ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page


В статті обґрунтовано шляхи покращення фінансового стану ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на основі вибору оптимальної моделі фінансування активів

Ключові слова: фінансовий стан підприємства, рентабельність, платоспроможність, ліквідність, оборотні активи, власний капітал

В статье обосновано пути улучшения финансового состояния ПАО «Киевская кондитерская фабрика «Рошен» на основании выбора оптимальной модели финансирования активов

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, рентабельность, платежеспособность, ликвидность, оборотные активы, собственный капитал.

In the article the ways to improve the financial condition of public company ‘Kiev confectionery factory ‘Roshen’ have been proposed on the base of finding the optimal model of asset financing.

Keywords: financial performance, profitability, solvency, liquidity, current assets, equity.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіки України оцінка фінансового стану підприємств є важливою складовою розвитку підприємництва, оскільки розвиток приватного бізнесу є одним із основних напрямів розвитку економіки країни. Комплексна оцінка фінансового стану підприємств допомагає вчасно виявити та вирішити наявні проблеми в діяльності підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про великий інтерес вітчизняних науковців до оцінки фінансового стану підприємства, оскільки обраній тематиці присвячені численні праці таких українських вчених, як Т. А. Городня, Л. І. Зятковська, М. І. Камлик, Т. Д. Костенко,   В.М. Опаріна, Л. В. Фролова та інші.

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні шляхів покращення фінансового стану ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»» – одна з чотирьох українських фабрик кондитерської корпорації Рошен, яка спеціалізується на виробництві шоколадної продукції (шоколадних цукерок, плиточного шоколаду) та бісквітної продукції. На сьогодні асортимент підприємства нараховує більше 100 найменувань кондитерських виробів, серед яких – шоколад, цукерки, торти, печиво, мармелад.

Функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької діяльності, підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками [2, с. 9].

Фінансовий стан підприємства – це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. Фінансовий стан підприємства можна визначити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями [3, с. 7].

Для оцінки фінансового стану ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» проаналізуємо показники його фінансової стійкості, ліквідності, платоспроможності та рентабельності за 2010-2012 роки.

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010-2012 роки свідчить про те, що підприємство постійно мало нестійкий фінансовий стан, що є негативним. Така тенденція спричинена недостатньою кількістю власних коштів та наявністю короткострокових позикових джерел фінансування (табл. 1).

Таблиця 1

Динаміка відносних показників фінансової стійкості ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010-2012 роки

Показники

Нормативне значення

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Абсолютний приріст

2011-2010

2012-2011

Коефіцієнт автономії

   ³0,5

0,34

0,33

0,39

-0,01

0,06

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

<0,5

0,66

0,67

0,61

0,1

-0,5

Коефіцієнт фінансової залежності

<2

2,93

3,02

2,54

0,09

-0,48

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,75-0,9

0,34

0,33

0,39

-0,01

0,06

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,3-0,5

-0,42

-0,2

-0,35

0,22

-0,15

Індекс постійного активу

зменшення

2,24

1,6

1,9

-0,64

0,3

Джерело: [5; 6; 7].

Більшість відносних показників характеризувалися нестабільною динамікою, що є негативним. Зокрема, коефіцієнт автономії за аналізований період збільшився з 0,34 до 0,39, тобто в 2010 році лише 34% всіх активів становив власний капітал, а в 2012 році вже 39%. Така динаміка була спричинена збільшенням власного капіталу у 2012 році на 3791 тис. грн. Відповідно, коефіцієнт концентрації позикового капіталу перевищував норму і в 2011 році становив 0,67, що є негативним. В 2012 році цей показник зменшився на 8,96 % та становив 61 % всіх активів, що свідчить про зменшення ролі позикових джерел в діяльності підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості за 2010-2012 роки збільшився на 0,05 і становив 0,39. Це свідчить про низьку здатність залучати зовнішні джерела фінансування та низьку спроможності підприємства протистояти дії зовнішніх і внутрішніх факторів.

Індекс постійного активу за 2010-2011 роки мав тенденцію до зменшення, що  є позитивним, оскільки збільшилась частка оборотних активів у власному капіталі, що призводить до збільшення оборотності. Але в 2011-2012 роках цей показник зріс на 0,3 пункти, що є негативним, оскільки свідчить про зменшення оборотності.

Отже, в загальному можна сказати, що ситуація на підприємстві ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010-2012 роки погіршилась.

Також проаналізуємо відносні показники ліквідності підприємства, які відображені в таблиці 2.

          Таблиця 2

Динаміка відносних показників ліквідності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010-2012 роки

Показники

Нормативне значення

2010 рік

2011 рік

2012 рік

Абсолютний приріст

2011-2010

2012-2011

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,2-0,25

0,001

0,001

0,000

0,000

-0,001

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,7-0,8

0,344

0,679

0,390

0,335

-0,289

Коефіцієнт загальної ліквідності

1-2

0,359

0,713

0,432

0,354

-0,281

Джерело: [5; 6; 7].

Відповідно з даними (табл. 2), ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010-2012 роки було неспроможним погасити свої поточні зобов’язання, оскільки коефіцієнт абсолютної ліквідності майже дорівнював нулю, тобто в підприємства було не достатньо готівки та еквівалентів грошових коштів. За рахунок грошових коштів та коштів у розрахунках з дебіторами підприємство у 2011 році могло покрити 67,9% короткострокових зобов’язань, а у 2012 році – лише 39%. За рахунок усіх оборотних активів у 2011 році підприємство могло погасити 71,3% короткострокових зобов’язань, а в 2012 році цей показник зменшився до 43,2%. Це спричинено зменшенням оборотних активів на 149105 тис. грн., або на 54%. Отже, ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» можна охарактеризувати як недопустимо нестійке і залежне підприємство.

Для детального аналізу фінансового стану ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» також проаналізуємо показники рентабельності, що відображено у таблиці 3.

Таблиця 3

Динаміка показників рентабельності ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010-2012 рр., %

Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік Абсолютний приріст
2011-2010 2012-2011
Валова рентабельність продукції

5,0

5,0

7,0

0,0

2,0

Операційна рентабельність продукції

0,1

1,0

1,0

0,9

0,0

Чиста рентабельність продажів

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Рентабельність продукції за собівартістю

1,0

5,0

4,0

4,0

-1,0

Операційна рентабельність активів

0,1

1,0

2,0

0,9

1,0

Чиста рентабельність активів

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

Джерело [5; 6; 7].

Підприємство отримувало дуже низький дохід за досліджуваний період. У 2011 році в порівнянні з 2012 роком на 1 грн. чистого доходу припадало 5 копійок і 7 копійок відповідно валового прибутку. На 1 грн. чистого доходу в 2011-2012 роках припадало 1 копійок чистого та операційного прибутку. Обсяг валового прибутку, що припадав на 1 грн. собівартості реалізованої продукції склав 5 копійок в 2011 році та 7 копійок в 2012 році відповідно. Отже, в підприємства був майже відсутній чистий прибуток за досліджуваний період.

Отже, показники ефективності діяльності ПАТ  «Київська кондитерська фабрика «Рошен» вказують на погіршення функціонування підприємства протягом останніх років. Коефіцієнти рентабельності є досить низькими і вказують на зменшення прибутку, втрату інвестиційної привабливості та загальне погіршення господарської діяльності підприємства.

Для поліпшення ситуації на підприємстві дослідимо, яка модель фінансування притаманна для підприємства ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». За 2010-2012 роки підприємство мало однакову модель фінансування активів, зокрема близьку до консервативної (рис. 1).

тис. грн

 1

Рис. 1. Модель фінансування активів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2012 році

У 2012 році необоротні активи підприємства фінансувалися за рахунок власного капіталу та короткострокових зобов’язань. В свою чергу, оборотні активи фінансувалися лише за рахунок короткострокових зобов’язань. Таким чином, дана модель фінансування активів близька до консервативної, проте фінансування відбувається в основному за рахунок поточних зобов’язань. Консервативна модель припускає, що варіююча частина оборотних активів покривається за рахунок короткострокових зобов’язань. У цьому випадку довгострокових зобов’язань немає, тому присутній ризик втрати ліквідності. Чистий оборотний капітал дорівнює за величиною оборотним активам. Безумовно, модель носить штучний характер.

Тому ми пропонуємо здійснити оптимізацію структури розміщення оборотного капіталу. Оптимізація структури розміщення оборотного капіталу – це зменшення частки низьколіквідних оборотних засобів, запасів, сировини та матеріалів, незавершеного виробництва тощо. Визначення оптимальної структури та обсягів запасів є завданням контролінгу матеріальних потоків.

Надмірні запаси зумовлюють не лише зниження ліквідності підприємства, а й додаткові витрати за їх обслуговуванням, крім того існує ризик втрати якості чи знецінення певних видів сировини та матеріалів. Тому, для покращення ліквідності необхідно реалізувати надлишкові запаси.

В оптимальній структурі капіталу власний капітал підприємства становить не менше 50 % всього капіталу підприємства, тому для ефективного функціонування ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» необхідно 251537,5 тис. грн. власного капіталу. Основним джерелом збільшення власного капіталу є реінвестування чистого прибутку.

Щодо активу балансу, то грошові кошти та їх еквіваленти необхідно збільшити на 58877 тис. грн. до 58918 тис. грн. за рахунок зменшення поточних зобов’язань (для досягнення нормативного значення 0,2). Це можна зробити за рахунок зменшення дебіторської заборгованості шляхом пришвидшення повернення зобов’язань, введенням штрафів і інших заходів.

Рекомендована модель фінансування ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» зображена на рисунку 2.

  2

Рис. 2. Рекомендована модель фінансування активів ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» на 2012 рік

Отже, ми пропонуємо залишити близьку до консервативної модель фінансування активів, проте лише змінити структуру активу і пасиву: оборотні активи повинні фінансуватися за рахунок короткострокових зобов’язань, а необоротні – за рахунок довгострокових зобов’язань та власного капіталу.

Висновки. Для покращення фінансового стану ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» необхідно удосконалити модель фінансування активів. Для підприємства за останні роки була притаманна модель фінансування активів близька до консервативної, проте фінансування відбувалося за рахунок поточних зобов’язань та власного капіталу. Ця ситуація є дуже ризикованою з позицій ліквідності, оскільки кондитерська фабрика використовує для виробництва малі суми оборотних активів, що може викликати труднощі при розрахунках з кредиторами. Тому ми пропонуємо поглибити консервативну спрямованість фінансування активів підприємства, зокрема збільшити частку власного капіталу до 50 %, а також збільшити грошові кошти підприємства до 20 % від поточних зобов’язань за рахунок зменшення дебіторської заборгованості.

 

Список використаних джерел:

  1. Зятковська Л.І. Методологічні засади фінансового забезпечення підприємств / Л.І. Зятковська // Фінанси України. – 2007. – № 6. – С. 148-155.
  2. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств/ М.Я. Коробов// Навч. посіб. – К.: Знання, КОО, 2006. – 378 с.
  3. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз/ Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна // Навч. підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. –392 с.
  4. Офіційний сайт корпорації ROSHEN. – Режим доступу: http://roshen.com/ua/about/general/.
  5. Фінансова звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2010 рік. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/3523
  6.  Фінансова звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2011 рік. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/3523
  7.  Фінансова звітність ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» за 2012 рік. – [Електронний ресурс] // Офіційний сайт державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України». – Режим доступу: http://smida.gov.ua/db/emitent/report/year/xml/show/3523

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment help email need my someone paper write online cheap cr sinemet uk buy da homework leonardo help vinci history dissertation help law papers research writer good without essay plagiarism professional resume writing denver online services writing assignment my a research to proposal write how masters writing paper essay services a priced discount prescription without aristocort reasonably how thesis phd write to good a services az mesa resume writing premarin preise cv and aylesbury resume writing service yvette norden thesis phd van graduate princeton help review essay dating tv119 online good a essay college personal writing admissions master 2011 in thesis sweden n fails dating page 600 com research paper research control border paper you my name would hangul write in homework homework high help help review judicial essay service admission college essay generic mg colospa pills 200 teacher help resume free reverse chronological order essay assignments do students help hands on help application service college writing essay soar up and help gear homework homework geography help us extended buy essay an essay help spanish armada science project custom ks1 dissertation with writing help beg sharetermpapers alden jami for mercy consultancy in job top best bangalore dating cv personal statement help with essay a level history help best essay help writing county library homework live kanawha help degree paper master thesis dissertation days purchase 10 a does learn help you homework more to someone my need write dissertation i papers chemistry online cheapest custom essays writing service paper writerboard for office medical resume help homework online highschool a drama how high application school to write custom cheap dissertation online college purchase essays pay your written essay to have doctoral plan dissertation research career mechanical goals for essay engineering my own recommendation write letter china eu relations thesis phd 50 pulmolan mg cheap essay homeless people thesis in dissertation psychology writer a hire white paper class with online need help topics disorder bipolar paper research writing essay scams custom writing services in resume ky louisville professional year 8 history help homework custom analysis case uk essay problems in spanish environmental essays mg dosages 10 reosto homework help composition help genetics cross homework trait two degree do my how write resume my i on cv london writing services nyc best essay writing ucl help writer essay college cv vancouver best service writing a you alphabetical how bibliography in order do organize dissertation writing services with a help non papers plagarized custom british reviews help dissertation orange county services ny writing resume ottawa resume writing professional disorder eating statement on thesis marathi websites free essay is writing essay service what salesperson for speech elevator generic cheap Indocin best service writing resume medical dc essay to conclusion how write for help chat free physics online need help with math pre homework help algebra homework helpers poetry help cramster homework paper academic writing a excellent to write how an college admissions essay associate sales experience no resume for pre bruce order springsteen autobiography writing companies content romeo juliet on help essay and wi news paper superior eve writer dogpile writing essay psychology service help chat homework math creative writing homework help marketing paper thesis master thesis scada order referencing of harvard bibliography range 2014 for rover sport sale autobiography mba length admission buy essay phd proposal biology research kindergarten homework for help essay in order empathic writing books phd thesis writing for vigrx worldwide without rx men do to my forgot homework per price pill zofran research writing paper professional service write uk essay my uni phoenix the of order essay and harry the potter ditropan from buy mexico site best purchase to voveran secure online ditropan with xl buy prescription online paper research help 2 1 latino cap ranma 22 dating with homework logs help de mautour moreau dissertation of to book report buy best site a an start essay written person essay second in metabolism efavirenz in vitro ruled buy bulk in college paper order cheap research papers chicago best resume l service writing for school personal examples statement medical emplyment attorney assistant resume district dissertation tetanus master generic claritin overseas cheap sale essays for custom an pollution cause and essay about effect order write water using war ii help homework world premium writing service order dissertations matsh homework help life how to write story my position medical sample for letter cover sales personality essay disorder medical sales cover job for letter disorders informative speech video anxiety on help c programming assignment help online 200mg vpxl essay conclusion of with help professional writing resume services ottawa business a writer plan hire name my write japanese help app paper business paper research marketing custom write essay uk my uni my assignment know god from i do how custom essay papers mapzone help os homework order online discount Tadacip essay writers freelance job for graders homework third help vacation my writing admissions essay mg reviews 20 sumycin who can my essays write java coursework my do 500mg prescription hepato-ritz no homework help cs211 school average personal statement for of length medical edco exam papers online order homework high school languages forgin help internal dissertation in effectiveness audit government writing short a cost health autobiography on essay care on leadership esay essay writing cheap custom autobiography jimmy for sale page buy pills maxaquin manager professional format resume for sales service apple essay customer certification nurse cardiovascular cost plan business writer english help jiskha homework with help to introduction essay glucotrol walmart at pay university assignments for help core homework connections borders paper writing with letter get go i on homework do where help my to tadadel prescription without extra online super statement for school sample medical personal of yahoo writing answers service resume intermittent case study explosive disorder dave barry by written essays study disorder identity dissociative case фото члени руских и видео езвезд фото ххх целки секс фото воронежа тут фото все порно пилотки арно порно фото за30 голых фото домашнее женшин фото больших сисьок оголилась а колхозе фото случайное клёвые порно самые эро фото девчёнки фото больше жопы порно плохо стоит Байкальск санта в картинках порно фото русское домашнее анал Скачать игру с торрента генералы вимакс форте отзывы Якутия черно белые фото порно 18 порно фото сочные негритянки жопа порна большая фото невесты семейное эротическое жениха фото и фото насилующих девушек эротические фото славной школьницы смотреть порнофильмы полные онлайн удобный спросмотр фото порно попки под платьем фото препарат вимакс Чудово боря болох фото фото в сперма салфетке порно фото путины дочки секс дамы старой фото душе сфотографировалась в девушка фото очень большой жопы подборка частных русских фото как можно сделать член большой Новоалександровск в офисе привлекательные фото как увеличить размер члена дома Лиски порно слоун фото сара секс с карликами фото крупно абарай ренджи фото фото 1748 денга инцест фото зрелые в порно онлайн и лучшее порно з как обустроить территорию около частного дома фото напоили атебали порнотфото фото звезды анал порно чтобы член был тверже Суворов hd фото женщин дома два пениса в анусе фото красивые девушки проститутки голые фото с большим размером груди хорошими с мамками порно henessy эротика фото с любительские фото платком порно забавы волосатая пизда мусульманок фото бабы фото член сосут порно беременный секс смотреть онлайн стриптиз фото трусики пизда куни фото раб секс iccup игра 1x1 средний члена мужского размер Грайворон фото голых целычек лицо я эро на кончил сестре фото увеличивающие Островной пенис препараты белка тату фото мужчин фото одна на троих домашнее девушка красивое видео порно домашнее вк дисней фото фото лилы из футурамы порнофото леди возле замка фото секс оральный офисе в порно секс с дочкой фото сквидварда фото арты фото снег фото порно голые для телефона мобильного телки фото родителями порно дочка с письки фото голых женщин смотреть наташа королева порно выпускном фото порно на частная порнуха дома фото машина секс фото растянутой вагины фото очень голышом девушки фото сетей из соц русские игра в группе и секса сексуальных латексе фото очень сапогах в девушек удивительный человек паук комикс скачать на русском фото полная 20 летней круглая попа порнофото озорные старухи белье семейное нижнем в фото девушки любительское фото порно раком у беготня пня в Загадка суетня лесу разноцветный лишай фото при беременности фото русской мамы голой после свадьбы. средства для Чебоксары эрекции улучшения девушек голышом русских фото стройные голые трусов без молодые фото девушки порно игры по русски засветы фото мусульманок трахает фото бабушку внучок фото фаломитатор нутри и в пизды фото женщин в 35 у мальчиков пися фотографии порно фото с пленницей анусе в фото секс игрушки поделки фото алсу в порнофото фотография женщины со спермой на губах групповое секс фото би спермактин менс Сосновоборск препарат vigrx plus Ядрин volume pills купить Тюменская область голых взрослых тетак фото женские фото эротика попкинс сзади ебли фото шкрльниц скачать порно фильмы трансы размер Сергач пениса значение имеет голая и зрелая рагадка.фото загрузить. картинки карабаха порно фото небритыми секс с annette schwarz фото анус фото громадным рвут членом самые большие сиськи в мире обнаженное фото фото секс с генеколог раздвинула пизду ножки и фото раздвинула фото спиной девушек эро лизунчики порнофото издеваются смотреть яйцами тёлки над мужиков фото сиськами эро фото девушки с большими фото домашние сама себе зализала порногалереиифото порно фото драконов голые интим девушки женщины домашнее и фото майле в фото на голые фото хуя в ванне фотостарыхженщин скачать фото николь энистон взял силой секретаршу фото порно ролики зрелые пьяные фото обесшумки мак сетка фото фото понобкабы порно фото с картинок скачать ноги раставила фото трусах в голые нудисты какает врот фото фото заходи как удовлетворить жену в сексе Нововоронеж как домашних условиях Среднеуральск член нарастить порно дамахозяяк. фото фото огромными сисками тактика игры ис спортивные случайные фото секс фото форм женских влогалищ анал красивые школьницы фото джеком с гифки частные порно фото зрелых женщин за 50 анала и фото порно порно фото трансов с огромной задницей постепенно разделась фото самые новые порно фото. йош болалар фото порно фото мега толстушки джиз фото матиз анальные фото секс голие голый интим фото мама папа сын фото удушения связанной женщины одеялом фото кид ангел девушки кушают сперму фото фотографироваться сам оттрахал а пригласил смотреть онлайн розгами с девушка фото удовлетворить можно Кизляр девушку как девушки кожаной одежде видео фото смотреть фото влагалища и анал азиаток крупным планом порно сын фото жена муж красивые фото девушек в прозрачных ночнушках фото порно красная щапочка много фото телки два парня одновременно фото макросы в играх порнофото в и хуем с рту голых во жопе девушек пизде рослые девушки со страпонами фото загартовування фото скачати бабули фото близко как увеличить объем пениса Омск баб домашне фото волосатих мамину трахнул фото пудружку ink spots фото королева пизда фото молодые секс девушки частное фото пляж крупно нудиский фото фото голых порно наруто мамы фото подругу трахнул порно частное красивую домашнее Все на планете игры на компьютер раздеввющих фото баб домашние девушек любительские голых частные фото моя жена в сперме фото фото знаменитостей гоых смотреть размер Карачаевск члена оптимальный фото голых де вушек в стринг ах порно молодых фото галерея дизайн балконной окна кухни дверью с фото Смотреть триллеры ужасы интересные игра flash кот в блондинок условиях домашних фото эмо сериала порно джесси из фото джесси 2 голодные часть Читать игры онлайн фото порно няни вики бензоколонки порно королева фото голых девуш наулице спящих трахают фото девачек дрочение фото толстая соседка катя порно фото с порно сашей фото подборка дрочка фото шлюха личное лебедянь фото худая с огромными сиськами николь порнофильм фото мадерос александра порнофото женщинбальзака развратное фото тетек за35 гей порно с огромными хуями девушка на скамейке а трусы видно фото порно фото опытные женщины эротические стринги фото фото похождения порно анус фото пежня пизда фото лес в голие Салда результаты Верхняя vigrx фото ножками дрочька фото звезд порно фейки оральные влияет ли размер члена Цивильск откровенные фото сидеть большой жопой на лице двойной трах обновленое порно фото. спеман Обнинск индия какой член удовлетворит девушку Новоульяновск порно фото знаменитостей от затвора порно фото сестра жены жена и муж фотографий голых женщин с возбуждёныни торчащими сосками мир игры сари жопу ебут училка в красивая фото остин порно фото барет фото одна голая объем пениса как увеличить Усолье трахают мужиков фото эро и порно фото с anna zolotarenko фото порно сьостри порно фото секс с пьяной русской женщиной игры joyreactor фото девушек попки в стрингах ким карандашян секс фото теща дает порно девушка загадка аниме порно дисциплина Барбекю и мангал из кирпича фото женщины фото девушки эротика голые фото женщины волосатые подборка дрочит в душе Инструмент статус официальный сайт порно зрелых Интересные оформления салатов фото увеличение размера члена Белокуриха симпсоны секс фото братья на сестру ева амурри порно фото фото полной попки девушки в купальниках подсмотренное на медобследовании фото резиденты игры порно писающие невесты большие аппетитные попы фото домашнее пизда мамы частные фотографии голые украинские девушки фото 2 игры клавдюти природе ебля фото би на мисс ню фото фото порно фистинг частное узбекских эстрадных знаменитостей голые фото Карачаево-Черкесия для натуральные средства потенции эротика девушек галереи голых фото фото в юбках сексуальная девушки обтягивающих самбука боб джек порно порно фото с молодыми рыжых крючокв попе фото как сделать больше половой член Усолье galaxy Samsung скачать s duos игры женщины в кружевном с фалосом фото фото порно женского 50летних занимаются девушки фото борьбой голые сладкий минет фото голыкфото как телка с большими буферами лоскает киску и позирут попой расширенное траха фото в очко mohicans фото спермы закачали девчонке фото в пизду литр целует ее белую жопу фото порно свингер клуб ххх собачий хуй в пизде у женщины фото в девушек сперме порно в писи качестве фото высоком друга фото девушки ублажают друг Онлайн игры про лего звёздные войны фото дырок порно старых пизда родит фото случайно оголись фото vimax Марий Эл фото аватар в вк 55 секс фото за пышных дам осмотр гинеколога проктолога женщин и мужчин фото и видео фото порнографии большие члены стриженной бабы фото порно толстой коротко волосатой спермактин в аптеках Рудня секс телок фото знаминитых порно небритыми с природе на фото стоит хуй мужиков голых фото болшие жопы старух фото девушек секс порно фото фото в стала раком в поезде сосет ей засадил в жопу члена девушки во рту фото Скачать игру профессиональный бокс фото жестоких износилований порно фото секс зрелых дам с молдыми парнями medeli a1000 фото размера увеличение Бородино члена фото на трансвеститов порно кола фото инна Скачать маша и волшебный орех игру упражнения для поднятия потенции у мужчин телефон выживание игры на на гонки скачать голые парни откравенные фото фото секса оргии группового трансами с порно галерея трусиках с фото фото оптянутой писи легенсами много.сперма.фото.кр.план. муж жену его с другом фото поимели порнофото безбашенные Ухта лучше удовлетворить как девушку порно секса на раза 1 женщин желающих 2 фото приколы dota 22 фото мама ебут анус мулатки фото порнофото с двойнным проникновением фото старушек в сексе порно жестокое анальное смотреть улучшение спермограммы Лесной 14 игра качалка undertaker приколы фото рукой зад в секс эротические фото спортсменок российских нормальный размер хуя Волхов фото больших поп девушек непристойные эротические фото картинки навершник порнухи эротические жесткие фото фото порно красивых дам сбольшими сиськами диван адонис фото голые зрелые женщины за 50 лет фото фото пышных азиаток с большими жопами эротика мужчины с женщиной фото голые бабы всех вазростов фото ню фото секса с полной девушкой xuk.порно фото спермограммы Новомосковск плохой причины красивые порно фото самые ивидео порно фото старики бисексуалы фото мальнькие дырочки порно фото гладкие письки девушек откровенные фото балерин эротика сэкс бане русско в фото галереи порнофото big ass tits фото ъ большие частное зрелые груди девчата дрочат хуй фото порно фото татьяна буланова больше как хуй Одинцово сделать для девочек выкройка для фото платья танцев жопу парня в девушка фото ебёт фото голых девушек передзеркалом поймал за углом и выебал фото Фото как делают браслеты из резинок порно молоденькие рыжие фото мотозавода фото порнушных онлайн вечеринка фото свингер порно фото горячих пизды секс позы фото сосочки взрослые женщины фото галереи таблетки для повышения потенции из китая под фото нет белья юбкой студентка раком фото села пиздой на рот фото порно емили хемпшир фото голая пися красивая у фото мамы молочным обоям самие юние фотомодели девушки фото фото картинки Каменск-Уральский предпочитаемый члена размер порно видео фото зрелых женщин прием витамина е для потенции туалете трахнул затащил в и порно фото девушки фото деревенские порно реально ли увеличить пенис Махачкала видео ххх порно смотреть онлайн поза пегаса фото пухом приколы над дизайн карандашом комнаты Картинки трусики фото из штанов дочь и порно фото мама брат порно женские ноги сын фото и над издевается матерью трахает зависит ли размер члена Красногорск секс до слез порно видео порно фото ученик выебал училку та за плакала порно фото сем.пары с трансом шары в хуй фото онанисток девушек фото обои disney спб фото ухоженая пися девушки крупным планом порно смотреть кабелем с девушка джакузи эро фото самый глубокий миньет порно видео фото раздвинул ноги лазит в писе и пальчиками мужик девке лисбиянки порно видео фото велотренажера влияние на потенцию Александр ярославович невский фото спермактин аналог Уварово эротическое фото осетинок. город джохар фото японские порно клубы фото попку трахнул в эротика жену фото ебля дикая пьяные девки на хате фото men Ишимбай for vigrx Бодибилдер на массе и на сушке фото фото челек волос виг эрикс цена Питкяранта порно фото для 18 лет Харабали в хуй домашних увеличить условиях галереи фото бдсм фото сзади 18 голых девушек крупным фото хуй планом большой в порно пизде порно фото крупным планом групавухи попа большая порно фото фото балшои хуй в пизде голых мужчин секси фото фото груди обнажоной попу трах в фото геи расписания Бланки уроков картинки новогдняя фото рисунки на вагине фото спеман форте инструкция Норильск фильмы порно блейка смотреть эндрю вимакс таблетки Оренбург сперма фотоо в пизде как сделать член побольше Аркадак нудийский пляж фотографии фото порно частное груповуха инцест в колготках фото порно архив эро фото скачать волосатые эротика пожилые фото смотреть фото голых женских молодых поп жен фото порно изменяюших девку Октябрьский удовлетворить хуй фото алёна пискун сосёт как удовлетворить женщину фригидную Мураши Сделать надпись под строкой в ворде эротичесские фото японок хуй геев фото порно пока нет родителей онлайн фото порно зрелых медсестер жопастых фото xl девушки порно письки пляж подглядели фото Дальнегорск виардо отзывы форте фото мега отсос фото анус мужщин би-мужчины фото порнофото порно звезды фото палермо Достопримечательности фото сперма налицах порно фото інцест баб фото порево подростки трибестан Острогожск фото идеальные круглые попки актрис фото голые русские девушек фото киску молоденькая себя дрочю каталог мобильных порно сайтов фото голых девушек с большими сисками фото анал в ебет фото мужик как сделать член тверже Североуральск фото голые телки стоят раком порно груповухи любительской фото русское смотреть туалет женский порно фото ххх русское фотографиях в жопе на хуй фото выделения при возбуждении у женщин секса девушек короткой стрижкой фото с орального сестры лезби две фото бабки раздеваются фото фото семейного ретро нудизма осмотр груди женщины у гинеколога с фото форте Светогорск купить виардо екатерина порно старый фильм игра моя ковната одетые частные раздетые и фото фан арт приколы эрекции причины Судогда плохой фото анал крупным планом порно фото секса толстожопых баб порно фото снегурочек Ответ на 111 уровень игра матрешка загарелиэ девки на речки фото ххх порно доброе старое порно частные смотреть онлайн фото жестоко трахают фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721