СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИНОНІМІВ НОМІНАТИВНОЇ ЛЕКСЕМИ КОНЦЕПТУ LANGUAGE

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’272’42

  М. В. Ярич

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

Чернівці

СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СИНОНІМІВ НОМІНАТИВНОЇ ЛЕКСЕМИ КОНЦЕПТУ LANGUAGE

 Ярич М.В. Семантичний аналіз синонімів концепту LANGUAGE. У статті  зроблено спробу проаналізувати синоніми концепту LANGUAGE, на основі здійсненого лексикографічного аналізу синонімів номінативної лексеми концепту, угрупувавши їх у синонімічні ряди  і розглянувши відтінки значень даних синонімів.

Ключові слова: синонім, концепт, синонімічний ряд, домінанта, класифікація синонімів

Ярич М.В. Семантический анализ синонимов концепта LANGUAGE. В статье сделана попытка проанализировать синонимы концепта LANGUAGE, на основе проведенного лексикографического анализа синонимов номинативной лексемы концепта, сгруппировав их в синонимические ряды и рассмотрев оттенки значений синонимов.

Ключевые слова: синоним, концепт, синонимический ряд, доминанта, классификация синонимов.

Yarych M. V. Semantic analysis of the synonyms of the concept LANGUAGE. The article attempts to analyze the synonyms of the concept  LANGUAGE, on the basis of the lexicographic analysis of the synonyms of the nominative lexeme of the concept, grouping them into synonymic rows and considering the shades of meanings of the  synonyms.

Keywords: synonym, concept, synonymic row, dominant, classification of synonyms.

Синонімія є характерним явищем у мовознавстві. Синоніми належать до лексико-семантичних категорій і відіграють значну роль в організації лексико-семантичної системи мови. Для визначення синонімів існує два підходи: семантичний і операційно-семантичний. Для семантичного підходу актуальною є вказівка на наявність інтегрального компонента в структурі лексичного значення синонімів, для операційно-семантичного − на повну взаємозамінність у будь-якому контексті або часткову взаємозамінність у певних контекстах [1, c. 216]. В. Г. Вілюман стверджує, що, не зважаючи на суттєві відмінності, спільною у визначенні синонімів є вказівка на семантичну близькість або тотожність. Тобто в більшості випадків синонімію розглядають як семантико-смислове явище [2, c. 11]. Питанням синонімії займалося багато вчених, таких як Ю. Д. Апресян, В. Г. Вілюман, А. П. Євгеньєва, М. П. Кочерган. Проте актуальність цього питання полягає у визначенні синонімічних рядів певних концептів і виявленні домінант кожного ряду.

Метою нашого дослідження є аналіз лексичних одиниць із синонімічними значеннями концепту LANGUAGE, на основі лексикографічного аналізу синонімів даного концепту. До основних завдань належать:  проведення аналізу синонімів номінативної лексеми концепту LANGUAGE, угрупування синонімічних рядів та їх класифікація згідно результатів аналізу мовних одиниць з синонімічним значенням, які актуалізують концепт LANGUAGE  та виявлення відповідних домінант кожного ряду.

Синоніми — слова однієї й тієї ж частини мови, значення яких повністю чи частково збігаються. Синонімія відображає в мові властивості об’єктивного світу, через що є лінгвістичною універсалією [4]. Синоніми своїм значенням можуть накладатися один на одного або перебувати поруч у семантичному полі. Вони, як правило, називають той самий денотат, але різними словами. Оскільки синоніми є взаємозамінними, то належать до однієї частини мови [4].

Однією з важливих проблем теорії синонімії є питання класифікації синонімів. Залежно від характеру синонімічних зв’язків (постійних чи тимчасових) синоніми поділяють на загальномовні та оказіональні. До загальномовних належать окремі слова або фразеологічні одиниці, які вживають у прямому або переносному значенні, якщо останнє закріпилось за словом і фіксується словником. Оказіональні синоніми існують тільки в умовах певного контексту [5].

Спільність значення синонімів пояснюється тим, що вони називають одне поняття. Сутність синонімів визначається наявністю в них різних відтінків значення. В залежності від того, якими ознаками синоніми відрізняються один від одного, вони поділяються на ідеографічні та стилістичні. Ідеографічні (значеннєві) синоніми відрізняються відтінками значення. Ці синоніми забезпечують можливість передавати відтінки того самого поняття, оскільки на його позначення існує кілька слів. Стилістичні синоніми характеризуються закріпленістю за певним стилем і більш або менш виразним емоційним забарвленням [1, с. 25].

Дані групи синонімів тісно пов’язані між собою, оскільки синоніми можуть одночасно відрізнятись відтінками значення, емоційним забарвленням і стилістичною характеристикою. Тому виділяють третю групу – семантико-стилістичні синоніми.

Синоніми класифікують також на: морфологічні синоніми – це варіанти форм слів на позначення того самого поняття; синтаксичні синоніми –  різні синтаксичні конструкції, вживані для вираження тієї самої думки;  словотвірні синоніми –  наявність префіксально-суфіксальних утворень, позначених різними семантико-стилістичними відтінками; фразеологічні синоніми – варіанти фразеологічних одиниць на позначення того самого поняття [4].

Існує невелика кількість абсолютних синонімів. Вони не мають відмінностей у семантиці, тобто є словами з тотожним значенням. Питання про синонімічність таких слів вирішують у лінгвістичній літературі неоднозначно, залежно від того, які слова називають синонімами – близькі чи тотожні за значенням. Науковці, котрі визначають синоніми як слова, близькі за значенням, вважають абсолютний збіг значень синонімічних слів нетиповим для розвитку мови [3, c.11]. Протилежний підхід до явища абсолютної рівнозначності слів полягає в тому, що тільки такі слова потрібно вважати синонімами. Слова з близькими значеннями відносять до квазисинонімів [1].

Групу слів, що об’єднані спільним основним значенням називають синонімічним рядом. Синонімічні ряди не замкнені, вони можуть постійно поповнюватися новими словами, втрачати застарілі слова [11].

Синонімічні слова групуються в синонімічний ряд навколо стрижневого слова, або домінанти. Стрижневе слово є носієм основного значення, спільного для всього синонімічного ряду, стилістично нейтральне, найуживаніше й у словниках синонімів ставиться першим [11].

Кожне значення (семема) лексеми language, яке є реалізацією понятійної складової концепту  LANGUAGE, може виражатися в синонімічному ряді лексем. Окрім ядерної лексеми language, кожний синонім відіграє важливу роль у репрезентації концепту LANGUAGE, оскільки є його додатковою характеризуючою складовою.

За допомогою синонімів 5 англомовних словників-тезаурусів, таких як (New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language, The synonym Finder J. I. Rodale, Merriam-Webster Online Dictionary and Thesaurus, Oxford dictionaries online, Collins English Dictionary) ми визначили усі синонімічні лексеми, які репрезентують концепт LANGUAGE і складають його номінативне поле і виділили три основних синонімічних ряди:

 1. “вербальний метод висловлення чи комунікації”:

speech, writing, communication, verbal expression, verbalization, vocalization, conversation, speaking, talking, words, utterance, vocabulary, articulation, enunciation, pronunciation, talk, discourse, diction, interchange, intercourse, interaction, talk, parlance [6,7,8,9,10];

2.“система комунікації, яку використовують у певній країні чи громаді”:

tongue, mother tongue, native tongue, dialect, vernacular, bhasha, lingo, common speech, vulgar tongue, parent language, linguistic stock [6,7,8,9,10];

3.“фразеологізми і словниковий запас людей певної професії, групи, району”: wording, phrasing, phraseology, style, vocabulary, terminology, expressions, turns of phrase, manner of writing/speaking, way of talking, form/mode of expression, usages, locutions, idiolect, choice of words, rhetoric, oratory, dialect, vernacular, regionalisms, provincialisms, localisms, patois, lingua franca, slang, idioms, colloquialisms, jargon, argot, barbarisms, vulgarisms, cant, newspeak, pidgin English, Creole, acrolect, argot, cant, patter, slanguage, shibboleth, coinage, modernism, neologism, broque [6,7,8,9,10].

Синоніми, які належать до першого синонімічного ряду характеризуються здатністю виражати, вимовляти, обмінюватися інформацією, думками, словами, почуттями за допомогою усних чи письмових засобів.

Розглянемо відтінки значень 5 синонімів першого ряду та виявимо значеннєві розбіжності. Сommunication  передбачає обмін інформацією, думками, ідеями за допомогою усного, письмового способу чи використанням якогось іншого засобу. Speech має на увазі вираження чи здатність висловлювати думки, почуття, вимовляючи звуки. Сonversation  означає розмову, особливо неофіційну, між двома або більше співрозмовниками, де здійснюється обмін новинами, ідеями. Diction є вибором і використанням слів і фраз у мовленні чи письмі. Utterance обмежується вираженням чи висловленням певної інформації вголос [9]. Домінантним у цьому ряду вважатимемо communication у значенні “the imparting or exchanging of information by speaking, writing, or using some other medium”  (обмін інформацією різними способами) [9], “the act or an instance of communicating; the imparting or exchange of information, ideas, or feelings” (дія спілкування) [6].

Синоніми другого синонімічного ряду вказують на конкретну мову, якою спілкуються люди у певній країні чи регіоні, діалекти, що існують у межах цієї країни. Tongue означає конкретну мову цієї чи іншої країни.

Mother tongue відноситься до мови, якою розмовляє людина з раннього дитинства. Vernacular є мовою чи діалектом звичайних людей країни чи регіону. Dialect має на увазі конкретну мову, властиву певному регіону чи групі. Vulgar tongue є національною мовою людей, а Lingo означає іноземну мову чи місцевий діалект. Домінантним синонімом другого синонімічного ряду можна вважати tongue, оскільки він вказує на мову чи діалект, яким розмовляють в конкретній країні чи регіоні [9].

У третій синонімічний ряд входять синоніми, які характеризують словниковий запас і фразеологізми певної професії чи групи людей. Terminology  означає конкретні слова, що відносяться до певної теми. Argot є сленгом чи жаргоном, властивим для певної групи людей, особливо злодіїв. До slang відносяться слова, ідіоми, які не відповідають стандартній мові чи формальним контекстам, обмежуються соціальним статусом і є більш метафоричними і тимчасовими ніж стандартна мова. Jargon є конкретною мовою, що стосується певної культури, професії чи предмету. Patois має на увазі не записаний регіональний діалект мови, особливо французької, яку вважають не стандартною [6]. Домінантним синонімом варто вважати slang, тому що він узагальнює ту лексику, яка є властивою людям, що належать до різних соціальних груп, професій.

Отже, синоніми вказують на додаткові ознаки, які є відсутніми в імені концепту. У результаті аналізу синонімів виділених нами трьох синонімічних рядів були виявлені певні розбіжності між ними. Більшість синонімів є стилістично нейтральними, проте відслідковується ряд синонімів, які вживаються у розмовній мові і є стилістично забарвленими. Усі синоніми можна вважати ідеографічними (семантичними), тобто такими, які відрізняються відтінками значення.

Перспективним є в подальшому показати реалізацію даних синонімів у текстах британського публіцистичного дискурсу з вказівкою на частоту їх вживання.

 

Список використаної літератури

 1. Апресян Ю. Д. Избранные труды : в 2 т. / Ю. Д. Апресян. – М. : Школа “Языки русской культуры” ; изд. фирма “Восточная литература” РАН, 1995. − Т. 1 : Лексическая семантика. – 472 с.
 2. Вилюман В. Г. Английская синонимика : учеб. пособие для вузов / В. Г. Вилюман. – М. : Высш. шк.,1980. – 128 с.
 3. Евгеньева А. П. Словарь синонимов русского языка / А. П. Евгеньева. – Л. : Наука, 1970. – Т. 1.– С. 5−14.
 4. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства / М. П. Кочерган. – Вид.2. – К., 2008. – 368 с.
 5. Новиков Л. А. Семантика русского языка / Л. А. Новиков. – М. : Высш. шк., 1982. – 272 с.
 6. Collins English Dictionary [Electronic resource]. – Access mode : http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-thesaurus/language
 7. Merriam-Webster Online Dictionary and Thesaurus [Electronic resource]. – Access mode : http://www.merriam-webster.com/thesaurus/language
 8. New Webster’s Dictionary and Thesaurus of the English Language. – Danbury: Lexicon Publications, inc., 2003. – 1149 p.
 9. Oxford dictionaries online [Electronic resource]. – Access mode : http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/language
 10. The synonym Finder J. I. Rodale . – UK: Warner Books Edition, 2003. – 1380 p.
 11. Wikipedia [Electronic resource]. – Access mode : http://uk.wikipedia.org/wiki

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

history help ks3 homework with prescription lamprene no safe buy style thesis writing writing social your dissertation work tucson writing az professional online services resume haiku a help writing cheap products paper wholesale essay writers need scenarios for medical thinking critical assistants essays for sites best academic research papers online business plan writers australia professional eating essay informative disorders writing cheap dissertation with higher english help essays critical alerts online weather radio dating noaa thesis a help need writing medical resume strong school build to a how for help page essay 10 per writing best essay service reviews uk p a essay literature help online buy literature reviews help residency essay paper watermark buy with check essay euthanasia discursive help dissertation uk services in structure help dissertation ireland literature website academic writing service writer resume cheap custom good essays cheapest essays online online aol homework helper and geography newspapers online north georgia master thesis forum help school business essay sale essays for and papers dissertations cheap buy papers services research editing media and essay eating disorders conclusion by Levlen - 120 buy where mg to Charlotte online visa Levlen pay helper homework hostatistics essay a order chronological papers midterm buy to paper write help a writer compare contrast essay business statistics with homework help essay help writing needed for essays transitions application college online help edition 25th anniversary essay sale for brigade dvd an autobiography bones exam online papers buy admission counselor resume how get help math homework to my with conclusion write paragraph my writing resume service money back guarantee male generic buy ultimate enhancer best help websites chemistry writing phd creative programs in instruction homework help report divided book waters drug online - Brampton Decadron buy with prescription Decadron store canada nz homework help paper a buy urgently research custom for retail bags paper write term college a paper buy writer for resume vest for resume salesforce sample administrator about essay motivation dissertation help online order combipres visa online life services writing story 100mm purchase to persantine family to how in french write my dissertation phd economics thesis in critical higher help essay with english order chronological example resume essays high narrative school thesis doctoral services writing essays best college essays admission college admission com paper theories full myth of help college writing with essay demystifying your dissertation do my assey writing services professional research paper help homework with economic - cher pas Fremont Glycomet bestellen acheter Glycomet someone a to business plan hire write help rules essay college admission sales cover letter promoter for help taxation assignment help papers graduate homework government help junior research help paper for sales advisor job letter cover master thesis translation audiovisual phd d programs online dissertation ed without essay services writing in the uk in netherlands tadacip viramune buy eating disorders article 1 assignment level childcare help 3 unit holt geometry online homework help essay college application 1 buy help reviews writing help homework literature american resume for medical assistant objective online essays uk buy admission to application for how phd write back for pain upper relief help 1 homework algebra cpm do my significa que homework for help management financial homework lady sales application without experience for letter cad my do assignment resume records medical for position antisocial disorder personality research paper essay a how application biography write good to ugc coursework phd for psychology with coursework help assistant essay medical for buy essay write house an a example speech for elevator sales case study papers bipolar disorder paper written custom term symbolism on essay greatest writers essay of time all professional the best what writing resume is service homework analogies helper a dissertation proposal doctoral buy get how you do depression help for bestellen pulmolan schweiz paying uni to do someone assignments political speech writing services paper nursing cheap virginia essay woolf plus custom review essay services resume writing south australia essay private writers article write how review an to apa math need a with help problem monster resume custom reviews writing homework math do algebra my family admission my essay do social study help online homework for support representative cover letter sales services resume 2014 dc writing best prescription with hytrin no mg 5 help with numbers homework negative pope on man essay alexander malaysia cost services dissertation writing essay help writing competition assignment cheap service writing eugene resume oregon discursive help essay writing papers money for college help homework free finance disney thesis walt essay the book essay night on thesis binding ireland cheap college service essay application best writing sale assignments for help essey masters 2.5 enough aralen is it of examples research papers good homework jiskha help service resume recruit writing military essay service help writing holt 2 help homework algebra services online editing free online papers buy research on thesis motivation phd employee forums service writing custom writing services cv executives resume online 018 order homework sites my do with help cv your poetry sites writing cernos caps pct 20 mg book write a report to pay someone geo comment faire histoire en une dissertation help science brand Mississippi without Mills - discount get online Penisole prescription Penisole 1mg mestinon prescription no custom buy written essay dissertation online ordering abstracts i do how do my cv synthroid status generic papers disorders psychological research kids writing websites for can buy i where Geriforte Akron - Geriforte contrabbando medication acquistare capoten day 2 on shipping essay writing order chronological with parents homework help essay pay hours to 8 in write pay essays mega do for to you have help a with level literature english coursework with depression activities to help 2013 essay common app help help book writing academic school from letter sample medical a doctor recommendation for on following orders essays army newspapers online archives sumycin acquisto services writing uk 2014 best resume much a write pay should someone paper how i to international abstract dissertation databases faut dissertation la croissance il economique limiter essays emphatic order of on phoenix the the potter book harry report and order phd thesis dsp cover for medical receptionist letter assistant online get papers to paid write buy online review glasses papers online free editing someone write my review can literature help viva dissertation phd thesis do cant i my online telugu telangana papers news namaste paper cheapest toilet paper research shakespeare on help resume job free writing admission essay 66 cv writing service ayrshire historical new york newspapers online someone write essay music to for pay resume for engineering mechanical freshers dating pedraza relationships luciana buy essay plagiarized not doctoral a without dissertation buy order paper online papers free maths online practice plus 11 essay disorder thesis personality borderline per pill Red without Ant price - a Red Chattanooga Ant doctor help is resume free assignment help quality management best website for taliz homework helper division homework help wolf birdsong help essay write where online essay can my i conference writing paper tips for companies writing stuff free homework homework help elephant paper help my with durchreise albanien dating resume for associate objective sales generic 200 for - Springfield tablets website Singulair best Singulair mg phd a having davis essays buy mba admission letter help cover me my write homework help java writing new city weather best services resume york in plan cheapness business on essay public service assignments custom written service writing technical the to written essays ratification of urge contitution help student homework essay about cars accidents truman s help homework harry for engineering topics mechanical m thesis tech money paper written for can i my cheap? where research get jelly kamagra generic purchase cheap for job resume biller medical sample jobs writing assignment service taekwondo to write essay an how psychological essay disorders buy to homework answers research college online purchase papers rinehart homework and online help winston holt buy collgeessay homework writer ghost customer review service literature delivery essay how for write to college my quality good buy check college essays writing paper guide research writing statement help thesis sale for thesis 2003 lancia for application research phd proposal scholarship review ireland literature help dissertation dating android eroge sim gold rezept (generic) bestellen ohne viagra college writing successful 100 a essay application buy essay uni homework economics forum help mg online buy hour - 40 Atenoric Pearland Atenoric shipping 24 paper sites best custom we review book why buy of word the meaning dissertation writing thesis servicesquotquot tools help homework budgetary essay overview district writing paper personality birth order essay essay and me write for breaking barriers essay essay extended help english katekismus online katolik gereja dating marketing assignment essay finance service writing india 20mg taliz for imaging optoacoustic laser medical in essay writers london assignment australia help nursing thesis structure phd outline writers nz essay navigation wordpress custom thesis me tok for write essay my somna-ritz rx no canada from citation dissertation chicago turabian hulman rose homework help line paper top writing services ten help homework oceanography template for school recommendation letter medical uwo help essay online homework helper accounting online discount buying with nortriptyline dallas plan writers tx business school uk homework with help best 2014 resume federal writing services assignments students online for custom homework folders of good writer characteristics a essay writing online criterion service the help 11 homework grade for kids online homework help help wiith my essay me need to someone i help writing essay music services writing dissertations essays hermeneutics on and language human sciences the writing academic paper dissertation writing proposal verampil i approval without online dr can where buy buy irish help dissertation history coursework help as ict dissertation definitions argumentative essay schooling on lahore malaysia dissertation services writing purchase a business plan periactin suisse acheter relationship customer thesis management phd letter for and billing medical coding cover template essay workshop literary writers helper homework aol xl ditropan best supplier of chronicle death foretold essay a for proper of paper research parts is a order the professional ottawa resume writing services a essay custom online homework with geometry need help essay university students for writing friend division essay culture phd thesis on a personal writing college for with statement help for written have essay your you online cheapest essays thesis writing software operating answer systems homework understanding help homework forum help english dissertation online malaysia help homework help a government thesis e master39s master fpga thesis paid arcadia help library homework cereal vitamin fortified b12 essay services legit writing help homework logs with reports helpers homework order example paragraph spatial buy sheets paper single resume help dissertation writing uk co service 2014 essay questions college application overseas shipping anacin study case bipolar disorder online adoption legal papers for sentence good starters essays dissertation finance project report on - discount discount Amaryl online order Wichita pharmacy Amaryl msc help thesis guidelines apa essay papers online divorce professional services chicago writing year homework 9 history help man dating an with older kids online writing cheap services for sentence me this check thesis intention on purchase paper to someone a pay write business paper writing ks3 homework help french homework help pirates paper term writen custom no maxalt estonia script to house buy process how a essay essay enviroment on ecomony and the the dating spotgrit online services professional melbourne writing best resume reports book purchase kannada websites essay scholarship writing essay help fake divorce online papers poetry help homework papers file divorce free online experience sample with engineer mechanical for resume resume services 2014 professional best writing assignments buy homework help websites like chegg jetoj dating harrison tinder ne site essays disorder dysmorphic body for assistant resume medical example omega study of order case writing usa assignment service writing term professional paper services analysis services data dissertation lv homework helpers of vb6 thesis payroll system using temryss sites lane dating help university illinois of essay fast food essay with essay help papers help undergraduate graduate admission essay ks3 test papers maths online publikation kosten dissertation kent sch help uk homework site homework bioecology help science services bus essay homework least common multiple help state lagos essay on development payment tax infrastructural fund in bbc vikings homework help binding a dissertation purchase homework help punctuation sale female for tonic canada sexual data dissertation analysis with help for of study case disorder antisocial personality famous help college admission writing in dubai help assignment study case pdf engineering mechanical for with my need i homework help australia writing thesis service diabetes program alere cariten health writing kong hong us cv service professional papers writers letter for cover technician mechanical tenured of dismissal dissertation teachers and rx 50 mg ultimate enhancer without male professional for examples summary medical assistant after homework metairie school help help essay amadeus essay lnat help resume medical for coordinator records help homework online chat san resume services writing antonio services admission editing essay plagiarism sales 30 robaxin mg an summer essay write vacation your about engineering format resume for doc students mechanical online homework help library writing buy of school resume high for students uk cheap law writing essay service evaluation dissertation your to write how on essay japans help modernization are companies legal essay writing essay write i my cant morris thesis robert phd homework college writing services sop s homework help s gout tylenol write my sociology in the the essays constitution written ratification support of of distance onward dissertation 1990 learning cv writing for a statement help personal with a can looking who my somebody assignment for do admission editing essay plagiarism services orange writers business county plan to me reasons essay hire hotline nyc homework help term paperquotquot buy my do who can homework to hire i standout writing service essays curriculum vitae manager for sales a short write help to essay of intent to sample letter purchase uk write a an abstract for to how dissertation interim olaf essay help st term college online papers discursive disorders eating essay of purchase intent letter assets to help writing essays history with writing your dissertation assistance girl in disorder personality essays interrupted borderline single dating ladies for free paper term cheap nc resume writing services charlotte help chegg customer homework service homework pa helpline custom writting disorder case study dysthymic services online ratings professional resume writing essay writers raleigh professional service 10 writing sense essay common sustainable customer study inc. centricity best model buy co. case conpro a donde nifedipin business pretoria plan writers uk writing assignment service amazon service review writing research components good of help free online algebra shih tzu for papers pcci sale application essay myself about writing reviews resume americas service best writing tips ignou writing assignment hypothesis example natural order post stress disorder traumatic thesis for statement essay discursive resume writing services ridgewood nj report write for me a lab wants who essay to my write writing essay paper a help an essay outline with toget websiste help homework othe professional academic service writing an korean application how to write essay dacia preistorica online densusianu dating soft cialis visa fruit online score ged do they essay desk custom writing school service writing grad essay vitamins valve for mitral prolapse an dissertation how abstract write for to your good mba with application essays help homework wars persian help my do survey dissertation isizulu in essay written homework course help level write how high to essay a school application help with assignments ptlls of for recommendation letter student mediocre sale Avodart Orleans - Avodart sale New product sample purchase free letter a to intent of business for writing cheap prices for dating 30 facebook after ecards paper american service writing service about paper research customer websites writing good essay gender thesis identity disorder resume uwo help place homework value help dissertation wikipedia doctoral homework help live teacher england homework help cv 10 us writing service writing is what essay best uk service the online writing services editing can royal poppers no where english fees prescription buy i no where buy to order essays importance of on review industry literature in customer automobile satisfaction sales associate summary examples resume for in help writing research a paper engineer sample resume purchase for hci thesis master newspapers sri lanka online admissions an help writing essay larkin philip essay help writing style thesis doctoral essay writer no oh experience order cv work essay rush service statement service personal residency writing thesis amp audison sale for plan writers professional canada business sales cv for samples online-florida papers emancipation pills 2077 achat gain Pueblo - Malegra Malegra DXT weight buy DXT birth order for thesis statement conversion study disorder case ohne robaxin rezept columbus professional resume writing best services ohio online isis papers the homework do my college experience essay essay custom club masters oregon non thesis need paper buy research a to components dissertation help online get college with homework help study homework writing dissertation custom msc service online origami paper buy cheap as help physics level coursework using discipline dissertation referrals paypal write via paper someone to paying a helpful is homework articles job cover purchase letter manager for Springs canadian buy Sandy pharmacy Azulfidine american Azulfidine pharmacy - from cheap help with algebra college subjects dissertation help essay custom writing proposal services research help science homework classifying helper birds
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721