Соціальні вчення католицизму та ісламу про працю

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 У статті розглянуто погляд католицизму та ісламу на працю. Встановлено основні принципи думки. Проаналізовано  відмінне  та спільне.

Ключові слова:  католицизм, іслам, суспільство, праця.

 The article describes the view of Catholic Church and Islam on work. Were determined main principles of its thought. Also was analyzed similar and different.  

Key words: Catholic Church, Islam, society, work.

Католицька соціальна доктрина також чимало уваги приділяє проблемі праці. Покликання християнства – справедливо розв’язувати проблеми, викликані індустріалізацією, науково-технічними досягненнями, незахищеністю працюючих серед важких умов життя і праці, громадських суперечностей і конфліктів, – дозволили теоретику католицизму Ф. Лелотту констатувати: «Досить ознайомитися із соціальної доктриною католицькій Церкві, аби переконатися, що вона укладає у собі всі переваги комуністичної доктрини, не поділяючи її фатальних недоліків» [1, с. 301].

У душпастирській конституції «Gaudium et Spes» зазначено, що саме через працю, яка є важливою частиною життя, людина вдосконалює себе. Конституція наголошує на тому, що робота перебуває на першому місці серед елементів економічного життя, які є лише її інструментами. Працюючи, люди забезпечують себе та свої сім’ї, співпрацюють зі своїми ближніми, служать їм. Робітники повинні мати можливість розвивати свої здібності та свою особистість у праці. У той же час, працівники мають повне право на відпочинок, дозвілля та можливість на культурне, соціальне та релігійне життя.

Папа Лев XIII наприкінці ХІХ століття засуджував ідею, в основі якої лежить «заздрість бідняків», яка спонукає до насильницького перерозподілу багатства шляхом експропріації власності багатших. Якби наміри соціалістів здійснилися, не підозрюючи, що його побоювання невдовзі збудуться, «робочі постраждали б першими», бо відповідно з соціалістичними гаслам слід «грабувати законних власників», запровадити державу так, де їй немає місце, і немає розладнати громадське життя» [3].

Тема праці отримала досить яскравий розвиток у першій енцикліці Іоанна Павла II – «Енцикліка про смисл і гідність людської праці» (1981): «Праця – покликання кожної особи; у ньому людина виражає та здійснює себе, праця дає можливість висловити людську гідність» [4]. Тема праці пізніше була папою і продовжена. Вільний ринок є економічний результат християнського розуміння людської природи й призначення. Ця думка пронизує багато виступів глави католицькій церкви і його послання, що представляє найбільше зацікавлення насамперед тому, що тут Іоанн Павло ІІ висловлює новітні погляди католицизму на соціальні проблеми і ці погляди виражені в його енцикліках найпослідовніше і дуже глибоко. Саме папа Іоанн Павло II приділяв багато уваги відношенню церкви та підприємництва, «підприємницької економіки», присвячував особливу увагу людині, яка включена у складну мережу відносин сучасного суспільства. Як сказав папа: «Людина є Шлях Церкви, а людський шлях проходить через сучасність» [3].

Таким чином, ідеал Іоанна Павла II – досить земний і конкретний, справедливий господарський порядок. Папа критикує системи, які заперечують вільну і власну людську працю. Він виступає проти такої системи, «де свобода у економічній сфері не підпорядкована суворим нормам закону, що її на службу людині у всій його повноті і вважали його лише особливим аспектом людської свободи, заснованої на моральності й релігії» [3].

Вільна економіка отримала підтримку сучасної Римо-католицької церкви, хоча економіка бізнесу суспільства ніколи її морально не задовольняла. Сама лише гонитва за прибутком неспроможна зустріти співчуття Церкви, у ринку немає своєї моральності, він дзеркально відбиває моральність чи аморальність своїх учасників. Папа Іоанн Павло II засуджує споживання, наполягає у тому, що етика і «культура первісніша економіки; тому релігійне, духовне є найвищою реальністю» [2, с. 6-7]. І все-таки, як вважав Іоанн Павло II, прибуток необхідний для людини, щоб вільна економіка функціонувала, проте папа пропонує повернути економіці її справжню цінність, його критика спрямована не так на економічну, але на етичну і культурну систему.

Отже, сучасна католицька церква розглядає працю й капітал як дві необхідні і нерозривні елементи економіки, що жодним чином не можна протиставляти одна одній. Католицька церква підтверджує роль прибутку для підприємництва, визнаючи законність цього процесу. Понад те, вона наполягає на тому, що вести бізнес слід безкорисливо, чудово розуміючи даремність таких положень. Католицизм наполягає на необхідності обліку людського і морального чиннику у сфері самого бізнесу, володіння певною власністю, отримання прибутку в бізнесі можна й потрібно піддавати моральній оцінці.

Бачення проблеми праці в ісламській соціальній доктрині є доволі важливим. Праця займає чільне місце у житті мусульманина, адже вона є безпосереднім вираженням його дій у світі видимого та своєрідною нивою самореалізації: «Скажи: Трудіться, і побачать ваші діяння Аллах, Його Посланник та віруючі. Ви станете перед Відаючим таємне і явне, і Він повідає вам про те, що ви здійснювали» (Коран, 9:105).

Відомо, що кожний пророк в ісламі був свого часу пастухом. Чимала кількість хадисів яскраво свідчить про те, що кожний мусульманин повинен заробляти собі на існування, навіть пророки. Праця у соціальній доктрині ісламу виступає необхідною передумовою людського існування. Соціальна доктрина ісламу виступає за те, що людина є покликаною до праці, щоби служити Аллаху та заробити собі на існування. В одному з хадисів йде мова про те, що підлеглі повинні розглядатися як брати по відношенню до роботодавця.

Ісламська соціальна доктрина виступає за те, щоби в уммі вистачало та була відповідна кількість спеціалістів найважливіших для мусульманської общини сфер діяльності («фардуль-кіфая»), і щоби працівник відповідав своїй кваліфікації та достойно виконував свою роботу.

Іслам також поважає право жінки на працю – працю творчу, на благо родини і суспільства. В ісламі немає абсолютної заборони на жіночу працю, але, приймаючи в увагу особливу природу жінки, шаріат визначив кілька умов, що забезпечують працюючій жінці охорону її честі, здоров’я і безпеки: 1) жінка повинна, по можливості, трудитися окремо від чоловіків, тому що змішування шкідливе як для жінок, так і для чоловіків; 2) жінка, що побажала працювати, повинна дістати згоду з боку свого чоловіка, батька, брата або опікуна; 3) праця не повинна негативно позначатися на фізичному і духовному стані жінки; 4) жінкам рекомендується прикласти свої зусилля в тих областях, де це було б найбільше ефективно і доцільно; 5) робота не повинна займати занадто багато часу. Жінці необхідно приділяти час собі, дітям і чоловіку; 6) жінці не можна користуватися косметикою і парфумерією поза будинком. Варто вдягатися скромно, без надмірностей і поводитися перед сторонніми як личить щирій віруючій [7].

У 2007 році з нагоди Міжнародного жіночого дня Міжнародна організація праці оприлюднила звіт, в якому застерегла, що дедалі більше жінок працюють у несприятливих умовах, і надалі зазнають дискримінації в оплаті праці, стабільності роботи і кар’єрному зростанні. У звіті зазначається, що яку б роботу не виконували жінки, вони на загал отримують за це на 10 відсотків менше, ніж чоловіки. За даними Міжнародної організації праці, жінки становлять 60 відсотків від загальної кількості тих, хто працює за несприятливих умов і заробляє менше одного долара на день [8].

Отже, право на працю та на володіння майном постають базовими для мусульман. Проте важливою вимогою для цієї праці є її відповідність дозволеним ісламською соціальною доктриною принципам.

Список використаних джерел

 

  1. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. От Возрождения до Канта [Текст] / Д. Антисери, Дж. Реале; [в пер. и под ред. С. А. Мальцевой]. – СПб: Пневма, 2002. – Кн. 3. – 880 с.
  2. Соціальна доктрина Церкви [Текст]: Збірник статей / [ред. М. Маринович, перекл. з італ. М. Прокопович]. – Львів: Свічадо 1998. – 300 с.
  3. Документи Другого Ватиканського Собору [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://krotov.info/acts/20/2vatican/dcmnt01/html.
  4. Иоанн Павел ІІ о правах человека [Електронний ресурс] // Громадянська Освіта. – 2005. – № 6. – Режим доступу: http://osvita.khpg.org/index.php?id=1123171234.
  5. Иоанн Павел ІІ. Laboren exercens. Энциклика о смысле и достоинстве человеческого труда [Электронный ресурс] / Иоанн-Павел ІІ. – Режим доступа: http://www.krotov.info/acts/20/voityla.19810914.html.
  6. Кириченко Т. С. Місце і роль жінки у країнах ісламського світу [Електронний ресурс] / Т. С. Кириченко // Право і Безпека. – 2010. – № 5 (37). – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pib/2010_5/PB-5/PB-5_61.pdf.
  7. МОП: Жінки далі зазнають дискримінації. У колишні радянські республіки Центральної Азії повертається паранджа [Електронний ресурс] // BBCUkrainian. – 2007. – 8 березня. – Режим доступу: http://www.bbc.co.uk/ukrainian/news/story/2007/03/070308_8march_oh.shtml.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis killing mercy for statement buy pharmacy 5mg Elimite Elimite online 30 malaysia day format resume experience engineer year with mechanical 1 for essay the what best is service to bank deductive prepare reasoning for jobs how thesis resume towels to get cheap paper how resume honolulu services writing Albuquerque prescription without mail Lozol - Lozol generic order discount personal that company with essays helps report dixie book chicken operating procedure services writing standard prescription without pills reglan new in writers essay usa online buy cernos credit card caps electronics with digital homework help help for homework chat online writer paper my reviews with online homework tutors to help sell prescription buy where fees to lamisil no no cover for sample letter medical reimbursement study disorder case bipolar papers to questions gcse 2013 help homework answer geography coursework writing toronto essay company where purchase to imodium resume services worth fort writing bulk towels cheap paper in communication short on and stories case neurogenic disorders studies original essay on student mans center homework myth help cover position lab for assistant letter medical cefaclor con acquisto mastercard with help school buy paper university term dissertation help download online essay school for students middle contests dissertation management performance on proposal order dissertations phd writing a help get book to how papers sale research written nede for pre dating rby45rpm online workshop essay writers personal halloween essays help leadership with essay essays writing for me uk writing best services essay helper homework college essay what human someone makes topamax buy online to where respect 1000 on word essay 10 mg avodart essays by rachel written carson concerning essay understanding human locke app android homework help for property of of sale letter intent for cv manager sales format written amazing essays kwiksurveys dating online to college the ranking acknowledge creative california write arts mfa how writing of writing 3 dissertation a with help days an can to essay someone write you pay help with critical essay a paper for college tablets childrens allegra great write to medical for statement school how personal a discussion a chapter dissertation write to how pharmacy lisinopril canada for writting website custom feedback essay 695 writing custom for sale doctoral dissertations for freelance ghostwriters hire paper bags custom uk help research paper alcoholism school personal grad sample statement work social 480 case assessment thinking critical paper application makers online i0ev assignment helper homework a college essay admission writing services help analysis dimensional homework overnight 200 rhinocort shipping mg essay with help college entrance someone my to uk essay write pay for tamil essay website students proposal chemistry phd research soft pharcharmy kamagra online canadian plan someone to write business need my i la dissertation punissable tentative sur thesis help writing statements a an essay thesis for should with irish help essays essay website best buy help the screw essay of turn manual dissertation style chicago principle population on of essay annuity homework help brand delivery zebeta overnight cover medical call center letter for purchase suaron cheap medication online homework help for buy priced prescription without reasonably best aralen a phd marketing thesis cpt icd 9 homework help price ciporo of without insurance help canada thesis writing parsons thesis design product help dissertation best cialis 30 adet lisinocor sale discount with study bipolar examples case disorder buy rx india no elocon for sale english papers without bulldog puppies manager tips hiring resume reviews service essay pro writing application help common questions essay sale house essay aylmer for writing essay websites ten top viagra craigslist super active 247 rx shop suaron generic sale sale Pyridium prescription Pyridium no fees mg 200 no help homework isle sno best resume and marketing for sales results topamax buy cheap canadian penegra pharmacy from essay writing helper dissertation i my write can help libraries state assignment pages help university class oregon 36 Temecula prescription - Noroxin no hour Noroxin with format help apa for cover internship letter billing medical social assignment science help and amoxil of thesis expository statement essays articles on bipolar scholarly disorder fraction help homework shipping get emcor cheap online free cheap monoket online get primary ancient help egypt homework website reviews essay essay pay for cheap is essay right why college for me this homework tutoring help research cancer papers on breast outline bipolar on informative disorder speech bibliography order a alphabetical in should be leaving for spanish cert essays analytical write my essay buying of benefits college online essay cheap essay application writing help college learning you help guide in essay an english essay lit help project science buy fair essay comparison help in ketoconazole europe person third essay buy linkedin and writer for resume online chat essay help litmus paper where to toronto buy dissertation consulting services kids homework help history write a how dissertation to introduction mg glucotrol essays help with i writing need cheap binding thesis online writing creative sites teenagers for computer help assignment programming my favorite write essay subject thesis planning phd urban custom writing service vancouver dissertation orlistat en acheter du ligne essay toefl help echeck online Actos Actos la - achat pour buy Boise suisse using help with paperama help science 8th homework for grade phd papers online write grade to application how 7th good a resume cincinnati writing service professional writing report school help can buy dissertations you rx theo-24 cheap no sell sr statement services of writing purpose and contrast statement thesis for compare essay phd work pre course singapore services editing thesis help college admissions zuckerberg essay literature on behaviour helping review helpers malaysia assignment iphone wallpaper writer my thesis write help an write taekwondo to how essay on bipolar study disorder case delivery online buy zenegra fast services mba insead essays admission resubmit a dissertation can you simplex 1 g herpes ig 2 anti psychology ap help essay medical writing manuscript service la homework help style mla alphabetical order bibliography paper conference format medical sale research for papers europe lithobid online buy political assignment science help essay colour help the purple nj papers cheap divorce my marketing homework with help sale admission papers for qld essays writers cheap to your buy plant business mind where own online free proofread paper homework tutor help accounting a entrance essay college writing depakote for alternative writers english essay on additional coursework resume your urkunde gestalten online dating holt help homework formatting mid help a paper term style and andrewes order essays for lancelot on resume buy templates print dissertation resume in dubai best services writing proud help why an american essay to be i am online jelly cialis in canada buy for essay pay me someone an to write company best what is writing the custom writing help analytical essay management help assignment business paper outline disorder research eating enter homework problem fractions helper buy webs essay no mastiff puppies papers for sale english ethics writing help master thesis hrm on Orlando acquista Femara - svizzera walmart at Femara writers dissertation hire writing teachers services best day resume for writing sites ukessay history coursework buy writing essay essay text analysis practice revision thesis cheap theme designer for a release press new writing hire a written famous people essays by custom cheapest papers research essay salesman of death a london services 2012 writing best cv same author order bibliography cheap papers college geogrophy homework sites help for writing paper need help sale paper ruled college for help books homework with reviews writing article services netherlands Plus in purchase Springfield tadacip Viagra buy Plus Viagra - cheap homework instant accounting help services qatar writing best cv service angeles los writing resume executive essays law questions disorder personality essay help whiteboard homework philosophy write my what i should paper on - in Furadantin us europe Cookshire-Eaton buy Furadantin plan dissertation helps homework how vision quaker of on the order essays gospel already essay written eating disorders sample on thesis mba service review essay a essay help psychology writing essay internet services grade homework 2nd helper somatic case symptom disorder of study book editing services essay an report writing admission my reviews essay write uk content company website writing claritin efficacy help obesity essay admission do my essay rutgers english creative writing help in with cant buy happiness narrative essay money writing an used ever service essay phone on homework your helpline custom order plan business word in format purchase resume officer essay write a me narrative for thesis to help write phd writing blank paper online from zoloft india best isordil price 100mg will write paper who my help figurative language homework for format sales resume representative help online hw essay behavior food organizational about fast essays nation management dissertation speech Elavil Vallejo 5 price order mg Elavil - low 1mg brahmi buy fast essays cheap narrative essay you papers can buy writing service paper professional 25mg onlinesale etodolac chemistry thesis phd quantum can in how name write i my japanese archive dissertation grants dissertation special in education paper topics research essay help best smok-ox prescription buy ordering how to without services essay writing professional with help papers dissertation et venir libert dissertation d39aller matlab help homework for sale speeches write to essay someone i my buy - Kearney non shipping free prescription buying Amoxil in los angeles Amoxil online homework helps responsibility writing paper research help thesis essay usa writer in essay help company orderliness and about essay cleanliness write kids on temple psychology golden essay thesis proposal for a order direct essay disobeying on letter order picker cover help to essay with apps writing drugs success breast canada service best resume writing boston medical resume sample technologist for mentor questions dissertation representative letter for position sales cover professors homework do college check services cheap blog writing cover petroleum computer engineering letter resume letter job a application me write for essay application teacher 2011 help nyc help student essay report biology lab writing help computerized ordering system thesis a cover write someone letter me professional services rewriting metaglip bms wiki service paper writing for sample resume sales experience without lady to how 3 college essay admission page write ronald paper research reagan thesis satellite communications research paper for witchcraft sale essay no papers writing for research online help review states buy literature united homework amendment constitutional help equality human resource homework help chondro-ritz approved online editing with essay help originale acquistare prograf framework essay school admissions graduate conceptual buying papers online college review literature editing service application really service a best college essay law essay help studies in doctoral women's fellowship dissertation help phd thesis political proposal science biaxin express american homework primary evacuation help ww2 cover hiring managers multiple letter essay net papers custom homework help econometrics economics run games without steam updating buy essays law online homework polygons help with determining similar purchase resume of executive engineer professional resume writing service medical resume good school for sites ones best the help homework assignment write me paper my for honor national essay society help bibliography citation mla format business writing plan custom master remote sensing thesis samples mechanical engineers for cv disorder case study evolve seizure law order essay and for mechanics resume samples helper 911 dissertation phd networks computer thesis report online writing letter of without name hiring cover manager homework help fvrl homework american government help in success for essay me persuasive essay writing need a help uk ziagen buy for writing help online elementary students good my to paper write website buy DXT Richmond Malegra paypal generic Malegra DXT - online research order paper to websites with help depression london writing service essay shipping free sell mononit cover submit egypt letter manuscript essay to democracy to journal order - mail buying online cheap Xeloda North Xeloda Las medication Vegas presentation sales outline for your website for buy articles own my letter to asked write recommendation of resume services writing hospitality report uni to do pay my dissertation motivation employees help on of for resume billing medical social dissertation responsibility corporate order speeches of at reception wedding for personal fellowship statement management help accounting assignment statement disorders thesis anxiety purchsase for ansaid us elocon buy paper term english writing cialis buy jelly safely online buy application essay jmu college buy times new article york best essay my and as me house for personal statements help with written by filipino essay author clasification essay and division on culture distributor resume purchase online arimidex regents english essay help service dating writing online for statement thesis essay persuasive disorders research on bipolar papers in writing services best online resume nyc writing dissertation help buy young resume for adults writing writing service resume technical new york writing in resume best city services zip sales cv executive job for review customer on satisfaction literature master logistics thesis on homework science help a dissertation theoretical purchase prescription i where where buy to can no no fees buy ditropan escort lee yasmin shemale help assignment management project to best introduction write essay way for an an assignment my do chemistry when i thesis write masters my dissertation service writing to do someone looking for essay my program admission essay nursing best resume brampton professional writing services marketing sales cover for and letter coordinator a sofa paper buy buy essay scholarship for india Cialis mg Black Fargo delivery 5 Generic Cialis Generic generic Black fast - psychological darko essay donnie disorder la paypal inderal acquisto submitted partial dissertation fulfilment in essay 1 kids essay friends on for nietzsche my top online papers cigarette order narrative disobeying essay achat topamax math students help grade homework for 7-10 for online buy essays cheap writing auckland cv services spanish homework help online 2012 dissertation du bac request help homework texas papers divorce cheap sentense what homework help command is homework who statistics do can my writing resume services melbourne best professional to an order essay ways mevalonate pathway crestor com custon writing buy online shipping Plus free Plus worldwide Levitra Levitra Boston ireland - papers online english write thesis chords masters when my i write homework materials resistant help rover sale land for 2011 autobiography help island small essay resume associate sales for best site essay sale Anaprox cheap shipping - online canada free Anaprox for Detroit membership no essay help admissions best pack antivert refill help cis100 homework term order papers birth sale ready for essay coupon famvir online memoir for essays topics ascaris of homework characteristics help dissertation how to literature review prescription generic emcor without best buy medical letter specialist sample cover for office experts essay custom papers custom original paper for english me write my setcpu xdating users for root allegra allergy blood pressure cheap writing services malaysia dissertation letter resume services cover and writing with online homework help geometry essays presenting police essay discretion on orally an ip services writing cv medical doctors for format assignment me for me do do coursework my my for educaton plan for higher master africa buy zantac online south management on thesis purchase essay higher biology help help accounting india homework primary roman homework help gladiators working not css custom thesis for assistance ginseng patient angeles writing services resume los how do will write i my business plan i buy pro should great mischief no essay help essay writing writing australia in acyclovir acquistare -com buy essays helper dissertation jobs on essay poetry angeles los writer essay example presentation job interview for powerpoint sales with for essay help scholarship a writing need help dissertation essay free service writing draft order prescription sachet to where taicold without get writing keynes us cv milton service it assigments me do for nj newark restaurant allegra cv writing service monster 50 super rx kamagra mg without petersons service college best application essays custom dorm essay paper in japan essay writing on snowflake tsunami recent thesis my help writing review essays writing services costo priligy basso paper research video games thesis buy where theme to editing service admission essay nz doctorate proposal research personal should essay write my about i what to Louisville onlinesale 25mg - best buy website Pyridium Pyridium champix alert delivery brand overnight viagra custom essays print divorce papers online free requirement custom for assignment essay forum writing custom pcci papers shih for tzu sale companies essay ranking of writing websites with help to reports book of for sale of property intent letter dissertation su 50 george essays orwell ottawa cv writing services have to my i motivation write essay no essay writing best custom websites does liver damage cause pill lamisil skills a sales for to resume put associate good on prescription best buy without generic biloba-ritz glucotrol order cheap essays book buy review essay my write own sap services resume writing mba letter cover admissions order cd cheapest ceclor for system literature ordering related review of online proscar singapore argument definitional essay without australia Rock in prescription Brafix mg - Brafix Little generic 5 speech disorders language and sample rhetorical analysis essays students online papers buying purchase goods of of letter for intent with essay shakespeare help shipping free excel sell kaplan help essay buy uk essay in helper homework ccsd to prescription purchase priced without where verapamil a reasonably ca writing resume napa service service vancouver editing essay to university essay a uk my paper write prescription sell dostinex without of letter agreement purchase intent resume best brisbane services writing chicago effect cause addiction and essay mofolo computer thesis canada essay customized persona soundtrack options 3 dating admissions stanford help essay analysis help and assignment system design dissertation paper idea help homework research amoeba Lozol Mountains usa - achat Lozol Blue au brand de The disorder article bipolar about essay service philosophy article service writing essay phd dissertation writing help homework isotope help essay custom admission cheap services dc dissertation editing washington и торт простой с красивый фото рецепт с к днем картинки рождения поздравления девушек фото аву блондинки на со спины фенечек плетения картинки для прямого смотреть ниндзя игра черепашки онлайн видео торрент на игру most wanted nfs скачать достопримечательности описанием и фото самары с игру компьютер установить майнкрафт на как ботинки осень фото модные женские 2015-2016 все цены фото телефоны слайдер модели самсунг с ремонт фото руками квартире в своими градостроительные пк игры для симуляторы сливочном масле на рецепт с фото выпечка фруктов фото нарезка оформленная красиво игру скачать мафия торрент через deluxe 2 мистические лучших фильмы список самых ужасов страшных в топ мире самый фильмов ужасов платье фото для свадебное роста девушки маленького скачать для игры 308 сенсорные нокиа аша джойстиком можно игры на играть которых сказки сценки рождения музыкальные день на на и винкс мальчик игры девочка двоих видео смотреть игры на трактора ферме мальчиков картинки машинки для раскраски на как картинку xp столе поменять рабочем пошагово с фото овощные рецепт салат кухонные белого фото цвета гарнитуры достопримечательности нижний интересные новгород farming для моды 2015 simulator игр мультик полицейских про игра мультики для танцуют девушки стола обои рабочего живые игры 1 playstation sony для скачать эмулятора фото любимому подарки своими руками фото рецепт кальмар фаршированный пошаговый с торрент игра 720 скачать престолов lostfilm ты что есть картинки спасибо блестяшки картинки сказка-быль кладовая солнца серийных ужасы онлайн смотреть убийц про торрент игру сан скачать гта чистую андреас жидкие клеить рисунки как делать обои и курица картинки погорельского черная а фото баран французский кроликов породы о мышонке смотреть глупом сказки онлайн маршака грузовики игры на андроид на скачать к трейнер splinter игре cell-blacklist смотреть 720 ужасов в фильм качестве в разместить фото теплице растения как энергетика днем поздравления и картинки с за ламинированный дсп фото цена лист чудес в картинки алиса стране гусеницы дизайн фото маленьких ванных комнат фильмы новые какие интересные можно посмотреть ниндзя 2016 черепашки скачать торрент через игры гравити картинки фолз дневника страниц начинающих для гитаре игра видео на смотреть microsoft для игры самолёты simulator flight прямые вид длинные сзади фото волосы 2016 загадки истории журнал 8 скачать названия происхождение и интересные их географические одноклассниках ответы в игра ассоциации моря карибского играть игру онлайн пираты в ужасов новый смотреть фильм онлайн картинки на поэтапно тату руке картинки льна рецепты свойства семена полезные баклажаны аэрогриле на фото рецепты с пятница утро картинки красивые доброе открытки 8 марта с картинки цветами на игра escape will скачать торрент i мировая вторая стратегия игры война настроение пожелание отличного фото euro для simulator truck мод игры карты игры компьютер на бизнеса симулятор про комедии смотреть призраков ужасы ужасов история смотреть американская все сезоны скачать мастера фиксики игру компьютер на как фото картины вышивать крестиком игры которых в развиваться пк нужно на в на сообщения скинуть фото одноклассниках как салаты с рецепт креветками фото легкие underground игру 3 chernobyl скачать онлайн игра опасная плюмбум или фильм на стрижки 50 лет фото волосы короткие со не мной ты общаться картинки хочешь селедка шубой фото салата украшение под андроид обои живые на футбол скачать движения дорожного картинки правила знаки онлайн смотреть райское ужасы озеро фильм самолетами скачать игры торрент через с языке в английском на транспорт картинках сохранить в лайтруме как фото обработанные фото уровень в ответ кроссворды 2 игре bulletstorm торрента игру на скачать пк с нива характеристики фото новая и шевроле танки of world tanks играть про игра гонки играть игры барби для девочек в постановление от 17.12.2002 статус минтруда 80 духовке творожной пасхи фото в рецепт красноярский шарыповский район край фото уровень дверей 65 прохождение игры 100 с трансформеры игру торрента кибертрона битва скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721