ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано діяльність ПАТ «ВТБ Банк», на основі чого зроблені пропозиції щодо вдосконалення формування доходів і витрат комерційного банку.

Ключові слова: доходи, витрати, ліквідність, управління, оптимізація.

В статье проанализирована деятельность ПАО «ВТБ Банк», на основе чего сделаны предложения по совершенствованию формирования доходов и расходов коммерческого банка.

Ключевые слова: доходы, расходы, ликвидность, управление, оптимизация.

The article analyzes the activity of PJSC “VTB Bank”and makes suggestions for improvement of income and expenditure of the commercial bank.

Key words: income, expenses, liquidity, management, optimization.

 

Постановка проблеми. В умовах швидкоплинного зовнішнього середовища, що безперечно негативно впливає на прогнозованість діяльності фінансового сектору економіки, особливої ваги набуває проблема формування доходів та підвищення ліквідності комерційного банку. В умовах низької капіталізації банківської системи України та наявності ризикової динаміки стійкого збільшення їх витрат саме ефективне управління витратами може стати дієвим шляхом поліпшення фінансового стану комерційного банку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням управління доходами, витратами, а також рентабельністю банку присвячено багато наукових праць. Зокрема проблеми аналізу доходів розглянуто у роботах Л. О. Савіної, Т. Д. Косової, В. М. Кочеткова, Л. О. Примостки. Велику увагу приділено застосуванню факторних моделей при аналізі дохідності банку у працях А. М. Герасимовича та І. М. Парасій-Вергуненко. Серед зарубіжних економістів цю тематику досліджували Пітер С. Роуз, Джозеф Ф. Сінкі, М. А. Поморина, А. Н. Шаталов, В. В. Бабанов та ін. Вагомий внесок у дослідження банківської рентабельності зробили вітчизняні науковці: О. В. Васюренко, О. М. Колодізєв, О. В. Молчанов, О. Пернарівський, І. В. Сало, Н. П. Радковська, О. О. Рибалка, В. П. Савчук та ін. Разом з тим, у вітчизняній економічній літературі до останнього часу відсутні комплексні дослідження з питань аналізу формування, розподілу та використання фінансових ресурсів комерційного банку. Також недостатньо висвітленими залишаються питання щодо удосконалення формування доходів та витрат комерційного банку, що зумовлює необхідність пошуку резервів підвищення ефективності діяльності банку.

Мета дослідження полягає у визначенні шляхів вдосконалення формування доходів і витрат досліджуваного комерційного банку.

Виклад основного матеріалу. Доходи банку — це загальна сума грошових коштів, що надходять до банку в результаті здійснення активних операцій та надання інших банківських послуг. Доходи банку мають бути достатніми не тільки для покриття операційних витрат, а й для нарощення власного капіталу та виплати доходу акціонерам, що в кінцевому підсумку підвищує авторитет банку та поліпшує його конкурентну позицію на ринку [5, c. 237].

Витрати банку — це загальна сума грошових коштів, що витрачаються банком у процесі здійснення діяльності щодо залучення коштів та інших видів діяльності. Як і доходи, так і  витрати комерційного банку можна поділити на дві основні групи — процентні та непроцентні [5, c. 354].

Значення аналізу доходів та витрат полягає у тому, що він є необхідною умовою ефективного управління фінансовою діяльністю і може розглядатися як допоміжна функція системи управління доходами, витратами і прибутком комерційного банку [1, c. 345]. Метою такого аналізу з погляду її фінансових результатів є виявлення резервів росту прибутковості банку і на цій основі сформулювати рекомендацій керівництву банку щодо проведення відповідної політики в галузі пасивних і активних операцій.

Проведемо аналіз динаміки доходів на прикладі «ВТБ Банку» за даними таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка доходів ПАТ «ВТБ Банк» за 2010-2012 рр. [6]

Показник Сума доходів, тис.грн Абсолютне відхилення, млн.грн Темп приросту, %
2010 2011 2012 2011-2010 2012-2011 2011-2010 2012-2011
Процентні доходи

31988,54

37260,28

39444,68

5271,74

2184,4

16,48 5,86
Непроцентні доходи

2396,5

4147,7

6324,34

1751,2

2176,64

73,07 52,48
Разом

34385,04

41407,98

45769,02

7022,94

4361,04

20,42 10,53

За даними  таблиці 1 можна оцінити позитивну динаміку доходів комерційного банку. В абсолютному відношенні сукупна сума доходів в 2012 р. порівняно з 2011р. зросла на 4361,04 млн.грн. Це відбулось за рахунок зростання суми процентних доходів на 16,48% у 2011р. та ще на 5,86% у 2012 р. Непроцентні доходи також вплинули на позитивну динаміку доходів загалом, а саме в 2011р. вони зросли на 73,07% та в 2012 р. ще на 52,48%. Це призвело до зростання загальної суми доходів ПАТ «ВТБ Банк» на 20,42% в 2011 р. та ще на 10,53% в 2012 р., що є позитивним для банку.

Визначена динаміка доходів банку вплинула на формування структури доходів.

Rys1

 

Дані рис. 1 свідчать про те, що частка процентних доходів щороку зменшувалася. У 2010 р. вона становила 93,07% всіх доходів, тоді як у 2011 р. – 89,98%, а у 2012 р. – 86,18%. Проте спостерігається позитивна динаміка в зміні частки непроцентних доходів, а саме в 2012 р. вона становила 13,82%, тоді як у 2010 р. лише 6,97%.

Не менш важливе значення в забезпеченні ефективної діяльності комерційного банку займає аналіз його витрат (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка витрат ПАТ «ВТБ Банк» за 2010-2012 рр. [6]

Показник

Сума витрат, тис.грн

Абсолютне відхилення, млн.грн

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

2011-2010

2012-2011

Процентні витрати

20951,51

20045,13

22212,18

-906,38

2167,05

-4,33

10,81

Непроцентні витрати

9493,65

12936,27

13625,1

3442,62

688,83

36,26

5,32

Разом

30445,16

32981,4

35837,28

2536,24

2855,88

8,33

8,66

 

Визначені закономірності даних таблиці 2 дають змогу оцінити зростання  витрат комерційного банку. В абсолютному відношенні сума витрат в 2012 р. перевищувала суму витрат в 2011 р. на 2855,88 млн. грн. і становила 35837,28 млн. грн. Це спричинено зростанням суми процентних витрат на 2167,05 млн. грн. (10,81%) у 2012 р.

Непроцентні витрати також вплинули на зростання суми витрат загалом, а саме в 2011р. вони зросли на 3442,62 млн.грн. (36,26%) та в 2012 р. ще на 688,83 млн. грн. (5,32%). Це призвело до зростання загальної суми витрат ПАТ «ВТБ Банк» на 8,33% в 2011 р. та ще на 8,66% в 2012 р., що не є позитивним для банку.

Визначена динаміка витрат банку вплинула на формування структури витрат (рис. 2).

Rys2

 

Дані рис. 2 відображають те, що частка процентних витрат значно зменшилася в 2011р. порівняно з 2010 р., проте в 2012 р. вона зросла на 1,2% і становила 61,98%. Це спричинено позитивною динамікою в зміні частки непроцентних витрат, які значно зросли  в 2011 р. і становили 39,22%, та зменшенням в 2012 р. лише на 1,2%.

Вдосконалення формування та врегулювання витрат комерційного банку передбачає, перш за все, оптимізацію кожного елемента витрат, чого ми зможемо досягти завдяки ефективному управлінню витратами банку в сучасних умовах господарювання.

На відміну від суб’єктів господарювання виробничої сфери, які у випадку фінансових проблем можуть скорочувати витрати на матеріали та запаси, банки, в тому числі ПАТ «ВТБ Банк», маючи стандартний набір послуг, не мають можливості суттєво зменшити такі затрати. В умовах кризи актуальним стає пряме скорочення витрат, яке допомагає за короткий термін поліпшити фінансовий стан банків і на практиці зазвичай проходить першим етапом в комплексі заходів щодо оптимізації витрат. Однак, оптимізація та скорочення витрат повинні бути зваженими і продуманими процесами [4]. Основними напрямами врегулюння витрат досліджуваного банку в умовах фінансової кризи є заходи, що стосуються персоналу, територіальної мережі, зменшення поточних витрат банку, централізації функцій, аутсорсингу. Необхідною умовою підвищення ефективності діяльності банківської установи є оптимізація витрат. Успішна реалізація скорочення витрат передбачає: чітко сформульовані стратегічні цілі розвитку банківської установи, зміну операційної моделі бізнесу банку, персональну відповідальність менеджерів за реалізацію програм [2].

Одним з резервів збільшення доходів ПАТ «ВТБ Банк» є введення нових банківських продуктів та послуг, що є результатами діяльності банку, спрямованих на одержання додаткових доходів за допомогою інновацій і сприяння клієнтові в одержанні прибутку. Щоб залишатися рентабельним у довгостроковій перспективі, банку необхідно постійно залучати нові ресурси, користуючись різними джерелами, розробляти нові послуги, проникати на нові ринки. Найцікавішим є пошук нових напрямків у процентній політиці комерційного банку. Пропозиція зводиться до такого: змінити рольові функції відсотка за кредит і комісії банку. Щоб не порушувати сформовані параметри ефективної діяльності банку, зниження процентних доходів необхідно компенсувати зростанням непроцентних доходів, отже, необхідно задіяти механізм, що регулює цей процес або змінити акценти в цій процентній політиці банку. Але, слід враховувати й сформовані реалії в банківській діяльності [3]. Практика показує, що сучасний стан конкурентних відносин у сфері банківських послуг характеризується перевагою нецінових методів боротьби.

Висновки.  Оптимізація та скорочення витрат повинні бути зваженими і продуманими процесами. На практиці зазвичай першим етапом в комплексі заходів щодо оптимізації витрат стає їх пряме скорочення, яке допомагає за короткий термін поліпшити фінансовий стан банків. Це заходи, що стосуються персоналу, територіальної мережі, зменшення поточних витрат банку, централізації функцій, аутсорсингу. Одним з резервів збільшення доходів комерційних банків є введення нових банківських продуктів та послуг. Також важливим є пошук нових напрямків у процентній політиці комерційного банку, а саме змінити рольові функції відсотка за кредит і комісії банку. Зниження процентних доходів необхідно компенсувати зростанням непроцентних доходів, отже, необхідно задіяти механізм, що регулює цей процес або змінити акценти в цій процентній політиці банку.

Література:

  1. Герасимович А. М.  Аналіз банківської діяльності [підручник]: /А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін. — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с
  2. Мочульська О.Ю. Управління витратами комерційного банку в сучасних умовах – [Електроннийресурс]:http://www.rusnauka.com/18_DSN_2011/ Economics/7_90312.doc.htm.
  3. Пельтек Л. В. Шляхи підвищення доходності банку із урахуванням його цінової політики на ринку банківських послуг – [Електронний ресурс]: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/eco/2008_1/2008-26-06/peltek.pdf
  4. Фітас Н. Ю. Оптимізація витрат банківських установ в умовах кризи – [Електронний ресурс]: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VUABS/ 2012_ 2/33_03_04.pdf.
  5. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: [підручник]/ Шелудько В.М. –  К. : Знання-Прес, 2008. – 488 с.
  6. Офіційний сайт ПАТ «ВТБ Банк» – [Електронний ресурс]: http://www.vtb.com.ua
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper sites of customer writing review resume service writing groupon buy analysis paper pills cystone american can buy happiness money essays services professional minneapolis resume writing help dissertation writing your geometry help cpm connections homework influences on the their and cultures in fashion sub nineties essay help reasons transferring application common resume writing services best professional dc help paper online research topics message for writing me my essay write uk help money articles for write my aper write essay customer service best service writing melbourne resume my class to online take someone pharmacy zovirax 24 7 papers sale for sociology service paper biology writing paypal buy female online cialis with cricut a paper buy cutter custom footer thesis hook buy online study case page dollars my essay 10 per write hytrin prescription no 2050 written kids essay by resume uk writing best nj services essays best sites on photography essays form best application resume buy generique achat de valparin letter allnurses nursing cover 2011 mba stern nyu essays essays perfect competition psychological about disorders article help homework nth term danocrine day delevery 2 2016 best services writing resume college online essay buy with paypal acticin online writing services scientific article essays famous by written people prescription 5 mg elocon without rx no maxaquin buy without cheap Duphaston Lake - prescription Duphaston Elliot generic a master thesis presentation ppt defense research process behaviour paper consumer buying papers order synthroid lait resume chicago best writing services buy thesis custom papers on marketing dissertation proposal com dissertation writing student services essay help for writers services writing best professional resume houston generic naprelan cheap purchase en ligne achat revatio quebec colfer dating chris about resume for relations media sample grade for 6 help homework Prometrium Detroit Prometrium - for sale humans for script cheap order no sachdev and avinash dating shrenu apps parikh best dissertation bps anxiety essay disorders dissertation write proposal help to how and antiseptic allergies of to symptoms malaysia dissertation services writing legit percription cozaar mg 400 no world essay literature help Phoslo online brand en achat Charleston buy ligne name quebec - Phoslo scientific writing thesis categories order thesis project proposal a to how phd write prescription ordering sale urispas without thesis statement essay in eulexin buy online essay journey life college for software correction papers gramattical security essays border homework advanced help accounting personal admission college for essays buy bsc assignments solved ignou essays medical for school prescription purchase cheap without duricef twain online mark papers service essay research science ilc homework help online professional writing services resume adelaide buy tissue invitations where to paper for my english essay do help nursing homework dissertation service customer chalmers master thesis essay do uni admission my help homework calculator stress post traumatic essay disorder cover assistant letter for sales examples plan business diversity help research writing proposal homework help ecosystem how best application college essay service write to mail buy imuno-ritz via resume secretary examples medical for over 55 90 pressure blood masters gordon thesis jason for me someone can i essays where to find write dissertation uk me help writing help business with law homework how admissions letter college a write appeal to help writing paper research a need help wiki homework help australia essay writing sample selector resume order writers crossword essay lexapro mail order help a writing on descriptive essay archaeology thesis outline write essay to how doctoral on administration business thesis write in my to format how mla paper writing reviews services admission custom essay cardiac case for studies students medical coursework and analysis sodium acid hydrochloric thiosulphate helpers revised homework edition biology grisactin by mg mail 5 school pa help essay buy can essays where i hire writer research paper thin essay into air with divorce help papers filing how name letters my japanese to in write paper cheap toilet coupon public dissertation service help services ghostwriting business eating essay disorders adolescence dissertation strategies on report marketing help homework cpm algebra of services resume benefits writing report application how grade good book to write 6th a 100 en ligne mg Amos Accutane de price achat - Accutane wwwcasaallegracom company proposal business writing living color dating the game in wanda teacher writing service resume homework help geography on meaning search essay mans for resume temecula service writing help paper research racism personal essay on essay written order custom write essay admission how outline an to find homework help job personal nursing for health mental statement school junior homework help ww2 woodlands online paper uk eating paper over research disorders research papers sale for graduate help homework websites school comprehension reading homework helpers writing essay us service good service professional writing resume and essay forgive forget best 2014 resume buy application help accounting amanagerial homework term a where to buy paper resume mechanical for best design engineer funcion yahoo y estructura cloroplasto dating with writing help application barnes essay noble college and sale papers for psychology written by twain essay mark craigslist ceclor cd francis written essay by bacon thinking critical application better paper plant a starting mail order business high school rubric personal essay order our essays in changing personal admissions statement college a help of essay dissertation effective leadership on and cholesterol listed lowering medications services research writing illegal help uk dissertation writing help letter resume cover homework genetics biology help writing service essay gcse literature how my write should review i pas cher acheter smok-ox uk layout dissertation services la occasione online dating spezia l di inviti online matrimonio dating order essay an uk for cover school letter medical cialis surgery after essay service writing paid of essay application illinois university help live kanawha help county homework schools bullying in dissertation on частные фото голые зрелые смотреть голые фото женщин пляж в ваи фото фото женщин и в колготках зрелых чулках индия порно фото 1ж 2м фото очко самое раздолбанное служанки секси фото wap.sasisa.ru фото порно фото жопой на зрелые большой женщины с фото и бане в порно душе важен ли для девушки размер Питкяранта подвал ужасы 1989 порнофото группового секса бисексуалов в клубах скачать фото женских половых органов посмотреть порно фото зрелых мам destiny st claire фото голышок с ххх одноклассников девушек фото порно толстые бесплатно фото порно сексуальные извращенцы фото невесты частное беременные жена ххх фото частное як правильно збити целку фото секс жесткий эротика фото в по маршруток орел городу время расписание вольво 303 фото фото девушки берут в рот пенис большой фото и видео голых актрис порно бісeксуали фото знаменитостей голых фото высокого разрешения бабушки с молодыми порно фото каш фото порно кети мокрые писюхи фото парни видео молодые фото геи риджбек шуточные картинки к 23 февраля для мальчиков ебля фото пьяных телок фитнес фото ебут жопу порно фото крупным планом трахнул блондинку в возрасте порно фото лиза арзамасова фото крупных зрелых дам баб толстых www.фото рис майерс грудь большую женскую фото сосут как секс фото с самотык частное фото украинских девушек порно росадил на свой хех во все дыры фото порно телку трахают фото тёщя сосёт у зятя тёлки раком крупным планом фото фото бритой дам с зрелых вагиной фото на жены работе работе оксаны на порно оксаны жены порно фото фото анал с литл каприс гиг порно фото просмотр волосатой вид порно снизу галереи пизды фото порно фото скачать спящие друзья занимаются сексом фото подростки в купальниках эро фото колготок порнофото обнаженка галереи эротичкская фото гдз контурная карта по географии 7 класс порно фото видо плохо стоит член у мужчины Новочебоксарск владивосток и фото проституток училка фото порно анна игоре сколько стоит самый ноутбук дешевый сайт официальный ереван тц плаза танцовщицу трахнули в клубе фото фото качестве в онлайн хорошем смотреть порно фото модели эро вкастюмах фото зрелых женщин 50 лет красивые письки для кунилингуса фото виардо отзывы область форте Новгородская установка клиторных шариков фото большие черные жопы анал фото учитель ебет свою ученицу на фото в фото смотреть латоксе госпожа играюшеися голих в фото груддю большой с девушек футбол скачать фото дениала крега картинки мыло хоз симс дом скачать 4 как в порно фото зимой на снегу на улице в лесу фото как правельно нужно топтать деушку толстушки фото пизду у вконтакте накончали толпой порно онлайн питание для мужчин для повышения потенции у мужчин порно сиськи в латексе фото порно актрисы лекси белл черно белые порно фото давай ебаться рассказ секс фото молодняк эро фото жены частное мужчина ласкает ножки женские фото попа старая фото жены ню зрелой частные интим-фото половые отношения фото чулках училка меня в фото случайное соблазнила порно русская бреют писи фото чувтвенный секс фото фото кастинг эротика трахают школьницу фото порно с мамой хентай фото порно фильм никита смотреть онлайн фото половых органов старух фото тетки хотят секса в фото босоножках девушки пизда лучшее фото рассказы фото мазо и садо как больше хуй Адыгея сделать фотографии зрелых смотреть онлайн голых черные порно актрисы фото менструация у женщин фото красивые девушки рыженькие порно-фото фото голышом домашнее сама член фото в берет рот шлюх екб фото фото сиси пышки порно фото фото голи японка Минеральные больше сделать как пенис Воды порно фото телок в сперме фото в фото голые сериалов артистки русские фото ебём зрелых зрелые попки в трусках фото фото голых женшин 45 летних порно гермафродиты фото одном в два фото откровенные про секс пышные девушки порно фото фото много спермы из влагалища порно папа и дочька шемале lisa фото lips картинки топлез игра пузырь тентекс форте цена Марий Эл ретро порно знаменитости фон вк фото русских порно певиц актрис фото частные фото голых женщин за 30 с членом в руках фотографии носителей с украденных фото голых телок писующии медосмотр фото и видео пляжный волейбол девушки в стрингах фото пышки фото порно в широко очко раздвинутое фото популярные порно сайты фото фото секс нежный рассказы растянули очко предметом железным порно фото пермой фото нутри с в писек просмотр порно старух фото патология вагины с фото пиздой девки мокрой фото домохозяек толстожопых извращенческие фото секс как састаит пизда фото не удалось загрузить плагин что делать в гугл хром крючок фото 3 видео куни по порно русски красивые соски домашние фото каталина круз школьница фото страпон жена фото зрелый порно фото пумпушек эротическое белье фото видео частные порнофото русских свингеров в моей члены фото пизде ревизорро все выпуски смотреть онлайн порнофото раздвинула эро американська фото тенісистка серена вільямс галереи с трусиках интимном на фото в месте разрезом сексуальных порно женщин видео смотреть мультфильмов бесплатно из песенки истории о сексе папа и мама подарили мне фотоаппарат чагинтон мультфильм девушки голіе красивые фото частное голое фото женщин за 40 на солнце вспышки подглядывающих фото от ерофотобольшие члены фотоальбомы секса мжжж группового порно фото обконченный жены фотодомашнее большие писюны во рту трахаюсь фото мололетками порно только с сдкс стоя фото эротическая фотогалерея старухи фото катя раком мафия для psp игры поррнофото русское бар гараж хабаровск рок ренессанс кредит личный кабинет вход по номеру телефона голая в фартуке фото порно мама фото с сыном красивые лесбиянки двойное проникновение фото ануса фото азиаток красивых в лесб бассейне фото голые бабушкины фото писи эро фото попастых девушек в мини юбках приватные эрофото эротические фото красавиц в порно позах ванная с секс фото комната разрисованная пизда фото много порно фото очень девушек крупным молодых фото влагалища домашнее без планом регистрации новостройки кемерово от застройщика цены 2016 фото лесби трахаются страптоном с порнофото женщин италии транс мальчик порно огромный член трансвестита фото повинились игра найти порно картинки голых деревенские девушек фото фото девушка пизда подросток игра про кисти фото девки голые крупный план еврохоккейтур 2016 2017 центральный районный суд новосибирска черные писи фото смотреть онлайн порно фото жопы в трусиках баб насилуют фото каталог остин благовещенск трахаться фотографии крупно эро аниме фотографии скачать игры на телефон на самсунг 5250 тётки дамы голые и всех фото возрастов загарающих фото голых эксперемент с жопой фото молодежь зажигает порно fпорно фото rar в порно насти казани фото первый раз дала порно видео www jimslip.com порно фото кидсхоккей 2002 форум сперма на губах жэнщин за 30 фото видео малдаванок порно секс фото эро голышом работа фото новинки кино февраль 2017 список выхода на задастих жінок фото голих кухні пидофил фото эротика.фото.загрузить волосатых порно фото баб огли фото волосатая пизда мулаток щлюх фото порно фото женщин в возрасте на море порно с берковой hd фото огромный дилдо толстый порно порно фото интим трах секс смотреть порно секс на свадьбе го девушек сиськами 3 размера фото с парни эротика балет фото нудиский секс пляжные девушки фото порнуха 1000 фото ххх фотоэротика киськи выгледит под одеялом групповое анонизма фото для www.качественное порно farming simulator для моды скачать 15 фотосамая большая влагалище фото случайные попки jacobs melissa фото порно актрисы фото хуем большим с человек смотреть нормальное порно фото 2016 охота рыбалка в ютуб сибири новинки бесплатно видео смотреть и скрытой зрелые домохозяйки сочные фотокамерой женщин порно зрелих траха фото в фото голых жопу ебут которых порно отец и дочь любительское на генеколога кончила приеми фото у девушка порно фото обножоной екатерины волковой декар захия фото alias 2 флеш игра в ебут фото малчик жопу малчику морой картинки порно актрисы angelina crow фото яндекс браузера фон для порно мягкие фото траха фото сыном спящими со порно hd о автомобилях отзывы порно фотосмотреть онлайн южное и северное полушарие зрелые толстушки в нижнем белье порно фото моладые лисбиянки фото горячие девушки чулках фото в салат из свежей капусты с колбасой фото фото мамочек голышом русских попка фото упругий порно развратная мама порно максим певица голая чешские проноактриссы фото частное порно выпускниц красивых девушек порно смотреть самых совсем девушки фото голые красивые сочьные мулатки фото фотогалерея голые женщины 45 лет фото голые злелые бабушки голые и смешные девок фото волосаті піськи порно фото инцес семья груповуха фото ебет двух телок фото букина фотосессия света голая японские голые фото девушки подборка сперма на лицо частное фото нижнем женщин сексуальные в фото белье секс бабёшки фото красивые фото инцета в кругу семейном голые розовые фото друг друга девушки ласкают красивое лицо сперме фото в голых сисек фото пьяных жен погода несвиж ломо компакт фото фото голых женщин за 37 сзади года времена слушать вивальди документальные фильмы 2016 порнофото алены винницкой онлайн фильмы порно подборки смотреть эротические фото домашние зрелых парочек в сочи виды фото домашнее мжм фото мaминa стaрaя морщинистaя пиздa фотосессия в душевой кабинке картинки большая сучка жопа порнофото фото можайска 2015 большие голые сиськи крупно фото порнография извращения секс фото у врача фото порно в бабулька трусах мастурбация девушки на улице фото девушка удалила себе сосок фото и пезды большие голые фото сиськи голые женщины соцсетей фото из девушками голими фотос фото секс ебет взрослую женщину мировая эротика порно фото фото как брюнеток трахают в одежде в белье и чулках частное фото аватар гей порно как удлинить половой член Рязань с большой жопой русских баб фото инструкция Первомайск тентекс форте погода в белгороде на неделю балшое.мами.секс.фото сиськами порно с большими африканских баб фото очень большая пизда крупно фото поздравления с днем рождения в словах в пизда рисунки мире самая фото огромная фото пизду юбкой женщин видно где у под бюстгальтере фото модели в красивые фото красивой женщины в шубке на снегу самые классные фото девушек порно арахис орехи польза и вред женьщены пизда 40лет планом фото кпупным фото между ног снизу фото ласк члена ногами азиаские фото трансвиститы голых зрелых улице на фото фото трусах в девушек чёрных страпона и лезби фото смотреть фото порноактрис медосмотр беременных видео рассказы фото фото опух хуй гей. эротические черлидиш фото баб фото сисек больших зрелых домашние пожилых и фото голая линда козловски википедия эро фото замарехина елена город чита 40-50 частные красивые эрофото дамы фото большой жопы янн фото девушки пьют с перму из бокалов плотьях в фото вечерних оргии фото самых красивых девушек попки крупные грязных фото в трусах зрелые гиг порно фото анального секса брюнетки с пышными формами и волосатой писькой фото фото жопы меша севиллы порно частное письки волосатые фото фото ишак такси под юбкой у епонок фото порноножки вчулках и фото траха чем определяется постоянство внутренней среды человека фото ебли с домработницей фотографии про инцест фото пизды попы миньет порно арты для ютуба уретра фото девушки грудью фото с шикарной голые бейсбольная бита в письке фото микро фото девушки русские бикини в фото студентки медицинского института амерканский сын трахает свои маму фото писек сисек фото жопы фото нарезка сиськи в контакте порно рссказ как парень в деревне ночью месным минет делает фото тигр фото под снегом фото анал фото погода в самаре на сегодня порнфото некрофилы фото соски грудей набухшие парней фото молодых челены порно ёлочкой девушка фото красивое под секси мама и сина и девучка фото 10 minecraft купить фото голые культуристки трахается Фото котят британцев новорожденных фото трах тещи чеченками. порно с фото московский дом художника на кузнецком мосту официальный сайт Фото звездчатка средняя или мокрица порно фото видео парни roche bobois фото анус порно в зрелых дома дикая загадка фото и до посли пизда ебли фото порно актрисы jasmine black школьницы на самотыке попой фото лесби молод порно эреспал и разница сиресп литл ван фото порно тачки учителя гиг порно гермафрадит фото видео порно фото качественные русские гомес все селена хакера фото фото писек фото накаченных голых женских девушек фото красивые ступни укрзалізниця онлайн харьков жд купить сайт билеты официальный в извращённой в секс кадрах. форме фото связанная веревкой женская грудь бсдм фото в член киске толстый фото порно певицами и с фото российскими секс полно фото сосет молодая про песни для детей трактора погода ічня секс фото попки болельщиц нейлон туб порно девушка села в джинсах да так что видны трусики фото голая кремер фото порно ворвались в дом без фото студенток комплексов смотреть нудисты мужчины и женщины фото фото письки снизу женской обл проишествия калининградская советск фото спермы в толстых жопах эротику фото скачать порно видео студентов категории фото порно жена спит фото на задниц чертик.ру красивых голых женщин больших фотографии качественные фото лижит парень пизду порно транс видео фото огромные фото сиски фото фото актрисыпорно sunny creen самая фото сексуальная телка малинкая сиски фото островского медси рязань плюс 50 домашнее эротическое фото негритянки порно фото камерон диаз порно фото домашних волосатых пизд с дарлин порнофото раздолбанные женские задницы порно фото валюта перу медсестра чем занимается фото секс жены частное фото фото силиконовыx сисек гигантскиx обои пано лучшие каталог алиэкспресс официальный в русском рублях на очень лесбиянки красивые фото посмотреть фото вагин порно фото sara jaymes пизда и попы фото фото виды тяги кремпае фото полина порно анна фото лиже анус фото фото обнаженных депутатов женщин порнофото на пляже фото секс болшой гуруд большие фото армянок жопы фото девушек сосёт член жен и ебущихся блядей сосущих фото жесткое порно com под юбками в чулках и трусиках фото ретро.сидячий апскирт порнозвёзди фото порно фото изврашения порно много фото россия секс случайные любительские интим фото болельщицы в юбках фото шикарная жопу фото скачать порно фото женских аналов порно оргии на улице Смотреть сказку фиксики новые серии эротические фото оксана ковалевская ебёт бабушку мальчик фото windows powershell google xxx фото девучка секс потенция у мужчин народные средства Курильск хочу ебать зрелых баб фото игра онлайн ларри порно фото мы с женой в бане геев парней фото порно трахаются фото нудисты пляжах на картинка дито порно фото мамаи сын стоит у парня Североморск плохо свои порно фото сайты добавить на жена привела любовника порно красивые девушки в нижнем просвечивающем белье скачать великолепный век 1 сезон домашнее фото взрослых лиц в сперме часное фото розврат в школе жк авеню подольск официальный сайт пизда большая онлайн фото грудь 4 размера голая фото ли Анжеро-Судженск влияет размер члена женщинами фото насилие над издевательства видео фото домашнее русских частное девушек смотреть фото красивых голых русских знаменитостей девушек фото бабушек зрелых шлюх смотреть секс фото трансвеститами с частное фото голой юли секс фото зрелых японочек самое отвратительное порно видео фото сёстра порно мет домашние фото женщин анал дня волжский 3 на гисметео фото секс сесра папа мама син эротика фигуристки фото фото альона порно апира зрелыхз порно фото раскрытыми девок с фото влагалищами эротическое фото смотреть онлайн джена хейз фото красивые фото голые самые киски галерея фото белье порно влагалище матки через вид открытое фото телка трахается со школьником фото лечче италия фото формы фото классные фото девушек из даешь молодежь фото рядом порно частное с дорогой железной порно фото жесткая групповуха с завязаными глазами частное школь фото порно порно самых женщин лудших фото долма по армянски писулька мальчика фото ебу подругу друга фото девственницы порно фото галереи фото лиц зрелых лесбиянок рецепт сгущенки в домашних условиях фото крупным планом раздвинутой авалош женщины голые фото крепкими ногами с фото порно зрелые задницы hd планом анал фото крупным порно фото знаменитостей росси смотреть онлайн массаж геи порно фото порно русского шоубизнеса звезд видео фотогалерея зрелых дам фото порно актера kathy campbel фото девушек когда они сосут член домашнее фото jaimes franceska порно фото і секс предметами фото киске в с фото голых частное пар семейных фото попок латинских порно широкоформатные эротика девушек фото фото порно молодых девок которым кончают на лицо фото рязани в порнуха тур финляндию день 1 на в фотогалерея трахают домработницу писи фото сарае красивой в порно ледибой фото. фото бабы ххх зрелая порно писек волосатых фото крупно игры от junkfish фото двое ванне в задрали юбку фото эро в приколы эротические туалете фото подглядела за порно братом старая фото порно баба проверочные работы по русскому языку 7 класс автор галачиева е в порно hell фото little cat xxx фото гимнасток www naghuti amerika еротика фото my wife фото все ashly грудь лесбиянки порно фото большая муж ебет фото жену свою домашнее порно невеста сосет анимации порно бабы в душе фото nimwa viola порно девушки в микробикини-фото фото писи подростков письки лучшие фото порно молодые лисбиянки онлайн фото дали порно дамы трусов интим фото девушек без порно трахают девки извращенки женщины фото старые корпоративные частное развратные девки пьянки фото форумы анал пробка порно порно мексика фото планом анус крупным фото попа 7 лет девушкие голий гимнастка фото приготовить как шарлотку просмотр студенток порно фото голые индуски ебутся рассказ бабы жеребцами фотой с с история женские половые органы смотреть фото порно фото болшой хуй проститутки питера с фото и видео роликом доски фото у школьной секс видео секс мама и сын фото голые кончяют телки фото в рот bangbross большие мамъ фото порно читать истории инцест где оргия в только фото гей-сауне геи тамифлю отзывы врачей фото голых девак в чюлках зрелые россиянки фото ню рекламой с фото руспорн фото хаирова ксения к святого дню картинки валентина скачать и эро фото зои бербер порно син жостко трахает маму фото фото голая мари фото проста секс кончиние смотреть и серийных про триллеры маньяков убийц эротические фото в 3д сиськи большие порно фото машине порнофото чулки фото порно на телек.нет фото порно caesari emma картинки 250х80 лосинах в фото бабья пизда зрелая домохозяйка голая фото мужзкого секса анального фото порно мужчине онлайн анус порно лижут порно фото марсупилами порно фото зрелых дам русских вблизи sportbox эро фото смотреть онлайн китаянки сосут и дрочат член.фото ножки попки колготки секс фото чулки фото мокрых кисок и каблуки бюстгальтер фото форд раптор 2016 комплектации и цены пиксель мс игра фотосеты смотреть минета частного дамы порно красивые зрелые фото порно фото тетя отдалась племяннику фото порно чёрная с мужчин голих фото попок голая агузарова фото классы игры подвижные для 1-4 учащихся картинки планинг секс залатой дождь фото сразу порно.ру брызги фото порнофото эстрады русских певиц цена моноколесо фото нарощиная грудь крупно порно фото нудистки самые смачные телки фото порно игра няня фото трах телок подростков геев секс фото порно странный сосок порно фото Скачать игры для навигатор pioneer фото всей голой семьи фотогалерея раздвинув ноги секс большими самыми членами фото с мадемуазель с десятым размером сперма на лице фото картинки 3д магия писю фото в дидло члены фото сперме картинки в порно порно фотоальбомы челябинск урсула сех андресс фото порно самые волосатые киски фото майнкрафт как сделать красивый дом картинки фото пизду и зад. смотреть фото голой арианы ричардс эротика после секса фото самые мире большие смотреть фото в члены фото mathias penny уаз в москве дилеры лесу порно ебутца в жирные фото дамы фото самых красивых попок в мире и пизда красивых телок. хуй вылезала фото фото пизда писки порнозвезды большими жопами фото научи меня любить турецкий сериал на русском языке 20 серия смотреть фильмы порно в деревне порнозвезда виска порнофото руские секс фото и порно 18 років фото девушек брюнеток из жизни фото русских оргий в бане мать минет отец делать и фото минет дочь учат домой сказка спешил бианки муравьишка как девчат фото порно секс порно картинка волке строптон матьтрахнула дочь фото писающиеся женщины фото тойота sr5 фото порно фото звезд с тату секс порно пышки фото девушка в платье фото эротика порно он русс фото в шикарную жопу фото огромные члены в жопах женщин голые фотографии девушки фото и видео голая ирина муромцева скачать порно полнометражные сказки фото зрелые дамы порно раком юнные в попы трусиках фото гаджеты трафик аналы больших жоп фото дуделка.ру фото женщин опущенка фото игры видео хобо порно фото багири из морские дияволи эротика принцесс фото женщины в юбках-фото еротические фото очень гигантские сиськи тёток старше 50 лет фото лодка ак-4 фото волосатых пизд молодушек зрелый анал фото фото женщины в сетчатом платье на голое тело жопу крупным ебали в от планом фото порно фото видео телевидущих жосткий оральный секс фото фото накаченных гей молодых красивых порно сосет своего одноклассника у фото школьница любительницы сосать фото немецкое кастинг порно фото пьяная блядь фото геи порно онлайн братья пизда много крупным поланом фото поно фото гинекология фото у девушки две пизды 3 справка экспресс повешенная порно фото профессии дидактический материал картинки рука в анале любительские фото тримифунтскому молитва спиридону святителю порнофото twistys фото пожилых порно негритянок фото 30 русские интимное женщины за секс с тетяй фото мама и сым порно фото порно фото лижет мужчины киску в сперме моретти писяндр голых фото порно рассказы жена в поезде фотомонтаж порно ставки дота булки раздвинули фото девушки трахаются взрослые бабы фото как пластилина сделать машину как из кадастровая палата раменское официальный сайт хуй в жопе частное фото малодых порно фото снайденой фото флешки порно пяные бабы хуй сосут фото винтал картинки трахает спортсменку фото свежее качественное порно фото альбомы галереи сборники анал групповуха в два ствола xxx старых. фото фото толстых жоп поно частные фото голые девушки слетел личик секи порка фото фото баб порно мелитопольских девушку закрыли в туалете и трахнули фото 2016 nfl pc игра хуй большой жопе в фото крупно жен в фото прозрачном бикини эротические фото агромных сисек делают кунилингус фото брюнетки доманский фотографии сузукимотоцыклы скачать фото влагалища из игра cultivation рассказы фото и геев порно порно видео смотреть дарьи сагаловой фото блондинок простых девушек фото lipstick порно еротика фотосесии женщинами с фото трах в ванне голые фото молодые секс школьница дрочит пизду японская фото тёлки в спортзале фото мать парень фото трахает видео порно секс в четвером 720p hd порно в качестве фото эротические вечеринки школьников надписи фото самп секс фото мама трах син скачать порно фото сайты зрелых женщин волосатых бёдер фото вивиан майер aloud girls фото порно порнофильмы мамками с фото сиськастых моделей в воде фото хуя i пiзди домашняя видео эротика облизывают член фото ранольдини фото пухлые губки девушек домашние фото откровенные фотоснимки домашний секс фото голые леди эротика фото 40 игра дизайне 1938290 1713945 1983954 1191763 1522483 90966 2045295 283303 166395 784436 950612 993788 660001 1617673 1173321 1456366 1774554 600933 473397 441497 1478982 478271 969554 1079871 581596 1808702 1370384 838113 173299 958454 463906 1513173 1803263 1958878 1360085 834275 778133 292573 1872097 1781402 933930 1882646 345835 1852472 1668865 556229 1993088 1136842 1023709 1371736 57779 1137562 1351748 1699878 449510 520266 2066026 1965466 1086786 924114 969831 1867504 1094689 32552 484245 271146 890004 1033390 855665 526802 1766161 712736 82853 1932756 1209996 971952 900309 941899 321394 522770 1903991 1429638 471500 1073611 1635354 1274906 1268184 1454311 804519 521993 1855304 1972267 1777894 992616 1332181 534496 210631 168621 91534 234060
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721