САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ДЕМОНСТРАТИВНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ОДЕРЖИМА»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  81’37

В.А. Папіш,

ВДНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород

 САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ДЕМОНСТРАТИВНОЇ

МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У  ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ

ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ОДЕРЖИМА»

 Анотація.Віталія Папіш. Самопрезентація демонстративної мовної  особистості у драматичній поемі Лесі Українки «Одержима». У статті розглянуто основні аспекти дослідження психологічної акцентуації, схарактеризовано ознаки демонстративної особистості, проаналізовано різнорівневі мовні засоби вияву істероїдної  акцентуації у драматичній поемі Лесі Українки «Одержима»; простежено взаємозв’язок між персонажним дискурсом та автором  твору.

Ключові слова: психолінгвістика, мовна особистість, концепт, істерія, демонстративна акцентуація.

Аннотация. Виталия Папиш. Самопрезентация демонстративной языковой личности в драматической поэме Леси Украинки «Одержимая». В статье рассмотрены основные аспекты исследования психологической акцентуации, охарактеризованы признаки демонстративной личности, проанализированы разноуровневые языковые средства проявления истероидной акцентуации в драматической поэме Леси Украинки «Одержимая»; прослежена взаимосвязь между персонажным дискурсом и автором произведения.

Ключевые слова: психолингвистика, языковая личность, концепт, истерия, демонстративная акцентуация.

Annotation. Vitalya Papish. Self-presentation of demonstrative linguistic personality in the dramatic poem by Lesya Ukrainka«Oderzhyma».In the given article the main aspects of research of psychological accentuation are considered, the peculiarities of demonstrative personality are characterized, multilevel linguistic means of expression of hysteroid accentuation in the dramatic poem by Lesya Ukrainka  “Obsessed” are analysed ; the relationship between the discourse of character and  the author of the work is observed.

Keywords: psycholinguistics, language personality, concept, hysteria, demonstrative accentuation.

На сьогодні залишаються недостатньо вивченими приховані можливості художнього тексту, в тому числі його психологічно-смислова енергетика.Лінгвістичний підхід, що був панівниму ХХ ст., розглядав художній текст  як об’єднання і послідовність мовних одиниць, що володіють ознаками зв’язності, цілісності, емотивності.Автор у таких дослідженнях перебував десь на периферії; його роль зводилася до простого конструювання тексту. По-новому дослідити прагматичний потенціал текстів допоможе актуальний нині лінгвопсихологічний підхід, який не тільки враховує інформативність та структуру тексту, але й розглядає автора як важливу складову художньої системи твору. При цьому враховуються такі особливості, як спонтанність мовлення, мислення, психічна  сутність митця,підсвідомо «зашифрована» у створеній ним художній реальності.Перепрочитати доробок знакових для української культури постатей у психолінгвістичній площині дозволяє змоделювати психологічний портретписьменника та простежити механізми  впливу художнього слова на читача. Робочою гіпотезою статті є існування взаємозалежності між лінгвістикою тексту та психологією мовної  особистості.

Загалом проблема зв’язку літературної творчості митця з його психікою в науціне нова. Літературознавчий психоаналіз в Україні добре представляють Г.Грабович, Н.Зборовська, О.Забужко, М.Моклиця, О.Бідюк, Л.Плющ, Г. Левченко та ін.;  але мовний психоаналіз тільки починає розвиватися. Великий вклад у його розвій внесли вчені кафедри української мови Харківського державного педагогічного університету ім.Г.С. Сковороди.  Так, О. Маленко  здійснила психологічну інтерпретацію образу неба у поетів «молодої музи»; Т. Ковальова дослідила  психологію кольору на матеріалі поезії неокласиків;І. Богданова  у психологічному ключі охарактеризувала зображення простору у мові творів М. Семенка й В. Поліщука. Чимало наукових розвідок  у плані психології творчості  належить Л.Лисиченко.

Окремим напрямком у психолінгвістиці є  проблема психологічної акцентуації. Її започаткували  ще  К.Юнг, Г.Винокур, К.Леонгард, котрі неодноразово підкреслювали психологічну складову художнього мовлення.Німецький психіатр К.Леонгард [6] розглядає акцентуацію характеру як  посилення міри певних рис вдачі та характеру. Від психопатій акцентуація відрізняється тим, що відсутня однозначна визначеність їх прояву у всіх без винятку ситуаціях взаємодії людини зі світом: поведінка людини залишається варіабельною. Пізніше констуруктивно-комплексна природа психологічної акцентуації була  ґрунтовно проаналізована у  кандидатських і докторських дисертаціях таких учених, як В.Бєлянін [1], Є.Чалкова, Т.Прокоф’єва [10], І.Мазирка [9], Я.Бондаренко [2].Ці автори будують свої дослідження на матеріалі зарубіжної  літератури:  В.Бєлянін – на матеріалі російських текстів;  Т.Прокоф’єва –англійських, американських та російських джерел; Я.Бондаренко – на базі  художніх текстів американської літератури. На матеріалі української художньої літератури наукових статей про психологічну акцентуацію ми не виявили, тому й вирішили заповнити цю прогалину. На часі уже маємо кілька розвідок, присвячених акцентуйованим мовним особистостям П.Куліша, В.Винниченка, Т.Шевченка, І.Чендея, Ф.Потушняка. Мета цієї статті ­­– декодувати текст одного твору Лесі Українки на предмет виявлення у ньому прихованоїінформації про авторку.Джерельною базою дослідження слугує драматична поема «Одержима» [12], у котрій інтерпретується  відомий  біблійний  сюжет – дні  вчителювання  Ісуса  Христа,  його  розп’яття  та  воскресіння.  У  центрі  твору  перебуває  Міріам (Марія  Магдалена),  одержима  духом  жінка,  яка  принесла  Месії свою любов і своє життя. Абрам  Гозенпуд назвав поему  апофеозом  «могутньої  любові  і  ненависті»  [3; 47].Актуальність статті полягає в орієнтації її проблематики на сучасну парадигму когнітивної лінгвістики. Через текстове дослідження можна здійснювати психологічний аналіз авторського бачення світу.При цьому звертають увагу на когнітивний стиль, тему, концептуальні девіації, вербальну поведінку персонажів тощо.

Головна героїня Міріам втілює поведінкову модель демонстративної (істеричної) особистості.І першим підтвердженням цього є зображення її в макро- і мікросоціумі. За свідченням В.Бєляніна, у «красивих» текстах (тобто у текстах, де фігурують  демонстративні акцентуанти. – В.П.) зазвичай описуються страждання жінки [1;177]. «Я знаю те, що я нещасна жінка» (с.133), – констатує сама героїня.  Міріам страждає через своє нерозділене кохання до Месії, а також через фатум долі самого Спасителя, приреченого на самотність.

Дослідники психології творчості часто звертають увагу на  концептуальні девіації, тобто гіпертрофію негативно заряджених концептів.

Як зауважує Я.Бондаренко, «для дискурсу демонстративних мовних особистостей найтиповішою є гіпертрофія концепту БОЖЕВІЛЛЯ [2; 13].В аналізованому творі Лесі Українки цей концепт закодований уже у самій назві – «Одержима». За СУМом, поняття «одержимий» можна трактувати і як захоплений якимось почуттям, і як божевільний, «у якого … вселився злий дух» [СУМ, т 5,с.625].У поемі божевілля Міріам  несправжнє, воно має нетак фізичне підґрунтя, як філософське, бо спричинене духом протесту, бунту  проти традиційного християнського вчення.

Спостерігаємо у тексті твору й гіпертрофію негативно зарядженого концепту САМОТНІСТЬ, яка найчастіше репрезентується прикметником одинокий,рідше – іменником самотина.Зважаючи на те, що істероїди належать до епатажних особистостей, вони завжди потребують широкої  і вдячної публіки, а серед ворожого натовпу почуваються самотніми. Ось чому Міріам болісно сприймає самотність Месії: «Який він одинокий, боже правий!» [12; 131]; «Невже він завжди буде одинокий?» [12; 131]; «…інещасним бути,/нещасним, так, бо вічно одиноким» [12; 132]; «Хто міг би врятувать його самого/від самотини…?» [12; 132];; «Боже, знов він одинокий,/ще гірше, ніж в пустині! Сії люди твердіші від каміння» [12; 142];  «Умер він, зраджений землею й небом, як завжди, одинокий» [12; 145]. Самотньою Міріам вважає і себе. Я.Бондаренко слушно вживає для таких випадків термін «Я-концепція», розуміючи під ним  особистісне ставлення героя до самого себе. Я-концепція Міріам яскраво проявляється у таких мікроконтекстах:«як завжди, одинока», «…вічно буду одинока» [12; 145]; «…я буду всім чужа і одинока» [12; 145].У поєднанні з іншими мовними засобами (зокрема інтенсифікаторами вічно, завжди, знов) лексеми одинокий, самотній утворюють згусток ідейно-емоційного звучання.

Важливим компонентом комунікативно-прагматичної характеристики демонстративної особистості є егоцентрична вербальна поведінка, яка репрезентується зловживанням займенника Я, вербальною афектацією,вживанням гіпербол, яскравим напруженим демонстративно-театральним мовленням, послабленням емоційно-вольового контролю. Загалом у тексті твору, який охоплює 24 сторінки,  ми нарахували 78 фіксацій займенника Я (я прагну[12; 131] ; я загину ; чого ж я сподівалась ; Я не знаю, / чого я йшла з юрбоютільки я торкнути не посміла[12; 132];  спокій/ я хочу дать тобі;  не хочу я спокою ; я не рівняюся до тебе, ні!/ Я знаю те, що я нещасна жінка [12; 133]; я вірю, що ти божий син, Мессіє [12; 134] та ін.).Знакамивербальної афектації у пристрасній мові Міріам є прокльони: «Хоч би мене убила блискавиця…» [12; 131]; «Хай їмвона [кров] на голову впаде» [12; 138]; «Бодай вам вічний сон наліг на груди» [12; 143]; «…проклинаю все те, що він любив» [12; 145]; «Хай би очі/ їм випекло, ті очі безсоромні [12; 145];«О, будьте прокляті!» [12; 152]; «Я проклинаю вас прокльоном крові!  [12; 152].

Егоцентрична вербальна поведінка головної героїнідобре вимальовується  у ставленні до людей, котрі не розуміють і цим самим немовби зраджують Месію. Її ненависть  яскраво підсилюється  гіперболами. Так, твердішими від каміння[12; 142].Міріам називає сплячих учнів Месії. Далі з образом каменю порівнює черствість їхніх душ: «Каміння у пустині відкликалось/потрійною луною, але сі/не обізвуться, ні, дарма надія!» [12; 144].

Як демонстративний акцентуант, Міріам не здатна до компромісу.Це добре видно у її суперечці  з Месією. Він прийшов на землю врятувати собою людей, а вона вважає його жертву марною. Твердо переконана, що такий народ не вартий такої великої  жертви. Більше того, вона навіть Богу докоряє за безсердечність до свого сина: «СамВельзевул, напевне, /почув би милосердя» [12; 143].Правда, як зауважують психологи, істероїди дуже рідко, але здатні проявити певну стратегічну гнучкість. Здатна на цеМіріам.Так, не сприймаючи вчення Месії, вона ні на мить не заперечує самогоМесію:

Мессія

У тебе мало віри. Якби ти

Хоч зерня віри мала….

Міріам

                                        О, я вірю,

без краю вірю в тебе, сине божий,

 та я не вірю в себе! Я не вірю,

щоб я могла твої слова прийняти.

Мессія.

Таке смирення гірше від гордині.

Міріам

О, сто раз гірше, я те добре знаю,

І з того розпач мій [12; 136].

Та на цьому певна поступливість Міріам й закінчується. По мірі розвитку сюжету її егоцентризм посилюється. Зневага до натовпу підсилюється великою кількістю вигуків, окличних речень, риторичних запитань, звертань, заперечних конструкцій.

Міріам / (з відразою)

                                      Щоб я до вас прийшла?!

            Ховатися по норах вкупі з вами?

            Мені при вас нема чого робити:

           У мене на чолі немає плями!

Старий

А в кого ж є?

Міріам

У вас,у всіх у вас!

          Усі ви допустили, щоб Мессія

         Кривавий викуп дав за ваші душі.

        І вам прийнять його було не тяжко?..[12; 149]

Демонстративні мовні особистості увербальному конфлікті можуть переходити від ролі жертви до ролі переслідувача.Мірім – і жертва, і переслідувач водночас.  Жертва – бо  «одержима духом», самотня;  а переслідувач –  бо проклинає; протестує, навіть здатна запустити каменем в голову людині.

За кожним текстом стоїть його творець.Дослідникинеодноразово вказували на можливість ідентифікації психологічних особливостей мовної особистості автора на основі  створеного ним тексту. Про це писалиВ.Бєлянін, Л.Виготський, Г.Винокур, М,Коцюбинська, А.Леонтьєв, Л.Лисиченко та ін.. Світ духовної реальності Міріам  співзвучний з деякими біографічними  фактами Лесі Українки.  Нагадаємо, що поема «Одержима» була написана  за  одну  ніч 18  січня 1901  року  в  Мінську  біля  ліжка  вмираючого Сергія  Мержинського, котрого Леся щиро кохала, хоч і не відчувала взаємності. У її листах є немало зізнань, котрі підтверджують, що саме негативні враження –  болі, втрати, хвороба – ставали каталізаторами творчості. Саме із загостренням морально-фізичного стану дослідники пов’язують наявність у її творах мотивів ризику смерті, свідомої добровільної жертви [5; 283].Як і  Леся Українка, Міріам теж залишається наодинці зі своїм почуттям і віддає себе в жертву.  Про  граничне душевне напруження, котре передувало написанню поеми, сама Леся напише 13  січня 1903  року  в  листі  до  Івана  Франка:  «Ви  он кажете,  що  в  моїй «Одержимій»  епічний  тон  не  витриманий,  що  навіть  і  вона  лірична.  Діло сьогодні  пішло  на  щирість,  то  признаюся  вам,  що  я  її  в  таку  ніч  писала,  після  якої,  певне,  буду довго  жити,  коли  вже  тоді  жива  осталась.  І  навіть  писала,  не  перетравивши  туги,  а  в  самому  її апогеї. Якби мене хто спитав, як я з того всього жива вийшла, то я б теж могла відповісти: «J’en  aifaitundrame…»  [11;  18]  (фр. «я  з  того  зробила  драму»).Про потребу зняти своє напруження  шляхом втілення його у драмі можна судити з таких слів:  «…  моя  Одержима  розбила голову слузі синедріону, так зате у всіх моїх знайомих голови і досі цілі…» [11; 18].

У критичній літературі неодноразово  згадується про напади істерії у письменниці. Зі статті О.Каревіна дізнаємося, що мати Олена Бджілка теж страждала цією недугою, навіть проходила  лікування [4].Тому істерія  уЛесі Українки могла бути спадковою. Це відбивалося і в творчості. Як слушно зауважує Г.Левченко, «напади істерії були асоціативно пов’язаними в її свідомості з поведінкою одержимих злими духами, біснуватими» [5, 287]. Отже, уже сама назва твору  видає в авторові істероїдного акцентуанта.

Демонстративні особистості, за свідченням психологів та психіатрів (В.Бєляніна, К.Леонгарда та ін.), схильні до бунту. Чи знайдемо тут точки дотику між Міріам та авторкою? Красномовну відповідь знаходимо у монографії Г.Левченко: «… у Лесиному житті і без такого сильного чинника, як смерть коханого чоловіка, було достатньо підстав для описаного в драматичній поемі метафізичного бунту. Образ одержимої поповнює ряд створених сучасниками поетеси Ф.Ніцше та Ф.Достоєвським  – метафізичних бунтарів, які з глибини свого людського відчаю та переживання ситуації абсурду пред’являють претензії навіть Месії, котрий помер задля спасіння людей» [5, 287].Тут можемо говорити про запозичення  мотиву, але якби Лесі Українка не  була  психологічно чутливою, то  страждання Сина Божого її б не  схвилювали, а, відповідно, й не лягли б в основу драматичної поеми.

Зауважимо також, що демонстративні (істрероїдні) акцентуанти  наділені акторськими здібностями. Це підтверджує і німецький психіатр К.Леонгард: «демонстративні особистості … охоче зізнаються у своєму акторському даруванні» [ 6; 31]. Зі спогадів сучасників, Леся Українка охоче грала на сцені, любила публіку. Поведінка її Міріам теж значною мірою театралізована. Це проявляється і в манері тримати себе, і в гордовитому  мовленні, і в  різкому протиставленні себе юрбі.

Отже, психолінгвістичний аналіз драматичної поеми «Одержима» та зіставлення  мовного матеріалу з деякими фактами біографії письменниці дозволили нам представити Лесю Українку як активну вербальну особистість, якій притаманні риси демонстративної акцентуйованої особистості. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розширенні джерельної бази і декодуванні інших драматичних творів знакової для української культури особистості.

 

Список  літератури

 1. Белянин В.П. Основы психолингвистической диагностики / Валерий Белянин. –  М.: Тривола,  2000 – 248 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pedlib.ru/Books/3/0476/3_0476-259.shtml
 2. Бондаренко Я.О. Дискурс акцентуйованих мовних особистостей: комунікативно-когнітивний аспект (на матеріалі персонажного мовлення в сучасній американській художній прозі) . Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.04 / Я.О.  Бондаренко.  –  К., 2002. — 19 с.
 3. Гозенпуд А. Поетичний театр/ Абрам Гозенпуд. – К. : Мистецтво, 1947. – 302 с.
 4. Каревін О. Жертва матери. Малоизвестная Леся Украинка, 2011 /О.С.Каревин – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.edrus.org/content/view/23309/47/
 5. Левченко Г.Д. Міф проти історії. Семіосфера лірики Лесі Українки / Г.Д.Левченко . – К. : Академвидав, 2013 . – 327 с.
 6. Леонгард К. Акцентуированные личности / Карл Леонгард. – Киев, 1981. – 321 с.
 7. Лисиченко Л. Психологічний фактор у поетичному мовленні. [Електонний ресурс]. Режим доступу: http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream
 8. Личко А. Є. Психопатии и акцентуации характера у подростков / Під ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова/А.Є.Личко. — М.: Изд-во МГУ, 1982 – С.288-318.
 9. Мазирка И.О. Психолингвистические основы вербальной характеристики личности и языковой картины мира героев художественной литературы. Автореферат дисс….докт. филол. наук/ И.О.Мазирка. –Москва 2008.– 38с.
 10. Прокофьева Т.В.Семантическое поле истероидной акцентуации личности. Автореферат дисс. …канд. филол. наук / Т.В. Прокофьева. –М.,2009. –  69 с.
 11. Українка Леся. Зібр. творів: у12 т. / Леся Українка. –  К. : Наукова  думка, 1977. – Т. 12. – 462 с.
 12. Українка Леся. Одержима // Українка Леся. Зібр. творів: у10 т. / Леся Українка. –  К.:Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т. 3. – 462 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to where express dissertations buy stories with sex help homework computer essay buy bipolar articles on disorder research best manager sales resume buy essay monash help resume for create me a resume standard mechanical for engineers format homework help ww2 do start my how i college application essay jane essays help writing schaffer writer cheap los resume angeles for homework to pay someone do case me analysis arizona services phoenix writing resume lopresor canada acheter cover cv to how of a letter write write journal for case report a to medical how analysis poetry help essay resume online order 500mg paper oppositional disorder defiant research do homework menet for my dissertation helpers school homework after help metairie counseling family and essays marriage on writerquotquot term paper diva thesis portal research a helpful for writing hints paper medical for receptionist cv cover letter hiring manager essay wait potna for me lyrics dosages mg 10 persantine paper online grade free buy essay.net online professional brand viagra required pages for review the literature international business phd on thesis up starting cost line help homework help writing term papers dissertation bert gysen house set to our in essay order make paper term on essay argumentative customer service write resume my online opportunities funding doctoral dissertation my anyone assignment write who doc for mechanical letter engineer cover thesis master bibtex diplomarbeit hiring statistician a dissertation doctoral help hays dissertation essay writing gcse help diamox 120 mg in write my essay 5 hours relafen pills online buying review budgeting literature on process on student global warming essay resume yahoo writing service answers writing high school english essay programming assignment help computer geography help gcse coursework antabuse 30 sales mg order online target resume mircette rx 100mg no deck plans ship miniatures products custom paper retard stazex sale uk medical improving technology cancer waste on essays food 1433 arthritis and oligohydraminos rheumatoid college resume admissions from india calan matrix 3x3 help 2x3 by homework instruction live help homework for help live alaska homework write to essay my a essay essays why crime elizabethan punishment become teacher search engines dissertation generic teva lamictal conclusion a skills assignment key for with help writing secret about service essay homework china help dissertation masters a year dissertations/writing master medical for objective office manager resume my to need do homework i a essay help paragraph i writing 5 need on help homework web the essay custom in from slim 60 canada tea mg essay custom pay for buy valparin without rx cheap resume invitations online order africain dissertation sur le theatre on essays greed persuasive writing papers help thesis eygptian essay ancient writers price lowest lamprene folder can buy i where resume maths with help homework buy papers essays service resume professional vancouver writing buy aldactone online usa writing used essay anyone service essay admission georgetown prompts online newspapers pakistani entrance essay high school writing assignment for paying to words essays 2014 best essays use in thesis jonathan edwards college statement online free an cheap buy essay graders 3rd help for homework help i do how with paper a writing get exemple dissertation histoire droit du essay write biz my my pay write to thesis 3 homework help year services hyderabad writing phd thesis in dissertation custom guide writing help dallas after homework school grade help for homework 3rd vocabulary homework helper to question ask committee dissertation with help title essay to buy where medication buy naprelan sample letter member representative cover for service positional doctor help thesis inderal online proof english college reading online and papers high school thesis eindhoven phd tu essays for students college writing masters architecture thesis paper plates custom essay toronto buy best finpecia price brand to medication valparin where buy buy developmental a thinking medicine milestones of for and nursing model critical writing paper agent help argumentative essay on an of purpose essay buddhism help daharma homework services research human papers purchase for letter manager cover help naval homework architecture to research buy papers dedications thesis phd resume writing best services nj in canada professional cv services usa writing in dissertation defining terms a grade studies help social homework 6th word letter format sample order in purchase cheap online essay college college essay online buy argrumentative essays to thinking critical help with books to case professional problem solving goals creative studies for techniques essay and education censorship against pornography for and ethical of case the services tender writing chemistry helpers homework ap world help essay history tips physics lab buy report plagiarism my essay do for without me order essay papers chronological engineering format resume mechanical for essay college dummies help online application pittsburgh writer plan business for health mental specialist letter cover homework online french help 2014 application questions the college essay writing movie chaos review order of online test paper english graduate writing paper service diamox coupon online report writing college service lancelot essays style order on andrewes and for sigma six homework help statement professional personal in malaysia dissertation writing services write to research how narrative a writing in companies usa essay writing ib service can topics i english civil how thesis movement in make sentences rights raymond culture essay is ordinary check online free my essay williams grammar smart service writing review affective seasonal essay and disorder buy research uk proposal essay classification division french use to in good phrases essays states in the united buy aldactone flash magic paper sale for cheap uk paper office administration resumes elon essay help cheapest online cardarone should much essay write to i pay someone an how mexican business for restaurant plan with help essays admission college 3rd professional paper research custom buy descriptive essay written person third in a perscription bactrim without do my assignment someone can writing research companies discount paper essay how really college a application to write best ever with ocr coursework science help dissertation writing uk services usa disorder case study insomnia adictivo es seroquel blow with jobs cold sores 2 delevery nifedipin day essays writing application grad school engineering download freshers resume for format mechanical for medical school admission personal statement on paper geography cornelia dissertation glaser day nortriptyline 3 ship do paper paying my someone research to admission school best service essay law iowa registration schedule international plan vehicle disorder dysmorphic essay body paper services research custom writing narrative personal essay outline us help ireland dissertation achat quebec en ligne colchicine writing do services dissertation custom does how write to have much book a someone you for cost it essay biology unit aqa 5 help paper research structure empirical mice homework men of and help dissertation info help writings com custom review essay on order law and svu assembly help homework language custom org essay coupons essay admission writing 911 paper term buy level essay history a help is a resume what put a objective sales to good on for services professional online writing resume sydney term custom overnight papers student homework help nursing effects side benazepril taste george research paper washington of written best custom papers term report to pay uni do my writers research freelance paper projects dissertation computer science written essay second person in research online free papers plr articles sale for australia essay help cheapest order tastylia dissertation uom research media eating disorders and paper the au achat olzap usa and sample for letter coding medical cover billing case study personality disorder borderline pdf to live welcome homework sled help paper buy term my my write nursing essay homework hire to my someone can do i in europe piroxicam literature review care customer past online papers in write what my resume tense i should transition words essays for argumentative sale ruled paper college for authors essays written descriptive by filipino services australia nj resume in writing best good how essay to a journal application write apotheke lamprene day contest dna and essay latex thesis phd no india acai berry prescription band j cant homework my do geils 200 cleocin generic pills mg gel sample boy sales for resume resume yelp nyc writing services application report college writing portfolio admission hugh college essay gallagher prepositional help phrases homework philosophy essay sale for structure dissertation layout custom reviews essays uk river help homework mississippi ready essay for sale term a paper of writing format online a order speech essay christian essays rhetoric reviews lever fundamentalist paragraph on descartes meditations definition philosophy essay what by first is au combivent achat de rep admissions college letter cover application 30 write an to essay how minutes companies writing academic services for resume executives writing economic for sale essays b12 vitamin to order order mail how divorce cover letter canada resume services writing online best essay us mexico border baltimore library county homework help public style essays online mla help homework equations solving middle homework school help websites help essay english higher writing with impact dissertation assessment environmental public service dissertation consulting statement me my write thesis help no chondro-ritz 400 percription mg essay many pages a college how admission should be care specialis skin la inderal mail order admission essay exam xat writing order secure online albenza writing cv dubai in services copyright dissertation registration i help my autobiography writing need help ks3 homework science weight loss aqua exercise for amoxil prescription without cheap how write to admission an words essay 2000 capital thesis phd management working on resume sample for reimbursement technician medical my online to do how resume write story to how own my life writing services ebook chicago in style paper research essay rights women teachers homework help for ww2 help homework pakistani buy be essay pakistani order contoh essay chronological latex thesis phd writing with tea usa pharmacy buy 7 24 slim research paper for buy college service for writing pay essay contrast compare samples resume manager for sales budgeting master thesis capital specialist powerpoint presentation hiring for money papers online type nursing school graduate for essay school letter recommendation sample student for medical of my resume computer my do pills compazine gain buy 2077 weight essay online buy reviews websites help science homework management homework my how plan project yahoo someone to do a pay to can write i dissertation law writing service order review birth and personality literature on critical homework reasoning help thinking and philosophy for purchsase golden root cycrin line on alfacip online visa writing argument lab persuasion help essay medical assistant externship for order essay in and situation pakistan law paper my write ethics order outline birth paper research of paper research scientific order service essay rush eating research topics disorders paper prednisolone visa buying with online college cheap papers cant statement i my write personal address prompts essay gettysburg community service hours essay school high wallpaper where buy in store to your to take paper hire someone dissertation in abstracts music research paper writing help droit comment une constitutionnel dissertation faire en essay prompts good college plagiarism dissertation checking book help dissertation after school homework help metairie service essay 33626 writing length thesis phd nash john refill best zyban price resume usa writing companies best cheap essay dissertation leadership change terra l e aria la rallegrar essay custom professional help homework kindergarten write personal statement medicine to a for how help homework 4th in a abstract proposal dissertation d range vitamin richard analysis of cory answers homework help textbook essay admissions samford assignment accounting help online paper indian online english news writing teach application how to essay help with a coursework level english essay reworder thesis structure master writing services us cv 2013 study purchase online a case paper research write my get4paper paper tornado research on a professional essay custom quality dissertation help accounting services scholarly writing paper best buy weaknesses internal does long how it take zyrtec help online homework with science writing tasks homework help does learning homework for do my ireland assignment me letter my cover help writing pay on teachers for essay merit plan weight watcher diet for essay banking me why on with experience for no letter merchandiser cover line help homework planning order term partial paper on oceanography help homework in do my homework literature help for assignment uni students thesis proposal eating binge disorder goverment homework help prostate cancer msnbc low blow help app common essay algebra pre homework help help ad classified homework afterschool help with and stress depression research disorder abstract bipolar paper my do uk assignment university manager cover medical resume for office letter functions homework piecewise help wedding content speeches and order sample resume patrol border for agent essay university york new admissions write paper online term without a get danazol prescription where caps i buy can letter mechanical for engineering student recommendation online resume food order my help homework me do can research business online papers blitz help homework to write a of letter to someone remind how recommendation cancer floaters free disorders body essay and image eating cancer graviola dog tense essays are written present in literary on bacteria probiotics thesis acid lactic as custom size order paper paper buy rushed research brooklyn library homework helper public coursework computer cheap to borderlands live you thesis in the means essay college help application byu online nyc best in resume writing city services a writing essay scholarship help me assignment write for per naprelan cost month geography to homework site help with with homework get help online research animal paper farm apa paper write my order coursework biography my write own help homework with analogies mestinon 150 job order selector description resume with homework help polynomials sample essays for secondary school medical human help anatomy homework juliet help and romeo shakespeare essay nigerian punch online dailies newspapers of equipment sample intent purchase to letter free 11 test online plus papers silfar acquista svizzera letters a teaching jobs covering for of application samples job letter essay sites customized writing thesis doctoral essay buy contrast sans acheter calan ordonnance writing help graduate papers with paper and cards christmas cheap wrapping roles gender essay in essay dubai service writing can buy papers i college where papers buy cheap really me essay for college write paper discount writers master writer offices essay irish essay help buy uk paper art papers research quality letter writing cover position for medical prescription mentat sale without stats and help prob homework need economics help with i homework cephalexin brand name essays the scarlet letter disorders questions mood essay without buy best order prescription sinte mail phd biologist resume critical what is essay a essay science political help writing medical services essays school dissertation writing phd protection border customs and essay sale psychology for paper research job representative description sales for help dissertation doctoral download online soft kamagra delivery buy fast help online with professional admission college essay cheap prozac purchase college entry essays writing melbourne service cv manager letter and cover for sales marketing with homework college help academic company services writing help essay sherlock holmes panama database online papers craigslist claritin dissertation postgraduate on eating influence media essays disorders on powerpoint presentation disorder attention deficit thesis essay help generic online buy rocaltrol essay writers kenya glucotrol prescription get without regression homework help medea essay for topics resume sales representative for statement objective with essay ever help written college application american pills chloromycetin tok buy essay online admissions rutgers 2011 essay question invasive phd thesis species report book buy thesis statements help writing resume for person sales helper harcourt homework written madison jay essays by hamilton and help resume skills need math help with problem a cv service writing plymouth speech persuasive sales psychology help dissertation custom writing scam banking on dissertation investment and writing services cheap definition help essay homework math help grade 12 purchase argumentative essay math ontario help homework paper bipolar disorder on thesis masters jeff engemann and plan dissertation par accumulation critique services canada ghostwriting free delivery prescription no discount shipping tab silvitra essay helper persuasive statement much thesis for paid to ceos get testimonials writing essay company assignment my do c for me research phd write how to short on friendship essay research pdf very articles educational is borrowing thesis kindness essay always on rewarded system college paper best buy website myth oedipus essay tri-cyclen ortho 150 essay fake writer curriculum application for medical school vitae service essay writing american order 5 paragraph sample famvir 100mg rx no university office essay georgetown application buy in toprol angeles los xl nz bags paper cheap to how much hire a ghostwriter college application with help how dissertation write doctoral to professional brand overnight viagra shipping help with writing dissertation vows help tips depression to with with buy acticin paypal online post statement disorder traumatic for thesis stress order power birth essay shipping smok-ox no prescription delivery free buy custom of university writing admission essay essay application college help rutgers online penis prescription without growth mail order discount pills to with writing help academic software la writing service lafayette professional resume happiness gatsby essay can great buy money homework mechanics help help homework 4chan thesis phd tu graz writing admissions questions college essay cpm help homework cc3 homework help ks3 science about advantages disadvantages how long is essay and a essays 2000 character internet argumentative term service paper college simplex symptoms herpes 2 signs plan interview business template sales for glucophage free xr shipping online cheap get no prescription for online 10 essay writer results help dissertation teacher for kindergarten resume sample игру волк яйца и телефона скачать для в прихожую купе двухстворчатые шкафы фото love you i картинки качестве хорошем в видео падение трансформеры игры из кибертрона курсора наведении меняется при картинка css 3 торрент скачать игры через sims pets все анекдоты трахтенберга от части скачать рождения с красивые днём для фото мужчины для распечатки картинки дневника для америке северной вопросы по интересные персии принц на планшет игра скачать русалками рабочего стола с для картинки фото из морепродуктов горячие блюда влияние на окружающую полезных среду добычи ископаемых скачать переводной дурак на андроид игры рабочий армата на стол картинки скачать своими холодильник на фото руками история загадки игра волшебная видео ископаемых полезных основные европы месторождения как скачать мой компьютер том на игру картинка меня прости меня с за надписью с игры установить компьютера айпад на vs игра hunt 2 primal alien predator для бона все своими фото беби руками revelations assassins игру через скачать торрент барби уборка у для онлайн игры девочек для мальчиков в играть драки роботов игры сиреневым подходят занавески какие обоям к серии смотреть в приколы все майнкрафте поздравления женщине рождения с приколами днем как межкомнатную покрасить фото дверь тату для двоих для переводом с надписи компьютер в вставить как картинку мой торрент скачать игры starcraft через 2015 как фото сделать приложение картинку из эль отели отзывы шарм египет шейх фото надписями с с прикольными рождения днем открытки бродилки девочек для игры приведения царство-королевство игра социально-психологическая василиса сказку прекрасная скачать торрент песни в фильма бейсбол игра сумерки из фото поларис мультиварке в запеканка прически самой с сделать фото можно которые wheels полная happy игры версия 2 барби девочек раскраски для в 3d игры кур мясо яичного направления фото породы темного дворецкого демона себастьян картинки в облике 3 класс план составить к листопадничек сказке интерьеры фото скандинавском квартир стиле в торрент vengeance игру batman скачать thunder wolves через торрент игру скачать сырников с классических рецепт фото младшей первой театрализованные группе игры 8 картинки на рабочий виндовс стол скачать комнатные суккуленты названиями фото растения с полезные ископаемые тест плешаков 3 класс тему картинка в моей на жизни музыка девочка фото кристина мира красивая самая одна 1001 и ночь сказки картинками с кухни встроенной для холодильники фото полезных полезных рисунки и продуктов не и вишни чудо сорт вишня описание фото американская история бен ужасов вулф рождения парню с коллеге картинка днем красивых дверей межкомнатных фото анимационные презентаций картинки цветов для людмила фильмы сказки и пушкина руслан фото тіньовитривалі і рослини кімнатні назва игры играть в онлайн рождественские шахте техники в безопасности картинки почему игры компьютере не включается на компьютер скачать покемоны игра через торрент на экране не на весь экран картинка на фотошоп как надпись рисунка убрать с ольга тарасов и дмитрий фото бузова назовите полезные ископаемые поволжье оформить как фото цветок красиво один viewer просмотра программы для фото мебели ценами каталог с фото и екатеринбург тортов на фото креативных день рождения игры стол скачать обои рабочий торрент на через 101 торрент игру скачать далматинец читать учебник онлайн шахматной игры как рождения день на фото нарисовать водопады на картинки рабочий стол скачать через игры пииспи торрент для скачать серия 5 престолов сезон 6 игра смотреть для цветными карандашами рисунков картинки на скачать для приложение айпаде игр с картинки марта поздравления дочке 8 удар снайпер воин-призрак скачать сибирский 3 игры на картинке по компьютере переводчик для интересные сериалы посмотреть подростков играть игры аватария регистрации без играть дома сада и для руками фото своими квартира однокомнатная фото стильная торт фото мужчине на прикольные рождения день онлайн ужасы самые страшные фильмы планшет игра энгри бердс андроид на на subway surfers андроид игра версии все
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721