СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ ІЗ ПІДРЯДНИМ ВІДПОВІДНОСТІ ЯК ОКРЕМИЙ СЕМАНТИЧНИЙ РІЗНОВИД ДЕТЕРМІНАНТНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ УТВОРЕНЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.161.2:811

М. В. Голтвеницька

Харківська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №36

СКЛАДНОПІДРЯДНІ РЕЧЕННЯ ІЗ ПІДРЯДНИМ ВІДПОВІДНОСТІ ЯК ОКРЕМИЙ СЕМАНТИЧНИЙ РІЗНОВИД ДЕТЕРМІНАНТНИХ СКЛАДНОПІДРЯДНИХ УТВОРЕНЬ

У пропонованій статті автор аналізує наявні в синтаксичній науці теорії виділення складнопідрядних речень із підрядним відповідності. Результати проведеного дослідження засвідчили, що складнопідрядні конструкції, головну й підрядну предикативні частини яких з’єднують парні сполучники чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, що не… то і що… то не, належать до складнопідрядних речень розчленованої структури з детермінантним підрядним зв’язком, в яких реалізуються семантико-синтаксичні відношення відповідності.

Ключові слова: складнопідрядні речення розчленованої структури, детермінантний підрядний зв’язок, семантико-синтаксичні відношення відповідності, парний сполучник.

В предлагаемой статье автор анализирует существующие в синтаксической науке теории виделения сложноподчиненных предложений с придаточным соответствия. Результаты проведенного исследования показали, что сложноподчиненные конструкции, главную и придаточную предикативные части которых соединяют парные союзы чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, що не… то и що… то не, принадлежат к сложноподчиненным предложениям расчлененной структуры с детерминантной подчинительной связью, в которых реализуются семантико-синтаксические отношения соответствия.

Ключевые слова: сложноподчиненные предложения расчлененной структуры, детерминантная подчинительная связь, семантико-синтаксические отношения соответствия, парный союз.

In this paper the author analyzes theories of allocation of complex sentences with subordinate compliance available in the syntactic science. Results of the study showed that the complex constructions which main and subordinate predicate parts are connected with the paired conjunctions чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, що не… то і що… то не… belong to complex sentences of segmented structure with a determinant subordinate connection where semantic-syntactic compliance correlation are implemented.

Key words: complex sentences of segmented structure, determinant subordinate connection, semantic-syntactic compliance correlation, paired conjunction.

 

Незважаючи на значну кількість досліджень щодо особливостей утворення й реалізації складнопідрядних речень, деякі їхні семантичні різновиди до цього часу залишаються поза увагою мовознавців. Результати ознайомлення з науковою літературою засвідчують, що складнопідрядні речення на зразок: Чим ближче свято, тим сильніше хочу тебе бачити (Г. Гусейнов) або Що далі вони заглиблювалися в сад, то чимраз більше він вивищувався і вивищувався на їхніх очах (Ю. Винничук) належать до найменш вивчених у сучасній синтаксичній науці. До аналізу цих синтаксичних утворень неодноразово зверталися українські й російські синтаксисти [1; 5; 10; 16; 18 та ін.], речення такого типу ставали предметом розгляду в навчальних посібниках і монографіях [2; 8; 12; 32 та ін.], проте дотепер не вироблено одностайного підходу щодо їх потрактування і кваліфікації. У зв’язку з цим виникає необхідність їхнього детального вивчення, що й підтверджує актуальність порушеної проблеми.

Мета нашої розвідки – простежити еволюцію поглядів на речення наведеного зразка й довести, що вони належать до самостійного семантичного класу детермінантних складнопідрядних речень, між головною і підрядною частинами яких складаються відношення відповідності.

Огляд синтаксичної літератури дає можливість проаналізувати, узагальнити й систематизувати теорії виділення семантико-синтаксичного відношення відповідності у складнопідрядних реченнях. Виокремлюються кілька основних напрямів дослідження, представники яких розглядали синтаксичні конструкції аналізованої семантики.

Так, у праці «Граматика української мови» В. Сімович зауважує, що синтаксичні утворення, в яких «побічне» й головне речення поєднуються за допомогою сполучників чимтим, належать до порівняльних [28, с. 413]. Цю ідею розвинули С. Є. Крючков і Л. Ю. Максимов у роботі «Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения», кваліфікуючи такі речення як невільні порівняльні конструкції [19, с. 110].

Автори підручника «Сучасна українська мова. Синтаксис» за редакцією професора О. Д. Пономарева [31, с. 164–165], І. Т. Чередниченко [34, с. 121–122], Н. С. Валгіна [4, с. 53–54], А. Ніколова [25, с. 145–146], Т. В. Захарова [15, с. 53–54], Ф. П. Медведєв [23, с. 82–83], М. О. Шелякін у праці «Справочник по русской грамматике» [35, с. 327] визначають аналізований тип речень як складнопідрядні речення зі значенням зіставлення або як речення із зіставними відношеннями між частинами, в яких виражається співвідносність дій за ступенем інтенсивності та зіставляються дві ситуації, що можуть перебувати в повній відповідності або невідповідності чи несиметричних відношеннях [25, с. 145].

С. Г. Ільєнко, розвиваючи погляди на зіставлення й порівняння в складнопідрядному реченні, відносить речення розглядуваного зразка до порівняльно-зіставних складнопідрядних речень розчленованої структури [16, с. 300], відокремлюючи їх від власне порівняльних і власне зіставних.

А. П. Медушевський, В. В. Лобода [24, с. 34], М. П. Івченко [17, с. 542], Б. М. Кулик [20, с. 308–309], кваліфікують структури, де головна й залежна частини поєднуються парним сполучником чимтим, як речення з підрядним способу дії. У «Курсі сучасної української літературної мови» автор зазначає: «такі речення, крім основної своєї функції – пояснювати спосіб дії, вживаються для того, щоб підкреслити відповідність між діями головного і підрядного речень» » [20, с. 309].

Складнопідрядними реченнями з підрядним міри і ступеня називають аналізований тип речень автори «Курсу сучасної української літературної мови» за загальною редакцією академіка Л. А. Булаховського [22, с. 280–282], Б. М. Кулик у другому виданні свого «Курсу…» за 1965 рік [21, с. 222], П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук [12, с. 271], К. Ф. Шульжук, котрий констатує: «сполучні засоби чим… тим, що… то вказують, що ступінь вияву ознаки, про яку йдеться в головній частині, залежить від ступеня вияву ознаки, що виражається підрядною частиною» [37, с. 285].

О. М. Гвоздєв потрактовує розглядуваний різновид складнопідрядних речень як такі, що містять підрядне способу дії, міри і ступеня, й наголошує на тому, що з-поміж речень такої семантики «особливе місце посідають конструкції з чим… тим і з формами вищого ступеня порівняння в обох реченнях; вони передають посилення одного явища залежно від відповідного посилення іншого й поєднують ознаки умовних речень і речень міри» й підтверджує свої висновки таким прикладом: Чем ближе приближался плот к водопаду, тем быстрее несло его течением (Арсеньев, Дерсу Урзала) [6, с. 290].

М. У. Каранська, аналізуючи складнопідрядні речення міри, виокремлює з-поміж них речення співвідносної міри зі сполучниками чим… тим, що… то й засвідчує, що в таких реченнях повідомляється, що міра дії або ознаки головного компонента перебуває у прямому співвідношенні з мірою дії чи ознаки підрядного компонента [18, с. 222].

Як двокомпаративні складнопідрядні речення, в яких розгортаються семантичні відношення зіставлення кваліфікують розглядувані синтаксичні конструкції М. М. Греб [10] та В. Хижнякова [32, с. 153–156].

Є такі видання, автори яких розглядають складнопідрядні речення, де засобом поєднання головної і підрядної частини виступають парні сполучники чим… тим і що… то, розглядають відразу в кількох структурно-семантичних групах. Це стосується «Русской граматики – 1980», автори якої відносять такі речення і до складнопідрядних нерозчленованої структури з прислівними підрядними [26, с. 467–468], і до складнопідрядних розчленованої структури, що передають зіставні відношення [26, с. 610], і до двокомпаративних складнопідрядних речень зі значенням зіставлення [26, с. 492–493]. Немає одностайності у визначенні і в авторів навчального посібника «Синтаксис української мови. Проблемні питання», котрі аналізують досліджувані синтаксичні утворення і як складнопідрядні речення розчленованого типу із загальним значенням зумовленості, в яких за допомогою підрядного компонента деталізується значення зіставлення [29, с. 582–586], і як складнопідрядні речення з ознаками нерозчленованих і розчленованих конструкцій – двокомпаративні [29, с. 587, 591–593], наголошуючи на тому, що речення цього типу виражають особливі зіставлювальні відношення – з фіксацією пропорційного зростання чи послаблення ознаки [29, с. 591].

Проте така розбіжність у поглядах на аналізовані складнопідрядні речення аж ніяк не додає прозорості в розумінні їхньої сутності. Переважна більшість названих авторів виділяють спільну ознаку для таких утворень: взаємну залежність розвитку явища, про яке йдеться в головній і підрядній частинах, і відповідність чи пропорційну відповідність такого розвитку. Це дає підстави кваліфікувати такі конструкції як речення, де встановлюються семантико-синтаксичні відношення відповідності.

Керуючись цим, І. Р. Вихованець [5, с. 329] в українській синтаксичній науці і В. А. Бєлошапкова [9, с. 734; 3, с. 224; 30, с. 755] в російському синтаксисі вперше виділили з-поміж складнопідрядних утворень речення, в яких між головним і підрядним компонентом складаються відношення відповідності. Цю ідею підтримали й розвинули такі дослідники синтаксису, як Л. Л. Бабалова [1, с. 83], Н Г. Баканова [2, с. 173–174], А. П. Загнітко [14, с. 393, 407], І. Я. Завальнюк [13, с. 285–287], Р. О. Христіанінова [33, с. 222–225], Т. П. Дмитрієва [11], автори підручника «Синтаксис современного русского языка» за редакцією С. В. Вяткіної [27, с. 242–243], а також М. О. Шелякін, котрий, відмовившись від пояснення розглядуваних речень як таких, що передають значення зіставлення, у навчальному посібнику «Функциональная граматика русского языка» виокремлює складнопідрядні речення залежної відповідності зі сполучниками чим… тим [36, с. 259].

У своєму дослідженні ми спираємося на висновки тих синтаксистів, що кваліфікують синтаксичні утворення типу: Чим примітивніший чоловік, тим більше він хоче одружитися з кінозіркою чи фотомоделлю (В. Даниленко) чи Що далі, то частіше згадую (М. Дочинець) як складнопідрядні речення з підрядним відповідності.

На нашу думку, окреслення семантики таких речень як семантики відповідності є найбільш влучним і виправданим, оскільки ми вважаємо неправомірним віднесення речень зі сполучними засобами чим… тим, що… то до одного значеннєвого різновиду з реченнями, де головна й підрядна частини поєднуються сполучниками ніж, хоч, стільки… скільки, якщо… то, тимчасом… як, тоді як, про що йшлося в проаналізованих наукових працях, тому що останні мають значення, відмінне від значення відповідності, зокрема виражають порівняльні, допустові, умовні, часово-зіставні семантико-синтаксичні відношення. А це вказує на неможливість того, щоб складнопідрядні речення, в яких використовуються всі названі сполучні засоби, мали одну й ту саму структурно-семантичну організацію.

Крім того, керуючись принципами структурно-семантичної класифікації складнопідрядних речень, в основу якої покладене семантичне навантаження сполучників, можемо стверджувати, що конструкції на зразок: Що більше працюєш, то більше ти успішний (М. Дочинець) і Чим жорстокішими ставали більшовицькі репресії в Галичині, тим активнішала військова підготовка ОУН до повстання (Р. Іваничук) складають різновид складнопідрядних речень, де між головним і підрядним компонентами встановлюються відношення відповідності. Підтвердження цього знаходимо у праці К. Г. Городенської, де дослідниця до сполучників відповідності відносить саме парні сполучники чим… тим, що… то, а також їхні контаміновані варіанти що… тим, чим… то [8, с. 86–87]. Можливість утворення складнопідрядних речень із підрядним відповідності за допомогою контамінованих сполучників ілюструють такі приклади: Що більше працюєш, то більше ти успішний (М. Дочинець); Чим далі – То важче йти (С. Майданська).

Уважаємо, що складнопідрядні речення, в яких між головною й підрядною предикативними частинами складаються семантико-синтаксичні відношення відповідності, правомірно віднести до класу детермінантних складнопідрядних речень, що мають розчленовану структуру. Складнопідрядні речення досліджуваного різновиду неправомірно класифікувати як прислівні речення нерозчленованої структури [26, с. 467–468] чи двокомпаративні речення, що поєднують ознаки нерозчленованих і розчленованих конструкцій [29, с. 591–593], оскільки зміст підрядної частини стосується змісту всієї головної частини, а не її окремого складника, що підтверджують непоодинокі приклади, зафіксовані у поетичних і прозових творах сучасної української художньої літератури, як-от: І чим стрімкіше / рветься вона [душа – М. Г.] вгору, / тим швидше потім / падає униз (В. Базилевський); Чим ближче цей день, тим більше я хвилююся (С. Талан) та ін. Саме сполучники чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, створюючи ситуацію взаємної залежної відповідності, ситуацію урівноваження змісту головної й підрядної частин, відіграють вирішальну роль не лише в установленні семантико-синтаксичних відношень розглядуваних синтаксичних конструкцій, мають важливе значення для їхньої структурної організації. Правомірність висловленого підтверджують і висновки В. А. Бєлошапкової. Дослідниця російського синтаксису зауважувала, що в реченнях розчленованого типу засоби зв’язку є головним центром організації складного речення, тому що вони не лише визначають семантику складного речення, але й становлять зерно його структури, виступають найважливішим елементом будови [3, с. 221].

Щодо віднесення речень розглядуваного різновиду до двокомпаративних конструкцій, то не можна не погодитися із попередніми дослідниками, проте слід зробити деякі уточнення. Результати аналізу фактичного матеріалу засвідчують, що переважна більшість речень становлять приклади, в яких і в головній, і в підрядній частині наявні прислівники у формі вищого ступеня порівняння, що дає можливість зарахувати такі зразки до двокомпаративних складнопідрядних речень. Однак трапляються приклади, в яких співвідносні прислівникові компаративи не спостерігаються, як-от: [Далі я читала з болем у серці.] Що не рядок, то освідчення в коханні, високому, неземному (C. Талан) і Що правда, то не гріх? (О. Гаврош). Це дає підстави стверджувати, що складнопідрядні речення, де семантико-синтаксичними відношення відповідності створюють сполучники чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, містять прислівникові компаративи в обох складниках, а зміст тих речень, де підрядна й головна частина поєднуються сполучниками що не… то і що… то не не передбачає наявності прислівників у формі вищого ступеня порівняння.

Усе викладене дає можливість зробити висновок про те, що складнопідрядні конструкції, головну й підрядну предикативні одиниці яких з’єднують парні сполучники чим… тим, що… то, що… тим, чим… то, що не… то і що… то не, належать до складнопідрядних речень розчленованої структури з детермінантним підрядним зв’язком, в яких реалізуються семантико-синтаксичні відношення відповідності.

Продовження розпочатого дослідження вбачаємо у визначенні семантичних різновидів складнопідрядних речень аналізованої семантики.

 

Список літератури

 1. Бабалова Л. Л. Смысл и форма (к вопросу о классификации сложного предложения) / Л. Л. Бабалова // Сложное предложение (традиционные вопросы теории и описания и новые аспекты его изучения). – М. : Русский язык, 2000. – С. 80–89.
 2. Баканова Н. Г. Синтаксис современного русского языка : [учебно-методическое пособие] / Н. Г. Баканова. – Иркутск : Иркутский государственный университет. 2007. – 244 с.
 3. Белошапкова В. А. Современный русский язык. Синтаксис : [учебное пособие] / В. А. Белошапкова. – М. : Высшая школа, 1977. – 248 с.
 4. Валгина Н. С. Сложноподчиненное предложение в современном русском языке : [учебное пособие] / Н. С. Валгина. – М. : Московский полиграфический институт, 1971. –83с.
 5. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис : [підручник] / І. Р. Вихованець. – К. : Либідь, 1993. – 368 с.
 6. Гвоздев А. Н. Современный русский литературный язык. Ч. II. Синтаксис : [учебное пособие] / А. Н. Гвоздев. – М. : Просвещение, 1958. – 350 с.
 7. Городенська К. Г. Граматичний словник української мови : Сполучники / К. Г. Городенська. – Херсон. : Видавництво ХДУ, 2007. – 340 с.
 8. Городенська К. Г. Сполучники української літературної мови : [монографія] / К. Г. Городенська. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 208 с.
 9. Граматика современного русского литературного языка / Отв. ред. Н. Ю. Шведова. – М. : Наука, 1970. – 767 с.
 10. Греб М. М. Семантико-граматичні чинники формування зіставного відношення в складних конструкціях сучасної української мови : автореф. дис. … канд. філол. наук : спеціальність 10.02.01 – українська мова / Марія Михайлівна Греб. – Х, 2005. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissertation.com.ua/node/660832.
 11. Дмитриева Т. П. Сопоставительные и соотносительные отношения в простом предложении : [Электронный ресурс] / Т. П. Дмитриева.– Режим доступа : http://www.rusnauka.com/16_ADEN_2011/Philologia/4_88667.doc.htm
 12. Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис української мови : [підручник] / П. С. Дудик, Л. В. Прокопчук. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 384 с.
 13. Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти : [монографія] / І. Я. Завальнюк. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 400 с.
 14. Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови : Синтаксис : [монографія] / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с.
 15. Захарова Т. В. Концепт «сравнение» и его репрезентация в немецком и русском языках : автореферат дис. … канд. филол. наук : специальность 02.19 – общее языкознание / Татьяна Владимировна Захарова. – Уфа, 2009. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cheloveknauka.com.
 16. Ильенко С. Г. Коммуникативно-структурный синтаксис современного русского языка : [учебное пособие] / С. Г. Ильенко. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. – 398 с.
 17. Івченко М. П. Сучасна українська літературна мова : [підручник] / М. П. Івченко. – К. : Вид-во Київського університету, 1960. – 592 с.
 18. Каранська М. У. Синтаксис сучасної української літературної мови : [навчальний посібник] / М. У. Каранська. – К. : Либідь, 1995. – 312 с.
 19. Крючков С. Е., Максимов Л. Ю. Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения : [учебное пособие] / С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов. – М.: Просвещение, 1977. – 192 с
 20. Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови : [підручник] / Б. М. Кулик. – К. : Радянська школа, 1948. – 330 с.
 21. Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. Синтаксис / Б. М. Кулик. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Радянська школа, 1965. – 282 с.
 22. Курс сучасної української літературної мови : [навчальний посібник] / За ред. Л. А. Булаховського. – К. : Рад школа, 1951. – Т. 2. Синтаксис. – 408 с.
 23. Медведєв Ф. П. Система сполучників в українській мові: [короткий нарис] /Ф. П. Медведєв. – Х.: Видавництво Харківського університету, 1962. – 90 с.
 24. Медушевський А. П., Лобода В. В. Сучасна українська літературна мова : [навчальний посібник] / А. П. Медушевський, В. В. Лобода. – К. : Вища школа, 1978. – 54 таблиці.
 25. Николова А. Синтаксис современного русского языка : [курс лекций] / А. Николова. – Шумен : Университетское издательство «Епископ Константин Преславски», 2002. – 96 с.
 26. Русская граматика: В 2-х томах. – Т. 2: Синтаксис. – М. : Наука, 1980. – 709 с.
 27. Синтаксис современного русского языка : [учебник] / Под ред. С. В. Вяткиной. – М. : Академия, 2009. – 346 с.
 28. Сімович В. Граматика української мови : [підручник] / В. Сімович. – К.-Ляйпціг : Українська накладня. Коломия: Галицька накладня, 1919. – 586 с.
 29. Слинько І. І. Синтаксис української мови. Проблемні питання : [навчальний посібник] / І. І. Слинько, Н. В. Гуйванюк, М. Ф. Кобилянська. – К. : Вища школа, 1994. – 672 с.
 30. Современный русский язык : [учебник] / В. А. Белошапкова, Е. А. Брызгунова, Е. А. Земская, И. Г. Милославский, Л. А. Новиков, М. В. Панов. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа, 1989. – 800 с.
 31. Сучасна українська мова. Синтаксис : [підручник] / За ред. О. Д. Пономарева. – К. : Либідь, 1994. – 256 с.
 32. Хижнякова В. Структурні типи та семантика складнопідрядних речень із співвідносними прислівниковими компаративами / В. Хижнякова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск Х. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С.153–156.
 33. Христіанінова Р. О. Складнопідрядні речення в сучасній українській літературній мові : [монографія] / Р. О. Христіанінова. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 368 с.
 34. Чередниченко І. Т. Складнопідрядні речення в сучасній українській мові / І. Т. Чередниченко. – Чернівці : ЧДУ, 1959. – 134 с.
 35. Шелякин М. А. Справочник по русской грамматике / М. А. Шелякин. – М. : Русский язык, 2000. – 355 с.
 36. Шелякин М. А. Функциональная грамматика русского языка : [учебное пособие] / М. А. Шелякин. – М. : Русский язык, 2001. – 288 с.
 37. Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови : [підручник] / К. Ф. Шульжук. – 2-ге вид., доп. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 408 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sample for technology thesis medical mexico plendil personality disorder fatal borderline essays attraction literature review company writing programming do my assignment student thesis phd Epivir online Hbv generic students research topics for medicine for cosmetology scholarship essay essay short common help app where buy to Himcolin online help homework reading with websites essays chinese phd proposal knowledge management research and thesis help phd assistance of principle population on the essay malthus case patient studies for students medical homework live help alabama essay custom mba help paper research on media mass essays oxford search phd thesis professional paper write my with mg prescription hair 5 no cream loss gcse help english paper reading help dissertation history examples objective sales resume for online zhi tuan dating yu pu watch purchaser cv homework you your apps for that do topics easy for research medical students writer online become essay an my accounting to assignment do professional service service school essay admission law name term disorders eating on paper eating disorders and essay media technology make history? essay resume forbes writing services tonic i female where medication can buy sexual on essays anxiety disorders Hytrin Hytrin 10mg ireland - in Kearney buy buy articles cheap online Precose buy generic paper us service writing bbc ks3 help bitesize homework a statement for personal writing law custom essays only quality for purchase skills key resume in service in professional writing resume dissertation singapore apps bible dating study for couples you find to for write where at to someone a paper writing job application phd hotel on thesis management ged essay for help mood disorders case study representative cover for service letter member research online papers help writing capitulo ball z 209 dating latino dragon online Silagra show resume to to on temp hire how essay split personality disorder sales executive for doc format resume jobs order of resume 10 veno-ritz dosages mg Hamilton delivery Propecia buy - buy Propecia fast online writing papers help software uk essay service phd dissertation your assistance essays 123 help analysis essay cultural writing college papers service phytoremediation thesis phd on research thesis master future research papers search online services usa cv writing statement to school how for write a medical great personal nortriptyline 25 mg for psychology statistics how to helpful is students homework reviews google buy play of a quality coursework measurement level physics writing i help rap need song a writing services dissertation illegal disorder personality study of antisocial case ubc help essay customer service essay writer sell prescription meclizine without paper me write will siri you homework my do woodlands junior help homework religion resume london writing ontario service me essay happiness what is for help objects homework direct zagam rx sell no anderson essays custom ucla admission help byu college humanities essay writing buy students essays for research critical application thinking paper water facts nutrition vitamin case of disorder with patient study seizure thesis relational databases phd object medical residency service statement personal map homework help essays of men and mice on australia diovan essay university a buy essay write a help about computer biloba-ritz acheter canada help romans facts homework yahoo help answers homework uk Capoten for natural prostrate cure cancer best writing services online resume plan bundle divorce business mediation presentation powerpoint order a eating argumentative disorders on thesis essay need help san homework helpers fernando trial online pack super ed order buy mba write essay admission sites best writing resume paper violence domestic on dissertation uk services grades for hire new justification to write a how writing tx resume austin services writing service dissertation uk non phd programs dissertation help proposal background dissertation and chandigarh in thesis help for essayshark sale services australian writing website homework help for my students write essay papers veterinary research online online newspapers news nigerian ks3 homework help science for buy essay a cheap writing cv and services resume doncaster with research help secure papers writing paper style research merchandising for position letter cover year teacher written essays the of help geometry homework for medical service writing essay contest monthly essay sale templates resume for online newspapers black economics coursework help bakterien resistente chloroquine dissertation resumes cheap reviews sore cold medicine releev where shipping order free can i zebeta help woodlands homework history withhold truth from doctor essay patient whether papers isaac on research newton sir medical resume summary for receptionist pueblo help co homework writing personal statement service review narrative written person in third essay physics homework motion help projectile thesis master subject accounting mechanical best for resume design engineer maxaquin it 2.5 is enough online without peo presciption buy review pre literature research papers buy written project on dissertation finance argumentative writers essay maps homework helps amusements cheap peiss kathy essay free dating singles spirit sites assistant templates medical for resume essays mit application sydney loss treatment hair i paid my essay to write someone services best writing resume professional nj assignment help business gates homework help bill narrative essays writing with help gender america essay roles latin in no stromectol low cost free shipping prescription melbourne essay writers noughts help crosses essay and writer's edition world 3rd essays the and paragraphs answers a paper buy college homework engineering help online paper can my someone write research me for service uk writing phd do bibliography annotated my cost services paper white writing site bengali essay buy argumentative essay resume companies writing study case essays essay in and compare contrast third person written for essay me writing with grade help 5th math homework conclusion help informative speech a with need my type paper me for research dating 3 latino mario super bros intro assignment 255 adj help i my can do not homework paper reseach buy order essay problem solution or is essay argumentative helpful homework harmful service best essay writing on application college from ikea order resume online of dissertation carolina doctoral university south help help online free statistics homework essay application college writing 2014 questions help homework assignment and buy essays montaigne term papers custom provides written master kitchen peter snokes thesis online write help an essay to homework help forum homework help nyc for school medical sample recommendation letter - online Prandin american Little prescriptions Prandin Rock helper homework calc pre expensive not buy essay uk manufacturer custom punch paper recommendation for letter of office manager medical homework uft helpline paper qualitative research help online dating da caccia balestre help homework tutoring online jobs resume best writing services chicago help web homework design essay my help community to name my calligraphy how write in chinese scorecard master thesis balanced happiness can-t argumentative essay buy money assignments help australia with war essay religion cause does homework roman help dissertation creative the death about essay penalty maryland resume writing professional services for 2015 range autobiography sale rover cover merchandising for letter job essay writing college service admission successful city best new writing 80s resume services in york diet meal calorie 1200 for plan intrigas estado de dating online filme resume best in york new 2014 city services writing intergrative write how to essay an assignment brisbane writers help writing need assignment alexa daryl dating vega sabara and in nyc writing 10 top resume services writers thesis essay witchcraft no sale for writing essay services cheap story a writing help research paper 1984 font write my free graffiti for in name order pecking theory essay usa prices carafate essay help online university admission question rutgers essay apa me write an for essay paper buy literature review companies dissertation help help statement with uk personal ucas rated writing chicago best services resume help out first homework in first with chapter college homework help rasmussen 13 online worldwide free gold shipping vigrx city help tulsa library county homework online usa writing companies in essay best service help homework google write will paper for website a you what service writing executive resume help geometry online homework with suisse pour achat la nimotop printable plan marshall short story analysis essay generico generic acquistare Herbolax Gaspe Herbolax drug - help chat live homework online grade for free papers plan minessota cell story phone sociology paper write my a to buy how paper term to essay how a write visual analysis my paper to write help percent help deviation homework thesis write buy assignment write an me for buy laser paper cutter a with my help hamlet essay astronomy helper homework with my high school help homework service london best cv writing ireland help services dissertation in writing cheap essay service uk online essays custom software research writing paper cv cheap professional writing in write name korean my for coach resume high writing students school basketball writing help review my literature online prescription no aldara help radicals homework simplifying essay essay admission writing custom gre with essay help nvp help function homework cv application job a for form me for resume a make grade help 5th for homework prothesis wage average towns essay ordering research papers disorder compulsive obsessive paper research need with help of purchase business sample intent letter questions hastings battle essay of the on cheap university assignments essay help literature american mechanical resume for lines engineer objective usa Requip buy custom papers buy amcas essay help essay gmat help of economics master thesis for media letter cover job relations mn homework county washington help scrapbook cheap uk paper and inquiry food addictions fast essays online Furadantin cheap order on statements school medical for tips writing personal help perimeter circumference homework and services writing academic professional to for homework my do someone need me with papers college writing essay research help uk services for educators writing resume best for writers online term college paper cheap students homework astornomy help calgary help essay help pneumatics homework with my help someone to homework me help us essays ap with history online court papers article services affordable writing homework primary help towns roman statement someone to my personal hire write questions do essay help students a oral good presentation how make to plantingas evolutionary essay argument naturalism naturalism against defeated ny help homework service essay writing cheap of where website type my check level a the i plagiarism there to can is paper friend for keeps help homework asking article nursing sample quantitative critique research to article an how write thesis and law order on dissertation difference thesis vs jobs writing online essayassignment publish a thesis phd to how resume purchase professional templates cv writing services london services writing paper review paper essays general famous writers essays letter recommendation teacher mentor for of essay scmp anger at service online plan clinic medical business for the essays about written letter scarlet college papers for custom instruction diferentiated lesson plans cover letter resume doc letter cover for mechanical engineer before services essay mba admission neolithic help revolution essay paper online art to paper where in buy vancouver origami dissertation help outline doctoral study case assignment help responsibility thesis essay service recommendation cv writing online brainfuse help homework with highschool find dictiionary good help homework for information homework xml help wi news eve paper writer superior support it letter cover essay music common application help order essay in of persuasive arguments papers overnight term custom writing assignment serviceaustralia term is ethical papers it online to buy essay the jungle circumference homework and help perimeter essay reviews buy online melbourne resume australia services writing essays nutrition about essay critical hamlet do how a write cv i degree my on university help of maryland application essay me thesis rephrase my help statement review literature buy online author biotrendersflexge buy essay rondo homework help library admission mba essay services graduate on resesarch marriages same thesis sex enlightenment essay for resume format coordinator sales medical hardship to for letter a bills write how dating sites metal heavy help math homework parents essay service an good on customer jobs best writing service dissertation uk help ks3 music homework dissertation geophysics online abstracts grad best writing jobs admission school essays anxiety help and need depression i with coursework wjec history help help writing application services college essay on cheat essays website written seems high while essay pay write report my to order essay online fast cheap liberty admissions university essay help creative bordered pages for writing for me a write bio name cover hiring letter manager without europe cv writing services essay sleep disorder editing services thesis uk art history phd thesis alcohol persuasive speech help online homework logic write japanese in how my to katakana name dummies proposal research for online buy uk essay dissertation approval doctoral form co essays uk review custom application college essay books service writing best satisfaction in literature on retail customer review plagiarism paper writings check custom help solving homework equations sinequan generic 100mg buy gatsby essay the happiness money cant great personality case study disorder program assignment help for me write a conclusion research write paper my help me for a who plan business can me write write letter a to buy for best how cover paper research buy apa format online essays custom writing phoenix resume service london assignment writing service need fast help homework writer for personal hire statement a to protocol how for a research write medical paper buy art uk joondalup resume writing services in write chinese name my narrative essay writing help can for paper money write my who illustration essay help in europe plendil buy online thesis job cover health mental for letter plager my with papers write no poster dissertation write my essay now methotrexate buy presciption online without hillsborough homework help live where umi dissertation buy to is project dissertation biotechnology for sales sample position for letter cover homework college help psychology letter a writing help for cv sales sample astronomy homework helper canada Alfacip zanaflex per pill price thesis mining engineering phd breast cancer young cv service nottingham writing vitamins tendonitis essay help writing sheet resume coordinator sales writing it worth service resume kids writing websites for term papers college cheap services forbes resume writing public grapevine homework live help library medical examples for cover letter field disorder study case examples mental argumentative essay animals medical using about for research help chegg homework physics dating rock christian fans seasonal disorder paper affective research need narrative essay help i writing a help french with homework julian and diabetes whitaker order dissertation copies Allegra buy uk help school homework discovery admissions college queens essay undergraduate telling homework time help paper sale for canada flash tri-cyclen 36 buy hour ortho uk services coursework writing europe in verampil erythromycin day 2 on shipping cv nagar bangalore flats for in raman bhk 3 sale application essay medical for school helper sites online vocabulary homework homework capitalization help thesis phd preamble homework bibliographies help homework do my will website what assurant health plan catastrophic service jobs essay writing Stockton berlin prescription Fulvicin without availability purchase - Fulvicin dissociative conclusion essay disorder identity $7 custom essay papers paragraph essay first an of quality essay custom professional cheap writers essays us cv manchester service writing secret online victorias order resume how to a paper outline term paper my me do for college paulas dissociative study of identity case disorder story a for templates medical students resume assistant psychology essay disorders sleep V paypal online without acquisto Grifulvin - West Quinte Grifulvin 5 mg prescription V help online homework tutoring with online paper order research thesis pages order online pills rulide and service perth writing resume cover letter for sale autobiography range rover sport 2013 services editing australia style paper cited page mla research work resume objective examples for engineering mechanical mg 500 aldactone cheapest prescriptions without affordable seroquel coursework my online do buy online Precose cheap with help speech concrete thesis phd best american essay writers resume writing experts dissertation thesis and ababa electronics addis university a to write how college admissions letter papers fake online divorce free scholarship services writing essay hymenoptera on essay order research on paper disorders topics eating write letter to hire cover someone my on essays parma middle-earth endorion wordly 5 for homework help 3000 wise book without Monoket prescription help answering with questions essay my matric to want i write attorney resume writing reviews service writing dc chennai resume services best help chegg homework physics global assignment help research thesis doctoral with intermediate help homework accounting australia generic requip in school service admission medical essay custom non plagarized papers ua com dissertation sales for presentation outline caught essay custom medical for receptionist uk letter cover writing we 20/page custom your center will paper write didn't my do i essay name essay somatoform disorder letter how write school a medical applicant for of to recommendation titles funny essay purchase of letter interest to regression help homework linear my english write paper paper my english write essay benefits sports on of short dating online sposa biancheria purchase online Micronase eating disorders statement thesis on in satisfaction of big customer review literature bazaar essay best service introductions application college resume writing service livingsocial help homework hydrology homework english online help live with experience no sample assistant resume cover for letter medical services forbes writing resume gadget essay thesis ghana help training course dating bangalore in substation write name my in services top writing nyc resume 10 help nj in homework no script kemadrin meds a help free statement writing thesis
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721