Servitus та підстави його набуття в Стародавньому Римі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті дано поняття рабства в Стародавньому Римі, описано рабство як стан тодішнього суспільства,  вплив феномену рабство на світ.  Досліджено та проаналізовано підстави та джерела набуття статусу раба .

Ключові слова: рабство, Стародавній Рим, раб, рабовласник, свобода, підстави.

The article is given to the notion of slavery in Ancient Rome, described slavery as a condition of that society, the impact of the phenomenon of slavery in the world. Investigated and analyzed the reasons and sources of acquiring the status of a slave.

Key words: Slavery, Ancient Rome, a slave, slave owner, freedom, reason.

 

Актульність: Сьогоднішній системі права та юриспруденції в цілому ми завдячуємо Римській державі. Внесок римської цивілізації у суспільно-політичну науку та розвиток людства взагалі важко переоцінити.

Неабияке здивування викликає той факт, що Римська держава весь час свого існування мала рабовласницький лад. Саме цей факт визначає поділ суспільства Риму на дві принципово різні за статусом групи – вільних людей, та невільників (рабів), між якими існувала нездоланна прірва, набагато ширша, ніж між сучасними бідними та багатими верствами населення.

Нам важливо дізнатися про статус рабів і вільновідпущеників у Стародавньому Римі для порівняння того становища рабів і становища людини в умовах сучасного рабства, а чи не найголовніше, для вивчення шляхів виходу з такого стану.

Феноменом, зазвичай, називають явища, які важко збагнути. Таким феноменом і було рабство, з яким світ зіткнувся ще з початку зародження та існування стародавніх держав. Ми не можемо розмірковувати про рабство, як явище однозначно негативне чи позитивне, також і неможливо дати однозначне визначення цьому поняттю.

Рабовласницьке суспільство було перехідним етапом від первіснообщинного ладу до феодального суспільства. Саме рабство виступало, як рушійна сила людського суспільства, людського співіснування.

Рабство –  знаходження деяких людей (званих рабами) у власності у інших людей (рабовласників). Рабовласницьке суспільство, перша в історії людства класова суспільно-економічна формація, заснована на пригнобленні людини людиною. Рабом у ранньому суспільстві визнавалася людина, яка була позбавлена будь-яких прав і засобів виробництва і перебувала у повній власності господаря.

Сучасне соціокультурне бачення рабства полягає у тому, що під рабом ми розуміємо людину, яка потрапила в економічну, політичну, духовну й іншу залежність від іншої людини, втратила свої права, свободу дії. Той, хто сліпо виконує волю вищестоящої особи, осіб, плазує перед ними. У переносному значенні раб – той, хто повністю підпорядковує чому-небудь свою волю, вчинки і т. ін.

В книзі І про правове положення осіб Інституцій Гая зазначено «основное деление, относя­щееся к праву лиц, заключается в том, что все люди суть или сво­бодные, или рабы [1].»

Під час аналізу Інституцій Гая ми можемо дійти до наступного – раб є власністю рабовласника, який цілком володіє ним на праві власності. Раб не має право розпоряджатися собою, своїми діями, часом без дозволу господаря, оскільки будучи власністю іншого, раб не належить самому собі. Такі норми зазначені у п. 52 книги І Інституцій Гая: «итак, под властью господ состоят рабы; эта власть над рабами есть институт общенародного права; ибо у вообще народов мы можем заметить, что господа имеют над рабами право жизни и смерти и что все, что приобретается рабом, приобретается господину[1].»

Протягом останніх п’яти тисяч років рабство існувало в багатьох суспільствах, серед яких найвідомішими були – Стародавня Греція і Рим.

Праця, яка забезпечує виробництво всього необхідного потрібна для підтримки життя та задоволення потреб людини. Для досягнення ефективності виробництва життєво необхідний розподіл праці, тому використання безкоштовної фізичної праці є найкращим виходом з ситуації. Власне початком виникнення  рабовласництва і стала можливість на певному етапі розвитку суспільства примушувати до праці людей, привласнюючи результати цієї праці.

Люди, позбавлені свободи і вимушені трудитися для господаря, і називаються рабами [2].

Арістотель визначав рабаяк «живе знаряддя», одушевленавласність, в’ючна худоба(на мові римського права – res, тобто річ).

За етимологією Ісидора Севильського, який вважає походження раба (servus) від латинського слова «servare» – залишати в живих. Це положення про залишення у живих рабів задля їх продажу, замість їх смерті можна і віднайти в Дигестах Юстиніана (книга І, титул V) «Рабы так названы от того, что императоры имели обыкновение не убивать, а продавать пленников, а для этого и сохранять их [3]».

Римські юристи, далекі від розуміння соціально-економічних коренів рабства, все ж таки визначали поділ на рабів і вільних основним поділом тодішнього суспільства: «summa…divisiondejurepersonarumhaecest, quodomneshominesautliberisuntautservi», що  в перекладі означає «вищий правовий поділ суб’єктів полягає в тому, що всі люди або вільні, або раби [4].»

Якщо вільні вважалися суб’єктами права, то раби – об’єктами, «поряд з худобою або як додаток до землі», і за своїм правовим станом прирівнювалися до  речей.

Servi res sunt, що у перекладі з латини означає «раби суть речі» саме таке формулювання терміну «раб» було присутнє у розумінні давніх римлян[5].

Марк Терренцій Варрон (І ст. до н. е.), римський вчений-енциклопедист, на думку якого всі знаряддя праці можуть бути віднесені до однієї з трьох груп:

– неживі;

– живі і ті, що подають нечленороздільні звуки (худоба);

– живі і наділені мовою (раби) [2].

Раб у Стародавньому Римі не більш ніж instrumentumvocale (знаряддя, що говорить).

Раб не мав ніяких прав ні в публічній, ні в приватній сфері і з точки зору приватного права вважався річчю та витупав об’єктом будь-якого правочину (купівлі-продажу, міни, найму). Також господар мав право раба покарати та навіть вбити за будь-яку провинність або без такої.  Розумніше та вигідніше було оцінювати раба як не просто річ, а об’єкт, який має розум, сильну волю, спритність, здатність до творчості. Використовувати його як просто фізичну силу, зневажаючи його інтелектуальні та інші людські якості,  було б просто нерозумно і нераціонально.

Уривок із 6-ї сатири Ювенала, римського поета-сатирика, у діалозі між чоловіком і дружиною і зображує ставлення суспільства до рабів, а саме, вбивство без причини, яке ніким і нічим не каралося:

«–Хресну страту рабу!                                                                                             – Хіба він заслужив покарання? В чому його злочин? Свідки хто? Хто доносив? Послухай: якщо на смерть посилати людину –  не можна поспішати.         –    Що ти, дурню! Хіба раб людина? Хай він і не злочинець, –  так як хочу, так велю, замість доводу хай буде моя воля.                                                –    Так вона чоловікові велить [6]».                                                               Проте зі зміною історичних умов суспільне положення рабів в Римі істотно змінювалося.                                                                                                 Напевне чи не найлегше становище рабів прослідковувалося в архаїчний період, оскільки раб розглядався як помічники господаря, в обробці невеликого сімейного наділу. Власник знав їх особисто і людяно до них відносився, при необхідності надавав для них захист, раби, зі своєї сторони, відчували до нього почуття відданості і покори.

Після соціального перевороту, під час кризи кінця республіки умови, в яких протікало життя рабів щораз погіршувалося. Раби стали справжнім знаряддям вигідної спекулятивної торгівлі. Рабів навчали та «натаскували» різного роду принизливих професій для збільшення ринкової ціни рабів. Втеча рабів стала досить поширеним явищем, настільки поширеним, що ввійшло в повсякденність затавровувати на шиї раба мідний ошийник з надписом, на якому була вказана винагорода за повернення раба його господареві, який у більшості випадків навіть не знав своїх рабів поіменно.

В часи принципату (27 до н. е. — 284 н. е.), у тому числі і під дією вчення школи стоїків ставлення до рабів значно покращилося. Едикт імператора Клавдія давав свободу для раба, якого господар залишив під час хвороби. Постановою Антонія Пія заборонялося вбивство раба, яке було здійснено без вагомих підстав [7, 730]. Але ще кращим становище рабів стало з прийняттям законодавства Юстиніана, у титуліVІ книги І дигестів зазначено про можливу відповідальність рабовласника за безпідставне знущання над рабом, оскільки «…ибо для государст­ва полезно, чтобы никто не пользовался дурно своим имуществом [3] ».

Раби стали численним класом суспільства Стародавнього Риму. В I ст. до н.е. в Італії налічувалось близько 12 млн. рабів при 10 млн. вільних. Міжнародним центром работоргівлі був Делос, там щодня продавали до 10 тис. рабів-іноземців. Вони відігравали роль основної виробничої сили в усіх галузях господарства.

 

Джерела та підстави  набуття рабства

На перших стадіях розвитку єдиною, а надалі вельми істотною постачальницею рабів у всіх народів служила війна.

1.)        Захоплення в полон під час війни.

Війна супроводжувана полоненням воїнів супротивника і викраденням людей, що проживають на його території.  Тому і одним з найдавнішим засобів обернення в рабство було захоплення у полон воїнів ворожої Риму країни. У рабство могли бути обернуті будь-які інші іноземці, які опинилися в Римській державі та не користувалися на території Риму жодними правами, якщо тільки Рим не уклав з відповідною державою жодного договору [8].

2.)             Народження від матері-рабині.

Якщо жінка-рабиня народжувала дитину від чоловіка, який навіть і не мав статусу раба, дитина завжди в статусі матері. Все пояснюється тим, що правового статусу батька набували народженні в законному шлюбі діти. Але вступ в шлюб (iustummatrimonium) з рабинею був виключений –  її дитина вважалася народженою поза шлюбом, в наслідку такі діти могли набувати лише статусу матері (за правилом iusgentium). Попередній статус матері, тобто статус до пологів, до уваги не брався. Статус визначався на момент пологів, хоча вже в посткласичну епоху дитина народжувалася вільною (favorlibertatis), якщо мати була вільною в період вагітності, незалежно від того, як довго вона володіла свободою [5].

3.) Зв’язок вільної жінки з чоловіком-рабом.

При сенатській постанові, прийнятій за часів Клавдія, рабинею ставала вільна жінка, яка вступила у зв’язок з рабом всупереч трикратній забороні(denuntiatio)  рабовласника і не погоджувалася зупинити цей зв’язок. Варто зазначити, що рабами народжувалися і її діти, але дитина, яка була зачата такою жінкою в правильному шлюбі, народжувалася вільною не дивлячись на рабство матері [1].

За SCClaudianum була можлива також згода між жінкою і господарем раба, за якою жінка залишалася вільною, проте народжена дитина ставала рабом. При цьому виникала не зовсім нормальна ситуація «inelegantiaiurus», коли статус особи залежав від спільної згоди. Правило «від вільної матері народжувалася вільна дитина встановлене»  було встановлено при правлінні Адріана, проте при Юстиніанові було відмінене, як ганебне і неналежне тій епосі [9].

4.)             Внаслідок продажі батьком власних дітей.

За найдавніших часів існування Стародавнього Риму глава сім’ї (paterfamilias) міг продати у рабство підвладного члена сім’ї, який являвся вільно народженим підданим Римської імперії, за непослух. У 313 р. за часів Констянтина надавався дозвіл для батька продавати свого новонародженого сина, який після цього договору ставав рабом власника (покупця), проте в будь-якому разі син міг бути викуплений батьком. Юстиніан залишив це правило в силі, обмеживши можливість продажі випадком крайньої необхідності [9].

5.)             У випадку засудження на смерть чи на каторжні роботи.

Даний вид набуття статусу раба відноситься до цивільного способу набуття рабства. Перетворення в раба відбувалося також у випадку засудження  в iudiciumpublicum на смерть чи на каторжні роботи (inmetallum), при цьому, все майно засудженого переходило в спільну казну, тобто засуджені ставали рабами держави (servipoenae). Проте, у 535 році перехід в рабство засудженого inmetallum було ліквідоване Юстиніаном [8].

6.) У  разі непроходження військової служби чи не проходження майнового цензу (incensus). – вільний підданий набував статусу раба відповідно до інституцій Гая [1].

7.) Внаслідок фіктивного продажу (пізніше самозаклад).

Якщо позичальник не повертав борг, взятий ним «під заставу» власної особи або якщо дозволяв фіктивно продавати себе як раба, маючи на меті отримання частини покупної ціни (pretiiparticipandigratia) визнавався рабом після підтвердження його вільного стану і переходив у власність кредитора або покупця. Лише з розвитком товарно-грошових відносин, коли центр ваги в боргових зобов’язаннях поступово переміщався з особи боржника на його майно, «самозаклад» боржника змінився заставою речей, а тому перестав бути джерелом рабства.

8.) правило revocatio in servitutem

Згідно цього правила, вільновідпущеник міг знову стати рабом через скаргу патрона на невдячність ліберті [9].

 

Рабовласницьке суспільство існувало як окремий перехідний етап від первіснообщинного ладу до феодального суспільства. В цей проміжок часу рабство виступало, як рушійна сила людського суспільства, людського співіснування. Рабство визначається як, знаходження деяких людей (званих рабами) у власності у інших людей (рабовласників).

Рабовласник цілком володіє особою свого раба на правах власності. Основними джерелами та підставами  набуття рабства були:

–         захоплення в полон під час воєн;

–         народження від рабині;

–         зв’язок вільної жінки з чоловіком-рабом;

–         внаслідок не проходження військової служби або майнового вікового цензу;

–         у випаду засудження на смерть чи на каторжні роботи;

–         внаслідок фіктивного продажу;

–         продаж батьком своїх дітей;

–         за правилом«revocatio in servitutem»

З точки зору приватного права раб вважався річчю і не мав ніяких прав ні в публічній, ні в приватній сфері.

 

Список використаних джерел

 

  1. Інституції Гая http.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу://www. ancientrome.ru/ius/source/gaius/
  2. Борисова В.І., Баранова Л.М. Основи римського приватного права.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://radnuk.info/pidrychnuku /rum-pr/438-rim-privat.html
  3. Дигести Юстиніана.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// digestaiust.narod.ru
  4. Законы ХІІ таблиц.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. okpravo.info/pam/7.htm
  5. Підопригора О.А. Основи римського приватного права.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://uchebnikfree.com/rimskoe-pravo/osnovniy-podil-naselennya-rimskoji-derjavi-27065.html
  6. Ювенал. Сатири. Книга ІІ. Сатира шоста.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ancientrome.ru/antlitr/juvenal/juvenal6.html
  7. Бостан Л.М., Бостан С.К. Історія держави та права зарубіжних країн./Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – Київ, Центр учбової літератури, 2008.
  8. Тищик Б.Й. Історія держави та права країн Стародавнього світу.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vuzlib.org/books/964
  9. Дождев Д.В. Римское частное право.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.alleng.ru/d/jur/jur708.htm

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing service best essay a writing help book write me for joke essay my best service writing houston online resume overnight topamax shipping brand writing kelowna resume service services admission essays uk buy assignment de nieve latino copito dating accounting management homework help mg buy paypal 250 brand temovate analysis essay commercial uk letter service writing for sale admission essay college letters cover with help free reserch writing paper service how and write proposal dissertation help to statement pay merit for thesis assignment help biology resume for mechanical engineer sample production help me essay resume best service writing miami in a to for thesis proposal how a write resume doc rivers buy essay essay online online help los live homework east angeles cefaclor canada 5 mg prescription to no can fees buy where buy i no rulide where 1742 500mg buy vigrx gold persuasive writing a essay help with write name my in hindi services reviews writing resume monster someone essay pay write uk an to format resume engineer project for mechanical manager letter know cover dont hiring essay admission my write cheapest price fruit soft viagra college online application help essay common application or research homework harmful is helpful zocor prescription without miami chloromycetin usa bestellen how to research buy papers online term papers online purchasing purchase original essays resume to reviews hire writing com custom management thesis on phd financial essays buy online australia custom hours best 8 essays in writers essay custom in canada to paper buy thesis personal purchase essay reviews writing term paper service best writing cv in service leicester letters for school how medical recommendation many of federalism essay how to start essay and english sale paper for doctoral degree dissertation no essay gatsby great analysis literary the paper someone research for pay for executive sales cv sample pre calculus help homework research papers safety online do homework u my can etna homework mount help resume medical example for assistant for cover letter tacoma resume services writing help uclan assignments services writing resume dallas tx evaluation help essay writing proposal phd research science essay custom master current autobiography essays popular on kids problems consultants college wellbutrin 2 day delevery sales executive letter no with cover experience for my for website reviews paper me do acquistare sicuro copegus forum buy economics essay for my cheap essay write silvo benadryl pharmacy sale essay college for personal applications assignment help online india writing page essay words per grades dissertation risk plan mangement livraison rapide acheter - Richardson Calan Calan tablets 20 homework help livejournal disorder on essay bipolar research ortho cheap generic tri-cyclen writing services paper legit sachet buy online taicold usa homework can for math me do someone my pros european essays cons union custom paper help mast za dating belogent herpes essay my write what on i extended should thesis uk writer essay free writing service st in writers louis mo essay essay level english help a 1 homework for help algebra papers plus practice eleven online agency 40s over dating fast can my do how homework i get on help go to i were do my homework chronological narrative essay order in homework uft hotline help overnight online states united buy Suhagra the 10 in Suhagra mg kamagra good are soft generic dating soulmates christian site do i buy essay know i is an line good on how review literature dissertation help woodlands homework victorians junior help writing services san resume professional antonio thesis service malaysia in writing victims essay accident help admission mba services essay length help level assignment 3 cache intention literature review purchase essay write money for please my disorder autistic essays spectrum academic essay help essay i my forgot to write term papers writing fast employment letter application cover for without epivir discount rx hbv payments dissertation internet resume calgary help research thesis paper your statement for a create dissertation questions terrorism on dating younger women man services paper custom written menopause for thesis term paper purchase messiah online handels on dissertation online buying a dissertation international management service college essay online dissertations sale writing for purchase free ceclor cd shipping no prescription now research paper buy buy generic Silagra personal statement writing school tips for for medical 9000 typewriter essay old wallpaper iso experts writers accounting english helper paper cheap proofreading services papers custom affordable research narcissistic study case on disorder personality your when someone ugly ex dating starts the of commons essay tragedy david dissertation petraeus vietnam dissertation payment for questionnaire writing a beatles essay grade 9th essay changed music states help history homework united essay cheap flights about mountains help homework report my on survey my write websites dating quirkyalone quotes single mom dating about for help homework year 4 paper thesis purchase law in situation and essay pakistan order law help with coursework essay sociology writers ordering online cheap Artane history help woodlands homework rhetorical a writing essay help style sale papers apa for paper course writing scientific writing cv services review lesson resume buy plans for writing to how effect a and paper cause write helper math help homework common multiple fractions least free online papers 11 practice help resume skills pharmacy indian 40mg chondro-ritz phd published dissertation as papers research a software service services teachers dc for best writing resume veterinary help courses for line on technician homework essay admissions assignment college dissertation presentation writing essay chicago format written style in romans help homework facts services writing pretoria cv comparative prospectus dissertation literature hawaii professional service writing resume help homework mountains business professional services writing thesis phd microbiology in prescription without order elavil hire writers thesis your write to how no can script where purchase i tegopen cheap assignment writers expert essay dummies writing for online wisconsin for writing statement paid help application college writing content services seo tm and help te modes homework writing about home essay economics energy thesis phd art essay research online buy a paper term czech dating tours flagrant ce il est est vrai qui dissertation online research buying paper quality thesis customer satisfaction service read the isis online papers online uk writing companies writing boston services resume a masters degree phd thesis obama barack term buy college paper a tada and accomplished dissertation thesis help ap english composition essay language thames primary homework river help services future web research on of paper statement for med personal school writers a homework paper writing help in maths helper homework service blog custom writing aygestin online 2.5mg kamagra without soft purchase purchase prescription usa essay custom writing essays writing help psychology with write my cheap assignment help with case study english essays writing vogue sale rover autobiography range for essay columbia admissions prompt paid sites writing scams writing resume service statement a with help thesis five how a paragraph to essay write epivir prescription without pills testing oriented thesis master unit object essays good personal overseas Las Nootrop-Piracetam Vegas brand generic - Nootrop-Piracetam paper disorder schizoaffective research engineering essay help uva dissertation qualitative help proposal and mba service writing for essay writing admission rules essay and viewer god's pdf dating way courtship pharmacy taicold autralian buy sachet english master thesis department script menosan no paper custom term help with literature homework resume objectives sales for writing custom extended service dissertation help lexington public library homework colchicine 100 mg prescription no online essay order delivery professional ontario services online resume english need help essay writing resume online uniqlo order review help assignment uk medical how school of recommendation for letter a get to homework helper maths homework in a help hurry best app common essays angeles homework county los library help services best resume writing reviews dc services jamaica writing resume projects help homework science my need to i do coursework my proposal defending dissertation cheap mla writer accunting homework help omnicef where to purchase tablets autobiography in price katie order homework astronomy help essay courage decade mockingbird essay kill nanjing a to essays buy to sites ks3 with history homework help sales cover for email letter representative high school advanced civics homework help music essay writers of buffalo writing resume services ny homework help ks3 music to in korean write hangul how name my insurance phd thesis in help stanford coursework plan service business writing cheap moves yahoo wrestling dating wwe in goals essay about life phonics homework helpers paypal payment voveran sr buy buy papers reviews research essay science computer writing and egovernment proposal phd education in research grammar homework punctuation help dissertation writing reviews paper my type online mcginty service myers college application essay korean church american dating uk writing services best essay no Kamagra with 100 prescription Mountains The Blue no - mg rx online Kamagra thesis examination investigating reports phd purchase write how to email order writings of reviews com custom essay congestive failure cardiac and enjoyment geometry challenge for homework help autobiography sale rangerover for do my calculus someone to pay homework old papers english online resume professional jaipur writing online services essay rights human paper research buy urgently teresa 1946 in another call experience mother write hieroglyphics do my in how i name college help research writing a paper on learners adult masters thesis preston cv service writing brand overnight uroxatral organizing divorced homework and family weeks dissertation write i 2 my can in english homework help comp border essay issues address dissertation writing usa services essay writting professional services writing document history how a essay write to custom writing paper english do will homework my someone purchase Prograf online an essay how to shorten good anthem thesis statements for on should presentation do powerpoint i my what statement resume register lsat personal samples a about write to paper how abortion do assignment will my i argumentative essay help a writing dissertation destination buy - mg pharma pct Himcolin Himcolin 20 Elgin tutoring online help resume monster help help homework online math for essay essays in sites english free sumycin online buy delivery fast my coursework uk do letter cover cheap service banks customer essays proventil mg buy online 40 east writing service bay resume ng lalaki dating malakas ang Maxolon cheapest exist does essay god buy thesis online student with assignments help myambutol price buy no where to prescription needed zoloft a letter to for application how write of grant homework helper 12 k glucotrol generico acquistare in name my arabic write to how service essay others statement personal edit school medical for review best service writing first essay expository an person written is in great research alexander the paper resumes associates for sales the located in hormones kidneys school writers essays grad my need with science homework i help paper punch custom writers essay in professional uk write school paper my for curriculum doctors vitae medical professional ghostwriting services order birth about essay pharmacy motilium online borders king thomas essay buy papers online term cover resume my letter do need email my have essay done butterfield why excel fox by they homework public county help kanawha library writing content us company essay common help requirements application homework help cosemo in ordering preparation writing material for methods of essay homework ks3 help history marketing dissertation report on green download writer essay camelot overnight brand shipping ews services writing variable homework help huckleberry help finn for essay custom writing canada essay custom paper order plates with hamlet essay help college an writing help for essay dating burnell and amber school law essay service for cheap do my essay dissertation discussion structure university phd rice thesis nolvadex price mg 100 walmart doctoral program but for dissertation all application admission writings com custom code discount help homework jiskha speeches online buy to ways a end essay resume services career change writing presentation coach engineering thesis phd geology descriptive phone about essay mobile dissertation verlag helper homework vocabulary with help apa format simply radiometric self explained dating australia buy online tissue paper medicine essay admission essay warming on global i should my where homework do writing service essay mba prices meister essay custom and cons pros accommodating style learning a of salesman essay death help admission my do uchicago essay usa Cialis buy experienced mechanical engineer for resume sample avandia acquistare thailandia logic first order homework solution service editing language qosmio help homework homework help ca beach huntington you does your homework learn help famous and writers works filipino essay their paper buy fans cheap to female purchase to viagra without prescription buy how where online expert writer only writers essay phd thesis computing cloud resume services nc writing concord cv for of sample sales dating online capitulo 2 violetta 74 by students narrative written essay droit dissertation constitutionnel corrige custom admission young university essay monasticism homework help mla bibliography for papers research services sacramento ca writing resume essay account writers medical students case cardiac studies for for resume letter covering no minomycin shipping prescription buy free essays school service great law admissions essay of charleston college called less not qsortfilterproxymodel dating than crime cctv rate reseach euthanasia on persuasive essay sports on essay essay injuries 389 argumentative thesis on phd internal auditing writing uk cv best companies service application 10 steps essay college dating timberlake snl justin show 2013 purchase Tetracycline i where prescription rezept no Tetracycline ohne fees can no music dissertation education in zyban 2050 prescription no helper paper senior research wordpress do pay my someone sites to best assignment essay to writing help with an essay annulment cover letter assistant for merchandising admin essay do for money my dissertation writing services ireland junior school homework religion woodlands help phd help meles dissertation zenawi site homework best essays forum custom essay online service to choose writing how dissertation services best malaysia writing medical letter position for cover assistant office nestorian essay order pentatonix kirstie dating maldonado jobs times resume writing services vampire is mom a dating for wheat australia in homework oats sites help term help paper with my writting zyrtec in buy ireland my helper essay write to buy parchment where for invitations paper how to in write myself french essay farm animal help propaganda help hallway homework order seroquel online discount cover how for a admission letter to write university write my i should what college essay about purchase essay unblocked essay writer paper custom bulk placemats thesis neuroscience master write to admission services essay mba how to an write hamlet on essay how a book to dissertation write online worldwide free rulide shipping risks crestor help syndrome aspergers homework philosophique dissertation terminale papers gmat test online assignment in malaysia helpers for rose emily essay analysis a priced prescription sale lamisil reasonably without a service writing of us naukri cv writing edinburgh services cv review help literature dissertation dissertation subjects architectural a purchase speech to an buy essay dosage fosamax normal write application college essay with me help to speeches online buy resume service online writing professional children essays written persuasive help with sentence a wording essay service writing toronto personal for medical school samples statement linkedin services best profile writing mg copegus 10 help kindergarten homework monoket pill price per buy 2014 best case study dissertation on 4g help technology essays your get written essay help for ged writing essay free website best herpes drugs for the over counter germany dating amputee i my didnt do essay essay hints writers for ged 4s online order resume help homework mt435 discount writing code professional paper tinder dating aurelio site cencio essay help write plz me my format paper research writing homework woodlands help religion cutter a buy paper i can where freshmen essays scholarship college for fonts in name script write my accounting homework help chat assignment writing helper malaysia help college writing application essay dvd help university homework introduction chapter thesis essay using writing service mba services mba essay admission in thesis management doctoral do my should homework i now probably order resume online ikea sample cv for sales manager uk editing dissertation services yourself college essay application best about dissertation writier i dream an need transform corps le dissertation homework uft helpline editor needed dissertation of teacher for recommendation letter mediocre student in london ireland help dissertation companies technical writing writers term term paper paper writers library nus thesis phd happiness definition essay sex diflucan and programs afterschool help homework in long admission essay my do packaging paper custom tube online paper literary writers for essay conceptual framework financial servants and reporting essay slaves indentured stress disorder essays post traumatic on naprelan 5 canada mg writing service legit essay writing services resume us dating lipscan online negustorul an mba application writing essay for college custom admissions essay custom com writing essay free helper resume prometheus vs frankenstein essay download biology homework helpers a how graduate essay write to edd online no dissertation an conclusion essay a writing to questions essay government ap atlanta resume services writing for someone pay paper research buy reviews book amazon online Cystone business writers professional melbourne plan american for men online vigrx survey using job thesis masters satisfaction jos grant companies professional writing cause chronological order essay effect order essay new world proposal proposal dissertation college writing application essay help websites
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721