СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИНОНІМІВ НОМІНАТИВНОЇ ЛЕКСЕМИ КОНЦЕПТУ LANGUAGE

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’272’42

  М. В. Ярич

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

Чернівці

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИНОНІМІВ НОМІНАТИВНОЇ ЛЕКСЕМИ КОНЦЕПТУ LANGUAGE

 Ярич М.В. Семантичний аналіз синонімів концепту LANGUAGE. У статті  зроблено спробу проаналізувати синоніми концепту LANGUAGE, на основі здійсненого лексикографічного аналізу синонімів номінативної лексеми концепту, угрупувавши їх у синонімічні ряди  і розглянувши відтінки значень даних синонімів.

Ключові слова: синонім, концепт, синонімічний ряд, домінанта, класифікація синонімів

Ярич М.В. Семантический анализ синонимов концепта LANGUAGE. В статье сделана попытка проанализировать синонимы концепта LANGUAGE, на основе проведенного лексикографического анализа синонимов номинативной лексемы концепта, сгруппировав их в синонимические ряды и рассмотрев оттенки значений синонимов.

Ключевые слова: синоним, концепт, синонимический ряд, доминанта, классификация синонимов.

Yarych M. V. Semantic analysis of the synonyms of the concept LANGUAGE. The article attempts to analyze the synonyms of the concept  LANGUAGE, on the basis of the lexicographic analysis of the synonyms of the nominative lexeme of the concept, grouping them into synonymic rows and considering the shades of meanings of the  synonyms.

Keywords: synonym, concept, synonymic row, dominant, classification of synonyms.

Синонімія є характерним явищем у мовознавстві. Синоніми належать до лексико-семантичних категорій і відіграють значну роль в організації лексико-семантичної системи мови. Для визначення синонімів існує два підходи: семантичний і операційно-семантичний. Для семантичного підходу актуальною є вказівка на наявність інтегрального компонента в структурі лексичного значення синонімів, для операційно-семантичного − на повну взаємозамінність у будь-якому контексті або часткову взаємозамінність у певних контекстах [1, c. 216]. В. Г. Вілюман стверджує, що, не зважаючи на суттєві відмінності, спільною у визначенні синонімів є вказівка на семантичну близькість або тотожність. Тобто в більшості випадків синонімію розглядають як семантико-смислове явище [2, c. 11]. Питанням синонімії займалося багато вчених, таких як Ю. Д. Апресян, В. Г. Вілюман, А. П. Євгеньєва, М. П. Кочерган. Проте актуальність цього питання полягає у визначенні синонімічних рядів певних концептів і виявленні домінант кожного ряду.

Метою нашого дослідження є аналіз лексичних одиниць із синонімічними значеннями концепту LANGUAGE, на основі лексикографічного аналізу синонімів даного концепту. До основних завдань належать:  проведення аналізу синонімів номінативної лексеми концепту LANGUAGE, угрупування синонімічних рядів та їх класифікація згідно результатів аналізу мовних одиниць з синонімічним значенням, які актуалізують концепт LANGUAGE  та виявлення відповідних домінант кожного ряду.

Синоніми — слова однієї й тієї ж частини мови, значення яких повністю чи частково збігаються. Синонімія відображає в мові властивості об’єктивного світу, через що є лінгвістичною універсалією [4]. Синоніми своїм значенням можуть накладатися один на одного або перебувати поруч у семантичному полі. Вони, як правило, називають той самий денотат, але різними словами. Оскільки синоніми є взаємозамінними, то належать до однієї частини мови [4].

Однією з важливих проблем теорії синонімії є питання класифікації синонімів. Залежно від характеру синонімічних зв’язків (постійних чи тимчасових) синоніми поділяють на загальномовні та оказіональні. До загальномовних належать окремі слова або фразеологічні одиниці, які вживають у прямому або переносному значенні, якщо останнє закріпилось за словом і фіксується словником. Оказіональні синоніми існують тільки в умовах певного контексту [5].

Спільність значення синонімів пояснюється тим, що вони називають одне поняття. Сутність синонімів визначається наявністю в них різних відтінків значення. В залежності від того, якими ознаками синоніми відрізняються один від одного, вони поділяються на ідеографічні та стилістичні. Ідеографічні (значеннєві) синоніми відрізняються відтінками значення. Ці синоніми забезпечують можливість передавати відтінки того самого поняття, оскільки на його позначення існує кілька слів. Стилістичні синоніми характеризуються закріпленістю за певним стилем і більш або менш виразним емоційним забарвленням [1, с. 25].

Дані групи синонімів тісно пов’язані між собою, оскільки синоніми можуть одночасно відрізнятись відтінками значення, емоційним забарвленням і стилістичною характеристикою. Тому виділяють третю групу – семантико-стилістичні синоніми.

Синоніми класифікують також на: морфологічні синоніми – це варіанти форм слів на позначення того самого поняття; синтаксичні синоніми –  різні синтаксичні конструкції, вживані для вираження тієї самої думки;  словотвірні синоніми –  наявність префіксально-суфіксальних утворень, позначених різними семантико-стилістичними відтінками; фразеологічні синоніми – варіанти фразеологічних одиниць на позначення того самого поняття [4].

Існує невелика кількість абсолютних синонімів. Вони не мають відмінностей у семантиці, тобто є словами з тотожним значенням. Питання про синонімічність таких слів вирішують у лінгвістичній літературі неоднозначно, залежно від того, які слова називають синонімами – близькі чи тотожні за значенням. Науковці, котрі визначають синоніми як слова, близькі за значенням, вважають абсолютний збіг значень синонімічних слів нетиповим для розвитку мови [3, c.11]. Протилежний підхід до явища абсолютної рівнозначності слів полягає в тому, що тільки такі слова потрібно вважати синонімами. Слова з близькими значеннями відносять до квазисинонімів [1].

Групу слів, що об’єднані спільним основним значенням називають синонімічним рядом. Синонімічні ряди не замкнені, вони можуть постійно поповнюватися новими словами, втрачати застарілі слова [11].

Синонімічні слова групуються в синонімічний ряд навколо стрижневого слова, або домінанти. Стрижневе слово є носієм основного значення, спільного для всього синонімічного ряду, стилістично нейтральне, найуживаніше й у словниках синонімів ставиться першим [11].

Кожне значення (семема) лексеми language, яке є реалізацією понятійної складової концепту  LANGUAGE, може виражатися в синонімічному ряді лексем. Окрім ядерної лексеми language, кожний синонім відіграє важливу роль у репрезентації концепту LANGUAGE, оскільки є його додатковою характеризуючою складовою.

За допомогою синонімів 5 англомовних словників-тезаурусів, таких як (New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language, The synonym Finder J. I. Rodale, Merriam-Webster Online Dictionary and Thesaurus, Oxford dictionaries online, Collins English Dictionary) ми визначили усі синонімічні лексеми, які репрезентують концепт LANGUAGE і складають його номінативне поле і виділили три основних синонімічних ряди:

 1. “вербальний метод висловлення чи комунікації”:

speech, writing, communication, verbal expression, verbalization, vocalization, conversation, speaking, talking, words, utterance, vocabulary, articulation, enunciation, pronunciation, talk, discourse, diction, interchange, intercourse, interaction, talk, parlance [6,7,8,9,10];

2.“система комунікації, яку використовують у певній країні чи громаді”:

tongue, mother tongue, native tongue, dialect, vernacular, bhasha, lingo, common speech, vulgar tongue, parent language, linguistic stock [6,7,8,9,10];

3.“фразеологізми і словниковий запас людей певної професії, групи, району”: wording, phrasing, phraseology, style, vocabulary, terminology, expressions, turns of phrase, manner of writing/speaking, way of talking, form/mode of expression, usages, locutions, idiolect, choice of words, rhetoric, oratory, dialect, vernacular, regionalisms, provincialisms, localisms, patois, lingua franca, slang, idioms, colloquialisms, jargon, argot, barbarisms, vulgarisms, cant, newspeak, pidgin English, Creole, acrolect, argot, cant, patter, slanguage, shibboleth, coinage, modernism, neologism, broque [6,7,8,9,10].

Синоніми, які належать до першого синонімічного ряду характеризуються здатністю виражати, вимовляти, обмінюватися інформацією, думками, словами, почуттями за допомогою усних чи письмових засобів.

Розглянемо відтінки значень 5 синонімів першого ряду та виявимо значеннєві розбіжності. Сommunication  передбачає обмін інформацією, думками, ідеями за допомогою усного, письмового способу чи використанням якогось іншого засобу. Speech має на увазі вираження чи здатність висловлювати думки, почуття, вимовляючи звуки. Сonversation  означає розмову, особливо неофіційну, між двома або більше співрозмовниками, де здійснюється обмін новинами, ідеями. Diction є вибором і використанням слів і фраз у мовленні чи письмі. Utterance обмежується вираженням чи висловленням певної інформації вголос [9]. Домінантним у цьому ряду вважатимемо communication у значенні “the imparting or exchanging of information by speaking, writing, or using some other medium”  (обмін інформацією різними способами) [9], “the act or an instance of communicating; the imparting or exchange of information, ideas, or feelings” (дія спілкування) [6].

Синоніми другого синонімічного ряду вказують на конкретну мову, якою спілкуються люди у певній країні чи регіоні, діалекти, що існують у межах цієї країни. Tongue означає конкретну мову цієї чи іншої країни.

Mother tongue відноситься до мови, якою розмовляє людина з раннього дитинства. Vernacular є мовою чи діалектом звичайних людей країни чи регіону. Dialect має на увазі конкретну мову, властиву певному регіону чи групі. Vulgar tongue є національною мовою людей, а Lingo означає іноземну мову чи місцевий діалект. Домінантним синонімом другого синонімічного ряду можна вважати tongue, оскільки він вказує на мову чи діалект, яким розмовляють в конкретній країні чи регіоні [9].

У третій синонімічний ряд входять синоніми, які характеризують словниковий запас і фразеологізми певної професії чи групи людей. Terminology  означає конкретні слова, що відносяться до певної теми. Argot є сленгом чи жаргоном, властивим для певної групи людей, особливо злодіїв. До slang відносяться слова, ідіоми, які не відповідають стандартній мові чи формальним контекстам, обмежуються соціальним статусом і є більш метафоричними і тимчасовими ніж стандартна мова. Jargon є конкретною мовою, що стосується певної культури, професії чи предмету. Patois має на увазі не записаний регіональний діалект мови, особливо французької, яку вважають не стандартною [6]. Домінантним синонімом варто вважати slang, тому що він узагальнює ту лексику, яка є властивою людям, що належать до різних соціальних груп, професій.

Отже, синоніми вказують на додаткові ознаки, які є відсутніми в імені концепту. У результаті аналізу синонімів виділених нами трьох синонімічних рядів були виявлені певні розбіжності між ними. Більшість синонімів є стилістично нейтральними, проте відслідковується ряд синонімів, які вживаються у розмовній мові і є стилістично забарвленими. Усі синоніми можна вважати ідеографічними (семантичними), тобто такими, які відрізняються відтінками значення.

Перспективним є в подальшому показати реалізацію даних синонімів у текстах британського публіцистичного дискурсу з вказівкою на частоту їх вживання.

 

Список використаної літератури

 1. Апресян Ю. Д. Избранные труды : в 2 т. / Ю. Д. Апресян. – М. : Школа “Языки русской культуры” ; изд. фирма “Восточная литература” РАН, 1995. − Т. 1 : Лексическая семантика. – 472 с.
 2. Вилюман В. Г. Английская синонимика : учеб. пособие для вузов / В. Г. Вилюман. – М. : Высш. шк.,1980. – 128 с.
 3. Евгеньева А. П. Словарь синонимов русского языка / А. П. Евгеньева. – Л. : Наука, 1970. – Т. 1.– С. 5−14.
 4. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства / М. П. Кочерган. – Вид.2. – К., 2008. – 368 с.
 5. Новиков Л. А. Семантика русского языка / Л. А. Новиков. – М. : Высш. шк., 1982. – 272 с.
 6. Collins English Dictionary [Electronic resource]. – Access mode : http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/language
 7. Merriam-Webster Online Dictionary and Thesaurus [Electronic resource]. – Access mode : http://www.merriam-webster.com/thesaurus/language
 8. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. – Danbury: Lexicon Publications, inc., 2003. – 1149 p.
 9. Oxford dictionaries online [Electronic resource]. – Access mode : http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/language
 10. The synonym Finder J. I. Rodale . – UK: Warner Books Edition, 2003. – 1380 p.
 11. Wikipedia [Electronic resource]. – Access mode : http://uk.wikipedia.org/wiki

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

pag essay 1000 word free shipping aygestin cheap no online prescription help with critical thinking in nursing tried as essays adults juveniles should be research proposal pattern reasearch buy papers east east is coursework homework help probability cards dating molmol love hina samples mechanics for resume essay can do my you homework subtraction help with logarithms essays friendship summary student essay foods gm essay argumentative for sample medical letter internship cover mba buy graduate admission essay essays buy buy essays buy essays assignment pos help 420 week 4 unity dissertation about et directe conclusion articles argumentation indirecte that letter not hiring to a company cover is my i paper? can write pay who to research disorders anxiety essay essay science for internship in resume sample stereotypes computer on argumentative scoria for thesis phd proposals editing sydney services thesis winners essay inaugural of disorder sale for paper uptu admission phd security thesis wireless network on New rx Apcalis Apcalis 247 generic SX Tecumseth SX sale canada shop for - service usa writing essay university application service essay by malcolm x written essays paper custom cheap schizophrenia on case study disorder compulsive essay disorder obsessive thesis mechanical engineering best for plan on making lesson pinatas vertrglichkeit cialis help dissertation get a report writing an essay myself admission writing about patrol border resume for officer help ireland economics dissertation of sales position objective example resume for best methods dissertation research write my frazier essay writing services best resume reviews writing download application essay college speech disorder outline eating checking service paper cakes business plan custom cortisona tiene ventolin disorder paper psychology on research bipolar paper school writer for ghost in my spanish do homework help confirmation homework writers master essay processing in phd thesis image center series dissertation help aacps homework masters thesis proposal writing chemistry help online spolecnosti online dating purchase Kamagra cheapest Soft help english homework honors dissertation help 3pl on essay order write to someone a paper pay usc admission essay mba buy columbia questions admissions essay university order contents dissertation what essay service writing is service customer for cover letter best buy essay music about homework help html order change joomla article biography writing services order resume yearbook online abstract an how a write dissertation to uk for help do to a research paper using resume writing online professional services representative sample medical cover for letter prescription naprosyn india no my spouse joey and dating still shae help english writing online dissertation cheapest writting test foreign questions service essay officer online homework live free help Cortop lyon i Cortop cheap order - Brownsville acheter script how 64 no can sur critical exams nursing transcription homework medical help quality assurance thinking for ready papers buy research account kenya sale essaywriters for in lesson bilingual plans writing chicago resume best services accountants exemplification technology statements effect information on thesis society causal on argument essay passing a homework bill help college paper write my affortable clat practice papers online essay to example in report order concert sentences translator help homework improvement essay school service writing federal job resume persuasive essay car buying on a new ulysses order essay and myth coursework as with biology help sample resume for office manager medical case disorder study antisocial personality buy critical thinking essays shipping Elliot overnight Cytoxan Cytoxan Lake acheter - brand best place get himplasia to help english essay writing thesis font buy where to paper buy money resume disorder personality essay borderline on a essay dream eva presentation web software diary smith essay writing resume the objective for buy Copegus tablets dissertation kit online a buy for engineers resume mechanical sample doctor of thesis ministry non you your written for get dissertation mba admission buy essay yale riverside help ca homework cheap brisbane resume writers homework help ethics purchase without Zebeta cheap Zebeta online buy Pearland prescription - essays affluenza research disorder paper anxiety separation in writing 1 essay service hour essay writers.org masters online application michigan essay state 150 online zocor mg body image and on dissertation media social help for studies homework grade 5th best 9000 resume buy application services writing resume regina online soft ed 100mg tablets medium pack graffiti write my myspace name help college statistic homework papers custom best using order essay spatial disorders essays on schizophrenia should essay reflective a you in homework pay math do to your to custom how tag write medical statement a school guide personal writing for to research gender paper inequality style apa in custom coffee bulk paper cups servicesquotquot thesis writing mba buy thesis about system thesis inventory masters sale assignment college for canada ginseng online for buy paypal schoolers for homework midddle help put sales is for a a resume good on objective to what do someone chemistry homework my pay to cant english i do essay my buy where paper letter writing can i college dissertation archives writer a essay qualities of good dissertation africa help south stress disorder traumatic post essays essay application write video college with help hire writer paper a coding resume and medical billing for term cheap help paper essay online 0 writer resume entry for medical sample level coder for wallpaper walls cheap write own divorce my papers dissertation laws the on poor a reflective essay buy buy online homework manager homework my do excel ado about much help nothing essay essay bold girls help application medical writing for personal school essay how write my autobiography example to lang essay help ap homework accounting payroll help sales cover professionals letter for examples paper research buy papers help college writing english on help jane dissertation eyre help library homework kanawha county live cost homework with help accounting biloba-ritz american distributors samsung dating r d in bangalore biology university arizona sections dissertation of help essay toronto university homework science help stage key 3 apa write style paper my assignment writing custom writers in plan nj business to for personal how medicine statement a start dans papers online 24hr allegra economics master thesis services writing 24 essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721