СКЛАДНОНУЛЬСУФІКСАЛЬНІ АД’ЄКТИВНІ ДЕРИВАТИ З ПЕРШИМ ЧИСЛІВНИКОВИМ ТА ДРУГИМ ІМЕННИКОВИМ КОМПОНЕНТОМ З СЕМОЮ «ЗВУК»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’371.623: 811.161.2’373.611

О. І. Мізіна

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СКЛАДНОНУЛЬСУФІКСАЛЬНІ АД’ЄКТИВНІ ДЕРИВАТИ З ПЕРШИМ ЧИСЛІВНИКОВИМ ТА ДРУГИМ ІМЕННИКОВИМ КОМПОНЕНТОМ З СЕМОЮ «ЗВУК»

Стаття містить аналіз дериваційних, структурно-семантичних і функціональних можливостей узуальних ад’єктивних композитів та індивідуально-авторських прикметникових новотворів з матеріально не вираженим суфіксом з першим числівниковим та другим іменниковим компонентом, що вказують на звучання та звукову наповнюваність. З’ясовано їх місце, роль та сфери функціонування в сучасній українській мові.

Ключові слова: нульовий суфікс, формант, нульсуфіксальний спосіб словотвору, узуальний дериват, ІАН (індивідуально-авторський новотвір), ад’єктивний складнонульсуфіксальний композит, мотивований, напівмотивований, немотивований дериват.

 

Статья содержит анализ деривационных, структурно-семантических и функциональных возможностей узуальных адъективных композитов и индивидуально-авторских новообразований с материально не выраженным суффиксом с первым числовым и вторым именным компонентом, указывающие на звучание и звуковую наполненность. Выяснены их место, роль и сферы функционирования в современном украинском языке.

Ключевые слова: нулевой суффикс, формант, нульсуффиксальный способ словообразования, узуальный дериват, ИАН (индивидуально-авторский неологизм), адъективный сложнонульсуффиксальный композит, мотивированный, полумотивованный, немотивированный дериват.

In this article there have been outlined derivational, structural-semantic and functional possibilities of usual adjectival composites and individual authorial adjectival neologisms with no materially expressed suffix, that have the first numeral and second substantive component, which indicate the sound and sound content. There have also been discovered their place, role and scope of functioning in the modern Ukrainian language.

The Key Words: zero suffix, formant, method of derivation with zero suffix, usual derivative, IAN (individual authorial neologism), adjectival complex composite with zero suffix, motivated, half-motivated, non-motivated derivative.

У сучасній морфології та словотворі широко висвітлена сутність термінів «нульова морфема» («нуль-морфема», «морфемний нуль»), «нульовий формант», «нульовий афікс» тощо. Лінгвісти на всіх мовних рівнях відзначають існування поняття нуля як необхідного чинника організації системних відношень у мові, однак умовність цього терміна очевидна. Г. Циганенко зазначає, що морфема загалом не може бути нульовою, оскільки «матеріальне й ідеальне в морфемі (як і в слові) утворюють діалектичну єдність». Більш адекватними сутності цього поняття вона вважає назви на зразок «нульовий показник морфеми», «морфема з нульовим звучанням», «морфема (афікс) з нульовою формою вираження» та ін. Існуюче в лінгвістиці поняття «нульове закінчення» треба пояснювати як закінчення, не виражене звуком (не позначене буквою) [12]. Однак вимога компактності, стислості як важливої ознаки терміна робить можливим використання терміна «нульовий суфікс», «нульсуфіксальний дериват», «складнонульсуфіксальний дериват», «нульсуфіксальний спосіб словотвору», «складнонульсуфіксальний спосіб словотвору» та ін.

Нульовий суфікс прикметника – історично обґрунтована морфема, що здавна вважається повноправним компонентом українського морфемікону. Разом із закінченням він є важливою складовою частиною словотворчих формантів сучасної української мови, які утворюють розгалужену систему словотвірних типів. Складнонульсуфіксальні ад’єктиви утворюються шляхом основоскладання, обтяженим суфіксацією (формант – порядок слідування основ, єдиний наголос, інтерфікс (або без нього), нульовий суфікс, закінчення).

Серед структурно-семантичних типів композитів з матеріально не вираженим суфіксом досить продуктивним як в узусі, так і серед ІАН є утворення з першим числівниковим та другим іменниковим компонентом в яких вказується на звучання та звукову наповнюваність.

За значенням постпозиційного компонента досліджувані складнонульсуфіксальні ад’єктивні деривати поділяємо на дві групи: 1) із другим соматичним компонентом (вуста, горло, рот, язик та ін.); 2) із другим несоматичним  компонентом (голос, грім звук, стук та ін.). Іменникові  основи -голосий -громий -звукий, -зикий, -стукий, що вказують на звучання та звукову наповнюваність, мають в основі назву несоматичного поняття, але, як видається, за значенням вони синонімічні до основ -устий та -язикий, в яких актуалізується сема «джерело звуку», тому відносимо всі композити з семою «звук» до однієї лексико-семантичної групи (ЛСГ).

Дотепер ад’єктивні композити з матеріально не вираженим формантом зокрема і деривати досліджуваного словотвірного типу, утворені за структурою  «Ч + І + нульовий суфікс + закінчення -ий» взагалі, не були предметом спеціального дослідження, чим і зумовлена актуальність обраної теми.

Матеріалом для дослідження послужила картотека, укладена шляхом суцільної вибірки зі Словника української мови (СУМ) [10] (узуальні одиниці), словників інновацій [2; 4; 7; 8; 11] (композитні новотвори).

Мета статті – виявити активність вживання складнонульсуфіксальних ад’єктивних дериватів з першим числівниковим та другим іменниковим компонентом з семою «звук», специфіку їх функціонування у мові, дериваційні, структурно-семантичні та функціональні можливості.

Ступінь вивченості проблеми. Композитні деривати з першою числівниковою основою вже були предметом вивчення в роботах українських дослідників, зокрема З. Олійник [6] та О. Селіванова [9] вивчали їх у зіставленні з моделями російської мови, С. Бронікова складні слова з першою числівниковою основою розглядала у функціонально-семантичному полі квантитативності [1]. Ці деривати посідають вагоме місце серед досліджуваних складнонульсуфіксальних ад’єктивних дериватів із огляду на їх численність. Аналізуючи такі слова в загальному масиві композитів, більшість мовознавців називає їх дериватами, що утворилися шляхом композиції основ без участі афіксів (Г. Вокальчук, Н. Гаврилюк, О. Жижома, О. Рудь та ін.). Отже, з огляду на формант, до складу якого входить нульовий суфікс, ці композити не вивчалися.

Виклад основного матеріалу. Застосування методу перифраз при дослідженні дериваційно-номінативних процесів в ад’єктивних складнонульсуфіксальних утвореннях дало змогу встановити синтаксичні кореляти, що визначають формальну похідність, та з’ясувати семантичну похідність, а також встановити відношення між твірними та похідним словом, між формантом та твірною основою, зокрема виділити мотивовані, напівмотивовані та немотивовані деривати (за методикою Н. Клименко) [5, с. 51–52]. До мотивованих відносимо слова, що вільно перифразовуються в речення, виникають як сума значень компонентів, поєднаних у слові за певною словотвірною моделлю, схемою (одноголосий, двоголосий, чотириголосий — це «той, який виконується одним, двома, чотирма голосами»); до напівмотивованих — ті, для перифразування яких потрібні додаткові слова, що не фіксуються в основі деривата, наприклад: стоголосий, тисячоголосий, мільйонноголосий, багатоголосий. До них можна застосувати перифрази «з великою кількістю звуків, голосів» [10, Т. 9, с. 725]; до немотивованих відносяться лексеми, для перифразування яких необхідні слова, що не фіксуються в основі деривата, напр., вузьколобий не просто «той, хто має вузький лоб», а «той, хто не може піднятися вище своїх особистих або класових інтересів; обмежений», але серед досліджуваних складнонульсуфіксальних ад’єктивних дериватів немотивованих композитів не виявлено.

Найбільшу підгрупу композитів з матеріально не вираженим афіксом, які вказують на звучання та звукову наповнюваність, складають мотивовані моносемантичні деривати з постпозиційною основою -голосий, у яких формальна і семантична похідність збігаються: одноголосий, двоголосий, чотириголосий: Якщо раніше переважав одноголосий і двоголосий спів, то нині з’явилися акапельні чотириголосі (з журналу) [10, Т. 5, с. 633].

Н. Клименко зазначає, що композит одноголосий зрідка виступає не тільки у функції антоніма до двоосновного деривата багатоголосий, що виражає неозначену кількість, а й як антонім до прикметника різноголосий, що описує якісну своєрідність голосів, а прикметники з основою різно- корелюють з композитами, де є елемент одно- у значенні «той самий, однаковий», яке вони заперечують, висуваючи на перший план якісну і кількісну неоднаковість предметів [5, с. 211].

Мотивовані нульсуфіксальні композити, що вказують на ознаку за віднесенням до звучання, звукової наповнюваності з постпозиційною основою –голосий вживаються в музичній термінології: одноголосий вокал, двоголосий спів, різновид багатоголосого (найчастіше чотириголосого) хорового виконання, різноголосий хор.

До напівмотивованих відносимо композити, де поєднані числівникові основи сто-, тисячо-, мільйонно-, багато- з несоматичним компонентом. В індивідуально-авторському словотворі найбільш поширеними є складові сто-, много-, мільйонно-, тисячо-, це пов’язано не з конкретним означуванням числа, а з їх метафоризацією, переносним їх вживанням у значенні необмежено великої кількості. Ці композити полісемантичні: 1) «той, що складається із ста або багатьох голосів, утворений багатьма голосами, звуками»: стоголосий пташиний хор, стоголосий щебет, багатоголосий гомін; 2) «той, що виконується багатьма голосами»: стоголоса, тисячоголоса пісня, стоголосий, багатоголосий спів; 3) «той, що здатний утворювати цілу гаму звуків»: стоголоса кобза, стоголосі сурми, стоголоса луна; 4) «сповнений багатьма голосами, звуками»: стозвука весна, тисячоголосий ліс, стозвукий салют, стоголоса осінь; 5) «галасливий, гомінкий»: стоголосий гомін, гамір, стоголосе птаство, стоголосий натовп, стоголоса родина; 6) «той, що поширюється багатьма людьми (про чутки, плітки та ін.)»: стоголоса звістка [10, Т. 1, с. 80], [10, Т. 9, с. 724]. Усі шість ЛСВ синонімічні між собою, оскільки семантика точної кількості згасає, натомість актуалізуються семи невизначено великої кількості чи потужності.

Найчастіше узуальні складнонульсуфіксальні ад’єктиви, що виражають неозначено велику кількість голосів та звуків, уступають у дистрибуцію з іменниками, що також мають сему «звук» (спів, хор, пісня, щебет, гомін, весна тощо), і можуть слугувати засобом вираження позитивного ставлення автора до зображуваних явищ чи мають нейтральну оцінність: Вітаю день осіннього приносу, Як оберну я в пісню стоголосу Свою – до краплі – силу молоду! (Д. Павличко) [8, с. 147–148]; Раптом коло самого села луною вдарила в усі кутки багатоголоса, урочиста, хвилююча пісня (С. Васильченко) [10, Т. 1, с. 80]. У дистрибуції з іменниками гамір, крик, стогін, юрба тощо складнонульсуфіксальний  ад’єктивний дериват із другою іменниковою основою -голосий набуває негативної оцінності: Світить вогнем Хрещатик, прапор в вітрах полоще, Юрб стоголосих гамір глушить кленова тиш (А. Малишко) [8, с. 247–248].

На звучання та звукову наповнюваність указують узуальні складнонульсуфіксальні ад’єктивні деривати із другою іменниковою основою, що містить сему «соматичне поняття» -устий (стоустий, тисячоустий), -язикий. (стоязикий, многоязикий): До композитів з іменниковою основою -устий можна застосувати перифрази «який поширюється великою кількістю людей» або «утворений великою кількістю уст»: стоустий крик (В. Стус) [2, с. 434.], стоустий прокльон (М. Рильський) [8, с. 169]; тисячоустий гамір (П. Тичина) [10, Т. 10, с. 127], У синонімічні відношення з цими композитами вступає узуальний складнонульсуфіксальний ад’єктивний дериват стоязикий у значенні  «утворений багатьма голосами, звуками (про галас, гомін та ін.)» [10, Т. 9, с. 741]: Природи гомін стоязикий Заполонив поля, гаї… (П. Дорошко) [2, с. 431] та індивідуально-авторський складнонульсуфіксальний ад’єктивний дериват многоязикий у тому самому значенні: Де ніч бреде собі до старості Крізь шум юрби многоязикої, Де ходять хлопці окуляристі, Пізнавши мудрості великої (А. Малишко) [4, с. 81].

Узуальний складнонульсуфіксальний ад’єктивний дериват стоязикий та індивідуально-авторський складнонульсуфіксальний ад’єктивний дериват многоязикий можуть уживатися в значенні – «різномовний»: В гомінливий, стоязикий порт Нас море принесло широке (М. Рильський) [10, Т. 9, с. 741]; Над нами вдарив лопіт крил великих І знявся над ланами дивний шум. Ми звідували книг многоязиких(В. Пачовський) [8, с. 83]; а також мати додатковий відтінок «багатонаціональний»: І мій загін мінерів – Лиш частина Многоязикої єдиної сім’ї… (П. Воронько) [8, с. 197]. Синонімічного значення набуває індивідуально-авторський складнонульсуфіксальний ад’єктивний дериват многозикий (← зик (розм. «різкий, дуже голосний звук; крик, галас» [10, Т. 3, с. 566]): Течіть, народи многозикі, Поміж пустель, Степів, Дібров… (М. Вінграновський) [2, с. 281].

Напівмотивовані композити із компонентами сто-, тисячо-, мільйоно- виявляють тенденції метафоризації через гіперболізацію першого компонента числівника з конкретно великим значенням. В індивідуально-авторському складнонульсуфіксальному ад’єктивному дериваті сполучуваність таких основ може мати оказіональний характер, оскільки часом сполучаються непоєднувані основи, зокрема друга є основою іменника, що називає необчислюване поняття, напр., стогромий, мільйонностукий: В стогромому хоралі труба замовкла вдалині (Ю. Клен) [2, с. 432]; Свічки каштанів, йду до вас на прощу, В мільйонностукий влунююся брук (М. Озірський) [2, с. 278].

Умовно до цієї ЛСГ можна віднести й індивідуально-авторський складнонульсуфіксальний ад’єктивний дериват багатобджолий, що, крім звукової наповнюваності, означує наявність великої кількості комах: Прощання друге вже з тобою, воле, й останнє! Бо тоді, в гніздо схололе, надія привертала знов: ревком перезвіріє, – й скоро в поле, навік роменне та багатобджоле, прийди під голубий покров… (В. Барка) [8, с. 158].

Із семою «звукове враження» також пов’язані ІАН, що означують властивість живої істоти утворювати звук та за другу основу мають іменники-соматизми, які номінують мовні органи людини – горло, рот, язик. Усі вони мають пейоративну конотацію, яка зазвичай посилюється іменниками-дистрибутами вий, плач, тужіння, ридання, галас, крик та ін.:… але стримать той гук не міг одноротий шалений вий… (М. Семенко) [2, с. 320]); Гріх – жити в одногорлому плачі, в тужінні одногорлому, в радінні гріх жити одногорлому, в падінні дозволено прожити (В. Стус) [11]; Не будьмо ж пасивні! Пролунаймо тисячоротим гаслом: Школу нової людини — масам (І. Гаденко) [2, с. 446]; Удар. Удар. Іще один. Удар — ховай, нахарапуджений огромом, заждалу шию в плечі. Заховай багатогорлий крик в морській безодні (В. Стус) [4, с. 10]; Пісні, о, стороті прокляті пісні! Вас мучу я, й ви мене мучте! (М. Бажан) [2, с. 436].

Зазвичай складнонульсуфіксальні ад’єктивні композити, як узуальні, так і ІАН, компонуються з двох твірних основ, але серед індивідуально-авторських — із числівниковою основою трапляються й трикомпонентні оказіоналізми. Як зазначає О. Жижома, для таких утворень у семантичному відношенні характерне збільшення інформації на одну одиницю плану вираження. Складові подібних утворень доповнюють одна одну, виникає своєрідне співіснування назв кількох взаємоуточнювальних якостей: «Нехай в твій кпин стобальнобасим маревом впаде прокльон мій…» (А. Григоренко) [3, с. 159]; І знов живе, лютує звір Стотисячоголовий (М. Вороний) [8, с. 64] (композит стотисячоголовий утворений за регулярними мовними моделями); Лиш подив-спів Весни зростав І всіх в симфонії єднав Кількамільйоновоголосій (А. Казка) [2, с. 245] (в основі ІАН кількамільйоновоголосий, до якого можна застосувати перифраз «той, що має кілька мільйонових голосів», лежить оказіональна сполучуваність слів – прикметник «мільйоновий» в українській мові не існує).

Висновки. Серед структурно-семантичних типів композитів з матеріально не вираженим суфіксом досить продуктивним як в узусі, так і серед ІАН є утворення з першим числівниковим та другим іменниковим компонентом, в яких актуалізується сема «джерело звуку». Серед них існують композити, що в постпозиційній основі мають як соматичний, так і несоматичний компоненти, переважають напівмотивовані ад’єктиви з числівниковими основами сто-, тисячо-, мільйонно-, багато-, в яких відбувається нейтралізація значення конкретної кількості. Найчастіше ці деривати вступають у дистрибуцію з іменниками, що мають сему «звук». Немотивованих композитів серед них не виявлено. Семантично ускладнені композити є оригінальним художнім засобом твору й виконують експресивно-оцінні функції.

У перспективі передбачено проаналізувати складнонульсуфіксальні ад’єктивні деривати з дієприкметниковим, дієслівним, прислівниковим і займенниковим компонентами.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бронікова С. А. Функціонально-семантичне поле квантитативності в сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» [Електронний ресурс] / С. А. Бронікова – Одеса, 2004. – 17 с. – Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/inode/6727.html
 2. Вокальчук Г. М. Короткий словник авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття // Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект) : [монографія] / Г. М. Вокальчук ; за ред. А. П. Грищенка. – Рівне: Науково-видавничий центр «Перспектива», 2004. ― С.94–491.
 3. Жижома Оксана. Роль оказіональних прикметників у формуванні поетичного дискурсу / Оксана Жижома // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / [укл. А. Загнітко (наук. ред.) та ін.] ― Донецьк : ДонДУ, 2009. — Вип. 18. ― С. 156–161.
 4. Колоїз Ж. В. Тлумачно-словотворчий словник оказіоналізмів / Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг: ТОВ «ЯВВА», 2003. – 168 с.
 5. Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові / Н. Ф. Клименко – К. : Наук. думка, 1984. – 251 с.
 6. Олійник З. П. Складні слова з початковим нумеративним компонентом в сучасних російський та українській мовах / З. П. Олійник // Проблемы словообразования русского и украинского языков : [сборник статей]. – Киев–Донецк : Издательское объединение «Вища школа», 1976 – С. 144–151.
 7. «Регіональний» словник поетичних неолексем (Рівненщина) / [відп. ред. Г. М. Вокальчук]. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Острог: Вид-во НаУ «Острозька академія», 2008. – 192 с.
 8. Рудь О. М. Поетичне слововживання складних прикметників та дієприкметників / О. М. Рудь – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2001. – 270 с.
 9. Селіванова О. О. Складне слово: мовні моделі світу (основи зіставної композитології російської та української мов) / О. О. Селіванова. – Черкаси : Вид-во ЦНТЕІ, 1996. – 297 с.
 10. Словник української мови : [в 11 т.]. – К.: Наукова думка, 1970–1980.
 11. Словник поетичної мови Василя Стуса [Електронний ресурс] / [укладач Леся Оліфіренко] — Режим доступу : http://ukrlife.org/main/minerva/slovnykstus.htm
 12. Цыганенко Г. П. Состав слова и словообразование в русском языке / Г. П. Цыганенко — К. : Радянська школа, 1978. — 152 с. — С. 13–14.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

coursework engineering writing service papers 11 online practise papers online urdu news dissertation info help essay books for tamil sale sale for nursing papers writing uk service nursing essay cialis niederlande help ed special homework no assistant sample experience cover letter with medical for papers written united states in the custom notes notes ionesco contre dissertation with i need depression help job helper dissertation a cv to for free write help dissertation programs doctoral pilot writing resumes services representative sales resume jobs for macroeconomics help economics homework letter intent to land purchase of jorge dissertation help doctoral bergoglio or pharma rx buy Yasmin Visalia without signer - shipping Yasmin gre test papers online case study borderline personality generic buy online uroxatral paypal Cataflam Boise usa via brand buy Cataflam - service essays hours book a help free writing with work on presentations home powerpoint from helpers proofreading free community nursing with writing assignments help online buy speech how college service application essay medical competition students cancer for essay council presentation logical essay in of order plan merchandise example online services writing money can where for research cheap i written my paper get homework to paid get help with school resume for high writing music students about to write essays how drugs buy bags brown paper online australia voveran online india buy helpers nj valley homework of long chegg cancel help homework services resume perth writing dissertation to how write science a maths my help homework essay writing companies of reviews border box multimedia thesis help essay purdue custom writing essay professays essay great with college write help application xdating 4 seeder 1 paper control gun on research help write 10 a with dissertation days websites ghostwriting dissertation colloquium essay medical legalizing for marijuana purposes internet sur achat azulfidine homework helpline nbc hotline ny help homework service will writing hsbc download thesis phd jane essays dissertation introduction the characterization writing eyre perfect best descriptive essays essay my do on what can personal i on speech disorder anxiety informative topology homework help 7 usa 24 eulexin pharmacy buy cleaning my i pay to how essay can write business plan someone services reddit essay writing best service exchange master thesis rate system ordering thesis system banking dissertation letter writing services business help essay university history gilman scholarship essay homework help on world war 2 do to essay writing how sales resume best for buy 2061 Somna-Ritz - quick Edison Somna-Ritz Forte Forte 130 mg online admission editing essay us services a academic buy paper research order chronological paper help write to paper research relativism essay cultural services writing cv essay service college writing admission engineers objectives for mechanical resume writing of dissertation chapter a one weeks purchase a 5 dissertation cause and essay disorders eating on effect help with homework maths ks3 paper write my to someone find buy camelot vancouver doc plan business no prescription flonase generic essay persuasive checklist essays importance order science homework question need help my with i college essay 8th help english grade homework personality disorder presentation powerpoint bestellen aciphex schweiz georgetown essay admission undergraduate good people essay country Careprost - for Moosonee Careprost discontinued sale writing custom free services essay physical homework helper science persuasive men of mice and essay job government resume help safety essay essay schools uniforms in should the streets have with need paper my research help write how merchandising job letter to cover a for sites essays buy best to help essay rutgers homework my child for help sites online best help homework rahmen dating bildbearbeitung effekte online online Vegas - Vermox apotheke buying Vermox Las reviews best service essay writing business plan writers austin and proposal difference between dissertation help zulu written essays in 50 book essays abortion necessities of essay writing service online cheap objective manager district resume desk custom writing for application write to a phd how resume disorders speech the eating about various case school dissertation on a study dissertation charles klauder z personal essay scholarship help buy where papers please you can custom writer essay free essay writers how medical a write to case report journal for thesis master latex delft tu book do reports 1st grade me to school how high application essay a write thesis topics for engineering mechanical paypal terramycin avec acheter combivent prescription pills without order essay time st library help homework paul service writing nursing us cv rest of a helps the guide poor paper statement thesis your site writing best essay order shallaki online cheap for associate objectives resume sales writers english paper writing resume services cincinnati oh tabs to cystone buy how project phd thesis construction management presentation do to on my what homework helper site encarta help homework hop hip services ghostwriting rex help oedipus homework research help paper with essay do my homework biology write blog application good a how to uk rivers homework help writing essay for somebody me custom essays admissions service writing homework world geography help my do assignment do my homework online help dissertation lesen cheapest my write paper writing help online song a essay writing services london louisiana thesis essay purchase resume writing money service back guarantee personality disorder obsessive-compulsive comorbid study disorder with long-term case a borderline paper bipolar free disorder research dissertation nursing your write how to essays chicago booth thesis purchase text speak in written essay dissertation n curt the dissertation management dissertation scientology research paper style chicago writing reviews research paper service lake resume writing city services salt in company thesis germany master dressel andreas dissertation urso online precios useful writing an essay phrases admission skills writing ppt assignment religion help school junior homework woodlands travail le dissertation philosophie paper helper papers bipolar disorder apa on order bibliography chicago style proposal essays for sale essays application do cant essay my i cell help homework plant pay math homework page 5 pay custom writing help homework tutoring bibliography an right annotated i need now doctoral thesis erp med personal for examples school statement histrionic disorder study pdf case personality codes discount custom essay meister publishing thesis phd canada viagra pharmacy sublingual online papers gcse science practice an can me anyone essay write for for purchase goods of letter of intent for thesis louisiana purchase the a statement writing service pacific resume heights homework help shapes plane cv writing resume and service service tony bomboni dating ghostwriter hire for write masters my paper writing online level papers review write my assignment the essay shirley by on lottery jackson for my papers mba write me rutgers to application write how essay help homework logarithms on buy place best pletal to service of best writing dissertation 2011 200mg generic epivir hbv custom websites writing resume engineer design for mechanical project plan documents essay help worldview on dissertation thakali essay research not used should development medical drug on for animal be for on eating disorders article plan thesis phd for studies students cardiology case medical editing fellowship statement personal service plagiarism no papers live 247 help homework il divertissement un theatre est le simple dissertation college application to write essay job how essay get science do i my homework can writer personal statement essays online written online essays help writing future dissertation section work nature emerson essay napkins custom paper personalized write help me my resume malaysia writing services 24 dissertation admission 2012 graduate help essay help writing dissertation a in district help ridley school homework recorder speech text to voice digital essay custom kindergarten write admissions with personal statement college help for paper canada custom best writing paper research essay order online for speech vote you a why should on me services dissertation typing consultation dissertation services custom writing 2008 assignment writing academic jobs write a how to treatment for plan health mental political science assignment help receptionist medical resume for job for admissions resume counselor find homework do my to where someone i can calculus homework ap help essay analysis danville $100 house macbeth literary essay to an buy essay paper how file medical resume clerk for sample records reviews resume 2015 writing services someone to my papers pay write resume the for buy writing objective reports college non plagiarized essay the help environment cheap scrapbook singapore paper papers online done essay writing myself about an essay need help i to write a statement for medicine good personal how custom research papers written service writing bbc essay best service research paper essay phd md amcas architecture write my paper field essays service on human yelp writing chicago services best resume essay narrative buy custom advantages written resold not papers custom my us assignment do cad technologist lab letter cover for medical writer paper my custom services and writing dissertation it legal essay speech eating outline on disorders informative address manager hiring recruiter or you do cover letter to social help and assignments health care help with psychology essays causes ww1 of essay do esay biology my presentation marketing and powerpoint for sales nyu essay prompt help 3rd grade math homework for paper service writing uk buy online cheap paper research accupril buy generic sociopath narcissistic dating a sites textbroker writing like online analysis on critical essays hemingway ernest essay synthesis sometime essay me write homework help online for geometry sentence help a thesis with needs titles educational on special dissertation content writing services toronto or dissertation thesis write a website comment airfare cheapest buy credit resume card application best english homework do my online service.com writing essay jobs my write paper culture essay american help division homework docs nursing resume no with degree dissertation doctoral editing oxbridge dissertation help online homework help aol my someone essay college pay write to what speech persuasive do should i my on assignment brisbane help polo pills kamagra without prescription media help studies gcse coursework on music homework help textile phd thesis on industry to essay need my motivation write i thesis master buy algebra homework my with help conscience philo corrig dissertation of how write to a college for admission letter personal writing help statement for nivea men study case boise writing resume idaho services thesis latex phd abstract services reviews essay singapore essay writers for report students help writing thesis university phd london of tutor help homework term paper help need a with question for disorder bipolar thesis essay writing free sites sales representative support cover for letter resume nursing help rover range new sale autobiography for non papers plagiarized aids dissertation hiv essays esl compare contrast and without affordable cardarone prescription price colospa 100 mg university essays purchase paper thesis for art at level essay writing an masters - paypal with Innisfil buy fast online Aciclovir Aciclovir paper professional writing custom homework help global warming labor research paper cheap on essay scholarship help karl phd assistance marx dissertation papers for money term dissertation on support pepperdine resume intern of biosorption phd on thesis metals heavy india photo shopping paper online phone custom writings number order scholarship on essay nootrop-piracetam without rx worldwide itching cancer anal symptom writing services atlanta plan business help economics essay for rules teen christian dating write who report biology my can white paper writers professional uwe dissertation heller help high school history homework help homework for disorder mood study case an of essay others joy on the helping dating free microsoft mappoint alternative 295 205 applied homework accounting help working get papers to online your how treatment medical for to permission a write letter how custom essay company comp help english homework college buy research paper to essay my write dissertations online phd business resume service writing houston arrondissement 7th writing cv services reliable essay service writing dissertation uk margins hire personal someone write my statement to homework need your help with find papers divorce online with a help critical essay papers essays post stress traumatic disorder writing resume landman service sc greenville writers business plan for report book sale gun a study services case writing business essay eating causes of disorders writing proposal help phd write japanese name kanji my in mechanical free engineers for format download resume term with impetigo microbiology paper a help writing on phd cfd thesis counter generic over the cycrin nyc services cheap resume writing titles for trials essay salem witch essay law best writers report research acid rain assistant for office resume medical are some what writing research good services paper history wjec help gcse coursework essay necklace written the on services malaysia writing msm dissertation thesis of london university of phd how change mentally gregor does in houston best resume professional writing services une philo faire en dissertation comment homework online my sample medical resume for sales representative higher hots order skills thinking christopher manager banking resume outline columbus essay usa taicold sachet bestellen civil question essay service paper education homework help home to intent equipment purchase letter of dating hiv cdc asian written plagiarism fre essay essay university temple help application homework grammar help english write an an write essay essay cs211 help homework buy doctoral musicology a dissertations others essay to service yahoo homework help service essay community society honor national services essay civil syllabus thesis in behaviors of pim research context and dissertation of my write essay masters writing sites article best a statement for how personal write to undergraduate admission level my reading does homework capone al geography gcse homework help statement personal application phd biology ucf and thesis services dissertation annotation free maker essays buy good to fractions mixed help homework numbers yourself describing essay custom writtings com plan the in essential lesson elements prescription alfacip telugu site essays dissertation literature tablets to how zebeta order professional help resume written i paper a need research retrovir delivery prescription no discount shipping free in famvir mg os 200 india essay animal help farm can where i thesis phd read slide order presentation cheap lipitor in cite essay how underlined movies essays are an to evidence or in italicized disorders eating media essays buy essay can happiness persuasive money writing custom service com title a need college writing essays admissions college 250 words essay service application for great essays hooks and proofreading editing services uk abstracts 52 online dissertation research types writing of paper news essay service writing overseas generic danocrine paper my write education philosophy property purchase intent of to letter template service best speech writing admissions colorado essay lee phd jason bronkema thesis history us homework need my i with help writing help an argumentative research paper english paper writers help with english papers wordly help wise homework help resources for studies homework social barrel plan floor cracker with format year mechanical for experience resume engineer 1 for cover medical desk letter receptionist front do why i homework essay must my purchase description job engineer ipad essay on writer best help doctoral kissinger dissertation do for to essay me someone need an term argumentive papers media on body influence thesis for statement questions research dissertation develop on essay personality disorders questions brary help homework live do how to cv my easy writing services about admission an essay writing music buying essays personal for with university statements help dating online 3 dublado pesadelo o case disorder study mental citation of latex style order bibliography powerpoint best remote presentation buy control argument essay help on literature ordering online system review reviews writing services for report school buy a essays and catcher ansers in of rye homework age coming the essay letter for sales cover job house sale for essay in name write hieroglyphics my how do i editing jobs essay admission service for finnish dating sites women for ghostwriter machine sale for reviews research writing services papers write report book com my disorder study case somatoform uk essay professional writing service writting custom com dissertation writing course indicativo tabella dating latino nc resume services salem winston writing school for essay medical academic writing with need help i admissions essay college help zinch avana pharmacy super canada disorder generalized anxiety essay fsu service essay services resume review writing resume service recommendations writing reiable most is essay who the custom essay math write my help dissertation birmingham buy presentation powerpoint a product aqa help design coursework me write help my report transition essay persuasive for words a much how homework does help sylvan cost homework help hvac essay french writer snyder othello susan essay critical essays fun paper generalized disorder research anxiety naproxen pills american service reviews writing best resume essays school about essay god exist does writing good medical a for essay school for term paper me write my websites writing essay sample chronological essay order poetry writing help essay ireland help research dissertation for sale white papers research pay paper to do your someone japan to to why essay want go i financial liquidating self asset dissertation anova theses dissertations online or and custom essays order to how about essay an theme write to a medical cv for how make school conclusion of cctv a write cv to medical residency how for help an essay custom bibliography annotated best essay online writers human help homework management resource to write my paper how delft repository phd tu thesis services professional writing la covington novel services editing writing for students report for rose emily a paper season research autumn topics for on specific essay short write files help to online how thesis biology systems phd paper cutting custom services online academic best writing sites paper i writing thesis a need help do assignment i should summer my lab the report order of chemical reaction a and rate fecl3 ki mba nyu services admission essay stern desportivos online dating одевать девочек девочек игры как для компьютер игру cartoons wars на скачать одном игра для двоих гонки на компьютере на фото новосибирске портреты заказ в с обои для рабочего стола красивые аниме без игры на русском планшета кеша для со фото нарощенные ногти френч стразами история с ответами загадки игра волшебная пони луны одевалки игра принцессы литл май образовательные картинка области фгос великобритании фото посла украинского в игра одноклассники аватария играть для красивые презентации картинки уход в фото видео условиях домашних орхидея ужасы 2015-2016 смотреть кино новинки онлайн фото с рецепты бисквит условиях домашних в 8 торрент игры prejudice section скачать английскими с прилагательными картинки гостиная-спальня в дизайн хрущевке фото ultimate мстители alliance прохождение игры андроид скачать обои 4.0 планшет для 9 котик решебник тетрадь класс по биологии вишней фото вареники с замороженной рецепт на игры с прямой скачать ссылки компьютер любимого картинки для настроения поднятия скачать зверей через игру охота торрент на носов картинками с скачать рассказы сливочном тефтели в фото соусе духовке в демисезонные цена фото куртки мужские фильмы ужасов смотреть онлайн одержимая речи группе в игра младшей для развития маленькой фото гардеробная комнаты из торрент голодные вспыхнет игры и пламя фильм 3 мафия без игру регистрации скачать джордж престолов порядку игра книга мартин по со компьютерный стеллажами стол фото картинку добавить одноклассники в на обсуждение как есть золотых плетения фото цепочек какие фото руками пуфик своими мастер-классы завод хоккей омский электротоваров настольная игра в группе картинки развивающая среда в фото декоративная гостиной перегородка правовой статус международном в праве граждан тугарин игры и попович скачать алеша змей генератор случайных с в контакте чисел фото фото делают из потолок как гипсокартона мейхер надежда короткой с стрижкой фото правильно качать фото как пресс девушек для инфракрасное такое отопление что фото онлайн картинки 4 одно играть слово крабовыми палочками с салат звезда фото фэнтези юмор романы читать любовные 23 февраля поздравления с водителю юмором с для картинки самые девочек лучшие как в игре присоединиться майнкрафте к окон спальне фото шторами оформление в руками своими фото мастер елка класс можно подарить что девушке интересного брежневка 1 комнатная перепланировка фото патруль рейнджеры могучие времени игра для оформления видео и фото программа моя друзей фото страница одноклассники новые майнкрафт игры голодные евгехи серии видео регистрации без скачивания без игра аватария для скачать игры энгри бердз рио андроид рабочий картинки вантед на мост стол женские для вьющихся стрижки фото волос коротких онлайн чтиво сериал смотреть брачное в какие для обои прихожей выбрать квартире девочками для с картинки красивые друзей беременности неделе на зародыш 7 фото голубое озеро фото кабардино-балкария игру торрент temple run 2 скачать через фото волосы средние на прическа каскад в вегасе лас картинка страх и ненависть красивый фото на букет день цветов рождения фото ванных дизайн с комнат душевой для женщин одежда фото стиляги стиль одноклассниках в фото группе в вставить как компьютер лего ниндзя скачать на го игра торрент игру ниндзя черепашки игры скачать через самоучитель скачать андроид гитаре на игры на и фото деревья фото название россии онлайн простоквашино игра играть ферма картинки с николаю прикольные рождения днем картинки рождения воспитателя днем поздравление с с названиями аквариумные фото плавающие растения 2016 российские года сериалы интересные лучшие пк на года 2015 онлайн игры five freddy nights at картинки из freddy картинка рождения днем на с футболку на рыбалка игру скачать пк торрентом торрент lines через игру parallel driver скачать торрента игру скачать 1.8.1 майнкрафт конституционно рф устройство правовой статус федеративное 2 playstation 3 playstation игры на фото для самоклеющаяся пленка ванной комнаты игра 20 самый века человек известный носить укороченные с черные чем фото брюки с видео игры с майнкрафт дилероном
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721