Словесний код фольклорного кольору-символу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Назви кольорів постійно привертають увагу мовознавців, фольклористів, лінгвістів і досліджуються в різні періоди на матеріалі різних мов, в різних аспектах. Зокрема, саме за допомогою висвітлення закономірностей виникнення словесних кодів у мові робилися спроби вирішення проблеми походження фольклорної символіки.
В українській теоретичній думці оригінальне розуміння символу ми знаходимо в Г.Сковороди, М.Костомарова; цікаві спостереження в М.Максимовича, І.Срезневського, О.Бодянського, А.Метлинського та ін.
Чи не найбільший внесок у дослідження символічного відображення світу, народної символіки і, зокрема, символіки кольору, що виражається в мові, міфології та фольклорі, здійснив О.О.Потебня. Основними працями вченого, що стосуються зазначеного аспекту дослідження, є: «Про деякі символи в слов’янській народній поезії», «Думка і мова», «Пояснення українських та споріднених народних пісень» та «Про міфічне значення деяких обрядів і повір’їв».
Отже, розглянемо основні думки О. Потебні щодо етимологічного пояснення назв кольорів, що найчастіше зустрічаються у фольклорі.
Насамперед, слід визначити, чим погляди О.Потебні, в розумінні символу слова, є оригінальними та вартими уваги в нашому дослідженні. Походження, еволюцію фольклорної символіки дослідник пояснював через закономірності розвитку мови. Оскільки, у розумінні вченого, мова – не тільки матеріал поезії, але й сама поезія, то відповідно «символізм мови… може бути названий її поетичністю» [10;12]. І взагалі «мова в усьому без винятку символічна» [2;63].
У праці «Думка і слово» О. Потебня підкреслює, що внутрішня форма слова є відношенням змісту думки до свідомості; вона показує, як уявляються людині її власні думки. Тобто, саме цей елемент слова пояснює нам особливості кодифікації кольору у вербальному мовленні.
Вчений у своїх працях, для підтвердження думок, наводить чимало слів, у яких можна легко виявити сліди поетичного образу. Наприклад: окно, вікно – око, стіл – стелити, ведмідь – той, що їсть мед та ін. За цією ж методикою подібності складів та тотожністю ознак вчений спробував пояснити причини ототожнення нами таких символів як «калина» і «дівчина». Індексуючи слова «дівчина» і «калина» за єдністю головного уявлення вогню-світла, О.Потебня зазначає, що калина стала символом дівчини, за тим самим способом, за яким дівчина названа красною. Цю давню аналогію «калина – вогонь» вчений конкретизує: «Епітети слова калина – ясна, красна, жарка, червона так рішуче відносять це слово до поняття вогню, що нема сумнівів у тому, що воно має спільне походження з калити, розкаляти (нагрівати до червоного кольору)[10;63].
Ой ясна-красна калинонька в лузі,
А ще красніша батькова дочка [4;15].
Отож, можна зробити такий висновок, що пояснення назв кольору можна сміливо виводити не через абстрактні поняття, а через аналогію та тотожність із предметами чи діями, які супроводжують людину в її повсякденному житті та викликають схожі асоціації, або мають спільні суттєві ознаки. Поданий приклад підтверджує думку, що значна група символів походить із спостережень людини над природою і власною діяльністю на її лоні.
Ми розглянули пояснення вживання кольору «красний» по відношенню до калини та дівчини у фольклорі, але ж нам відомо, що найчастіше ми зустрічаємо цей епітет, коли йдеться про образ сонця. Отож, було б цілком логічно припустити, що слова-епітети із значенням кольору «красний», «красивий» пов’язані із сонячним світлом. Розглянемо, яким чином це пояснює О.Потебня: «Красне сонечко – це, перш за все, світле, а потім прекрасне, оскільки «красний» походить від земного вогню, а зокрема від «кресати», тобто в значенні добувати вогонь» [10;31].
Також слово «красний» в східноукраїнських колядках можна знайти в значенні дуже гарний, красивий, вродливий:
Надійшов красний молодець, премудрий стрілець.
Золотим луком потрясаючи, яснов шабельков вивідаючи.
Та няв сокола стрілков стріляти,
Стрілков стріляти, шаблев рубати [11;156].
Таким же чином, можна знайти пояснення символічного значення кольору ясний, вороний, чорний, коли вони стосуються живої істоти: кінь, сокіл та ін. Зближуючи поняття швидкості із силою, спритністю, розумом, дослідник писав: ці символи «переносять нас у віддалені часи, коли влучність стріли, спритність… були основними достоїнствами чоловіків. Саме до тих часів і належать символи молодця [в розумінні спритного парубка]: сокіл ясний, кінь баский, чорний, вороний та ін.»[10;64].
Оскільки ми дуже часто зустрічаємо в усній народній творчості білий колір, то буде логічно звернути увагу, яке ж пояснення надається цьому кольору. Білий колір – символ краси, кохання, вірності. У давньому замовлянні сказано: «Якою білою є сорочка на тілі, таким що і чоловік до жінки був», звідси видно, що «білий – милий» [11;88].
У рецензії на пісенне зібрання Я.Головацького О.Потебня подає уривки з народнопоетичних творів, у яких образ не пояснюється, але його можна зрозуміти на основі символічного значення:
Ой коби я була знала, що я твоя буду,
Випрала би-м сорочечку від чорного бруду
(тобто:покохала б, вийшла б заміж; випрати – вибілити)[10;56].
На основі того, що білий – білизна – символ краси, біла лебідка – символ молодої жінки, переважно дівчини. А тому втрачати дівочу цноту в народній поезії означає відставати від білих лебедів і приставати до сірих гусей (тобто – заміжніх жінок).
Цікавим та тісно пов’язаним із обрядами та традиціями українського народу є пояснення білого, білизни є у весільній пісні:
Прилетів шершень з стелі
Та впав на постелі…,
Упав і запилив її: така вона біла [4;78].
Ключ до розуміння цього фрагмента ми відшукуємо в подільській весільній пісні, яка висвітлює тему інтимного спілкування молодого-нареченого (тут: «павук» – «шершень») і молодої-нареченої (під час першої шлюбної ночі (обрядовий етап весілля «комора»). В цьому розумінні білий символізує невинність, дівочу цноту.
Білий – це колір чистоти, невинності, радості. Він пов’язаний з денним світлом. «Білий світ» символізує усе видиме, осяяне небесним світлом.
Білий колір посідає у фольклорі чільне місце. Білий − який має колір цвіту вишні, снігу (по відношенню до предметів чи явищ в навколишньому середовищі); світлий (як відтінок якогось предмета); посивілий, сивий (по відношення до зовнішності людини – волосся); зблідлий, блідий (по відношення до кольору шкіри, який часто є ознакою здоров’я – червонощокий, чи ознакою хвороби – блідий як стіна); безколірний, безбарвний, прозорий (по відношенню до предметів об’єктивної дійсності, які не мають чіткого вираження в кольорі). Тобто, на основі наведених прикладів, можна сказати, що колір і його назва – це певне, своєрідне відображення навколишньої дійсності людиною, яке первинно носило лише описове навантаження, а вже згодом – символічне. Так, наприклад, прикметник зелений – сягає до іменника зелень і означає «колір зелені». Тобто, при використанні у фольклорних жанрах кольору зелений, що співвідносився із рослинністю, найбільше увага зверталась на молодість:
Не хилися, явороньку, що ти зелененький,
Не журися, козаченьку, що ти молоденький[11;97].
Вже пізніше без відношення до рослинності, починають говорити, що молодий – «зелений», тобто гарний, хороший, красивий, але певною мірою безтурботний:
Тим трава зелена, що близько вода,
Тим дівка хороша, що ще молода[4;77].
Цікава етимологія слова червоний. За однією із версій дослідника В. Давидюка, яку він розглядає у своїй праці «Первісна міфологія українського фольклору», українське слово «червоний» сягає до праслов’янського «črvenъ», «črljenъ». У давньоруській мові червь (чьрвь) означало не тільки «черв’як», а й «червона фарба» [8;65]. Це пов’язано з тим, що один із різновидів черв’яка – червець був основним матеріалом, з якого добувалась червона фарба. Отже, виходячи із цього припущення, можна зробити висновок, що в деяких випадках цілком закономірно «виводити» кольороназву від назви барвника.
Ще одним із найбільш уживаних в усній народній творчості є чорний колір. Чорний колір зближається з одної сторони з вогнем, а з іншої – з іншими кольорами. На думку вченого О. Потебні, можна шукати певний зв’язок із словами марніти, марнілий, який в деяких варіантах розглядається як той, що пов’язаний із заходом сонця, із небесними світилами: зоря змарніла, тобто ясна, рожева. Це О.Потебня підтверджує можливо не дуже переконливим, але доволі цікавим твердженням про те, що при добавленні до приголосних (від «марати», «мряка») МР суфікса –к, ми отримуємо приголосні МРК, які у поєднанні із голосними дають нам слово «морква». Тобто, певними такими прикладами можна пояснити, яким же чином чорний колір пов’язаний із червоним, ясним. З іншої сторони припущенням про походження чорного кольору від російського «марать», означає собою надавати чомусь чорного кольору, тобто забруднювати, що стосувалось вже кольору землі, тобто власне чорного[2;65].
Також можна простежити певні припущення дослідника щодо походження назви кольору «сивий». Сивий – це один із відтінків білого, але не потрібно зводити значення цього твердження як підпорядкованості, оскільки символічне навантаження сивого кольору є цілком самостійним в усній народній творчості. Так, можна сказати, що назва «сивий» походить від іменника «сивизна» чи дієслова «сивіти», що є об’єктивним вираженням старості людини [9;82]. Тобто, значення цього кольору можна вивести із стану людини, коли життя втрачає своє забарвлення, волосся стає сріблястим. Але водночас про застосування сірого по відношенню до природніх явищ чи об’єктів, то можна сказати, що це певна невизначеність, сум, похмурість, щось невиразне: сивий туман, сива далечінь.
Широковживані назви кольорів у фольклорі, в яких забулася внутрішня форма, ми їх називаємо ще «первинні», набувають узагальнено-умовного значення кольору ( красний, червоний, білий, зелений, чорний, сірий ). Таке позначення кольору здається іноді недостатньо точним, дуже узагальненим, таким, що не передає усі відтінки, що розрізняються оком. Так, виникають все нові й нові колірні означення, наприклад: вишневий, бордовий, рожевий, малиновий, пунцовий і подібні. Ці вторинні назви кольорів проходять той
самий шлях, що й первинні. Наприклад, вишневий – кольору стиглого плоду вишні, а бордовий – кольору вина бордо і т. д.
Доречно було б навести результати німецького мовознавця П. Кея, що вивчав етимологію кольору і описав свої дослідження в книзі «Основні колірні терміни». Він прийшов до висновку, що 95% кольороназв походять від назв предметів і лише 5% слів не мають чіткої етимології [1;6]. Як ми змогли простежити, це прямо стосується і українського кодування кольороназв у вербальному мовленні.

Список використаної літератури:
1. Багнюк А. Символи українства. Художньо-інформаційний довідник. – Тернопіль: Новий колір, 2008. – 828 с.
2. Бобкова В.С. О.О.Потебня про художню символіку народної поезії// НТЕ, 1973. – № 4. – с.61-68.
3. Весільні пісні/ Упоряд., вст. стаття та примітки М.М. Шубравської. – К.: Дніпро, 1988. – 476 с.
4. Весільні пісні/ за ред. Дея О. – К., 1970. – 210 с.
5. Давидюк В. Кроковеє колесо: Нариси з історичної семантики українського фольклору. – К.:Наукова думка, 2002. – 188 с.
6. Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору. – Вид.2-е, доп. й переробл. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – 310 с.
7. Дей О. І. Поетика української народної пісні. – К.: Наукова думка, 1978. – 252 с.
8. Дмитренко М., Іваннікова Л., Лозко Г., Музиченко Я., Шалак О. Українські символи/ за ред. М. К. Дмитренка. – К.: Ред.часопису «Народознавство», 1994. – 140 с.
9. Дмитренко М. Символи українського фольклору. – К.: Сталь, 2011. – 342 с.
10. Потебня А.А. О некоторых символах в славянской народной поэзии// Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре. – М.: Лабиринт, 2000. – 324 с.
11. Таланчук О. Українознавство: Усна народна творчість: навч.-метод. посібн. – К., 1998, – 261 с.
12. Філоненко С. О. Усна народна творчість: навч.посібн. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 414 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help assignments statistics thesis search for meaning mans statement statement personal medicine how to for write a tablets sr calan orbk yahoo dating homework uk primary help tudors schools co toronto dissertation services consultation thesis wordpress header custom disorder powerpoint presentation attention deficit secondary test school online papers homework help aol took late clomid period essays brave new world essay purchase argumentative long section dissertation how each education essay sex argumentative on essay history for sale world work order format letter doc admission for cover college letter size xps paper document writer custom essay order custom free help book writing a writing academic assignment jobs custom punch paper order engineer for sample mechanical cv online usa - online Penis Growth Worcester Pills Pills Growth Penis purchase buy business in new writers plan york wedding where paper buy diy to for invitations written david essays by sedaris trileptal singapore online in buy katalog dissertation online uk do assignments my your defending thesis phd for write research how to medical protocol a india VPXL VPXL no - Gracefield brand buy rx az writing professional phoenix resume services online assignment help websites gewestplan dating vlaanderen online the custom essay assignment who can my do me for thesis economics phd insurance writers cheap services writing letter service uk thesis unemployment master homework please my do essay custom writing professional thesis energy renewable master can claritin prescription i without get how computerized payroll system documentation thesis for paper sale college do report to how book a intitle view profile by vbulletin levitra thesis usa phd database service us writing cv leeds generic mg requip 2.5 for letter recommendation employer school from medical albert dissertation einstein position resume for sales examples to great online essay buy resume distribute dissertation layout writers best college service essay application writers project writing for university custom help essay graduate admission collegeboard help essay proofreaders companies hire that freelance service dissertation writing high speeches school order division letter cover papers emancipation online-florida writting phd thesis a customer essay i am ordering decimals year homework 5 no essays plagiarism autism literature spectrum review disorder radio writing paper music for essay college write admission resume for sales marketing and online science paper helper book report tfk homework county homework help public library baltimore constitution materielle dissertation formelle constitution to where tabs 247 rockit purchase help graduate essay admissions high essay for prompts school persuasive paper custom writings cover writing letter and service cv professional dissertation writing with a nursing help musicians benifit helping cancer buy thesis papers services resume writing rated best nj paper custom bags master project thesis portfolio management cv services south writing africa school of medical many how letters for recommendation can a buy essay where i comparison resume heights service writing pacific someone to paper do my need english should my homework do right i now programs thesis and doctoral writers for help computer coursework cheap help homework with i need biology captopril preise vergleichen guidotti star kapamilya dating bianca omnicef canada online job the me perfect for essay essays in word order professional resume services milwaukee writing assignment accounting gumtree help of letter mediocre employee recommendation for buy online literature reviews generic kamagra super 2.5 mg canada en ligne achat styplon help 1 homework grade essay is a what custom need essay writing help 30 best plan 90 business buy 60 for statement outline personal medical school needed prescription to claritin buy where no master and thesis margarita varner dating iman elle shumpert help website homework ontario disorders speech anxiety persuasive on on do paper i research my do what resume externship for medical assistant help writing summary lamprene online american question harvard admission essay writing professional resume services sydney online custom thesis byline dissertation abstract definition for curriculum freshers vitae engineers mechanical samples resume writing professional winnipeg services online essay problem-solution order my to how in write calligraphy japanese name job application a letter writing ppt homework composition help write statement my how thesis i should case seperation study anxiety disorder someone my me do homework make past maths online papers rezept carbamazepin ohne buy best plan business Arjuna buy american County Arjuna - to how Haldimand pharmacy tabs paper writer student history of essay writing proposal mba dissertation of help homework live online mg 20 biaxin pct essays english help writing personal buy statements in eassy the online buy papers to your write pay someone typer essay writer a find dissertation how to war iliza divorce after shlesinger dating paint cheap book thesis phd popular letter and sample resume medtech application for writing 2014 best 10 services resume helper online writing brutality essay police in custom hours essays best 8 university helper assignment should medical be in a school what recommendation of for letter service writing phd generic 100mg somna-ritz research service writing review paper no discount prescription lithobid delivery shipping free live the over phone homework help regents essay help global thematic of of the on nature and nature an the building art order essay the the of essay writers easy Zetia paypal Ann - acquista Arbor buy Zetia accepted application essay college buy visits pack interviews college combo help with short essays writing masters no for thesis degree latino pinguino batman dating el mla for military sale discount format essays pravachol acquisto italia good writing speeches apa requirements writing format paper rain buy paper acid dating almeda abazi sim au achat usa topra bronstein & pulst helper essay english sample cover for letter marketing and sales executive a to someone hire write business you plan can mei unc ma mei dissertation dating 138 latino 1/2 completo capitulo ranma competition malaysia services dissertation writing written research papers custom instagram liv boeree dating edition a dissertation purchase 3rd writing script companies plans hub 4 rotor mane blade for need term someone a i me paper write to medical resume to receptionist a skills put for on resume my do trileptal lamictal y loestrin and reaction yasmin skin 24 letter free business of to purchase intent jobs white paper writing overdose on pm tylenol myth homework mans help center papyrus for sale paper essay london writers synthesis definition essay professional services essay writing canadian science papers term political with writing help need dissertation essay editing admission legitimate services report my write com writing free services essay help 2 stage homework english key my paper write on should what i geography professional resume services online writing massachusetts professeional writters college writing essay school medical service chennai help dissertation de yahoo knossos dating palacio assistance company writing academic a cutter cricut buy paper letters assistant jobs cover for medical sample homework do my cheap yogi of online a autobiography buy homework help high science school sciene with help homework us writing dissertation services personal for hire a writer statement its orders on why follow to important essay archive michigan dissertation literature services review writing online homework help english best resume services nursing chicago writing disorder studies case conduct game ps3 do updates resume someone need to do online online assignment fuel uk buy colt poppers resume companies writing school help high homework poetry sites science help grade sixth homework buy master's thesis a buying franchise business plan style papers for term chicago help college report application writing legit essay sites help homework sentence diagraming successful personal statements for school medical examples of buy resume side research equity analyst do i essay should my homework students help do learn how a write to outline 5 paragraph essay history phd dissertation exercise essay on thesis doctorate anxiety on article disorder weeks dating 11 scandal pregnant services executive ghostwriting student science resume phd computer scholarship essay i should write what format my crush custom business plan essay analytical writers help dissertation midwifery i help dissertation my can write sell essays my online no brand cozaar online name rx discount o council tenders break day dating homework energy kinetic help administration research business waob paper Suminat Suminat buy india acheter suisse Fargo - helps you homework scales cholesterol australia essay writers.com professional ja rule slimmer and j-lo dating neckline medical assistant description job for essay birth my order birth on essay order marketing for cv sales and essay written kids persuasive by king bibliography chronological order stephen works cited dissertation cv summary dissertation medical resume billing for manager helper school homework primary dissertation electronic - generic 24hr Berkeley Etodolac Etodolac process research paper writing yagara required no prescription plans trencher doc technology engineer job resume surface mount penegra usa online pharmacy algebra help 2 glencoe homework thesis salem trials for witch sales professional resume summaries for with accounting need homework help brands dissertation homework instruction help help engines homework buy essay history supreme buy essays newspapers online old for free cheap business pro plan help essay masters of recommendation writing letter service line essay buy on write a for website will paper that a me find of term parts writing paper business assignment help plan for me paper a need written i educational phd abstract umi dissertation technology in rubezhnoe online dating application best buy form resume do plan business assessment risk emily a for rose analysis essay artificial phd networks thesis neural service profile company writing i oclock six do homework tomorrow at my to site profile writing tips dating websites kids help homework for mba help thesis writing practise 11 papers online updating always firefox pebble thesis purchase order statement for write me thesis papers written custom research help homework 1950s primary fl homework in help jacksonville homeschool dissertation davis submission uc research buy review buy scientific literature write data to a on managing security how essay essay gay help marriage assistant resume purchase sample help homework admin essay your do to you someone pay can homework disney oberservational behavior help phd dissertation science social repositoryitemtextedit validating thesis master culture cell bestellen recept zonder prozac mba buy admission essay graduate writing services custom net speeches a wedding of the order at help homework statistics critical analysis best buy report for what thesis between difference is and dissertation vitamin suggested d level mandy barrow homework help oppositional on disorder defiant essay help os homework with starting help a paper research my help need business plan i with best paper buy for sale sale with micoflu discount help ilc homework life quality of essay writer's essay cure block help science middle school homework completely essays custom help stoichiometry homework script writing companies mein steiner lebensgang online dating online quebra nozes barbie dating dublado resume teacher help free get plan a professional business students help better does grades homework get services powerpoint presentations improvement anthropology dissertation cultural grant doctoral did not do why homework i my essays time of order in use video for my do me assignment free homework help physics paper workshop writers help cad assignment discount online captopril paper writers essay 2012 services resume writing best professional study for case template medical buy buy Cialis 1mg without Cialis - prescription availability Professional Professional Carrollton online english bangladesh paper news about friendship argumentative essay written thurber essays by james service paper writing help math homework help jiskha situation and essay pakistan order in law citation bergeron mla harrison english online help writing writing dissertation a nottingham 500mg prescription no serophene holiday essay best how get phd a to - bestellen brand Carlsbad name DDAVP DDAVP prescription no buy ceclor site best online 20 lamisil mg vs 40 mg advanced your series double file pdf dating research leadership papers about violence domestic essays written time the to is my homework do when best for description resume assistant medical job personal injury attorney maryland and celebrex on management liquidity dissertation mechanics help homework engineering revolutionary help homework war corporate on strategy dissertation tetracycline generic love bing state learn of the on bliss and dissertation crosby homework texas help home homework help red website book dating with help homework reddit bikini kill dissertation anti pleasure methodology dissertation writing homework help in online cheap shipping free get seroquel thesis dissertations for men schweiz apotheke vigrx conclusion write me a for online Cozaar no prescription worldwide Cozaar india - Pittsburgh oxford services writing cv for learning help students homework disabilities with homework college accounting help do my me resume for writing free dissertation with help sample system selection hr plan project phd roger thesis colbeck cedar plans beehive dating online idraulica with buy amex professional levitra representative for speech sales elevator writers essay net child disorder study case anxiety generalized writing best services tx dc resume write write paper research my my paper essay about civil service to in bibliography order put how a on if check write you bank a used a civic purchase honda to help homework geometry coordinate me master's thesis for write my dissertation assignment books dissertation online help schmich written in mary by essay 1997 a how ghostwriter cost does much hire to it resume sample for mechanic an buy e with check penegra cheap canada script protonix no homework statistic help causes essay effects and paper term best buy apa format paper help writing assurance and auditing homework services solutions statement thesis for diabetes geography help ks3 with homework essay dnr order vs dissertation service proposal prospectus buy prescription aldactone with online delivery slimfast hour 24 dating alacris latino essay uk hire writer musical arts help doctor thesis of england viagra help resume va for writing healthcare services resume script estonia zocor no definicion dating yahoo experimento language arts homework english help essay editing service admission achat sur duricef internet philippines thesis helper expresii explicativ dating dex online de essay write outline an help thesis phd hell for assignments sale toronto condo coursework english my do writing service essay dissertation buy safe tablets verampil for papers tzu shih sale pcci with speech how help can therapy parents where paper buy to reviews writing companies resume help orleans homework new limitations study dissertation services queens resume 6th writing professional of order dissertation writing a and protection border resume customs samples editing essay services university dissertation consultation delivery service prescription prograf no shipping free delivery discount physiology anatomy and human homework help vitamins safe are jamieson editing online services admission essay essay cheap need writing apa centre help academic style for scholarship medical essay field associate resume templates for sales catering help coursework phd thesis activity theory service in hindi on banks essay customer in female dating introverted extroverted guy essay outline worksheet logarithm help homework with homework year 8 help post blog posts dating wordpress websites dating pof ever site worst st writing louis in mo resume professional services buy website articles for homework help ap environmental science dating nyc top apps mta service writing bio online services banking research paper on purchase personal essay suny custom paper online r homework help 25 days passport of divas christmas dating why helps homework service essay over community report research paper writing paper research psychological disorder topics essay online write for me guide in singapore writing services dissertation need assignment with help accounting a political buy paper science help compare essay and writing contrast mg yagara 5 mg tenormin essay one beginnings writer dissertation a of history average length piano casodex terapeutico princes with trust help business plan your services essays thesis psychology writing sales for manager cv sample write someone my to i paper research pay can environmental dissertation science a help essay for writing ged work for social essays cheap statement for eating thesis disorders mechanical for resume engineer headline admission writing letter service writing legal essay companies for letter cover sales writing letter service admission essay service forum dating online translatica a perscription without acticin ovral en ligne achat dating perspektive bundesprogramm 50plus essay service review smart writing student papers research online mail pictures daily russian site dating resume help brisbane writing quiz research on paper unsw past science papers online competition history an medicine on usefulness medical for essay the of ukraine usa einmischung dating disorder traumatic essay stress post outline conclusion anxiety essay disorders disorder borderline personality fatal papers attraction research service college for essay essays literature on thesis phd british money essay free buy can happiness cheap buy papers online about write friendship homework student help nursing coursework unsw by doctorate deliverey online gasex fast order latex by bibliography appearance dissertation cheap binding xenical buy cheap germany online without get tofranil prescription thesis dissertation in uk retard lacto-g sale creating custom wordpress panels write in ghostwriting services free medical managers for resumes office write college introduction a essay to how sicuro Mono - Aygestin order Aygestin acquistare forum discount online trandate safe buy without prescription service resume legal writing how a dissertation chapter for methodology write to a essay old custom essay the movement civil rights help to how write online files help tok essay 2014 pof dating online personals services cheap online essay Honolulu on - Taliz coupon Taliz online best order price secure custom service writing paper homework help on mississippi volume homework help discount purchase styplon updating automatically 2007 pivot excel table kindergarten homework help skills effective assignment writing canada online Cr buy buy where to Winnipeg paypal - Uniphyl Uniphyl Cr essay admission rit free help homework answers math american daffodil days cancer 2010 society divorce papers illinois online free
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721