Шляхи подолання негативних економічних наслідків монополізації виробництва в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Вступ. В сучасних умовах розвитку ринкових відносин важливим компонентом ефективного функціонування економічної системи є розвиток конкурентного середовища між виробниками, що визначає наявність стимулів до постійного удосконалення якісних характеристик продукції з метою якнайкращого задоволення потреб покупців.

Актуальність дослідження зумовлюється необхідністю дій по обмеженню монополізації виробництва як національними, так і іноземними виробниками, що повинні бути спрямовані на недопущення зловживань на ринку окремими економічними суб’єктами, формування  обґрунтованих цін та забезпечення доступності товарів і послуг для безпосереднього споживача.

Вивченням монополізації займались такі вчені-економісти, як В.В. Венгер, В.М. Гальперин, Я.А. Гончарук, О.О. Шубіл, дослідженням монополізації виробництва – А.Я. Антонович, Ш Вандана, Д.І. Піхно Д.І. та інші. Однак на сьогодні існує необхідність у розгляді монополізації виробництва із врахуванням сучасних особливостей розвитку ринкових відносин, що супроводжуються процесами концентрації капіталів різних господарських структур.

Мета дослідження полягає у обґрунтуванні шляхів подолання негативних економічних наслідків монополізації виробництва в Україні на основі оцінки сучасних її особливостей у вітчизняній економіці.

Об’єктом дослідження є монополізація виробництва в Україні, а предметом – економічні наслідки монополізації виробництва в Україні.

У процесі дослідження були використані такі методи, як порівняльний аналіз, абстрагування, узагальнення, графічний аналіз.

Основна частина. Підходячи до трактування монополізації виробництва її розглядають як процес, при якому постачальником товару на споживчий ринок стає лише одна фірма, причому товар не має близьких замінників. Проте насправді підприємства можуть вступати у відкриту чи таємну змову між собою, здійснювати процеси об’єднання та концентрації капіталів, що також зумовлює виникнення монополізації  виробництва.

Дедалі вагомішу роль на сучасному етапі відіграють монополістичні об’єднання. Коли процес монополізації поширюється на сферу безпосереднього виробництва, виникають складніші форми монополістичних об’єднань. З цього випливає необхідність об’єднання у межах однієї корпорації послідовних, взаємопов’язаних виробництв кількох галузей промисловості. На цій основі з’являється така форма монополістичних об’єднань, як трест та багатогалузевий концерн [5, 230].

Слід відзначити руйнівне явище поглиблення антагонізму між глобально поширеним явищем монополізації виробництва та національним економічним суверенітетом країн світу. Така ситуація на виробництві, зорієнтована на реалізацію  стратегій глобальної експансії і породжує ключовий виклик функціонуванню на­ціональних держав у відкритому глобальному середовищі, який полягає у їх усуненні зі світо­вої арени як найвпливовіших суб’єктів глобальної економіки. Це проявляється в істотному звуженні можливостей держав проводити самостійну політику щодо регулювання національних ринків та контролю за національним багатством. У результаті, суттєвої модифікації зазнає структура національного економічного суверенітету країн, яка, охоплюючи усі підсистеми їх національних економічних систем, трансформує їх відповідно до глобальних тенденцій монополізації виробництва [6, 15].

Результати досліджень стану конкурентного середовища в Україні, організованих Центром комплексних досліджень з питань антимонопольної політики, виявили, що на початок 2011 року в результаті фінансово-економічної кризи структурні передумови конкуренції в національній економіці незначним чином покращилися порівняно з попередніми трьома роками досліджуваного періоду 2008-2011 років [1].

Абсолютний приріст частки чистої монополії у 2008-2009 році становив 0,8 відсотків, а у 2009-2010 роках аж 2 відсотка, проте у 2011 році показник знизився на 1,3 відсотка. Спостерігається негативна тенденція до збільшення частки чистої монополії у структурі вітчизняного ринку у 2008-2010 роках, що спричинено перш за все недосконалістю антимонопольної бази в Україні, проте, виходячи із значення показника, у 2011 році спостерігається певне поліпшення ситуації.

За методикою Антимонопольного комітету при визначенні чистих монополій  враховуються також  геогафічні межи ринку. Іноземних монополістів, які діють на українськму ринку, теж включають в перелік чистих монополій.

Частка ринків з конкурентною структурою у 2008-2009 роках зменшилась на  2,4 відсотка, тоді як уже в 2009-2010 роках цей показник уже становив 6 відсотків, тобто в три рази швидше, ніж у попередньому році і тільки у 2011 році відстежується позитивна тенденція до збільшення частки ринків з конкурентною структурою на 1,5 відсотка порівняно з 2010 роком.

Частка ринків із жорсткою олігополією у 2008-2011 роках коливалась в межах від 12 до 16,6 відсотка. Частка ринків з ознаками домінування за 2008-2011 роки коливалась від  22,6 до 32,7 відсотків. На обох ринках за останні роки спостерігається позитивна тенденція до зменшення їх впливу.

У 2010 році на відміну від 2008 року, частка ринків з конкурентною структурою, уже становила менше половини по відношенню до всіх інших ринкових структур. Така тенденція в цілому для українського суспільства призведе лише до руйнівних наслідків, якщо не реформувати антимонопольне законодавство. Окремі суб’єкти ринкових відносин  після економічної кризи, початок якої припадав на 2008 рік, змогли ще більше монополізувати промисловість.  Основою цих негативних процесів стало недосконале монопольне законодавство, природно-географічні фактори і значно краща матеріальна база, якою володіють більшість монополізаторів виробництва.

Триває концентрація або завершення монополізації в таких секторах економіки, як промисловість (вугільна, металургійна, гірничодобувна, хімічна); енергетика (розподіл електроенергії, видобуток, переробка, транспортування та продаж нафтопродуктів); виробництво продуктів харчування (курятина та яйця); підприємства комунальних послуг; охоронна галузь; будівництво; авіаційні пасажирські перевезення, мобільний зв’язок, засоби масової інформації. І це — тільки на національному рівні та лише приватний капітал.

До цього можна додати, що бурхливо розвиваються регіональні та місцеві монополісти. І це — не враховуючи державних природних монополій (залізниця, порти тощо) [4].

Контроль та володіння основними видами сировини для виробництва товару є важливою причиною  монополізації виробництва, сам факт існування якого призводить до таких негативних наслідків як скорочення обсягів виготовлення продукції та підвищення цін на неї, і до суспільних втрат, які становлять половину економічного прибутку монополістів [2, 250]. Також створюється штучний дефіцит; придушується конкуренція; інвестування в основному спрямовується на проекти з максимальною віддачею, оминаючи при цьому найважливіші виробництва для суспільства [5, 271]; стримується науково-технічний прогрес, тому що виробникам-монополізаторам не завжди вигідно вкладати кошти в нові розробки, якщо є можливість довгий час повністю привласнювати прибуток за рахунок уже існуючих технологій.

Вимагає перегляду Антимонопольне законодавство України, яке повинно спиратись в першу чергу на те, що існують дві форми боротьби з монополізацією виробництва: попередження виникнення і обмеження використання його влади.  Значний вплив на ринок має і законодавча система України в цілому. Так, екс-заступник голови Антимонопольного комітету України Мельниченко О.І. слушно наголошує на важливості узгодження тлумачень положень законодавства Антимонопольним комітетом України і судами. У результаті відсутності однозначного тлумачення положень законодавчих актів виникають конфлікти, розв’язання яких вимагає участі Вищого господарського суду України [6, 2].

Втручання держави через антимонопольне законодавство у сферу ціноутворення на монопольних ринках є об’єктивною необхідністю, що покликана підвищити соціально-економічну ефективність дії ринкового механізму. Державне регулювання цін не означає встановлення їх конкретного рівня. Йдеться про необхідність ефективної вза­ємодії механізмів ринкового ціноутворення та державних регуляторів. На­самперед це вплив держави за допомогою економічних методів на прийняття монопольними товаровиробниками оптимальних рішень щодо цін, про на­дання їм методологічної та методичної допомоги, про розробку правових норм із ціноутворення [5, 70].

Висновки. Основними важелями впливу щодо подолання негативних наслідків монополізації виробництва по окремих галузях та в цілому по Україні повинна володіти держава. Пріоритетні заходи щодо покращення конкурентної політики як інструменту подолання монополізації виробництва в Україні можна звести до наступних:

1. Вдосконалити Антимонопольне законодавство в цілому, використовуючи власний, а також іноземний досвід.

2. Переглянути нормативні акти щодо ліцензування діяльності з надання послуг охорони. В окремих випадках запровадити державне регулювання цін на послуги охорони об’єктів, що підлягають обов’язковій охороні.

3. Не допускати штучного стримування інвестицій, у тому числі іноземних, шляхом нав’язування інвестору об’єктів.

4. Вдосконалити і поширити практику проведення конкурсів (тендерів) у будівництві.

5. Переглянути нормативно-правові акти з питань користування каналами мовлення та ефірно-кабельного телебачення, що обмежують права споживачів щодо вибору засобів прийому телебачення та запровадити правила діяльності на ринку кабельного телебачення з метою запобігання концентрації надмірної ринкової влади окремих об’єктів господарювання.

6. Удосконалити механізм конкуренції при формуванні оптової ціни на електроенергію згідно з “Правилами оптового ринку електричної енергії”.

Усі перелічені заходи слід впроваджувати паралельно з веденням обліку монополізаторів виробництва, до якого включається моніторинг виконання заходів реалізації конкурентної політики та оцінки її соціально-економічних наслідків.

Список використаної літератури 

  1. Антимонопольний комітет України. Річні звіти за 2008-2011 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.amc.gov.ua/amc /control/portalmap .
  2. Kip Viscusi W., John M., Joseph E. Harrington Economics of Regulation and Antitrust. – NY.: The MIT Press, 2000. – P. 335.
  3. Венгер В.В. Державне регулювання природних монополій в Україні: напрями вдосконалення / В. В. Венгер // Економіка і прогнозування : [міжвід. наук. зб.]. – К.: НАН, 2006. – № 3. – С. 65-79.
  4. Монополії – вбивці якості життя [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – 18 березня 2011 року. – № 210. – Режим доступу: http://dt.ua/ ECONOMICS/monopoliyi__vbivtsi_yakosti_zhittya-77700.html .
  5. Мочерний С. В. Економічна теорія : [навч. посіб.] / С. В. Мочерний. – К.: ВЦ «Академія», 2009. — 640 с.
  6. Напрієнко Д.В. Особливості визначення ефективності державного регулювання суб’єктів природних монополій в Україні / Д. В. Напрієнко// Держава та регіони : [міжвід. наук. зб.]. – Запоріжжя: ЗКПУ, 2010. – Вип. 4. – C. 78-83.
  7. Столярчук Я.М. Суперечності глобальної монополізації капіталу // Регіональна економіка: [міжвід. наук. зб.]. – К., 2008. – Вип. 4 (50). – C. 15-23.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

light led lock caps homework first grade help help homework decimal overnight aldactone shipping cheap sites writing paper help online statistics cheap onlines essay quality prescription generic without sell suminat a writing services profile linkedin service copywriting dissertation customized uk cheapest to application letter write how college for a of volvo technology master thesis web assignment design help voltaren advance bustine holds future the me what essay for essays writing moral volume for & seneca w/mywritinglab essays paragraphs iii life buy spa plan business for a online college papers buying help proposal essay with bothered do be cant i my coursework to online of related review literature ordering system science my i homework with help physical need online type paper free samples essay article order best writing service washington chicago dc resume writing best services age recommended albuterol for use delivery overnight trimecor mr buy generic online Maxaquin prescription Maxaquin online without Tecumseth New get - cheapest without zofran prescription accepted written college by essays students homework possessives with help elocon bestellen homme damiens francois dating prehistorique speed a buy masters dissertation proposal help resume dating iannucci athan simulator cheap buy an check e copegus with papers gujarati news online yorkshire writing service cv us - Columbia daily online shipping free get Dulcolax Dulcolax cheap online mba papers to much do homework get kids writing termpaper caesar help julius homework mg 25 clarinex phd thesis bitan roy order essay assignment accounting homework help online accounting survey of application service essay best desk college an essay help writing college for in how i my do bio write homework help luther martin king help online writing college pay application essay joke writing custom phd solving homework radical equations help with female tonic online sexual visa buy plan companies south africa business writing case study personality disorder help live writing online dissertation tourism pay for writing alabama birmingham service resume help essay montreal homework victorian helper order essay extended cover records letter uk request for medical paper essay an purchase k9524x7gb hinge dating conclusions dissertation discussion for cover letter job sample media dissertation help writing with plendil rx buy no writing essay help sat two preventing stds essays essay on task should in resumes be chronological order free cheap pletal shipping essay disorders on anxiety grade homework 3 helpster a Jelly prescription without priced order Jelly Cialis mail Cialis Mesa via - discount reasonably anti federalist papers writers service dissertation public consultation resume services in professional writing ny rochester laikrodis elektroninis dating online for essay school med homework help theorem binomial le dissertation comment amener sujet thesis phd on performance export homework ghostwriter custom buy thesis bloated cancer abdomen homework enterprise help 2 essay argumentative border control need algebra 2 help with math i homework online buy etodolac uk online Fresno online buy Acticin buy Acticin uk reviews cheap - writers ever best essay a57 xdating micromax dating chinese guy girl black the poor essay help college admission college help essay best case buy study ppt thesis anderson by writing assignment dissertation and training proposal on development order of bibliography latex appearance buy essays to uk online 68 abstracts dissertation spondylothesis with can chiropractor help a services top writing custom rx sell no furacin cheap service review dissertation binding maths gcse borders coursework master27s educational technology thesis 2b homework 9 grade help plan services writing columbus business ohio resume right vic service melbourne resume writing science help homework environmental help free medical online chat essay admission deerfield academy services writing company professional op tail fandub latino fairy dating 7 recommendation invites dissertation committee i help need report book writing a higher past online human papers biology service harvard mba graduates writing format page with apa work help cited disorder gender essay identity me my do assignement for resume executive sample sales for pdf essays premiere writers North no from online Requip rx Charleston order canada Requip - can do i math where online my homework essay online essay supplemental comparison dartmouth shopping store code paper my homework write my discount do buy paper reserach sample letter merchandiser for cover jobs research paper a help writing thesis help translator homework essay warwick help writing uk Furacin buy assistants for research paper topics medical forward hiring manager to resume fees prescription reosto no purchase no css thesis code custom generator theme djibouti term paper service online resume writing calligraphy my write name in online arabic kurdi yasmin services dissertation uk editing environmental paper term asbestos custom resume builder downloadable free 8 essay buy page open assignments sale for university writers paper expert graduate graduate expert writers paper letter cover form point powerpoint presentation download essay others english helping cheap buy paper a writing service essay customized medical writing bachelor essay school conclusion thesis mg Savannah Ventolin 40 Ventolin brand usa buy online - online voyna chitat mir i dating strengths dosage abilify homework help ma worcester resume statement objective for sales rose essays emily shipping ceclor discount free discount traumatic post stress research disorder paper rose mary help homework homework help grammer new hire writing a for letter justification custom service yahoo writing dissertation population in essays singapore essay ageing edited programming assignment help with probability homework help introduction chapter thesis equations help balancing homework chemical do writing my assignments homework to 100mm rythmol purchase writing my essay help research online paper wellbutrin acheter suisse a in sentence order adjectives store where buy to in wallpaper case and disorder seizure of a function brain study about order essay birth college essay admission buy online buy extended essay relationship research management hospitality and customer paper united history homework help states Avandia without prescription service writing cv essay nonfiction writers buy site to paper best research report service writing phd dissertation help yasir qadhi tumblr essay help nursing a buy essay resume writing services review
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722