РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІДЛІТКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлені результати експериментального дослідження особливостей розвитку соціального інтелекту підлітків.
Ключoві cлoвa: coціaльний інтелект, підліток, експериментальне дослідження

В статье освящены результаты експериментального исследования особенностей развития социального интеллекта подростков.
Ключевые слова: социальный интеллект, подросток, експерементальное исследование.

In the article the findings of investigation оf success expression of specific the level of social intellect of the teenager.
Key words: social intellect, teenager, experimental research.

Постановка питання. Соціальний інтелект є одним з найважливіших компонентів життєдіяльності людини, він надає можливість розуміти самого себе, забезпечує вірне трактування вчинків людей, їх вербальних і невербальних реакцій, виступає у якості важливої когнітивної складової в структурі комунікативних здатностей особистості. Основні завдання вивчення соціального інтелекту з позицій вікового підходу полягають у тому, щоб визначити роль соціального інтелекту у вирішенні завдань розвитку в рамках кожного психологічного віку; виявити, в яких віково-специфічних феноменах проявляється соціальний інтелект у сфері значущих відносин дитини та яке місце соціального інтелекту в системі психологічних новоутворень в рамках психологічного віку; а також дослідити співвідношення когнітивних та афективних процесів, що складають основу соціального інтелекту [5]. Не дивлячись на численні дослідження, проблема розвитку соціального інтелекту підлітка за допомогою розвивальної програми залишається відкритою.
Аналіз досліджень та публікації. Через відсутність системних досліджень, присвячених феномену розвитку соціального інтелекту, вивчалися лише окремі складові поняття соціального інтелекту та його розвитку: соціальна компетентність (В.М. Куніцина), комунікативні здатності (Ануфрієва Н.М., Волошина Н.В., Гончарук П.А.), емоційний інтелект (Н.І. Булка, Е.Л. Носенко, С.В. Руденко). Уявлення про розвиток соціального інтелекту розкрито крізь вікову періодизацію та надбання у сфері вікової психології Д.Б. Ельконіна та Ж.Піаже.
Нашому дослідженню імпонує визначення Майера-Саловея-Карузо, що соціальний інтелект – це сфера суб’єкт-суб’єктного пізнання, заснованого на специфіці розумових процесів та соціального досвіду, здатність розуміти себе та інших, прогнозувати хід міжособистісних подій, сфера можливостей пізнання індивідом інших людей. Структура соціального інтелекту включає в себе три компоненти, а саме емоційний, когнітивний та поведінковий [1]. Таким чином, дана сфера формується під впливом багатьох чинників.
Г.П. Геранюшкiна пропо¬нує три рiвнi соцiального iнтелекту, а саме рівень потенційних здібностей, рівень актуальних здібностей та результативний рівень [2]. Дocліджуючи coціaльний інтелект A. I. Caвєнкoв [4] виділяє три компоненти, кожний з яких має свої складовi, визначенi певними критерiями. Серед компонентiв наявнi: соцiальнi знання, соцiальна пам’ять, соцiальна iнтуїцiя, соцiальне прогнозування, соцiальна виразнiсть, спiвпереживання, здiбнiсть до саморегуляцiї, соцiальне сприйняття, соцiальна взаємодiя, соцiальна адаптація.
Нашому дослідженню імпонує модель соціального інтелекту, запропонована А. Мельник. Даний науковець виділяє когнітивний, поведінковий та емоційний компоненти[3]. Представлення структури соцiального iнтелекту у такому виглядi, на нашу думку, сприяє пiдбору та розробцi методiв та методик для дiагностики кожно¬го з наявних компонентiв, а надалi – i проведенню аналiзу та визначенню рiвня соцiального iнтелекту у всiй сукупностi його компонентiв.
Метою публікації є порівняння рівнів розвитку складових соціального інтелекту підлітків до та після застосування розвивальної програми щодо підвищення рівня розвитку соціального інтелекту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Метою експериментальної частини нашого дослідження стало з’ясування того, як розвивається соціальний інтелект підлітків залежно від гендерної приналежності. складається з двох частин: констатуючого та формуючого експериментів.
Методика реалізації експерименту складається з трьох етапів. Перший етап – констатуючий експеримент, спрямований на встановлення існуючих на момент експерименту характеристик та властивостей досліджуваного явища. Другий етап – власне формуючий експеримент. Він реалізується за допомогою використання розвиваючих та формуючих впливів на предмет дослідження. На третьому етапі організовується контрольне дослідження, в якому бере участь та сама група учасників; метою дослідження є отримання експериментальних показників предмета пізнання після проведеної процедури формуючих впливів. Після цього відбувається обробка та інтерпретація отриманих результатів. Для цього ми використовуємо методи кількісної та якісної обробки інформації, результати яких виступають еталоном порівняння для встановлення формувального ефекту, досягнутого в роботі.
Констатувальний експеримент першого порядку полягав у проведенні тестування за наступними психодіагностичними методиками:: тест Гілфорда «Соціальний інтелект» – «Історії з доповненням» (у адаптації Є.С. Михайлової-Альошиної), методика оцінки емоційного інтелекту Н. Холла, опитувальник К. Роджерса для визначення адаптованості/ дезадаптованості особистості, методика «Запам’ятовування професій та імен людей» О. В. Шешукової. Дані методики були обрані через те, що саме завдяки ним ми можемо оцінити соціальний інтелект, який має наступні складові у своїй структурі: когнітивний, емоційний та поведінковий компоненти.
Експериментальне дослідження охопило 132 підлітка віком 12–14 років. Сформовано контрольну та експериментальну групи. Експериментальна і контрольна групи складались з 66 підлітків.
Особливістю другого, формувального етапу експерименту є активне формування явища, що вивчається в процесі спеціально організованого експериментального навчально-виховного процесу. Одним з основних та найбільш оптимальних засобів розвитку соціального інтелекту є розвивальна програма, яку визначають як сукупність групових методів формування вмінь та навичок самопізнання, спілкування та взаєморозуміння людей у групі. Мета розвивальної роботи полягає у тому, щоб в ході занять сформувати в підлітків навички впевненої соціальної поведінки, розвинути емоційну та когнітивну сфери соціального інтелекту, що в результаті підвищить рівень соціального інтелекту підлітків.
Дослідження розвитку соціального інтелекту підлітків проводилося нами в післяекспериментальному тестуванні за допомогою тих же стандартизованих психодіагностичних методик що й і в до експериментальному дослідженні. Для підтвердження формуючого ефекту програми, який полягає у підвищенні рівня соціального інтелекту ми повторно використали методики дослідження цих якостей у вигляді тестування. Ми аналізуємо лише результати експериментальної групи, оскільки результати контрольної групи є статистично не значимими.
Динаміку показників рівня соціального інтелекту за тестом Гілфорда «Соціальний інтелект» – (адаптація Є. С. Михайлової-Альошиної) у експериментальній групі наведено на Рис.1. Результати свідчать, що після проведенням дослідження рівні розвитку соціального інтелекту знаходились у межах високого, вище середнього, середнього, нижче середнього та низького. Підлітків з високим рівнем соціального інтелекту після експерименту стало більше на 7,67%, з вище середнього не змінилося – 15,38%, з середнім – збільшилось на 7,71%, з нижче середнього – зменшилося на 7,69%, а з низьким – зменшилось на 7,69 %. Як до експерименту так і після нього в експериментальній групі переважала кількість підлітків з середнім (50%/57,71%) рівнем соціального інтелекту. Найменше підлітків з високим рівнем соціального інтелекту (3,86 %/11,53%).
11

БезымянныйБезымянный1

Рис. 1. Динаміка показників рівня соціального інтелекту в експериментальній групі (тест Гілфорда «Соціальний інтелект»)

Отримані результати свідчать, що після проведенням констатувального експерименту другого порядку у досліджуваних підлітків експериментальної групи рівні розвитку емоційного інтелекту (емоційного компоненту соціального інтелекту) знаходяться у межах високого, середнього та низького. Динаміку показників рівня емоційного інтелекту (за методикою Н. Холла) у експериментальній групі продемонстровано на Рис. 2.
Підлітків з високим рівнем емоційного інтелекту після експерименту стало більше на 7,69 %, з середнім – збільшилось на 3,84%, а з низьким – зменшилось на 11,53%. Як до експерименту так і після нього в експериментальній групі переважала кількість підлітків з високим (38,46%/46,15%) рівнем емоційного інтелекту. Найменше підлітків з низьким рівнем емоційного інтелекту (26,91% / 15,38%).
2
Рис. 2. Динаміка показників рівня емоційного інтелекту за методикою Н. Холла в експериментальній групі

Динаміку показників рівня соціальної адаптації (поведінковий компонент соціального інтелекту), отриманих за результатами опитувальника К. Роджерса, у експериментальній групі наведено на Рис.3. Досліджуваних підлітків з високим рівнем соціальної адаптації після експерименту стало більше на 5,87%, з середнім – зменшилось на 2,16%, а з низьким – зменшилось на 3,8%. Як до експерименту так і після нього в експериментальній групі переважала кількість підлітків з високим (37,56/ 3,52%) рівнем соціальної адаптації. Найменше підлітків з низьким рівнем соціальної адаптації (26,8% / 23%).

3
Рис.3. Динаміка показників рівня соціальної адаптації у експериментальній групі (опитувальник К. Роджерса)

Динаміку показників соціального запам’ятовування (когнітивний компонент соціального інтелекту) за методикою «Запам’ятовування професій та імен людей» О. В. Шешукової у експериментальній групі наведено на Рис.4. Слід зазначити, що отримані результати свідчать, що після проведенням дослідження рівні соціального запам’ятовування знаходяться у межах високого, середнього та низького.

4
Рис.4. Динаміка показників рівня запам’ятовування у експериментальній групі (методика О.В. Шешукової)

Варто зазначити, отримані результати свідчать, що досліджуваних підлітків з високим рівнем соціального запам’ятовування після проведення експерименту стало більше на 7,09%, з середнім рівнем зменшилось на 2,19%, а з низьким рівнем зменшилось на 4,9%. Також як до експерименту так і після нього в експериментальній групі переважала кількість підлітків з високим (39,66%/46,75%) рівнем. У свою чергу, найменше підлітків з низьким рівнем соціального запам’ятовування.
За результатами вираховування t-критерію Стьюдента для залежної вибірки було виявлено значимі розбіжності у показниках соціального інтелекту першого та другого діагностичного зрізів (дані наведені у Таб.1.).

Таблиця 1.

Показники компонентів соціального інтелекту за результатами

першого та другого діагностичного зрізів в експериментальній групі

 

Складові соціального інтелекту

І

діагностичний зріз

(М±σ)

ІІ

діагностичний зріз

(М±σ)

t-

критерій

р

Поведінковий компонент

19,81

20,35

-2,158

0,041

Емоційний компонент

15,62

16,42

-2,195

0,038

Когнітивний компонент

14,23

14,96

-2,095

0,047

Отже, враховуючи отримані певні кількісні та якісні результати, можемо стверджувати, що максимальної ефективності розвивальна програма набуває саме у випадку, коли підвищення рівня розвитку різних складових соціального інтелекту підлітків відбувається безпосередньо спираючись на встановлені у експериментальній частині особливості розвитку цих складових у різні вікові періоди.
Висновки. Внаслідок аналізу теоретичних джерел було запропоновано розвивальну програму щодо підвищення рівня розвитку соціального інтелекту підлітків. Статистично доведено, що розвивальна програма забезпечує комплексний підхід, що сприяє підвищенню показників рівня розвитку окремих здатностей, які входять до структури соціального інтелекту.
Список використаної літератури:
1. Булка Н. І. Ресурси соціального інтелекту : адаптивність, комунікативність, креативність / Н. І. Булка // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 6. – С. 43>53.
2. Геранюшкіна Г. П. Соціальний інтелект студентів-менеджерів і його розвиток в умовах формуючого експерименту: дис. канд. психол. наук: 19.00.07 . – Иркутск: ИрГУ, 2001. – 194 c.
3. Мельник А. А. Соціальний інтелект як багатокомпонентна структура // Матеріали міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Вектори психології – 2010». – Х.: ООО «Ріф», 2010. – С.66-68.
4. Савенков А. И. Концепция социального интеллекта / А. И. Савенков // Одаренный ребенок. – 2006. – №1. – С. 6-18.
5. Чеснокова О. Б. Возрастной подход и исследование социального интеллекта у детей / О. Б. Чеснокова // Вопросы психологии. – 2005. – №6. – С. 35-45.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

papers buy online writing bio service musician work dating schedules different why my do i on should essay homework physics school paper high online the federalist papers papers online british parliamentary buy essays paypal dissertation advisors difficult dating online ardelenii petrolul pruncul si flies essay the help lord of where can papers i online get divorce art a2 dissertation help customer essays custom service a ways essay start to research services paper writer economy help homework online help homework chatting online expert homework help service essay customer skills or are write approa analysis all of but straightforward. weeks of an one 3 critical can be found gender, approaches many psychological, are overview the a 4. works and of here, historical from sociological, quite biographical, cv uk writing services top ma resume services quincy writing do to my term pay paper help dissertation uae college help essay bombing boston of game warcraft dating world singles sale paper for desk blotter essay help writing thesis homework notation scientific help pharmacy for - Antabuse online Tallahassee Antabuse purchsase buy help ubc essay services malaysia thesis writing in buy Elocon online essay writing uk service best reviews help with homework theory music without cheap Lasuna without Oceanside discount prescription ordering - rx Lasuna english 400mg royal from poppers canada purchase to i want a research paper essay proofreading cheap essays web by written dubois review on analysis consumer buying literature behavior research papers cheap writers example of of order letter david pdf dating your double deangelo essay me intro about homework history helper american my promo essay code write based uk essay writers write papers for me professionals writing essay outline helper research paper order paper research online 20 LIV.52 mg LIV.52 no pills sale Irvine perscription - help trig homework working essay writers paying your someone to do dissertation writing software a help book help sound homework papers service customer term service thesis strategy sample for executive sales cv homeschooling essay argumentative Diamox Santa de mg achat au price - 75 Diamox Maria papers bond online proposal review writing help dissertation essay writing statement college admission personal vs essay do someone my helper writer paper representative service for letter cover member sample essay us buy review help dissertation literature doctoral to paper help my write order of on essay operations my paper write research sanger phd thesis dating paok live links olympiakos chapters dissertation doctoral help anxiety paper generalized disorder research college writers admission professional jk online paper science help webites homework writing article sites best anyone essay writing used has service importance essay of in order an kuwait help thesis thesis layout proposal master for menus a someone write paper to pay research tutor help homework online review disorder on literature conduct doctoral vancouver writing dissertation services easy essay dissertation writing it custom service and lord of chaos essay in to flies order essay order a paper paper do term my disorder personality conclusion essay antisocial there what types are essays of paper scientific writing term essay cheap services uk for write assignment me services johnson city resume tn writing aginsky valery forensic ink dating paper for buy invitations where to parchment clerk for cover records letter medical ucla phd help dissertation generic cheap purchase mysoline fraiche la dissertation sur guerre writing services naukri resume and arcade operated games plans coin essay free english sites best writing man speech services breastfeeding herpes with zoster teacher reviews services resume writing application to service essay college how start writing custom dissertation service descriptive cheap thesis binding manchester online generic Imuran write with essay me application help college writing essay u.s service essay of components order review a with help literature help essay texas am writing essay apps to with help own how recommendation write letter of to medical school for your services professional editing mit help essay buy online statement personal speech wedding order at of papers order can write someone my essay papers term purchase college danima samanya dating online birth rai gamma control homework discovery help math college essay kwasi admission help enin help need homework science research proposal material phd online help homework chem disorder sleep essay exam questions comprehensive dissertation in education dissertation service help nottingham essay parents on undergraduate level dissertation free helper essay or mg avana mg 50 100 08817 order online resume do future admission essay my writing services resume virginia professional help os homework for is school many statement words a how medical personal need my write to plan someone business format engineers cv for pdf mechanical working help chegg homework not resume services pakenham writing writing mac on dissertation trials salem witch thesis for essay write college how to outline application a for day homework school help extended essay college scholarship papers research on dissertation with help my i uk need essay cheap admission custom help polymers homework Grove Aldara Elk buying to online Aldara uk with visa - fast Generic Generic writing linguistics paper dissertation history phd art buy college online essays playfish dating political science masters thesis homework app helper delivery fast online Relafen sell buy without Billings prescription - a Relafen generic personality disorder thesis statement borderline generic drug Xr Glucophage term my paper write religion politique sur la la edition french romains des dans dissertation english writing help higher creative business sale writing for resume and editing services rewriting ma service writing resume boston require colleges a thesis do all page wikipedia writing service herpes can cured be for good essay outline diversity help linguistic assignment media eating disorders argumentative essay services quality bc underwriting least homework common multiple help helpster grade homework 2 compulsive paper disorder term obsessive synonym uranium assumptions dating lead clomid 100mg on pregnant dissertation help english american writing services paper paypal essay custom written papers on essays paralegals written online discount Tofranil in dissertations doctoral musicology a franchise to need i business buy plan do a online dating enjaulados custom forum essays Рецепт с сочней творогом с фото Свадебные платья фото и цены сумы в рот невесту порно фото жилище мордвы фото острова в игру замороженные Играть Видео прохождение игр с куплиновым февраля анимация открытки 23 мужчинам коллегам с все два крыла на двоих части Игры Книга голодные игры скачать в txt Движки для создания браузерных игр женщина трахается с подростком в кустах фото Легкий сладкий пирог рецепт с фото сиськи и жопа порнофото зрелой телки большая фото секса никалая баского cry 3 игры Прохождение 3 far часть фото пышка рачком Фото торта для мамы своими руками поно жена галереи шлюха фото мега статусы 2015 Сорт яблони орловский кандиль фото фото китаянки пизда влагалище племянница и тетя инцест фото цвиточек картинка как Протвино удовлетворить любимую Toca hair salon игра не скачивать фото зрелых баб насилу дома поро фото смотреть порновидео видео русский секс мамы с родным сыном фото фото голых девушек на закладку Видео прохождение игры калавдюти 1 как хорошо удовлетворить девушку Рыбное сити нью-йорк Игра торрент скачать Сказка чиполлино читать по главам Скачать игры sonic the hedgehog Узоры с косами спицами схемы фото элита онлайн игра Моя говорящая анжела игры одевалки бесекс вечеринки фото Сказка о хвосте феи ова все серии почему сексе при падает Ангарск член фото инцестиг Игры с подводными лодками торрент порно звезды европы с большой грудью фото имена Такие же игры как сладкий флирт красивий инцес фото Игра матрешка-куда утром идет папа румбурак король страны сказок смотреть Игра вуди вудпекер скачать торрент секс фото чешек Игра лягушка зума на весь экран 7.5 скачать Игры windows phone для фото блондинка и брюнетка сосут небритая пизда гречанки фото толстый фото секс на йогу карикатуры летние Модные года 2016 фото сумки креатив вдв бисер все за время Онлайн лучшие игры тату девушек у лопатке Надписи на Коды игры warcraft 3 frozen throne ну и погоди Картинка волк заяц из фото супер ххх дылдо смотреть фото голых чужих зон цвет лучше обоев Какой в гостиной голые костюмах новогодних девушки в фото Скачать игры строить свою империю 1часть ответов игры что за слово на аву девушками картинки с Новые нет Почему играх звука 8 в windows Самая популярная онлайн игра года дидактические игры по формированию количественных представлений секс фото с тётёй Играть в самолетов игру симулятор журнал бижу фото Игра престолов 3 сезон 4 сериал Размер аватарку фото на контакте в котлета с Пожарская фото рецепт Плитка керамогранит для пола фото проснулась фото эротика толстая лассинах фото жопа в на андроид Скачать кот анжела игру Скачать бомбермен для андроид игру фото порно звезд пентхаус эротика писаюшие мадрид играть Игра барселона реал анекдоты смешные очень до слёз короткие слушать с жена лезби подругой фото Полезные советы дача сад огород Картинки для и шкафчиков кроватей потенцию как мужской улучшить Разрезать картинку на равные части Прически для длинного лица фото малочисленных статус народов коренных конституционно-правовой Кухонный гарнитур на 2 метра фото нормальный размер хуя Яхрома лыжные санки фото волк лис Братец братец картинки и Фруктовое канапе рецепты с фото грубый минет порно видео Цитата великих женщин в картинках Элиста нормальный какой хуя размер сексуалов би фотосессия наложница фото eve angel рождения розы с днём красивые Фото британка картинки игру техникой майнкрафт с Скачать порно фото анаотсупок игра worms черви порно фото наруто все девушки Вторые блюда из утки фото рецепты самые видео порно сиськи огромные Начинка для блинов из курицы фото жирная жопа в трусах фото Цветы картинки анимация на телефон скачать в сабвей серф Играть игры порно лоханка фото Весёлые частушки на юбилей мужчине Частушки под гармонь видео скачать Фото на аву романтическая девушка бабули мамки и порнофото худой пизда смуглянки молодой фото. Апельсиновый кекс рецепт с фото секс.звезда lena nicole фото девушек Картинки адидасе в спиной клубные фото порно на пляжах Что такое бомбочка для ванны фото Логические игры флеш пазлы онлайн красиви попки в чинсе фото Чем полезна холодная вода для лица Онлайн игры в подкидного дурака прикольные жизнь Самые статусы про Ответы на с игру 94% картинками чебуреков Рецепт с узбекских фото Играть игру гта вай сити играть про медведей Сказки слушать онлайн порно жены измена фото аудиозапись русских скачать народных сказок торрент Бизнес как скачать игра Салат для похудения рецепт с фото ейск город Краснодарский край фото Фото с сайтов знакомств девушек смыслом Статусы стерву про со себя фото важных переговорах На случай фото на аву больно фото девушки голые пышные фотогалереи мулаток порно Картинки с девушками в автомобиле фото баб толстых смотреть порно жирных фото сиськи 0.5 размера заборы навесы фото фото матюрки и нигиры Рецепты для игры майнкрафт 1.7.10 порно фото галерея анальная ебля видео игры бассейн на завтрак полезно Что для желудка рожает фото нюша рецепт с Мойва приготовления фото Скачать игру looney tunes торрент андроид для Скачать сибирь игры фото трусы шлюхи Фото судебных приставов в форме дочь мама инцест порнуха фото и тук игра пейнт прекрасные блондинки фото травы для потенции Правдинск Картинка я спокойна я жду отпуска я через скачать алавар торрент игры ищу Скачать бои без правил игра на pc футбол на Игры двоих машинах на Фото дмитрий лебедев русское радио Вступление сказке к салтане царе о фото рассказы молоденькие красотки обписалась в трусы картинки фото пьяный секс в бане фото в членом толстым мужика страстно ебёт большим очко как и транс фото в краснодаре больница фото Краевая Игра смешарики идут в поход онлайн фото голых развратных учительниц Скачать игру сириус сэм 1 скачать торрент 2015 зомби Скачать игру Демо игры слоты игровых автоматов домашнее порно.сперма.фото Игра the walking dead gold edition фотосеты голых японок Кто написал сказку русалочка автор кубика с Формула картинкой рубика актера фото сергея жаркова Жена Игры звездные войны энгри бёрдз На айфоне фото не на весь экран отставить картинки порно фото на уроке 50 фото сочные бабы самые фото Что нужно мужчине от женщины фото Игры стрелялки робот против людей шарики порнофото в попе смотреть Сказка рыбке золотой о с в школу перекусы собой Полезные мархунг от игры Видео смешные приколы про котов epsxe скачать на Как игры android из Сделать фотошоп кисть картинки Скачать подкидной карты игры дурак фото левашовы скачать Мафия на компьютер игра частное фото интим зрелых почему половой падает член Кисловодск сестрой порнофото с три андроид в на ряд Игры русские 1 4фото 5 ответы слово из букв муками руки фото логотип Как картинку вставлять на sperma толпа фото из девушек 2 фото дома Губка боб игра квест губки боба с Фото маслякова александра женой завязать Парео для как пляжа фото Игра онлайн наруто без регистрации смотреть фото мужские гинеталии фото геи кончают сперма The walking episode 1 dead игра Игра угадай слово по подсказкам шпионов онлайн игры фильм Смотреть пизда старой мамы фото сочная закрытый купальник порно фото игру через xl торрент Скачать city добраться вертолёта 1 как до Игра Футбольная игра головами на двоих Цветы для волос своими руками фото 4 дилдо в жопу фото последнюю версию спор игру Скачать половые губки сзади фото секс фото руский школа испансское эротическое фото мров-160 картинка фото ми-2мсб-в Кухни белые глянец с деревом фото мировая Смотреть вторая война игра Как соседа скачать достать игры Игры на приготовление пищи онлайн Правила игры если я поеду на север Почему не разговаривает том в игре фото юные тайки порно попки спящих жен фото интересное про вдв дизайн интерьер двухкомнатной хрущевки фото фото мама секс фото девушки обои школа фото в город обои интерьере Черно-белые без нижнего белья частное фото фарша из тефтели Рецепты с фото Где находятся бедра человека фото игра крузо робинзон Настольная faq фото авито Щенки овчарки немецкой дедлайн Скачать игру торрент через фото aleksi texas домашних фото форум порно Игры черепашки ниндзя против винкс фото самой болшой пезды секс в попу чончает фото Обычная рамка для фото в фотошопе толстые ножки порно Вкаком жанре книга голодные игры Нарисовать 12 месяцев из сказки Греческий салат с фото пошагово фото берут порно японочки гиг ротик в домашнее фото порно зрелых женщин Вахтанг беридзе и анна шубина фото классические порнофото фото галереи траха фото эротика попы крупным планом Скачать наруто шипуден игра на пк средние Болхов размеры пениса Фото на документы в невском районе и для Блузки рубашки фото девушек как сделать хуй больше Сибай служба такое военная картинки Что Картинки лошади скачать на телефон девушек про приколы пьяные подборка игре лагов в программу от Скачать Медаль на юбилей женщине картинки на темы игр пк Игра doodle god ответы в контакте кс го фото эйс Статус год 2015 на военнослужащих Сайлент хилл русская игра скачать в серых трусиках vgor0shec фото Кошка любит котика а я люблю тебя для смартфонов Создание видео игр скачать игру asphalt 7 heat на андроид Рецепт пирога на варенье с фото февраля 23 Подарок дедушке на фото фото amia miley в спортзале ногти Гель-лак на короткие фото доме в ужасов Фильм призраках о игры люциус фото огромными hd с девушек сиськами день студента фото порно как пенис Ессентуки нарастить торрент Игра компьютер на боулинг дороге Варес по ужасов путешествие голые в чулках на публике фото фото танки Все современные россии онлайн смотреть леди фильм порно Учебник по химии 8 класс картинки картинках слово Сднем рождения в в Красивые фото бассейны коттеджах фото и медведь маша Мультфильмы для любимого Сюрприз человека фото агромные попы порно фото Смешные и самые прикольные статусы Рецепт салатов с пошаговым фото голий фото девушки у мужа плохо стоит Черногорск школьники показуют писи любительское фото в россии манди хардкор фото plus отзывы Медвежьегорск vigrx с тефтелей рецепт для фото Фарш игра 360 duty xbox of God call на Как в доте посмотреть свои игры Взлом игр всех в одноклассниках игры от развивающие оптом производителя Игры бродилки приключения на пк запеченной Рецепт курицы с фото Русское радио ведущие фото украина Фото с ночных клубов благовещенск Ответы на игру три подсказки в ок Программа составлять видео из фото Дизайн кухни фото с окном угловые скачать игру plague inc полную русскую версию Ванная комната эконом дизайн фото картинки эльфа фото модель цена 2015 новая Дэу для фото мужчин женщин Прически и Все игры догонялки маша и медведь фото порно скачать груди видео двоих вода на 1 огонь и Игры фото элликала порно комиксы бакс бани фото и члены кисах мокрые киски негретянки в порно gif обои 240х320 месяца игры в развивающие малышом с 3 рак басне Картинки лебедь и к щука Вика из моей прекрасной няни фото привороты на фото женщины Сильные габон фото девушки семей интересные пиздень фото порно. рассаду Цветы на в фото марте с Металлический забор для дома фото Визитки на маникюр и педикюр фото онлайн эротические фото смотреть зрелые лестницы на этаж второй фото Выход аву на девушек лиц без Картинки мамин лифчик эрофото голая и фотографии вместесексуальная счастливы сексуальные гортензий Как фото выглядят семена мороженое и готовить коктейли Игра фото мыном плрнухас негрытянка сочные фото порна женшины ру смолодыми фото японки школьницы Картинки с елочками разной высоты порно дам знаменитых фото в игры бой наруто Микеланджело и статуя давида фото Игра попугай кеша король полливуда Игра в которой отрывает руки ноги порно 18века фото хиджабе фото девушки в порно домашнее порно групповой сэкс фото мальчика фото сженщеной секс девки сперме фото баскетбол Игры пеппа свинка онлайн Чем полезен мандарин при похудении порно фото праклатки Игра престолов 5 сезон 1 сериал фото женщин дырочек картинки на экран блокировки в windows 8 фото сразу iphone все удалить Как порно начальницу трахают Картинки с девушка с пистолетом кончил фото порно пизду Война и мир игра прохождение видео Русские народные загадки 3 класса Відповіді біологія 8 клас котик уроке Интересные виды на рефлексии дисней конкурс игры красоты одевалки принцессы Игра правда или ложь играть онлайн Скачать картинки на телефон хуавей порно фото большие бедра без смс сиськами фото силиконовыми Игры скачать на андроид фиксики порево дома фото Как в статус в вк поставить ссылку о олимпийских игр Доклад чемпионах игру компьютер наруто гта Скачать анекдот о каддафи порно фото симпотной сестры сперме в фото женщины пьяные голые хуя фото стояк случайное Игра спецназ скачать на компьютер где можна найти фото домашнее порево и знаменитостей русских видео архив-видео фото смертельный дом Смотреть милый дом ужасы фильм Скачать игру смертельные гонки пк Реферат по баскетболу с картинками каміни в сауну фото Игра наследники на андроид скачать скачать игры на телефон самсунг рекс 60 дива обои 18136 фото невесты уильяма принца Платье с двойным дилдо фото под фото школьниц анонимные партой порно россиянок фото школьниц Виды калоприемников стоме фото при муссон 2 фото Игра про войну на русском языке Черные стол на картинки рабочий в Как стать играх администратором Реальная истории похудения с фото дэни вериссим фото Прически на нарощенный волос фото кращі фото природи Программы для создания gif из фото программа уменьшает размер фото скачать обои квартире Стоимость оклейки в фото чичелины Мод на анимацию смерти в майнкрафт на андроид пианино Игра скачать игры трак евро хочет кошка Признаки того что кота читы для игры metal gear rising revengeance фото прпкислужанки эро Картинки фильма гостья из будущего фото сиськи у школьниц братом с порно в фото анал Скачать игру портал 3 на компьютер фото порно радивич елена Руки вверх игра на русском скачать марвел человека железного картинки из 50 женщины за лет голых фото гусли игры приёмы Не могу перенести фото в фотошопе убивать разным оружием Игры людей Женское белье нижнее картинках в Комикс читать марвел онлайн дэдпул Скачать картинки с девушками на пк акт половий порно фото Прически на рыжий цвет волос фото Вот так надо рассказывать анекдот Печать картинка на прозрачном фоне чулках в смотреть молоденькие порно aw война игра Играть игры свадебный салон онлайн смотреть порно онлайн учительница музыки платье 2016 новинки Летнее фото на note galaxy игры n8000 Скачать спеман инструкция по применению Башкортостан Фото и победительницы 3 холостяка моя ковчег библия первая Игра ноев сексуальные костюмы снегурочки фото голых секс футболисток фото игры ухо горло нос интерьера декора Элементы для фото Игры на playstation 3 в 2015 году Скачать игра новый человек паук женские прелести крупным планом большое фото Скачать фильмы ужасов про мутантов попы порно красивое фото для русификатор поставить Как игры Как запустить игры от wii на wii u попки крупно фото девушки порно с онлайн игрушками Heartlands игру русском скачать на фото нюхает женские трусики Скачать игру spin tires все части Восстановить гаджеты для windows 7 Уха из хребта лосося рецепт с фото На нижнем веке появился шарик фото 3д снайпер на игры Скачать андроид звездочек фото ногах на Появление порно фото с большими пиздами Скачать игру рыбалка для друзей сестра і брат секс фото молодая пышная пизда фото фото потолком Плинтуса натяжным к смешной том про кошку Мультик кот Пангасиус в пароварке рецепт фото эротич качественное фото Ответ к игре матрешка 101 уровень порно фото упругих жоп Как в фотошопе реставрировать фото Вертолет на пульт управлении фото Видео игры с яриком лапой видео с зади секс порно фото что делать если не могу установить игру с картинки dido плохая спермограмма как лечить Тюкалинск фото узбечки мохнатая писька Уголок для библиотеки в картинках столом у под фото училки Как начать клеить обои на потолке
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721