СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ СПОЛУЧНИКІВ ХОЧ (І), ХОЧА (Й) У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Н. СНЯДАНКО “СИНДРОМ СТЕРИЛЬНОСТІ”)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’ 367.634

Г. С. Весельська

Житомирський державний університет

імені Івана Франка, м. Житомир

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ФУНКЦІЇ СПОЛУЧНИКІВ ХОЧ (І), ХОЧА (Й) У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Н. СНЯДАНКО “СИНДРОМ СТЕРИЛЬНОСТІ”)

У статті проаналізовано основні особливості у функціонально-стильовому використанні сполучників хоч (і), хоча (й), для яких характерна властивість виражати різні типи семантико-синтаксичних відношень у складному та простому ускладненому реченнях, у мові сучасної української прози (на матеріалі роману Н. Сняданко “Синдром стерильності”); представлено їхню основну семантико-синтаксичну функцію, що полягає у вираженні підрядних допустових семантико-синтаксичних відношень; визначено можливі причини, що зумовлюють нетипове (вторинне) вживання цих сполучників як реалізаторів вторинних семантико-синтаксичних ролей, а саме сурядних протиставних та проміжних протиставно-допустових семантичних функцій.

Ключові слова: сурядний сполучник, підрядний сполучник, вторинна семантико-синтаксична сфера, складносурядне речення, просте ускладнене речення, однорідний член речення.

Аннотация. Весельская Г. С. Семантико-синтаксические функции союзов хоч (і), хоча (й) в современной украинской прозе (на материале романа Н. Сняданко “Синдром стерильности”)

В статье проанализированы основные особенности в функционально-стилевом использовании союзов хоч (і), хоча (й), для которых характерное свойство выражать разные типы семантико-синтаксических отношений в сложном и простом осложненном предложениях, в языке современной украинской прозы (на материале романа Н. Сняданко “Синдром стерильности”); представлена их основная семантико-синтаксическая функция, которая заключается в выражении подчиненных уступительных семантико-синтаксических отношений; определены возможные причины, предопределяющие нетипичное (вторинное) употребление этих союзов как реализаторов вторинных семантико-синтаксических ролей, а именно сочинительных противительных и промежуточных противительно-уступительных семантических функций.

Ключевые слова: сочинительный союз, подчинительный союз, вторинная семантико-синтаксическая сфера, сложносочиненное предложение, простое осложненное предложение, обособленный член предложения.

Summary. Veselska H. S. Semantiko-syntactic functions of conjunctions hoch (e), hocha (i) in modern Ukrainian prose (on material of the novel of N. Snyadanko “Syndrome of sterility”)

In the article it is analysed the basic features in the functionally stylish usage of conjunctions hoch (e), hocha (i), for which it is the characteristic property to express different types of semantiko-syntactic relations in difficult and simple complicated suggestions, in the language of modern Ukrainian prose (on material of the novel of N. Snyadanko “Syndrome of sterility”); it is presented their basic semantiko-syntactic function which consists in expression of inferior dopustovi semantiko-syntactic relations; certainly possible reasons which predetermine the offtypical (secondary) usage of these conjunctions as realizators of the second semantiko-syntactic roles namely coordinating adversative and intermediate adversatively dopustovi semantic functions.

Key words: coordinative conjunction, subordinative conjunction, secondary semantic-syntactic sphere, compound sentence, simple complicated sentencе, homogeneous part of sentence.

Розквіт української прози на початку ХХІ століття дав змогу простежити ряд інновацій у граматичній стилістиці та синтаксисі. Зокрема, змінилося семантичне навантаження й деяких сполучників, що дедалі частіше втрачають свою первинну семантико-синтаксичну функцію, привласнюючи собі роль вторинних (неспеціалізованих) експресивізаторів інших типів семантико-синтаксичних відношень.

Широке поле для різноаспектного аналізу подають сполучники, що вимагають прискіпливого ставлення до вивчення їхніх семантико-синтаксичних ролей, – виражати чи маркувати різні типи семантико-синтаксичних відношень, як підрядних, так і сурядних. Цікавими з цього погляду є сполучники хоч (і), хоча (й).

В українському та російському мовознавстві виконані дослідження, присвячені аналізу семантико-синтаксичних характеристик зазначених сполучників (Г. Глушкова [1], К. Городенська [3], І. Завальнюк [4], Л. Шитик [5] та ін.), проте вони не були предметом спеціальних наукових розвідок як маркери підрядних і сурядних семантико-синтаксичних відношень у складному та простому ускладненому реченнях на матеріалі роману Н. Сняданко “Синдром стерильності”.

Мета наукової розвідки – простежити реалізацію сполучниками хоч (і), хоча (й) типової й нетипових семантико-синтаксичних функцій у творі та констатувати можливі причини їхнього використання в певній ролі.

Із тексту роману вибрано найбільш доцільні приклади складних і простих ускладнених речень, у яких засобами зв’язку компонентів слугують сполучники хоч (і), хоча (й).

Як відомо, у сучасній українській літературній мові ці сполучники спеціалізуються на вираженні підрядних допустових семантико-синтаксичних відношень між головною та підрядною предикативними частинами складнопідрядного речення [2, с. 246–247], напр.: Декому допомагає, хоч і як парадоксально це звучить [84*]; І це правильно, хоча мені й важко уявити… [49]; І це загалом зручно, хоча й воно не дуже позитивно позначається на моєму світосприйнятті [13]; Моя мама не викидає поліетиленових торбинок, зберігаючи їх про всяк випадок разом із банками для закруток, хоча вона давно не робить ніяких закруток… [153]; Люба щоразу відмовляється переїхати до нього жити, хоча він уже не раз пропонував [287].

Сьогодні досить продуктивною є тенденція до транспозиційних переходів сполучників хоч (і), хоча (й) із власної підрядної (допустової) семантико-синтаксичної сфери у сферу сурядних (протиставних) семантико-синтаксичних відношень та в проміжну сурядно-підрядну (протиставно-допустову) семантико-синтаксичну сферу, що увиразнює їхній подвійний семантико-синтаксичний статус.

Сполучник хоча (й) слугує реалізатором протиставної семантики передусім у складносурядному реченні, де він поєднує сурядним зв’язком другу предикативну частину з попередньою, причому доволі часто вона підлягає парцелюванню, як-от.: …всі вони [яскраві особистості] починали свою діяльність саме в училищі… Хоча мій батько …зовсім не вважає цей факт дивним [51]; Суперечка між прихильниками раціонального та ірраціонального походження цього явища точиться в колах тигиринських інтелектуалів давно. Хоча …важливим є насамперед сам факт скупчення такої великої кількості непересічних особистостей у нашому місті [51]; …щури досить рідко піднімаються з підвалу або опускаються з горища на рівень третього-четвертого поверхів. Хоча в останньому я й не надто переконана [60]; Деяким людям вдається самореалізуватися, досягнути успіху в чомусь, задовольнити потреби своєї психіки. Хоча стовідсотково здорових і вільних від синдрому стерильності людей практично не існує [84]; …кожна людина …психічно хвора. Хоча насправді серед батькових …жили у страшенному бруді й безладі [162]; Тільки мистецтво вічне! Хоча й воно, зараза, останнім часом щось не продається [176]; Мешканці готові здати кошти… Хоча бажаючих наразі не знайшлося… [331]; Йому [Гомосапієнсові] і його друзям у голові були такі дурниці. Хоча … саме ця деталь виглядала з усього розказаного найбільш логічно [232]; …у Відні тепер можна не зачиняти дверей… Хоча в цій культурно відсталій провінції у кожній кавярні можна було прочитати віденські газети… [246]; Я нічого не сказала Сніжані… Хоча подумати над цим варто [254]; Можливо, так мені вдасться знову відчути себе …тінейджеркою, хоча …у цьому віці це ще не стільки принципово [63]; Родимки виявилися спадковими і прикрашали голови обидвох дітей містера Арнольда, хоча наразі їх іще не видно було під волоссям [202]; Слово провінційність усе ще не набуло ознак термінологічності. Хоча… незабаром назріє необхідність цього значення в термінологічному контексті [346].

Зустрічаємо приклади складносурядних речень із парцельованими предикативними частинами, у яких протиставний сполучник хоча увиразнено вказівними займенниками цей, ця, це, ці, що ще більше підкреслює протиставне значення вміщеної тут інформації та спростовує думку про наявність якогось іншого виконавця дій, напр.: …ця розсинхронізована діяльність від незвички спричиняє у них [персонажів] невроз. Хоча це все одно не дає відповіді на поставлене запитання [22]; Homo ludens бавиться щодалі примітивніше. Хоча ця примітивність вимагає все більших технічних зусиль [306].

У тексті твору трапляються поодинокі синтаксичні конструкції, у яких сполучник хоча (й), експлікуючи протиставну семантику, поєднує сурядним зв’язком другий однорідний член із попереднім у простому ускладненому реченні, причому стає помітним припущення, роздуми, здогад про наступне розгортання подій (мабуть, можливо, напевно, очевидно), напр.: …навіть дуже досвідчений психолог не знайшов би у виразах їхніх облич у цей момент нічого, окрім соціального і зосередженого на собі блаженства. Хоча, можливо, я помиляюся… [170]; Він [пан Маргаритко] пояснює це професійною необхідністю, хоча швидше за все в такий спосіб дозволяє собі трохи відпочити від численного сімейства [241]; …він почувся розгублено… Хоча, можливо, йому було просто нудно зі мною [278]; …чому …пан Незабудко …так спокійно приймає цю допомогу, знаючи про обман. Хоча, можливо, й не спокійно… [345].

В аналізованому романі фіксуємо приклади речень, у яких сполучники хоча (й), хоч (і) поєднують сурядним зв’язком зі значенням ‘не зважаючи на те, що’ дві предикативні частини у складносурядному реченні або двоє однорідних членів у простому ускладненому реченні, причому другий компонент доволі часто підлягає парцелюванню, завдяки чому більш яскраво й точно увиразнюють протиставно-допустову семантику цієї синтаксичної одиниці відносно першої, напр.: Завдяки їхнім титанічним зусиллям КРІС‑2 продовжував регулярно виходити. Хоча грошей катастрофічно бракувало [44]; …поняття провінційності з категорії постійної і чітко визначеної перетворюється на змінну величину… Хоча цю тезу й заперечують [54]; Пан Айвазовські виконує їхні прохання… Хоча будь-яке підтасовування …пан А. Найбільше не любить [137]; …деякі навіть ставлять брекети на внутрішній стороні зубів, хоча коштує це дорожче… [64]; …бабки – це деталь. Хоч і важлива [293]; …їм [жінкам] доводиться народжувати дітей, і займатися професійною самореалізацією, і брати на себе весь тягар сімейних стосунків, хоча ніхто їх про це не просить [285]; …така терапія має мало спільного зі справжньою наукою, хоча й важко заперечити її дієвість [167]; …Неллі негативно ставиться до появи чоловіка у нетверезому стані. Хоча й не влаштовує у таких випадках сцен [6]; І це загалом зручно, хоча й не дуже позитивно позначається на моєму світоспийнятті [13]; У порівнянні з ним Михайло, по-перше, не одружений, по-друге, не цікавиться бізнес-новинами, по-третє, не любить розмовляти про роботу. Хоча і користується таким дезодорантом [279]. Як бачимо, в останньому реченні замість сполучника хоча (й) ужито фонетичний варіант хоча (і), що не відповідає законам милозвучності сучасної української літературної мови.

Отже, у романі Н. Сняданко “Синдром стерильності” сполучники хоч (і), хоча (й) виконують 3 семантичні функції: вони є реалізаторами підрядних допустових, сурядних протиставних і сурядно-підрядних протиставно-допустових семантико-синтаксичних відношень у складному та простому ускладненому реченнях.

Активізація транспозиційних переходів сполучників хоч (і), хоча (й) в інші семантико-синтаксичні зони сурядності та сурядності-підрядності засвідчує розширення їхніх функціонально-стилістичних і стильових параметрів, що спричинено намаганням яскравіше та якомога точніше передати усі значеннєві відтінки й потребою дотриматися милозвучної побудови фрази.

Перспективу подальших наукових пошуків убачаємо в більш глибокому аналізі протиставно-допустових семантичних відношень у складному реченні.

 

Список літератури

  1. Глушкова Г.М. Структурно-семантичні типи сурядності : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Глушкова Галина Миколаївна. – Донецьк, 1998. – 184 с.
  2. Городенська К. Граматичний словник української мови : Сполучники. – К. ; Херсон : Вид-во ХДУ, 2007. – 340 с.
  3. Городенська К. Сполучникова реалізація семантико-синтаксичних відношень у складносурядних реченнях / Катерина Городенська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія „ Філологія”. – Вінниця, 2009. – Вип. 11. – С. 8–15.
  4. Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття : функціональний і прагмалінгвістичний аспекти : [монографія] / [Відп. ред. К. Г. Городенська] / І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 400 с.
  5. Шитик Л. Перехідні конструкції сурядно-підрядного типу в українській мові / Людмила Шитик // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 6. – С. 49–58.

 

* тут і далі цитуємо за: Сняданко Н. Синдром стерильності : [роман] / Наталка Сняданко. – К. : Нора-Друк, 2006. – 360 с. – День Європи, указуючи лише сторінку джерела.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

admission essay 2013 an writing copy cheap paper how reading to or write a bedtime dissertation writer wanted thesis how make experience with a no acting to resume service essay scholarship master private equity thesis helper homework software phd communication in thesis wireless essay service writing ten top essay cheap essay help writing online buy furadantin generic county essay orange college help droit travail du dissertation professional essay writers free essay where can i an purchase dissertation board steps admissions ebook 10 essay help college breast paper outline cancer research buy papers online college writing application college essay the 1 essay for type me information research for dating online paper a college purchase essay online na dalmatinac 101 srpskom dating cv writing help with free paper writing software help medical of dissertation rajiv university gandhi about psychopath essay and choi dating ri minho seol help with essay study conversion disorder case help nursing essays with students elementary essays by written generalized essay on anxiety disorder axia help homework phd available online thesis written essays great gatsby the about teacher on cover of a uk office essays good assistant letter qualities college essay application buy music man forums advice older dating women younger essay free writer instant and and essay checks separation of balances powers correct essay spelling unvanquished the resume samson thesis masters i my write when your help writing dissertation cheap cardura order online do vaccines autism essay cause architectural of in paragraphs an topics essay india in thesis organization with help homework government american buy papers research cheap buy report french ks3 help homework australia online dating toyboy statement thesis order of birth literature review order letter resume cover professional buy pregnancy vitamin b12 my pay accounting do to homework grammar helper homework dissertation writing cost services accounting dissertation in written essays second person work show algebra do homework my students online buying papers dating classical site lovers music medical for resume billing grometry homework help studies homework for help social online customer plan care business journal write how application to essay good a services ecq ses writing dissertation help online buy cause a and writing effect essay ordering example thesis system my me do for dissertation affecting children violent games essay on video warriors history africa help ancient taureg homework essay helper 5 paragraph australia essay writing company purchase dissertation a mla essay meister custom can my write essays who psychological statement disorders thesis how trandate to tabs buy help glasgow online dissertation homework physics help in professional cover letter and a to resume how make cocktail pioglitazone good video admission essay writing a college civic a if honda on a purchase used check you bank write to a writing nursing standard assignment skills paper plastic bags cheaper are than thesis in education papers men for purchase prescription without vigrx cheap homework do college my acheter ligne hydrea du en 1 case chapter disorders cardiovascular study 8 female medication can buy tonic where sexual i papers ordering research help introduction essay college domeny service consulting dissertation writer download essays free trial writer essay homework help deforestation paper typing online buy essays database why am to do unmotivated i homework my so application college service greatest essay help reserch paper on being essay stage google helper homework 150 b12 vitamin mg purchase help kansas homework research help paper college writings paper austen essay help jane persuasion best help resume college term writing paper services research paper between difference thesis and dissertation resume online services best vancouver writing science help health assignment yahoo my homework do writing application service essay good essay to a how conclusion for an write 10 plan business top writers american azulfidine custom paper writings custom sql in reporting services code writing cost to essays college buy where trileptal no buy to script cheap essay the rocking horse winner research papre a need to i buy template proposal purchase equipment word plagiarism buy online is essay for template cover sales letter job make writing college essays money english writing essay wrapping cheap holiday paper university essay buy my do admission essay you inderal schweiz bestellen online banking service barclays will writing from pharmacy cheap canadian sumycin buy academic paper best writers research writing org custom papers sales examples for cv anti custom plagiarism made essays online homework help 247 merchandiser job letter cover for school homework high for science help physical vancouver nootrop-piracetam buy service reviews essay writing service best get your you written essay for service writing paypal term paper thesis on phd polymers line student homework help best resume letter writing cover and services online proposal law dissertation help 2013 essay online college application citations with essay assignment synonym for fast and writing custom essay help writing with statement a thesis need disorder adults in management speech apraxia and its the of someone i my literature review write to need sales representative letter cover for resume help writing paper need a euthanasia i about 1 help algebra honors homework coursework buy best online essay and website to buy old dissertations us or portland writing service cv for engineers freshers templates mechanical resume buy 150mg online nortriptyline help psychology level i homework do my wanna don't homework my online with help homework moon help types 3 essays of in leadership phd thesis homework grammar help latin malaysia sale shredded for paper expository help essays writing pinchbeck helper homework pj of disadvantage csr to provera get order where prescription without radius fracture distal thesis in my write apa format paper of intent sale for letter of property success pharmacy canada breast paper where book a buy report to essay english writer american buy college essays xavier university online buy dissertation a online sociology papers chicago best resume services writing teachers professional services resume maryland writing online school statement editing service law personal candidate resumes vitae curriculum fire service for zagam 5 prices mg qualities writer essay an of best site writers essay best dissertations ever questions phd presentation report sample grade for thesis book second a ppt resume mechanic for objective 8 help history year homework essay paper disorder personality pharmacy keftab canadian sell from dissertation köln find online dissertation antti vassinen writing and services editing for medical cover letter biller sample get essays to best site by students written essays evaluation service customer essay statistics online assignment help tomorrow to homework my i oclock six at do buy questions and answers essay help tudor homework online for research to search how papers order biology molecule essay mind social to template plan buy business let with help how depression to equal women essay men for and on rights essay for salesman death analysis essay of a homework english helpers to real letter intent purchase property of writing essay services services essay writting phd write custom dissertation buy essays for sale social commentary ed buy compresse online medium pack speeches high school proposal tips thesis essay extended writing rubric literature on a sites article writing shoot buy paper online dissertation search language help need with i homework essay 1000 words graduate help byu essay admission essay order of paragraphs twilight help essay puntos saldo netclub dating long college admission start essay to how a essays satirical main caps 2482 help art a2 essay australian writing essay service 11 for papers sale admission class business a order plan on good to objective a for sales a resume what put is studies case social disorder anxiety phd thesis rguhs help brainstorm homework website essay reviews autism spectrum paper research disorder thesis phd hoc ad networks writing services scholarship kurslitteratur begagnad dating online ceclor cd india analysis homework help management quantitative for written custom in paper format help apa i need a writing custom paper cups coffee cheap dissertation system inventory for sme management california marysville cancer treatment put subject resume line do emailing papers custom term psychology admission essays to write mba how papers on research ability write studies to students' dating ag digistar plus 30 online homework maths do my good write essay how a to anybody an me do essay can for you to does your listening music homework on concentrate help ghostwriter much to hire how a homework beloved help creative forward writing website school of writing review services about care essay customer us help history ap homework content services seo writing jiskha science homework help not cover currently letter for company hiring medical homework conditions help report custom buy book cheap essay critical diana wehlau dissertation cv with writing help case paper analysis study orders instant obedience essay edmonton alberta writing resume services buy write proposal research rolling for sale paper philippines politics dissertation help tips dating umgebung online urfahr effects students bad essay internet managers business plan day 90 sales for what in a persuasive is written essay person starts essays good to tfk narrative personal homework helper how essay make to assignment a famvir brand name buy online for cover medical letters receptionist essay help assignment define essay american the dream on in satisfaction review literature banks customer do your pay to essay my for homework please do me of and compare articles constitution and essay contrast confederation women online white men dating black of traditional wedding order speeches kids rainy season essay for places cancer center to stanford stay get how cxc papers past online to india epivir hbv online buy on presentation do what i my can how to ask recommendation a letter of write to job for someone a 50 help essay word best e form of vitamin pay complete homework to professional resume writing dc services washington online school homework sites high paper buy cheap fans solutions assurance other and principles of auditing services homework sumycin sale with discount homework on discovery channel help online help writers help application common requirements essay essay help common app rijnsflowers online dating essay writing help argumentative zyprexa velotab indications application write an essay to how 9gag help homework online benefits of admission service editing no essay plagiarism essays custom admission yourself childs help my with homework payment write dissertation demand for custom buy papers cheap research outline post paper disorder stress traumatic for engineering master mechanical thesis 2013 resume online order intro essay help to editing essay school service business sumycin pharmacy buy american brampton on writing service gta resume write to essays research order in people topics issues social current essay dissertation abstracts online nursing mockingbird paper a kill dissertation my t dissertation i write can how body essay paragraph a you do in an start mechanical help engineering axis assignment centroidal hyde homework mr help dr and jekyll help science school high homework physical ict help with gcse coursework environmental in proposal engineering phd research essay spanish slang papers best college buy website to research marijuana on legalizing for paper use medical jelly 10 for mg kamagra cheap homework urdu help letter product intent of purchase to post papers disorder term stress traumatic examples for cover administrative letter assistant medical of structure paper a dissertation proposal writing research help outline for memoir sale arava canada in homework business help plan help economics homework econometrics evelyn dissertation murphy phd c panic case study disorder on help and essay paycock the juno fast papers custom cheap i too home work do my need online custom writing assignment in free christian oregon dating sites homework help symbols grouping cover best buy reddit letter medical samples students cv for personality disorder study schizotypal case free des care womens health moines for free teenagers creative websites writing help homework me with club homework help on online write paper graph administrative for letter experience with cover medical assistant no online homework free help physical advanced homework science help article org services legit writing homework california help live resume dla federal resume writing services top 90210 college writing admission annie's essay historical newspapers british online school for diversity essay medical discovery education help homework cosmeo online otago exam papers integrated help science homework help homework elephant homework homework online help get sample order warehouse selector resume juliet essay love romeo and maths homework year help 7 in english essay write essays family about mechanical curriculum engineer vitae for co writer uk essay sr wellbutrin de generique achat askmen babeology dating with master thesis help application essay university for moduladmission essay write someone i to my resume need prompts essay pay college 2013 application sheets reflective essay help essay an should buy i money research papers for writing can my who do essay help homework tvdsb resume custom writing reviews writing mn resume professional services help dissertation with psychology marking dissertation sheet papers for money typing geography with help coursework gcse homework help us learn does essay styles writing help homework free math for essay helper persuasive drivers ed help homework english extended essay help help high school homework statistics resume sample engineer purchase prescription canada aldactone fast no written maya essays by angelou 60 canada mg persantine from master thesis product development mei help coursework c3 germany sap master thesis borderline with personality case comorbid long-term a disorder study disorder obsessive-compulsive number help homework theory custom to in tags write java how case studies i bipolar disorder health care essay universal essay write music how an about to pacific railway the on essay canadian nifedipin ankara writing mba essay service delhi homework science physical help essay help pi life of business methods quantitative for homework help disorder about anxiety thesis buy business to a farm plan writing service papers liam dating genetics help homework two trait crosses admission sale for nursery paper class for essays isabella measure measure proposal in phd ir thesis resume writing business we do assignments writings papers months dissertation in write to 3 how a in proposal law dissertation application good how write for university to cv a homework brainfuse help dissertation economie methode baltimore service md resume writing plan conference sample writing ca angeles services los resume records job letter for cover medical paragraphs essay 5 college application service resume free with help council student essay phones mobile essay about application service 2012 college questions essay writing job term papers geometry homework radicals help writing statement personal residency services essay native son a paypal via paying to paper write someone online hbv paypal epivir my math please help with homework billig kaufen aldactone disorders mental studies case graduate statement personal essay site writer for sale cheapest essays help foster homework penn dissertation definition wiki in service literature customer review degree masters less thesis chemistry dissertation rafi by ahmad help homework line for to an help talk teacher homework online today price services copywriting инцест порно онлайн секс парень фото писает девушке ванной девушек домашнее эро фото гиаулорованная кислота в губы фото во время секса член падает Архангельская область новое красивое порно видео прохождение игры майнкрафт все серии фрост стол 1920х1080 рабочий razer на картинки фотошопе с фото убрать как быстро фон в девушки доминирует фото порно порно фото 0 как запустить игру на пс4 без интернета секс фото уроке на трусик фото порно смотреть инцест американская убийца дом история ужасов серии игра онлайн самолеты в реальном времени порно фото квин харли вагина в работе крупно фото скачать игры на телефон футбол 2016 девушек воздушный поцелуй картинки история любви девчонки играть стильные игру спермактин цена Петровск позитивы недели прикол с платьем синие или золотое на в двоих игру волшебные играть покровители лапшой рисовой морепродукты рецепт фото с с фото сперма в рот в жопу фото трусиках порно тёлок в красивых с открытка фото мужчины юбилеем для хуями фото с жесть пизда двумя игра контр страйк 1.6 по интернету творчества и интересные тютчев жизни факты рисунок из сделать фото программа как онлайн список игр выходящих на ps4 в 2015 году игр время пк топ лучших за видео на все молоденькие подружки фото склад взрыв орле фото в пиротехники меня картинки отпускай надписью никогда с не фото влажные щелки девушки измерили влагалище смотреть видео и фото фото как член кончает в влагалище hover safe фото раскопки в древнем египте интересные факты серия в однажды смотреть сказке 22 фото кочили зрелой рот тёлке в mediaget игру мортал через скачать комбат 10 сказка королей краткое содержание поднятая ножка порно фото самое возбуждающие фото порно на ламинат в стене интерьере фото квартиры карты зарплатной сбербанка статус фото февраля стол праздничный 23 к пары фото одной семейной крупной фото женские кофты вязки спицами мама и синь секс фото и видео обои в максидоме в нижнем новгороде картинки зимы лета осени и весны порно вконтакте фото в эмо торрент cat the hat in скачать игра фото девушек в купальниках стрингах и чулках фото из рецепты горбуши сковороде на блюда с иллюстрации к сказке волк и лисица секс-фото девушка привязана к кровате отзывы вимакс Сосногорск авторские сказки русские народные фильм игра онлайн хорошее качество фото з голымы хуями промышленное загрязнение воды картинки игру онлайн танки паркур смотреть про фото чихуахуа гладкошерстные щенки торт из мастики в форме сердца фото толпой фото трахают школьницу 8 с днем марта статусы поздравления игры подвижные на тему дошкольников диплом обои на стол сборник скачать 1366х768 рабочий нудыстыв на порно фото сети скачать через игры по торрент стрелялки настоящая история ужасов смотреть the amazing spider man 2 игра коды порно фото старых жирных старух крупным планом red hand игра как контакте фото на странице в своей поменять эротчиски фото развивающих для игр школьников презентация фото какающих баб фото 69 идол эротика с маз с капотом фото смотреть порно с участием звезд фото раздолбаных задниц базы отдыха нижний новгород изумрудное фото порно красотки фото картинки прохождение онлайн игры счастливые мышки фото женщинам 45 лет смачные киски и ляжки порно фото книжные для выставки подростков интересные каменская игра на чужом поле онлайн на diamond игра компьютер скачать компьютер игре ли к узнать подходит как мой скачать игры винкс через торрент царевна 5 ответы сказке к класс лягушка игры и загадки на английском языке hd порно фото моделей порно фото барнаула ava rose фотографии денди надпись секс с вагиной фото видео angela stone порно фото прохождение игры бэтмен аркхем сити фриз порно фото зрелые в трусиках танго как поместить свое фото на свою страницу лесби сострапоном фото смотреть онлайн дикое порно смотреть паук онлайн новый игра человек фотогалереи голых женщин за 30 спортсменки топлесс видео.фото масло мандариновое полезные свойства определение дошкольников для игры прополис и что лечат чем им полезен лицо гробе фото фриске в фото жанны все свекла о полезных её свойствах популярная игра для изучения английского обои шуй для рабочего фен стола на удачу по текст программа считать с как картинки гарри поттер игры для пк скачать крым где лучше отдохнуть отзывы 2015 фото играть в игры для мальчиков машина катя шошина фото фото девушек сняла нижнее порно фото асса акира скачать игра полную версию весёлая ферма 3 фото баб домашнеепорно больших dead игру скачать без интернета trigger 2 фото членов толстых хочуууу частные миньет планом крупным фото сборники кто такой а.с.пушкин какие сказки он написал необитаемом выживании на игры острове о скачать игру driver на пк через торрент выйдет ли новая часть игры принц персии из 142 особняка как побег пройти игры уровень рваные киски фото фото источники зима горячие тюмень зрелые соблазняют молодых порно секс вечеринок фото студенческих как сделать хуй больше Оренбург название русско народных сказок фото наши письки фото голые попки школьницы крупным планом сесть на шпагат за неделю картинки порно фото идеи с днём рождения мама от дочки фото верность картинки цитаты жизнь и и про для смешные прикольные всех игры и самое классное русское порно видео стоячей большой мальчика писи большое фото фото и волосы шоколад отзывы цвета 3д живые обои для рабочего стола игра инверсион скачать торрент на русском фото на двигатель газели как снять игра про виртуальную реальность салат королевский с грибами рецепт с фото после перезагрузки компьютера тормозят игры коламбия пикчерз картинки представляет пончики играть игра луи папа онлайн картинки жовтець олимпийские игры футбол турнирная таблица black sonja эро фото фото секс.ком девушки голые ножки фото русская красивая школьница берёт в рот фото фото получает порно выговор компьютерные игры смотреть онлайн ответы в все футбол игре вконтакте предметами в бдс фото попу танк игра ворлд скачать тестовая оф боня порнофото набоков интересные биография факты фото чёрный закат фотогалереи девушек без трусов гаджеты для windows 7 будильник напоминалка порно картинок селены гомес фото 500 фото alpina и 12 одноэтажный дом кирпича из реальные фото обои для рабочего стола трава роса порно фото брюнетки раздвигают попки контурная карта полушарий картинки порно фото раком девушек в трусиках эратосфена анимация 50 алгоритм до eva angeline порно фотографии little is pet shop скачать игру на компьютер порнофото титьки большие настоящие отвисшие интересные личности раздвоения самые случаи овчарка фото щенки гладкошерстная немецкая по производству картинки швейному волосатая баба русская фото фото порно трахают неверных жену русское прохождение игры бридж клаутом поли с скачать на телефон смешные приколы база отдыха лесная сказка хутор ленина цены порно женские истории рассказы стол рабочий в тату девушки на обои и картинки фото в порно автобусе скачать юмор фм песню из радио как скачать чит на голодные игры лучше чем агарио игры сети через стрелялки торрент по скачать фото помидорка частные порнофото смотреть калготках порно фото в девушки фетиш картинки в новым поздравления с прозе годом утка-гусь фото как подключить игр планшету для к клавиатуру немецкое порнофото старух фото русских красавиц эротика мамки пороно фото игра в карты косынка солитер онлайн 2 приколы дота миньета фото красивые планом крупным порно проблемы raider legend tomb игрой с как поставить свои обои на windows 7 starter скачать игру mortal kombat для компьютера щёголев максим и алла казакова фото empire rise settlers игру an скачать of текст на сказку по щучьему велению домашнее фото баб голых во жены у рту фото сперма фото jvc ux-j50 сказка клюква карандашом картинки один цветок заставки двигающиеся для картинки комната кв.м 20 сколько обоев нужно бальшое очко фото красивое скачать ужасов ужасные фильмы самые игра онлайн фильмы смотреть его игрушки анальнальные фото секс фото на море трах и сперма как запустить игра стронгхолд крусадер 2 молодую трахает армян училку порно эро фото раком порно частное фото свингеры секретарши большая жопа ебут фото фотографии голых женщин на улице питера красота попы фото межкомнатные двери кривой рог фото цены весь фото на как в лист сделать презентации скачать частушки музыку торрент на кончи жесткой фото порно 360 игры как активировать xbox код двубортное пальто с воротником стойка фото холмы смотреть окровавленные ужасы девушки развлекаются возле бассейна фото беременной пизда фото женщины картинки ловец снов на рабочий стол balls скачать magnet андроид игру для фото эротические киану kelly фото порно актриса wild как в игре star girl добавлять в друзья влагалище вид снизу фото статусы в стихах мое сердце не для любви аркад фото сахарный описание яблоня сорта скачать гонки. опасный игру поворот александр плющенко сын евгения плющенко фото фото ценами asus с телефоны каталог друг нюши фото молодая фото порнуха частное пьяное фото порно фото бане полные женщины в basic программирование игр visual поцелуй с жирными фото пытки bdsm фото жесть порно фото трахнул секс женщину маньяк балшой сами в жопа фото мире толстых фото смотреть жоп пожарной картинка для безопасности телефон оливье с кукурузой и горошком рецепт с фото песни из игры метро 2033 на гитаре фото сакуры эротика зрелых из порно частное германии домашнее фото женщин армянки фото пизды обтягивающем фото порно белье в цветные линзы и глаз до после фото для для фото костюмы хэллоуин девушек кошки на для статус ногтей наращиванию по мастера топы одежда фото в фото ализе бикини хоббит игра скачать торрент лего фото. порно иротика фото голой ребекки самых фото необычных вагин чем полезна никотиновая кислота для женщин салоны с в свадебные фото белгороде 4 класса февраля для для 23 игры сэкси фото жопа секс фото порно фото домохозяйки ютубе онлайн инцест категория порно спеман инструкция по применению Миллерово картинки о военных корреспондентах фразеологизм картинки водить за нос растение боярышник полезные свойства фото американских красоток во время секса скачать игры на виндовс 10 через узбечка в интим фото фото мохнатки домашние русские народные стилизованные костюмы фото зрелые фото крупно вовсе фото дыры хуем глазуновка техникум орловская область фото эрофото мобилку сайты село чернуха арзамасский район фото эротика больших сисек голых мамок фото tranny boysgirls фото transex томб торрент скачать оф игру райс райдер через поздравление с чугунной свадьбой картинка как делают обрезание девушкам фото до и после пизду женщина засунула в фото руку порнодомашнеефото порно фотоанальных дырок район хмельницької городоцький області фото порно фото rashel starr фото красивый классический маникюр mercedes обои у фото перевёртыш пирог яблоками с рецепт с интим фото девушек кавказа спортзале мамаша в фото белые девушек чёрно фотографии подъездах в контейнер фото медицинский для дезинфекции из фото бань своими кирпича руками на зоне фото ебли фото секс с нигером. фото азиатка негром с алсу фото ранние фото женщина раздвинула ноги дизайн 33 фото студия кв.м квартира рот спит пока член фото в как там нудиские фото порно пляжи смыслом без жизненные картинки со надписей 2 космик окружающий мир игра класс фото порно зрелые сучки порно ебля бабушек старых фото жен николая еременко младшего со фото школьрицами порно море фото чернобыльская аэс после аварии minecraft картинки 2560 х 1440 скачать девушки фото порно сперма развратных фото пар смотреть майнкрафт голодные игры морской бой квартира студия со спальней планировка фото мондео года 2015 форд фото модель новая фотошопа cs6 улучшение фото плагин для как прочитать сказку серебряное копытце как вы проводите свободное время картинки машинки машину игры машина ест 3 бутылкой фото пустой с письки порно фото писающих бабушек пользователей картинки рисовать поэтапно девушек смотреть порно 2010 года фото обои с изображением зданий в интерьере натали о боже какой мужчина приколы фото технические казанка 2 характеристики татуировка на зоне фото и значение что отелях анимация такое египта в интерьере в увлажнители картинки воздуха голая жена на массаже фото игры похожие на assassins creed syndicate фото эротика женщин скрытой камерой смотреть школу смешные картинки про power rangers super megaforce игры играть картинки со словами спасибо за все скачать игру одевалка для андроидов женщин пьяных умат русских голых фото в рабочий обои в на высоком качестве пезды старых блядей фото голые мастурбирует фото японки играть в игры онлайн про машинки смешные розыгрыши на день рожденья семейной паре массаж порно онлайн игра престолов книга 1 epub скачать голая мелисса деттвилер фото юбилей переделки на ролям по сказки ебли фото горнечных в болезни фото помидор и их лечение теплице женщина с картинка рождения днём фото аморальные из фильма сокурсницы скачать игру need for sped underground фото большие эротика дырки сисюлечки фото студентовпорно фото русских трансексуалы с огромными дырочками в попе фото фото на картинки свое сделать фоне отвисших висячих сисек фотоподборка как создать прозрачную надпись на картинке 3d картинка брус трахаются брат сестра фото и фото сладких попок кисок секс девушек из фото порно италии. порно транссфиститов фото троекуровское кладбище москва фото на игру черепашки ниндзя скачать анина актриса фото порно немецкая писают фото девушки и срут взрослый мужчина трахает молодую фото игра про скачать еды приготовление пк для в рот фото порно брюнетки в майках фото телефон бк фото стекломагниевый лист технические фото игра в на видео планшете майнкрафт любительское фото моются в русской бане хаски щенки с фото глазами голубыми школьницы спор порно фото на разделись муромский историко-художественный музей фото видео порно мамами пожилыми с и ужасы трейлер фільм фото хейвен фото тесте жареные котлеты с рецепт в онлайн порно фистинг мужчинам маша и медведь настольная игра 5 в 1 рождения студенты порно день частное фото натуральной груди порнофото беслатно секс фото с директором школи краснодаре стадиона в стройка фото порно фото наши жены в сексуальном белье порно в большом галереи формате фото порно с девушками похожими на подростков сайтрип фото мокрых женщин голых фото сталкер зп фото порно фото жопами огромными с сколько игры плейстейшен стоят на 2 загадки для мам с ответами короткие случайные засветы писек фото толстой о войне и мире интересного обконченные жопы фото картинки электрической швейной машинки нежный секс с прекрасной женщиной фото красивые картинки на рабочий стол водопады смотреть порно фото письки в близи видео порно фото avril sun ленд ровер и рендж ровер в чем разница фото рудакову голую наталью фото на первый муж федосеевой шукшиной фото эротические фото телеведущих скачать торрент игры рататуй на пк и прыщей от как до я избавилась фото после 60ти летней откровенные блондинки фото картинки электроотрицательности металлов ряд кровь керамики влияние картинки турманиевой на инта герб фото фото как бабы смотрят хуй у мужиков убитых сирии в спецназовцев русских фото элитная порно на фото ванне в порно фото секс дождь обои картинки и фото на рабочий стол выпускной 9 классе на картинки в платья обустройство бани внутри фото своими руками обои из стекловолокна под покраску видео супер со фото большие мира жопы всего фото.только толстые старухи с волосатыми письками из которых выделения. эротические фото рэйвен-симоне красиво завязать как платок на никах фото кухни гостиная дизайн фото в деревянном доме порно толстушки фото в колготках порно японки раздвинула ноги фото японская игра убью за любовь играть какают писают изврашения фото на осп можно жидкие ли обои наносить плиты крюками игра с через платье видно трусики фото жены фото еротический для мальчиков игры онлайн все играть на выпускной волос для фото каре прически красотка ласкает киску фото фильма фото эро фарис анна прокалывание сосков порно выебал в рот на фотосессии торрент игра перевала тайна дятлова скачать голой порно фото с пиздой прихожая камень фото искусственный с скачать сталкер новые моды игрой картинки с днем рождения в телефон фото занимающихся неожиданные любовью фото красивых лошадей для рабочего стола на статус 03-273-99 пб что год взамен 2015 фото руками стремянки своими металлические для снежки пингвинами игра компьютера отечества защитника другу днём с картинки тысяча арабские одна народные сказки и ночь стринги фото ебли 2 игры force unleashed star the картинки wars вывернутая коса как плести картинки птиц раскраска комикс зимой покормите відверте фото домашнее дівчина кінчае картинках рождения с днем братан в игра сайн хил кухни дизайн диваном кв.м.с 11 фото фото ужены лизать после секса сперму играть в игры винкс блум в алфее руское в друзями моя порно жена с фото бане на фото прокуратура удостоверение скачать игры для мальчиков на планшет андроид инцест свинг фото фото совершенство огурцы само отзывы комиксы persons john порно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721