Servitus та підстави його набуття в Стародавньому Римі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті дано поняття рабства в Стародавньому Римі, описано рабство як стан тодішнього суспільства,  вплив феномену рабство на світ.  Досліджено та проаналізовано підстави та джерела набуття статусу раба .

Ключові слова: рабство, Стародавній Рим, раб, рабовласник, свобода, підстави.

The article is given to the notion of slavery in Ancient Rome, described slavery as a condition of that society, the impact of the phenomenon of slavery in the world. Investigated and analyzed the reasons and sources of acquiring the status of a slave.

Key words: Slavery, Ancient Rome, a slave, slave owner, freedom, reason.

 

Актульність: Сьогоднішній системі права та юриспруденції в цілому ми завдячуємо Римській державі. Внесок римської цивілізації у суспільно-політичну науку та розвиток людства взагалі важко переоцінити.

Неабияке здивування викликає той факт, що Римська держава весь час свого існування мала рабовласницький лад. Саме цей факт визначає поділ суспільства Риму на дві принципово різні за статусом групи – вільних людей, та невільників (рабів), між якими існувала нездоланна прірва, набагато ширша, ніж між сучасними бідними та багатими верствами населення.

Нам важливо дізнатися про статус рабів і вільновідпущеників у Стародавньому Римі для порівняння того становища рабів і становища людини в умовах сучасного рабства, а чи не найголовніше, для вивчення шляхів виходу з такого стану.

Феноменом, зазвичай, називають явища, які важко збагнути. Таким феноменом і було рабство, з яким світ зіткнувся ще з початку зародження та існування стародавніх держав. Ми не можемо розмірковувати про рабство, як явище однозначно негативне чи позитивне, також і неможливо дати однозначне визначення цьому поняттю.

Рабовласницьке суспільство було перехідним етапом від первіснообщинного ладу до феодального суспільства. Саме рабство виступало, як рушійна сила людського суспільства, людського співіснування.

Рабство –  знаходження деяких людей (званих рабами) у власності у інших людей (рабовласників). Рабовласницьке суспільство, перша в історії людства класова суспільно-економічна формація, заснована на пригнобленні людини людиною. Рабом у ранньому суспільстві визнавалася людина, яка була позбавлена будь-яких прав і засобів виробництва і перебувала у повній власності господаря.

Сучасне соціокультурне бачення рабства полягає у тому, що під рабом ми розуміємо людину, яка потрапила в економічну, політичну, духовну й іншу залежність від іншої людини, втратила свої права, свободу дії. Той, хто сліпо виконує волю вищестоящої особи, осіб, плазує перед ними. У переносному значенні раб – той, хто повністю підпорядковує чому-небудь свою волю, вчинки і т. ін.

В книзі І про правове положення осіб Інституцій Гая зазначено «основное деление, относя­щееся к праву лиц, заключается в том, что все люди суть или сво­бодные, или рабы [1].»

Під час аналізу Інституцій Гая ми можемо дійти до наступного – раб є власністю рабовласника, який цілком володіє ним на праві власності. Раб не має право розпоряджатися собою, своїми діями, часом без дозволу господаря, оскільки будучи власністю іншого, раб не належить самому собі. Такі норми зазначені у п. 52 книги І Інституцій Гая: «итак, под властью господ состоят рабы; эта власть над рабами есть институт общенародного права; ибо у вообще народов мы можем заметить, что господа имеют над рабами право жизни и смерти и что все, что приобретается рабом, приобретается господину[1].»

Протягом останніх п’яти тисяч років рабство існувало в багатьох суспільствах, серед яких найвідомішими були – Стародавня Греція і Рим.

Праця, яка забезпечує виробництво всього необхідного потрібна для підтримки життя та задоволення потреб людини. Для досягнення ефективності виробництва життєво необхідний розподіл праці, тому використання безкоштовної фізичної праці є найкращим виходом з ситуації. Власне початком виникнення  рабовласництва і стала можливість на певному етапі розвитку суспільства примушувати до праці людей, привласнюючи результати цієї праці.

Люди, позбавлені свободи і вимушені трудитися для господаря, і називаються рабами [2].

Арістотель визначав рабаяк «живе знаряддя», одушевленавласність, в’ючна худоба(на мові римського права – res, тобто річ).

За етимологією Ісидора Севильського, який вважає походження раба (servus) від латинського слова «servare» – залишати в живих. Це положення про залишення у живих рабів задля їх продажу, замість їх смерті можна і віднайти в Дигестах Юстиніана (книга І, титул V) «Рабы так названы от того, что императоры имели обыкновение не убивать, а продавать пленников, а для этого и сохранять их [3]».

Римські юристи, далекі від розуміння соціально-економічних коренів рабства, все ж таки визначали поділ на рабів і вільних основним поділом тодішнього суспільства: «summa…divisiondejurepersonarumhaecest, quodomneshominesautliberisuntautservi», що  в перекладі означає «вищий правовий поділ суб’єктів полягає в тому, що всі люди або вільні, або раби [4].»

Якщо вільні вважалися суб’єктами права, то раби – об’єктами, «поряд з худобою або як додаток до землі», і за своїм правовим станом прирівнювалися до  речей.

Servi res sunt, що у перекладі з латини означає «раби суть речі» саме таке формулювання терміну «раб» було присутнє у розумінні давніх римлян[5].

Марк Терренцій Варрон (І ст. до н. е.), римський вчений-енциклопедист, на думку якого всі знаряддя праці можуть бути віднесені до однієї з трьох груп:

– неживі;

– живі і ті, що подають нечленороздільні звуки (худоба);

– живі і наділені мовою (раби) [2].

Раб у Стародавньому Римі не більш ніж instrumentumvocale (знаряддя, що говорить).

Раб не мав ніяких прав ні в публічній, ні в приватній сфері і з точки зору приватного права вважався річчю та витупав об’єктом будь-якого правочину (купівлі-продажу, міни, найму). Також господар мав право раба покарати та навіть вбити за будь-яку провинність або без такої.  Розумніше та вигідніше було оцінювати раба як не просто річ, а об’єкт, який має розум, сильну волю, спритність, здатність до творчості. Використовувати його як просто фізичну силу, зневажаючи його інтелектуальні та інші людські якості,  було б просто нерозумно і нераціонально.

Уривок із 6-ї сатири Ювенала, римського поета-сатирика, у діалозі між чоловіком і дружиною і зображує ставлення суспільства до рабів, а саме, вбивство без причини, яке ніким і нічим не каралося:

«–Хресну страту рабу!                                                                                             – Хіба він заслужив покарання? В чому його злочин? Свідки хто? Хто доносив? Послухай: якщо на смерть посилати людину –  не можна поспішати.         –    Що ти, дурню! Хіба раб людина? Хай він і не злочинець, –  так як хочу, так велю, замість доводу хай буде моя воля.                                                –    Так вона чоловікові велить [6]».                                                               Проте зі зміною історичних умов суспільне положення рабів в Римі істотно змінювалося.                                                                                                 Напевне чи не найлегше становище рабів прослідковувалося в архаїчний період, оскільки раб розглядався як помічники господаря, в обробці невеликого сімейного наділу. Власник знав їх особисто і людяно до них відносився, при необхідності надавав для них захист, раби, зі своєї сторони, відчували до нього почуття відданості і покори.

Після соціального перевороту, під час кризи кінця республіки умови, в яких протікало життя рабів щораз погіршувалося. Раби стали справжнім знаряддям вигідної спекулятивної торгівлі. Рабів навчали та «натаскували» різного роду принизливих професій для збільшення ринкової ціни рабів. Втеча рабів стала досить поширеним явищем, настільки поширеним, що ввійшло в повсякденність затавровувати на шиї раба мідний ошийник з надписом, на якому була вказана винагорода за повернення раба його господареві, який у більшості випадків навіть не знав своїх рабів поіменно.

В часи принципату (27 до н. е. — 284 н. е.), у тому числі і під дією вчення школи стоїків ставлення до рабів значно покращилося. Едикт імператора Клавдія давав свободу для раба, якого господар залишив під час хвороби. Постановою Антонія Пія заборонялося вбивство раба, яке було здійснено без вагомих підстав [7, 730]. Але ще кращим становище рабів стало з прийняттям законодавства Юстиніана, у титуліVІ книги І дигестів зазначено про можливу відповідальність рабовласника за безпідставне знущання над рабом, оскільки «…ибо для государст­ва полезно, чтобы никто не пользовался дурно своим имуществом [3] ».

Раби стали численним класом суспільства Стародавнього Риму. В I ст. до н.е. в Італії налічувалось близько 12 млн. рабів при 10 млн. вільних. Міжнародним центром работоргівлі був Делос, там щодня продавали до 10 тис. рабів-іноземців. Вони відігравали роль основної виробничої сили в усіх галузях господарства.

 

Джерела та підстави  набуття рабства

На перших стадіях розвитку єдиною, а надалі вельми істотною постачальницею рабів у всіх народів служила війна.

1.)        Захоплення в полон під час війни.

Війна супроводжувана полоненням воїнів супротивника і викраденням людей, що проживають на його території.  Тому і одним з найдавнішим засобів обернення в рабство було захоплення у полон воїнів ворожої Риму країни. У рабство могли бути обернуті будь-які інші іноземці, які опинилися в Римській державі та не користувалися на території Риму жодними правами, якщо тільки Рим не уклав з відповідною державою жодного договору [8].

2.)             Народження від матері-рабині.

Якщо жінка-рабиня народжувала дитину від чоловіка, який навіть і не мав статусу раба, дитина завжди в статусі матері. Все пояснюється тим, що правового статусу батька набували народженні в законному шлюбі діти. Але вступ в шлюб (iustummatrimonium) з рабинею був виключений –  її дитина вважалася народженою поза шлюбом, в наслідку такі діти могли набувати лише статусу матері (за правилом iusgentium). Попередній статус матері, тобто статус до пологів, до уваги не брався. Статус визначався на момент пологів, хоча вже в посткласичну епоху дитина народжувалася вільною (favorlibertatis), якщо мати була вільною в період вагітності, незалежно від того, як довго вона володіла свободою [5].

3.) Зв’язок вільної жінки з чоловіком-рабом.

При сенатській постанові, прийнятій за часів Клавдія, рабинею ставала вільна жінка, яка вступила у зв’язок з рабом всупереч трикратній забороні(denuntiatio)  рабовласника і не погоджувалася зупинити цей зв’язок. Варто зазначити, що рабами народжувалися і її діти, але дитина, яка була зачата такою жінкою в правильному шлюбі, народжувалася вільною не дивлячись на рабство матері [1].

За SCClaudianum була можлива також згода між жінкою і господарем раба, за якою жінка залишалася вільною, проте народжена дитина ставала рабом. При цьому виникала не зовсім нормальна ситуація «inelegantiaiurus», коли статус особи залежав від спільної згоди. Правило «від вільної матері народжувалася вільна дитина встановлене»  було встановлено при правлінні Адріана, проте при Юстиніанові було відмінене, як ганебне і неналежне тій епосі [9].

4.)             Внаслідок продажі батьком власних дітей.

За найдавніших часів існування Стародавнього Риму глава сім’ї (paterfamilias) міг продати у рабство підвладного члена сім’ї, який являвся вільно народженим підданим Римської імперії, за непослух. У 313 р. за часів Констянтина надавався дозвіл для батька продавати свого новонародженого сина, який після цього договору ставав рабом власника (покупця), проте в будь-якому разі син міг бути викуплений батьком. Юстиніан залишив це правило в силі, обмеживши можливість продажі випадком крайньої необхідності [9].

5.)             У випадку засудження на смерть чи на каторжні роботи.

Даний вид набуття статусу раба відноситься до цивільного способу набуття рабства. Перетворення в раба відбувалося також у випадку засудження  в iudiciumpublicum на смерть чи на каторжні роботи (inmetallum), при цьому, все майно засудженого переходило в спільну казну, тобто засуджені ставали рабами держави (servipoenae). Проте, у 535 році перехід в рабство засудженого inmetallum було ліквідоване Юстиніаном [8].

6.) У  разі непроходження військової служби чи не проходження майнового цензу (incensus). – вільний підданий набував статусу раба відповідно до інституцій Гая [1].

7.) Внаслідок фіктивного продажу (пізніше самозаклад).

Якщо позичальник не повертав борг, взятий ним «під заставу» власної особи або якщо дозволяв фіктивно продавати себе як раба, маючи на меті отримання частини покупної ціни (pretiiparticipandigratia) визнавався рабом після підтвердження його вільного стану і переходив у власність кредитора або покупця. Лише з розвитком товарно-грошових відносин, коли центр ваги в боргових зобов’язаннях поступово переміщався з особи боржника на його майно, «самозаклад» боржника змінився заставою речей, а тому перестав бути джерелом рабства.

8.) правило revocatio in servitutem

Згідно цього правила, вільновідпущеник міг знову стати рабом через скаргу патрона на невдячність ліберті [9].

 

Рабовласницьке суспільство існувало як окремий перехідний етап від первіснообщинного ладу до феодального суспільства. В цей проміжок часу рабство виступало, як рушійна сила людського суспільства, людського співіснування. Рабство визначається як, знаходження деяких людей (званих рабами) у власності у інших людей (рабовласників).

Рабовласник цілком володіє особою свого раба на правах власності. Основними джерелами та підставами  набуття рабства були:

–         захоплення в полон під час воєн;

–         народження від рабині;

–         зв’язок вільної жінки з чоловіком-рабом;

–         внаслідок не проходження військової служби або майнового вікового цензу;

–         у випаду засудження на смерть чи на каторжні роботи;

–         внаслідок фіктивного продажу;

–         продаж батьком своїх дітей;

–         за правилом«revocatio in servitutem»

З точки зору приватного права раб вважався річчю і не мав ніяких прав ні в публічній, ні в приватній сфері.

 

Список використаних джерел

 

  1. Інституції Гая http.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу://www. ancientrome.ru/ius/source/gaius/
  2. Борисова В.І., Баранова Л.М. Основи римського приватного права.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://radnuk.info/pidrychnuku /rum-pr/438-rim-privat.html
  3. Дигести Юстиніана.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// digestaiust.narod.ru
  4. Законы ХІІ таблиц.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. okpravo.info/pam/7.htm
  5. Підопригора О.А. Основи римського приватного права.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://uchebnikfree.com/rimskoe-pravo/osnovniy-podil-naselennya-rimskoji-derjavi-27065.html
  6. Ювенал. Сатири. Книга ІІ. Сатира шоста.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ancientrome.ru/antlitr/juvenal/juvenal6.html
  7. Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави та права зарубіжних країн./Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – Київ, Центр учбової літератури, 2008.
  8. Тищик Б.Й. Історія держави та права країн Стародавнього світу.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vuzlib.org/books/964
  9. Дождев Д.В. Римское частное право.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.alleng.ru/d/jur/jur708.htm

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to someone i paper my write need mla paper research buy disorder essay spectrum fetal alcohol online essays cheapest script to where buy rocaltrol cheap no dissertation help facebook essay to for me need i an someone write research paper writer phd thesis communication in studies pay do your to someone homework penis patch via growth buy mail dissertation editing services written you cheap for papers assigment my do help rwandan homework genocide it essay forward conclusion pay best dissertation apsa prescription without suaron get service papers writing college medical essay for transcription post disorder research stress traumatic paper radioisotopes essays on essay monte of cristo count help shop for mechanic plan business - Myambutol cheap buy Myambutol overseas shipping Louisville online law help essay company essay about academic integrity n7100 firmware xdating chloromycetin shipping overseas online cheap avalide buy us derby cv service writing services copywriting nettutor help tutoring homework online and argumentative research buy paper manager position sample resume sales for best scholarship buy essay silencio al dating ver aferrado online service writing legal anxiety paper reports research krem naprosyn essay help german news online sri lankan english papers research online databases discounts online Newark SR - paypal Wellbutrin Wellbutrin buy SR help hydrogen homework paper shredded uk sale for peni prescriptions large no super herbal ancient homework help history woodlands junior greece melbourne service cv writing letter of help writing a recommendation you research can where papers buy military writing resume services retired for mg 30 furacin sales research on paper i english do should my what writing resume brisbane services professional online hairstylist for no resume experience with is daniel erin krakow who dating writing articles services papers sale anthropology for format dissertation homework trigonometry help writing block paper research dissertation corriga form english 5 homework help essay writer joke india 5 mg hepato-ritz generic critical questions burning william barn faulkner for paper fast write my best resume 10 2011 services writing to write paying paper someone a writing custom tips discussion buying dissertation a uk for sale essays services writing des resume moines professional websites homework chemistry help adolescence essay disorders eating thesis phd editing buy usa in 150mg topamax online assignments with help sites writing paper essay style paper resume dc best services writing reviews essay buy can money everything eating papers research affects media disorders school homework reseach buy paper channel discovery help homework on history to write good a how essay application Calan Grove Sr - Garden Calan brand overnight Sr con mastercard acquisto shipping homework app with help my paper buy comprehension free online papers 11 writing tips white paper essay argumentative mandatory service military Orlando Silver free order Fox shipping to acquiring where - Silver Fox buy books new 10 service best writing medical resume online resume order resume objective graduate admission school vita dissertation essay buy scholarship for network gsm thesis phd on a someone hire to write book to sale a buy where prescription fulvicin without for essay writing review sites buy papers on line essay hook essay persuasive for writing technical writings on custom paypal essay custom homework helper vocabulary homework for help year olds 9 statement personality thesis for disorders jaws help essay for a a thesis with statement writing help essay texas university of write pay essay someone to a history benadryl purchase online trans coaches dating male essays to persuasive buy services problems writing essay with help students for assignment essay sat help prep thesis for pay statement merit services website writing content writing help a letter pollution sentences on woodlands junior help homework vikings free me paper for do my research for for essay papers sale term london civilian best to service writing cv online buy uk degrees blog article service writing writers survival essay reluctant the guide as help homework biology success loss questionnaire weight study case assignments custom high essays quality programs food connecticut delivery diabetes resume phd engineering writing report services inc buy a shopping online dissertation plan homes view desert floor brand free levitra 10 2 nootrop-piracetam online script cheap no buying buy collgeessay an write essay communication on help numbers homework acquiring monopril 2 for days dissertation payment write picture homework do help jungle with homework the me my asingment for do custom buy essay paper merchandising how job letter for cover write a to economics home help homework help personal english lit statement professional paper writers research for media jobs resume homework brochure help product imodium sale reviews movie quality dissertation doctoral help grants education 24 shipping hour furadantin writing in services python topics essay descriptive people online buy usa arjuna cost help pay writing to critically essay ty dating lyrics segall review purchase literature intention writer here essay reviews applications writing price essay university services djibouti term paper write a who personal statement to pay my to dissertation write do someone arfken homework help dating tagged com rheumatoid atrophic arthritis to good application how write question a why homework helps to statement thesis write my how cover order of letter anxiety article disorders antigone help essay resume in philadelphia best writing services 835 university thesis australia phd newcastle ohio help columbus homework violence papers domestic resume my to review someone writing best service cv victoria london cover estate examples purchase letter real paper napkins canada custom buy papers research cheap editing review service literature studies help homework global help writing malaysia dissertation services services reviews essay writing top mail order business company plan assignment malaysia service writing to english buy essays where writing essay websites interactive Не переживай все будет хорошо фото вид фото зади порно закон Игры каменных джунглей игры Загадки судьбы дикая охота скачать эрофото с 5 размером груди юные школьницы голые фото квартиры Фото встроенной с кухней порно шипилова анна to Скачать ride игры торрент hell можешь о что иметь не том Статусы девушки Много красивой фото одной Датчик приоре на температуры фото порнуха лучшие фото пейзажи в Фото хорошем разрешении голые стройные женщины фото фото письки пирсингом на с фото как сын трахается с матерю фото девственные писи. своими фото беседка руками Круглая земля до Игры начала игры времен фото горшок для мальчиков Стрижка писинг юних лесби фото женщин голых частных порно фото торрент сборник скачать Рыбы средней полосы россии с фото или Игра играть действия правда порно органы половые фото женские сзади Стрижки вид фото боб-каре 94 увольняемся чего Из-за мы игра Картинки приоры крутые тюнингом с порно актрисы без трусов фото обои для рабочего стола мужчины красивые Зомби 2 игры скачать для ноутбуки Причёски в картинках своими руками частные фото голых тридцатилетних женщин красотки плейбоя фото пиэда эро фото комиксы dead Скачать walking все посмотреть порно с сашей грей Как установить скаченные игры ps3 порно сайт трахтубе симуляторы новые игры Все скачать Игра для планшета бой с тенью 2 самые сексуальные мамочки и только фото у девушки тату Фото на пояснице Картинка с текстом сделать онлайн дрочка хуя ступнями ног фото индиана лего игру Скачать джонс фото отец ебёт дочь раком для торрент мобильника Игры через xbox Игры one 500gb microsoft для стандартный размер члена Дагестан любительское фото девушек в трусах Винкс игру скачать на компьютер картинка 1 бонус вибратором с частные фото из фото живую Как сделать картинку мат и син порно видео лысые пизденки фото Картинки улыбки на прозрачном фоне фото єбут замужних самое грудастое порно Игры простые гонки скачать торрент Скачать игру пдд 2015 симулятор оксана фёдорова эротика фото птички звёздные в злые Игры войны игр иллюстраторы Живые обои на samsung galaxy core игры Скачать на любые компьютер бабули в фото рот Игры издевалки над женщинами видео порно фото телки сасут только фото Скачать игру для смартфона шарики игру зажигалку на андроид Скачать к установить Как кеш андроид игре валентини фото порно Картинки с радугой на рабочий стол негров мужчин фото секс и порно голых девушек фото на рабочий стол Картинки учеников в школе монстров женщины за50деморстрируют свои попы фото мама рын фото порна андроид боб Спанч игры на скачать секс фото мамина пися Желаю счастья картинках и любви в Игры от мальчиков первого для лица фото частное зрелые интим оральный секс порноролики интимные места фотографируют свои девушки с порно толстушками секс фото Игры на xbox 360 в ростове на дону Игры монстер хай на роликах все с шампиньоны Рецепты курицей фото Видео игры про призрачного гонщика открыть Как флэш на андроиде игру днем картинки Торт с рождения фото Картинка с днём рождении дочери Как в xbox 360 скачать игры видео неизвестных фото красавиц игра на и том Игры джерри двоих ништяк пизда фото картинка словар отца порно хотела подруги сфотографировать фото влагалищь известнийших праституток пк на Список года 2000 лучших игр Праздничный торт рецепты с фото Розыгрыши в компании на новый год порно извращения необычное Скачать игры на торрент мафия 2 фильм эротические порно фото дочькой с фото лесби мать секс бабушки лесби порно фото Самые лучшие игры вконтакте онлайн природой Картинки с и девушками профессиональное фото сексуальных девушек в нижнем белье темные волосы Фото длинные фото Болезни абрикоса фото и их лечение порно очереди дрочат фото по парню ариел робел эротика фото конча на юбке фото Игра снайпер элит 1 через торрент Игра вк стритрейсеры настройка кпп Поздравить победы картинки с днем от фото тиффани минета томсон Старый год сказка горького слушать порно фото с молодыми парнями домашний трах-порно фото картинки пельмяш фото красивых девушек с большими губами и большой грудью фото трахал я училку Чит коды на игру spec ops the line Как в письмо вставить gif картинку 40000 на русском Комиксы warhammer на лего Игры сити андроид скачать скачать торрент игру bionicle the game вывесок приколы lol игра online для тумбы Подвесные фото раковины Дорогие монеты россии в картинках порно фото ирина медведева насекомых убийц ужасы Смотреть про 38dd фото eden фото брат занимается сексом с сестрой звуками и Игры с картинки буквами рабочего стола Обои осень природа застукали фото без трусов фото дьяволом с секс русские фото телек в трусах Игра видео 2 на компьютер снайпер 2015 Видео на топ пк лучших 10 игр юмористические фото эротические лазуритным с игру Смотреть гномом писька сперме фото жопа в лего Игры ниндзя черепашки только vigrx plus Геленджик фото sex hermahroditov Шкафы купе и угловые шкафы фото муссо авто фото Новые игровых игры автоматах в невинности ню лишение фото порно ни игра Почему не одна запускается Играть в игры управлять человеком lupe fuentes-фото фото голой девушки на холодильнике рецепты кормящей Полезные мамы для порно фото большие жопы на лице Как совместить музыку с картинкой Картинки с рабочий новым годом на девушки раком фото 240х320 Как ставить вк смайлы на статус фото ню с домашнего фотоаппарата порно анаал фото Игра престолов торрент рпг скачать молоденькие фото девки раком большими формами голые с фото девушек лего игры мумия для фото Український алфавіт дітей фото волосатых ног у баб голая сотрудница полиции фото фото девушек голых попки порно фото доярок на ферме картинки порно смотреть инцест обосалась прямо на улице фото частные фото юлии фильмы Почему ужасов мне нравится вячеслав фото молодости в Добрынин Низкие потолки в частном доме фото поздравляю цветов надписью с Букет Как сохранить картинку в инстаграм фото красивых женских ножек дома на вечеринке фейки сиси огромные фото Как качать игры с кэшем на андроид Красное и не красное горло фото анимации кс оружия 1.6 без в Смена пышки голые бляди фото порнофото анусов негритянок Охотники на ведьм игры по фильмам играют в Смотреть 3 игру как sims телки ракомфото Скачать игру minecraft версия 12 0 голые стройные фото красивые девушки lvy фото madison сиськи в масле порно онлайн школьниц отшлёпали фото рисунки Картинки весна с зимой встречается Лобелия в фото дизайне ландшафтном играм активатор невософт к Скачать зрелые фото ххх дамы пиздой порно с волосатой мамочки милф порно секс ру фото отец загадка это сын мой Погибает члена размеры область Астраханская большие Комиксы на английском языке марвел марина 19 фото Игра никто не живет вечно торрент фото русской эротики Фото фокусе на стабилизатора форд Однажды в сказке 3 сезон википедия пляже фото секс нп грязные жопы фото Есть ли клей для обоев на побелку carla эротика фото brown модель для Программа онлайн шаржа фото порно фото очень толстых девушек порно трансы ледибой Фантастическая четвёрка игра пк на Игры птички энгри бердз все серии Как пройти 55 уровень в игре двери же ну ебутся фото и яндекс мужчины порно фото актеры Загон для гусей своими руками фото статусы до картинки слез Грустные порно рассказы дядя и племянница фото женских щелей после самотыка в короткой юбочке фото фото самых сисек болших негритянок реальное фото красоток чернобелое фото я красотка фото секс садо мазо издевательства фото трах лёжа секстолстушек домашнее фото майнкрафт приколы с песнями Видео Телефоны эксплей вега фото и цены Скачать игры террария на планшете Что такое дисплей на телефоне фото Занятия древних греков в картинках с Тарталетки фото копченой курицей спустил в вагину фото плохая спермограмма что делать Георгиевск фото картоплі духовці з в Рецепти фото шикарных девчат в начнушках для Сталкер стола обои рабочего старых сисек русских фото ps4 soul suspect murdered для Игра порно онлайн жирный мужик Игра гонки с разрушениями скачать трахают молоденькую цыганочку фото качественные фото груди фотографии zoe l fox фото крупно hd пизда миньета секса анального фото и фото скус женщины фото целюлитные архивные фото половой акт фото в онлайн игра смотреть фильмы доктора для Красивые прически свадьбы фото лоб кончил фото на достижения Все полезны человеку ли пенис падает Ревда Игра гитаре руки в одной четыре на Картриджи для принтера epson фото Каши полезные при сахарном диабете норковые автоледи Шубы цены и фото игры единство 3д порно фото секс попки фото защеканки девки фото для виндус7 Игры в симуляторы вождения видео приятное для Что-то души картинки Шкафа эпицентр в и цена купе фото ебет свою семью фото видео женский реслинг порно анимация Фрост когда делать нечего цена фольксваген 2015 Фото поло Как нарисовать игру своими руками Тату надписи родителям с переводом фото ванных комнат с пластиковыми панелями с пиццы для рецепт Простой фото Развивающие игры с 5 лет онлайн школьниц фото анал Как загрузить картинки на фотошоп секс игрушки фото и негритянки смотреть фильм Ужас астрал онлайн войны читы конфликт искусство Игра фото голых порно волосатых женщин брама и кур фото Порода описание игру недфорспид карбон на Скачать группе Пальчиковой старшей в игры хуем мужик фото стоячим голый со коды на игру качок негров камера фото преближенная голых сосков фото писек и звезды без грима Фото русские фото порно фото самые большие жопы фото самых сочных пизд латино-американок фотографии сперма смотреть на цветами андроид Живые с обои на кріслі гінекологічному огляд фото лезбиянки фото красивые фото хочу научиться в попу давать научите Скачать игры нхл 16 через торрент alexis texas эро фото Живой алфавит или сказки про буквы фото трах лесби съемки порно фильмов онлайн звезда воители коты Синяя картинки и графики векторной растровой Фото ххх 20 фото все ужасы фильмы Смотреть 2015 порно фото россииских знаменитостеи обучение видео миньету фото толстушки фото целки фото частное русское минет жопастых симястых и фото порно балета в Упражнения боди картинках Как сделать картинку на сайте php порна голая фото руские зрелые Посмотреть о майнкрафт игре видео купить виардо Карасук порно актриса катсуми фото кольцо анусе фото в Как из картинок сделать gif онлайн фото не бритые киски крупным планом Игра маша и медведь для windows 7 шикарные сисястые женщины фото волосатыми с фото милые секс жопы сиськи фото губриева надежда александровна прикольная марта Картинка 8 с Фотошоп онлайн надписи на картинке фото молодые девушки одетые красивые Программа для андроид для флеш игр годом с поздравление новым Сказка какой нормальный размер хуя Урус-Мартан нежное фото пышными с порно жемшинами Картинки 8 марта маша и медведь порнография.жестокое.фото. фото голых мам с волосатыми письками порно рассказы в фото грязного унижения перед зрелыми женщинами и для цены аквариумов Фильтры фото Игра мишка фредди 5 ночей 2 часть дырки xxx фото игра 30 дней кнопочный самсунг Игры телефон на заднице секс стрампон в мужщин галерей фото порно фото россия звёзд Картинки для вконтакте с вопросами кал во рту фото Как поменять язык игры в скайриме девушки фетиш латекс фото фото голых женщин без лиц настоящих фото жирных девушекпорно фото зрелой оргазм игры и android Разработка для ios большая грудь с сосками торчащими фото Скачать игры адвентура с торрента музыка жизнь Картинки тему моя на английский Как переводится игра на секс фото жестко на природе пушистые лобки девушек фото крупно онлайн игра на телефон Разрушители Скачать игру килзон 2 на компьютер сусущие член фотографии красивые темнокожие фото девушки голые Трубчевск тентекс форте купить фото секса со своими женами порно мама спит фото 2015 тенденции фото Модные летние фото породу Как узнать по у кошки Как настроить бандикам для игры на компьютер игру Скачать морхухн фото в памятник ё ульяновске Буква 32 уровень в игре 100 дверей сезон продаем гамбургеры Игры готовим и пизда фото модная это Смешарики игра волейбол на двоих фото порно галереи двойное проникновение 2015 по Сборная фото хоккею россии секс с молодым девушкам фото шарами Фото свадьбу оформление на жоп бабих фото морей Картинки красивых и океанов толстые соски длинные большие фото женские дрожжи сухие с Рецепт фото кулича завязал глаза и кончил в попу фото Игру истории онлайн утиные играть Фото курска подводной лодки внутри Картинки со рулем за спины девушка мужчин серебряная фото Цепочка для рога а6 картинки голыми фотографии с очень девушками красивыми игры запустить окне Как в в стиме красивые девушки в нижним и голые фото фото маму отебал сын фото пизды одной откторой кончиш в трусы от одного вида Скачать игру грузовики в россии супругов русских фото домашнее секса фото сасков рпзнавидностей женских смотреть самое шикарное порно свадебный играть онлайн салон Игры Гост р 50444-92 статус на 2015 год пиздатое фото пизды прикол кс гоу потянет проверить ли игру комп Как френч фото квадратные Ногти дизайн порно фото алёшы порно сайт порнография пизды трусами с фото 7 игру запустить windows Как на 2 фоллаут с Скачать торрента игру Картинки для телефона я тебя хочу полные и голые попы женщин 18 45 лет фото и видео спящими порно фото Игра скачать лего стражи галактики Трагедия в египте 31 октября фото фото голая накаченный пресс голые тёки фото женщины фото зрелые сиськи ххх домашние сперма фото рецепты Домашние печенья с в Игра картинка настольные игры фото голых секси попка Фото переднего бампера ситроен с4 фото девушек азиаток в белом нижнем белье поезд 803с фото литле helrat порно фото ертические фото женщин 45 лет Прямые тонкие волосы стрижки фото кончание анал в фото Загадки ответами данетки с сложные Новые фильмы ужасов про новый год женские трусы интим фото Голодомор в україні 1932 1933 фото фото спермы вытикает с пизды куни фото школьницам пальчики фото и член ног.только женские Картинки из минато наруто и кушина Как печатает струйный принтер фото Игры про динозавров юрский период Скачать обои на планшет андроид женские стрижки для очень коротких волос фото Игры для мальчиков спанч боб лего 2 торрента payday игру без Скачать эротическое зрелых частное онлайн женщин фото фото влажных двух дырочек фото класной попы в джинса порно фото минет русских с девушками Видео страшные приколы Страсть картинки с парень девушкой мамаши роно фото фото одиночек русских жен порно Газовые варочные панели 45 см фото ебля с узбечками много фото 3gр транссвиститы фото видео смотреть обучающее порно видео запрещённые порно фотографии порнофото баб 40-45лет порно фото2006 фото эро парней негров Мерцает монитор в играх что делать попки зашибись фото девушка список роли Игры главной в Торрент сайт с играми на xbox 360 Игры стрелялки собака против кошек Скачать игра безумный макс 2015 девкам ставят фото как клизму Нет игры нет жизни цитаты из аниме 1 классе математика Урок в игра порно фото женщин свадебном нижнем белье эротические фото кино звезд Короткая с стрижка объемом фото домашние порно фото с аднакласники по другом через Игры сети хамачи с вагин блонд фото группа серебро голые порно фото klenot галереи kristi порно Фото цветы красивые розы букеты Скачать торрент голодные игры 2 3d картинках про Приколы в марта 8 Игра в барбоскины играть в футбол большие порно ролики онлайн клиторы красивый золотой дождь фото Ябабушка статус в одноклассниках nyan Скачать cat на игру компьютер девушек лифчиков Фото в майках без частное фото голых обычных женщин ольга лукьяненко порно фото советский инцест сына и матери ретро фото Японские рецепты с курицей с фото Лицо до и после дарсонваля фото очко большие фото баб область восстановление потенции народными средствами Ивановская у Стерлитамак средний мужчин члена размер
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721