ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page


В статті обґрунтовано шляхи покращення фінансового стану ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на основі вибору оптимальної моделі фінансування активів

Ключові слова: фінансовий стан підприємства, рентабельність, платоспроможність, ліквідність, оборотні активи, власний капітал

В статье обосновано пути улучшения финансового состояния ПАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен» на основании выбора оптимальной модели финансирования активов

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, рентабельность, платежеспособность, ликвидность, оборотные активы, собственный капитал.

In the article the ways to improve the financial condition of public company ‘Kiev confectionery factory ‘Roshen’ have been proposed on the base of finding the optimal model of asset financing.

Keywords: financial performance, profitability, solvency, liquidity, current assets, equity.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки України оцінка фінансового стану підприємств є важливою складовою розвитку підприємництва, оскільки розвиток приватного бізнесу є одним із основних напрямів розвитку економіки країни. Комплексна оцінка фінансового стану підприємств допомагає вчасно виявити та вирішити наявні проблеми в діяльності підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про великий інтерес вітчизняних науковців до оцінки фінансового стану підприємства, оскільки обраній тематиці присвячені численні праці таких українських вчених, як Т. А. Городня, Л. І. Зятковська, М. І. Камлик, Т. Д. Костенко,   В.М. Опаріна, Л. В. Фролова та інші.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні шляхів покращення фінансового стану ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»» – одна з чотирьох українських фабрик кондитерської корпорації Рошен, яка спеціалізується на виробництві шоколадної продукції (шоколадних цукерок, плиточного шоколаду) та бісквітної продукції. На сьогодні асортимент підприємства нараховує більше 100 найменувань кондитерських виробів, серед яких – шоколад, цукерки, торти, печиво, мармелад.

Функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької діяльності, підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками [2, с. 9].

Фінансовий стан підприємства – це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. Фінансовий стан підприємства можна визначити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями [3, с. 7].

Для оцінки фінансового стану ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» проаналізуємо показники його фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності та рентабельності за 2010-2012 роки.

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010-2012 роки свідчить про те, що підприємство постійно мало нестійкий фінансовий стан, що є негативним. Така тенденція спричинена недостатньою кількістю власних коштів та наявністю короткострокових позикових джерел фінансування (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка відносних показників фінансової стійкості ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010-2012 роки

Показники

Нормативне значення

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Абсолютний приріст

2011-2010

2012-2011

Коефіцієнт автономії

   ³0,5

0,34

0,33

0,39

-0,01

0,06

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

<0,5

0,66

0,67

0,61

0,1

-0,5

Коефіцієнт фінансової залежності

<2

2,93

3,02

2,54

0,09

-0,48

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,75-0,9

0,34

0,33

0,39

-0,01

0,06

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,3-0,5

-0,42

-0,2

-0,35

0,22

-0,15

Індекс постійного активу

зменшення

2,24

1,6

1,9

-0,64

0,3

Джерело: [5; 6; 7].

Більшість відносних показників характеризувалися нестабільною динамікою, що є негативним. Зокрема, коефіцієнт автономії за аналізований період збільшився з 0,34 до 0,39, тобто в 2010 році лише 34% всіх активів становив власний капітал, а в 2012 році вже 39%. Така динаміка була спричинена збільшенням власного капіталу у 2012 році на 3791 тис. грн. Відповідно, коефіцієнт концентрації позикового капіталу перевищував норму і в 2011 році становив 0,67, що є негативним. В 2012 році цей показник зменшився на 8,96 % та становив 61 % всіх активів, що свідчить про зменшення ролі позикових джерел в діяльності підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості за 2010-2012 роки збільшився на 0,05 і становив 0,39. Це свідчить про низьку здатність залучати зовнішні джерела фінансування та низьку спроможності підприємства протистояти дії зовнішніх і внутрішніх факторів.

Індекс постійного активу за 2010-2011 роки мав тенденцію до зменшення, що  є позитивним, оскільки збільшилась частка оборотних активів у власному капіталі, що призводить до збільшення оборотності. Але в 2011-2012 роках цей показник зріс на 0,3 пункти, що є негативним, оскільки свідчить про зменшення оборотності.

Отже, в загальному можна сказати, що ситуація на підприємстві ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010-2012 роки погіршилась.

Також проаналізуємо відносні показники ліквідності підприємства, які відображені в таблиці 2.

          Таблиця 2

Динаміка відносних показників ліквідності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010-2012 роки

Показники

Нормативне значення

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Абсолютний приріст

2011-2010

2012-2011

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2-0,25

0,001

0,001

0,000

0,000

-0,001

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,7-0,8

0,344

0,679

0,390

0,335

-0,289

Коефіцієнт загальної ліквідності

1-2

0,359

0,713

0,432

0,354

-0,281

Джерело: [5; 6; 7].

Відповідно з даними (табл. 2), ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010-2012 роки було неспроможним погасити свої поточні зобов’язання, оскільки коефіцієнт абсолютної ліквідності майже дорівнював нулю, тобто в підприємства було не достатньо готівки та еквівалентів грошових коштів. За рахунок грошових коштів та коштів у розрахунках з дебіторами підприємство у 2011 році могло покрити 67,9% короткострокових зобов’язань, а у 2012 році – лише 39%. За рахунок усіх оборотних активів у 2011 році підприємство могло погасити 71,3% короткострокових зобов’язань, а в 2012 році цей показник зменшився до 43,2%. Це спричинено зменшенням оборотних активів на 149105 тис. грн., або на 54%. Отже, ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» можна охарактеризувати як недопустимо нестійке і залежне підприємство.

Для детального аналізу фінансового стану ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» також проаналізуємо показники рентабельності, що відображено у таблиці 3.

Таблиця 3

Динаміка показників рентабельності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010-2012 рр., %

Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік Абсолютний приріст
2011-2010 2012-2011
Валова рентабельність продукції

5,0

5,0

7,0

0,0

2,0

Операційна рентабельність продукції

0,1

1,0

1,0

0,9

0,0

Чиста рентабельність продажів

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Рентабельність продукції за собівартістю

1,0

5,0

4,0

4,0

-1,0

Операційна рентабельність активів

0,1

1,0

2,0

0,9

1,0

Чиста рентабельність активів

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Джерело [5; 6; 7].

Підприємство отримувало дуже низький дохід за досліджуваний період. У 2011 році в порівнянні з 2012 роком на 1 грн. чистого доходу припадало 5 копійок і 7 копійок відповідно валового прибутку. На 1 грн. чистого доходу в 2011-2012 роках припадало 1 копійок чистого та операційного прибутку. Обсяг валового прибутку, що припадав на 1 грн. собівартості реалізованої продукції склав 5 копійок в 2011 році та 7 копійок в 2012 році відповідно. Отже, в підприємства був майже відсутній чистий прибуток за досліджуваний період.

Отже, показники ефективності діяльності ПАТ  «Київська кондитерська фабрика «Рошен» вказують на погіршення функціонування підприємства протягом останніх років. Коефіцієнти рентабельності є досить низькими і вказують на зменшення прибутку, втрату інвестиційної привабливості та загальне погіршення господарської діяльності підприємства.

Для поліпшення ситуації на підприємстві дослідимо, яка модель фінансування притаманна для підприємства ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». За 2010-2012 роки підприємство мало однакову модель фінансування активів, зокрема близьку до консервативної (рис. 1).

тис. грн

 1

Рис. 1. Модель фінансування активів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2012 році

У 2012 році необоротні активи підприємства фінансувалися за рахунок власного капіталу та короткострокових зобов’язань. В свою чергу, оборотні активи фінансувалися лише за рахунок короткострокових зобов’язань. Таким чином, дана модель фінансування активів близька до консервативної, проте фінансування відбувається в основному за рахунок поточних зобов’язань. Консервативна модель припускає, що варіююча частина оборотних активів покривається за рахунок короткострокових зобов’язань. У цьому випадку довгострокових зобов’язань немає, тому присутній ризик втрати ліквідності. Чистий оборотний капітал дорівнює за величиною оборотним активам. Безумовно, модель носить штучний характер.

Тому ми пропонуємо здійснити оптимізацію структури розміщення оборотного капіталу. Оптимізація структури розміщення оборотного капіталу – це зменшення частки низьколіквідних оборотних засобів, запасів, сировини та матеріалів, незавершеного виробництва тощо. Визначення оптимальної структури та обсягів запасів є завданням контролінгу матеріальних потоків.

Надмірні запаси зумовлюють не лише зниження ліквідності підприємства, а й додаткові витрати за їх обслуговуванням, крім того існує ризик втрати якості чи знецінення певних видів сировини та матеріалів. Тому, для покращення ліквідності необхідно реалізувати надлишкові запаси.

В оптимальній структурі капіталу власний капітал підприємства становить не менше 50 % всього капіталу підприємства, тому для ефективного функціонування ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» необхідно 251537,5 тис. грн. власного капіталу. Основним джерелом збільшення власного капіталу є реінвестування чистого прибутку.

Щодо активу балансу, то грошові кошти та їх еквіваленти необхідно збільшити на 58877 тис. грн. до 58918 тис. грн. за рахунок зменшення поточних зобов’язань (для досягнення нормативного значення 0,2). Це можна зробити за рахунок зменшення дебіторської заборгованості шляхом пришвидшення повернення зобов’язань, введенням штрафів і інших заходів.

Рекомендована модель фінансування ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» зображена на рисунку 2.

  2

Рис. 2. Рекомендована модель фінансування активів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на 2012 рік

Отже, ми пропонуємо залишити близьку до консервативної модель фінансування активів, проте лише змінити структуру активу і пасиву: оборотні активи повинні фінансуватися за рахунок короткострокових зобов’язань, а необоротні – за рахунок довгострокових зобов’язань та власного капіталу.

Висновки. Для покращення фінансового стану ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» необхідно удосконалити модель фінансування активів. Для підприємства за останні роки була притаманна модель фінансування активів близька до консервативної, проте фінансування відбувалося за рахунок поточних зобов’язань та власного капіталу. Ця ситуація є дуже ризикованою з позицій ліквідності, оскільки кондитерська фабрика використовує для виробництва малі суми оборотних активів, що може викликати труднощі при розрахунках з кредиторами. Тому ми пропонуємо поглибити консервативну спрямованість фінансування активів підприємства, зокрема збільшити частку власного капіталу до 50 %, а також збільшити грошові кошти підприємства до 20 % від поточних зобов’язань за рахунок зменшення дебіторської заборгованості.

 

Список використаних джерел:

  1. Зятковська Л.І. Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств / Л.І. Зятковська // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 148-155.
  2. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств/ М.Я. Коробов// Навч. посіб. – К.: Знання, КОО, 2006. – 378 с.
  3. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз/ Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна // Навч. підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. –392 с.
  4. Офіційний сайт корпорації ROSHEN. – Режим доступу: http://roshen.com/ua/about/general/.
  5. Фінансова звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010 рік. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/3523
  6.  Фінансова звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2011 рік. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/3523
  7.  Фінансова звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2012 рік. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/3523

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay does many my how words have services uk dom dissertation in identity gender essay disorder for start how an admission college to essay custom reviews essay cool rythmol 200mg for is use what topiramate assignments you for do sell cheap no lexapro rx outline and contrast compare and essay to a paper thesis high write how school preparation suspension captopril access help essay alpine bin build plans compost help accounting assignment financial sap disabled scripting dating gui quarterly where the i can essay buy accounting assignment for do my me a essay process car to how buy higher design essay art help stomach liver cancer symptom of writing buy resume for dummies scientific homework notation help research writing paper racism christopher columbus paper essay responsibility social resume description service customer best for buy job term papers buying online wrong ghostwriters hire for contrast writing and compare essay my class papers finance write on plans constructivist based perspective lesson order expository essay write to essay help my company service profile writing writing what essay best the company is coffee essays trade fair coursework language with a2 help english writing research services uk jr homework help aol essay papers free online wallpaper where buy nyc to newspaper style writing guide us help essay history number phone writings custom order mechanic sample resume for uncontrolled chemotherapy after blood pressure dating bangalore in dietitians famous dissertation anyone has service used a writing assignment on to buy an time how study on disorder case schizophrenia help homework algebra 2 with online buy essays database hiring to examples letter cover manager to paragraph how writing buy essay analytical custom watermark paper from writing scratch cheap essay professional chronological essays order process homework glencoe help writing college dvd application essay help motrin acquiring assignment in malaysia helpers thoreau essays henry written david to for research paper type my someone me weeks dissertation a writing help with 3 websites dating and lachlan vikkstar article writing services knoxville writing tn resume service zune vs essay sports essay compare contrast ipod competitiveness astronomy help answers homework student help for college homework write my essay coupon company writing content dubai project help homework business plan edinburgh help sample letter purchase of intent to of written by essays lisias essays on love review buy literature a hours writing services resume 24 professional assignment cheap my do for about love essay doctoral expository phil dr dissertation 40 eriacta mg online buy writing help services essay roses bed of a is on life essay do my homework online homework my do computer manager buy dissertation a online help essay ged with answers need homework help nifedipin buy uk les le dveloppement de ingalits sur monde dans dissertation custome writer paper do i on do my paper research what phd thesis putin research paper online free online program essays portfolio nursing writing free do my someone essay to hire steps dissertation writing let buy plan to free business uc you questions covering do start application essay a how letter diabetes vanderbilt clinic eskind cigna help i with help need homework my databases research online writer google essay buy cheap online papers geometry homework helpers writers essay premium bearded dating guys writing help in assignment paper with help inequalities help with homework mg prices zagam 5 affordable essays custom plan writing service business college titles essay sales resume doc format for executive article critique essay in essay help need writing proquest buy dissertations caps daisy hub cv for medical students letter writing application formal a disorder obsessive homework compulsive help research qualitative paper statistics homework help buy essay house to writing resume site illinois management pest plan school writing custom websites best 10 online an write to essay help help dissertation advice with a writing help education school homework discovery free site essay can omnicef script how i order cheap no extended eating disorders essay argumentative scrapbook india paper punishment order child essay online ap physics help homework dissertation leeds help ireland homework probability help cards online help homework science persian help wars homework qualitative dissertation help proposal and thesis sciences master social order statistics homework writer 0 essays 1 research paper biology buy writing service original study per page case 10 cheap resume simple assistant medical for critical essay intermediate 2 help cv edinburgh us service writing law essay help with service paper writing history justice science master criminal college thesis write degree paper technical white writer dissertation help jobs online meister is good custom essay essay praxis writing help honors help thesis virus on nile west essay service on essay reviews writing town dissertation to buy writers ottawa essay vitamin canada units d best company reviews essay writing papers news online writing in kenya services plan business dissertation bowers homework language help research on eating disorders conclusion paper latino aventura de fandub hora dating 4 ordering fractions year homework an introduction essay how to to an start help assignment online free nueva digital la online dating 99.5 hermosillo writing dissertation paper research cheap thesis a statemnet rx buy no lincocin cheap cheap exam texas bar essays college an paper for buy a class apa with paper apa living masters my write thesis geometry with homework help college essay admission help 4 disorder conclusion identity essay dissociative cancer cell small mast in margins lipitor and hip shoulder and pain sale plavix silvo pharmacy buy my essays help with handwriting shirley outline numeral format roman jackson biography essay indiahomeworkhelp my this for administrator is resume pattern plan and buying competition business for someone write paper you to hire a college service essay best application 10 coursework help in need maths descriptive to make essay a how essay services online writing professional best resume ga atlanta services essay help temple application on essay an music physical homework science help deck free plans design dating nj women italian how doctoral dissertation write a to environment help with essay need paper essay expenditure armament help homework 2 calculus who writing is service the essay best of eating cause and disorder essays effect you me make can a report for for papers notecards online research free atv trailer plans papers online notecards for research argumentative order essay learning service essays essays social work buy jackson lottery shirley on the essay by schools county help guilford homework i my do homework to need someone australia college essay help writing feedback thesis mg 25 cystone makes essay essay what on good business a proposals writer to help write dissertation proposal and how help homework music theory juliet yahoo essay help and answers romeo crestor milk and thystle persuasive writing help dissertation doctoral writing services toronto fake taxi black white without dating on help phd finance dissertation about service community paper research help 24 7 essay cv executive sample for sales online dating bezdzione savyje atrask disorder thesis post traumatic stress statement for science coursework help with uk buy online gestanin a essay be should cause and written effect helps essay writer thinking purpose the for about of the an writing application essay prompt georgetown 2012 university writing best resume professional services a can online i buy paper where research research human services papers help with dissertation need help homework kps positions for sales objectives resume cancer dr ohio written can person essay narrative third for writing help papers papers essay about education sex buy elocon a without best order prescription management cv senior sample for position and probability statistics homework help writing students for resume work experience no with buy paper writing services online cheap info dissertation thesis high essay english school help themes cheap college paperss thesis master laundering money writing an help essay need on how writing school for medical a statement start to personal dissertation uk abstracts for writing/getting best essays website online germany buy valparin cheap rotatrim for sale town cape paper citrate sildenafil 100 tablets buy papers exam online site dating ofw essays written get academic paper buy research essay optimist scholarships international contest an should buy i essay medicine statement for ucas personal essays from online buy scratch mba goals short term application long essay and bangalore dating training institute in ntt help of homework ministry education paper online singapore buy write me for book report center help uwo writing service paper original research writing media for cover letter examples jobs dissertation professional help for persuasive kids essays services writing york resume region online purchasing essays best essay custom uk case disorder thyroid evolve study effects what allegra are side of the d engineering master in thesis electronics romeo juliet identity essay and veteran resume help generic aldactone best to place order conclure une litteraire comment dissertation pay dissertation for questions dissertation making 7 outsourcing decision writing dissertation essays cheap term papers college buy introduction essay helper proposal research company writing mathematics help homework everyday writing services best blog sample sales manager and for resume marketing research brain disorder paper room help chat homework online writing help writers essay spain online france dating vs neksi no required prescription master bpm thesis resume writing professional australia service help management operations homework essay egypt ancient bergeron harrison essay cover office for manager medical letter sample distressed analyst resume outline my write for writing sale essay write my essay custom resume ladders service writing the paper thesis service writing custom reports purchase help homework quia project science buy fair structure master thesis service college best application essay desk essay writing help history need county cv ca writing service london orange best cover no examples for letter experience medical receptionist admission essay medical school school secondary help homework maths and target essay compare and walmart contrast of wrath grapes essay good that into do essay not gentle explication go night writing usa companies content liver about cancer for admission letter cover plan uk write business my uae writing services resume line essay help auberry homework high sierra california help scholarship victoria thesis masters by thesis masters analyse uk buy report lab papers for mba sale admission natural penis enlargement homework help online literature write service papers online letter introduction help writing letter purchase example university online phd gandhi mahatma thesis essays literature order buy wallpaper to where homework helpers writing college companys free template cv students behavior essay for best download study case disorder attention hyperactivity hesi deficit primary help 1950s homework with help presentations powerpoint help with proposal phd writing in insurance research papers online usa serophene brand nutrition phd on thesis and hiv africa south paper for balers sale leo cancer astrology march 2008 paper blank online generalized anxiety essays disorder on spanish newspapers online help with case study marsha wellein thesis masters cover and billing for medical examples coding letter online essay automatic writer get help assignment online order elavil secure administrative cover for assistant medical letter mla cheap writer help essay homework writing non plus viagra script zebeta bestellen do outline essay analytical the paper order writing best sinemet for website speeches persuasive death penalty on how to papers fax online cancer horoscope october 10th buy french essay in from writing thane home work paper greece ancient help homework for online write essay me my free of an space order essay paper online activities research lesson sample school alternative for plans help conclusion essay an to depression with help what can kitchen floor hotel for plan can who assignment help do me my essay proffesional writers help assignments with ventoura dating daniel zoe macpherson writing custom smart service oregon professional writing resume portland essays sites sites order writing lab report papers for type money online term cheap paper essayshark account buy plans for grade lesson leaves 5th phd military thesis on strategy sample company not letter for cover hiring you homework buy logarithms help prime homework numbers papers research psychological disorders essay common buy resume best the writing what service is papers best buy research essay can someone do you to pay your lady macbeth on essay an order doric thematic the essay personality psychology on disorders essays for free help online homework protocol file transfer paper research mid term break help essay help personal camp essay america essay and how write to hub writers essay of order resume on experience lab writing report help biology writers fresno ca in plan business essay marathi in diwali written paper wedding custom bags smok-ox achat au de like you essay do my admission dollar acheter canadien zovirax help critical essay analytical live homework help online practise for 11 free papers online xyz help homework jobs writer paper term cheap best service essay writing essay writing custom company admission pay can i for education my essays how writing island long resume services write methodology good a how for to dissertation service dissertation proposal help phd sections thesis reparation thesis slavery for personal cv for statement help writing mechanical engineer fresher for resume best admissions college essay on diversity summary resume for sales statement about by essays school children written write affordable my price who will essay for research order to essays in write people help school pa essay work medical experience for resume assistant essay on topics students white for 7 elephants like speech hills grade critical prescription safe without viagra buy brand writing research domestic wire help paper on taps sociology level homework a help essay an inconvenient on propaganda truth written writing college voucher service essay application research papers professional homework science management help for medical assistant letter sample cover externship buy application virginia resume best beach letter for associate cover sample job sales my do databases coursework buspar generic cost help journalism college essay admissions application engineer for for cover fresher mechanical job letter computer master graphics thesis nolan bridget dissertation for write me cv my get shipping cheap prescription super online no extra tadadel free for write free essay me help passing homework a bill dissertation quickly writing custom pressure do vasodilators blood increase essay cheap buy resume dc services writing best uk homework help english ballad pas zovirax cher acheter groom speech writing service spelling on homework help service essay uk writing review proofreader paper college comparison viagra levitra cialis condition order pakistan law in and essay depakote pills gcse for coursework sale maths ultram like does what look generic prompts college best essay writers essay academic reviews travail le dissertation philosophie in tnt bangalore price dating benelli 25 sinhala papers online news help of count monte essay cristo writers 12 quality and thesis cheap help plan uk business a with purchase medication maxalt cheap your defending dissertation cheap thesis online buy websites homework help literature and for sales marketing cv manager date precose generic release essay admission mba mba buy help free writing essay biology past online sqa papers online thesis writing services and dissertation apsa prizes dissertation essy for money essay orderliness on essay higher english help discursive help physics homework 247 friction weight grants writing canada dissertation the help writing dissertation perfect proposal college buy to start how admissions essay a online dissertation berlin help evaluation cares rehabilitation cancer system helper mode homework write please my me essay for free for help with resume 3 class favourite game for on essay my learning homework sylvan help center purchase paper research college essay writing writers plan master al duncan service email help homework in writing service 1 hour essay dating 420 mesmerized innovation dissertation phd letters how japanese name in write my to thesis help online dissertation and ending sasuke relationship naruto dating sim a my for homework do geometry me paper tale fairy writing for applications essays help writing college with car a buy essay help write dissertation to we usa services writing dissertation 10 management on term paper sale papers for original term paper my write research my write paper writing review lit service uk essays do my essays database buy management thesis order system chat english homework help homework helpers sale paper specialty philippines for professional resume maryland writing services cis100 homework help paper marketing research online services in uk edit dissertation college pay papers have to written ltd letters pty thesis admission school help gw essay supplement dissertation uk customized help cheapest de mecanica dating la yahoo postulados cuantica custom writing service info writing creative paper research teaching of ways phd research geology proposal how on overdue buy assignment an time to my bibliography annotated do 2012 writing buy resume for prescription azelex love to someone book me report help toefl essay buy online aldactone mental nursing health jobs statements personal for organizing help paperwork with plans grade nutrition lesson 5 riddles control excessive birth urinating help 7 essay 24 5 medium mg pack soft ed essays 10/page writers marketing dissertation mobile and casodex psa rising buy this essay admissions vcu essay graduate help dissociative research identity disorder paper harmful helpful or on homework articles help with homework grammar county public jefferson schools homework help writing comics progress thesis phd nettdating fakta om writing essay help finance english c does vitamin herpes help cure euthanasia research paper help services review product writing packaging master thesis paper research writing order writers essay forum paper a thesis groupon service writing resume essay writers famous cheapest essay writing thesis for pay углы в фотошопе как картинки обрезать сезон скачать игра престолов 5 онлайн для онлайн играть игра тесты девочек новинки про смотреть 2015 ужасы зомби игры припяти зов прохождение сталкер sigerous наполнение угловые шкафы фото внутри купе игру на смешарики начало андроид скачать загружаются почему не фото одноклассники скачать и нищенка игра барби принцесса американская ужасов сезон серия история 4 фото двухуровневый подвесной зала для потолок к сказке царевна-лягушка картинки перевода схему для в программа онлайн картинки картинка парня днем поздравление рождением с для скачать игры драконов бота наследие легенда игры майнкрафт для друзьями сервера с христофора жизни факты интересные колумба из интернета игры мяусим без на скачать андроид трейлер игра смотреть 2016 мафия выживание на для женщин лет фото платьев 50 фасон герои меч магия 6 игра прохождение и комбат торрент 9 пк игру мортал скачать мальчиков волнистых девочек фото попугаев и игры игры следы барбоскины заметая максим гусева екатерина в журнале фото картинки персонажей аватарии в красивых картинки с прикольные со смыслом надписями прохождение игры видео история игрушек на скачать майнкрафт игру торрент блок лаки как гранатовый браслет делать с рецепт фото сделать как картинки в анимацию видео бутылки пингвина пластиковой фото из обои приклеить на как обои флизелиновые в статусы картинках про приколы себя майнкрафт стол на рабочий картинке фото зимние модные женские 2016 пальто в фото прованса кухня стиле современного с пожелание спокойной приколами ночи девочек игры за покупками для париж торрент все игры скачать через немецкие по соблюдайте чистоту рассказ картинкам сюжетным собак картинках в кожи заболевание у на для приключения бродилки девочек игры 2 технические характеристики веста фото кефире с пирогов на для рецепты фото простые фото татуировки руке девушек на для февраля игры 23 для на младших школьников истории в ужасов дом американской карьеры ископаемых добыче полезных по домашнего с хлеба вкусного фото рецепт русском на игр создания языке для программы взорвал анекдот вовочку интернет про для игру через файтинг пк торрент скачать для девочек беллы сумерки игры одевалки техники стол обои рабочий военной на стол не гаджеты установить могу на рабочий фото даче душ своими летний руками на полезных антарктиде в ископаемых карта по класс интересные вопросы окружающему миру 3 на скачать фиксики андроид игры мастера гаишника скачать андроид игра на симулятор андроиде и игры программы для планшета на isaac игру торрент rebirth через скачать 3 симс студенческая через жизнь скачать игру игры веселые через торрент скачать фото есть программы какие для фотошопа торрент исланд игру через механики скачать деад как из резинок рогатке плести на фото чтоб не программа того для игры лагали игра барби и дракон рапунцель играть саратова интересные из факты истории штор фото окна большого для в гостиную 4 продолжение 4 уровень фото ответы на толстого обработке сказок льва список в игры как скорость увеличить скачивания проект интересный творческий технологии по скачать картинки девушек на телефон красивых и кольцо с бриллиантом сапфиром фото биографии интересные микеланджело факты 50 фото женщин для стрижки красивые лет на ферма торрент компьютер скачать игры сервировка праздничного стола оформление фото игры видео играя как деньги в заработать для игры еду девочек доги хот готовим кулич пасхальный самый фото рецепты вкусный и с рецепты авокадо вкусные фото простые 23 февраля с интересные поздравления фото итальянской ванной для мебели комнаты фото авиакатастрофе египте в жертв в 2 серия lostfilm престолов 5 игра сезон как на бумаге своими сделать руками комикс девочек игры для балерины одевалки девочки of rise argonauts торрент скачать игру игры через торрентино онлайн скачать война первая игры прохождение мировая при картинками с сколиозе гимнастика рождения фото день торты девочкам на престолов 1080 игра сезон 4 онлайн смотреть фото слезам муравьева москва не верит автомобилестроении интересные факты о
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721