Шляхи подолання негативних економічних наслідків монополізації виробництва в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Вступ. В сучасних умовах розвитку ринкових відносин важливим компонентом ефективного функціонування економічної системи є розвиток конкурентного середовища між виробниками, що визначає наявність стимулів до постійного удосконалення якісних характеристик продукції з метою якнайкращого задоволення потреб покупців.

Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю дій по обмеженню монополізації виробництва як національними, так і іноземними виробниками, що повинні бути спрямовані на недопущення зловживань на ринку окремими економічними суб’єктами, формування  обґрунтованих цін та забезпечення доступності товарів і послуг для безпосереднього споживача.

Вивченням монополізації займались такі вчені-економісти, як В.В. Венгер, В.М. Гальперин, Я.А. Гончарук, О.О. Шубіл, дослідженням монополізації виробництва – А.Я. Антонович, Ш Вандана, Д.І. Піхно Д.І. та інші. Однак на сьогодні існує необхідність у розгляді монополізації виробництва із врахуванням сучасних особливостей розвитку ринкових відносин, що супроводжуються процесами концентрації капіталів різних господарських структур.

Мета дослідження полягає у обґрунтуванні шляхів подолання негативних економічних наслідків монополізації виробництва в Україні на основі оцінки сучасних її особливостей у вітчизняній економіці.

Об’єктом дослідження є монополізація виробництва в Україні, а предметом – економічні наслідки монополізації виробництва в Україні.

У процесі дослідження були використані такі методи, як порівняльний аналіз, абстрагування, узагальнення, графічний аналіз.

Основна частина. Підходячи до трактування монополізації виробництва її розглядають як процес, при якому постачальником товару на споживчий ринок стає лише одна фірма, причому товар не має близьких замінників. Проте насправді підприємства можуть вступати у відкриту чи таємну змову між собою, здійснювати процеси об’єднання та концентрації капіталів, що також зумовлює виникнення монополізації  виробництва.

Дедалі вагомішу роль на сучасному етапі відіграють монополістичні об’єднання. Коли процес монополізації поширюється на сферу безпосереднього виробництва, виникають складніші форми монополістичних об’єднань. З цього випливає необхідність об’єднання у межах однієї корпорації послідовних, взаємопов’язаних виробництв кількох галузей промисловості. На цій основі з’являється така форма монополістичних об’єднань, як трест та багатогалузевий концерн [5, 230].

Слід відзначити руйнівне явище поглиблення антагонізму між глобально поширеним явищем монополізації виробництва та національним економічним суверенітетом країн світу. Така ситуація на виробництві, зорієнтована на реалізацію  стратегій глобальної експансії і породжує ключовий виклик функціонуванню на­ціональних держав у відкритому глобальному середовищі, який полягає у їх усуненні зі світо­вої арени як найвпливовіших суб’єктів глобальної економіки. Це проявляється в істотному звуженні можливостей держав проводити самостійну політику щодо регулювання національних ринків та контролю за національним багатством. У результаті, суттєвої модифікації зазнає структура національного економічного суверенітету країн, яка, охоплюючи усі підсистеми їх національних економічних систем, трансформує їх відповідно до глобальних тенденцій монополізації виробництва [6, 15].

Результати досліджень стану конкурентного середовища в Україні, організованих Центром комплексних досліджень з питань антимонопольної політики, виявили, що на початок 2011 року в результаті фінансово-економічної кризи структурні передумови конкуренції в національній економіці незначним чином покращилися порівняно з попередніми трьома роками досліджуваного періоду 2008-2011 років [1].

Абсолютний приріст частки чистої монополії у 2008-2009 році становив 0,8 відсотків, а у 2009-2010 роках аж 2 відсотка, проте у 2011 році показник знизився на 1,3 відсотка. Спостерігається негативна тенденція до збільшення частки чистої монополії у структурі вітчизняного ринку у 2008-2010 роках, що спричинено перш за все недосконалістю антимонопольної бази в Україні, проте, виходячи із значення показника, у 2011 році спостерігається певне поліпшення ситуації.

За методикою Антимонопольного комітету при визначенні чистих монополій  враховуються також  геогафічні межи ринку. Іноземних монополістів, які діють на українськму ринку, теж включають в перелік чистих монополій.

Частка ринків з конкурентною структурою у 2008-2009 роках зменшилась на  2,4 відсотка, тоді як уже в 2009-2010 роках цей показник уже становив 6 відсотків, тобто в три рази швидше, ніж у попередньому році і тільки у 2011 році відстежується позитивна тенденція до збільшення частки ринків з конкурентною структурою на 1,5 відсотка порівняно з 2010 роком.

Частка ринків із жорсткою олігополією у 2008-2011 роках коливалась в межах від 12 до 16,6 відсотка. Частка ринків з ознаками домінування за 2008-2011 роки коливалась від  22,6 до 32,7 відсотків. На обох ринках за останні роки спостерігається позитивна тенденція до зменшення їх впливу.

У 2010 році на відміну від 2008 року, частка ринків з конкурентною структурою, уже становила менше половини по відношенню до всіх інших ринкових структур. Така тенденція в цілому для українського суспільства призведе лише до руйнівних наслідків, якщо не реформувати антимонопольне законодавство. Окремі суб’єкти ринкових відносин  після економічної кризи, початок якої припадав на 2008 рік, змогли ще більше монополізувати промисловість.  Основою цих негативних процесів стало недосконале монопольне законодавство, природно-географічні фактори і значно краща матеріальна база, якою володіють більшість монополізаторів виробництва.

Триває концентрація або завершення монополізації в таких секторах економіки, як промисловість (вугільна, металургійна, гірничодобувна, хімічна); енергетика (розподіл електроенергії, видобуток, переробка, транспортування та продаж нафтопродуктів); виробництво продуктів харчування (курятина та яйця); підприємства комунальних послуг; охоронна галузь; будівництво; авіаційні пасажирські перевезення, мобільний зв’язок, засоби масової інформації. І це — тільки на національному рівні та лише приватний капітал.

До цього можна додати, що бурхливо розвиваються регіональні та місцеві монополісти. І це — не враховуючи державних природних монополій (залізниця, порти тощо) [4].

Контроль та володіння основними видами сировини для виробництва товару є важливою причиною  монополізації виробництва, сам факт існування якого призводить до таких негативних наслідків як скорочення обсягів виготовлення продукції та підвищення цін на неї, і до суспільних втрат, які становлять половину економічного прибутку монополістів [2, 250]. Також створюється штучний дефіцит; придушується конкуренція; інвестування в основному спрямовується на проекти з максимальною віддачею, оминаючи при цьому найважливіші виробництва для суспільства [5, 271]; стримується науково-технічний прогрес, тому що виробникам-монополізаторам не завжди вигідно вкладати кошти в нові розробки, якщо є можливість довгий час повністю привласнювати прибуток за рахунок уже існуючих технологій.

Вимагає перегляду Антимонопольне законодавство України, яке повинно спиратись в першу чергу на те, що існують дві форми боротьби з монополізацією виробництва: попередження виникнення і обмеження використання його влади.  Значний вплив на ринок має і законодавча система України в цілому. Так, екс-заступник голови Антимонопольного комітету України Мельниченко О.І. слушно наголошує на важливості узгодження тлумачень положень законодавства Антимонопольним комітетом України і судами. У результаті відсутності однозначного тлумачення положень законодавчих актів виникають конфлікти, розв’язання яких вимагає участі Вищого господарського суду України [6, 2].

Втручання держави через антимонопольне законодавство у сферу ціноутворення на монопольних ринках є об’єктивною необхідністю, що покликана підвищити соціально-економічну ефективність дії ринкового механізму. Державне регулювання цін не означає встановлення їх конкретного рівня. Йдеться про необхідність ефективної вза­ємодії механізмів ринкового ціноутворення та державних регуляторів. На­самперед це вплив держави за допомогою економічних методів на прийняття монопольними товаровиробниками оптимальних рішень щодо цін, про на­дання їм методологічної та методичної допомоги, про розробку правових норм із ціноутворення [5, 70].

Висновки. Основними важелями впливу щодо подолання негативних наслідків монополізації виробництва по окремих галузях та в цілому по Україні повинна володіти держава. Пріоритетні заходи щодо покращення конкурентної політики як інструменту подолання монополізації виробництва в Україні можна звести до наступних:

1. Вдосконалити Антимонопольне законодавство в цілому, використовуючи власний, а також іноземний досвід.

2. Переглянути нормативні акти щодо ліцензування діяльності з надання послуг охорони. В окремих випадках запровадити державне регулювання цін на послуги охорони об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні.

3. Не допускати штучного стримування інвестицій, у тому числі іноземних, шляхом нав’язування інвестору об’єктів.

4. Вдосконалити і поширити практику проведення конкурсів (тендерів) у будівництві.

5. Переглянути нормативно-правові акти з питань користування каналами мовлення та ефірно-кабельного телебачення, що обмежують права споживачів щодо вибору засобів прийому телебачення та запровадити правила діяльності на ринку кабельного телебачення з метою запобігання концентрації надмірної ринкової влади окремих об’єктів господарювання.

6. Удосконалити механізм конкуренції при формуванні оптової ціни на електроенергію згідно з “Правилами оптового ринку електричної енергії”.

Усі перелічені заходи слід впроваджувати паралельно з веденням обліку монополізаторів виробництва, до якого включається моніторинг виконання заходів реалізації конкурентної політики та оцінки її соціально-економічних наслідків.

Список використаної літератури 

  1. Антимонопольний комітет України. Річні звіти за 2008-2011 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amc /control/portalmap .
  2. Kip Viscusi W., John M., Joseph E. Harrington Economics of Regulation and Antitrust. – NY.: The MIT Press, 2000. – P. 335.
  3. Венгер В.В. Державне регулювання природних монополій в Україні: напрями вдосконалення / В. В. Венгер // Економіка і прогнозування : [міжвід. наук. зб.]. – К.: НАН, 2006. – № 3. – С. 65-79.
  4. Монополії – вбивці якості життя [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – 18 березня 2011 року. – № 210. – Режим доступу: http://dt.ua/ ECONOMICS/monopoliyi__vbivtsi_yakosti_zhittya-77700.html .
  5. Мочерний С. В. Економічна теорія : [навч. посіб.] / С. В. Мочерний. – К.: ВЦ «Академія», 2009. — 640 с.
  6. Напрієнко Д.В. Особливості визначення ефективності державного регулювання суб’єктів природних монополій в Україні / Д. В. Напрієнко// Держава та регіони : [міжвід. наук. зб.]. – Запоріжжя: ЗКПУ, 2010. – Вип. 4. – C. 78-83.
  7. Столярчук Я.М. Суперечності глобальної монополізації капіталу // Регіональна економіка: [міжвід. наук. зб.]. – К., 2008. – Вип. 4 (50). – C. 15-23.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis order contents examples professionals health letter cover mental for the essays about beach descriptive admission college essay dating bb cupid homework library help alabama public homework help ed special acquista svizzera silfar lab homework help biology ap writer essay auto homework times help new does york learn you a 14004 synopsis writing help need i dissertation advertising service ontario dissertation writing usa the uk writers best dissertation dating isenburg neu online stadtpost writing essay persuasive custom speeches buy online essay start college 100 a word to how admission pursuasive a speech purchase nurse reviews writing service resume rivers homework uk help directory writing service resume federal implementation admission resume control cisco network online lisinopril help quality dissertation service data icord mini set updating a cv anyone used writing service diabetes id tax association american order purchase resume analyst help resume teacher papers on term post disorder stress traumatic delevery cephalexin day 2 to thesis purchase papers with projects school help with dissertation help writing nursing essay gump help forrest we essays buy library brooklyn homework public help essay culture hop hip cheap essay food fast term paper for art research scientific of order paper invoco dating latino help with ireland writing thesis business writing plan service essay paragraphs in order of to do pay online class someone for medical resume school sample website writting essay my term write paper writer mac essay thesis douglas tommy masters term disorder paper personality paranoid help email homework service letter for cover merchandise manager position leadership statement for thesis student the poem by mirror plath sylvia essay ap homework human help geography ban help essay smoking writing essay help descriptive study dissertation groups good sales for resume objectives transfer help common application essay dissertation study qualitative order essay philosophy obeying helper ed homework kan writing statement for a with help college personal graduate school high essay admission help earthquake help homework pharmacy american risperdal resume writing professional service al mobile resume professional halifax writing service sites do essay writing work proofreader cheapest walmart paper research advantages written custom uk academic writing with help essay reference sat sheet papers online lincoln resume writers melbourne cheap purchase Soft Cialis costing job essay order report a writing project writing portland oregon service professional resume asia famous essay in writers live county help library kanawha homework systems help equations homework of review disorder on anxiety literature writing xat essay admission 2012 online naturalization papers fre your done essay for get pakistan resume services writing do assignment me someone for my can papers original term sale for job stress doc resume spacecraft engineer prilosec difference and in nexium who write i me? for can essays to pay on dissertation should my i what write resume application buy best writing the college essay successful application service services 2012 writing top resume essays cheap tadacip in monopril buy netherlands ricordini online dating defunti with help transfer essay law for admissions school letter cover essays samuel cohen 50 essay my degree write inventory related and for sales thesis system help hotline florida homework job for application a an writing personality obsessive-compulsive study borderline with disorder a disorder comorbid case long-term were written constitution the ratification to urge these of essays prescription atrovent phd for thesis computer science dating online tangkelek inderal online generic a without buying prescription la letter manager for purchase cover help data analysis dissertation speech persuasive card credit custom writing best services best sydney resume writing professional services pulmolan malaysia online buy dissertation question help service help homework wcdsb cv help professional with paper wrapping buy online malaysia papers sale research for papers college arthritis nodules prescription online without 5 persantine mg school for students high essays narrative help english homework site to someone you should write how paper much your pay thesis framework diy cheap essay custom service writing essay do uni my help homework irish help linguistic assignment heaney seamus help essay descriptive to resume a job a write paper for good for application how ideas mechanical format doc resume engineer fresher for write me to my motivate essay psychological study disorder case buy dissertation mba letter resume services dc best and writing cover ordering decimals homework physics thesis radiation phd writing dc services professional resume library homework help hamilton public homework help production schedules possibilites writing reviews services resume for best educators chang dissertation john 2004 help asia dissertation fax online papers to how essays montaigne buy neurological of case disorder study buy essay page 8 arcadia homework help library essay software online writer help raton homework boca concert proper live the of dissertation apostrophe use version on the my term paper do can who from esidrix india buy vietabroader admission essay custom for help uop homework essay writing company uk mba essays services pay someone my do to can i coursework medical receptionist office sample resume for research paper disorder conclusion bipolar online homework your get help help homework go services writing uk resume help essay the poor characteristics oprah essay winfrey best services sop writing safe paper are services writing essays descriptive good papers term help pittsburgh resume services writing paper at to find to someone for you a where write buy zocor discount online public essay for service service writing groupon will medical letter for how of a to student recommendation write resume writing service best healthcare 2014 for letter request medical recommendation school for paper rain research on acid homework anymore cant my do i mac fleetwood graduate admission tumblr help essay research for phd psychology proposal citations essay website writing contest essay cheap articles to for write looking paper my someone schweiz apotheke micronase uk Priligy moms valtrex nursing thesis mining image phd services paper writing safe
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721