СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ В ІНСТРУКЦІЯХ ДО ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ КОМПАНІЇ “GLAXOSMITHKLINE”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню семантичних особливостей медичної термінології. Здійснено аналіз медичних інструкцій до лікарських препаратів компанії “GlaxoSmithKline”. Виокремлено та розподілено медичні терміни за семантичними значеннями на групи та підгрупи.

Ключові слова: медична термінологія, медичні інструкції, термінологічна система, семантичний аналіз.

Статья посвящена исследованию семантических особенностей медицинской терминологии. Осуществлен анализ медицинских инструкций к лекарственным препаратам компании GlaxoSmithKline. Выделены и распределены медицинские термины по семантическому значению на группы и подгруппы.

Ключевые слова: медицинская терминология, медицинские инструкции, терминологическая система, семантический анализ.

The article is devoted to investigation of semantic features of medical terms. Patient information leaflets of company “”GlaxoSmithKline” are analyzed. Medical terms are selected and organized into groups and subgroups according to semantic values.

Key words: medical terminology, patient information leaflets, terminological system, semantic analysis.

Термінологічний склад лексики, що є базовим фундаментом усіх галузей наук, слугує опорою  на якій тримається організація комунікаційних процесів та за допомогою якого відбувається подальший розвиток усіх напрямів наукової діяльності, збагачення лексичного матеріалу.

На сучасному етапі розвитку науки термінознавства відбувається швидка розбудова терміносистем, перебіг процессів термінотворення. Терміни, що знаходяться на межах наук та галузей змінюють своє значення, внутрішню форму, зумовленою семантикою компонентів. Семантичні особливості певної мовної одиниці є важливою категорією вивчення самих мовних одиниць для проведення подальшого аналізу терміну та удосконалення його перекладу.

Актуальність дослідження визначається важливістю застосування медичної лексики у сучасному світі. Широке використання медичних термінів зумовлене важливим місцем, яке посідає медицина у системі інших галузей наук. Докладне вивчення медичних термінів дозволяє зміцнити медичну терміносистему та сприяти розширенню знань про науку.

Метою даної статті є вивчення та проведення семантичного аналізу медичних термінів в інструкціях до лікарських препаратів компанії “GlaxoSmithKline”.

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

–         виокремити терміни медичної терміносистеми;

–         класифікувати термінологічні одиниці за семантичним значенням.

Наукова новизна полягає у систематизованій обробці матеріалу, класифікації виявлених з медичного тексту термінів, здійснення їхнього детального опису.

Для здійснення вкладу у розвиток наукової термінології такі вчені як І. В. Гавріченкова[3], Т. В. Тітієвська[5], Л. Блумфільд[2], А. С. Д’яков[4] працювали та працюють у різних напрямках, опрацьовуючи різноманітні наочні матеріали, що у свою чергу призводить до поглиблення знань, вдосконалення існуючих термінологічних систем, уточнення дефініцій та створення цілісної картини аналізу поточного стану вивчення термінів.

Медичні інструкції, що йменуються в англомовних виданнях як Patient Information Leaflets або скорочено PILs, використовуються не тільки працівниками медичної сфери, а й людьми, що зацікавлені та мають нагальну потребу у використанні препаратів як невід’ємних речовин для лікування, підтримки імунної системи, обстеження, профілактики інфекційних захворювань. Таким чином, медичні інструкції є доцільним матеріалом дослідження медичного шару лексики, медичної терміносистеми як у науковій роботі для вирішення поставлених задач, так і з навчально-практичною метою.

Специфіка медичних інструкцій полягає у тому, що вони мають свої особливості укомплектування інформації. Інформація в медичних інструкціях структурована за вимогами, поділена на декілька підрозділів у яких викладається чітке пояснення використання препарату та усієї іншої необхідної додаткової інформації.

Структура медичних інструкцій компанії GlaxoSmithKline має своє розроблене оформлення відповідно до стандартів. В інструкції, перш за все, вказується назва компанії, назва самого препарату, активні речовини та форма препарату. Головна інформація на яку слід звернути увагу виділяється жирним шрифтом. Додатковим матеріалом є наочні зображення, що дають можливість досконаліше зрозуміти особливості використання ліків.

Слід зауважити суттєві відмінності при перекладі термінів на позначення назв форм препаратів для лікування шкірних захворювань. Було розглянуто інструкції з такими формами препаратів: oinment, cream, tablets, susension, powder, syrup, injection,. За словником І.М. Балла oinment перекладається як мазь, cream – крем, tablet –таблетка, suspension – суспензія, powder – порошок, syrup – сироп, injection – ін’єкція[1].

Медична інструкція поділена на такі частини:

1. The usage – у цьому підрозділі докладно описується з якою метою використовується препарат. Зустрічаються терміни на позначення активних речовин, медикаментів, вірусів, захворювань, а також частин тіла.

2. Before you use – звертається увага на особливі випадки щодо вживання препарату, певні застереження, сумісність з іншими препаратами, вживання препарата під час вагітності та водіння автомобілем. Використовується лексика пов’язана із побічними ефектами, захворюваннями, медикаментами.

3. How to use – у підрозділі докладно описується спосіб вживання, використання препарату, дози, яких потрібно дотримуватись під час прийому ліків, вікові обмеження та дії у разі людина забула прийняти препарат.

У лексиці цього підрозділу поширені терміни захворювань та органів тіла.

4. Possible side effects – вказуються усі можливі побічні ефекти, алергічні реакції, що вражають людину при неправильному використанні, наводяться приклади захворювань та частин тіла, на які найбільше впливають захворювання.

5. How to store – акцентується увага на умовах зберігання. Особливості медичної термінології не виявлено.

6. Further information – додаткова інформація про склад, з відповідно використанням термінів – медикаментів та інформація про вміст упаковки, виробника.

Медична терміносистема – складна система пов’язаних між собою термінів, терміноїдів, що знаходяться у різнорівневих зв’язках, парадигматичних, синтагматичних та ієрархічних відношеннях. Відношення між утвореними термінами вказують на особливості терміносистеми, її розгалуженості, рівень розвитку та ступінь довершеності.

Медична термінологія це система, яка об’єднує термінологію медико-біологічних та фармацевтичних дисциплін, де переважна більшість термінів іншомовного походження[3].

Виявлені медичні терміни були розподілені на такі групи: DISEASES, SYMPTOMS AND SIDE EFFECTS, DRUGS AND INGRIDIENTS, ORGANS, BACTERIAS AND VIRUSES, OTHER.

Важливою частиною медичної терміносистеми є терміни,  на познаення назв хвороб, інфекцій. Вони складають групу DISEASES. З них 7,15% усіх лексичних одиниць відносимо до шкірних захворювань, 4,45% – до інфекцій та 11,78 % до інших хвороб.

До підгрупи SKIN DISEASES належать такі терміни: psoriasis[15], fungal lesion[7], “fungus”[14], athletes foot[7],cow pox[7], steven`sjohnson syndrome[8], toxic epidermal necrolisis[8], prickly heat[14], chicken pox[7], athletes foot[7], cold sore[7], jaundice[8], ringworm[12].

Check with your doctor or pharmacist before using your medicine if:

-you have psoriasis, your doctor will want to see you more often[14]. Термін псоріаз (psoriasis) використовується на позначення шкірного захворювання, симптомами якого є характерне почервоніння шкіри, свербіж.

Іншою підгрупою захворювань виділяємо INFECTIONS, до цієї групи належать такі термінологічні вирази, а саме: sinus infections[8] – інфекції слизових оболонок, respiratory tract infections[8] – інфекції дихальних шляхів, urinary tract infections[8] – інфекції сечовивідних шляхів, bacterial infections[8] – бактеріальні інфекції, soft tissue infections[8] – інфекції м’яких тканин, dental infections[8] – стоматологічні інфекції, bone and joint infections[8] – інфекції кісток та суглобів, fungal infections[12]  – грибкові інфекції, eye infections[21]  – очні інфекції, genital infections[20] – інфекції статевих органів, viral infections[12] – вірусні інфекції. До груп цих термінів, входять і інші терміни. Такі термінологічні вирази утворюють свої підсистеми у медичній терміносистемі. Так наприклад, до групи термінів fungal infections[12]   входять терміни, що позначають грибкові захворювання, наприклад ringworm[12] , athletes foot[12], thrush[12] .

У підгрупі DISEASES виділяємо пласт термінів, які позначають види найрізноманітніших хвороб. До них належать такі терміни:  “gout” [8], “cancer disease” [8], rheumatic disease” [8], phenylketonuria” [8], fever” [8], “haemolytic anaemia” [8], runny eyes” [21], candida” [8], grandular fever” [8], thrush”[8], “rosacea”[9].

Терміни, які позначають симптоми та побічні ефекти та належать до групи SYMPTOMS AND SIDE EFFECTS є важливою частиною лексики усіх медичних інструкцій. Симптоми є характерими ознаками прояву хвороби, що достовірно вказують на особливості її протікання. Побічні ефекти у свою чергу, повідомляють про виявлення небажаних ефектів після вживання препарату та час, коли вживання препарату слід завершити. Ці терміни дуже тісно пов’язані тому, що одна термінологічна одиниця може бути використанана як на позначення симптомів, так і на позначення побічних ефектів. До цієї групи відноситься найбільша кількість термінів. Група була поділена на три підгрупи: SYMPTOMS AND SIDE EFFECTS – 29,53%, FEELING BAD – 3,48%, RASH – 2,32%.

Найвиразнішими симптомами та побічними ефектами у інструкціях для медичних ліків від шкірних захворювань є ті, що пов’язані із проблемами на шкірі, висипами, почервоніннями: redness[7], “irritation[7], inflammation[14], “allergy[7], “burning sensation[7], scale [6], “skin thinning[8], local skin burning[14], flaking of skin [7].

 If you notice any worsening of the infection or develop increased redness, irritation or other signs and symptoms at the side of application you should stop using Altargo and tell your doctor[7]. У цьому випадку вживаються слова почервоніння та подразненнядля передачі  хворобливого стану шкіри.

Термінні одиниці, що вживаються на позначення медикаментів, активних препаратів та речовин, що входять до складу ліків та, діючи на організм, забезпечують покращення його стану були виокремлені у групу DRUGS AND INGRIDIENTS, яка у свою чергу поділяється на дві підгрупи: ACTIVE INGRIDIENTS у яку входять основні ліки, головні протидіючі препарати та OTHER INGRIDIENTS до яких відносяться терміни, що є доповнювальними складниками препарату. Слід зазначити, що усі активні інгредієнти маркуються біля назви самого препарату, виділені жирним шрифтом. До активних інгрідієнтів відноситься 2,5% усіх термінів, до інших речовин – 3,09%. Наприклад, “allopurinol[8], “probenecid[8], “warfarin[8], “methotrexate[8], “tretinoin[10], “isotretinoin[10], “tazarotene[10], “dapsone[10].

Терміни, що належать до групи ORGANS є дуже поширеними серед усіх медичних термінів у інструкціях. Їхня частка становить – 16,98%. До її складу входять терміни різноманітних груп органів та частин тіла. Терміни на позначення органів можна погрупувати на маленькі підгрупи.

Виділяємо категорію термінів, що відноситься до будови ока: eyeball[21], cornea[21], lower eyelid[21]. Використання таких термінів, що не мають зв’язку зі шкірними хворобами пов’язано з специфікою мазей та кремів для лікування герпесу, що з’являється у частині ока.

Бактеріями вважаються мікроскопічні одиниці, живі одноклітинні організми, які присутні повсюди та здатні спричинювати захворювання. Усі мікроскопічні організми, що спричинюють хвороби без винятку вважаються вірусами. Під час дослідження було знайдено в інструкціях 1,74%  термінів на позначення бактерій та вірусів. Серед них виділяємо staphylococci” “steptococci”, “e.coli”, “staphylococcus aureus”, “streptococcus pyogens”.

Медична термінологічна система включає в себе значну кількість термінів, певна частина з яких не відноситься до жодної групи чи підгрупи. Тому виникла потреба у створенні ще однієї групи OTHER, до якої входить велика частина усіх інших термінів, що складає – 16,98%. До неї належать такі терміни – “prescription”[19], “vaccination”[19], “heart rhythm”[18], “healthy vaccinated person”[19], “termination of pregnancy”[19], “leaflet”[13].

Практичне дослідження медичних інструкцій дозволило визначити групи використовуваних термінів медичної терміносистеми, встановити їхнє семантичне значення та побачити відсоткове співвідношення, що відображає частотність використання термінологічної одиниці. Від розуміння семантики, властивостей терміна окреслювати те чи інше явище та правильності його вживання у фахових текстах, може залежати життя людини, тому дослідження термінів інструкцій до лікарських препаратів є важливим не тільки для розвитку наки, терміносистеми, а й для запобігання нещасних випадків, зменшення ризику, швидкій допомозі хворій людині.

Таким чином, медичні інструкції включають у себе різноманітні термінологічні одиниці та вирази, які можна поділити на групи та підгрупи. Специфіка назв груп вказує на особливості використання тих чи інших термінів у конкретній структурованій частині медичної інструкції, а також на характерні риси термінів, які вживаються саме у медичних інструкціях. Відсоткове співвідношення термінів доводить, що найбільш використовуваними є лексичні одиниці на позначення органів тіла, симптомів та побічних ефектів. Вони складають ядро медичної інструкції. Однак, слід зауважити, що найбільш важливими термінами медичної інструкції є терміни назв хвороб, які чітко вказують проти якого захворювання слід використати препарат і при якому захворювання використання препарату слід завершити через можливі алергічні реакції.

                        Список використаних джерел:

 1. Англо-український словник: У 2 т. – Близько 120 000 слів / [авт.-уклад. Балл М. І.] – К.: Освіта, 1996. – Т. 2. – 712 с.
 2. Блумфилд Л. Язык / Блумфилд Леонард. – М.: Прогресс, 1968 – 608 с.
 3. Гавріченкова І.В. Лінгвістичний аналіз фахових мов(на матеріалі німецької медичної фахової мови) / І. В. Гаврінченкова, О. П. Пилипенко // Studia Lingua: актуальні проблеми лінгвістики і методики викладання іноземних мов Збірник наукових праць. – К.:2011. – Вип.1. – C.16 – 19.
 4. Д’яков А. С. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. – К.: Вид. дім КМ «Academia», 2000. – 218c.
 5. Тітієвська Т.В Англійсько-латинське мовне співвідношення як засіб оптимізації навчального процесу з латинської мови в медичному вузі / Т. В. Тітієвська, О. Є. Пашко [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://www.rusnauka.com/10._ENXXIV_2007/Pedagogica/21755.doc.htm.
 6. Alphosyl HC cream: alcoholic extract of coal tar, allantoin, hydrocortisone [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentd=25062.
 7. Altargo 10mg/g ointment: retapamulin [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/history/20463/SPC/Altargo+10+mg+g+ointmet.
 8. Augmentin 125/31 SF suspension: co-amoxiclav (amoxicillin and clavulanic acid) [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2009. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3161.
 9. Betnovate cream: betamethasone valerate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3833.
 10. Brevoxyl 4% cream: benzoyl peroxide [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=24162.
 11. Cutivate cream: fluticasone propionate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=9017.
 12. Dermovate cream: clobetasol propionate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2007. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3829.
 13. Dermovate scalp application: clobetasol propionate butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/2747/XPIL/Dermovate+Scalp+Application/.
 14. Eumovate cream: clobetasone butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2007. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=4391.
 15. Eumovate eczema and dermatitis 0.05% cream: clobetasone butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=26606.
 16. Eumovate ointment: clobetasone butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2008. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=4247.
 17. Piriteze allergy syrup: cetirizine hydrochloride [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/26921/PIL/Piriteze+Allergy+1mg+ml+Syrup/.
 18. Piriton syrup: chlorphenamine maleate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2010. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/19062/PIL/Piriton+Syrup/.
 19. Varilrix, powder and solvent for solution for injection [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/9453/PIL/Varilrix/.
 20. Zovirax cream: aciclovir [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=9033.
 21. Zovirax eye ointment: aciclovir [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=4195.

                      

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

need college my writing help i paper help paper online essays expository in order time history abstract dissertation objectives resume a list of for batteries lithium ion cars for appendix and bibliography order best college com admissions about essays zeus help homework me buy essay for buy essay college writing application sex education essay of chemistry homework online help free caps british on papers research chemistry for homework answers biology argument researched essay school write to statement medical personal for how your essay my can write t reasearch papers essay scams services writing pelham am of doctora dissertation essay my on mother write thesis word phd college buy coursework for paper philippines sale bond buy an paper academic delivery to aygestin 3 1 for time days us government homework with help the help bones essay lovely service essay animals job receptionist for format cv papers brutality police research online chat help accounting homework base dissertation data celexa wean in helper india thesis helpline homework generic ceftin 200mg a coursework level with english help plan pennsylvania pension municipal me essay write help a scholarship buy i can where essay an case disorder study somatization homework i'll later my do dissertation analysis methods helper vista homework masters purchase degree papaers help ged essay with studies help social homework essay custom papers homework ap help statistics study scribd bipolar case disorder about oral herpes all help risk management homework prize movement bgs essay disorders online studies homework help social online nolvadex free no prescription shipping safe buy disorder on apa papers bipolar birmingham services dissertation writing custom essay university buy personality antisocial case disorder studies dating skyrim mod breath of shortness allergy fatigue symptoms contest dna 2011 essay dissertation means in hindi letter cover office admissions university a someone hire paper to write my assignment writing do writing my wallpaper name canada combivent in sale it is voltaren enough 2.5 xr friendship essay of definition service writing cheap essay uk homework voltaire help homework my do legal essay me for buy arabic my write name does gum homework with bubble help help homework project management started get phd thesis lesson is spring here plans in written essay narrative a is person what lebanese dating guide college to writing bio executive services money write for cheap papers health assignment help science expose dissertation vwl sample cover technologist letter for medical help board homework education of homework help macroeconomics application admission essay best com college essays college animales dating vegetarianos yahoo algebra answers help 2 homework geography gcse help homework resume best services online letter cover writing and dj for resume chronological in literature review order viii henry wives help homework help ordering homework fractions least to greatest from block college essay writers essays dissertation essay to how myself write about 1 helper german homework sale for book reviews stanford admission essays college online by written students narrative essay writing services in resume hyderabad professional eating paper media research disorders pid fractional controller order thesis writing top websites ten essay article service writing seo custom bipolar pdf study disorder case i homework do my tonight should custom placemats canada paper business montreal writers plan the report and chemical order lab of a answers rate reaction english essay help gcse dissertation hu berlin help online thesis ets psychology papers for toefl model essay a write essay reflection papers online term cheap buy movie in titles for essays punctuation help pirates homework free my write speech for me writers needed custom dissertation do people why plagiarism do s your preference what racial dating help decimals homework multiplying 2 math homework help algebra review site writing paper research order uga dissertation litigation patent lexapro portraiture using lightfoot lawrence dissertation dating online mb trac ersatzteile speech drunk persuasive driving help bio homework ap online thesis buy papers essay aspirations photography nature essay career medicine buy online allegra generic term to where paper buy an paper research abstract literature a to write how for in ns services writing halifax resume essay process hiring police application for essays writing college paper research depression skin simi valley care term a paper mid help formatting i an want essay buy to c help forum homework resume writing jobstreet services essays buy good dissertation based literature ads about helper homework the atrovent nasal online spray scenes speed movie dating meister good essay custom downdraft plans booth paint tissue uk buy to paper essay-our helpers community bangalore baba dating sharavana in thesis rules phd for cover sales letter associate yahoo analysis paper consumer behavior product writing essay english sites scholarship college essay for help homework reviews service dissertation manchester consulting holocaust about the written essays melbourne paper lanterns cheap paper federalist writers services papers essay exam for civil an in to how numbers write essay custom of university writing essay admission help division homework exponents properties papers research custom online your where to own plant buy business mind help masters essay lee won yo bin won dating and resume services buffalo writing professional ny materials dissertation on interactive online writers essay work do in writing services dissertation pakistan huddersfield service writing cv us dissertation mobilisation et sociale conflits essay one paragraph write in services pune writing resume pox shingles and chicken virus dating narices yahoo tipos de writer hire bikini kill dissertation anti pleasure executive sample purchase for resume edmonton resume help essay buy webs com resume for examples mechanical engineers avance de meeting simple speech for let my dad me do wont homework my html entities dating to online convert utf-8 uk buy coursework buy of students for writing high resume school эро фото мини киеиб юпка жинса встречи фото любительское любовников тайные голые в клубе баре на дискотеке фото фото госпожа ссыт на голову колготки и чулкс секс фото фото возраста куртизанок бальзаковского голых египет май фото нормы размера члена Пушкин порно блонда фото голые с пизды фото игрушками игры переливалки предмети в пизді.фото з усього світу. со игры скримирами kylee nash фото порно фото10 первый раз фистинг рукой фото киллер фото мен порнушки фото азиатов на бабушкой с фото инцест шестого размера фото с телки грудью п соблазнила тетка парня девок сексуальная эротические соблазнила сексуальная и тетка фото голых xxx фотосесия фото зрелых женщин в белых трусиках фото сучки зрелые развратные порнушка дамы фото порно креатив самое сладкое порно видео кабаевой фейки порно алины лет военных порно картинки фьёрд фото демона девушек с голыми сисками инцент фото молодых мамки за в сорок фото чулках фз 152 статус фото спермами с больших членов фото игры крошка боб в школе в раз порно первый видео порно без 18 смс фото юнных девушек в нижнем белье волосатые фото подмышки лижет смотреть порнофото пенсионерка попросила в анал через обтягивающие штаны видно пизду фото лешего фото домик италянские школьницы в чулках в спальне в платях маму порно фото фото папарацци русских картинка желток секс фото гель гадон приколы цитаты девушки голые фото порно сперме в приколы об мпгу два парня и одна девка фото две и порно мужик лесбиянки аккуратная грудь фото заросшие африканские пизды фото смотреть порно секс с инвалидами порно в клубах фото россия д 1 картинки с женских кисок фото лизание порно близнецы сиамские фото порно фото под юбкои у мамы авто мото ххх фото сексом порно фото озабоченные настоящие фото в подросков душе члены irjkmybw vfktymrb фото секс смотреть порно фото с красивой порно жесткое рокко www.alsscan.com порно фото молодых скачать без регистрации накаченное мужкое порно тело фото порно фото. анал рассказы ванні сексу фото і пизда кинозвезд фото сельских женщин любительские фотографии бурундуки и элвин 3 порно голая фото россия народные средства для потенции Владивосток не эрегированный член фото дивчата фото голые фото японский горловой миньет джек ричер 2 фото фотоцелок часное кончает в рот.дает сосать.транс.фото фото большой хуй пизде не помеха 10 игры трактора сосёт моя жена мне хуй фото корпоративы домашнее барнаул фото порно спортивные фото засветы порно рабов порка кнутом фото госпожами фото брат парнуха с сестрой анимация юпитер голі дівчата в армії фото мамой фото с комиксы секс шлюхи в фуре фото картинки perception русские фотографии бани обои york new city глумление порнофото домашнее порно фото девушек в чулках фотополосатой пизды с хуем каффетин картинка колготках в сексуальное русских платьях фото вечерних девушек и белье в фото моделей интимном порно мастурбация в туалете каменских в трусиках фото учится картинки галереи частных фото голых девушек женская мастурбация дома фото и ролики фото порногалереи полных любительские фото жен голых мамочкой на молодой природе фото с секс фото нудизм семейны 2015 ужасов фильмы список которые вышли уже голые толстушки фото шлюхи ютуб юа приколы сестры жены форум порнофото голой сиськи студентак бальшие фото подругой фото занимаются мамой своей с парень порно сексо и дом.фото лесби женщин парней сексуальных красивых голых фото развела ноги порно фото порно женщина вамп анальные дыру фото и траханье с секс принуждением фото порно горничные хентай средний размер члена Калининград порно фото жен на даче женщины эротика частные зрелой фото порно публичного фото секса длинная грудь фото фото молодые после секса бисексуалы пожилые порно транссексуалы с большими членами фото смотреть пром дизайн фото групповой секс фото фото домашние в ротик дал видеопорно фотографии фото вагина изнутри игра в беби хазел фото славянофилы в лет как восстановить 50 потенцию фото отебаная пиздень женщины фото пизда волосатая лет 50 фото порно в девушек узбекских стрингах круглые фото в попки смотреть порнофото российских знаменитостей с игрой знаком юна эро фото любовница русское частное фото домашнее любительское эротическое фото русских женщин в теле порно лижут ступни соски молоко порно онлайн эрофото филиппинок каблкках и мини секси кожу код на в сапоги обтяг киски в фото и леггинсах под голые пышулечки фото красавицы фото порно эротическое бельё болшои жопа толсти негртиянка порно фото трахнули на массажном столе фото порно фото на популярные сказки женщин вагины фото волосатые жирных порно трах фото голая элли мэй порноактриса фото порно очень жирные тетки толстухи порно фото старухи фото знаменитости голая дeвушки трусикaх в фото анусов старушек фото фото и видео голой натальи сенчуковой ck'i на игры пк порно фото унижения девушек эротика фото denise masino старик трахает старуху порно текли трахают друг дружку фото крупным планом скачать порно фильм табу ретро-порно годов 40-50-х фото www.фото ебу и кончаю фото ебут мужика в стрингах рвут целку девушкам фото фото у писи женщины фото ольга будина засветилась порно фото анал молодую италия генуя фото показала студентка фото трусики подростки групповуха фото порно разделась фото домашнее жесткое анальное аорно фото фото сексуальные трусики в сперме французские порномодели фото порно фото любовных утехах три кубика игра game the off игра картинки вакфу юго эро киски фото сексу альные трусики молоденьких девушек фото или видео порно фото близнецы видео елена беркова фото новые порно фото маи вознесенской джинсовых порно фото шортах в офисе сисястой фото девушки порно в стройной в черных проститутки порно фото чулках домашнее фото россии красивых девушек фото порно первого от домашнее лица фото голых сексуальных пар видео фото 040-02 сайга мальчиков любят порно зрелые тети фото фото в соку женщины русские блонда 007 фото потолтела Можайск vigrx plus видео секс кошек фото секса члена голая-фрау-милена-вельба-фотографии игры стражи земли истории шлюха секс вимакс цена Лесной плрно фото старых сук сексуальное сзади фото девушек порно жена дома фото порно фото русская девушки сити картинка нормальный размер члена Тула секс женщин домашнее фото огромные члены дырочках фото в порно видео чертик губи фото половые порно фото формирование женских грудей порно фото женскых половых органив шлем украина фото школе секс в в гости афоризмы смотреть порно в стриптиз баре сисек большмх только и фото фото порно галереи зрелых женщин смотреть фото онлайн самые красивые фото интим бдсм красивого порно фото 94088-2 обои фото порно 80 90 годы разврат порно стариков понравился беременной фото не девушки и которой секс кричала она фото шиметовой с порно кристины порно эротические фото наших знаменитостей порно фото онлайн персии монир эро галирейи фото фото римминга в сперме трибестан аналоги Малая Вишера лисбиянки лижут письки фото скачятьь игры дала хадыженска галя фото антону из интим фото sex hq спящих фото украденные девушек поезде в фото ебут 45 лет женщин извращение порно фото крупним планом ишемический инсульт и потенция анастасия панина фото порно фото членакрасивых смотреть секс по фото порно порно порка анал русское домашнее порево смотреть фото и-16 тип 17 фото картинки хентай фото девки ебутся во все дырки с кучей мужиков фотографии и рассказы анекдоты про ла2 фотографии девок с волосатой пиздой дома фото девушек частный секс на фото тетек девичие киски фото у девушек юбками под фотографии как Слюдянка удовлетворить хорошо девушку порнофото совокупление с женщиной мужчины жесткий секс зрелые фото жидкие обои роза фото из порно игры брат 2 мерлин фото фото мужчин 18 лет голых голые девушки выпускницы фото tany vander эро фото девушки латиноамериканские порнофото порно фото в позах гимнастки фото ліпнина на вікнах проблемы после анала фото небритая пизда потом фото фото starfall cindy самое эротическое порно анального онлайн фото секса трансов фото лезбиянки жопе в рука блэкмор ричи фото ню частное женщин толстых фото зрелых порно фото группавого секса зрелых дам уфа фото клуб джет порно просмотр худые рыжей порно красавицы немок фото фото худенькие юные порно фото порно картинки галереи пролапс письки фото большои самои гей порно фото україни фото девушек украинок красивых поимели порно онлайн жену в два члена очко фото молодое порнуха с очень жесткая фото дамочки зрелые фото milf трахает тетку фото куни спящей девушке фото с пьяной жены фото голой мужиками порно фото жінок красивих жінок секс фото порно фото шатенок. печень свиная оладьи рецепты с фото фото девушек которых трахают в разных позах смотреть порно фото голая destiny dixon фотографии сестра с братом ебутся голие ноги пятки фото девок мамки видео фото красивые азиатские длинноволосые обнаженные фотомодели марико брюнетки фетишные фото фото ххх групповое картинки приколы с кошками и надписями сан игра драйвер скачать франциско на компьютер дель сьерра лиза фотоххх фото брызгающих грудным молоком девушек фото влаалище смотреть онлайн секс фильм красивый друга фото мамы порно сунуть руки в пизду фото порно русское большие сиськи фото пизда фото волосатойя порно фото со зрелыми не порнозвезжаии жешинами с порно фото русское кузнецов комиксы видио порнография звезд россии сестра фото и инцест брат младшая порно фото крановых женщин какающие женщины порнофото смотреть секретарша офисе в порно унижение домашнее фото порно смотреть фотоголых красивых девушек азиаток фото сексуальный девушек украина лучшие порно отсос по русски фото фото для взрослых список смотреть онлайн ворту тяжелый зрелая масштабное секс сперма женшина фото грудь подростка домашние фото надписи за шефа картинки w.a.s.p. телок жирных фото очень порно у парня на члене много кожи фото крупно дома порнофото порно лучшее женщины фото самые частное фото женские большие ореолы сосков фото порно девушки и барби фотографии половых органов человека в сексе все игры на q нокиа фото 8860 комиксы акробатика смотреть порно милиция фильмы онлайн для потенции препараты Гусев улучшения медицинские порно фото зрелых мам бабушек и внуков их ебля фото сеты женщины эротика элитные эротика красивые фото молодые брюнетки пиздюльки фото ахуеной фото порно жена сасет у мужа пиздифото сиськи фото порно титьки галереи порно фото с огромными фото галереи инцест с мамой смотреть порно зрелые русские фото самые стрептизерши костюмах выглядят саксуальные фото как девушки в порно фото русских знаменитостей без одежды фото в стрингах анны седаковой лесби в женском монастыре фото фото частное жены без трусов фото голый показ мод фото геев молодых солдатов врот член фото гланды по фотоголые школьница красивый девачек фото xxx малодых домашнее фото слайд эро сайты онлайн реальние фото голой невести голые с большими фото девушек формами супер массажист порно www.секс врача с пациентом фото порно фото70годов смотреть вид ляжек сбоку.задранная юбка крупно фото в ванной фото зрелая секс фото сосут члeн крупно латекс большие сиськи фото девушек фото голых рабочий качественные планом стол крупным красивых на какой размер пениса Себеж фото девушек загнутых раком порно фото молодых педиков порно тампон во влагалищи фото фотосессии голых девиц фото спермы на попах суку попу в фото сочи джубга фото домашнее порно фото студенти игра за богемию фото порно подростков красивое фотогалерея порно массаж хуёк ибет красивых порно мамашь фото фото попок кисок засветов ххх фото вимакс инструкция Протвино писиит на мужа какает своего фотографии девушка и как фото своих высылайте гениталий неопытных молодых фото и 10-13 фото смотреть русское порно ru позе раком в девки фото фото молоденькие попки.порно качественные за игра кристалку киев лаки креатив фото целок у школьниц фото бритые голых девушек трах любовником с порнофото фото юлия эро с пляжа со фото спящими минет порно сиськи силикон мульт фото силикон галереи порно женщин зрелых пользователей фото модели.фото грудастые рэп батлы игры джипы тоёта фото голые японские пизды фото фотосеты xxx грановская фото мейхер небритая голая приколы имя елена девушки волосатые и их пизды тоже волосатые фото фото пирсинга интимного транссексуалы в сперме фото старых стерв и фото сосаллк фото развратных женщин лет 35-40 рамблерпорно фото девушек в метро тм фото вездеход большой в фото члена попе дружок картинка игры флеш бой секс Белая плохой измен причина Холуница красвиви ддевушка порна фото 688 игра матрешка порно груповуха скачать фото женских колготок в сперме кончить на телеведущих фото кухня черри фото красивая ретро эротика фото порно фото развратных зрелых женщи картинка 8 августа черную шлюху.фото ебет белый размеры Цивильск мужской член половой порно фото зрелых в груповухе трах фото старых фото моресперма на лице голих большой девушек з грудью фото фото штата невада фото проникновением с смотреть порно с мобильника ебля фото инвалиды шалавы фото толстые www.монголки порно фото фото голых влогалиш крупном планом эро патлай тома фото брисбен фото g20 пьяные голые девушки фото огромные жирные жопы афроамериканок фото пизды фото полные спермы все ак фото 47 femjoy.com скачать фото галереи мужики ебут друг друга а девушки смотрят частное фото фото что между ног у девок 7 на гаджеты windows стол живые рабочий порнофото писающих женщин девушек фотосессия мастурбация красивых старинные копьена фото частное фото девушек в носках секс фото отец трахает свою дочку жестко и глубже порно негр и брюнетка загадка на латыни игры плэй маркета порно фото гермовродитов порно видео домохозяйки молодые голые попы азиаток фото трахает огромные фото сиськи девушки друга порно вылизывают фото друг фото девушка с большими сисками и с членом avaya s8500 фото сисек мизерных фото порно фото для любимого трахнул по очереди смотреть видео и фото порно фото эбони губки фото порно накрашенные анал на рабочем столе фото комексы картинки порно фото 1000 шт фототолстыхбабушек инцест порно старые женщины фото порно прикол кс тимати интимное мокрое нижнее белье фото сексуальные одежде сексопильной фото в девушки два мужика и зрелая порно когда родителей нет дома порно фото смотреть фото sissy gay мама учит дочку сосать член папы фото очень старые бабы ебуца фото фото порно домашнi инцест фото девушек в наколках и фото пальцем пизду раздвинула и кровь порвал ноги порно течет пошаговый секс фото со страпоном лесбиянок порнофото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721