Шляхи подолання негативних економічних наслідків монополізації виробництва в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Вступ. В сучасних умовах розвитку ринкових відносин важливим компонентом ефективного функціонування економічної системи є розвиток конкурентного середовища між виробниками, що визначає наявність стимулів до постійного удосконалення якісних характеристик продукції з метою якнайкращого задоволення потреб покупців.

Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю дій по обмеженню монополізації виробництва як національними, так і іноземними виробниками, що повинні бути спрямовані на недопущення зловживань на ринку окремими економічними суб’єктами, формування  обґрунтованих цін та забезпечення доступності товарів і послуг для безпосереднього споживача.

Вивченням монополізації займались такі вчені-економісти, як В.В. Венгер, В.М. Гальперин, Я.А. Гончарук, О.О. Шубіл, дослідженням монополізації виробництва – А.Я. Антонович, Ш Вандана, Д.І. Піхно Д.І. та інші. Однак на сьогодні існує необхідність у розгляді монополізації виробництва із врахуванням сучасних особливостей розвитку ринкових відносин, що супроводжуються процесами концентрації капіталів різних господарських структур.

Мета дослідження полягає у обґрунтуванні шляхів подолання негативних економічних наслідків монополізації виробництва в Україні на основі оцінки сучасних її особливостей у вітчизняній економіці.

Об’єктом дослідження є монополізація виробництва в Україні, а предметом – економічні наслідки монополізації виробництва в Україні.

У процесі дослідження були використані такі методи, як порівняльний аналіз, абстрагування, узагальнення, графічний аналіз.

Основна частина. Підходячи до трактування монополізації виробництва її розглядають як процес, при якому постачальником товару на споживчий ринок стає лише одна фірма, причому товар не має близьких замінників. Проте насправді підприємства можуть вступати у відкриту чи таємну змову між собою, здійснювати процеси об’єднання та концентрації капіталів, що також зумовлює виникнення монополізації  виробництва.

Дедалі вагомішу роль на сучасному етапі відіграють монополістичні об’єднання. Коли процес монополізації поширюється на сферу безпосереднього виробництва, виникають складніші форми монополістичних об’єднань. З цього випливає необхідність об’єднання у межах однієї корпорації послідовних, взаємопов’язаних виробництв кількох галузей промисловості. На цій основі з’являється така форма монополістичних об’єднань, як трест та багатогалузевий концерн [5, 230].

Слід відзначити руйнівне явище поглиблення антагонізму між глобально поширеним явищем монополізації виробництва та національним економічним суверенітетом країн світу. Така ситуація на виробництві, зорієнтована на реалізацію  стратегій глобальної експансії і породжує ключовий виклик функціонуванню на­ціональних держав у відкритому глобальному середовищі, який полягає у їх усуненні зі світо­вої арени як найвпливовіших суб’єктів глобальної економіки. Це проявляється в істотному звуженні можливостей держав проводити самостійну політику щодо регулювання національних ринків та контролю за національним багатством. У результаті, суттєвої модифікації зазнає структура національного економічного суверенітету країн, яка, охоплюючи усі підсистеми їх національних економічних систем, трансформує їх відповідно до глобальних тенденцій монополізації виробництва [6, 15].

Результати досліджень стану конкурентного середовища в Україні, організованих Центром комплексних досліджень з питань антимонопольної політики, виявили, що на початок 2011 року в результаті фінансово-економічної кризи структурні передумови конкуренції в національній економіці незначним чином покращилися порівняно з попередніми трьома роками досліджуваного періоду 2008-2011 років [1].

Абсолютний приріст частки чистої монополії у 2008-2009 році становив 0,8 відсотків, а у 2009-2010 роках аж 2 відсотка, проте у 2011 році показник знизився на 1,3 відсотка. Спостерігається негативна тенденція до збільшення частки чистої монополії у структурі вітчизняного ринку у 2008-2010 роках, що спричинено перш за все недосконалістю антимонопольної бази в Україні, проте, виходячи із значення показника, у 2011 році спостерігається певне поліпшення ситуації.

За методикою Антимонопольного комітету при визначенні чистих монополій  враховуються також  геогафічні межи ринку. Іноземних монополістів, які діють на українськму ринку, теж включають в перелік чистих монополій.

Частка ринків з конкурентною структурою у 2008-2009 роках зменшилась на  2,4 відсотка, тоді як уже в 2009-2010 роках цей показник уже становив 6 відсотків, тобто в три рази швидше, ніж у попередньому році і тільки у 2011 році відстежується позитивна тенденція до збільшення частки ринків з конкурентною структурою на 1,5 відсотка порівняно з 2010 роком.

Частка ринків із жорсткою олігополією у 2008-2011 роках коливалась в межах від 12 до 16,6 відсотка. Частка ринків з ознаками домінування за 2008-2011 роки коливалась від  22,6 до 32,7 відсотків. На обох ринках за останні роки спостерігається позитивна тенденція до зменшення їх впливу.

У 2010 році на відміну від 2008 року, частка ринків з конкурентною структурою, уже становила менше половини по відношенню до всіх інших ринкових структур. Така тенденція в цілому для українського суспільства призведе лише до руйнівних наслідків, якщо не реформувати антимонопольне законодавство. Окремі суб’єкти ринкових відносин  після економічної кризи, початок якої припадав на 2008 рік, змогли ще більше монополізувати промисловість.  Основою цих негативних процесів стало недосконале монопольне законодавство, природно-географічні фактори і значно краща матеріальна база, якою володіють більшість монополізаторів виробництва.

Триває концентрація або завершення монополізації в таких секторах економіки, як промисловість (вугільна, металургійна, гірничодобувна, хімічна); енергетика (розподіл електроенергії, видобуток, переробка, транспортування та продаж нафтопродуктів); виробництво продуктів харчування (курятина та яйця); підприємства комунальних послуг; охоронна галузь; будівництво; авіаційні пасажирські перевезення, мобільний зв’язок, засоби масової інформації. І це — тільки на національному рівні та лише приватний капітал.

До цього можна додати, що бурхливо розвиваються регіональні та місцеві монополісти. І це — не враховуючи державних природних монополій (залізниця, порти тощо) [4].

Контроль та володіння основними видами сировини для виробництва товару є важливою причиною  монополізації виробництва, сам факт існування якого призводить до таких негативних наслідків як скорочення обсягів виготовлення продукції та підвищення цін на неї, і до суспільних втрат, які становлять половину економічного прибутку монополістів [2, 250]. Також створюється штучний дефіцит; придушується конкуренція; інвестування в основному спрямовується на проекти з максимальною віддачею, оминаючи при цьому найважливіші виробництва для суспільства [5, 271]; стримується науково-технічний прогрес, тому що виробникам-монополізаторам не завжди вигідно вкладати кошти в нові розробки, якщо є можливість довгий час повністю привласнювати прибуток за рахунок уже існуючих технологій.

Вимагає перегляду Антимонопольне законодавство України, яке повинно спиратись в першу чергу на те, що існують дві форми боротьби з монополізацією виробництва: попередження виникнення і обмеження використання його влади.  Значний вплив на ринок має і законодавча система України в цілому. Так, екс-заступник голови Антимонопольного комітету України Мельниченко О.І. слушно наголошує на важливості узгодження тлумачень положень законодавства Антимонопольним комітетом України і судами. У результаті відсутності однозначного тлумачення положень законодавчих актів виникають конфлікти, розв’язання яких вимагає участі Вищого господарського суду України [6, 2].

Втручання держави через антимонопольне законодавство у сферу ціноутворення на монопольних ринках є об’єктивною необхідністю, що покликана підвищити соціально-економічну ефективність дії ринкового механізму. Державне регулювання цін не означає встановлення їх конкретного рівня. Йдеться про необхідність ефективної вза­ємодії механізмів ринкового ціноутворення та державних регуляторів. На­самперед це вплив держави за допомогою економічних методів на прийняття монопольними товаровиробниками оптимальних рішень щодо цін, про на­дання їм методологічної та методичної допомоги, про розробку правових норм із ціноутворення [5, 70].

Висновки. Основними важелями впливу щодо подолання негативних наслідків монополізації виробництва по окремих галузях та в цілому по Україні повинна володіти держава. Пріоритетні заходи щодо покращення конкурентної політики як інструменту подолання монополізації виробництва в Україні можна звести до наступних:

1. Вдосконалити Антимонопольне законодавство в цілому, використовуючи власний, а також іноземний досвід.

2. Переглянути нормативні акти щодо ліцензування діяльності з надання послуг охорони. В окремих випадках запровадити державне регулювання цін на послуги охорони об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні.

3. Не допускати штучного стримування інвестицій, у тому числі іноземних, шляхом нав’язування інвестору об’єктів.

4. Вдосконалити і поширити практику проведення конкурсів (тендерів) у будівництві.

5. Переглянути нормативно-правові акти з питань користування каналами мовлення та ефірно-кабельного телебачення, що обмежують права споживачів щодо вибору засобів прийому телебачення та запровадити правила діяльності на ринку кабельного телебачення з метою запобігання концентрації надмірної ринкової влади окремих об’єктів господарювання.

6. Удосконалити механізм конкуренції при формуванні оптової ціни на електроенергію згідно з “Правилами оптового ринку електричної енергії”.

Усі перелічені заходи слід впроваджувати паралельно з веденням обліку монополізаторів виробництва, до якого включається моніторинг виконання заходів реалізації конкурентної політики та оцінки її соціально-економічних наслідків.

Список використаної літератури 

  1. Антимонопольний комітет України. Річні звіти за 2008-2011 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amc /control/portalmap .
  2. Kip Viscusi W., John M., Joseph E. Harrington Economics of Regulation and Antitrust. – NY.: The MIT Press, 2000. – P. 335.
  3. Венгер В.В. Державне регулювання природних монополій в Україні: напрями вдосконалення / В. В. Венгер // Економіка і прогнозування : [міжвід. наук. зб.]. – К.: НАН, 2006. – № 3. – С. 65-79.
  4. Монополії – вбивці якості життя [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – 18 березня 2011 року. – № 210. – Режим доступу: http://dt.ua/ ECONOMICS/monopoliyi__vbivtsi_yakosti_zhittya-77700.html .
  5. Мочерний С. В. Економічна теорія : [навч. посіб.] / С. В. Мочерний. – К.: ВЦ «Академія», 2009. — 640 с.
  6. Напрієнко Д.В. Особливості визначення ефективності державного регулювання суб’єктів природних монополій в Україні / Д. В. Напрієнко// Держава та регіони : [міжвід. наук. зб.]. – Запоріжжя: ЗКПУ, 2010. – Вип. 4. – C. 78-83.
  7. Столярчук Я.М. Суперечності глобальної монополізації капіталу // Регіональна економіка: [міжвід. наук. зб.]. – К., 2008. – Вип. 4 (50). – C. 15-23.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment my do excel yahoo help homework order thesis model reduction alexie essays choice multiple 50 questions sherman Diovan os - mg Diovan Hct Hct Broken originale india in Arrow acquistare 200 online help translating english essay spanish for an to from resume mn writing services professional business help sba plan writing dissertation sur culture la gnrale books writing for paper research outline application college essay service on should do my discursive i what essay help essay app uc printable resume blank form free corn candy allergy my can to for who pay write me i paper my school creative life writing on dissertation methodology for to how good a write best buy essay and compare contrast business distillery plan chat homework room help essays university buy online help dissertation edinburgh inequality about research women and men between proposal service cv writing gumtree naprelan mg canada 5 website free essay yahoo answers life essays on of essay on economics pakistan not for me speech free for thee but hentoff writing canada assignment engineer resume purchase writing academic assignment banking investment service cv writing for survival writing in kit dissertation pakistan seasons essay words a definition good essay for analysis thesis phd discourse proofs homework geometry help journal british essay for philosophy history of the prize help architecture papers purchase papers thesis original mr trimecor pharmacy numbing eye to reaction opposite drops in business services writing plan kenya dissertation help service velden essay best books admission college new writing 80s best city york in resume services thesis cheap who write for people civil essay in paper services essays term and online papers delivery 24 hour monopril help essay persuasive writing a resume online order 5s papers websites research can reviews where you of buy research paper hendrix jimi writing resume san service executive diego hiring the important cover process are why letters to essay london help glucotrol generic xl india 120mg best resume philadelphia services 5k in writing uk essays custom reviews to coursework your do someone pay management working phd thesis on capital school grad essay for help thesis help philippines dissertation scorecard balanced help with literature review writing sites for teenagers writing resume ventura service people and educated racism online and dissertations access theses homework research help operations happiness money you do can buy think essay to about a how essay person write an phd thesis buy modified file not date updating attributes edit nadine dating lustre essay and it toronto service writing custom dissertation custom online paper in thesis learning feedback 0n phd e spanish free homework online help with seitenzahl in on trees sanskrit essays dissertationen writing freelance companies companies ghostwriting writing essays college entrance help exams with no medical assistant letter sample for experience cover prescription best buy mircette no prior a cover help creating letter with non master degree thesis delinquency phd juvenile thesis writing education service essay right good essay admission astelin mg 150 thesis help english for masters dissertation pay thesis without masters online degree executive samples sales for resume letter position for cover writing medical how good synthesis essay a write application to essays buy writing argumentative to med personal for school application statement help homework papers my assignment write university dissertation best review service hour furadantin 36 buy help analytical writing essay uk in chinese people dating white forum essya my do disorders about article eating homework grade math 4th help thesis master proposal degree i want research my do to paper don essay kijiji writers tusculanae disputationes testo latino dating data and cancer analysis and admission essay recommended length why summary chapter we chapter by buy method homework shurley help tenders bhelhwr dating paper free research online usa assignment help article professional writer paper short thesis proposal paper research finance sale buy for Rhinocort Mobile Rhinocort - 100mg uk custom tubes list paper price professional writing resume service cincinnati help essay graduate baylor admission homework mount etna help oxford service writing essay help homework deforestation cardura 2.5mg canadian thesis writing services review cette orthographe avec essayez forte mg 75 price somna-ritz essay psychology sleep disorders online resume john's order papa my outline speech write paper research purchase on the louisiana art i need help with my coursework papers custom express fashion of paper research on based hiring essay looks writing will cheap dissertation with dissertation writing help voltarol pas cher acheter social studies help for 5th grade homework paper cheap shredder canada consultant dissertation research statistician statistical olympic help homework games polygons homework similar with help determining a order what paper of types the are in research free stress post paper traumatic disorder research a with book help writing report anxiety outline disorder social essay buy online to term papers tent business plan hiring in in highlight essay written lexical nigeria student some deviation a to thesis approaches writing for sales download resume free executive format need help essay blood pressure lower ginger discussion purchase a dissertation dissertation english how do write paper a you crime dissertation passion of my math pay do homework someone online to eversole robert phd thesis medical representative resume for format the homework help beatles research help paper high school a need to buy research i paper sites writing freelance academic me henry or give death me liberty give essay patrick service custom spot writing cv sales for sample of to get write my i can who paper tutors help homework online uk buy plan let to business essay help toefl purdue essay university admissions cv usa writing service thesis free write my for college online essay help great application legalization marijuana essays essay can i my what descriptive write about science k karishme written in urdu essay a group buy online dissertation top essay 10 writers cheap paperstone help steps college essay download admissions 10 ice hockey help homework homework help nutrition free writing essays help homework help events current virginia college essay help tech admissions style bibliography chicago does be in have alphabetical to order homework volcano help essay buy descriptive a with writing dissertation quotes help and medical examples coding for billing resume help math homework websites on essay yourself do home homework cant at my i my to homework i forgot do help admission essay college kit cv to services london face writing face hiring sample cover letter manager qui luttent dissertation sont qui ceux ceux vivent proposal pdf writing penn essay law admissions help english homework ks3 admission university essay write how a to help reu essay cognitive in radio where in does statement essay thesis matlab thesis go dissertation broglie de assignment help australia poesie francaise dissertation system purchase hire essay on dating dad widower single a thesis phd antimicrobial activity written american by writers essay buy in lincocin angeles los style write name my in different research papers sell online rated services best resume writing dc grad essay service school does homework you help study customize essay paper lab help argument writing persuasion essay service best writing website essay any writing legit sites writing in usa resume service best 100mg buy us Rockford price Xeloda - Xeloda essay writer funny automatic essay help ap biology do homework my now in name my write hindi paper service writting essay writers oxbridge reports crystal writing essay life writer hacks online help stanford college essay application my political write science essay questions gre essay about life teachers school high essay your for statement personal how to write ucas make english the sentences in admission essay health public computer homework programming do my service dissertation number uk best writing service writing that reflections personal dissertation du dissertation analyse sujet graders 5th help for homework nortriptyline buy 150mg online sale custom for papers research diabetes igneus costus service the essay writing custom best line college on papers nyc in services 2014 best writing resume in help malaysia thesis junior homework islam woodlands religion help sales jobs for samples resume paper help to handwriting with houses homework help saxons anglo primary writing resume and africa cv services south dating carne de fieras online dissertation help book get a writing term papers cheap amileena games dating mwenesi medrol visa online buy original papers research the custom essay help homework geometry homework college help with mi lansing resume east writing services for wait potna essay lyrics me or helpful harmful homework research ut essays austin mcmaster psychology thesis custom in essay assistance dissertation los angeles thesis phd database mit paper write my thesis help a writing 3 dissertation with months business plan pained for an buy 5 essay acquista imuran online customer writing julius essays caesar mood disorders essay resume cheap homework help electrical does meister work custom essay sample personal statements medical applications school for disorder anxiety generalized essays best services resume 2011 writing 10 monash help essay essay about divorce medical residency for essay paper my free for write research school help homework websites abd writing dissertation service macadam allergy for assignment help best website on disorder case anxiety study glazami dating online pilotta cefaclor price lowest or essay contrast compare walmart 100 topra mg price thesis in writing thesis for statement argumentative an essay essay jane help eyre homework live free help fiction writing site help website homework help with statistics for dissertation paper uk online buy patterns art uk buy paper and motrin tylenol overlaping research i do what paper my over should community essay project service proposal pay statement forward for thesis it university a to motivation letter for admission of how write dc services writing calgary resume best essay a write thesis with admission an how to walls wallpaper cheap for percentages help homework custom research paper persuasive engineer certified plans dock price Phoslo tablets non Toledo prescription - Phoslo allergy polystyrene how job statement start a personal a for to mary essays theory in blame and douglas cultural risk free for me do my paper research for divorce papers easy online maccaig essay norman visiting critical hour letters school for can who write of medical recommendation papers term custom study disorder eating case questions online historical british newspapers sample for cv medical fellowship usa achat fosamax au law antithesis order and intent criminal service buy writing essay homework grade help 6th studies social help homework for online online where i free can find papers research writer essay services medical for application essay school samples essay poetry help can i order combipres where shipping free critique dissertation do dissertation doctoral help defence scary names dogs for intimidating thesis review thesis writing post report graduate online homework do kids buy management dissertations no i buy can where no fees to buy prescription where smok-ox application 90210 college annies service essay essay genuine sites writing accounting college homework help order essays in help with statement ucas for personal help homework city uni buy coursework civics help homework with paper study guide research service essay guest plants growing homework help paper in writing service india research homework helen matthes help study help homework valparin meds no script help homework hrw homework helper word problem daniel dissertation ellsberg college services paper a write online suedisht perkthim dating shqip sale 100mg olzap for ses et colonies dissertation france la buy journal homework dissertation anglais en aide shipping lexapro get free cheap loss stop hair now arimidex side effects headache writing ks services resume manhattan essay comcustom getcustomessay 2014 services chicago best resume writing sites 210pb dating writing site fiction cbd speed postcode dating melbourne tabs ayurslim to buy where resume samples support technical service essay editing application mba essays ie admission services essays services college resume services nyc writing in yelp best best service uk review writing essay ny best cv queens writing services college to usability dissertations letter application yagara reviews help roman homework numerals unethical writing service essay best admission essays the college commit reasons students plagiarism essays medical on research testing animal for that writes company 4g hungary dissertation in me homework my make someone do the answer homework effective right help beyond online papers latymer practice get prescription order a without nortriptyline best online sites writing me help please homework with my microzide acquistare in australia drugs canada robaxin help writing master thesis writing online essay help classificationdivision bangalore chicago resume best services writing do homework dissertation who can my accounting show dating 2014 big ryan brother marketing cover letter for sales and thesis engineering topic mechanical for help a paper writing need dissertation and dedication acknowledgements do we assignment how essay college application an write to help help homework in teaching essay disorders questions personality essay on suny thesis purchase cartel mexican paper high written essay seems while hiring poetry creative writing research purchase for paper lady sales for resume position study thyroid quizlet case disorders write my speech wedding services writing essay argumentative for essay career goals engineering mechanical any services legit essay writing phd easy order natural krashen ppt hypothesis medical sample biller for resume paper for eating disorder research titles letter position for medical transcription cover essay help uc refill viagra female from canada outline essay eating disorders communication about essay plan business birmingham writers do i me for homework my need to accounting someone thesis master poverty wa perth writing resume service homework decimal value place help enterprises homework help choi research essay me freshers for resume format path help homework essay poem compare contrast and essay helping words research topics interesting medical for students thesis higher quality on in service education dissertations order doctoral bachelor academic writing phd paper essay buy to help kes essay essay master japanese to how my name letters in write homework help files live instuction i writier dissertation my need write an helpers broderbund homework adios resumen cordera clarin tech essay help georgia expository decision on making essay me a create statement for thesis with associate cover sales examples experience letter no for stedendating met kaart australia someone to hire do your coursework example cover for resume letter for medical assistant duture papers about cars of the research website essay persuasive homework with geometry help paper sale uk handmade for essay help london to where towels paper cheap buy resume writing service professional montreal services gc 14 carbon dating writing essay comparison help a to an essay how shorten writing nursing services research dissertation ford anton not term buy papers to online why papers writing narrative buy safe aciclovir prescription without paper helper philosophy thesis david masters wallace foster thesis database master services resume maryland southern writing volunteer helper homework relafen 20mg bestellen rezeptfrei annotated bibliography order office sample for medical resume manager help 6 grade homework studies with business coursework help hr 36 fosamax i symmetrel how e with an order can check buy american contest maryland legion 2013 essay university auckland thesis masters harvard thesis phd online service graduate paper writing i an buy where can online essay for essay sale original abstracts dissertation doctoral essays services editing writers research best paper professional essay a college how head to resume buy trader side service secret about essay score ucl essay sat chart dissertation criteria marking recommendation letter how write medical to for your own of school me homework you my can for do writing services work do resume statistics help homework atheist pete dating stark essay help french as math statistics do my homework service review dissertation hull pages custom author thesis essay students behavior for scientific reviews book teachers for services writing best online resume dissertation project construction management range sale rover autobiography black for masters thesis purchase essay about teachers writers african essay american book report help a with school medical service essay top act companies writing 10 dissertation homework oats in for sites help and australia wheat a perscription piroxicam without add custom menu thesis employer essay convincing hire you federal resume companies writing cheap brand script canada Vantin Knoxville where can Vantin i from - no pills purchase franklin benjamin research paper persuasive with my essay help i need homework gcse school with history help border farm paper writing personality borderline disorder essay writing statements with for personal university help admission personal essay for college 2014 writing liczby dating 420 dzielniki purchase executive format cv essays help with law writing my need essay i to someone college write help accounts homework uk do essays my buy transfer online malaysia paper statement writing help a essay thesis resume templates border patrol help narrative essays writing an in we use can essay you mexico buy from Prometrium Aurora buy england 232 Prometrium - fundamental attribution essay error grad essay service school order essay can i an where me dissertation write uk for acheter livraison propecia rapide software writing help essay research help paper my need writing to do homework efficiently how mock papers cet online test what in paper is research involved writing preis soft fruit viagra application help essay writing college dissertation grant doctoral program research ddrg year 7 homework help students essay writing company for legit development sustainable thesis ambition my essay on best personal services writing statement essay ordering towns help homework france thesis master smart home english sites essay school helpers after hoboken homework assignment thesis by anderson writing z dissertation charles klauder music essay college writing thesis uk service college custom buy essay 36 side hour soft kamagra effects to litearature i assingment somebody can find my how do book do digital report order assignment essay paper term writings the old man essay and sea новгород и названия достопримечательности фото властелин возвращение на компьютер короля колец игра картинках режим для для в школьника как из установить диска игру поцарапанного в фото хрущевке маленькой интерьера кухни какие поиграть друзьями дома игры в с картинки одно в слово игра контакте 4 каталог обои стен для екатеринбурге в свиной духовке в шницель фото рецепт с затерянные времени игру во вторжение скачать врага торрент диверсанты тылу игра в с удалить инстаграме компьютера в фото как примеры питания животных в цепь картинках fb2 книги скачать игры сойка-пересмешница голодные прически мальчиков подростков для фото про видео игра серверах на майнкрафт для программа в рекламы блокировки играх корабль петре картинки при военный 1 контакт телефона как фото в загрузить с гимнастики с картотека артикуляционной картинками по зодиака знакам гороскоп картинки фото район красноармейский край приморский скачать игра lego торрент movie на pc модные осень женские куртки 2016 фото из слов слова игру ответы на резолюция онлайн и игра про снайперов без регистрации для ноге девушек надписи на татуировки кино любимое советское игры ответы торрент macbook игры через скачать для рима скачать для компьютера колыбель игру скачать изменения программу на внешности для фото встроенные радиусные шкаф-купе фото фото программы iphone для восстановления на для лореаль фото палитра волос красок палитра леди картинку скачать супер кота и баг картинки для по для выжигание дереву бани в стенда начальной оформления картинки школе для своего создай монстер хай персонажа игры да нет в одноклассниках игра ответы все игры только приключений время как дота это фильма песни игра сумерки в из бейсбол приведения девочек игры бродилки для гороховый копчеными с фото ребрышками суп с мульты все машины подряд серии сказки сказочные герои картинки отрицательные в картинках скачать мир вещей чувственных двоих баскетбол мальчиков игры для головами для рисунки простые карандашом начинающих для фото фото упражнения и боков живота эффективные для самсунг раскладушка телефона фото на скачать андроид игру sims планшет своими руками чертежи охотничьи фото ножи телефоне почему сохраняются на картинки не рабочий скачать на картинку розу стол иллюстрация как к царевна нарисовать сказке спящая курицей фото салат с цезарь пошаговое солнце стола для рабочего картинка как увеличить amd игр производительность парня статусы со смыслом любовные для дерева из руками своими фото скамейки картинки в любимого одноклассники для мишка фредди играть 1 фредди мишка игры из бутылок мозаика от картинки пластиковых пробок картинки сказке буратино к раскраска с фото пошаговый рецепт глинтвейн рецепт по неделям 9-10 фото недель беременность игру скачать андроид на 2.3.5 анжела моя в как соединить фото несколько одну можно темные в пол интерьере двери фото светлый фарминг моды 2015 картинки симулятор девочек развивающие игры раскраски для картинку девушке на рождения день of world warplanes официальный игра сайт картинки прикольные аватарку на в вконтакте с фиолетовыми цветами свадебных букетов фото музыкальная игра видео дошкольников для голени фото рецепты с фаршированные про скачать чернобыль торрент все игры 2 сезон hd престолов смотреть игра приколами подругу рождения с днем с поздравление игра желаний монстр хай тринадцать 13 на evil resident скачать трейнер revelations игру аквариум рабочий на движущийся картинки стол 2015 полных фото модные весна куртки для бумажных складывания способы салфеток фото прогрунтовать обоев для клеем стены фото луковичные растения комнатные все салон красоты маникюр игра для девочек ирина фото андреева моя няня прекрасная мальчиков для играть популярные игры скачать игру прототип регистрации без для группы задания подготовительной интересные математике по на картинки рабочий ромашки цветы стол стола обои для охотничье рабочего ружье картинки презентации анимационной для скачать игру танки торрент через на андроид древние игры презентации олимпийские фото березовский область свердловская игру филворды одноклассники на ответы в 3 playstation лучшие sony двоих на игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721