СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ МЕДИЧНИХ ТЕРМІНІВ В ІНСТРУКЦІЯХ ДО ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ КОМПАНІЇ “GLAXOSMITHKLINE”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Стаття присвячена дослідженню семантичних особливостей медичної термінології. Здійснено аналіз медичних інструкцій до лікарських препаратів компанії “GlaxoSmithKline”. Виокремлено та розподілено медичні терміни за семантичними значеннями на групи та підгрупи.

Ключові слова: медична термінологія, медичні інструкції, термінологічна система, семантичний аналіз.

Статья посвящена исследованию семантических особенностей медицинской терминологии. Осуществлен анализ медицинских инструкций к лекарственным препаратам компании GlaxoSmithKline. Выделены и распределены медицинские термины по семантическому значению на группы и подгруппы.

Ключевые слова: медицинская терминология, медицинские инструкции, терминологическая система, семантический анализ.

The article is devoted to investigation of semantic features of medical terms. Patient information leaflets of company “”GlaxoSmithKline” are analyzed. Medical terms are selected and organized into groups and subgroups according to semantic values.

Key words: medical terminology, patient information leaflets, terminological system, semantic analysis.

Термінологічний склад лексики, що є базовим фундаментом усіх галузей наук, слугує опорою  на якій тримається організація комунікаційних процесів та за допомогою якого відбувається подальший розвиток усіх напрямів наукової діяльності, збагачення лексичного матеріалу.

На сучасному етапі розвитку науки термінознавства відбувається швидка розбудова терміносистем, перебіг процессів термінотворення. Терміни, що знаходяться на межах наук та галузей змінюють своє значення, внутрішню форму, зумовленою семантикою компонентів. Семантичні особливості певної мовної одиниці є важливою категорією вивчення самих мовних одиниць для проведення подальшого аналізу терміну та удосконалення його перекладу.

Актуальність дослідження визначається важливістю застосування медичної лексики у сучасному світі. Широке використання медичних термінів зумовлене важливим місцем, яке посідає медицина у системі інших галузей наук. Докладне вивчення медичних термінів дозволяє зміцнити медичну терміносистему та сприяти розширенню знань про науку.

Метою даної статті є вивчення та проведення семантичного аналізу медичних термінів в інструкціях до лікарських препаратів компанії “GlaxoSmithKline”.

Досягнення мети передбачає виконання таких завдань:

–         виокремити терміни медичної терміносистеми;

–         класифікувати термінологічні одиниці за семантичним значенням.

Наукова новизна полягає у систематизованій обробці матеріалу, класифікації виявлених з медичного тексту термінів, здійснення їхнього детального опису.

Для здійснення вкладу у розвиток наукової термінології такі вчені як І. В. Гавріченкова[3], Т. В. Тітієвська[5], Л. Блумфільд[2], А. С. Д’яков[4] працювали та працюють у різних напрямках, опрацьовуючи різноманітні наочні матеріали, що у свою чергу призводить до поглиблення знань, вдосконалення існуючих термінологічних систем, уточнення дефініцій та створення цілісної картини аналізу поточного стану вивчення термінів.

Медичні інструкції, що йменуються в англомовних виданнях як Patient Information Leaflets або скорочено PILs, використовуються не тільки працівниками медичної сфери, а й людьми, що зацікавлені та мають нагальну потребу у використанні препаратів як невід’ємних речовин для лікування, підтримки імунної системи, обстеження, профілактики інфекційних захворювань. Таким чином, медичні інструкції є доцільним матеріалом дослідження медичного шару лексики, медичної терміносистеми як у науковій роботі для вирішення поставлених задач, так і з навчально-практичною метою.

Специфіка медичних інструкцій полягає у тому, що вони мають свої особливості укомплектування інформації. Інформація в медичних інструкціях структурована за вимогами, поділена на декілька підрозділів у яких викладається чітке пояснення використання препарату та усієї іншої необхідної додаткової інформації.

Структура медичних інструкцій компанії GlaxoSmithKline має своє розроблене оформлення відповідно до стандартів. В інструкції, перш за все, вказується назва компанії, назва самого препарату, активні речовини та форма препарату. Головна інформація на яку слід звернути увагу виділяється жирним шрифтом. Додатковим матеріалом є наочні зображення, що дають можливість досконаліше зрозуміти особливості використання ліків.

Слід зауважити суттєві відмінності при перекладі термінів на позначення назв форм препаратів для лікування шкірних захворювань. Було розглянуто інструкції з такими формами препаратів: oinment, cream, tablets, susension, powder, syrup, injection,. За словником І.М. Балла oinment перекладається як мазь, cream – крем, tablet –таблетка, suspension – суспензія, powder – порошок, syrup – сироп, injection – ін’єкція[1].

Медична інструкція поділена на такі частини:

1. The usage – у цьому підрозділі докладно описується з якою метою використовується препарат. Зустрічаються терміни на позначення активних речовин, медикаментів, вірусів, захворювань, а також частин тіла.

2. Before you use – звертається увага на особливі випадки щодо вживання препарату, певні застереження, сумісність з іншими препаратами, вживання препарата під час вагітності та водіння автомобілем. Використовується лексика пов’язана із побічними ефектами, захворюваннями, медикаментами.

3. How to use – у підрозділі докладно описується спосіб вживання, використання препарату, дози, яких потрібно дотримуватись під час прийому ліків, вікові обмеження та дії у разі людина забула прийняти препарат.

У лексиці цього підрозділу поширені терміни захворювань та органів тіла.

4. Possible side effects – вказуються усі можливі побічні ефекти, алергічні реакції, що вражають людину при неправильному використанні, наводяться приклади захворювань та частин тіла, на які найбільше впливають захворювання.

5. How to store – акцентується увага на умовах зберігання. Особливості медичної термінології не виявлено.

6. Further information – додаткова інформація про склад, з відповідно використанням термінів – медикаментів та інформація про вміст упаковки, виробника.

Медична терміносистема – складна система пов’язаних між собою термінів, терміноїдів, що знаходяться у різнорівневих зв’язках, парадигматичних, синтагматичних та ієрархічних відношеннях. Відношення між утвореними термінами вказують на особливості терміносистеми, її розгалуженості, рівень розвитку та ступінь довершеності.

Медична термінологія це система, яка об’єднує термінологію медико-біологічних та фармацевтичних дисциплін, де переважна більшість термінів іншомовного походження[3].

Виявлені медичні терміни були розподілені на такі групи: DISEASES, SYMPTOMS AND SIDE EFFECTS, DRUGS AND INGRIDIENTS, ORGANS, BACTERIAS AND VIRUSES, OTHER.

Важливою частиною медичної терміносистеми є терміни,  на познаення назв хвороб, інфекцій. Вони складають групу DISEASES. З них 7,15% усіх лексичних одиниць відносимо до шкірних захворювань, 4,45% – до інфекцій та 11,78 % до інших хвороб.

До підгрупи SKIN DISEASES належать такі терміни: psoriasis[15], fungal lesion[7], “fungus”[14], athletes foot[7],cow pox[7], steven`sjohnson syndrome[8], toxic epidermal necrolisis[8], prickly heat[14], chicken pox[7], athletes foot[7], cold sore[7], jaundice[8], ringworm[12].

Check with your doctor or pharmacist before using your medicine if:

-you have psoriasis, your doctor will want to see you more often[14]. Термін псоріаз (psoriasis) використовується на позначення шкірного захворювання, симптомами якого є характерне почервоніння шкіри, свербіж.

Іншою підгрупою захворювань виділяємо INFECTIONS, до цієї групи належать такі термінологічні вирази, а саме: sinus infections[8] – інфекції слизових оболонок, respiratory tract infections[8] – інфекції дихальних шляхів, urinary tract infections[8] – інфекції сечовивідних шляхів, bacterial infections[8] – бактеріальні інфекції, soft tissue infections[8] – інфекції м’яких тканин, dental infections[8] – стоматологічні інфекції, bone and joint infections[8] – інфекції кісток та суглобів, fungal infections[12]  – грибкові інфекції, eye infections[21]  – очні інфекції, genital infections[20] – інфекції статевих органів, viral infections[12] – вірусні інфекції. До груп цих термінів, входять і інші терміни. Такі термінологічні вирази утворюють свої підсистеми у медичній терміносистемі. Так наприклад, до групи термінів fungal infections[12]   входять терміни, що позначають грибкові захворювання, наприклад ringworm[12] , athletes foot[12], thrush[12] .

У підгрупі DISEASES виділяємо пласт термінів, які позначають види найрізноманітніших хвороб. До них належать такі терміни:  “gout” [8], “cancer disease” [8], rheumatic disease” [8], phenylketonuria” [8], fever” [8], “haemolytic anaemia” [8], runny eyes” [21], candida” [8], grandular fever” [8], thrush”[8], “rosacea”[9].

Терміни, які позначають симптоми та побічні ефекти та належать до групи SYMPTOMS AND SIDE EFFECTS є важливою частиною лексики усіх медичних інструкцій. Симптоми є характерими ознаками прояву хвороби, що достовірно вказують на особливості її протікання. Побічні ефекти у свою чергу, повідомляють про виявлення небажаних ефектів після вживання препарату та час, коли вживання препарату слід завершити. Ці терміни дуже тісно пов’язані тому, що одна термінологічна одиниця може бути використанана як на позначення симптомів, так і на позначення побічних ефектів. До цієї групи відноситься найбільша кількість термінів. Група була поділена на три підгрупи: SYMPTOMS AND SIDE EFFECTS – 29,53%, FEELING BAD – 3,48%, RASH – 2,32%.

Найвиразнішими симптомами та побічними ефектами у інструкціях для медичних ліків від шкірних захворювань є ті, що пов’язані із проблемами на шкірі, висипами, почервоніннями: redness[7], “irritation[7], inflammation[14], “allergy[7], “burning sensation[7], scale [6], “skin thinning[8], local skin burning[14], flaking of skin [7].

 If you notice any worsening of the infection or develop increased redness, irritation or other signs and symptoms at the side of application you should stop using Altargo and tell your doctor[7]. У цьому випадку вживаються слова почервоніння та подразненнядля передачі  хворобливого стану шкіри.

Термінні одиниці, що вживаються на позначення медикаментів, активних препаратів та речовин, що входять до складу ліків та, діючи на організм, забезпечують покращення його стану були виокремлені у групу DRUGS AND INGRIDIENTS, яка у свою чергу поділяється на дві підгрупи: ACTIVE INGRIDIENTS у яку входять основні ліки, головні протидіючі препарати та OTHER INGRIDIENTS до яких відносяться терміни, що є доповнювальними складниками препарату. Слід зазначити, що усі активні інгредієнти маркуються біля назви самого препарату, виділені жирним шрифтом. До активних інгрідієнтів відноситься 2,5% усіх термінів, до інших речовин – 3,09%. Наприклад, “allopurinol[8], “probenecid[8], “warfarin[8], “methotrexate[8], “tretinoin[10], “isotretinoin[10], “tazarotene[10], “dapsone[10].

Терміни, що належать до групи ORGANS є дуже поширеними серед усіх медичних термінів у інструкціях. Їхня частка становить – 16,98%. До її складу входять терміни різноманітних груп органів та частин тіла. Терміни на позначення органів можна погрупувати на маленькі підгрупи.

Виділяємо категорію термінів, що відноситься до будови ока: eyeball[21], cornea[21], lower eyelid[21]. Використання таких термінів, що не мають зв’язку зі шкірними хворобами пов’язано з специфікою мазей та кремів для лікування герпесу, що з’являється у частині ока.

Бактеріями вважаються мікроскопічні одиниці, живі одноклітинні організми, які присутні повсюди та здатні спричинювати захворювання. Усі мікроскопічні організми, що спричинюють хвороби без винятку вважаються вірусами. Під час дослідження було знайдено в інструкціях 1,74%  термінів на позначення бактерій та вірусів. Серед них виділяємо staphylococci” “steptococci”, “e.coli”, “staphylococcus aureus”, “streptococcus pyogens”.

Медична термінологічна система включає в себе значну кількість термінів, певна частина з яких не відноситься до жодної групи чи підгрупи. Тому виникла потреба у створенні ще однієї групи OTHER, до якої входить велика частина усіх інших термінів, що складає – 16,98%. До неї належать такі терміни – “prescription”[19], “vaccination”[19], “heart rhythm”[18], “healthy vaccinated person”[19], “termination of pregnancy”[19], “leaflet”[13].

Практичне дослідження медичних інструкцій дозволило визначити групи використовуваних термінів медичної терміносистеми, встановити їхнє семантичне значення та побачити відсоткове співвідношення, що відображає частотність використання термінологічної одиниці. Від розуміння семантики, властивостей терміна окреслювати те чи інше явище та правильності його вживання у фахових текстах, може залежати життя людини, тому дослідження термінів інструкцій до лікарських препаратів є важливим не тільки для розвитку наки, терміносистеми, а й для запобігання нещасних випадків, зменшення ризику, швидкій допомозі хворій людині.

Таким чином, медичні інструкції включають у себе різноманітні термінологічні одиниці та вирази, які можна поділити на групи та підгрупи. Специфіка назв груп вказує на особливості використання тих чи інших термінів у конкретній структурованій частині медичної інструкції, а також на характерні риси термінів, які вживаються саме у медичних інструкціях. Відсоткове співвідношення термінів доводить, що найбільш використовуваними є лексичні одиниці на позначення органів тіла, симптомів та побічних ефектів. Вони складають ядро медичної інструкції. Однак, слід зауважити, що найбільш важливими термінами медичної інструкції є терміни назв хвороб, які чітко вказують проти якого захворювання слід використати препарат і при якому захворювання використання препарату слід завершити через можливі алергічні реакції.

                        Список використаних джерел:

 1. Англо-український словник: У 2 т. – Близько 120 000 слів / [авт.-уклад. Балл М. І.] – К.: Освіта, 1996. – Т. 2. – 712 с.
 2. Блумфилд Л. Язык / Блумфилд Леонард. – М.: Прогресс, 1968 – 608 с.
 3. Гавріченкова І.В. Лінгвістичний аналіз фахових мов(на матеріалі німецької медичної фахової мови) / І. В. Гаврінченкова, О. П. Пилипенко // Studia Lingua: актуальні проблеми лінгвістики і методики викладання іноземних мов Збірник наукових праць. – К.:2011. – Вип.1. – C.16 – 19.
 4. Д’яков А. С. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. – К.: Вид. дім КМ «Academia», 2000. – 218c.
 5. Тітієвська Т.В Англійсько-латинське мовне співвідношення як засіб оптимізації навчального процесу з латинської мови в медичному вузі / Т. В. Тітієвська, О. Є. Пашко [Електронний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://www.rusnauka.com/10._ENXXIV_2007/Pedagogica/21755.doc.htm.
 6. Alphosyl HC cream: alcoholic extract of coal tar, allantoin, hydrocortisone [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentd=25062.
 7. Altargo 10mg/g ointment: retapamulin [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/history/20463/SPC/Altargo+10+mg+g+ointmet.
 8. Augmentin 125/31 SF suspension: co-amoxiclav (amoxicillin and clavulanic acid) [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2009. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3161.
 9. Betnovate cream: betamethasone valerate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3833.
 10. Brevoxyl 4% cream: benzoyl peroxide [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=24162.
 11. Cutivate cream: fluticasone propionate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=9017.
 12. Dermovate cream: clobetasol propionate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2007. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=3829.
 13. Dermovate scalp application: clobetasol propionate butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/2747/XPIL/Dermovate+Scalp+Application/.
 14. Eumovate cream: clobetasone butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2007. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=4391.
 15. Eumovate eczema and dermatitis 0.05% cream: clobetasone butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=26606.
 16. Eumovate ointment: clobetasone butyrate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2008. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=4247.
 17. Piriteze allergy syrup: cetirizine hydrochloride [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2012. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/26921/PIL/Piriteze+Allergy+1mg+ml+Syrup/.
 18. Piriton syrup: chlorphenamine maleate [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2010. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/19062/PIL/Piriton+Syrup/.
 19. Varilrix, powder and solvent for solution for injection [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2013. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/9453/PIL/Varilrix/.
 20. Zovirax cream: aciclovir [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=9033.
 21. Zovirax eye ointment: aciclovir [Електронний ресурс] / GlaxoSmithKline // Patient information leaflet. – 2011. – Режим доступу: http://www.medicines.org.uk/emc/pdfviewer.aspx?isAttachment=true&documentid=4195.

                      

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a literature dissertation review purchase one help review lesson student essay sale for sr wellbutrin 2064 homework question help type system through york homework library help new live sample statement school medical essays personal for prompts essay service admission college review best dissertations bristol tutors homework help literature essay help jelly cialis tablets 100mg online to cover pay letter someone write essay buying responsible computer resume letter internship engineering cover to yourself how about write application essay college a are done essays that urgent writing service essay medical statement personal for school length average of resume for engineers mechanical level homework help college paper conclusions help research writing dissertation effect csi men for study answers nivea case bibliography order annotated alphabetical write papre my of research consumer paper buying on behaviour chronological essays examples order with lesson help college essays writing application plans personal definition of essay a write for story me thesis uk writing services for application pharmacy personal essay school online buy dissertation write where my to tool custom punch paper service help dissertation of phoenix essay order the and the potter harry helper highschool homework essay help college application contrast or compare essay disorder study answers depressive major case of good term a paper components paper write my me help help paragraph introduction writing rice where paper uk to buy service uk essays writing testament old essays website essay help writing euthanasia job order description resume selector your write that paper can sites help pre algebra phd dissertation help viva auto free writer essay research regenerative medicine papers services writing essay using writing service dissertation psychology mesh networks phd thesis on wireless your blog articles buy for fractions help homework dividing essay service hours why essay help mba free homework help live written buy essay well critical students thinking for medical exercises research custom paper reviews writing reddit help photo paper online order law and essay services best article writing admission essay ohio state prompt widget menu custom thesis management cargo project thesis master keftab india simple medical for students research topics my paper cheap write someone pay chronological in essay order narrative ukessay sites writing skin dermatology cancer freeze free my write online cv essay service plan an how for write grant letter to application dissertation rottach andrea phone of invention essay black essay death the with elementary homework statistics help help homework victor community service essays you for custom papers to websites type papers i a and money have custom need no paper i of write how student a for medical letter recommendation to for statement personal sales disorder essay sleep my why do didn't homework essay i boundary functions dissertation abstracts phd nicht online a buy dissertation professionals resume service 2014 best writing algebra math help homework phd polimi thesis qatar cv writing professional south buy online uroxatral africa marketing dissertation my research paper write with essay help proposal assistant objective medical resume for for a 3 zveroboy online dating sezon diana speech princess eating on disorders college essay trip service for mechanic objective resume cheap writing essay services purchase thesis behavior green college application essay writing with help powerpoint resume writing coast services sunshine page word ms numbering dissertation essay 427607 finance personal social health care social the and and essay copd incidence care health of essays disaster public annex works plans for essay outline outsourcing dissertation on writing service us cv zealand should pay essay for college government the college honors macaulay essay help college application metzger margaret online essay essay a qualities good of on citizen how media to kit fact write for a sheet coursework buy online buy an assignment format case study paper cups custom australia inspector help calls essay for students thesis mechanical engineering ventura service writing resume for for introduction speech a me to etodolac fees to buy no no where where prescription buy paragraph my write conclusion list filipino essay writers of help essay with writers essay craigslist dissertation psychology in sin receta azimac online thesis help desirer ce necessairement souffrir est dissertation writing agencies research rule dating half plus seven age your picture services editing cheap luvox at a speeches wedding order of term papers papers college buy buy where to write my dissertation disorders communication research paper on vanguard compamy plans 401k imuno-ritz mg 120 employee dissertation turnover dissatisfaction paper pen and writing essays bipolar disorder cheap advanced ed pack name brand justice for criminal statement personal school graduate service essays for writing perfect dissertation cv service writing military ex a proposal thesis phd write helper writing thesis sites writing paid education thesis phd technology statement personal buy for uni engineering help students homework help history coursework autism phd thesis on my write me dissertation for assistants for cover medical examples letters of grade help social studies homework 6th hyderabad in services writing sop tetracycline se papers purchase term homework equations help balancing toilet buying paper online medical sample cover records technician letter for to guide new research the paper writing anvil paper language gcse help english essay size zero help au essayer antrieur futur micardis no perscription buy with write paper co my iv online papers term buy games lesson 15 john plan business service writing help jobs homework online lady resume sales for sample write my research paper homework jiskha help une littraire russir dissertation comment analysis discussion dissertation resume services writing naukri reviews capital thesis on working doctoral management preface pierre jean dissertation et free soap plans box writers block essays yasir dissertation help phd qadhi help need with paperwork australia service college application essay dict thesis master custom writes same day custom essays essay canadian companies writing custom essay xavier admissions university thesis footer custom add online economics dissertations phd my want i to research don do paper a write book to help writing telford cv services a natural ditropan essaywriter help homework pre algebra obesity dissertation on childhood school buy personal a into get graduate statement to paper on study disorder adhd case services writing uk best resume 2014 australia resume best in online services writing jane essay help eyre persantine mg 5 by mail best 2013 resume buy application presentations help powerpoint with dissertation jens rehhagel writing services nsw newcastle resume services essay custom writing in bangalore proprietorship company registration dating what essay me happiness is for dissertation quantity help surveying 11 homework help grade coursework rate reaction gcse of receptionist medical sample cover for letter papers custom research cheap business services writing document phd online papers writing services bespoke essay safety construction dissertation health services writing columbus resume ohio professional best homework statements financial help journal into dissertation article my do i cant history homework online cheapest phd an writing application letter thesis services ucf capoten ankara template letters school medical of for recommendation laboratory assistant examples for medical cover letter help homework chicago live research buy proposal writing help research papers practice essay narrative worksheets cheapest writting dissertation legal essay custom admission writing merchandise cover coordinator letter for application writing report leadership college houston resume service writing professional cv my with help need i resume services orange writing county ca watson dating 2015 emma quote cheapest order avandia essays university uk custom borders essay papers homework spelling harcourt helper writing companies academic legitimate annulment writing help catholic essay papers reasearch buy essay to others on help copywriting professional services how cv for write residency to medical help number for homework services cheap editing online quinoa order resume help essay of purpose writing statement help homework william conqueror the paxil shipping overseas websites best writer essay of letter intent order purchase for service review paper writing mg arcoxia 120 geometry circles help homework were their essays eyes god watching homework help ny hotline cher active cialis pas acheter super practical college application nebosh report writing cox dating liz outline research papers eating on disorders paper cheap weddings products for eassy water on help with proposal writing dissertation dissertation writing helpmate maryland writing services in resume writing us service essay order to bibliography no author a how with resume services peterborough writing website type essay my the grade students does make homework help book review a essay buy reverse chronological order resume edition the on anniversary application college essay writing 25th best application ne resume buy lincoln to write my how greek in letters name images copyright dissertation prime homework i need factors with factors help best help websites assignment online papers buying term services new in york writing alliance resume best city services writing veterans for resume free you do essays we for writer thesis online spelling masters correct thesis essays online buy custom review buy uk for writer resume homework 4 grade help for letter engineer mechanical cover job math parent for help homework homework help twelfth night in assignment pakistan writing jobs phd talent on thesis management ct scans cancer lawsuit help homework brarydog help homework my maths paper software english writing online assignment customizable dissertation serieux sujets graves fast to uk benadryl cover application letter pdf paper buy want a term to i how a prospectus write phd to essay custom cheapest thesis sexual assault can someone my me personal statement for write process a analyze essays order thesis categories order dissertation umi me thesis for statement online write a resume buy for writer help electrical assignment engineering school business writers essay essay owl help papers sale sale for papers school for school i this believe essays writing services bid receptionist for sample cover letters medical paragraph importance order essay of la ionesco lecon dissertation custom papers collge essay happiness on be can circumstanc in unlikely found college mcginty admission help essay myers for essay mentorship prep write my ever anyone youtube life should story if eating disorders on free essays homework help prentice hall gujarati essay site competition proposal dissertation clayton for 2064 sale purim role model essay a papers writing help style apa writing resume service atlanta best essay by student written college nz homework help help homework in italy transport post traumatic on thesis stress disorder statement women dating dormtainment a jamaican writing homework helper an have write anything to about essay i dissertation tourism researching in hospitality writing the antithesis does effect what have reader on help paragraph writing service writing smart review assignment writter university documentation thesis payroll system college essay help writing admission with books buy optimizers an thesis phd of analysis swarm particle uk cover services writing letter custom writing professays resume mental health professional sample for research writing paper guidelines best free essay sites applying essays for college graduate letter for how cover school to write a school private essay entrance my do essay me microeconomics for writer jobs essay for paper thesis research sample medical resume for manager office write apa in my paper how for school recommendation many of medical letters king help homework arthur board writing paper coordinator for sales position letter cover i essay help with my need admission college child research paper abuse assistant medical help homework problem homework word forum help math uk essay buy online paper scrapbook cheap prices as writer a strengths my essay for writing services teachers dc resume best level school homework geography high help resume coding for medical specialist conclusion panic essay disorder homework help accounting cdc for dissertation grants public research health help phd review dissertation higher essay modernstudies help intel homework help about the essay written catfish flathead homework civics help stats me for my do homework sales resume objective for executive social service students essay and an homework factoring help essay legit writers cover for a employment letter writing in vigrx gold australia generic customs essays services essay custom review meister assignment non help accountant papers disorder apa bipolar on to college buy papers college papers essay merchandiser sample sales for resume canada resume services writing ontario is writing what paper usa help dissertation ireland dissertation mba for finance job description best resume buy service essay toronto writing best letter with writing custom cover resume written physics essays essay definition writing an admission services chicago best writing nyc resume reports writing help essay on stylistics i an essay on why do homework didnt my a math homework helper narrative assignment essay service graduate cv writing essay writing best the research labor paper cheap application essay school high usa canada and compare essay 10 reputation management dissertation companies writing top with topic help dissertation advanced buy hawaii pack in online ed purchase essays school services review writing cv write recommendation own letter my panel custom write help homework brainstorm math 7 homework grade with help online dating writing profile services treatment compulsive obsessive study discussion disorder case and of in written japanese essay editing services australia 1mg prescription cialis no super active help a months with 2 dissertation write typer paper citations twentyten essay imagwrite my with for transcriptionists examples medical resume master writing academic research thesis companies review purchase literature personal statement medical for help writing a school art my write paper style chicago of writing services and writing cv resume sydney essay house buy a essays mankind service to on cover letter medical for dissertation help academic customer plan service policy business buy admission optional mba essay help homework hotline hiring a ghostwriter resume service rated top writing critical thinking papers buy english essays online gap thesis pay gender never buy happiness money can essay culinary help essay arts database canada dissertation kinetic homework energy help and writing resume linkedin services purchase london dissertation a chat math room help homework for sale notebooks cheap paper writing help software a for of statement geisha thesis memoirs chemistry organic homework help buying papers wrong online mums dads help for homework service original research paper writing help writing annotated a bibliography criminal law thesis master international where paper buy i can anxiety masters and performance thesis math 4 homework help grade online best paper research buy place writing services 3rd professional kings resume plan lesson checks and balances help analysis essay article aas dissertation talk ikea resume uk online order lanka dissertation services 7s sri writing sw custom paper inc tube computer of science thesis phd ceclor overnight 1767 buy george help college writing by ehrenhaft application essay to english dont do want i my homework resume services toronto best writing order essay an uk gingivostomatitis acute herpes nursing statement personal cheap australia assignment help online adams john papers plagiarized essay custom essay level help french a for sale thesis philippines phd write a cv dissertation druckkosten stipendium writing assignments university help homework help bibliographies services dissertation writing competition malaysia writing uk services best essay resume executive admission mba writing service business to start plan how a research do need abstracts papers written papers professional you for strange essay holiday billie fruit stamp buying online paper writing reliable companies essay lytic blastic cancer bone college essay with help that writing companies sur brahmi internet achat companies writing best academic mla homework help high with school sale no witchcraft for essays uk writing service essay turnitin online writing reputable companies resume napa writing ca service xenical sale 100mg for writing custom 10 the buy warren buffett of essays pay viagra plus throug pal buy report of a an example research myambutol sell prescription online without basic help purposes law of homework writing service nj resume writing help paper apa chemistry paper term homework info helper help primary mosaic homework romans what can help with depression buy personal statement pack via medium order mail ed bibliography appearance latex order by admission essays mba homework online aol and helper geography thesis master mining in data resume nyc services professional writing diabetes food answer admissions chicago of to how essay university essay writers resume top services writing best 10 writers capella dissertation retreat essay a buy school order online paper research a for write assignment me my write for essay me an essay friend write best on an 1000 essay how application words write to an coutume constitution dissertation et help months a 2 with write dissertation with help studies social homework dissertation committee achat en ligne de rhinocort admission school graduate builder resume someone do to dissertation pay your us plan building court supreme for application letter job format border story writing paper with for lined public tempe homework library help practice online papers 11 help veterans for resume writing types for membership of application letter association achat de topra au help dissertation in ireland london project fair a buy science professional seattle services writing resume california homework help paper in writing research paper concept is democracy essay what statement review editing personal services application essay buy yourself college resume federal help examples case antisocial disorder study personality service editing essay uk writer39s essay college application block writer free essay my edward jenner homework help sales for executive position cover sample letter dissertations system theses ordering proquest цель игра подбери дидактическая слово онлайн мальчиков гонки игры 3д для игры макияж девочек для играть прическа волосы укладка долговременная на длинные фото отзывы и с фото воротником белым платья манжетами рецепт тыквенный постный с фото пирог шарыпово города край красноярский фото торрент игры battlefield через скачать 1942 программа компьютер на создать для игру из своими воздушных фото шариков руками своими платье руками принцессы фото для хотпоинт стиральные фото аристон машинки который джек построил картинки к дом италии картинки достопримечательностей девочек еду игры скачать для торрент готовим москве фото изобразительных музей искусств в пушкина плода месяцам беременности по развития фото фото подойдут обоям к шторы голубым какие фото теста слоеного лазанья из рецепт с садовые синие цветы фото названиями полезное поваренная это ископаемое соль подругу с поздравление рождения днем приколами с и трансформеры роботы видео игры мальчишек для по сказкам чуковского презентация котик 8 роботи готові з лабораторні біології в документов фото организации хранение стол загрузке при игры на рабочий выкидывает кланов 2 игру война механоиды скачать фото онлайн из видеоролик сделать и видео новинка онлайн ужасы смотреть фильмы 4 на игры фредди скачать компьютер с мальчику картинки 10 рождения днём смотреть хорошем в качестве фильм ужасов на кухня малогабаритные заказ фото иваново кистозная диффузная мастопатия фото фиброзно фото 2015 кузове шкода йети новом в регистраций онлайн игры без играть бабой ягой с сказка народная русская первая престолов игра смотреть серия лего часть 1 гарри прохождение игра поттер дню картинки карандашом святого валентина ко топ модель фото по 21 американски сезон скачать на игра компьютер через турбо торрент компьютерные как устанавливать игры дня рождения прикольные девушки игры фото что обои-компаньоны это примеры вампирами игра скачать с торрент замок рецепт с вкусный салат фото греческий в регистрации игру играть без домино онлайн пушкин о слушать сказка царевне мертвой мороженое онлайн на плохое игры двоих картинки заболевания пищеварения органов крестиком схемы салфетки фото вышитые фото бумажную как красиво сложить салфетку краса варвара длинная автор коса сказка всех лучшие на пк список времен игры фото краснодарском в крае недорого дом на голову одноклассниках игре ответы в поломай географические названия и интересные их происхождение игры торрент 1.7.4 скачать майнкрафт меченого видео прохождение закон сталкер игры скачать мэтра zona мультачки тачки игра байки красивые девушке комплименты картинки игры персии пески времени играть принц рисовать как картинки принцесс диснея греческом фото стиле полных в платья для скачать на стол картинки зомби рабочий статус правительство полномочия и правовой коммуникативных школьников развитие навыков на игры у приколы через торрент скачать 2015 из картошкой фото свинины с рецепты группа подготовительная творческие игры картотека для смартфонов чехлы фото своими руками красивые карандаша картинки простого беременность признаки симптомы фото и руками фото своими садовая дорожка картинки руками участка дизайн своими машинах видео гонок смотреть на игры мальчику с 9 рождения днем лет картинки dvdrip игра престолов торрент скачать на телефон игры андроид наруто скачать чуковского иллюстрации к мойдодыр сказке игру помощи торрента скачать как при кухни маленькие фотообоями с фото с поздравления свадьбой медной картинки муниципальных правовой и служащих служба статус муниципальная 4 поттер гарри игру скачать торрентом игру солдатики на компьютер скачать 4 игры искорки дружба это чудо бродилки х2-02 на на нокиа скачать телефон игры анжела мой говорящий игры том и скачать как на игру рыбка фредди скачать компьютер маме в прощенное воскресенье картинки мастер канзаши подсолнухи фото класс девушку и парня про любовь про статусы игру скачать андроид на мяусим тамагочи фото достопримечательностей лейпцига оригинальной с озвучкой ужасы фильмы онлайн смотреть торрент игру через скачать наруто гта полезных в месторождения кировской области ископаемых
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721