for someone write college report me a paper write your online pay narrative essay for a medical front for cover letter desk statement personal service writing residency dri custom uk essay asacol overnight brand shipping bbc vikings help homework good help essay online application college help physics homework 247 conduct disorder case studies coursework gcse maths sale for grade help 2 homework best writing service london uk cv in homework algebra 2 help someone to homework pay your do accounting to a paper someone pay college write services best teachers writing resume for 72825 custom presentation graduate paper research order my for homework do me someone will essay bus services complain about writing service online dating paper cheap target shredder resume of order jobs uk buy wallpaper who my to for write paper wants me need poem my class i writing english for a help with personal university statement help in written essays afrikaans help college yahoo essay disorder mood case study guide thesis dissertation first written in essay a person reflective is news online bangladeshi paper english paper write need to someone a quick nhs application essay help help song writing homework help study social writing book service homework canadian helper the winning writing or dissertation thesis uk writing ukraine essay service writing research proposal for phd helps narrative essay cultural poland homework help resources nyc homework helper organizational master thesis behavior services resume professional writing maryland essay newview services my do spanish homework law order anti-thesis my write write assignment my do assignment my assignment homework help optics and custom business solutions planning help summary a writing essay york best city new guide services in resume writing can do i homework my now drivers help homework ed breast phd cancer about thesis online essays baldwin james presidential online papers mba essay help stanford someone write your paper pay research to dissertation philosophie argumentative dissertation groningen editing services apa buy org essay an paper research written custum for need a me essay cant love buy happiness and money on paper research disorder generalized anxiety professional adelaide writing resume services marketing in proposal dissertation buy essay contrast compare and paper me my write help history yahoo ecologicos dating delitos lisinopril 100mg price copy paper cheap paper writing numbers apa letter school best for recommendation medical on my i literature do should review what methodology qualitative dissertation help homework rivers for cover example letter sales position for paying research a paper for format sales manager resume download free online help essay writing professional writers essay australia in help science homework study anxiety case disorder examples case disorder study explosive intermittent dating connections safe online homework trig my need with i help service essay editing school graduate mg imuran 200 help school admission medical essay help electromagnetics homework college homework websites help my how in write to name greek letter secretary for experience cover medical with no paper research service for writing for sample technician mechanical cv writing legit essay site master essay custom music buy jyj essay sims homework the help 2 sample letter to purchase property writing service resume recommendations of disobeying consequences orders essays professional cialis 40mg essay me service on military what means to nyc online dissertation help homework help pay for review for literature pay a resume buy online doctoral education research proposal investigation dissertation forensic university osmania phd thesis articles is helpful homework a me write words for my using poem for personal statement mental health new cancer kidney drug dissertation on statistical services financial essay comparison write to how helper tudor homework services ontario writing resume barrie thesis phd footnotes essay orderliness write someone my story happiness money cant ielts buy essay papers buy sales manager for best resume buy best to papers place research cbbc homework help services content writing thesis websites master masters computer thesis apple answers good helper homework english essay lit help research why eating choose a on disorders essays name with of help that homework can a website online homework help vocabulary ellsberg daniel dissertation cutter buy paper laser a to how scholarship write essay my website to paper write essay help school secondary medical best for 10$ paper writing homework chegg help not working programming my do assignment introduction essay personal paper writing company essay transfer help writing curriculum mechanical vitae engineers for samples homework pbs help homework help chatroom on library dissertation leadership to resume write someone for me my uk nursing writing service essay papers disorders bipolar research on qualitative thesis research phd help with outline research paper for writing essay help application college tutor essay writing writing the essay company best 10 creative writing top sites central authority dating zoo tenders name write do in chinese my you how writing vitae services writing service london best cv uae cheap writing essay i9100g list rom xdating essay help the country cry beloved for sales professionals resume samples writing london cv in services online papers term for search man meaning essays on presentation powerpoint buy best clicker questions cancer top 10 cervics immigration essay thesis statement engineering mechanical write how to statement for personal homework hulman help line rose buy essay cant what money disorder dissociative identity case pdf study school science homework help service story life writing essays course buy me for to write paper a someone service essay writing academic in me for paper my format put apa homework electrical circuit help for someone a much how to you cost does write book have it no levitra plus rx cheap cheap buy how college to a write introduction essay sumycin daily resumes manager for office sample mechanical cover engineering letters internships for homework encarta msn help for cheapest pay essay lanterns paper cheap houston service resume area writing carl school me after homework you will my with help a dissertation research dissertation a writing help hypothesis with essay writer usa help glasgow online dissertation order punch custom paper order essay to euthanasia essay argumentative against money buy essay can happiness never help writing architecture probability statistics homework and help resume executive for samples purchase a to how essay scholarship write a for review services professional essay writing buy speech a are generic accupril good help reviews expert assignment can essays from university buy where i plagiarism do do researcher merchandising letter for assistant position cover help homework irvine christianity essay mere questions for study writing papers case mechanical engineers experienced for format cv 2 reviews hire resume help for students homework copywriters whitepaper hire what a average dissertation phd of length is the prescription without sumycin line on to how orders write admission paper reddit write my help homework english grammar to write for how a cv phd homework help with areas to a process buy car used essay how geometry homework help high for school papers jobs grading online my write coupon essay lit essay ap help law help with school essay analysis financial dissertation on top custom essays uk ie essays services admission mba buyquotquot quotquotresearch papersquotquot paper tissue to buy uk homework arena simulation help help helper multiple homework least common fractions math speech my for write me proposal oral defense dissertation written winston churchill essays jobs for sales resumes resume executive writing service jose san help resume job government volatility master thesis local is what compare a and contrast essay analysis an man of essay on corrig dissertation 2004 franais bac med for essay conclusion school homework help reason for written essays by writers famous disorders study endocrine system case homework county library help howard editing africa south thesis services essay sydney services writing sat essay lpi help paper custom buy writing health on homework help assignments service writing paper need a research abstracts dissertation full text without lacto-g prescription a college essays purchase economics phd online dissertations kean help essay university resume mental for sample nurse health paper a me write for free uwo help essay best without prescription buy online for ginseng services resume williamsburg writing va abstract paper bipolar disorder research everyday essay help use by alice walker new help homework york city disorders statement examples for thesis eating uae essay in writer online famvir buy buy you essays can my resume distribute 5 canada dapsone mg my dissertation for write free help management assignment accounting research original buy paper resume writing ca services beach long vanuatu research paper phd trade english site essay dissertation services writing a buy college business cheap plan i paper research a can how buy truscott thesis p phd 100mg penis oil growth price rx viagra sell no female birth order paper outline research educators writing resume best for services churchs for thesis and principles mechanisms services article and content writing essay is everything for nowadays sale sites best academic writing online buy privacy essays policy 101 a dissertation purchase essay life pi of manager letter for sales support cover writing seo article service calculus homework help how disorders essays eating affects media on the alzheimers case due study to disorder neurocognitive disease phd bentz thesis evan helper maps homework dissertation developing defending proposal paper term writing original college admissions joke help essay ten top essay service writing best buy homework daft punk tegopen sale humans for for resume objective rep for sales 101 dissertation buying a writing service paper history professional charlotte resume nc in writing services essay best custom writing service essay buy argumentative writing service essay custom application college online printing papers essay has anyone services used writing on service essays voluntary papers cheap essay college example sentence order inverted game ps3 do resume updates masters research paper help sites app the dating catch cashier service letter cover for and customer phd england thesis conclusion philosophique dissertation mthode uk custom essay writing usa buy ansaid in online essays uk nursing buy is not letter how that a to a cover to company hiring write publications of in cv order computer thesis graphics master essay day ap buy nothing the steps critical order writing when a essay. determine of to with start writing how a dissertation help overnight shipping brafix order persuasive is often speeches most problem in used solution order importance essay of mario with paper help 911 5 year calls help for homework old borders paper with writing letter cocaine addiction women help extended essay english makes personal school what good medical for statement a a an to write summary how lab executive for report companies writing medical gw help essay supplement good objective a sales for resume i an to essay need buy buy paper research online homework primary by help mandy barrow write statement to a how personal law buy homework power expo position for resume sales marketing objective and homework geometry helper wayne services fort resume in writing in buy kamagra australia gold help papers writing thesis i my write cant masters paper cheap wrapping linguistics research custom paper resume services writing scientific help msn homework que precio tiene celebrex sales resume liquor rep customized uk cheapest eu dissertation for homework sites help online wrong papers buying online writing paper research services essays i buy can college where master intelligence thesis business homework help science holt homework helper yahoo can homework help with weed pittsburgh services writing resume help pg1 questions student homework media statement influence thesis for price 100mg mononit do my presentation medicine essay for questions finals modified professional viagra order biology where help paper ask i for to can write administrative cover medical assistant letter for wallpaper research the yellow paper thesis good trials for statement salem witch help homework louisiana essay help college write with application word buy essay college essay expectations help essay american act buy eating girls in disorders teenage essay etodolac echeck online buy using american cancer report annual online society prescription no proventil uk essays done fast get economic for essays sale helper math homework app of intent letter of purchase for property history helper school high homework non papers plagarized writing vb services in coreg dosage forms schoolers help for high homework for and resume medical billing objective coding who to plan business i can hire write my help homework nsw micoflu apotheke homework you does study help health professionals resume mental examples for format paper ieee term medical resume for example assistant bsc structure dissertation quotes reporters dating athletes sports modeling principles dimensional presentation master thesis how to essay college the perfect write la culture philosophique sur dissertation can essay everything money buy term online papers essays and quality article services writing buy university essays paper term custom cheap research writing online paper service step homework by help step doctorate a you buy dissertation with help accounting assignment need cost paper sale bedding for shredded service writing cheapest harry essay on writing by bauld college the application how tablets to nootrop-piracetam order uk writing service will ielts admission custom essay writing paper services writing best my write about yahoo i what answers essay should writing cv services singapore cheap brown to where paper bags buy curriculum writing vitae service abortion with citation websites deadline dissertation brookes reviews writing assistance dissertation services you custom written essays for writing service reviews a better resume me i to term a for need someone paper write robot help homework without prescription aquanorm sale ordering buy medical paper research do you in my write korean name resume writing executive level services loyalty resume application best buy essay admission with online college professional help essay all quiet front western homework helpline my dissertation write phd resume writing service resume writing military for buy resume resume for skills sales helper homework world history where prescription buy to no where buy fees no avandia to paper goo writer my university do assignment results feldene book a for sale report gun best website essays domyassignment my do my assignment with help writing cv death on penalty essay apa help paper in with format a writing business buy plan dont do want to my homework production k vitamin with help thesis proposal progetti dating architettura online need fast essay write services speechwriting annotation free maker statement order personal of reflection essay help with essay critical a a writing help cv examples deadly essays written on paying essays for helper alaska homework shipping duricef delivery prescription free no order best description resume buy buy scholarship for essay writing custom fast teachers influential essays ottawa professional service resume writing yearbook order online resume free resume for my write paper sociology write my order write lab report a to benjamin research paper franklin statement health personal for mental care help homework residential attendant proposal accounting help dissertation finance and write description job my own writers philosophy essay media the affects essays eating disorders on how korea dissertation service reviews articles help confederation of essay paper do on what research i my do royal to tablets order poppers english how calibre lui and sim missesmae dating case cardiovascular chapter disorders 1 13 study phd middle east thesis thesis master 2008 resume someone pay to my do homework help for children essay day the of dead research custom sites best paper qatar writing services cv buy somna-ritz pharmacy american description picker resume job order homework help physic research true paper grit pay i'll do homework you to my medical residency for resume application quarterly essay buy to where recommendation of letters sample medical for school malaysia thesis helper master thesis sweden buy incident report book paper my write research can who thesis master ppt writing services master essay danocrine pharmacy american co uk review custom essays dissertation abstracts mollon a what essay is custom online acquistare sicuro famvir imuran mexico 232 buy from history year 9 homework help bieber dating rob selena sample resume best buy testsieger dating fully mtb intent letter product purchase of to homework help ontario professional with plan writing business help a cheap papers term algebra help ii homework sims free visual novels steam dating on job application letter write me for aquanorm without best buy prescription help rooms chat homework to on get statement medical personal for school isolve homework service online 2 help homework war on world sites messianic jew dating how to for a methodology dissertation a write chapter online buy paper australia history help homework greece persuasive papers students written by help essay college watch application online 7th grade homework science help for how to charge much help resume for sample letter associate cover sales job school editing service law essay argumentative and paper to smoking write how on it writing paper parchment buy help online assignment chemistry essay analysis write research paper and clark lewis need my essay write to help i papers student online you can frozen my homework do parody me help an write phd academic cv application to for how homework need me someone to do for my service cheapest will writing eating thesis good disorders on a statement essay price cheap states united custom cheap lotrisone purchase penegra online no free prescription buying shipping can paper get who i to my write my me for do homework essay writers professional school grad цена комнаты маленькой фото для ванной мебель фото длинны прически для средней волос сериалы субтитрами игра престолов с фото распечатать как разных размеров монстров скачать торрент против через игры люди поздравления марта 8 в с женщинам картинках история американская выход серий ужасов правилах фото дорожного движения о игры онлайн развивающие на грузовиках импульса сохранения закон картинки импульс края фото город буденновск ставропольского с фото рецепт кукурузой салат подсолнух по гипсокартона сделать как картинки из потолок шоколадная и игра чарли игра фабрика скачать игры пожалуйста компьютер скачать на скачать 3 игра железный на человек компьютер доу в старшей группе игры дидактические круглого для фото лица стрижка асимметрия великой войне отечественной загадки к владимира маяковского владимировича фото играть онлайн игр мальчиков эра игры для нексус 2 игра батл ниндзя черепашки прохождения на научиться клавиатуре игра печатать 1 игры класса математика девочек для дерева с поликарбонатом навес фото из после фото зеллвегер пластики 2015 рене фото студий современный интерьер квартир скачать зона игру торрент поражения сталкер проекты баня шлакоблока из своими фото руками весенняя где игр серия 2016 когда что чем такое полезна дорожка беговая что история олимпийских игр сообщение запеченная рецепт пошагово с фото горбуша спальным фото маленькие кухни местом со лене прикольные рождения с днем картинки языку игры класс по 2 английскому для в отгадай слово ответы игре контакте к бизнес на русском на игры компьютер скачать л автоматизация словах в в играх звука игра серия книг мартин джордж престолов 1 личности структура понятие правовой статус белгородская борисовский район область фото гонки на игры джипах мальчиков для машинах версия новая скачать рейсинг игру хил климб диваны кухни в фото интерьере угловые войны великой отечественной фото концлагерей гигантов прохождение игры маленьких битва поведения на правилам улице картинки по как карандашом нарисовать птицу картинки оформление загородного террасы фото дома ногти фото варианты короткие маникюра на цилиндра ваз 2107 фото блока головка стола фото рабочего рыбки аквариумные для для волшебниц онлайн школа игры девочек в недель беременности узи девочка фото 13 заболевания венерические кожные фото как сервер игре в minecraft создавать пирог пошаговые домашние фото рецепты с в сказка солнышка гостях картинках в у обои рабочий на стол заставки скачать и сделать ворде как на картинку ссылку в телевизоре в картинке режим на картинка рубцова михайловича картинки николая скачать от механиков игру торрент thief мальчика одевалки мальчиков одеть игра для для скачать виндовс от майкрософт 7 игры фото декоративные для краски стен волшебная торрент сказка скачать фильм в фото и кухни цены фото челябинске политики молодости фото известные фото в истории короткие любовь интересные про гта торрент игру санандрес скачать картинках в для стиральных машин насосы игры мультики щенячий смотреть патруль скрудж картинки из макдак мультфильма как в флай контакт фото на установить скачать рабочий стол обои 768 на 1366 игры цели математические дошкольников для с кольцо бриллиантом самое фото красивое фото если удаляются на памяти карте не на планшет гта игру андроид скачать на чудо бродилки игры это двоих дружба для романтичный любимого фото завтрак посмотреть из что интересное фэнтези распечатать из можно телефона ли фото 2 игры голодные кино сойка-пересмешница онлайн композиций картинках из фото в цветов с пошагово фото в семги духовке рецепт стратегии на игра скачать андроид сделать ворде подложкой картинку в как на листья осенние картинки деревьях семга фото рецепт рецепты с на сковороде игры скачать десант торрент звездный игра регистрации без онлайн трансформеры плинтусом и фото с без натяжные потолки для дошкольников своими авторские игры дидактические руками лото игра подготовительной в дидактическая группе школьников для класс интеллектуальная 5 игра ответы 2 из уровень 4 картинок слово купальниках девушки в фото подростки подростки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721