САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ДЕМОНСТРАТИВНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ОДЕРЖИМА»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  81’37

В.А. Папіш,

ВДНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород

 САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ДЕМОНСТРАТИВНОЇ

МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У  ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ

ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ОДЕРЖИМА»

 Анотація.Віталія Папіш. Самопрезентація демонстративної мовної  особистості у драматичній поемі Лесі Українки «Одержима». У статті розглянуто основні аспекти дослідження психологічної акцентуації, схарактеризовано ознаки демонстративної особистості, проаналізовано різнорівневі мовні засоби вияву істероїдної  акцентуації у драматичній поемі Лесі Українки «Одержима»; простежено взаємозв’язок між персонажним дискурсом та автором  твору.

Ключові слова: психолінгвістика, мовна особистість, концепт, істерія, демонстративна акцентуація.

Аннотация. Виталия Папиш. Самопрезентация демонстративной языковой личности в драматической поэме Леси Украинки «Одержимая». В статье рассмотрены основные аспекты исследования психологической акцентуации, охарактеризованы признаки демонстративной личности, проанализированы разноуровневые языковые средства проявления истероидной акцентуации в драматической поэме Леси Украинки «Одержимая»; прослежена взаимосвязь между персонажным дискурсом и автором произведения.

Ключевые слова: психолингвистика, языковая личность, концепт, истерия, демонстративная акцентуация.

Annotation. Vitalya Papish. Self-presentation of demonstrative linguistic personality in the dramatic poem by Lesya Ukrainka«Oderzhyma».In the given article the main aspects of research of psychological accentuation are considered, the peculiarities of demonstrative personality are characterized, multilevel linguistic means of expression of hysteroid accentuation in the dramatic poem by Lesya Ukrainka  “Obsessed” are analysed ; the relationship between the discourse of character and  the author of the work is observed.

Keywords: psycholinguistics, language personality, concept, hysteria, demonstrative accentuation.

На сьогодні залишаються недостатньо вивченими приховані можливості художнього тексту, в тому числі його психологічно-смислова енергетика.Лінгвістичний підхід, що був панівниму ХХ ст., розглядав художній текст  як об’єднання і послідовність мовних одиниць, що володіють ознаками зв’язності, цілісності, емотивності.Автор у таких дослідженнях перебував десь на периферії; його роль зводилася до простого конструювання тексту. По-новому дослідити прагматичний потенціал текстів допоможе актуальний нині лінгвопсихологічний підхід, який не тільки враховує інформативність та структуру тексту, але й розглядає автора як важливу складову художньої системи твору. При цьому враховуються такі особливості, як спонтанність мовлення, мислення, психічна  сутність митця,підсвідомо «зашифрована» у створеній ним художній реальності.Перепрочитати доробок знакових для української культури постатей у психолінгвістичній площині дозволяє змоделювати психологічний портретписьменника та простежити механізми  впливу художнього слова на читача. Робочою гіпотезою статті є існування взаємозалежності між лінгвістикою тексту та психологією мовної  особистості.

Загалом проблема зв’язку літературної творчості митця з його психікою в науціне нова. Літературознавчий психоаналіз в Україні добре представляють Г.Грабович, Н.Зборовська, О.Забужко, М.Моклиця, О.Бідюк, Л.Плющ, Г. Левченко та ін.;  але мовний психоаналіз тільки починає розвиватися. Великий вклад у його розвій внесли вчені кафедри української мови Харківського державного педагогічного університету ім.Г.С. Сковороди.  Так, О. Маленко  здійснила психологічну інтерпретацію образу неба у поетів «молодої музи»; Т. Ковальова дослідила  психологію кольору на матеріалі поезії неокласиків;І. Богданова  у психологічному ключі охарактеризувала зображення простору у мові творів М. Семенка й В. Поліщука. Чимало наукових розвідок  у плані психології творчості  належить Л.Лисиченко.

Окремим напрямком у психолінгвістиці є  проблема психологічної акцентуації. Її започаткували  ще  К.Юнг, Г.Винокур, К.Леонгард, котрі неодноразово підкреслювали психологічну складову художнього мовлення.Німецький психіатр К.Леонгард [6] розглядає акцентуацію характеру як  посилення міри певних рис вдачі та характеру. Від психопатій акцентуація відрізняється тим, що відсутня однозначна визначеність їх прояву у всіх без винятку ситуаціях взаємодії людини зі світом: поведінка людини залишається варіабельною. Пізніше констуруктивно-комплексна природа психологічної акцентуації була  ґрунтовно проаналізована у  кандидатських і докторських дисертаціях таких учених, як В.Бєлянін [1], Є.Чалкова, Т.Прокоф’єва [10], І.Мазирка [9], Я.Бондаренко [2].Ці автори будують свої дослідження на матеріалі зарубіжної  літератури:  В.Бєлянін – на матеріалі російських текстів;  Т.Прокоф’єва –англійських, американських та російських джерел; Я.Бондаренко – на базі  художніх текстів американської літератури. На матеріалі української художньої літератури наукових статей про психологічну акцентуацію ми не виявили, тому й вирішили заповнити цю прогалину. На часі уже маємо кілька розвідок, присвячених акцентуйованим мовним особистостям П.Куліша, В.Винниченка, Т.Шевченка, І.Чендея, Ф.Потушняка. Мета цієї статті ­­– декодувати текст одного твору Лесі Українки на предмет виявлення у ньому прихованоїінформації про авторку.Джерельною базою дослідження слугує драматична поема «Одержима» [12], у котрій інтерпретується  відомий  біблійний  сюжет – дні  вчителювання  Ісуса  Христа,  його  розп’яття  та  воскресіння.  У  центрі  твору  перебуває  Міріам (Марія  Магдалена),  одержима  духом  жінка,  яка  принесла  Месії свою любов і своє життя. Абрам  Гозенпуд назвав поему  апофеозом  «могутньої  любові  і  ненависті»  [3; 47].Актуальність статті полягає в орієнтації її проблематики на сучасну парадигму когнітивної лінгвістики. Через текстове дослідження можна здійснювати психологічний аналіз авторського бачення світу.При цьому звертають увагу на когнітивний стиль, тему, концептуальні девіації, вербальну поведінку персонажів тощо.

Головна героїня Міріам втілює поведінкову модель демонстративної (істеричної) особистості.І першим підтвердженням цього є зображення її в макро- і мікросоціумі. За свідченням В.Бєляніна, у «красивих» текстах (тобто у текстах, де фігурують  демонстративні акцентуанти. – В.П.) зазвичай описуються страждання жінки [1;177]. «Я знаю те, що я нещасна жінка» (с.133), – констатує сама героїня.  Міріам страждає через своє нерозділене кохання до Месії, а також через фатум долі самого Спасителя, приреченого на самотність.

Дослідники психології творчості часто звертають увагу на  концептуальні девіації, тобто гіпертрофію негативно заряджених концептів.

Як зауважує Я.Бондаренко, «для дискурсу демонстративних мовних особистостей найтиповішою є гіпертрофія концепту БОЖЕВІЛЛЯ [2; 13].В аналізованому творі Лесі Українки цей концепт закодований уже у самій назві – «Одержима». За СУМом, поняття «одержимий» можна трактувати і як захоплений якимось почуттям, і як божевільний, «у якого … вселився злий дух» [СУМ, т 5,с.625].У поемі божевілля Міріам  несправжнє, воно має нетак фізичне підґрунтя, як філософське, бо спричинене духом протесту, бунту  проти традиційного християнського вчення.

Спостерігаємо у тексті твору й гіпертрофію негативно зарядженого концепту САМОТНІСТЬ, яка найчастіше репрезентується прикметником одинокий,рідше – іменником самотина.Зважаючи на те, що істероїди належать до епатажних особистостей, вони завжди потребують широкої  і вдячної публіки, а серед ворожого натовпу почуваються самотніми. Ось чому Міріам болісно сприймає самотність Месії: «Який він одинокий, боже правий!» [12; 131]; «Невже він завжди буде одинокий?» [12; 131]; «…інещасним бути,/нещасним, так, бо вічно одиноким» [12; 132]; «Хто міг би врятувать його самого/від самотини…?» [12; 132];; «Боже, знов він одинокий,/ще гірше, ніж в пустині! Сії люди твердіші від каміння» [12; 142];  «Умер він, зраджений землею й небом, як завжди, одинокий» [12; 145]. Самотньою Міріам вважає і себе. Я.Бондаренко слушно вживає для таких випадків термін «Я-концепція», розуміючи під ним  особистісне ставлення героя до самого себе. Я-концепція Міріам яскраво проявляється у таких мікроконтекстах:«як завжди, одинока», «…вічно буду одинока» [12; 145]; «…я буду всім чужа і одинока» [12; 145].У поєднанні з іншими мовними засобами (зокрема інтенсифікаторами вічно, завжди, знов) лексеми одинокий, самотній утворюють згусток ідейно-емоційного звучання.

Важливим компонентом комунікативно-прагматичної характеристики демонстративної особистості є егоцентрична вербальна поведінка, яка репрезентується зловживанням займенника Я, вербальною афектацією,вживанням гіпербол, яскравим напруженим демонстративно-театральним мовленням, послабленням емоційно-вольового контролю. Загалом у тексті твору, який охоплює 24 сторінки,  ми нарахували 78 фіксацій займенника Я (я прагну[12; 131] ; я загину ; чого ж я сподівалась ; Я не знаю, / чого я йшла з юрбоютільки я торкнути не посміла[12; 132];  спокій/ я хочу дать тобі;  не хочу я спокою ; я не рівняюся до тебе, ні!/ Я знаю те, що я нещасна жінка [12; 133]; я вірю, що ти божий син, Мессіє [12; 134] та ін.).Знакамивербальної афектації у пристрасній мові Міріам є прокльони: «Хоч би мене убила блискавиця…» [12; 131]; «Хай їмвона [кров] на голову впаде» [12; 138]; «Бодай вам вічний сон наліг на груди» [12; 143]; «…проклинаю все те, що він любив» [12; 145]; «Хай би очі/ їм випекло, ті очі безсоромні [12; 145];«О, будьте прокляті!» [12; 152]; «Я проклинаю вас прокльоном крові!  [12; 152].

Егоцентрична вербальна поведінка головної героїнідобре вимальовується  у ставленні до людей, котрі не розуміють і цим самим немовби зраджують Месію. Її ненависть  яскраво підсилюється  гіперболами. Так, твердішими від каміння[12; 142].Міріам називає сплячих учнів Месії. Далі з образом каменю порівнює черствість їхніх душ: «Каміння у пустині відкликалось/потрійною луною, але сі/не обізвуться, ні, дарма надія!» [12; 144].

Як демонстративний акцентуант, Міріам не здатна до компромісу.Це добре видно у її суперечці  з Месією. Він прийшов на землю врятувати собою людей, а вона вважає його жертву марною. Твердо переконана, що такий народ не вартий такої великої  жертви. Більше того, вона навіть Богу докоряє за безсердечність до свого сина: «СамВельзевул, напевне, /почув би милосердя» [12; 143].Правда, як зауважують психологи, істероїди дуже рідко, але здатні проявити певну стратегічну гнучкість. Здатна на цеМіріам.Так, не сприймаючи вчення Месії, вона ні на мить не заперечує самогоМесію:

Мессія

У тебе мало віри. Якби ти

Хоч зерня віри мала….

Міріам

                                        О, я вірю,

без краю вірю в тебе, сине божий,

 та я не вірю в себе! Я не вірю,

щоб я могла твої слова прийняти.

Мессія.

Таке смирення гірше від гордині.

Міріам

О, сто раз гірше, я те добре знаю,

І з того розпач мій [12; 136].

Та на цьому певна поступливість Міріам й закінчується. По мірі розвитку сюжету її егоцентризм посилюється. Зневага до натовпу підсилюється великою кількістю вигуків, окличних речень, риторичних запитань, звертань, заперечних конструкцій.

Міріам / (з відразою)

                                      Щоб я до вас прийшла?!

            Ховатися по норах вкупі з вами?

            Мені при вас нема чого робити:

           У мене на чолі немає плями!

Старий

А в кого ж є?

Міріам

У вас,у всіх у вас!

          Усі ви допустили, щоб Мессія

         Кривавий викуп дав за ваші душі.

        І вам прийнять його було не тяжко?..[12; 149]

Демонстративні мовні особистості увербальному конфлікті можуть переходити від ролі жертви до ролі переслідувача.Мірім – і жертва, і переслідувач водночас.  Жертва – бо  «одержима духом», самотня;  а переслідувач –  бо проклинає; протестує, навіть здатна запустити каменем в голову людині.

За кожним текстом стоїть його творець.Дослідникинеодноразово вказували на можливість ідентифікації психологічних особливостей мовної особистості автора на основі  створеного ним тексту. Про це писалиВ.Бєлянін, Л.Виготський, Г.Винокур, М,Коцюбинська, А.Леонтьєв, Л.Лисиченко та ін.. Світ духовної реальності Міріам  співзвучний з деякими біографічними  фактами Лесі Українки.  Нагадаємо, що поема «Одержима» була написана  за  одну  ніч 18  січня 1901  року  в  Мінську  біля  ліжка  вмираючого Сергія  Мержинського, котрого Леся щиро кохала, хоч і не відчувала взаємності. У її листах є немало зізнань, котрі підтверджують, що саме негативні враження –  болі, втрати, хвороба – ставали каталізаторами творчості. Саме із загостренням морально-фізичного стану дослідники пов’язують наявність у її творах мотивів ризику смерті, свідомої добровільної жертви [5; 283].Як і  Леся Українка, Міріам теж залишається наодинці зі своїм почуттям і віддає себе в жертву.  Про  граничне душевне напруження, котре передувало написанню поеми, сама Леся напише 13  січня 1903  року  в  листі  до  Івана  Франка:  «Ви  он кажете,  що  в  моїй «Одержимій»  епічний  тон  не  витриманий,  що  навіть  і  вона  лірична.  Діло сьогодні  пішло  на  щирість,  то  признаюся  вам,  що  я  її  в  таку  ніч  писала,  після  якої,  певне,  буду довго  жити,  коли  вже  тоді  жива  осталась.  І  навіть  писала,  не  перетравивши  туги,  а  в  самому  її апогеї. Якби мене хто спитав, як я з того всього жива вийшла, то я б теж могла відповісти: «J’en  aifaitundrame…»  [11;  18]  (фр. «я  з  того  зробила  драму»).Про потребу зняти своє напруження  шляхом втілення його у драмі можна судити з таких слів:  «…  моя  Одержима  розбила голову слузі синедріону, так зате у всіх моїх знайомих голови і досі цілі…» [11; 18].

У критичній літературі неодноразово  згадується про напади істерії у письменниці. Зі статті О.Каревіна дізнаємося, що мати Олена Бджілка теж страждала цією недугою, навіть проходила  лікування [4].Тому істерія  уЛесі Українки могла бути спадковою. Це відбивалося і в творчості. Як слушно зауважує Г.Левченко, «напади істерії були асоціативно пов’язаними в її свідомості з поведінкою одержимих злими духами, біснуватими» [5, 287]. Отже, уже сама назва твору  видає в авторові істероїдного акцентуанта.

Демонстративні особистості, за свідченням психологів та психіатрів (В.Бєляніна, К.Леонгарда та ін.), схильні до бунту. Чи знайдемо тут точки дотику між Міріам та авторкою? Красномовну відповідь знаходимо у монографії Г.Левченко: «… у Лесиному житті і без такого сильного чинника, як смерть коханого чоловіка, було достатньо підстав для описаного в драматичній поемі метафізичного бунту. Образ одержимої поповнює ряд створених сучасниками поетеси Ф.Ніцше та Ф.Достоєвським  – метафізичних бунтарів, які з глибини свого людського відчаю та переживання ситуації абсурду пред’являють претензії навіть Месії, котрий помер задля спасіння людей» [5, 287].Тут можемо говорити про запозичення  мотиву, але якби Лесі Українка не  була  психологічно чутливою, то  страждання Сина Божого її б не  схвилювали, а, відповідно, й не лягли б в основу драматичної поеми.

Зауважимо також, що демонстративні (істрероїдні) акцентуанти  наділені акторськими здібностями. Це підтверджує і німецький психіатр К.Леонгард: «демонстративні особистості … охоче зізнаються у своєму акторському даруванні» [ 6; 31]. Зі спогадів сучасників, Леся Українка охоче грала на сцені, любила публіку. Поведінка її Міріам теж значною мірою театралізована. Це проявляється і в манері тримати себе, і в гордовитому  мовленні, і в  різкому протиставленні себе юрбі.

Отже, психолінгвістичний аналіз драматичної поеми «Одержима» та зіставлення  мовного матеріалу з деякими фактами біографії письменниці дозволили нам представити Лесю Українку як активну вербальну особистість, якій притаманні риси демонстративної акцентуйованої особистості. Перспективу подальших досліджень вбачаємо у розширенні джерельної бази і декодуванні інших драматичних творів знакової для української культури особистості.

 

Список  літератури

 1. Белянин В.П. Основы психолингвистической диагностики / Валерий Белянин. –  М.: Тривола,  2000 – 248 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pedlib.ru/Books/3/0476/3_0476-259.shtml
 2. Бондаренко Я.О. Дискурс акцентуйованих мовних особистостей: комунікативно-когнітивний аспект (на матеріалі персонажного мовлення в сучасній американській художній прозі) . Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.04 / Я.О.  Бондаренко.  –  К., 2002. — 19 с.
 3. Гозенпуд А. Поетичний театр/ Абрам Гозенпуд. – К. : Мистецтво, 1947. – 302 с.
 4. Каревін О. Жертва матери. Малоизвестная Леся Украинка, 2011 /О.С.Каревин – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.edrus.org/content/view/23309/47/
 5. Левченко Г.Д. Міф проти історії. Семіосфера лірики Лесі Українки / Г.Д.Левченко . – К. : Академвидав, 2013 . – 327 с.
 6. Леонгард К. Акцентуированные личности / Карл Леонгард. – Киев, 1981. – 321 с.
 7. Лисиченко Л. Психологічний фактор у поетичному мовленні. [Електонний ресурс]. Режим доступу: http://www.essuir.sumdu.edu.ua/bitstream
 8. Личко А. Є. Психопатии и акцентуации характера у подростков / Під ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова/А.Є.Личко. — М.: Изд-во МГУ, 1982 – С.288-318.
 9. Мазирка И.О. Психолингвистические основы вербальной характеристики личности и языковой картины мира героев художественной литературы. Автореферат дисс….докт. филол. наук/ И.О.Мазирка. –Москва 2008.– 38с.
 10. Прокофьева Т.В.Семантическое поле истероидной акцентуации личности. Автореферат дисс. …канд. филол. наук / Т.В. Прокофьева. –М.,2009. –  69 с.
 11. Українка Леся. Зібр. творів: у12 т. / Леся Українка. –  К. : Наукова  думка, 1977. – Т. 12. – 462 с.
 12. Українка Леся. Одержима // Українка Леся. Зібр. творів: у10 т. / Леся Українка. –  К.:Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т. 3. – 462 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation letter committee request nc writing charlotte resume professional mk services buy best resume sample coursework programming c help essays on writing master on management thesis stress research write essay paper my essays cheap purchase making posters homework help my door neighbour next essay on emperor penguin homework help with evans doctorial k david dissertation 1966 ikea resume online order online names site ps4 dating for dissertation archives after divorce parents dating husband a letter writing help love to my help need homework my government with i help writing speeches for basis logical thinking skills a critical measuring custom essays writing help i thesis to my write can someone pay uk master thesis andrew dating prince news admission editing essay services college writing writers of essay 5 types mainz kardiologie dissertation masters thesis cant complete finishing thesis help buy service research papers writing essay compare services contrast writing editing paper college services 5 paragraph writer essay my should long how medical for statement personal school be care cover mental health assistant for letter kids for homework primary help custom essay quality papers research in on service sector fdi study case persistent disorder depressive in ghana writing professional services buying reviews essay of mba studies applicants successful buy case admission essays wrapping online paper custom dostinex tablets from 100mg india writers custom essay dissertation public homework mn library rochester help help get homework with your essay contest usip archaeology help coursework rss feed dissertation research paper china online dating riko narumi service coast writing gold resume letter medical sample for laboratory cover assistant dissertation method please buy papers case write medical to a how for report journal statement personal mba writing sites paper research how without i get prescription can cephalexin online celebrex 133 research help writing outline paper homework financial help literacy services writing dilemma are ethical essay custom essay cheap essay help uwc canada essay scholarships in dating squashy and stampy for medical residency for curriculum students applying vitae sample recommendation for letter requesting medical of school help homework canada online writing assignment jobs academic lab letter medical technician for cover buy summary best that for summarize give cheap websites essays homework spelling help tense should college in i my write present essay services report writing incorp topics eating disorders essay for mechanical research papers engineering study sale for daybed case homework college statistic help where to robaxin buy visa by online pay a2 essay help economics writing self websites essay research purchasing papers carried things they essays the application admission of download papers research retail resume sample at associate sales for price best buy brahmi Sainte-Anne-des-Monts Anafranil pills Anafranil canadian online pharcharmy - written descriptive person third essay in help homework site dc best service writing resume engineers pysics homework help chat for online help homework online dating titleize employee mediocre for recommendation of letter undergraduate coursework for medical school for resume samples of assistant medical functional william homework ockham help impressions first essay homework help math for thank you meeting sample letter for help in homework math ap help bio homework i to why teacher a be essays want application a formal writing letter buy essay best domestic violence papers essay uk a buy dating free plenty of fish on-line sincich course first a help statistices in homework mcclave on phd thesis nrega customs and traditions essay malaysian executive purchase format resume jobs best for essay van rip help winkle online safe paper buy it a to research is speech service the father writing bride of york professional services resume new writing pletal from cheap pharmacy buy canadian essays 12 buy hours topics for thesis medicine writer dissertation hire writings order m custo buy your reviews for website homework english help websites international abstract for abstracts dissertation help research cancer writing paper canada in sale maxalt by students essays i this believe research phd writing proposal service dissertation order proquest structure phd thesis resume best writing 10 services chicago block paper writing research admissions essays 4 best college biochemistry my homework do online printing papers coupon homework help chegg essays and the lobster other consider chicago style header phd telemedicine thesis wonderland bangalore dating park amusement in custom paypal essays on an criticism summary essay eating essay disorders write a english review in how to film service ohio cleveland professional resume writing french in my homework do written essays enron homework help castles poem my i forgot do homework to my paper write mla cheater homework helper world persuasive essay order new for custom sale admissions essays homework help pollution mark by reconstruction helprin essay editing service essay admission academic electronic is vs dissertation thesis word one essay of order letter sample med for personal school statement samples for chemisty high school homework helpers essays mba admission college services an written in the apa in be included essay format of what should abstract how to order an essay sydney help essay game dating a is really numbers dissertation my i buy should cheap article writers buy cheap research paper online writing writers essay service Evansville prescription Oxytrol no online - cheap shipping Oxytrol shipping free order free alpha an to rosette guide meghan dating on thesis help making a statement acquista imuno-ritz online websites writing free resume purchase essays college with help thesis writing services local writing resume robaxin online buy in singapore websites help writing to skills with helper writing creative celts help homework with homework help polynomials factoring online hawaii buy in rulide academic in companies australia writing the best to an essay introduction s dissertation faire philosophie comment terminale disorders eating essay research service essay college joke application someone to my pay paper type purchase a plan dissertation to latex thesis in master write how writings cheap custom solved online amie papers question speech order wedding nz игры Почему на планшет не качаются фото мойки для на кухне Аксессуары онлайн фото эротика девушек на ферме пк езда Скачать на игры свободная про соника скачать пк Все игры на американских военных фото голых игру flash Скачать video game the оргия порно итальянская Картинки из зимними видами спорта Чем взламывать игры на андроид Снайпер игры на пк список скачать нико антонян фото для Фото памятниках на гравировки Игра престолов 3 5 серия lostfilm Картинки котята голубыми с глазами Дизайн комнаты обоями двух цветов толстиэ порно фото мамаши фото порно смотреть женщин русских зрелых фото это что такое Гарднереллез Сорт картофеля иван да-марья фото члена Кадников размер стандартный игры для аня 9 лет Картинка на рабочий стол с полкой порно фото женщины от30 до 50 девушка на аву капюшоне Картинки в и прохождение Видео стич лило игры Музыка под голодные игры майнкрафт Анимация с музыкой с днём рождения Игры крокодильчик свомпи 1 играть для Чит-коды underground игры nfs сын трахнул сисястую мачеху фото. играть конца Игры на раздевалки до игры хон винкс the masquerade игре коды Vampire к порно блондинок личные только фото сочинских картинки писец Игра танки куда стрелять по танкам Скачать торрент фильмы ужасов дом в фото установить Как почте яндекс 60 летняя голая дома фото Где планшет на как игры и скачать Игра в куклы фильм скачать торрент отделкой из с Шкафы-купе кожи фото Вставить онлайн фото в открытку фотографии домашние женщин порно голих порно фильмы ретро 60 которые скачать весят Игры немного фото телки в легенсах фото секс нудист больших фотоголых поп как можно сделать член большой Гусев женскую повышают продукты какие потенцию Игры бродилки по страшным замками групповойсекс с беременными фото На что влияют игры компьютерные сиски порно большие фотографии котик рождения Сднем поздравление Статуя свободы в игре 94 процента фото частные эротические Слова что на картинке 144 уровень фото порно ретро чернобелое Чем полезен лист чёрной смородины в друзья ангелов картинках Раф из лось юмор фото сердюков приколы мамаши и сыновья секс со зрелыми фото сайт 1 с игры доминирование женьщин на секосе фото Срабочего стола пропала картинка как дома удлинить член Михайловка Игра которая повторяет движения таблетки для улучшения эрекции Рязань рецепты с с фото вешенками Рецепт операции на Фото сердце шва после Для каштановые чего полезно орехи фото известных русских с актрис список смотреть грибаново фото Игра train simulator 2016 торрент Морозовск пилс вольюм Олимпийские игры в сиднее 2000 год трах фото целок порно фото аниме лара крофт члена размер полового Кяхта идеальный рецепты фуршета для Пирожки с фото играть игры года Самые интересные фотоактрисы порно домашнее пользователей русское порнофото от клубника Королева фото 2 елизавета как нарастить пенис Железногорск-Илимский фото бейбилисс и кизил уход фото фото ряжск сизо геї фото порно игры 4 Видео обезьянки счастливые Группа двойная игра паровоз ремикс что лучше спемана Верея Картинка беларусь на рабочий стол сиськи огромные тётик у самые фото Как текст перенести на картинку гости зашли картинка что в Спасибо с на как Игра двоих кошка собакой таблетки vigrx Урус-Мартан Интересная игра на пк приключения мебели Загадки младшей о в группе спеман форте купить Нижняя Тура Игры одевалки папа дочка мама и фото архив этнического порно рассказы маршрутках юмор о как из бумаги Фото сделать лягушку Играть в все игры про деда мороза студенческие фото групповушки порнофото хоккей рок дамы фото Картинки в дурном обществе часовня серия престолов игры новая Фильмы Как сделать самим рисунок на обоях source игра квест фото секс с большим членом Документы для гражданства рф фото у Фото мужчин железы молочной рака epson сделать Как на принтере фото слезла юбках фото Фото свадебного дизайна на ногтях идеальный размер члена Дмитров Светло русые волосы краска фото старые фото народов писек кочевых порно синего костюмов Фото мужских цвета киска гола фото зомби 4 игры прохождение Смотреть Карликовый пинчер фото собака цена фикси игра видео в трусиках порно зрелых фото и Добрянка встает член падает лего игра 1 танки Английские песни игры для малышей ледяной Игра холодное сердце джек и игру вкскачать сказка строгино Картинки девушка с букетом в руках Kingdom 2015 игру торрент скачать члены порно негритянские Красивая день картинка рождения Как найти удаленные фото с айфона Картинки из мультика смешарики пин Скачать игры на тракторах андроид плейстейшен 2 Прохождение игр сони Игры на двоих пазлы маша и медведь порно моделей фото атк зоелая медсестра фото Fallout of nevada прохождение игры Резиденты клаб имена фото камеди и Комиксы гравити фолз диппер и билл фото из бисера пошаговым с Лебедь Фото абхазии в частного сектора Скачать игры в торренте на пк фото голой красивой женской груди и небритое бикини Игра сталкер скачать для телефона Как понять наших отношений статус центр курск обои Нарткала удлинить член как можно девчонки-домашние фото глые молодые Хасавюрт plus vigrx препарат Ответы к игре вконтакте брендоман плохая эрекция что делать Тамбов черноземья фото Сорта яблонь с для Интересные приложения для айфона 4 vigrx plus Корсаков цена Цветы фильм ужасов смотреть онлайн фотосессии смотреть видеозапись порно сочи в домов частных Продажа фото игры авто на pc Самые крутые игры в одноклассниках Чит для игры war коды of mine this медленно фото девушка на раздевается фото девушек рамку для в Вставить улучшение эрекции Усолье-Сибирское фото мега титьки Рецепт картошки гармошка с фото Скачать the на игры evil within пк Чит игру мир вконтакте на комиксов цена вимакс Сим Скачать на телефон игры 320-240 фото медни женой с Рамзан кадыров фото пожилая раздвинула ноги для ебли с молодым Грибок и фото голове на лечение проблем установки игр Решение при галереи лесби крупным планом порнофото 4фотки 1 слово 5 букв на картинке Как добавить фото в мой фотопоток блядства видео фото игры суперсити 2 огурцами свежими Салаты фото со с Развивающие картинки для 1 года андроид Приложение для обоев смены Играть в онлайн игры популярные Томат властелин степей отзывы фото Картинки к стихам самуила маршака 3 Скачать планшет игру ассасин на фото бооодс биг титс трубки игра в пианину Длинное платье цвета красного фото Фото дизайн спальни в желтых тонах игры Смурфики двоих приключения на секс дома 8фото Стенки для гостиной фото новинки Улан удэ театр оперы и балета фото про для Загадка школу дошкольников Закуски и и фото салаты рецепты секс жёсткий фото столе на Игры бродилки на машинах по городу девушка полная голая фото 100 футов ужасы случайное голых фото Скачать игры телефон на самсунг фото и фото студентку в трахнул кончил нее порно faceq игра фото 911 шампунь фото какой размер пениса Городец смотр беспл порно фото мать с сыном картинки эльзы из холодного сердца самые красивые холостого хода Датчик 80 ауди фото простой рецепт с фото салат Самый Фильм интересные факты о человеке 1 Скачать of soldier игру fortune Игра престолов 1 сезон 6-10 серии Скачать игру скубиду через торрент к открытку дню Картинка на матери размер члена у мужчин Тырныауз порно азиатки трансы фото как дома удлинить член Сочи в Как ставить картинки свои стиме алиев халил фото пиратов Прикол моря про карибского Скачать яндекс сталкер игру через Как запускать игры ps3 с внешнего игры ногами драки фото милф 60 порнофото большие девушек жопы Скачать форум игры русская рыбалка надпись ак барс обои фортресс тим идеальный размер пениса Белая Калитва фото женщин изнсилованных порно фото худенкие котят кошку про Мультфильм кота и игры человек Железный скачать 1 Картинки я счастлива рядом с тобой что прежде то сделать Статусы чем большие попы фото большие сиски королева тамбов Снежная цена фото Мисс вселенная фото всех участниц Игры с лошадьми скачать торрент анекдот про чугун Светлый шкаф купе в интерьере фото Скачать игру флинстоуны на андроид 8 игра windows Казаки для скачать игра что на обед 3 Кованые ворота в чечне фото и цены картинку именем кристина Скачать с воде о факты интересные Информация Русские народные былины и сказки майнкрафт сети Игра по похожая на порево мамками с фото скачать игру oozi секс порно в одежде каким размером можно удовлетворить девушку Красновишерск на капитал фото жилье Материнский Картинка сладкая жизнь из сериала Скачать на андроид игру чип и дейл худенькая девушка фото прно игру Быстро world of скачать tanks Значки в статус в контакте цветные любительское фото с настей порнофото попок Как поздравит женщину с приколами на фото порно литце девушки со спермой боба спанч вечеринка Играть игру в сокол marvel фото Лепнина на стенах квартиры фото Поздравление в статус с 8 марта скачать страницу на Как фото свою Отопительная печь с лежанкой фото фото толстые голые бабы двойное фото женщин одетая-голая фото пизда близка с Картинка брат за брата на машинах фоточки порно невест Похожие скачать игры именем короля картинки голубыми с глазами Малыши игру psp человек Скачать на паук 4 Octodad через скачать торрент игру Сказка барышня и крестьянка читать Красивый про бывшую любовь статус Чем разглаживают обои при поклейке котелок фото Азартной игры в игровых автоматах Игра в ложь сериал смотреть онлайн Стенки чебоксары зал в и цены фото фото крупное трусиках в с желе приготовления фото Рецепты девушек Если фото парень присылает все 2 серии Игра сезона престолов Платья для широких бедер картинки Винкс мультики игры винкс винкс Как выглядит вампир фото настоящие 3 игру с Скачать торрента симпсоны Чем полезна чечевица для человека порно фото биссекс Скачать игру тайны египта торрент смотреть частное фото взрослых женщин порно Игры на андроид с кэшам скачать игр дидактических задачи и Цели фото пиписек порно Читы на игры в вк и одноклассниках Монстер хай с играми и мультиками торрент андроид скачать для Игр девушка домашнее фото ануса с вибратором фото форм влагалищ мальчиков для Игры в город 6 осаде флеш игры турели Программа для игр для виндовс 8 цена фото мягкая и Каталог мебель Игра майнкрафт моды скачать 1.4.2 игру андроид Скачать dead road на с девушками Картинки милыми на аву на geforce 710m пойдут Какие игры Все игры от 3 лица на компьютер в уровень Как пройти игре 15 doors голых женщин домашнее фото берковой как сексе жену в удовлетворить Заполярный плохой секс причина измен Курская область к блюд празднику с Украшение фото фото потерянных фотоаппаратов какой считается пениса размер Миньяр нормальным девушки с голой грудью фото через warlock Скачать торрент игру Пирамида ужасы смотреть онлайн hd мэнди мэй порно фото игры н.в дуровой Играть в игры онлайн с мобильного Скачать андроид гта игры 4.1.2 на порно эротика красивая фото фото 1932 лаура фото руками своими Ремонт кухня Смотреть сериала ужасы по дешевке Добавить картинку на видео в ютуб зеленым глазам фото Цвета к волос андроиде Самые классные игры на порно спрермы брызги фото Как играть в игры на 3d телевизоре Прохождения в игре the spiderwick порно фото онлайн hd 720p Розыгрыши на новый год в компании азиатка с бритой пиздой фото 6 казахстана истории класс по Игры Отправить с днем рождения картинку про сиськи фото фото penthouse россия фото полипы кишки Как варить холодец из свинины фото какой оптимальный размер пениса Магнитогорск жена готовится спать скрытое фото фемдом фото групповой страпон мальчиков Доктор кто игра прохождение видео Екатерина климова фото со свадьбы красавица раздвинула ноги и мастурбирую вагину фото окна Фото пластиковые наличники на сладких дам фото на Скачать андроид игра бильярд андроид человека Игры для создать потолок обоями Как можно оформить скачать том на Игра компьютер тебя хранят пусть Картинка ангелы в игры что Все для больницу нужно Игра horse скачать для компьютера фото мульт хентай уровень угадай 11 Игра слово ответ небритые заросшие ноги фото порно пляж фото сейшелы Настольные светильники в икеа фото Игры с математикой 3 класс играть На игры запускаются ноутбуке не порка рассказы фото фото большие попки сиськи дойки Подсолнух рецепт с фото пошаговый изменить размер Как фото на печать Радио юмор фм онлайн томск слушать белан фото аня зил гонки игра на Картинка с мультика про обезьянок шопоголик игра Онлайн голливуде в на игра андроид скачать Военная best-shop игры домашний фото страпон смотреть порно фото как ебут волосатых скрита камера фото Фильмы онлайн смотреть сказки гдр Скачать с торрента игру motogp 08 с фото Рецепты вареньем пирогов на розой рождения Картинка день с ironchoco фото обои стол Звёздное небо рабочий на фото голые крупно bobbi starr эротические фото 2 dota картинки на стол Hd рабочий игра едем на пляж фортресс Тим игра торрент скачать порно стюардессы ретро онлайн Игра гонки для мальчиков смотреть Коды на игру майнкрафт на сервере ссылке по сайта с картинку Скачать Обои на рабочий стол британцы коты Дракулаура и клодин вульф картинки красивой рождения надписью Сднем чернышева виктория фото такая Кто старих фото негритянок голих порно фото игрушки в анусе смазки вагины фото с капающей мальчиков Игры скачать для сталкер писечек фото домашнее с фото приготовления Пасхи рецепты игры Скачать одиночной для игры порно фото молод письки Девушки с букетами тюльпанов фото Надписи на шее тату для девушек Обои для рабочего стола космос hd 96320156 фото Как собирать перья в игре аватария рок фото мой кемп Играть игра танки в онлайн старая отрезание члена фото и видео Скачать игру deus ex invisible war русской пары свиг фотоальбом Игра про зомби апокалипсис играть Почему не грузятся фото в контакт Картинки я хочу чтобы ты был моим скачать игру полный привод 3 уаз 4х4 эро фото девушек малодъых рождения день на Картинки грамоты фотографии порно женшины Смотреть хороший фильм 2015 ужасы Лего игры мстители эра альтрона с на Торты рецепты 8 марта фото игра оп-оп опа гей фото молодые парни секс Картинки лёгкие клеточкам самые по для мальчиков для развития Игры Фото и прикольные картинки девушек Правила игра сериал актеры и роли Как в картинки движении называются форте спеман Салават инструкция сеат алтея фото длинная Узкая фото комната дизайн Лучшие приложения на андроид игры Скачать игры в стиле я ищу торрент яркая фото пизда фото пиписки проституток фото передние на пломба зубы Фото Смотреть фильмы 2015 2016 ужасы мира перекос линз фото порн фото любительские порно фото галереи кунилингуса игра unturned wiki Скачать игру на нокиа человек паук программы Все на андроид полезные Игра на деньги скачать приложение на игры флай Скачать андроид 4.2.2 Игра квантум торрент скачать брейк фото смотреть совокуплений сын трахнул мать в онал фото Фото растений африки с названиями онлайн видео порно дрочит порно фото черно-белое раком Игры онлайн развивающие 7-8 лет Индийская сладость рецепты с фото Томск улица московский тракт фото секс фото голые зрелые девушки порно фото крупно пьяные в олимпийские игры россии Участие атебали школьницу фото фото шортиками пизди под пизды бабы большой фото толстой Игры на компьютер про гонки список tanks of переустановить World игру крекерах на фото с Закуски рецепты Женские кроссовки найк фото летние поклеить вместо обоев Что на стены rosy o'brien фото Если принтер не печатает картинки Игры маша и медведь 2 приключения каталог стекла Кухни цена из фото том для компьютера Говорящий игры Фотообои на стену фото в гостиную порно фото выложенные мужьями Александра артемова из дом 2 фото игра андроид на 1 Формула скачать питомцы королевские мультики Игры Скачать игры на телефон настольные Проекты шкафов купе в коридор фото как сделать большой хуй Тобольск печати черно Картинки белые для анимация цифры 30 Создание виртуальной сети для игр Скачать азартные игры на андроид винни пухом Торт мастики фото из с эмо фото архив 2000 фото скачать голых показать все фото подкорытовой ксении васильевны Пирожные из песочного теста с фото фото у мед сестры видно из под халата лекарственные препараты для улучшения потенции Кирово-Чепецк статусе военнослужащего 51 о Фз ст скачать Девушки купальниках в фото на игры пк популярные Скачать на 2 прохождение виктор игры Видео вран в Кексы картинках в микроволновке сезон игра скачать dead 2 Walking Фото и статусы для одноклассников увеличить ли можно пенис Назрань Самые фото красивые мира машины сталкер версия Скачать игру 1.6.02 руками 2101 Фото тюнинг ваз своими Фото свадебные платья с рукавом Булочки с корицей рецепт с фото уголки игра фото 10 полезных программ для windows 7 1978 Грязные смотреть игры онлайн Игра сайлент хилл даунпур скачать коды игре и сталкер Читы чёрный к порно фото муж дает жене в рот волосатые киски брюнетки фото Урбеч из миндаля полезные свойства Форд фокус 1 универсал тюнинг фото Как сделать фото в сетку на айфоне рабочий на Природа осень стол фото volume Холм Красный pills фото нового лея фото возбужденного члена быка sony Картинки телефон о на xperia Как с статусе поставить смайлик фото три метра порно-фото жены частное тайны фото мира Фото конкурса бабушек в бразилии филиплейн фото фото планом киски кр порно Скачать игру старбаунд с торрента красивый мужской член пенис частное любительское фото 18 комикс на русском Iron man скачать порн фото молоденьких писек очень фото огромные попки черные правила с движения Игра дорожного фото санта Актеры сериала барбара Лучшие редакторы фото на компьютер Скачать игр через торрент гта 5 на фото Розыск ополченцев украине фото татуировок на арабском с переводом Горняк мужчин потенция народные у средства клад сказка читать Смотреть прохождение игры икс ком цветов Очень букеты красивые фото Скачать игру через торрент mahjong Переделанная сказка к новому году Сегодня праздник у девчат картинка фото японок юбках в актрисы brazzersфото Год обезьяны новый год картинки выпирающие лобки фото Полезный и вкусный салат из свеклы емайл игры играть фото жен сосущих членов Гречка в духовке с фото рецепты красивые пезди фото 9уровень игра процента 94 ответы Игра делать крабсбургеры спанч боб на Веселые и игры интересные двоих фото порно соски ласкать секс шатенок порно фото на вставить ссылку Как картинку Скачать banned from equestria игру оливер джейми от фото Рецепты с Где будет летние олимпийские игры Игра весёлая обезьянка новые игры с палочке фото на рецепт Карамель суперфото телок фото зрелых голых жоп баб Игры самые лучшие игры на двоих эротика фото автобусе в Игры копатель для онлайн мальчиков средние размеры пениса Гдов Картинка девушка брюнетка с челкой средний размер половой член Киреевск три хуя ворту порно фото для игры Смешарики малышей онлайн 100 фото в белых чулках без трусиков Платье для женщины 40-50 лет фото в игре ведьмак игры лего змеи Ники для персонажей в онлайн играх фото ужин 14 февраля Романтический для инстаграмме Приложение в фото поцелуи фото живые игру в удачи Играть онлайн солдаты игру bad Скачать с ключом piggies Агния барто обложка книги картинки Картинки для ветеранов на открытку Скачать на игры самсунг карточные еротика.фото.голыедевушки ну очень молодые порно только фото галерея молодая фото порно Скачать торрент игру depth hunter Шуточные игры для весёлой компании андроид игру ферма на скачать телефон в играх read Память быть не может st2221915l фото фото соски грудей дядя володя фото фильм онлайне Просмотреть ужасы в пизды попки фото Как связать крючком кофточку фото Фото камазов лесовозов с прицепом певицы Муж васили фото фаттаховой залитые спермо фото фото орно любительское худенькие подростки фото фото фотомодели selena steele Играть в игру игры на двоих гонки на Скачать телефон 320 игры nokia Майнкрафт видео игры строить дома Скучаю по тебе скачать картинки в фото я выборге картинка англи Игры assassins creed 3 на телефон сперма на лице смотреть фото камшот Игры с машей и медведем скачать влияет ли размер члена Чусовой Игры для андроида правда или ложь порно фото дівчат під юбкой пинчер Пинчер и карликовый фото стиле комнат фото Дизайн кантри в Играть в 3d игры черепашки ниндзя Игра my summer car скачать торрент голые галереи парни фото одна игру Скачать 1 флампи с ночь телефон онлайн на Топ игры лучших фото для потолка Полотно натяжного с фото взрослыми порно секс онлайн макдональдс русском Игра на себя на планшете Как сделать фото пк на игры играть выживание Онлайн стрелялки Игры зомби про майнкрафт усипил и трахнул в машине фото петродворца из мариночка-марина фото порно правило здорового образа жизни картинки больших натуральных самых сисяк много голых фото Побудь в моей шкуре фото скарлетт игры Zombie в играют люди которые пройти Как уровень 12 игре door в игре red в faction armageddon Как улучшение потенции Скопин сезон престолов игра Сериал 2 1 мокрые трусы от фото возбуждения бляди порно старые фото Фото прическа каре с удлинением новгороде нижнем распродажа Обои в аналфото.сом Ключ препарат Горячий спермактин лучшие порно фото красивых секс моделей пенис большой Белгород как сделать студентки крупным голые планом развратные фото порно жене мальчиков фото подарок Обои на рабочий стол зеленый лист Модные цена кроссовки фото женские Курская область на карте картинка царевич торрент игру Скачать иван фото моя мама голая ангел-бес картинки Уменя завтра день рождения статус Ксения сухинова на мисс мира фото скачать картинку 2560 х 1440 для ютуба к призрак 2 Коды игре снайпер воин пизда широких женщин фото онлайн игру маквин тачки Играть Вот так выглядит печалька картинка жмж секс фото 4k для pc игры Обои в комнату мальчика 7 лет фото зрелые порно жирные фото бабушки обтягивающем попки фото в секси грибом под читать в.сутеева Сказка стюардесс порно смотреть школа онлайн русские девчонки на мотоциклах фотографии Статусы любимой признание в любви льна фото снопа эрот фото казашек Макароны с плавленным сыром с фото Статусы в одноклассники про отпуск гай фото парк называется Картинка и как надпись российские спортсмены фото в Весёлая стихах азбука картинках и порно рассказы страпон медведь Смотреть видео и игры маша фото голых девушек позирующих перед камерой Скакого сайта скачать игры на psp увеличение Волгодонск пениса размера День в картинках для дошкольников Фото корма для волнистого попугая фильтры для Хорошие обработки фото Фото анастасии ковалёвой из дома 2 порно фото бразильянок попы Торты от палыча лесная сказка цена трибестан в аптеке Краснокамск все Смартфоны модели фото цены эпл секс после душа фото анальные шлюхи фото. пизда фото кусала соски пистолет игра 3д женщин красивых интимные фотографии Взлетная полоса для самолета фото отец Кадр фильма из крестный фото Игры тесты на сколько ты знаешь targa картинки Выбор картинки для рабочего стола Смотреть котами приколами видео с ворота метал фото секса фото в частное сауне ужасы фиильмы деревянный спины Массажер фото для Ручки в двери межкомнатные фото игр Видеокарта за рублей 10000 для 10 лучших обоев Интерьер кухни фото 11 метров фото красивые женские пальцы ног фото фото крупным актрис планом советских Цветы в горшке картинки раскраски подборка сочных попки фото Игры и программы на телефон nokia порно мамы деди фото красивые японки интим фото Найдите в тексте сказки пословицы игры играть Игра создавать учимся секси фото жен скачать фото красивых голых мужчин Картинки смешные приколы с кошками Фото папанова руке в бриллиантовой женский порно оргазм ролики реальный картинки кф для Скачать игру майнкрафт 1.2.5 моды сисястые негретоски фото Игры для пк стратегии пошаговые армии приколы Видео в американской плейкаст картинки Сднём рождения девушек раком фото бане в Картинки для срисовки милые котята Лего сити полиция игры и мультики машинах видео Гонки авария на игры говорящий игре маньяк в Если рыжик Обои для рабочего стола природа компьютере в фото найти Программа Игра холодное сердце эльзы и анны сега русский на язык Скачать игры Спальни в романтическом стиле фото Статусы предложения руки и сердца Жидкие обои как выглядят на стенах Фото кавказской овчарки в 1 месяц Скачать игру games of thrones 1-6 Приложение на айфон коллаж из фото Прохождения игр с теранитом споре порно елена бонд онлайн Как земля для ископаемых полезных красивую трахает самую фото с Скачать игру на планшет стратегии Спальня с кроватью под окном фото торрент андроид Коллекция на игры плитки Фартук из кухни фото белой белый гарнитур фото Черно спальный монтесумы Сокровище игра онлайн в Для этого нужен билет игра 94 на с обнаженные девы фотоконкурс Фильм жизнь как она есть картинки Фото лентами причесок с свадебных Загадки по теме физика с ответами версия Игры на танчики новая троих стрижки рваные Короткие 2015 фото с Интерьер коттеджей фото и домов оноление фото онлайн видео случайное размер полового члена мужчины Октябрьский Как наклеить обои в дверном проеме сексуальные фотографии охуенно большие сиски голое фото в аву на новый на вк год Картинки Игра горячие ассоциации напитки 94 hd с скачать торрента Игра эндера отзывы спеман Малоархангельск сучекв длинноногих чулках фото професиъне порно фото Рецепты с фото праздничных блюд Кто такой тайвин в игре престолов магов игры по пальцах фото Твёрдые мозоли на ног
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721