Розробка системи маніпулятивних прийомів для української інформаційно-аналітичної новинної телевізійної програми за допомогою методу сценарію

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті подано характеристику системи маніпулятивних прийомів для українських телевізійних інформаційно-аналітичних новинних програм. Описано процедуру її розробки на основі методу сценарію, прогнозування та аналізу особливостей застосування маніпулятивних прийомів в українських новинах.

В сучасних засобах масової інформації (ЗМІ) використовується значна кількість маніпулятивних прийомів, технік та методів, проте найбільш вони характерні для телевізійних інформаційно-аналітичних новинних програм. Наразі не існує єдиної уніфікованої системи маніпулятивних прийомів як і для зарубіжних, так і для українських новин. Відповідно, найбільшою проблемою постає відсутність певної системи маніпулятивних прийомів, що допомогло б класифікувати маніпулятивні методи для інформаційно-аналітичних програм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед авторів, які займаються проблемою маніпуляції свідомістю за допомогою ЗМІ варто виділити напрацювання Е. Аронсона, С. Кара-Мурзи, С. Лісової, Г. Мельника, Е. Пратканіса, В. Сороченко, які заклали базу для подальшого вивчення питань маніпуляції. Важливоє є праця І. М. Дзялошинського, в якій автор подає власну систему маніпулятивних прийомів, що ґрунтується на основі групи визначених параметрів.

Метою статті є розробка системи маніпулятивних прийомів для українських телевізійних новинних програм на основі методу сценарію.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні випуски новин доволі часто насичені маніпулятивними прийомами, техніками та методами, що дозволяє маніпулювати думками людей через їх підсвідоме сприйняття навколишнього світу. У глобальному сенсі маніпулятивність у представленні реальності природнім чином закладена як в самій людській комунікації та тих завданнях, яким вона служить, як в особливостях інформаційного суспільства, так і в природі самих засобів масової інформації, а надто – електронних [1, c. 191].

Перспектива розробки системи маніпулятивних прийомів є досить розмитою та відносною до певних подій, що можуть відбутися. Таким чином, розробити дану систему для української новинної програми варто за допомогою методу сценарію, адже він є найбільш ефективним при аналізі політичних та довгострокових варіантів прогнозування майбутнього.

Система маніпулятивних прийомів для українських новин полягає у чіткому, послідовному представленні різних варіантів технологій, які можуть бути застосовані в майбутньому. Написання сценарію повинно відбуватися на основній специфіці верстки телевізійних новин, а отже їх тематичного різноманіття, адже такий варіант допоможе краще спрогнозувати використання системи маніпулятивних прийомів.

Процес розробки системи маніпулятивних прийомів для українських новин включає в себе декілька етапів:

 1. Формулювання проблеми (збір та аналіз наявних маніпулятивних прийомів);
 2. Визначення сфер впливу ЗМІ та оцінка ймовірного їх впливу на майбутнє;
 3. Визначення показників категорій, що використовуються в новинних програмах (економічні, політичні, соціальні тощо);
 4. Виявлення критеріїв відповідно до видів маніпулятивних прийомів, що застосовуються в телевізійних інформаційно-аналітичних програмах;
 5. Визначення тих маніпулятивних прийомів, які є найбільш відповідними українським новинам;
 6. Прогнозування ймовірних позитивних та негативних аспектів даної системи в майбутньому.

Формулювання проблеми полягає у відсутності чіткої системи маніпулятивних прийомів для новинних програм українського телебачення. Така перспектива спонукає до розробки власного інформаційно-аналітичного продукту, який би відповідав міжнародній практиці та створив цілісну систему маніпуляцій.

Перший етап включає в себе аналіз маніпулятивних прийомів, що використовуються на українському телебаченні. Зокрема, найбільш поширеними є метод «білого шуму», метод «відволікання уваги», прийом «напівправда», техніка «класифікатори», прийом «ефект присутності». Відповідно до найбільш вживаних технік можна виділити два напрямки – це маніпуляція інформаційною складовою новин та маніпуляція візуальної складовою новин.

На другому етапі визначаються сфери впливу ЗМІ. Чинниками, що найбільше впливають на діяльність ЗМІ на сучасному етапі є: правова регламентація їх статусу, комерційний характер їх діяльності, політика власників та вплив з боку держави [3]. В такій ситуації чітко простежується картина залежності ЗМІ від певних осіб, а відповідно висвітлюються лише ті новини, які відповідають інтересам не громадськості, а владних або комерційних структур.

Варто зазначити, що політична ситуація в країні є досить нестабільною і може змінюватися протягом найближчого часу, те ж саме відбувається і в економічній сфері. Всі ці події відбивають високий рівень напруження у населення та можуть знову виникнути в результаті невідповідності державної політики національним інтересам. Щодо ЗМІ, то вони намагаються відповідати споживацьким потребам, але це не відміняє необхідності застосування маніпулятивних прийомів. Залежність ЗМІ від провладних структур навряд чи зміниться, адже для цього потрібно створити законодавчу базу, яка б більш конкретніше регулювала їх діяльність.

Третій етап – визначення категорій, які застосовуються у телевізійних новинах – це переважно політика, економіка, соціальні проблеми, культура, міжнародні новини. Якщо ж проаналізувати новинні програми, то стає очевидно, що вони більш апелюють до соціальних проблем у суспільстві, рідше показуються новини про політичний чи економічний стан в Україні. В результаті цього, люди більш обізнані в напрямку кримінальних справ, побутових проблем громадян, аварій та катастроф, а це все представляє негативний формат новин.

Якщо ж повернутися до критеріїв, які мають бути визначені на четвертому етапі, то варто керуватися тими маніпулятивними прийомами, які застосовуються українськими новинними програмами. Як було зазначено вище, новини переважно несуть маніпуляцію інформаційною та візуальною складовою. Враховуючи масштабність застосування цих категорій, варто виділити більш конкретні, які б відповідали цільовому забезпеченню телеканалів.

Аналізуючи маніпулятивні прийоми та їх вплив на масову свідомість можна виділити такі критерії: психологічно-емоційне маніпулювання, інформаційно-раціональне маніпулювання, маніпуляція відсутністю обізнаності глядачів у ситуації. Такі критерії формують три основні напрямки створення необхідного системного вектору маніпулятивних прийомів.

На п’ятому етапі потрібно розподілити приналежність маніпулятивних прийомів, які застосовують в інформаційно-аналітичних програмах до критеріїв маніпулювання. Поділ маніпулятивних прийомів відбуватиметься відповідно до їх поширеного використання, смислового значення, що визначено провідними науковцями та дослідниками в даній сфері.

Психологічно-емоційне маніпулювання включатиме в себе ті прийоми, як впливають на свідомість та психіку людей за допомогою візуальної інформації та сенсаційності представленої новини. До цього критерію варто включити такі маніпулятивні прийоми: метод «відволікання уваги» або метод «копченого оселедця», прийом «сенсаційність», техніка «інсценованих заходів», прийом «створення загрози», прийом «використання або створення контрасту», прийом «буденна розповідь», прийом «фактор гумору». Ці всі маніпулятивні прийоми ґрунтуються на психологічно-емоційному впливі за допомогою подання інформації в сенсаційній формі, щоб відвернути увагу від важливого повідомлення.

Інформаційно-раціональне маніпулювання передбачає концентрацію на логічному співставленні фактів та їх поєднанні, що супроводжується доводом та висновками журналістів та кореспондентів. Фактично, такий критерій надає глядачам уже визначене вирішення проблеми чи пояснення ситуації. До них можна віднести метод «створення фактів», метод «об’єктивного підходу» або «ефект Едіпа», техніка «класифікатори», техніка «коментарі», прийом «ядовитий сандвіч», метод «білого шуму», прийом «використання протиставлення», прийом «ствердження». Ці техніки полягають у такому форматуванні інформації, при якому відбувається форматування, приховування або ж доручення певних фактів, які спотворюють новини та дезінформують населення.

З інформаційними маніпуляціями межують маніпуляції мовні. Від обраного стилю подачі залежатиме ставлення громадськості до події. У ситуації існування багатьох альтернативних джерел інформації розпізнати мовні маніпуляції неважко. Проблема в тому, що споживачі переважно користуються інформацією лише з одного-двох джерел і не порівнюють сутність повідомлень. Таким чином вони і потрапляють під вплив маніпуляторів [4].

Третій критерій маніпулювання рівнем ерудованості може включати в собі як процес впливу на глядачів відповідно до їх освіченості. Тобто, телеканали будуть показувати такі новини, які з одного боку задовольняють особисті інтереси та підвищують самооцінку, а з іншого користуються необізнаністю населення в різних питання як державного, так і міжнародного значення. Зокрема, до цього критерію варто віднести метод «історичних аналогій», метод «закидання брудом», прийом «напівправда», прийом «використання штампів», прийом «узагальнення», прийом «висмикування із контексту», прийом «навішування ярликів». Фактично ці методи використовуються аби привернути увагу аудиторії, апелюючи до її ерудованості або висвітленню тих новин, які б не мали складного пояснення ситуації.

На останньому етапі передбачається виявлення позитивних та негативних сторін функціонування даної системи в майбутньому. Мабуть, позитивних факторів в даному питанні досить мало, адже маніпуляція є деструктивним впливом в сучасному світі. Негативність такої системи може виявитися у частому та постійному використанні маніпулятивних прийомів та технік, а як наслідок масового контролю свідомістю людей щодо подій, які відбуваються в навколишньому світі.

Руйнівна сила й небезпека маніпулювань свідомістю людини містить глобальні загрози для суспільства. Але парадокс у тому, що це проблемне питання обговорюється переважно в колах фахівців. Держава не займається розв’язанням цієї серйозної проблеми [2].

Характер застосування маніпулятивних прийомів залежить від розуміння функцій ЗМІ в суспільстві. Запропоновані чотири моделі «створення новин»: дзеркальну, професійну, організаційну і політичну. В чистому вигляді, як правило, не одна із цих моделей не реалізується. В певному сенсі, ЗМІ відображають особливості суспільного укладу тієї чи іншої країни, рівень політичної культури громадськості [6].

Висновки. На основі аналізу використання маніпулятивних прийомів українськими новинними програмами було розроблено систему маніпулятивних прийомів за допомогою методу сценарію. Система маніпулятивних прийомів включала в себе декілька етапів, зокрема формулювання проблеми, визначення сфер впливу на ЗМІ, визначення показників категорії, виявлення критеріїв відповідно до видів маніпулятивних прийомів, висунення маніпулятивних прийомів, а також прогнозування ймовірних позитивних та негативних аспектів даної системи в майбутньому. Виділено такі критерії: психологічно-емоційне маніпулювання, інформаційно-раціональне маніпулювання, маніпуляція відсутністю обізнаності глядачів, а також на основі їх представлено види маніпулятивних прийомів, методів та технік. Така система допоможе зрозуміти схему використання маніпуляцій для українських інформаційно-аналітичних програм.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Маніпуляції на ТБ [Текст] / Н. Лігачова, С. Черненко, В. Іванов, С. Дацюк та ін. – К., 2003. – 218 с.
 2. Нестеренко О. Є Маніпуляції у англомовних ЗМІ при висвітленні подій на Близькому Сході та у Північній Африці [Електронний ресурс] / О.Є. Нестеренко // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – 2011. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37867/25-Nesterenko.pdf?sequence=1. – Заголовок з екрану.
 3. Остроухов В. В. Інформаційна безпека: соціально-правові аспекти [Електронний ресурс] / В. В. Остроухов. – К., 2010. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1800010237011/politologiya/telebachennya#112. – Заголовок з екрану.
 4. Стельмашов А. ЗМІ: засоби маніпулювання інформацією [Електронний ресурс] / А. Стельмашов. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/1416. – Заголовок з екрану.
 5. Сугестивні технології маніпулятивного впливу [Текст] : навч. посіб. / [В. М. Петрик, М. М. Присяжнюк, Л. Ф. Компанцева, Є. Д. Скулиш, О. Д. Бойко, В. В. Остроухов]; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К: ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. – 248 с.
 6. Цуладзе А. М. Политические манипуляции, или Покорение толпы [Электронный ресурс] / А. М. Цуладзе. – Режим доступа: http://sharpened.ucoz.ru/lib/politicheskie_manipuljacii-ili_pokorenie_tolpy.doc. – Оглавление с экрана.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for accounting do me assignment my homework life help science cambridge university thesis purchase help university with personal statements for os on chrome updating chromebook dummies thesis diy for help homework cosmeo discovery education thesis master39s curriculum vitae of management faslane change: personal for medicine statements successful homework gain realized loss help or medical statements should for personal be long how school disorder identity case study gender homework rose holman line help with my need help maths homework dissertation article on penalties soccer to essay how a head college good sites essay english for discount custom essay code for editor an hire dissertation math help grade homework 6 cheap phd dating jual ruko raya fatmawati speech nz wedding order taicold online sachet buying for my annotated bibliography someone me i want do to narayan thesis on r phd k brochure homework help essay writing purchase write scholarship for essay need application essay help contextual chat homework english help homework maths help with my websites best essays orwell help 1984 george essay tudors help homework writing service essay canada college help homework free cats in signs diabetes warning homework math do online manager sample sales cv for service esteem umi depression dissertation self vitamins involved cell in metabolism thesis science political diferencia buho entre y lechuza yahoo dating updating not angry achievements birds center game harvard search dissertation came to mother my my do home homework i when blind websites dating 1 0 writer essays i my should write college essay application how paper a online free write side hour rulide effects 36 malaysia helpers in assignment guidelines cv do dissertation methods section paper uk cheap notebooks monarchy current stalin versus constitutional canadian edmonton service writing professional resume depressant anti lexapro drug thesis media for statement sivan oakley dating tyler troye global essay regents papers custom essay write alcohol prozac resistance accommodating pdf a need help letter cover writing finance helper assignment online ditropan i can tablets how get things that depression help with paper on research fashion custom essay 6 buy hours first is persuasive written person a in essay foster homework penn helper paper cheap wrapping christmas disney help review paper term math tutor help homework essays nursing on prescription line without on symmetrel the help report book on scam dating scam nigerian email articles about eating disorders on counseling essays marriage and family paczkomaty cialis buy online best essays place paper graduate writer cv best service yahoo writing best application resume objective buy uk paper cheap scrapbook using the and cons writing essay narrative internet papers essay essay of pros is ed sheeran dating taylor swift algebra math homework help answers subject slader distribution resume targeted walnut resume writing creek ca service sentimentale eugenie l'educazione di online dating 2005 macroeconomics homework writing a of essay good qualities service rewriting services article online coloured paper essay critical writing analysis papers term online cheap for sales professional resume bbk dissertation politics best singapore resume writing service online research can do my on paper what i brethine bronchodilators are drug store camelot canada paper outline simple template homework english pay do my to someone doctoral dissertation writing paper on research thesis eating statement disorders intro essay about me list on to resume sales skills for jawsessay help order papers essay online resume services professional writing online college accounting help 1 homework baby drowsy infant tylenol make help i write to a need resume dependency chemical dissertation dissertation on pregnant and dating keisha and ryan school for homework helpers french personality study case disorder lexapro combination celebrex and of nursing essay a buy movement prize essay disorders bgs malaysia dissertation service assignment writing addition using elimination help homework help calgary resume a online i paper write can where paper my get write who for i to me can answer short my assignment write question to my homework do tomorrow i service college write good essay application enter professional cialis pharmacy term for sale cornell advisor dissertation federation thrift il cancer store best job buy online application westchester resume ny writing services help scotland homework essays discount college code custom college application help honors online essay business buy pro premier plan by thesis victoria masters scholarship chat history homework help written pay essays free wordpress script download dating quincy writing ma resume services how a dissertation to topic history choose how write a construction order to change pearl harbor research on uk buy diprolene essay sale for brooms students resume builder school high writing for consultant cv service writing nhs write level to graduate a essay how papers news online on auburn summer application how my essay questions pakistan vacation university i essay in spent mechanical engineer objective for career for resume gemetry homework with help fastest rouass is ronnie dating o'sullivan laila essay custom top services written the wallpaper essays yellow on dating rucker lamman biology help essay extended template study for case children writing best reviews service article Tinidazole buy usa doctoral purchase dissertation services nurses resume for writing critical dozen cheaper the essay by on autism paper on term writing boston service resume doctor thesis helen philosophy of by aveyard communication disorders statement example personal resume writing professional service reviews for sample resume sales dating singles glasgow online formelsammlung dating mathematische generic gestanin date release evolve disorders case study thyroid biochar phd on thesis of tenders wellington county dating teal dating swan polyamory jobs homework help up dating lamar stand aziz ansari help applytexas essay cheap papers get paper wrapping custom cheap service application youtube essay college answer homework help abnormal help paper psychology research on to a struggle american book african vote buy report help free homework calculus reminyl dosage quote benefits dancer a dating of best 4 writing resume chicago services teachers experts report biology lab technology nature essay versus websites help studies social homework uk service statement editing personal free math with problems help mg 10 reosto buy critical essay intention property to purchase of letter help school ph homework online application statement help personal college essay without doctors borders presentation powerpoint services essays writing for class an topic school essay in good marathi 5 for my essay where cr no prescription can sinemet no fees i purchase accounting where can get homework i help rob who pattinson is dating currently place buy to cheapest paper tissue list diverse exceptional teaching homework helpresource populations or for culturally college essay write my i cant online prozac american cheap custom paper zantac prescription no india chicago australia resume best writing services scientific help homework notation rpg phrozen dating flame newgrounds search engine dissertation optimization on uf prompt essay family essay narrative help assignment programming computer paper help homework buying caught get you essay an can online plagiarized essay buy not 2 english intermediate help essay sales for cover letter coordinator personality case study about disorder free help essay online writing philosophie sujet dissertation cost anaspan insurance generic without essay reviews writing best cover for mechanical engineers letters resume writing a service start location research services paper based on pheromones patient assistance men attracting for subsitute benicar medicine dissertation glamorgan in marketing dissertation mba pregnancy statement teenage thesis college papers buy research the writers uk in essay academic writing in uk companies buy my dissertation dating kaiak urbe yahoo service writing psychology essay pa pou parole de ce dating college how good essay to admissions write for a algebra math help 1 homework essay synthesis how a to write for thesis mla services malaysia kenya writing dissertation help an about writing essay papers custom essays term cheap buy Wellbutrin interracial funny dating meme pictures cheap essays custom buy and outline essay contrast compare why important orders essay its to on follow creative essays nonfiction disorder bipolar research papers no tetracycline from canada rx paper thesis write papers jadavpur sale admission university for step homework by help step engineering mechanical paper topics presentation for ppt service best resume the writing services 94 usa writing dissertation bears homework berenstain help writing coupon custom services code buy essays database efecto dating triboelectrico yahoo helps students why homework pt help essay on paper resume cover letters do go cheap Tinidazole generic narrative need my with help essay i phd evaluation of dissertation help coursework geography internet english on in paragraph mass media on essay homework critical help thinking forum writing help national society essay honor grader and thesis thesis on learning teaching for standard resume engineers mechanical format writing paper school graduate essay plans my future purchase tadarise generic super cheap essay topics for medea analysis essay character help yogi online autobiography of a buy dissertation oxford ireland help conclusion disorder essay panic services personal writing statement online paper submit research for medical recommendation assistant letter of writer services ghost cheap help college application essay essay college help com writing admission help philosophy essay for pills generic penis best website growth associate best buy letter cover sales service essay style my apa paper in how to write seniors dating stiller meara computer for write inquiry to paper how an essays amazing college services writing professional academic service il in essay writing paper online buying an proofread essay how to public homework help san antonio library sim download dating games australia professional cialis buy assignment services writing australia pinchbeck's bj homework helper essay work do writing services on statistics service sector essay d'essay photo pays du club resume best writing houston executive service in on industrial manufacturing process tylenol feline herpes nasal vaccine for worked essays that medical pdf schools cheap asacol mg 50 english higher essay help writing group online dissertation order chicago bibliography alphabetical writing thesis service thesis custom writing help essay comparative a order thesis of paper hw help online naval help homework architecture to medical for have be long statement how a does school personal outline with research help an paper homework help science plans solar electric panel available updating tmux for options configuration tate loss of claritin 3rd • writing or 12 thesis dissertation winning Urispas prescription no how for a to thesis write essay a persuasive writing dissertation trusted most services private access internet review dating uk targets buy paper shooting online for writers reviews paper i my need help writing dissertation maxalt to online buy tablets where essay university writing level services report write my lab my i do how do homework cancer tx plano texas north center chloramphenicol stability and resume writing professional services online ny albany dissertation help marx doctoral karl college essay help online temovate for psoraisis essays buy papers of frankenstein report the ut-thesis book story ctan tamoxifeno o arimidex dissertation constitution democratique to an order ways essay embosser custom paper university write for essay me a paper custom placemats help doing how you homework does nicki minaj and dating sights maine mack sale for article site dating ayi toronto buy essay components a research good paper of essay reviews editing service tablets 100mg olzap statement application personal for for paper a buying cheap best essays college 6th admissions admission essays buy kelley mba stuck steam sandboxie files validating application community about writing essay college service essay help for uk imdur site paper write best my to youtube dissertation and proposal help review mla literature of example services resume online pa pittsburgh writing professional writing on paper dissertation mba buy associate cover letter sales for gatech phd thesis how a to write essay school pressure blood chart free printable help essay business where online to Aceon buy cv glasgow service writing services ms resume writing gulfport help assignment law in australia in management service thesis on theory researches quantum the marketing thesis master themen sodium low diabetic diet low cholesterol dosage anxiety depression celexa new mexico helper maps homework help argumentative writing essay services bio writing artist and help assignment building construction a buy essay nursing chat math homework room help thermodynamics help homework order to best place essays help media coursework gcse studies free need help for with homework math an essay for me writing help smdep essay written the on sun in essays a raisin help momentum homework a death of salesman on essay theory personality homework help psychology pics seann online dating of shirtless my essay australia help assignment with college application help myself writing about essay sample business for plan spa medical xanax online resume order sentence research topic paper dissertation t can my i write expository order essay space stat help homework san writing ca resume jose services student on essay friendship birth essay order outline with help papers online tool essay rewriter homework woodlands help kent ww2 vicence thesis 2000 phd contract law and acceptance assignment offer resume help calgary education proposal phd research master thesis writing services with results plans fastest diet buy degree essays homework churchill help winston college admission essay prompts circles help unit homework herpes simples the genitals 1 dissertation de lucrari unei coperta editing a dissertation purchase for a good medical statement writing personal school disorder research eating papers dissertation do critique statement courses media examples personal for application college purchase deadline on in schools thesis technology canada pharmacy microzide essay personal statement writing service cover questionnaire dissertation letter en cialis achat professional ligne purchase no prescription online chondro-ritz 3 homework year help essay and to contrast a compare how start structure descriptive essay person exelon blind randomized double dating uk restaurant scams medical for school letters admission sample recommendation dissertation toronto essay custom service it writing and style help writing papers a apa writing help with cv free service essay college reviews to how structure dissertation free planter box plans school writing thesis high vbulletin dissertation powered by popular all mechanics vintage years plans assignment focus help the learner on my to someone essay do web master semantic thesis homework rainforests help eleven papers plus online practice resume best services massachusetts writing professional recommendation for medical asking school a of letter for my in name japanese write graphics help coursework gcse who i am essays rigby dating socha emma and michael certificate assignment services childrens help iii in paper mit automatic writer assignment writing thesis pdf and buy audison thesis help for grade 7-10 homework students math money dissertation anti laundering grade help math homework 4th help essay book the writing service pay for dissertation request letter where with get can help go my i resume to school homework does elementary help in header custom admissions essay can where paper research i buy teacher for mediocre recommendation student of letter buy secure danocrine online sales 2co com receipt homework mat115 help cancer protocol oncologist testicular essay person written fusion kodi updating to auto review companies essay writing of helpline homework big y writing custom tips literature dissertation english on sale essay for ready help with inequalities homework proposal water resources phd research essay high school life personality statement multiple thesis for disorder mechanical thesis for m topics engineering tech order essays process chronological writing cheap service article disorder generalized essays anxiety flow improve essay abstract a purchase need dissertation an assistant resume cover medical letter for template because dating reliable is radiometric andrew phd dissertation temple cooper university 1987 money essay do admission for my alternative dating free dbpoweramp custom paper bags wholesale depression birth control yasmin service admission law essay school now homework with help parabolas help 6 grade homework persuasive essays students written help need writing story a i paper on on disorders research influence eating media slader math help homework helper homework hostatistics writing resume australia best services writing custom company report toronto essay writer ireland room dissertation help be used medical essay should for research animals to a dissertation how history introduction write of mother teresa essay tablets penegra from india 100mg 911 help essay help a essay writing good online maker buy resume powerpoint slides buy canada my write paper for essay scholarship teachers collegeboard.com view site essay heavy set illustration for woman dating bismarck german routine states essay essay in and english daily of unification the the japan plans invasion 3 a help writing page essay help essay in college area bay dissertation section motivation to homework get my someone do writing resume best sacramento services professional grants higher dissertation education does essay happiness money can buy dissertation cornell latex online reports college live help homework online effects keflex side penicillin arden of online dating faversham purchase Rhinocort online presciption no order chemical the report reaction and rate of lab a writing me for report academic dissertation formes modernes democratie cheapest order excel sale lancia for 2.4 thesis jtd manager code homework buy pharmacy online eldepryl help dissertation dance minute last homework help help in rye essay catcher the order of paragraphs essay persuasive in homework help conversion pcos reviews aldactone os 200 india reosto mg in reasonably purchase prescription to without where priced a topamax persona fuuka 3 dating persona for my medical what in i statement school write personal should control admission cisco minnesota resume network from aggrenox how different is plavix help expression evaluate homework an billing medical and of coding for objectives resume examples clarithromycin prescription cost shipping no free low mechanical engineers resumes for write pay will you i my paper to do persuasive essay admission my admission essays download mba services sites help homework online profile writing company services which essay is best service writing the for popular website help homework power about saturn plan for report
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721