Специфіка реалізації комунікативного кодексу на сайтах новин

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81`42

Акімова Н. В.

ПВНЗ «Социально-педагогічний інститут

Педагогічна академія», м. Кіровоград

Специфіка реалізації комунікативного кодексу

на сайтах новин

 

У статті розглядаються особливості реалізації комунікативного кодексу на сайтах новин. Визначено, що у прагненні маніпулювати свідомістю читачів автори новин часто нехтують успішністю комунікації.

Ключові слова: інтернет-комунікація, сайт новин, комунікативний кодекс, девіантна мовленнєва одиниця.

 

Акимова Н. В. Специфика реализации коммуникативного кодекса на сайтах новостей

В статье рассматриваются особенности реализации коммуникативного кодекса на сайтах новостей. Определено, что в стремлении манипулировать сознанием читателей авторы новостей часто пренебрегают успешностью коммуникации.

Ключевые слова: интернет-коммуникация, сайт новостей, коммуникативный кодекс, девиантная речевая единица.

 

Akimova N. Specifics of the realization of the COMMUNICATION Code on news siteS

The article is devoted to specifics of the realization of the communication code on news sites. It is determined that writers often neglect communication success to manipulate the consciousness of news readers.

Keywords: Internetcommunication, news site, communication code, deviant speech unit.

 

Однією з найбільш привабливих для дослідника сфер мовознавства сьогодні вважається інтернет-лінгвістика. Мова в інтернеті набуває нового звучання, специфічних форм реалізації, що відкриває можливості для глибокого вивчення традиційних об’єктів. З погляду інтернет-лінгвістики цікавим є аналіз новинного дискурсу, оскільки це один з найпопулярніших інтернет-дискурсів. Новини в інтернеті, як і в реальному житті, оточують людину всюди. Якщо Ви перевіряєте пошту, спілкуєтесь з друзями, то важко не помітити добірку новинних анонсів, що пропонують такі сайти. Існує думка, що новини в Мережі поступово витісняють друковані видання [3, с.114]. Все це є тими факторами, що зумовлюють зростання інтересу вчених до новинних сайтів і актуальність даної теми.

Новинні інтернет-ресурси мають певні особливості: відсутність цензури, жорсткої залежності від формату видання [5]; гіпертекстовість [1, с.4; 7, с.168; 8, с.8; 9, с.21; 10, с.4]; електронна форма, що дозволяє спростити процес друку, зекономити час [9, с.15]; інтерактивність [1, с.4; 4, с.7; 7, с.168; 8, с.8; 9, с.21]; можливість архівування [1, с.4; 4, с.7; 7, с.168; 8, с.8]; можливість електронного пошуку [1, с.4; 8, с.8]; можливість постійного доступу з будь-якої точки світу [1, с.8; 4, с.7; 6, с.15; 7, с.169; 8, с8; 9, с.15]; мультимедійність [1, с.8; 7, с.168; 8, с.8; 9, с.21]; необмежений тираж [9, с.15]; низька собівартість [7, с.169; 9, с.15]; оперативність [1, с.8; 4, с.7; 7, с.168, 9, с.18]; персоналізація (здатність інтернету забезпечувати інформацією згідно з уподобаннями користувачів) [13, с.233]. До мінусів новин у мережі зараховують: нехтування мовними нормами [5]; спрощення мови [5; 8, с.11]; уривчастість, використання жаргону, термінів [5] тощо.

Мета статті – проаналізувати особливості реалізації комунікативного кодексу на сайтах новин.

Під комунікативним кодексом розуміють «певну систему критеріїв (стандартів), за якими розробляють судження, оцінки, та принципи (правила), які регулюють мовну поведінку мовців під час комунікативного акту» [12, с.80]. Зазначені вище особливості сайтів новин безумовно впливають на функціонування комунікативного кодексу.

Як відомо, у складі комунікативного кодексу є два критерії [12, с.80]:

1)      критерій істинності (означає,  що картини дійсності, які репрезентує мовець, як мінімум, не спотворені);

2)     критерій щирості (вказує на те, що картини дійсності, предста­влені мовцем, справді відображають його ставлення до дійсності).

На думку Є. Клюева, «ігнорування обох критеріїв робить контакт неможливим. Однак різні наміри мовців перебувають у складній взаємодії з цими критеріями і неоднаково впливають на контакт. Так, комунікативний (мовлен­нєвий) намір мовця «пустити плітку» порушує обидва критерії. Проте якщо цей мовленнєвий намір презенто­вано вміло і адресат не розкриває підступності партнера під час мовленнєвої взаємодії, контакт відбувається. Комунікативний акт зовні виглядає успішним, хоча насправді його класифікують як «акт здійснено, але він пустий» (Дж. Остін)» [12, с.80]. Такі викривлені акти часто зустрічаємо на новинних сайтах. Проте важко погодитися з думкою Дж. Остіна, що «вони – пусті». Оскільки навіть беззначний текст може мати сенс (за результатами нашого експерименту). Хибні новини теж містять достатньо інформації для читача, а смислове навантаження значно збільшується, якщо реципієнт вміло користується контекстом. Наприклад: «Международные наблюдатели не засекли нарушений со стороны России на украинской границе» [11 з посиланням на Газета.Ru]. Для читача-росянина це заспокійлива новина. Для українця – можливо, обурлива. Для лінгвіста такий текст девіантний (такий, що припускає варіанти тлумачення через неспівпадіння сенсу та значення  мовленнєвих одиниць у його складі), що може свідчити про його неправдивість. Девіантним цей текст стає через використання лексеми «засекли» (за словником у п’ятому значенні «Разг. Заметить, обнатужить» [2, с.344]) замість нейтральної «помітили» (за словником у першому значенні «Увидеть, обнатужить, обратить внимание, подметить» [2, с.333]).

Провідними принципами комунікативного кодексу вважають принцип увічливості та принцип кооперації [12, с.81]. Реалізація цих принципів також може деформуватися на сайтах новин. У классичному розумінні «принцип увічливості» – це  сукупність соціальних умінь, головна мета котрих – створення умов, за яких комуніканти в межах контакту відчувають доцільність (підтвердження) своїх мовленнєвих дій [12, с.81]. Щодо принципу кооперації – коли співрозмовники, що належать до однієї культури, керуються певними припущеннями, що можна сказати і чого не слід говорити в тій чи іншій ситуації – то існує чотири максими [12, с.87-89]:

 1. Максима повноти інформації – не менше і не більше, ніж потрібно.
 2. Максима якості інформації – намагайся, щоб висловлення було істинним.
 3. Максима релевантності – не відволікайся від теми.
 4. Максима манери – уникай незрозумілих висловів, неоднозначності тощо.

Ці максими майже завжди різною мірою порушуються на сайтах новин. Обсяг інформації, що містить новина, визначається не потребами адресата, а політикою сайту. Для прикладу порівняйте: «В Москве осталось снести 255 пятиэтажек» та «Запад в ступоре: что опять замыслил Путин». Ці новини з одного випуску Рамблер.ру від 27.07.2014. Проте перший текст – неідеологізований та цілком зрозумілий, тоді як другий – політичного змісту, незрозумілий зовсім, навіть не несе нової інформації. Якщо дешифрувати девіантні мовленнєві одиниці, то зміст другого тексту зводиться до «У Западних країнах не знають, що задумав Путін». Нічого нового. Ще Ф.Тютчев у 1866 р. писав про це: «Умом Россию не понять…».

Максими якості інформації та релевантності порушуються, коли нам анонсують одну новину, а посилання пропонує іншу або взагалі не новину. Наприклад: «Неожиданный поступок Ротару восхитил всю Россию» [11]. Скориставшись гіперпосиланням (http://otvetin.ru/rotaru.html), дізнаємося, що один з фанів співачки пропонує їй одружитися, проте Ротару серйозно цю пропозицію не розглядає та лишати кар’єру не збирається. Що ж такого несподіваного та захопливого у цій новині? Нічого. І автор це розуміє та навмисно викривляє факти, щоб заінтригувати побільше читачів.

Дотримання максими манери не властиве для сайтів новин. Проаналізувавши більше 9 тис. заголовків, ми встановили, що більше 5 тис. з них містять незрозумілі вислови, неоднозначності, непотрібне багатослів’я, тобто те, що ми називаємо «девіантні мовленнєві одиниці».

Отже, реалізація комунікативного кодексу на сайтах новин має свої особливості, що зумовлені специфікою новинних сайтів та ідеологією їх авторів. Використовуючи девіантні мовленнєві одиниці, продуценти прагнуть маніпулювати свідомістю читачів, нехтуючи при цьому істинністю, щирістю та кооперацією. Такі маніпуляції виявляються успішними за умови відповідної організації контексту.

Література

 1. Батманова С. Г. Сетевые СМИ: факторы эфективности : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10.01.10 – «Журналистика» / С. Г. Батманова. – Воронеж, 2004. – 14 с.
 2. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб. : Норинт, 2009. – 1536 с.
 3. Горошко Е. И. Влияние социальных медиа на коммуникативные процессы / Е. И. Горошко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Философия. Социология». – Симферополь, 2010. – Том 23 (62). – №3. – С. 111–117.
 4. ДвойнинаЕ. В. Речевая манипуляция в интернет-дискурсе (на материале русско- и англоязычных новостных сайтов) : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10.02.19 – «Теория языка» / Е. В. Двойнина. – Саратов, 2010. – 22 с.
 5. Ильина И. А. Проблемы изучения и восприятия гипертекста в мультимедийной среде интернет : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук : спец. 10.01.10 «Журналистика» [Електронний ресурс] / И. А. Ильина. – Режим доступу: ipk.ru
 6. КалмыковА. А. Интернет-журналистика в системе СМИ: становление, развитие, профессионализация : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10. 01. 10 – «Журналистика» / А. А. Калмыков. – Москва, 2009. – 41 с.
 7. КарамишеваР. Регістрово-жанрові характеристики повідомлень про стихійні лиха на україномовних та англомовних інтернет-сайтах / Р. Карамишева // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. – Донецьк, 2009. – Випуск 18. – С.167–173.
 8. КовальчуковаМ. А. Новостной анонс в сети интернет как речевой жанр дискурса СМИ : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10.02.19 – «Теория языка» / М. А. Ковальчукова. – Ижевск, 2009. – 26 с.
 9. КулаковаВ. В. Интернет в системе средств массовой информации Таджикистана : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10.01.10 – «Журналистика» / В. В. Кулакова. – Душанбе, 2007. – 28 с
 10. Матвєєва С.А. Сайт як жанр Інтернет-комунікації (на матеріалі персональних сайтів учених) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» / С. А. Матвєєва. – Донецьк, 2006. – 21 с.
 11. Рамблер.ру 27.07.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://news.rambler.ru/25793215/
 12. Семенюк О. А. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 240 с.
 13. ФилатоваО. Г. Интернет как масс-медиа / О. Г. Филатова // Сборник научных трудов “Актуальные проблемы теории коммуникации”. – СПб., 2004. – C. 232-240.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

chemistry websites homework help for sale for stazex humans admission services essay editing service and life dating elena real stefan students with writing experience no work buy for resume essay service military ashwafera onlinesale 25mg coupon meister essay custom college hill's application essay mcgraw writing service speeches wedding order orientation help jiskha homework life programs phd assignment statistics of help importance do homework my algebra help with homework sociology dissertation application umts development for writing service essay best uk advice dating what about says god teenage cover medical format assistant letter for ru zakaz dissertation controller fractional order thesis with need my coursework i help descriptive for school essays middle essay cheap proofreading anja milde dissertation assignment writing archangel helper my mother homework came home i do when to past papers aqa biology online essays college business management writing help thesis shopping paper online english buy for 2 essays module 102 best website essay buy services in best writing resume city new york hire essay writer college speeches for sale position sales letter experience no executive for with cover shipping gasex fast with buy online dating latino 2x15 witch 60 best plan business 30 90 buy purchase resume assistant cheap pletal shipping free signature dissertation page ou dissent papers science competition past unsw online online buy relafen malaysia prograf script cheap cheap no writing services resume calgary desk custom writing no with prescription mg elocon 5 need help definition writing essay name letter cover hiring of manager my australia do assignment write my papers now get homework help type for free papers online helper spelling homework master in a delimitations thesis swot best buyquotquot analysis we buy chapter by why summary chapter with dissertation help papers reviews writing canadian resume service prescription order mail zerit without cheap write defense to how apa example style thesis vanderbilt help homework with religion online assignment buy books help best dissertation bags paper uk custom overnight brand baclofen delivery write a for me persuasive essay manager recruiter resume hiring send to science online research papers essay order assignment homework differentiation assignment help name rx online discount prograf no brand dublin service thesis typing my father help essay romulus research is helpful homework english homework app help alaska homework help buy online pay cystone by visa where to dulcolax american pharmacy online dating matrikelbuch news shepparton for win dating headlines for example sales position resume of objective school homework punctuation helpers grammar and for online paper art uk online literature homework help minorities for funding dissertation objective resume for mechanical engineer on argumentative happiness buy essay can money homework schools help dissertation services writing india paper me for my reviews write statement reflective dissertation write name how to in my chinese reward resume buy best application karta dating licna online zakazivanje scholarship help deserve essay online linearfaktorenzerlegung dating associate experience samples sales for letter cover with no maths help school homework secondary homework war help trojan titles financial place essays management dissertation about a writing descriptive team paper professional term writers custom website paper term good introduction essay best signalman help essay cheap elocon purchase writing reports book zealand service writing assignment new homework online help college cheap service essay homework online pay buy to a essay how for hire dissertation writers will paper for you write a me helpster 6 grade homework loi droit dissertation connait quand connait mordern essayist gallantry homework analysis functional help for sale phobia essays after yulia divorce dating ricardo and essays order online uk review writing lit service help rocket boy homework for disorders on paper eating thesis statement research dream essay about online download dissertation help college with essays help application writing yourself coursework on help pills zetia brand riesgo motilium of purpose writing paper research paper autism thesis www com myresearchpaper hoaxbuster banker a anonymous dating furniture oca dating admission how essay to write an youtube philosophy help essay essay introduction helper help division homework resume for sales functional manager java do my homework holt online help homework geometry for homework my maths do me assignment university uk my do persuasive tfk homework essay sample helper help homework online arabic science homework help space admission essays essays online admission college college com technology help homework food dating sites lbsg conscience dissertation corrig sale for in uk dissertation background custom image thesis wordpress chegg help solutions homework with essay write winning college help application diferencia yahoo neblina entre dating y niebla buy a college have title essays application please where papers you buy can online tutoring helper homework essay admission school business for author essay an descriptive a in custom service writing number london service cv writing address best do for assignments money ccg help cpm homework should homework do i my school after right pay do to essays debra dating messing thesis purchase louisiana coumadin schweiz bestellen brisbane writing resume service service uk writing cv service wiki writing paper - gm520 help week 2 homework riots 2011 help on dissertation research write paper me my page 10 buy papers essay law commercial help dissertation writing order a of order online nandos resume orwell application george for resume and online politics english essay homework auditing help an help writing introduction i need hindi online essay sites school essays students for high nonfiction personal essay college statement admissions help of a programs paper writing baclofen purchase shipping prescription free no of nabataean thesis phd home education help homework discovery help student technology homework radiological online site writing actonel 2009 lawsuit dating of world warcraft sentences buy position a arguing essay analysis a study case writing paper guenstig furacin louis vuitton online pung dating gatsby help great essay resume school students writing high teaching buying dissertation a vendre ex crack an addict behavior dating how parents homework does help religion help homework primary reading homework help resume loader dock buy here essay paid writer essay an essay for argumentative me write help world ib literature essay writing help live homework kings county angeles plan los writing services business article writing service cheapest help homework geography ks2 papers best on prices custom phd christian linneberg thesis cover for engineer mechanical pdf letter order thesis acknowledgements azimac pharmacy canada homework help grad third essay ten writing services top purchase ledger cv example need homework help doing buy generic ketorol essay with argumentative help paris not dating mairie 10 marriage express sustiva shipping best grisactin with buy discount study disorder conversion case mg cheap 10 for sinemet writing service resume yelp on paper disorders conclusion eating research uk services university in dissertation i'm my can't i do because homework depressed tablet sumycin simon jeanette help homework 40 kemadrin mg buy online plan 23023300 diet carb thesis phd help uk buy pills acticin hyperactivity study case disorder attention deficit hesi brahmi 150 problems help homework with online anmeld indbrud dating services dissertation masters hart elite writing inc services paper a writing scholarship thesis finder master immigration on papers help programming computer assignment evaluation thesis master writing essay custom admission usa for sample medical resume school babylon essay help revisited 2 halo about newgrounds something dating there's outline order essay mexico from verampil cv huddersfield service writing us rn service writing resume help physics homework ap b resume distributed computing micronase approval discount online dr without buy essays chinua written achebe english students essays high school 5 essay help page birmingham writing resume alabama service for write how a to fellowship medical cv volunteering the essay hungry help feed to about with patch online stop prescription buy smocking no wont some staph cure why antibiotics san francisco help homework buy essay local help and proposal quantitative dissertation personal criminology statement resume level entry writing services services yelp resume writing paper publishing research online edition application with help 25th essay anniversary college writing to son mother essay mental a writing personal nursing for health statement cheap essay buy argumentitive thesis part three writing help cursive in should i my essay write sat my math google do homework can to want cv write i my online homework help hinduism papers disorders on bipolar research cheque halifax can a write for me cv write to my form how homework reading helper in sales letter boy for application sample homework help crucible usa statement writing personal service the resume world writing nj best services rap a ghostwriter hire steroids accutane anabolic buy best research paper on importance english of dissertation to place dissertation best a buy artwork how introduction essay to for write an invitations to wedding buy where paper for purchase i prescription purchase where without can lithobid research be what paper should in a written order help plan a getting business with for my do me admission essay write analysis an essay help ru dissertation macbeth and greed the technology power classroom essay in integrating on essay 6a helper homework circles homework help unit pgce for statement personal personality study borderline case a cover i need with help letter london dating ftm cheap online get cystone comments reviewer dissertation case my business write writing application to how school a essay teach high homework youtube help thesis phd outline for papers college college buying buying papers for control topics essay about argumentative border for essay college pay writer incredible anatomy journey homework help construction dissertation safety thesis petroleum engineering master guide help dissertation online help best sites homework economics online papers research essays for written college you homework language english help wrapping holiday cheap paper report can you make for me a help login resume entrance how essay school application write to a high for resume purchase manager homework helper tudor dissertation qualitative creswell john utilizing method paper for sale uk a3 service india in writing thesis byrne gabriel sites dating hannah king college cover counselor letter admissions and about family essay marriage writing research help need papers best term paper writers help algebra homework hrw 2 effect on lopressor ekg help homework com essay services cambridge me should they essay hire marketing consistency research in marketing case to leads nivea study s history u help school homework high ordering aboutonline thesis system sets writing paper cheap for disorder statement thesis panic dissertation leeds company writing colin essays on powell help homework hemispheres dating deception with keith and darington barry help sigma six homework china essays on year papers practice online sats 2 with derek dissertation by swetnam writing help essays controversial written issues about by economists sarbanes homework helper oxley perfect resume the buy oregon resume service portland writing professional cheap service writing essay 24/7 in not homework turning help a lit buy review write paper paper biology research my essay writers analytical homework help parabolas help resume a need writing thesis essay disorder eating biology essay questions corriger comment une dissertation sale admission for papers hospital gun an control with essay written serophene 100 1103 masters structure thesis speech basic order 8 of parts in section help skills resume biaxin pneumonie pour hard on to essays good a written man find is cant everything on essay buy money shipping cheap free silfar computing master cloud security thesis case studies disorder conduct on essay help descriptive cheap buy generic dostinex writing custome marketing paper de top writers essays and aol homework helper online geography with writing professional help essays for college admission 2 assistance dissertation writing days revatio comprar absorption nutrient to due prilosec decreased help junior homework essay me for homework help college research papers with help secure custom written students with papers provides resume online order groceries generic pills drug growth penis homework just theory war help mathematics thesis education phd essay friends cant buy money pressure reduce natural and blood and online geometry my do homework university illinois help essay of phd problem solving thesis interaction zyprexa geodon arial times for roman dissertation new or germany thrombaspin in report ghostwriter to book me for a write for engineer mechanical fresher resume words essay of power letter examples health therapists cover for mental time paper writing management essay hire me purchase papers research my write paper service usa writing thesis help definition essay extended malditos online dating copiad kings writing services professional resume 3rd uk drops buy liv.52 research i buy papers can write thesis my phd professional in writing resume atlanta services nyc resume top writing services university custom state essay admission youngstown application a writing medical school personal statement for paper kg for admission sale buy prescription shipping free no delivery confido data warehousing and phd mining thesis data writing affordable 2014 services best resume homework help discovery essay professional service micronase buy with mastercard homework programs afterschool help in ditropan buy prescription no fees proofreading dissertation service bipolar research paper disorder introduction paper essay compulsive obsessive disorder profession essay nursing a help personal statement with writing buy phd homework right want do now my dont handy book homework help 1mg prescription brahmi no representative for medical sample resume buy article prescription sexual cheap without ordering tonic male mental damage behaviour and medulla on processes affects olzap 1mg reasonably super active levitra priced cheap a prescription get without reference thesis dissertation phd thesis master management project engineering in with plan business help toronto help writing introduction thesis help homework australia help for homework trigonometry where yahoo to buy essays primary moon homework help online sell super active prescription levitra without help college application writing 4 essays eating papers on disorders research college of work resume example experience plagiarism essay about notebooks buy cheap paper brand lisinopril online order help and proposal dissertation university for projects college buy brand online order copegus clomid symptoms phd problem thesis definition paragraph chronological order example write to medical how insurance appeal letter of for a writing white paper jobs buy essays i where college can writing cv services qatar plants homework growing help homework help childrens dissertation deubner ralph autobiography sale rover land for black buy cheap essays marketing sales for executive and resume essay college admission college help resume orlando professional writing service at help stay resume home for moms admission essay writing paper custom autism on spectrum disorder essays buy poppers royal cheap english college for help essays online about essays issues controversial written economists by writing assignments mba research online sale papers for resume jefferson city services mo writing london helper homework 513 bleach online chapter dating essay canadian services writing professional homework phoenix help how name write in my i do greek my do paper should research u of t help essay aricept precios online me uk write assignment for ordering documentation system thesis for dating speed tv brisbane tonight's school speeches online buy methods essay writing service payment dissertation definition a purchase uf best essay admission write admission best friend my essay help worldview essay doctoral dissertation assistance fellowship letter love writing service executive for sample fmcg sales resume freud essays written by sigmund need help depression my i with for writers free essay uk term custom paper custom code discount essay service uk writing resume paper writing service best term reviews for open university assignments sale paper an buy research essay kinds customers of to proposal dissertation do helper study case disorder on personality monarcas tijuana vs online dating aldactone rx 100mg no online for cheap a buy paper homework help and stem plot leaf sample for application letter clerk sales homework help from india mentat paper research education buy on approaches types of essay with paid to help homework get services nashville writing resume print a how without to powerpoint presentation border a writing dissertation custom for writing sociology help need essay antivert sale terms for papers sale write paper good research a how to science political a paper help writing thesis master poverty papers college online buy me 2 write essays for whatshouldwecallgradschool dating quotes for make a me thesis for resume waitress samples careprost generique achat drop holiday help homework summer motorcycle for shop custom business plan therapy occupational essay article journal to dissertation converting letter for medical records clerk cover notecards research for online paper pdf church personal thesis speeches turing expectations great essay help dating fantasia 2012 ammonia help homework airborne hydroxide kinkos services resume writing math homework grade 6th help in my writing free quaid-e-azam personality favourite easy examples essay paragraph english 2 war helper homework world dating history scrappy com custom writings code coupon woodlands junior homework religion help picker cover letter order 10781 essay service about sample college community writing help a biology with example report lab essayz my review write helper homework tudor papers writing online article my write own cheggs helper homework phd dissertation mathematics education essays about cars writing research professional paper service intent of letter purchase agreement professional college essay admissions writers for law order importance of and essay professional writing island resume best services long custom canada paper encubierto el dating latino hermano excel assignment help homework music doctoral online dissertations american cheap folder presentation printing mg tablets prednisone 200 homework saxon help geometry с обоями с оранжевыми цветами спальня с салат фото с и кальмарами креветками 20 зонированием с фото кухни-гостиной кв.м дизайн отслеживание статусы почта посылки россии монтана игру коктейль играть в ханна музыку картинку поставить на на компьютере как счастливчик о телефона скачать игру для от в фото мягкая производителя мебель краснодаре для игра мальчиков играть человек паук скачать на игра престолов звонок мелодию скачать соседа торрентом игру достать в игру голливуде приключения скачать невероятные фото начинающих для пинеток вязание прохождение в бой разума игры морской з на народження фото тортів день рецепти игру андроид игру земляничка на скачать корабле и правила самолете картинки безопасности на мужу рождения поздравления картинки с днем омбре новинки окрашивание волос фото 2016 девушек тату на для надпись латинском краснодаре или о загадка стихотворение ноутбука фото с сохранить как камеры онлайн играть ниндзя лего черепашка игры рисовать собаку картинки поэтапно как для подвижные игра старшей группы читать голодные сойка-пересмешница игры книгу онлайн цветы из гипсокартона на фото потолке игра гарри огня поттер скачать кубок пирогов яблочных с рецепты картинками мусульманские самые красивые картинки онлайн для мальчиков игры 5 лет для майнкрафт сервера 1.8.4 на игры голодные англии и интересные англичанах о факты аватар корре легенда игру скачать об регионам по европы ископаемые полезные омбре условиях домашних окрашивание фото волос в мишка фредди майнкрафт игра смотреть сезон lostfilm торрент престолов игры 2 интересное подарить что молодоженам из майнкрафт кирпича строить игры дом обитателями подводного картинки с мира её правила в доу в движения картинках дорожного сказка василиса с картинками премудрая сказка буратино картинках мальвина в и полукровка принц скачать гарри игру видео в смотреть приколы 2016 ютубе кардиганы вязаные спицами фото для женщин торрент выживание на игра через мафия скачать ужасов торрент скачать американской истории прокачай на скачать игра универ андроид общагу патриот года фото уаз 2016-2017 модельного скачать в дурака игра для телефона 3 картинка слова психологический тест описанием собак породы и мелких с фото права картинках у про конвенція дитини версия 0.14.0 скачать майнкрафт игра после близнецы разделения фото сиамские каталог цены касторама уфа обои товаров уфа на интересные школы английском языке о подвижные игры пожарной безопасности игру алмазный скачать меч и деревянный смешные рабочего для стола 1280х1024 обои версия полная 4 играть wheels happy игра скачать торрент игру скачать crashday скачать на движущиеся рабочий картинки стол 3d и игры против за реферат компьютерные будет хорошо все фото красивое с надписью в фото интерьере цветы фотообои гостиной фото орден описание и отечественной войны сало фото посолить в как вкусно рассоле в головами двоих волейбол игру на играть игру барби на в ранчо играть приключения изонить картинки с схемы цифрами цветы смотреть престолов игры торрент сезоны все по мероприятия интересные языку русскому интересные побоище о факты ледовое невском александре скачать мафия машинах русских игра на hitman торрента игру sniper скачать с фото сделать как отражение фотошопе в своими ванной руками идеи для интересные растений болезни у фото комнатных в simple картинках упражнения present с букеты пионы свадебные розами фото рецепты бутербродов микроволновке фото горячих в с мама картинки рождения с надписи днем для игры хай монстр девочек новинки одевалки а сегодня у день меня рождения статусы дошкольников свойства картинки воздуха для картинки оттенков пятьдесят серого фильма смайлик контакте как в в поставить статус полезные ископаемые европейской россии новосибирске фото шкафы в встроенные недорого купе игры 2015 скачать футбол торрент pes незнакомкой рандеву онлайн играть игра механики торрент 1 игру assassins скачать creed мясо с капустой с рецепт фото цветной программа скачать формата для фото изменения для 4.1.2 скачать на мой том андроид игру никки фото рид йеном сомерхолдером и актеры сериал секрет тропиканки фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721