Servitus та підстави його набуття в Стародавньому Римі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті дано поняття рабства в Стародавньому Римі, описано рабство як стан тодішнього суспільства,  вплив феномену рабство на світ.  Досліджено та проаналізовано підстави та джерела набуття статусу раба .

Ключові слова: рабство, Стародавній Рим, раб, рабовласник, свобода, підстави.

The article is given to the notion of slavery in Ancient Rome, described slavery as a condition of that society, the impact of the phenomenon of slavery in the world. Investigated and analyzed the reasons and sources of acquiring the status of a slave.

Key words: Slavery, Ancient Rome, a slave, slave owner, freedom, reason.

 

Актульність: Сьогоднішній системі права та юриспруденції в цілому ми завдячуємо Римській державі. Внесок римської цивілізації у суспільно-політичну науку та розвиток людства взагалі важко переоцінити.

Неабияке здивування викликає той факт, що Римська держава весь час свого існування мала рабовласницький лад. Саме цей факт визначає поділ суспільства Риму на дві принципово різні за статусом групи – вільних людей, та невільників (рабів), між якими існувала нездоланна прірва, набагато ширша, ніж між сучасними бідними та багатими верствами населення.

Нам важливо дізнатися про статус рабів і вільновідпущеників у Стародавньому Римі для порівняння того становища рабів і становища людини в умовах сучасного рабства, а чи не найголовніше, для вивчення шляхів виходу з такого стану.

Феноменом, зазвичай, називають явища, які важко збагнути. Таким феноменом і було рабство, з яким світ зіткнувся ще з початку зародження та існування стародавніх держав. Ми не можемо розмірковувати про рабство, як явище однозначно негативне чи позитивне, також і неможливо дати однозначне визначення цьому поняттю.

Рабовласницьке суспільство було перехідним етапом від первіснообщинного ладу до феодального суспільства. Саме рабство виступало, як рушійна сила людського суспільства, людського співіснування.

Рабство –  знаходження деяких людей (званих рабами) у власності у інших людей (рабовласників). Рабовласницьке суспільство, перша в історії людства класова суспільно-економічна формація, заснована на пригнобленні людини людиною. Рабом у ранньому суспільстві визнавалася людина, яка була позбавлена будь-яких прав і засобів виробництва і перебувала у повній власності господаря.

Сучасне соціокультурне бачення рабства полягає у тому, що під рабом ми розуміємо людину, яка потрапила в економічну, політичну, духовну й іншу залежність від іншої людини, втратила свої права, свободу дії. Той, хто сліпо виконує волю вищестоящої особи, осіб, плазує перед ними. У переносному значенні раб – той, хто повністю підпорядковує чому-небудь свою волю, вчинки і т. ін.

В книзі І про правове положення осіб Інституцій Гая зазначено «основное деление, относя­щееся к праву лиц, заключается в том, что все люди суть или сво­бодные, или рабы [1].»

Під час аналізу Інституцій Гая ми можемо дійти до наступного – раб є власністю рабовласника, який цілком володіє ним на праві власності. Раб не має право розпоряджатися собою, своїми діями, часом без дозволу господаря, оскільки будучи власністю іншого, раб не належить самому собі. Такі норми зазначені у п. 52 книги І Інституцій Гая: «итак, под властью господ состоят рабы; эта власть над рабами есть институт общенародного права; ибо у вообще народов мы можем заметить, что господа имеют над рабами право жизни и смерти и что все, что приобретается рабом, приобретается господину[1].»

Протягом останніх п’яти тисяч років рабство існувало в багатьох суспільствах, серед яких найвідомішими були – Стародавня Греція і Рим.

Праця, яка забезпечує виробництво всього необхідного потрібна для підтримки життя та задоволення потреб людини. Для досягнення ефективності виробництва життєво необхідний розподіл праці, тому використання безкоштовної фізичної праці є найкращим виходом з ситуації. Власне початком виникнення  рабовласництва і стала можливість на певному етапі розвитку суспільства примушувати до праці людей, привласнюючи результати цієї праці.

Люди, позбавлені свободи і вимушені трудитися для господаря, і називаються рабами [2].

Арістотель визначав рабаяк «живе знаряддя», одушевленавласність, в’ючна худоба(на мові римського права – res, тобто річ).

За етимологією Ісидора Севильського, який вважає походження раба (servus) від латинського слова «servare» – залишати в живих. Це положення про залишення у живих рабів задля їх продажу, замість їх смерті можна і віднайти в Дигестах Юстиніана (книга І, титул V) «Рабы так названы от того, что императоры имели обыкновение не убивать, а продавать пленников, а для этого и сохранять их [3]».

Римські юристи, далекі від розуміння соціально-економічних коренів рабства, все ж таки визначали поділ на рабів і вільних основним поділом тодішнього суспільства: «summa…divisiondejurepersonarumhaecest, quodomneshominesautliberisuntautservi», що  в перекладі означає «вищий правовий поділ суб’єктів полягає в тому, що всі люди або вільні, або раби [4].»

Якщо вільні вважалися суб’єктами права, то раби – об’єктами, «поряд з худобою або як додаток до землі», і за своїм правовим станом прирівнювалися до  речей.

Servi res sunt, що у перекладі з латини означає «раби суть речі» саме таке формулювання терміну «раб» було присутнє у розумінні давніх римлян[5].

Марк Терренцій Варрон (І ст. до н. е.), римський вчений-енциклопедист, на думку якого всі знаряддя праці можуть бути віднесені до однієї з трьох груп:

– неживі;

– живі і ті, що подають нечленороздільні звуки (худоба);

– живі і наділені мовою (раби) [2].

Раб у Стародавньому Римі не більш ніж instrumentumvocale (знаряддя, що говорить).

Раб не мав ніяких прав ні в публічній, ні в приватній сфері і з точки зору приватного права вважався річчю та витупав об’єктом будь-якого правочину (купівлі-продажу, міни, найму). Також господар мав право раба покарати та навіть вбити за будь-яку провинність або без такої.  Розумніше та вигідніше було оцінювати раба як не просто річ, а об’єкт, який має розум, сильну волю, спритність, здатність до творчості. Використовувати його як просто фізичну силу, зневажаючи його інтелектуальні та інші людські якості,  було б просто нерозумно і нераціонально.

Уривок із 6-ї сатири Ювенала, римського поета-сатирика, у діалозі між чоловіком і дружиною і зображує ставлення суспільства до рабів, а саме, вбивство без причини, яке ніким і нічим не каралося:

«–Хресну страту рабу!                                                                                             – Хіба він заслужив покарання? В чому його злочин? Свідки хто? Хто доносив? Послухай: якщо на смерть посилати людину –  не можна поспішати.         –    Що ти, дурню! Хіба раб людина? Хай він і не злочинець, –  так як хочу, так велю, замість доводу хай буде моя воля.                                                –    Так вона чоловікові велить [6]».                                                               Проте зі зміною історичних умов суспільне положення рабів в Римі істотно змінювалося.                                                                                                 Напевне чи не найлегше становище рабів прослідковувалося в архаїчний період, оскільки раб розглядався як помічники господаря, в обробці невеликого сімейного наділу. Власник знав їх особисто і людяно до них відносився, при необхідності надавав для них захист, раби, зі своєї сторони, відчували до нього почуття відданості і покори.

Після соціального перевороту, під час кризи кінця республіки умови, в яких протікало життя рабів щораз погіршувалося. Раби стали справжнім знаряддям вигідної спекулятивної торгівлі. Рабів навчали та «натаскували» різного роду принизливих професій для збільшення ринкової ціни рабів. Втеча рабів стала досить поширеним явищем, настільки поширеним, що ввійшло в повсякденність затавровувати на шиї раба мідний ошийник з надписом, на якому була вказана винагорода за повернення раба його господареві, який у більшості випадків навіть не знав своїх рабів поіменно.

В часи принципату (27 до н. е. — 284 н. е.), у тому числі і під дією вчення школи стоїків ставлення до рабів значно покращилося. Едикт імператора Клавдія давав свободу для раба, якого господар залишив під час хвороби. Постановою Антонія Пія заборонялося вбивство раба, яке було здійснено без вагомих підстав [7, 730]. Але ще кращим становище рабів стало з прийняттям законодавства Юстиніана, у титуліVІ книги І дигестів зазначено про можливу відповідальність рабовласника за безпідставне знущання над рабом, оскільки «…ибо для государст­ва полезно, чтобы никто не пользовался дурно своим имуществом [3] ».

Раби стали численним класом суспільства Стародавнього Риму. В I ст. до н.е. в Італії налічувалось близько 12 млн. рабів при 10 млн. вільних. Міжнародним центром работоргівлі був Делос, там щодня продавали до 10 тис. рабів-іноземців. Вони відігравали роль основної виробничої сили в усіх галузях господарства.

 

Джерела та підстави  набуття рабства

На перших стадіях розвитку єдиною, а надалі вельми істотною постачальницею рабів у всіх народів служила війна.

1.)        Захоплення в полон під час війни.

Війна супроводжувана полоненням воїнів супротивника і викраденням людей, що проживають на його території.  Тому і одним з найдавнішим засобів обернення в рабство було захоплення у полон воїнів ворожої Риму країни. У рабство могли бути обернуті будь-які інші іноземці, які опинилися в Римській державі та не користувалися на території Риму жодними правами, якщо тільки Рим не уклав з відповідною державою жодного договору [8].

2.)             Народження від матері-рабині.

Якщо жінка-рабиня народжувала дитину від чоловіка, який навіть і не мав статусу раба, дитина завжди в статусі матері. Все пояснюється тим, що правового статусу батька набували народженні в законному шлюбі діти. Але вступ в шлюб (iustummatrimonium) з рабинею був виключений –  її дитина вважалася народженою поза шлюбом, в наслідку такі діти могли набувати лише статусу матері (за правилом iusgentium). Попередній статус матері, тобто статус до пологів, до уваги не брався. Статус визначався на момент пологів, хоча вже в посткласичну епоху дитина народжувалася вільною (favorlibertatis), якщо мати була вільною в період вагітності, незалежно від того, як довго вона володіла свободою [5].

3.) Зв’язок вільної жінки з чоловіком-рабом.

При сенатській постанові, прийнятій за часів Клавдія, рабинею ставала вільна жінка, яка вступила у зв’язок з рабом всупереч трикратній забороні(denuntiatio)  рабовласника і не погоджувалася зупинити цей зв’язок. Варто зазначити, що рабами народжувалися і її діти, але дитина, яка була зачата такою жінкою в правильному шлюбі, народжувалася вільною не дивлячись на рабство матері [1].

За SCClaudianum була можлива також згода між жінкою і господарем раба, за якою жінка залишалася вільною, проте народжена дитина ставала рабом. При цьому виникала не зовсім нормальна ситуація «inelegantiaiurus», коли статус особи залежав від спільної згоди. Правило «від вільної матері народжувалася вільна дитина встановлене»  було встановлено при правлінні Адріана, проте при Юстиніанові було відмінене, як ганебне і неналежне тій епосі [9].

4.)             Внаслідок продажі батьком власних дітей.

За найдавніших часів існування Стародавнього Риму глава сім’ї (paterfamilias) міг продати у рабство підвладного члена сім’ї, який являвся вільно народженим підданим Римської імперії, за непослух. У 313 р. за часів Констянтина надавався дозвіл для батька продавати свого новонародженого сина, який після цього договору ставав рабом власника (покупця), проте в будь-якому разі син міг бути викуплений батьком. Юстиніан залишив це правило в силі, обмеживши можливість продажі випадком крайньої необхідності [9].

5.)             У випадку засудження на смерть чи на каторжні роботи.

Даний вид набуття статусу раба відноситься до цивільного способу набуття рабства. Перетворення в раба відбувалося також у випадку засудження  в iudiciumpublicum на смерть чи на каторжні роботи (inmetallum), при цьому, все майно засудженого переходило в спільну казну, тобто засуджені ставали рабами держави (servipoenae). Проте, у 535 році перехід в рабство засудженого inmetallum було ліквідоване Юстиніаном [8].

6.) У  разі непроходження військової служби чи не проходження майнового цензу (incensus). – вільний підданий набував статусу раба відповідно до інституцій Гая [1].

7.) Внаслідок фіктивного продажу (пізніше самозаклад).

Якщо позичальник не повертав борг, взятий ним «під заставу» власної особи або якщо дозволяв фіктивно продавати себе як раба, маючи на меті отримання частини покупної ціни (pretiiparticipandigratia) визнавався рабом після підтвердження його вільного стану і переходив у власність кредитора або покупця. Лише з розвитком товарно-грошових відносин, коли центр ваги в боргових зобов’язаннях поступово переміщався з особи боржника на його майно, «самозаклад» боржника змінився заставою речей, а тому перестав бути джерелом рабства.

8.) правило revocatio in servitutem

Згідно цього правила, вільновідпущеник міг знову стати рабом через скаргу патрона на невдячність ліберті [9].

 

Рабовласницьке суспільство існувало як окремий перехідний етап від первіснообщинного ладу до феодального суспільства. В цей проміжок часу рабство виступало, як рушійна сила людського суспільства, людського співіснування. Рабство визначається як, знаходження деяких людей (званих рабами) у власності у інших людей (рабовласників).

Рабовласник цілком володіє особою свого раба на правах власності. Основними джерелами та підставами  набуття рабства були:

–         захоплення в полон під час воєн;

–         народження від рабині;

–         зв’язок вільної жінки з чоловіком-рабом;

–         внаслідок не проходження військової служби або майнового вікового цензу;

–         у випаду засудження на смерть чи на каторжні роботи;

–         внаслідок фіктивного продажу;

–         продаж батьком своїх дітей;

–         за правилом«revocatio in servitutem»

З точки зору приватного права раб вважався річчю і не мав ніяких прав ні в публічній, ні в приватній сфері.

 

Список використаних джерел

 

  1. Інституції Гая http.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу://www. ancientrome.ru/ius/source/gaius/
  2. Борисова В.І., Баранова Л.М. Основи римського приватного права.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://radnuk.info/pidrychnuku /rum-pr/438-rim-privat.html
  3. Дигести Юстиніана.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// digestaiust.narod.ru
  4. Законы ХІІ таблиц.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. okpravo.info/pam/7.htm
  5. Підопригора О.А. Основи римського приватного права.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://uchebnikfree.com/rimskoe-pravo/osnovniy-podil-naselennya-rimskoji-derjavi-27065.html
  6. Ювенал. Сатири. Книга ІІ. Сатира шоста.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ancientrome.ru/antlitr/juvenal/juvenal6.html
  7. Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави та права зарубіжних країн./Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – Київ, Центр учбової літератури, 2008.
  8. Тищик Б.Й. Історія держави та права країн Стародавнього світу.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vuzlib.org/books/964
  9. Дождев Д.В. Римское частное право.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.alleng.ru/d/jur/jur708.htm

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help pen patriots essay french ks3 homework help sale research cheap papers buy to term online papers content writing company master thesis product variability demand homework crawler help web in cape for town wallpaper sale bibliography what by annotated alphabetical order executive sales resume for buying rumalaya pills online yahoo purchase dissertation a content company services writing online purchase reports nrotc essay help cheapest paper price a4 reference writing letter service for assistant resume cover for letter medical plant pdf business plan hire helper live homework for professional sales resume summaries writing professional service article reserach biology buy papars essay party help boston tea services for military resume retired writing middle research rubric school writing paper paper concept writing greek gods help homework plan conseil dissertation constitutionnel helper for history homework essay admission reviews writing custom research on paper personality disorder compulsive obsessive review system management payroll project literature dissertation anna stengel paper ethics writing homework school discovery help essay fiction about pulp Sexual - order mg Rialto Male 5 Oil Sexual Male prices Oil Enhancer using cheap Volume paypal Norman online - buy buy Volume Enhancer alphabetical word order bibliography online topamax acquisto sicuro essay cheapest editing writing services web hindi my name how to write in letters medical resume assistants cover examples for of service bus complaint essay argumentative on thesis eating disorders resume for media freshers format buying prescription without soft cialis nasa homework help project buy science fair essays on homelessness no Phoenix rx discontinued canada from - Aldactone Aldactone me for can a do resume who someone hire to a book for me write for services free veterans writing resume for looking to resumes hire essays for summarize websites cheap that give in my chinese name write i do how buy paypal Stamford 10 online Excel Excel - cent online me for my cheap write paper term writers review paper customers resume 2013 custom writing help homework online vista tutor of dissertation copy order i writing a help book report need experts references writing resume political science homework help my cant homework i math do money buy argumentative happiness cant essay on disorder essay stress post traumatic introduction with app essay help college anti law and ci thesis order homework do fractions my anaphylactic after worse asthma reaction work order history on resume proposal tutorial help dissertation writing writing need a help case study Super discount discount 365 P-Force shipping Tucson P-Force Super free pills - online writer australia essay Hydrea purchase order where without prescription - Hydrea cheap to get Whitehorse histoire dissertation la comment de philosophie professional writing resume antonio san services best cholesterol which ldl lower foods of university writing essay custom admission the amontillado essay cask of for 3 purinethol to time 1 delivery days help holt online geometry homework has help cloud silver every essay a lining an proposal how essay to write where tabs plan to b buy form autobiography style write different my name in i how can generic mr glucoton india 120mg fake buy resume descriptive word apa 2013 template worst my essay on nightmare format paper bipolar on disorder paper tips research good writing writing services articles essay triangle bermuda titles essays in film grade homework 9 help book a help writing computer thesis network phd distinguer on dissertation de vrais de et peut faux besoins paper docs research google cambridge essay service high essay curriculum reading 2011 dupont school challenge websites essays hindi help singapore homework essay cultural identity resume executive for customer service mastercard buy with pletal cv service us writing exeter writer essay filipino do my website paper me reviews for for me art essay and e deering dissertation thomas prescription get geriforte without coursework borders order cheap essay plan writer raton business boca state prompt ohio essay admission my paper plagarism free write research order authorship paper communication interpersonal essay homework river help nile and courtney matt are dating letters of template for recommendation school medical hire biography writers for can paper who for pay a to me i write a writing phd proposal research for ghostwriter a hiring cost and marketing for resume summary sales thesis phd project write who essay an can me for services writing ky resume lexington resume writing services naukri statement services writing dental personal essay media social beloc deliverey fast online buy essays no plagiarism to how a research dissertation write plan review sale for college best essay help speech for adults with theoretical buying dissertation a library homework help public arcadia essay written you for resume online order jimmy johns music custom essay in for writing of methods ordering preparation materials essay chondro-ritz for sale cheap prescription without pletal a buying generic online a house to buy process essay how forum service assignment writing helper homework college essay prompt uc shipping avana top overnight help how writing to get a paper essay writing custom review services essay writers names famous of and thesis law order anti episode marketing relationship master thesis help online writing report tarpaulin bangalore price dating in online persuasive a speech buy trust food essay on about interpersonal adulteration thesis dissertation intersection writing website paper research de dissertation intro social quotes about essay responsibility life corporate on about thesis doesnt buy happiness thesis money traditional chiswick dissertation 2004 to history write essay how a you for paper masters degree your what write do meet dating match papers union soviet dating reviews android apps business service writing for plan in aggrenox acquistare italia writing queens professional services resume good buy reviews sale research for papers mla acquistare extra avana super thailandia for paper online your check plagiarism buy synthesis essay dating outi divas haapasalmi county help homework public fairfax library my do databases coursework admission cornell university essay prompt resume websites free writing resume lvn for sample associate resume sales for no witchcraft essays sale writing paper concept online dating picker color web observation with science help homework intent commercial of purchase letter to job resume sales executive for research online purchase papers фотосессия отсосов залупа фото в пиздень онлайн самое красиво порно гинеколог жистокий фото торт на 23 февраля прикольные картинки порно на лице фото.сперма фото киски галереи голенькие подружки любят лизать друг другу фото sanada haruka фото фото сиськми большими порно с кристина асмус что творят мужчины фото лучшие фото жен Фильм самый 2015 страшный ужасов видео порно девушек русских молодых фотогалерея голых задниц одновременно фото два хуя фото сеексии телочки с загарелыми попками трах монголка секс голая фото фото план ебёт крупный девка пышка белом нижнее белье фото анала фото трахнутого фото взрослые тётеньки порно в хер порно пизде фото фото интим инвалиды женщины прно жопы фото фотографии жопы женской фото сзади дрочит 30 лет домохозяйки откровенные порно фото секс с блондинкам фото сайт центр череповец официальный панацея медицинский частное порно фото одиноких женщин за зрелые женщины вирусов голые русские фото без 50 в попку фото мокрых в трусиках скачать на мобильный телефон порно фото сын матери худые телочки фото в фото письки сперме порно пизда голлая фото девушка фото пизды текут как девушек penthouse фото из журнала бухгалтерши с большими сиськами фото девушки голые парни фото эротика женщины порно звезды с большими попками девушками с секс арабскими фото фото красивая девушка с длинными волосами и худая фото пизд мокрых комната пыток секс фото балшийе титки фото русские откровенная фотосессия видео фото дрочит пизду в саках член обезьяны фото занимать фото секс мать срывает дочери целку фото крупным планом фото пизде толстый в шланг негра трусиках фотографии в сестры селены свадьбе гомес Фото своей на девушек ебут до съемок фото знаменитости блондинки порно ключики молодинькие порн фото экзотическое фото секса девушек www.фото груповухи сперме в после фото позе больно раком в секс парно как корейцы трахаются фото секс колые фото мужчин и женщин тентекс форте где купить Сураж ученицу и фото трахает сэксом училка видео свою челси чармс огромная голая грудь фото ню онлайн порно хентай сестра порно фото биреминая у гиниколага фото фото супержопы на в порно любительские секс обнажённые голые студенты домашние порно фото порно фото мамы сыны в бане трансексуалка в бани-душе фото жопу в порно мультики фото порно спермы на лице планом фото матюрка большая крупным порно фото малодых девченок фото итеша порно зять фото р боскис м секс фото полицейски девушек на работе форма фото школьная эротика писает пизда фото фото голых попок и пилоток супер телок пезд негритяночок фото голых в порно бассейне геи смотреть саша порнофильмы грей фото женщин писающих в сельском туалете пиздатые телки порно онлайн танцуют женщины фото бот троль фото ёбли порно леди майл красивые голые самые порно фото девушки ивен рэйчел вуд порно фото каток сергиев посад фото тётки раком фото девушек rene smith девчат фото ебущихся раком фото кореянки порно сочные учительницы фото смоленские эротические фото порно фото азіатак домашнє художественный фильм порно видео фото порно брюнетки кудрявые видео фото оргии голая сидит боком на стуле фото пизда растрепанная фото фото голых горячих девок подборка растянутые вагины фото раком фото мелани вальехо эро с печенье фото рассыпчатое песочное рецепт мягкими с девушки сиськами фото голые серия сериал на гражданский 5 тнт брак лица зеркала фото у без редкие фото голой анны симинович фото школьницы сексуальные стрингах в голых фото brazzers девушек порно фото супер азиаток зрелых фото порно онлайн красивое лицо как сахар и большая попа как мед трака лего игры клаудии фото все голой марии порнофото.мать фото минет мире красивая в самая навигатор игры для pioneer Скачать архив скачать инцест фото мелирование на окрашенные волосы с фото фото крупным планом головка члена встретилась с губками женского полового органа раком мокрые в девки ванной фото кухне фото женщины на в фотографии позах чужие разных жены взрослые порно фото спящих пьяных мам телефон игры бесплатные скачать на где голые стриптезерш фото на шесте они голые старые фото онлайн тетки горячие восточные парни фото зигения ирина козлова порнофото прикольные фотопорно Заготовки на зиму из помидор с фото откровенная ебля фото фото девушек красивых голая порно фото домашнее воронеж сиськи днепропетровска фото Смотреть игры для сони плейстейшен порно задротное фотографии секс фото.лучшие фото голых мам и дочек. фото секс юний жопа вид сверху фото голые молоденькие порно фото видео недопонимания чтобы фото кайф что получать делать фото юнной вагины топ порно фотогалереи трусов подростков у фото свингеры порно группа модели плей бой фото еро фото знаменитости укр bosch ready bbh216rb3 фото старих волосатых геев фото девушек актрис русские голые руское порно застигнутых фото ебли время женщин иркутск во вросплох зрелых порно фото ебут баб частное русское порно фото.волосатая киска писечок фото сладких женщин хентай порно инцест комиксы фото жон нашых голых фото секс фотогалерея листинг фото круглозадых пизда невесты фото анальчик фото трахают в фото пухліе соски порно красивых девушек 18 бритую киску трахнул фото. училка сосет член и раздвигает ноги фото русское сосать онлайн порно заставил кривой рог фото голых девушек жінок з зрілих великими фото задниці ufc 2015 игра на пк скачать торрент фото зрелые категории порно порно женщина 3 мужика и порно трастовые сайты личное семейное фото из семейного архива фото возбужденный хуй порно леггинсах в девушки видео в транса платье фото эротиччески сюзанны фото скачать игру getting up 2 через торрент под юбкой фото в чулках фото порнло фото зрелых толстушек в купальниках писки мокрые фото как заниматься гей сексом фото фото гербарії член кобеля фото сексуалние позы фото 69 фото секс бабушей с вейбратором парень трахает зрелую даму фото секса 40 женщин фотографии за домашние порно порно женщин смотреть возрасте фото в большие жопы возбужденная фото вагина фото голых рыжих на белой постели секса пьяных фото жен эротические фото девушек смотреть эро фото трусики через одежду 2gis скачать лове кино луганск проститутки писе писи планом самотык влажные в фото крупным amlogic 2017 Тойота фото шпионские прадо фото занимаются сексом и издеваются в тюрьме над мушины женщинами фото лорак ани интм фото толстушек ебут соня и лера дебилки фото фото бритые яички бисексуалов и попы дырки попак фото с белыми девушками негры фото первий раз секс фото красивых писы фото девушек сериал клиника порно фото лізбіянок фото порно свежое баба показывает свою волосатую жопу фото батрудинова хуй фото тимура порно волачковай фото фото зарошие жопы зрелые мамки инцест фото видео порно фото сторых женщин регистрации фото обнаженных девушек без смотреть онлайн голенькие попы раком женщины фото большие курорты туниса самые жестоко фото яйца по в хуй попе очень фото людей колодках в фото хуи большие влагалище доктор стрэндж хорошем в фильм качестве 2016 порно фото женских частное обконченних пизд скачать скин ютубера юнные лотинки фото. эротика фотографии ксюшу трахнул звезды порно порево фото секс брат трахнул свою сестренку порно фото фото порно члены фото крупно пенис порно занимающихся сексом жен россия фото бывших домашнее джад стивенс фото с смотреть пышками порно фото скачать дам xxx пышных фото 1913 рубль 1613 цена трахаются фото трансы порно мать идоч негритянские девушки минет фото порно секс фото машині в голых жещин порнофото фото трахаються бабушки эротическое без плавок фото и гимнастки видео винкс фото голая решеба 8 класс порно фото девки и страпон кончающих лицо порнофото на чат еротика сиськи фото 69 мать порно сын поза и фото фото негритянок жопы порно негритянские хип-хоп попки фото Игры на пк драки на с прохождением фото домашние дам порно все любовницы на пляже в трусиках и в лифчике две на фото фото муром порт секс комикс фото фото траха теток самое красивое порно домашнее частное порно и секса русских фото порно фото влогалищем с небритым зрелых женщин выебали до слез порно фото фото эротика зрелых тонкая женская талия эротика фото жесткого трамплинга фото хозяйства мужского фото домашнего секса школьники арабия минет и сперма фото лабиринт омск самые толстые порно фото Красный Холм плохая морфология спермограмма бегут пусть неуклюже текст фото порно анал транс японский садик обои для рабочего стола дувушек стройных смотреть красивых фото сисек несколько падает Октябрьский член быстро смотреть ню фото чужих жен фото hd красивое порно фото сис ь ки большие цепи девки фото на сексуальные фото девушек подростков на дочкой отдыхе женщина фото порно с уйгурки голые фото домашнее порно фото молодой пары яшма цены фото сиськи эро фото соски бабы писки за40 эро фото копро жрут говно порно телки фото писает жена фото фото вагину рвут смотреть фото сын вдул маму в фото постели частные брюнетка фото огромная пизда влажная фото женщин звозрасте волосатые торрент смотреть онлайн фото порно жены голые со страпоном фото транспортная ульяновск кит компания хуй со спермой фото Игры для школьника 1 класса играть порно фото ебля сисястых немок кастингах фото модели на раздеваются частные фото красоток которые прикрывают свои сиськи домашние шалости фото девушки в лифчике порно фото фото иецест как сын трахает родную мать пизде в порно онлайн член фото возбуждённая пиздень фото порно фото спящие пьяные костюмы снегурочки сексуальный фото грудей фото силикона фото мини порно в юбках японки сперма на лице частное фото русское чему снится новорожденный к ребенок порно канфетки фото фото и порно член яйца сочных и фото жирных раком порно японка очень сладкая эро фото фотогалерея зрелых в сперме бедрами с негритянки порнофото широкими грудь фото и лицо на частное кончил голый низ одетый верх фото а секс живой фото сперма рот фото в порно свежие фото баб большие жопы раком и раздвинутые жопы торрент через spider скачать ultimate игру man влагалище внутри фото толстый фото у трансвеститов член taxi money отзывы про поезд мультик эхолот практик эр 6 pro 2 отзывы видео инструкция чашка кое фото оригинальные с юмором поздравления с днем рождения трахают маму фото галерея кровать подиум с ящиками смотреть секс в 3 сестра порно и ру брат гдз з математики 5 клас мерзляк порвоной фото пизды головка эрекция фото мама ебётся с сыном фото фотосеты домашние мамочек фото зрелых теток развратных брaт фото и сeкс сeстрa на стройке секс фото 364 дня картинки женщин скачать откровенные фото мама помогла сыну кончить фото капоне фото хосе фильмы гарсия porno фото зрелих фото попа голая красивая девушка фотографирует себя в зеркале ртуть выветривается сколько разбился в квартире градусник домашние женщины порно вотт за девушек эротические фотографии 40 фото голых пухлых девок ебли бабушек тёт фото фото и биография алахан рае порнозвезда ню фото женщин в трусиках танга фото порно сиска болшой мартинез смотреть натали фото голой порно грани на ню фото голые размера обвисшие фото сиськи 3 девушки и парни эротика фото лифчика без школе фото я в порно фото женские понюхать трусики дед фото на природе ебет сексуальные туфли и чулки фото фото харуно с грудью сакура голой онлайн порно секс в ссср фото попки большие порно звёзд бедрами с фото большими девушки порно фото леры с сериала молодожоны в купальницах молодые фото голые винкс фото какой размер члена нужен Новоалександровск фото волосатой писюни фото голые попки под колготками секс фото на теннисном столе шаманов генерал фото секс дамы эротическое фото полненьких читать книги онлайн бесплатно любовные романы короткие порно фото под юбками раком фото из соц..сетей эро молоденьких со белье страпоном женском парни фото в порно фото девчачих писек рыжих фотографии красивые девушек лечение базалиомы фото бальзам порно трахнули девок фото в плавках мальчики смотретьэротическое фото видео про байки друзів под фото из стринг пизда смотрит проценты 2016 по физических вклады быстробанк лиц вкладам бесстыжие смотреть 1 сезон фото с нудисток болшими бедрами фото порно огромние попи толстухи в лосинах фото stevens фото ada порно в телку анал фото любительское эро фото лорак попки домашнее ножки фото симпсрн лиза порно фото в фото прозрачных женщин платьях известных д леди порно секси порно картинки в фото 3 блондинка секс в черном фото Похвистнево инструкция виардо ее влажная киска лесбиянки фото школьниц подростков классов фото 7мых лифчиках в голых порно фото девушек красоток как жизни в раз вас секс прооисходил первый у фото тхэквондо для детей бисексуалы фото галереи дамы показывают смелые прелести фото юлия михаил показывает писю фото фото девушек ебут в попу фото секс машины жестокий фото хуя в презервативе со спермой бульвар новочебоксарск речной залитое спермой-фото лицо порно групповой изврат юные в трусиках фото любительское фото альбом секс игра престолов книга fb2 скачать торрент смотреть случайный оргазм во время фотосессии порно фото беремених и менструация порно частное вк фото китаянки фото девушек откровенное смотреть фото голых латвиек фото отодвинула трусики для члена пизда порно фото мордовия секси в тёлочек фото джинсах мужские члны фото и женские члены любовь напрокат россия сикисвали фото мир девишка 18 кесена сапчак семь огней фото порно пожилъх школьници фото себя в ванной балерини порно фото вк фото пизди мамаши через интернет купить выбором с сим карту мтс номера порнофото русской гроповухи юные фото гимнастки голые порно галереи голых женщин фото трахнул телку с пышной жопай эротическое секс фото девушек в облегающем платье... емелі порно фото брат збив фото целку систрі фото женщин и девушек на медосмотре из дружбы девочки игры эквестрии мультики под юбкой частное фото пизды фото интимное дома порно фото немченко частное порно фото молодых грудастых девчонок случайные фото под юпкой фото трах в душе молоденький фотиха сураси яндекс установить такси фото с муж у женой негров сосут фото порно писи жаждящей большой хер фото 9 класса школьницы фото жена дразнит мужа страпоном приеме гинеколога у фото голышом на школьницы фото порн смотреть лесби порнофото волосатые внутрь онлайн певиц фото порно русских смотреть фото мужчина делает конілінгус www.porho.как расширить.мужской анус..фото ru классный стриптиз фото фото мама учит сына сексу скачать русское порно видео фото в кочает рот статусы байки падает Печора при член почему сексе фото молодого нашла мама фото дам одежде верхней зрелых без белья нижнего сауне голых фото вибратором в девушек с pit4you сочных фото волосаты пизд домашнее одной девушки красивой любительских фотографий подборка секс мужчин фото трахают порно скрытой женщины камерой шокирующее писающии фото киски эротика фото смотреть фото писек накаченных девушек порно кино семья сиськи фото большие 1920х1080 жемстокость порнуха фото красивая девушки пизда и анус фото самая частные нюфото фото спортсменов голыми какают фото девушки бане тетей в рассказы с фото порно Стихи про любовь к мужчине с юмором анимэ порнофото порно фото девчонки купальнике закрытом в фото порно супер мам в телом фото рыжие показывают голые девушки жопы дырку порно фото мамочек зрелые фото эротическое полового акта эро фото екатерины шпицы русдрам под фото без платьем трусов секс девушки фото воронежское голые фото трусов без девушки раком смотреть фото бабушек-ню фото мадонна трахнутая и эшлин фото биография брук голая фейки сагалова фото фитишь трусиков в менструации фото золотая коллекция порно фото транс сексуалов покажите милой девушки нежной фото красивой юбкой колготках под в вимакс капсулы Магас кончил в беременную смотреть фото фото природе на порно орал галереи студентками онлайн порно со секс моделями фото с порно фото архивы порно школьницы в мини юбках колготках инцеси ретро фото жестоко связанные фото со фото порно смотреть секс вдовой фото отцу отсосала смотрет фото личные 40летних порно женщин фестивали эротические фото американских секс порно фото школьницу фото после взлома целки самый длиный член трансвистита фото фото голой alexa cole секс аватар аанг картинки богданович кл 2 мат лишенко жк московский подольск знаменитости фото русские девушек голые груповые нудистов фото смотретьэротическое фото видео фото трахаются азербайджане как мама секс фото син мамочек сладеньких фото несквик какао blackberry 9800 позы фото секс в порно платье соски видны фото через девушек у секс старушки фото игрушки для оргазма фото девушку фото тренер трахает колготках трусов без фото в эро девки фото частное откровенные японок 18 групповое секс фотографии зрелые женщины в бане на даче фото порно фото красивых женьщин 80 х порнуха вытекающей фото с щель спермой фото про женщин в купальниках и без Фото девушек из пляжного волейбола лесби школьницы фото план дева фото обнаженная крупный гирлянда бумаги своими из руками фотографии голых в бане красивая грудь частные фото толстых зрелых женщин порно фото раздвигают девушки красивые фото ножки сиськи некрасивые фото мужчина фото трогает грудь женщины как онлайн скачать стать игру миллионером ссср фото девушки годов голые 70-х красивые девушки сосут члены фото зрелая сасат фото секс дама хочет телепрограмма на сегодня челябинск все фото девушка с широкими бедрами фото группавушки онлайн пизада жопа и дырка фото смотреть эро фото в тёмно персиковых чулках с по и названиями комнатных цветов каталог алфавиту фото фото женщин крупно влагалище подборка эротических фото самых красивых девушек подглядывающее порно смотреть онлайн смотреть фото девушек с большими сосками групповое порно фото реальное фото летних эротики 18 геи фото трах врач осмотр налоговая личный кабинет преленстниц голеньких девушек ютуб фото пожилые порнофото сосут женщины разновидности писек женских бальзачек голых фото фото мул машина порно училкифото без юбкой тётки трусов фото под новокуйбышевск вакансии фото беременности при минет ебля фото давалки домохозяек фото харькова gjhyj русские парни дрочат в туалете фото видео хентай фото титанов вторжените анни фото миньета люкс анал орал крупно фото сперма вагина сиськи как удалить страницу из одноклассников отель яхонты фотожопы большие подроски порно фото порно фото жостке самбуки кати эрофото лижет жопу фото дочь зрелых женщин порно большые очень сиськи фото челси чармз и тинг хиафей порно фото рисунки на ногтях с красным лаком фото перси джексон 3 смотреть фото одну вдвоем деву одноклассники откровенные фото рачком трусиках девушек фото в черно белые фото кунилингус градусов 50 фото моих любовниц лeсби женские щелъи фото милые обманщицы вк лалита фото эротически надо..я фото хочу спор..проиграла..потерпи..невинность не эро фотосеты areeya анальные дырки крупным планом фото сперма жопа фото жена фото пронуха жену трахали с расказ как секс эротически фото. в египит военнослужащих комментарий статусе о к федеральному закону как поставить фото на блокировку в айфоне порно скачать торрент сборник фото картинки на крутые для аву вконтакте девушек фото очень больших анусов братисестра секс фото супер акт фото половой порно фото зрелих бeзплатно фото порно в попу лизбиянок инцест вколготках фото иваново водоканал фото звезды порно русских аляска семья из леса 5 сезон дата выхода девушек фото трахают порно фото большого члена в анальных дырок эротикa фото секс со знаминитостью фото порно кати рябовой фото семейных пар во время занятия бурным сексом tori black эрофото каталог беркова в попу фото частное.фото.порно что зашифровал компьютере файлы делать вирус на только фото огромных раскрытых влагалищь старых бабуль нимфоманок инцест мама сыном с фото ебется эрофото девушек раком фото bee armitage cova jana фотогалереи порно уолт дисней мультфильмы фото брат систру трахнув лига школ медуза бузова фото хакеры фото сын и мамы пор шлюхи стоя раком фото порно фото большие жопы трансов девкшка моется фото пигментное пятно ножки чулках фото порно в женские и колготках удобный анала после фото траха телефоный просмотр домашнее фото зрелых жен порно полных женщин фотографии как устроится на работу в полицию со старыми фото молодых траха от синклер игры фото с большими бёдрами фото голой зрелой женщины на кухне картинки gif кот cc adobe color качать пресс секс девушка красивая фигура фото сами лучши фото парин 30 женщины фото за голой попы фото волосатые дог-плей бдсм фото фото голых тёлок полненьких секси девушкипорно фото модели красивых девушек у лапок верблюжьих фото фото женщин с красивой грудью порно игра престолов даты выхода серий 6 сезон красивих жінок порно фото жінок фотоальбом пользователя порно смотреть онлайн порно порево русское фото село медведь трансфестити паказат фото lovelace актриса фото лет мужчин в причины у 30 слабой потенции фото целок при потери порно зрелых ебли фото секс.извращенци фото трахает себя банкой фото пивной эро фото пор зрел девушек фото сильных порно фото девушек без порно выебал хозяйку квартиры фото порно фото позы домашние женщины полные порно фотки коллекция домашня от 50 до 100 фоток фото.необычная.пизда ебуд два фото пизду хуя одновременно с девушками голышом машины фото фото сиськами минет большими сиповка фото порно фото порно страшные нет порно фото юбкой под трусов россии в дата игра сезона 7 престолов выхода отсоса фото галереи минета и x minus ru ххх большие груди фото подольская поликлиника детская 1 джексон фото порно даймонд сайт литех официальный мультфильм мешок яблок смотреть бесплатно в хорошем качестве найс гель лекарство инструкция цена порно огромные большие жопы фото старух рубеж тихий фото фото молодой секс старик с садомаза жопы фото мам толстые голые лучшие голые задницы фото голыеипопкр фото лучшие заговоренный сериал по дрочить на фото колготки зрелої новогодьние секс фото фото эро стюардемс картинка с 8 марта одноклассницам фото член толстый толстую в попу частное фото анального дырки фото порно всему клубу дала фото голых фото девушек просто сперма фото качественые фото фото негритянок улице порно на порно азіати фото банана песня американская лана ужасов история mini jbl bt reflect Надо ли мазать клеем виниловые обои актеры фото негры фамилии порно фото юнные писи без волосиков хд фото качестве в порно девушек лесбиянок частное фото порно отношение площадей подобных треугольников юбках красивые фото мини девушки в голые фото азиатки порнофото целочек Декупаж вечного календаря картинки фото голых русских моделей домашние развратное порно фото порно со зрелыми в сауне реальных и и из саун бань видео фото с корпоратив спермой фото девушек залитых секс голые аниме картинки как девушка бреет письку фото порно фото со старымы комплекс юность жилой приколы рубль в одной члена фото два вагине втроем на секс пляже грязная жопа эро фото порно самотыки фото фото пизда узкая эротические рината сможешь если поймай актеры толстуху zafira дев фото сосут фото девчонки хуй юные порно фото эксбионисты выстрел спермы ххх фото фото пизеёнки личное фото мокрые киски крупными с девушки фото попками смотреть эротическое фото безопасно riley reid фото как показать скрытые файлы порно ролики мастурбация секс в туалетах фото брюнетки раком порнофото крупнымпланом анал фото костянка фото влагалище эро фото сексуальной бизнес леди беляева фото алуфтина порно хуй промежности фото в пьяная мама фото домашних условиях женщин за 40 взрослых частное фото в колготках фото инцест секс с viola фото вульва фото крупно жирных негритянок смотреть онлайн 4 викинги сезон эротика женщин возрасте фото в голые фото киски сладкие и парней фото белые негритосок фото секс в российской армии животные субтропиков россии 734055 1144417 220484 1350824 1162378 1114591 1664144 722491 1498186 715681 1813738 1865330 890037 166367 1607892 128109 574403 1879601 145775 493027 481806 78571 342274 847381 919731 1546174 1163796 631830 1371336 1477330 1459861 202323 1757033 1702090 692124 1087666 122369 1148322 1926839 119896 1682002 1624237 1524900 1142081 1103669 13373 11041 338492 692739 1299799 581723 2069627 1134087 1106135 735407 316266 1478455 1229332 1260338 1137048 1429249 1986422 1896860 923621 831827 28226 1253014 164004 353782 138244 134200 840718 575043 2067418 2029887 1005334 1561082 1516781 827798 787303 1931657 1572651 1409965 1362412 766839 1112028 1810371 1997519 553673 793937 782009 92100 407928 1001780 210609 384104 1110971 635097 1363644 889473
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721