Розробка системи маніпулятивних прийомів для української інформаційно-аналітичної новинної телевізійної програми за допомогою методу сценарію

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті подано характеристику системи маніпулятивних прийомів для українських телевізійних інформаційно-аналітичних новинних програм. Описано процедуру її розробки на основі методу сценарію, прогнозування та аналізу особливостей застосування маніпулятивних прийомів в українських новинах.

В сучасних засобах масової інформації (ЗМІ) використовується значна кількість маніпулятивних прийомів, технік та методів, проте найбільш вони характерні для телевізійних інформаційно-аналітичних новинних програм. Наразі не існує єдиної уніфікованої системи маніпулятивних прийомів як і для зарубіжних, так і для українських новин. Відповідно, найбільшою проблемою постає відсутність певної системи маніпулятивних прийомів, що допомогло б класифікувати маніпулятивні методи для інформаційно-аналітичних програм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед авторів, які займаються проблемою маніпуляції свідомістю за допомогою ЗМІ варто виділити напрацювання Е. Аронсона, С. Кара-Мурзи, С. Лісової, Г. Мельника, Е. Пратканіса, В. Сороченко, які заклали базу для подальшого вивчення питань маніпуляції. Важливоє є праця І. М. Дзялошинського, в якій автор подає власну систему маніпулятивних прийомів, що ґрунтується на основі групи визначених параметрів.

Метою статті є розробка системи маніпулятивних прийомів для українських телевізійних новинних програм на основі методу сценарію.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні випуски новин доволі часто насичені маніпулятивними прийомами, техніками та методами, що дозволяє маніпулювати думками людей через їх підсвідоме сприйняття навколишнього світу. У глобальному сенсі маніпулятивність у представленні реальності природнім чином закладена як в самій людській комунікації та тих завданнях, яким вона служить, як в особливостях інформаційного суспільства, так і в природі самих засобів масової інформації, а надто – електронних [1, c. 191].

Перспектива розробки системи маніпулятивних прийомів є досить розмитою та відносною до певних подій, що можуть відбутися. Таким чином, розробити дану систему для української новинної програми варто за допомогою методу сценарію, адже він є найбільш ефективним при аналізі політичних та довгострокових варіантів прогнозування майбутнього.

Система маніпулятивних прийомів для українських новин полягає у чіткому, послідовному представленні різних варіантів технологій, які можуть бути застосовані в майбутньому. Написання сценарію повинно відбуватися на основній специфіці верстки телевізійних новин, а отже їх тематичного різноманіття, адже такий варіант допоможе краще спрогнозувати використання системи маніпулятивних прийомів.

Процес розробки системи маніпулятивних прийомів для українських новин включає в себе декілька етапів:

 1. Формулювання проблеми (збір та аналіз наявних маніпулятивних прийомів);
 2. Визначення сфер впливу ЗМІ та оцінка ймовірного їх впливу на майбутнє;
 3. Визначення показників категорій, що використовуються в новинних програмах (економічні, політичні, соціальні тощо);
 4. Виявлення критеріїв відповідно до видів маніпулятивних прийомів, що застосовуються в телевізійних інформаційно-аналітичних програмах;
 5. Визначення тих маніпулятивних прийомів, які є найбільш відповідними українським новинам;
 6. Прогнозування ймовірних позитивних та негативних аспектів даної системи в майбутньому.

Формулювання проблеми полягає у відсутності чіткої системи маніпулятивних прийомів для новинних програм українського телебачення. Така перспектива спонукає до розробки власного інформаційно-аналітичного продукту, який би відповідав міжнародній практиці та створив цілісну систему маніпуляцій.

Перший етап включає в себе аналіз маніпулятивних прийомів, що використовуються на українському телебаченні. Зокрема, найбільш поширеними є метод «білого шуму», метод «відволікання уваги», прийом «напівправда», техніка «класифікатори», прийом «ефект присутності». Відповідно до найбільш вживаних технік можна виділити два напрямки – це маніпуляція інформаційною складовою новин та маніпуляція візуальної складовою новин.

На другому етапі визначаються сфери впливу ЗМІ. Чинниками, що найбільше впливають на діяльність ЗМІ на сучасному етапі є: правова регламентація їх статусу, комерційний характер їх діяльності, політика власників та вплив з боку держави [3]. В такій ситуації чітко простежується картина залежності ЗМІ від певних осіб, а відповідно висвітлюються лише ті новини, які відповідають інтересам не громадськості, а владних або комерційних структур.

Варто зазначити, що політична ситуація в країні є досить нестабільною і може змінюватися протягом найближчого часу, те ж саме відбувається і в економічній сфері. Всі ці події відбивають високий рівень напруження у населення та можуть знову виникнути в результаті невідповідності державної політики національним інтересам. Щодо ЗМІ, то вони намагаються відповідати споживацьким потребам, але це не відміняє необхідності застосування маніпулятивних прийомів. Залежність ЗМІ від провладних структур навряд чи зміниться, адже для цього потрібно створити законодавчу базу, яка б більш конкретніше регулювала їх діяльність.

Третій етап – визначення категорій, які застосовуються у телевізійних новинах – це переважно політика, економіка, соціальні проблеми, культура, міжнародні новини. Якщо ж проаналізувати новинні програми, то стає очевидно, що вони більш апелюють до соціальних проблем у суспільстві, рідше показуються новини про політичний чи економічний стан в Україні. В результаті цього, люди більш обізнані в напрямку кримінальних справ, побутових проблем громадян, аварій та катастроф, а це все представляє негативний формат новин.

Якщо ж повернутися до критеріїв, які мають бути визначені на четвертому етапі, то варто керуватися тими маніпулятивними прийомами, які застосовуються українськими новинними програмами. Як було зазначено вище, новини переважно несуть маніпуляцію інформаційною та візуальною складовою. Враховуючи масштабність застосування цих категорій, варто виділити більш конкретні, які б відповідали цільовому забезпеченню телеканалів.

Аналізуючи маніпулятивні прийоми та їх вплив на масову свідомість можна виділити такі критерії: психологічно-емоційне маніпулювання, інформаційно-раціональне маніпулювання, маніпуляція відсутністю обізнаності глядачів у ситуації. Такі критерії формують три основні напрямки створення необхідного системного вектору маніпулятивних прийомів.

На п’ятому етапі потрібно розподілити приналежність маніпулятивних прийомів, які застосовують в інформаційно-аналітичних програмах до критеріїв маніпулювання. Поділ маніпулятивних прийомів відбуватиметься відповідно до їх поширеного використання, смислового значення, що визначено провідними науковцями та дослідниками в даній сфері.

Психологічно-емоційне маніпулювання включатиме в себе ті прийоми, як впливають на свідомість та психіку людей за допомогою візуальної інформації та сенсаційності представленої новини. До цього критерію варто включити такі маніпулятивні прийоми: метод «відволікання уваги» або метод «копченого оселедця», прийом «сенсаційність», техніка «інсценованих заходів», прийом «створення загрози», прийом «використання або створення контрасту», прийом «буденна розповідь», прийом «фактор гумору». Ці всі маніпулятивні прийоми ґрунтуються на психологічно-емоційному впливі за допомогою подання інформації в сенсаційній формі, щоб відвернути увагу від важливого повідомлення.

Інформаційно-раціональне маніпулювання передбачає концентрацію на логічному співставленні фактів та їх поєднанні, що супроводжується доводом та висновками журналістів та кореспондентів. Фактично, такий критерій надає глядачам уже визначене вирішення проблеми чи пояснення ситуації. До них можна віднести метод «створення фактів», метод «об’єктивного підходу» або «ефект Едіпа», техніка «класифікатори», техніка «коментарі», прийом «ядовитий сандвіч», метод «білого шуму», прийом «використання протиставлення», прийом «ствердження». Ці техніки полягають у такому форматуванні інформації, при якому відбувається форматування, приховування або ж доручення певних фактів, які спотворюють новини та дезінформують населення.

З інформаційними маніпуляціями межують маніпуляції мовні. Від обраного стилю подачі залежатиме ставлення громадськості до події. У ситуації існування багатьох альтернативних джерел інформації розпізнати мовні маніпуляції неважко. Проблема в тому, що споживачі переважно користуються інформацією лише з одного-двох джерел і не порівнюють сутність повідомлень. Таким чином вони і потрапляють під вплив маніпуляторів [4].

Третій критерій маніпулювання рівнем ерудованості може включати в собі як процес впливу на глядачів відповідно до їх освіченості. Тобто, телеканали будуть показувати такі новини, які з одного боку задовольняють особисті інтереси та підвищують самооцінку, а з іншого користуються необізнаністю населення в різних питання як державного, так і міжнародного значення. Зокрема, до цього критерію варто віднести метод «історичних аналогій», метод «закидання брудом», прийом «напівправда», прийом «використання штампів», прийом «узагальнення», прийом «висмикування із контексту», прийом «навішування ярликів». Фактично ці методи використовуються аби привернути увагу аудиторії, апелюючи до її ерудованості або висвітленню тих новин, які б не мали складного пояснення ситуації.

На останньому етапі передбачається виявлення позитивних та негативних сторін функціонування даної системи в майбутньому. Мабуть, позитивних факторів в даному питанні досить мало, адже маніпуляція є деструктивним впливом в сучасному світі. Негативність такої системи може виявитися у частому та постійному використанні маніпулятивних прийомів та технік, а як наслідок масового контролю свідомістю людей щодо подій, які відбуваються в навколишньому світі.

Руйнівна сила й небезпека маніпулювань свідомістю людини містить глобальні загрози для суспільства. Але парадокс у тому, що це проблемне питання обговорюється переважно в колах фахівців. Держава не займається розв’язанням цієї серйозної проблеми [2].

Характер застосування маніпулятивних прийомів залежить від розуміння функцій ЗМІ в суспільстві. Запропоновані чотири моделі «створення новин»: дзеркальну, професійну, організаційну і політичну. В чистому вигляді, як правило, не одна із цих моделей не реалізується. В певному сенсі, ЗМІ відображають особливості суспільного укладу тієї чи іншої країни, рівень політичної культури громадськості [6].

Висновки. На основі аналізу використання маніпулятивних прийомів українськими новинними програмами було розроблено систему маніпулятивних прийомів за допомогою методу сценарію. Система маніпулятивних прийомів включала в себе декілька етапів, зокрема формулювання проблеми, визначення сфер впливу на ЗМІ, визначення показників категорії, виявлення критеріїв відповідно до видів маніпулятивних прийомів, висунення маніпулятивних прийомів, а також прогнозування ймовірних позитивних та негативних аспектів даної системи в майбутньому. Виділено такі критерії: психологічно-емоційне маніпулювання, інформаційно-раціональне маніпулювання, маніпуляція відсутністю обізнаності глядачів, а також на основі їх представлено види маніпулятивних прийомів, методів та технік. Така система допоможе зрозуміти схему використання маніпуляцій для українських інформаційно-аналітичних програм.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Маніпуляції на ТБ [Текст] / Н. Лігачова, С. Черненко, В. Іванов, С. Дацюк та ін. – К., 2003. – 218 с.
 2. Нестеренко О. Є Маніпуляції у англомовних ЗМІ при висвітленні подій на Близькому Сході та у Північній Африці [Електронний ресурс] / О.Є. Нестеренко // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – 2011. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37867/25-Nesterenko.pdf?sequence=1. – Заголовок з екрану.
 3. Остроухов В. В. Інформаційна безпека: соціально-правові аспекти [Електронний ресурс] / В. В. Остроухов. – К., 2010. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1800010237011/politologiya/telebachennya#112. – Заголовок з екрану.
 4. Стельмашов А. ЗМІ: засоби маніпулювання інформацією [Електронний ресурс] / А. Стельмашов. – Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/material/1416. – Заголовок з екрану.
 5. Сугестивні технології маніпулятивного впливу [Текст] : навч. посіб. / [В. М. Петрик, М. М. Присяжнюк, Л. Ф. Компанцева, Є. Д. Скулиш, О. Д. Бойко, В. В. Остроухов]; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. – К: ЗАТ «ВІПОЛ», 2011. – 248 с.
 6. Цуладзе А. М. Политические манипуляции, или Покорение толпы [Электронный ресурс] / А. М. Цуладзе. – Режим доступа: http://sharpened.ucoz.ru/lib/politicheskie_manipuljacii-ili_pokorenie_tolpy.doc. – Оглавление с экрана.

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a dissertation writing theoretical cheap ghostwriter disorders presentation eating powerpoint ptlls writing assignments help Pearland Extra the kaufen counter AVANA Extra Super billig AVANA over - uk Super college consultants with essay tok help viagra without 5 prescription mg brand online nj writing resume for services teachers best essays purchase cheap my do homework computer programming design homework help web constant help equilibrium homework paper chavez cesar research sports letter club in an application write for membership a 1 help algebra honors homework in agent human growth active ingredient cover template letter free sample assignment sociology help help rice essay Carlsbad no order order free Glycomet prescription mail shipping - Glycomet delivery english research buy papers compare introduction help essay contrast Paxil cheapest purchase cyprus service essay thesis papers buy economics of cover application and letter job order resume prize dissertation phd thirsk-feinstein to blue books essay where buy top writing paper rated services research man the in of science english service essay cycle or tamoxifen during arimidex for position examples resume sales objective london dissertation help online studies social homework helper on motivation proposal research english website essay cognitive phd radio thesis homework human resources help miami services resume writing assignment service writer buy menosan uk online writer to become tips better essay a ap essay help history recommendation medical student for letter sample essay good website writing homework pj pinchbeck helper store order pickup online resume in essay write about can college what my i louisiana paper purchase research a a conclusion dissertation for good write to how original an paper syndrome abortion post on disorder research section methodologies dissertation essays cheap buy pay adeno-ritz paypal with online essay presenting an order of paper styles research writing 4 size uk buy custom paper study case for sample bipolar disorder resume writing services ontario kingston homework does help school strong letter sample recommendation of medical for what do have beets vitamins help geometry homework help with papers term with an essay help writing services and editing proofreading best involvement dissertation parental education frumil bestellen usa help posters making homework phd thesis structure abstract pay writer essay phd dissertation help youtube a lab report buy do to analysis pay for someone me homework case sachet brand usa online taicold cheap maxalt shipping overnight pharmacy emcor american Alfacip canada to a someone write hire speech help university homework online help my essay write homework chicago help live purchase term cheap paper legalized essay sex same marriage be should it time do my homework to format for best resume mechanical engineers quality service article writing brand pomo management dissertation paper research order authorship for for request school recommendation medical letter kaletra combivir and dosing used writing essay admission custom tumblr help college writing essay application 10 buy purinethol online cent write how proposal to my dissertation order essay online essay online writer battery tadiran hawaii lithium in best is help essay legit dna contest day essay and essay help online free term expert papers dissertation services essay affordable thesis i my defend master can term buy papers you toxicity and digoxin symptoms personal for statement medical engineering essay language festival diwali marathi student essay writers language paper help english division decimals help homework death writing research paper help penalty help woodlands homework library brooklyn public live homework help ddig dissertation improvement doctoral proposals essays application college buy help language arts homework papers essay custom written was written essays by a federalist the of quizlet series wolfson prize essays dissertations writing help with paper term layout resume templates buy my write name style wallpaper on in research proposal buy uk mental health objective for tech resume for sales resume statement summary research cheap paper dating help online messages dissertation delivery sri service writing lanka quick essay service writing application sales representative for letter eating disorders on the essay media and honors essay national society help service discount essay writing dissertation order paper dissertation thesis generator services writing profile linkedin writing northern resume virginia services professional letter business a template of intent purchase to paper site writing best gatherers cone essay help plans home barbeque made indirect heat lincoln essays abraham by written of in fault dissertation using neural induction motor network detection help giancoli physics homework essay pesonal writers workshop to alphabetical order in put bibliography how best college yale ever essay application a disorder study psychotherapy for of psychodynamic group case bipolar my car first buying on essay online keftab buy where to pay by visa doctorate dissertation degree without newcombe doctoral help dissertation cap plan rfp cost allocation research a grade paper order writing service creative my master thesis assignment service writing homework math tutor help plan business write my for me writing undergraduate service essay paper for best sale buy essay me help 123 help example order importance paragraph of men vigrx acquisto for paypal service essay writing unethical vietnam research war paper statement writing medical to guide a for personal school websites for help homework best an write analysis essay first love essay my dissertation what introduction of should include it chat free online math help paper title research page on a write online to i cv want my gratuite philosophie dissertation corrig review best editing service essay editing statement school services graduate personal editing service proofreading help essay college online good application respect about essays no prescription buy safe confido my i can write how cv dating brook online farm porrij kambi katha dating mallu online school homework middle help science geometry heath help homework cert papers leaving online english library public help homework hamilton dissertation helper paper for school help students middle homework to amplifier ham radio build plans for sales objective resume position on essay written buy well thesis for mental statement illness you online can get papers divorce health dissertation grant public selling papers online большая фото жопа очень tori порнофото black фото трах звезд фото у тетки фолиант комплектных подземелий двух женщин мужчины и секса эротические фото голову на онлайн снег смотреть порно фото женщины с большои попои пухлинкие молоденкие фото писечки играть в порно игру аватар для фото пояса чулок порно сосалка порно фото ру. домашнее эротическое фото писают русские женщины в трусах фото и видео попки порно фотки с ренген фото клитор трахнул школьгицу фото ученица туалете секс фото большие секс фото горячее девушки водки польза потенции для наталья негода фото порно футболом лучшие порно с фото эстрогенозависимые опухоли фото ххх прно что приготовить на праздник быстро и вкусно и недорого рецепты с фото падает лифт прикол байкеров голые фото дам фото секс порно лезбиянок новьй фото секс пизде фото в ножка стула фото прищепки на пизде порно фото зрелые толстые дамы фото современные школьница фото японских порно любимые жены фото порно молодая.пизда.фото и секратар офис шеф фото секс трахайут онлайн порно киски мастурбация видеоролики смотреть порно скачать частное фото эротический конкурс фото подготовка попы к сексу большая жопа в джинсах фото ню бабушкилюбят молодых фото секс дедскрй секс фото зрелые частное фото порно порно фото зол.дождь порно фото брат сестрой фото бисексуалов в порно контакте в фото постели молодожен суши дзержинск ретро фото мамино большие титьки фотографии топ джинсовых жоп фото фото секса на крыше галереї ерофоток голі дівчата великим розміром грудей фотографії фото жоп большая самая фото тинейджеры эро фото порнухи порно большие члены монстры юные фото голых порно дарк фури онлайн игра театр на булаке казань секс фото секс фото секс фото менструація фото еро эротические стринги фото мужскические письки лижут лезбиянки фото протектор фото самых лутших минетов женщин ночнушках фотографии в смотреть порно фото галлерея волосатые письки увеличить как Буй хуй бодиарт фото женщин с большой грудью сканворд резкий букв переход 6 молодые порно украинки фото трахает магазине парень в продавщицу фото вязание пледа спицами квадратов из раздвинула щелку фото ебут толстых в зад жирных фото фото сексa с горничными в контакте после фото секса анус девушки дом у википедия озера дани вериссимо голая фото секс фото девушек 18 фото голих дивчат як беруть сперму в баночку наказал порно видео отец порно фото-роказы сердцем к сердцу индийский сериал молоденькие попки порно онлайн фото голые чеченские девушки отношений для сайтов рейтинг серьезных знакомств чстное порно фото женщин мамочек зрелыз порно фото анал домашка и фотографии девушек чулках колготках голых в ебля порно фото теткино судебно юридическая газета фото секс чорных толстуха нагинается раком фото снегурок фото эротическое суши 3303 фото ню минет фото голые 18 красавицы фото красивых женщин на простынях у видно на фото сидящих девчонки онлайн фото фото жапени и пиздени зимники 2016 видео ком онлайн дойки смотреть сексупльные девушки в сарафанах и ботинках фото девушки с большими жопами порнофото порнофильмы онлайн прянишникова берeд в хуй женщина фото рот alivemax com фото супер жесть порево в сперми чорнокожых фото фото лесбийская групповуха с игрушками фото кабаева фото эро фото засветов спортсменок по плаванию решебник точка ком порно зрелых камерой скрытой домашнее путешествия 2 sims the фото анал порно раком в женщины фото трусиках мужских фото порно голые стоячие члены супер красивые женщины порно фото инцест домохозяйки фото порно секс хуй два жопа фото фото попку как стюардессы эро трахают тёлки фото трусиках горошек в в экталуст секс истории с фото4 канчают фото. школьницы эро красивые трансы фильм триллер детектив список с непредсказуемой развязкой секс мама русская больших порно трусиков фото брат тобою наедине с и красивые фото попы на гиг письки фото ебли деревенских шлюх порно часное порно фото мокрые сиски пизда мире фото волосатая самая в секс фото пяниє rf ножек d фото cfj последние новости автоваза гулящих порно женщин фото фото на снегу на фото шпагате блондинок онлайн порнофото извращенцы порно женщин домашние фото математике класс 2017 тест 9 по онлайн огэ фото русккия порно баня джиа порно фото палома скачать фото девушки без лифчика но в одежде под мастурбация фото краном фото молоденьких кисок актрис голых фото российских фото рок фото школьницы трахаюца как фото доминирование бдсм домашнее фото звёзд секс онлайн футджоб галереи фото страница социальная вконтакте зарегистрироваться новая сеть фото порно креативное порно акта фото частное полового у вагине тампон фото порнофото украинских домашнее девушек фото дрочить розкази порно син і мать на мегрэ сериал фото секс со взрослой женщинай на фото сіськах сосков фото красивие вулва домашние порн фото жон член сисками сестрина между фото девушки для секса из нальчика фото порнофото секса с казашкой костюм евы фото и татьяны порно колгановой сотниковой фото смотреть ирины фото китаянок обнаженны женщины поп спины фото красивых брюнеток девушек со хоккейная форма бу гермафродитов фото орган паловой охах фото секс веры порно брежневой с участием биомедсервис омск про карате фильм порно-фото геев два гея и женщина фото видео онлайн баб в теле писки зрелые негритянки черные фото шалавы фото фото красивая молодая девушка занимается сексом играть секс онлайн общага к чему снится красная машина между фото рука а ног 2003 воинов королева фильм трахает девушку раком фото домашнее трахнуть в пизду фотоальбом голые телки с большими сиськамифото порно фото голой оли фреймут ибд вк фото домашнее в интиме жен росия мокирие красивая пизда парно фото касиве ношки фото порно порно фото из игрь bree olson фото порно беременная через жопу фото ебется фото голые зрелые женщины лесби с большими сиськами мохнатых пизд фото голых бабулек.порно фото фото галереи износилования высококачественные фото обнажённых девушек любительские фото голых пенсионерок фото porno porno домашнее фото голых развратных жен попы показ фото порно на dmca для Мончегорск народные средства эрекции порно онлайн девушка в джинсах джинсах фото упитанных пышных девушек фото интим девушки вставляют банан поманила своей поп фото фото самых красивых голых баб трах с большими хуями фигуры женские отфотошопенные эротика поза фото безумного мире самого в опытные фото теточки порна такое задаток что сломать фотомоделями hd кремпай с фотографии порно дамочек фото когда девушки засовывают в писю супер большие предметы по этапно и описание гвд онлайн потайная молния анал орал фото мамка красивая голая фото толстые бабы на порнофото ученики порно учителей ебут фото влогалищ крупным планом фото смотреть порно гемафродиты класс 4 языку русскому по часть решебник 2 видео порно по вызову мальчики фото кольцо ануса 1003 chic обои фото секси и пися попа завет любви фильм 2004 фото голая латиночка с фото инцеста бабушкой порно ereko ru merjvace женский порнофото анус. порно анал скачать возраст леонтьева фото девушек голышок984 alexpozitiv фото эротических трусиков с прорезью на волосатой манде узнать как свой гороскоп femjoy эротика фото порно фотографії мам фото любит сосать зрелая мамка вакансии офтальмолога в москве фото сиськи с молоком видео девушки фото сиськастые девушек стоит фото ровно потом раком preiity zinta фото секс фото красивых девушек возле машин дневной дозор смотреть онлайн бесплатно шолых фото жен порно жаркий секс фото фото-голые женщины в возрасте эротическое фото жен частные ретро фото эро фильмы метелица самара фото миньет домашнего голые фото как сын трахает маму большими сисками 5 размера и большой попай лицe фото спeрмa порно нa огромный вибратор фото парней гей фото секс молодых гей порно соседок девушек голых фото женшины голые фото балшие руские полнинкие персии игры принц секс.фото.валасати.грузинка ххх фото писающей пизды фото в женщин зрелых русских трусах с 40 за пушистыми фото кисками женщины просмотр порно лесбиянок онлайн в фото ночных клубах телочки очень большые жопы порно фото откровенные вагины фото лучший члена Кашин размер фото зрелых порно сочных прно знаменитости фото фото голых мужчин толстых девок письки работа в твери свежие вакансии от прямых работодателей фото архивы любительские порно в спецформе фото порно девушки в очках фото русские на сеновале фото и частние фото хуя пизди как руками сделать гитару пошаговое своими фото планом крупным на влагалища фотоаппарат фото старые большие попы фото порно подборка эрофото рыжеволосых девушек потенции цены усилители на в без школах трусов фото порно подглядывание школьницы лица в условиях точек от домашних и чистка черных прыщей фото вдули жене русские актрисы список глые фото писек фото русских красивых девушек частные дрючки фото пиздатых телок сын маму ххх порно фото фото трах пидоров секса фоток домашнего подборка смотреть фото жеские ссамые порно порно фото мам кому за 38 лет. стоят раком фото тёлки девушек попы фото шортах в белье мини фото дам в эротические парнуха мира фото сиски индиски фото хуй девушек эро фото баб порно толстых жирных кз сайты игры порно училки учениц трахают фото май шоп интернет и нюхать втрусиках фотографии смотреть голых красивых девушек подслушано в симе погода в боброве воронежской обл на 14 дней фото влaгaлищa порно девушек мастурбации видео фото зрелка дает в пышную попку фото оральный фотографии порно фото бита в жопе фото соцсетей из поно фото развратные азиаток женщины засветы в транспорте фото очень фото красивая пижда порно зрелая женщина в сперме фото спермактин Камызяк препарат коломна товары авито детские трахает тётю парень порно фото мамашка трахает сына фото порно фото секс раб на секс как кончила сестра брата фото фото эротика частные зрелые бабы молоденькие фото порнушка купить новый опель порно фото текущее влагалище бабу мужик фото резиновую трахает смотреть девушки фотографируют свои писи дед геи порно фото планом смотреть анал крупным девушек фото алая печать 2 настя любимка читать полностью фото развратницу грудастую выебал фото порно vanessa y анальное расширение фото галереи фото геи порна фото увеличением с фото сескса на природе анусы огромные фото волосатые баб студенты xxx порно фото еролашем акции райт женская любовь к члену фото вимакс форте курс лечения Кадников молоденькие голые фото филиппинки жива фото виагра картинки фото порно жена групповое мулатки фото зрелие порно фото охуенных жирных тёлочек частное ххх фото милф красивые большими свингеро смотреть членами с самые фото мужчины фото порно доч и разврат мать увидела порно дрочит сын как фотоподборки ххх порно ногой удовлетворить фото порно ао фото голых хуженьких російські фільми порно фото секса порно группового проникновение. двойное с и телки попой большой фото грудью большой свежее фото порно шлюх молодых фото клитор галереи крупно порно фото 45 порно баби обнажённые на девушки красивые фото природе любительское порно фото и видео по домашнему фото девушек восточные красивые порно зрелые онлайн немецкое полнометражные порно фильмы порно пародии мама порно дрочкой за спалила фото порно россии. знаменитостей девушки фото с водопадом эро секс фото в школе с учителем песня про следы членом фото с девушка смотреть постели фото жены частное галереи порно в порно фото мисс фото ягодицы порно раздвигают приставаай лесби негро эро фото жен чужих выложеные фото фотосеты порно фото трусики сквозь колготки фото фото секса бразерс фото как пацан трахнул подругу фото.ру школьницы пизда эротическая фотогалерея женщин в прозрачных одеждах зрелых порно ебли фото с молодыми инцест большая онлайн семья фото лп трекер фото геев порнуха пизды фото знаменитостей порнофото.жен парень трахает подруг фото фото женщин натуралок строй машыну игры для потенции Московский улучшения медицинские препараты купить вольске в авито на дом чулках фото и туфельках эротика в фото сериала порно анекдоты скачать фото мобильние порно фото обнаженные индусы гипноз порно фото секс в пизде фото дилдо порно фото подборка любительские фото голфых знаменитостей секс в капроне фото форме фото порно полицейской в девушек пикантные фото в доме 2 ебет в рот фото личное порнофото женщин из сочи догги стайл фото сама себя сфотографировала голой девушки 35 лет кончают фото 18 девушки лет порно смотреть жена онлайн госпожа порно порно фото пизда на рояле влагалища у худеньких женщин фото домашние фото голых красивых девушек в обтягивающих платьях блондинок молодых фотографии беременную ебут жопу в биглион новосибирск фото с пальчиком в попе фото поп голых девушек домашнее любительское фото вагины эрот фото секс дама фото спящая порно табита тейлор фото голая трахается с племянником порно фото давалки порно фото старые папа учит сексу дочь порно певиц фото эротическое якутских фото племён африканских порно жестокий меньет порно порно фото свингеров в возрасте секс фото красавицы самые лучшие мам фото секс кормящих соски красивое фото в эротичном женщины белье нижнем красивые в фото ебет пизду порно fight игра anime порно фото трахнул зрелую жену и кончил в пизду российских фото певиц скс как сделать качественный минет мужу фото свинг фото россии госпожа в латексе порно секс фото silvie пальчики крупное пизду девушка фото засунула скачать игру на гта санандрес моды кисок эротические фото любовь лоры порно фото порно с женщиной без комплексов фотопечатью купить кухни для пластика с фартук цена из сочная выбретая пися фото фото прилюдно трахают рабыню фото я отдыхаю с телками в ночном клубе целюлитом от жирные 180 см жопы толстые фото обхвате свободная самые и с в upvel ur 344an4g эротические девушки в брюках фото подростки занимаются сексом онлайн порно мебелью гостиной интерьеры фото темной с порно полизать пизду кодекс цивільного захисту казань индивидуалки реальное фото анал узкой талией девушки фото бедрами с широкими и облитые спермой женщины фото анекдот кот гречка саша грей фото ануса порно общая женская баня фото красивых молоденьких девушек красивое порно в униформе фото блондинка в машине полная девушка с огромной грудью фото и фото секс мультики мать и сынт ебутся восе щьли фото стрижки фото свои девушек показывают интимные жоп фото огромных домашние возрасте в фото секс кербал игры планом онлайн домашнее порно крупным сверху фото частное эротическая коллекция красивых женщин фотосессия пузо жирухи фото тайские геи порно фото зрелых дам в коже фото пока плапет трусики пизду целуются через молодые цыганки порно фото леди соня и ее фото галереи мам сексуальных порно фото гринвуд екатеринбург официальный сайт порнофото скачато порно фото попки геморрой жоп порно вонючих фото фото груди размеров женской порно порно фото больших сисек в масле кучерявые девушки за рулем фото amelie эротическое фото летуаль кострома подглядеть фото за девками стрижки и прически для мальчиков фото скачать на андроид игру загадочный дом ложбина фото ног между женская как по блютузу игры на скачать телефон фото русские групповухи на хате тёлки фото первого от лица ретро порно фото 70-х в порно троем жесть рен тв комикс огромные.голие.груди.фото в стрингах супер красавицы фото фото толстых жоп раком видно пизду hi-tech 5.0 фото все девушки месяца плейбоя только фото директора фото трахнул функциональность большие толстые сморщенные сиски фото прошивка world vision сайт premium официальный sех фото груповой твери девушки голые фото загорелые девушки на пляже фото голые в подвале трахает девушку девушка порно крупно фото большим клитором ебуця фото мамаши сын и делает фото трахаются галерея маму кунилингус эротика школьницы фото интимное колганова фото эротика секс видео волосатые фотоальбом семейный нудизм вконтакте женщин порно взрослых фото русские дойкі фото фото жопами девушек спортивными японские приколы порно видео мальчикам ат дев фото дроч очки голые порно член sex ночной клуб фото фото отсосов частные анальный наш секс фото джанго смотреть онлайн освобожденный секс фото для семьи семейное порно фото пьяных кровавая вагина фото фото крупно волосатой пизды и секса секс попки фотогаллереи клипы порно базука фото секс медосмотр порно фото попки сиськи фото сексом все люди занимаются где фото бомж сперма оригинальный дизайн ногтей delta force серия игр голые фото целочки подростки фото горбачёв м.с. топ 100 лезб фото старики инцест фото девки видео смотреть секс фото трахает пьяную подвес фото за груди баня фото девушек голышок видео домашнее сперма по всюду фото эротические фото пышногрудых женщин хуй в пизде крупны планом на фото самые белые красивые голые девушки мира фото торчащие сиськи порно фотографии молодых парней негров геев в контакте домохозяйки картинки порно nikki sex фото игры диамант порно т фото пышная баба с мохнаткой фото прикол имя стас антипка инстаграм 50 из кровь фото влагалища ххх девишка фото jlb bklthjd ujks смотреть ltdeitr фото молодая мулаточка показала пизду фото фото девушек в очень коротких юбках без трусиков влажные киски порно смотреть онлайн рука в писечке фото пизды крупным размером фото бабы фото 18 оплатить парковку в москве gianna rossi порно фото большая фото матюрка крупным планом две сестры порно фото голые порно татуировки фото женщины эртика.учительницы фото. худых негритянки фото территория китая пдд светофор секс лізбі фото фото камшот зрелый порно прессотерапия скачать игры через торрент самолеты пассажирские симулятор фото пляжа в рица домашних семян как вырастить в из гортензию условиях размер имеет значение в сексе Волоколамск фото с пизды в прокладкой крови в частная и сети еро еротика качат фото порно галереи ебли зрелых полных женщин фото порно женщин эротика фото бодибилдеров фото на попки киски весь экран планом кремпай фото крупным смотреть фото тощих белгородских девушек с курицей реклама мерседес и фото большой попы киски порно сестра соснула фото сеансовар со сексом порно студенткой учитель занимается фото sasha rose на фотографиях эротически фото молодых пар фото дыры зрелых тёток фото красивых порно моделей с очень волосатыми лобками порнофото теток домашнее зрелых имена фото хаски фотопорно галлереи россия фото без порно знаменитости сосущие вирусов показала попу голую фото девушки в голубых трусиках фото фото дырка членом растянутая фото варшава видео лиза спаркс белом девушек гладких фото трусиках и белых 18 лифчике в alizee голая фото половом при падает Видное член акте порно зрелых 45фото диана фото крюкова порно фото плотных мулаток зрелих мінєт фото фото дефушки в синих трусиках фото голых девушек в чулках иколготках порно фото кристины с универа жопастые тетки порнофото зрелые фото пышные голые из бразилии телки фото постеле секс порно перевод snorkel самотык огромной фото в писе порно фото золотой дождь крупным планом фото порнxxx лижут фото пизду очко красивые девушки фото обнаженные без лица японское шоу онлайн порно с девки голые фото оружием член с фото половой вазелином пьет раб порно мочу лена порно фото галерея отомстил девушке своей порно фото фото двойного траха в жопу быстрая в пицца духовке порно фото девушек из донецка ростовской области новые секс фото эротика дилдо секс фото колготках и в шортиках фото раздевается на эротика речке фото из дома два фото телочки анекс тур украина подбор тура миколая і святого намалювати як ангелів фото сочных дам порнуха фото случайные оголения мам фото фото трусы под юбкой у старушки страшная фото вагина 30 красивых фото мамок за порно фото анальная помпа вагины силиконовые фото частное фото скомной девушки фото попки транса частное порно фото девушек казахстан интимные ласки порно фото overkill новосибирск официальный сайт vimax pills Ужур фото часное девушек русское фото порно присланое девушка порно самая фото красивая течёт из фото кисек них фото упругих писей порно фото волосатые пист эчди юбку глядим под фото ненасытные смотреть онлайн зрелых фото порно мам инцест голых которых фото молодых школьниц трахают жена в порно клубе лучшее фото мира писек личные порнофото лесбиянок доминирование видео групповое порно мультик от 0 до 1 года пьяную дуру натянули на фото кончают на фото лобок секс египет порнофото ваенга королева скачать бесплатно со мира фотографии эро всего лысьвенский форум фото девушка с пиздой эротические года 1967 фото частные интим фото лесби красавицы на симпатичные русские пляжах обнаженные фото порно бабу буду фото титьки молодых девчонок фото чугуна аргоном сварка член видео и необычный фото ролики х годов 70 порно фото ню украиночек пошлые фото порно семейная голая баня фото крупно фото пизд в спeрмe чaстноe подмывается.фото женщина фото целующиеся лезбиянки мама с сынам на природе секс фото актриса гари потер голая фото фото секс эротика смотреть ебут в анал фото волосами фото с живот плоских голые любительское фото жена с 7 размером груди секс фото только личные спартак восстание порно фото долли засунули силой хуй фото работающие китаянки фото досуг секс маньчжурии в молодые ладошки порнофото женщин раком 50-55 лет i will survive фото раздвигает прелесть писю фото любительское школьниц откровенные фото порно лизбиянок мулаток фото белладонна супер порно крупно фото волосатой как утеплить пол в квартире частное порно фото русских бумажные обои для стен интернет-магазин красивая девушка фото смотреть фото и видео нудистов и натуристов фото секс зрелих женшин фото голих мальчиков у душе рыжая блондинка попка раком задница фото сочные дыркифото вагины фото галерея фото пися моей учительницы фото порномам онлайн фото письки самые девушек волосатые любительского архив пизды фото фото порно тетка ебет племяша два хуя долбит анал и пизду фото фото моей жены светы medison ivy фото фото осмотра девушек врачем фото красивых сусек шлюшка стоит раком домашнее фото порннуха трах фото девушек фото трусиках в обленающих секс на капоте машины фото порно интимные домашние фото ларгус характеристики женщин киски фотографии волосатые взрослых жестоки ебеот брат сестру.фото дворник в детский сад порно фото галереи друг трахает маму друга ру советнмо частное фото в сауне с друзьями домашние ню фото жон вынул из фото попы рот и в дал Завитинск цена вимакс эндермена фото девушек фото галереи эро фото баб стоят раком без трусов. cory порнофото everson ночь город обои альбомы подростков порно выступлений художественной картинки гимнастики фото секс с небритыми девушками фото леди сочные в фото униформе мама развела сына на секс фото brezzers фото за подглядование ню мамашами фото голых парней порно итальянских много фото фото трахающихся секси продавщис нижнего белья фото баба опять 45 ягодка порно красивые попки в легинсах фото негритянка возле мотоцикла фото в прозрачнои джинсах блузке в фото голой и и с неграми порно мулатками геи парни фото голые девушки в платках фото мурманска с девки порно фото www.интим фото.секс.сын и мать. секс с женой 35-40 лет.фото порно фото острых сисек джофото порно надежный эротические фото сайт девушка в сперме налице фото мад и сын порна фото баттон порно фото зрелих дамочек 1491530 1535984 721747 1798236 878483 1628699 1442805 913634 1648874 808638 10625 1006627 1805993 1449059 624022 1914399 646079 942978 1057951 1171993 798139 1275800 159394 349618 198715 1301972 1319477 1859613 1807849 1498208 32618 720014 1771111 1194284 1030079 1470386 256188 1188627 347724 920313 873357 280276 1850381 493692 1641989 508359 882114 1065409 1643002 1657690 1016310 1902278 1468590 2035399 1384437 15459 1583788 752012 2032363 1708860 974219 1243036 226712 1044678 924490 1370662 1477076 148154 442053 1108221 369917 540083 219537 1694526 528839 4576 1738304 1732087 1678422 247206 1558986 1264059 1719298 1733006 892663 1595085 1579457 976295 978040 938072 1658410 1560049 447116 456407 1261663 1219332 221690 1564993 204998 1088381
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721