РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІДЛІТКІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлені результати експериментального дослідження особливостей розвитку соціального інтелекту підлітків.
Ключoві cлoвa: coціaльний інтелект, підліток, експериментальне дослідження

В статье освящены результаты експериментального исследования особенностей развития социального интеллекта подростков.
Ключевые слова: социальный интеллект, подросток, експерементальное исследование.

In the article the findings of investigation оf success expression of specific the level of social intellect of the teenager.
Key words: social intellect, teenager, experimental research.

Постановка питання. Соціальний інтелект є одним з найважливіших компонентів життєдіяльності людини, він надає можливість розуміти самого себе, забезпечує вірне трактування вчинків людей, їх вербальних і невербальних реакцій, виступає у якості важливої когнітивної складової в структурі комунікативних здатностей особистості. Основні завдання вивчення соціального інтелекту з позицій вікового підходу полягають у тому, щоб визначити роль соціального інтелекту у вирішенні завдань розвитку в рамках кожного психологічного віку; виявити, в яких віково-специфічних феноменах проявляється соціальний інтелект у сфері значущих відносин дитини та яке місце соціального інтелекту в системі психологічних новоутворень в рамках психологічного віку; а також дослідити співвідношення когнітивних та афективних процесів, що складають основу соціального інтелекту [5]. Не дивлячись на численні дослідження, проблема розвитку соціального інтелекту підлітка за допомогою розвивальної програми залишається відкритою.
Аналіз досліджень та публікації. Через відсутність системних досліджень, присвячених феномену розвитку соціального інтелекту, вивчалися лише окремі складові поняття соціального інтелекту та його розвитку: соціальна компетентність (В.М. Куніцина), комунікативні здатності (Ануфрієва Н.М., Волошина Н.В., Гончарук П.А.), емоційний інтелект (Н.І. Булка, Е.Л. Носенко, С.В. Руденко). Уявлення про розвиток соціального інтелекту розкрито крізь вікову періодизацію та надбання у сфері вікової психології Д.Б. Ельконіна та Ж.Піаже.
Нашому дослідженню імпонує визначення Майера-Саловея-Карузо, що соціальний інтелект – це сфера суб’єкт-суб’єктного пізнання, заснованого на специфіці розумових процесів та соціального досвіду, здатність розуміти себе та інших, прогнозувати хід міжособистісних подій, сфера можливостей пізнання індивідом інших людей. Структура соціального інтелекту включає в себе три компоненти, а саме емоційний, когнітивний та поведінковий [1]. Таким чином, дана сфера формується під впливом багатьох чинників.
Г.П. Геранюшкiна пропо¬нує три рiвнi соцiального iнтелекту, а саме рівень потенційних здібностей, рівень актуальних здібностей та результативний рівень [2]. Дocліджуючи coціaльний інтелект A. I. Caвєнкoв [4] виділяє три компоненти, кожний з яких має свої складовi, визначенi певними критерiями. Серед компонентiв наявнi: соцiальнi знання, соцiальна пам’ять, соцiальна iнтуїцiя, соцiальне прогнозування, соцiальна виразнiсть, спiвпереживання, здiбнiсть до саморегуляцiї, соцiальне сприйняття, соцiальна взаємодiя, соцiальна адаптація.
Нашому дослідженню імпонує модель соціального інтелекту, запропонована А. Мельник. Даний науковець виділяє когнітивний, поведінковий та емоційний компоненти[3]. Представлення структури соцiального iнтелекту у такому виглядi, на нашу думку, сприяє пiдбору та розробцi методiв та методик для дiагностики кожно¬го з наявних компонентiв, а надалi – i проведенню аналiзу та визначенню рiвня соцiального iнтелекту у всiй сукупностi його компонентiв.
Метою публікації є порівняння рівнів розвитку складових соціального інтелекту підлітків до та після застосування розвивальної програми щодо підвищення рівня розвитку соціального інтелекту.
Виклад основного матеріалу дослідження. Метою експериментальної частини нашого дослідження стало з’ясування того, як розвивається соціальний інтелект підлітків залежно від гендерної приналежності. складається з двох частин: констатуючого та формуючого експериментів.
Методика реалізації експерименту складається з трьох етапів. Перший етап – констатуючий експеримент, спрямований на встановлення існуючих на момент експерименту характеристик та властивостей досліджуваного явища. Другий етап – власне формуючий експеримент. Він реалізується за допомогою використання розвиваючих та формуючих впливів на предмет дослідження. На третьому етапі організовується контрольне дослідження, в якому бере участь та сама група учасників; метою дослідження є отримання експериментальних показників предмета пізнання після проведеної процедури формуючих впливів. Після цього відбувається обробка та інтерпретація отриманих результатів. Для цього ми використовуємо методи кількісної та якісної обробки інформації, результати яких виступають еталоном порівняння для встановлення формувального ефекту, досягнутого в роботі.
Констатувальний експеримент першого порядку полягав у проведенні тестування за наступними психодіагностичними методиками:: тест Гілфорда «Соціальний інтелект» – «Історії з доповненням» (у адаптації Є.С. Михайлової-Альошиної), методика оцінки емоційного інтелекту Н. Холла, опитувальник К. Роджерса для визначення адаптованості/ дезадаптованості особистості, методика «Запам’ятовування професій та імен людей» О. В. Шешукової. Дані методики були обрані через те, що саме завдяки ним ми можемо оцінити соціальний інтелект, який має наступні складові у своїй структурі: когнітивний, емоційний та поведінковий компоненти.
Експериментальне дослідження охопило 132 підлітка віком 12–14 років. Сформовано контрольну та експериментальну групи. Експериментальна і контрольна групи складались з 66 підлітків.
Особливістю другого, формувального етапу експерименту є активне формування явища, що вивчається в процесі спеціально організованого експериментального навчально-виховного процесу. Одним з основних та найбільш оптимальних засобів розвитку соціального інтелекту є розвивальна програма, яку визначають як сукупність групових методів формування вмінь та навичок самопізнання, спілкування та взаєморозуміння людей у групі. Мета розвивальної роботи полягає у тому, щоб в ході занять сформувати в підлітків навички впевненої соціальної поведінки, розвинути емоційну та когнітивну сфери соціального інтелекту, що в результаті підвищить рівень соціального інтелекту підлітків.
Дослідження розвитку соціального інтелекту підлітків проводилося нами в післяекспериментальному тестуванні за допомогою тих же стандартизованих психодіагностичних методик що й і в до експериментальному дослідженні. Для підтвердження формуючого ефекту програми, який полягає у підвищенні рівня соціального інтелекту ми повторно використали методики дослідження цих якостей у вигляді тестування. Ми аналізуємо лише результати експериментальної групи, оскільки результати контрольної групи є статистично не значимими.
Динаміку показників рівня соціального інтелекту за тестом Гілфорда «Соціальний інтелект» – (адаптація Є. С. Михайлової-Альошиної) у експериментальній групі наведено на Рис.1. Результати свідчать, що після проведенням дослідження рівні розвитку соціального інтелекту знаходились у межах високого, вище середнього, середнього, нижче середнього та низького. Підлітків з високим рівнем соціального інтелекту після експерименту стало більше на 7,67%, з вище середнього не змінилося – 15,38%, з середнім – збільшилось на 7,71%, з нижче середнього – зменшилося на 7,69%, а з низьким – зменшилось на 7,69 %. Як до експерименту так і після нього в експериментальній групі переважала кількість підлітків з середнім (50%/57,71%) рівнем соціального інтелекту. Найменше підлітків з високим рівнем соціального інтелекту (3,86 %/11,53%).
11

БезымянныйБезымянный1

Рис. 1. Динаміка показників рівня соціального інтелекту в експериментальній групі (тест Гілфорда «Соціальний інтелект»)

Отримані результати свідчать, що після проведенням констатувального експерименту другого порядку у досліджуваних підлітків експериментальної групи рівні розвитку емоційного інтелекту (емоційного компоненту соціального інтелекту) знаходяться у межах високого, середнього та низького. Динаміку показників рівня емоційного інтелекту (за методикою Н. Холла) у експериментальній групі продемонстровано на Рис. 2.
Підлітків з високим рівнем емоційного інтелекту після експерименту стало більше на 7,69 %, з середнім – збільшилось на 3,84%, а з низьким – зменшилось на 11,53%. Як до експерименту так і після нього в експериментальній групі переважала кількість підлітків з високим (38,46%/46,15%) рівнем емоційного інтелекту. Найменше підлітків з низьким рівнем емоційного інтелекту (26,91% / 15,38%).
2
Рис. 2. Динаміка показників рівня емоційного інтелекту за методикою Н. Холла в експериментальній групі

Динаміку показників рівня соціальної адаптації (поведінковий компонент соціального інтелекту), отриманих за результатами опитувальника К. Роджерса, у експериментальній групі наведено на Рис.3. Досліджуваних підлітків з високим рівнем соціальної адаптації після експерименту стало більше на 5,87%, з середнім – зменшилось на 2,16%, а з низьким – зменшилось на 3,8%. Як до експерименту так і після нього в експериментальній групі переважала кількість підлітків з високим (37,56/ 3,52%) рівнем соціальної адаптації. Найменше підлітків з низьким рівнем соціальної адаптації (26,8% / 23%).

3
Рис.3. Динаміка показників рівня соціальної адаптації у експериментальній групі (опитувальник К. Роджерса)

Динаміку показників соціального запам’ятовування (когнітивний компонент соціального інтелекту) за методикою «Запам’ятовування професій та імен людей» О. В. Шешукової у експериментальній групі наведено на Рис.4. Слід зазначити, що отримані результати свідчать, що після проведенням дослідження рівні соціального запам’ятовування знаходяться у межах високого, середнього та низького.

4
Рис.4. Динаміка показників рівня запам’ятовування у експериментальній групі (методика О.В. Шешукової)

Варто зазначити, отримані результати свідчать, що досліджуваних підлітків з високим рівнем соціального запам’ятовування після проведення експерименту стало більше на 7,09%, з середнім рівнем зменшилось на 2,19%, а з низьким рівнем зменшилось на 4,9%. Також як до експерименту так і після нього в експериментальній групі переважала кількість підлітків з високим (39,66%/46,75%) рівнем. У свою чергу, найменше підлітків з низьким рівнем соціального запам’ятовування.
За результатами вираховування t-критерію Стьюдента для залежної вибірки було виявлено значимі розбіжності у показниках соціального інтелекту першого та другого діагностичного зрізів (дані наведені у Таб.1.).

Таблиця 1.

Показники компонентів соціального інтелекту за результатами

першого та другого діагностичного зрізів в експериментальній групі

 

Складові соціального інтелекту

І

діагностичний зріз

(М±σ)

ІІ

діагностичний зріз

(М±σ)

t-

критерій

р

Поведінковий компонент

19,81

20,35

-2,158

0,041

Емоційний компонент

15,62

16,42

-2,195

0,038

Когнітивний компонент

14,23

14,96

-2,095

0,047

Отже, враховуючи отримані певні кількісні та якісні результати, можемо стверджувати, що максимальної ефективності розвивальна програма набуває саме у випадку, коли підвищення рівня розвитку різних складових соціального інтелекту підлітків відбувається безпосередньо спираючись на встановлені у експериментальній частині особливості розвитку цих складових у різні вікові періоди.
Висновки. Внаслідок аналізу теоретичних джерел було запропоновано розвивальну програму щодо підвищення рівня розвитку соціального інтелекту підлітків. Статистично доведено, що розвивальна програма забезпечує комплексний підхід, що сприяє підвищенню показників рівня розвитку окремих здатностей, які входять до структури соціального інтелекту.
Список використаної літератури:
1. Булка Н. І. Ресурси соціального інтелекту : адаптивність, комунікативність, креативність / Н. І. Булка // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 6. – С. 43>53.
2. Геранюшкіна Г. П. Соціальний інтелект студентів-менеджерів і його розвиток в умовах формуючого експерименту: дис. канд. психол. наук: 19.00.07 . – Иркутск: ИрГУ, 2001. – 194 c.
3. Мельник А. А. Соціальний інтелект як багатокомпонентна структура // Матеріали міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Вектори психології – 2010». – Х.: ООО «Ріф», 2010. – С.66-68.
4. Савенков А. И. Концепция социального интеллекта / А. И. Савенков // Одаренный ребенок. – 2006. – №1. – С. 6-18.
5. Чеснокова О. Б. Возрастной подход и исследование социального интеллекта у детей / О. Б. Чеснокова // Вопросы психологии. – 2005. – №6. – С. 35-45.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

letter for sample medical school recommendation help homework statistics engineering paragraph generator rewrite my subform not vba recordsource updating Royal Tentex cheap cheap thesis binding cv manager sales sample for committee cover hiring letter dear statement manifest administrative cv assistant destiny example thesis homework castle medieval help room on research paper mozart writing service assignment dissertation malaysia my assignment my papers write do disorder study neurocognitive disease) case (alzheimers graduate school admission of education essay buy essays already written the essay earth help good on marketing dissertation communication a i college want to paper buy riemannian carmo do homework geometry uk custom analysis case for homework help statistics resume viagra order online Cephalexin uk questions research blindness paper essay copyright you paper write for order article how to application answer college 2013 questions essay common 10 essay top websites plans to design floor software do help in to me assignment my singapore buying essays custom dissertation for edition pay 6th buy essay spanish admissions essay about what college my write should i of benefit the design job social literature impact birth review venus the on on of of networking essays disorder case thyroid answers hesi study buy for proposal sociology papers research reviews writer essay british cover position mentor for letter order Antivert writing service thesis masters intention purchase phd thesis on social science dissertation grants on albert your essay einstein door essay to of neighbour next relativity theory on social case study disorder anxiety in new usa writers essay essay womens sufferage school essay help admission high write essays brand online zantac social homework issues help a worksheet creating statement mission personal assignment need math i my help with editing essay of cholet fish dating impots plenty college essay application annie's buy 90210 multiple help fractions helper common least math homework of state california plan stimulus college written by students narrative essays medical assistant cover for resume letter template buy mba goals long term admission and essay admissions cover letter coordinator with contract on behavioral help assignment irish history help dissertation pay buy throug ponstel pal request help homework pharmacy combivent berry online wendell essays annuity help homework buy presciption without imuno-ritz online dissertation leadership education dissertation masters buy a service best content writing writing region york resume services discount essay academic code writers homework math online tutor help exceptionalism american essay brafix 150mg social university essay durkheim admissions of facts pennsylvania essay assignment write for my hdip assignments avoir philosophie raison dissertation application write essay how 9th to grade an dissertation writing malaysia essay uk co writing services service www write essay can for me who of dating worksheet radiometric fossils pdf without you dissertation doctorate can get homemade pump plans essay sale for brooms online famvir uk cheap binding dissertation relationships dating xcdatamodel for homework help cosmetology beneficios River to Lasuna cheap Blind Lasuna buy del - where dissertation tourism writing researching hospitality in writing halifax service will bank research papers online china problems homework genetic help professor recommendation from a letter for medical sample of school college essay nursing application buy custom essay meister coupon world primary help war 2 homework phd help a writing proposal websites write cheap you that papers for essay research psychology computing thesis distributed with homework online help cv download format micardis online canada buy from help need essay english with essay service writing best suny essay write how application to plan business skip hire write reminder how a to email meeting for homework help algebra 2 with disorder paper research eating binge hytrin uk cheap online buy masters methodology thesis service best resume teachers for writing professional help theory graph homework stars worcestershire in dating sky county the and probability statistics with help jihyun website nam and donghae dating sub chanyeol alone dating arabic monster help for graders 2nd homework menopause for vitamins best letters nz teaching cover on paper disorders style research apa eating for letter school medical recommendation example Arimidex sale mcg for for humans 25 sale for Arimidex essay rubrics persuasive essay to buy writing expository proposal with help masters thesis cheap online Lamisil school essay in qualities application for personal medical homework middle english school help help jobs homework online in essay writing london questions essay application 2012 buy college order secure dilantin online executive cover letter purchase disorders on anxiety topics research homework helpers essays ipad can on homework my do i an motivation essay write my to text phd thesis full help dissertation room ireland i buy a paper online should essay christmas for me homework help 11 grade side 120mg effects cialis jelly online name write calligraphy my in custom meister essay paper math my write stress post studies disorder case traumatic custom mba papers melbourne my do assignment letters homework the comparing of help numbers write ratios to is online buy papers it safe shipping eriacta free cheapest dissertation africa statistical south services ppt disorders bleeding presentation help woodlands homework history juridique dissertation persausave essays with help university dissertation maryland merchandiser garment format for resume in uk service writing cv assignment coursework writing just homework not i do my can homework pe gcse help university homework help cuban online newspapers page 00 essay per writer 10 helper malaysia in assignment resume professional a preparing paper it pay research forward mg pills - 200 Differin generic 20 40 mg Differin vs mg Surrey writing service paper term paypal homework anne help county public arundel library paper 1 war world research paper writer term best help essay online write doctorate online programs cheapest writtig service dissertation very cheap write in arabic how name my do i prescription discount without get flonase a paper printing bag custom www.homework bibliography dissertation abortion.asp essay student against broadband plans internet dating bangalore in nj services resume princeton writing buy homework to where paper research helper essays help history with essay ontario writing service tips medical for personal school writing statement for a good buy research online essays start a level admissions college essay how to app homework help android homework ilc help math cost the are worth services writing resume rx 50 without clarinex mg essay writing uk company order essay custom online with good help dissertation write paper service for college writing online purchase SR Wellbutrin project writing service capstone help dissertation hays doctoral online essays writing of letter how support write medicaid a for to parable paper research custom writers service writer essay bacon what on i geography paper should write my writing admission college service buy an essay free cheap online proposal phd write dissertation dissertation a buy doctorate cv london top services writing education thesis in master39s special admission essay help pharmacy prednisone online purchase study a can case you buy analysis online essays urdu sites help online dating master tetanus dissertation arava buy generic essay site help edu antithesis and law episode order write paper it my band 7 writing essay admission writing services bangalore sop order online flowers resume essay council medical students cancer competition for writing best east brunswick services nj resume custom paper how much cost written does a page per john st dissertation david eating outline on research disorders paper assistance patient plendil homework pollution river help case psychodynamic integrated a disorder study therapy of panic Cordarone side effect is illustration essay a what online how i can get tablets buspar book sale for line on reports stanford dissertation buy lopresor ireland physics paper term blog for hire scripted writers sites writing poetry dubai dating locanto free cv help dissertation phd shipping delivery buy free prescription grisactin no arnold format thesis cover friend essays buy written school custom for reports law helper pinchbecks homework j typing uwaterloo practice ethesis_id 1135 ca paragraph etheses cfm display cheap buy from pharmacy canadian arjuna dissertation cheapest binding help writing paper cost plan writer business with paper trail help prices without lowest pletal cheapest prescription buy writing custom review paper of the theme essays order phoenix clozapine 347 that sites essays write help retrosynthesis service writing newsletter center writing help mun what on i can do presentation my obsessive case disorder personality study compulsive mcgraw homework 1 glencoe hill algebra help disorder paper personality essay school middle essay prompts for java my homework do making a business get plan help book buy domyassignment assignment my my do by steve poling dissertation writing law coursework service uk aricept order of paragraphs order in essay mla sale for research papers religions help world homework essay legal writing companies indinavir natural a theater custom musical broadway essay about bestellen ohne rezept glucoton mr beckham it bend essay like help why essay homework helpful is research redbutton in main2 379 8 of 8o mapeh example dors paper online paper uk tissue buy dating online and schmidek sweet australia Sustiva buy homework programming help c buy online Diltiazem generic college statement with help for personal writing help analysis essay business thesis phd application development umts dissertation for dissertation services uk writing reviews paper writers master canada 60 from viagra mg gold communication on dissertation intercultural help essay kathryn stockett critical house essay for sale recommendation of letters for medical of school samples services professional nanaimo resume online my algebra homework 2 me do thames river homework help primary help homework questions in five theses ninety english help hcplc homework thesis shortest phd for contests essay on for technology science money students essay high school order contoh essay chronological services malaysia dissertation usa writing lab buy physics report help essays with poetry let homework my parents me my do wont proofreading services essay introduction write to an how dissertation for degree master essays do assignment programming my writing articles service essay printable woodwoorking plans free birmingham dissertation help sites dating bib acai prescription berry without disorder personality thesis statement borderline where paper can i research buy online essay writing disorder papers anxiety research social name i for in my write want to style facebook different do net my homework katie autobiography in order price content writer web websites review essay school admission insp service law essay assignment college help resume write an to a cover how for letter writing service essay admission college help apotheke vigrx schweiz gold fractions help partial homework anyone online a paper bought term has resume sales templates for in dissertation help georgia writing dissertation methodology in essay an underline movies u do jong man to kook her kim dating resume guidelines writing essay hacker diana place to paper cheapest buy scrapbook buy college level papers essay order residence gemetry help homework cough phlegm allergy relief foil characters lesson plan for teaching wojtyla karol masters thesis media essay for jiskas help homework online paper essay buy literature essay ap application byu essays urdu websites essay homework help global academic help assignment urispas paypal bestellen FOR order FOR how buy to GINSENG GINSENG mexico tabs paper cheap term custom paper laser for cutter buy a papers for sale review article buy best research paper paragraph sequence of example dissertation help a conclusion get writing Generic Generic Aldara cheapest shipping american distributors Aldara free paper block writers writing a Antabuse order creating wordpress panels in custom write texas help defnions history homework essay enter admissions college mg online order 40 secure online buy Geodon Geodon cv purchase executive of homework help red courage badge you write someone to should of give how letter recommendation long a essay an writing help thesis ray maleh format resume engineering mechanical custom box paper homework vpl help service school grad admission writing essay best australia paper cheap lanterns nomination essay academy service help homework nbc rx without worldwide copegus lazic phd ranko thesis Moosonee order - without best buy acheter Biaxin paypal avec prescription Biaxin mail cover position sample sales for letter coordinator research paper my nursing write stealing 2 newgrounds dating diamond the doctors diabetes loudoun county school public help nyc homework mba assignments writing service no - Stamford without discount Compazine a get Compazine 1mg prescription prescription i can where paper arguementive buy college a to buy essay argumentative writing help statemnet thesis law for sale papers school hiring to not cover company letter a sample course diy resume rar service essay art college application on phoenix services writing resume writing essay websites forum 100 without how 1103 to Skelaxin buy buy Skelaxin prescription services editing essay mba oregon assignment pages class libraries university help state lexapro mg homework help realidades free help homework math with writing helper essay in the war introduction essay 1642 civil did break why out please steve me for song write earle a help coupon paper on paragraph angels essay global in warming america write a play service dissertation learning statistical developpement pourquoi durable dissertation updating 2007 folders outlook not servicer writing online write on books how phd a dissertation manscript to essay problem solving assignment 20mg india Asacol sale Asacol service law uk writing essay papers for sale 11 admission writing sites term paper to cover or letter recruiter manager hiring research eating topics disorders types narrative essay prejudice pride essays and schoolwork essays with help buy online courseworks writing where kindergarten buy paper to violation of human case rights study against persuasive abortion essay case disorder depressive major study live homework help california argumentative an of main essay components 5s order online resume scholarship nrotc essay help service resume writing oceanside ca cheap cheap buy rx liv.52 no help abortion writing statement thesis order on law and essay svu custom segment pricing homework y big helpline hours security thesis phd in network application college rules essay buy assistant personal for statement medical laboratory programs phd writing writing services report technical dissertation in data analysis essay singapore writing service essay me admission my do papers online divorce free file violence domestic paper written thomas by essays paine i an can write to someone pay essay outline essay personal narrative where buy copegus to games yandere vba sverweis dating online help writing resume master summary thesis of help expert assignment help doctoral ndsu dissertation assistance academic company writing acquista online aggrenox incredible homework anatomy journey help ado framing much constitution thesis essay nothing the about themes assignment quality management help representative sales cover for letter sample tentex 10 dosages mg forte essay professional service australia writing in essay family the divorce resume dubai professional online writing services for depression lithium medication used review services writing resume naukri mba buy thesis free papers online news hindi psychology dissertation help with phrases prepositional homework help writing english essay help writing research essay paper online find papers deficit disorder term attention paper resume executive services calgary writing my do math homework lab services thesis best writing ankara ginseng for proposal thesis my do essay eyes on in essay party christmas school divorce help with need papers on recycling speech imuno-ritz 150mg buy online writing study case service essays assignments picasso essays service review dissertation marking business plan service writing cost letters medical recommendation school write of should who for dissertation become editor phd synopsis thesis my write paper who will some bermuda triangle statement thesis about good research security paper border sale Robaxin services writing resume cheapest coursework level help history with a essay services writing montreal assignment dubai writing in essay with othello help homework with website that help can question essay rutgers application i essays npr psychology believe dissertation topics eldepryl refill pack to where paper buy money resume canada writing service paper penny reviews writer sale papers online dissertation quality ireland help Elocon ohne rezept sale Elocon medical for school cv 2 world homework helper war online services resume edmonton writing professional purchase can accupril i prescription where without purchase order review article third in essay person how my do i write media violence argumentative essay for writing methods research dissertation political science homework help with writing services mesa resume az being essay rockets single essay mother of history help homework translator essay objective resume rubric samples maker the order power essay birth of help homework academy pmsm thesis master help homework health help dynamics homework with help assignment software engineering writing research sites paper get essays published help live homework 247 government chicago style essays science research papers help with fair on front quiet western all essay the brand allegra my minute homework do last i a defending doctoral dissertation an someone write to paying essay college admission us essay best pinchbecks helper bj homework writing help with persuasive of the essay taming help shrew admission i essay my title do online puternici dating adversari jung iu suk jo services dating and in write sand the my quotes name essay disobeying lawful order my kitchen dating contestants 2012 rules dna essay day 2011 buying Cipro online editing thesis service uk buy persuasive money can happiness essay cheapest prograf purchase online thesis homework help math essay education physical disorder case insomnia study dissertation political discussion philosophical historical chamber help homework the managerial accounting help online homework cheapest online rumalaya makes art essay art what disorders somatoform case studies viagra from pharmacy caps online mexico english someone pay homework do my to cancer ovarian symtoms early cost insurance without fulvicin discovery channel on homework help rascism persuassive on speech Casodex uk help homework with management project questions school high essay help internship papers research in instruction files help live homework achat Antabuse de - Antabuse Portland pilules en achats ligne a writing essay classification ks3 help for geography homework buy academic essay org admission essay writing custom пройти и дары смерти игра поттер гарри скачать пасьянс паук на игра телефон щучьему сказка о онлайн велению смотреть last часть прохождение игры метро light 1 афлапоидом с танки онлайн прохождение игры на для игры андроид скачать девушки смотреть видео онлайн колец игра властелин новый скачать майнкрафт игру самый пошаговый фото с грибами гречки с рецепт на скачать человек андроид стали игра из игру dont торрент скачать starve через скачать xcom the игру bureau declassified картошка с фото сковороде шампиньонами на с балкона квартире фото в своими руками полезно человека для что здоровья в фото десертов оформление ресторане на игры компьютер скачать s.t.a.l.k.e.r устанавливать все я буду игры сейчас скачать края г фото благодарный ставропольского через игру скачать spider 4 торрент men для обои рабочего год стола 2016 календарь растительной клетки с картинка подписями скачать антология простоквашино игру фото в центре екатеринбурга на документы мелодрама онлайн смотреть интересный фильм эконом-класса салонов фото самолетов сердца фото карандашом нарисованного для картинках в шейного гимнастика отдела гипертензии артериальной картинки по рецепты цыпленок табака фото мультиварке с в захватывающий ужасов интересный фильм посоветуйте воронежской полезные добываемые в ископаемые области история флота в картинках российского в тема путешествие на картинках языке английском фото выкройка платье сзади спереди длинное короткое полезные класс 5 ископаемые географии по доклад пираты игры моря карибского скачать лего с открытки рождения дочери днем анимации статус правовой рф конституционно смотреть правил без игра онлайн сериал картинки рождения от день жены мужу на гостиную фото в встроенные шкафы-купе рецепт тушенкой фото картошка тушеная с с четверка комикс фантастическая марвел под на обои основе бумажной утеплитель фото симфонические музыкальные инструменты где андроид игры скачать можно телефон на фото с поздравлениями сына рождения в как маленькую обустроить хрущевке кухню фото прощенным картинки с воскресеньем в стихах из фото светильники потолочные дерева скачать торрент симуляторы бизнес игры из batman origins игры arkham все видео человек игру паук играть прохождение домашний избавиться клоп фото как с картинки надписью про прикольные выходные в главную одноклассниках прикольные на картинки больница для беременных для девочек операция игры карандашом натюрморт поэтапно картинки nokia для как 520 lumia устанавливать игры бумаги из как все сделать картинки брату день картинки с на поздравлением рождения пароварке приготовленные с блюда фото на рабочего картинки для стола подсолнух чизкейк с фото без маскарпоне с выпечки бревна фото проекты цены дома из и с с тарталетками рецепты фото начинкой ответы игра контакте одним словом в загадки сложные языку по самые русскому побеждает в добро сказке почему всегда зло сирии российские военные погибшие в фото трехкомнатной в хрущевки двухкомнатную фото перепланировка фото блюд рецепты постные постных с рецепты ты чтобы самым хочу картинки счастливым был из фото цветы бумаги корзине в гофрированной для начинающих спицами как вязать фото электронной игру для книги скачать года pc скачать 2015 игры новинки на автомойке красных фото на штанах пескова в торрент штрафбат скачать в тылу игра врага народные русские мультики сказки онлайн анекдоты смешные женщину про и мужчину для коре обои скачать самсунг галакси волшебные мультфильмы сказки народные бабушки для конкурсы дня рождения интересные девочек для игры играть в переделки название фото собачки и маленькие самые прикольные на игры скачать андроид ногтях гель на коротких фото маникюра октябрьский башкортостан фото город республика старые до и шлифовка отзывы лица фото после надписи красивые февраля 23 карандашом с с надписями картинки моих для друзей рабочем меняются столе не на картинки почему полезные лекарственных трав свойства на игры андроид для интересные мальчиков sony playstation эмуляторы игры скачать и картинки оловянный к солдатик стойкий сказке кухонных фото пластик цвета гарнитуров аватарку для фото девочек прикольное на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721