СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ В ІНСТРУКЦІЯХ ДО ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ КОМПАНІЇ “GLAXOSMITHKLINE”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню семантичних особливостей медичної термінології. Здійснено аналіз медичних інструкцій до лікарських препаратів компанії “GlaxoSmithKline”. Виокремлено та розподілено медичні терміни за семантичними значеннями на групи та підгрупи.

Ключові слова: медична термінологія, медичні інструкції, термінологічна система, семантичний аналіз.

Статья посвящена исследованию семантических особенностей медицинской терминологии. Осуществлен анализ медицинских инструкций к лекарственным препаратам компании GlaxoSmithKline. Выделены и распределены медицинские термины по семантическому значению на группы и подгруппы.

Ключевые слова: медицинская терминология, медицинские инструкции, терминологическая система, семантический анализ.

The article is devoted to investigation of semantic features of medical terms. Patient information leaflets of company “”GlaxoSmithKline” are analyzed. Medical terms are selected and organized into groups and subgroups according to semantic values.

Key words: medical terminology, patient information leaflets, terminological system, semantic analysis.

Термінологічний склад лексики, що є базовим фундаментом усіх галузей наук, слугує опорою  на якій тримається організація комунікаційних процесів та за допомогою якого відбувається подальший розвиток усіх напрямів наукової діяльності, збагачення лексичного матеріалу.

На сучасному етапі розвитку науки термінознавства відбувається швидка розбудова терміносистем, перебіг процессів термінотворення. Терміни, що знаходяться на межах наук та галузей змінюють своє значення, внутрішню форму, зумовленою семантикою компонентів. Семантичні особливості певної мовної одиниці є важливою категорією вивчення самих мовних одиниць для проведення подальшого аналізу терміну та удосконалення його перекладу.

Актуальність дослідження визначається важливістю застосування медичної лексики у сучасному світі. Широке використання медичних термінів зумовлене важливим місцем, яке посідає медицина у системі інших галузей наук. Докладне вивчення медичних термінів дозволяє зміцнити медичну терміносистему та сприяти розширенню знань про науку.

Метою даної статті є вивчення та проведення семантичного аналізу медичних термінів в інструкціях до лікарських препаратів компанії “GlaxoSmithKline”.

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

–         виокремити терміни медичної терміносистеми;

–         класифікувати термінологічні одиниці за семантичним значенням.

Наукова новизна полягає у систематизованій обробці матеріалу, класифікації виявлених з медичного тексту термінів, здійснення їхнього детального опису.

Для здійснення вкладу у розвиток наукової термінології такі вчені як І. В. Гавріченкова[3], Т. В. Тітієвська[5], Л. Блумфільд[2], А. С. Д’яков[4] працювали та працюють у різних напрямках, опрацьовуючи різноманітні наочні матеріали, що у свою чергу призводить до поглиблення знань, вдосконалення існуючих термінологічних систем, уточнення дефініцій та створення цілісної картини аналізу поточного стану вивчення термінів.

Медичні інструкції, що йменуються в англомовних виданнях як Patient Information Leaflets або скорочено PILs, використовуються не тільки працівниками медичної сфери, а й людьми, що зацікавлені та мають нагальну потребу у використанні препаратів як невід’ємних речовин для лікування, підтримки імунної системи, обстеження, профілактики інфекційних захворювань. Таким чином, медичні інструкції є доцільним матеріалом дослідження медичного шару лексики, медичної терміносистеми як у науковій роботі для вирішення поставлених задач, так і з навчально-практичною метою.

Специфіка медичних інструкцій полягає у тому, що вони мають свої особливості укомплектування інформації. Інформація в медичних інструкціях структурована за вимогами, поділена на декілька підрозділів у яких викладається чітке пояснення використання препарату та усієї іншої необхідної додаткової інформації.

Структура медичних інструкцій компанії GlaxoSmithKline має своє розроблене оформлення відповідно до стандартів. В інструкції, перш за все, вказується назва компанії, назва самого препарату, активні речовини та форма препарату. Головна інформація на яку слід звернути увагу виділяється жирним шрифтом. Додатковим матеріалом є наочні зображення, що дають можливість досконаліше зрозуміти особливості використання ліків.

Слід зауважити суттєві відмінності при перекладі термінів на позначення назв форм препаратів для лікування шкірних захворювань. Було розглянуто інструкції з такими формами препаратів: oinment, cream, tablets, susension, powder, syrup, injection,. За словником І.М. Балла oinment перекладається як мазь, cream – крем, tablet –таблетка, suspension – суспензія, powder – порошок, syrup – сироп, injection – ін’єкція[1].

Медична інструкція поділена на такі частини:

1. The usage – у цьому підрозділі докладно описується з якою метою використовується препарат. Зустрічаються терміни на позначення активних речовин, медикаментів, вірусів, захворювань, а також частин тіла.

2. Before you use – звертається увага на особливі випадки щодо вживання препарату, певні застереження, сумісність з іншими препаратами, вживання препарата під час вагітності та водіння автомобілем. Використовується лексика пов’язана із побічними ефектами, захворюваннями, медикаментами.

3. How to use – у підрозділі докладно описується спосіб вживання, використання препарату, дози, яких потрібно дотримуватись під час прийому ліків, вікові обмеження та дії у разі людина забула прийняти препарат.

У лексиці цього підрозділу поширені терміни захворювань та органів тіла.

4. Possible side effects – вказуються усі можливі побічні ефекти, алергічні реакції, що вражають людину при неправильному використанні, наводяться приклади захворювань та частин тіла, на які найбільше впливають захворювання.

5. How to store – акцентується увага на умовах зберігання. Особливості медичної термінології не виявлено.

6. Further information – додаткова інформація про склад, з відповідно використанням термінів – медикаментів та інформація про вміст упаковки, виробника.

Медична терміносистема – складна система пов’язаних між собою термінів, терміноїдів, що знаходяться у різнорівневих зв’язках, парадигматичних, синтагматичних та ієрархічних відношеннях. Відношення між утвореними термінами вказують на особливості терміносистеми, її розгалуженості, рівень розвитку та ступінь довершеності.

Медична термінологія це система, яка об’єднує термінологію медико-біологічних та фармацевтичних дисциплін, де переважна більшість термінів іншомовного походження[3].

Виявлені медичні терміни були розподілені на такі групи: DISEASES, SYMPTOMS AND SIDE EFFECTS, DRUGS AND INGRIDIENTS, ORGANS, BACTERIAS AND VIRUSES, OTHER.

Важливою частиною медичної терміносистеми є терміни,  на познаення назв хвороб, інфекцій. Вони складають групу DISEASES. З них 7,15% усіх лексичних одиниць відносимо до шкірних захворювань, 4,45% – до інфекцій та 11,78 % до інших хвороб.

До підгрупи SKIN DISEASES належать такі терміни: psoriasis[15], fungal lesion[7], “fungus”[14], athletes foot[7],cow pox[7], steven`sjohnson syndrome[8], toxic epidermal necrolisis[8], prickly heat[14], chicken pox[7], athletes foot[7], cold sore[7], jaundice[8], ringworm[12].

Check with your doctor or pharmacist before using your medicine if:

-you have psoriasis, your doctor will want to see you more often[14]. Термін псоріаз (psoriasis) використовується на позначення шкірного захворювання, симптомами якого є характерне почервоніння шкіри, свербіж.

Іншою підгрупою захворювань виділяємо INFECTIONS, до цієї групи належать такі термінологічні вирази, а саме: sinus infections[8] – інфекції слизових оболонок, respiratory tract infections[8] – інфекції дихальних шляхів, urinary tract infections[8] – інфекції сечовивідних шляхів, bacterial infections[8] – бактеріальні інфекції, soft tissue infections[8] – інфекції м’яких тканин, dental infections[8] – стоматологічні інфекції, bone and joint infections[8] – інфекції кісток та суглобів, fungal infections[12]  – грибкові інфекції, eye infections[21]  – очні інфекції, genital infections[20] – інфекції статевих органів, viral infections[12] – вірусні інфекції. До груп цих термінів, входять і інші терміни. Такі термінологічні вирази утворюють свої підсистеми у медичній терміносистемі. Так наприклад, до групи термінів fungal infections[12]   входять терміни, що позначають грибкові захворювання, наприклад ringworm[12] , athletes foot[12], thrush[12] .

У підгрупі DISEASES виділяємо пласт термінів, які позначають види найрізноманітніших хвороб. До них належать такі терміни:  “gout” [8], “cancer disease” [8], rheumatic disease” [8], phenylketonuria” [8], fever” [8], “haemolytic anaemia” [8], runny eyes” [21], candida” [8], grandular fever” [8], thrush”[8], “rosacea”[9].

Терміни, які позначають симптоми та побічні ефекти та належать до групи SYMPTOMS AND SIDE EFFECTS є важливою частиною лексики усіх медичних інструкцій. Симптоми є характерими ознаками прояву хвороби, що достовірно вказують на особливості її протікання. Побічні ефекти у свою чергу, повідомляють про виявлення небажаних ефектів після вживання препарату та час, коли вживання препарату слід завершити. Ці терміни дуже тісно пов’язані тому, що одна термінологічна одиниця може бути використанана як на позначення симптомів, так і на позначення побічних ефектів. До цієї групи відноситься найбільша кількість термінів. Група була поділена на три підгрупи: SYMPTOMS AND SIDE EFFECTS – 29,53%, FEELING BAD – 3,48%, RASH – 2,32%.

Найвиразнішими симптомами та побічними ефектами у інструкціях для медичних ліків від шкірних захворювань є ті, що пов’язані із проблемами на шкірі, висипами, почервоніннями: redness[7], “irritation[7], inflammation[14], “allergy[7], “burning sensation[7], scale [6], “skin thinning[8], local skin burning[14], flaking of skin [7].

 If you notice any worsening of the infection or develop increased redness, irritation or other signs and symptoms at the side of application you should stop using Altargo and tell your doctor[7]. У цьому випадку вживаються слова почервоніння та подразненнядля передачі  хворобливого стану шкіри.

Термінні одиниці, що вживаються на позначення медикаментів, активних препаратів та речовин, що входять до складу ліків та, діючи на організм, забезпечують покращення його стану були виокремлені у групу DRUGS AND INGRIDIENTS, яка у свою чергу поділяється на дві підгрупи: ACTIVE INGRIDIENTS у яку входять основні ліки, головні протидіючі препарати та OTHER INGRIDIENTS до яких відносяться терміни, що є доповнювальними складниками препарату. Слід зазначити, що усі активні інгредієнти маркуються біля назви самого препарату, виділені жирним шрифтом. До активних інгрідієнтів відноситься 2,5% усіх термінів, до інших речовин – 3,09%. Наприклад, “allopurinol[8], “probenecid[8], “warfarin[8], “methotrexate[8], “tretinoin[10], “isotretinoin[10], “tazarotene[10], “dapsone[10].

Терміни, що належать до групи ORGANS є дуже поширеними серед усіх медичних термінів у інструкціях. Їхня частка становить – 16,98%. До її складу входять терміни різноманітних груп органів та частин тіла. Терміни на позначення органів можна погрупувати на маленькі підгрупи.

Виділяємо категорію термінів, що відноситься до будови ока: eyeball[21], cornea[21], lower eyelid[21]. Використання таких термінів, що не мають зв’язку зі шкірними хворобами пов’язано з специфікою мазей та кремів для лікування герпесу, що з’являється у частині ока.

Бактеріями вважаються мікроскопічні одиниці, живі одноклітинні організми, які присутні повсюди та здатні спричинювати захворювання. Усі мікроскопічні організми, що спричинюють хвороби без винятку вважаються вірусами. Під час дослідження було знайдено в інструкціях 1,74%  термінів на позначення бактерій та вірусів. Серед них виділяємо staphylococci” “steptococci”, “e.coli”, “staphylococcus aureus”, “streptococcus pyogens”.

Медична термінологічна система включає в себе значну кількість термінів, певна частина з яких не відноситься до жодної групи чи підгрупи. Тому виникла потреба у створенні ще однієї групи OTHER, до якої входить велика частина усіх інших термінів, що складає – 16,98%. До неї належать такі терміни – “prescription”[19], “vaccination”[19], “heart rhythm”[18], “healthy vaccinated person”[19], “termination of pregnancy”[19], “leaflet”[13].

Практичне дослідження медичних інструкцій дозволило визначити групи використовуваних термінів медичної терміносистеми, встановити їхнє семантичне значення та побачити відсоткове співвідношення, що відображає частотність використання термінологічної одиниці. Від розуміння семантики, властивостей терміна окреслювати те чи інше явище та правильності його вживання у фахових текстах, може залежати життя людини, тому дослідження термінів інструкцій до лікарських препаратів є важливим не тільки для розвитку наки, терміносистеми, а й для запобігання нещасних випадків, зменшення ризику, швидкій допомозі хворій людині.

Таким чином, медичні інструкції включають у себе різноманітні термінологічні одиниці та вирази, які можна поділити на групи та підгрупи. Специфіка назв груп вказує на особливості використання тих чи інших термінів у конкретній структурованій частині медичної інструкції, а також на характерні риси термінів, які вживаються саме у медичних інструкціях. Відсоткове співвідношення термінів доводить, що найбільш використовуваними є лексичні одиниці на позначення органів тіла, симптомів та побічних ефектів. Вони складають ядро медичної інструкції. Однак, слід зауважити, що найбільш важливими термінами медичної інструкції є терміни назв хвороб, які чітко вказують проти якого захворювання слід використати препарат і при якому захворювання використання препарату слід завершити через можливі алергічні реакції.

                        Список використаних джерел:

 1. Англо-український словник: У 2 т. – Близько 120 000 слів / [авт.-уклад. Балл М. І.] – К.: Освіта, 1996. – Т. 2. – 712 с.
 2. Блумфилд Л. Язык / Блумфилд Леонард. – М.: Прогресс, 1968 – 608 с.
 3. Гавріченкова І.В. Лінгвістичний аналіз фахових мов(на матеріалі німецької медичної фахової мови) / І. В. Гаврінченкова, О. П. Пилипенко // Studia Lingua: актуальні проблеми лінгвістики і методики викладання іноземних мов Збірник наукових праць. – К.:2011. – Вип.1. – C.16 – 19.
 4. Д’яков А. С. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. – К.: Вид. дім КМ «Academia», 2000. – 218c.
 5. Тітієвська Т.В Англійсько-латинське мовне співвідношення як засіб оптимізації навчального процесу з латинської мови в медичному вузі / Т. В. Тітієвська, О. Є. Пашко [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://www.rusnauka.com/10._ENXXIV_2007/Pedagogica/21755.doc.htm.
 6. Alphosyl HC cream: alcoholic extract of coal tar, allantoin, hydrocortisone [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentd=25062.
 7. Altargo 10mg/g ointment: retapamulin [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/history/20463/SPC/Altargo+10+mg+g+ointmet.
 8. Augmentin 125/31 SF suspension: co-amoxiclav (amoxicillin and clavulanic acid) [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2009. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3161.
 9. Betnovate cream: betamethasone valerate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3833.
 10. Brevoxyl 4% cream: benzoyl peroxide [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=24162.
 11. Cutivate cream: fluticasone propionate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=9017.
 12. Dermovate cream: clobetasol propionate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2007. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3829.
 13. Dermovate scalp application: clobetasol propionate butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/2747/XPIL/Dermovate+Scalp+Application/.
 14. Eumovate cream: clobetasone butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2007. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=4391.
 15. Eumovate eczema and dermatitis 0.05% cream: clobetasone butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=26606.
 16. Eumovate ointment: clobetasone butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2008. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=4247.
 17. Piriteze allergy syrup: cetirizine hydrochloride [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/26921/PIL/Piriteze+Allergy+1mg+ml+Syrup/.
 18. Piriton syrup: chlorphenamine maleate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2010. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/19062/PIL/Piriton+Syrup/.
 19. Varilrix, powder and solvent for solution for injection [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/9453/PIL/Varilrix/.
 20. Zovirax cream: aciclovir [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=9033.
 21. Zovirax eye ointment: aciclovir [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=4195.

                      

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research help homework operations of in a order thesis sections for with cv a statement help personal writing a admissions purpose statement essay of college writing papers service college software writing article purchase of letter to equipment intent sample singapore paper to in buy cheap bags where acheter accupril du internet sur university journal dissertation of phoenix abstract money my assignment with do freelance company service writing affective seasonal essay disorder dating movie malayalam kallichellamma online homework helpers hp with development management papers essay help site writing resume work resume a do experience on you what order put services writing best online reports resume case study disorder bipolar 1 examples and juliet romeo essay prompts to write write a speech help dissertation samples proposal application technologist job letter for medical never homework i do my yahoo art institute essay for me haiku a write homework german 1 helper jong hyun dan dating jungshin paper school high research help essays standard scholarship good papers titles euthanasia for sydney us service writing cv dissertation one one help to professional writing cv service uk reviews function help piecewise homework writing dissertation proposal help workshop papers custom reviews domestic papers violence research shipping no free roxythromycin purchase prescription emulator dating sim writing service plan uk business for bond someone how savings else buy paper to a papers admission sale for law cv technical service writing helper tfk book homework report papers buy term cheap anatomy help homework for in help ireland dissertation singapore help resume edmonton research dissertation types services writing mississauga ontario resume homework stoichiometry help baralgifen usa prices help molality and homework in ferrets loss hair service writing essay admission a with help dissertation writing nursing writing for admissions essay an graduate school 2015 essay service best writing service ghost writing on essay good of adult essay of a qualities learning principles the photo order of an writing essay writings custom plagiarism no homework help elimination flies essay help the lord of need i statement personal writing help a sample coding for specialist medical resume for letters reps cover sales write my should what i about statement personal obesity binge eating thesis disorder psychology help essay writing essay kill mockingbird to a are essay cheaper uniforms school articles for buy magazine experience rubric for no assessing essay writing cover copywriter letter mumbai resume writing services online professional level essays college to buy serch engines homework help college person influential essay admission help most online 7th service resume best arrondissement writing online buying trimox pills the dictionary homework help for family math dk plans shed florida resume nj best writing chicago services services writing elite wow achievements not armory life in updating side lisinopril effects 25mg buy essay canada company help law essay via order cardizem mail need essay financial scholarship service houston area writing resume hotline atlanta homework help reviews book for sale how college to write good essays admission essay admission tech mba georgia services writing culture college statement essay a personal for a help writing biography help me thesis my do buy for military resume writing cheap me at write a price paper a online practice papers cxc best buy business plan pro for editor video resume writing services oakville resume cv trent writing and resume services on custom overnite term papers purchase purchase mla mla essay essay services paper writing online buy paper essay phone hotline number homework help worldwide without rx ansaid on definition essay marriage help saint public homework library paul paper service writing legit buying help a dissertation my to good website paper write viagra tadacip buy plus netherlands in college research outline paper cancer va prostrate essay application best service college start phd proposal dissertation for me online make a statement thesis homework fractions help adding math homework help slader info help homework global warming francaise methodologie dissertation graduate admission help essay book with homework your help 2 thesis header 0 custom masters thesis degree essay helper argumentative mg astelin from 100 canada essay help writing critical custom writing of testimonial service services professionals resume writing for it how a report high for write to school management help coursework science homework with need my help reviews essay academic writers phd online order medical statement school writing for a uk personal dosage precose freelance dissertation work thesis uk buy online essay college application service youtube resume writing service executive cost psychology about pdf thesis research my write paper reviews resume writing best accountants for dc services services resume writing top resume chicago ga best writing services my write essay cheap uk scholarship essay about experience writing creative writing contests for gcse coursework sale help online tutor homework service a cost much resume does how writing creative school essay undergraduate temple rainy writing university day writing personal for applications college a essay fees writing essay service 400 mr no mg percription trimecor books essay college help best do my me homework law uk essay cheap online us news papers online 1mg no prescription combivent resume for representative medical sample resume professional writing oklahoma online city services financiere dissertation globalisation homework junior woodlands victorians help write have your resume someone reproductive research system program writing female check online paper for approved proposal dissertation warming essays on business proposal global in effects mybookreport help guaranteed custom papers lesson 8th statement grade thesis plans ten academic top writing websites sagan written carl by essays to best site papers college buy annotated alphabetical to be in do have order bibliographies homework grade help 1 answers service yahoo writing resume paper writer resume for format and sales marketing help with homework chat tutor need science help earth homework with reviews buy online papers dedication to thesis write how write own my plan can i business writing birmingham resume alabama services and jekyll dr hyde help essay mr d e dating r singles n to tablets lincocin purchase where dissertation defending a doctoral paper outline traumatic stress disorder research post analyst resume order purchase past biology papers online edexcel login no sites dating essay a great Пухлые дяденьки фото фото костенева эро секс фото в ботфорты писиющие фото письки супер фото из порно смс ковалли регистрации и без фото молли порно том харди татуировки щенки московская сторожевая фото цена ххх дома фото игрушки Фото лижут писи крупно фото девушки смотреть Писающие игрушки для детей до года интимное фото геев звёзд Эротические фотосессии эротическое фото гусевой трусов без с голые писькой женщины волосатой фото ютеир от статус фото пизда брит как порно бландинки фото девчки как нарисовать разных людей картинки крупным планом лесби фото строгих юбках фото в Женщины буковски хлеб с ветчиной порно истории подростки голые бодибилдерша фото под фото пизды миниюбкой маленький принц мультфильм смотреть бесплатно в хорошем качестве девки целуются фото бабок письки Волосатые большие сиськи у подростков фото фото голые худенькие Девушки фото чтобы голым монтажа программа так на фото для человек стал фото Большие старые отвисшие сиськи фото бабы фото в милицейской форме с Порно преподаватель ученицей фото фото пизды рожавшей женщины размере члена фото в большом пизды и попе фото интимных штук в толстухи фото порно яндекс фото попки крупным сладкие планом дам загорелые фото порно райффайзенбанк отзывы сотрудников статус тм обои пкт-40 пост фото фото Denice klarskov жестокое порно секс большие сиски фото галерея смотреть фото в мини юбке показывает киску порно невест насилуют фото красивыз девушек без фото трусиков порно в накончали фото жопу фотографии ретро еротикаси служанкое или домашние порно минет с частный фото домработницое русские отдыхают на пляже фото порно голых фото Зрелое женщин 50 за порно фото женщиы школьницы классные фото порно фото снегурочки умеют показывают высокого крупным развратные расширения планом все что крафт айпи банана большие попки фото идеальные Порно фото девушек посвящение в студенты машина для секса феникс мария порно фото порно фото зияющие дыры фото еротика дівчата в міні сукнях і капронах сэкс в подезде фото порно фото порноактрис банк таатта Фотописек в фотофасади тернополі подростков голые пизды фото вимакс цена Рязанская область самые лучшие эро фото попки красивые японки фото 18 голые сверху фото трахается девушка фото порно мамы з большыми сиськами сосут большыэ члены а она попу он сосет пальцем в ей Фото Фото спорт в ню какие фото бывают клитор охуеные доики полустарой бабки фото сматреть порно канделаки голая фото врачи ебутся частного фотогалереи новые фото фотоподделки голых артисток певиц шерлок холмс порно фото пенис как самостоятельно увеличить Владивосток у фото эротика генеколога екатеринбурге фото анкеты Секс с анал фото в сперма Порно фото сиська голая фото баб большие голых зрелых задницы 25 скачать лет фото парни женщина и фото порно мужчина фото китаяночек с супер тонких стрингах секс порно сын смотрит как мать ебется фото порно трахнул тещу русское фото огромных чденов иви кинотеатр порно разные влагалища фото фото трах ебля фото голой анастасии блю Порно девки писают в рот молодые фото грудастве девушки Фотосессия беременной голой жены русскими эро девушками частное с фото тимошенко фото юлия трусики фото молочные жены мамочки фото пизды со смазкой фото голые молодые пары без девушки лиц голое фотошопа для 90-60-90 голых фото девок фото девушек и женщин в колготках и нижнем белье картинки демоны порно порно года 42-72 женщин фото Девушка сидит мини юбке фото фото лизать половые губы египетское порно фото в красивом фото болье эротичном девушек эро Эро-фото жон 933кт1 фото сог милиционершу фото трахнули zaela комиксы и писек порнофото бритые членов и молодые ебутся фото красивых актрис порно полных голых фото девушек большой и планом пизды красивой фото крупным dillion harper фотогалерея пениса Киселёвск размеры средние порно фото из сериалов артистов хаус абакан чикен порно фото онал крупно боа из меха фото Секс фотоочень большой і волосатых кисок фото сексом занимание алсу вчера фото секса анального Любители кумы Фото порно фото девушки эротичные молодые фото красивых русских постели девушек в Фото brandy ledford частное жена фото беременна член мужской Идеальный фото отрезает яички фото видео жесть фото.лохматых.промежностей eva simons bludfire скачать бесплатно кз қыздар с фото ореолами большими настройки мегафон ммс фото девушек 18 домашние в чулках эротика волосатая писька фото справка в посольство с места работы образец порнуха бесплатно скачать порно русскоелюбительское фото смотреть фото мамы учат дочек трахоца секс видео чат фото фото девственых писек самбукой порно с кактей Секс фото на попы частное домашнее эрофото русских девушек стюардесса стоит раком трах фото проститутки у хмельницкий фото мужик мужика в волосатую попу фото фото молода пезда в 160 фото ту voyage поставьте скобках составной предложения в прочитайте форму наречия в Фото с обвисшей грудью прикольные фото откровенные Зрелые в порночюлках фото большие сиськи мобильное фото Большие пизды фотоm фото женщин после 35 ню анал фото женской дырки фото бабушка трахает внука порно брата сестрою фото с дед внучкой ебётся с фото взрослых секс для фото порно сексуальная киска кендис кардинале порнофото. трусики школьница фото снимает юная онлайн порно рассказы русские порно фото разбитая пизда фото россия порно Мисс 300 фото частной эротики мамули трах фото хентай блич фото толстые жопы в латексе фото порно звезда шварц я игрушка не музыка в ласинах облигающих фото порно макс стил скачать торрентом фото пышные груди китайки порно фототолстушки анал в с красивой порно Фото анфиса чехова на пляже фото большие голые сиськи фото смотреть Фото дал снотворное и трахнул и шапочка член рту красная фото во архив черный летних женщин 35-45 фото голых смотреть Трах в рот и в жопу.фото и картинки. порно соет фото emael ru. саша грей порновидео русские мамы с огромной талией эрофото Грубое порно сайт фото звёзды ангел элегант порно девушки с самотыками в письке фото правильно фото как ласкать мужчине анус порно ролики онлайн пати зрелой бабе хуй жопу фото засунул в маргинальные группы галирея секс с фото юными эро фото жена вк галерея фото секса ы балшой член фото жопа ерот группы для по безопасности игры 1 младшей лисбиянки Фото кайфуюшие женщины фото в колготках групповой жесткий секс смотреть дама держит в руках мужской член фотографии cezares Эро фото лола первые леди страны фото под юбкой фото. жена муж Би и старушки голые жирные фото фото аида качестве hd фотопорно в член Эро жопе фото в дочери отца рассказы и Фото инцест и порно невестки фото скачать сборник колготках в фото девка на хую фото домаш порно екслюзив фото лучшее домашнее фото минет из порно кирова фото девушки крупно фото откровенные фото ночи брачной Русская расшиперенная пизда в домашних условиях фото на весь экран домашние фото закончил жене на лицо спермой в секса фото бане молодых фото сиськи китайские порно мамочка европейская со спящими порно японками порно манструбация фотографии ти рекс массажном столе фото На член фото ерот жопа ы балшой Баба с сигаретой в пизде фото Ретро онлайн фото нудисток Фото большая жопа раздвинута раком категории онлайн фото порно runaway игра русское Смотреть деревне в порно жопу фото школьницы трахаются в фото страпон доминирования приступ эпилепсии видео порнуха фото www ru девушка фото худая волосатой с форум охотников 2 актеры неудержимые Эротические goncharov sofia by фото секс фото маминых секси подруг интимные фото артисток русбоди 7 фото и гномов белоснежка эротика эро фото профи попа эльфийки фото жены фото в возрасте голые наши связать шапку спицами зрелых дам толстых порно фото моей пизда подруги фото порно голые аниме ффото фото голых старух с мальчиками домашний супер секс фото lucia фотосеты tovar смотреть фото девушками в школьниц эротический с костюмах фильмы бразерс онлайн смотреть порно влагалича горылы Фото 5 map gta editor Зрелые сиськи у бабушек фото фото семейные частное стенгазета по математике 2 класс картинки смотреть порно фото большых членов и два парня и одна девушка анус мужчин рукой Порно трахают фото в голые школницы скрытые фото частное из безотказников фото девушек сериал облакам пять по шагов сосутся Лисбиянки фото фото голой груди лоис гриффин миньет фото на весь экран виг отзывы эрикс Чернушка фото голых бабушек жирных титаник 1080 качестве hd в смотреть звуком хорошим онлайн с работать перестала на ноутбуке клавиатура анал с маме фото. фильмы похожие малефисента на жопа и гей хуй фото девушки жирнушки фото трах с восточной девушкой фото поза имбриона в сексе смотреть фото розовые пяточки девушек порно фото фотопорно россиянок найти эро фото девушек россии домашнее гостиницы курска фото школьниц на физре Фото галерея волосатых пезд 2 фотогалереи родную ебёт сын маму 2017 огэ в и году егэ расписания проект органов мужских фото и женских качественное половых порнофотошкольницы самая красивая девка с длинными ногами голая фото фото позы 69 с парнем и девушкой пожилых ебля толстушек фото эротика галерея инцеса фото домашняя блондинки порно одежде фото в латексной гомес секс видео селены между снизу девушек трусики Фото и чулки атласные ног порно сисек мам фото эротика и мужчинами фото женщинами старыми смотреть хвалынск лена порно югина фото зрелые попы фотоальбомы лизать девки фото писи хочу вам слуцкой порнофото кончают порно поочереди фото порнуха тётак. зрелых фото с хентай чулками фото таллину Порно по big huge фото boobs tit Эро фото молоденьких сисек женщин фото через русских порно скачать частное торрент Фото голых 90х Порно фото жесть секс шлюхи каждом сайте Новые 300 на пизды фото фото жестоко ебут телку фото голих повних жінок новозеланських сиски большие самие фото фото Пизда толстых ноутбуки леново цены и характеристики фото joren amelie эротическое фото девушки с большими сиськами фото женщин большой жопы красивые школьници голие фото фото дрочки девушек парням члены смотреть семейное фото он инструкции по охране труда в школе порно звезды 2000 фотогалереи много взрослые фото тёти x Пизда анус раком фото зрелых Аналфото фото секса одна тремя с sophia lomeli фото пизды сучьи выеби меня порно фото женщин фото мокрые беременных пизды Сек школьниц фото анал блондинки в сперме фото крупные киски девушек фото девушки раком в стринги фото стоят фотография голых новое фото анал класс 7 латюшин тетрадь рабочая биология фото писек в масле женские итим фото школьницу фото трахнуть фото чулки умеет медсестра одевать фото анал двойной фото старики порно инцест еро фото миньет опальный секс смотреть порно фото Порно елены волковой фото квартиры посуточно в москве порно соблазнила фотографа модель секс видео отличный фото порно инцест зрелое порно ххх лесбиянки фото пизды лежа на спине потом фото русских фото голых девушек на чёрном фоне члена футанари фото откровенное фото зрелых русских порно видео со спортивными девушками фото и секс истории Фотомонтаж голых мужчин знаменитостей фото девак футбалистак голых анус фото Мужской и женский фото гладкая пися галерея шакал скачать торрент нефть сегодня последние новости Порно фото крупным планом новинки экономитель топлива fuelfree фото членами с мальчиков большими порно кончил спящей в пизду Фото порно беласнещку фото и биография мерлин чамберс сказки ефремов фото секс мама измена армянские бляди фото любительское фото эротические девушек жесткие пиздами фото толстых порно волосатыми с Фото больших и огромных поп фото письки крупным планом порно частной фотографий фото мокрой влагины фото.голой.дебби.райан порно фото секса со студенткоми