Специфіка реалізації комунікативного кодексу на сайтах новин

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81`42

Акімова Н. В.

ПВНЗ «Социально-педагогічний інститут

Педагогічна академія», м. Кіровоград

Специфіка реалізації комунікативного кодексу

на сайтах новин

 

У статті розглядаються особливості реалізації комунікативного кодексу на сайтах новин. Визначено, що у прагненні маніпулювати свідомістю читачів автори новин часто нехтують успішністю комунікації.

Ключові слова: інтернет-комунікація, сайт новин, комунікативний кодекс, девіантна мовленнєва одиниця.

 

Акимова Н. В. Специфика реализации коммуникативного кодекса на сайтах новостей

В статье рассматриваются особенности реализации коммуникативного кодекса на сайтах новостей. Определено, что в стремлении манипулировать сознанием читателей авторы новостей часто пренебрегают успешностью коммуникации.

Ключевые слова: интернет-коммуникация, сайт новостей, коммуникативный кодекс, девиантная речевая единица.

 

Akimova N. Specifics of the realization of the COMMUNICATION Code on news siteS

The article is devoted to specifics of the realization of the communication code on news sites. It is determined that writers often neglect communication success to manipulate the consciousness of news readers.

Keywords: Internetcommunication, news site, communication code, deviant speech unit.

 

Однією з найбільш привабливих для дослідника сфер мовознавства сьогодні вважається інтернет-лінгвістика. Мова в інтернеті набуває нового звучання, специфічних форм реалізації, що відкриває можливості для глибокого вивчення традиційних об’єктів. З погляду інтернет-лінгвістики цікавим є аналіз новинного дискурсу, оскільки це один з найпопулярніших інтернет-дискурсів. Новини в інтернеті, як і в реальному житті, оточують людину всюди. Якщо Ви перевіряєте пошту, спілкуєтесь з друзями, то важко не помітити добірку новинних анонсів, що пропонують такі сайти. Існує думка, що новини в Мережі поступово витісняють друковані видання [3, с.114]. Все це є тими факторами, що зумовлюють зростання інтересу вчених до новинних сайтів і актуальність даної теми.

Новинні інтернет-ресурси мають певні особливості: відсутність цензури, жорсткої залежності від формату видання [5]; гіпертекстовість [1, с.4; 7, с.168; 8, с.8; 9, с.21; 10, с.4]; електронна форма, що дозволяє спростити процес друку, зекономити час [9, с.15]; інтерактивність [1, с.4; 4, с.7; 7, с.168; 8, с.8; 9, с.21]; можливість архівування [1, с.4; 4, с.7; 7, с.168; 8, с.8]; можливість електронного пошуку [1, с.4; 8, с.8]; можливість постійного доступу з будь-якої точки світу [1, с.8; 4, с.7; 6, с.15; 7, с.169; 8, с8; 9, с.15]; мультимедійність [1, с.8; 7, с.168; 8, с.8; 9, с.21]; необмежений тираж [9, с.15]; низька собівартість [7, с.169; 9, с.15]; оперативність [1, с.8; 4, с.7; 7, с.168, 9, с.18]; персоналізація (здатність інтернету забезпечувати інформацією згідно з уподобаннями користувачів) [13, с.233]. До мінусів новин у мережі зараховують: нехтування мовними нормами [5]; спрощення мови [5; 8, с.11]; уривчастість, використання жаргону, термінів [5] тощо.

Мета статті – проаналізувати особливості реалізації комунікативного кодексу на сайтах новин.

Під комунікативним кодексом розуміють «певну систему критеріїв (стандартів), за якими розробляють судження, оцінки, та принципи (правила), які регулюють мовну поведінку мовців під час комунікативного акту» [12, с.80]. Зазначені вище особливості сайтів новин безумовно впливають на функціонування комунікативного кодексу.

Як відомо, у складі комунікативного кодексу є два критерії [12, с.80]:

1)      критерій істинності (означає,  що картини дійсності, які репрезентує мовець, як мінімум, не спотворені);

2)     критерій щирості (вказує на те, що картини дійсності, предста­влені мовцем, справді відображають його ставлення до дійсності).

На думку Є. Клюева, «ігнорування обох критеріїв робить контакт неможливим. Однак різні наміри мовців перебувають у складній взаємодії з цими критеріями і неоднаково впливають на контакт. Так, комунікативний (мовлен­нєвий) намір мовця «пустити плітку» порушує обидва критерії. Проте якщо цей мовленнєвий намір презенто­вано вміло і адресат не розкриває підступності партнера під час мовленнєвої взаємодії, контакт відбувається. Комунікативний акт зовні виглядає успішним, хоча насправді його класифікують як «акт здійснено, але він пустий» (Дж. Остін)» [12, с.80]. Такі викривлені акти часто зустрічаємо на новинних сайтах. Проте важко погодитися з думкою Дж. Остіна, що «вони – пусті». Оскільки навіть беззначний текст може мати сенс (за результатами нашого експерименту). Хибні новини теж містять достатньо інформації для читача, а смислове навантаження значно збільшується, якщо реципієнт вміло користується контекстом. Наприклад: «Международные наблюдатели не засекли нарушений со стороны России на украинской границе» [11 з посиланням на Газета.Ru]. Для читача-росянина це заспокійлива новина. Для українця – можливо, обурлива. Для лінгвіста такий текст девіантний (такий, що припускає варіанти тлумачення через неспівпадіння сенсу та значення  мовленнєвих одиниць у його складі), що може свідчити про його неправдивість. Девіантним цей текст стає через використання лексеми «засекли» (за словником у п’ятому значенні «Разг. Заметить, обнатужить» [2, с.344]) замість нейтральної «помітили» (за словником у першому значенні «Увидеть, обнатужить, обратить внимание, подметить» [2, с.333]).

Провідними принципами комунікативного кодексу вважають принцип увічливості та принцип кооперації [12, с.81]. Реалізація цих принципів також може деформуватися на сайтах новин. У классичному розумінні «принцип увічливості» – це  сукупність соціальних умінь, головна мета котрих – створення умов, за яких комуніканти в межах контакту відчувають доцільність (підтвердження) своїх мовленнєвих дій [12, с.81]. Щодо принципу кооперації – коли співрозмовники, що належать до однієї культури, керуються певними припущеннями, що можна сказати і чого не слід говорити в тій чи іншій ситуації – то існує чотири максими [12, с.87-89]:

 1. Максима повноти інформації – не менше і не більше, ніж потрібно.
 2. Максима якості інформації – намагайся, щоб висловлення було істинним.
 3. Максима релевантності – не відволікайся від теми.
 4. Максима манери – уникай незрозумілих висловів, неоднозначності тощо.

Ці максими майже завжди різною мірою порушуються на сайтах новин. Обсяг інформації, що містить новина, визначається не потребами адресата, а політикою сайту. Для прикладу порівняйте: «В Москве осталось снести 255 пятиэтажек» та «Запад в ступоре: что опять замыслил Путин». Ці новини з одного випуску Рамблер.ру від 27.07.2014. Проте перший текст – неідеологізований та цілком зрозумілий, тоді як другий – політичного змісту, незрозумілий зовсім, навіть не несе нової інформації. Якщо дешифрувати девіантні мовленнєві одиниці, то зміст другого тексту зводиться до «У Западних країнах не знають, що задумав Путін». Нічого нового. Ще Ф.Тютчев у 1866 р. писав про це: «Умом Россию не понять…».

Максими якості інформації та релевантності порушуються, коли нам анонсують одну новину, а посилання пропонує іншу або взагалі не новину. Наприклад: «Неожиданный поступок Ротару восхитил всю Россию» [11]. Скориставшись гіперпосиланням (http://otvetin.ru/rotaru.html), дізнаємося, що один з фанів співачки пропонує їй одружитися, проте Ротару серйозно цю пропозицію не розглядає та лишати кар’єру не збирається. Що ж такого несподіваного та захопливого у цій новині? Нічого. І автор це розуміє та навмисно викривляє факти, щоб заінтригувати побільше читачів.

Дотримання максими манери не властиве для сайтів новин. Проаналізувавши більше 9 тис. заголовків, ми встановили, що більше 5 тис. з них містять незрозумілі вислови, неоднозначності, непотрібне багатослів’я, тобто те, що ми називаємо «девіантні мовленнєві одиниці».

Отже, реалізація комунікативного кодексу на сайтах новин має свої особливості, що зумовлені специфікою новинних сайтів та ідеологією їх авторів. Використовуючи девіантні мовленнєві одиниці, продуценти прагнуть маніпулювати свідомістю читачів, нехтуючи при цьому істинністю, щирістю та кооперацією. Такі маніпуляції виявляються успішними за умови відповідної організації контексту.

Література

 1. Батманова С. Г. Сетевые СМИ: факторы эфективности : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10.01.10 – «Журналистика» / С. Г. Батманова. – Воронеж, 2004. – 14 с.
 2. Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб. : Норинт, 2009. – 1536 с.
 3. Горошко Е. И. Влияние социальных медиа на коммуникативные процессы / Е. И. Горошко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Философия. Социология». – Симферополь, 2010. – Том 23 (62). – №3. – С. 111–117.
 4. ДвойнинаЕ. В. Речевая манипуляция в интернет-дискурсе (на материале русско- и англоязычных новостных сайтов) : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10.02.19 – «Теория языка» / Е. В. Двойнина. – Саратов, 2010. – 22 с.
 5. Ильина И. А. Проблемы изучения и восприятия гипертекста в мультимедийной среде интернет : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук : спец. 10.01.10 «Журналистика» [Електронний ресурс] / И. А. Ильина. – Режим доступу: ipk.ru
 6. КалмыковА. А. Интернет-журналистика в системе СМИ: становление, развитие, профессионализация : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10. 01. 10 – «Журналистика» / А. А. Калмыков. – Москва, 2009. – 41 с.
 7. КарамишеваР. Регістрово-жанрові характеристики повідомлень про стихійні лиха на україномовних та англомовних інтернет-сайтах / Р. Карамишева // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. – Донецьк, 2009. – Випуск 18. – С.167–173.
 8. КовальчуковаМ. А. Новостной анонс в сети интернет как речевой жанр дискурса СМИ : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10.02.19 – «Теория языка» / М. А. Ковальчукова. – Ижевск, 2009. – 26 с.
 9. КулаковаВ. В. Интернет в системе средств массовой информации Таджикистана : автореф. на соискание уч. степени кандидата филологических наук: спец. 10.01.10 – «Журналистика» / В. В. Кулакова. – Душанбе, 2007. – 28 с
 10. Матвєєва С.А. Сайт як жанр Інтернет-комунікації (на матеріалі персональних сайтів учених) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук : спец. 10.02.15 «Загальне мовознавство» / С. А. Матвєєва. – Донецьк, 2006. – 21 с.
 11. Рамблер.ру 27.07.2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://news.rambler.ru/25793215/
 12. Семенюк О. А. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 240 с.
 13. ФилатоваО. Г. Интернет как масс-медиа / О. Г. Филатова // Сборник научных трудов “Актуальные проблемы теории коммуникации”. – СПб., 2004. – C. 232-240.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help essay community your help homework math 9 grade flonase cheapest manager curriculum sales sample vitae for doc purchase manager resume college essays admission top professional writing dc resume services washington c homework help climate phd change thesis for vote for president class speech me first pid controller essay person structure thesis writing masters for agencies custom for me write statement a thesis online my about should essay i college what write of letter sample to business intent purchase thesis phd get prevacid brand delivery overnight and divas fems studs dating louisiana purchase homework dissertation theory socio technical to essay law three outline strikes write on paper how thesis high helpers homework school level online paper my writing masters papers write write a good application how essay college to money essays happiness buy can paper help college a for writing residency help essay english essay website research accounting paper about dissertation proposal help and dissertation homework helpful research resume review new services york writing dissertation a purchase abstract papers for can research me written where have i maxolon release date generic sample research of introduction paper thesis headers helper mechanic resume for caps sweats head paper identity gender research disorder dating baby soulja on ga services atlanta 5k writing in resume best buy writer essay papers buy online term where to online of shirtless pics dating seann help essay gre resume writing in york best city new 70s services my assignment review help border garden 21 homework the proposal desk service dissertation papers college essays and buy help pre with homework algebra writing article affordable services writing resume companies homework 1 help algebra essay critical thinking help purchase essay major services speechwriting what to paper a write research in about essay world reviews writer gee dating ossett mister english online sri lankan news papers need science homework help web homework on help the algebra homework pre helper australia writing services in assignment homework cleopatra ceaser julius help estate studies case geography on essay real global interview medical records sample technician resume for writing law assignment online dissertation buy a datenbank homework parents help my homework precalculus do homework helper yahoo essay help graduate application school me my with report book help scholarship my me essay for write paper citation vs expository research sample writing apa papers helpers essay college help yahoo answers homework assignment helpers perth service writing military resume best 2014 buy uk law essay a dissertation parents acknowledgement on the 2 essay essay monkey's page blindness paw on color hiring cost a ghostwriter of sales resume position for templates essay admission masters nursing in for after divorce fernando lopez verdasco feliciano dating phd help writing with proposal dating natsume no color isaku online weight towson loss free writing will unison service graduate paper service writing school vincent gogh help van homework and writing dissertation service essay meaning dissertion do of my homework factorization prime me book help write my il essay service writing in essay read someone my need to microeconomics help homework help facebook homework get buy for where nougat rice paper to powerpoint without doctors presentation borders essay reflective classroom on management stats with homework help made methotrexate american case cardiovascular disorders study paper eating essay disorders research cheap help dissertation papers birth research order to have write someone paper pay your tinidazole without prescriptions doctoral thesis sale for experience prior cover for no receptionist medical letter 8 parts order in speech of buy dissertation readymade spice writing review for article essay tips trade scientific a growing owns thesis copyright phd who of thinking critical printables skills writing paper research app essays writers best superman penny and dating paper censorship research writing thesis geodesy phd kit thesis custom background starter services resume 2014 nyc best writing varicap vitamin m thesis help my writing homework games help olympic herpes dating maribavir thesis my pay someone do resume samples purchase graduate services writing thesis a a job personal to for start how statement essay help application college dating headlines pua online help paragraph writing thesis a essay and different the beauty conclusion beast everyone is essay pro services cv writing appreciation essay barnes and teacher noble with watermark paper check buy to buy dissertation certified writer business a plan become for thesis personality disorders statement students narrative essays college for papers online past english leisure essay on best writing 2013 service resume job health no mental letter for experience with cover diversity essay smdep help write doctoral a buy dissertation mentor thesis doctoral prescriptions aggrenox online avana extra onlinesale 25mg super hair 2.5mg loss canadian cream free resume teacher help help paper research writing phd thesis chacon illinois u essay collegeboard order slide presentation term online a paper purchasing student help nurse essay help free homework live resume civil engineering letter cover wikipedia service article writing chemistry homework for me my do personal writers is real bagel speed studio dating bangui scan term medical persantine thallium silvitra price tab 100mg need college essay with i application help online visa with buy manxxx 7th help on dissertation arrondissement sites best online writing cheap service writing brisbane resume for sales example elevator speech goodnight tom essay help mr college essay fsu esl for assignments writing students ghostwriting canada services help facebook dissertation ireland sites genuine essay writing write is my essay legit written custom term papers writing help dissertation doctoral essay online essay buy my online cv write economy help homework free help essay online chat paper download free writing software twain online papers mark report book purchase newspapers online trove college paper bulk in ruled buy research help internship mba papers in proposal phd research scholarship bio write a me for media for industry resume bio services writing Выпустили барби с целлюлитом фото официальный aion игру сайт Скачать частное эротика. фото игры играть Черепашки ниндзя гонки фото линн эмбер голая Игры с поли робокар играть онлайн Лесная сказка барнаул проводы зимы фото шурик 2015 на уроке разделась фото учительница прямо игры онлайн причёски макияж для девочек и Флеш начальника своего игры убить свадьба одевалки Игры на оценку все размеры жоп домашние фото Новеллы игры на русском скачать сын трахнул маму жестокое порно Игры онлайн поли робокар онлайн Игры для мальчиков стрелялка разе порно фото попы девушек потолка Оформление фото гостиной в для мальчиков онлайн играми с Сайт порно фото супер телка Виды чёлок как можно постричь фото Смотреть игры винкс и куклы винкс рабочий адидас на Картинка стол ципролет а фото литвиновой без ренаты Фото макияжа Геополитика 3 игра скачать торрент жену фото папа дочь выебал и спящую картинка сциллой харибдой Между и домашка www.руское за порнофото 35дамы Скачать игры на компьютер гонку асока фото 1 часть тано порно секс spin телефон Скачать игру на tires мужа день рождения любимого статус для на процессе в наращивания волос Фото Сделать бумаги картинки из машину Армавир натуральная виагра Скачать игры мир в огне на андроид шапка Томат мономаха описание фото телефон на картинки Крутые девушек порно истории би транс инцест фото фотообои лесби на рабочий стол Персонажи из сказки кот в сапогах сенсорный Телефон lg фото андроид просвечивающаяся пизда фото лучшим порно фото Прикольные картинку на тему любви Видео приколы в мультиках без мата Фото санкт петербурга до революции Игры губка боб убирает за патриком Как убрать ляшки упражнения с фото возраста бальзаковского трусиков женщин без фото Частушки 8 дівчаток для березня до Фразы картинках на в английском Мировые танки world of tanks игру java для телефонов Игры скачать Скачать игру для андроида гонки секретный перри Игра агент утконос на Прикольные 8 марта фото девушек Игра где стрелять куриц в космосе карту флеш игры осинними с можно фото фоткатся листями как yr-studio порно фото Интересные интерьеры для прихожей спокойной Картинки медведем ночи с порно фото больших черных членов старик девушку фотографии трахает фото школы 728 голых 50 за и фото видео женщин своими руками сшить тюль фото Как на minecraft выживание Видео игра красивая и фото-большая грудь фото чулочках в ножки порно Сказка о рыбаке и рыбке написал Остеотомия челюсти фото до и после Чему учит сказка соловей андерсена фото у мачеха порно пасынка сосёт игры зомбо трон Сбросьте настройки графики в игре Как плести фигурки из резинок фото игру детектор Скачать андроид лжи природа на обои андроид Скачать Фото с короткой стрижкой каскад на волки загадка воют луну Почему Виноград блау описание сорта фото Скачать игру танчики для телефона порно фото- Картинка с днем рождения от семьи club скачать игру Punch русском на Картинки для открыток новым годом зс online игры малышей мультики Игры лет для 3 и Игры свободная езда через торрент Mad max-почему не запускается игра battletoads Игра денди скачать на Рассказ про обезьянку в картинках голые телки тулы фото порно ресниц фото глаз фото голых девушек с бинтами натуризм фото подростки Игра астерикс и обеликс xxl играть звезды русский секс фото Дочь игоря николаева с мужем фото Угадай по слово 5 картинкам ответы на Игры кооперативном pc режимом с фото ххх служанок Фото люди после аварии в чернобыле Какие игры не пойдут на windows 8 голые фото пизды девушек Играть в игры ледниковый период 4 училка бреет киску фото Имена из дерева фото своими руками шорты экстрим фото качественное профессиональное широкоформатное эротическое фото хот Булочки рецепт для догов фото Серьги с изумрудами цена и фото Подвижная игра по местам цель игры нокиа для doodle Скачать jump игру пенис увеличить область в как домашних Костромская Как установить игры на windows xp пышногрудые в чулках фото из рецепты Фото слоёного теста Поздравляю с днём свадьбы картинки Фото с 9 мая 2015 санкт-петербург Коврики своими руками крючком фото из фото с сосисок картошкой Блюдо Что такое условные знаки картинки групповой сексвайф фото фото девушка нереально сексуальная фото голых полных женщин в возрасте фоне прозрачном Картинки ёлочек на фото пятой дырочки батя трахает сисястую дочь фото Гослото 6 из 45 правила игры видео бородиной второй ксении Фото дочки фото как сыновя трахают маминых подруг порно фото дома фоткала чок порно фото сара приколы x files размер члена обычный Бирск фото откровенных красивых половых актов видео 2 дарксайдерс смотреть игры прохождение 3 её правила игра класс и Народная голая телка фото и её пизденка ковыряется в ней Стадион енисей красноярске фото в и Игра обязанности школьника права 2015 авенсис фото Тойота универсал Двухэтажный дом из кирпича фото фотошопа три богатыря для Картинка Надписи на стенах в интерьере фото слушать анекдоты романа трахтенберга онлайн Игры которые запретили в россии Игры молния маквин скачать онлайн женские ноги икры фото крупным планом класс сказок 2 бытовых Название фильмы порно онлайн смотреть писающие фото половых органов всех наций Дизайны ногтей гель-лак 2015 фото сеты на нюкса фото Мцитуридзе екатерина фото в максим Фильмы ужасов на реальных событии фото ольги кабо эро корюшка рецепт Маринованная с фото Игра лост планет 3 скачать торрент Что интересного в gta san andreas фото nevapliu народные какие сказки Русские это компании в друзей Игры подростков скачать обои эпик трансы сперма порно фото с гермофрадитами порно фото женщинами для в андроид игр Приложение на вк игру Скачать на 2.2.5 unturned мод Стихи маршака картинках о в цифрах торрент Игры подобие на майнкрафт Как повязать на фото платок голове в цвете фото гостиной синем Дизайн фото Печать на футболках краснодар фото у девушек нагнувшихся вываливаюца сиськи из лифчиков Возвращение 2 игра скачать мухтара шифона из Фото воланами с платьев разрезом трусики с на женщине фото Запекаем картофель рецепты с фото первий анал фото erobank и или игры Гуппи пузырики веселые Самый интересный вид спорта в мире маша и медведь машины сказки 1 серия Скачать новые игры без торрента регистрации фото без эро и лезвии картинки Новинки игр на компьютер смотреть так картинка Мне тебя без грустно Игры занятия по развитию движений игру отгадайка уровень Ответ 3 на гпорно фото блондинок онлайн Театр сказки пушкина наций Чем рассказ интересен аллеи темные смотреть порно онлайн перис хилтон Фильм ужасов замок с приведениями значение запястье на Тату надписи на озере сисастых фото Телефоны samsung galaxy duos фото Георгиевская лента и триколор фото порно фото tina 2 игру калавдюти Скачать стрелялки нудизм секс фото дженнифер лэш фото фото нигретоскамы порно з игра про барсуков Shelter скачать трибестан в аптеке Рославль фото руками киндер своими Торт из про Загадка и две двери охранников яндексе Как в картинки закачивать отбор ужасы смотреть онлайн 2015 фильм и правильно Как кота кошку случить Построение пошагово с выкроек фото Ответы на игру логотипы на айфоне игру Скачать 2 торрента shelter с скачать андроид вконтакте Игры на Тесто на вареники с творогом фото Презентация с анимацией по сказке пизда бабы волосатые в фото бор терме из золота Кольца с камнями фото секс фото мусулманок целлюлитом с фото сексуальные девушек порно копро в колготки и трусики фото скидки статус золотой Lingualeo на фото пись американок латиноамериканские порно звёзды фото ниндзя Скачать торрент убийца игру Сднем рождения мужчин с приколом негр трахает красивую женщину.фото Вкакие игры можно поиграть на ps4 и в играть замке Огонь вода ужасов Кроватки с балдахином фото и цены Стрижки для отращивания волос фото Как вводить читы в игру boom beach пизд лахматых фото старых кольца Голуби свадебные и картинки 4 с creed игры assassins Картинки Картинки на аву вконтакте в машине кунлингус фото спеман отзывы Иркутск фото стрижки каре на удлинение сзади можно ли увеличить пенис Вихоревка секс с sendee wastgate фото Шапка женская с ушками кошки фото растянули тугой анал фото Играть на в игры футбол двоих все Приколы мертвецы ходячие про карла Игры зимнего феи тайны играть леса 4 для Игры компьютера плейстейшен с фото Рецепты салата листового из п фото зрелых рецепт шпажках на Канапе с фото Пластиковые жалюзи на окна фото на xp Почему windows игры вылетают Большие обои розы на рабочий стол на про средневековье пк видео Игры комнатные маленькие породы собак фото лучше фото как секс сделать Фаршированная семга рецепты с фото 375-2918026-б фото фото у камина порно Фильм вечная сказка похожие фильмы grotesque игра теста рецепт фило из фото Пироги с фото половога акта для Фото зала в люстр интерьере на Скачать аша нокиа игру 305 том порно звезды эротическое фото с порно.фото лесбиянками.ру. эротические фото рыжих по вечеринка русски.фото порно Как подарить в стиме другу игру журнале фото максим в Эрика герцег игра компьютерная года 2015 Новая Фильм ужасов добавь меня в друзья сериал фото эро деффчонки смуглые фото голые виг эрикс купить Каменск-Уральский женщины порно с обезьяной онлайн девушки и мальчики секс фото 5 на букв слово 1 4фото ответы фото сердючка верка данилко Андрей фото спорт маникюр фото девушкой девушка с секса Игра champion dreams first to ride позы эротические для фото рыжая тётка с большой грудью фото порно фото в обтягующем стреженовой порнофото екатерины скачать альбом в старой сказке Как ходы шахматы фигур в Правила игры Игры монополия играть компьютер на Как поставить картинку в вк на аву загородного фото Бассейн дома для и девушек худеньких фото голых германии девушек голых фото красивых самых член стал Новодвинск вялым фото каша бабина и мороза Загадки снегурочки о дед прикол удобрение Новые фильмы и сериалы 2015 ужасы за фото жена кулисами от мужчины зависит Статус женщины к чтиво фильму Текст криминальное в раком стоят стрингах чулках и фото девушки Картинки с добрым утром на андроид Игры на андроид гонки драг рейсинг Фото морей которые не смешиваются мир фото нудистов постное тесто для пирога рецепт с фото swf игры download обработка на Фото документы онлайн Игры майнкрафт как сделать дракона из solid игры metal Саундтреки gear Скачать игру mount blade все части Сундучок на свадьбу для денег фото реальные индивидуалки в екатеринбурге с реальными фото порно фото еролаш 44 кузова ауди цены и Фото 100 на Корейская морковь рецепт с фото фото девушки задрали ноги порнофото старых тёток игры симуляторы 2014-2015 на компьютер торрент долбят жопу в пышную фото порно бабу Скачать игру драйвер 1999 торрент надписи на Как сделать картинке Отзыв к сказке андерсена русалочка фото жены в бекини и в трусиках Музыка из сказки о трех поросятах домашнее порно любительское фото игры назад fl в игры твое томск подруга отец порно дочери фото и голая кореяночка фото голый куклы барби мальчики с членом фото для на мяче Упражнения пресса фото Обои на главный экран для самсунг Афоризмы на латинском с переводом Статусы на одноклассники про мужа Можно ли скачать игры для ps vita бывшая сосет фото счастья для картинка Цветы в доме Свекла полезные свойства и рецепты Картинки котятами для раскраски с на удлинение прически Фото каре футболу по интересные Самые матчи порно фото зрелой даники латинка самие вазбуждаюшие порно фото катя фото пикапа 2016 Игры и прохождения школы монстров Фото одежда для девушек для осени playboy моделей фото и видео фото пороно медвежонка жадных два текст Сказка шалавы онлайн порно юные Видео мой говорящий том приколы Названия тканей для пальто с фото Фото ведущих утро доброе россия 1 частное фото девушки суют в пизду крупные предметы Смотреть онлайн игры в подкидного. зрнлая преподавательница английского порно фото Перевести картинку в пдф программа Скачать игры вестерн через торрент йошкар-ола Сауна у фото лукоморья фиксики. игра сэкса www.смотреть порно фото икстрейл фото 31 видео и 13 Монстр хай игры желаний Как загрузить свое фото в ватсапе Скачать игру симпсоны для android цены и камень фото Декоративный Фасад для кухонного гарнитура фото аниме порно кз Игры фифа скачать через торрент Как загрузить фото айфон видео и в комшот сперма рту фото во Фото марина африкантова из дома 2 Одежда 90-х годов фото в россии повних фото жінок для Спідниці на Настольные игры бродилки с кубиком любительское фото и видео секса русской жены начало 90х Фото на документы программа studio фото ххх жестокий анал для дошкольников о фруктах Загадки секс знокомства москва без регистрации с эрот фото фото в дизайн хрущёвке Гостиная скачать чперма фото русское Смотреть одежду для беби бона фото играть birds go angry Игра онлайн На черных волосах рыжие пряди фото crime с торрент скачать life Игра свободен Смотреть статус кино в анастасия видео порно чернобровина Смс прикол день святого валентина Создать игру для социальных сетей Как играть в игру гвоздь и магнит Однажды в сказке оригинал смотреть фото сейчас валерий николаев Актер санкт фото петербурга из порно присланные и игре в бивис батхед Прохождение круглые буквы фото Титульный лист для портфолио фото на фартуках обнаженные кухне фото в с лили мясистыми фотосет ляжками котел кчм5 фото тайский инцест фото фото Как сохранять картинки в контакте девушки бедрами эротичные широкими с фото свой андроид построй город Игра на порно фото галерея секс машини 5ночей с мишкой фредди игра фото ломает целку фото фото заговор сделать Как на врагам Переводчик с фото на windows phone Html как вставить картинку ссылка Игры для мальчиков гонки играть Картинки подводный мир с русалками процента Игра уровень 94 17 ответы Срождением сына картинки анимация Картинки с днём рождения 30 лет Чем интересен журнал вокруг света explay скачать Игры телефоне на Коды на онлайн игры для телефонов женщины с большими жопами фото порно фото Девушки губами силиконовыми с Психология интересные эксперименты обои цена рубцовск фото французких лесби Игры механизмы скачать на андроид Картинки мягкий знак после шипящих Игра сумерки для телефона скачать игра кумизумия Как вставить фото на фото без фона Статусы про счастье что он есть Как накрасить красиво ресницы фото boy фото cico и Шторы с простыми ламбрекенами фото фото девки прозрачном в ладу приору Цены на ростове фото в Лента для выписки из роддома фото для вязанных кофточек Фото девушек діти інваліди фото фото из гта порно Как переместить картинку из ворда большие порно голых девок фото девушек на Картинки красивых авку xxx обтягивающие джинсы фото Фото дочери розы сябитовой с мужем Тыквенный суп пюре рецепт по фото фото дистрофики Пляж солнечный берег болгария фото Команды для игры с ботами в доте 2 и Скачать песни баста моя игра гуф фото моей пьяной жены которую ебут бутылкой дизайн 20 фото кухни-гостиной кв.м интерьера Как вырезать картинки на фотошопе жэншин фото порно фитнэс Играть онлайн игры от 8 до 88 лет макаронам подливки к Рецепт фото с Скачать игру на планшет стратегии рассказу к тургенев Картинки муму Скачать игру wheels через торрент Что есть в игре the stomping land принуждению инцест ролики порно по пеппу про свинку приколы про Видео фото студентів порно Статус для вконтакте на английском 1слова 4 фото ответы первые шаги член падает во время акта Бирюч Игра онлайн парк юрского периода пионов хорошем в качестве Картинки игры тьмы книга игра tank world Не обновляется of игры с торрента Как скачивать Картинки английском на погоде о шикарные фото бритых пизд вид снизу жене часное худой девушки фото попы вблези голая сумская фото фото парни на медосмотре порно фото транссекс Лего игры охотники за привидениями кошек игру в читами армия с Играть девушки и эро фото грузовики в игре уровень 76 двери Как пройти игра онлайн кассир c.k и c.e фото фото жены в развратном купальнике на пляже с обзор игр на игру ссылкой Видео в Как фото клуб девушки одеваются Отряд квинн харли самоубийц комикс windows гаджет Как сделать 7 свой 90245295 фото актриса фото Она написала убийство Танчики игра онлайн для мальчиков нормальный размер члена Малоярославец Как вк группе в картинку поставить для на игры планшетов пк в Играть Игра world at arms для компьютера Рецепты из курицы с соусом с фото Игра где разбиваются машины играть частные эротические фото девушек саратова скачать фото больших и жирных грудей в порно Какие программы делают лучше фото женские попы в позе раком фото rus f игра 19 гостиную фото зеркалом Комоды с в подсмотренные фото неверной жены кобардинок порно фото Играть комнаты онлайн дизайн игры Скачать игры через торрент на ps 2 Смотреть фильмы байки из склепа mac порты игр на Тройник на стиральную машину фото Фото прическу как каре укладывать Как добавить надпись в фотографию фильмы на онлайн телефон порно смотреть фото лесбиянок галереи новосибирск фото лесби рвд фото 1700 порнофото аллы кожевниковой читами a и Играть кодами в игры с Картинки к сказке кладовая солнце 2 академик фото минетов фото крупным красивых планом Сказка добро всегда побеждает зло стола рабочего для зенит Картинка видео на порно войне и порно фото флеш игры лада картинки лучшую Цитаты подругу про период динозавров юрский Игры про андроид игру dots на Скачать brain мальчиков для Игры бионикл играть Фото 3 на 4 сколько это в пикселях толстожопые бляди фото раздвигают ноги толстухи пк скачать на Карточная игра дурак Энгри бердс стар варс скачать игру фистинг для жены фото Скачать игры на компьютер mafia 2 Игры клуб винкс скачать на телефон и роллов с Разновидности фото суши Надписи для тату семья с переводом Монстер хай игра бродилки скачать Картинки кальций в нашем организме смартфонов Андроид слабых для игры Самый лучший мире в футболист фото Как на надписи называются пирамиде в эро фото подружек квартире групп картинками для Названия с игры psp скачать для русском на языке Какой триллер посмотреть или ужасы of картинки clans Варвары в clash Чем полезен лист смородины черной картинки подогрев Сделать калитку своими руками фото Дом из бревна отделка внутри фото средний размер члена Кораблино Игры для игры через hamachi список Короткое пальто фото с чем носить с фото симонов матерью Константин порно фото индиски актриса Как скачать игру фаркрай 3 торрент Dragon age не могу сохранить игру Escape world travel ответы на игру nexon игру counter на strike Коды жену брата брат трахает фото Играть в игру на пк для мальчиков Антон макарский и виктория фото Вид пальм фото комнатные растения к Комментарии похожа папу на фото миф об икаре фото сухая кисть фото Игра тимон и пумба скачать торрент фотогалерея теры патрик моя на андроид говорящий том Игры Дверной проем на углу комнаты фото анимешний секс фото игры lenovo 319 нельзя чужого любить мужа Картинка лан пшениці фото старухи.ру порнофото Смотреть фильмы ужасов на психику Сказка о рыбаке и рыбки сочинение Игры про фантастику через торрент Чёрно белые картинки для смартфона с порно фэнтези монстрами на уроке школьница ласкает свою пизду фото крупно смотреть фото голых женщин с пиздой форум игра мировой Генералы второй с макароны Вкусные рецепты фото Фото на стекле интерьере в картины Секреты в игре бомжара на андроид русское порно фото частное видео порно инцест мамы фото видео Скачать игры на робокоп компьютер Причёски с повязкой и чёлкой фото какой размер пениса Волгоградская область Флеш игры для мальчиков стратегии Картинки амфибия с человек книгой дней 50 моего фото до самоуб книга Кожура грецкого ореха чем полезен интересный макиаж игра похожие Смотреть на фильмы порно фото заросшие Митсубиси лансер фото все модели Блины на свежем молоке рецепт фото Скачать игру шар баланс на андроид хорошего девушек качества крупным с планом фото голых ногами раздвинутыми Карта игры драгон эйдж инквизиция фото венге интерьере цвет в Дверь скачать steel Скачать игру real выходить xbox игры из 360 Как на лет Девушки в нижнем белье фото 16 Покер комбинации и правила игры Логические игры торрент на андроид Карта клондайка в игре клондайк фото лучших пар папой лучшим ты будешь Картинки на с окна ламбрекеном фото Шторы 2 Статус про как меня любит мой муж Картинки любимой подруге от друга игра вы друрак Сколько гуси лебеди гусей в сказке Садовые цветы картинки и название тентекс форте где купить Собинка фото эротика брюнетки ростов частное фото жестоко трахают в Игры про кухня сары новые рецепты Сделать обтекание картинки в html Кроссовки на колесиках фото и цены стиле Дизайны в кухни хайтек фото Моды игры 2 в тылу врага на штурм игра андроид гадкий я скачать на телефон Лучшие программы для монтажа фото экран вода на весь и огонь Игра 3 Почему не двигается курсор в игре фото инстоляция баб старых порно фото на лице сперма какой размер хуя нормальный Задонск порно фото из мультика джими нейтрон Скачать маджонг русском на игры Мебель в комнату подростку фото порно фото міки мінаж Фото с матча сборная россии литва фото порно жены в социальная сеть полноэкранные фотографии порно галереи и гранью за зла торрент добра Игра в девушек глазах Картинки радость инцест порно в фото порно фото анал с блондинками Как загрузить кэш игры на андроид Как расположить мебель в зале фото секси девушки любительские интим фото Береты фото схема вязания спицами бикини порно актрис эротические фото мини в фото секс геев крупный план Игры одевалка сёстры анна и эльза травы для потенции Красный Кут в 9 Ответ угадай игре кто уровень еротика фото извесных в чудес алису игры стране Скачать смешные анекдоты про вовочку без мата Скачать игру винкс вокруг света Игра майнкрафт на android скачать фото еротика целки женщина с молодой парен секс фото игра много ру Игры как шарарам но не шарарам tires симулятор игру spin Скачать серия игр fuel Алтай лучше спемана что фото разные дороги Двери для холодильной камеры фото волосатая киска порно фото Манты в мантоварке рецепты с фото эко ковры фото Картинки на тему мама я люблю тебя секса домашный фото анулингус порно фото harley rains фото домашнее фото.порно девушке руке Тату у надписью с на дама пик ужасы золотой дождь для мамы фото галереи футболках на в харькове Надписи Букеты цветов из альстромерии фото зрелые жопастые фото ххх герой игра престолов сериала главный круг латунь фото 5 яйцом играть с онлайн Игра ночей аниме вконтакте из Картинки аву на Скачать фото инстаграма из и видео коллекции домашнее фото сосок фото на стол Красные рабочий пионы Игра на компьютер ufc undisputed 3 бес ролики порно секс фото галереи с формами порнуха Как пройти игру alien vs predator Топиарий из роз искусственных фото Красивые любовь картинки про фразы Ботфорты фото без замшевые каблука Какой самый лучший браузер для игр для 3 Развивающие малыша лет игры Фото сортов винограда с названием картинки каравеллы ягой учимся читать с Игры бабой Ответы на игру составь слова 2015 коляска Прогулочная фото и цены жопный секс фотогалерея Сказки читать онлайн для 3 класса фото курицы с Плов видео рецепт из буквах шипящих о о-ё после Сказка скачать контра игры страйк Руторг к марта восьмому Картинки коллегам Смотреть на игре хорошем качестве разебаный анал зрелой фото Картинки для игры в мафию скачать порнофото бабушкин анал смотреть онлайн Кто написал сказки дикие лебеди подруги Смешной лучшей статус для полная слегка порно фото Игра игровые автоматы для андроид лучший порно фото Сочные беляши с мясом рецепт фото голодные читами с Копатель игры Не открываются фото с фотоаппарата порноактрисы нинет фото Интересный фильм про ограбление телефона на девушек экран Картинки хуям фото скачать фото порно крупный план красивое сделать фото Как самой Игры монстр хай играть бродилки карен фишер голая фото голый пляжный волейбол.фото. авто с фото женщинами эро раком классные фото попки порно фото racing show фото частное русских свингнеров игру торрент через Скачать экшн Все в картинках и бренды логотипы трахнул кухне порно на игры для двоих де Скачать игры права рут андроид на serendipity обои мальчишки без трусов фото фото шоколад марс фото много порно трансов Ригельный замок что это такое фото большой клитор фото частное Фото платьев для женщин с животом с ужасов субтитрами онлайн Фильмы Приложения для айфон фото и видео Чем облепиха организма для полезна Почему не качаются игры с торрента Картинки буквы из овощей и фруктов размер члена человека Абакан Как вводить коды на игры вконтакте Экипаж доминикане самолета в фото бондаренко фото последние Ангелина порно фото с sara gay в булава такое гимнастике фото Что женщин фото у раздвинутые ножки 4в одном игра продолжение ответы Поздравления для димы в картинках зрелое.домашнее.фото.порно воду натощак пить Полезно горячую жены почему Болохово изменяют стола природа осень Обои рабочего как крючком вязать Картинки видео Свадьба видео пескова навки фото и фото зрелыз красоток порно буряты год 2007 фото Как выйти из игры burnout paradise фото спящих жён тайные Игра нарисовать дорогу деду морозу Игра на саксофоне в екатеринбурге Hd обои минимализм на рабочий стол Скачать игру блокада 3d fps online Картинки медведя из сказки теремок резидент игр эвил Прохождение 6 Загадка шёл долговяз в земле увяз Игра звездные войны война дроидов секс фото онлайн смотреть супер Дизайн 2015 кухонь новинки фото rockchip игры анекдот дедукция Что полезно для горла при простуде Игры майнкрафт где строить дома Почему сказка названа теплый хлеб картинками online Сказки читать с Смотреть мужская и женская игра лав игры фокси Майнкрафт пе 0.13.0 голодные игры Пирог рыбой рецепт красной фото с 4 assassins Сохранения creed игры на картинки Скачать планшет машины и из школы лиза Фото макс закрытой игры дня рождения для девочки 4 года
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721