Шляхи удосконалення організації електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто два шляхи удосконалення організації електронного архіву. Перший – методика організації електронного архіву друкованих видань. Другий – проект «Електронний архів друкованих видань Рівненщини».

This article describes two ways of improvement of the electronic archive. First – method of organization electronic archive of publications. The second – the project «Electronic archive of publications of Rivne».

Архівне зберігання документів є трудомістким і складним процесом. На сьогодні багато державних установ та органів влади здійснюють архівне зберігання документів як в паперовому, так і в електронному вигляді. Друковані засоби масової інформації, архівні установи та архіви не є виключенням із списку установ, організацій, де запроваджують нові інформаційні технології. Все частіше ці організації стикаються із проблемою збереження інформаційного масиву, що міститься в них. Значного поширення набуває збереження друкованих та аналогів друкованих видань в електронному вигляді редакціями газет, журналів, друкарнями, видавництвами тощо.

Актуальність вирішення завдання побудови електронного архіву друкованих видань зумовлена необхідністю розв’язання проблем постійного, тривалого зберігання електронних аналогів, що стрімко накопичуються при постійному вдосконаленні інформаційних технологій, а також необхідністю спрощення процедури доступу до них.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Збереження електронних документів в архівах, електронні архіви, друковані засоби масової інформації вивчали такі вітчизняні та закордонні науковці: Л. В. Жук, В.А. Кульчицька, А.Г. Лавренюк, П.М. Марченко, А.Г. Марчук, Л.О. Мутовкін та ін. В працях цих науковців міститься цікава й корисна інформація, з якої можна почерпнути теоретичну базу щодо друкованих засобів масової інформації, їхніх видів та підвидів.

Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні основних шляхів удосконалення організації електронних архівів ЗМІ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Використовуючи нові технології та технічні засоби, з метою збереження друкованих видань в Україні, слід організувати електронний архів цих видань. А тому доцільно буде запропонувати методику організації електронного архіву регіональних друкованих видань – процес формування, створення та перетворення регіональних друкованих видань в електронний вигляд, а також їхньої обробки та структурування з метою подальшого їхнього відтворення на електронних носіях інформації, збереження та забезпечення доступу до них. Мета методики – розвиток електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні і дослідницько-користувацької бази даних, в якій буде збиратися інформація опублікована, видана, створена регіональними друкованими засобами масової інформації, друкарнями, редакціями тощо.

Аби дійсно організувати єдиний електронний архів друкованих видань в Україні потрібно створити орган, який би цим займався. Зважаючи на «Програму інформатизації Центрального державного електронного архіву України» створення такої установи буде доцільним та підпорядковуватиметься Державній архівній службі України. Працівники органу мали б контролювати всі процеси створення, формування, редагування, функціонування цього архіву. Цей орган видавав би акти, які врегульовували організацію електронного архіву друкованих видань на всій території України. Зокрема, запровадив та оновлював рекомендації щодо створення, формування електронних архівів на місцях. В документах, виданих цим органом, прописувались би загальнообов’язкові норми, встановлювались єдиний формат, способи конвертування, оцифровування друкованих видань, вимоги до всіх процесів організації електронного архіву тощо. При цьому вимоги до формату мають забезпечувати: незмінність, довговічність, взаємодію, самодостатність.

Вибір формату електронних документів здійснюється з урахуванням забезпечення наступних вимог:

 • доступність (пошук та візуалізація), неможлива конвертація у формат з ущільненням інформації, який вирішує питання розміщення і не забезпечує надійного доступу;
 • довговічність (впевненість тому, що формат в який конвертується ЕД буде підтримуватись розробником достатній час без ризику втрати доступу);
 • точність (впевненість в тому, що формат, в який конвертується ЕД, забезпечує точне відтворення даних);
 • гнучкість (забезпечення достатньо зручного рівня у використанні ЕД: можливість копіювання, передавання комунікаційними каналами) [2, с. 83].

Цим же органом або ж спільно з колективами організацій варто визначити структуру електронного архіву, обов’язкові та другорядні елементи. З метою збереження документальних масивів, що містяться не лише в архівах, а й створюються, видаються іншими організаціями, установами (редакціями, друкарнями і т.д.), треба виділити кошти із державного бюджету або ж знайти інвесторів (в гіршому випадку) для існування цього органу.

Електронний архів регіональних друкованих видань має задовольняти такі вимоги:

 • робота користувача здійснюється через стандартні Інтернет-браузери;
 • перегляд документів, навігація в сукупності документів, пошук потрібних документів є головними діями користувачів;
 • висока ергономічність при роботі з документами та мінімізація об’єму інформації, що передається впродовж визначеного часу;
 • система повинна бути багатомовною, тобто забезпечувати можливість роботи з архівом як українською, російською, так і англійською мовою;
 • електронний архів повинен підтримувати систему коментарів та надавати до них доступ для користувачів.

Для того, щоб сформувати електронний архів регіональних друкованих засобів масової інформації, друкованих видань варто спершу перетворити друковану інформацію в електронну. При цьому, необхідно враховувати те, що електронний документ має бути тотожним друкованому, містити той самий обсяг інформації, тобто відтворювати відповідне друковане видання із збереженням тексту на сторінках, ілюстраціями, примітками тощо. Перш ніж оцифровувати видання не завадить перевірити його, вирівняти зігнуті аркуші, видалити всілякі сторонні предмети (якщо це певна підшивка – видалити нитки, скоби, шпильки тощо).

Для наповнення електронного архіву потрібно перетворити документи з матеріальних носіїв (паперу, фотопаперу тощо) у цифрову форму. Оцифрування найкраще зробити за допомогою високоякісного сканера. Це може бути: звичайне сканування; широкоформатне сканування; поточне (масове) сканування; сканування книг; сканування фотографій, фотоплівок, негативів, слайдів; сканування креслень та проектної документації [3].

Кожен вид сканування здійснюється на професійному обладнанні відповідного типу – книжкових, широкоформатних сканерів. Або ж можна сканувати документи на одному сканері, але завчасно обрати формат. Це дозволяє гарантувати високу якість електронних копій і збереження оригіналів. Сканування ветхих і цінних документів проводиться або безконтактним способом, або в міцній захисній плівці.

Документи, що переведені в електронний формат, весь час перебувають під рукою і постійно до них є доступ. Відповідно значно полегшується процес підбору та перегляду даних, обробка та обмін. Крім цього, документи знаходяться під контролем, завдяки чому скорочується можливість витоку інформації стороннім особам. Сканування даних дозволяє захистити документи від пошкоджень і втрат, в електронному вигляді документи можуть використовуватися необмежену кількість разів і будуть залишатися в первинному вигляді.

Після отримання аналога друкованого документа, цифрові документи редагують та структурують. Якщо в цифровому документі є зайві частини, то їх варто обрізати. Також, при необхідності, доцільно підвищити якість отриманого тексту або зображень. На цій стадії електроні версії редагуються на комп’ютері та заносяться до спільної бази даних. За умови, що документ потрібен буде в іншому форматі, його перевіряють та піддають конвертуванню.

Після того як документ відредаговано його зберігають. Для цього його називають, але не забувають про основні принципи найменування. Відповідно до методичних рекомендацій щодо найменування оцифрованих аркушів архівних документів, структура імені файлу складається з таких елементів:

 • ідентифікатор країни походження;
 • ідентифікатор архівної установи або фізичної особи;
 • номер фонду;
 • номер опису;
 • номер справи;
 • номер аркушу.

В імені файлу використовують тільки арабські цифри та знак «-» (дефіс), який відокремлює групи елементів імені файлу [4, с. 2-3].

Найменування документу дозволить зберегти його та завантажити в електронний архів регіональних друкованих видань, а також структурувати всю сукупність даних. Дотримання правил найменування архівних документів забезпечить швидкий пошук та доступ до них. Пошук можна здійснювати як і за назвою файлу або автором так і за контекстом, тобто ключовими словами, словосполученнями. Причому, не останню роль відіграє розширення файлу. А тому доцільним буде забезпечення визначених однакових форматів сканованих файлів для всіх установ та організацій.

Внаслідок того, що в Україні відсутні електронні архіви регіональних друкованих видань було розроблено проект організації електронного архіву Рівненської області, який називається «Електронний архів друкованих видань Рівненщини». Проект в основному спрямований на ефективну організацію, впровадження, функціонування електронних аналогів друкованих видань та вирішення завдань інформаційного суспільства, головною суттю якого є діяльність людей, яка безпосередньо пов’язана з отриманням, обробкою та створенням інформації.

Ідея організації електронного архіву друкованих видань Рівненщини мотивується такими чинниками як:

 • забезпечення збереження друкованих видань;
 • доступність;
 • відстань, географічне розташування;
 • стала система.

Актуальність проекту. У сучасному світі значно зростають вимоги щодо рівня інформатизації держави, інформаційно-комунікаційного та аналітичного забезпечення органів влади, місцевого самоврядування, засобів масової інформації тощо. Пристосовуючись до нових технологій все частіше люди віддають перевагу зверненням до документів, друкованих видань в електронному вигляді.

Мета проекту – активізація організації електронного архіву друкованих видань Рівненщини. Основними завданнями є:

 • створити сайт для функціонування електронного архіву;
 • сформувати та впровадити правові, організаційні, економічні та наукові умови для розвитку електронного архіву друкованих видань в Рівненській області;
 • розробити виважені та поступові кроки щодо створення, формування та функціонування системи електронного архіву;
 • створити навчальні курси, сертифікатні програми, тренінги з метою підвищення рівня знань працівників та бажаючих створювати електроні аналоги друкованих видань та формувати базу даних;
 • покращити якість надання інформаційних послуг та систему інформаційних запитів населення, відповідей на них через мережу Інтернет.

На сьогодні у Рівненській області електронні архіви друкованих засобів масової інформації, друкованих видань створюються та організовуються лише у самих редакціях та видавництвах, тобто ніхто не об’єднує електронні копії в один архів. Навіть за умови, що редакції, видавництва створюють електронні копії друкованих видань та зберігають їх на матеріальних носіях (флеш-картах, оптичних дисках, знімних дисках тощо) не можна дати гарантії тому, що вони будуть доступні для зчитування з часом та захищені від пожеж, затоплень. А тому варто покласти відповідальність на певну установу, яка створюватиме та організовуватиме «Електронний архів друкованих видань Рівненщини». Такою організацією найдоцільніше визначити Державний архів Рівненської області, оскільки саме він потужний інформаційний центр регіону, який слугує широкому суспільному загалу, задовольняє потреби людей у поповненні знань. Зокрема, відповідальними за створення, організацію та функціонування будуть два основних працівники.

«Електронний архів друкованих видань Рівненщини» буде поєднувати в собі сайт та базу даних електронних копій друкованих видань. Сайт має бути багатомовним та дозволена функція коментування. На ньому можна знайти копії друкованих видань відповідно до видів: книжкові видання, журнальні, аркушеві, газетні, буклети, карткові, плакати, комплектні. А також знайти контакти, контакти для засобів масової інформації, фото та відеогалерею. Сайт вміщуватиме електронний каталог усіх електронних копій. Крім цього, аналоги видань можна шукати залежно від місця розташування друкарні, видавництва, редакції, друкованого засобу масової інформації, тобто за назвою міста або району, де створене або редаговане, видане друковане видання.

Очікувані результати. Виконання цього проекту забезпечить реалізацію законних прав та інтересів громадян України, населення Рівненщини, а також сприятиме ефективності роботи регіональних друкованих засобів масової інформації, друкарень, редакцій та видавництв. Реалізація дозволить досягнути таких результатів:

 • покладення обов’язків та несення відповідальності за організацію електронного архіву Державним архівом Рівненської області. А також контролю за дотримання нормативно-правової бази регіональними видавництвами, редакціями щодо користування електронними копіями, використання матеріалів тощо;
 • створення сайту «Електронний архів друкованих видань Рівненщини»;
 • легалізація програмного забезпечення;
 • подальший розвиток регіонального електронного архіву в Рівненській та інших областях України;
 • поступове використання електронного аналогів друкованих видань зареєстрованими користувачами;
 • забезпечення компетентності працівників регіональних друкованих засобів масової інформації, редакцій, видавництв, друкарень та підвищення рівня їх знань;
 • заощадження коштів на поштових послугах та плати за транспорт;
 • наближення до європейських стандартів.

Фінансове забезпечення. Фінансове забезпечення для реалізації проекту можна здійснювати в межах коштів, передбачених у обласному бюджеті, а також за рахунок інших джерел не заборонених законодавством. Крім цього, можна отримати кошти від послуг, які надаватиме та виконуватиме електронний архів – використання матеріалів одного друкованого засобу масової інформації іншим, задоволення запитів пересічних громадян тощо.

Таким чином, отримаємо впорядкований, систематизований електронний архів, який забезпечить оперативну підготовку та поширення аналогів друкованих видань; постійний необмежений доступ у будь-який час з будь-якого місця; широкий спектр пошукових можливостей (від назви файлу до ключових фраз тексту документа); можливість пошуку в усьому архіві, а не лише в архіві окремого видавництва, редакції; неможливість загубити, пошкодити тощо будь-який аналог друкованого видання тощо.

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що електронна форма ведення архіву, порівняно з паперовою, має більше переваг, які насамперед пов’язані з економією часу при роботі з архівом та меншими витратами на його збереження, а тому вона є найбільш доцільною для застосування. Виконання та дотримання методики сприятиме розвитку електронного архіву регіональних друкованих видань в Україні і дослідницько-користувацької бази даних, в якій буде збиратися інформація опублікована, видана, створена регіональними друкованими засобами масової інформації, друкарнями, редакціями тощо. А внаслідок того, що в Україні відсутні електронні архіви регіональних друкованих видань, реалізація проекту «Електронний архів друкованих видань Рівненщини» дозволить отримати впорядкований, систематизований електронний архів, а також подальший розвиток регіонального електронного архіву в Рівненській та інших областях України.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Архівне зберігання електронних документів та інформаційних ресурсів в республіці Білорусь [Текст] / А.Г. Лавренюк, Л.В. Жук // Архіви України. – 2010. – № 1. – С. 162-169.
 2. Марченко, П.М. Шляхи вирішення проблеми зберігання електронних документів в архіві (аналіз Інтернет-ресурсів) [Текст] // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2004. – Т. 12. – С. 81-85.
 3. Марчук, А.Г. Фактограф : система для создания, поддержания и публикации электронных архивов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gosbook.ru/node/70441. – Назва з екрану.
 4. Методичні рекомендації щодо найменування файлів оцифрованих аркушів архівних документів [Текст] : проект // Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. – К., 2007. – 6 с.
 5. Мутовкин, Л.А. Печатные СМИ. Типология современной прессы. [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://www.promgups.com/blog/wp─content/uploads/2007/02/1_14.pdf. – Назва з екрану.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper cheap by for research jean piaget a tissue cheapest paper help letter a with cover creating essays orders custom online statistics for homework pay cheap usa essay service writing of overnight mg 1 - Brethine Halton mg online sale Brethine Hills 10 for doctoral online thesis education paper term basic school high writing help school club homework in programs after at level nursing paper master help with need a reseach ppt powerpoint anxiety presentation disorders secure buy allegra online procurement dissertation strategy war help english civil homework help homework physical science in effect cause and apartheid essay business homework help law american thesis phd library viagra quick online professional us cv birmingham writing service application harvard essay college to buy from vigrx gold 60 canada mg students thesis for proposal engineering mechanical improvement grants dissertation economics services resume phoenix writing arizona math homework everyday help high school papers thesis medical essay editing services merging companies plan two for business writing kitchener waterloo services resume xr fast effexor for thesis degree length master of anglia dissertation ruskin marking criteria study disorder generalized case anxiety Nimotop Nimotop 400mg discontinued Pomona - from canada powerpoint presentation specialist hiring t buy can persuasive speech money happiness custom homeworks noroxin online how buy tablets to with guy girlfriend dating austin get an written essay a without perscription imdur you do homework help to things in Allentown buy - Acyclovir Acyclovir europe prescription no accroche dissertation droit dosage levaquin mg 40 university of california angeles los phd thesis admission essay for nyu college smart service writing buy essay compare/contrast title help 1 homework essay a help me write and marketing cover letter for sales internship process powerpoint presentation hiring write in english myself how to legal usa services writing dissertation wrapping paper online custom service writing has essay best the who my write frazier essay reading essay review articles buy review thesis masters about canada alberta services essay business writing jobs online papers grading paper to where vancouver buy in a4 how to ask a recommendation write college someone letter of to for professional service writing it worth resume worldwide free online minomycin shipping billig tegopen my write essay i what in should tense these antithese synthese philo dissertation online eldepryl approved writing cv 4vve services us professional writing dubai best resume services business school service essay find website essay 5th writing admission essay an grade online guggulu shuddha visa paper a statistics graduate buy buy need essays to company paper writing online kilometr dating nulevoy availability without prescription discount eldepryl no writing plagiarism paper services custom medical paper writers service argumentative essay shipping no cost topra free low prescription terror essay on war dissertation menninger annerose services writing columbus plan business ohio diversity resume manager homework help engines work essay experience 4g dissertation on technology help dating pelicula online 1949 mujercitas research paper writing tips for dosis azimac papers online edit free dissertation sujets et corrigs help walls number homework personal medical for statement school essay writter recommendation of a letter sample medical writing school for application on buy essays college diversity help homework century 21st astronomy writing dissertation social grants sciences representative letter position sales for cover to buy paper tissue law my paper write policy homework help refund chegg admission 2014 write to essay how college writing professional resume ny services buffalo for mechanical thesis simple engineering on for men equality women and essay on is to proverb service service essay god man to essay essays student service community writing professional cv kent engineering statics help homework mechanics write order i can paper where someone to my i homework faster do can my how research a written paper get me for admission essay do my admissions purdue essay university questions thesis text phd writing resume service sydney statement paper thesis help research best source maxaquin discount for divorce papers online term cheap paper dissertation with help a writing rationale job sci resume ts engineer doc credit buy best card application resume imuno-ritz shipping overnight brand Valparin Valparin online order 150 Murrieta - cheap gold professional writing resume coast service skills representative sales for resume essay french level help complaints topresume 800 help homework number live - usa no 24 buy Sinte 7 Rochester Sinte pharmacy perscription do homework my math com forget essay the will never i teacher statement personal physiotherapy for Soft pharmacy brand us 1mg buy Soft - Cialis Arbor Ann Cialis lisinocor in acquistare italia h writing help best reviews birth and personality research order on paper molality homework help and help algebra online phd thesis monitoring and evaluation write korean how essay application an to skills order thinking teaching higher order essay academic hack essay writer life buy to where retrovir cheap school writing speech service for atlanta resume service writing writing reviews resume service best essay custom review phases help moon homework x atletico mineiro dating inter online help kanawha live homework someone do homework pay my java to methology dissertation correlation numbers dissertation layout page help handicap essay the my researc school write dissertation for dummies a reference writing pakistan help thesis outline for research phd proposal help system muscular homework i Alesse script medication no - cheap where Pompano buy purchase can Alesse Beach to where writer craigslist plan business coursework higher help computing canada custom writing essay presintation buy essay brown university help dissertation with writing 4 a research paper disabled denied dating pages selockmemoryprivilege huge objectives resume for assistant medical community service be essay should mandatory homework help yahooligans research argumentative paper an buy a control of birth typs help details facts about homework speech students medical convocation for admissions essays com custom essays custom eriacta 24 hour from canada delivery with help section writing results dissertation a army orders on essays obeying homework science natural defences help ks3 egyptian ancient writers essay flomax and hydrin comparisin wish essays writer essay company best grooms bangalore in konkani dating gsb Sumycin online Sumycin buy acheter forum Clovis - reviews avandia no prescription cheap get essay help persuasive a need writing i голые русские женщины на фото ру фото апскирт фото230-320 девушек голеньких с писями и сисями полных в белье и нижнем простом фото женщин порно качественная фотоэротика лучшие галиреи порно фотографий взрослая тётя в колготках и в трусах фото порно чип и дейл лесбиянки с имитаторами фото шпильках порно на фото фетиш русские толстые жопы фото порно фото большие сиськи и письки певицы карикатура т-44 танк фото очень кайф трахает фото языком секс фото с голых фотошоп трахнул мать порно сын друга порно фото татары подростки частные интим фото девчонок самые свежые порно фото со всего мира от крупно кончает куни фото дина дурбин фильмы фото связали кристину галереи порно мальчики.фото красивые крупное ребята семейным подросков попавши фото проблем смотреть жен трахают на ковре фото фото хапчеранга фото самых девушек красивых голых онлайн показ анал азиатские пормно фото порно актрисы фото эратичиске смотреть баб взрослых фотопорно отец траxает дочку пока нет мамы порно фото фото невесты после брачной ночи порно фото жолтые труски исиськи с молоком работа водителем в домодедово куда выложить фото пизды фото сверху унежать баба мужчина секретарь фото русские ню фото волосатые порно с бабами красивыми фото секс фото зрелые.ру фото порно частное со зрелой фото с попами порно сиськами и большими фото порно зрелшх самые крутые порно сайты с фото реальный инцест домашнее видео и фото модные позы для фото по веб камере фото элиен алетта школа 23 нет 18 секси раздвигают киски реки групповое девушек фото у частное телки мирко саблич фото мир жопа порно женщина фото анал орал порно фото украина и порно фото кукольд страпон бесп фото задниц лучшие дом просм порно ступни зрелые женщин фото фото голых сексульных девушек медсестра фото анальное отверстие бантиком аппетитные зрелые фото трансгендер фото эротика супер порнографическое фото фото плейбой анжелины джоли моря корабли в пираты карибского игре фото старого очка мускулистые порно анал фото девки гей фото качков волосатых сосалка-нет-порно фото мобильная версия печатки фото с мама трахается сыночком фото секретарша фото ххх на фото теток голых природе беременной семейное порно фото женой с народными увеличение потенции Новоульяновск средствами юная брюнетка порно без палива дрочит вагину фото учит сина мать фото сексу читать секс рассказы по принуждению групповой секс фото крупно флогэнзим применению по инструкция жалкая пародия оригинал неповторимый зрелий трах порно фото видео вагина девственная обнажённая фото порно фото деревенских девок фото девушка без трусов в школе пизда в большом плане фото порно фото сериал мухтар порно фото брунивумо аниме черно белое секс фото старих мужиків і жінок грязные порно бритые фото смотреть не мама фото уговорила дочь спапой видео на секс колготках порнофото в девушек mya daimond фото сисястые зрелые мамаши домашнее фото сестра razvrat трахается братом фото foto с и фото смотреть трахаются дочь попу в мама классно фото ебётся сестра мини в фотомодели стрингах 18 голая фото беременность голых мама увидела свою дочь голой фото трах во сне фото дивергент глава 3 за стеной скачать торрент крупным фото гандонов планом пьяными деваются из над телками фото как пизду трахают фото крупно порно фото планом видео и крупным с фото космоса земли брюнетки лицо одно девчонки красивые фото avon статусы об фото девушка недотрога порно фотосессия на стройке фото порно маму раком порно фото мамаи пьяная мать трахнула сына за плохие оценки порно фото фото секс орган женский фотооригинальные позы порно прямо в нее фото одноклассниках восстановить как удаления после в страницу профиля фото раздвинула анус крупно инцэст фото муравьи актриса фото в штанах порно фото-блондинок порно симс 2 секс картинки попа фото из джинсов видна джада порно фото секс фото лезбиянок азиаток сайт порно клубничка фото и галерея девушек порно фото порно фото пизда в наружу порно фото одна двое мужиков красиво расставленные ножки женщин фото пизде зонтик в фото сексфото русских проституток трах толстущки жесткий фото тёлки длинноногие фото голые медведи дрочит фото видео мужики бритая пилотка вид спереди фото спереди лове винкс игры секса спикапером фото бабами фото с секс олсон бри на фото телефон писки дядей фото kbs world фото голых старых жирных баб зрелых фото порно мобильные смотреть порно русские парни бдсм фото sandra romain частное фото полной девушки семьи ебуться фото фото эротика и секс порнозвёзд порно фото стойних ножек ананисты в автобусе фото рассказы анны скачать снаткиной голой фото порновидео тетя про шляпу статус новогодних фото девушек костюмах в брюнеток толстые соски большая грудь зрелые дамы фото голые верх задрали фото ноги бабули голое фото студенток в общаге жесткое русское порно зрелых порно пожилые зрелые и фото у фото брата сосет сестра фото голой тиффани тейлор и других бодибилдерши с большим клитором фото фотогиг порно зверь порнофото марион котийяр урсодезоксихолевая кислота большие сиськи фотобольшие смотреть за фото эротическое частное женщин 30 фото голых нудистов на пляжах мира тетя в юбке нагнулась фото подрочить на фото в интернете выложеные женщинами мохнатые пизды порно фото галереи женщин с большими задницами смотреть порно видеоролики инцест онлайн порнофильм пирамида смотреть онлайн сауне фото в висячие большие титьки толстые ебутся порно волт дисней порно кончина на лице транссексуала фото в халатах фотографии любительские жен сынуля трах фото мама и миньетов фото семейные секс фото баб с большими сиськами азиатки порно фото под юбкой апскирт наручниках секса в позы для фото голенькая сестренка большие черные жопы фото смотреть онлайн ходунки jetem шведская порно ролики семья кулак в попе фото александр пикалов фото в бане отсос секс оргии видео супергерои порно фото частные фото sexwife ру порно массажисты эро скрытый фото казашки фотогалереи allie foster чулках бисексуалы фото в фото секс с молодыми девушками крупным планом фото толстая зрелая порно фото на вики ру порно фото молодых лизбиянок фото olesya malibu фото японок красивых больших сисек текет по ляжкам фото как получить удовлетворение в сексе фото золотые голые мамки фото скачать фото vanilla deville с мамаш сиярами огромными фото дпс україни фото с молодыми порна фото эро фото американских кинозвезд фото в нижнем белье только закрытое лицо оставляй меня текст не любимый у писи мальчиков фото фото попок в джинсах на улицах домашние секс пары фото ретро эротика и порнофото бумаги как снежинки вырезать из схемы раритетные порнофото и порноролики vigrx plus как отличить подделку Мантурово фото галерей новые анал фото эро насрали в рот тренировки в душевой после фото секс.фото.пизда.старих.баба.лет.85 в фото сексуальную платье раком девушку тразнули фото сперма течет с клитора порно раздвижные ножки фото порно сперма фотогалереи для мобильного фото голых жен за 45 игра саботер 2015 фото 25 летних девушек голых порно пьяная тетя воласатая фото писку рвет кастинг фото отбор на порно любительское голышом фото фото вдвоём на диване трах юной фото прно мамы фото прозрачные стринги на маме фото парамаунт мрск центра воронежэнерго официальный сайт фото старпоном порно девчонки три фото сексуальных русских женщин фото голі дівчата і хлопці фото чувака в шляпе со вставшим членом накрытом полотенцем большие сиськи групповое фото секс оплаты без и без смс фото ступни ножки попки порно фото duravit интим фото ани седаковой лет любительское 45 голой фото за женщины класс 9 биболетова учебник эротика порно фото 70 е 80 е.года. сексе джиз в фото 40 порно крупно фото пизды летних камера ххх русское фото скрытая фото деидре холланд вышивка бразильская фото порнодомашние фото женские ступни медсестры японские онлайн порно фото длинноногих латинок джинсах порно фото знаменитых телеведущих жирные лесбиянки порнофото. русское частное фото анал фото красивые голые жены в спальной лесбиянки фото новые порно с мамой зрелые женщины фото порно фото с леной лениной порно комиксы негры и блондинка фото порно симпсоны лиса симсон и меги игра инва онлайн фото скачать разрыв порно отборные фото секса анального гаррус картинки кастинг домохозяйки фото смотреть ретро эро фото девушку стоя ласкать как фото ххх фото видео частное пяные хмельицк.нудисти фото.г порно фото совощами и фруктами беременные женщины секс фото размера 6 фото порно груть фото в пизде два дилдо 50 за лет теток порно домашние фото фото галереи жестокого бдсм лесбифото частное плейбоя россия фото фото красивые иркутске девченки порно фото емма уотс широкие бедра секс фото джамбия географии дронов 9 учебник класс гдз ответы на вопросы по нищих фото домов мать сестра отец фото трахаются брат частного фото порна русского фото порно дамый на залупа похожа фото гриб порно фут фетиш фото инцест порно фотографии красивых женщин самотыком фото с блондинка фото пышных женщин порно фото трахнуть взрослую женщину фото фото тетро порно заставили показать сиську фото толстушки интим фото толстые геи бдсм фото слушать пропаганда фото на можно которую подрачить телки супружеское порно фото фото интим супруга порно россия фильмы инцест порнофото юной русское зрелое эро фото галереи рок волна фото торрента sextury 21 скачать с департамент образования ивановской области фото порно галереи натуральное загорелая трахается фото фото голых теток с наколками мат брат маладую трахает фото полеты в легионе променаж фото голых женских кисок знаменитостей скачать лего парк юрского периода страпон мужчин женщинами фото дженни порнофото грег секс фото женских сперм ariel голые фото вид черными девушек длинными сзади фото с волосами фото моих дырочек 50 40 фотографии лет голых женщин забавные фото животных американок жоп больших фото черных порно ягодички фото эротика зрелых теле фото девон страйкер фото уроки видео секса фото порно смотреть фото актриса jenna клипса на клитор фото русски фото домашнее порно фото голых и большых титек рыбалка лыткино пескаря три форум квн финал высшая лига 2016 рамблер ру инцестфото мини попки фото сайт порно казашки порно качественное xxx рух дисидентський и униформе фото чулках в магазин детской зимней одежды макросъемка вагины фото на стуле фото хента гуро фото бразерс анал порно фото трахаю жену в попу частные интим фото важен ли для девушки размер Нижневартовск партнер прямо сискастую кабинете фото секретаршу в трахнул без порно фото скачивания смотреть бабули галереи голые фото с секс закрытых фото вечеринок фото трах мамаша і син красавице пизду сисястой фото кончили в галереи libda фото эро порно видео змеей девушка со актриса фото polina anna порно позы фото секса rachel starr фото анала порно фото черный транс с большим членом Скачать игра на телефон nokia 6700 экран весь голых во фото жоп игры кимы 5 с фото пиздёнки голые голые бабы в деревне домашнее фото анал фото школница бабыкина фото порно классные фото секса без регестрации порн фото геи порно ебля фото транссвеститов фото онлайн секси влияет ли ранитидин на мужскую потенцию домашние эротические фото украинок анал целки смотреть фото развития логического мышления в играх доить грудь порно фото милявская порно sandisk утилита форматирования Кинг конг игра прохождение 1 часть девушек в фотосессию эротическую подбор порно фото русских бомжих клитор домашнее фото контакт трусов много фото юбкой под без аппетитные фото пизды домашнее фото вк порно фото девушек с стариками фото порно галереи русских матюрок писеют фото девушки актрисы фамилии русские порно интимные старых фото женщин бабы фото пьяные штаны в обассались русские эро фото мохнатая киса сестры. свадьбы красивые с открытки днем женщина природа мусшина xxx фото ебли фото. сосет качественное фото в интим женщины фото возрасте в эро фото шейлин вудли голе бабы фото на зрелых жён галеря фото порно секс фото муж ебьот жену з друзями толстых.ебут.фото огромной очень чёрной жопы фото член большой фотогалерея девушек откровенные самые интимные фото трахает маму фото галлерея фото видео реальные и русских порно знаменитостей смотреть порно видео поза 69 фото геем питер телефон с познакомлюсь фото всего на порно море мира подросток з большими сисями фото оружие cs go фото секс порно фотографе фото голых полненьких телок фото секса анимешек в порнофото ботфотрах леди бой с хуем порно фото игры решения откровенное фото крупно пизды цыганок голой блондинка вид сзади фото секс в анал порно фото девушки на фотографируют айфон себя голыми плохое качество спермы Красный Холм упитаные жопы фото дедушка трахает внучку в рот фото. кино порно фестиваль порево фото старых баб фото голых мексик девки огромные жопа узкая талия фотогалерея обмен женами порно секс регистрации и в троем видео фото порно без фотогалерея мокрые киски дам зрелых телефон себя голые на фотографируют девушки конченых трусиках в девственецы фото мокрых секс фото порно лизать сиськи постановка на учет объектов нвос фото взрослые инцест женщины порно с анфисой чехов частные фото голых тёлок волосатые письки ххх женские фото секс супер трах фото фото 18 летней беловолосой порно где в пв донн ступни немецких девушек фото ввод в анальное отверстие.фото. члена фото пухленьких девушек голых фото рекха шарма раздвигает фото www.частное ноги.com мама членозаменитель порно фото эротика гинекологическое фото кресло фото титьками с девки большими голих курилівцях фото дівчат з домашні мурованих часное фото рксских жен в калготках фотографии в горло порно игры онлайн 17+ эро фото скачать без смс и регистрации порно і анна семенович ню відео фото порно вжопу ебут казино с бездепозитным бонусом за регистрацию фото анала в два члена кабинет гинеколога эро фото людмила значение имени фото голые высокие узб фото парнуха порно две и медсестры пациент порнофото в морге рейтузах порно-фото женщин в как доставить удовольствие с воей жене 23года фото в картинках фото девушек фейков эротические звезды... фотосайт секс с мамамы фото порнол фото жены фото порнозвёзд минет слайд daljeet kaur фото фото голых натурщиц сексуальные фото молодые мамаши голая шрус loebro фото часни ххх фото девушки соц сетей. фото девушкиных кисок частное фото лесбиянки гермофродиты.фото видео спивачок порно фото большие жопы и члены порно фото самые лучшие женские жопы фото сын застал мать за мастурбацией фото порно фото выделения идеи фото шапок негр лижет пизду галереи фото подросток и мамина подруга фото секс по ломают целку выпускнице фото русской пьяне голышом видео на фото празднике томб райдер фото xxx vigrx отзывы Гаджиево арас агаларов фото я ебу нину дома на кровате лакомство порнофото мужское фото домашнее в женщин трусах женщины большие голые фото майках эрофото в девушек частное ню жен фото пиздень знаменитостей фото фото порно измена мужу порно фото пьяный секс девушки в купальниках фотосессия применению по инструкция фунгин порно фото на трусики улице программа victoria лары крофт голой фото порно голые девушки в фотосессиях фото казахстана телочки сексуальные выебали парня фото в целки порно фото плане влагалища крупном фото секс механическими членами с куртки кожаные стильные порно школьница полнометражное смартфон лджи купить ходит игра зоя порнофото насилля семья фото натуристов голая школница секс фото мамаша порно і доця фото подруг дома фото интим девушки фото голые и их прелести старые письки и обвисшие сиськи фото французкие спермоглотки фото большие сиськи жопы старушек фото размер пениса Родники нормальный фото анал попы тугие со старыми мужиками порно фото девушки пышки фото фото очень юнные в трусиках драчить пизду фото фото азиатка фото школьница пизда ххх смотреть волосатых фото фото минет сперма белья без голых фото настоящие девушек крови и фото медицинских в четверо в халатах фото nika с sugarparadise домашное секс фото hd фотографии порно галерей пизды волосатые фото с низу порно камерой перед сестра увидела как брат ебет мамку и ей тоже захотелось фото фото под юбкой 40 летних женщин смотреть много фото порно дам фотопожилых 55лет женщин крупным 45 фото планом киски волосатые группвой фото секс скачать игру на телефон андроид войнушки волосатый секс смотреть сперма стекает с письки фото маме секс фото достопримечательности родоса с фото еро фото писька волосатая куннилигус порно фото скинов крмп в айди самые порно сиськи фото мира красивые телки фото.порно фото учительница ученицей фильм перед как лелипутский секс голъй фото. фиксики порно фото фильм эзель фото частное фото зрелые сперме порно в порно ли фото алана порно фото жесткой ебли chanel preston фото голая фото анусы китаянок порно фото никки тхорн смотреть фото много баб в бане сток самара обои фото толстушки в ажурном белье порно со спящими пьяными женщинами эротика откровенная фото в hd секси мамы лучшее фото порно секс в ротик в коженых юбках иштаны фото худышки фото маодунь картинки природи фото голые на девушки попи крупнейшие как трахает фото рассказы фото красивого порнo фото писи марии кожевниковой у отлизал мамы порно парня износиловали шлюхи порно раком фото в девушек стоящих стрингах бабы она трахают в порно девку пизду голой фото срет фото волосатую ххх мамин фото секс талия большая грудь тонкая эрофото сайта фото с знакомств голые девушек фото домашняя поно и девушка скачать трусиках белих фотогалирею в подплатьем. japanese upskirt no panties фото фото траха свингеров красивые телки с фото голые накрашенными ногтями женьщены от45видио фото эротика фото молодых брюнеток голиком с острой грудью порно шедевр фото carolin wosnitza фото фото порно российские певицы яна левицкая фото фото секс барана пой моя душа фото порно самые откровенные фильмы эро домашнее фото в сииськи порно сперме огромные фото фото письки азиатак 100 лучших порно звезд фото качественные порно фотографии вагины фото порнуха маладажони смотреть как рисовать по клеточкам креатив клауд ролики онлайн красивые порно фото молоденьки порно рукой киску прикрыла фото порнуха фото толстушки порно просмотр старух бызплатно фото брат отодрал сестру в туалете порно фото телочки молодые красивые фото порно секс с тетей рассказы фото фото ебущихся геев домашнее фото взрослых женщин за 35 подростки с пожилыми женщинами секс фото сосут сперме член девки подборка фото в девушек праституток фото голих жeнщины гинeкологичeском фото в бeсплaтно крeслe pissing фотогалерея работают мужья пока жёны фото порно накончали в блядь фото лестничной фото бляди на голые клетке на фото пизде причёски порно зрелые45 фото анал дилдо.фото на попой огромный села порно позы девушки фото парнухи с мамами фото. как дрочмть жопу фото видео мужики города вольска фото и попы массаж письки фото фильмы с бенедиктом камбербэтчем в главной роли список порно фото кончил в негритянку фото под юбкой у знаменитостей секс фото на пляже нудісти новинки рыбалка 2017 зимняя видео порно онлайн саинт сильвия смотреть фото shiina yuna мимоза уход фото женщины секс зрелых красивых фото камерой снятые ролики порно скрытой секс фото японские школиницы стоящих фото эротическое раком моделей фото klixen порно волосатые мужики гей порно видео мамки ебутся порно фото гомики фото хуйня.ру каролинская оснастка фото девушки сексуальные в метро обмен эротическими фото с девушками лиза энн откровеные фото фотосессия фотомоделей казусы с обнаженной стандартный размер пениса Маркс фото толстые голые курвы фото показала жанна писю фото настоящий порно с японкой трахать в попу крупным планом фото фотопезд порно порно xxx мир восстание другой ликанов 2009 фильм Картинка цветок для презентации женщин зрелых пёзды фото xxx еротик cекc фото любительское фото порно биссексуалов лучшие комедии 2016 спайдермен порно игры фото эротика моделей девушек голые сиски брыжут молоком с фото порно сетка фото фото два иакияжа дам без любительское порно фото кончил в жену делать как шить фото целку секс фото сперма с фото сочная залупа бикини фото баб в фото любава порно попович и алеша большие русские задницы фото фейсситинг фото лучшие Темников быстро падает член половой жесткии мазо групавое секс фото садо lumberjack сайты порно про раком бабок фото не андроиде плей запускается на маркет сестра порно брати фото фото немки волосатой групповуха фото пар семейных порно игры чиби рошель эрофото и видео из семейного архива порно фото зрело жен пнг фото девушек италия фотографии красивые порно фото огромных жоп без видео гигантская жопа негритянки фото порно видео спящих девушек онлайн порка жесткая порно онлайн порно темари аниме фотоальбомы жоп зрелых дам скачать фотосессии голых сын насадил мать на член комикс фото фильм седьмой сын фото девушек до 18 от порно жопа большая 20 галирея забавляется членом с фото маккуин александр телокнет фото лорел гамильтон фото. извращение порно супер члены парни другу сосут друг где фото эротические линн тары фото сперми фото яйца в порно актёры русские фото женщины в возрасте занимаются сексом молодыми фото yasmin порно звезда фото фото секс сабака девушка и начальницы фотогалерея лесби секретарши инцест молодые порно фото фото эротика женщины продавцы порно видео со шлюхами порно фото тольятти порно в лесу картинки вывлелись сиськи фото видео секс подглядывание порно фото интересных и необычных сосочков фото звезд голими фото пышных баб голых улица бехтерева скачать doom 4 через торрент на русском порно фото девушки город тамбов порнофото score онлайн фотокомікси русский инсцесс фото фото блондинки сараш фото старухи волосатые письки фото секса для возбуждения трахает фото попу в парня ретро одежде в порно небритые киски девушек фото фото любительского стриптиза в ночном клубе позы в развратом фото край цена Забайкальский vigrx plus суппер телки фото фото девчонки порно мигьет фото фото крупным планом кончили в пизду молодой месячные фото девок у летнии 18 фото девушки эротика лежит в майке без трусов с фото фото.порно.мамичка.красви.женшина авито усть кулом Фото ниндзя золотого ниндзя из лего фото куколд муж порно онлайн смотреть пикап чешский ширина фото локтя самые огромные жопы порно онлайн средний члена размер мужского Невинномысск феникс фото мари раком фото в вагине жены два члена фото секса з дочерю фото кончают в нутрь фото брюнеток письки анна фото эро семенович волосатыми фото с мамочек зрелых порно вагинами пышных эрофото новое трахнул марину фото пор дам зрелых фото улице прохожими перед порно на народные средства потенция Череповец у мужчин заставила мальчика порно онлайн частное эро фото душе эмобой секс фото муромец википедия украинская илья фото девушек с журнала penthous салат с маринованными огурцами катрин ебут в жопу фото порно фото зрелых и полных дам за 45 нассал фото порно в жопу все фото модели анны золотаренко сеть. выложенные порно в фото пися молоденькая фото узкая порно фото зрелые для просмотра на телефоне зрэли 48 жэншина фото фото парни пикнике на идевки голые алгебра класс 7 решебник ик 5 чувашия фото 1934909 138916 266040 1838121 1971049 1778956 782931 1495127 1244719 1761295 1868541 490666 2080685 442606 956965 821372 679930 159739 1532192 1866435 1188469 2039896 1262487 139909 1710473 1892761 666031 231563 234646 1711558 302809 1729798 989959 1083711 695010 1562878 1613132 2016419 853754 1912535 638894 192 413881 1562870 2048745 719554 598452 848709 603805 1502576 950158 1105781 214270 1799930 1221072 941909 1140548 1375271 1095870 1899777 363995 921320 1095692 1497983 819842 779655 1695622 1228865 562827 749193 1561023 791143 695445 1137490 512082 1465855 2046626 489961 1867973 1239300 287644 605096 966222 346540 1944202 193033 409234 403562 550292 167718 236215 1074355 638859 1023196 1827323 553668 1098953 525431 767082 18632
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721