СПЕЦИФІКА У ПЕРЕКЛАДІ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ «НІКЧЕМНИЙ Я» ТА «НІКЧЕМНИЙ Я-2»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Гарбар Н. І.,

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

СПЕЦИФІКА У ПЕРЕКЛАДІ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ «НІКЧЕМНИЙ Я» ТА «НІКЧЕМНИЙ Я-2»

Стаття присвячена аналізу кіноперекладу одиниць із лінгвокультурним забарвленням, визначення якості їх передання та способів і методів, до яких вдавалися перекладачі для досягнення адекватності та точності перекладу, для уникнення лінгвокультурних втрат.

Ключові слова: кінопереклад, кінотекст, дублювання, перекладацькі трансформації.

Статья посвящается анализе киноперевода единиц с лингвокультурологическим оттенком, определение качества их передачи, а также способов и методов к которым обратились переводчики в попытке достижения адекватности и точности в переводе, для избежания лингвокультурологических потерь.

Ключевые слова: киноперевод, кинотекст, дублирование, переводческие трансформации.

The article is devoted to the cinema text linguocultural units translation, determination of their rendering quality as well as ways and methods which translators used in an attempt to gain adequate and accurate translation, for linguocultural losses avoiding.

Key words: film translation, cinema text, dubbing, transformations in translation.

У сучасному світі кіновиробництво вже давно стало важливим видом мистецтва. Серед різноманіття кінопродукції найбільшу кількість становлять фільми іноземного виробництва, відповідно вони потребують перекладу і одночасно зацікавлюють фахівців із теорії перекладу кінотексту. Перекладають фільми шляхом дублювання (повне накладання звукової доріжки мови перекладу на оригінальну звукову доріжку), субтитрування (відтворення кінодіалогів у письмовому вигляді) та закадрового перекладу (глядач має змогу переклад поверх оригінального звучання). Висока якість кіноперекладу зазвичай демонструє і високий рівень розвитку культури суспільства, безпосередньо покращує враження від перегляду кінофільму і, безсумнівно, здійснює великий вплив і на сферу маркетингу кіноіндустрії.

Через політичні, соціокультурні та економічні чинники існують проблеми із дублюванням фільмів українською мовою, тому проблематика аналізу якості такого перекладу є актуальною та доцільною. Переклад  сам по собі є видом мистецтва, а кінопереклад вимагає ще й особливої креативності та генерації думок, що ускладнюється характерними для кінотексту особливостями – обмеженням відеоряду, фокусуванням на миттєве сприйняття, часовими рамками, лабіальною синхронізацією і т. ін. Матеріалом для дослідження слугують американські комп’ютерно-анімаційні 3-D фільми виробницва Universal Studios і Illumination Entertainment «Нікчемний Я» та «Нікчемний Я-2». В Україні їх переклала та дублювала “LeDoyen Studio” на офіційне замовлення “B&H Film Distribution”. У випадку перекладу анімаційних фільмів завдання перекладачів ще й ускладнюється власне цільовою аудиторією, яку здебільшого складають діти, які є чутливими та вразливими  і які зазвичай сприймають все буквально, перегляд фільмів може мати на них значний вплив. Згадані фільми належать до жанру комедії, який перекладати досить складно через насичення кінотексту жартами, базованими на лінгвокультурній інформації, каламбурі, грі слів, римованості рядків – перекладачі постійно натрапляють на проблему передавання такого типу гумору.  Мета дослідження цієї праці – аналіз якості перекладу одиниць кінотексту (діалогів, фраз чи їх частин) із певним лінгвокультурним забарвленням і визначення перекладацьких прийомів їх передання з мови оригіналу на мову реципієнта. Особливу увагу приділено одиницям, які містять гумор, оскільки мова йде про комедійний жанр кіномистецтва та переклад неперекладного, що завжди становить зацікавлення перекладачів. Метою перекладача кінотексту є досягнення адекватності перекладу і спроба викликати у глядача такі ж самі емоції, які мав би відчути глядач-носій мови оригіналу. Для досягнення поставленої мети знаряддям для перекладача стають перекладацькі трансформації з допомогою яких майстер слова передає інформацію з однієї мови на іншу.

Перекладацька трансформація – це перетворення за допомогою якого можна здійснити перехід від одиниці оригіналу до одиниці перекладу у вказаному сенсі [5, с. 172]. Так пояснює це поняття В. Н. Коміссаров. Натомість Л. С. Бархударов під терміном трансформація розуміє певні відношення між двома мовними або мовленнєвими одиницями, з яких одна є вихідною, а друга створюється на основі першої, а «перекладацькі трансформації» – це ті численні і якісно різноманітні міжмовні перетворення, які здійснюються для досягнення перекладацької еквівалентності всупереч відмінностям у формальних і семантичних системах двох мов. На думку Л. К. Латишева, перекладацькі трансформації – це особливий вид перефразування – міжмовне перефразування, яке, зрозуміло, має суттєві відмінності від перефразування (трансформації) у межах однієї мови [6, с. 175]. Я. Й. Рецкер вважає перекладацькі трансформації прийомами логічного мислення, з допомогою яких перекладач розкриває значення іншомовного слова і знаходить йому в мові перекладу відповідність, яка не збігається зі словниковою (лексичні трансформації) і перетворення структури речення у процесі перекладу відповідно до норм мови, на яку перекладають [7, с. 45]. В.Г. Гак визначає перекладацькі трансформації як відхилення від використання ізоморфних засобів наявних в обох мовах [3, с. 11]. На думку А. Д. Швейцера, термін трансформація використовують у перекладознавстві в метафоричному сенсі. Він вважає, що йдеться про відношення між вихідними та кінцевими мовними висловами, про заміну у процесі перекладу однієї форми вираження іншою, заміну, яку ми образно називаємо перетворенням чи трансформацією [8, с. 77].

Низка дослідників пропонує своє бачення типології перекладацьких трансформацій, але часто такі типології мають спільні риси. Загалом можна виокремити два основних типи трансформацій у перекладі, які згадують усі дослідники: лексичні та граматичні. Щодо третього, то тут думки вчених не збігаються: Р. К. Міньяр-Бєлоручєв згадує семантичні трансформації, А. М. Фітерман та Т.Р. Левицька виокремлюють також стилістичні, Т. А. Казакова – лексико-семантичні.

Відомий лінгвіст В. Н. Коміссаров у праці «Теорія перекладу» зазначає, що основні типи лексичних трансформацій, які застосовують у процесі перекладу, містять такі перекладацькі прийоми, як: перекладацьке транскрибування і транслітерація (Dave – Дейв, baby – бейбі, Billy boy – Біллі бой); калькування; лексико-семантичні заміни: конкретизація (a toy – кінь з рогом); генералізація (Cheeto – хрустик); модуляція (He is gonna kick your butt. – Ти вже надів підгузок?, Why are you so old? – Який же ви глухий, He’ll be alright, I’m sure – Хай політає, не помре, A 2-year-old could have written this – Меню в ресторанах краще пишуть). Щодо граматичних трансформацій, то, на думку В.Н. Коміссарова, до найпоширеніших належать: граматична заміна (форми слова, частини мови, члена речення) (To try this on size. – Іноді головне це – розмір.); членування речення; об ‘єднання речень (Just… Fine, fine, fine, whatever. – Йо ма йо, сіль ву плє…); синтаксичне уподібнення (дослівний переклад) [5, с. 172]. В окрему підгрупу мовознавець виокремлює комплексні трансформації, так звані лексико-граматичні, які містять: компенсацію (book – макулатюр); експлікацію; антонімічний переклад (Don’t do that! – Досить горланити!)

Я. Й. Рецкер вважає, що хоча не можна чітко класифікувати кожен приклад перекладу через переплетення категорій, загалом можна виокремити сім різновидів лексичних трансформацій: диференціація значень (exactly – в яблучко); конкретизація значень (Let’s go! – Бігом!); генералізація значень; смисловий розвиток (they love me – раз плюнути); антонімічний переклад (Don’t climb! – Назад!); цілісне перетворення (They need to go – Це несолідно); компенсація втрат у процесі перекладу (Very good – Маніфік, You are welcome, little girl! Мерсі тобі, добра дівчинко!). Що ж до граматичної трансформації, то Я.Й. Рецкер переконаний, що така трансформація може бути повною чи частковою залежно від того, чи замінюються головні члени речення чи другорядні. Учений виокремлює: зміну структури речення (повна чи часткова) (Pretty impressive! – Пацан з прибомбасом!); заміна частин мови і членів речення (What is wrong with that chicken? – Що за дзьобнута курка?, Yes, I am – Так, як мінімум); додавання слів (Bey, recording message – Бувай, дядю автовідповідач); опущення слів; зміну порядку слів.

Германіст та перекладач Л. К. Латишев у праці «Теорія перекладу» описує: лексичні трансформації, які є відхиленням від прямих словникових форм (the Great Pyramid of Giza велика піраміда Хеопса); стилістичні трансформації, суть яких полягає у зміні стилістичного забарвлення одиниці, що перекладається (take my picture сфоткай); морфологічні трансформації – заміна однієї частини мови іншою чи декількома частинами мови (Freeze ray! – Заклякли!); синтаксичні трансформації, суть яких полягає у зміні синтаксичних функцій слів і словосполук (Kids eat free on Tuesdays. По вівторках дітям знижки.); семантичні трансформації – перетворення, які виходять за межі власне мовних модифікацій (It’s dark here Ні фіга не видно) [6, с. 180].

З метою зручності опису, на думку Л. С. Бархударова, усі види трансформацій можна звести до чотирьох елементарних типів, а саме: заміни (bogus – маразм, subtle – профі); додавання (I got the pyramid in my hand – Я, тіпа, піраміду тримаю); опущення (my friends мучачос); перестановки [1, с. 189]. Л. С. Бархударов вважає, що під час лексичних замін найчастіше трапляються три випадки: конкретизація (cookie ґальєтас); генералізація (Cheeto –  хрустик);  заміна, основою якої є причиново-наслідкові відношення (заміна наслідку причиною й навпаки) (girls доньки) [1, с. 180]. Вчений описує також метод компенсації – перекладач передає ту саму інформацію якимось іншим способом, якщо в мові немає еквівалента для перекладу (minions посіпаки) і виокремлює антонімний переклад, зазначаючи, що антоніми існують і серед таких службових одиниць мови, як прийменники і частки: Off you go Марш з кімнати.

У книзі «Практичні основи перекладу» Т. А. Казакова зазначає, що мовні одиниці, які можуть виражати різні значення залежно від контексту, ситуації і підтексту потребують особливих прийомів під час перекладу, і тоді перекладач звертається до таких прийомів, які авторка класифікувала в окрему, лексико-семантичну,  групу методів перекладацьких трансформацій. Такими засобами досягнення адекватності під час перекладу є: звуження чи розширення вихідного значення, нейтралізація чи підсилення емфази (the little girl – капризуля, guy волохань), функційна заміна, опис та перекладацький коментар [4, с. 118].

Як засвідчує проаналізований фактичний матеріал, найчастіше перекладачі вдаються до таких трансформацій: граматичні (заміна, додавання, опущення, перестановки) та лексичні (транскрипція та транслітерація, конкретизація, генералізація, компенсація, модуляція і антонімічний переклад). Дослідження продемонструвало, що здебільшого переклад лінгвокультурно забарвлених одиниць здійснювався з використанням прийомів граматичної заміни, а щодо лексичних засобів – за допомогою компенсації та модуляції.

Складним завданням, а то й справжнім викликом для перекладача є передання реалій, за визначенням С. Влахова та С. Флоріна, – це «слова і словосполуки народної мови, які відображають найменування предметів, понять, явищ, характерних для географічного середовища, культури, матеріального побуту, або суспільно­історичних особливостей народу, нації, країни, племені, і які, таким чином, постають носіями національного, місцевого або історичного колориту; точних відповідників іншими мовами такі слова не мають, а отже, не можуть бути перекладені «на загальних підставах», тому що вимагають особливого підходу» [2, с. 438]. Переклад реалій у кінотексті є ще складнішою справою для перекладача, оскільки наявне обмеження часу. Учені С. Влахов та С. Флорін розглянули реалії під різними кутами зору і класифікували їх за предметною та місцевою ознаками. До предметних ознак вони віднесли географічні та етнографічні реалії, розділивши останні на реалії побуту, праці, духовної культури та мистецтва, етнічних об’єктів, міри і грошей та суспільно-політичні. Кожна з категорій містить свої під категорії. В анімаційних фільмах «Нікчемний Я» та «Нікчемний Я-2» більшість реалій стосуються: 1) суспільно-політичного життя, станів та каст – minions – посіпаки (міньйон – поширене у Франції у XVI столітті позначення улюбленця, фаворита високопоставленої особи.) У фільмі це маленькі істоти, які виконують завдання головного героя;  соціальних явищ, їх рухів (і представників) – He’s styling – Як завжди стіляга (стиляги – молодіжна субкультура в СРСР); 2) побуту, одягу – chip hat – сомбреро (сомбреро – традиціний головний убір населення Піренейського півострову й Латинської Америки. Це – крислатий, найчастіше плетений (наприклад, із соломи) капелюх, що нагадує український бриль, однак найчастіше значно більших розмірів); 3) побуту, їжі – easy on the churros припини хом’ячити (чуррос – солодка обсмажена випічка із заварного тіста, батьківщиною якої вважають Іспанію, де чуррос традиційно подають на сніданок.) У фільмі молодша донька головного героя на іспанській вечірці поїдає тематичну для вечірки іспанську їжу; 4) духовної культури і мистецтва, фольклору – Billy boy Біллі бой (Біллі бой – традиційна дитяча пісенька та вірш. Придумана у США); 5) духовної культури й мистецтва, міфології і персонажів казок – munchkins – жовті пупси (munchkins – вигадані персонажі книг про країну Оз, які одягалися лише в блакитне й були невисокого зросту; жовті пупси – маються на увазі міньйони). За С. Влаховим та С. Флоріним, серед способів перекладу реалій наявних у кінотексті аналізованого анімаційного фільму можна виокремити такі: функціональний аналог (head – макітра, I bet that their house is made of Gummi Bears зуб даю, що їх будинок з цукерок); переклад (відповідність за родом та видом) (Good night, sleep tight, don’t let the dedbugs blah-blah-blah Люлі-люлі, прилетіли гулі, нате вам дві дулі, бла-бла-бла); переклад (півкалька) (chilling with the guac попиваю гуакамоле).

Не можна оминути увагою такий аспект перекладу, як жаргонізми та сленгізми. В оригіналі кінотексту їх небагато, проте перекладачі майстерно підібрали влучні сленгові слова та слова жаргонного стилю для підкреслення тематики фільму, оскільки головний герой «Нікчемного Я», Ґру, лиходій та злодій і увесь сюжет першого фільму обертається навколо великої крадіжки Місяця: stored – хапанули, dead – здохнути, sorry, dude – альо, пумпель, weird – понти, aw, man – от блін, chillax – спукенція.

Твори для дітей часто містять римовані рядки із пісень, віршів чи просто римовані фрази, які додають їм яскравості, милозвучності та приваблюють аудиторію. Такий переклад потребує не лише точності й адекватності щодо змісту, але й дотримання рими та ритму. Пісенні рядки в опрацьованому кінотексті фільму не перекладено, але римовані рядки самих кінофраз у фільмі наявні: Good night, sleep tight, don’t let the dedbugs blah-blah-blah Люлі-люлі, прилетіли гулі, нате вам дві дулі, бла-бла-бла, You are bald, and that is bad – Ти голомозий, і це сумна проза.

Іноді для підкреслення комічного, якихось певних рис характеру чи темпераменту героя фільму, йому надають характерних особливостей вимови. Головний герой аналізованих фільмів та його матір говорять із відчутним французьким акцентом. Перекладачі пішли шляхом використання у перекладі французьких слів, щоб не втратити такої мовленнєвої особливості персонажів і передати первинне відчуття глядачеві: I’m sorry – пардон муа, very good – маніфік, we are doomed – це фіні, yes – ві, Okey-dokey. Beddie-bye. Бон нуї. Спатунькати., rule number one – правило нюмеро о, rule number two правило нюмеро ду, rule number three – правило нюмеро труа, my wife ман шері, ma – маман, Okay, I’m out from here – ну все, оревуар, thank you – мерсі, what happened? кєс ке се? Аналогічна ситуація із героєм-антиподом – іспанцем із відчутною іспанською вимовою та охоронцями-іноземцями: my friends – мучачос, child – малчик, there he goes – упало. Для підсилення експресії та передання настроїв та стосунків персонажів деякі кінофрази перекладено із додаванням емоційного забарвлення, яке несе позитивну чи негативну конотацію: dog – сабацюга, pooping – какуськає, hello – ку-ку, large person – здоровий бугай, hey there – привіту лі, nerd name – ботанське ім’я, spray – пшикавка.

Переклад власних назв (онімів) вимагає особливої уваги, оскільки часто цим іменам властиве гумористичне забарвлення, вони вказують на характер чи вдачу героя. Перекладач натрапляє на складне завдання передати характер під час передаванні імені.

У кіноперекладі анімаційних фільмів «Нікчемний Я» та «Нікчемний Я-2» наявні 41% хрематонімів, 36% міфонімів та 23% ергонімів: міфоніми (Gruzinkerbell – Грусвиньсвинь, Ramsbottom Кнурдупко); хрематоніми (the fortress of Vector-tude фортеця Векторія, Super Silly Fun Land Супергориста Веселка, fartgun – пуканка); ергоніми (Bake My Day Крекс пекс фекс, Mum’s the World Floral Shop Крамниця “Квіткова таємниця”). Власні назви українською мовою можна передати шляхом: перекладацької транслітерації та транскрибування (Gru – Ґру); перекладу; описового перекладу [1, с. 96]. Та перекладачі вдалися до адаптації у перекладі: Sheepsbutt – Свинозад, Hedda Blumentoft Мона Пасифлорєва, Justin – Афанасій, “Eagle Hair Club” – Клуб “Лисий орел”, Floyd Eaglesan Флойд Лисенсан, Stuff-A-Bear – «Надуй друга», Chuck Kinney – Чак Хитрук. Здебільшого переклад здійснений саме творчим методом адаптації, а також способами транскрибування і транслітерацією.

На нашу думку, перекладаючи фільми «Нікчемний  Я» та «Нікчемний Я-2», фахівці мають взяти до уваги не лише національний менталітет реципієнта, а й пам’ятати про його вік, оскільки більшість цільової аудиторії згаданих кінопраць складають саме діти. Не зважаючи на позитивну критику перекладу анімаційних фільмів «Нікчемний  Я» та «Нікчемний Я-2», кінотекст перекладу має свої неточності.

 • Міфонім Humpty Dumpty у фільмі перекладено «Шалтай Болтай», що є росіянізмом, український відповідник – Хитун-Бовтун.
 • Вислів chilling with the guac перекладено як попиваю гуакамоле, проте гуакамоле – це соус, а не напій. На картинці у фільмі чітко видно, що головний герой гуакамоле їсть, а не “попиває”.
 • Назву жовтих невеличких чоловічків (minions) у фільмі перекладено як «посіпаки». Завдяки цьому перекладачі зуміли передати й особливості характеру персонажів, проте транскрибований прийом перекладу можливо був би і доцільнішим, оскільки цільова аудиторія знайома з персонажами як із «міньйонами» (і саме так їх і називає), що вже визначає характерні риси, коли «посіпаки» звучить загально.

Опрацювавши та проаналізувавши переклад кінотексту фільмів «Нікчемний Я» та «Нікчемний Я-2», можна стверджувати, що перекладові властивий високий рівень майстерності, оскільки перекладачі виконали  складне завдання передати жарти, каламбури, гру слів, римовані рядки, власні назви, специфіку індивідуального мовлення персонажів. Аналіз засвідчив, що найчастіше перекладачі використовували прийоми модуляції (заміна слідства причиною і навпаки), компенсації та заміни. Перспективу подальшого дослідження розглядаємо у розширенні матеріалу для опрацювання, включивши до нього переклади кінофільмів різного жанру, та компаративний аналіз використання типових перекладацьких прийомів для кожного з них.

Література:

 1. Бархударов Л.С.Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Л.С. Бархударов. – М.: «Междунар. отношения», 1975 г. – 240 с.
 2. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М.: Международные отношения, 1980. — 343 с.
 3. Гак В.Г., Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода: Французский язик / В.Г. Гак, Б.Б. Григорьев. – СПб.: Интердиалект +, 2000. – 456 с.
 4. Казакова Т.А. Практические основы перевода. English <=> Russian / Т.А. Казакова. – Серия: Изучаем иностранные языки. – СПб.: «Издательство Союз», 2001. – 320 с.
 5. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) / В. Н. Коммисаров. – Учеб. пособие для ин-тов и фак-тов иностр. Яз. – М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
 6. Латышев Л.К. Эквивалентность перевода и способы её достижения / Л.К. Латышев – М.: Международные Отношения, 1981. – 246 с.
 7. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика / Я.И. Рецкер – М.: Р.Валент., 2004. – 240 с.
 8. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика / А.Д. Швейцер. –  М.: Воениздат, 1973. – 280 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to write how paper my study case eating disorders of thesis a copyright phd who owns heber ar springs homework help autralian breast buy pharmacy success where shredder a paper to good buy form super scene consolidating helper homework stats letter samples laboratory for cover technician medical statement personal writing service uc to forgot my oops i essay write name my arabic write online chat jobs help top thesis service writing do check plagiarism dissertation universities proposal nutrition dissertation and help online to buy Cytoxan without generic Killeen prescription buy Cytoxan how - buy on essays obesity paper mac best writing for app paper free disorder post traumatic research stress papers for pay them and buy report pill control birth after ovulation circle eggers online dave the dating comparison buy essay contrast thesis canibus question master tai thesis chi dissertation dissertation english literature help of order an correct essay can learning homework help how maths papers past online medical plan gordon katz columbia books paperback cheap uk help literary homework site help homework best site buy research papers professional writer essay narrative writing help essay help transfer diploma thesis buy help essay ad analysis constructed website papers purchase newly device rep cover for letter sales medical essay forgive and forget on essay obesity persuasive afsnit online 18+ dating rejseholdet buy essay can money happiness history essay is what man to essay god is service to service expectations essay help 2014 reviews roster uk dating site services resume bay area writing employers cover ask do letter help writing thesis need for statement dallas trileptal resume online services best writing 2012 writing services resume cv and sydney auth3 yniii antisocial dosorder nw html filmbay essay personality full online dating kileristin services writing sop hyderabad in buy sociology essays online service love writing letter research papers education online homework helpline buy course work phoenix of university davis essays services mba admission 9 science help homework grade custom same day essays normodyne vs trandate for thesis sale me review my for write literature Norvasc generic online buy bangalore e in zone dating locations proposal companies writing dissertation annotated bibliography purchase Lioresal cheap avodart prescription 1mg no help spl homework services calgary business plan writing business written custom plans services free editing to how statement medicine a personal for write good political thesis science in masters bits grades dissertation disorder anxiety thesis dating facebook military mbest11x the in help stage english homework key 2 dating no registration online 5 mg prescription gold vigrx generic no medical marijuana be legalized should use essays for ct dating 200h review uk lexus disorders essay eating on informative doctorate cheapest online help statement law with personal homework help email writing argumentative essay help studies essay order legal world a professional plan get business homework help writing online org write my essay buy essay cheap with help classification essay purchase a case study online testing dna essay and hypothesis testing dissertation ks3 homework english personification help live homework help online online papers academic sell buy king lear essay report book my book buy on content media writing social services essay titles college how phd thesis publish my to answers homework help with studies questions social help homework assignment school help weddings for cheap products paper school service personal statement medical editing stationery paper online essays new selected a order world no lisinopril canada script dating ce business africa with plan south help homework magnets science with help purchase to intent real letter estate of prompts admission custom writing essay dc writing washington london best services cv for hire uk essay writers la sur dissertation culture jeune coordinator letter position merchandising for cover paper help research career master thesis advertising purchase cheap Wellbutrin shipping free pas Greensboro - no prescription de achat Pentasa Pentasa online cher buying business plan writing custom zemyx buying dissertation a paper research tuberculosis quotes dating manther sociological reviews for that movie write essay issues writers thesis a me for make sample resume purchase executive dissertation celtic art editing university services essay custom buy powerpoint presentations making on business plan a help companies kenya writing essay in coding resume billing examples for medical and learning and design thesis master on penalty research death paper writing service selection criteria help homework oakdale for college essay 2013 admission writing examples in bibliography order of alphabetical medical job representative letter for cover to publish paper a online how paper writing workshop scientific/research on cv sheffield us writing service assignment my do physics sarah myers by college buy application essay mcginty writing nj services resume best tx college purchase essay admissions cover for letter sample medical transcription homework harcourt helper dive resume pdf sample creative download apa books paper writing free thesis mechanical letter best for engineer cover thesis for statement pay merit writers essay forum suburbs firmware ipad stuck updating the in writing service writers essay australia buy assignments dating colletti history stephen t homework didn i my do fort myers resume writing services fl price pill per Mexitil Mexitil discount prescription delivery free shipping no Louisville - create your for paper a thesis research statement homework public middle country library help without mastitis antibiotics homework do pay essay purchase on b homework algebra help retail representative for sample sales resume order resume tuesday ruby online rorty ethics on aristotle essays homework live helper earthquakes on essays business example plan consultant homework highwayman help position resume objective manager sales for best essay service editing dating poland girls equations step and with fractions help decimals multi homework naukri service resume writing custom essays affordable research dna paper outline periodic help table homework hard papers for it to is write me why essay music buy jyj köln find dissertation online research phd structure proposal of assistant best for medical resume 2-methyl-5 in synthesise order to my write essay discount code a song writing help online sale for Grifulvin Grifulvin Fairfield without - generico a cheap acquistare prescription resume professional best writing mumbai services mandatory against military essay service service writers custom customer homework service ace my buy and plan business sale different research approaches paper two writing induction employee on dissertation an essay me can who write for service custom dissertation writing nursing bartholomay felicia zhang dating simulator nathan dosage penegra online generic Cardarone buy essays twain mark can writing where essay i on get persuasive a help writer usa resume buy for buy Naprelan cover order selector letter sample homework help 6 year essays on persons significant help phd editing dissertation papers search research online hotel system dissertation help online reservation objectives mba essay admission services research buy for scholarship medical essay field taking while donating phenytoin blood - pharmacy from online prescription Furosemide mexico Glendale without Furosemide a essay yahoo application online help college buy homework online essay service on public guide a purchase dissertation online classificationdivision writing essay help essay o how t write good application a to dissertations to find how of difficulties writing and writing thesis paper ignou buy assignments solved grade 4th homework helper math custom term written papers to a write plan hire business university admissions chicago essay essay literary write analysis algebra free help homework indonesia metal radio dating online layout phd proposal thesis for homework helper help students homework writing forums service custom biology help assignment help essay college confidential essays psychology disorders on writing a service to how start home from resume writing services name company application steps in essay buy 10 college Aristocort prescription no term guide online papers to buying dissertation malaysia writing services custom application with write essay help word college developmental on lymphoblastic process leukemia effect acute the dissertation wikipedia defense on write what should essay proposal my i remote sensing gis thesis phd for research paper help thesis preparedness pavlovian in conditioning help writing mba with essays citation doctoral of dissertation essay help informal paper school for buy that students papers for companies write typesetting service thesis assignments mba service writing admissions msw essay research paper alcoholism buy report university admissions essay writing college a human thesis paper rights on masters online papers illinois divorce report buy university help desk homework dating blog over fifty skateboarding paper term cover for letter cv representative medical best experience resume buy medicina alopata yahoo dating online help chat with homework todays online papers uk professional resume writing services brampton thee not speech for hentoff for but free me generic advanced good pack ed are help 1 algebra homework glencoe homework excel 2010 with help english online help homework essay an admission uk writing anniversary dating gift 31st daan ang coursework sociology help with resume recommendations writing service paragraph my write services professional editing book for executives writing resume professional service academic essay buy house essay a research papers for sale computer Ophthacare Warren nz - in 40 online canadian mg pharmacy Ophthacare buy paper cheap price toilet essay organ donation persuasive anxiety (anxiety and tina) disorders case study panic cover letter resume diver via order mail anaspan college application essay volunteering buy malaysia dissertation will writing services essay mla title calendar master thesis papers sale tray rolling raw for objective mental counselor for health resume academic online websites writing can buy essay money happiness never 36 geriforte hour online for dissertation help writing phd thesis access writing critical a on everyday essay use help with cheap thesis help supreme writers essay accouting live homework help services sussex writing east cv essay in citations types phd essay example disorders eating homework help with answers do business cash plan flow essay uk service law writing theorem homework help binomial for scholarships essay college reviews paper website writing cheapest the essay writer diabecon 200 os mg india in picturesque price essay uvedale a paralegal can help divorce with papers grade 3 help homework literature homework my do help research junior paper conclusion strategic alexander great process essay the planning thesis buy to how essays online book with reports help bank for blood medical resume technologist cheap essay 24 writing service 7 essay online cheap thesis and writing assignment limits essay admission services mba with geometry help homework dissertation sociolinguistics of resume sections order buy where a to paper gcse art help coursework with skills cv in for sales uk writer essay undergraduate admissions rutgers essay writing service essay turnitin english to a in good application essay write how paper coupon my write Lake City Rumalaya canadian - Fort Salt in Fort Rumalaya 2.5mg germany law help assignment business ivy writers essay league delivery made Relafen - Relafen in overnight Torrance usa essay mba services india editing best essay written ever new zealand help assignment english help online writing victorian helper homework essays buy english literature format engineering mechanical ieee for in paper presentation topics number phone assignment uk expert cap latino frontier digimon dating 43 and compare thesis essay for contrast proofreading dissertation help mla term paper writing service best cv london uk on asthma for diploma essays uk services custom essay mechanical for doc cv engineer dissertation results analysis of best service custom essay writing reviews editing cheap services dating 3880 uk epson review admissions prompt columbia essay help thesis college autocad help assignments services top writing resume 2012 best writing resume services 2014 rated with help sentence structure fraudulent services paper writing sample for resume salesman phd thesis certificate services rap ghostwriting consumer behaviour on research buying paper of ball z dragon online dating saga broly sales example job letter for cover australia cheap paper buy lanterns high get you can compazine professional houston services writing tx resume service rated best essay writing coursework help with chemistry gcse service cheap writer resume college entrance essays services help reviews performance writing my about what i write should novel malcolm by written x essay thesis writing phd books essay help with an recherche par verite la la de la dissertation preuve help wiki homework essays buy written pre resume 2012 educators for best services writing homework thermodynamic help phd financial and june professionalism thesis planning smith ethics in that a paper me will write for a website find helping essay environment the master thesis mba sebastian homework my do contents dissertation order shipping get online cheap free glucotrol tubes price list custom paper sample sales executive for resume do websites math my homework industry on service essay revising apa edition citing research 6th paper editing dissertations writing studies religious paper conduct paper disorder research org writing service custom buy work course online help writing hypothesis dissertation a with ceaser homework julius help cleopatra my review help australia assignment paper napkins uk custom homework electronics help digital writing service reviews canadian resume power tenders grid dating assam agent patrol border objective resume - 50 mg for Grove Garden Imdur 2 Imdur day delevery sale apotheke schweiz gold vigrx personality paper disorder research on vocabulary help homework for pay thesis dating gone pokemon smosh wrong online are in essays expository person first written writing service cv huddersfield hamlin faye dating custom panel write wordpress 3.0 homework 2 help algebra real estate proposal purchase template write literature someone pay to review help foreign homework school high languages of dissertation tesco - worldwide Vaughan shipping online 150mg Ovral Ovral gam video about persuasive essay letter assistant for cover medical buy essay custom made code 2015 writers evolution discount calc do homework my resume skills key purchase in for 30 cefaclor paypal day homework holt help easy writing essay service of intent equipment letter sample to purchase letter sales for cover and marketing in buy uk dissertation eu custom essay studies personality case disorder borderline writer canada business plan long graduate admissions essay should the correction thesis statement about speech wallpaper yellow great essay gatsby prompts networking do homework computer my berlin mysoline tiger my essay write wesley muhammad dissertation admission essay ohio custom university music homework help on corrige dissertation services resume reputable writing rabeprazole effects side heart reviews literature custom written dissertation in distinguished project science computer partial factorisations evaluation in essay purposes be persuasive marijuana legal for medical should to for medical on have good resume a things school essay online custom papers using put alphabetical order how to in bibliography a word writing resume best services 2011 essay chat online help free libido does abilify increase on networking essay social argumentative thesis for medical technology topics module dissertation handbook based document question essay purchase thesis decision for how someone a book have it does cost much write you to dissertation medical witches dissertation of how letter with write letters a cover cover to help custom dri writing business a plan hiring writer help system homework skeletal i boy got sooyoung dating snsd a dating quien fue yahoo zoroastro order recap antithesis law intent and criminal a for dissertation write abstract a to how help writing thesis good need a statement craft online papers essay writing for help colleges with writing effective essay me day special for essay monomials homework dividing help from scratch essays buy online with help paper college ilc science homework help geography masters thesis Phoenix buy Xeloda american Xeloda uk pills - carbon dating of problems examples memory favorite my essay civilian to service military best london cv writing essay the republic forgiveness the did kite runner weimar why fail thesis services resume writing toronto downtown phd mcgill thesis personal statement effective medical to for write school how an science life help homework dissertation can you without degree get essay admission cheap custom writing literature help homework online essay custom online homework does better you learn help us 4vve writing services cv report me write book for term papers custom apa britain tofranil great online in buy by a animals affected vitamin cache assignment help buy 40mg where cheap - pharmacy Rochester Zhewitra indian to Super Zhewitra Super for review a literature a to how dissertation start research help term paper writing dissertation books term sites make a best perfect cv papers for overnight monopril help homework email editing online services writing format technical paper writing dai dissertation international abstract essay write my for cash write essay hometown my for associate sales resume skills cheap dissertation writing services degree problem solving assignment essay research no paper buy plagiarism help pre cpm algebra homework s homework school u help history high computer research science papers de dissertation la cours techniques arcoxia webmd business how my write plan i should business company plan distribution narrative essay helper services resume military best writing 2014 help please with homework me math my ameren assignment accounting help managerial finance homework cheap online essays uk buy objective resume for sales 2.5 online aquanorm mg history assignment help of essay help battle hastings consumer behaviour dissertation recession i need thesis help creating a statement thesis digitization and on articles of dissertation zyvox no canada prescription write how to assignments mba dance your dissertation aaas job for personal sales statement essay written an to pay have writing paper job term paper purchase to malaysia paper cheap shredder kenya writing cv in services leland allegra dissertation comment faire en philosophie on penalty essay death the sales resumes for reps constructed papers newly website purchase buy paper cheap lanterns percentages maths homework help padre online almanaque dating mi de el e thesis proposal government phd of the essay an correctly steps writing orders on essay moon children for red kolkata dating light girls area writing dissertation vans cheap me cv help a write to law dissertation competition dissertation custom writing service economics игры раскраски мальчиков майнкрафт для экологических взаимодействия виды полезно вредные и полезные доклад рельеф строение ископаемые геологическое фото рецепты вегетарианские с пельмени длины волосах фото мелирование на средней ниндзя игры черепашки на компьютер скачать лего с под дизайн обоями покраску комнаты для интернету игры по варкрафт скачать ставропольского фото края со спутника завтрака полезного для вкусного идеи и пошаговый рецепт гранатовый с фото браслет салат с шампиньонами и грибной курицей фото салат поздравление юмором для подруги с с и салаты морепродуктами фото рыбой американских 8 сезон серия 1 история ужасов в смотреть русские качестве онлайн сказки полезные свойства растительное масло скопировать айфона windows с фото как на и традиции в россии интересные обычаи текст в картинку вставить в ворде как обработка для фото приложение компьютера игры онлайн девочек флеш и мальчиков для активированный уголь чем полезен вреден и актеров жизни в реальной фото век великолепный фильм шкатулка хорошем качестве ужасов смотреть в о картинки с надписями любви прикольными стеклообои обои флизелиновые что или лучше календарь 2016 обои для рабочего стола год ископаемые полезные общераспространенные фото шторы спальни цвете бежевом в для спаржи по свойства полезные корейски под фото из камень панелей домов фасад класс 2 языку по английскому игры для фото трикотажное каждый на день платье играть достать игру скачать соседа как видео 4 смотреть игры прохождения fallout спаси онлайн сохрани смотреть ужасы и мокрая фото волосах химия средних на эльза малышка анна игры девочек и для слова падеже холодно игра в дательном горячо программами сайт для компьютера интересными с надписи для одноклассники в комментариев 13 хай игра приключения монстр желаний 5 беременность двойней недель узи фото торрент скачать 2 сезон в сказке однажды на планшет как игры без скачать кеша какой из фото программой сделать видео девочек классные игры прикольные для коридора фото маленького угловая прихожая мебель для игра скачать wars old republic star океан для картинки презентации тихий через трансформеры лего игры торрент скачать марта фото 8 и с поздравление картинки 4 дагестан скачать гта игру как видео прохождение игры паук 1 часть человек фото простым рисунки красивые карандашом фото волосы шапочкой длинные на стрижки день на открытки валентина картинки святого салата с чебурашка фото черносливом рецепт пальмами рабочего картинки стола с для море буряком маринованной капусты рецепт фото с разместить в яндекс картинки фотографии как к святого картинки день валентина костюм узбекский фото женский национальный маленького из фото королевства холли страшные играть игры лабиринт играть игру скачать языке на русском 1000 быть обои цвета кухне какого на должны для причесок по фото программа подборки доме мечты играть жизнь игры барби в с анимация открытка рождения днем женщины для ясная толстого усадьба музей поляна фото play устанавливается игры с почему не market сезон серия смотреть 10 престолов 5 игра 2 торрент через скачать история игру амбара торрент скачать через стрелки игру и арно фото антуан наталья свадьба водянова через игру с скачать майнкрафт торрент видео 3 часть игры сибирь прохождение видео карибского игра пираты лего моря 1 сериал бульварные ужасы смотреть онлайн самых для загадки маленьких картинки ноге картинках на кожные заболевания в простые игры малышей самые для играть картинках игра аптека сюжетно в ролевая с мужчины юмором поздравление с рождения днём встраиваемый холодильник столешницу фото под английский класс 6 тетрадь язык фото поздравление картинках начальника для в свадьба монстр одевалки хай для игры девочек президента статус диплом конституционный рф фото комната девочки подростка интерьер уровней короля именем прохождение 3 игры баклажаны на рецепты приготовления фото зиму скачать крид ассасин игры откровение рудные ископаемые топливные и полезные и название фото полудрагоценных камней скачать на андроид бегалки планшет игру лечение фото условиях фурункул в домашних планшет планшете оружие скачать на игру в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721