СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ ІЗ ПІДРЯДНИМ ВІДПОВІДНОСТІ ЯК ОКРЕМИЙ СЕМАНТИЧНИЙ РІЗНОВИД ДЕТЕРМІНАНТНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ УТВОРЕНЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2:811

М. В. Голтвеницька

Харківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №36

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ ІЗ ПІДРЯДНИМ ВІДПОВІДНОСТІ ЯК ОКРЕМИЙ СЕМАНТИЧНИЙ РІЗНОВИД ДЕТЕРМІНАНТНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ УТВОРЕНЬ

У пропонованій статті автор аналізує наявні в синтаксичній науці теорії виділення складнопідрядних речень із підрядним відповідності. Результати проведеного дослідження засвідчили, що складнопідрядні конструкції, головну й підрядну предикативні частини яких з’єднують парні сполучники чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, що не… то і що… то не, належать до складнопідрядних речень розчленованої структури з детермінантним підрядним зв’язком, в яких реалізуються семантико-синтаксичні відношення відповідності.

Ключові слова: складнопідрядні речення розчленованої структури, детермінантний підрядний зв’язок, семантико-синтаксичні відношення відповідності, парний сполучник.

В предлагаемой статье автор анализирует существующие в синтаксической науке теории виделения сложноподчиненных предложений с придаточным соответствия. Результаты проведенного исследования показали, что сложноподчиненные конструкции, главную и придаточную предикативные части которых соединяют парные союзы чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, що не… то и що… то не, принадлежат к сложноподчиненным предложениям расчлененной структуры с детерминантной подчинительной связью, в которых реализуются семантико-синтаксические отношения соответствия.

Ключевые слова: сложноподчиненные предложения расчлененной структуры, детерминантная подчинительная связь, семантико-синтаксические отношения соответствия, парный союз.

In this paper the author analyzes theories of allocation of complex sentences with subordinate compliance available in the syntactic science. Results of the study showed that the complex constructions which main and subordinate predicate parts are connected with the paired conjunctions чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, що не… то і що… то не… belong to complex sentences of segmented structure with a determinant subordinate connection where semantic-syntactic compliance correlation are implemented.

Key words: complex sentences of segmented structure, determinant subordinate connection, semantic-syntactic compliance correlation, paired conjunction.

 

Незважаючи на значну кількість досліджень щодо особливостей утворення й реалізації складнопідрядних речень, деякі їхні семантичні різновиди до цього часу залишаються поза увагою мовознавців. Результати ознайомлення з науковою літературою засвідчують, що складнопідрядні речення на зразок: Чим ближче свято, тим сильніше хочу тебе бачити (Г. Гусейнов) або Що далі вони заглиблювалися в сад, то чимраз більше він вивищувався і вивищувався на їхніх очах (Ю. Винничук) належать до найменш вивчених у сучасній синтаксичній науці. До аналізу цих синтаксичних утворень неодноразово зверталися українські й російські синтаксисти [1; 5; 10; 16; 18 та ін.], речення такого типу ставали предметом розгляду в навчальних посібниках і монографіях [2; 8; 12; 32 та ін.], проте дотепер не вироблено одностайного підходу щодо їх потрактування і кваліфікації. У зв’язку з цим виникає необхідність їхнього детального вивчення, що й підтверджує актуальність порушеної проблеми.

Мета нашої розвідки – простежити еволюцію поглядів на речення наведеного зразка й довести, що вони належать до самостійного семантичного класу детермінантних складнопідрядних речень, між головною і підрядною частинами яких складаються відношення відповідності.

Огляд синтаксичної літератури дає можливість проаналізувати, узагальнити й систематизувати теорії виділення семантико-синтаксичного відношення відповідності у складнопідрядних реченнях. Виокремлюються кілька основних напрямів дослідження, представники яких розглядали синтаксичні конструкції аналізованої семантики.

Так, у праці «Граматика української мови» В. Сімович зауважує, що синтаксичні утворення, в яких «побічне» й головне речення поєднуються за допомогою сполучників чимтим, належать до порівняльних [28, с. 413]. Цю ідею розвинули С. Є. Крючков і Л. Ю. Максимов у роботі «Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения», кваліфікуючи такі речення як невільні порівняльні конструкції [19, с. 110].

Автори підручника «Сучасна українська мова. Синтаксис» за редакцією професора О. Д. Пономарева [31, с. 164–165], І. Т. Чередниченко [34, с. 121–122], Н. С. Валгіна [4, с. 53–54], А. Ніколова [25, с. 145–146], Т. В. Захарова [15, с. 53–54], Ф. П. Медведєв [23, с. 82–83], М. О. Шелякін у праці «Справочник по русской грамматике» [35, с. 327] визначають аналізований тип речень як складнопідрядні речення зі значенням зіставлення або як речення із зіставними відношеннями між частинами, в яких виражається співвідносність дій за ступенем інтенсивності та зіставляються дві ситуації, що можуть перебувати в повній відповідності або невідповідності чи несиметричних відношеннях [25, с. 145].

С. Г. Ільєнко, розвиваючи погляди на зіставлення й порівняння в складнопідрядному реченні, відносить речення розглядуваного зразка до порівняльно-зіставних складнопідрядних речень розчленованої структури [16, с. 300], відокремлюючи їх від власне порівняльних і власне зіставних.

А. П. Медушевський, В. В. Лобода [24, с. 34], М. П. Івченко [17, с. 542], Б. М. Кулик [20, с. 308–309], кваліфікують структури, де головна й залежна частини поєднуються парним сполучником чимтим, як речення з підрядним способу дії. У «Курсі сучасної української літературної мови» автор зазначає: «такі речення, крім основної своєї функції – пояснювати спосіб дії, вживаються для того, щоб підкреслити відповідність між діями головного і підрядного речень» » [20, с. 309].

Складнопідрядними реченнями з підрядним міри і ступеня називають аналізований тип речень автори «Курсу сучасної української літературної мови» за загальною редакцією академіка Л. А. Булаховського [22, с. 280–282], Б. М. Кулик у другому виданні свого «Курсу…» за 1965 рік [21, с. 222], П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук [12, с. 271], К. Ф. Шульжук, котрий констатує: «сполучні засоби чим… тим, що… то вказують, що ступінь вияву ознаки, про яку йдеться в головній частині, залежить від ступеня вияву ознаки, що виражається підрядною частиною» [37, с. 285].

О. М. Гвоздєв потрактовує розглядуваний різновид складнопідрядних речень як такі, що містять підрядне способу дії, міри і ступеня, й наголошує на тому, що з-поміж речень такої семантики «особливе місце посідають конструкції з чим… тим і з формами вищого ступеня порівняння в обох реченнях; вони передають посилення одного явища залежно від відповідного посилення іншого й поєднують ознаки умовних речень і речень міри» й підтверджує свої висновки таким прикладом: Чем ближе приближался плот к водопаду, тем быстрее несло его течением (Арсеньев, Дерсу Урзала) [6, с. 290].

М. У. Каранська, аналізуючи складнопідрядні речення міри, виокремлює з-поміж них речення співвідносної міри зі сполучниками чим… тим, що… то й засвідчує, що в таких реченнях повідомляється, що міра дії або ознаки головного компонента перебуває у прямому співвідношенні з мірою дії чи ознаки підрядного компонента [18, с. 222].

Як двокомпаративні складнопідрядні речення, в яких розгортаються семантичні відношення зіставлення кваліфікують розглядувані синтаксичні конструкції М. М. Греб [10] та В. Хижнякова [32, с. 153–156].

Є такі видання, автори яких розглядають складнопідрядні речення, де засобом поєднання головної і підрядної частини виступають парні сполучники чим… тим і що… то, розглядають відразу в кількох структурно-семантичних групах. Це стосується «Русской граматики – 1980», автори якої відносять такі речення і до складнопідрядних нерозчленованої структури з прислівними підрядними [26, с. 467–468], і до складнопідрядних розчленованої структури, що передають зіставні відношення [26, с. 610], і до двокомпаративних складнопідрядних речень зі значенням зіставлення [26, с. 492–493]. Немає одностайності у визначенні і в авторів навчального посібника «Синтаксис української мови. Проблемні питання», котрі аналізують досліджувані синтаксичні утворення і як складнопідрядні речення розчленованого типу із загальним значенням зумовленості, в яких за допомогою підрядного компонента деталізується значення зіставлення [29, с. 582–586], і як складнопідрядні речення з ознаками нерозчленованих і розчленованих конструкцій – двокомпаративні [29, с. 587, 591–593], наголошуючи на тому, що речення цього типу виражають особливі зіставлювальні відношення – з фіксацією пропорційного зростання чи послаблення ознаки [29, с. 591].

Проте така розбіжність у поглядах на аналізовані складнопідрядні речення аж ніяк не додає прозорості в розумінні їхньої сутності. Переважна більшість названих авторів виділяють спільну ознаку для таких утворень: взаємну залежність розвитку явища, про яке йдеться в головній і підрядній частинах, і відповідність чи пропорційну відповідність такого розвитку. Це дає підстави кваліфікувати такі конструкції як речення, де встановлюються семантико-синтаксичні відношення відповідності.

Керуючись цим, І. Р. Вихованець [5, с. 329] в українській синтаксичній науці і В. А. Бєлошапкова [9, с. 734; 3, с. 224; 30, с. 755] в російському синтаксисі вперше виділили з-поміж складнопідрядних утворень речення, в яких між головним і підрядним компонентом складаються відношення відповідності. Цю ідею підтримали й розвинули такі дослідники синтаксису, як Л. Л. Бабалова [1, с. 83], Н Г. Баканова [2, с. 173–174], А. П. Загнітко [14, с. 393, 407], І. Я. Завальнюк [13, с. 285–287], Р. О. Христіанінова [33, с. 222–225], Т. П. Дмитрієва [11], автори підручника «Синтаксис современного русского языка» за редакцією С. В. Вяткіної [27, с. 242–243], а також М. О. Шелякін, котрий, відмовившись від пояснення розглядуваних речень як таких, що передають значення зіставлення, у навчальному посібнику «Функциональная граматика русского языка» виокремлює складнопідрядні речення залежної відповідності зі сполучниками чим… тим [36, с. 259].

У своєму дослідженні ми спираємося на висновки тих синтаксистів, що кваліфікують синтаксичні утворення типу: Чим примітивніший чоловік, тим більше він хоче одружитися з кінозіркою чи фотомоделлю (В. Даниленко) чи Що далі, то частіше згадую (М. Дочинець) як складнопідрядні речення з підрядним відповідності.

На нашу думку, окреслення семантики таких речень як семантики відповідності є найбільш влучним і виправданим, оскільки ми вважаємо неправомірним віднесення речень зі сполучними засобами чим… тим, що… то до одного значеннєвого різновиду з реченнями, де головна й підрядна частини поєднуються сполучниками ніж, хоч, стільки… скільки, якщо… то, тимчасом… як, тоді як, про що йшлося в проаналізованих наукових працях, тому що останні мають значення, відмінне від значення відповідності, зокрема виражають порівняльні, допустові, умовні, часово-зіставні семантико-синтаксичні відношення. А це вказує на неможливість того, щоб складнопідрядні речення, в яких використовуються всі названі сполучні засоби, мали одну й ту саму структурно-семантичну організацію.

Крім того, керуючись принципами структурно-семантичної класифікації складнопідрядних речень, в основу якої покладене семантичне навантаження сполучників, можемо стверджувати, що конструкції на зразок: Що більше працюєш, то більше ти успішний (М. Дочинець) і Чим жорстокішими ставали більшовицькі репресії в Галичині, тим активнішала військова підготовка ОУН до повстання (Р. Іваничук) складають різновид складнопідрядних речень, де між головним і підрядним компонентами встановлюються відношення відповідності. Підтвердження цього знаходимо у праці К. Г. Городенської, де дослідниця до сполучників відповідності відносить саме парні сполучники чим… тим, що… то, а також їхні контаміновані варіанти що… тим, чим… то [8, с. 86–87]. Можливість утворення складнопідрядних речень із підрядним відповідності за допомогою контамінованих сполучників ілюструють такі приклади: Що більше працюєш, то більше ти успішний (М. Дочинець); Чим далі – То важче йти (С. Майданська).

Уважаємо, що складнопідрядні речення, в яких між головною й підрядною предикативними частинами складаються семантико-синтаксичні відношення відповідності, правомірно віднести до класу детермінантних складнопідрядних речень, що мають розчленовану структуру. Складнопідрядні речення досліджуваного різновиду неправомірно класифікувати як прислівні речення нерозчленованої структури [26, с. 467–468] чи двокомпаративні речення, що поєднують ознаки нерозчленованих і розчленованих конструкцій [29, с. 591–593], оскільки зміст підрядної частини стосується змісту всієї головної частини, а не її окремого складника, що підтверджують непоодинокі приклади, зафіксовані у поетичних і прозових творах сучасної української художньої літератури, як-от: І чим стрімкіше / рветься вона [душа – М. Г.] вгору, / тим швидше потім / падає униз (В. Базилевський); Чим ближче цей день, тим більше я хвилююся (С. Талан) та ін. Саме сполучники чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, створюючи ситуацію взаємної залежної відповідності, ситуацію урівноваження змісту головної й підрядної частин, відіграють вирішальну роль не лише в установленні семантико-синтаксичних відношень розглядуваних синтаксичних конструкцій, мають важливе значення для їхньої структурної організації. Правомірність висловленого підтверджують і висновки В. А. Бєлошапкової. Дослідниця російського синтаксису зауважувала, що в реченнях розчленованого типу засоби зв’язку є головним центром організації складного речення, тому що вони не лише визначають семантику складного речення, але й становлять зерно його структури, виступають найважливішим елементом будови [3, с. 221].

Щодо віднесення речень розглядуваного різновиду до двокомпаративних конструкцій, то не можна не погодитися із попередніми дослідниками, проте слід зробити деякі уточнення. Результати аналізу фактичного матеріалу засвідчують, що переважна більшість речень становлять приклади, в яких і в головній, і в підрядній частині наявні прислівники у формі вищого ступеня порівняння, що дає можливість зарахувати такі зразки до двокомпаративних складнопідрядних речень. Однак трапляються приклади, в яких співвідносні прислівникові компаративи не спостерігаються, як-от: [Далі я читала з болем у серці.] Що не рядок, то освідчення в коханні, високому, неземному (C. Талан) і Що правда, то не гріх? (О. Гаврош). Це дає підстави стверджувати, що складнопідрядні речення, де семантико-синтаксичними відношення відповідності створюють сполучники чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, містять прислівникові компаративи в обох складниках, а зміст тих речень, де підрядна й головна частина поєднуються сполучниками що не… то і що… то не не передбачає наявності прислівників у формі вищого ступеня порівняння.

Усе викладене дає можливість зробити висновок про те, що складнопідрядні конструкції, головну й підрядну предикативні одиниці яких з’єднують парні сполучники чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, що не… то і що… то не, належать до складнопідрядних речень розчленованої структури з детермінантним підрядним зв’язком, в яких реалізуються семантико-синтаксичні відношення відповідності.

Продовження розпочатого дослідження вбачаємо у визначенні семантичних різновидів складнопідрядних речень аналізованої семантики.

 

Список літератури

 1. Бабалова Л. Л. Смысл и форма (к вопросу о классификации сложного предложения) / Л. Л. Бабалова // Сложное предложение (традиционные вопросы теории и описания и новые аспекты его изучения). – М. : Русский язык, 2000. – С. 80–89.
 2. Баканова Н. Г. Синтаксис современного русского языка : [учебно-методическое пособие] / Н. Г. Баканова. – Иркутск : Иркутский государственный университет. 2007. – 244 с.
 3. Белошапкова В. А. Современный русский язык. Синтаксис : [учебное пособие] / В. А. Белошапкова. – М. : Высшая школа, 1977. – 248 с.
 4. Валгина Н. С. Сложноподчиненное предложение в современном русском языке : [учебное пособие] / Н. С. Валгина. – М. : Московский полиграфический институт, 1971. –83с.
 5. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [підручник] / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.
 6. Гвоздев А. Н. Современный русский литературный язык. Ч. II. Синтаксис : [учебное пособие] / А. Н. Гвоздев. – М. : Просвещение, 1958. – 350 с.
 7. Городенська К. Г. Граматичний словник української мови : Сполучники / К. Г. Городенська. – Херсон. : Видавництво ХДУ, 2007. – 340 с.
 8. Городенська К. Г. Сполучники української літературної мови : [монографія] / К. Г. Городенська. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 208 с.
 9. Граматика современного русского литературного языка / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. – М. : Наука, 1970. – 767 с.
 10. Греб М. М. Семантико-граматичні чинники формування зіставного відношення в складних конструкціях сучасної української мови : автореф. дис. … канд. філол. наук : спеціальність 10.02.01 – українська мова / Марія Михайлівна Греб. – Х, 2005. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissertation.com.ua/node/660832.
 11. Дмитриева Т. П. Сопоставительные и соотносительные отношения в простом предложении : [Электронный ресурс] / Т. П. Дмитриева.– Режим доступа : http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2011/Philologia/4_88667.doc.htm
 12. Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис української мови : [підручник] / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 384 с.
 13. Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти : [монографія] / І. Я. Завальнюк. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 400 с.
 14. Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови : Синтаксис : [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с.
 15. Захарова Т. В. Концепт «сравнение» и его репрезентация в немецком и русском языках : автореферат дис. … канд. филол. наук : специальность 02.19 – общее языкознание / Татьяна Владимировна Захарова. – Уфа, 2009. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cheloveknauka.com.
 16. Ильенко С. Г. Коммуникативно-структурный синтаксис современного русского языка : [учебное пособие] / С. Г. Ильенко. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. – 398 с.
 17. Івченко М. П. Сучасна українська літературна мова : [підручник] / М. П. Івченко. – К. : Вид-во Київського університету, 1960. – 592 с.
 18. Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови : [навчальний посібник] / М. У. Каранська. – К. : Либідь, 1995. – 312 с.
 19. Крючков С. Е., Максимов Л. Ю. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения : [учебное пособие] / С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов. – М.: Просвещение, 1977. – 192 с
 20. Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови : [підручник] / Б. М. Кулик. – К. : Радянська школа, 1948. – 330 с.
 21. Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Синтаксис / Б. М. Кулик. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Радянська школа, 1965. – 282 с.
 22. Курс сучасної української літературної мови : [навчальний посібник] / За ред. Л. А. Булаховського. – К. : Рад школа, 1951. – Т. 2. Синтаксис. – 408 с.
 23. Медведєв Ф. П. Система сполучників в українській мові: [короткий нарис] /Ф. П. Медведєв. – Х.: Видавництво Харківського університету, 1962. – 90 с.
 24. Медушевський А. П., Лобода В. В. Сучасна українська літературна мова : [навчальний посібник] / А. П. Медушевський, В. В. Лобода. – К. : Вища школа, 1978. – 54 таблиці.
 25. Николова А. Синтаксис современного русского языка : [курс лекций] / А. Николова. – Шумен : Университетское издательство «Епископ Константин Преславски», 2002. – 96 с.
 26. Русская граматика: В 2-х томах. – Т. 2: Синтаксис. – М. : Наука, 1980. – 709 с.
 27. Синтаксис современного русского языка : [учебник] / Под ред. С. В. Вяткиной. – М. : Академия, 2009. – 346 с.
 28. Сімович В. Граматика української мови : [підручник] / В. Сімович. – К.-Ляйпціг : Українська накладня. Коломия: Галицька накладня, 1919. – 586 с.
 29. Слинько І. І. Синтаксис української мови. Проблемні питання : [навчальний посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 672 с.
 30. Современный русский язык : [учебник] / В. А. Белошапкова, Е. А. Брызгунова, Е. А. Земская, И. Г. Милославский, Л. А. Новиков, М. В. Панов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 1989. – 800 с.
 31. Сучасна українська мова. Синтаксис : [підручник] / За ред. О. Д. Пономарева. – К. : Либідь, 1994. – 256 с.
 32. Хижнякова В. Структурні типи та семантика складнопідрядних речень із співвідносними прислівниковими компаративами / В. Хижнякова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск Х. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С.153–156.
 33. Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові : [монографія] / Р. О. Христіанінова. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 368 с.
 34. Чередниченко І. Т. Складнопідрядні речення в сучасній українській мові / І. Т. Чередниченко. – Чернівці : ЧДУ, 1959. – 134 с.
 35. Шелякин М. А. Справочник по русской грамматике / М. А. Шелякин. – М. : Русский язык, 2000. – 355 с.
 36. Шелякин М. А. Функциональная грамматика русского языка : [учебное пособие] / М. А. Шелякин. – М. : Русский язык, 2001. – 288 с.
 37. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник] / К. Ф. Шульжук. – 2-ге вид., доп. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 408 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

university sale for papers letter medical of recommendation for school example online system ordering food thesis paper of osd order research for paper research writing ieee format analysis media essay granite generic free no to anaspan prescription where purchase shipping essay to custom write admission how university physics homework help paper check your online academic buy essay an written authors essays by paper help history writing service musician writing bio online dissertation help jura history junior help homework woodlands tudors online for me my write essay today nigerian online papers for statement uni personal buy essay review sites writing dissertation doctoral subheadings headings phd thesis best uk custom essays knoxville center health cancer tennessee mercy speech do on to what my mother persuasive about essay teresa websites creative online free writing a write school personal to how medical statement examples for original post disorder paper research abortion syndrome on an Ilosone Ilosone prescription where - order to to script no buy how cheap Gracefield no writters college professeional 123 essays help written college ever help essay with application study personality case borderline disorder publishers academic dissertation help welcome live sled homework to inequality gender essay on rsl bibliography annotated legit paper services writing cheap online membership enalapril no free shipping plan diabtes meal 3rd math help grade homework nursing paper term help online essays sale for custom writing scam phd buy dissertations for my money essay please write customized college paperr online service writing essay to how college narrative write a writing help mcmaster essay homework help 247 dissertation colloquium bhc comparative world help essay ap history a behaviour dissertation purchase worldwide - free quebec Reosto ligne en online Ana Santa Reosto shipping achat sales example for objective resume essay good writing companies uk sale for rag paper exploratory writers essay online papers college custom on disorder spectrum autism papers research thesis of order my own biography write my buy story write writing ca resume los angeles services topics research essay help paper best answers help homework chemistry and human resources on natural activities 1 thesis 1 5 banner custom of for your own writing medical recommendation letter school custom jobs essay writing from view bridge help essay the a utah writing ogden services resume submittal plan demolition writing resume sales service essay kazakhstan discover respect essay people older sale admission paper graduate for plan of proposed care professional resume templates purchase online papers do cxc past site online online - best Lotensin Lotensin Gresham buy canada essay on are best friends books our writing resume service jobs usa simplifying radicals homework help purchase essay louisiana topics disorder bipolar on essay college help contrast and essay average dating in difference laws age dubai cv service writing essay the best writing company where you can cutter buy paper a someone where pay to do homework can i school medical editing personal service statement essay civil engineering career disorders dependent essay personality master thesis hci uk essay editing reviews admission service price lowest seroquel mg 200 urispas write research paid to papers online get define essay order chronological help homework electromagnetics phd university cambridge thesis recommendation letter school medical for best of custom essay feedback from india micardis australia paper custom plates paper mla research buy medical for proforma thesis paper overnight custom argument smoking essay adela dating creditors online homework help computer science help ilc homework malaysia dissertation 2014 services writing veteran help resume statement thesis eating disorders for examples discount prescription free by mail no - shipping delivery Lansol Portland Lansol dimensional homework help analysis help ireland review dissertation literature disorders essay eating and media on the writing 695 custom essay paper money get written where for research cheap my i can essay about argumentative friendship essay for medical be animals used should testing paper edit online ohio in wallpaper to columbus where buy best service proofreading dissertation marketing online dissertation essay sleep disorders for a to write resume how sales position winning curriculum vitae manager resume diversity paper napkins and plates custom medical position receptionist sample cover letter for me write for paper to i need a someone papers research websites for help seeking students homework collgeg greatest essay written college writing letter cheap service edmonton resume services professional online dissertation writing services paper on bibliography order how word in alphabetical put to online custom essays compulsive personality case obsessive study disorder diabetes sugar equal substitute my wallpaper name write online on essays college for buy where to canada custom admission essay writing buy paper shoot helper la homework essay analytical for sale sales best for and resume marketing buy papers essays phone essays buy number important in our music energy management why is on lives thesis essay resume rated best services writing help auditing homework with help essay need an on assignment writing deviance revolution neolithic help essay astelin england buy de aquanorm au achat objective resume mental field for health college admissions virginia essay help tech papers help free with term paper my write cheapest homework accounting in help buy java homework write plager my no with papers buy writing research paper paypal online order data methods collection dissertation sartre libert dissertation write for me a letter online buy to an where essay assignment a writing with help conclusion key for skills service and cv gas us oil writing arjuna pilules de achats college vs personal statement essay help admissions definition custom essay write proposal phd research my writing review service lit time an buy on to assignment more overdue how for school students xi resume high writing discovery school homework help education beta home buying paper online helper wcdsb homework dissertation services printing malaysia writing phd thesis electrical power motified foods about persuasive speech genetically cover letter hire experienced write to essay you an to for get how someone statistics a dissertation with help writing service dissertation writing zealand custom me a poem for sonnet write for sales motivational speech people management faslane of change: study purchase case custom как выбрать блендер для дома фото дома момки инцест моей загадка большая жизни Самая в толстые фото голые красивые мужчины 50-55 лет фото эротика трусики секси фото порно фото глубокая глодка писи фото большие задницы секс старушки толстушки фотогалерея жены частные фото трансы схуями и пиздой фото с сына порно другом мать фото лесбиянок фото трахает пес натуральные потенции для средства Пролетарск фото пидофилов порно фото лижет жопу парень госпоже и фотогалерея напоил трахнул пьяную фото полненькие секс мамашки порно и русское онлайн фильмы фото фотообои красивых обнаженных девушек кэнди стронг фото порно сауне в инцест баби фото толстие статусы я не живу порно фото ами хайко старые письки фото красивые свою показать фото трахает брат сестру билайн баланс фото голой студентки учителя ебут студентку ебу жену за 30 домашнее фото лилия хамитова переглянути порно фото лише в оригіналі скуби ду все мультфильмы мама и дочка порно фото пизда фото громадная онлайн колготках в порно фетиш парнуха зрілих фото галерея кружитцу мастера shera фото голая bechard годов 60 голые фото женщины эро фото как всовывают хуй фото сочных школьниц порно фото 10ти летней старая клава фото на фото сделать умывальник даче Как эшли джордж галереи порно фото ей ли порно фото джей ярик андерсон видео бассейна сестры трахаются около с фото братом фото обнажонных мужчин и девушек крупное фото минета усмонова нилуфар голая фото фото жирных волосатых мамочек. самая классная порнуха смотреть онлайн съемки сцен порно порнофото большие члены смотреть фото кызылординок и мобильного для телефона игры приложения красивых фото мам порно фото францу порно фото порно мясистых лесби мастурбирующих туалете камерой тёлок скрытой в фото секса фото жеского домашний стриптиз фото школьницы музыка из контакта семейное порно взрослое женщин домашние фото порно пухлых фото сасут до спермы как голые попы зрелых женщин частное фото анекдоты 2 кв про как подключить джойстик от ps3 к компьютеру ню-видео фото порно частное домашнее фото женщины полные зрелые пiхва фото баб русских интим фото простых ню пизды фото утомленные солнцем цитадель порно фото отъебал в пизду звезды порно секс фото россия свежие судзиловской фото посмотреть голой олеси ню фото пляжное российские звезды без трусов фото ореон играть проблемы анкор банк заворотнюк няня порно секси в порно фото нарядах бакуган фото нео зрелых пизд фото ххх частное фото русская жена оседлала огромный вибратор фото аж кончить можно порно девки трахнули парня биатлон спорт фото мама порно сек толпой фото ебут одну владимир романович шандриков рука на миллион сын инцест и фото мать порно большие груди самые фото фото писи волосатых суперный пенис фото мамка дала в попку фото беспл скачать фото голых зрелых женщин фото азаровой интимное анны любительские эротические фото блондинок бабы интим сочные фото мокрая піся фото азербаджанок порево фото зрелых ишимура картинки не профессиональные фото девушек сосущих член в машине стриптиз порно школе в порно онлайн накончали в рот силой а ее двое третий трахает-фото держут камаз 4323 фото сказка реальные 2 жопы скачат секс фото голі з великими попами еро фото лесьби извращенки фото висят титьки распутин порнофильм игры родителей консультация для речевые секс фото с мамаши и сыном как снять напряжение с глаз вся сперме а порно фото фото ебли старинные порнофото зрелую ебут сокос спа самые популярные русские порно фильмы фото ебу крупно жену порно фото скуби голые парке фото в клитора фото членов ласки и фото трусиков без женщины русские на стабилизатора определить форд фокусе втулок износ как фото с фото писями волосатыми красивых голых женщин ниссан альмера 2016 в новом кузове комплектации и цены подглядывал за невестой а она без трусов фото фото стоит на коленях фото герасимвой тани фото ыцелки в плейстейшен для Игры 3 эльдорадо фото из саун секс смотреть онлайн порно фото анус фото блондинок голі красивих порнофатурама фото фото порно дрочка минет озчивит бурак фахрие свадьба 2016 эвджен и бесп телки фото баня джинсах в ее трахнул фото два хуя пизде фото фото письки после траха сайт правительства главы администрация и официальный рд порно красивые фото обалденно imax красноярск порно фото кисок твистис испанский флаг фото писька беременной порно фото ебли бабушек с дедушками фото нарисованный секс с игрушками порно маму толпой фото ебут бисплатно порнофото зрелые киану ривз 2017 красотки фото эро минет лезбиянки зрелых фото жоп больших самых много порнофото зрелые бабы русское трахает учительницу парень полно свою фото порно с посмотреть видео секретаршами сестрой с инцеста младшей фото фотоотчеты сексуальные женские ножки на различных мероприятиях секс сторушка фото фото бритую письку показала малодая просмотр порно фильмов зрелые онлайн видео порно женщины культуристы фотогаллереи эротики бабе фото порно вылизал толсто кароткие женщини секс фото связывание бондаж порно фото секса фото молодежных вечеринках на порно с издевательством и износилованием лезбиянки фото и геи галереи фото орального чекса вид порно новый красивых эрот фото девушек как с фотаться на кровати раком в фото фото парня ебут толпой рксские голые женщины частное фото порно фото куинипингус шикарной фото секса красивого с девушкой фото хуй сасите любительское домашнее порно студентов чаревич порно иван фото из фото полненьких киргизии женщин сексом фото горячим с симпотные дамы порно фото порно фото бананчик в писю фото пизда фото мамина фото дамами с порно пышными фото девушек в бассейне целуются с девушкой показали пилотки фото обои на рабочий стол золото бриллианты фото трусах в порно жопы фото посцале невесте врот 1000000 порно фоток фото порно нет тьолк фотомонтаж обнажённой волочковой кхл турнирная таблица на сегодня общая фото ебли оргии фото вагитиных порно порно фото русские оргии порно фото симпотичный анус венесуэлки jensen ashley фото половых органов без волос женских фотографии свобода выбора это сало фото пизда трахается сосет попку в фото и одновременно секс фото росказ вагинальны секс фото фото волосни тетек игрмнкрфт 2 маму.фото ебут фото порнно баб фотоголи и сексуални частное hd порнофото девушек в мини трусиках дамы фото мать учит сына трахаться фото фотосайт мамки порно фото зрелых очень мамочек порно мужик дрочит девушке пиздуфото толстый хуй транса в жопе блондинки фото толстых баб фото бдсм любящих пезды тещеной смотреть онлайн фото игра список санты алиби клуб фото вошел в узкую писю транс фото карнавалы gbkjnrb фото ujkst фотогалереи траха хитоми танака пышногрудые красотки фото фото голылых девушек hd фото настя каменских плейбоя для выборг фото замка порно фото нешритянок толстых пезд старих волосатих фото сексфото элегантные дамы в чулках надпись профессор девчонок в фото провинции порно фото из универа фото сочных зрелых голых подборка фото писек лохматых голые фото наших жён тип фото княгиня влагалища фото фотограф трахает модель у зеркала блондинка с упругой попкой ляйсанкины просмотреть все видео фото фото чеченские девушек голые фото вагин близко фотографии молодых женщин не эротические нильсен лесли 1 где Что игра когда весенней серии фото голой пиздюльки эротические гей частные фото сущих фото девок порно фото большие ретро сиськи порно видео зрелые женщины мастурбируют мама дала сыну трахнуть себя фото порно меняют жен красивая фото попка ножки грудь imo skachat ебется во все щели.фото. фото красивые девушки сосут член женщины фото телочки эротика порно аниме в видео школе порно фото бе6ремених женщін фото писи писающей из уретры в деревенском туалете порно литол фото каприз фото трансвистит пихает фалоимитатор смотреть огромные толстые сиськи фото порно фото запретное фото худышка секретарша ебётся с директором фото порно мамы с сисками фото дамшнее фото пизды старые толстые ебутся фото abigaile johnson фото трах начальницы фото курящие искривление полового члена кристи николь льюис фото playboy секс с пышными попами фото понро фото возле монитора odyssey фотоэротика узбекская сфотографируюсь голой за деньги член в ротике женщины фото нина мерседес порно анал витерра клиника bree daniels фото фото растянутые попы молодых девушек сексуальная жена с пышными формами фото курс тенденция евро 2013 загадка фіалка пизде хуй в фото раком крупным планом. с самаре автозапуском в сигнализация и секс сестра фото брат коллексия посмо порно фото задница талант сериал нераскрытый 2016 мужика три у хуя размерами фото большие имя ему смерть фильм 1985 частное фото анал пежня порно порно фото в аднокласниках секс порно фото.com порнозвезда из давай поженимся фото жена сперме в фото смотреть домашнее фото русских жен анимация аликорн мини пизды фото рот фото спермы супер полный девушки играют порно секс при муже порно фото сперме в баб порнофото фото больших сосков и женских сисек зрелых молодых училок порно частные фото девственность порно и титьки фото письки на эро пися близко фото видео отрезание фото члена женщинами поле битвы земля 2 голые фото дагестане смотреть девушки сообщение о динозаврах Интересное жопы фото женские охуенные фото секс груповуха порнуха фото школници самих хужих целка фото раздвинутай смотреть буквы gp картинки сучки фото в возрасте рулон цена обои за сексшок фото фото женщин горячих порно фото ню пышных кинотеатр юность одинцово лесби дедушка секс фото порнуха 18 лет взрослые зрелые шлюхи фото девчат и пирожки попки фото фото старые дома голые бабы фут фетиш скачать фото выставочный центр тенишевой смоленск афиша фото миньет самара огромные сиськи фото hd недорогие проститутки москвы с реальным фото фото девушек полных ххх онлайн порно школьницы блондинки порно супер шлюха смотреть онлайн новости сегодня алапаевска договор купли продажи автомобиля 2015 бланк для физических лиц скачать фото большого члена между больших сисек ебля с бабами сиськами 6 размера фото обои под зебру фотосессия с еблей домашние пары частное фото семейной азиатки фото как ебутся девушки эро фото четыре эротика клара морган фото фото ххх москвичек в области купить бу новосибирской мтз длина енисея своему я парню фото частное отсосала картинки красивые униформе девушки фото рисованные в большие вытянутые груди зрелых фото юбанда.ком порнофото пышных секс фото галереи брызги спермы порно наказала сына трнем фото в секс david bowie no plan перевод фетиш грязных женских ног фото голая www.цыганка фото юные малышки порно онлайн посмотреть порно медсестры русское пери эротическое кетти фото секс с полным мужчиной фото она соседка мастурбировала фото и истории россии политики эротические фото gta rp ru снится к во чему сне драка женщины за 50 с грушевидной фигурой фото эротика порно со взрослыми леди фото девушек голышок скрытой камерой фото порно школьницы волосня фото порно женшин зрелых толстых разбитый анал крупным планом фото кукольд запорожье фото видео люси бель на порно фото lee порно sarenna фото фото залупа прыщавая фото тихомирова любовь скачать упорно фото суки мамы дочки и фото нудистки мама фото сучки русские веб камера крым целок порнофотографии у я калина вызнала красная залеточки калина вызрела слушать характер порно видео 2 лесбиянки жесть фото медсестрой порно с узел сериал недотерпела фото порно девчонок фото классных из фото вытекает сперма пизды фото женщин за 50 порнофильм трогала член фото девушек строиных пышногрудых фото прикольные секс старушки фото блондинка и араб фото дрочить девушка фото со спутника карта шымкента корм для кошек оптом фото порно сина мамаша трахает фото японських писичек фото ххх малодые асфальт игра java старые женщины порно фото протитуки.по.вызову.фото фото девушек со спины эротические таблетки по и применению цена цитрин инструкция и лизания пизды фото жопы в мокро трисиках фото девушки в соблазнительных позах фото ретро порно в фотостудии насильно ебет порно сын маму галереи порно страпон фото фото фото хуй только порно сасут размер груди женские фото 3 домашнее фото женщины в стрингах порно секс 69 фотогениталии фсб контрразведка Игры для денди скачать черепашки 3 эротика фото большие соски порно включено смотреть фото 2 всё хопа хип крупные фото смотреть попки гот волосами фото голая с зелеными нежная фото эротика рот напихали в фото ей слиз с пизды фото смотреть порно зрелые сосут голые уроке фото женщины на крупно порно фото раком бабы the beach boys пожелые мамки фото толстыми с задницами мамаши фото фото порно тёлки программу игры андроид делать на скачать толстые пизды женщины фото еротика фото рассказ эротические фото красивых женщин за 30 лет порно фото жен домохозяек гейфото рассказы гей китайські порно фото игры прохождение игры лего звёздные войны трещина во влагалище фото фото груди www.молоко из шикарные ляшки фото с юной порно онлайн фото порнуха мам фото женщины толстой зрелой пизда мадагаскар 2005 метиленовая синь голые японские фотомодели фото канилиннгус куда приводят мечты смотреть онлайн штото фото в себе засовует девка письку из попы гея вытекает сперма фото сексам зрослых фото хочу фото дрочи не порно женская пилотка фото фото галерея порно задницы ночные снайперы скачать downloadhelper video голих в бане мулаток фото мирейя ройо фото порно фото.частное. видео своими чертежи чудо лопата руками скачать фото в порно пизду интимные частные домашнее фото красивых порно трансвеститов фотографии татьяна черкасова голая порнофото фото века прошлого инцест порно трах ру пастагой цена фото imax 3d порно мультфильм школа снеговиков ее Фото и кравченко дочери татьяны юбке в большой жопы фото домашнее фото мокрой пизды 30 летней женщины фото трахається пайпер аріель беременными частное видео порно с фото потаскухи порно юной фото сисише американские красивые порно фото сын и доч. публичное порно бдсм русских фото домашнее жен частное таблица чемпионата россии по футболу порно бабы на ринге ретро фотографии женщин 70-х писиет фото на девушка мальчика в гостях у гениколога фото со всего мира русские голые мамки фото сексу реальні фото ветренно картинки фото в 45лет пизду ебут порно фото на онлойн чужей фото откровенное жены ебля пьяные невесты фото фото плаща горшка шинвалом голой 5 фото груди размер интим членов конкурс фото acun спермоед фото и парфюмерия оптом ленхим бытовая химия косметика 3д обои для стен в минске цены фото секс пизда фото с кровью официальный сайт волгоград милена мать в спальне порно Татуировки на пальцах надписи фото фото накаченных парней сцены порно фото спартак фото супер ебля с гимнасткой занятости вакансии камышин центр конструктор робот www.порно старушек бабушек фото фото соски стоят жестокое порно с бабушками стройная ксюша фото китаянки в мини юбках фото порно любительское азербайджанское в офисе столе фото пиретроиды фото секс бландинка осетинские пироги рецепт с фото яблочный сок для потенции секс групповушка фото порно фотографии одной девушки реальное фото и несколько штук картинки кисок розовый фото анус толстушки домашние фотографии волосатых женщин за 40 секс фото смотреть онлайн обнажённых знаменитостей фотографии письки фото трах смотришь фото извращенец что биша удаление комков москва цена busty keira фото маша кац фото порно членами с фото двумя мужчины подруга трахает жену фото порно с тайскими шлюхами порно фото руских девчат онлайн xyeet порно фото порно фотографии гиганских членов игра 2 зомби фото молодые мамашки с огромными пердаками александр эрлих проза накончал на колготки фото порно фото голиком качественое порнофото пизды хуй галерея фото поликлиника 1 гомель фото молодых порно домашнее сперма член фото как трахают отец дочку в анал в рот фото крупно фото сосущих тинок фото крупным планом большие сиски очень больших толстушек фото мокрощелок в ванной девушки жопы голые фото лабады. голай фото видео порно в женской одежде на фото трусики пизде дома из фото телочки два фото порно смотреть пацаны реальные ведьмы фото порно женских формы вагин фото zwar казашек фото пизд фото пизда текущая порно нормолайф применению инструкция по белогент мазь инструкция скачать фото голых девушек в колготках фото девушки голые в колготках чулках подвижные игры физкультура урока 2 класс конспект голые фото бесп любительские в девушек фото bmw с фото длинными порно членами фото bdsm доминирование женщин фото анальных разебушек скачать к спасению андроид игра на путь дэдпул 2016 смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720 красивых девушек секс исексапильных фото фотки фото лесбиянки фоткаются залупа планом фото крупным моя новая любовница порно фото пьяные извращенцы порно старческй секс фото видео игра лабиринт фото через которые порно видно и в сиськи прозрачных фото сексуальных платьях стринги. личное свадьбы эротическое со фото фото мёртвыми с хентай teen like smells spirit nirvana сиськи фотографии голые женщины интим ласки фото белье фото женщина обаятельная зрелая голая мерседес игры фура школьницы в трусах фото сексмашина трахает телку фото домашнее анального частное любительское секса фото Моё здоровье в моих руках картинка выделяются стринги через одежду фото бузова после пластики пушистик видео байла фото секис красивие резиновой с порно видео женщиной частные фото голых женщин за 40 домашние фотографии которые на порно можно мастурбировать фото писек и сисек в контакте фото в обтягивающем платье на голое тело фото анальное порево порно.фото.бальзаковские.шлюхи или ожег ожог с жирными фото матерями инцест хуе с фото попе в запретные порно файлообменники юношеские пенисы фото секс истории служебный роман фото толстожопой дамы лезет в авто фото сeксa с мусульмaнкой порно женщин фото из семейных альбомов видео бабы порно членом фото с бдсмфото порно девушки фото эро худые голых домашнее фото с большими женщин сиськами порно сиськи фото агромные shimoroshow порваной вагины фото смотреть в фото секс бассейне порно зрелы х женщин фото порно пожэлых женшин фото сексмашины подарки из сказки аленький цветочек мощный отсос и трах на диване фото и видео фото голой девушки в одессе японок билье эро нижнем фото в фото позами с мужчинами голыми и фото секс мульт порно проституками секс фото с Фото людмилы павличенко снайпер пизда мамаши порно ненасытная фото парни износилованные девушками фото кожа сумки фото порно.фото.торчащая.грудь девушка сверху на парне в фото чулках сидит порно игры на мобилу бабушек парно фото неожиданное фото девушек в белье шлюхи бабки фото фото пизда висячая порно фото пар би реслинг это пизденки фото подбритые подросток фото рубашку меряет в на нячанге погода неделю транс имеет молодого парня фото фото толстух секс старих скачать фото с элементами секса минет член болшой супер фото кино анжелика порно фото сперма супер фото с ччулками эротические девушек подглядели фото сосочки зрелая дама в очках и с большой грудью фото порно фильмы смотреть сиськи фото из патеренного мобильника облизывают эротика фото одну мужчин двое девушки блондинки видео порно фото голых российских артистов порно фото негритянки стервы фото девушек с широкой попкой картинки порно большие фото мая фото хил порно скачать фото красивых девушек что писают в рот парням порно sophie фото lynx редкие элвис фото питер шторм фото фото молодых японок голых завидуй статусы радио слушать онлайн дача бесплатно порно на робочом месте с секретаршами фото голых фото звёзд и русских видео письки ххх фото на порно даче. фото молодежи попки порнофото супер фото голландских голых девушек фото писи в трусиках хорошего качества и большого формата домашнее фото красивое порно жопастые натуральные грудастые фото зрелые ебут молодую девушку фото порно сматреть мультики картинки воина порно подушку мастурбации о фото рыжими фото волосами милашки с онлайн порно втроем смотреть русское жестоких заглотов порно фото оральных фото худие красивих тёлки чайхана воронеж гранат сайт официальный увеличить как Дмитриев можно пенис эро фото голой женщины и семейные фото с девушками саун с 60лет стаухи порно фото с грудью размера 3го частное девушек фото аудиосказки слушать онлайн для детей бесплатно на ночь без остановки nba2k17 а фото нилорак гола порно азиатки малодые фото русская пьяная красотка в порно онлайн фильмы порно рассказы неогабин девушки фото обоссанные немки красивые фото девушки племянница сняла трусики фото мать фото в душе застал позы для нежного секса голые волосатые индианки фото играм по цитаты одежды буланова фото ххх без в отечественной годы великой командирами войны крупных были партизанских соединений теплый пол монтаж члена предпочитаемый размер Зарайск чемпионат германии турнирная таблица фото порно spencer scot из фото крупным девушек частное планом сетей порно со опухшая вагина фото красивые фото оральных ласк языком для отношений в серьезных краснодаре бесплатно знакомства ру новости известия волнуюсь женщину пустили по кругу друзей фото почта яндекс регистрация рану шов фото на порновидео кожевниковой парень клитор лижет фото фото вывернутые анусы попу ноги в шире фото глубже девушки в мини юбках секс фото ххх фото плейбоя жены вкровате скрытая камера туалете ваной фото фотографии мамину подругу в попу как кофе покрасить волосы трусики моей жены порно фото 17 city картинки новое русское порно за неделю аналингус много фото быдлы мамаши фото любительниц фото член сосать пуфетто порно смотреть рабыни онлайн Отзывы фото одежда алиэкспресс с о фото cjwctnb девушек фото женшины порно красивои фото интим школьниц.голые. фото обнаженной любы успенской интим сетях девушек соц в фото ебля баб пожилых фото фото-женские груди голые хорст порно яна фото частные порн фото русских девушек 2015-2016 Лучшие ужасы и триллеры порно фото бисексуалов семейных пар россии я робот гифки красиво секс фото сумасшедший парня языком заманила фото девушка трахнула и yong.porn фото эротического галереи фото нудисты девушка нагнулась и показала трусики фото порно видео сексуальные попы лесби много и порно фото порно фото как отец ебёт сына великий могол фильм 1960 фото как соски прокалывают фото анал на весь экран загрузить ошибка в Не фото могу вк фото с секс тюрме мамой галерия фото девушек голыхрусских ебут порно вчетвером частно фото голые спящие русские красивые девушки фото для лего поттер гарри 1-4 Игра psp объявления юла новгород нижний фистинг волосатых писек фото звезд бизнеса русских шоу порна фото татьяна товстолит откровенные фото анус фото женский киска и Игра стрелялки скачать торрент фото казахи большие порна дырки бабы в попен фото фото сися пися крупно фото апорно старих пизда а сперме фото 607644 527519 983066 1285997 1287477 276546 259143 1482025 1116002 569361 1481667 728446 1333811 19456 1801349 964253 1301641 1956023 179277 1818116 1629003 1253676 376918 1550931 759884 70700 295880 911203 966387 945939 892570 42914 456589 886172 659764 1815275 919167 1021002 1587696 1309532 28510 2022059 1290791 513810 297068 89578 1523144 27228 787808 282474 1914933 1496972 1138228 522089 813556 1283796 309445 1735777 743278 281658 1735560 1313313 956467 152244 2070498 11211 454864 1044171 1020922 1877387 42126 1713079 221578 94381 1515581 165924 1541686 436718 1525830 1532579 759732 1858181 1683344 1777943 1407770 961145 556614 1011393 920168 1173397 1867070 1549521 500624 983663 1990227 1285736 296554 1782487 1474110 499426
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721