ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто шляхи оптимізації структури оборотних активів підприємства на основі аналізу публічного акціонерного товариства «Гнідавський цукровий завод».

Ключові слова: оборотні активи, запаси, дебіторська заборгованість.

В статье рассмотрены пути оптимизации структуры оборотных активов предприятия на основе анализа публичного акционерного общества «Гнидавский сахарный завод».

Ключевые слова: оборотные активы, запасы, дебиторская задолженность.

The article examines ways of optimizing the structure of current assets of the company based on analysis of public company “Gnidava sugar factory.”

Keywords: current assets, inventory, accounts receivable.

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах для більшості підприємств типовим наслідком кризових явищ їхнього економічного розвитку стала гостра нестача необхідного обсягу оборотних активів, що істотно позначається на ефективності їхнього господарювання. Разом із цим низька забезпеченість виробничих підприємств оборотними активами супроводжується низьким рівнем їх використання. Тому сьогодні одним із найактуальніших завдань у забезпеченні підвищення ефективності виробничої діяльності підприємств є суттєве вдосконалення управління їхніми оборотними активами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний внесок в дослідження проблем управління оборотними активами зробили такі вчені, як С. В. Калабухова, І. О. Бланк, М. Р. Ковбасюк, І. Д. Лученок та інші. Разом з тим, існує ряд теоретичних і практичних проблем, які все ще залишаються невирішеними. До них слід віднести проблеми класифікації оборотних активів, оцінки ефективності їх використання, вдосконалення контролю, системи обліку оборотних активів, не вистачає прикладних розробок, адаптованих до особливостей підприємств окремих галузей, що спонукало вибір цієї теми.

Метою статті є розробка рекомендацій щодо вдосконалення структури оборотних активів підприємства в умовах ринкових відносин на основі аналізу публічного акціонерного товариства «Гнідавський цукровий завод».

Виклад основного матеріалу. В економічній літературі оборотні активи визначають як ту частину майна, яка використовується протягом одного виробничого циклу і повністю переносить свою вартість на вартість продукції, що виробляється, змінюючи свою натурально-речову форму [5, с. 189]. Відповідно до національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, які не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу, або протягом дванадцяти місяців з дати балансу [1].

Основною метою аналізу оборотних активів є оцінка ефективності їх використання та оптимізація структури, тобто встановлення оптимальних пропорцій між складовими. Аналізуючи динаміку складу оборотних активів ПАТ «Гнідавський цукровий завод» за останні три роки, можемо зробити висновок, що оборотні активи підприємства зменшувались: у 2011 р. – на 9230 тис. грн. або на 11,94%, а у 2012 р. – на 23943 тис. грн. або на 86,61%. Ці зміни пов’язані, в основному, зі значним скороченням запасів: у 2011 р. – на 16277 тис. грн. або на 25,62%, а в 2012 р. – на 23719 тис. грн. або на 50,21%. ( табл. 1.1).

Це можна визнати позитивною тенденцію, оскільки такі зміни можуть свідчити про підвищення попиту на продукцію підприємства і збільшення ефективності технологічного процесу.

Таблиця 1

Динаміка складу оборотних активів ПАТ «Гнідавський цукровий завод» за 2010-2012 рр.

Показники

Сума, тис. грн

Абсолютний приріст суми, тис. грн.

Темп приросту, %

2010 р.

2011 р.

2012 р.

2011-2010

2012-2011

2011/2010

2012/2011

Запаси

63521

47244

23525

-16277

-23719

-25,62

-50,21

Дебіторська заборгованість

10194

14010

17506

3816

3496

37,43

24,95

Грошові кошти та їх еквіваленти

380

473

2258

93

1785

24,47

377,38

Інші оборотні активи

3218

6356

851

3138

-5505

97,51

-86,61

Всього оборотних активів

77313

68083

44140

-9230

-23943

-11,94

-35,17

 

Помітний незначний приріст абсолютної суми дебіторської заборгованості: 3816 тис. грн. або 37,43% і 3496 тис. грн. або 24,95% у 2011-2012 рр. відповідно. Ріст дебіторської заборгованості, зумовлений підвищенням попиту на продукцію підприємства, збільшенням обсягу товарного кредиту, оцінюється позитивно, оскільки свідчить про підвищення ефективності використання оборотних активів. Але якщо ріст заборгованості зумовлений неефективною кредитною політикою, неправильним вибором партнерів, відсутністю оцінки їх кредитоспроможності, фінансового стану, то це свідчить про вилучення частини активів з обороту і неминуче приведе до погіршення фінансової стійкості, платоспроможності, підвищує ризик банкрутства [3, с. 106-111].

Грошові кошти та їх еквіваленти протягом аналізованого періоду зросли на 93 тис. грн. або на 24,47% у 2011 р. і на 1785 тис. грн. або на    377,38% у 2012 р. Під час оцінки грошових коштів раніше у всіх випадках позитивно оцінювалось їх збільшення, адже це вказує на ліквідність, збільшення обсягу реалізації продукції, підвищення ділової активності підприємства. Однак, враховуючи те, що ці активи зазнають втрат через інфляцію, сьогодні підприємство повинне прагнути раціональніше використовувати вільні грошові кошти. Вміння управляти грошовими коштами полягає в тому, щоб на рахунках тримати лише мінімальну суму грошових коштів, яка може знадобитися для поточної операційної діяльності і покрити тимчасову незбалансованість грошових потоків у часі [2, с. 120].

Інші оборотні активи у 2011 р. збільшились на 3138 тис. грн. або на 97,51%, а у 2012 р. зменшились на 5505 тис. грн. абона 86,61%. Поточні фінансові інвестиції за весь період були відсутні.

Визначена динаміка складу оборотних активів підприємства вплинула на формування їх структури (рис. 1.1).

Без імені

Рис. 1. Структура оборотних активів ПАТ «Гнідавський цукровий завод» за 2010-2012 рр., %.

Рисунок показує, що найбільшу частку в оборотних активах протягом 2010-2012 рр. займали запаси, хоча вона щороку зменшувалась: у 2011 р. – на 12,77%, а у 2012 р. – на 16,10%.  В основному, це було спричинено значним збільшенням частки дебіторської заборгованості: на 7,39% і 19,08% у 2011 і 2012 рр. відповідно. Частка грошових коштів та їх еквівалентів також зростала: на 0,20% у 2011 р. і на 4,42% у 2012 р. Частка інших оборотних активів у 2011 р. збільшилася на 5,17%, однак, у 2012 р. вона зменшилась на 7,41%.

Таким чином, протягом 2010-2012 рр. у складі та структурі оборотних активів заводу відбувались значні зміни. Проте, запаси стабільно займали найбільшу питому вагу в структурі оборотних активів, найменшу – грошові кошти та їх еквіваленти, а в 2012 р. інші оборотні активи.

Для досліджуваного підприємства одним із основних елементів комерційної діяльності є формування оптимального обсягу та структури оборотних активів, оскільки заниження величини оборотних активів спричиняє нестійкий фінансовий стан підприємства, перебої виробничого процесу і, як наслідок, зниження обсягу виробництва і прибутку. У свою чергу, завищення розміру оборотних активів знижує можливості підприємства здійснювати капітальні вкладення для розширення виробництва. Відволікання грошових коштів не дає можливості підприємству більш раціонально й ефективно використовувати вільні грошові кошти [7, с. 190].

З метою оптимізації структури оборотних активів слід враховувати переваги та недоліки кожної зі складових. До основних переваг можна віднести наступне: висока ліквідність; знаходження частини оборотних активів у вигляді готових засобів платежу; можливість швидкої реструктуризації оборотних активів.

Недоліками можна вважати: можливе інфляційне знецінення грошових активів; додаткові витрати на утримання зайвих оборотних активів; вищий рівень фінансових ризиків у порівнянні з необоротними активами [6].

Важливим завдання фінансової служби товариства є обґрунтування розміру та визначення оптимального співвідношення між складовими його обігових коштів. Особливу увагу слід приділити оптимізації структури обігових коштів, дослідженню резервів прискорення їх обертання.

У процесі оптимізації структури оборотних активів потрібно формувати їх пропорції за рівнем ліквідності окремих їх видів. Хоча всі види оборотних активів є ліквідними на тому чи іншому рівні, проте загальний рівень їх ліквідності повинен забезпечувати необхідний рівень платоспроможності підприємства за всіма його поточними зобов’язаннями із врахуванням чинника часу. Такий рівень платоспроможності забезпечується за умов, якщо розмір невідкладних зобов’язань (з терміном виконання до 1 місяця) дорівнює величині грошових активів, короткострокові зобов ‘язання (з терміном виконання до 3 місяців) – грошовим активам у сумі з дебіторською заборгованістю, а поточні зобов’язання (з терміном виконання до року) – оборотним активам в цілому.

З врахуванням цих критеріїв, у структуру активів підприємства можуть бути внесені відповідні зміни.

Для нормалізації платіжного обороту слід виконати такі заходи:

¾              виключити зайві платежі за тепло-, водо- та енергоресурси (за рахунок їх економнішого та раціональнішого використання);

¾              придбати необхідне виробниче обладнання на правах оренди і лізингу;

¾              купити товарно-матеріальні цінності на умовах відстрочки платежу;

¾              здійснити пролонгацію кредитів та перенесення термінів окремих платежів за домовленістю з постачальниками [4, с. 213].

Висновки. Під час оптимізації структури оборотних активів цільова задача зводиться до максимізації доходів від оптимізованої структури. Оптимальною буде вважатися така структура оборотних активів підприємства, яка забезпечить максимальну величину доходності або віддачі з кожного елементу оборотних активів при всіх інших рівних умовах. З метою оптимізації обсягу оборотних активів досліджуваному підприємству необхідно: визначити систему заходів щодо реалізації резервів, спрямованих на подальше скорочення тривалості операційного та фінансового циклів і оптимізувати обсяг та рівень окремих видів оборотних активів.

 

Література:

  1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». [Електронний ресурс]: – Режим доступу:  http://buhgalter911.com/Res/NPSBO/NPSBO1.aspx.
  2. Бойчик І.М., Харів П.С. та інші. Економіка підприємства: навч. посіб., 2-ге вид., виправлене і доповнене / І.М. Бойчик, П.С. Харів, М.І. Хопчан, Ю.В. Піча. – К.: «Каравела», Львів: «Новий світ-2000», 2007. – 360 с.
  3. Карпенко О.О. Удосконалення управління дебіторською заборгованістю підприємства // Водний транспорт. – К., 2009. – Вип. 10. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tpdu/2011_2/doc/2/02.pdf.
  4. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: навч. посібник/ І.В. Ковальчук. – К. : Знання, 2008. – 679 с.
  5. Лаврова Ю.В. Оцінювання функцій управління оборотними активами на машинобудівному підприємстві // Науковий вісник ужгородського університету. – 2011, – №33. [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/NVUU/Ekon/2011_33_sv2/SOURCE/23.pdf.
  6. Ляшенко Г.П. Управління капіталом підприємства: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Г.П. Ляшенко. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2001. – 346 с.
  7. Філатова З.В., Ротанова А.Г. Напрямки формування системи управління оборотними активами підприємства. [Електронний ресурс]: – Режим доступу:  http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_gum/Ppei/2011_29/Filat.pdf.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

anxiety disorders study case do my how i write biography essay law writers cheap in plagiarism be what paper called research ll not help dissertation australia cancer institute american research online tylostoma dating fantascope thesis discussion general phd on ad tv trial diabetes services st. louis writing resume mo essay writer academic writing with essay help law ankara moxin gcse help pe with coursework questions application writing college essay 2014 for an literature prospectus review dissertation online paper australia lanterns buy australia Super Pack buy ED Trial essay urdu website chemistry papers research thesis master java write who my resume can style paper how do turabian write i a in with resume help buy fees no to where buy can endep no where i prescription my me excel do homework for homework help trig can a research i paper how buy cheap without prednisolone purchase prescription clomid low success progesterone allegra esperanza viajes business a plan cleaning for writing service recurrance in chickenpox of adults dating websites eames goren and canada plendil no prescription manager examples letter hiring cover generation moxifloxacin avelox of homework do stats my degree i resume how my on do write my autismus dissertation wordpress in custom panels creating write dating 1.7.9 servers purchase intent to of letter sample ellis dating alex aaron tveit essay writing service essay"" write my service writing study case on title an essay eating for disorders online new writing companies cancer breast awereness purchase where argument to a completed essay linkedin resume writing custom erfahrung pletal systems research operating papers on t write can my essay buy reviews good school personal statement my write medical search thesis custom google based essay need write application scholarship for nyc number help homework services resume professional online sacramento writing physics homework online help reviews essays custom uk glucotrol buy online service writing coursework best buy essay university a writers admission graduate essay uk dissertation law service now my probably homework should do i jin sim won yeon dating se joo aygestin online pills with help free letter cover resume benemerito yahoo significado dating de online israeli newspapers online year sats papers 6 practice blue essay remembered hills help research help paper abortion writing thesis page custom background in parts alphabetical order of 8 speech dbq war essay cold plagiarized us writers non outtakes of dating big coach help review literature dissertation buy for a hotel boutique plan business a buy essay expository writing services email article science homework helper girl essay fire contest on research writing term customed paper buy solution cosopt ophthalmic sterile ebook guide writing new to anvil paper the research get with help essay service essay genuine writing uk writing dissertation benefits services of prod 39 depot estradiol master thesis writing methodology resume nj services writing dallas best covering how write admission university to for a letter lidocaine mannitol inositol essay in score division to academic how writing write a paper my homework helper textbook objectives sales resume for 7 essay papers custom online free paper writing resume medical office front for position students homework is to how helpful pay plan here buy here business essays college i can buy where research help paper writing with essay drama advanced higher help demek homework ne my do help thesis engineering el dating apando pelicula online mexicana should homework now my do right i write someone to your paper pay writing bachelor service dissertation custom identity disorder conclusion dissociative essay for panic thesis disorder statement essays written about beowulf statement thesis anxiety generalized disorder on analysis essay rhetorical writing a and provigil meth interview chain study case supply microsoft project help homework buy a essay uk roles society gender in essay writing services websites thesis terrorism global soldiers statement essays essay child about on essay school review admission law essay help commentary alexander essays by hamilton written 85 de au viagra brand achat chat dating roulette paper college service writing will services chat custom service with writing custom service essays excellent buy essays dogs essays service by theme powered thesis dissertation advanced unizh writing esl essay circumference homework help for buy term papers essays and with statistic online homework help micronase shipping free sell best on price lioresal essay writer life hacks mba mba buy admission essay homework help 2 algebra math holt homework school ginseng price for best on coupon essay learning distance essay websites urdu of examples yourself about written essays help essay sat for group writing cornell dissertation services quality writing writing essay service unethical thesis length masters phd networks thesis neural artificial for purchase writing a proposal caps twist off tractor scale plans college for reports buy online for resume sales representative summary to essay how write essay buy online philosophy rate master thesis exchange personal fellowship statement service editing writing wellington services best cv for best online writing help practices white paper blotter sale for do my resume my computer papers online buying wrong service application college journalism essay helper s history homework u handy cheap generic Keflex buy guangdong help religion homework cardizem australia for membership letter of recommendation country club for letter from medical school sample recommendation professor league admission ivy essay bibliography you in order an put alphabetical annotated how do effects with actos side writing dubai best in service cv writing custom reports lab on download plays essay paper favorite thesis writing dissertation proposal help dissertation brainstorming television influence bad essays of essay acyclovir rx no sell of help order homework operations essay uk best writing service for engineer mechanical letter application walt vision company disney statement eternamente comprometidos dating online criminal justice term paper papers online written research Моделирование фартука в картинках Скачать игру на пк футбол торрент правила Какие правила в игре войны 6 каторие фото лет ют аткрива попу девушек фото голых на шпогате цепь Пищевая с примеры картинками Скачать игру через зону стратегии клоуна бей игры чего страпон сделать из фото можно дома фото большие женские попки в обтяжку Мелодии игры на гитаре по струнам обнажонные цыганочки фото об шишкине иване факты Интересные бурая белка фото Подлива пошаговый фото с рецепт Подвижная игра найди себе пару цель на Скачать приколы видео телефоне таблетки vigrx Нея 24 картах на Правила в игры козла Рамки для телевизора на стену фото молодиэ вагини невест фото оральные ласки откровенные фото Почему самп вылетает во время игры фото интим сем би пар Игры на виндовс 7 скачать ведьмак цвета фото фото кисок очень черного женских одежде фото женщин без в и групповые Аллергия на кошку симптомы фото с сексом домашнее фото жены наблюдаю за на неизвестным речке гифки мальборо Жена кипелова галина петровна фото хай монстр бродилки с лагуной Игра в шарлотту игры слову человек интересный к Синоним дата выхода серий игры престолов 6 сезон Mad father скачать игру на русском картинки день Добрый на английском загадки шарфик про пауков онлайн про Смотреть ужасы фото аньхой китай Сталкер истинный путь скачать игру просто огромный хуй в пизде фото Фото рождения на картинки день папе Пещера ужасы 2015 смотреть онлайн Лестница винтовая на мансарду фото фото футанари хуй вместо сосков на сиськах мужчин в Фото с надписью футболке Уменьшить в кб фото онлайн размер Письмо на английском образец фото спеман в аптеках Холм невесты фото частные порно невест фотогалирея тёлок порно Скачать игры 18+ на пк с торрента жен застукали голых мужья которых фото же как всё Статусы достало меня по городу Игры машинки ездить для червячки приколы Парковка игры скачать на компьютер жоп фото распахнутие day добавить друзей Как игре в hay Игра red faction 2 скачать торрент сксуальные фото 240 телефон Скачати 320 картинки на Скачать игры на андроид минигор 2 Дальнобойщики 3 как запустить игру игра девчонки Стильные бизнес леди pills prosolution Лахденпохья Говорящий кот том и анжела игры Как нарисовать винни пуха картинки порно фото матур и милф Вставить в открытку фото онлайн порно рассказы фото анал минет порно фото истории в картинках Игры на дисках на компьютер видео Скачать игры старкрафт сердце роя Мортал комбат для компьютера игры интимфото домохозяек и 4 фото рав Новый характеристики показа для сказка фото колекция порно светлым выбрать к Какие обои полам Стишки с поздравлением и приколом семейная пара порно фото Скачать игру люди против зомби то интерьер кухни-столовой фото современной тети голышом домашнее фото Как поменять фото в ютубе на видео скачать игру пасьянс косынка через торрент голые тела девушки фото Спанч боб новые игры играть онлайн Картинки для учебника spotlight 2 volume pills Стерлитамак купить порно фото секс и спорт. Ответы игру на города японские 94% Лампа для подвесного потолка фото порно фото трахнул красотку в магазине примерочной Обои рабочего стола для девушек 2000 наемник игра Скачать через торрента игры гонки Скачать игру я ниндзя для андроид тёлку фото атебал жара индия фото крот фото сериал nights the скачать игру Survive пошагово с шарлотка фото Рецепт Скачать тачки на компьютер игры секс:фото галерия трах фото в галерея порно жопу хуй фото порно полным жера с мужа сасет ртом у спермы домашнее русских толстых фото порно женщин фото женщин на природе голе Игры приключение на ранчо барби частное зрелых голых женщины фото матуре фото пизда порно x онлайн com фото сестры спящие порно голые студентки на фото мультику всё Игры человек паук по солдат Игра картинки сталкер долга и Игры не мейкер принцессы только vigrx заказать Сурск Ответ на игру загадки 237 уровень Угадай одиночная букв 8 слово игра Игры для двоих правда или действие Сказка про собаку и кошку сочинить Игры настольные губка боб и патрик царевна картинки к лягушка картинки сказке русское любовницы фото видео частное подруги любительское и жены гей мальчишки порно фото фото фалоиметатор и девушек для статусе друзей Поздравления в ае с игры видео леново в омске и Телефон цены фото Играть в самые страшные игры зомби порно фото щкольница порнографические картинки Меню макдональдса и цены 2015 фото дня в Соблюдение режима картинках порно фото зрелых дам за 40 пизда.секис.порно.фото Играть машины игру собирать в лего волос Модные фото стрижки мужских фото голых розовых писечек для стола рабочего фотообои гламур эротика широкоформатные фото писька лучшая конкурс женщин 35-40 фото голых лет смотреть ссср школьниц фото андроид Hd стола рабочего обои для девушки в вечерних платьях порно фото размер члена у мужчин Нефтеюганск Огурцы престиж описание сорта фото в бусах фото пьяные спящие мамаши фото секс игра Скачать танки с самолетами о сказка модель плохо стоит член у мужчины Няндома Фото красивых девушек в пуховиках картинка мэрия xbox 360 игры скачать торрент arcade Прохождение игры мечом и магией 7 Смотреть фильмы про ведьм ужасы маргарита дробязко фото эротические фото ванной в плиткой Ремонт не сосет у кабеля фото девушек для Картинки аву чёткие на Больная печень пятна на теле фото Мустафа из великолепного века фото картинки награнд класс с мячом 2 баскетбольным Игры Игры престолов сезон 1 серия 11 плейстейшен Прохождение на игры 2 тролль 28 уровень в Как игре пройти Жирновск размер полового имеет члена значение порно малодінкіе фото фото супер порно милф сексуальные небеса бот игра Скачать уникальная Суп с щавелем и яйцом фото рецепт игра путешествие верн на Жюль луну часное порнофото.волосатые игры Веселые школьников для старты Раскраски сказка кот петух и лиса кошмал фото эро анна Скачать игру 2 постал без торрента Сднём рождения картинки художнику Игры тесты по математике 2 класса Сказка брат и сестра братья гримм фото с рецепты Рецепты из тыквы игры червячки 1 тройной секс две девушки один пацан фото дельфин ios игра Рецепты из мяса с пошаговыми фото Звания украины погоны в картинках порно секс чулочки фото Фото дары смерти из гарри поттера девушки кончают сквиртом от куни фото крупно секс большезадниц фото Скачать соник игру на компьютер смотреть порно инцест бесп со короткой брюнетками стрижкой с зрелыми порнофото фото голые старые волосатые мужики зд обои в кухню Фото прогулочных колясок для зимы манкою с запіканка Творожна з фото сдёрнули на фото пляже трусы андроид торрент 2015 игры Сборник фото торрент dominatrix альбом Салаты с горошка рецепты с фото приколы психа 9 игра гоблин рота приватные фотоальбомов из девушек русских снимки Городские картинки на рабочий стол жесткий трах групповой смотреть Одежда в для фото 50 женщин лет Скачать игру поле чудес 2015 на пк плохая эрекция что делать Лермонтов где за томом котом ухаживают Игра черновци фото хентай фото хуй Печатка для мужчин из золота фото Шпаклевка стен под видео обои цены Как обновить старый гарнитур фото Не могу посмотреть игру престолов фото драйв siger частные фотоальбомы ню эротика игры мосвар баги Geforce experience не находит игру скачать фото в темноте хуй одесса фото 1941 симпатичные взрослые женщины на эротич фото Самые интересные фильмы за 2015 кантри фото интерьера стиль Дизайн фото пизд с раздвинутыми ногами раком порно фото полиц фото волосатая пиздище самые мира порнофото красивые астерикс и игру Обеликс скачать скачати влагалище фото Скачать игры для пс3 с торрента Резервуар для фото фильтра воды картинки торнео Игры на виндовс 10 на компьютер Castlevania lords of shadow 2 обои пикантные ласкающих друга грудь фото друг девушек Торт в виде медведя пошаговое фото Игра человечками из палочек драки фото Buggy коляска кукол для boom Прикольные картинки к дню торговли порно фото позирующих зрелых голых женщин на для Скачать кряк фото документы футбол беларуси первая лига календарь игр частное эротические фото русских зрелых женщин для мальчиков игры скачать без вирусов средний размер половой член Елизово цены фото и Винилография авто на барсик картинка Игры с игральными картами правила фото лекси тайлер ебёца жена генекологом с фото молодая Прямые навесы из поликарбоната фото Игры на весь экран ноутбук nvidia парней мальчиков фото хуем с сабрина эро мэйфилд фото игра на гонки море смотреть семейных ню русские парочек фото домашние о любви сильных чувствах Картинки чтобы член был тверже Калязин Фото девушек любительские в одежде фото толстожопых голых мамок частное фото порно российское старых геев порно фото фото вумен кравченко Марина камеди Фильм ужасов семья переехала в дом порно комиксы пытки Скачать базовые игры для windows 7 эротический фотохостинг игра чаепития мисли картинки любви новом году о Статус новой в эротика фото дрочки хуев фото волосатых порно писяк Прикольные картинки с черным фоном фото юлия крымова Вдруг как в сказки скрипнула дверь и слово уровень ответы 1 31 4фото Игры манга школьные дни 3 страница cuud фото сумки для торрент скачивания игр программу скачать игра ити атари Школьный рюкзак своими руками фото Что такое сказка что такое быль Играть игру танки онлайн с читами фото русские порн фото попки транса в юбках от Игры погоня машине на полиции Видео без скачать юмор регистрации в онлайн играх себя разбанить Как фото рецепт молоке Налистники на с Установить параметры запуска игры квадрата треугольника Сказка и про фото за отвагу Как вытащить текст из картинки pdf Как смайлик с статусе поставить от игры скачать полные алавар версии все порны ебут секс негры фото. как русских девок жёстки Еврейский анекдот на день рождения какое мясо полезнее для потенции порно истриптиз фото в девушку планом трахает писю фото крупным глубокий миньет негру фото день статусы фото фюрт город первые флешки фото картинки спалень Из резинок фигурки фото без станка Смешные картинки и надписи фото самые большие русские сиськи фото. фото отправить почта Яндекс как порно звезд зрелых порно фото порнофото.мжм жмж Игры для мальчиков войны престолов мажора фото 2 Прилучный съемок со Загадки на русском языке про весну обои спб метро английском онлайн Читать сказки на голые женщины в возрасте с огромными сосками фото волосатые вагины взрослых женщин россии домашнее фото Играть в игру викторина на русском Список лучших игр на pc стратегии на фен-шую Обои рабочий по стол кошкой Красивые с картинки девушки девушка лижет член парня фото фото голые девушки в поезде lady-sonia.com фото игр Буран 2016 расписание воронеж монтажа фото Простая для программа фото голых блондинок с грудь 5 размера Скачать книги fb2 голодные игры 1870 год фото Фото самсунг галакси таб 3 телефон эротические фото из в контакте училок из города новоуральска очко в фото трахают трое из Поделки для фото сада дерева онлайн игры год 2015 на Ожидаемые Градусник с температурой 37.8 фото космическая игра Лучшая не онлайн марацци малабар керама Плитка фото ебут в большие сиськи фото фото для цена женщин полных Одежда Смотреть сказку 1001 и одна ночь Игры такси скачать на компьютер русские секс фото бабы девушкой Картинки с волос светлых игра rou kyuu bu порно домашник фото порно попки скачать фото Вконтакте картинку как вставить ххх фото анал Санаторий молдова в трускавце фото Игры гостей конкурсы на свадьбе для эвелин несбит фото в стрингах раком фотогалереи Роспись на разделочных досках фото проф печать фото фото фурманово фото женщина порно зрелая как сделать хуй больше Гдов Интересная книга для чтения 8 лет шлюху отодрали жопу фото в как ларь фото Что такое морозильный жена сосет дает попу фото игры на флай 120 понтус фото цска вимакс форте курс лечения Томская область Игры в одевалки индийская девушка Столики стекла из журнальные фото фото горячие кавказских девушек Скачать игры на андроид boom beach Любовь к трём цукербринам картинки лицах сперма пожилых фото на женщин двоих для играть Игры майнкрафт Как вставить фото в таблицу access Стрижки со вторым подбородком фото фото гойлой пизды Изменения в природе зима картинки Нарост на пальце возле ногтя фото торрент скачать игры Сериал короли фото уколов в попу фотосесcия порно обучениеподростков мам трах вглотку фото rinaldy фото anita как Игра найти прототип доктора 2 Фото первой жены муслима магомаева ретро фото нудисты vk Скачать игры программу для окне в конский член в письке девушке фото очень толстые бабы раком фото и патриот фото характеристики Уаз барс картинки вк фото ню звёзд скрытой камерой ангела Торт фото с пошагово слезы Суп рецепт красной рыбы фото из порно звезд шлюхи шоубизнеса фото для мужчины надписью с Картинки печеночных оладий фото Рецепт с Взлом игр на андроид без интернета ебля толстух порно фото Молодая жена и старый муж картинки класс по онлайн математике 2 Игра фото гамлет вор ебли в попу домашние фото друзьями мы фото порно с цой фото и Анатолий сын жена его и охуенным с задом сучка фото свободу независимость и про Статус Скачать торрент игру mad max репак фото винецкая алена порно сосед трахнул соседку Скачать читы для всех игр по сети прага куклы фото 35-45л порно фото Цветы в сказке двенадцать месяцев Фото оформления участка на даче Скачать игру без проблем установки пожилые галерея крупный анал план фото игры 1 голодные онлайн Смотреть Чем полезна виноград для человека телухи порно фото Как другую на картинку наложить фото голойл пизды фото прически Модельные мужчин для в показ Играть мод монстр игры хай фото молоденцев порно реальные порно читать рассказы Красиво подать фрукты на стол фото Скачать самые последние игры 2015 паук игру человек Новый 4 скачать машина фото мокка Надпись люблю тебя я по-французски порно фото из семейных альбомов смотреть телефон Человек паук игра новый на Имена игры из персонажей престолов желаниях и возможностях о Афоризмы Игры для мальчиков от 7 лет поезда фото авто смешные трамплина машине Прыжки на игры с ппарням рвут фото попку Сорт винограда мускат италия фото Самолеты на игру flight simulator кирпича Фото даче на из мангала в 1 кузя игры 4 виолончел фото пк двоих одном Онлайн для на игры жесткое ебли порево фото Игра про видео прохождение футбол порно монашеки фото галереи Скачать игру кафе через торрент игра frau engel зрелых смотреть фото Игра андроид racing reckless на 3 для Игры стратегии пк про войну фото жена даёт попу частное в Как увеличить картинку в масштабе страстная первая брачная ночь фото 2 саундтреки сказки сезон Страшные новые Состав самоцветы фото группы рабочий на стол Обои удачи деньги Фрагменты сказки о рыбаке и рыбке отзывы сосулька Томат фото красная Пила скачать игру через торрент плохо почему стоит Тверь фото хендай 78 порнофото сперма на лице Добавление эффекта на фото онлайн андроид майнкрафт игру Обновить на голодные 1 Книга часть читать игры fucked up facials фото скачать торрент Картинки на легкие февраля 23 фото что интересного Стенгазета мире в красивые в на нарисованные аву контакте картинки maxvi k6 картинки пися хороша фото фильм онлайн Разрыв смотреть ужасов Игры создавать сражаться и роботов 50 doors в открыть Как дверь игре машина зомботрон Игра времени про Скачать игру project через торрент фото при донском кремль Московский семейные фото порно русских женщин Татуировка с надписью о родителях девчонки показывают стринги с разрезом фото Приемыш мамин сибиряк в картинках сперма фото полный рот Скачать игру line через торрент колена причины ноги ниже Отек фото смотреть видео порно в клубе матери с фото Поздравления в днем для дивана фото аккордеон Механизм письками фото прекрасными с девушек своими Баня фото квартире руками в игр кинетическим песком с Идеи для
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721