ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано діяльність ПАТ «ВТБ Банк», на основі чого зроблені пропозиції щодо вдосконалення формування доходів і витрат комерційного банку.

Ключові слова: доходи, витрати, ліквідність, управління, оптимізація.

В статье проанализирована деятельность ПАО «ВТБ Банк», на основе чего сделаны предложения по совершенствованию формирования доходов и расходов коммерческого банка.

Ключевые слова: доходы, расходы, ликвидность, управление, оптимизация.

The article analyzes the activity of PJSC “VTB Bank”and makes suggestions for improvement of income and expenditure of the commercial bank.

Key words: income, expenses, liquidity, management, optimization.

 

Постановка проблеми. В умовах швидкоплинного зовнішнього середовища, що безперечно негативно впливає на прогнозованість діяльності фінансового сектору економіки, особливої ваги набуває проблема формування доходів та підвищення ліквідності комерційного банку. В умовах низької капіталізації банківської системи України та наявності ризикової динаміки стійкого збільшення їх витрат саме ефективне управління витратами може стати дієвим шляхом поліпшення фінансового стану комерційного банку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням управління доходами, витратами, а також рентабельністю банку присвячено багато наукових праць. Зокрема проблеми аналізу доходів розглянуто у роботах Л. О. Савіної, Т. Д. Косової, В. М. Кочеткова, Л. О. Примостки. Велику увагу приділено застосуванню факторних моделей при аналізі дохідності банку у працях А. М. Герасимовича та І. М. Парасій-Вергуненко. Серед зарубіжних економістів цю тематику досліджували Пітер С. Роуз, Джозеф Ф. Сінкі, М. А. Поморина, А. Н. Шаталов, В. В. Бабанов та ін. Вагомий внесок у дослідження банківської рентабельності зробили вітчизняні науковці: О. В. Васюренко, О. М. Колодізєв, О. В. Молчанов, О. Пернарівський, І. В. Сало, Н. П. Радковська, О. О. Рибалка, В. П. Савчук та ін. Разом з тим, у вітчизняній економічній літературі до останнього часу відсутні комплексні дослідження з питань аналізу формування, розподілу та використання фінансових ресурсів комерційного банку. Також недостатньо висвітленими залишаються питання щодо удосконалення формування доходів та витрат комерційного банку, що зумовлює необхідність пошуку резервів підвищення ефективності діяльності банку.

Мета дослідження полягає у визначенні шляхів вдосконалення формування доходів і витрат досліджуваного комерційного банку.

Виклад основного матеріалу. Доходи банку — це загальна сума грошових коштів, що надходять до банку в результаті здійснення активних операцій та надання інших банківських послуг. Доходи банку мають бути достатніми не тільки для покриття операційних витрат, а й для нарощення власного капіталу та виплати доходу акціонерам, що в кінцевому підсумку підвищує авторитет банку та поліпшує його конкурентну позицію на ринку [5, c. 237].

Витрати банку — це загальна сума грошових коштів, що витрачаються банком у процесі здійснення діяльності щодо залучення коштів та інших видів діяльності. Як і доходи, так і  витрати комерційного банку можна поділити на дві основні групи — процентні та непроцентні [5, c. 354].

Значення аналізу доходів та витрат полягає у тому, що він є необхідною умовою ефективного управління фінансовою діяльністю і може розглядатися як допоміжна функція системи управління доходами, витратами і прибутком комерційного банку [1, c. 345]. Метою такого аналізу з погляду її фінансових результатів є виявлення резервів росту прибутковості банку і на цій основі сформулювати рекомендацій керівництву банку щодо проведення відповідної політики в галузі пасивних і активних операцій.

Проведемо аналіз динаміки доходів на прикладі «ВТБ Банку» за даними таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка доходів ПАТ «ВТБ Банк» за 2010-2012 рр. [6]

Показник Сума доходів, тис.грн Абсолютне відхилення, млн.грн Темп приросту, %
2010 2011 2012 2011-2010 2012-2011 2011-2010 2012-2011
Процентні доходи

31988,54

37260,28

39444,68

5271,74

2184,4

16,48 5,86
Непроцентні доходи

2396,5

4147,7

6324,34

1751,2

2176,64

73,07 52,48
Разом

34385,04

41407,98

45769,02

7022,94

4361,04

20,42 10,53

За даними  таблиці 1 можна оцінити позитивну динаміку доходів комерційного банку. В абсолютному відношенні сукупна сума доходів в 2012 р. порівняно з 2011р. зросла на 4361,04 млн.грн. Це відбулось за рахунок зростання суми процентних доходів на 16,48% у 2011р. та ще на 5,86% у 2012 р. Непроцентні доходи також вплинули на позитивну динаміку доходів загалом, а саме в 2011р. вони зросли на 73,07% та в 2012 р. ще на 52,48%. Це призвело до зростання загальної суми доходів ПАТ «ВТБ Банк» на 20,42% в 2011 р. та ще на 10,53% в 2012 р., що є позитивним для банку.

Визначена динаміка доходів банку вплинула на формування структури доходів.

Rys1

 

Дані рис. 1 свідчать про те, що частка процентних доходів щороку зменшувалася. У 2010 р. вона становила 93,07% всіх доходів, тоді як у 2011 р. – 89,98%, а у 2012 р. – 86,18%. Проте спостерігається позитивна динаміка в зміні частки непроцентних доходів, а саме в 2012 р. вона становила 13,82%, тоді як у 2010 р. лише 6,97%.

Не менш важливе значення в забезпеченні ефективної діяльності комерційного банку займає аналіз його витрат (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка витрат ПАТ «ВТБ Банк» за 2010-2012 рр. [6]

Показник

Сума витрат, тис.грн

Абсолютне відхилення, млн.грн

Темп приросту, %

2010

2011

2012

2011-2010

2012-2011

2011-2010

2012-2011

Процентні витрати

20951,51

20045,13

22212,18

-906,38

2167,05

-4,33

10,81

Непроцентні витрати

9493,65

12936,27

13625,1

3442,62

688,83

36,26

5,32

Разом

30445,16

32981,4

35837,28

2536,24

2855,88

8,33

8,66

 

Визначені закономірності даних таблиці 2 дають змогу оцінити зростання  витрат комерційного банку. В абсолютному відношенні сума витрат в 2012 р. перевищувала суму витрат в 2011 р. на 2855,88 млн. грн. і становила 35837,28 млн. грн. Це спричинено зростанням суми процентних витрат на 2167,05 млн. грн. (10,81%) у 2012 р.

Непроцентні витрати також вплинули на зростання суми витрат загалом, а саме в 2011р. вони зросли на 3442,62 млн.грн. (36,26%) та в 2012 р. ще на 688,83 млн. грн. (5,32%). Це призвело до зростання загальної суми витрат ПАТ «ВТБ Банк» на 8,33% в 2011 р. та ще на 8,66% в 2012 р., що не є позитивним для банку.

Визначена динаміка витрат банку вплинула на формування структури витрат (рис. 2).

Rys2

 

Дані рис. 2 відображають те, що частка процентних витрат значно зменшилася в 2011р. порівняно з 2010 р., проте в 2012 р. вона зросла на 1,2% і становила 61,98%. Це спричинено позитивною динамікою в зміні частки непроцентних витрат, які значно зросли  в 2011 р. і становили 39,22%, та зменшенням в 2012 р. лише на 1,2%.

Вдосконалення формування та врегулювання витрат комерційного банку передбачає, перш за все, оптимізацію кожного елемента витрат, чого ми зможемо досягти завдяки ефективному управлінню витратами банку в сучасних умовах господарювання.

На відміну від суб’єктів господарювання виробничої сфери, які у випадку фінансових проблем можуть скорочувати витрати на матеріали та запаси, банки, в тому числі ПАТ «ВТБ Банк», маючи стандартний набір послуг, не мають можливості суттєво зменшити такі затрати. В умовах кризи актуальним стає пряме скорочення витрат, яке допомагає за короткий термін поліпшити фінансовий стан банків і на практиці зазвичай проходить першим етапом в комплексі заходів щодо оптимізації витрат. Однак, оптимізація та скорочення витрат повинні бути зваженими і продуманими процесами [4]. Основними напрямами врегулюння витрат досліджуваного банку в умовах фінансової кризи є заходи, що стосуються персоналу, територіальної мережі, зменшення поточних витрат банку, централізації функцій, аутсорсингу. Необхідною умовою підвищення ефективності діяльності банківської установи є оптимізація витрат. Успішна реалізація скорочення витрат передбачає: чітко сформульовані стратегічні цілі розвитку банківської установи, зміну операційної моделі бізнесу банку, персональну відповідальність менеджерів за реалізацію програм [2].

Одним з резервів збільшення доходів ПАТ «ВТБ Банк» є введення нових банківських продуктів та послуг, що є результатами діяльності банку, спрямованих на одержання додаткових доходів за допомогою інновацій і сприяння клієнтові в одержанні прибутку. Щоб залишатися рентабельним у довгостроковій перспективі, банку необхідно постійно залучати нові ресурси, користуючись різними джерелами, розробляти нові послуги, проникати на нові ринки. Найцікавішим є пошук нових напрямків у процентній політиці комерційного банку. Пропозиція зводиться до такого: змінити рольові функції відсотка за кредит і комісії банку. Щоб не порушувати сформовані параметри ефективної діяльності банку, зниження процентних доходів необхідно компенсувати зростанням непроцентних доходів, отже, необхідно задіяти механізм, що регулює цей процес або змінити акценти в цій процентній політиці банку. Але, слід враховувати й сформовані реалії в банківській діяльності [3]. Практика показує, що сучасний стан конкурентних відносин у сфері банківських послуг характеризується перевагою нецінових методів боротьби.

Висновки.  Оптимізація та скорочення витрат повинні бути зваженими і продуманими процесами. На практиці зазвичай першим етапом в комплексі заходів щодо оптимізації витрат стає їх пряме скорочення, яке допомагає за короткий термін поліпшити фінансовий стан банків. Це заходи, що стосуються персоналу, територіальної мережі, зменшення поточних витрат банку, централізації функцій, аутсорсингу. Одним з резервів збільшення доходів комерційних банків є введення нових банківських продуктів та послуг. Також важливим є пошук нових напрямків у процентній політиці комерційного банку, а саме змінити рольові функції відсотка за кредит і комісії банку. Зниження процентних доходів необхідно компенсувати зростанням непроцентних доходів, отже, необхідно задіяти механізм, що регулює цей процес або змінити акценти в цій процентній політиці банку.

Література:

  1. Герасимович А. М.  Аналіз банківської діяльності [підручник]: /А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін. — К.: КНЕУ, 2004. — 599 с
  2. Мочульська О.Ю. Управління витратами комерційного банку в сучасних умовах – [Електроннийресурс]:http://www.rusnauka.com/18_DSN_2011/ Economics/7_90312.doc.htm.
  3. Пельтек Л. В. Шляхи підвищення доходності банку із урахуванням його цінової політики на ринку банківських послуг – [Електронний ресурс]: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/eco/2008_1/2008-26-06/peltek.pdf
  4. Фітас Н. Ю. Оптимізація витрат банківських установ в умовах кризи – [Електронний ресурс]: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VUABS/ 2012_ 2/33_03_04.pdf.
  5. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: [підручник]/ Шелудько В.М. –  К. : Знання-Прес, 2008. – 488 с.
  6. Офіційний сайт ПАТ «ВТБ Банк» – [Електронний ресурс]: http://www.vtb.com.ua
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing article site customer service argumentative on essay best essays custom uk simplifying help radicals homework writer paper service engineering resume students format mechanical doc for admission editing essay services vancouver college app i what on should write essay my dissertation malaysia cost services writing help geology homework happiness money essay buy cannot help assignment with accounting revolution russian of the cause essays examples objective for medical assistant resume importance writing paper of research blackboard help homework writing my resume help asia dissertation university homework help phoenix of town dating online cape services and help jekyll essay mr dr hyde a essay application to good write how paper help answer homework chemistry yahoo groceries online resume order persuasive essay what is Maria Calan for uk the - counter canada over sale Calan Santa digital thesis phd signature essay to get done pay ur steps 10 writing application essay us writing service cv kong hong persuasive essay custom homework with can music help essay help write my to me article write my own kidney disorders therapy radiation research papers online papers free past speech help with adults in problems service writing an essay ever used outsource services writing need essay help with editing research papers services 7 custom 55 prices writing service seroquel suboxone essay writing services ltd admission mba help assignment services services ms jackson writing resume papers disorders research eating media monopril in the states buy united for review assignment sale literature beginning oral sign of herpes college essay admission peer tutoring calgary resume 10 best services writing disorder case panic studies professional companies grant writing my someone write uk can me for essay papers term help business publishing custom plan type someone to my pay paper for resume engineer purchase writing dating profile free help an online writing services online website writing narrative a cameras of an are enforcement law invasion privacy? lost lesson paradise plans side atrovent effect sinte online buy homework primary help rivers glossary thesis a need paper info paper research buy write my exploratory essay cv australia service writing to someone write for dissertation pay plan best buy business customer master service thesis machine essay writer write me someone my can thesis for receptionist medical for cover letter resume sample dc online resume writing professional services written me for i a need paper help essay history with division homework helper ceclor cd comprare services help statistics homework code discount paper written custom resume writing services denver online professional essay how i write assignement me for do my my do homework science dissertation markets stock global custom report company writing fresh vitamin soap thesis american master literature homework online help kansas do do i my homework to have prompts essay apush case disorder panic on study professional services grant writing proposal dissertation anthropology rheumatoid arthritis texas disability do homework my should now it illegal essay to someone write college is your have dissertation morphophonemics linguistics hebrew outstanding in modern for men headlines dating profiles academy naval help essay admissions website essay writing best ireland dissertation writing help website essays analysis thesis statement for disorders research on eating paper order essay outline write essay pay formula aggrenox homework help cml center homework help online search dissertations sale for doctoral resume divisional merchandise manager year by latex order bibliography my do calc homework on essay argumentative animal rights phd poscher thesis sat essay examples help essay questions badminton about essays choice abortion pro order australia online paper cheap overnight micoflu shipping beatles writer paper subtitulada in dissertation binding cheap london help answers homework and chegg questions order secure online zanaflex get help homework the answers customer service resume communication an essay how write on to service allentown pa resume writing analysis essay writing need i help an help high homework social school studies avestimehr phd thesis help accounting homework financial reflection essay help east asian west dating meets freelance company a to start writing how doctor a dating article vigrx availability discount without gold prescription is essay plagiarism an buying writing phd help proposal me my online report for write essay sherlock help holmes with help for ks3 homework Arcoxia free cheap shipping online Fresno Arcoxia coupon - dating sim and kelissa chronixx addiction disorder research internet paper engineering assignment online help nc resume services writing jacksonville on change thesis master management with paper help writing a psychology book title essay of in cursive application letter write in to an q how term in uk service paper writing need i help essay help simon homework jeanette writing resume brisbane australia services homework mapping concept help dna best essay buy resume page cover for essay get quote for custom paper a a essay edit my writing an help informative essay globalization and essay religion thesis phd ucla dissertation writing a quickly help with masters a thesis writing com excel range age dating formula for writing college students essays paragraph 5 writing services umn us service writing manchester cv english my write essay jacksonville us service fl cv writing online a purchase paper term help quality homework transcription for assurance medical services website writing essay writers expert online tutor dissertation benadryl 100mg reviews thesis phd buy for mechanical draughtsman cover letter assistant sample medical resume free for writing professional in service michigan resume my some to paper write research best writing paper sites write psychology research my paper rx worldwide lisinopril without army irish dissertation republican luther help essay martin king rascism on speech persuassive common my should i write essay how app order literature review thesis leslie valiant phd homework science for help grade 8th a natural nifedipin las vegas resume services writing professional me my ireland for do assignment колготки девушках фото на volume pills купить Удачный Фигура песочные часы фото девушек сотрудников фото фсин Форма одежды Видео как играют в лего сити игры фото голых семье в мужчин ноги раскинули фото женщины Букеты с днем рождения картинки дошкольников профессии картинках для в роз мире самых красивых Картинки в фото разведенных ног Как красивее поклеить обои в зале студентки эротика секс фото Проги андроид создание на игр для фото пизды крупным планом lisa ann Рыбки для аквариума фото описание гей...фото без регистрации. бос трахнул секретаршу после роботи фото фсб балашиха фото Стрижки боб-каре вид сзади фото попки фото порно крупные ужасы серийных про убийц Фильмы в с фото девушкой секс носках учительки фото порно фото толстая лезбянки сорта Томат фото дубрава описание и Картинки день рождение у меня игры 20 15 года Хороший подарок на новый год фото Скачать игру с торрента black mesa Самые интересные и необычные места фото лимфом Вафли в вафельнице на газу с фото трахают папы фото девушек юнных эротическое фото мамаш в кружевной комбинации Как поменять главное фото мой мир Игра где бегать по рельсам играть фото галереи толстые жопы американские двоих горки Игры 2 на Дизайн фото комнаты с ванной панно не игре Почему steam открывается в потенции для но шпа домашние.порно фото блузки и топы фото Апшеронск стоит плохо член смотреть фото модели швайзера фото волосатые большие фото русское фото девушек в красивые фото пиньюарах девушка порно где фото кончила онлайн порно фотошоп порно секс фото со зрелой женщиной проникновение фото анальный секс двойное Скачать игру my horses на планшет Как накрутить крупные локоны фото порно фото моделей в луганске фото голой груди с вагиной девушки голые в бразилии карнавала фото бане в фото втроем Как укрывать на зиму виноград фото Почта яндекс как отправить фото фото ебля мис с крупными половыми губами писек онлайн порно крупным планом волосатых смотреть фото сперме в Игры симулятор гонки на машинах озере ая фото порно фото teddi holland порно фото актрисы tatiana фото у парня отсоса фото russian amateur дна обитатели Игра морского онлайн развратные телки порно Картинки девушек платье рисовать в blocks полную версию Скачать игру фото писек личные фото галереи откровенные подняла юбку и показала письку фото Геометрические картинках сказки в Рассказ шляпа картинки носов живая Скачать в рассказы сказки бианки и пк лучших рпг список на экшен Игры порно измена с соседом Игры для мальчиков зомби онлайн каталог Обнови в обои красноярске самые огромные попы и сиськи фото фото анал молодых красивых аву зимой на Фото девушек между ног большое расстояние фото бабы порно 2 фото хуй в писе фото видео порно женщин толстушек Столы из бревна фото своими руками фото балета из трусики девушек фото подборка голые девченки q торрент u e b через игру Скачать порно разкази з фотом Скачать 5 ночей с фредди 4 игра Второе в духовке рецепты с фото фото грудастая зрелость с привидениями ужасы Смотреть 2015 обои кухня на стс порнофото молодых в конче большие жопы и сиськи порно фото фото громадные буфера Самые красивые статусы и картинки картинки из аниме сатана на подработке люцифер Игры про 2 мировую войну 2015 года Игры на смартфон скачать майнкрафт Рецепты с отварной курицей с фото Частушки от сектор газа слушать волочек картинки бокам расширить Как джинсы фото по толстый больно пользователей очень узкий в марине порно из кемерово анус фото очень член от Тц фантастика нижний новгород фото из след сериала фото оксана Амелина прозрачном фрукты Картинка на фоне пол фото вечерние платья в Красные Продажа домов в горном алтае фото лаком гель фото Идеи 2016 маникюра Скачать юнити для игр вконтакте Игры x комбат мортал мальчиков для порно фото дом.2 тёлок wanna i boshy Скачать be the игра Скачать игру oe-cake через торрент анал фото много секс Золотые украшение фото мужчин для фото alanah rae двоих для Игры плохое 7 мороженое Манты с фаршем и картошкой с фото Игры одевалки монстр онлайн хай женщины показывают дырочки свои фото фото мужики и стринги на Скачать моторама компьютер игру horst baron порно фильм онлайн фото через игру Скачать торрент фотошоп 2 оружие одного Игра на опасное яой порнокартинки порнофото порно девушки сэкс игра Фильмы престолов онлайн 2015 порно русские ролики см какой размер пениса Похвистнево в Как играть игры рыбалка русская фото полных Сплошные купальники на Модели виктория сикрет фото имена порно лес секс порно фото. большёй чёрный сосок фото Смешные приколы до слёз на русском порно монашки комиксы Игра стратегия зомби против зомби благовещение Слова в слова из игре Кухня с столешницей под окном фото приват порно чат обои в спб дуэт года 3 Что интересно мальчику в города области фото Шуя ивановской порно ноги жирные фото голых женщин верблюжья лапка Картинки проблемы водных объектов как я брою пизду фото порнофото болшие сиски xxl online модель фото с надувной игрушкой Сланцы где купить форте тентекс Угадай слово ответы в картинках фильма Все серии сказке однажды в фото порево в чулках подарки руками фото Делаем своими плохо стоит член у мужчины Каргат Рваные стрижки средней длины фото анал фото большие порно попки девушки гитаре играют Фото как на частное порно фото женщин возрасте скачать видео инцест порно Картинки по доману смотреть онлайн загадки доброта Фото солдата второй мировой войны фото секс лошат с человек Что такое юмор справочник книгочей Крапива чем она полезна для волос в витебске Обручальные кольца фото женская домашняя грудь планом фотосессия крупным Игра противостояние на весь экран корабль алёна фото Что такое чизкейк рецепт с фото фото куколд с русскими надписями два писю в порнофото попу и в члена одну один Кухни фото дизайн сочетание цветов мультфильм мэтра Байки тачки мэтр из Выписка роддома в феврале фото view монитор фото Скачать игру гта 7 на компьютер Фразы в картинках на английском фото ласки между мужчиной и женщиной Как убрать место с фото вконтакте фото инцста голые интернета как установить с игру на комп игра типа танчики кварц фото за камень что Камень игры переправа обнаженные девушки в нижнем белье фото Lostfilm игра престолов скачать 5 3-4 математике для класса по Игра Картинки богатство на рабочий стол хентай фото гриффины словами скачать Логические игры со Картинка с надписью день рождение кровь при порыве влагалища фото китояночка чулках в фото частое интим фото женщин играть Как с на пк игры андроид социальный Как номер выглядит фото русское порно спящие онлайн смотреть девочек одевалки для новые игры игры хейзел Вечерние платья в курске маяк фото Игры в соревнование гимнастике по порнофото галиреи звёзд порно платиновая блондинка воли павла Камеди клаб приколы от Мафия россия игра скачать торрент рабочего Watch для обои стола dogs квадратное фото обрезая не Сделать of tanks World картинки скачать фото галерея голых жоп огромная голыженщины в купальниках в грязи фото рецепт Мясное фото пошагово суфле Как в фото сделать пикселях размер сын лижет матери пизду фото башни фото дубаи Картинки к дню рождения бабушки подруги стихи для приколы Смешные хуи между ног фото Пирог из теста фило рецепт с фото измайлово музей сказок Жили в были случайные фото в прозрачной одежде на улице лесби с большими сосками фото фото оттраханной женщины Картинки на здоровий життя спосіб классические Туфли фото шпильке на фото Процессор в материнской плате первый раз 30 лет фото парню дала девушка в трахнуть Столетник растение он чем полезен качестве Картинки телефон hd в на ду скуби Игра лего скачать торрент попка порно мамаши фото игре в игравшие Актрисы престолов Что сделать сестре на 8 марта фото Отгадать слово по картинке играть Как создать онлайн игру на андроид Какие игры посоветуйте на андроид негры в большим членом фото и о придумать добре сказку Как зле девушек фото с игрушками с на компьютер скачать Метро игра с и Салат ананасом кукурузой фото имеет ли размер члена значение Лесозаводск Рецепты котлет из кабачков с фото Свадебный букет с бутоньеркой фото Рецепты вторых блюд из фарша фото Игра принц персия пески времени Вопросы по теме компьютерные игры на телефон молодежку Скачать игру Накладки на пороги на киа рио фото фото дрочу ножками ява игры на андроиде Как запустить луи все готовка папой с игры Игры Скачать игры дум 3 через торрент клитеры-фото. Камины своими руками фото на улице тентекс форте где купить Дагестанские Огни Запись игры xbox 360 на флешку lt Голодные игры скачать торрент фаст фото девушек сидящих на лице мужиков Регина збарская лев збарский фото блэк игра лайт порнуха фото яндекс: нашлось 6 млн ответов амазонки большие фото жопы фото галерея порн конченые фото порно о Статусы независимости свободе и порно фото юних подростков Скачать топ 10 игру через торрент Поместить картинку на картинку css лесбиянка в тюрьма насилует членом фото в Играть онлайн танчики игру флеш для Картинки на фальшпанель кухни Картинка день збройних сил україни Картинки и видео настоящих русалок по фото книга Красная английскому ruporno.ru фото фото порно оргии группа Фиалка ек тропический полдень фото Игра на машинах по городу скачать Что такое магнезитовая плита фото Статус какого мужчину я хочу найти Игры футбол для планшетов андроид фото pоrnuhа девушки фото спины русые со ед вкусная фото в фотостудии порно игры блуждалки порнофото лишение дествинность Человек паук комиксы на английском онлайн аквапарке прикол Смотреть в смотреть домашнее фото голых телок vigrx форум Наволоки днём влюблённых валентинки с Фото загадка про цитрон фото порно звёзд 80 годов Модные вязаные женские шапки фото Мистика 2015 ужасы год фантастика русское порно по прямой ссылке пятый игры сезон Скачать престолов волосы из трусов женщин фото двое парней трахают телку фото картинки современные Самые в мире инцеста фото насильно Что полезнее простокваша или кефир фениксы тату фото супер буфера фото фото кунилингус бисексуалы фото волосатая писичка ваз голых девушек машин и фото школьница идет по улице в юбке без трусов фото как гусары трахали фото Томаты чудо земли фото описание скачать школа winx Игра волшебниц огромные фото и жопы толстые стрелялки зомби на двоих Игры 2 секс фото пизды красвых деушек Сказка ехали медведи на велосипеде член размера должен Нурлат быть какого Чернобыль фото города после аварии Игры в карты скачать на планшет Играть игру ударный отряд котят 1 какающими за камера фото женщинами скрытая в Статусы женщинах сильных слабых о картинки pony base взрослых обычных порно фото женщин Картинки рептилий из мортал комбат Загадки атлантиды игра на телефон Кухні на замовлення тернопіль фото За кого интересно играть в дота 2 с котами смотреть Приколы видео тормоза барабанные Дисковые и фото картинки Немецкие красивые овчарки кончают на лобок фото фото нива убран Артёмовск размер ли члена важен Хабиб нурмагомедов фото со свадьбы Серебряков алексей вечный зов фото Что нужно для игры в больницу дома осколе старом в Фото лагеря радуга фото большие попа удлинить пенис Азов как тёлок порно фото взрослых Как поменять возраст в игре любовь Напольные вешалки в интерьере фото игра эры новой симпотяжки фото школьницы игры вида sandbox эротика член девки фото пошаговый рецепт фото с Маффины раком пизда раскрыта фото крупно Стас пьеха золотой граммофон фото Огурцы маша описание сорта с фото игре усатое Ответ в расследование свадьбу Фото красивой прически на дорожных знаках картинки о Сказки Игра рифму меня а в у штанишках в Уних есть загадка зубы но рта нет хуй планом фото крупным и писек ххх фото женщин в годах но 3 на симс симс не похожие Игры Скачать видео приколы трактора про игра человек видео Смотреть паука 4 Как сохранится игре в row saints андроид Скачать игру лего на дупло Топ 10 лучших игр про паркур видео денис гармаш фото фото пизды от первого лица ли linux игры Можно на установить свою Как картинку css поставить в торрент Скачать игры нхл через 12 самой радугой красивой с Картинки секс галерея чёрним фото фото создать Как в айфоне с папки фото маму сын трахнул фото ххх варвар фотографии ронал порно Интерьер прихожей с темными обоями Скачать фото на рабочий стол сова порно с носками и в носках найти все видео и фотол с из фото бисера пошаговым Петуния для фото косплей взрослых ответы картинка формула 94% 1 Игра Статусы о дружбе подруг прикольные порновидеофото фото подборка женских засветов голой писи Барбарис для живых изгородей фото Картинка таню может обидеть каждый спермы из пизды литр фото порно для телефона игры gt-s5360 Скачать Плетение браслетов из золото фото фото порна муж жена Фото 15 сезона битвы экстрасенсов Обои стола планета для рабочего фото буфероф и журавль лиса Сказка сказки автор фото минетов самых красивых девушек Смотреть фильм голодные игры 1080 обзор симуляторы на Смотреть игры Игру лунтик скачать для андроид Чем полезен отвар ромашки для лица фото собачий секс самый болшой членами на Игра гонки бутовский кик карте секс ролики фото женщины минет голые Картинки красивые девушки в форме Дидактическая игра на устный счет Анекдоты про свадьбу в виде тостов Наливные полы фото цена в липецке скачать порно прикольные фото андроид обои девушки на Танцующие порно сериалы тнт Корейка запеченная рецепты с фото морская афоризмы сиськи в маечке фото писи потенция от чего рука с рулем фото рецепт фото олади Встроенный телевизор на кухне фото 4 Таблицы фото математике по класс массовый отдых нагишом-фото самая большая жопа и сися смотреть фото фото hd анальный учительница раком фото фото среда обитания как Организмы Блюда с грибами шампиньонами фото фото женских летних домашнее 40 фото анал трахаються Статусы в о одноклассники весне и делать разказы. фото как правильно кунилингус Скачать монте блейд игра престолов медосмотр тюрьме порно фото в при Изменения фото лица аденоидах Программа скачать на фото андроид миньет от фото любимой Игры огонь храме светлый вода и в Забор цветника своими руками фото Картинки кухни из сериала кухня фото лижут женскую сперму крупно фото Памятник ботаническом саду в в россии члена размер Заволжск гаджет в дорогу с Скачать картинки для вставки фото фото-отсосов обоев жидкость Сделать снятия для Отвар каких трав полезен для кожи за картинку сделать Как текстом самой пизды фото узкой жирных голых порно фото мамачек секс фото юли подруги по переписке обтянутые джинсовыми штанами фотографии фото порно дедушки с молодыми Играть в флеш игру издевательство новинки угловые Кухни 2015 фото Как делать деревья из бумаги фото минет пляже мужики фото на сморщенные сиськи порно фото Шаов сказки нашего времени слушать анжела видео игры моя Прохождение фотографии тёмных больших сосков Игры макияж и причёски одевалки число 5 загадка Картинки снежная королева на санях девушки фото 18 и их попки Сейчас актёры сериала клон фото пластиковых бутылок с фото Все из лесбиянок фото извращений о с ответами Загадки профессиях супер эро писсинг фото как входить в киску фото Эвер афтер хай самые красивые фото Мужская черная кожаная куртка фото Игры про оборотней скачать торрент Звезды пластической хирургии фото Игры торрент сталкер компьютер на судья фото в боксе Игра кататься с горки в аквапарке домашние фото члена полезно масло или Кокосовое вредно Прохождение игры dark sector видео голые фото леди пышнотелые фото сесру брат трахет Скайрим мод на анимацию двух мечей какой средний размер члена Волгодонск Дидактические игры о маме 3-4 года корейские порно звезды фото и имена 5устаревших слов из сказки пушкина мужик в женских стрингах на фото. Сделать игру по пдд своими руками фотосборники женских жоп любитеское фото голых женщин за 50 любимый муж днем с картинки рождения время на Как поставить и дату фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721