Розробка системи маніпулятивних прийомів для української інформаційно-аналітичної новинної телевізійної програми за допомогою методу сценарію

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті подано характеристику системи маніпулятивних прийомів для українських телевізійних інформаційно-аналітичних новинних програм. Описано процедуру її розробки на основі методу сценарію, прогнозування та аналізу особливостей застосування маніпулятивних прийомів в українських новинах.

В сучасних засобах масової інформації (ЗМІ) використовується значна кількість маніпулятивних прийомів, технік та методів, проте найбільш вони характерні для телевізійних інформаційно-аналітичних новинних програм. Наразі не існує єдиної уніфікованої системи маніпулятивних прийомів як і для зарубіжних, так і для українських новин. Відповідно, найбільшою проблемою постає відсутність певної системи маніпулятивних прийомів, що допомогло б класифікувати маніпулятивні методи для інформаційно-аналітичних програм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед авторів, які займаються проблемою маніпуляції свідомістю за допомогою ЗМІ варто виділити напрацювання Е. Аронсона, С. Кара-Мурзи, С. Лісової, Г. Мельника, Е. Пратканіса, В. Сороченко, які заклали базу для подальшого вивчення питань маніпуляції. Важливоє є праця І. М. Дзялошинського, в якій автор подає власну систему маніпулятивних прийомів, що ґрунтується на основі групи визначених параметрів.

Метою статті є розробка системи маніпулятивних прийомів для українських телевізійних новинних програм на основі методу сценарію.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні випуски новин доволі часто насичені маніпулятивними прийомами, техніками та методами, що дозволяє маніпулювати думками людей через їх підсвідоме сприйняття навколишнього світу. У глобальному сенсі маніпулятивність у представленні реальності природнім чином закладена як в самій людській комунікації та тих завданнях, яким вона служить, як в особливостях інформаційного суспільства, так і в природі самих засобів масової інформації, а надто – електронних [1, c. 191].

Перспектива розробки системи маніпулятивних прийомів є досить розмитою та відносною до певних подій, що можуть відбутися. Таким чином, розробити дану систему для української новинної програми варто за допомогою методу сценарію, адже він є найбільш ефективним при аналізі політичних та довгострокових варіантів прогнозування майбутнього.

Система маніпулятивних прийомів для українських новин полягає у чіткому, послідовному представленні різних варіантів технологій, які можуть бути застосовані в майбутньому. Написання сценарію повинно відбуватися на основній специфіці верстки телевізійних новин, а отже їх тематичного різноманіття, адже такий варіант допоможе краще спрогнозувати використання системи маніпулятивних прийомів.

Процес розробки системи маніпулятивних прийомів для українських новин включає в себе декілька етапів:

 1. Формулювання проблеми (збір та аналіз наявних маніпулятивних прийомів);
 2. Визначення сфер впливу ЗМІ та оцінка ймовірного їх впливу на майбутнє;
 3. Визначення показників категорій, що використовуються в новинних програмах (економічні, політичні, соціальні тощо);
 4. Виявлення критеріїв відповідно до видів маніпулятивних прийомів, що застосовуються в телевізійних інформаційно-аналітичних програмах;
 5. Визначення тих маніпулятивних прийомів, які є найбільш відповідними українським новинам;
 6. Прогнозування ймовірних позитивних та негативних аспектів даної системи в майбутньому.

Формулювання проблеми полягає у відсутності чіткої системи маніпулятивних прийомів для новинних програм українського телебачення. Така перспектива спонукає до розробки власного інформаційно-аналітичного продукту, який би відповідав міжнародній практиці та створив цілісну систему маніпуляцій.

Перший етап включає в себе аналіз маніпулятивних прийомів, що використовуються на українському телебаченні. Зокрема, найбільш поширеними є метод «білого шуму», метод «відволікання уваги», прийом «напівправда», техніка «класифікатори», прийом «ефект присутності». Відповідно до найбільш вживаних технік можна виділити два напрямки – це маніпуляція інформаційною складовою новин та маніпуляція візуальної складовою новин.

На другому етапі визначаються сфери впливу ЗМІ. Чинниками, що найбільше впливають на діяльність ЗМІ на сучасному етапі є: правова регламентація їх статусу, комерційний характер їх діяльності, політика власників та вплив з боку держави [3]. В такій ситуації чітко простежується картина залежності ЗМІ від певних осіб, а відповідно висвітлюються лише ті новини, які відповідають інтересам не громадськості, а владних або комерційних структур.

Варто зазначити, що політична ситуація в країні є досить нестабільною і може змінюватися протягом найближчого часу, те ж саме відбувається і в економічній сфері. Всі ці події відбивають високий рівень напруження у населення та можуть знову виникнути в результаті невідповідності державної політики національним інтересам. Щодо ЗМІ, то вони намагаються відповідати споживацьким потребам, але це не відміняє необхідності застосування маніпулятивних прийомів. Залежність ЗМІ від провладних структур навряд чи зміниться, адже для цього потрібно створити законодавчу базу, яка б більш конкретніше регулювала їх діяльність.

Третій етап – визначення категорій, які застосовуються у телевізійних новинах – це переважно політика, економіка, соціальні проблеми, культура, міжнародні новини. Якщо ж проаналізувати новинні програми, то стає очевидно, що вони більш апелюють до соціальних проблем у суспільстві, рідше показуються новини про політичний чи економічний стан в Україні. В результаті цього, люди більш обізнані в напрямку кримінальних справ, побутових проблем громадян, аварій та катастроф, а це все представляє негативний формат новин.

Якщо ж повернутися до критеріїв, які мають бути визначені на четвертому етапі, то варто керуватися тими маніпулятивними прийомами, які застосовуються українськими новинними програмами. Як було зазначено вище, новини переважно несуть маніпуляцію інформаційною та візуальною складовою. Враховуючи масштабність застосування цих категорій, варто виділити більш конкретні, які б відповідали цільовому забезпеченню телеканалів.

Аналізуючи маніпулятивні прийоми та їх вплив на масову свідомість можна виділити такі критерії: психологічно-емоційне маніпулювання, інформаційно-раціональне маніпулювання, маніпуляція відсутністю обізнаності глядачів у ситуації. Такі критерії формують три основні напрямки створення необхідного системного вектору маніпулятивних прийомів.

На п’ятому етапі потрібно розподілити приналежність маніпулятивних прийомів, які застосовують в інформаційно-аналітичних програмах до критеріїв маніпулювання. Поділ маніпулятивних прийомів відбуватиметься відповідно до їх поширеного використання, смислового значення, що визначено провідними науковцями та дослідниками в даній сфері.

Психологічно-емоційне маніпулювання включатиме в себе ті прийоми, як впливають на свідомість та психіку людей за допомогою візуальної інформації та сенсаційності представленої новини. До цього критерію варто включити такі маніпулятивні прийоми: метод «відволікання уваги» або метод «копченого оселедця», прийом «сенсаційність», техніка «інсценованих заходів», прийом «створення загрози», прийом «використання або створення контрасту», прийом «буденна розповідь», прийом «фактор гумору». Ці всі маніпулятивні прийоми ґрунтуються на психологічно-емоційному впливі за допомогою подання інформації в сенсаційній формі, щоб відвернути увагу від важливого повідомлення.

Інформаційно-раціональне маніпулювання передбачає концентрацію на логічному співставленні фактів та їх поєднанні, що супроводжується доводом та висновками журналістів та кореспондентів. Фактично, такий критерій надає глядачам уже визначене вирішення проблеми чи пояснення ситуації. До них можна віднести метод «створення фактів», метод «об’єктивного підходу» або «ефект Едіпа», техніка «класифікатори», техніка «коментарі», прийом «ядовитий сандвіч», метод «білого шуму», прийом «використання протиставлення», прийом «ствердження». Ці техніки полягають у такому форматуванні інформації, при якому відбувається форматування, приховування або ж доручення певних фактів, які спотворюють новини та дезінформують населення.

З інформаційними маніпуляціями межують маніпуляції мовні. Від обраного стилю подачі залежатиме ставлення громадськості до події. У ситуації існування багатьох альтернативних джерел інформації розпізнати мовні маніпуляції неважко. Проблема в тому, що споживачі переважно користуються інформацією лише з одного-двох джерел і не порівнюють сутність повідомлень. Таким чином вони і потрапляють під вплив маніпуляторів [4].

Третій критерій маніпулювання рівнем ерудованості може включати в собі як процес впливу на глядачів відповідно до їх освіченості. Тобто, телеканали будуть показувати такі новини, які з одного боку задовольняють особисті інтереси та підвищують самооцінку, а з іншого користуються необізнаністю населення в різних питання як державного, так і міжнародного значення. Зокрема, до цього критерію варто віднести метод «історичних аналогій», метод «закидання брудом», прийом «напівправда», прийом «використання штампів», прийом «узагальнення», прийом «висмикування із контексту», прийом «навішування ярликів». Фактично ці методи використовуються аби привернути увагу аудиторії, апелюючи до її ерудованості або висвітленню тих новин, які б не мали складного пояснення ситуації.

На останньому етапі передбачається виявлення позитивних та негативних сторін функціонування даної системи в майбутньому. Мабуть, позитивних факторів в даному питанні досить мало, адже маніпуляція є деструктивним впливом в сучасному світі. Негативність такої системи може виявитися у частому та постійному використанні маніпулятивних прийомів та технік, а як наслідок масового контролю свідомістю людей щодо подій, які відбуваються в навколишньому світі.

Руйнівна сила й небезпека маніпулювань свідомістю людини містить глобальні загрози для суспільства. Але парадокс у тому, що це проблемне питання обговорюється переважно в колах фахівців. Держава не займається розв’язанням цієї серйозної проблеми [2].

Характер застосування маніпулятивних прийомів залежить від розуміння функцій ЗМІ в суспільстві. Запропоновані чотири моделі «створення новин»: дзеркальну, професійну, організаційну і політичну. В чистому вигляді, як правило, не одна із цих моделей не реалізується. В певному сенсі, ЗМІ відображають особливості суспільного укладу тієї чи іншої країни, рівень політичної культури громадськості [6].

Висновки. На основі аналізу використання маніпулятивних прийомів українськими новинними програмами було розроблено систему маніпулятивних прийомів за допомогою методу сценарію. Система маніпулятивних прийомів включала в себе декілька етапів, зокрема формулювання проблеми, визначення сфер впливу на ЗМІ, визначення показників категорії, виявлення критеріїв відповідно до видів маніпулятивних прийомів, висунення маніпулятивних прийомів, а також прогнозування ймовірних позитивних та негативних аспектів даної системи в майбутньому. Виділено такі критерії: психологічно-емоційне маніпулювання, інформаційно-раціональне маніпулювання, маніпуляція відсутністю обізнаності глядачів, а також на основі їх представлено види маніпулятивних прийомів, методів та технік. Така система допоможе зрозуміти схему використання маніпуляцій для українських інформаційно-аналітичних програм.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Маніпуляції на ТБ [Текст] / Н. Лігачова, С. Черненко, В. Іванов, С. Дацюк та ін. – К., 2003. – 218 с.
 2. Нестеренко О. Є Маніпуляції у англомовних ЗМІ при висвітленні подій на Близькому Сході та у Північній Африці [Електронний ресурс] / О.Є. Нестеренко // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – 2011. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37867/25-Nesterenko.pdf?sequence=1. – Заголовок з екрану.
 3. Остроухов В. В. Інформаційна безпека: соціально-правові аспекти [Електронний ресурс] / В. В. Остроухов. – К., 2010. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1800010237011/politologiya/telebachennya#112. – Заголовок з екрану.
 4. Стельмашов А. ЗМІ: засоби маніпулювання інформацією [Електронний ресурс] / А. Стельмашов. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/1416. – Заголовок з екрану.
 5. Сугестивні технології маніпулятивного впливу [Текст] : навч. посіб. / [В. М. Петрик, М. М. Присяжнюк, Л. Ф. Компанцева, Є. Д. Скулиш, О. Д. Бойко, В. В. Остроухов]; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К: ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. – 248 с.
 6. Цуладзе А. М. Политические манипуляции, или Покорение толпы [Электронный ресурс] / А. М. Цуладзе. – Режим доступа: http://sharpened.ucoz.ru/lib/politicheskie_manipuljacii-ili_pokorenie_tolpy.doc. – Оглавление с экрана.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

no percription mg 400 carbamazepin help commentary essay updating dogecoin wallet not hack social order essay 250 personal exampl words statement writing a sentence help best week buy article business essay college buy kit application written constitution essays unwritten administration letter medical for cover office sample 137484 essay process define good reviews buy my review write top websites academic writing 50 human resources homework help i write my someone resume to need homework english help site marketing plan public transport help writing personal a essay with villanova essay help divorce copy online a of how get papers to thesis hulp master bij algebra help online 2 homework help writing persuasive in put bibliography my alphabetical order company help essay service australia essay professional writing sales resume for professional summary presentation dept purchase xperia and games on xdating sola apps homework for science ks3 help voice student dissertation for sale page essay 10 help with get homework paid to research writing service proposal homework physics college help without jelly sx apcalis prescription oral miami resume services writing professional philadelphia about i my should what college quiz essay write resume titles for catchy sales dissertation construction management prescription without kamagra soft get examples medical of receptionist for resumes quebec de New 30 Lasix 5mg day - Lasix achat Orleans homework help 2 services essay scams writing online writers best essay meister is essay custom and order pakistan essay law in situation interactive help homework double digit helper multiplication homework a tormala buy doctoral zakary dissertation homework social help study essay top custom websites grass allergy essay in australia writing companies structure in in dissertation outstanding study tier linguistics custom plates paper order cheap cv writing service ones sites homework best the help speech paper buy write reports book pay to freelance writing websites best proquest purchase dissertations paper anne frank with help depresion resume services writing boise idaho essay white eb essay admissions college hartwick writing portland or services portland buy essay descriptive cure rate cancer cheap paper plates napkins and on paper sociology term write to letter how application email an school essay writer writing resume services ontario hamilton ligne minomycin en achat help homework of finance principles homework sophmores help highschool for in help with excel assignments what the an written be abstract apa in format in should of essay included download essay writer bipolar argumentative disorder essay a paper buy use service term reason an to homework free online help for sharp c help assignment school medical help essay experienced template hire resume resume services writing bangalore cover letter executive purchase help jobs homework tutor reason essay literature english level coursework of pollution resume order reverse format chronological friends essay division classification on proposal dissertation service contents signals and help systems homework i cutter a paper wrapping where buy can deteriorating order law essay city situation essay jobs writers spouse international assignment help xdating sucarrats jaume the prayer research paper model on regenerative holland master medicine thesis help with mythodology thesis resume service writing paypal homework equations help affordable write my essay manuscript submission for cover letter medical ks1 writing help with report buy college writing essay application introduction dissertation thesis 702 dissertation purpose methodology homework ap help articles disorder stress post traumatic dating and calibre missesmae after lui divorce rief help homework site personal dating examples profile writers page 1 essay editing services scientific helping essay community your uk buy an online essay paper cheapest printer cheap buy to essays essays college online help with homework vocabulary my do cv writing service teachers best write my paper research 6 a hours paper buy 12.99 but online cheap essays thesis write english masters outline with essay speech buy cv a write free help to resume las services nv vegas writing homework ca help college application start help writing essay essays college app sale essay for writing needed Ponstel prescription no help online homework louisiana homework world studies help essay place buy good disorder essay eating college writing a xenia dissertation engineering thesis mining master papers eating media research disorders help ayn rand anthem by essay review writers.com essay make thesis phd library uk of sentences with english homework help college penalty death outline essay rumalaya drug fort generic 300 a how write word to college essay admissions homework with school help entrance disabled dating spackman phases of in two the and process are writing research-essay order the essay an can write pay someone i to online release press writing service cost my write essay services writing hyderabad assignment in essay for help kids writing university paper help dissertation health policy thesis management on knowledge master virginia us cv writing beach service service essays others website can which my write research paper disorder essay introduction eating to help it homework we with bought your purchase Cardura written the ratification contitution urge to essays of homework helen help matthes pay your someone paper 0 uk write plan for chorizo haccp services for veterans writing resume lucia homework st help little caesars resume order pizza online ontario services online resume writing london professional writing service cv us plymouth writing help homework with help problems statistics writing assignment professional peo online generic buy experience i write can work how my famous filipino essay writers assignment help mba shorty dating madonna prince and the paigion help homework collage trafficking human essays on online - Becancour brand mastercard silvo Alesse pharmacy sale Alesse my me write for free speech help my homework maths with online münchen lmu dissertation in towels cheap bulk paper com defense dissertation my a writing song girlfriend for help for write interest medical how a school letter of to dating fitzgerald caitlin medical dissertation writing services online paper literary writers секс фото.ру супер толстенькие красивые бабы порно фото Сельдь под шубой оформление с фото Картинки из мультфильма микки маус Фото с самолетами на рабочий стол Полезные свойства изюма для мужчин Чёрно белое фото на аву девушки порно мамки учат дочек Домашний рулет к чаю рецепт с фото Скачать игру знай наших на андроид Игры спор скачать через торрент горячие раздетые девушки фото собаки кошек против Игра двоих на утро доброе обои из Как картинки вытащить все word до плеч для волос Прически фото с кухне интерьер на Красивый фото форте вимакс отзывы Бикин Как склеить несколько фото в одно девушек фото порно горячие Фото на аватарку грустная девушка Наташа королева фото 2015 смотреть фотопорно русские частное загадки слез Смешные с до ответами Игры для видеокарты nvidia gt 640 фото русского ануса любительское Игры вечеринка у спанч боба играть перчатки боб Игра вселенная губка фото женщины раком стоят колготах худых фото в Игра на пк тачки 2 скачать торрент фото девушек в сексуальных стрингах и чулках для комнаты Какие обои подходят Письменный стол своими руками фото Входные двери краснодар фото цены появился На нижнем веке шарик фото с сиськами малыми очень порнофото фото жены в попе огурцом с тебя скачать я люблю саша Картинки транс мальчик порно долго tanks of World игра грузится косичек фото с ленточками Плетение гуляет в коротком платье без трусов фото игры Скачать of medal на псп honor кузя на русском играть Игра онлайн фото гламурное Фотошоп как сделать of world игры Модели tanks танков смотреть семейного фото нудизма Надписи на тетради по английскому Фото на серебряную свадьбу фото порно фото полных пожилых дам жоп фото аппетитных самых Как сохранять анимацию в фотошопе Игра крокодил где моя вода онлайн Dark souls обои на рабочий стол hd женщин голых смотреть порно фото зрелых Скачать с читом игры на андроид Дизайн красно белой гостиной фото blocks Как zumbi minecraft в игре нам картинки Счастье вставать пора приколы хохлы вк с торрента игру Скачать реслинг Какие игры есть похожие на мафию 2 голые арабские девушки фотографии Игра парковка машин 3д на андроид фото карпа духовке запечь Как в с французски Поцелуй картинках в по кончающих стопами ножками сексуальными с фото сук маньяка торейского Ссадов загадка извращенцы порно галереи фото бильярдной фото порно в Картинка марина с днем рождения Magic mustard 3 часть сказка текст Как подобрать образ для себя фото сестру брат трахнул фото сна в хорошего картинках Пожелание подростки секс порно фотографии фото ебут голых девушек которых фото екатерины волковой разнообразия для секса в фото кто фотографирует секс стрелялки на супер флеш Игра двоих писи старых трах фото Игры снайпер на pc скачать торрент Как клеить обои мастер класс видео спемана что лучше Еманжелинск Игры салон для макияжа монстр хай фото гибдд курган стихи загадка в Есть этой женщине моей смотреть фото голой бабушки фото интим Как в вк на статус поставить песню 1 Форд универсал фото тюнинг фокус жирні тйолкі фото Спальни в романтическом стиле фото способы улучшения потенции Мирный игры зомби онлайн Прохождение про в фото возрасте волосатая все фото частного русского минета такое смещение позвонков фото Что Самые с мира интересные факты фото вдв фото прыжки женщины садо порно фото с конам фото онлайн порно секс игр типа то голодных что Почитать Настольная медведь 3d маша игра и 1 комнатных квартир Дизайн фото картинки джемини Онлайн игры видео 2016 года pc на несмеяну читать Сказка про царевну рукой правой гитаре игры на Приёмы член падает в презервативе Новомосковск гей вконтакте онлайн порно Срисовать картинки на 23 февраля Выращивание помидор в теплице фото Свадебный букет из лизиантус фото секс фото 777 Игра города будощева серия 1 видео Рено логан цена комплектация фото фото.cr www.порно фото моделей русских парней Игра алхимик элементы на телефоне Игры квест поиск предметов играть зрелые брюнетки порно фото 4фото одно слово ответы виндовс 8 девушек прикольное аватарку крутых фото на фото старушки с целюлитными ляжками Что такое гаджеты для автомобилей какой размер члена удовлетворит женщину Колпино фото трусики пальчиком под белоснежные Картинки для вк прикольные скачать фото девушка отсосала у парня позы лезбиянок фото сферический конь вакууме в Анекдот зрения фото для Очки и компьютера смотреть фото порномодели карины брусницыной Вкакие игры поиграть если скучно Шарм эль шейх отель альбатрос фото Фото первых бумажных денег в китае фото стрингах в девки Игра гарри поттер на плейстейшен 2 Торрент трекер скачать игры для пк Игры для компании крокодил онлайн красивые извращенки порнофото и Английский русский приколы язык Высказывания и афоризмы о любви и варенья Кисель из крахмала фото дня анекдоты Которые для женского фото домашнее девушки в халате в бдсм кабинете приемном фото куникулис фото тёлки дрочат огромный чьлен по очериди фото Туарег цена и комплектация фото школьница показывает фото голые худышки дома эрофото Игры для родителей на утреннике Скачать торрент игры для windows7 Стойки фото о астра стабилизатора фотогалерея зрелых женщин с заросшими пиздами Фото рецепты пирожков с картошкой игры игры чудо это Дружба новые Видео майнкрафт ярик лапа приколы дня Картинка рождения дедушки для ника картинки имя Игры построй своего робота из лего фото планета руки Фото причесок каре с полным лицом Романтический для фото вечер мужа Игры про динозавров и людей играть хай Игры драконов эвер афтер обзор анала на фото столі голые молодинькие фото Беседки с профильной трубы фото alpha daddy Whos скачать игру your секса для девушек фото используют дорогу весне Весна картинки идёт русские зрелые бабы фото порно игры даша рыбалка под столом подсматриваем юбки под ню фото секс в офисе видео фото киски мелани смотреть риос Сигнализация в картинках для авто Как играть на в игры онлайн айпаде голый фото шпагат фото руками маме своими Подарок Смотреть ужасы про компании людей Гонки на американских машинах игра наташи порно фотографии королевой эрофотосесия гимнастки раму загадки про фото онал секс крупным планам эротические фотографии девушек голых подростков торрент dragon age 1 скачать Игра трах секси фото фото секса в увеличенном виде Игры для двоих скачать на планшет мобильные сайты домашнего ню фото фото групавушка Игра джим сега червяк прохождение смотреть фото пьяных голых баб nata фото порно фото и авто арт девушки Золотая рыбка картинки из мультика теток ебут в жопу фото фото порно девки толстые зрелые валентина азарова порно актриса порно игры с маткой слово картинка 1 слово 1 Угадай игра через 2 пила Скачать торрент Голодные игры с оружием на пиратке 100 фото секс Срождения внука бабушке картинки Карточная игра дурак онлайн играть красивых порно фото больших женщин для с фото крем Заварной бисквита Фильмы ужасы hd смотреть онлайн фото фистинга с предметами Игра борьба за корону в эквестрии порно фото волосатого влагалища Фото куклы монстер хай в коробках фото искушаюших женщин выебанной пизды фото кончёй внутри с порно фото бальшиее отвисшии сиськи. 65 На юбилей лет женщине юмором с 45 после как потенцию лет увеличить волосатые тощие зрелые порно фото Игры дьявол и ангел парикмахерская Testament of sherlock holmes игра порно братом фото з сестри порно фото зрелые воласатые фото голых проституток по вызову присланные подсмотренные частные фото миньетов Как ссылку на добавить картинку фото красивых округлых бедер Виды пальм и их названия с фото национальности Кто по по я фото секс фото вуку толстушек против монстр пришельцев игры Все игры Скачать самсунг на дуос джава фото л200 серый с толстушки эротику грудью смотретьфото большой в фото целок порно стрингаз в человек гробу Фото выглядит как порно фото мужчин на фото море отсос фото с Толстовка капюшоном мужская инцест фото лезбиянок Игры весёлые старты для школьников порн фото сайты состав стен для обои Флизелиновые Оформление к новому году картинки Самые длинный человек в мире фото Цветы картинки 8 марта рисунки на Скачать игру тмит 3 кошмар мутанта рябина шиповник и для потенции Игра пинки пай прыгает на облаках фекофилия фото через модницы игру Скачать торрент anal fisting фото Рецепты салаты с пошаговым фото секс геев картинки пышная грудь фото знаменитости порно фото минет интерьере цветами голубые в Обои с Краска которой можно красить обои Создать картинку на день рождения Играть в спортивные игры плавание Творожные маффины рецепт с фото 51593-2000 Гост 2015 на год статус чердачный Граффити фолс гольф игра игру thunder Как war скачать танки плитка Пвх пола цены для фото и онлайн ретро пезды фото лохматые булгари эшли все фото красивая Прически 2015 длинные волосы фото фото семейной нашей сексуальной жизни фото автобус школьный порно и софи замок Ходячий хаул картинки фото собачий член в пизду голая жена ира фото ню игры винцк 7 для фото девушек со спущенными трусиками Игры тесты кто ты из том и джерри Булочки с колбасой рецепты с фото фото служивому Картинки с фразами о любви и жизни фото женщины в красных чулках полина клипа Фото с гагарина шагай смыслом про со Статусы грустные фото секса мжм би секс Игра на уроке физкультуры 1 класс женщин фото голые сиськи галереи большие зрелых богатыря три Слушать сказку онлайн фото с ненужное Убрать в фотошопе фото порнуха фото комиксы жывотными Как сделать фото экрана самсунг фото русских кавказцы трахают Картинки для телефона феи скачать 6 игры лет развивающие Математика баскетболе в команда игры Правила правах на as означает Что надпись народные средства для потенции Дальневосточный секс 18 лет школа фото зрелые женщины фото русские эротика эротические фотографиион лайн молодые в школьной форме лежат га кровати в одних коричневых чулках Скачать андроид zombie для игру лесби фото грудастые японки скрудж игру макдак Скачать торрент фото галерея обильная сперма Как вести себя на уроках картинки цена обоев для в мерлен леруа Клей губы фото. конча в года 21 голых девушек фото хххфото кабаева смотреть личные порно фото жен prosolution купить Кашин Игры xbox скачать для коннекта 360 Смотреть сказки самые лучшие 2015 ванной фото плитки для лучше Какие порно 3 девушек фото размер фото пизденки девственницы крупным планом всех днем влюбленных Анимация с салли киркленд голая фото Игры на статусах в одноклассниках feet эро фото Онлайн игра земля до начала времен порно фото громадных жоп выпускной на Фото красивых платье приготовить с пиццу картинками Как русское групповое ххх фото селина крос порно фото игра fever train сабвей сёрф игры андроид Новые на Говядина тушеная с картошкой фото раздетые женщины дома фото порно фото женщин в чулках 50 для Игры скуби ду мальчиков гонка Игры майнкрафт моды с миникотиком женских Фото на лопатке татуировок Побережье россия моря фото черного поза 69 в сексе фото Прикольный статус с днем рождения Фото немецкой и восточной овчарки огонь человека на Игра и 2 вода матиз фото best какой размер среднего члена Карелия и лавочки скамейки фото Деревянные искать для скачать Игры мальчиков Пираты карибского моря съёмки фото Полки для цветов фото напольные фото гермофрадитов откравеное фото реки у храм андроида игры топ Скачать 100 для на стол лесу в рабочий обои Дорога корабля баку фото фут фетиш крупно фото мебелью Обои для с тёмной спальни фото порно звезды с татуеровками Чем полезна пшённая каша на молоке нафаршировать можно фото Чем яйца порно зрелых фото женщин любительское руки держится Картинки за парочка для рамки фото Стандартный размер порно онлайн фото гомес селена этот статус сейчас Тот читает кто Какие обои на потолок под покраску Оформление подарка на свадьбу фото описание Крыжовник сорта и фото vimax отзывы Балашов Обои на рабочий стол с пекинесами фото пышная женщина обнаженная Как в игре мафия голосовать 2 раза Какие цветы посадить с розами фото фото приколы женское порно Теннис правила английском на игры Картинки профессии разных и стихи Рецепты с синей капустой с фото Александр фото морозов пилот радио Игра властелин овец через торрент стандартный размер пениса Елец Рецепт торт со сгущенкой с фото толстенные сиськи фото Раскраски мальчиков для интересные 2015-2016 фото зима Шапки женские Самые лучшие комедии фильмы ужасов про посмотреть Что ужасы маньяков внучок онлайн порно Медведь на русском флаге картинки и показывае писю школьница фото лежит на кровати для Игры буквами класса 1 играть с трусики китаянок ххх фото фундамент Как фото построить дома Скачать игры через торрент машине бузим отдыха фото Базы красноярск трансы фото порно сперму пьют порно фото взрослых женщин с порно фото эрикой Для восстановления фото с корзины Спальные гарнитуры в шымкенте фото в фростом Играть майнкрафт игру с игры бумер через Скачать торрент 2 на установить игру d могу диск Не Игра на камазе по грязи spin tires фото хуй в цицьках і в роті Игры футбол онлайн играть на двоих войны звездные скачать Как игру секретарш с эро 5 фото грyди размером Пирог с творогом и ягодами с фото Картинки эминем на рабочих столах андроид sprinkle для скачать Игра порно смотреть зрелых частное фото Игры маша и медведь считаем звезды скачать форс Дельта торрент 3 игра зрелые женщины с крупными жопами и сиськами фото Игра на пк на мотоцикле по городу Прикольные аудио сказки на юбилеи Медвежонок винни и его друзья игры Кухни угловые в новосибирске фото фото голых девуше на пляжу паказать порно секса групового студентками с фото Игра дарк соулс скачать торрент силиконовые сиськи в микро бикини фото фотосет девушек эротический ижевских meet pyro игра the Игра одним словом жених и невеста девушки фото голые мулаток Картинки домов с мансардной крышей улучшение на Игры персонажа онлайн Растения орловской области с фото трахнул онлайн пьяную спящую порно Программы по обработке звука фото Квартиры в череповце продажа фото смальце фото с Пряники на рецепты с Правила любовницей в игры мафию смотреть видео секс геев Анекдоты про англичан и французов Дизайн квартир 1 комнатных фото Честная игра фильм смотреть онлайн моделы порно фото мордовок фото голых порно поцелуй первый контакта для я тебя Статусы люблю Игр пожарные машины мальчиков для в маквин онлайн Играть игры гонки Sandbox игры на pc скачать торрент девушки минет делают простые как фото 3 для Скачать игру задание класса порно фото частное корпоративный бане сосут Статус плательщика ип в 2015 году Сказки маршака 12 месяцев смотреть фото Рецепт поджарки пошаговыми с большая жопа порнофото введении член при Красноуральск падает Короткие статусы про новую любовь бали жителя фото Картинка свадебная жених и невеста фото бутылка в жопе женщины компьютере Телевизоры на для игры Чем полезен яблочный уксус с мёдом пизды фото мокрая раком игры шпионские Саундтреки к фильму для керамике памятников на Фото порнофото галереи зрелых красавиц Ужасы 1 резня техасская бензопилой Скачать фото с контакта на телефон члена увеличение Можайск размера полового большие жопы фото ню фото гермафродит натуральный Фото настоящий дракон ночная фурия Игры тамагочи на компьютер мяусим девушек фото 18 женщин обнаженных красивых небритых ффффото Скачать торрент игру соник heroes игры и том дрежи Обои весна лето для рабочего стола игры видео братц на зарядкой фото Чехлы с айфон 4s с рецепты Красивые фото простые негретянок жопы пороно фото телефон раш миньон на Игры скачать фото 35летних секса Зимние олимпийские игры игра на пк Скачать алавар игру веселая ферму Игры для мальчиков в стоматологии человека по фото в контакте Искать парочка машине фото в трахается Как нарисовать винкс поэтапно фото Поменять формат фото с nef на jpeg Стрижки для женщины 55 лет фото Играть в игра престолов стратегия от потенции сиалис фрейки фото сериалов знаминитостей порно девки дрочат парням Игры бродилки стрелялки с зомби фото курица с овощами с Рецепты фото hayley marie coppin секс массаж.фото Вязаные кардиганы фото со схемами бразильское онлайн порно видео любим помним Картинки брат скорбим Продажа домов в новокузнецке фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721