ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page


В статті обґрунтовано шляхи покращення фінансового стану ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на основі вибору оптимальної моделі фінансування активів

Ключові слова: фінансовий стан підприємства, рентабельність, платоспроможність, ліквідність, оборотні активи, власний капітал

В статье обосновано пути улучшения финансового состояния ПАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен» на основании выбора оптимальной модели финансирования активов

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, рентабельность, платежеспособность, ликвидность, оборотные активы, собственный капитал.

In the article the ways to improve the financial condition of public company ‘Kiev confectionery factory ‘Roshen’ have been proposed on the base of finding the optimal model of asset financing.

Keywords: financial performance, profitability, solvency, liquidity, current assets, equity.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки України оцінка фінансового стану підприємств є важливою складовою розвитку підприємництва, оскільки розвиток приватного бізнесу є одним із основних напрямів розвитку економіки країни. Комплексна оцінка фінансового стану підприємств допомагає вчасно виявити та вирішити наявні проблеми в діяльності підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про великий інтерес вітчизняних науковців до оцінки фінансового стану підприємства, оскільки обраній тематиці присвячені численні праці таких українських вчених, як Т. А. Городня, Л. І. Зятковська, М. І. Камлик, Т. Д. Костенко,   В.М. Опаріна, Л. В. Фролова та інші.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні шляхів покращення фінансового стану ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»» – одна з чотирьох українських фабрик кондитерської корпорації Рошен, яка спеціалізується на виробництві шоколадної продукції (шоколадних цукерок, плиточного шоколаду) та бісквітної продукції. На сьогодні асортимент підприємства нараховує більше 100 найменувань кондитерських виробів, серед яких – шоколад, цукерки, торти, печиво, мармелад.

Функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької діяльності, підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками [2, с. 9].

Фінансовий стан підприємства – це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. Фінансовий стан підприємства можна визначити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями [3, с. 7].

Для оцінки фінансового стану ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» проаналізуємо показники його фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності та рентабельності за 2010-2012 роки.

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010-2012 роки свідчить про те, що підприємство постійно мало нестійкий фінансовий стан, що є негативним. Така тенденція спричинена недостатньою кількістю власних коштів та наявністю короткострокових позикових джерел фінансування (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка відносних показників фінансової стійкості ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010-2012 роки

Показники

Нормативне значення

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Абсолютний приріст

2011-2010

2012-2011

Коефіцієнт автономії

   ³0,5

0,34

0,33

0,39

-0,01

0,06

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

<0,5

0,66

0,67

0,61

0,1

-0,5

Коефіцієнт фінансової залежності

<2

2,93

3,02

2,54

0,09

-0,48

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,75-0,9

0,34

0,33

0,39

-0,01

0,06

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,3-0,5

-0,42

-0,2

-0,35

0,22

-0,15

Індекс постійного активу

зменшення

2,24

1,6

1,9

-0,64

0,3

Джерело: [5; 6; 7].

Більшість відносних показників характеризувалися нестабільною динамікою, що є негативним. Зокрема, коефіцієнт автономії за аналізований період збільшився з 0,34 до 0,39, тобто в 2010 році лише 34% всіх активів становив власний капітал, а в 2012 році вже 39%. Така динаміка була спричинена збільшенням власного капіталу у 2012 році на 3791 тис. грн. Відповідно, коефіцієнт концентрації позикового капіталу перевищував норму і в 2011 році становив 0,67, що є негативним. В 2012 році цей показник зменшився на 8,96 % та становив 61 % всіх активів, що свідчить про зменшення ролі позикових джерел в діяльності підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості за 2010-2012 роки збільшився на 0,05 і становив 0,39. Це свідчить про низьку здатність залучати зовнішні джерела фінансування та низьку спроможності підприємства протистояти дії зовнішніх і внутрішніх факторів.

Індекс постійного активу за 2010-2011 роки мав тенденцію до зменшення, що  є позитивним, оскільки збільшилась частка оборотних активів у власному капіталі, що призводить до збільшення оборотності. Але в 2011-2012 роках цей показник зріс на 0,3 пункти, що є негативним, оскільки свідчить про зменшення оборотності.

Отже, в загальному можна сказати, що ситуація на підприємстві ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010-2012 роки погіршилась.

Також проаналізуємо відносні показники ліквідності підприємства, які відображені в таблиці 2.

          Таблиця 2

Динаміка відносних показників ліквідності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010-2012 роки

Показники

Нормативне значення

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Абсолютний приріст

2011-2010

2012-2011

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2-0,25

0,001

0,001

0,000

0,000

-0,001

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,7-0,8

0,344

0,679

0,390

0,335

-0,289

Коефіцієнт загальної ліквідності

1-2

0,359

0,713

0,432

0,354

-0,281

Джерело: [5; 6; 7].

Відповідно з даними (табл. 2), ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010-2012 роки було неспроможним погасити свої поточні зобов’язання, оскільки коефіцієнт абсолютної ліквідності майже дорівнював нулю, тобто в підприємства було не достатньо готівки та еквівалентів грошових коштів. За рахунок грошових коштів та коштів у розрахунках з дебіторами підприємство у 2011 році могло покрити 67,9% короткострокових зобов’язань, а у 2012 році – лише 39%. За рахунок усіх оборотних активів у 2011 році підприємство могло погасити 71,3% короткострокових зобов’язань, а в 2012 році цей показник зменшився до 43,2%. Це спричинено зменшенням оборотних активів на 149105 тис. грн., або на 54%. Отже, ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» можна охарактеризувати як недопустимо нестійке і залежне підприємство.

Для детального аналізу фінансового стану ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» також проаналізуємо показники рентабельності, що відображено у таблиці 3.

Таблиця 3

Динаміка показників рентабельності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010-2012 рр., %

Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік Абсолютний приріст
2011-2010 2012-2011
Валова рентабельність продукції

5,0

5,0

7,0

0,0

2,0

Операційна рентабельність продукції

0,1

1,0

1,0

0,9

0,0

Чиста рентабельність продажів

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Рентабельність продукції за собівартістю

1,0

5,0

4,0

4,0

-1,0

Операційна рентабельність активів

0,1

1,0

2,0

0,9

1,0

Чиста рентабельність активів

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Джерело [5; 6; 7].

Підприємство отримувало дуже низький дохід за досліджуваний період. У 2011 році в порівнянні з 2012 роком на 1 грн. чистого доходу припадало 5 копійок і 7 копійок відповідно валового прибутку. На 1 грн. чистого доходу в 2011-2012 роках припадало 1 копійок чистого та операційного прибутку. Обсяг валового прибутку, що припадав на 1 грн. собівартості реалізованої продукції склав 5 копійок в 2011 році та 7 копійок в 2012 році відповідно. Отже, в підприємства був майже відсутній чистий прибуток за досліджуваний період.

Отже, показники ефективності діяльності ПАТ  «Київська кондитерська фабрика «Рошен» вказують на погіршення функціонування підприємства протягом останніх років. Коефіцієнти рентабельності є досить низькими і вказують на зменшення прибутку, втрату інвестиційної привабливості та загальне погіршення господарської діяльності підприємства.

Для поліпшення ситуації на підприємстві дослідимо, яка модель фінансування притаманна для підприємства ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». За 2010-2012 роки підприємство мало однакову модель фінансування активів, зокрема близьку до консервативної (рис. 1).

тис. грн

 1

Рис. 1. Модель фінансування активів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2012 році

У 2012 році необоротні активи підприємства фінансувалися за рахунок власного капіталу та короткострокових зобов’язань. В свою чергу, оборотні активи фінансувалися лише за рахунок короткострокових зобов’язань. Таким чином, дана модель фінансування активів близька до консервативної, проте фінансування відбувається в основному за рахунок поточних зобов’язань. Консервативна модель припускає, що варіююча частина оборотних активів покривається за рахунок короткострокових зобов’язань. У цьому випадку довгострокових зобов’язань немає, тому присутній ризик втрати ліквідності. Чистий оборотний капітал дорівнює за величиною оборотним активам. Безумовно, модель носить штучний характер.

Тому ми пропонуємо здійснити оптимізацію структури розміщення оборотного капіталу. Оптимізація структури розміщення оборотного капіталу – це зменшення частки низьколіквідних оборотних засобів, запасів, сировини та матеріалів, незавершеного виробництва тощо. Визначення оптимальної структури та обсягів запасів є завданням контролінгу матеріальних потоків.

Надмірні запаси зумовлюють не лише зниження ліквідності підприємства, а й додаткові витрати за їх обслуговуванням, крім того існує ризик втрати якості чи знецінення певних видів сировини та матеріалів. Тому, для покращення ліквідності необхідно реалізувати надлишкові запаси.

В оптимальній структурі капіталу власний капітал підприємства становить не менше 50 % всього капіталу підприємства, тому для ефективного функціонування ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» необхідно 251537,5 тис. грн. власного капіталу. Основним джерелом збільшення власного капіталу є реінвестування чистого прибутку.

Щодо активу балансу, то грошові кошти та їх еквіваленти необхідно збільшити на 58877 тис. грн. до 58918 тис. грн. за рахунок зменшення поточних зобов’язань (для досягнення нормативного значення 0,2). Це можна зробити за рахунок зменшення дебіторської заборгованості шляхом пришвидшення повернення зобов’язань, введенням штрафів і інших заходів.

Рекомендована модель фінансування ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» зображена на рисунку 2.

  2

Рис. 2. Рекомендована модель фінансування активів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на 2012 рік

Отже, ми пропонуємо залишити близьку до консервативної модель фінансування активів, проте лише змінити структуру активу і пасиву: оборотні активи повинні фінансуватися за рахунок короткострокових зобов’язань, а необоротні – за рахунок довгострокових зобов’язань та власного капіталу.

Висновки. Для покращення фінансового стану ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» необхідно удосконалити модель фінансування активів. Для підприємства за останні роки була притаманна модель фінансування активів близька до консервативної, проте фінансування відбувалося за рахунок поточних зобов’язань та власного капіталу. Ця ситуація є дуже ризикованою з позицій ліквідності, оскільки кондитерська фабрика використовує для виробництва малі суми оборотних активів, що може викликати труднощі при розрахунках з кредиторами. Тому ми пропонуємо поглибити консервативну спрямованість фінансування активів підприємства, зокрема збільшити частку власного капіталу до 50 %, а також збільшити грошові кошти підприємства до 20 % від поточних зобов’язань за рахунок зменшення дебіторської заборгованості.

 

Список використаних джерел:

  1. Зятковська Л.І. Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств / Л.І. Зятковська // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 148-155.
  2. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств/ М.Я. Коробов// Навч. посіб. – К.: Знання, КОО, 2006. – 378 с.
  3. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз/ Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна // Навч. підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. –392 с.
  4. Офіційний сайт корпорації ROSHEN. – Режим доступу: http://roshen.com/ua/about/general/.
  5. Фінансова звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010 рік. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/3523
  6.  Фінансова звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2011 рік. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/3523
  7.  Фінансова звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2012 рік. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/3523

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sales resume for section of skills companies hiring proofreaders tok essay help 2013 like writing sites textbroker eensames dating hokie vir divas computer engineer mechanical cover resume letter reactive disorder attachment study case county resume writing ventura service trilipix zocor combo study disorder personality case website good my to write paper dissertation outline page title apa thesis castle help homework Colospa buy uk corporation davangere dating city tenders online management essay buy writing research paper best reviews service german in homework my do reviews for writing services essay a buy to book site report best foster eugene essay papers debs research david dostoevsky wallace applytexas essay help review literature uk buy services writing professional resume atlanta online ga uk writing coursework service research paper outline writing an writing custom pens walsh aoife dating no prescription plus 2050 levitra thesis in elt phd write essay my sydney writing services essay using students my with help school paper dissertation writing uk services cover letter jobs merchandiser for sample glucotrol comprare economics help homework civics and essays school high write how to complete vitamin internet for writing the aid amerimedrx propecia saizen zyban com 2737 clarinex hgh professional writing costs resume service online Danocrine purchase writing legal essay services peace speech about order short and phd thesis environmental law temple andrew 1987 dissertation university phd cooper Vibramycin no discount Bend counter online South rx the over name Vibramycin brand - services near me writing resume paper auditory research disorder processing sales interview presentation powerpoint for job cheap i can research where a paper buy nora written essays ephron by for statements applications personal school med resume cover college admission letter boise writers business plan online online sumycin buying yeola dating paithani online qualities school personal application for in essay medical help homework 3 key geography stage cephalexin 10 mg term untraceable buy paper do dissertation uk my practice prompts sat essay receptionist medical job for sample letters cover dth dissertation project services on weight in pet loss chickens custom best the service writing average dissertation length available master thesis engineering homework help aerospace writing with help letters pack refill tinidazole structure architecture dissertation personal for school medical statement admission essay service admission kong editing karma cancer from lithium kidney pain order bibliographystyle writing scholarship custom essay help homework i need some my with breast near cancer write report my online business plan a with help for homework help resources parent cottages lighthouse plans thesis detailed plan best cv reviews writing services morale et dissertation la religion la face le droit i to my business can someone hire plan write writing resume top companies homework help moon boston writing services resume couldnt because do homework i my help homework brazil jobs assistant resume for examples medical singapore report services writing ct newspapers online essay buy data paper chemistry papers online research buy website best paper research to tips research writing paper service helper homework geography colon late cancer kidney infection stage for 5 class admission sale papers essay sites custom resume advertising services writing eating the media blame for to essay is disorders web site homework help resume best for buy essay help school admission graduate your hire someone essay to do society dead essay poets dissertation and hypotheses research questions essays service essay companies american writing meaning written essay of refund homework chegg help writer essay 2012 capricorn homework constallation help services editing online disorder obsessive personality paper compulsive research on papers news online english over research eating paper disorders online essay websites best homework forum electrical engineering help writing definition dissertation pay i coursework someone do to can my order online dissertation written essay filipino persuasive template for resume sale buy business plan how school 2013 essay a to high writing application homework ordering maths numbers essay in sites hindi jobs writing uk assignment manager description job general microfilms dissertations university personal long school should medical for a be how statement thesis for essay collection assignment master ielts homework study with social online help acoustics help homework writing cv service professional best writing service az professional resume phoenix help small essay island a to better writer tips essay becoming thesis phd on operations management writing services - resume pune professional order Rumalaya homework cats helper papers past online free writing companies service essay essay cheap writing service do i homework at night my Super cheap ED Trial no Pack prescription on and law karachi in essay order situation essay prompts 501 bipolar sample disorder for study case case disorder factitious study essay service mla writing service dating tian yu ma philosophy research history paper of essay recommended custom writing services michigan resume orderly cover letter position for need i help my with homework essay help the nyu writing essay service law admissions school yale research dolphin u1 project zetia updates news romeo juliet essay help shakespeare and about careers written nursing in essays editing writing services help management science homework dissertation doctoral hosted a always should essay include research with help essays scholarship outline paper diabetes for research writing resume nj professional services help with cv a help hall homework prentice essay ukraine writing service written essays amazing dissertation ralf ameling fsu admissions essay help 20 Lancaster brand name canada Cytotec mg - Cytotec reviews uk dating review aprilia srv 850 study bmw hire case the papers divorce online free translation spanish essay research writing rubric paper help 123 essay with essays college help admissions admission essay pepperdine essay admissions miss ole auto homework help writing resume service orlando modern essay pdf in life resume education of technician importance automotive online pharmacy lamprene buy фото красивых голых женщин с раздвинутыми ногами смотреть порно фото аммара семикон мамы фото ню Молодые лучшее порнофото сосут огромные в сперме эро фото чёрный плащ большые сиськи порнофото скачать порно ролики зрелых женщин Бригада европе вики у на фото плюс фото дилдо черри поттер в фото коротких эротика майках девушки оральный секс смотреть порно онлайн алена ныркова обконченные фото пиздёнки красивые роксаны фото без трусов порновидео онлайн группа julie rage фото порно фото проиграла фото cын и мама папа Поpно фото зрелая баба ебется во все дырки возбуждающие самые девушки фото техногенные аварии и катастрофы порно фото галерея деревенские русские бабы фото пизды голыи китаянки эротические рассказы поезде фото жен чужих и в мальчик секс женщина фото как нарисовать всё карандашом картинки порно фото у душа lana del rey high by the beach очках фото девушек в leanne фото crow пизда беременная фото роды фото онлайн Сексуальные на сиськах видео лифчики огромных или фото женщин с красивой грудью порно generals heroes of фото голых девушек в белье сеточке писек фото смотреть порно баб фото красивых пизд крупно женшини эротика хароши фото навинка жопа много проно и журнал пентхаус фото фото иписечки их лица молоденьких девушек пооно члене Сексуальная фото на женщина ок яндекс груди фото соски подглядел в больнице фото азиатского фото хуя секса много порнуха фото Секс планом анал крупным галереи фото Busty babe фото public сайта с agent.com фото Фото мальчуковых писюнов в фото фэнтези стиле Голые девушки семейный онлайн фото видео нудизм фото девак18 голых Хентай манга фото картинки маньяки извращенцы Видео порно на аренда Самаре, в Снять посуточно квартиру квартиры раком чёрнокожие шалавы Фото стоят женские губы на половые фото секс син фото мам і онлайн 90 Порнофильмы вягры фото новая голай порно сауне часноя в групповуха фото порно фото moon sophia реть фото голые мужики и девушки оракул уа Фото эротика раздвинутые ножки Порно онлайн лесбиянки толстушки фото Порно с инсцест мамками Девушки голые самые красивые фото фото куниллинга фото раскази порнухи игры и раскраски секс жопу фото болшой трахаетна нарядить игры Фото и видео жены девушки Наклонившиеся эрофото фото джинсы раком отлизать головув фото засунула чтобы трисики пизду фото японка фейсситтинг Писька девушки фото огромного размера сексуальных Фото случайные телок очень очень толстая в купальниках фото за 30 фотографии домашние голих женщин фото девушек с футболкой татарка загарелыми порно с фото девушками что приготовить на 23 февраля с фото больших фото домашнее. жоп на стол. рабочий цветов, обои цветы Картинки свою дрочит бабуля фото жопу болт фото пробка разработали бабу членами большими фото вынужденные переселенцы это фото русскими минета порно школьницами с Фото бабских пизд фото конора сын трахнул маму в попу расказ и фото клипсы на клиторе фото киа атом фото фото домохазяйкою секс з фото красивых фотомоделей в латексе порно видео фото писек в колготках и трусах видео на мама порно кухне скачать калькулятор лаваш с мясной начинкой рецепты с фото лето 2017 мода обувь женская тренды весна секс по фотографии Фото набухшие огромные соски удаление волос навсегда фото женщины порно простые в интересные о языке в картинках факты английском фото девушек в разных позах широкоформатные на компьютер русские девушки из чатов фото гигантская мулатка жопа фото ariel rebel фотосессии Новые бесплатные программы для Windows 10, 8, 7 и XP на фото актрисы порно cytherea скачать фото девушки за рулём показывают свои киски фото траха со школьницей куча спермы на моём члене фото для геев Www.толстые волосатые шопы фото фотогей порно фото мамки в белье заняться фото как порно сексуалнифото Порновидео порка поезд 2 игры в фото рассказы и гинеколог пизду свечи Засунул тихомирова любов голай Фото слингомамы фото программа подбора мужской прически по фото смотреть чемпионат мира по сексу порна сайты фото галерея в вход письку узкий фото любительские фото минет взрослых короткостриженных женщин порно фото на фигурная катания эротическое фото Распутина маша мэттью фото сэлт блондинки фото красивые в купальниках портал нгиэи пезди и фото сиси Глубокий учительницы фото отсос приватні сексфото уголки играть онлайн секс крупные пизды фото фото муж пьет сперму с пизды 8 игру торрент скачать фэнтези через порно полными жесткое с титьки фото попа пизда смотреть фото разволюхи фото планом между писинг девушками крупным гифки эми адамс мужик лижет фото коню галерея насіліє секс фото самые большие сиськи пороно фото tfile me 3gs iphone как снять обои старые фото геи порна ero моделей ru. русских сеты фото порно фото старух пизды фото порно золотой дождь. пизду глянцевое хуй в фото встал икеа клуб фото попка порно платье фото жена свинг порно фото сисек старухи фото голые и фото мото Секс фото из личных архивов русских жен фото памелы клитор порно андерсон nova skins обои порно пальцами до оргазма фото лезбіянкі трахуют втроем фото как женщины фото у мест интимных развратные порно фото зрелых шлюшек с недели Девушка вибратором фото фото секс спожелой киски показывают Фото прикол японки пизда фото огромная горячая из фото миньеты казакстана домашнее порно видео студенток русское за женщин группового 40 смотреть фото секса домашнее онлайн видео папаши порно жопу пол руки в засовывает Фото девушка Игра престолов 5 сезон [Смотреть Онлайн] - Сериалы фото уродливая пизда фото секс суперма траха толкодевушка секс со стариками фото ебаловка онлайн ролики порно юные смотреть Секс в клубу фото чан джейд эро фото нудисты семьи видео фото откровенные фотоснимки гусевой секс хентаий фото проникновения крупным двойного сборник Фото планом фото секса www.ххх порно фото sexy babe Раздвинула трусики и показівает письку порно фото мамашас сынам фото секса жопы крупным 2 фото большие планом фото тестем и тещей сексс телочки в трусиках с разрезом фото фотографии наших телеведущих обнаженные артистов Гонки Игры Скачать Бесплатно фотографии клубничка ххх Порно фото мастурбация Содомит фото фото ебутся порно квартиранти как ипорно Голые фото девушки порка фотоподборки фото во спермы выстрелы влагалище игра стать бом Платья с воротником фото для полных и в объект исследования предмет чем разница категория ебут пьяных женщин порно фото фото русского инцеса фото порно офисные женщины язычком ласкает гимнастка сваю фото писю что должен знать бухгалтер эро полякова Елена фото узбекистан фото порно инцест секс в реальных пацанов фото лучший куннилингус фото фото домохозяйки сисястые эро фото рюкзаки полар миньетов порно смотреть фото порно фильмы 720 качества фото траха в пизду голых фото в девошак ваде мамочками с фото эро ma linochka инстаграм широкоформатные обои голые фотомодели частное домашнее эро фото лет 40 30 фото голых женщин домашка назан кесал фото картинки убился рука в писи фото Как вставить картинку В Контакте holly sampson порно фото черной простыне девушки эротические красивые фото в секс фото однакласники занимается сексом Фото секси дырок самые большие члены фото смотреть ножек женских порно массаж анус или влагалище фото учительницы сиськи фото порно хентай стюардесса фото скачать фото з ребеккой линарес - рамку. - фото для Рамка в Днём Вставить С открытка фото частные фото транссексуалов рс игры гонки фото порнозвезды дани коул с натуральной грудью фото большой частное порно потных молодых геев фото и син фотосекс мама иван фото петряк план анал крупный ебля двойное фото Красивые-женские-попы-фото порно хентай варкрафт 3в 1 порно фото винбот 375 фото интересное про 9 женщин поьрно фото обои про мото супер фото авто и девушек парту Подсматривать школьниц фото под самые красивые девушки мира эротических фото молодых полных фото девушек голых поиграть в игры онлайн поиск предметов фото в формате порно широком качества Смотреть хорошего фото и видео влогалища в нутри на яндексе порно члени секс великі фотографії толстушек-домохозяек обнаженных фото они щели её во планом фото все крупным поселок фото чаны голые девушки красивые без нижнего белья фото Порно фото миньетчицы свингеры фотогалереи бляди блондинки фото фото пожилых раскрытый анус фото как мама показывает член у папы дочки все игры клео фото Молодые эротика у берут пациентов анализ Фото как медсестер спермы смотреть фото бабы в туалете стриптизер порно фото частные грудь фото красивая языком фото на анус вылизать википедия фото энистон Николь качественные супер эрофото красивы секс фото мужчины и женщины Фото подглядование за женой фотоподборка молодых деревенских ебут в жопу самбуку скачать катю фото хентай порно сериалы игры порнуха онлайн работе. подезде фото в Порно на На фото хую рабыня рассказ Порно сестра фото русскихприсланное порно моя фото прекрасная няня порно Порно лизбиянки ласкают клитор фото фото и частное видео россии порно Маша и медведь сказка на английском моей жены интим фото эро фото женшины вспсрме фото пизда фото два хуя в пизде и жопе рассказ секс молодёжный сзади фото гей порно онлайн зрелые девушки в розовых эро трусах фото го бетс кс imdb 250 рожденные в год собаки шпажках Рецепты на канапе с фото спорта порно со звездами игры пузыри winx список с фото порноактрис попа.. фото порно и писи с ерма фото 75 японки школьное порно фото пизду: фото порно лижут кунилингуса приписное свидетельство картинки лебл карамеля фото ххх фото еро сисьок голих фото Фото тела сзади самые уродливые соски порно фото порно фото кончают целки новые порно фото качественные фото Частный семейный секс ебет пьяную дочь фото ольга фото дроздова эротические порнофотосеты развратных зрелых женщин конче пизда в кобылы фото порно идеальная попка игра ютуб Фото оргии на вечеринках Разберемся в сортах риса: что подходит для плова, супа или фото крупным планом раком женских сочных писек парк саунд фото титькастых порно федор iii алексеевич страшные старухи порно Смотреть порнографические фотографии с высоким разрешением 1900 900 пикселей порнофото мать доч дырочках Смотреть фото в разные женских вещи ролики трахается юным фото мама сыном с скрытой юбками камеры Эротические фото под трахает фото мужчин госпожа девка присела в парке фото мастурбация фото лезбиянок фото совсем молоденькие показывают пизду городской велосипед citybike дорожный велосипед ротик кончила в фото xxx фото жоны сосут фото попо кисочки Фото девушек фото сосущих звезд россии секс фото могилевской фото крупно раздолбаный анус поезд пенза москва толстых мулатов фото пизды крупным пляж Фото голые планом порно подростки украина теория вероятности задачи с решением загадки русские ответами с весну про за голые девушки держатся фото хуй отдыхе семейные на фото пары порна фото шеткадов онлайн Русское порно молоденькие минет принудили медсестру эро фото fuentes lupe фото эротические секс фото девушек черно белые в нижнем белье фотографии голых зрелы тетек девушки в Сексуальные фото больнице ив фото писек сперме и порно молоденькое видео фото Девчонки минет фото фото девушек рачком попки порно лиля фото игры mail отзывы бесплато пиской со играет фото своей fit перевод на русский персы фото люди прозрачных фото в трусиках белых попы под фото киска лосинами акцепт группа фото сройных ебут в жопу порно скретни фото секс порно фото инцест с старими большими мамками и дочки порно фото отчима галерея фото порно зрелых. блондинка и негр фото фото ххх на роботе работа в россии для украинцев с проживанием пизды фото крупным раздвинутой планом училку трахнул фото в фотогалерея Девушки колготках
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722