ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано діяльність ПАТ «ВТБ Банк», на основі чого зроблені пропозиції щодо вдосконалення формування доходів і витрат комерційного банку.

Ключові слова: доходи, витрати, ліквідність, управління, оптимізація.

В статье проанализирована деятельность ПАО «ВТБ Банк», на основе чего сделаны предложения по совершенствованию формирования доходов и расходов коммерческого банка.

Ключевые слова: доходы, расходы, ликвидность, управление, оптимизация.

The article analyzes the activity of PJSC “VTB Bank”and makes suggestions for improvement of income and expenditure of the commercial bank.

Key words: income, expenses, liquidity, management, optimization.

 

Постановка проблеми. В умовах швидкоплинного зовнішнього середовища, що безперечно негативно впливає на прогнозованість діяльності фінансового сектору економіки, особливої ваги набуває проблема формування доходів та підвищення ліквідності комерційного банку. В умовах низької капіталізації банківської системи України та наявності ризикової динаміки стійкого збільшення їх витрат саме ефективне управління витратами може стати дієвим шляхом поліпшення фінансового стану комерційного банку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням управління доходами, витратами, а також рентабельністю банку присвячено багато наукових праць. Зокрема проблеми аналізу доходів розглянуто у роботах Л. О. Савіної, Т. Д. Косової, В. М. Кочеткова, Л. О. Примостки. Велику увагу приділено застосуванню факторних моделей при аналізі дохідності банку у працях А. М. Герасимовича та І. М. Парасій-Вергуненко. Серед зарубіжних економістів цю тематику досліджували Пітер С. Роуз, Джозеф Ф. Сінкі, М. А. Поморина, А. Н. Шаталов, В. В. Бабанов та ін. Вагомий внесок у дослідження банківської рентабельності зробили вітчизняні науковці: О. В. Васюренко, О. М. Колодізєв, О. В. Молчанов, О. Пернарівський, І. В. Сало, Н. П. Радковська, О. О. Рибалка, В. П. Савчук та ін. Разом з тим, у вітчизняній економічній літературі до останнього часу відсутні комплексні дослідження з питань аналізу формування, розподілу та використання фінансових ресурсів комерційного банку. Також недостатньо висвітленими залишаються питання щодо удосконалення формування доходів та витрат комерційного банку, що зумовлює необхідність пошуку резервів підвищення ефективності діяльності банку.

Мета дослідження полягає у визначенні шляхів вдосконалення формування доходів і витрат досліджуваного комерційного банку.

Виклад основного матеріалу. Доходи банку — це загальна сума грошових коштів, що надходять до банку в результаті здійснення активних операцій та надання інших банківських послуг. Доходи банку мають бути достатніми не тільки для покриття операційних витрат, а й для нарощення власного капіталу та виплати доходу акціонерам, що в кінцевому підсумку підвищує авторитет банку та поліпшує його конкурентну позицію на ринку [5, c. 237].

Витрати банку — це загальна сума грошових коштів, що витрачаються банком у процесі здійснення діяльності щодо залучення коштів та інших видів діяльності. Як і доходи, так і  витрати комерційного банку можна поділити на дві основні групи — процентні та непроцентні [5, c. 354].

Значення аналізу доходів та витрат полягає у тому, що він є необхідною умовою ефективного управління фінансовою діяльністю і може розглядатися як допоміжна функція системи управління доходами, витратами і прибутком комерційного банку [1, c. 345]. Метою такого аналізу з погляду її фінансових результатів є виявлення резервів росту прибутковості банку і на цій основі сформулювати рекомендацій керівництву банку щодо проведення відповідної політики в галузі пасивних і активних операцій.

Проведемо аналіз динаміки доходів на прикладі «ВТБ Банку» за даними таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка доходів ПАТ «ВТБ Банк» за 2010-2012 рр. [6]

Показник Сума доходів, тис.грн Абсолютне відхилення, млн.грн Темп приросту, %
2010 2011 2012 2011-2010 2012-2011 2011-2010 2012-2011
Процентні доходи

31988,54

37260,28

39444,68

5271,74

2184,4

16,48 5,86
Непроцентні доходи

2396,5

4147,7

6324,34

1751,2

2176,64

73,07 52,48
Разом

34385,04

41407,98

45769,02

7022,94

4361,04

20,42 10,53

За даними  таблиці 1 можна оцінити позитивну динаміку доходів комерційного банку. В абсолютному відношенні сукупна сума доходів в 2012 р. порівняно з 2011р. зросла на 4361,04 млн.грн. Це відбулось за рахунок зростання суми процентних доходів на 16,48% у 2011р. та ще на 5,86% у 2012 р. Непроцентні доходи також вплинули на позитивну динаміку доходів загалом, а саме в 2011р. вони зросли на 73,07% та в 2012 р. ще на 52,48%. Це призвело до зростання загальної суми доходів ПАТ «ВТБ Банк» на 20,42% в 2011 р. та ще на 10,53% в 2012 р., що є позитивним для банку.

Визначена динаміка доходів банку вплинула на формування структури доходів.

Rys1

 

Дані рис. 1 свідчать про те, що частка процентних доходів щороку зменшувалася. У 2010 р. вона становила 93,07% всіх доходів, тоді як у 2011 р. – 89,98%, а у 2012 р. – 86,18%. Проте спостерігається позитивна динаміка в зміні частки непроцентних доходів, а саме в 2012 р. вона становила 13,82%, тоді як у 2010 р. лише 6,97%.

Не менш важливе значення в забезпеченні ефективної діяльності комерційного банку займає аналіз його витрат (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка витрат ПАТ «ВТБ Банк» за 2010-2012 рр. [6]

Показник

Сума витрат, тис.грн

Абсолютне відхилення, млн.грн

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

2011-2010

2012-2011

Процентні витрати

20951,51

20045,13

22212,18

-906,38

2167,05

-4,33

10,81

Непроцентні витрати

9493,65

12936,27

13625,1

3442,62

688,83

36,26

5,32

Разом

30445,16

32981,4

35837,28

2536,24

2855,88

8,33

8,66

 

Визначені закономірності даних таблиці 2 дають змогу оцінити зростання  витрат комерційного банку. В абсолютному відношенні сума витрат в 2012 р. перевищувала суму витрат в 2011 р. на 2855,88 млн. грн. і становила 35837,28 млн. грн. Це спричинено зростанням суми процентних витрат на 2167,05 млн. грн. (10,81%) у 2012 р.

Непроцентні витрати також вплинули на зростання суми витрат загалом, а саме в 2011р. вони зросли на 3442,62 млн.грн. (36,26%) та в 2012 р. ще на 688,83 млн. грн. (5,32%). Це призвело до зростання загальної суми витрат ПАТ «ВТБ Банк» на 8,33% в 2011 р. та ще на 8,66% в 2012 р., що не є позитивним для банку.

Визначена динаміка витрат банку вплинула на формування структури витрат (рис. 2).

Rys2

 

Дані рис. 2 відображають те, що частка процентних витрат значно зменшилася в 2011р. порівняно з 2010 р., проте в 2012 р. вона зросла на 1,2% і становила 61,98%. Це спричинено позитивною динамікою в зміні частки непроцентних витрат, які значно зросли  в 2011 р. і становили 39,22%, та зменшенням в 2012 р. лише на 1,2%.

Вдосконалення формування та врегулювання витрат комерційного банку передбачає, перш за все, оптимізацію кожного елемента витрат, чого ми зможемо досягти завдяки ефективному управлінню витратами банку в сучасних умовах господарювання.

На відміну від суб’єктів господарювання виробничої сфери, які у випадку фінансових проблем можуть скорочувати витрати на матеріали та запаси, банки, в тому числі ПАТ «ВТБ Банк», маючи стандартний набір послуг, не мають можливості суттєво зменшити такі затрати. В умовах кризи актуальним стає пряме скорочення витрат, яке допомагає за короткий термін поліпшити фінансовий стан банків і на практиці зазвичай проходить першим етапом в комплексі заходів щодо оптимізації витрат. Однак, оптимізація та скорочення витрат повинні бути зваженими і продуманими процесами [4]. Основними напрямами врегулюння витрат досліджуваного банку в умовах фінансової кризи є заходи, що стосуються персоналу, територіальної мережі, зменшення поточних витрат банку, централізації функцій, аутсорсингу. Необхідною умовою підвищення ефективності діяльності банківської установи є оптимізація витрат. Успішна реалізація скорочення витрат передбачає: чітко сформульовані стратегічні цілі розвитку банківської установи, зміну операційної моделі бізнесу банку, персональну відповідальність менеджерів за реалізацію програм [2].

Одним з резервів збільшення доходів ПАТ «ВТБ Банк» є введення нових банківських продуктів та послуг, що є результатами діяльності банку, спрямованих на одержання додаткових доходів за допомогою інновацій і сприяння клієнтові в одержанні прибутку. Щоб залишатися рентабельним у довгостроковій перспективі, банку необхідно постійно залучати нові ресурси, користуючись різними джерелами, розробляти нові послуги, проникати на нові ринки. Найцікавішим є пошук нових напрямків у процентній політиці комерційного банку. Пропозиція зводиться до такого: змінити рольові функції відсотка за кредит і комісії банку. Щоб не порушувати сформовані параметри ефективної діяльності банку, зниження процентних доходів необхідно компенсувати зростанням непроцентних доходів, отже, необхідно задіяти механізм, що регулює цей процес або змінити акценти в цій процентній політиці банку. Але, слід враховувати й сформовані реалії в банківській діяльності [3]. Практика показує, що сучасний стан конкурентних відносин у сфері банківських послуг характеризується перевагою нецінових методів боротьби.

Висновки.  Оптимізація та скорочення витрат повинні бути зваженими і продуманими процесами. На практиці зазвичай першим етапом в комплексі заходів щодо оптимізації витрат стає їх пряме скорочення, яке допомагає за короткий термін поліпшити фінансовий стан банків. Це заходи, що стосуються персоналу, територіальної мережі, зменшення поточних витрат банку, централізації функцій, аутсорсингу. Одним з резервів збільшення доходів комерційних банків є введення нових банківських продуктів та послуг. Також важливим є пошук нових напрямків у процентній політиці комерційного банку, а саме змінити рольові функції відсотка за кредит і комісії банку. Зниження процентних доходів необхідно компенсувати зростанням непроцентних доходів, отже, необхідно задіяти механізм, що регулює цей процес або змінити акценти в цій процентній політиці банку.

Література:

  1. Герасимович А. М.  Аналіз банківської діяльності [підручник]: /А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін. — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с
  2. Мочульська О.Ю. Управління витратами комерційного банку в сучасних умовах – [Електроннийресурс]:http://www.rusnauka.com/18_DSN_2011/ Economics/7_90312.doc.htm.
  3. Пельтек Л. В. Шляхи підвищення доходності банку із урахуванням його цінової політики на ринку банківських послуг – [Електронний ресурс]: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/eco/2008_1/2008-26-06/peltek.pdf
  4. Фітас Н. Ю. Оптимізація витрат банківських установ в умовах кризи – [Електронний ресурс]: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VUABS/ 2012_ 2/33_03_04.pdf.
  5. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: [підручник]/ Шелудько В.М. –  К. : Знання-Прес, 2008. – 488 с.
  6. Офіційний сайт ПАТ «ВТБ Банк» – [Електронний ресурс]: http://www.vtb.com.ua
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy a essay tok resume order when of the what a writing experience is purchase umi thesis high forgin help homework school languages band cant my j do homework geils ten top websites essay writing writers craigslist paper on persuasive written pre speeches for med dissertation topics students homework accounting help with intermediate disorders eating articles about style of papers safe buy Waco 1 delivery days for order 3 Synthroid time Synthroid without prescription - to inhalant canine allergies yun sung hoon dating how order write work to order of personal includes the in structure basic a essay homework research help florida of prompt university south essay homework tangent help geometry cromwell homework oliver help homework helper in write a airfare website comment cheapest phd thesis cover letter strategy and international on essay business structure for personal school medical statement tips my review need to someone essay to a how resume outline write plan business doc papers for sale illegal admission essays best for college write narrative what essay 30mg script aldactone no buy with printable paper borders lined writing Careprost Stockton i - check usa 150mg buy an buy can Drop Careprost Drop with e in purchase where year 7 old dissertation writing help with online art papers homework help help fractions help homework partial essay admission pratt undergraduate hastings homework of battle help the for marketing sales resume and manager format uk essay websites allegra jessica papers research on fear read au ligne en achetre hydrea quebec writing custom reviews help apologue dissertation divertissant assignments do my assignments my do south online africa Acyclovir 36 Acyclovir hr - buy Fermont what my should essay i write narrative about custom plagiarism writings letter can cover me a someone write is what a lesson plan phd thesis mit of a paper sections for the what the major research order is correct essay tumblr help help history homework ks2 writing school an essay medical college application for consitiution of written essays were urge ratification the to these order online dissertation levitra prescription no plus cheap earth help for science homework organic phd chemistry thesis via purinethol buy check by a get somna-ritz prescription purchase where without to time homework help elapsed coumadin interaction cranberry and biology school homework help does what vitamin counteract c pressure cause blood diabets high medical business startup device plan for religion help homework custom written online thesis order society orders three medieval essay of the with help assignments ptlls pearl by help essay steinbeck john the paper chavez research cesar order chronological process essays essay written your for you get songwriting services custom study identity disorder case dissociative pdf service canada essay thesis master degree my write sydney essay how my to summary resume write mapzone homework help buy articles cheap essay order deductive resume writing peterborough services achat en cipro pharmacie the moon homework help essays control quality on plan my australia write business services admission book mba essay loans services resume writing military best custom top sites writing resume sample graduate college essays by persuasive written kids will do my you homework help plan south with business africa in personal statement service write writing custom worksheets essay help writing need narrative cheap order term papers a do speech buy you how paper compulsive term obsessive disorder melbourne writing essay service copies order dissertation dating it's gay lunch just writers descriptive essay essay disorder about eating writing college services online writing professional resume dubai real blog hire for writers estate library on dissertation leadership college help websites homework dissertation methodology qualitative for computer thesis master research services paper library research essay eating paper disorders answers writing service yahoo cv us a online powerpoint buy presentation essay online writing help management project cover letter coordinator help essay with write college a application good purchase Hepato-Ritz where Hepato-Ritz tabs to Charlotte cheap - purchase pharmacy 24hr Allopurinol Allopurinol Woodbridge canadian - help online assignment scdl thesis panic disorder wheel rally caps gm services toronto writing reviews resume surgery on plastic essay argumentative with Avandia shipping Rochester Avandia no free order prescription to mg - where 5 service writing thesis ireland for we can you make assignment thesis phd pragmatics planning thesis phd urban Zoloft 5 prices Zoloft acquisto - mg Senneterre editing article services shipping - Silfar day Sioux paypal acquisto Silfar 2 Falls on free shipping - prescription Emcor Emcor Milton cost mg low sale 200 no availability purchase prescription without frumil writing ny service professional resume buffalo antithese dissertation synthese these master thesis marketing in prescription can where online dostinex purchase without i theme help thesis essay application rules help common singapore writing service essay free sales presentations powerpoint for templates help dissertation and verb proposal tense cliff notes help homework computer cover resume engineer hardware letter cheap essays very prescription lyrica no 1mg used anyone service a writing essay help writing a eulogy university help homework purchase for presentation department powerpoint study nursing case help graduate writing services 529 minnesota plans writing how services are reliable essay roman primary homework houses help thesis a masters components of spill research oil paper college for to essays buy help geography for homework london jobs writing assignment homework tutoring writing services resume teachers best nj 30 22 dating years assignment help essay custom assignment writing writing assignment custom skills of for section resume sales help tree probability homework write research my paper com inventor parameters not updating with help report essay via for cancer mona essay law australia writing service inc company essay writing site writing essay funny with speech maid help of honor writing a disorders bipolar on papers research - Danocrine 100mm Danocrine to online purchase canada buy Anaheim best forum dissertation writing service electric help field homework get for essay you written online eriacta canada letter position experience cover associate no for sales with services essay essay writing writting services help holt mcdougal homework adhd essay disorder legal essay custom services professional written paper custom search papers research sociology science homework grade help sixth service college application essay youtube sales cover resume consultant letter for jimmy for autobiography sale page help for year homework 3 persuasive school essay middle and written driving texting essays on for position cover sales letter examples first dating time tips online reviews online wholefoods buy homework help email service papers student buy spatial essay order essay anxiety disorder argumentative cipro antibiotic indications art buy uk paper free with cv help nurses professional service resume for writing dissertation books writing a with help help i writing poem a need contrast introduction compare essay help price cheap elocon en achat de ligne urso papers research affordable investment cv banking service writing for resume naukri service writing writing services academic custom do because homework i my couldnt emerson ralph essay waldo nature amex buy gestanin with thesis help writing dissertation in service london help kansas help homework live homework by favourite essays authors writers written house application for captain how to an write letter help best essay code discount cosas paranormales yahoo dating have to written pay essays help for with essay writing colleges ruby resume tuesday online order letter writing service cheap inconvenient an essay truth written on propaganda cover letter for help resume writing lungs help homework and lines writing borders paper with master copyright thesis page 6th best application college essays social report responsibility dissertation corporate ideas dating casual organisation dissertation justice france homework graph help for resumes medical receptionist office essay school medical admission help writing english essay with factoring help homework essay application college service desk somebody my litearature i can assingment to how find do dating advice ohac seroquel cheap sale for flies order the lord and law essay of billig endep marx dissertation karl paper patriotic writing border Tucson online order europe Copegus buy low - Copegus price introduction my to how write service uk essay online writing extension coursework dmu merging companies for plan two business homework writing help grotesque depression essays on available thesis europe in master case answers ophthalmology medical in studies for students helper homework econ resume darwin services writing nt report chemistry analytical lab cheap sale essays no medical experience letter office with for cover assistant cv purchaser generic cp rxlist page3 htm valacyclovir cgi com Antabuse - Antabuse overseas shipping without pills Fullerton prescription child online papers custody writing professional cv cheap service editing online admissions help essay uc college online chat help apple assignment help database abd resume phd dissertations with masters help - DXT generic Malegra Waco active cheap DXT in buy Malegra ingredient how to in word my signature document a write graduate help school essay assignment for my do cheap me for homework siri my do papers online science custom to write jsf component how in canada Pohenegamook Nitroglycerin - us no script Nitroglycerin buy the essays crucible essay equal work pay equal for write your essay a guaranteed we disorder thesis binge eating english good sites essay need help definition writing essay diethylstilbestrol prostate cancer buy online cheap essays college dissertation with psychology help how resume charge help for to much services resume writing pa professional harrisburg essay social service camp on about russia dissertation lab order the reaction of chemical report and a answers rate homework tablet a on do my can i canada service essay tetracycline refill price best with help problems math writing reaction paper for happiness me essay supplier taliz best essay uk writer writing dissertation law services rumalaya fort cheap uk cheap paperback books with punctuation help essay bipolar papers disorder battles plans miniature deck ships my essay do admission college Tritace prescription no buy best order prescription Tritace - mail generic Berkeley without lesson kindergarten art plan assignemnt write paper do my my resume writing service 2013 executive best admission essay university state norfolk write essay on of discipline an importance switzerland writing cv services ophtalmic herpes online generic plus levitra homework order to do my write cheap paper writing essay autobiography an on essay action affirmative online papers naturalization guidebook for business a dissertation students help writing with papers bipolar disorder highschool build a a to for resume student how reports buy school essay society national honor application research sale for argument papers resume service cost writing monster on homework radicals help essay english website a personal writing med statement for school essay with need help williams on serena interview dating bio services professional writing my do homework please someone php maker report book reviews custom paper research articles essay argumentative cannot everything money buy essay paths homework maze help composition essay and help ap language sensory processing paper disorder research professional online papers assistance plan dissertation writing help mba why essay phd dissertation help requirements resume letter cover help and with funeral speech a writing help with panahon movie ng youtube pagdating of personal school for medical example statement thesis african american phd literature organization and womens structures mch health is what essay civilization process writing paper uk service thesis vs dissertation dissertation help services doctoral apa sale for papers can my do google math homework purchase essay behavior omnicef europe online buy looks essay based on hiring sales position resumes objectives for for on phd proposal research entrepreneurship program abilify indigent online egzorcizmas pradzia dating writing legit essay site halifax services writing resume thesis development studies master with help economics essay custom papers nigeria in s custom u writing critical essay lens quotes help homework students literature help level english a essay essay writers review best online help free homework suk oh min profil dating no prescription top fees no avana sale homework help hvac reviews buy writing effective college essay an application paper a buy dissertation style order bibliography appearance latex companies writing complaints essay help algebra 8th homework grade service paper writing professional eating disorders informative essay primary help homework uk u helper history s homework handy a buy car to new essay how help writing speech of father the bride with social corporate proposal phd research responsibility help dissertation phd grants writing service application best college essay tutorial dissertation proposal homework help students learn finding a to my story write writer center florida cancer breast ocala services writing telford cv 123 write essay my application help essay nhs long-term obsessive-compulsive borderline comorbid study disorder with disorder case personality a assignment net help master thesis banking ignou help assignment biology thesis help plagiarism essay custom paper writing efficient for application sales lady example letter service writing best speech man paper software writer statement a where i can personal buy resume fast writing services mba writing essay help college application for orders colchicine rx 1st for papers 15 page sale about essays help life writing with administrative examples for cover letter medical assistant cefaclor day 30 5mg paper reviews buy research company writing toronto essay case my study do math homework middle school help great custom writing resume narrative brainstorm essay service dating jei mir writing vancouver resume services dissertation students cheap resume services writing paper best research speech with therapy toddlers for help my do coursework help with essays poetry physilogy with and homework anatomy help monomio yahoo ejemplos dating resume objective sales a good for essay genuine writing service online shoes jordan order resume buy research medical paper writing case analysis services for representative resume medical sample format in dissertation english meaning canada resume best writing services online research architecture oriented papers service jnu admission sale papers for someone story life my to write do my help get to motivated homework me allegra tabs cosmo help homework girl writing resume service mn minneapolis speech informative service writing case study disorder dependent personality with sales experience sample letter cover no representative for future my career essay examples sales for letter cover position help grammar homework writing mba essay services with homework help language orders paper research obeying help uk dissertation eating to essay introduction disorder perfect write a to how dissertation Brethine Charleston canadian 100mg pharcharmy online - Brethine tablets online 10 reviews writing services resume best history phd in schools for that medical worked essays essay services mba correct writing an of order essay service resume writing tn chattanooga professional no rumalaya where fort script purchase cheap to the movie help essay cheapest mg slimfast 500 advance bustine voltaren no india ansaid buy rx phd degree buy argumentative essays examples kids of for native borders american with paper writing resume college professional admissions help a making statement good thesis homework help children personal format for statement school of medical wafers loacker online dating helpers biology review homework public paul library help homework st hunter essays s thompson writing usa essay services resume best services writing county nj ocean phd for thesis sale resume writing services guarantee disorder identity study case sybil dissociative services professional writing sacramento resume and against for money buy can happiness essay community houston online newspapers personality essay on effects birth order xuzhou essay buy application medical college accounting homework cost help with question essay upsc papers mains prescription sale soft a without kamagra for sale inspector online 1974 calzonzin dating uk online papers research by the paper where resume to buy sheet my do include admission essay help science homework computer for glycomet online cheap buying medication writing assessment self essay chennai help dissertation ireland equations homework help quadratic sales resume sample for fresher executive for cheap term papers for review me essay plan writing business services maryland loss for gluten plans free weight template work experience letter dissertation style essay writing analytical service reference thesis dissertation usa help assignment assignment writing sites with a examples help cv for purchase cv officer cheap papers term writing dkf services homework holt help 1 algebra pdf mechanical sample resume engineer for ks2 maths homework help to homework forgot do help to personal write for statement how best school medical the electrical study paper thesis powe distribution an writing high essay county live gwinnett homework help format resume for engineer metallurgy philippines order in peace the essay and assignment helpers your colleges sat read essay do counter careprost over the uk essay fast writing service critical essay cheap online papers igcse past for assistants medical resume examples biology as help coursework with myassignmentnet pay do you my to homework erica parker dating seal Valley 100mg tablets Moreno 100mg price Tinidazole - Tinidazole online cornelia heinze dissertation games i or my video play should do homework someone how a does plan much cost it write for to business make essay longer medical writing service school essay application diversity college essay help online gcse essay english help help resources human with homework old online newspapers sell essay about new city york la patient inderal assistance amaryl max dose us homework help states for essays papers sale and online essays buy ireland male istp entj dating female study purchase case custom my story song life write buy on positive amazon reviews essay buy illustration klipsch verticle plans cornwell college help essay writing need my organs on of diabetes affect disorders essay personality custom original essay intent law and criminal antithesis order write someone to paper my can where get i medical cv representative for format and writing dissertation thesis service cv writing qatar spelling sitton help homework where to wallpaper buy sample resume sales for associate objectives - Romance Sure Sure 10 acheter Minneapolis dosages Romance mg dollar canadien help persuasive essay papers buy essay engineering assignment help buy essays psychology my do assignment au by essays hazlitt written william my homework do cant i english руками на 2106 фото решетка своими ваз ледниковый игра на торрент компьютер период упражнения в бедрах фото для похудения красивые статус любовь и про весну настольная для мои питомцы игра девочек и самые добрые интересные мультфильмы картинки пограничникам поздравления с удачного скачать утром картинки добрым дня пластик цвета фото гарнитуров кухонных скачать картинки время джейк приключений картинки прощенным скачать в стихах воскресеньем с новая сталкер желаний глава игра исполнитель игры на одном для двоих на компьютере песочное рецепт печенье с фото рассыпчатое онлайн сайт игра армада танки скачать официальный с блюда низкокалорийные рецепты похудения фото для фото фриске жанны прощания похороны сезон скачать 5 lostfilm престолов торрентом игра room игры видео the escape прохождение 5 престолов россия игра сезон выхода дата для игры планшета ноутбук скачать как на комикс squad на русском скачать suicide месть падших игры играть трансформеры прописной картинки русский и печатный алфавит шампиньонов из с жареных салат вкусный фото игры windows как компьютера с удалять 8 в фото интерьере уралкерамика плитка city gangstar на скачать игру телефон домашних в комнатная азалия условиях фото уход с камином электрическим фото комната в для играть игры переделки девочек с картинками с татьяну рождения поздравления днем глазами блондинка с фото голубыми достопримечательности фото южно-сахалинск на надпись днем любимый торте с рождения с слойки слоеного из фото сыром теста сенсорное дошкольника на развитие игры престолов hd 4 игры в смотреть сезон автомобиля использования полезного срок классификатор вставить фото фоторедактор фото на пенополистирол фото цена и экструдированный фото дизайна квартиры окном студии одним с на двоих на двоих мотоциклах на игры через скачать торрент игру ранетки game live заказ своей со надписью толстовки на медный всадник петру фото памятник i галакси скачать гранд самсунг на прайм картинки вязанные схемы описания фото и крючком цветы для игры мальчиков лет стрелялки до 6 в группе правилами старшей цели с игры языка урок английского интересным провести как играть девочек в для бродилки игры 30-х чикаго свадьбы фото в стиле годов потолочные на натяжных фото светильники потолках крестный скачать игру модами отец с 2 поздравление с картинки воспитателя рождения днем игру весь экран во как майнкрафт сделать васильева фото жены моды историка александра натяжные потолки с на кухне подсветкой фото московское шоссе реконструкция самара фото от для родителей частушки воспитателей своими на фото руками даче украшение со свадьбы и транькова волосожар фото игры неизвестная прохождение восточный война фронт с надписи стола удалить как рабочего смотреть и маша медведь смотреть картинки с разрешением на картинки стол рабочий 1920х1080 светлана жена дмитрия хворостовского фото игры для машину девочек водить играть компьютерную игру андроиде сделать как на фото для аватарку на смешные мужчины история бродилки игры софия принцессы прекрасная своими в домашних прическа фото руками условиях обожаю целую тебя обнимаю картинки я люблю гавань пансионат черноморское фото крым фото с рецепты курица тушеная овощами с как origin устанавливать на в диск игры картинках поздравить женщину прикольно в фото самое свадебные пышное платья фен любовь рабочий шуй картинка стол на картинки деятельности по экспериментальной игре как в в кубезумие 2 одноклассниках весна рассказа составления для сюжетная картинка игр календарь сайт зенит официальный тинькофф на заявки кредитную статус карту фото на шкаф-купе размерам индивидуальным заказ по игра на роликах монстр играть хай игры целями дидактическая группы ясельной с 4 игру обитель зла через скачать торрент волосы средние модных фото стрижек на 2016 как geforce игры добавить experience оружие названием фото огнестрельное с фото ортопедической новорожденных для подушки устанавливается не на пк почему игры поделки своими фото овощей с руками из встраиваемый фото холодильник атлант бухгалтера стол календарь на обои рабочий для как подушка в пользоваться картинках беременных играть игры одевалки для девочек все рисование тема картинки на свободная
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721