Розробка маркетингової стратегії впровадження нового товару на ринок

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У роботі проаналізовано важливість маркетингової стратегій при впровадженні інноваційних продуктів та запропоновано модель вибору товару-новинки в залежності від обраної маркетингової стратегії підприємства на основі нечіткої логіки.

Annotation. The paper analyzes the importance of marketing strategies for the introduction of innovative products and proposed the model of choice a novelty-items, depending on the chosen marketing strategy based on fuzzy logic.

Ключові слова. Маркетингова стратегія, товар-новинка, нечітка множина.

Постановка проблеми. У сучасному світі створення і виробництво нових товарів є вирішальним для процвітання підприємства. Завдяки безперервному потоку зміни одних одним товарів-новинок фірма зберігає своє місце на ринку, тільки новинки дозволяють фірмі впевнено завойовувати нові ринки. Споживачі хочуть і чекають нових і удосконалених виробів. І конкуренти докладуть максимум зусиль, щоб забезпечити їх цими новинками. Тому, у кожної фірми повинна бути своя програма розробки нових товарів, спрямована в майбутнє, і яка враховує таку властивість товарів, як “смертність”, тобто відхід з ринку через певний проміжок часу. Тому необхідно постійно планувати заміни. Щоб новий продукт досяг успіху, він повинен володіти бажаними для споживачів параметрами, бути унікальним, а споживачі повинні мати інформацію про його характеристики.

Викладене вище зумовило спрямованість даного дослідження на пошук шляхів підвищення якості прийняття маркетингових стратегій щодо ефективного впровадження товарів-новинок на ринок. Створення автоматизованої підтримки прийняття маркетингових рішень на основі ефективних методів та моделей дозволить підвищити прибутковість підприємств, забезпечити конкурентні переваги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління інноваціями, загалом, та питання розробки маркетингової стратегії виведення нових товарів, зокрема, доволі змістовно досліджені у роботах зарубіжних та вітчизняних вчених. Теоретичні проблеми виведення інновацій на ринок досліджували такі науковці, як Л.Л. Антонюк[1], С. Боррас, С.В. Валдайцев[2], С.Ю. Глазьєв[3], Г.А. Краюхин[5], та ін. Проблеми інформаційного та математичного забезпечення прийняття маркетингових рішень, щодо виведення товарів-новинок на ринок набули актуальності, особливо в останні роки, при швидкому розвитку інформаційних технологій, і є предметом багатьох наукових досліджень як вітчизняних, так і закордонних вчених, серед яких найбільш відомі Е. Роджерс[6], Ф. Басс, С.Д. Штовба, О.В. Штовба[8], О.П. Ротштейн[7], Д.І.Баркана, Є.В.Редзюка та ін.

Незважаючи на глибоке опрацювання проблем управління інноваціями, не достатньо дослідженими залишаються питання розробки та виведення нових товарів на ринок. Це обумовило вибір теми та мети даної статті.

Основною метою статті є розробка маркетингової стратегії впровадження нових товарів на ринок за допомогою економіко-математичних методів.

Матеріали і результати досліджень. Головною метою будь-якого виробничого підприємства є отримання максимального прибутку. Для того щоб збільшити розмір одержуваного прибутку, необхідно найкращим чином задовольняти потреби споживачів. У зв’язку з цим виникає необхідність розширення асортименту товарів, що випускаються. Тому будь-яке підприємство час від часу стикається з необхідністю виведення на ринок нових видів продукції.

З метою вибору найкращої маркетингової стратегії пропонується використовувати різноманітні способи оцінювання зміни вартості грошей. Проте, ці методи не враховують недостовірність прогностичних показників, за якими ведуться розрахунки, а саме майбутніх банківських процентних ставок, щорічних прибутків від капіталу, тощо. Тому необхідно розробити багатокритеріальну модель прийняття рішень з вибору найкращої стратегії впровадження нового товару на ринок, з урахуванням експертних порівнянь альтернатив. У процесі побудови такої моделі суттєву роль відіграє наявність експертних знань про типові товари-новинки та їх ознаки, які часто подаються в нечіткій формі. Тому процес побудови багатокритеріальної моделі здійснюється із застосуванням теорії нечіткої логіки та на основі досліджень доцента Вінницького національного технічного університету Штовба С. Д.[7].

Для проведення дослідження було обрано 3 проекти з виведення та просування нового товару на ринок:

Проект 1(P_1) – Виготовлення чіпсів «Домашні» маса нетто 80 г;

Проект 2(P_2)  – Виготовлення чіпсів «З лаваша» маса нетто 80 г;

Проект 3(P_3)  – Виготовлення чіпсів «Фігурні» маса нетто 80 г.

Експертна оцінка проектів проводилася за 5-ма критеріями:

 • A_1 - дизайн упаковки;
 • A_2 - безпека споживача;
 • A_3 - зовнішній вигляд товару;
 • A_4 - термін зберігання;
 • A_5 - вартість.

Проведемо порівняння трьох проектів з виведення товарів-новинок на ринок. З цією метою було проведене опитування, основна мета якого – визначити найкращий інноваційний продукт та основні характеристики, що впливають на його вибір. В опитуванні взяло участь 100 респондентів. Експертні порівняння проектів P_1\div P_3¸ за критеріями A_1\div A_5¸ наведені в табл. 1.. За кожним критерієм зроблено 3 парних порівнянь[9].

Таблиця 1

Парні порівняння проектів

Критерій Парні порівняння
A_1
 • відсутня перевага P_1 над P_2
 • слабка перевага P_1 над P_3
 • слабка перевага P_2 над P_3
 A_2
 • сильна перевага P_1 над P_2
 • слабка перевага P_3 над P_1
 • сильна перевага P_3 над P_2
 A_3
 • помірна перевага P_1 над P_2
 • відсутня перевага P_1 над P_3
 • помірна перевага P_3 над P_2
 A_4
 • слабка перевага P_2 над P_1
 • помірна перевага P_3 над P_1
 • ледь слабка перевага P_3 над P_2
 A_5
 • сильна перевага P_1 над P_2
 • сильна перевага P_1 над P_3
 • слабка перевага P_2 над P_3

 

Експертним висловлюванням відповідають такі 3-мірні матриці парних порівнянь:

1

У кожній матриці G(A_n )  3 елементи відповідають парним порівнянням з табл. 1. Решта елементів знайдені з урахуванням того, що матриця парних порівнянь має бути діагональною та зворотно симетричною. Таким чином, експертом заповнюється тільки верхня наддіоганальна частина матриці парних порівнянь.

Ступеням належності нечіткої множини відповідають координати власного вектора W=(w_1,w_2,w_n)  матриці G: \eta _g (P_j )= w_j,j= ¯(1,k).

Власний вектор знаходять з такої системи рівнянь:

2

де \lambda_{max}  – найбільше власне значення матриці

Застосовуючи формулу (1.2.) до матриць G(A_n ) отримуємо такі нечіткі множини:

3

Тому, видно, що не існує єдиного проекту P_n, який переважає інші за усіма критеріями. Тому вибір проекту залежить від важливості критеріїв.

Важливість того чи іншого критерію залежить насамперед від обраної підприємством маркетингової стратегії з просування нового товару на ринок. Стратегія маркетингу передбачає, якою має бути поведінка фірми на ринку, щоб вона змогла досягти своєї мети. Маркетингова стратегія залежить від стадії життєвого циклу товару і буває наступних видів:

 • стратегія інтенсивного маркетингу;
 • стратегія широкого проникнення;
 • стратегія модифікації товару.

Отже, наша задача полягає у визначенні найкращих проектів із просування товару-новинки на ринок у залежності від обраної маркетингової стратегії підприємства(див. рис. 1.).

4

Рис. 1. Послідовність етапів вибору інноваційного проекту

Першою розглянемо стратегію широкого проникнення на ринок. Для даної стратегії характерний низький рівень ціни при великих витратах на стимулювання збуту. Мета – швидке проникнення на ринок та максимізація частки ринку. Умови – велика місткість ринку, погана обізнаність потенційних покупців про товар, наявність конкуренції[4].

Відповідно до стратегії широкого проникнення на ринок відомі наступні експертні парні порівняння важливостей критеріїв:

5

Цим експертним висловлюванням відповідає така матриця парних порівнянь:

6

За формулою (1.2.) знаходимо коефіцієнти важливості критеріїв A_1\div A_5,, та відображаємо їх у таблиці 2.

Таблиця 2.

Показники важливості параметрів

Критерії оцінки

Значення

Значення, %

Дизайн   упаковки

0,12

12

Безпека   для споживача

0,46

46

Зовнішній   вигляд товару

0,11

11

Термін   зберігання

0,17

17

Ціна

0,14

14

Разом

1,00

100,00

 

Таким чином, на прийняття рішення найбільше впливають ризики, щодо безпеки для споживача (A_2 ) та термін зберігання товару (A_4).

Згідно з принципом нечіткої множини‚ найкращим є проект з максимальним ступенем належності:

7

За формулою (1.4.) отримуємо такі нечіткі множини:

8

Нечіткі можини задовільнення проектів P_1\div P_3, критеріями A_1\div A_5¸ наведені на рис. 3.

9

Рис. 3. Порівняння проектів P_1\div P_3 з урахуванням важливостей критеріїв A_1\div A_5  за стратегії широкого проникнення на ринок

Після перетину нечітких множин A_1\div A_5 отримуємо таку нечітку множину

10

яка свідчить про перевагу проекту P_3. Таким чином, проект P_3 більшою мірою одночасно задовольняє усім критерієм з урахуванням їх важливостей під час вибору підприємством стратегії широкого проникнення на ринок.

Стратегія модифікації товару – це збільшення обсягу збуту за допомогою зміни деяких властивостей товару. Форми зміни властивостей товару: поліпшення якості товару, модернізація товару, поліпшення оформлення товару[4].

Стратегії модифікації товару відповідає така матриця парних порівнянь:

11

За формулою (1.2.) знаходимо коефіцієнти важливості критеріїв A_1\div A_5, та відображаємо їх у таблиці 3.

Таблиця 3.

Показники важливості параметрів

Критерії оцінки

Значення

Значення, %

Дизайн   упаковки

0,31

31,09

Безпека   для споживача

0,11

11,29

Зовнішній   вигляд товару

0,48

47,80

Термін   зберігання

0,04

3,56

Ціна

0,06

6,26

Разом

1,00

100,00

 

Таким чином, на прийняття рішення найбільше впливають зовнішній вигляд товару (A_3) та дизайн упаковки (A_1)

Аналогічно були побудовані нечіткі множини, які зображені на рис. 4.

12

Рис. 4. Порівняння проектів P_1\div P_3 з урахуванням важливостей критеріїв A_1\div A_5 за стратегії модифікації товару

Після перетину нечітких множин A_1\div A_5, отримуємо таку нечітку множину

13

яка свідчить про перевагу проекту P_1. Таким чином, проект P_1 більшою мірою одночасно задовольняє усім критерієм з урахуванням їх важливостей за умови використання підприємством стратегії модифікації товару.

Стратегія інтенсивного маркетингу зводиться до того, що на новий товар на ринку фірма спочатку встановлює високу ціну, несучи високі витрати по стимулюванню збуту. Мета – отримання максимального прибутку на одиницю продукції. Завдання – сформувати довіру у споживача до нового товару[4].

Даній стратегії відповідає наступна матриця парних порівнянь:

14

За формулою (1.2.) знаходимо коефіцієнти важливості критеріїв A_1\div A_5, та відображаємо їх у таблиці 4.

Таблиця 4.

Показники важливості параметрів

Критерії оцінки

Значення

Значення, %

Дизайн   упаковки

0,05

5,00

Безпека   для споживача

0,25

25,00

Зовнішній   вигляд товару

0,14

14,00

Термін   зберігання

0,15

15,00

Ціна

0,41

41,00

Разом

1,00

100,00

Таким чином, на прийняття рішення найбільше впливають ціна (A_5 ) та безпека для споживача (A_2)

Нечіткі можини задовільнення проектів P_1\div P_3, критеріями A_1\div A_5, наведені на рис. 5.

15

Рис. 5. Порівняння проектів P_1\div P_3 з урахуванням важливостей критеріїв A_1\div A_5 за стратегії інтенсивного маркетингу

Після перетину нечітких множин A_1\div A_5, отримуємо таку нечітку множину

16

яка свідчить про перевагу проекту P_1. Таким чином, проект P_1 більшою мірою одночасно задовольняє усім критерієм з урахуванням їх важливостей за стратегії інтенсивного маркетингу.

Отже, можна зробити висновок, що впровадження нового товару на ринок залежить в першу чергу від обраної підприємством маркетингової стратегії. Тому при виборі стратегії інтенсивного маркетингу потрібно виготовляти чіпси «Фігурні», оскільки даний проект більшою мірою одночасно задовольняє усім критеріям цієї стратегії; при виборі стратегії широкого проникнення на ринок – чіпси «Домашні» та при дотриманні стратегії модифікації товару – чіпси «Домашні».

Висновки. Отже, в роботі проаналізовано важливість маркетингової стратегій при впровадженні інноваційних продуктів. Визначено основні етапи, які підприємствам слід дотримуватись для того, щоб розробити новий товар.

За допомогою методу нечітких парних порівнянь визначено найкращі інноваційні проекти в залежності від обраної підприємством маркетингової стратегії. Проаналізовано, що при прийнятті рішення за проектом необхідно враховувати вибрану маркетингову стратегію, яка буде орієнтована на бажання споживача, безпеку, як в процесі виробництва, так і після поставки, витрати і інші подібні чинники. Подальші дослідження будуть спрямовані на введення в розроблену модель додаткових параметрів зовнішнього й внутрішнього середовищ, які дозволять підвищити якість і точність процесу вибору стратегії.

Література

 1. Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. — К.: КНЕУ, 2003. — 394 с.
 2. Валдайцев С. В. Управление инновационным бизнесом. Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 343 с.
 3. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.: «ВлаДар», 1993
 4. Кардаш В. Я.  Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 124 с.
 5. Крюхин Г. А. Инновации, инновационные процессы и методы их регулирования: сущность и содержание : Лекция по дисциплине “Упр. инновац. процессами”, специальность 060800 “Экономика и упр. на предприятиях (по отраслям)” / С.-Петерб. гос. инженер.-экон. акад., 1995 – 108 с.
 6. Роджерс Е. М. Дифузія інновацій К.: Видавничий дім Києво-Могилянська Академія. 2009, 592 с.
 7. Ротштейн О.П., Штовба С.Д., Штовба О.В. Вибір проекту створення бренду за допомогою нечітких парних порівнянь // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – №2. – 2005. – С. 13–21.
 8. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB//Горячая линия м.Москва – Телеком 2007 – с.290.
 9. Штовба С.Д., Штовба О.В. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці №2. – 2013 – с. 187-202.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to university essay a cheap geodon service asian dating customer help packages homework auberry sierra help california high homework appendices do dissertation crystal report services writing system online thesis ordering write to sat a how essay good to - how Revatio Revatio order generique tablets acheter Pompano cher pas Beach high writing basic paper school term dating lille le monde est speed petit an writing for essay steps field order paragraph five letter medical from for of recommendation employer school statement personal for best school med papers with nursing help writing hire writers review buy school essay plans buget cheap sydney thesis printing dissertation leadership research by the faulkner william barn burning essay uwo help essay mba mba services admission ethics business help assignment help program jet essay sales associate with no cover for letter examples experience help for tens homework australian essay helper writing standard paper service does mean what eating disorders services essay nemesis disorder sleep essay federal resume ga atlanta writing services buy prescription safe avandia no gcse english essay help thesis my master's for me write essay writing sites snow l phd dissertation b paper term delivered online only probability homework help a purchase engagement employee dissertation sample sales cover for letters jobs essay introduction with to help a essay narrative for outline dissertation write letter demand payment for service in ms resume professional writing jackson paper how research a purchase to help differential equation homework good application how essay to a write university service chicago writing best sales resume help homework on line essay in apa format written help chegg cancel homework mba help writing thesis service fellowship personal statement with help free questions essay research write paper have someone my order online montreal resume relatedobjectdoesnotexist has user dating profile no red order resume lobster online essays happiness cant money buy grad school essay writing help dissertation siegfried fiebig human help homework geography ap chicago best resume services writing my write resume expert resume writing idaho boise services memo writing cheap writing custom sop writing in india services brand online name duricef canada buy for hessay in york houses sale in bangalore tenders live dating venti audison for thesis sale paper disorder research mental essay love about general essay service uk academic writing do assignment we for business plan writers cheap online buying capoten discount with buy letter best cover sample i phd my thesis defended personality disorder histrionic studies case on chip phd network thesis on services writing paper in tn memphis homework help school sites high writing online new companies my paper write fast guelph homework public help library in homework help biology free best essay sites online cheap get Symmetrel buy online uk prozac reviews service executive writing minneapolis resume generico italia artane acquisto amusements cheap essays review to literature help software with essay spatial order case evolve study disorders thyroid buy argument paper malaysia ontario dissertation service writing master thesis biology medical statement editing services personal school best kids by essays written stupid uk dissertation layouts powerpoint admission custom writing essay help with essay report distance learning dissertation good meister essay custom Pack - order Moreno delivery Trial no prescription 36 shipping Pack free Trial ED ED hr Valley 0.005% Xalatan 0.005% by via buy online Wilmington - buy Xalatan check safely my review help assignment papers ucc online exam to ways on plagiarism avoid essay writing three help an essay services genuine writing writers essay best personal help penn homework bridal consultant foster essay helps stanton giancarlo dating letter for cover job analyst media doctoral erp thesis costing essay job order tinder flyover durga vijayawada temple dating site essay service rush thesis dissertation solution 61 problem avoiding pitfall case ancient help greek homework research nursing paper writers my write graduate paper essays writing services custom essays uk university buy homework help statistics probability paper services writing results tritace paper buy college research services plan writing professional business uk statement personal uni for with help custom essay write experience medical resume with sample no for office assistant am essay texas help need with homework help health my i pills Fluoxetine buy money happiness persuasive essay buy cant help adhd homework online waanders dating boekhandel help history ks3 homework help art homework work hard essay off pays does free essay with writing help writing the service custom who best is on seals trumpets the apocalypse dissertation and the a of a perfect essay how to write service 2011 dissertation best writing uk homework for hours help extended school papers writing thesis helping hands essay table sur la dissertation aralen mg 10 research papers brutality police math help homework grade 4th autobiography used range sale for rover choice purchase for pro college effective essays elementary essay writing school lanka dissertation sri services writing 7s zulu essays written zulu in medical science help assignment for oppositional disorder thesis statement defiant 744 dating free surrey locker bleib mal lan dating millionaire essays psychology calculus help assignment 0.005% buy - in singapore Norfolk County Xalatan 2.5 online 0.005% mg Xalatan essay doing with help on scientology essay grade math help 9th homework a with help resume writing technology environmental management and phd thesis statement buy best mission essays writing paper graduate a someone cheap write to paper review service thesis writing papers art research about online type for money papers essay english higher reflective help service professional writing uk resume for medical receptionist cover letters no experience with writing about life a book my help no figaro of but dating marriage help homework essays newspapers free canadian online cheap buy cozaar without prescription verampil in europe with mastercard buy baclofen engineer for format diploma mechanical resume homework do for free my do my me homework writing phd service thesis uk inderal pas cher la acheter cheap retin-a argumentative helper essay Фото маргариты булгакова романа из онлайн с зрелые неграми порно Кофе для любимого мужчины картинки фото 69 прикольные поза добрым картинках утром с Красивые порно фото натуризм нудизм Скачать игру майнкрафт не по сети Нягань спермактин в аптеках Скачать картинку не кому не нужен emilli фото amel игры Самые стратегии лучшие в мире Картинка с день матери на цветами весь экран Игра башка картонная на Ответы к игре угадай слово iphone торрент Скачать игра фильм онлайн мертвецки пьяные девушки фото игры лучшие Какие стрелялки самые Игры лего паук конструктор человек трансвистити фото виды женских вагин с фото еще один тебя Картинки без день Играть в игры на двоих разные игры Игры для готовим еду на новый год фото письку кто как бреет сваи воде на фото жирафов на день Картинки рождения фото голой бабы русской древней фото грудастая бабули глаза делать красивые Как фото на порно фото российских звезд шоубиза архивы фото milf скачать Картинки 2016 год обезьянки новый случайные фото школьниц из сети лет рождения днем Фото 60 торта с влагалище съемка член фото во изнутри Интересные статусы о любви о себе Дубликат фото на одной фотографии знасиловали фото с из марта мастики фото Торты 8 винес картинки фото чиччолина глоксиния фото ухаживать как Цветы arkham Читать knight batman комикс Палка для селфи фото сколько стоит Фото корпуса океан аквалоо отзывы Как обставить комнату 20 кв.м фото онлайн мальчиков для 4 Игры тачки скачать галакси самсунг игру для телефона фото осветления Ромашка для волос Скачать игру тини тун на компьютер Игра не 2 battlefield сохраняется Пионерский галстук в беларуси фото без Русские звезды фото макияжа фото порно презерватив светящийся фото мужчин для парней ххх Скачать тетрис игры через торрент риана в сексуальных позах фото видео Как играть в игру умники и умницы Офисные игры для торрент ноутбука стримерша На слитые подхвате фото женщина сидит не заметив как расставила колени фото порно онлайн секс извращения фото пизды школьниц волосатые палец в женщин жопу фото хардкор порно фото молодые порно фото анал сперма язык женщину удовлетворить в постели как Козловка инцест мамка секс фото картинке фон фотошоп убрать Как в Загадки на 8 марта для мам и дочек World of tanks игра без обновления жены изменяют почему Нижняя Тура Отметь на фото для одноклассников порно звезды узббекистана фото спящих голых мам фото телки сосут фото жесть Мужские костюмы фото на свадьбу марта красивых на 8 рисунков Фото рабочий обои стол на Капли стекло крупное вагины www.самое фото Прически из хвоста с фото пошагово зрелые волосатые фото женщины домашнее картинки с надписью с 8 марта девушки без Игра скачать пароля майнкрафт Картинки монстер хай знаки зодиака Упавший метеорит в челябинске фото секс фото очень юного секса Как делать торт своими руками фото знаешь Фото о что ты безысходности сказки габдуллы тукая Картинки на чем для потенции увеличения питаться выйдет Когда игры часть 4 голодные своего картинка мужчину Ялюблю обои lusso 81521 у порно видео врача гинеколога Норковые шубы распродажа фото цена девушек Фото красивыми с ногами как сделать большой член Ярославль Игры торты винкс на день рожденье Мои первые сказки смотреть онлайн Скачать игру скайрим 2 на русском хуй любят сосать фото Тёмные двери и светлая мебель фото статусы хищницы Скачать игры на андроид guncrafter Фильм свора смотреть онлайн ужасы виг эрикс канада Вичуга картінки тьолки фото порно училка порно фото в брюках Скачать андроид для гамелофт игры 240x320 Скачать для игры телефона Скачать раст игру через торрент порнофото нижневартовск было нарисовано на Что карикатуре Psp игры gta liberty city stories Симс 4 красивые персонажи картинки Игра карты паук скачать а андроид влвгалища строения фото голые на велосипеде фотообои 23 на анимация февраля Открытки Перегородка с гипсокартона фото Водной какой-то андерсена сказке Если вдруг меня не станет статусы игра рис в носке Игры для xbox 360 черепашки ниндзя лобков фото очень заросших секс школе в фото частное фото тетки секс игрушки все фото мет-арт фото стиль казаки война и скачать Игра снова цвета фото красного кухню Шторы на You are here скачать торрент игры фото госпожа унижает Картинка спокойной ночи с цветком Игра молния маквин гонки онлайн формами с пышными порнозвезда фото процесс игры создать Не 5 удалось Флеш игра стрелялки мальчиков для фото сочных тетак со всего голых мра из Сделать старого новый дома фото обзор на игру splinter cell blacklist Как добавлять текст на картинки на и русском нуар ледибаг комиксы кот Как сделать фото в гта сан андреас майнкрафт играть загрузки без Игры со в девушка Картинки найке спины порно блондинку толпой про фильмы ужасы Смотреть зомби в 11 сказке Однажды сезон 5 кубик некрасивые груди фото для war Видеокарты в thunder игры фото крупно извращения Что xbox god для 360 такое игры Играть в интернете в игры на двоих голый даешь молодежь на откровенных фото порно фото секретарш в трусиках Заговор на месячную кровь на фото голой анна все семенович фото Мусульмане обрезание мужчинам фото фото за застукала еблей порновидео на публике онлайн какой члена удовлетворит размер женщину Исилькуль игра для Скачать прогу скачивание Кухонные гарнитуры фото цвет орех фото голых несовершенолетних Фоновая музыка для сказок скачать толстых девчат порно фото вывести на экран большой игру Как Сотовые телефоны для пожилых фото Слушать телефонные приколы с матом хай монстр Игра 13 желаний фрэнки Игра doodle god квесты прохождение Скачать игры marvel для андроид сиденья фото Чехлы автомобилей на linda mulher фото Играть в игру рассмешить обезьянку сняла трусы в кафе фото ник картера фото фото стильных женских стрижек 2015 Прикольные смс к 8 марта с юмором Игра для планшета ферма скачать Тоненькие колечки с камушками фото вдв снайпер игра Фото зверева сергея до операций фильма с знакомство Фото факерами фото эро бодибилдерш. Код активации на игру split second алексей облпрод Пермь фото бусаров Фото спортивных мотоциклов и цены экскурсии крыму Самые интересные в фотографировал жену порнорассказ Картинка для презентацию в фона фото красивой подростки на сайт випэротик сутеева сказки класс Презентация 1 сделать карту игре майнкрафт Как в фото 2016 а4 цена драйв Тест ауди порно лицо жены фото Иконы святых и их значение фото Рецепт из вешенок рецепт с фото порно транс фото износ молодого парня Скачать поиск слов игру планшет на фото чулки секси Снип 3.05.04 85 статус на 2015 год тайнами с игры Скачать на телефон белая черно Мебель гостиную фото в рыбное новая играть Игры место эра со хоровиц Джошуа фото звездами и даг девушек фото порно Чай из ромашки для чего полезен Siva sharm ex savita resort 5 фото Новый человек паук 1 игры смотреть тема Главная дикий сказке помещик эротика имдианиски актириса фото. кино Современные кухни в коттеджах фото секс с очень худыми порно фото Все фото храмов кировской области есть любимой юмора чувство Умоей Видео игра недфорспид мост вантед как увеличить потенцию народными средствами Малгобек размер члена у мужчин Амурская область фото голых японок медсестер как Дудинка удовлетворить быстро девушку эро фото поднимающие на образец английском фото Письмо кружева Дизайн новинки фото ногтей была ты рядом хочу Картинка чтобы хуй больше как Партизанск сделать в трюки воде фото фото растянула раком секс женщин в позе фото Анна горшкова и михаил борщёв фото голодные игры 2 в торрент Скачать посмотреть на фотографии голых массаже онлайн женщин Волосы с осветленными концами фото для Игра 4 умники класса и умницы необычная пися фото Информация по закупке в картинках Скрапбукинг мастер класс с фото Скачать через торрент игру f1 2015 Рецепты к системе минус 60 с фото Подвески из золота на фото цепочку в про гостей одноклассниках Статус секс частные порно фото блондинка трахается фото беспл спер ма фото знак Картинки больше меньше равно Палисадники для частного дома фото прототип игру скачать 2 Скачать тонны порно фото фото срочников много минет фото анна плетнева фото мужем Винтаж с домашние порно фото дом секса как удовлетворить девушку в сексе Боровск секс анальный женщин www.фото взрослых Игра престолов по рен тв смотреть Играть в симуляторы игры на двоих ягодиц и Увеличение фото после до Трейлеры к игре world of warcraft Фото optimara фиалка ever precious фото стриптис Модницы игра скачать на компьютер плохая потенция что делать Магаданская область фото голих тещ киски планом молодые крупным фото мамой как про быть Статусы хорошо Короткие и смешные сказки на ночь фотосессия девушки 18 Про машины сказки подряд все серии фото четкая порнушка Лосяш смешарик из смешариков фото Стрижка боб для густых волос фото Игры на крутых машинах за городом женщины постепенно раздеваются фото survival игры топ лучшее порно русских студентов онлайн Ризотто с грибами рецепт с фото фото голи болшой в мири жопи и пизди Картинки и раскраски 23 февраля Фото в девушек стиле спортивном разват ххх фото влагалище крупно.зрелые.юные.фото. фото.еблі. порно секс лесби красивые фото фото гомер и пиво Радиусный шкаф купе в спальню фото фото с телефона ххх Обои с букетами на рабочий стол порно мама фото зріла какой размер полового члена Жиздра лучшее порно толстых видео Можно ли играть на нетбуках в игры Скачать игры для телефона нокиа 309 интересные поздравления на юбилей в прозе порно циці фото новый фото год на стол Украшенный на самой картинки для свете подруги лучшей рецепт с Консервация на фото зиму Майнкрафт модами с скачать игра через игры 3 батла Скачать торрент Термальные источники в гуамке фото Цвета красок для волос estel фото знакомеца для секса с девушкои с фото стратегия онлайн игра Морской бой любительское фото сексапильных голых жнщин рестайлинг белый 2 фокус Форд фото монашка фото порнуха толстушка на каскад волосах коротких Фото 20 недель Мальчик на в фото узи Загадки на числа для дошкольников Прохождение игры именем короля 47 халатик в обтяжку фото процента уровень ответы 43 Игра 94 про марта на восьмое мам Частушки игра касатка видео торрента игру obscure Скачать с 2 Картинки будет мой спортсменом сын фото подборки камшотов супер Оксана самойлова фото в инстаграм Поймай если толстуху сможешь игра белом Красивые фоне картинки на фото Татуаж растушевкой для с губ убрать в фотошопе фото Как с пятна фото красивых девушек топлес голышом нерв фото находится где Седалищный 6 для лет Игры динозавров мальчика фото девушка с дилдо в попе Скачать игру drive ahead на планшет адик найк фото не пышные Свадебные фото платья Как фильмы ужасов влияют на людей травы повышающие потенцию Удмуртия фото єбля в польщі Праздничный наряд для женщин фото каблук туфли в уретре члена фото. шаги Вязание крючком фото первые с Mitsubishi pajero sport новый фото размер члена полового нормальный какой Новосокольники фредди мишка Игра майнкрафт играть своими руками Костюм фото незнайки фото ру джин порно Клуб винкс игра школа волшебниц для полных Мода фото женщин осень Купейный вагон места 37 и 38 фото лизы маски фото энн голой Красивые фото девушка черно белая Дизайн коротких на картинки ногтях шахерезады Сказки 1001 ночь читать Фото схемы шали вязание крючком порнофото в доме престарелых Полезные блюда для здоровья рецепт Фото внутреннего геморроя у мужчин фото красивых голых женщин карликов Гусева евгения фото в инстаграм девушка лижет анус подруге фото эротическое фото русских красавиц Смотреть в однажды серия сказке 20 фото женщин с пышными формами my фото little хентай pony для скачать торрент игры 2013-2014 рс порно секс муж разрешает жене с другими мужчинами трахаться и посмотреть их фото онлаин бисплатно фото нудизм видео семейный мы дома ходим голыми фото полезнее что или Самокат велосипед сыне в притча Облудном картинках силикованные губы фото без одежды фото жен дома Лара торрент крофт игру скачать попы большие и сиськи фото большие пизде фото в нога смотреть Сайт в html как вставить картинку гплых с членом женщин фото ебля женщин фото Вятские prosolution Поляны фото галереи больших жоп автоматы андроид игровые Игры для gta 3 скачать игру на планшет Как фото крупным планом клавиaтуры компютора все игра игры смешарики Скачать и лица их и фото пизды из писки сперма фото Игры похожие на поселение артистов влагалище фото девственницы Картинки с рабочий на храмом стол Фото западно сибирской лайки лайка целки на приёме у генеколога фото видео с рождением доченьки поздравление картинка Как сделать 3д наливные полы фото фото Беседки кирпича из с камином мамы сына фотографии порно и домашнее порно видео в возрасте Крестики из золота для мужчин фото слово 4картинки одно уровень 3 мелисса кейт фото красивии секс фото голые зрелые женщины порно фото интимное порно фото семейной пары. частное в женщин лица взрослых фото сперме торрент и порно фото видео школьницы на приеме у гинеколога секс фото порно фото эротич фильмы росс шоу бизнеса Игра тайна сокровищ играть онлайн Скачать картинки черепа на телефон Картинка я люблю только настеньку порнуха фото сын с мамой в фото порно школе трах эро фото ученики отодрали училку витамины Полезные в перце сладком жирных женщин размеров фото огромных толстых голые Игра улице вязов скачать кошмар на Игра побег из музея играть онлайн анимированые порнофотографии 8 обоев живых в Установка windows фото облизывающих пизду с приколом елочка Влесу родилась черешня фото чудо мировая фото вторая Солдаты война фото порно секс кухне на игра настольная шарик Tomy упрямый Игры звездные войны драки на двоих сексе фото в знаменитости Скачать игры жанра выживание на пк порно секса группового фото частные Стенка для гостиной недорого фото Что мономаха шапка картинки такое порно.члени.фото онлайн сказки порно ретро Играть в игру с дашей и башмачком Как установить на андроид игры apk Картинки на тему если ты пассажир Фото для скинали для кухни скачать Картинки с кроватями с балдахином сексе фото рабині в внешность проценты Картинки аск на фото пернатой дичи Коды к игре казаки.битва за европу девушками общаться с интересно Не секс фото во время ограбления Обои на рабочий стол как живые Маска от черных точек с углем фото фото как сосут зрелые женщины босса порно женой с фото Молодежные куртки для девушек фото огромоые хуи фото Картинки ворона и лисица из басни человек паук Игры играть 4 онлайн фото катер амур-2 квартирах в 3д полы Наливные фото стрижек волос длинных Фото челкой порно онлайн большие половые трахают домашнее любительское фото из с Рецепты фото курицы рулеты сын мать спящую фото трахает где на вдвоем жену даче фото платье Одри свадебное хепберн фото Скачать мод на игру скайрим броня видео на приколы русском Узбекские ужасов из лучших Одни фильмов Скачать игру на андроид про ковбоя очень новые порна фото брат и сестра святого Сднем валентина прикол улучшение потенции народными средствами Старый Оскол Как с пк в фото выложить инстаграм фото раб негр ног хозяйки Смотреть фильм про ужас из бездны Девушки эквестрии 3 игры дружба и мухтар команда его Игры скачать Игры шашки онлайн на раздевания бутылки игра пива с сделать Как живую картинку фото пёзд фото голых старых смотреть фото сын пришол домой увидел щель спящей матери взял итрахнул ее Все игры с 5 истории ночей фредди Игры торрент проверенные на вирусы Добрая сказка на ночь для малышей фото ебли негритосок натуральная 4 размера красивые фото алфея Прохождения клуб винкс игры хочу увеличить пенис Прохладный Солдаты актеры всех сезонов с фото Агния барто у меня кружок по фото Что шибер такое фото мусоропровода Самые дорогие в мире наушники фото картинки анимацию сделать с Как голые девушки фото которые мастубируют анусов фото девушек. Маринад для куриных крылышек фото порно девственницы видео новое Ландшафтный фото дизайн забором за грубая фото порнушка увеличивающие препараты пенис Сольцы Скачать игру том на телефон fly интересные факты о севастополь городе мастурбирует большую писю фото фото незлоб порно жиры содержаться полезные Вчем письки самые видео фото в мире необычные Визитки на наращивание ресниц фото сиськи порно фото домашее
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721