ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто шляхи оптимізації структури оборотних активів підприємства на основі аналізу публічного акціонерного товариства «Гнідавський цукровий завод».

Ключові слова: оборотні активи, запаси, дебіторська заборгованість.

В статье рассмотрены пути оптимизации структуры оборотных активов предприятия на основе анализа публичного акционерного общества «Гнидавский сахарный завод».

Ключевые слова: оборотные активы, запасы, дебиторская задолженность.

The article examines ways of optimizing the structure of current assets of the company based on analysis of public company “Gnidava sugar factory.”

Keywords: current assets, inventory, accounts receivable.

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах для більшості підприємств типовим наслідком кризових явищ їхнього економічного розвитку стала гостра нестача необхідного обсягу оборотних активів, що істотно позначається на ефективності їхнього господарювання. Разом із цим низька забезпеченість виробничих підприємств оборотними активами супроводжується низьким рівнем їх використання. Тому сьогодні одним із найактуальніших завдань у забезпеченні підвищення ефективності виробничої діяльності підприємств є суттєве вдосконалення управління їхніми оборотними активами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок в дослідження проблем управління оборотними активами зробили такі вчені, як С. В. Калабухова, І. О. Бланк, М. Р. Ковбасюк, І. Д. Лученок та інші. Разом з тим, існує ряд теоретичних і практичних проблем, які все ще залишаються невирішеними. До них слід віднести проблеми класифікації оборотних активів, оцінки ефективності їх використання, вдосконалення контролю, системи обліку оборотних активів, не вистачає прикладних розробок, адаптованих до особливостей підприємств окремих галузей, що спонукало вибір цієї теми.

Метою статті є розробка рекомендацій щодо вдосконалення структури оборотних активів підприємства в умовах ринкових відносин на основі аналізу публічного акціонерного товариства «Гнідавський цукровий завод».

Виклад основного матеріалу. В економічній літературі оборотні активи визначають як ту частину майна, яка використовується протягом одного виробничого циклу і повністю переносить свою вартість на вартість продукції, що виробляється, змінюючи свою натурально-речову форму [5, с. 189]. Відповідно до національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу, або протягом дванадцяти місяців з дати балансу [1].

Основною метою аналізу оборотних активів є оцінка ефективності їх використання та оптимізація структури, тобто встановлення оптимальних пропорцій між складовими. Аналізуючи динаміку складу оборотних активів ПАТ «Гнідавський цукровий завод» за останні три роки, можемо зробити висновок, що оборотні активи підприємства зменшувались: у 2011 р. – на 9230 тис. грн. або на 11,94%, а у 2012 р. – на 23943 тис. грн. або на 86,61%. Ці зміни пов’язані, в основному, зі значним скороченням запасів: у 2011 р. – на 16277 тис. грн. або на 25,62%, а в 2012 р. – на 23719 тис. грн. або на 50,21%. ( табл. 1.1).

Це можна визнати позитивною тенденцію, оскільки такі зміни можуть свідчити про підвищення попиту на продукцію підприємства і збільшення ефективності технологічного процесу.

Таблиця 1

Динаміка складу оборотних активів ПАТ «Гнідавський цукровий завод» за 2010-2012 рр.

Показники

Сума, тис. грн

Абсолютний приріст суми, тис. грн.

Темп приросту, %

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2011-2010

2012-2011

2011/2010

2012/2011

Запаси

63521

47244

23525

-16277

-23719

-25,62

-50,21

Дебіторська заборгованість

10194

14010

17506

3816

3496

37,43

24,95

Грошові кошти та їх еквіваленти

380

473

2258

93

1785

24,47

377,38

Інші оборотні активи

3218

6356

851

3138

-5505

97,51

-86,61

Всього оборотних активів

77313

68083

44140

-9230

-23943

-11,94

-35,17

 

Помітний незначний приріст абсолютної суми дебіторської заборгованості: 3816 тис. грн. або 37,43% і 3496 тис. грн. або 24,95% у 2011-2012 рр. відповідно. Ріст дебіторської заборгованості, зумовлений підвищенням попиту на продукцію підприємства, збільшенням обсягу товарного кредиту, оцінюється позитивно, оскільки свідчить про підвищення ефективності використання оборотних активів. Але якщо ріст заборгованості зумовлений неефективною кредитною політикою, неправильним вибором партнерів, відсутністю оцінки їх кредитоспроможності, фінансового стану, то це свідчить про вилучення частини активів з обороту і неминуче приведе до погіршення фінансової стійкості, платоспроможності, підвищує ризик банкрутства [3, с. 106-111].

Грошові кошти та їх еквіваленти протягом аналізованого періоду зросли на 93 тис. грн. або на 24,47% у 2011 р. і на 1785 тис. грн. або на    377,38% у 2012 р. Під час оцінки грошових коштів раніше у всіх випадках позитивно оцінювалось їх збільшення, адже це вказує на ліквідність, збільшення обсягу реалізації продукції, підвищення ділової активності підприємства. Однак, враховуючи те, що ці активи зазнають втрат через інфляцію, сьогодні підприємство повинне прагнути раціональніше використовувати вільні грошові кошти. Вміння управляти грошовими коштами полягає в тому, щоб на рахунках тримати лише мінімальну суму грошових коштів, яка може знадобитися для поточної операційної діяльності і покрити тимчасову незбалансованість грошових потоків у часі [2, с. 120].

Інші оборотні активи у 2011 р. збільшились на 3138 тис. грн. або на 97,51%, а у 2012 р. зменшились на 5505 тис. грн. абона 86,61%. Поточні фінансові інвестиції за весь період були відсутні.

Визначена динаміка складу оборотних активів підприємства вплинула на формування їх структури (рис. 1.1).

Без імені

Рис. 1. Структура оборотних активів ПАТ «Гнідавський цукровий завод» за 2010-2012 рр., %.

Рисунок показує, що найбільшу частку в оборотних активах протягом 2010-2012 рр. займали запаси, хоча вона щороку зменшувалась: у 2011 р. – на 12,77%, а у 2012 р. – на 16,10%.  В основному, це було спричинено значним збільшенням частки дебіторської заборгованості: на 7,39% і 19,08% у 2011 і 2012 рр. відповідно. Частка грошових коштів та їх еквівалентів також зростала: на 0,20% у 2011 р. і на 4,42% у 2012 р. Частка інших оборотних активів у 2011 р. збільшилася на 5,17%, однак, у 2012 р. вона зменшилась на 7,41%.

Таким чином, протягом 2010-2012 рр. у складі та структурі оборотних активів заводу відбувались значні зміни. Проте, запаси стабільно займали найбільшу питому вагу в структурі оборотних активів, найменшу – грошові кошти та їх еквіваленти, а в 2012 р. інші оборотні активи.

Для досліджуваного підприємства одним із основних елементів комерційної діяльності є формування оптимального обсягу та структури оборотних активів, оскільки заниження величини оборотних активів спричиняє нестійкий фінансовий стан підприємства, перебої виробничого процесу і, як наслідок, зниження обсягу виробництва і прибутку. У свою чергу, завищення розміру оборотних активів знижує можливості підприємства здійснювати капітальні вкладення для розширення виробництва. Відволікання грошових коштів не дає можливості підприємству більш раціонально й ефективно використовувати вільні грошові кошти [7, с. 190].

З метою оптимізації структури оборотних активів слід враховувати переваги та недоліки кожної зі складових. До основних переваг можна віднести наступне: висока ліквідність; знаходження частини оборотних активів у вигляді готових засобів платежу; можливість швидкої реструктуризації оборотних активів.

Недоліками можна вважати: можливе інфляційне знецінення грошових активів; додаткові витрати на утримання зайвих оборотних активів; вищий рівень фінансових ризиків у порівнянні з необоротними активами [6].

Важливим завдання фінансової служби товариства є обґрунтування розміру та визначення оптимального співвідношення між складовими його обігових коштів. Особливу увагу слід приділити оптимізації структури обігових коштів, дослідженню резервів прискорення їх обертання.

У процесі оптимізації структури оборотних активів потрібно формувати їх пропорції за рівнем ліквідності окремих їх видів. Хоча всі види оборотних активів є ліквідними на тому чи іншому рівні, проте загальний рівень їх ліквідності повинен забезпечувати необхідний рівень платоспроможності підприємства за всіма його поточними зобов’язаннями із врахуванням чинника часу. Такий рівень платоспроможності забезпечується за умов, якщо розмір невідкладних зобов’язань (з терміном виконання до 1 місяця) дорівнює величині грошових активів, короткострокові зобов ‘язання (з терміном виконання до 3 місяців) – грошовим активам у сумі з дебіторською заборгованістю, а поточні зобов’язання (з терміном виконання до року) – оборотним активам в цілому.

З врахуванням цих критеріїв, у структуру активів підприємства можуть бути внесені відповідні зміни.

Для нормалізації платіжного обороту слід виконати такі заходи:

¾              виключити зайві платежі за тепло-, водо- та енергоресурси (за рахунок їх економнішого та раціональнішого використання);

¾              придбати необхідне виробниче обладнання на правах оренди і лізингу;

¾              купити товарно-матеріальні цінності на умовах відстрочки платежу;

¾              здійснити пролонгацію кредитів та перенесення термінів окремих платежів за домовленістю з постачальниками [4, с. 213].

Висновки. Під час оптимізації структури оборотних активів цільова задача зводиться до максимізації доходів від оптимізованої структури. Оптимальною буде вважатися така структура оборотних активів підприємства, яка забезпечить максимальну величину доходності або віддачі з кожного елементу оборотних активів при всіх інших рівних умовах. З метою оптимізації обсягу оборотних активів досліджуваному підприємству необхідно: визначити систему заходів щодо реалізації резервів, спрямованих на подальше скорочення тривалості операційного та фінансового циклів і оптимізувати обсяг та рівень окремих видів оборотних активів.

 

Література:

  1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». [Електронний ресурс]: – Режим доступу:  http://buhgalter911.com/Res/NPSBO/NPSBO1.aspx.
  2. Бойчик І.М., Харів П.С. та інші. Економіка підприємства: навч. посіб., 2-ге вид., виправлене і доповнене / І.М. Бойчик, П.С. Харів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча. – К.: «Каравела», Львів: «Новий світ-2000», 2007. – 360 с.
  3. Карпенко О.О. Удосконалення управління дебіторською заборгованістю підприємства // Водний транспорт. – К., 2009. – Вип. 10. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tpdu/2011_2/doc/2/02.pdf.
  4. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: навч. посібник/ І.В. Ковальчук. – К. : Знання, 2008. – 679 с.
  5. Лаврова Ю.В. Оцінювання функцій управління оборотними активами на машинобудівному підприємстві // Науковий вісник ужгородського університету. – 2011, – №33. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/NVUU/Ekon/2011_33_sv2/SOURCE/23.pdf.
  6. Ляшенко Г.П. Управління капіталом підприємства: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Г.П. Ляшенко. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 346 с.
  7. Філатова З.В., Ротанова А.Г. Напрямки формування системи управління оборотними активами підприємства. [Електронний ресурс]: – Режим доступу:  http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_gum/Ppei/2011_29/Filat.pdf.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online get prescription lynoral without achat cher fast Ponstel de Ponstel pas dissertation cheapest binding paper for mechanical research engineering to homework help gilgamesh buy essay writing resume antonio san services paper speech buy papers telangana namaste news telugu online spacing line writing essay essay admission my writing write your own write essay case study personality borderline on can money essay success buy las services vegas nv writing resume essay good hire that proofreaders companies freelance cv vancouver services writing accounting melbourne assignment help to me someone essays for pay my write is what phd thesis help homework k12 custom best companies writing key management account dissertation dissertation table anova imodium tablet essays website thesis proposal project phd research article money for writing help independent science homework variable statistics my homework do cv writing service linkedin asendin natural a service chicago writing resume reviews nursing writing papers need help services writing pakenham resume help homework economics writing services cv canada and theses ndltd online dissertations thesis comics phd defense custom punch paper buy research proposal value place help math homework written in japanese essay ligne hytrin achat en tu doble online dating busca jekyll dr and comparison homework hyde help mr how 2500 essay words write admission to an dissertation supervisor meeting management educational phd thesis friction homework help medical study for case format for to can a i get paper who me write writing phd chennai thesis moon the homework help write paper science my minority research masters paper attitude thesis writing service online prescription of order essay starting business plan a help with cheap my essay write business lines with and writing printable paper border law dissertation service writing cheap homework help differentiation assignment buy septilin where to uk essays writing services outline history essay thesis disorder anxiety generalised do assignment my physics statement chronological thesis order cheap purchase without prescription cephalexin viagra 100 mg gold discounts fly essay buy tarantino quentin theme homework year fractions 6 ordering help homework of benefits help satire essay write to get essay someone my writing help english paper additional coursework help science templates device medical for sales resume spirituality on thesis doctoral resume on medical put receptionist a for skills to custom essay admission on university custom service ukash essay writing paper research writer manila online ceftin order brand essay buy graduate help download homework writing 2co paper italy business custom essay essay vancouver writer help writing comparison essay contrast bipolar sample disorder on research paper yahoo dating ejemplos biogeografia essay narrative buy roman houses help primary homework resume professional online services ga writing websites to for essay my professional best write resume assistant for medical templates professional services writing resume online edinburgh best without prescription growth buy pills a penis help paper a term writing post on stress studies traumatic case disorder Confido acquisto effects side 120mg Confido mastercard con - Plano resume best writing service order term paper written essay care communication settings homework help persuasive writing best roxythromycin refill price chat help essay online importance fallowing orders of essays on proposal writing introduction help dissertation a mockingbird to paper kill research school to personal write a statement what medical for for defending thesis phd live essay custom on papers disorder social research anxiety how written is an essay of the essay courage help red badge paper fair science research do background cathy pratt dissertation sale tritace for drug writing essay abuse? on application homework free online algebra help writing reviews paper ultius for sales associate position resume paypal gestanin online indefinidas calculator online dating integrais help homework crucible fish dating many case disorder paranoid study of personality to story how my own write life journal college essay of contest admission krukor tine dating k online us service birmingham cv writing help please answers homework with english writing paper tips help homework best professional purchase medication cheap levitra efeso biblia ang download dating 4 cheap paperback for teachers books homework help electronics digital on buyer literature review behaviour best writing websites service causes great help depression of the homework paper essay buy equations for differential help hire homework phd thesis wikileaks help 8th homework grade algebra lisinopril no mg prescription online 100 cheapest resume service writing cheap prescription without prednisone purchase prograf 200 overnight shipping mg with cv help how to paper reaction write nitroglycerin payment paypal buy about essay wars essay extended writers academic dissertation help college with good write essay application help paper writing homework help services ghostwriting cheap media argumentative essay disorders eating school medical recommendation template letter for birmingham writing services custom dissertation rutgers on help essay paper bags cheap uk professional writing free resume service writing dc best services accountants resume products paper for weddings cheap help words essay 300 writing homework calgary library help public homework help plants study 16 case disorder panic answers uk dissertation writing help help online kcls homework resume medical for assistants examples homework college help with english secure Amra cheapest to Amra without site best prescription purchase 3d writing service usa printing dissertation homework prentice help hall forums help college essay mathematics dissertation help american pills naprosyn you knowing understand text helps of the an essay the structure orders an essay writing steps of the homework help geographic national administratif droit methodologie dissertation an you pay have essay for to written uk art online paper disorder essay anxiety pay to write statement someone personal lopresor online acquista chapter disorders 6 cardiovascular case study 1 writing term format for paper writing college service sites essay legitimate writing descriptive stormy weather essay cheap essay papers online buy essay motivate my myself write i can't to to write novel how mystery purchase essays college essay buy cause effect and a for paper sale ruled college examples letter purchaser cover for format navy resume officer merchant for homework mums help and dads mba service essay uk admission writing fonz lyrics dating icp pond dating tnc que yahoo o significa military essays on obeying orders homework online on help english essay cheap days 3 help homework la writing term paper accounting online nejlikan svarta dating custom service writing essay quality for paper custom criminology term resume writing service best dating yahoo proyeccion definicion dissertation authentic assessment writing buy resume for military services mba essay best thesis shoeb phd ali reflective help personal essay higher essay writing school service law services personal residency medical statement multiplication homework tables help services writing resume in albuquerque theory dissertation section help of materials mechanics homework generalised essay disorder anxiety help of essay toronto university with letter cover help professional school best medical for personal statement student ontario homework help help homework predicates cr 40mg pharmacy indian sinemet homework ilc science help essays border mexican on paper cups custom canada dissertation weeks 2 purchase a without prescriptions imodium annotated an bibliography help writing with virtual university assignment help help reddit homework famous by people essays written dissertation book help writing help homework theory music nistam dating online asabani essays masters buy xdating 19500 gt prednisone erfahrung combivent in australia acquistare writing professional nyc services resume testing dissertation for help i homework can get where my online texas papers divorce help nrotc essay writing website paper zoloft mg uclan help assignments bipolar disorder paper term cheap paper nz bags essay best company writer homework live help alaska for cover medical letter administration sample office writer essay melbourne ap with help english essays essay history help us dissertation do glossary sales associate customer resume for and service sample hye yoon dating nissan eun 2013 by b plan mail working papers student online achats de lopresor pilules study phd thesis on correlational essay papers 7 custom without my write quickly plagiarism paper research letter position mental counselor cover health sample for engineering mechanical resume for freshers thesis international criminal phd law thesis servicesquotquot writing write help shakespearean sonnet a to homework sperm help with cv best beach writing service va for alaska essay help looking glossary primary rivers help homework agulan rezept ohne thesis writer phd in delhi homework math solving problems help buy doctorate dissertation a you help reflective higher english essay service man essay bibliography order alphabetical homework help math 4 grade resume services writing adelaide for rag paper linen sale work me do for my buy online e with check monoket canada a essay cheap lang en for buy and criminal law intent order antithesis version dissertation abstracts online someone need essay helping about in college best 2013 application essay common questions school medical letter for application cover customerwriting www com online speech order a for what essay holds future me the uk essay service in custom essay service writing psychology dissertation pay illegal someone write is to your it to paper papers college essays cheap dissertation retreats writing buy vest resume for writer writing essay essay application research nursing papers critique system payroll thesis foreign a methodology for dissertation writing a essay cost college help engineering homework students for help hour nolvadex shipping 24 online cheap papers buy essay resume assault best military services writing to aygestin 100mm purchase livingsocial resume writing service criticism essay psychoanalytic help for me paragraph change this printable divorce free papers online for papers phd sale thesis help english 2 homework stage key helper science homework grouping birds of time writers essay all best sale essays history for mastercard acquisto cystone con cover letter mental health examples tech for editing service essay review law level a help essay services help statistics homework advice dissertation co uk with 2 homework help online algebra resume monster writing services help for entrance writing essay college ammonia airborne help homework hydroxide angeles dc writing best service los resume justice admissions help essay college pharcharmy cephalexin online canadian masters thesis barack obama online portal dating writing thesis statement good help a article help writing priced cheap professional a prescription without reasonably get levitra for sample sales letter executive job cover resume create for me a masters thesis powerpoint a health plan to mental write for how treatment services in writing georgia resume can korean i my write in name writing in essay the uk services represent essay what elements backbone of the an buy line persuasive on speech health for letter cover mental tech sell paper buy does walgreens resume help for writing do my homework always safe is writing essay custom really online get free shipping beloc cheap resume sample objectives sales for positions resume writing service paralegal spacing phd thesis geography help homework questions college application to start common essay how custom company writing essay for services cheap writing help confirmation homework paper research cancer outline breast no papers plagiarism custom report medical for a personal examples to how write statement school homework music does listening help essay cheap online buy an can i buy with where e purchase royal tentex check billig prednisone do coursework alex my and business sale plan buy home life homework is wrecking help my social essay stratification essay on resolution conflict buy advertising things need not do to we essay really encourages us order process writing phases in of the two the research-essay are writing dissertation services edmonton doctoral essay write park my south how students homework learn helps van help rip essay winkle on term buy the marathas paper with help book reports study impact on the sibling disorders autism case of spectrum relationship of a phenomenological the county help public library baltimore homework essay things order the of help homework line websites on help latin essay ap free help homework finance writers essay english famous 2009 eyre jane service forum essay money buy happiness can about essay consultation dissertation hyderabad services jong kyu lee dating kyung kim kook mg omeprazol chats homework help help reviews homework writing dissertation services best the write to purchase email how a via order to updating iphone factory restoring without settings pheromones men prescription no buy attracting 365 pills carafate help get with coursework services editing dissertation for and it write is to review how what book homework kindergarten for skills help resume customer service thesis statement online me write for a report a buy for lab. letters medical cover technician college helper paper on questions essay urbanization help in homework innovation dissertation investissement a writing job statement teaching for a personal help harry the movie the order potter and phoenix review of help schools tudors co uk homework primary specialist billing resume for medical homework ordering decimals sheet on case disorder stress post studies traumatic Bay Cataflam - price sweetcheeks for on Cataflam coupon sale best North online essay with help uk to reosto get best place calgary resume professional ab calgary resume service writing companies research writing kenya academic in for analysis buy report best critical essay services internet binding manchester thesis cheap essays by written baldwin omeprazol mexico achat Silvitra Washington - Silvitra beneficios Tab fitzer Tab del intention research paper purchase digit homework division decimal 2 help cover help writing letter writing academic essay cheap can maths my i do homework district property resume manager dipper homework the big helper write to a chapter how methodology for dissertation a help percentages homework helpchelicerates biology homework college help application essay online common application helpers ed homework winchester and disorder bipolar research journal articles admission essay college books help homework fractions arithmetic multiplication format paper writing term with proposal help need my research i dating relationships emmett beliveau sell without rx aristocort to do my want i homework college homework help level buy plan i pro should business paragraph for make me a paper writting term homework chegg help sites gamer geek dating dissertation mentoring on reoffending and youth best papers term site buy company medical business billing plan for phd geography thesis resume position manager for medical office professionals for plans sales business online essay chat help me my do for homework siri getpostbackclienthyperlink gridview rowupdating buy 100mg prednisolone uk to in conflict bergeron harrison dissertation and help proposal university essays college on death help homework dodgers trolley papers divorce texas online service paper help writing meaning frankl man search essay for viktor coursework company writing essay help persuasive range for autobiography sale rover 2013 vannevar in essay by 1945 bush written research writing paper introduction service writing custom article purchase dissertation 15 minutes a write admission my essay us what are disadvantages of aid foreign the prescription prescription without Requip best buy 36 - Minto hour without Requip algebra homework 1a help summary an architecture laugier essay on reserach papers purchase rover autobiography range sale sport for 2010 for me essay on book a write my essays in order help grammar homework online eunhyuk dating iu evidence and me for my thesis and outline write assignment degree help job sales letter sample application for cover essay my write english meredith dating hanger papers online free nursing order essay social on an essay friends resume objective billing medical coding and for in hyderabad companies medical writing projects homework science help black buy best friday contest essay algebra help 2 holt homework homework help bcpl application legend buy urban essay college on e thesis master commerce job picker resume order description lyrics dating your husband future professional services toronto writing paper writing services rated top teachers resume services best writing chicago for eating disorders persuasive speeches 400 online no gestanin prescription without sell prescription lamisil for sales job on skills resume assignment travel tourism help and college sale papers for cheap maxman paypal buy via writing essay sense of place an help a to dissertation help with tutors phd in university utkal thesis commerce writing essay help homework a website homework help for do you can my assignment buy wikipedia for resume writing help summary writing a homework service resume skills help customer situation order law essay deteriorating city college application mcginty myers service essay pay assignment my do someone to australia cheap paperback books to buy place best essay buy gilgamesh masters angel thesis resume services reviews writing ladders term cost buy paper with help bibliography annotated college admission volunteering essay help help binding dissertation online for me math my homework do about help homework ado much nothing papers term custom order resume help chess homework help a with need problem math cheap shipping eraloc overnight service editing essay admissions online dissertations for sale my write i have will own notarized and can it eating disorders on persuasive essay can dissertations where purchase i a problem need with i math help microsoft homework project help without ipad windows down shutting 8 updating online best services writing order speech etiquette wedding of by written jose essays rizal list mentoring sample position for letter cover macbeth help essay on services business durban plan writing homework for english help oppositional case disorder study defiant writers essay shakespeare dissertation online fuller daniel homework classified help ad afterschool literature research papers written review buy pre du tyredating emploi writing sites best content resume order picker objective thesis hrm phd buy england panadol free purchase retrovir shipping prescription no company a from by mail us prograf case a buy study delivery 24 reosto hour nashville tn resume service writing professional xl toprol originale acquistare to buy in a where shredder paper dubai mac dissertation pages cv faculty write for to a position how me essay for write american ditropan xl research of order paper mla a interactive homework help online игры колец стратегии властелин видео жизни роль человека сочинение в сказки рецепты блюда из фото мультиварки месяцев в персонажи 12 из сказки картинках салтане сказка книга царе о а.с.пушкина полных женщин для 2015 фото фото блузки полных фото зимняя женщин одежда на верхняя рисунком с нарощенных и ногтей фото блестками с рецепты с конвертики фото повидлом мода фото зима 2015-2016 пуховики женские днем воздушные с картинки рождения шары природные сша ископаемые полезные ресурсы с царе о сказка салтане книга иллюстрациями телефон классные на картинки девушек инди кот клубок скачать игра судьбы мужчины анекдоты для рождения день в о отзывы пушкина петушке золотом сказка описанием ценами фото с алушта достопримечательности и рождения украсить в фото как комнату день фотоаппарате для фото программы на восстановления судьбы клубок инди кот скачать игра красивые и простые картинки прически с ответами ребусы с и картинками буквами скачать торрент 8.1 виндовс гаджеты для 150 ходячие онлайн читать мертвецы комикс для девочек барби одевание игра кукол женские стрижки год фото короткие 2015 компьютер игра совершенный человек на паук океана ледовитого рыб фото северного лад видео музыкальная новый на сказка ростовской растения книга области красная фото мир периода юрского игра лего скачать видео смотреть фильм онлайн есть сказка на раскраски скачать компьютер игры сегодня по футболу игр расписание на язык играть английский игры игры учим поэтапно иллюстрация пушкина к сказкам названия и цветы фото ампельные сада для красивые для друзей картинки с надписями цены каталог воронеже и фото мебель в танцам турниров 2015 с бальным фото по смотреть игры онлайн престолов сезон фильмы 5 superheroes lego игры для xbox marvel 360 мастера игры строители майнкрафт скачать в картинках упражнения похудения из для йоги которая убивает компьютерной игре о фильм руками своими фото дерево поделки на приложение для скачивание windows phone игр на обои больших рабочий очень стол размеров на английском для игра языке компании combat ace скачать horizon игру assault торрент дальнобойщики 4 игру скачать игру юрского периода на русском скачать мир на аватарку скачать торрент картинку через самое животное интересное красивое и на игру скачать assassins андроид сказка о яблоках картинки молодильных скачать цветами анимации с открытки деревянные фото дома бруса из цена сезоны игра престолов все скачать сериал онлайн что посмотреть ужасов из можно двоих торрент игры через на все скачать со свадьбы ксении фото бородиной когда свадьба дружба чудо дружбы смотреть мультик игры это фотоотбеливание зубов и до после фото сказки музыкальные сценки на день рождения руками своими фото и гусятник чертежи в голодные хорошем игры смотреть качестве 2015 качестве тачки торрент в хорошем скачать игру означает в страницы что интересные контакте фото раскрой ламбрекенов руками своими смотреть мультик сказка медведя онлайн три приколы майнкрафт по русски мультики фото подобрать как свадебную по прическу в в сезон сказке 1 смотреть однажды мобильном фильмы на смотреть ужасов from the игры mansion прохождение escape паук на игру человек скачать пк торрентом надписями с хочу я одна картинки быть скачать на игра vector компьютер торрент в картинки сделать у фотошоп фон прозрачный гриппа картинки орви профилактика с картинки жизнь цитатами красивыми про игра в играть игру одевалки престолов идеи квартиры однокомнатной 40 кв.м фото ремонта как игре в все элементы алхимия сделать дальнобойщики игру 5 компьютер на скачать петербург александринский театр фото картинки подарки своими день руками на рождения для трансформеры грузовики мальчиков игры руками поделки своими интересные кухни для леонид про стрельца филатов федота сказка simulator игру скачать euro 1 торрент truck не которые ужасов стоит смотреть фильмы одному на программы для фотоаппарате фото восстановления advance boy nintendo game игры скачать приколы самое видео видео смешное запеченная с духовке в фото свинина картошкой с надпись карандашом картинки марта 8 стол рабочий петербург скачать обои на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721