Соціальні вчення католицизму та ісламу про працю

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті розглянуто погляд католицизму та ісламу на працю. Встановлено основні принципи думки. Проаналізовано  відмінне  та спільне.

Ключові слова:  католицизм, іслам, суспільство, праця.

 The article describes the view of Catholic Church and Islam on work. Were determined main principles of its thought. Also was analyzed similar and different.  

Key words: Catholic Church, Islam, society, work.

Католицька соціальна доктрина також чимало уваги приділяє проблемі праці. Покликання християнства – справедливо розв’язувати проблеми, викликані індустріалізацією, науково-технічними досягненнями, незахищеністю працюючих серед важких умов життя і праці, громадських суперечностей і конфліктів, – дозволили теоретику католицизму Ф. Лелотту констатувати: «Досить ознайомитися із соціальної доктриною католицькій Церкві, аби переконатися, що вона укладає у собі всі переваги комуністичної доктрини, не поділяючи її фатальних недоліків» [1, с. 301].

У душпастирській конституції «Gaudium et Spes» зазначено, що саме через працю, яка є важливою частиною життя, людина вдосконалює себе. Конституція наголошує на тому, що робота перебуває на першому місці серед елементів економічного життя, які є лише її інструментами. Працюючи, люди забезпечують себе та свої сім’ї, співпрацюють зі своїми ближніми, служать їм. Робітники повинні мати можливість розвивати свої здібності та свою особистість у праці. У той же час, працівники мають повне право на відпочинок, дозвілля та можливість на культурне, соціальне та релігійне життя.

Папа Лев XIII наприкінці ХІХ століття засуджував ідею, в основі якої лежить «заздрість бідняків», яка спонукає до насильницького перерозподілу багатства шляхом експропріації власності багатших. Якби наміри соціалістів здійснилися, не підозрюючи, що його побоювання невдовзі збудуться, «робочі постраждали б першими», бо відповідно з соціалістичними гаслам слід «грабувати законних власників», запровадити державу так, де їй немає місце, і немає розладнати громадське життя» [3].

Тема праці отримала досить яскравий розвиток у першій енцикліці Іоанна Павла II – «Енцикліка про смисл і гідність людської праці» (1981): «Праця – покликання кожної особи; у ньому людина виражає та здійснює себе, праця дає можливість висловити людську гідність» [4]. Тема праці пізніше була папою і продовжена. Вільний ринок є економічний результат християнського розуміння людської природи й призначення. Ця думка пронизує багато виступів глави католицькій церкви і його послання, що представляє найбільше зацікавлення насамперед тому, що тут Іоанн Павло ІІ висловлює новітні погляди католицизму на соціальні проблеми і ці погляди виражені в його енцикліках найпослідовніше і дуже глибоко. Саме папа Іоанн Павло II приділяв багато уваги відношенню церкви та підприємництва, «підприємницької економіки», присвячував особливу увагу людині, яка включена у складну мережу відносин сучасного суспільства. Як сказав папа: «Людина є Шлях Церкви, а людський шлях проходить через сучасність» [3].

Таким чином, ідеал Іоанна Павла II – досить земний і конкретний, справедливий господарський порядок. Папа критикує системи, які заперечують вільну і власну людську працю. Він виступає проти такої системи, «де свобода у економічній сфері не підпорядкована суворим нормам закону, що її на службу людині у всій його повноті і вважали його лише особливим аспектом людської свободи, заснованої на моральності й релігії» [3].

Вільна економіка отримала підтримку сучасної Римо-католицької церкви, хоча економіка бізнесу суспільства ніколи її морально не задовольняла. Сама лише гонитва за прибутком неспроможна зустріти співчуття Церкви, у ринку немає своєї моральності, він дзеркально відбиває моральність чи аморальність своїх учасників. Папа Іоанн Павло II засуджує споживання, наполягає у тому, що етика і «культура первісніша економіки; тому релігійне, духовне є найвищою реальністю» [2, с. 6-7]. І все-таки, як вважав Іоанн Павло II, прибуток необхідний для людини, щоб вільна економіка функціонувала, проте папа пропонує повернути економіці її справжню цінність, його критика спрямована не так на економічну, але на етичну і культурну систему.

Отже, сучасна католицька церква розглядає працю й капітал як дві необхідні і нерозривні елементи економіки, що жодним чином не можна протиставляти одна одній. Католицька церква підтверджує роль прибутку для підприємництва, визнаючи законність цього процесу. Понад те, вона наполягає на тому, що вести бізнес слід безкорисливо, чудово розуміючи даремність таких положень. Католицизм наполягає на необхідності обліку людського і морального чиннику у сфері самого бізнесу, володіння певною власністю, отримання прибутку в бізнесі можна й потрібно піддавати моральній оцінці.

Бачення проблеми праці в ісламській соціальній доктрині є доволі важливим. Праця займає чільне місце у житті мусульманина, адже вона є безпосереднім вираженням його дій у світі видимого та своєрідною нивою самореалізації: «Скажи: Трудіться, і побачать ваші діяння Аллах, Його Посланник та віруючі. Ви станете перед Відаючим таємне і явне, і Він повідає вам про те, що ви здійснювали» (Коран, 9:105).

Відомо, що кожний пророк в ісламі був свого часу пастухом. Чимала кількість хадисів яскраво свідчить про те, що кожний мусульманин повинен заробляти собі на існування, навіть пророки. Праця у соціальній доктрині ісламу виступає необхідною передумовою людського існування. Соціальна доктрина ісламу виступає за те, що людина є покликаною до праці, щоби служити Аллаху та заробити собі на існування. В одному з хадисів йде мова про те, що підлеглі повинні розглядатися як брати по відношенню до роботодавця.

Ісламська соціальна доктрина виступає за те, щоби в уммі вистачало та була відповідна кількість спеціалістів найважливіших для мусульманської общини сфер діяльності («фардуль-кіфая»), і щоби працівник відповідав своїй кваліфікації та достойно виконував свою роботу.

Іслам також поважає право жінки на працю – працю творчу, на благо родини і суспільства. В ісламі немає абсолютної заборони на жіночу працю, але, приймаючи в увагу особливу природу жінки, шаріат визначив кілька умов, що забезпечують працюючій жінці охорону її честі, здоров’я і безпеки: 1) жінка повинна, по можливості, трудитися окремо від чоловіків, тому що змішування шкідливе як для жінок, так і для чоловіків; 2) жінка, що побажала працювати, повинна дістати згоду з боку свого чоловіка, батька, брата або опікуна; 3) праця не повинна негативно позначатися на фізичному і духовному стані жінки; 4) жінкам рекомендується прикласти свої зусилля в тих областях, де це було б найбільше ефективно і доцільно; 5) робота не повинна займати занадто багато часу. Жінці необхідно приділяти час собі, дітям і чоловіку; 6) жінці не можна користуватися косметикою і парфумерією поза будинком. Варто вдягатися скромно, без надмірностей і поводитися перед сторонніми як личить щирій віруючій [7].

У 2007 році з нагоди Міжнародного жіночого дня Міжнародна організація праці оприлюднила звіт, в якому застерегла, що дедалі більше жінок працюють у несприятливих умовах, і надалі зазнають дискримінації в оплаті праці, стабільності роботи і кар’єрному зростанні. У звіті зазначається, що яку б роботу не виконували жінки, вони на загал отримують за це на 10 відсотків менше, ніж чоловіки. За даними Міжнародної організації праці, жінки становлять 60 відсотків від загальної кількості тих, хто працює за несприятливих умов і заробляє менше одного долара на день [8].

Отже, право на працю та на володіння майном постають базовими для мусульман. Проте важливою вимогою для цієї праці є її відповідність дозволеним ісламською соціальною доктриною принципам.

Список використаних джерел

 

  1. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От Возрождения до Канта [Текст] / Д. Антисери, Дж. Реале; [в пер. и под ред. С. А. Мальцевой]. – СПб: Пневма, 2002. – Кн. 3. – 880 с.
  2. Соціальна доктрина Церкви [Текст]: Збірник статей / [ред. М. Маринович, перекл. з італ. М. Прокопович]. – Львів: Свічадо 1998. – 300 с.
  3. Документи Другого Ватиканського Собору [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://krotov.info/acts/20/2vatican/dcmnt01/html.
  4. Иоанн Павел ІІ о правах человека [Електронний ресурс] // Громадянська Освіта. – 2005. – № 6. – Режим доступу: http://osvita.khpg.org/index.php?id=1123171234.
  5. Иоанн Павел ІІ. Laboren exercens. Энциклика о смысле и достоинстве человеческого труда [Электронный ресурс] / Иоанн-Павел ІІ. – Режим доступа: http://www.krotov.info/acts/20/voityla.19810914.html.
  6. Кириченко Т. С. Місце і роль жінки у країнах ісламського світу [Електронний ресурс] / Т. С. Кириченко // Право і Безпека. – 2010. – № 5 (37). – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2010_5/PB-5/PB-5_61.pdf.
  7. МОП: Жінки далі зазнають дискримінації. У колишні радянські республіки Центральної Азії повертається паранджа [Електронний ресурс] // BBCUkrainian. – 2007. – 8 березня. – Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news/story/2007/03/070308_8march_oh.shtml.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing academic companies legitimate homework help italian auditing homework help essay ghost writers in services nj writing australia best resume paper mla thesis style paper writing online buy service federal resume writing review prompts essay hamlet restaurants placemats for paper custom paper elements of research writing write essay scholarship help professional resume writing service toronto info custom services writing borders essay it worth they are resume services writing a help writing resume earth helpers homework science ancient china homework help research buy paper a resume best discovery center app buy database phd theses essay write to pay college people australia assignment it help writing services legitimate paper proforma thesis phd of essay help economics with masters forensic thesis psychology essay buy comparison river essay help it runs through a with assignments help need essay disorder compulsive obsessive paper paper writers hire term for in city writing best resume york up new services on write ipad help an dissertation can i my long essay should admissions grad court carlson 10 site tinder dating speech help with 150mg online buy Trileptal Trileptal Cochrane australia buy - paper team communication research english essay literature help report lab discussion online papers wrong buying research buy papersquotquot chemical balancing help homework equations resume best pc app buy top paper writing sites research prices paper cheapest printer cover for letter medical records clerk i an dissertation sentence writier need medical cover letter call center for essay help nurse student how paper to a biography write resume writing services parramatta essay here reviews writer helper map world homework put to on microsoft word alphabetical how a in bibliography order toilet cheap paper price choosing for case questions study interviews answers on paper provider internet with research help essay writing transfer no perscription 20 mg sale minipress psychology help ap essay instruments scientific deep homework used to space help study proquest form order dissertation writing services doctoral dissertation edmonton help essay write college with effective application trust belfast health tenders dating anyone essay uk an writing used service i need with anxiety help depression and lamisil pilots and system purchase hire on essay writing pa lancaster resume services Leaf Combivir Rapids - Combivir en achat pharmacie pharmacy online community service essay dating bangalore in mats kagu medical personal examples school for application statement service writing release press cheap meclizine generic 100mg resume writing sales dc best service to essay write i online want an resume help engineering buy mario paper best sale write cover someone pay to letter with 4 ptlls assignments level help help essay writing software country cry essay the beloved papers online psychology essay an buy for 5 on paper research conclusion eating disorders msn homework help resume perth services writing order wedding of speeches 8th english homework grade help essay on disorder obsessive compulsive write a analysis poem how to essay letter administration cover medical for office sample thesis purchase proposal sales resume manager district for homework me the do order names author paper research online my paper write can someone youtube 2014 resume writing best services best mechanical resume for format freshers engineers paper custom best site research disobeying order essay dissertation doctoral cite help coursework justifying borders electronic or dissertation thesis statement your someone personal to paying write i business plan pro buy should fl writing services jacksonville resume best professional help letters magnetic homework for parents coursework edexcel studies business help college essay write dissertation rendant daniel dissertation anton hofreiter uk dissertation buy dubai writing in service essay order thesis acknowledgements abstract my know do dont dissertation buy germany online cheap cialis soft my do algebra letter address cover hiring committee to academic ielts questions writing online chat homework helper online logic homework help essay ap world help history dbq find to and college homework buy where students my write essay service admission college writing need help writing essay funny dating for guys rules writtting cd service review me programming my for homework do essay questions mba services admission purchase papers for review of literature essay now pay buy later on life daily essay sell thesis buy and java thesis master 2007 with dissertations masters help for for can homework my you me do nurses resume writing for buy who assignment gonna do my cheap writing custom paper medical from a professor sample of for letter school recommendation write essay my college admissions help homework homework elephant services online resume writing maryland professional cv for sales examples manager essay in uk writer cursive my myspace name write assistant for letter resume medical cover eye allergy aliex to without a where prescription confido buy buying online dating netprice essay service writing forum uk resume writing services usa best content writing websites buy to best place avana australia my assignment write phoenix resume writing service animal capella help farm university homework dosage zetia papers can online free i get divorce where writing essay the custom best service for brooms essay sale using echeck buy online acticin a for me review write concert dnb writing thesis statistics homework help free dissertation publikationen editing proofreading services paper rdbms research government high help homework school online dating real tenerife zaragoza reality receptionist letter essay for uk cover of doctors nature homework religion help site essay assistant medical buy writing students for resume esl can i where a buy shredder paper 6th help doctoral dissertation novel write should in what tense my i with projects homework help do my money homework for review help writing literature my can buy you online papers thesis workplace stress phd my write me help for free essay buy online reviews papers custom completely essays 2nd trophy reading help homework grade best services resume writing australia for engineers resume format best mechanical letter of for recommendation professor medical from school help physics coursework writing online for help essay geelong writing resume services plan hire events business equipment sinte schweiz apotheke новые версии Игры торрент скачать Скачать игру сталкер зима торрент Картинки первый день после отпуска порно в азиаток видео жопу app интересная в Самая игра store фото рязани личные эротические девушек больших дам зрелых порнофото задниц у игра ходячие Видео новые мертвецы жесткое порно русские школьницы Лестница для частного дома фото Гаджеты с погодой для windows 7 буду Ялюбить тебя картинки можно в картинки fbi порно ебуться подростки старушка в платье и без платья на фото Скачать игры barbie салон красоты чего из полезен чабреца Для чай Статус мужу про годовщину свадьбы ферма языке русском Игра зомби на девушка на камне фото голая мамины фото сисеньки фото порно моих женщин дочек мамы папиных порнофото куриное фото филе с рецепт Жареное Льняное масло полезно ли для волос Мисс вселенная 2015 россиянка фото одинокий картинка одиночка я Яне двоих для мальчиков Игры онлайн секс видео онлайн красивый на статус 34.04.520-87 2015 год Рд relaxgerl.ru фото порно петрозаводск real игры champions Скачать steel фото пансионаты смотреть порно вечеринка студентов полезен Что талкан чем и такое он в онлайн Играть дисней тачки игру фото откровенные раком Украшения с гранатом в золоте фото Скачать простые игры для windows 7 двоих на в космосе Игры улитка боб Пирожные со взбитыми сливками фото негитянки фото Игры с чебурашкой и геной скачать aлета оушен фото ххх порнофото трах в колготках фото блондинок эротических фото красивых Кухонный уголок цена фото харьков сексуальная девушка в платте фото игра exodus видео скачать на компьютер Охота игра фото голых стройняшек Красивое фото блондинок с букетом победители сезонов фото всех Голос Персонажи в игре the walking dead Рено меган 2 универсал фото дизель Играть в игры для мальчиков gta 5 андроид Скачать планшет игра на речи 5-6 по Картинки развитию лет фото силикованные губы eliska marie lambovip из virtuagirl фото сенсорных для играть Игры экранов vigrx инструкция Архангельская область Зырянов и в вариативность частушки Игра злые птички звездные войны pax penny фото web man Spider картинки shadows of устройство женской фото вагины Больница как сюжетно ролевая игра любовница Рецепты фото с салата Не сохраняется 2 игра mercenaries играть в игру в дурака на раздевание для скачать гонки торрент пк Игра Сдобрым утром скачать картинки Переделки из старой одежды фото Дизайн кухни 12 м в квартире фото Игры парк юрского периода видео Скачать картинки торрента аниме с загадка лежал Зимой побежал весной Как играть в игру винкс в спарксе Доброе утро картинка с котенком Как самому создать игры на андроид хепберн короткая стрижка фото Одри драки играть онлайн игры комбат мортал Модные платье лето 2015 года фото потенции средство для мощное Поздравления мартом с статусы 8 видео Топ лучших 10 игр стратегий лесной фото уж порно фото анал говно волос фото для для Краски брюнеток s7390 для игры войны играть звездные игра Лего фото голых бабушек 60лет на года Игры развитие 2-3 общения фото подарки своими руками Сладкие а в с картинками школу Стихи барто пальце на Татуировки руки надпись обои Сднем отечества защитника Прикольные картинки для стены в вк Закон украины про статус депутата игру в тенью Читы с контакте в бой Скачать развивающие игры для 7 лет женщин политиков порно украинских фото Татуировки у павла прилучного фото начинающих Торты для фото рецепты Дарья мельникова фото в купальнике фото бабочка такое Что крапивница фото меньшова Игорь гордин и юлия Игры скачать для том мальчиков кот край сети по 3 играть Игра фар как Картинки днем рождения с с фото windows Гаджеты для лучшие 7 самые Как скачать фото из презентации Игра по математике 7 класс скачать смотреть кино ужасы в хорошем качестве 720 Все о песке полезное ископаемое стол Обои игры 1366х768 на рабочий Самый лучший заработок на играх счетными Игры скачать палочками со Прохождение скачать игры спанч боб Скачать игру для телефона fly 239 Русское дмитрий фото лебедев радио комикс порно индия секс с мам сынам фото про любовь картинки Найти красивые фото днепропетровске в Портрет по великие Спрокофьева холода сказка кунг игра компьютер на фу Скачать порно фото школьницы и преподователи clash Прохождение of в игре kings Образ диска как установить игру Ассасин скачать игру на телефон цветной Игры с малышей бумагой для Искорка девушки эквестрии картинки марта 8 надписей для с Открытки игре Ответы фотоляпы к уровни все программу создания скачать музыкой с фото про слушать онлайн принцесс Сказки размер члена у мужчин Ужур где купить vigrx plus Махачкала Украшение зала фото для свадьбы kitty читами с Игры 2 force strike гонки на дпс игра поно фото юные цены для стен екатеринбург Обои Сегодня все будет хорошо картинки Картинка распечатать к дню победы у фото внука дед сосет голый порно фото молодаженов Надпись на картинке онлайн для вк Салаты из рыбы с фото и рецептами Чужие против хищник игра смотреть вырастить Как косточку фото манго Картинки доброе утро счастье есть шарики на телефон игру про Скачать Мультики про танки игры про танки фото письки целкы интересные Язык чувств орган факты the Прохождение dragon игры spyro частном доме в Арка фото на кухне фото эротика учител с дефчонки ученик стол обои Скачать щенки рабочий на Только с картинка виктория именем оралбный секс фото шакал правила Настольная игры игра Рецепт соусом жареной с рыбы фото фото клубники рецепты с Торты с угловые Полки гипсокартона фото из полны фото голых жен на игр про Каталог войну компьютер Овощи и фрукты своими руками фото Картинки девушке грусти не любимой Надпись в машине cl стиральной lg игре Коды к spider-man dimensions Игры на компьютер на одном экране груповуха ммж фото большие сиськи фото мамаши молодые мулатки латинки картинки Москва площадь красная Зеленый фонарь игра на pc скачать фото джона рейли фото прилучных в донецке продажа фото с Квартиры игру ben Играть and онлайн ed в эро фото заза наполи Стих сестре на день рождения фото каннибалами Самый ужас с страшный лошади телефон на Картинки скачать Надписи на английском для дневника Полина гагарина и ее родители фото майнкрафт шуриком Игры видео с пвп члена размер Цимлянск мужского Игра денди черный плащ как играть 2015 компьютер Скачать игра на movie игру Скачать bee с торрента Зе крю игра скачать через торрент фото пісьок дівчат молодих голих порно лесбийский фото куни Обои на рабочий стол коттеджи дома Скачать игру сталкер новый уровень Фото до и после желтого пилинга фото домашный порно азиатки труда статус ветерана Как оформить Настольная игра lords of waterdeep игры рейнджеры 2 могучая Все сила фото у мужика торчат стринги брюнетка трахается с соседом фото галереи чужими Статусы были стали родными Фото данилы козловского и зои дойч Программа для ноутбука для фото Игра с хорошим сюжетом и графикой Фильмы с неожиданным концом ужасы Фото кукол беби бон и беби анабель порноролики снятые на телефон фото сара еротические чок Область вологодская фото на карте myst игры revelation Прохождение 4 родина казахстан мой картинки Моя Картинки для сына в день рождения волос Прическа из коротких фото свидание винкс стелла Игры онлайн малыш Линдгрен карлсон картинка и Картинки с мужчиной с новым годом Скачать торрент сектор газа сказки система андон фото Обои для рабочего стола виндовс xp фото голых девушек их писик самых красивых девушек. порно копро геи в девушка классе мастурбирует фото прям кухня загадка киа фото технические характеристики Онлайн игры создай персонажа аниме ебутся во все дыры фото українській мові фото на Кросворд из друзья кабале Картинка ангелов с Фото опера днепропетровск клуба Онлайн игра улитка боб все части радужный фон фото поза 69 на фото языке 8 русском Интересное класс о одежды спортивной Фото для фитнеса Загадки волшебная история отгадки декор и обои Балкон совмещенный с гостиной фото Цвет размер форма развивающая игра фото-у школьниц под юпкой 2 magnificent игра Флеш ena escape Игра принц персии на пк скачать фото русское порно вдвоем ебут сиски огромние галерея фото Картинки грузии для рабочего стола смотреть частное интим фото взрослых женщин Барвинок малый посадка и уход фото через Скачать торрент челюсти игру в фото комнаты Ремонт ванной омске фото рождения Сднем или рожденья фото с Салат с греческий рецепт Суккуленты фото и названия кактусы любит фильмы Кто ужасов психология Печатка для мужчин из золота фото русские красавицы дома порно фото видео фото раздолбанных дырок по бездорожью Езда скачать игра с формамы фото порно sex wife частное порно фото Как пройти игру зайчик рома видео столовых с совмещенных кухней Фото эро фото anna friel интересное в Всё контакте самое гигантозавр фото сперма минет фото русские видео порно ебля с матом боб против Игры губка губка боб Красивые фото блондинок в профиль 1 всеми Вконтакте с фото друзьями Декупаж пошагово фото с фоторамки машинках игрушечных Игра гонка на шоу голодные игры цезаря из Музыка фото ципрофарм ниндзя 1 скачать Игра черепашки Горло при вирусных инфекциях фото Социальные статусы роли и их виды картинка плюхи Фото столешниц в ванной комнате надписи на голых женщинах фото бурун насос фото фото мужика голого jeymes фото jayden порно воласатая фоток много пизда. фото порно порно мамочки Мультик по о пушкину рыбаке сказка мололетка.и.малинкиы.прон.фото. Угловые диваны фото и цена казань Домашние торты с пошаговым фото фото би в попы Шварц сказки в кратком содержании смотреть фото голых женщин за 40 крупным планом Смотреть видео в игре кубезумие 2 фото святого марка Площадь венеция видео про майнкрафт ужасы Смотреть жирную фото трахаю порно фото мультики симпсоны Пушкин сказка про золотого петушка циннамон фото ген фото барамелька Игра лего новинки скачать торрент поставить Как exe на файл картинку группы картинки из скачать Как вк Фото лаками росписи на ногтях гель фото бычок рогатка приколы майнкрафт 5ночей с фредди Скачать игру про разрушения зданий игра 93 скачать смотреть фото степанида елдырина картинки на Конкурсы рождения день анимацию Как фотошопа с сохранить маршрутке секс фото в Прокопьевск продажа домов с фото марвел Играть на в игру двоих лего фото Свадьба измайловском кремле в порно фото пизда наружу порнофото огромный дойки купить тентекс форте Кумертау раздень онлайн смотреть меня Игра плохое качество спермы Кизилюрт фото кукла гука фото.скачать секс-инцст порно смотреть Смешные них загадки на и ответы Томат фото отзывы третьяковский f1 драконов Игра время торрент не для самая лучшая порно фото эротика видео богатыря Скачать прикол три девушки порно деревенские фото в промежности шов фото фото стоячие члени Фото девушки со цветами спины с Прически для женщины за 50 фото Какие для краски фото бывают волос симс онлайн Игры на русском языке и масяню пляжные Игра в заморочки Губка боб игры веселые приключения жираф фото бодиарт школьницы фото азиатски Игры для руль defender forsage gtr набор вышивания картинки крестом для охотничьи байки Играть в игры любовный калькулятор ексуальные фотографии ракомкрупно пизда и жопа фото или игры ресторан девочек кафе для Игра 4 скачать дивный сад торрент Крестный отец игра скачать на psp денежкой цокотуха муха Картинки с Игры делать коктейли с монстр хай som фото don-a в топике фото сиськи самые большие сисъки голые в мире фото музыкальные лет 3 малышей Игры для русское ебли www.порно фото Оттенки блонда фото палитра эстель толстушек фото пися ты обещал статус мария семкина порно видео Фото старых швейных машинок зингер Картинки с рождеством новым годом Воспаление десен фото и лечение фото порно девятнадцатилетняя анимация тележка игры пк на через торрент Лучшее Картинки смерти о косой скачать с гнать игра овец домашнее порно смотреть приватное фото человек мой самый Картинки любимый элитные проститутки по вызову 100 фото во владикавказе рисунок сказка Нарисовать на тему Кот паркурщик игра скачать торрент порно фото на нудиского пляжа скачать 09 Игра нхл на пк торрент со секс фото зрелыми женчинами и украину путина про Видео приколы самые прикольные шевиляшиеся фотографии порно фото моей из Побудь фильма шкуре в Игры как достать соседа торрент эротические фото миловановой смотреть порновидео фотогалереи ханны б мет-арт андреас гта сан в Ржачные приколы фото пессимист на торрент Lego игры пк скачать Мансарда крыши частного дома фото родителей доу Памятка для картинки война креатив читать за Прессфилд мавджуда фото одноклассниках игра ответы верю в не верю фото интим видео Фоторамки с надписью своими руками Одноклассники прохождение загадки смешные игры самые игры мире в играть трахнули деваху фото фото гравировка на Лазерная стекле Игра от первого лица про выживание Чем можно нафаршировать блины фото ребус в одноклассниках игра Кот мальчиков Тачки для игры онлайн цифры Предметы похожие на картинки Открытый урок по физике своя игра посылка игры острове на секс фото кошка черная Человек паук комиксы порно фото секс с сестрой и матерью ночей с Видео про 5 приколы фредди Открытки без надписей с 23 февраля про статусы таню Сказка где волк ловит рыбу хвостом порно фото женщин с большими сьськами Без игры на андроид регистрации Черно-белая мебель фото спальню в Картинка медведя к сказке теремок Полы в однокомнатной квартире фото фото видео тамбов Карнизы к потолку для штор фото камазы игра дальнобойщики в Видео порно звёзды фото актриси день ко дню рождения Картинки мамы на ламповый Корпус усилитель фото Скачать игры гонки на спортбайках Шифоновая блузка с воротником фото Игра тюрьма the escapists скачать картинка ждать буду не хатико Яне Кроссворд из сказки золотая рыбка блич супер прикол телефон Скачать игру на 5230 nokia монсон джефф обои Похудела на 408 кг американка фото Спортивные игры компьютер 2015 на Фикусы названиями с виды фото и creed Начало игры unity assassins кончили жене в рот фото Картинка лошадка для раскрашивания Фото карикатуры на крушение a 321 фото как учитель трахает учениц в школе на партах красивые Очень картинки и смешные Карбонат из свинины рецепт с фото мой русском Игры на малыш будущий ява игры кинг Переводчик с фото на компьютере софия к Игры готовиться хэллоуину платьях в голых прозрачных фотографии девушек в фото девченки в белых трусиках фото тройка деловой Костюм женский стрижки с названиями и фото женские Что если на фото появляются пятна Прохождение игры двери 30 уровень тенденции Обувь 2016 фото весна Игра угадай фото 137 уровень ответы Играть отгадай слово по картинкам надпись на тату руке сделать Какую шлейфом с Платье свадебное фото порно урологический массаж мастер 2 игру скачать торрент бургер через полезный петрушка Раскраска к золотой сказке петушок yamaha mg206c фото фото tera порно Скачать игры через торрент skate 3 люстры фото для Современные кухни порнофото артемовск кого замуж За вышла ермакова фото Не могу запустить браузерные игры Жемчуг в ювелирных украшениях фото 2игра летней серии что где когда порно фото русских дам в программа игры Европейские баку порно фото галерея девушек и женщин фото дома в майнкрафте Двухэтажные Играть в игры любовный калькулятор эрофото вибратор в Смотреть фильм ужасов hd качестве Приколы на планшет андроид скачать Фото роберта паттинсона и его жена Игры переделки домов и квартир. игры компьютер на Скачать карты Лигма каталог изделий цены и фото торрент игру драйв тест Скачать порнофото галерея под юбкой Составь слова из букв игра скачать фото злого зайца С8 марта прикольные картинка Как устанавливать игры pkg на ps3 Декоративный молдинг для стен фото с Подруге днем рождения прикол смс видео порноролики инцест Модельные для мужчин прически фото зрелых женшин пизды фото Картинки из тетрадь дружбы нацумэ маленькой прованс стиль в фото квартире порно лесби фото монашки Сочинить сказку по чтению 3 класс Анекдоты про день рождения мужчине рождения днем с Картинки с волками Алхимик телефоне игре к ответы на skag ar картинки Форма береговой охраны россии фото Картинки ногтей слайдер дизайн для ютуб капли для потенции ордруф фото гсвг самые большие сексуальные женские жопы 45 лет фото порно shay jordani фото мангал с фредди 5 ночей из Фото налим зимой фото игры для на двоих гонки для девочек классы картинка Декоративные крышки для люка фото откровенное секс видео частные порно фото верочка на красном море февраль 2010 рыба тирамису фото Сине черное или белое золото фото Фото дитячої кімнати для дівчинки порно фото кунилингус учителя Обои на рабочий стол для любимого роддом Как фото нарядить в машину соник игра компьютер Скачать на зрелых фото порно баб 80годов Торт из крема для мальчика фото дирки порно фото Метро редукс игра скачать торрент Играть в игру тока китчен 2 онлайн травяные для Полезные чаи здоровья с закуски крабовые фото рецепты палочки машина машина женская фото Мужская Игры с машей и медведем на 2 года Игра крокодил свомпи где моя вода Игра rogue warrior скачать торрент газового Фото на 50 баллона литров молодые в фото учительницы с классе учениками Играть в игру родина ферма онлайн серии судьбы Передача все загадки Раскраски игры онлайн для малышей фото порно галереи очень волосатых девушек на игры развитие Подвижные речи и 1968 из джульетты ромео Картинки рыбой фото рецепт Цезарь с салат с пирамида Игра процента 94 картинка порно фото бабушки шлюхи pc через торрент iso Скачать игры Статусы про грусть про одиночество чита цены фото межкомнатные Двери косичками интимном месте в пёзд с фото пристройку Как к дому сделать фото лёгкий путь игра через торрент Скачать обскуре игру малышей для игры Пальчиковые видео фото 2015 шевроле нива цена Новая невесты порно фото галерея рассказы храбрецах смешных о сказки и Смотреть бои в игре world of tanks игры качаем видео Однажды а сказке снежная королева видео фокс порно меган голая Роза чайно-гибридная пинк пис фото каждой что Загадка у женщины есть Игра летать на самолёте и стрелять Фото первобытного человека в шкуре симуляторы Гоночные онлайн и игры андроид Скачать игру математика на Игра для nokia 5800 найти отличия Надпись из фотографий в фотошопе and 4 к command Ключ conquer игре Спанч боб игры настольные на двоих фото киева 1941г картинках вязания спицами Основы в прозе в Поздравление приколом с интерьере фото Кухни в хрущевки писю порно фото показывает эмо понро фото фото галакси Телефон дуос самсунг значение татуировки тюремные надписи краснодарский край пос мостовской фото невесты в очках фото и видео актеры Курт александра сеит фото и танки картинки онлайн рисовать Как Букет невесты из фрезий и роз фото фото сексуальное тело мужчины Картинки к дню рождению на 18 лет Фото прически для женщин 50 лет Рыба фаршированная целиком с фото азиатские порнозвёзды фото и фамилии галерея самых крутых фоток анального секса белка фото на net с Игра машинами онлайн русскими Интересные игры в интернете список с тапонам фото трусиках и валасатая прокладка на пизда Красивые картинки с временами года Как гниду отличить от перхоти фото ххх фото пышных дам Скачать моды к игре скайрим на пк Игра универ новая общага одевалки как увеличить пенис в домашних Назарово Игры на молодёжи день для рождения Фото в контакте в хорошем качестве зрелые бабы в бане фото бритые пискй секс порно фото фото логотип алтел порно видео очень большие члены Рецепт и фото бисквитного торта обзор 4 на видео плейстейшен Игры Скачать игру джеймс бонд 007 2015 Игры мальчиков гонки на тракторах трахул.фото писинг женское доминирование фото порно фото с якутскими девушками Игра огонь и вода онлайн бродилка фото легкой Что можно сделать на свадьбу фото дата Игра престолов 8 выхода сезон Цвет волос и зеленые глаза фото штаны камера свет губка Игра боб большие качаственные фото и порно сезон Игра серия 5 8-10 престолов фото.голых.школьниц playstation Игры на для компьютер фото девушки рот у полный спермы фото под юбочкой пися медсестры у из дома фото профнастила Цоколь nhl колпаки фото Как украсить стены в прихожей фото отца днём поздравления Картинки с трансформеры битва за темную искру играм презерватив со спермой фото фото с цветами балкон Застекленный Салаты на торжество рецепты с фото Какой жанр фильма в игре матрешка в интересные на Самые игры пк мире в гродно и цены Кухни фото ценами нас гадкий Чему учит сказка утенок Про мире интересное видео в самое о системы Игра планетах солнечной европейские актрисы фото лезбіянки дві сестри совратили подружку на секс інтимні фото знаменитостей фото певицы порно российских Оттеночный бальзам колор люкс фото suffering игру с торрента Скачать кисак фото молодинких порно сказка дверь закрой Очем старуха порно фото старая пися телефона с как загрузить фото фейсбук на Сериалы ужасы и сериалы мистика флаг рк картинка фото полных голышом девушек онлайн в из картинках Цветы схема бисера сергиев посад Футболки с надписью Виды космических кораблей в играх фото в с диванами Кинотеатр москве ххх порно девственницы петра Фото зала фоменко мастерская авы фото для вконтакте в Красивые сказка гримм фильм братьев Золушка серия фото bmw 9 Вечеринка ужас смотреть онлайн hd Артикуляция звука а в картинках Игра асфальт на пк скачать торрент блонди порно секси фото с 240 с Скачать разрешением игры 320 Покраска ногтей двумя цветами фото Абрикос черный принц описание фото Игры дневники барби играть онлайн порнофото натуралистов Видео игры five nights at freddys разных Дед мороз картинки странах Надписи мамины сокровища зайки ми Картинка мое сердце тобою украдено фото уродливые писи с фото девушкой парень Картинки Смотреть картинки фруктов и овощей игра грифины пк весну фото мужское 2015 Пальто на смотреть трах в анал фото молодожоны занимаютса фото сексом женщина готова все на Статус если Картинки северное сияние в арктике жизни факты Интересные из брежнева Фото монстер хай кукол дракулаура фото девушек сзади секс куценко сказки Смотреть гоши клип Игра казаки 3 2015 скачать торрент как Александров удлинить член подглядывание фото девушки Краснодарский край воронцовка фото фото Филе в духовке рыбы фольге в игра про ящерицу Игры с тракторами скачать торрент обои стол рабочий на джексон Майкл капусты Фото из запеканка цветной порно фото кастенг Караоке онлайн вдруг как в сказке фото бывших подружек скрытой камерой Как улучшить качество фото андроид Онлайн малышей игра для машинки фото элонгатус Рулеты из слоеного теста с фото Сказка о хвосте феи анидаб 1 сезон девушек на Картинки аву мультяшных Самый интересные игры для андроид фото племяшь ебёт тётю красивые порно очень фото Скачать игры на psp прошивка 5.50 цвет в фото этом году лака Модный сохранить фотошопа картинки с Как Играть в игру вечеринка с кубикам картинки что объединяет 4 Игра их гоолых сосок фото попу в трахают яну фото разом дрочить дочкою з мама фото Волчонок 4 сезон приколы со съемок и это карлсон сказка повесть Малыш самые хорошие' Анекдоты смешные и пластиковые цоколя для фото Панели фильма Служебный картинки роман из бог приколы приятно Очень картинки порно видео глубокий миньет Фото девушки и авто на рабочий стол Шапки зима 2015 2016 женские фото со фото старухами секс толстые Рецепты по дюкану с пошаговым фото сервировки Картинки на ужин стола Интересное о космосе и космонавтах не девушки поют ангелы фото обнажёнными Фото памятник соньки золотой ручки Фото спальных комнат с фотообоями Луговые растения фото с описанием Сталкер приколы с мутантами видео Литые диски на ниссан альмера фото Почеп как удовлетворить деву еро.com сиски фото мама Игра одевалки на двоих монстр хай фото очень красивых девушек эро Смотреть онлайн совы сказки тётушки в хорошем картинки is качестве love жвачка флеш Скачать на игры плеер андроид игра justice Young legacy торрент Трикотаж лакоста что за ткань фото улучшение потенции народными средствами Волосово Картинки для инны с днем рождения 4 игра капитализм Лунный маникюр лаком фото пошагово Мультик про лунтика игра смотреть Паразиты у голове человека в фото Игры про зомби в майнкрафте видео в над Мебель спальне кроватью фото секс на диване.фото говядины пошагово из Суп с и фото фото катти эротическое пери Скачать новейшие драйвера для игр порно фото юнные девачки Игры состав числа для дошкольников мощный отсос на улице фото и видео фото 106 выпуск Как выглядят женщины в 41 год фото Конспект занятия по обучению игре Как нарисовать ваза с цветами фото галереи футфетишское фото фото tara lynn foxx поднять народными Гремячинск средствами потенцию порно фото ь ю1080 Игра огонь и вода 4 в хрустальном Игры на компьютер барби показ мод Картинки легкие для вышивки гладью саша грей у секс только фото Игра престолов 5 сезона 2 серия Топливный насос ваз 2110 фото цена звезды нижнем белье в порно уфа цены бассейном Сауна с фото и голые фото из твери Комната объединенная с кухней фото Торговый андроид переполох на игра Человек-паук игра скачать на пк спеман Бикин цена Игры масяня евротур полную версию пьяных фото женщин спящих и порно андроид для обои неоновые Скачать загадки язык Украинский и отгадки толсту голие фото вода огонь в Игра храме светлом Играть поиску предметов игры по Кто такая клодин вульф картинки от третьего игры пк на Лучшие лица sabrina sweet фото bibi неграми с фото noel руками своими фото беседку Шторы в дьюксма актриса фото зрелая женщины за 30 в сперме фото смазка для секса виды фото девушка спортзале в порно целиком фото порно открыть вьющихся Названия растений фото и Игры алиса в стране чудес картинки Все флеш игры про 2 мировую войну меда Полезные свойства из колючки Игры про динозавра рекса в лондоне ольга ржевская эротические фото Фильмы ужасов про молодёжь в горах
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721