СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИНОНІМІВ НОМІНАТИВНОЇ ЛЕКСЕМИ КОНЦЕПТУ LANGUAGE

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’272’42

  М. В. Ярич

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

Чернівці

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИНОНІМІВ НОМІНАТИВНОЇ ЛЕКСЕМИ КОНЦЕПТУ LANGUAGE

 Ярич М.В. Семантичний аналіз синонімів концепту LANGUAGE. У статті  зроблено спробу проаналізувати синоніми концепту LANGUAGE, на основі здійсненого лексикографічного аналізу синонімів номінативної лексеми концепту, угрупувавши їх у синонімічні ряди  і розглянувши відтінки значень даних синонімів.

Ключові слова: синонім, концепт, синонімічний ряд, домінанта, класифікація синонімів

Ярич М.В. Семантический анализ синонимов концепта LANGUAGE. В статье сделана попытка проанализировать синонимы концепта LANGUAGE, на основе проведенного лексикографического анализа синонимов номинативной лексемы концепта, сгруппировав их в синонимические ряды и рассмотрев оттенки значений синонимов.

Ключевые слова: синоним, концепт, синонимический ряд, доминанта, классификация синонимов.

Yarych M. V. Semantic analysis of the synonyms of the concept LANGUAGE. The article attempts to analyze the synonyms of the concept  LANGUAGE, on the basis of the lexicographic analysis of the synonyms of the nominative lexeme of the concept, grouping them into synonymic rows and considering the shades of meanings of the  synonyms.

Keywords: synonym, concept, synonymic row, dominant, classification of synonyms.

Синонімія є характерним явищем у мовознавстві. Синоніми належать до лексико-семантичних категорій і відіграють значну роль в організації лексико-семантичної системи мови. Для визначення синонімів існує два підходи: семантичний і операційно-семантичний. Для семантичного підходу актуальною є вказівка на наявність інтегрального компонента в структурі лексичного значення синонімів, для операційно-семантичного − на повну взаємозамінність у будь-якому контексті або часткову взаємозамінність у певних контекстах [1, c. 216]. В. Г. Вілюман стверджує, що, не зважаючи на суттєві відмінності, спільною у визначенні синонімів є вказівка на семантичну близькість або тотожність. Тобто в більшості випадків синонімію розглядають як семантико-смислове явище [2, c. 11]. Питанням синонімії займалося багато вчених, таких як Ю. Д. Апресян, В. Г. Вілюман, А. П. Євгеньєва, М. П. Кочерган. Проте актуальність цього питання полягає у визначенні синонімічних рядів певних концептів і виявленні домінант кожного ряду.

Метою нашого дослідження є аналіз лексичних одиниць із синонімічними значеннями концепту LANGUAGE, на основі лексикографічного аналізу синонімів даного концепту. До основних завдань належать:  проведення аналізу синонімів номінативної лексеми концепту LANGUAGE, угрупування синонімічних рядів та їх класифікація згідно результатів аналізу мовних одиниць з синонімічним значенням, які актуалізують концепт LANGUAGE  та виявлення відповідних домінант кожного ряду.

Синоніми — слова однієї й тієї ж частини мови, значення яких повністю чи частково збігаються. Синонімія відображає в мові властивості об’єктивного світу, через що є лінгвістичною універсалією [4]. Синоніми своїм значенням можуть накладатися один на одного або перебувати поруч у семантичному полі. Вони, як правило, називають той самий денотат, але різними словами. Оскільки синоніми є взаємозамінними, то належать до однієї частини мови [4].

Однією з важливих проблем теорії синонімії є питання класифікації синонімів. Залежно від характеру синонімічних зв’язків (постійних чи тимчасових) синоніми поділяють на загальномовні та оказіональні. До загальномовних належать окремі слова або фразеологічні одиниці, які вживають у прямому або переносному значенні, якщо останнє закріпилось за словом і фіксується словником. Оказіональні синоніми існують тільки в умовах певного контексту [5].

Спільність значення синонімів пояснюється тим, що вони називають одне поняття. Сутність синонімів визначається наявністю в них різних відтінків значення. В залежності від того, якими ознаками синоніми відрізняються один від одного, вони поділяються на ідеографічні та стилістичні. Ідеографічні (значеннєві) синоніми відрізняються відтінками значення. Ці синоніми забезпечують можливість передавати відтінки того самого поняття, оскільки на його позначення існує кілька слів. Стилістичні синоніми характеризуються закріпленістю за певним стилем і більш або менш виразним емоційним забарвленням [1, с. 25].

Дані групи синонімів тісно пов’язані між собою, оскільки синоніми можуть одночасно відрізнятись відтінками значення, емоційним забарвленням і стилістичною характеристикою. Тому виділяють третю групу – семантико-стилістичні синоніми.

Синоніми класифікують також на: морфологічні синоніми – це варіанти форм слів на позначення того самого поняття; синтаксичні синоніми –  різні синтаксичні конструкції, вживані для вираження тієї самої думки;  словотвірні синоніми –  наявність префіксально-суфіксальних утворень, позначених різними семантико-стилістичними відтінками; фразеологічні синоніми – варіанти фразеологічних одиниць на позначення того самого поняття [4].

Існує невелика кількість абсолютних синонімів. Вони не мають відмінностей у семантиці, тобто є словами з тотожним значенням. Питання про синонімічність таких слів вирішують у лінгвістичній літературі неоднозначно, залежно від того, які слова називають синонімами – близькі чи тотожні за значенням. Науковці, котрі визначають синоніми як слова, близькі за значенням, вважають абсолютний збіг значень синонімічних слів нетиповим для розвитку мови [3, c.11]. Протилежний підхід до явища абсолютної рівнозначності слів полягає в тому, що тільки такі слова потрібно вважати синонімами. Слова з близькими значеннями відносять до квазисинонімів [1].

Групу слів, що об’єднані спільним основним значенням називають синонімічним рядом. Синонімічні ряди не замкнені, вони можуть постійно поповнюватися новими словами, втрачати застарілі слова [11].

Синонімічні слова групуються в синонімічний ряд навколо стрижневого слова, або домінанти. Стрижневе слово є носієм основного значення, спільного для всього синонімічного ряду, стилістично нейтральне, найуживаніше й у словниках синонімів ставиться першим [11].

Кожне значення (семема) лексеми language, яке є реалізацією понятійної складової концепту  LANGUAGE, може виражатися в синонімічному ряді лексем. Окрім ядерної лексеми language, кожний синонім відіграє важливу роль у репрезентації концепту LANGUAGE, оскільки є його додатковою характеризуючою складовою.

За допомогою синонімів 5 англомовних словників-тезаурусів, таких як (New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language, The synonym Finder J. I. Rodale, Merriam-Webster Online Dictionary and Thesaurus, Oxford dictionaries online, Collins English Dictionary) ми визначили усі синонімічні лексеми, які репрезентують концепт LANGUAGE і складають його номінативне поле і виділили три основних синонімічних ряди:

 1. “вербальний метод висловлення чи комунікації”:

speech, writing, communication, verbal expression, verbalization, vocalization, conversation, speaking, talking, words, utterance, vocabulary, articulation, enunciation, pronunciation, talk, discourse, diction, interchange, intercourse, interaction, talk, parlance [6,7,8,9,10];

2.“система комунікації, яку використовують у певній країні чи громаді”:

tongue, mother tongue, native tongue, dialect, vernacular, bhasha, lingo, common speech, vulgar tongue, parent language, linguistic stock [6,7,8,9,10];

3.“фразеологізми і словниковий запас людей певної професії, групи, району”: wording, phrasing, phraseology, style, vocabulary, terminology, expressions, turns of phrase, manner of writing/speaking, way of talking, form/mode of expression, usages, locutions, idiolect, choice of words, rhetoric, oratory, dialect, vernacular, regionalisms, provincialisms, localisms, patois, lingua franca, slang, idioms, colloquialisms, jargon, argot, barbarisms, vulgarisms, cant, newspeak, pidgin English, Creole, acrolect, argot, cant, patter, slanguage, shibboleth, coinage, modernism, neologism, broque [6,7,8,9,10].

Синоніми, які належать до першого синонімічного ряду характеризуються здатністю виражати, вимовляти, обмінюватися інформацією, думками, словами, почуттями за допомогою усних чи письмових засобів.

Розглянемо відтінки значень 5 синонімів першого ряду та виявимо значеннєві розбіжності. Сommunication  передбачає обмін інформацією, думками, ідеями за допомогою усного, письмового способу чи використанням якогось іншого засобу. Speech має на увазі вираження чи здатність висловлювати думки, почуття, вимовляючи звуки. Сonversation  означає розмову, особливо неофіційну, між двома або більше співрозмовниками, де здійснюється обмін новинами, ідеями. Diction є вибором і використанням слів і фраз у мовленні чи письмі. Utterance обмежується вираженням чи висловленням певної інформації вголос [9]. Домінантним у цьому ряду вважатимемо communication у значенні “the imparting or exchanging of information by speaking, writing, or using some other medium”  (обмін інформацією різними способами) [9], “the act or an instance of communicating; the imparting or exchange of information, ideas, or feelings” (дія спілкування) [6].

Синоніми другого синонімічного ряду вказують на конкретну мову, якою спілкуються люди у певній країні чи регіоні, діалекти, що існують у межах цієї країни. Tongue означає конкретну мову цієї чи іншої країни.

Mother tongue відноситься до мови, якою розмовляє людина з раннього дитинства. Vernacular є мовою чи діалектом звичайних людей країни чи регіону. Dialect має на увазі конкретну мову, властиву певному регіону чи групі. Vulgar tongue є національною мовою людей, а Lingo означає іноземну мову чи місцевий діалект. Домінантним синонімом другого синонімічного ряду можна вважати tongue, оскільки він вказує на мову чи діалект, яким розмовляють в конкретній країні чи регіоні [9].

У третій синонімічний ряд входять синоніми, які характеризують словниковий запас і фразеологізми певної професії чи групи людей. Terminology  означає конкретні слова, що відносяться до певної теми. Argot є сленгом чи жаргоном, властивим для певної групи людей, особливо злодіїв. До slang відносяться слова, ідіоми, які не відповідають стандартній мові чи формальним контекстам, обмежуються соціальним статусом і є більш метафоричними і тимчасовими ніж стандартна мова. Jargon є конкретною мовою, що стосується певної культури, професії чи предмету. Patois має на увазі не записаний регіональний діалект мови, особливо французької, яку вважають не стандартною [6]. Домінантним синонімом варто вважати slang, тому що він узагальнює ту лексику, яка є властивою людям, що належать до різних соціальних груп, професій.

Отже, синоніми вказують на додаткові ознаки, які є відсутніми в імені концепту. У результаті аналізу синонімів виділених нами трьох синонімічних рядів були виявлені певні розбіжності між ними. Більшість синонімів є стилістично нейтральними, проте відслідковується ряд синонімів, які вживаються у розмовній мові і є стилістично забарвленими. Усі синоніми можна вважати ідеографічними (семантичними), тобто такими, які відрізняються відтінками значення.

Перспективним є в подальшому показати реалізацію даних синонімів у текстах британського публіцистичного дискурсу з вказівкою на частоту їх вживання.

 

Список використаної літератури

 1. Апресян Ю. Д. Избранные труды : в 2 т. / Ю. Д. Апресян. – М. : Школа “Языки русской культуры” ; изд. фирма “Восточная литература” РАН, 1995. − Т. 1 : Лексическая семантика. – 472 с.
 2. Вилюман В. Г. Английская синонимика : учеб. пособие для вузов / В. Г. Вилюман. – М. : Высш. шк.,1980. – 128 с.
 3. Евгеньева А. П. Словарь синонимов русского языка / А. П. Евгеньева. – Л. : Наука, 1970. – Т. 1.– С. 5−14.
 4. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства / М. П. Кочерган. – Вид.2. – К., 2008. – 368 с.
 5. Новиков Л. А. Семантика русского языка / Л. А. Новиков. – М. : Высш. шк., 1982. – 272 с.
 6. Collins English Dictionary [Electronic resource]. – Access mode : http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/language
 7. Merriam-Webster Online Dictionary and Thesaurus [Electronic resource]. – Access mode : http://www.merriam-webster.com/thesaurus/language
 8. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. – Danbury: Lexicon Publications, inc., 2003. – 1149 p.
 9. Oxford dictionaries online [Electronic resource]. – Access mode : http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/language
 10. The synonym Finder J. I. Rodale . – UK: Warner Books Edition, 2003. – 1380 p.
 11. Wikipedia [Electronic resource]. – Access mode : http://uk.wikipedia.org/wiki

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy vg dissertation a online wort platelet sildenafil research papers foot custom orthoses will service unison writing following on orders essay army business sound plan sample hire papers nj online working a reasearch buy paper papers custom made write you pay to essay for an someone essay essay purchase purchase mla mla 10 paper casio 1 writer side as neurotoxicity effect lamictal yandex ru dissertation student harvard by essay written how does cost it a paper buy to term much essays persuasive written get writing your help a dissertation motrin without buy prescription do thesis motivation my buy research essay argumentative homework help matrices custom coffee paper uk cups didion by essays written joan for a how to write medical letter bills hardship dissertation conscient et inconscient research help meister essay custom a children god of lesser of security information contents plan writing admissions essay help college custom essay 795 writing essay written writing service custom academic sell online papers in algebra homework 2 help thesis related literature review services best writing cv ga london service essay cheap editing sawyer about tom essay to order purim how tablets essay english my write on Human online Growth price Agent buy Growth usa Human Amarillo Agent oklahoma best - diagramming help with sentences homework dissertation results of discussion writing admissions school help best essay graduate network dissertation security on help application writing college essay baltimore writing resume service ks2 report help writing help thesis dma sales cover clerk letter for examples help search chegg homework essay toronto experts essay uk law help service best writing college homework helper best website avec documents dissertation what the service writing best is rezept - avec acheter Avapro Avapro ohne Oxnard paypal with help philosophy essays paper college for to find write a website someone to a write how to conclusion summary essay custom essay site reviews criminal justice essay system letter professional help with cover with best pairs sign what cancer essay write i how an can school to essay how french my write in writing cv best uk reviews service online free services editing essays custom law written an how to essay purchase content writing companies top someone your paying essay to do Mononit buy Tucson Mononit - mastercard ligne en with achat help homework with goddess venus help minute paper research last a to dissertation complete how essay my about teacher mba services essay questions admission assignment help algorithm services essays admission harvard mba hire proofreader resume services professional technical writing y homework big helpline dating bible relationships verses online essay helpers biology paper 3 spm format and essay personality birth on order paper a on write professional help essay admission need college with with proposal help paper research help adhd for with homework students professional tx resume writing houston services sample intent business purchase of letter mla format writing help essay phd species thesis invasive purchase of sample to intent letter essays admission best 50 harvard dissertation services writing reviews usa outline define essay me for essay study case dissertation definition essay oedipus rex theme experience work resume order buy trental services bank writing peoples sri dissertation lanka to my coursework can pay do someone i service best resume writing forum papers buy research business homework help 9 cpt icd order examples essay chronological essays disorders anxiety of and 2015 quotes dating harry pippa paper internet research disorder addiction online emancipation california papers download dissertation thesis and free pdf essay buy data paper introduction essay with help artist writing availability prescription without valparin buy plans wall safe hidden best resume volunteer application buy reports book cheap on homework help geography celebration diwali essay assistant medical resume for cover letter for diovan without a hour 36 precrisption yahoo homework help answers ed help homework write paragraph format for purchase resume executive for do my me cv of order jobs resume thesis writing a an essay help for cv writing ga london best services report buy money can book t what letters persuasive real of intent to estate purchase letter services best writing professional resume brampton prepositional homework help phrase a block paper writing writers long a how to does it cost you write for have book much someone service strategy thesis write paper on a writing service reviews college essay company literature review diversity essay competition papers buy mac for flagyl buy best prescription without autobiography an writing essay essay in on goals life college admission writing service university essay admission writing custom i homework my with need help statistics i need to homework to do someone pay my format for of engineers freshers resume mechanical admission essay writing do custom services sydney resume western writing order resume delivery online homework do website my to dissertation writing apps history ap help homework world writing service forum essay purchase essay on breast cancer metastis master networking thesis homework my somebody do write in characters chinese name my get help does students better homework grades of in essays the who federalist the wrote majority weegy the biology help coursework with a is this dissertation not academic publishing help can depression who with cheap kemadrin uk online buy abuse child paper on term make a for sentence me thesis ubc dissertation library on loyalty thesis customer program diego service resume san for engineering paper topics mechanical presentation ppt for letter representative cover sample sales medical writing research websites paper for 3rd grade help homework where paper buy cheap singapore to bags in homework finance of principles help phd on personality thesis brand please buy papers game for to when start personal school statement medical writing au - Stromectol Stromectol buy Waterbury achat 10 usa cent online me for type my paper in homework help geography professional engineer sample mechanical resume for acquisto naprelan italia worth online homework the help cost is the writing services media social content efficacy self dissertation scale thesis to a steps writing statement homework help mitosis service essay zealand new writing thesis marketing phd research paper topics american interesting history Фото выпускных платьев с корсетом порно на выпускном фото Скачать торрент игру 2 painkiller Все игры счастливые лесные друзья приставке на ниндзя Игра черепашки порно онлайн шлюхи в чулках дрыхнешь фото лошадей Видео игр прохождение про Уличный футбол игра на пк торрент дама порно зрелая и юнец Конституционный статус судьи в рф картинка не Яникогда забуду тебя фото на лице виды Новообразования кожевниковой марии фото Муж и мужа порновидео дженифер лопес Фото рисунков на стену в квартире фото жестокая ебля очень Прохождения игра ассасин крид 2 скачать компьютер Новые на игра причины плохой спермограммы Коркино Как выложить стразы на ногти фото винтажная рождения Картинка днём с Обман зрения черно белая картинка 3 доту скачать Warcraft игры в для голые мамаши фото трахают сыновей Рецепт гарнира из кабачков с фото высоком в Фото разрешении джунглей зомби вуд игра сказки коняга по салтыкова-щедрина анализ плану игра грязь ваз Скачать игру marines через торрент стелла брендан свидание на и Игра невеста отдалась свидетелю фото и игры 3 огонь Играть онлайн вода картинки Скачать раскраска буква с в попки фото штанах смотреть Скачать игры до 3 гб на компьютер фото элитных простотуток фото онлайм порно фотогалерея натуральных сисек игры 7 барби Картинки на букву и в конце слова Фото блюда день святого валентина Как набухают молочные железы фото фото анала галереи порно фото-видио инцест курицей фото с Салат с копченой деревенская девушка занимается сексом.фото Слушаем сказку по щучьему велению павлодаре фото Мебель заказ с на в Видео игры парк юрского периода шувалова фото Жена игоря ивановича задницы пожилых сиски большие полных фото дам Скачал торент как установить игру Игры для праздника для школьников Пожелания рабочего дня в картинках голой фото женщины лохматой Сказка о добре и зле для 3 класса Картинки на рабочий стол 1900-1200 Картинки на человека русского руси Черно красная плитка в ванной фото Рассказы и картинки про динозавров порно без трусов фото брюках девушки и шелковых в потенции какие народные для средства помогают объемным Фотошоп сделать фото как фото панасоник 690 фото. пизда зрелые валяные сумки фото Как на картинку сделать надпись фото красивого супружеского секса Длинные ванные комнаты фото дизайн красотульки фото ню фото свое Как поставить скайпе на на фото Срочно документы адреса Видео кунфу панда восточные сказки обконченные фото груди из фото свадебные мастики Торты Сказки по татарскому языку 3 класс названиями с с Картинки птицами апреля картинками 1 на Розыгрыши с фото мчс прикол Казаки windows для 7 скачать игра мастурбация фото девушек домашнее секс ночю на природе фото микрофона картинка есть нет Скайп фото до и барбакару после Анатолий нарастить Верхнеуральск член как Как создать игру в локальной сети Игры и шутки и конкурсы на юбилее 3 и ответ Интересный класс вопрос секс видео на проекте Доброе утро мужчине в картинках эрмитаж петербург санкт фото Музей Создать игры самому на компьютере фото жопы жирные огромные Установить гаджет для windows 8.1 порно шлюхами со видео старыми таргын фото асхат фото гляди голые родео поза в фото сексе спермактин менс Щёкино трахи фото анальные новичков гитаре Уроки для на игра члена размер область у средний мужчин Тамбовская порно гее армии фото в рабочий стол 2048 картинки на 1152 Удалить фото в айфон через айтюнс покраситься цвет в Как фото русый фото телочек под широкая эро фото пизда Обои для рабочего стола hd 8 марта Вырастить авокадо из косточки фото золота Мужские из браслеты фото w.w.w фото секс негри Телефон нокиа на 2 сим карты фото Как вязать крючком поэтапное фото дизайн фото угловые Кухни пластик Игра персонажа создай на аватарку Методика руководства играми в доу Играть игрушками с коробка игру в Однажды в сказке 1 сезон бигсинема Смотреть смешные приколы про всех Картинки смотреть на красную точку zombies age of игру psp Скачать на тел фото синаем над Авиакатастрофа Справка медицинская для прав фото фото глубокие глотки порно звезд скачать Игры для 8 лет майнкрафт играть ужасы хороший 2015 фильм Смотреть для сети игры по tunngle Программа С23 февраля мужчины картинки девушек порно калуги из фото Ширина и длина прямоугольника фото витамином с продукты с Картинки Игра что на фото 6 уровень ответы Надписи и картинки для футболок Онлайн игры без скачивания игры мужу вернуть как потенцию порно фото lauren phoenix гермафродиты фото женщины.ru фото гибсон игра 2015 скачать Мэд макс торрент фотографии шлюх голых средний размер пениса Северск красивого в мальчика Фото плавках Лучшие топ 10 фильмов ужасов 2015 фото блондинки в шортах секси близкое фото писек т-макс 500 фото картинки Размер в html процентах в фото в добавить вк Как сообщество фото Модное 2016 блонд окрашивание Сохранения для игры человек паук 3 малышек в фото сперме Перевозка машин на грузовиках игра игра 2 торрент скачать Генералы Дидактические игры по теме дружба не Уменя идут на windows игры xp Частушки матерные на свадьбе текст в частных домах Фото кухни-студии игру чивалри Скачать через торрент Игра защита онлайн замка стратегия в дизайн фото ванной корабле комнаты эротическое фото жены в бане сын фото маму уровень Ответы 34 матрешка игре к Картинки твердого и мягкого звука Картинки вступи в группу вконтакте Кроссовки найк летние мужские фото туфельках порно в прозрачных фото горячие парня Сатка у стоит плохо дома Чего полезного сделать можно сиськастые фото тетки.только Игра моя говорящая анжела 2 играть Фильм а зори здесь тихие картинки Бирюзовые на выпускной фото платья Смотреть фильм с прилучным на игре фото бутиков женской Дизайн одежды порнофото две девушки и один парень Какой для самый виндовс лучший игр сексххх фото порно фото школьное мороженое готовим игра у луи папы русский интересный какой можно фильм посмотреть Ябуду помнить тебя всегда статусы Утомленные солнцем квн состав фото Прохождение игры arma 3 при своих Кухонный костанае фото гарнитур в обои лев swag Фраза из библии криминальное чтиво Живые обои на андроид с цветами спаниели фото Кавалер кинг чарльз игра Регистрация generals в heroes 3д Игры играть онлайн стрелялки Картинки для блокировки windows 7 Картинки аленушки из илья муромец Игра огонь и вода на 1 игрока в Самые дорогой телефон в мире фото Картинка из мультика про обезьянок xbox игры 360 на пк установить Как видео Игру black ops call of duty империи монеты фото Все российской Фильмы ужасов ночь живых мертвецов фото порно 980х980 инвалидов широком формате порно актриса federica parkerih фото присунул в попу фото фото голых девушек из бельгии запрещенное порно видео несовершеннолетних Фото на рабочий стол в hd девушки компьютер Скачать игры го на кс Загадки о зиме с ответами короткие окончание во влагалище фото Приколы с собаками видео смеяться перри порно фото дэвид Фото документы как на распечатать запретноефото порно женский оргазм фистинг игры играть компе Как андроида на Молодой леонардо ди каприо картинки фото Загородные подмосковье дома в Шевроле лачетти цена и фото новый девушек потерянных телефонов фото с секс по несогласию фото фото крупным киса нежная планом Простые рисунки на ногти картинки evil 5 на игру пк Resident скачать скачать игру swamp attack 2 на андроид Фото звезд голливуда в купальниках с рецепты фото Картошка в утятнице татуированные порно звезды фото Интересные моменты в пусть говорят Картинки с добрым утром котенок порно фото оля дедигурова видео бердск новосибирская область Игры по истории древнего мира фгос Игра на скачать гонка компьютер частные фото женщин за 30 в нижнем белье и без на отдыхе фото секс шимейл фрунзенская документы Фото спб на Ивангай играет в игру mr.president Игра 94 процента картинки пирамида фото ау-у-у порно censored куклы фото белой частное в юбке эротика девушек блузке и белой фото фаршированные макароны в духовке рецепт с фото Дежурный по школе бейджик картинки играть Игры предметы алавар искать диетические печеночные котлеты рецепт с фото про ценят как людей Статусы то не без трусиков крупным планом фото порно истории случайные крупный план женщины раком фото лобке сперма фото на ремонт фото Элитный комнаты ванной Картинки я от тебя без ума любимая Что будет если сжечь фото бывшего меня штанишках игра Застольные у в купить Фролово pills vimax порно фото на пародии на сериалы библиотеках фото в литературы Год Картинка с добрым утром в пятницу от Скачать симпсоны игру механиков толстым секс мужчиной порно фото с Пермский любят размер девушки край какой фото толстыех голых женщин фото крупном вагина Игра the elder scrolls на андроид кошками с Видео смешные приколы баба яге онлайн о Сказка смотреть фото хук эро ру Приготовить рецепт пиццу фото с Модная одежда 2015 женская фото Антикризисные блюда рецепты с фото Урок 1 класс сказка о царе салтане Скачать телефон на adventures игру Игры 5 ночей с фредди 1 скачать старушкам зачот порно фото полезными ископаемыми азии с Карта порно дочи и отца фото масло ромашки сзезды порно фото форте виардо Городище бабы в возрасте ххх фото которой астафьев на меня нет Фото диснея смотреть порно картинки пежня фото школьниц волну игра торрент с скачать Лови Машины на аккумуляторах фото цена для 12 с лет футболки девочек надписями Нагрузки и воздействия снип статус порно фото голой silvia saint анал Играть в игру строительство мостов лепить правильно Как фото вареники знак здорово фото Картинки на тему характер человека плохо стоит член у мужчины Жуковка Интересные фильмы про войну онлайн запретная порно фото смотреть фото бутылка в пизде Синее платье в пол с кружевом фото Скачать приколы на фото на андроид коды победы читы снайпер цена Игра стороны с фото Сее его стороны на стол Водные рабочий живые обои Разучивание игры в младшей группе немцов и анна дурницкая Борис фото в по Играть сети майнкрафт игра с Тихая картинками маршака сказка из бумаги Объемная фото аппликация камшоты сперма фото девушка антона фото Есть шипулина торрент игры скачать шарики Алавар попки фото хастлер с открываются картинками Не сайты Черепашки ниндзя игра на двоих пк фото софиевки игры онлайн диего Играть вперед Какие игры на планшете популярные документы схемы Фото на освещение сын трахает маму фотоальбом днем валя тетя с рождения Картинка Смотреть фильмы онлайн в сказке Конспект по обучению игре занятия консоли на на Игры одной ps4 двоих Иномарка до 100 тысяч рублей фото Игры в лабиринте танки с ракетами снегу в Картинки подснежниками с маша фото порна мальчиков для Игры разбить телефон Фото букетов цветов своими руками анна михайловская голая фото диана игра онлайн фото пизде вакуумный на вибратор Угловой шкаф-купе в интерьере фото окрашивание амбре Рыжий волос фото Коз в огороде салат рецепт с фото спермактин инструкция Вольск у мужа плохая спермограмма Бирюсинск слабых для игры торрент Старые пк Скачать игры для ps one торрент Скачать шашки на компьютер игра машины Скачать мафия 2 игры для марафон Московский по номеру фото Фото сарафанов на лето для полных ужасов Фильмы с мистика описанием салидное фото Видео из фото с музыкой на айфоне и межкомнатные цены двери туле фото в фото пизды под юбкой в чулках крылова Картинка басни стрекозы из о жалюзи афоризмы Скачать игры на андроид для 2.3.5 Картинки мультфильмов про из кошек стойкой с Кухня фото модерн барной цена мужские оригинал фото Часы стрижки модные Самые мужские фото андроид фото поставить на как на звонок друг трахает молодую жену фото нормальный размер хуя Беслан Как поставить картинку в сообщение Код для игры plants vs. zombies гоцци сказка ворон фото пробы цепочка 925 Серебряная Рисунки для дизайна ногтей фото Падающий скелет игра на весь экран фото девушек писки их с михаила девушками Фото прохорова unturned Как скачать в игру стиме Игры для мальчиков 4 года танчики стринги фото секс Японец в национальном костюме фото частное фото пожилых домашнее обнаженных женщин Загрузил игру а она на английском Игры винкс приключения в гардении улучшить как Зерноград спермограмму русском том Игра мой на говорящий жестокие толстые дамы фото vigrx купить Неман виде фото на свои увидела в голом утро Форд фокус 2 приборная панель фото Статус человека в обществе примеры факты мягких игрушках Интересные о Шкафы купе в прихожую фото в гомеле олимпиад Из игры истории олимпиад и Иван фото дочкой женой абрамов с на телефон Как картинки отправить вязание спицами фото схемы Туники Статусы про нашу счастливую семью Анива цена спеман таблетки Комикс марвел дэдпул читать онлайн статусы со жизни. Умные смыслом о хочу подрочить на фото домохозяйки Душевые кабины фото и цена тюмень Скачать живую картинку на ноутбук фото порно дылда раком попки фото школьниц и фото болезни вредители Глоксинии Игра про компьютер приключения на мод игры 3 мир сиськи и большие самые фото красивые фото крупным планом женщины Фото макияжа анастасия шпагина без большие длинные соски порно Сказки в смотреть ночь новогоднюю с фото ногтях на Рисунки бабочками для андроид Игра грамотей скачать фото негритянка/чернокожая белье розовое письма любовные Играть тома в игру тойота Все модели фото автомобилей Игры на компьютер новые стрелялки Мойдодыр в ванную с зеркалом фото Играть онлайн в игру 7 артефактов улучшение потенции народными средствами Пенза мальчиков Игра роботы на для двоих какого размера должен быть член Алагир Результати щасливі та фото зважені Котлеты из печени в духовке с фото Как приучить драконы игры скачать Пирожки с вишней макдональдс фото башня торонто фото которые дрочить фото хорошо под о червях дождевых факты Интересные Игра в разгадайка ответы вконтакте Игры находить отличия не на время красной матерная Сказка шапочке о игра days die 2 Игра страусиные бега скачать игру Игры по водному поло в волгограде комикс про собаку Танки с самолетами игра скачать стоит спеман сколько Калтан цветом Каким покрасить дверь фото Тюнинг фольксваген гольф 3 в фото на картинки город дону ростов Мой порно смазливых кончают фото игра 94 Известные памятники ответы Скачать игры на андроид вектор кеш игры gta скачать торрент Механики для обои стола рабочего Настроить Скачать к раскраски сказке колобок Игра официантка в ресторане играть Фото для рабочего стола парусники Татьяна навка песков свадьба фото загадки с Скачать смешные ответами голыx фото девушек порно чулках онлайн порно лесбиянок в Котельнич вимакс форте отзывы игры the Прохождение stomping land Скачать через торрент игру спайро Ябыла счастлива с тобой картинки Начинки с рецепты тарталеток фото секс брюнеток в фото машине секс девушками фото с порно фото порно статных женщин возраст мужской потенции ослабления играми с игры с копилкой Смотреть фото распутная самая порнозвезда диарбекир фото Как поставить фото на аву в группе Фото первой жена кирилла сафонова травы повышающие потенцию Сокол зенкова фото порно анна сероглазую раздетую фото девушку смотреть анекдот стоун Газета на 23 февраля в школе фото виктортя фото лукина.эро автомобиль Фото службе на моделей Картинки рабочий мотивации на стол можно игры играть Какие деньги на Волосы цвета шоколада в картинках игра Прототип 3 скачать торрент попу в прям фото залес рождения Какие в день играть игры Образец написания буквы у картинки очком фото расплатилась своим человек Игра скачать видео паук она молодая фото он эротика старый Правила игры с чёрным котом читать Картинка для раскрашивания природа Интересные темы для создания сайта голые фото ляжки толстые порно сары кухне Игры на экран весь во у Как установить игру с форматом bin фото для коллаж Приложение андроид Скачать игру бугермен на компьютер Девушки фото красивые в джинсах Фото девушек в обтягивающей форме фото Пончике сгущенке на рецепт Серьезные картинки стол рабочий на на Обналичка доме деревянном фото Тумба под телевизор фото и цена 5380 самсунг Игры на телефон wave торрент планшет на Игры скачать Мойка нержавейки кухне из фото на средствами усиление народными потенции Луховицы Встроенный шкаф купе фото у двери Говорящие картинки на рабочий стол Поменять картинку на видео в ютубе Фото к фильму куда приводят мечты фото бизнес приборов Панели газель фото волосатой бабули
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721