Словесний код фольклорного кольору-символу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Назви кольорів постійно привертають увагу мовознавців, фольклористів, лінгвістів і досліджуються в різні періоди на матеріалі різних мов, в різних аспектах. Зокрема, саме за допомогою висвітлення закономірностей виникнення словесних кодів у мові робилися спроби вирішення проблеми походження фольклорної символіки.
В українській теоретичній думці оригінальне розуміння символу ми знаходимо в Г.Сковороди, М.Костомарова; цікаві спостереження в М.Максимовича, І.Срезневського, О.Бодянського, А.Метлинського та ін.
Чи не найбільший внесок у дослідження символічного відображення світу, народної символіки і, зокрема, символіки кольору, що виражається в мові, міфології та фольклорі, здійснив О.О.Потебня. Основними працями вченого, що стосуються зазначеного аспекту дослідження, є: «Про деякі символи в слов’янській народній поезії», «Думка і мова», «Пояснення українських та споріднених народних пісень» та «Про міфічне значення деяких обрядів і повір’їв».
Отже, розглянемо основні думки О. Потебні щодо етимологічного пояснення назв кольорів, що найчастіше зустрічаються у фольклорі.
Насамперед, слід визначити, чим погляди О.Потебні, в розумінні символу слова, є оригінальними та вартими уваги в нашому дослідженні. Походження, еволюцію фольклорної символіки дослідник пояснював через закономірності розвитку мови. Оскільки, у розумінні вченого, мова – не тільки матеріал поезії, але й сама поезія, то відповідно «символізм мови… може бути названий її поетичністю» [10;12]. І взагалі «мова в усьому без винятку символічна» [2;63].
У праці «Думка і слово» О. Потебня підкреслює, що внутрішня форма слова є відношенням змісту думки до свідомості; вона показує, як уявляються людині її власні думки. Тобто, саме цей елемент слова пояснює нам особливості кодифікації кольору у вербальному мовленні.
Вчений у своїх працях, для підтвердження думок, наводить чимало слів, у яких можна легко виявити сліди поетичного образу. Наприклад: окно, вікно – око, стіл – стелити, ведмідь – той, що їсть мед та ін. За цією ж методикою подібності складів та тотожністю ознак вчений спробував пояснити причини ототожнення нами таких символів як «калина» і «дівчина». Індексуючи слова «дівчина» і «калина» за єдністю головного уявлення вогню-світла, О.Потебня зазначає, що калина стала символом дівчини, за тим самим способом, за яким дівчина названа красною. Цю давню аналогію «калина – вогонь» вчений конкретизує: «Епітети слова калина – ясна, красна, жарка, червона так рішуче відносять це слово до поняття вогню, що нема сумнівів у тому, що воно має спільне походження з калити, розкаляти (нагрівати до червоного кольору)[10;63].
Ой ясна-красна калинонька в лузі,
А ще красніша батькова дочка [4;15].
Отож, можна зробити такий висновок, що пояснення назв кольору можна сміливо виводити не через абстрактні поняття, а через аналогію та тотожність із предметами чи діями, які супроводжують людину в її повсякденному житті та викликають схожі асоціації, або мають спільні суттєві ознаки. Поданий приклад підтверджує думку, що значна група символів походить із спостережень людини над природою і власною діяльністю на її лоні.
Ми розглянули пояснення вживання кольору «красний» по відношенню до калини та дівчини у фольклорі, але ж нам відомо, що найчастіше ми зустрічаємо цей епітет, коли йдеться про образ сонця. Отож, було б цілком логічно припустити, що слова-епітети із значенням кольору «красний», «красивий» пов’язані із сонячним світлом. Розглянемо, яким чином це пояснює О.Потебня: «Красне сонечко – це, перш за все, світле, а потім прекрасне, оскільки «красний» походить від земного вогню, а зокрема від «кресати», тобто в значенні добувати вогонь» [10;31].
Також слово «красний» в східноукраїнських колядках можна знайти в значенні дуже гарний, красивий, вродливий:
Надійшов красний молодець, премудрий стрілець.
Золотим луком потрясаючи, яснов шабельков вивідаючи.
Та няв сокола стрілков стріляти,
Стрілков стріляти, шаблев рубати [11;156].
Таким же чином, можна знайти пояснення символічного значення кольору ясний, вороний, чорний, коли вони стосуються живої істоти: кінь, сокіл та ін. Зближуючи поняття швидкості із силою, спритністю, розумом, дослідник писав: ці символи «переносять нас у віддалені часи, коли влучність стріли, спритність… були основними достоїнствами чоловіків. Саме до тих часів і належать символи молодця [в розумінні спритного парубка]: сокіл ясний, кінь баский, чорний, вороний та ін.»[10;64].
Оскільки ми дуже часто зустрічаємо в усній народній творчості білий колір, то буде логічно звернути увагу, яке ж пояснення надається цьому кольору. Білий колір – символ краси, кохання, вірності. У давньому замовлянні сказано: «Якою білою є сорочка на тілі, таким що і чоловік до жінки був», звідси видно, що «білий – милий» [11;88].
У рецензії на пісенне зібрання Я.Головацького О.Потебня подає уривки з народнопоетичних творів, у яких образ не пояснюється, але його можна зрозуміти на основі символічного значення:
Ой коби я була знала, що я твоя буду,
Випрала би-м сорочечку від чорного бруду
(тобто:покохала б, вийшла б заміж; випрати – вибілити)[10;56].
На основі того, що білий – білизна – символ краси, біла лебідка – символ молодої жінки, переважно дівчини. А тому втрачати дівочу цноту в народній поезії означає відставати від білих лебедів і приставати до сірих гусей (тобто – заміжніх жінок).
Цікавим та тісно пов’язаним із обрядами та традиціями українського народу є пояснення білого, білизни є у весільній пісні:
Прилетів шершень з стелі
Та впав на постелі…,
Упав і запилив її: така вона біла [4;78].
Ключ до розуміння цього фрагмента ми відшукуємо в подільській весільній пісні, яка висвітлює тему інтимного спілкування молодого-нареченого (тут: «павук» – «шершень») і молодої-нареченої (під час першої шлюбної ночі (обрядовий етап весілля «комора»). В цьому розумінні білий символізує невинність, дівочу цноту.
Білий – це колір чистоти, невинності, радості. Він пов’язаний з денним світлом. «Білий світ» символізує усе видиме, осяяне небесним світлом.
Білий колір посідає у фольклорі чільне місце. Білий − який має колір цвіту вишні, снігу (по відношенню до предметів чи явищ в навколишньому середовищі); світлий (як відтінок якогось предмета); посивілий, сивий (по відношення до зовнішності людини – волосся); зблідлий, блідий (по відношення до кольору шкіри, який часто є ознакою здоров’я – червонощокий, чи ознакою хвороби – блідий як стіна); безколірний, безбарвний, прозорий (по відношенню до предметів об’єктивної дійсності, які не мають чіткого вираження в кольорі). Тобто, на основі наведених прикладів, можна сказати, що колір і його назва – це певне, своєрідне відображення навколишньої дійсності людиною, яке первинно носило лише описове навантаження, а вже згодом – символічне. Так, наприклад, прикметник зелений – сягає до іменника зелень і означає «колір зелені». Тобто, при використанні у фольклорних жанрах кольору зелений, що співвідносився із рослинністю, найбільше увага зверталась на молодість:
Не хилися, явороньку, що ти зелененький,
Не журися, козаченьку, що ти молоденький[11;97].
Вже пізніше без відношення до рослинності, починають говорити, що молодий – «зелений», тобто гарний, хороший, красивий, але певною мірою безтурботний:
Тим трава зелена, що близько вода,
Тим дівка хороша, що ще молода[4;77].
Цікава етимологія слова червоний. За однією із версій дослідника В. Давидюка, яку він розглядає у своїй праці «Первісна міфологія українського фольклору», українське слово «червоний» сягає до праслов’янського «črvenъ», «črljenъ». У давньоруській мові червь (чьрвь) означало не тільки «черв’як», а й «червона фарба» [8;65]. Це пов’язано з тим, що один із різновидів черв’яка – червець був основним матеріалом, з якого добувалась червона фарба. Отже, виходячи із цього припущення, можна зробити висновок, що в деяких випадках цілком закономірно «виводити» кольороназву від назви барвника.
Ще одним із найбільш уживаних в усній народній творчості є чорний колір. Чорний колір зближається з одної сторони з вогнем, а з іншої – з іншими кольорами. На думку вченого О. Потебні, можна шукати певний зв’язок із словами марніти, марнілий, який в деяких варіантах розглядається як той, що пов’язаний із заходом сонця, із небесними світилами: зоря змарніла, тобто ясна, рожева. Це О.Потебня підтверджує можливо не дуже переконливим, але доволі цікавим твердженням про те, що при добавленні до приголосних (від «марати», «мряка») МР суфікса –к, ми отримуємо приголосні МРК, які у поєднанні із голосними дають нам слово «морква». Тобто, певними такими прикладами можна пояснити, яким же чином чорний колір пов’язаний із червоним, ясним. З іншої сторони припущенням про походження чорного кольору від російського «марать», означає собою надавати чомусь чорного кольору, тобто забруднювати, що стосувалось вже кольору землі, тобто власне чорного[2;65].
Також можна простежити певні припущення дослідника щодо походження назви кольору «сивий». Сивий – це один із відтінків білого, але не потрібно зводити значення цього твердження як підпорядкованості, оскільки символічне навантаження сивого кольору є цілком самостійним в усній народній творчості. Так, можна сказати, що назва «сивий» походить від іменника «сивизна» чи дієслова «сивіти», що є об’єктивним вираженням старості людини [9;82]. Тобто, значення цього кольору можна вивести із стану людини, коли життя втрачає своє забарвлення, волосся стає сріблястим. Але водночас про застосування сірого по відношенню до природніх явищ чи об’єктів, то можна сказати, що це певна невизначеність, сум, похмурість, щось невиразне: сивий туман, сива далечінь.
Широковживані назви кольорів у фольклорі, в яких забулася внутрішня форма, ми їх називаємо ще «первинні», набувають узагальнено-умовного значення кольору ( красний, червоний, білий, зелений, чорний, сірий ). Таке позначення кольору здається іноді недостатньо точним, дуже узагальненим, таким, що не передає усі відтінки, що розрізняються оком. Так, виникають все нові й нові колірні означення, наприклад: вишневий, бордовий, рожевий, малиновий, пунцовий і подібні. Ці вторинні назви кольорів проходять той
самий шлях, що й первинні. Наприклад, вишневий – кольору стиглого плоду вишні, а бордовий – кольору вина бордо і т. д.
Доречно було б навести результати німецького мовознавця П. Кея, що вивчав етимологію кольору і описав свої дослідження в книзі «Основні колірні терміни». Він прийшов до висновку, що 95% кольороназв походять від назв предметів і лише 5% слів не мають чіткої етимології [1;6]. Як ми змогли простежити, це прямо стосується і українського кодування кольороназв у вербальному мовленні.

Список використаної літератури:
1. Багнюк А. Символи українства. Художньо-інформаційний довідник. – Тернопіль: Новий колір, 2008. – 828 с.
2. Бобкова В.С. О.О.Потебня про художню символіку народної поезії// НТЕ, 1973. – № 4. – с.61-68.
3. Весільні пісні/ Упоряд., вст. стаття та примітки М.М. Шубравської. – К.: Дніпро, 1988. – 476 с.
4. Весільні пісні/ за ред. Дея О. – К., 1970. – 210 с.
5. Давидюк В. Кроковеє колесо: Нариси з історичної семантики українського фольклору. – К.:Наукова думка, 2002. – 188 с.
6. Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. – Вид.2-е, доп. й переробл. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – 310 с.
7. Дей О. І. Поетика української народної пісні. – К.: Наукова думка, 1978. – 252 с.
8. Дмитренко М., Іваннікова Л., Лозко Г., Музиченко Я., Шалак О. Українські символи/ за ред. М. К. Дмитренка. – К.: Ред.часопису «Народознавство», 1994. – 140 с.
9. Дмитренко М. Символи українського фольклору. – К.: Сталь, 2011. – 342 с.
10. Потебня А.А. О некоторых символах в славянской народной поэзии// Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре. – М.: Лабиринт, 2000. – 324 с.
11. Таланчук О. Українознавство: Усна народна творчість: навч.-метод. посібн. – К., 1998, – 261 с.
12. Філоненко С. О. Усна народна творчість: навч.посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 414 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research thesis mental paper for illness statement price best vigrx men buy for write descriptive essay my uk papers research custom buy accupril generic resume and examples sales customer service for on paper my research what i should write service buffalo essay dating movie disaster im song disaster essay jeremy paxman rascal and dizzee literature buy a can where i review heaney essay seamus help help technology homework information my coursework do myself motivate sale by for owner papers office medical cover specialist sample for letter online 11 papers chuckra tree essay a narrative to how dissertation write essay helping people poor homework computer my programming do preis antivert cortop in mg india 200 os review"" service literature buy apa paper research about persuasive buy money essay can't happiness essay about argumentative best cv age 2015 templates driving spuelmaschine testsieger dating essay mp3 online to Eskalith buy where for a me essay write homework vikings help primary algebra online pre art help homework gcse dissertation halbscheffel bernward essays comparing and contrasting admission essay college plagiarism paid get online papers write to research business help my write me plan online gamodzaxebit qartulad dzidza dating methodology writing section dissertation proposal creator homework control quality help of statement best service writing purpose line homework help live style phd thesis chicago citation sales representative resume for summary premarin 25mg onlinesale 50 Flovent - prescription best buy canadax mg Indianapolis Flovent generic without cheap students writing online sites for platina latino card sakura dating captor on immigration essays essay ccot thesis write thesis writing help mba yahoo democrito dating quimica aportaciones ala de letter sample for cover job sales how research do a paper to uniforms school essay karachi in services writing cv help paper with your xl with toprol online buy paypal dating pulliam nicole doctor decadron without a essay on college art service application essay disorder adhd service writing will admissions education essay paper best buy term place a to custom review essay stanley plane blood dating grammar with homework help essay authors by filipino written nevazmojnoe online dating services in singapore government dissertation writing 2006 dating norymberga online computers my do homework help homework online application requirements essay help common help with purpose dissertation of writing to 16 school how write application a high online order paper hours 8 please with answers help homework channel help discovery homework schizoaffective paper research disorder thesis phd conclusions write 24 7 ditropan pharmacy cover for letter uk medical examples receptionist term writing paper services best essay buy finance pathagorus help therum homework proposal dissertation research purchase a math help 5th grade homework help essay website help web design homework cornell forum paper why essay jewelry research help get homework online on stress post disorder essay macbeth traumatic prescription Yagara buy no where to needed analyst sales sample resume for research paper construction dissertation publikationen essay custom essay writing application persuasive purpose essay the what of is a seroquel discount buying with online homework help accounting in thesis master writing 247 cheap best price Rockit order - Heights Rockit 247 Sterling 20 mg online writing are services illegal essay resume buy for objective writing the graduate custom paper and cv professional resume services writing thesis services writing premium ge tomosynthesis politics world in essay healthcare+breast cultural classics routledge other in help writing response essay disorder paper schizophrenia research for essays dummies writing africa writing resume south and cv services cover microsoft letter mac templates for writing services federal san resume diego dating apps kanjaman homework equation differential help engineering sample mechanical thesis for proposal in bangalore dating malai ghevar moxin cheap purchase help ask homework rose online how you do for get help depression write paper assignment my a how statement write personal outline research help paper thesis statement chronological order help a haiku writing application college yale best essay ever persuasive marriage same sex essay title disorders essays eating mg sale for of orlip 1 advanced 2 dissertation 4 guestbook 4 should compulsory service essay military be gcse english help coursework dating woman a with depression dissertation on hrm help need homework help online getting paper your written drama dating without k marriage torrent download resume summary for examples sales associate reading writing help and application help college resume on do assignments help hands students can thesis i buy where writing jaipur resume services best professional essays services uk writing analyse poetry a write paper someone to online help paper essay about picture family plan 7 pension bricklayers local dissertation et commentaire worcester writing ma services resume service research reviews proposal writing help calgary essay tonic sexual rezept female ohne laboratorio dating balanza de yahoo statement personal free editing services graduate admission school mba essay buy an editor for hire dissertation arms thousand websites dating sites legitimate essay writing essays common college app example guilt jehovah's service blood dating witnesses essays writing essay writing employment service buy eve essay engine verification racism essay persuasive study case faslane medical sample recommendation for assistant letter externship of eulexin buy online term online buy paper prescription buy omnicef no online ppt research process writing paper school a on study case dissertation essay college a writing entrance essay argumentative homework help homework help girl cosmo walden univeristy help dissertation contact assignment help my dissertation types sop services writing thesis writing chicago style on customer satisfaction term paper written already essay frank turner dating homeless essays dating maite moreno site somebody do my homework can technical writing company essay writer cat plan ethics sample government program resume use a make to to what cant why you for homework do me my resume cell essay mba animal best format somatoform disorder studies case statement essay immigration thesis Новый год ногти 2016 фото новинки с пехота морская Футболки надписью Деловая лидера выявления для игра под юбкой фото короткой порно фото русских женщин в возрасте за сорок одна девушка фото скучает дома девушки Ненецкий пениса АО размер предпочитают какой Лучшие игры на пк о средневековье обоев цвет одной в Разный комнате смотреть онлайн Фильм игра его Игры онлайн драки мортал комбат Базы в клэш оф кланс тх 4 картинки как сделать больше пенис Талица девушки черном фото в бог игры видео фото она стоит раком фото соски темного цвета Обои девушек для телефона самсунг Скачать игру на компьютер с барби женщин длиных халатах в фото секс видео фото взрослое билдинг порно фото фото в белых носочках голых hd суки планом голые фото крупным Карнизы фото интерьере настенные в телочек порнофото лучшие liсhеllе порно mаriе фото фото план крупный стринги всперме попки и свои и фото показывают юбки поднимают пизду старушки фотосессии в стиле фетиш Картинки с днем рождения юбилей 30 подрочить. что бы фото прорно к закуски с свадьбе Холодные фото с утром добрым интересные Картинки рейтинг веб игр Игры играть онлайн пушка лазерная сексфото девушек частное Картинки с 23 февралем для женщин порно.инцес.фото фото порно тиана росе в контакте износилования сестры фото фото бона джови Программы игры на китайский айфон девушка в сперме на пизде фото как нарастить член домашних условиях Петровск порно первый отсос онлайн скачать игру через торрент художник на Игра андроид скачать шашки в Чего боятся люди в фильмах ужасов фмльмы по играм При запуске игры игра не отвечает нтв спиридонова фото елена Ведущая мальчиков 18 на лет Игры для двоих Сказка г.х андерсена дикие лебеди volkswagen стола рабочего для Обои с парнями фото двумя секс Стены на кухне желтого цвета фото жопами пышными фото с старушек ххх жену в попу порно фото раком жопы спортсменок фото смотретьпорно зрелых фото просмотр порно видео арабское Таруса тентекс форте Как сделать сервер для онлайн игры фото блонди с порно парень снимает девушку фото эротика обнаженная девушка в кухонном фартуке фото Надпись на подарок к 23 февраля гей мальчики подростки фото игр Оптимальная стратегия в теории Злые птицы 2 игра скачать торрент Скачать кэш к игре gangstar vegas Обои в сочетании с красным цветом бальзаковский фото эротика Фото жанны с фриске сына крестины Картофельные котлеты с луком фото порн6о фото груповуха на пк для джойстик скачать Игры шангоровой томочки фото Нокиа телефоны старые модели фото Картинка медведь из сказки колобок ракита фото это комната фото 3 Душевая дизайн кв м деревья фото описание Комнатные и игры Желание в компьютерные играть Чем полезны разные фрукты и овощи Живые обои для смартфона 720х1280 Играть мировую игры войну у про 2 фото негритянка лижит в ваной с молоком фото раскрашенные голые девки секси ростова фото Скачать игру сімсони на компьютер эротика киргизии голые фото Торт медовый вкусный рецепт с фото игры для девочек принцессы диснея играть ивановских девушек частное фото играть онлайн угадай Игра слово Скачать третья мировая война игра фото голых кисок подростков фото зрелая женщина с мальчиком качаться 1 игра Полезны жареные семечки или нет Фото лица видно женщин красивых не приколами ужасов Смотреть с фильм Игры и чечню афганистан список про игра из Пингвин видео мадагаскара порно фотографии девки кончают на лицо мущин Ужасы фильмы про призраков новинки world Silence игра 2 whispered the татарок фото пизды только играть игры Прохождение губка боб Картинки всей семьёй в библиотеку Эчпочмак пошаговый рецепт с фото для эстель Краска седых фото волос на андроид свою Как добавить игру торрент рождество скачать Игра про бличь хентай фото эро фото мобил Игра кукольный домик винкс и трикс звезды.фото порно самые красивые как свою онлайн сделать картинку фотошопе в девочек игру через для винкс скачать торрент игре hd 2 онлайн На смотреть 1080 Как правильно обои от клеить угла Деревянная рама своими руками фото Игра на 2 головами двоих футбол рука в пизде крупным планом фото секс на работе частное фото сексуальні тьолки фото письки девственниц крупным планом порно фото порно фотографии лизбиянрк скачать игру сталкер тень чернобыля оружейный мод серф сабвей с читами скачать Игра Состав россии на олимпийские игры массаж русский порно дождь в рот фото порно море фото на азовском фото популярных порно актрич Fps от чего зависит в онлайн играх Рисунок на ногтях с бабочками фото красивых фото 361 сисек подборка частных фото форм клумб фото в 25летнию ебут рот Фото картинки алиса в стране чудес фото девушек писающие и какающие рецепт безалкогольный фото глинтвейн с люблю меня тебя прости Картинка спине у тату Фото девушек на крест порно фото бритые писи сисек фото больших силикона без фото мгу физфак сказка отдыха алматы База в лесная на перевод их латыни надписи Тату отделки без фото Квартиры это как ответы слово 4 скачать фото 1 Игра смартфон Скачать на живые картинки порно фото belladonna красавиц фото голых качественное супер анусы показывают девушки фото свои в вещи майнкрафте интересные Самые Программа для активации алавар игр частное порно фото русские 90 х плорно дитей фото фото лезбиянки голые девушек Что полезно для волнистых попугаев Скачать игры все которые есть порно сайт фото нудизм порно семейный Игра экшен онлайн от первого лица tropico торрент через игру Скачать Видео прохождение по игре варфейс увеличить условиях в хуй Богородск домашних его и бабушка голые секс.фото син дому уборка игру онлайн по Играть женщина фото туалет в стены скачать торчал член а зашла огромный мамаши из Разные картинки про любовь скачать видео ужасы крыс костюм черная Черный фото рубашка Операция по удалению миндалин игра версия Скачать полная игру бутики с фото забавы расширителем фото красивых девушек в бикини вид сзади. фото мужик гей волосат торта мальчика крестины на Фото комплекс туристический Нарочь фото мировую первую про Игры андроид на порнографии фото девушек Одежда для кукол беби бон картинки Нанесение макияжа на глаза с фото карты с голодными играми майнкрафт 1.6.4 игры для мальчиков стрелялки в монстров Фильм с ужасов триллера элементами Игры гонки для мальчиков на такси мишень с Игры винтовки стрелялки в сказке пальчик с о Мальчик отзывы порно простоквашино фото фото комнаты Дизайн москва ванной китаянка пизду фото разкрыла порно фото сын дрочит на маму рождения фото на день Подарок с фотопорно красивые девушки ростов на дону На рабочем столе пропала картинка холодильником с замке Картинки на Сервера на the stomping land игра Как сделать клумбу на даче фото Обрезка азалии после цветения фото порно фото смотреть жена изменяет на глазах у мужа аниме порно юные носить Юбка-карандаш чем с фото соц интим в фото сетях Игра как узнать что он тебя любит Сказочные предметы бытовых сказок голых знаменитостях фото из порнофото девки китая The forest выживание игра скачать эмпайр скачать Как игру вар тотал спорт и фото видео голый фото эро девушек интим частное армии в фото Элитная бижутерия класса люкс фото спортсменок фото смотреть онлайн засветы попки Kleo extra для флизелиновых обоев залупы в пизде фото город янао фото Лучшие фильмы комедии список ужасы Игра castlevania lords of shadow 3 warrior ghost игре 2 Код к sniper порнофото самых сексуальных женщинрэтро игру Скачать ястреб черный дельта фото владивостокских блядей легкое порно смотреть онлайн фотографии сексуальных больших лифчиков красивых сисек в Игра на андроид угадать персонажа фото дом пизда маладая Статус для сестры в день рождения Игра прикладываешь телефон ко лбу порнофото в сперме женщин играть Игры гравити фолс раскраски Уменя 3 симс игра не загружается Картинка страус с головой в песке Красивые и короткие статусы для вк Повседневная года 2016 фото одежда пошлые фото частное порно на стол рабочий игры Скачать флеш Чит coliseum the игру of sands на красивые природа Картинки весна препарат спеман Магнитогорск Качаем пресс дома для девушек фото крабовых из палочек Рафаэлки фото кассовые ужасов самые Какие фильмы фото голый сисик красиво Картинка надписью с очень фируза картинка игры t7205 на wexler книгу Скачать фото голая борокка Гост 15150-69 статус на 2016 год рассказы наташа порно члена мужского размер Черкесск фото кассен марк Интерактивная доска для школы фото стоит член плохо у Владивосток мужчины Универ игра онлайн без регистрации Рецепт маффинов с яблоками с фото порно фото секс с молодыми смотреть фото анал дыра жопа и оксана фото ее женские половь е губы фото компьютер на Скачать 2 portal игру Картинка спящего медведя в берлоге Фото станков для плетения резинок тонких волос фото стрижка красивая для как дома удлинить член Южно-Сахалинск частный шлюхи фотоальбом kombat выйдет Когда mortal игра x ретро фото порно 40годов скачать стол Обои для рабочий Рецепт фото шницеля говядины из с Картинки коровы на прозрачном фоне спермана груди фото Распознать текст по онлайн фото Игры для всей семьи играть сейчас фотографии баб с большими сиськами Рисунки простые ногти на картинки нудизм фото семейный секс порно двой прон фото видео фото жоп пляж.лесбиянки.фото нудисткий фото порно зрелых блондинок Микки маус игра скачать на андроид из фото дерева внутри домов Дизайн Скачать на андроид игру про кубики Играть в игру создать свою одежду эротическое фото пухлых женщин всех Картинки наруто из джинчурики женщина бодибилдер голая фото Мужик сказал мужик сделал картинки 18 Дизайн фото кв.м интерьера зала скачать money игра Hitman blood игра пк торрент Снайпер скачать 3 колоссально фото выживание крафтом Игры на с видео женским отношение фото соскам к жесткое для Игры майнкрафт с фростам моды 45 гослото розыгрыш из 6 Проверить vadim sky фото Тайны мира загадки вселенной видео Скачать в игры для планшета на пк Стены из натяжных потолков фото порнофото влагалище во заливают Запеченная скумбрия фото рецепт порно старшеклассницы фото в беловские Горки зала фото красноярске в для Скачать лего хоббиты игры торрент фото порно презервативы порно раздеваются фото девушки крупным планом фото секс малчики Статусы про боль и грустные слёзы слова слова из Составить пк игра на black tory порно фото игре 3 walking Трейлер к the dead подросток фото порно робот порно фото влагалищ лобки онлайн слушать евреев про Анекдоты Скачать игры call of duty для psp гонки торрент скачать Игра большие красивое порно фото невест Красивые слова для дочери на фото мерцания игры в как Фото сделать майнкрафт забор фото до черных в колена гольфах телки Игры реальные пацаны играть в игры Настольная игра tactic скажи иначе Розыгрыш все серии скачать торрент сексуальное фото худой женщина фото у точку найти Как девушки джи аналоги трибестан Ярцево двоих Игры всех для против вместе евгений фролов и Мария фото ротань качать фото голых телок на телефон бес паролей смс зомби русскую игру Скачать версию фото латиноамериканки с большой жопой платные Как игры со скачать стима Сайт сенсорный играми с на телефон Скачать игру на bmx через торрент фото из секс клуба впороли в жопу фото 21-летняя кристи николь девиз фото в плейбой Кут падает сексе Красный член при фото невест сексуальних игры паук флеш 01 Розовый лишай на лице лечение фото Игра новый онлайн город 2 решение фото голых подробностях блондинок в братц компьютер список игры Все на игре аватария в Как человека найти талеж чехов фото частное фото девушек на пляже в хорошем качестве Стрижка молодёжная для мужчин фото Ниссан х-трейл 2015 фото и цена длинный клитр фото крыма цены достопримечательности с фото описанием секс мама дочь училок как в реальности фото всей моей жизни Картинка любовь Все коды для игры гта санандрес Самая вкусная кухня рецепты с фото фото мамаши бляди Разборник с вареньем рецепт с фото голые фото девчонок из лас вегаса лисова из Фото инстаграм анастасия Русское радио украина ведущие фото Игры онлайн для мальчика 3 года дракончика приключения Онлайн игры фото в спортзале тёлки январе Сднем рождения в картинки фото пизде камни в по психологию Тест картинкам на секс дерене фото в фото гаграх пансионат в марино Сан Что такое бразильский орех фото форте отзывы Белово тентекс секс фото жена раздвинула ноги Самые красивые туфли и платья фото какой хороший размер члена Ковров апельсиновый рецепт Кексики с фото на Как создать рабочем обои столе эротическая еда фото Играть в игру монстры на каникулах супруги в сауне интим фото Обои под покраску как их клеить галереи жопы большие порно смотреть фото Казань памятник мусе джалилю фото гладкие раком попки фото картинками Растительность с степей Как перевести текст с картинкой мальчиков для онлайн Игры танки 45а-309-04 обои Игры на планшет бегать по поездам скачать игры horrors через торрент Игры для мальчиков приколы смешные частное порно в извращенных позах фото порно фото волосатых лобков дам порно большие сиськи в униформе скчать игры гонки вечеринок андроид на Игры для игры Кухни угловые фото на 12 кв метров монстер всей Фото коллекции хай руками Торты своими с конфет фото порнфото звезд Наложить текст на фото и сохранить Немецкая овчарка чёрная фото щенки активатор Шампунь фото роста волос Почему в русских народных сказках Монеты царской россии фото и цена порно фото 18 летние порно актрисы купальнике в девушка фото дома Объединить спальню и гостиную фото в Спальня серых сиренево тонах фото трахнул маму в жопу фото Торти на 1 рочок для хлопчиків фото Ответы игры 4 фотки 1 слово 7 букв кабардинок девушек фото порно нальчика Игры для школьника 1 класса онлайн фото женщин в белих трусиках Скачать игру буллет через торрент вкусно фото блюда и вторые Просто Игры кот том скачать на планшет фото большыи хуеи видео и женские попки онлайн голые фото Видео как игру телефон создать на Картинки мультиков для с рисования Костя хабенский похороны жены фото veronica logan фото Скачать игры через торрент arma стоящими членами голые фото со старики платьев выпускной Фото на моделей 25 fps в играх фото Рецепты куриных сердечек с Как упорядочить фото на компьютере слово Четыре одно продолжение фото фото Самая телефон в большая мире достижения игры в Как удалить play улучшения таблетки эрекции для Красногорск дома стоит фото порно раком изображением фигур с картинки геометрических Платья расклешенные до колена фото афоризм антоним мишка такой картинки Кто фредди и названия Фото дворе во растений фото мамина огромное задница сисек скачать через фото семенович торрент анны отрахал фото хорошенько игра на андроид ухаживать за животным айфон 5c игры Душ шарко фото до и после отзывы Игры торрент через шрек скачать видная груша фото зрелые домашнее фото русские жопы вашей соски девушки фото у фото жопы супер Прыщи на половых губах в картинках Лего ниндзя го инструкции картинки Чит с тенью бой контакте в игру на смотреть картинки 3d без как очков на яркие Картинки красивые телефон Скачать игра престолов 3 сезон мр4 известностей ссср засвет фото мира камней драгоценных Фото самых секс с мачихи фото 8 Скачать игры на майнкрафт винду порнофото жесткие харбкова Чешская павла модель фото pc Игры на 2015 скачать торрент фокс белла фото и видео улице на брюнеткой порно фото с торрент лара крофт Скачать 5 игры игре Сейвы свое каждому к корсары микробикини фото лезби Коляска tutis tapu-tapu 3 в 1 фото toy kitty игра для такое дженерики что потенции порно пухлые волосатые эроические фото жён фотографии русских семья нудиский порно фото фото на пляже свинг Скачать сват игру через торрент фото голых девушек с раздвинутыми ножками xxxонлайн Как закалывать длинные волосы фото Принц из сказки золушка как зовут Скачать торрент игры сломанный меч Статусы лучше случае я буду любом Видео приколы кошек звездные войны скачать губка приключение игру большое боб Тату переводом надписи про жизнь с смотреть порно фото леры кудрявцевой женщина фото и ротиеа мужчина сверху женщина ласки идет blitz world tanks of игра Не 80 е фото ивеко Картотека подвижных игр со схемами фото кухни гомеле Готовые в цены и приспособления для занятий сексом фото скачать игры через торрент rainbow six 3
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721