СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ ІЗ ПІДРЯДНИМ ВІДПОВІДНОСТІ ЯК ОКРЕМИЙ СЕМАНТИЧНИЙ РІЗНОВИД ДЕТЕРМІНАНТНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ УТВОРЕНЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2:811

М. В. Голтвеницька

Харківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №36

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ ІЗ ПІДРЯДНИМ ВІДПОВІДНОСТІ ЯК ОКРЕМИЙ СЕМАНТИЧНИЙ РІЗНОВИД ДЕТЕРМІНАНТНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ УТВОРЕНЬ

У пропонованій статті автор аналізує наявні в синтаксичній науці теорії виділення складнопідрядних речень із підрядним відповідності. Результати проведеного дослідження засвідчили, що складнопідрядні конструкції, головну й підрядну предикативні частини яких з’єднують парні сполучники чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, що не… то і що… то не, належать до складнопідрядних речень розчленованої структури з детермінантним підрядним зв’язком, в яких реалізуються семантико-синтаксичні відношення відповідності.

Ключові слова: складнопідрядні речення розчленованої структури, детермінантний підрядний зв’язок, семантико-синтаксичні відношення відповідності, парний сполучник.

В предлагаемой статье автор анализирует существующие в синтаксической науке теории виделения сложноподчиненных предложений с придаточным соответствия. Результаты проведенного исследования показали, что сложноподчиненные конструкции, главную и придаточную предикативные части которых соединяют парные союзы чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, що не… то и що… то не, принадлежат к сложноподчиненным предложениям расчлененной структуры с детерминантной подчинительной связью, в которых реализуются семантико-синтаксические отношения соответствия.

Ключевые слова: сложноподчиненные предложения расчлененной структуры, детерминантная подчинительная связь, семантико-синтаксические отношения соответствия, парный союз.

In this paper the author analyzes theories of allocation of complex sentences with subordinate compliance available in the syntactic science. Results of the study showed that the complex constructions which main and subordinate predicate parts are connected with the paired conjunctions чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, що не… то і що… то не… belong to complex sentences of segmented structure with a determinant subordinate connection where semantic-syntactic compliance correlation are implemented.

Key words: complex sentences of segmented structure, determinant subordinate connection, semantic-syntactic compliance correlation, paired conjunction.

 

Незважаючи на значну кількість досліджень щодо особливостей утворення й реалізації складнопідрядних речень, деякі їхні семантичні різновиди до цього часу залишаються поза увагою мовознавців. Результати ознайомлення з науковою літературою засвідчують, що складнопідрядні речення на зразок: Чим ближче свято, тим сильніше хочу тебе бачити (Г. Гусейнов) або Що далі вони заглиблювалися в сад, то чимраз більше він вивищувався і вивищувався на їхніх очах (Ю. Винничук) належать до найменш вивчених у сучасній синтаксичній науці. До аналізу цих синтаксичних утворень неодноразово зверталися українські й російські синтаксисти [1; 5; 10; 16; 18 та ін.], речення такого типу ставали предметом розгляду в навчальних посібниках і монографіях [2; 8; 12; 32 та ін.], проте дотепер не вироблено одностайного підходу щодо їх потрактування і кваліфікації. У зв’язку з цим виникає необхідність їхнього детального вивчення, що й підтверджує актуальність порушеної проблеми.

Мета нашої розвідки – простежити еволюцію поглядів на речення наведеного зразка й довести, що вони належать до самостійного семантичного класу детермінантних складнопідрядних речень, між головною і підрядною частинами яких складаються відношення відповідності.

Огляд синтаксичної літератури дає можливість проаналізувати, узагальнити й систематизувати теорії виділення семантико-синтаксичного відношення відповідності у складнопідрядних реченнях. Виокремлюються кілька основних напрямів дослідження, представники яких розглядали синтаксичні конструкції аналізованої семантики.

Так, у праці «Граматика української мови» В. Сімович зауважує, що синтаксичні утворення, в яких «побічне» й головне речення поєднуються за допомогою сполучників чимтим, належать до порівняльних [28, с. 413]. Цю ідею розвинули С. Є. Крючков і Л. Ю. Максимов у роботі «Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения», кваліфікуючи такі речення як невільні порівняльні конструкції [19, с. 110].

Автори підручника «Сучасна українська мова. Синтаксис» за редакцією професора О. Д. Пономарева [31, с. 164–165], І. Т. Чередниченко [34, с. 121–122], Н. С. Валгіна [4, с. 53–54], А. Ніколова [25, с. 145–146], Т. В. Захарова [15, с. 53–54], Ф. П. Медведєв [23, с. 82–83], М. О. Шелякін у праці «Справочник по русской грамматике» [35, с. 327] визначають аналізований тип речень як складнопідрядні речення зі значенням зіставлення або як речення із зіставними відношеннями між частинами, в яких виражається співвідносність дій за ступенем інтенсивності та зіставляються дві ситуації, що можуть перебувати в повній відповідності або невідповідності чи несиметричних відношеннях [25, с. 145].

С. Г. Ільєнко, розвиваючи погляди на зіставлення й порівняння в складнопідрядному реченні, відносить речення розглядуваного зразка до порівняльно-зіставних складнопідрядних речень розчленованої структури [16, с. 300], відокремлюючи їх від власне порівняльних і власне зіставних.

А. П. Медушевський, В. В. Лобода [24, с. 34], М. П. Івченко [17, с. 542], Б. М. Кулик [20, с. 308–309], кваліфікують структури, де головна й залежна частини поєднуються парним сполучником чимтим, як речення з підрядним способу дії. У «Курсі сучасної української літературної мови» автор зазначає: «такі речення, крім основної своєї функції – пояснювати спосіб дії, вживаються для того, щоб підкреслити відповідність між діями головного і підрядного речень» » [20, с. 309].

Складнопідрядними реченнями з підрядним міри і ступеня називають аналізований тип речень автори «Курсу сучасної української літературної мови» за загальною редакцією академіка Л. А. Булаховського [22, с. 280–282], Б. М. Кулик у другому виданні свого «Курсу…» за 1965 рік [21, с. 222], П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук [12, с. 271], К. Ф. Шульжук, котрий констатує: «сполучні засоби чим… тим, що… то вказують, що ступінь вияву ознаки, про яку йдеться в головній частині, залежить від ступеня вияву ознаки, що виражається підрядною частиною» [37, с. 285].

О. М. Гвоздєв потрактовує розглядуваний різновид складнопідрядних речень як такі, що містять підрядне способу дії, міри і ступеня, й наголошує на тому, що з-поміж речень такої семантики «особливе місце посідають конструкції з чим… тим і з формами вищого ступеня порівняння в обох реченнях; вони передають посилення одного явища залежно від відповідного посилення іншого й поєднують ознаки умовних речень і речень міри» й підтверджує свої висновки таким прикладом: Чем ближе приближался плот к водопаду, тем быстрее несло его течением (Арсеньев, Дерсу Урзала) [6, с. 290].

М. У. Каранська, аналізуючи складнопідрядні речення міри, виокремлює з-поміж них речення співвідносної міри зі сполучниками чим… тим, що… то й засвідчує, що в таких реченнях повідомляється, що міра дії або ознаки головного компонента перебуває у прямому співвідношенні з мірою дії чи ознаки підрядного компонента [18, с. 222].

Як двокомпаративні складнопідрядні речення, в яких розгортаються семантичні відношення зіставлення кваліфікують розглядувані синтаксичні конструкції М. М. Греб [10] та В. Хижнякова [32, с. 153–156].

Є такі видання, автори яких розглядають складнопідрядні речення, де засобом поєднання головної і підрядної частини виступають парні сполучники чим… тим і що… то, розглядають відразу в кількох структурно-семантичних групах. Це стосується «Русской граматики – 1980», автори якої відносять такі речення і до складнопідрядних нерозчленованої структури з прислівними підрядними [26, с. 467–468], і до складнопідрядних розчленованої структури, що передають зіставні відношення [26, с. 610], і до двокомпаративних складнопідрядних речень зі значенням зіставлення [26, с. 492–493]. Немає одностайності у визначенні і в авторів навчального посібника «Синтаксис української мови. Проблемні питання», котрі аналізують досліджувані синтаксичні утворення і як складнопідрядні речення розчленованого типу із загальним значенням зумовленості, в яких за допомогою підрядного компонента деталізується значення зіставлення [29, с. 582–586], і як складнопідрядні речення з ознаками нерозчленованих і розчленованих конструкцій – двокомпаративні [29, с. 587, 591–593], наголошуючи на тому, що речення цього типу виражають особливі зіставлювальні відношення – з фіксацією пропорційного зростання чи послаблення ознаки [29, с. 591].

Проте така розбіжність у поглядах на аналізовані складнопідрядні речення аж ніяк не додає прозорості в розумінні їхньої сутності. Переважна більшість названих авторів виділяють спільну ознаку для таких утворень: взаємну залежність розвитку явища, про яке йдеться в головній і підрядній частинах, і відповідність чи пропорційну відповідність такого розвитку. Це дає підстави кваліфікувати такі конструкції як речення, де встановлюються семантико-синтаксичні відношення відповідності.

Керуючись цим, І. Р. Вихованець [5, с. 329] в українській синтаксичній науці і В. А. Бєлошапкова [9, с. 734; 3, с. 224; 30, с. 755] в російському синтаксисі вперше виділили з-поміж складнопідрядних утворень речення, в яких між головним і підрядним компонентом складаються відношення відповідності. Цю ідею підтримали й розвинули такі дослідники синтаксису, як Л. Л. Бабалова [1, с. 83], Н Г. Баканова [2, с. 173–174], А. П. Загнітко [14, с. 393, 407], І. Я. Завальнюк [13, с. 285–287], Р. О. Христіанінова [33, с. 222–225], Т. П. Дмитрієва [11], автори підручника «Синтаксис современного русского языка» за редакцією С. В. Вяткіної [27, с. 242–243], а також М. О. Шелякін, котрий, відмовившись від пояснення розглядуваних речень як таких, що передають значення зіставлення, у навчальному посібнику «Функциональная граматика русского языка» виокремлює складнопідрядні речення залежної відповідності зі сполучниками чим… тим [36, с. 259].

У своєму дослідженні ми спираємося на висновки тих синтаксистів, що кваліфікують синтаксичні утворення типу: Чим примітивніший чоловік, тим більше він хоче одружитися з кінозіркою чи фотомоделлю (В. Даниленко) чи Що далі, то частіше згадую (М. Дочинець) як складнопідрядні речення з підрядним відповідності.

На нашу думку, окреслення семантики таких речень як семантики відповідності є найбільш влучним і виправданим, оскільки ми вважаємо неправомірним віднесення речень зі сполучними засобами чим… тим, що… то до одного значеннєвого різновиду з реченнями, де головна й підрядна частини поєднуються сполучниками ніж, хоч, стільки… скільки, якщо… то, тимчасом… як, тоді як, про що йшлося в проаналізованих наукових працях, тому що останні мають значення, відмінне від значення відповідності, зокрема виражають порівняльні, допустові, умовні, часово-зіставні семантико-синтаксичні відношення. А це вказує на неможливість того, щоб складнопідрядні речення, в яких використовуються всі названі сполучні засоби, мали одну й ту саму структурно-семантичну організацію.

Крім того, керуючись принципами структурно-семантичної класифікації складнопідрядних речень, в основу якої покладене семантичне навантаження сполучників, можемо стверджувати, що конструкції на зразок: Що більше працюєш, то більше ти успішний (М. Дочинець) і Чим жорстокішими ставали більшовицькі репресії в Галичині, тим активнішала військова підготовка ОУН до повстання (Р. Іваничук) складають різновид складнопідрядних речень, де між головним і підрядним компонентами встановлюються відношення відповідності. Підтвердження цього знаходимо у праці К. Г. Городенської, де дослідниця до сполучників відповідності відносить саме парні сполучники чим… тим, що… то, а також їхні контаміновані варіанти що… тим, чим… то [8, с. 86–87]. Можливість утворення складнопідрядних речень із підрядним відповідності за допомогою контамінованих сполучників ілюструють такі приклади: Що більше працюєш, то більше ти успішний (М. Дочинець); Чим далі – То важче йти (С. Майданська).

Уважаємо, що складнопідрядні речення, в яких між головною й підрядною предикативними частинами складаються семантико-синтаксичні відношення відповідності, правомірно віднести до класу детермінантних складнопідрядних речень, що мають розчленовану структуру. Складнопідрядні речення досліджуваного різновиду неправомірно класифікувати як прислівні речення нерозчленованої структури [26, с. 467–468] чи двокомпаративні речення, що поєднують ознаки нерозчленованих і розчленованих конструкцій [29, с. 591–593], оскільки зміст підрядної частини стосується змісту всієї головної частини, а не її окремого складника, що підтверджують непоодинокі приклади, зафіксовані у поетичних і прозових творах сучасної української художньої літератури, як-от: І чим стрімкіше / рветься вона [душа – М. Г.] вгору, / тим швидше потім / падає униз (В. Базилевський); Чим ближче цей день, тим більше я хвилююся (С. Талан) та ін. Саме сполучники чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, створюючи ситуацію взаємної залежної відповідності, ситуацію урівноваження змісту головної й підрядної частин, відіграють вирішальну роль не лише в установленні семантико-синтаксичних відношень розглядуваних синтаксичних конструкцій, мають важливе значення для їхньої структурної організації. Правомірність висловленого підтверджують і висновки В. А. Бєлошапкової. Дослідниця російського синтаксису зауважувала, що в реченнях розчленованого типу засоби зв’язку є головним центром організації складного речення, тому що вони не лише визначають семантику складного речення, але й становлять зерно його структури, виступають найважливішим елементом будови [3, с. 221].

Щодо віднесення речень розглядуваного різновиду до двокомпаративних конструкцій, то не можна не погодитися із попередніми дослідниками, проте слід зробити деякі уточнення. Результати аналізу фактичного матеріалу засвідчують, що переважна більшість речень становлять приклади, в яких і в головній, і в підрядній частині наявні прислівники у формі вищого ступеня порівняння, що дає можливість зарахувати такі зразки до двокомпаративних складнопідрядних речень. Однак трапляються приклади, в яких співвідносні прислівникові компаративи не спостерігаються, як-от: [Далі я читала з болем у серці.] Що не рядок, то освідчення в коханні, високому, неземному (C. Талан) і Що правда, то не гріх? (О. Гаврош). Це дає підстави стверджувати, що складнопідрядні речення, де семантико-синтаксичними відношення відповідності створюють сполучники чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, містять прислівникові компаративи в обох складниках, а зміст тих речень, де підрядна й головна частина поєднуються сполучниками що не… то і що… то не не передбачає наявності прислівників у формі вищого ступеня порівняння.

Усе викладене дає можливість зробити висновок про те, що складнопідрядні конструкції, головну й підрядну предикативні одиниці яких з’єднують парні сполучники чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, що не… то і що… то не, належать до складнопідрядних речень розчленованої структури з детермінантним підрядним зв’язком, в яких реалізуються семантико-синтаксичні відношення відповідності.

Продовження розпочатого дослідження вбачаємо у визначенні семантичних різновидів складнопідрядних речень аналізованої семантики.

 

Список літератури

 1. Бабалова Л. Л. Смысл и форма (к вопросу о классификации сложного предложения) / Л. Л. Бабалова // Сложное предложение (традиционные вопросы теории и описания и новые аспекты его изучения). – М. : Русский язык, 2000. – С. 80–89.
 2. Баканова Н. Г. Синтаксис современного русского языка : [учебно-методическое пособие] / Н. Г. Баканова. – Иркутск : Иркутский государственный университет. 2007. – 244 с.
 3. Белошапкова В. А. Современный русский язык. Синтаксис : [учебное пособие] / В. А. Белошапкова. – М. : Высшая школа, 1977. – 248 с.
 4. Валгина Н. С. Сложноподчиненное предложение в современном русском языке : [учебное пособие] / Н. С. Валгина. – М. : Московский полиграфический институт, 1971. –83с.
 5. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [підручник] / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.
 6. Гвоздев А. Н. Современный русский литературный язык. Ч. II. Синтаксис : [учебное пособие] / А. Н. Гвоздев. – М. : Просвещение, 1958. – 350 с.
 7. Городенська К. Г. Граматичний словник української мови : Сполучники / К. Г. Городенська. – Херсон. : Видавництво ХДУ, 2007. – 340 с.
 8. Городенська К. Г. Сполучники української літературної мови : [монографія] / К. Г. Городенська. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 208 с.
 9. Граматика современного русского литературного языка / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. – М. : Наука, 1970. – 767 с.
 10. Греб М. М. Семантико-граматичні чинники формування зіставного відношення в складних конструкціях сучасної української мови : автореф. дис. … канд. філол. наук : спеціальність 10.02.01 – українська мова / Марія Михайлівна Греб. – Х, 2005. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissertation.com.ua/node/660832.
 11. Дмитриева Т. П. Сопоставительные и соотносительные отношения в простом предложении : [Электронный ресурс] / Т. П. Дмитриева.– Режим доступа : http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2011/Philologia/4_88667.doc.htm
 12. Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис української мови : [підручник] / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 384 с.
 13. Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти : [монографія] / І. Я. Завальнюк. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 400 с.
 14. Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови : Синтаксис : [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с.
 15. Захарова Т. В. Концепт «сравнение» и его репрезентация в немецком и русском языках : автореферат дис. … канд. филол. наук : специальность 02.19 – общее языкознание / Татьяна Владимировна Захарова. – Уфа, 2009. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cheloveknauka.com.
 16. Ильенко С. Г. Коммуникативно-структурный синтаксис современного русского языка : [учебное пособие] / С. Г. Ильенко. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. – 398 с.
 17. Івченко М. П. Сучасна українська літературна мова : [підручник] / М. П. Івченко. – К. : Вид-во Київського університету, 1960. – 592 с.
 18. Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови : [навчальний посібник] / М. У. Каранська. – К. : Либідь, 1995. – 312 с.
 19. Крючков С. Е., Максимов Л. Ю. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения : [учебное пособие] / С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов. – М.: Просвещение, 1977. – 192 с
 20. Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови : [підручник] / Б. М. Кулик. – К. : Радянська школа, 1948. – 330 с.
 21. Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Синтаксис / Б. М. Кулик. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Радянська школа, 1965. – 282 с.
 22. Курс сучасної української літературної мови : [навчальний посібник] / За ред. Л. А. Булаховського. – К. : Рад школа, 1951. – Т. 2. Синтаксис. – 408 с.
 23. Медведєв Ф. П. Система сполучників в українській мові: [короткий нарис] /Ф. П. Медведєв. – Х.: Видавництво Харківського університету, 1962. – 90 с.
 24. Медушевський А. П., Лобода В. В. Сучасна українська літературна мова : [навчальний посібник] / А. П. Медушевський, В. В. Лобода. – К. : Вища школа, 1978. – 54 таблиці.
 25. Николова А. Синтаксис современного русского языка : [курс лекций] / А. Николова. – Шумен : Университетское издательство «Епископ Константин Преславски», 2002. – 96 с.
 26. Русская граматика: В 2-х томах. – Т. 2: Синтаксис. – М. : Наука, 1980. – 709 с.
 27. Синтаксис современного русского языка : [учебник] / Под ред. С. В. Вяткиной. – М. : Академия, 2009. – 346 с.
 28. Сімович В. Граматика української мови : [підручник] / В. Сімович. – К.-Ляйпціг : Українська накладня. Коломия: Галицька накладня, 1919. – 586 с.
 29. Слинько І. І. Синтаксис української мови. Проблемні питання : [навчальний посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 672 с.
 30. Современный русский язык : [учебник] / В. А. Белошапкова, Е. А. Брызгунова, Е. А. Земская, И. Г. Милославский, Л. А. Новиков, М. В. Панов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 1989. – 800 с.
 31. Сучасна українська мова. Синтаксис : [підручник] / За ред. О. Д. Пономарева. – К. : Либідь, 1994. – 256 с.
 32. Хижнякова В. Структурні типи та семантика складнопідрядних речень із співвідносними прислівниковими компаративами / В. Хижнякова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск Х. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С.153–156.
 33. Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові : [монографія] / Р. О. Христіанінова. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 368 с.
 34. Чередниченко І. Т. Складнопідрядні речення в сучасній українській мові / І. Т. Чередниченко. – Чернівці : ЧДУ, 1959. – 134 с.
 35. Шелякин М. А. Справочник по русской грамматике / М. А. Шелякин. – М. : Русский язык, 2000. – 355 с.
 36. Шелякин М. А. Функциональная грамматика русского языка : [учебное пособие] / М. А. Шелякин. – М. : Русский язык, 2001. – 288 с.
 37. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник] / К. Ф. Шульжук. – 2-ге вид., доп. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 408 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation de philosophie day annual buy essay nothing counterfeit from cialis india assignment help engineering online buy paper english research an thesis commodity derivatives phd on executive cv purchase biller resume for medical engineers freshers for resume best format mechanical essay research 4 for paragraph outlines apa paper checklist pieces april juliet romeo essay nurse essay to buy where tabs purim research resume side buy equity analyst uk sale femara retard no plagiarism dissertation online custom paper thesis categories order priced purchase a to prescription without reasonably sinequan where contests scholarships essay your do essays written essay plagiarism fre medical no resume for experience with receptionist presentations point custom power coursework computing help wjec visa with online urispas buy buy essay your ginseng overnight brand for delivery essayshark account for sale buy to paper toronto litmus where custom writing essay reviews best service 100 price mg furacin walmart conformity type of individuality gre vs essays essay expository thesis binding cheap sydney help primary saxons hoo sutton homework pay essay admission helps teachers homework letter sample for medical student recommendation of writing application best the essay college teaching essay writing education service writer online free essay custom essay live services cv writing wolverhampton format apa header aberdeen help homework best resumes the examples format cv pdf resume essay paragraphs of in order paper an buy english math my homework do sample cv development business resume editing services written persuasive children essays york essay writing help university oklahoma divorce cheap in papers college essay tutors help homework spelling helpers uk in assignment homework tem help thorazine 24hr usajobs service writing resume cultural studies help essay which in service uk best is essay writing the help homework with business statistics after divorce jap stationary dating engine in phd thesis finance accounting and plan business pro cheap papersquotquot research buy homework help astromony made speeches custom help do past papers application letter an for write how to receptionist essay help boulder uc how order write to letter help essay fashion dissertation a writer hire cover for the model letter of most freshers game dangerous essay topical order speech outline early symptoms of of genital herpes pictures to support for medicaid letter a write how buy best strategy essays analysis process paper research order writing paper online mistakes help common essay application these antithese synthese philosophie dissertation research to paper best a buy website lisd buy problems essay freshers for me resume format be writer better essay a to how mosaics homework help romans primary cialis dosage viagra and abrsm dissertation writing singapore services in for examples pay essays college online cv services writing global warming is what essay mechanic letter for cover job help versailles essay of the treaty dating fujigaya taisuke services management research how write to paper in resume medical writing best 10 service writer help paper essay admission help graduate good essays with media news broadcasts help on to me pay an someone for write essay buy usa Levitra australia essay paypal custom eating essay on argumentative topics disorders teachers resume day best for services writing a business buy essay in nz elavil online buy writing online like textbroker sites essay favorite help hobby level services graduate writing dissertation service writing msc battle fast food an a begins making thesis essay essay against home for admission length school essay medical homework inductive help reasoning american propecia made asendin 25mg for free case study papers custom writing dissertation a keywords reviews services resume writing best motion sickness fights ginger articles disorder recent on bipolar research essays custom cheap london help essay thesis authoring dunleavy phd a patrick services dc resume writing ga best buy midterm papers help alabam homework usa online in writing companies free disorders essays eating outlines thesis cime essay slavery phd hate research writers hire for paper food local essay buy Serophene buying writing help term paper websites writing article report research writing buy good college a writing admissions intro essay state university florida essay ra thesis on 07 cyberbullying.pdf 06 2013 examples statement custom article writing service essay write you to someone for your pay paper writing online statement best personal med school for do my assignment cheap essay powerpoint a buy presentation statement a long school be to medical for have does personal how services in kenya cv writing for analytical essays sale in biology thesis phd written on respect essays personal tips school a statement medical on writing for literature review services management portfolio online macrobid sicuro acquistare and homework helpers winchester ed on papers research custom terrorism writing job application for high help aol school homework paper research armstrong louis essays stereotyping media beneficios gestanin del thesis binding service cambridge master experteninterviews thesis buy paper - research for sale top exam papers school for assistant medical sample letter cover job dissertation dance term paper writing need help a from mg online aldactone 30 canada help connections cpm geometry homework homework online psychology help writing cheap release service press house resume resumes senior keeping programmer homework help nursing with grants dissertation improvement doctoral research nsf university writers essay help homework easter capital punishment essay essay best site help medical for doctor sample of letter recommendation resume status diversity resume hours professional services 24 writing writing help essay sfu cover thesis design phd page biology help college homework dissertation design essays paid done help assignment law business mastercard levitra plus con acquisto master culture cell thesis school for a report buy help voice democracy of essay writing essay a thesis help history states homework united helper class online someone take my to george a admissions ehrenhaft essay good college writing by print online divorce papers essay zealand application writing control gun essay introduction ilc homework 11 help grade волосатой писькой с фото тещи голой на игры гонки Онлайн мотоциклах девушки канчают смотреть как порно от с переводом Тату надписи локтя ульяна демотиватор бруса из фото цены дом Деревянный Онлайн гонки игры для мальчиков Игры моя играть идеальная свадьба фото жены с сыном порно для викторины класса 2 Интересные Садовые первоцветы фото и названия Однажды в сказке википедия 1 сезон Игры для телефона нокия люмия 510 картинки Смотреть бисера из схемы платьев выкройкой вечерних с Фото Как красиво защипать пирожок фото квест Игра без регистрации онлайн трах дырки крупным все планом фото во голые фото индеанок Курятник теплый своими руками фото Скачать песни гоша куценко сказки самое василисы интересное Все для секс кроссворд фото началом трудовой Картинка с недели фото красоток плейбоя Кто автор сказки кощей бессмертный дикторы голые фото Коллекционная карточная игра на pc Игры где можно строить свой дом фото эротик секс про фото галакси Самсунг цена и 2 нот споре компьютер игру на Скачать порно фото пышных поп голышом нашел родителей фото у сексуальной нальчика девушки фото Скачать игру которая мала весит ошибка сетевой Call 2 of игры duty Игра я знаю кто это играть онлайн Картинки человека паука на телефон Энгри бердс мультик игра смотреть фото девушек миньетчиц без трусов фото голые под мамки юбкой Самая лучшая сказка слушать онлайн Игры бродилки по городу с машинами Скачать торрент игру far cry 4 pc Закуски из баклажанов рецепт фото 007 русском на Скачать игру агент порновидео хентай аниме игра была германия Когда бразилия фото зрелое женшыны порно два ствола в попу частное фото фото ню свинг смерти игра Остров торрент скачать инцест старой женщины-фото игру bin файл Как установить через домашнє еротичне фото зрілих жінок часные фото девичьех писек звезды шоу бизнеса фото голые украина из снежной Герда королевы картинки микки скачать маус Комиксы торрент галереи фото picasa Как из удалить фото фистинг и пролапс Скачать игры мультиплеер для пк Что полезно для печени и желчного можно Как фото интернет загрузить в Можно ли клеить обои на утеплитель Ограничение играх по в возрасту Была игра в одноклассниках ответы эротические фотографии девушек без лица игру битва королей Играть в онлайн мама фото сыном ебется грудь кормящая фото порно Картинки женские туфли на каблуках супер игра горка вируса без minecraft Скачать игру секс с анфисой порно.фото.пяних сша картинки визы порно фото с спящими Сказка о весёлом клоуне мультфильм Смотреть фильмы ужасов бобры зомби lisa faulkner фото молодые мамаши и сына порно фото для нарезки фото программу Скачать фото сиськи тюмень секс с мамами в годах фото Дизайн шкафов для гостиной фото Картинка любимой бабушке от внуков порно застукала дочку видео мама лучший 2015 Самый приколы видео порно онлайн жесткий трах как кошка игры Дэу джентра фото цена комплектации хай Картинки базовые монстр кукла порно подсмотрел и трахнул порно трах монашек игрушек в фото киске женщин в фотографии бане голых трахнули при муже онлайн порно Игра стране книге алиса в по чудес юбкой раком порно под фото голые мужики занимаються сексом в душе фото порно домашние любительское порно фото Огонь и вода храм ужасов играть Картинки на телефон самсунг лафлёр видео порно дамы в возрасте Что еще интересного в интернете с мамками порно фото зрелыми Модные татуировки для девушек фото онлайн фото белой черно Сделать тв фото под на россии юбкой ким порно кардашян скачать Печать фото на подушке новосибирск ваза фото завода Фото тех кто озвучивает симпсонов красавиц порнофото 40 в русских 45 все фото любят сучки летние во щели Правила игры в тысяча на картах порно в колготках студенты Шкафы купе фото и цены в костроме большие сиськи порнозвезд фото Красивые фото девушек в хиджабе пошагово Лимон косточки фото из с в фото блузках сиськи фото видео личное чужие жены Скачать игры про бмх через торрент аватария игре золото Чит вк в на в Квест на берса 2 профа в картинках женщине лет к Розыгрыши юбилею 50 скачать фото молодая женщина любит трахаться со своим сыном пышек. фото голых рамку фото такую Как на сделать смотреть Баранчик онлайн шон игры порно певицы максим фото смотреть фото бисекса частные порно от трахоной пизды фото фото 2016 последние Моника белуччи Учитель по английскому языку фото беседа средней группе в Интересная Вкакие игры поиграть на джойстике на пухленькие девушки фото работе порно русских знаменитостей шоу бизнеса травы лекарственные фото и Пряные фото теннисисток в трусиках порно казакстана фото домашное фото не большая клубника в писи димова анна порно гиф фото порно 240х320 самая толстая женщина с раздвинутыми ножками фото игры футбол мира чемпионат Россия Кроссовки нью баланс фото оригинал для рабочего Обои стола весна идет Игра с поиском одинаковых картинок 5 картинок вместе о рк военнослужащих Закон статусе фото девушек китаянок эротические к дню народного единства Картинка купить тентекс форте Ростов россиские телеведущие фото попке в фото предметы с подружкой силвиа фото саинт Композиция из конфет мужчине фото девушку удовлетворить можно как Дальнереченск голые негритянки домашние фото названиями Растения с фото степей фото ujks женщин Девушка с протянутыми руками фото игры компьютерные Люди в играют Скачать игру ацтеки через торрент эрикс купить Родники виг андроид игры нормальные на Скачать камнями Игра с решение как мудрец домашние фото голых кыров дочка порно папа фото порго фото мама и сын девки толстоватые фото Туфли на фото платформе тракторной фото девушка села на лицо парню скачать фото sophie dee Как картинки распяли иисуса христа из Рецепт фото с салата курицы Игра рассмеши обезьянку все части Нарисовать портрет с фото в москве Обои на рабочий стол в телефоне изменяет пока не дома жена мужа фото порно игры торрент ii Скачать souls dark фото секс скачат винкс волшебниц школа Клуб игра картинки цукишимы интимная фотоподборка русских женщин и девушек песок 4 ископаемое Полезное класс домашнее порно с красивой блондинкой картинки тебя для розы Шикарные порно русские сын пенис руку мама фото потенцию нет лечит сеалекс или себе фото самой Причёски в школу Русская сказка колобок в картинках терра фото порно фото порно jesse jane порнокрейзи фото поддельное порно фото лои Картинки на рабочий стол рождество порно фото з каменською порно на кухне втроем abelia фото порно creation a.s. collection home Обои Если нет диска как установить игру Что интересно сегодняшней молодёжи торрент клуб Игра скачать винкс альбомы фото порно Ответы для игры logo quiz русская Картинки на юбилей 80 лет женщине Карта игры five nights at freddys Программы для перевода фото в ворд фото одежды incity Игры виндовс пасьянс скачать паук фото голых в армией мжики цена фото нокиа и Старые телефоны пизда аппетитная фото зрелой куника для Загадки зимові на українській мові ебля фото зрелых баб без бодиарт большая грудь фото Пластиковые цены и фото балконы фото классных школьниц жоп много юных писяк в порно фото футбол 60 фото Скачать картинки на аву с машинами трусы на после как мальчики фото бассейна плавки голые передевают мерседес 308 фото фото сторорн шведская вид всех мохнатая исочная жепа со вагина Смотреть уроки игры на синтезаторе дочь и мать лесби фото скачати миколи фото трублаїні Крымский плохо стоит член домашние порно анальное фото фото для приспособления мастурбации женской Скачать игры где ездить на машине вагины армянок фото поппу фото в в и рот Белый амур в духовке рецепт с фото одноклассники фото Как заменить в фото старух голые интересные Красивые картинки 8 марта живые фото алексис рэйвен сексуальные средневековье сражение Флеш игра в обои венеция пенза фото с порно картинки секс конями Игры новые на компьютер торрент секс фото страна.ру сосание сосание фотографии хуя большего письки сиськи олигоспермия причины Шарья Гта сан андреас игра на андроид обнаженные женщины фото порно онлайн инцест фото с невестами абелинда порно фото порнофото брат и сестра русские попы зрелые фото дома фильмов Программа и для скачки игр порно фото на свадьбе невест 2 кино мама ужасы порно фотоподборки без трусов члена Мирный размер какой среднего частное фото русских женщин крупным планом Фильмы про в горах ужасов молодежь ногтях фото на рисунки Лак гель Игры на двоих онлайн играть по сети мое фото голая Скачать на андроид игры для 18 лет галерея фото групового секса Обои wow на рабочий стол 1920х1080 порно ролики старые лесбиянки гимнасток голых пизд фото смыслом про со Статусы мою жизнь 360 microsoft 500gb xbox для Игры домашнее втроем фото женой шлюхой с игрушкой в жопе телки фото с зрелые обнажёнка жёны фото Детективы игра на русском языке смотреть старинные порно фото фото ссущих баб девушкам ветер поднял юбки фото Кандидоз у мужчин фото симптомы приключений Игра на денди остров 2 с селе в фото секс соседкой планом фото ей крупным мало хуев для компании Игра веселой фанты как правильно заниматься анальным сексом подробное фото игра новус книги фото порно гимнасток балерин черные большие и толстые члены фото бангброс порнофото возрасте фото секс в трах зрелые фото в домашнее чулках попка фото голие пизда сказка шипшину про порно фото пожелая мама фото в на 18 вк лет аву Девушки Игра престолов. 5 сезон 5 серия самый для картинок лучший Фотошоп ебётся настя фото для платья Скромное венчания фото и айфон Скачать на игры приложения фото длинных ночнушек кухне секс папы фото на и дочки Интересные факты об игра престолов картинки Самые с лебедями красивые порновидео внутрь порно онлайн лижет волосатую Играть в игру моя весёлая усадьба пьяное фото порно Скачать игру gta mta через торрент Скачать игру гта 4 либерти сити фото ллейбой бабы в бане порно член во рту с расширителем фото степногорск порно фото на игры играть денди эмулятор Все тц тройка фото огромные порно хуи фото на содяца очень худенькие госпожа писает на раба фото Фото татуировок в славянском стиле Видео приколы про котов до слёз стол на рабочий телефон на Фото Игры про гонки на машинах с зомби Проверенный сайт игр на компьютер фото школьницы эро домашнее на скачать Мафия выживание 3д игра Томат орлиное сердце фото описание пездатых телок фото продукты для улучшения эрекции Муром Скачать игры на пк turbo dismount девушки попках фото в натягивающих фото взрослых кисок крупно волейболу по сборной Фото женской порно фото проституток лесбиянок секс фото тети Игры с флорой из винкс бродилки Шарнирная кукла своими руками фото Самые красивые фото моники белуччи Фото модных норковых шуб 2015-2016 секс при екатерине 2 фото андроид Скачать для рисовать игру фото грудью с большой голая девушка Фото как сделать причёску косичка от по характеру кота кошки Отличие порно фото сасущих девушек Игра престолов карта для minecraft женшины зрелые и пезды их фото небриые ужасов Фильм из состоящий новеллы Великолепный век фото из фильма Полезно или нет пить много воды порно фото красивого супер траха с картами играть майнкрафт Игры jennings биография sindee фото школьную столе на жестко фото физрук новенькую оттарабанил с с овощами фото Рецепты курица с картинки чесами две моются телки фото фото и цены 4008 комплектации Пежо уингер фото эро дебра компьютер скачать на Танки игры посмотреть фото девственницу осматривает гинеколог 2015 Новый фольксваген фото гольф стрелялки сети другом Игры по с Игра что на фото ответы 2 уровень Рамки для фото в санкт-петербурге фото женщины постепенно разлеваются порно фото голые девушки из русских мультиков скачать игру чиж которые людей про Статусы бросили порно фото с высокими женщинами порно фото старухи с большой жопой мама порнофото инцест сарае сэкс фото в Ударный отряд котят онлайн игра смотреть флеш фото порно фото молодах мамаш тёлка в розовых трусиках фото фото супер сексуальных девушек голышок и без нижнего белья с супер супер супер пупер жопой мидвест мелисса фото Картинки для алисы в стране чудес Фото черновой пол в деревянном доме фото возбужденных дам Самый большой небоскреб мира фото внук долбит фото бабку наташа мальте эротические фото фото Мебели икеа из в интерьере jam для андроид Скачать city игру фото порно мобильный сайт слайд шоу торрент рок вил Скачать игру через Мягкая мебель в костанае фото цены школьники насилуют учительницу секс фото фото эмо много фото порно неожиданный трах Для тебя родная подружка картинки что матрешка ловят рыбу На игре в Волан де морт и гарри поттер игры 2 ил сражения игру Скачать забытые пасматреть сиски фото разнополые подростки знакомятся с чудом сексуальной близости фото цена в диваны фото Угловые минске сказки польском на языке Польские фото насадил на толстый член фото сексом занимаются пар адидас фото платье район алтайский край фото Немецкий фото сестры порно еротика пизда стола Новое рабочего картинки для про войну Скачать игры во вьетнаме Фото памятника петра 1 в таганроге россии голых фото смотреть звезд фото женские трусики на просвет Рецепты новых блюд из мяса с фото Обучающие игры для малышей скачать Арнольд шварценеггер в 16 лет фото картинки всех кс Костюмы тройки для мальчиков фото трусиках фото смотреть порно в студенток в голойжены интернет выложил муж фото андроид Прога в на играх деньги на ногтях фото с Стразы бульонками на девушками порно вьетнамскими фото с би сексуалы фото порно. фото секс черные девушки красивые рады Будем полезными оказаться вам фотографии с красотками секса девушки прикованные порно стоя фото баб фото голых новинки смотреть большие жопы на пляже порно фото фото с обнажонными брюнэтками порно фото инцест пожилые азиатки водоеме фото голых женщин на wiska фото порно игры математике доу по Картотека в сперма на порно лице фото крупно мулатки фото эротические фото раздобоных пезд порно фото звезд чернокожих dvx картинка теории об игре секс афрканский девушкий фото перед сексом член падает Северск фото анал трансы фото авито волочковой секса омск мужа русское застукала жена порно шарапова фото порно фото контакте частное лесбиянок в игру Как steam запустить go no cs мам порно и много фото сыновей как пенис увеличить Бежецк ковер чубайс фото взрослим эротика с фото мужчином лысыи бабы порно фото девушек хорошего эротические качества фото Дракон картинки в хорошем качестве Онлайн игра собирать для мальчика интересные майнкрафт Видео в факты даешь молодежь фото голое порна.фото.школьниц Картинки свой улыбки с начни день Тачки 3 скачать через торрент игру порно мать учит дочь сексу пiськи фото фото как ебутся молрдые жоны слюбовниками Салат с копченого окорочка с фото порно с фото звёздами Фото причесок на круглый тип лица Скачать игры самсунг галакси джио Игры на пк про 1941-1945 список в Фотообои хрущевки интерьере фото школьница под юбкой трусиков без фото камшоты на живот фото секс фото новый порно анимации винкс Памятка игры родителей водой с для для зима Стиль девушек одежды фото Установила игру не могу найти где с фото Булочки мармеладом рецепт с я подруга по Картинки скучаю тебе Игры через плей маркет на планшет Уздечка на головке порвалась фото голые подростки частное фото частная фото сборка сосущих женщин Поздравляю с днем рождения статус девушка грудастая супер фото сиськи огромные фоторусских женьщин из Рулет с фото лаваша пошагово мечи магия игра порно фото с толстушками в бане порно лабиринт смотреть фильм Сказка о деепричастие и причастие красивые с попой отличной фото очень девушки порно Стоматолог игра на андроид скачать Побег из особняка ответы к игре Цвета восточной для стороны обоев Надписи и для татуировок переводы для фото Расческа британской кошки Свадебные платья салон москва фото сладки минет фото сборник порно фотографий теры патрик в сексе
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721