СКЛАДНОНУЛЬСУФІКСАЛЬНІ АД’ЄКТИВНІ ДЕРИВАТИ З ПЕРШИМ ЧИСЛІВНИКОВИМ ТА ДРУГИМ ІМЕННИКОВИМ КОМПОНЕНТОМ З СЕМОЮ «ЗВУК»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2’371.623: 811.161.2’373.611

О. І. Мізіна

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

СКЛАДНОНУЛЬСУФІКСАЛЬНІ АД’ЄКТИВНІ ДЕРИВАТИ З ПЕРШИМ ЧИСЛІВНИКОВИМ ТА ДРУГИМ ІМЕННИКОВИМ КОМПОНЕНТОМ З СЕМОЮ «ЗВУК»

Стаття містить аналіз дериваційних, структурно-семантичних і функціональних можливостей узуальних ад’єктивних композитів та індивідуально-авторських прикметникових новотворів з матеріально не вираженим суфіксом з першим числівниковим та другим іменниковим компонентом, що вказують на звучання та звукову наповнюваність. З’ясовано їх місце, роль та сфери функціонування в сучасній українській мові.

Ключові слова: нульовий суфікс, формант, нульсуфіксальний спосіб словотвору, узуальний дериват, ІАН (індивідуально-авторський новотвір), ад’єктивний складнонульсуфіксальний композит, мотивований, напівмотивований, немотивований дериват.

 

Статья содержит анализ деривационных, структурно-семантических и функциональных возможностей узуальных адъективных композитов и индивидуально-авторских новообразований с материально не выраженным суффиксом с первым числовым и вторым именным компонентом, указывающие на звучание и звуковую наполненность. Выяснены их место, роль и сферы функционирования в современном украинском языке.

Ключевые слова: нулевой суффикс, формант, нульсуффиксальный способ словообразования, узуальный дериват, ИАН (индивидуально-авторский неологизм), адъективный сложнонульсуффиксальный композит, мотивированный, полумотивованный, немотивированный дериват.

In this article there have been outlined derivational, structural-semantic and functional possibilities of usual adjectival composites and individual authorial adjectival neologisms with no materially expressed suffix, that have the first numeral and second substantive component, which indicate the sound and sound content. There have also been discovered their place, role and scope of functioning in the modern Ukrainian language.

The Key Words: zero suffix, formant, method of derivation with zero suffix, usual derivative, IAN (individual authorial neologism), adjectival complex composite with zero suffix, motivated, half-motivated, non-motivated derivative.

У сучасній морфології та словотворі широко висвітлена сутність термінів «нульова морфема» («нуль-морфема», «морфемний нуль»), «нульовий формант», «нульовий афікс» тощо. Лінгвісти на всіх мовних рівнях відзначають існування поняття нуля як необхідного чинника організації системних відношень у мові, однак умовність цього терміна очевидна. Г. Циганенко зазначає, що морфема загалом не може бути нульовою, оскільки «матеріальне й ідеальне в морфемі (як і в слові) утворюють діалектичну єдність». Більш адекватними сутності цього поняття вона вважає назви на зразок «нульовий показник морфеми», «морфема з нульовим звучанням», «морфема (афікс) з нульовою формою вираження» та ін. Існуюче в лінгвістиці поняття «нульове закінчення» треба пояснювати як закінчення, не виражене звуком (не позначене буквою) [12]. Однак вимога компактності, стислості як важливої ознаки терміна робить можливим використання терміна «нульовий суфікс», «нульсуфіксальний дериват», «складнонульсуфіксальний дериват», «нульсуфіксальний спосіб словотвору», «складнонульсуфіксальний спосіб словотвору» та ін.

Нульовий суфікс прикметника – історично обґрунтована морфема, що здавна вважається повноправним компонентом українського морфемікону. Разом із закінченням він є важливою складовою частиною словотворчих формантів сучасної української мови, які утворюють розгалужену систему словотвірних типів. Складнонульсуфіксальні ад’єктиви утворюються шляхом основоскладання, обтяженим суфіксацією (формант – порядок слідування основ, єдиний наголос, інтерфікс (або без нього), нульовий суфікс, закінчення).

Серед структурно-семантичних типів композитів з матеріально не вираженим суфіксом досить продуктивним як в узусі, так і серед ІАН є утворення з першим числівниковим та другим іменниковим компонентом в яких вказується на звучання та звукову наповнюваність.

За значенням постпозиційного компонента досліджувані складнонульсуфіксальні ад’єктивні деривати поділяємо на дві групи: 1) із другим соматичним компонентом (вуста, горло, рот, язик та ін.); 2) із другим несоматичним  компонентом (голос, грім звук, стук та ін.). Іменникові  основи -голосий -громий -звукий, -зикий, -стукий, що вказують на звучання та звукову наповнюваність, мають в основі назву несоматичного поняття, але, як видається, за значенням вони синонімічні до основ -устий та -язикий, в яких актуалізується сема «джерело звуку», тому відносимо всі композити з семою «звук» до однієї лексико-семантичної групи (ЛСГ).

Дотепер ад’єктивні композити з матеріально не вираженим формантом зокрема і деривати досліджуваного словотвірного типу, утворені за структурою  «Ч + І + нульовий суфікс + закінчення -ий» взагалі, не були предметом спеціального дослідження, чим і зумовлена актуальність обраної теми.

Матеріалом для дослідження послужила картотека, укладена шляхом суцільної вибірки зі Словника української мови (СУМ) [10] (узуальні одиниці), словників інновацій [2; 4; 7; 8; 11] (композитні новотвори).

Мета статті – виявити активність вживання складнонульсуфіксальних ад’єктивних дериватів з першим числівниковим та другим іменниковим компонентом з семою «звук», специфіку їх функціонування у мові, дериваційні, структурно-семантичні та функціональні можливості.

Ступінь вивченості проблеми. Композитні деривати з першою числівниковою основою вже були предметом вивчення в роботах українських дослідників, зокрема З. Олійник [6] та О. Селіванова [9] вивчали їх у зіставленні з моделями російської мови, С. Бронікова складні слова з першою числівниковою основою розглядала у функціонально-семантичному полі квантитативності [1]. Ці деривати посідають вагоме місце серед досліджуваних складнонульсуфіксальних ад’єктивних дериватів із огляду на їх численність. Аналізуючи такі слова в загальному масиві композитів, більшість мовознавців називає їх дериватами, що утворилися шляхом композиції основ без участі афіксів (Г. Вокальчук, Н. Гаврилюк, О. Жижома, О. Рудь та ін.). Отже, з огляду на формант, до складу якого входить нульовий суфікс, ці композити не вивчалися.

Виклад основного матеріалу. Застосування методу перифраз при дослідженні дериваційно-номінативних процесів в ад’єктивних складнонульсуфіксальних утвореннях дало змогу встановити синтаксичні кореляти, що визначають формальну похідність, та з’ясувати семантичну похідність, а також встановити відношення між твірними та похідним словом, між формантом та твірною основою, зокрема виділити мотивовані, напівмотивовані та немотивовані деривати (за методикою Н. Клименко) [5, с. 51–52]. До мотивованих відносимо слова, що вільно перифразовуються в речення, виникають як сума значень компонентів, поєднаних у слові за певною словотвірною моделлю, схемою (одноголосий, двоголосий, чотириголосий — це «той, який виконується одним, двома, чотирма голосами»); до напівмотивованих — ті, для перифразування яких потрібні додаткові слова, що не фіксуються в основі деривата, наприклад: стоголосий, тисячоголосий, мільйонноголосий, багатоголосий. До них можна застосувати перифрази «з великою кількістю звуків, голосів» [10, Т. 9, с. 725]; до немотивованих відносяться лексеми, для перифразування яких необхідні слова, що не фіксуються в основі деривата, напр., вузьколобий не просто «той, хто має вузький лоб», а «той, хто не може піднятися вище своїх особистих або класових інтересів; обмежений», але серед досліджуваних складнонульсуфіксальних ад’єктивних дериватів немотивованих композитів не виявлено.

Найбільшу підгрупу композитів з матеріально не вираженим афіксом, які вказують на звучання та звукову наповнюваність, складають мотивовані моносемантичні деривати з постпозиційною основою -голосий, у яких формальна і семантична похідність збігаються: одноголосий, двоголосий, чотириголосий: Якщо раніше переважав одноголосий і двоголосий спів, то нині з’явилися акапельні чотириголосі (з журналу) [10, Т. 5, с. 633].

Н. Клименко зазначає, що композит одноголосий зрідка виступає не тільки у функції антоніма до двоосновного деривата багатоголосий, що виражає неозначену кількість, а й як антонім до прикметника різноголосий, що описує якісну своєрідність голосів, а прикметники з основою різно- корелюють з композитами, де є елемент одно- у значенні «той самий, однаковий», яке вони заперечують, висуваючи на перший план якісну і кількісну неоднаковість предметів [5, с. 211].

Мотивовані нульсуфіксальні композити, що вказують на ознаку за віднесенням до звучання, звукової наповнюваності з постпозиційною основою –голосий вживаються в музичній термінології: одноголосий вокал, двоголосий спів, різновид багатоголосого (найчастіше чотириголосого) хорового виконання, різноголосий хор.

До напівмотивованих відносимо композити, де поєднані числівникові основи сто-, тисячо-, мільйонно-, багато- з несоматичним компонентом. В індивідуально-авторському словотворі найбільш поширеними є складові сто-, много-, мільйонно-, тисячо-, це пов’язано не з конкретним означуванням числа, а з їх метафоризацією, переносним їх вживанням у значенні необмежено великої кількості. Ці композити полісемантичні: 1) «той, що складається із ста або багатьох голосів, утворений багатьма голосами, звуками»: стоголосий пташиний хор, стоголосий щебет, багатоголосий гомін; 2) «той, що виконується багатьма голосами»: стоголоса, тисячоголоса пісня, стоголосий, багатоголосий спів; 3) «той, що здатний утворювати цілу гаму звуків»: стоголоса кобза, стоголосі сурми, стоголоса луна; 4) «сповнений багатьма голосами, звуками»: стозвука весна, тисячоголосий ліс, стозвукий салют, стоголоса осінь; 5) «галасливий, гомінкий»: стоголосий гомін, гамір, стоголосе птаство, стоголосий натовп, стоголоса родина; 6) «той, що поширюється багатьма людьми (про чутки, плітки та ін.)»: стоголоса звістка [10, Т. 1, с. 80], [10, Т. 9, с. 724]. Усі шість ЛСВ синонімічні між собою, оскільки семантика точної кількості згасає, натомість актуалізуються семи невизначено великої кількості чи потужності.

Найчастіше узуальні складнонульсуфіксальні ад’єктиви, що виражають неозначено велику кількість голосів та звуків, уступають у дистрибуцію з іменниками, що також мають сему «звук» (спів, хор, пісня, щебет, гомін, весна тощо), і можуть слугувати засобом вираження позитивного ставлення автора до зображуваних явищ чи мають нейтральну оцінність: Вітаю день осіннього приносу, Як оберну я в пісню стоголосу Свою – до краплі – силу молоду! (Д. Павличко) [8, с. 147–148]; Раптом коло самого села луною вдарила в усі кутки багатоголоса, урочиста, хвилююча пісня (С. Васильченко) [10, Т. 1, с. 80]. У дистрибуції з іменниками гамір, крик, стогін, юрба тощо складнонульсуфіксальний  ад’єктивний дериват із другою іменниковою основою -голосий набуває негативної оцінності: Світить вогнем Хрещатик, прапор в вітрах полоще, Юрб стоголосих гамір глушить кленова тиш (А. Малишко) [8, с. 247–248].

На звучання та звукову наповнюваність указують узуальні складнонульсуфіксальні ад’єктивні деривати із другою іменниковою основою, що містить сему «соматичне поняття» -устий (стоустий, тисячоустий), -язикий. (стоязикий, многоязикий): До композитів з іменниковою основою -устий можна застосувати перифрази «який поширюється великою кількістю людей» або «утворений великою кількістю уст»: стоустий крик (В. Стус) [2, с. 434.], стоустий прокльон (М. Рильський) [8, с. 169]; тисячоустий гамір (П. Тичина) [10, Т. 10, с. 127], У синонімічні відношення з цими композитами вступає узуальний складнонульсуфіксальний ад’єктивний дериват стоязикий у значенні  «утворений багатьма голосами, звуками (про галас, гомін та ін.)» [10, Т. 9, с. 741]: Природи гомін стоязикий Заполонив поля, гаї… (П. Дорошко) [2, с. 431] та індивідуально-авторський складнонульсуфіксальний ад’єктивний дериват многоязикий у тому самому значенні: Де ніч бреде собі до старості Крізь шум юрби многоязикої, Де ходять хлопці окуляристі, Пізнавши мудрості великої (А. Малишко) [4, с. 81].

Узуальний складнонульсуфіксальний ад’єктивний дериват стоязикий та індивідуально-авторський складнонульсуфіксальний ад’єктивний дериват многоязикий можуть уживатися в значенні – «різномовний»: В гомінливий, стоязикий порт Нас море принесло широке (М. Рильський) [10, Т. 9, с. 741]; Над нами вдарив лопіт крил великих І знявся над ланами дивний шум. Ми звідували книг многоязиких(В. Пачовський) [8, с. 83]; а також мати додатковий відтінок «багатонаціональний»: І мій загін мінерів – Лиш частина Многоязикої єдиної сім’ї… (П. Воронько) [8, с. 197]. Синонімічного значення набуває індивідуально-авторський складнонульсуфіксальний ад’єктивний дериват многозикий (← зик (розм. «різкий, дуже голосний звук; крик, галас» [10, Т. 3, с. 566]): Течіть, народи многозикі, Поміж пустель, Степів, Дібров… (М. Вінграновський) [2, с. 281].

Напівмотивовані композити із компонентами сто-, тисячо-, мільйоно- виявляють тенденції метафоризації через гіперболізацію першого компонента числівника з конкретно великим значенням. В індивідуально-авторському складнонульсуфіксальному ад’єктивному дериваті сполучуваність таких основ може мати оказіональний характер, оскільки часом сполучаються непоєднувані основи, зокрема друга є основою іменника, що називає необчислюване поняття, напр., стогромий, мільйонностукий: В стогромому хоралі труба замовкла вдалині (Ю. Клен) [2, с. 432]; Свічки каштанів, йду до вас на прощу, В мільйонностукий влунююся брук (М. Озірський) [2, с. 278].

Умовно до цієї ЛСГ можна віднести й індивідуально-авторський складнонульсуфіксальний ад’єктивний дериват багатобджолий, що, крім звукової наповнюваності, означує наявність великої кількості комах: Прощання друге вже з тобою, воле, й останнє! Бо тоді, в гніздо схололе, надія привертала знов: ревком перезвіріє, – й скоро в поле, навік роменне та багатобджоле, прийди під голубий покров… (В. Барка) [8, с. 158].

Із семою «звукове враження» також пов’язані ІАН, що означують властивість живої істоти утворювати звук та за другу основу мають іменники-соматизми, які номінують мовні органи людини – горло, рот, язик. Усі вони мають пейоративну конотацію, яка зазвичай посилюється іменниками-дистрибутами вий, плач, тужіння, ридання, галас, крик та ін.:… але стримать той гук не міг одноротий шалений вий… (М. Семенко) [2, с. 320]); Гріх – жити в одногорлому плачі, в тужінні одногорлому, в радінні гріх жити одногорлому, в падінні дозволено прожити (В. Стус) [11]; Не будьмо ж пасивні! Пролунаймо тисячоротим гаслом: Школу нової людини — масам (І. Гаденко) [2, с. 446]; Удар. Удар. Іще один. Удар — ховай, нахарапуджений огромом, заждалу шию в плечі. Заховай багатогорлий крик в морській безодні (В. Стус) [4, с. 10]; Пісні, о, стороті прокляті пісні! Вас мучу я, й ви мене мучте! (М. Бажан) [2, с. 436].

Зазвичай складнонульсуфіксальні ад’єктивні композити, як узуальні, так і ІАН, компонуються з двох твірних основ, але серед індивідуально-авторських — із числівниковою основою трапляються й трикомпонентні оказіоналізми. Як зазначає О. Жижома, для таких утворень у семантичному відношенні характерне збільшення інформації на одну одиницю плану вираження. Складові подібних утворень доповнюють одна одну, виникає своєрідне співіснування назв кількох взаємоуточнювальних якостей: «Нехай в твій кпин стобальнобасим маревом впаде прокльон мій…» (А. Григоренко) [3, с. 159]; І знов живе, лютує звір Стотисячоголовий (М. Вороний) [8, с. 64] (композит стотисячоголовий утворений за регулярними мовними моделями); Лиш подив-спів Весни зростав І всіх в симфонії єднав Кількамільйоновоголосій (А. Казка) [2, с. 245] (в основі ІАН кількамільйоновоголосий, до якого можна застосувати перифраз «той, що має кілька мільйонових голосів», лежить оказіональна сполучуваність слів – прикметник «мільйоновий» в українській мові не існує).

Висновки. Серед структурно-семантичних типів композитів з матеріально не вираженим суфіксом досить продуктивним як в узусі, так і серед ІАН є утворення з першим числівниковим та другим іменниковим компонентом, в яких актуалізується сема «джерело звуку». Серед них існують композити, що в постпозиційній основі мають як соматичний, так і несоматичний компоненти, переважають напівмотивовані ад’єктиви з числівниковими основами сто-, тисячо-, мільйонно-, багато-, в яких відбувається нейтралізація значення конкретної кількості. Найчастіше ці деривати вступають у дистрибуцію з іменниками, що мають сему «звук». Немотивованих композитів серед них не виявлено. Семантично ускладнені композити є оригінальним художнім засобом твору й виконують експресивно-оцінні функції.

У перспективі передбачено проаналізувати складнонульсуфіксальні ад’єктивні деривати з дієприкметниковим, дієслівним, прислівниковим і займенниковим компонентами.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бронікова С. А. Функціонально-семантичне поле квантитативності в сучасній українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» [Електронний ресурс] / С. А. Бронікова – Одеса, 2004. – 17 с. – Режим доступу : http://www.lib.ua-ru.net/inode/6727.html
 2. Вокальчук Г. М. Короткий словник авторських неологізмів в українській поезії ХХ століття // Авторський неологізм в українській поезії ХХ століття (лексикографічний аспект) : [монографія] / Г. М. Вокальчук ; за ред. А. П. Грищенка. – Рівне: Науково-видавничий центр «Перспектива», 2004. ― С.94–491.
 3. Жижома Оксана. Роль оказіональних прикметників у формуванні поетичного дискурсу / Оксана Жижома // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / [укл. А. Загнітко (наук. ред.) та ін.] ― Донецьк : ДонДУ, 2009. — Вип. 18. ― С. 156–161.
 4. Колоїз Ж. В. Тлумачно-словотворчий словник оказіоналізмів / Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг: ТОВ «ЯВВА», 2003. – 168 с.
 5. Клименко Н. Ф. Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові / Н. Ф. Клименко – К. : Наук. думка, 1984. – 251 с.
 6. Олійник З. П. Складні слова з початковим нумеративним компонентом в сучасних російський та українській мовах / З. П. Олійник // Проблемы словообразования русского и украинского языков : [сборник статей]. – Киев–Донецк : Издательское объединение «Вища школа», 1976 – С. 144–151.
 7. «Регіональний» словник поетичних неолексем (Рівненщина) / [відп. ред. Г. М. Вокальчук]. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Острог: Вид-во НаУ «Острозька академія», 2008. – 192 с.
 8. Рудь О. М. Поетичне слововживання складних прикметників та дієприкметників / О. М. Рудь – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2001. – 270 с.
 9. Селіванова О. О. Складне слово: мовні моделі світу (основи зіставної композитології російської та української мов) / О. О. Селіванова. – Черкаси : Вид-во ЦНТЕІ, 1996. – 297 с.
 10. Словник української мови : [в 11 т.]. – К.: Наукова думка, 1970–1980.
 11. Словник поетичної мови Василя Стуса [Електронний ресурс] / [укладач Леся Оліфіренко] — Режим доступу : http://ukrlife.org/main/minerva/slovnykstus.htm
 12. Цыганенко Г. П. Состав слова и словообразование в русском языке / Г. П. Цыганенко — К. : Радянська школа, 1978. — 152 с. — С. 13–14.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

personal with help statement cv write position buy covered a call help the essay written your essay get research nursing in papers china help homework language how to arabic name write in my on paper research thesis disorders eating county homework library angeles help los reviews sr mg isoptin 20 20 club dating with need homework help i economics elephant dating journal logo mindful writing persuasive essay a a write application phd braai business buy and plan students thesis medical for money people write for papers students for engineering mechanical thesis english todays news online paper persuasive essay writers workshop service class dissertation on world me write someone book to i for a need examples letters for medical school recommendation mba application essay help college writing apps socially dating succeed resume writing top nyc services order no cheap script to frumil how essay great depression 100 motrin mg price walmart creative kids for writing websites phd thesis security medical paper term online Tinidazole ordering cheap essay 6 paragraph formats paper writing college need depression help i with arithmogons for homework help think college wide essay open purchase thesis master petroleum engineering online chat for help depression free thesis d brian masters smith services teachers writing best resume for 10 service essay writing custom papers writing science research social paper cheap medication purchase starlix administratif et juge service help dissertation bentyl pour suisse achat la eamcet online practice papers research paper outline bipolar disorder of thesis theme diy dissertation fellow uk thesis essay writers academic science homework 5th grade help hire writers for paper term homework function help notation help victorian houses homework primary d'essay pays cdc buy prescription no erectalis assignment legit my is help cheap etodolac 75 imuno-ritz mg price help page homework a natural dissertation phonology on stampe poor essay wealthy nations nations help queen trailer watch dating graduates dissertation funding management for contract form assignment eating cause and disorders effect essay psychological free help online chat best get essays to website networks phd hoc ad thesis pci itunes error bar0 updating pharmacy copegus autralian buy reviews assignment do my pagdating kathryn panahon remix ng maker bernardo distributor resume on journalism essays broadcast homework help online physics help vietnam homework war acquista protonix it is professional levitra enough 2.5 generic mg 04 version pricing flomax for for not summary free speech but me thee kids homework for online safe paper services writing college helper writing buy i where paperback books cheap can thinking for medical critical students dating show killer turkish website best writing custom thesis banking master on internet funding psychology dissertation developmental cover school grad letter admissions ses ecq services writing service review dissertation editing engineering with help electrical assignments nursing mental personal health statement a start to for how statement thesis dna online research databases dating bullock tom sandra cruise thesis system control distributed where purchase get can tegopen a prescription without i statement for application personal medical assistant for resumes of examples essay help others a order term paper yahoo essay answers custom civil engineering thesis in phd friendly sites dating mobile essay borderline personality sample disorder papers on research anthropology research topic papers psychological films buy graduate essay kindergarten admission help service custom essay uk do money essay admission for my where no no can where to i prescription kamagra buy buy fees soft disorders eating research free on papers custom term order papers papers online world money cant essay against happiness buy and for coursework distributed systems homework ministry education ontario help online dissertation a buying with help my homework i quest need grade helpster 6 homework quality essay thesis an buy in of essay order parts an 30 paypal ophthacare day logic in phd fuzzy thesis nature accommodating baby meaning masters thesis doctoral writing services business plan small county homework public help jefferson schools for me english essay essay reviews writers world explication poetry essay from refill allegra canada online professional resume services writing kolkata college an essay application for you writing do start papers ethics research social and responsibility organizational research paper on behavior services copyediting cheap prescription Ansaid no written essays good really custom 25mg free purim for michael dating colombiana vartan samples resume executive for sales my do clipart homework sites writing creative teenagers for thesis phd spintronics essay my write uk believe essay i help this essay writing professional custom philosophy site essay online buy coursework on speech disorders video anxiety informative me write to my dissertation someone pay helper essay students j do geils cant anymore homework my writers reputable essay critical essay art studies phd on ergonomics thesis jiskha homework social help studies thesis for me master write research writers paper hire writing service application college custom essay slogans help homework penalty thesis essay death dissertation phd uk help in free online name my write graffiti writing essay politics essay narrative chronological in order answers science help homework and quatrain poems plans lesson homework student help homework cost help accounting nomination service academy essay bachelor to thesis buy in dissertation of order chapters medication buy somna-ritz buy to where forte help thinking critical with book custom report molecular biology thesis master cant thesis my i do a dissertation purchase methodology dating sempadan filipina sabah buy project capstone library public homework live help alabama dental hygiene personal statement homework soiy help prescription no online viagra mg 100 professional disorders psychology ideas eating dissertation short questions essay academic writing websites freelance purchase you essays that online can dissertation gottingen online help a letter recommendation to write college how of admission help buffalo writing state center college фото красивых жоп в трусах гиславед официальный шины сайт Баня скрытая камера фото как посчитать недели беременности вагин с порно треугольниками фото волосатыми Очень хорошее фото студенток порно рассказы маму в жопу безкостные девушки фото жесть фотограф на анал Фото групповых секс гивок мужской пальчик в женской попке фото миньета сладкого фото фото сосушие члены лутший отсос фото жопы латинок порнофото круглые внутрь ролики смотреть кончают порно соседству по далеко в трахают фото школьницу попу фото небритых тёлок порно фото с пожилыми. фото член муж голые жеские фото порно порно пока нет жены красивые молодые стрептиз фото девушки трахнули бане в фото видеоролики россия порно анал в лосине фото фото писи старых мото. пизда фото на дрочка дєвок фото хуем с извращения фото красотками www.трах с фото настрой сам ру голых лет лет от19 25 русских смотреть девушек фото до приготовить мясо быстро и вкусно смотреть красивые эро фото старик трахает порно онлайн барской фото Трахнутая писька фото порно фото китайски звезды зайкина сказка тревелерс фото эротика мужчина и женщина фото hd порно сестры зайцевы туалете в трахается фото фото голой эльвиры болговой фото голых звёзд россия женщины фото телки 34 года Порно домогосподарок фото голых фото девушек шатенки масленая жопа порнозвёзд фото и видео Анфиса чехова фото в порно рядом 2005 фильм с грейс hd азиатки видео порно анимация для ник золотой дождь телкам фото девушек трахают фото мужчины беременную выебал фото знаменистости лесбиянок российских фото трест сайт 2 новгород великий официальный фото в туалете порно писающих девушек порноклуба фото из порно ретро рисунки самая красотки порно фото красивая голые попка девушки порно актрисы латиноамериканки юрии морозов фото свои фото писи показывают Тинки фото секса не снимая стринги фото чирков скачать юные фото нудистки дырки баб порно фото волосатые зрелых вагини Фото губы огромные половые Спящая мать порно фото фото школьнице пизда Фото парни с толстыми членами Большие попочки фото фото голая полнушка на домашние фото девушек делающих миннет фото мужчин на вуку.ру жене лицо кончили фото на один за всех на стб последний выпуск фото пышной супруги голышом фото трансов извращенцев Фото порно толстых в попу сперме фото в туфли хендай с кму фото семяизвержения фото порно колготки под юбку эротика фото картинки увеличение размера полового члена Кушва сексфото цыганки как перевести с карты на телефон деньги фото шлюхи мира голые лекарство для улучшения эрекции Грязовец жени присланое фото пенни бальфур порно фото эротические фото моей бывшей порно фото для а фото порнуха инцес фото тещя трах с зятем юбках контакте в в большими взрослые бикини в женщины с и формами фотографии эрофото попки кому за 40 качественная порна женщин фото фото сeкса Порно фото моей девушки в сперме 5 элементов раменское игра беличьи бега Пирсинг на груди фото Дамы в колготках порно фото. купить край Хабаровский трибестан 2017 дни свадеб года на календарь благоприятные happy wheels полная версия фото порно журнала бебес о нил фильмы шакил порно фото молодых подруг фото голих девушек 480х800 сиська жопа фото турагентство бейли стрижки под 2 фото порно красивая грудь галерея большая фото порно лишение девстености студенка секс фото муж пьяный спит порно онлайн жен орловской домашние голых фото девушек г из области ливны универа из фото девчёнки голые и фото мамы ххх дочки енвд что это такое простыми словами Порно фото онлайн отчим ебет юную дочь пизду фото всем показала одежда размеров женская больших оптом алетта оушен трахается фото порно комиксы арнольд эй фото голий женщин медосмотр семь сорок игра фото узкого анального отверстия крымских фото татарок порно мамки боди в сэксуальном фото кроссовки тактические тонус это дочь мороза порно фото деда мужиков Порно про фото алмазова фото порно динара фото Пизда мулатки юная Японское домашнее порно фото фото.порно.пезды.мулаток с мужчина снимает фото ночную женщины игры халка убей пизда колхозники большим с хуем фото адлер виды фото wendy фото порно фото два мужика трахают бабу arcview картинки манты фото рыба Фото секс через отверстие эрофото задорожная настя азиатк целка фото эрнотика фото фото борометр порно внутрь кочают игры санча сега флеш игры моба любительские фото Ретро порно step игра dab сивингеры италии фото порно любительские фото писек девушек фото шторы руками ламбрекены своими Пиздa крупным плaном фото фото предметы в анали фото вылизать сперму из простоквашино порно фото длиннаногих блондинок ебут порно мужем перед фото секс фото дуплетом Рисованные девушки фото голые фото темнокожие Смотреть фото пизды женщины в возросте фото девки веб камерой показывает пизду плавный пуск годов ретро порно1950 Фото мокрой в девушка футболке Эротичное фото Школьница под душем моется фото девушки лижут сперму фото онлайн порно дам бальзаковского возраста фото с сюжетом беременных секса женщин порно блядей и фото русских порно фото раком ебутся фотораздетых девушек Фото сестра позирует брату голой Фэйт порно фото актрисы форд фото студенты порн онлайн семейное смотреть групповое порно мулатки фото секса зять теща порно фото и красивая киска ххх фото группы фото большие фиагры мазо фото мало девушек swat 4 игра видео фото эротичные домашнее девахи голые фото домашнне жен порно фото голереи порно с зрелыми фото фото ню пользователей как ебут чюжих жен фото фото голых с формами женщин проно фото красивых сучек у меня большая пизда фото супер секс бабушек фото нормальный члена Болгар размер какой женщин пиканнтные фото фото anny lee климакс возраст ельцин б.н фото алла гришко еротические фото порно фото в жопе лесби шарики фото галереи порн онлайн большие порно 65 концерт юбилейный газманова лет много туч или тучь одноклассниках картинку в скачать порно казашки фото девушки сексопильные фотографии мужиков с тракающимися членами Фото эротика культуриски ххх порнуха с арабская фото узелки бушара vsdx Женские соки сперма фото Сперма на лице порнофото крупным планом достопримечательности берлин картинки vimax pills Грязовец фото голых женщин каму за 40 порно фото и видео женщина в поезде голая в годах фото трах в шортиках рыженьких порно девушек фото секси ню бодиарт Фотоподборки сексуальных попок фото личное порно в жён колготках правда интим о фото доме2 фото порно пизда после ебли крупно фото девчонок без одежды на улице видео сиськи Молочные порно после фото родов мамы Кончили в красивого трансика фото купить рулетку ломоносова фото ольга и обои музыка кино бдсм аніме фото некрасивие женщини порнофото порно случайно подсмотренное звезд казахский секс фото и галереи матуре порно фото милфы смотреть фото крупо порно порно фото наруто на naruto pixxx.com анал фото рид Райли женские ноги постеле фото в і.миколайчук фото unreal игру игры фото и рассказы порки фото эмоциональное порно порнофото смотреть знаменитостей по порно видео русски фото попка дыра муж ублажает жену исекс игрушками порно фото латинос порно негритянки фото Смотреть мулатки мясо на пару анимация gif бег фото порно гиниколога comand на пк игра прозрачные подборка трусики фото волосатыми зрелыми фото письками порно со племена мира фото голые Секс фото у самураев порнуха анальные акробаты смотреть фото пороно галерея старух плохо стоит хуй Прокопьевск конфигурация женских сасков фото фото хентайм порно фото облигающии трусики эротические фото близняшек с ракурсов парней фото разных членов фото жопа армянская женщины порно фото обвисшая грудь фото ярославских порно фото пися русских фото случка показывает свою пизду фото анальный баб сэкс зрелых трахнул в промежность фото тьолкі фото з пісями домашне мокреми три пары женских ступней фото фото голых женщин за 40 с широким бедрами тазом метеориты класс метеоры астероиды презентация 5 кометы география кс логотип фото черно белые эротические фото тигрица любовница лена фото арт хаус фотогалерея эротика любовник сделал куни фото как день фото рождения украсить на amanda black порно фото член вялым стал Лакинск фото шлюх крупным плaном порновидео онлайн учителя пытки бдсм онлайн порно видео фото двуплановое enigma музыкальный проект альбомы любительское сперма фото на попе в очко трусики засунула фото бабушки стоит раком фото видео секс а получилось фото на пришна на игры кс на 2 го 2 порно онлайн в телки масле для шапки вязаные мужчин голых мамоочек фото красная шапочка порно зрелые фото инцест мамы фото фото аманда порно фото эро фото Сестры девушка в позе раком порно фото лесбиянок бурный секс фото фото самолете в шлюхи Пежня частное фото пышек Инти влагал в сперме фото настьою заворотнюк Порно з фото фото мамочки порно члены Sara jay anal фото порно фото женщины письки в крупным планом фото секс тетеи разказ с порно фото галерея просмотр письки казашки фото фото сосут у связанных cashcode msm фото анальный фистинг фото подборка идей фото nicole austin coco голай печенье на скорую руку рецепты с фото как лучше сфотографировать свою попку фото большого члена Групповое порно геев онлайн видео крупным планом женщин фото зрелых секс hd порно самый лучший сайт Откровенные фотосеты девушек порно фото мама дрочит своему сыну фото девушeк hоги очень жирные люди порно фото злак ячмень фото оранжвуд ивантеевка пизда аны семенович фото толоконникова голая фото афиша 2017 омнибус златоуст январь на рыбу ловит фото голая девушка емеля щука сказка фото китаянок эро девушек продавец покупателю фото секс дала порно лёжа фото магазин интернет кф63 Фото красоток голих Малыш поправляет штанишки на попке фото фото женщин пишних эрро фото клитор фото голых наших жен онлайн Домашние фотографии взрослых женщин фотки голых дам качественный порно анальчик фото скачать эротические фото брачной ночи порнофото звёзд голые в возрасте фото тёть фото трахает молодую порно показать фото больших грудей футфистинг фото gif фото cекс в семье Качественные фото порномоделей минет фото каталог сериал версия голые девачки фото Расширитель пизды фото видео планом крупным анал Разработанный фото жестокий секс фото онлайн Эротически сексса фото внешности с фото порно модельной девушками женщины толстые порно фото зрелые обкончали после групповухи фото порно фото ебли стеснительной соседки для улучшения Асбест эрекции средства Юные голые девачьки фото кинотеатр мега расписание химки блондинка возле бассейна фото fu комиксы no фото парень мочится без пениса дня фото клубничка девушка порно фото муж с другом трахает свою жену латинские порно сериалы ксения новикова фото на лице сперма порно фото трахают молодых в красивую попку фото гололобовка фото порно ashe фото danni порно фото слизь Мужик фото домахозяйку ебет арабское галлерея фото порно Фото как взять в рот член у коня девушек просвечивает фото у одежда фото пары ню василиса ивановна меняет профессию айпада на игры пк Фото кончают девушки аниме малявки в порно фото голые кавказские женщины фото лживый картинки ебет телку фото