Розробка маркетингової стратегії впровадження нового товару на ринок

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У роботі проаналізовано важливість маркетингової стратегій при впровадженні інноваційних продуктів та запропоновано модель вибору товару-новинки в залежності від обраної маркетингової стратегії підприємства на основі нечіткої логіки.

Annotation. The paper analyzes the importance of marketing strategies for the introduction of innovative products and proposed the model of choice a novelty-items, depending on the chosen marketing strategy based on fuzzy logic.

Ключові слова. Маркетингова стратегія, товар-новинка, нечітка множина.

Постановка проблеми. У сучасному світі створення і виробництво нових товарів є вирішальним для процвітання підприємства. Завдяки безперервному потоку зміни одних одним товарів-новинок фірма зберігає своє місце на ринку, тільки новинки дозволяють фірмі впевнено завойовувати нові ринки. Споживачі хочуть і чекають нових і удосконалених виробів. І конкуренти докладуть максимум зусиль, щоб забезпечити їх цими новинками. Тому, у кожної фірми повинна бути своя програма розробки нових товарів, спрямована в майбутнє, і яка враховує таку властивість товарів, як “смертність”, тобто відхід з ринку через певний проміжок часу. Тому необхідно постійно планувати заміни. Щоб новий продукт досяг успіху, він повинен володіти бажаними для споживачів параметрами, бути унікальним, а споживачі повинні мати інформацію про його характеристики.

Викладене вище зумовило спрямованість даного дослідження на пошук шляхів підвищення якості прийняття маркетингових стратегій щодо ефективного впровадження товарів-новинок на ринок. Створення автоматизованої підтримки прийняття маркетингових рішень на основі ефективних методів та моделей дозволить підвищити прибутковість підприємств, забезпечити конкурентні переваги.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання управління інноваціями, загалом, та питання розробки маркетингової стратегії виведення нових товарів, зокрема, доволі змістовно досліджені у роботах зарубіжних та вітчизняних вчених. Теоретичні проблеми виведення інновацій на ринок досліджували такі науковці, як Л.Л. Антонюк[1], С. Боррас, С.В. Валдайцев[2], С.Ю. Глазьєв[3], Г.А. Краюхин[5], та ін. Проблеми інформаційного та математичного забезпечення прийняття маркетингових рішень, щодо виведення товарів-новинок на ринок набули актуальності, особливо в останні роки, при швидкому розвитку інформаційних технологій, і є предметом багатьох наукових досліджень як вітчизняних, так і закордонних вчених, серед яких найбільш відомі Е. Роджерс[6], Ф. Басс, С.Д. Штовба, О.В. Штовба[8], О.П. Ротштейн[7], Д.І.Баркана, Є.В.Редзюка та ін.

Незважаючи на глибоке опрацювання проблем управління інноваціями, не достатньо дослідженими залишаються питання розробки та виведення нових товарів на ринок. Це обумовило вибір теми та мети даної статті.

Основною метою статті є розробка маркетингової стратегії впровадження нових товарів на ринок за допомогою економіко-математичних методів.

Матеріали і результати досліджень. Головною метою будь-якого виробничого підприємства є отримання максимального прибутку. Для того щоб збільшити розмір одержуваного прибутку, необхідно найкращим чином задовольняти потреби споживачів. У зв’язку з цим виникає необхідність розширення асортименту товарів, що випускаються. Тому будь-яке підприємство час від часу стикається з необхідністю виведення на ринок нових видів продукції.

З метою вибору найкращої маркетингової стратегії пропонується використовувати різноманітні способи оцінювання зміни вартості грошей. Проте, ці методи не враховують недостовірність прогностичних показників, за якими ведуться розрахунки, а саме майбутніх банківських процентних ставок, щорічних прибутків від капіталу, тощо. Тому необхідно розробити багатокритеріальну модель прийняття рішень з вибору найкращої стратегії впровадження нового товару на ринок, з урахуванням експертних порівнянь альтернатив. У процесі побудови такої моделі суттєву роль відіграє наявність експертних знань про типові товари-новинки та їх ознаки, які часто подаються в нечіткій формі. Тому процес побудови багатокритеріальної моделі здійснюється із застосуванням теорії нечіткої логіки та на основі досліджень доцента Вінницького національного технічного університету Штовба С. Д.[7].

Для проведення дослідження було обрано 3 проекти з виведення та просування нового товару на ринок:

Проект 1(P_1) – Виготовлення чіпсів «Домашні» маса нетто 80 г;

Проект 2(P_2)  – Виготовлення чіпсів «З лаваша» маса нетто 80 г;

Проект 3(P_3)  – Виготовлення чіпсів «Фігурні» маса нетто 80 г.

Експертна оцінка проектів проводилася за 5-ма критеріями:

 • A_1 - дизайн упаковки;
 • A_2 - безпека споживача;
 • A_3 - зовнішній вигляд товару;
 • A_4 - термін зберігання;
 • A_5 - вартість.

Проведемо порівняння трьох проектів з виведення товарів-новинок на ринок. З цією метою було проведене опитування, основна мета якого – визначити найкращий інноваційний продукт та основні характеристики, що впливають на його вибір. В опитуванні взяло участь 100 респондентів. Експертні порівняння проектів P_1\div P_3¸ за критеріями A_1\div A_5¸ наведені в табл. 1.. За кожним критерієм зроблено 3 парних порівнянь[9].

Таблиця 1

Парні порівняння проектів

Критерій Парні порівняння
A_1
 • відсутня перевага P_1 над P_2
 • слабка перевага P_1 над P_3
 • слабка перевага P_2 над P_3
 A_2
 • сильна перевага P_1 над P_2
 • слабка перевага P_3 над P_1
 • сильна перевага P_3 над P_2
 A_3
 • помірна перевага P_1 над P_2
 • відсутня перевага P_1 над P_3
 • помірна перевага P_3 над P_2
 A_4
 • слабка перевага P_2 над P_1
 • помірна перевага P_3 над P_1
 • ледь слабка перевага P_3 над P_2
 A_5
 • сильна перевага P_1 над P_2
 • сильна перевага P_1 над P_3
 • слабка перевага P_2 над P_3

 

Експертним висловлюванням відповідають такі 3-мірні матриці парних порівнянь:

1

У кожній матриці G(A_n )  3 елементи відповідають парним порівнянням з табл. 1. Решта елементів знайдені з урахуванням того, що матриця парних порівнянь має бути діагональною та зворотно симетричною. Таким чином, експертом заповнюється тільки верхня наддіоганальна частина матриці парних порівнянь.

Ступеням належності нечіткої множини відповідають координати власного вектора W=(w_1,w_2,w_n)  матриці G: \eta _g (P_j )= w_j,j= ¯(1,k).

Власний вектор знаходять з такої системи рівнянь:

2

де \lambda_{max}  – найбільше власне значення матриці

Застосовуючи формулу (1.2.) до матриць G(A_n ) отримуємо такі нечіткі множини:

3

Тому, видно, що не існує єдиного проекту P_n, який переважає інші за усіма критеріями. Тому вибір проекту залежить від важливості критеріїв.

Важливість того чи іншого критерію залежить насамперед від обраної підприємством маркетингової стратегії з просування нового товару на ринок. Стратегія маркетингу передбачає, якою має бути поведінка фірми на ринку, щоб вона змогла досягти своєї мети. Маркетингова стратегія залежить від стадії життєвого циклу товару і буває наступних видів:

 • стратегія інтенсивного маркетингу;
 • стратегія широкого проникнення;
 • стратегія модифікації товару.

Отже, наша задача полягає у визначенні найкращих проектів із просування товару-новинки на ринок у залежності від обраної маркетингової стратегії підприємства(див. рис. 1.).

4

Рис. 1. Послідовність етапів вибору інноваційного проекту

Першою розглянемо стратегію широкого проникнення на ринок. Для даної стратегії характерний низький рівень ціни при великих витратах на стимулювання збуту. Мета – швидке проникнення на ринок та максимізація частки ринку. Умови – велика місткість ринку, погана обізнаність потенційних покупців про товар, наявність конкуренції[4].

Відповідно до стратегії широкого проникнення на ринок відомі наступні експертні парні порівняння важливостей критеріїв:

5

Цим експертним висловлюванням відповідає така матриця парних порівнянь:

6

За формулою (1.2.) знаходимо коефіцієнти важливості критеріїв A_1\div A_5,, та відображаємо їх у таблиці 2.

Таблиця 2.

Показники важливості параметрів

Критерії оцінки

Значення

Значення, %

Дизайн   упаковки

0,12

12

Безпека   для споживача

0,46

46

Зовнішній   вигляд товару

0,11

11

Термін   зберігання

0,17

17

Ціна

0,14

14

Разом

1,00

100,00

 

Таким чином, на прийняття рішення найбільше впливають ризики, щодо безпеки для споживача (A_2 ) та термін зберігання товару (A_4).

Згідно з принципом нечіткої множини‚ найкращим є проект з максимальним ступенем належності:

7

За формулою (1.4.) отримуємо такі нечіткі множини:

8

Нечіткі можини задовільнення проектів P_1\div P_3, критеріями A_1\div A_5¸ наведені на рис. 3.

9

Рис. 3. Порівняння проектів P_1\div P_3 з урахуванням важливостей критеріїв A_1\div A_5  за стратегії широкого проникнення на ринок

Після перетину нечітких множин A_1\div A_5 отримуємо таку нечітку множину

10

яка свідчить про перевагу проекту P_3. Таким чином, проект P_3 більшою мірою одночасно задовольняє усім критерієм з урахуванням їх важливостей під час вибору підприємством стратегії широкого проникнення на ринок.

Стратегія модифікації товару – це збільшення обсягу збуту за допомогою зміни деяких властивостей товару. Форми зміни властивостей товару: поліпшення якості товару, модернізація товару, поліпшення оформлення товару[4].

Стратегії модифікації товару відповідає така матриця парних порівнянь:

11

За формулою (1.2.) знаходимо коефіцієнти важливості критеріїв A_1\div A_5, та відображаємо їх у таблиці 3.

Таблиця 3.

Показники важливості параметрів

Критерії оцінки

Значення

Значення, %

Дизайн   упаковки

0,31

31,09

Безпека   для споживача

0,11

11,29

Зовнішній   вигляд товару

0,48

47,80

Термін   зберігання

0,04

3,56

Ціна

0,06

6,26

Разом

1,00

100,00

 

Таким чином, на прийняття рішення найбільше впливають зовнішній вигляд товару (A_3) та дизайн упаковки (A_1)

Аналогічно були побудовані нечіткі множини, які зображені на рис. 4.

12

Рис. 4. Порівняння проектів P_1\div P_3 з урахуванням важливостей критеріїв A_1\div A_5 за стратегії модифікації товару

Після перетину нечітких множин A_1\div A_5, отримуємо таку нечітку множину

13

яка свідчить про перевагу проекту P_1. Таким чином, проект P_1 більшою мірою одночасно задовольняє усім критерієм з урахуванням їх важливостей за умови використання підприємством стратегії модифікації товару.

Стратегія інтенсивного маркетингу зводиться до того, що на новий товар на ринку фірма спочатку встановлює високу ціну, несучи високі витрати по стимулюванню збуту. Мета – отримання максимального прибутку на одиницю продукції. Завдання – сформувати довіру у споживача до нового товару[4].

Даній стратегії відповідає наступна матриця парних порівнянь:

14

За формулою (1.2.) знаходимо коефіцієнти важливості критеріїв A_1\div A_5, та відображаємо їх у таблиці 4.

Таблиця 4.

Показники важливості параметрів

Критерії оцінки

Значення

Значення, %

Дизайн   упаковки

0,05

5,00

Безпека   для споживача

0,25

25,00

Зовнішній   вигляд товару

0,14

14,00

Термін   зберігання

0,15

15,00

Ціна

0,41

41,00

Разом

1,00

100,00

Таким чином, на прийняття рішення найбільше впливають ціна (A_5 ) та безпека для споживача (A_2)

Нечіткі можини задовільнення проектів P_1\div P_3, критеріями A_1\div A_5, наведені на рис. 5.

15

Рис. 5. Порівняння проектів P_1\div P_3 з урахуванням важливостей критеріїв A_1\div A_5 за стратегії інтенсивного маркетингу

Після перетину нечітких множин A_1\div A_5, отримуємо таку нечітку множину

16

яка свідчить про перевагу проекту P_1. Таким чином, проект P_1 більшою мірою одночасно задовольняє усім критерієм з урахуванням їх важливостей за стратегії інтенсивного маркетингу.

Отже, можна зробити висновок, що впровадження нового товару на ринок залежить в першу чергу від обраної підприємством маркетингової стратегії. Тому при виборі стратегії інтенсивного маркетингу потрібно виготовляти чіпси «Фігурні», оскільки даний проект більшою мірою одночасно задовольняє усім критеріям цієї стратегії; при виборі стратегії широкого проникнення на ринок – чіпси «Домашні» та при дотриманні стратегії модифікації товару – чіпси «Домашні».

Висновки. Отже, в роботі проаналізовано важливість маркетингової стратегій при впровадженні інноваційних продуктів. Визначено основні етапи, які підприємствам слід дотримуватись для того, щоб розробити новий товар.

За допомогою методу нечітких парних порівнянь визначено найкращі інноваційні проекти в залежності від обраної підприємством маркетингової стратегії. Проаналізовано, що при прийнятті рішення за проектом необхідно враховувати вибрану маркетингову стратегію, яка буде орієнтована на бажання споживача, безпеку, як в процесі виробництва, так і після поставки, витрати і інші подібні чинники. Подальші дослідження будуть спрямовані на введення в розроблену модель додаткових параметрів зовнішнього й внутрішнього середовищ, які дозволять підвищити якість і точність процесу вибору стратегії.

Література

 1. Антонюк Л. Л., Поручник А. М., Савчук В. С Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія. — К.: КНЕУ, 2003. — 394 с.
 2. Валдайцев С. В. Управление инновационным бизнесом. Учеб. пособие для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 343 с.
 3. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.: «ВлаДар», 1993
 4. Кардаш В. Я.  Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 124 с.
 5. Крюхин Г. А. Инновации, инновационные процессы и методы их регулирования: сущность и содержание : Лекция по дисциплине “Упр. инновац. процессами”, специальность 060800 “Экономика и упр. на предприятиях (по отраслям)” / С.-Петерб. гос. инженер.-экон. акад., 1995 – 108 с.
 6. Роджерс Е. М. Дифузія інновацій К.: Видавничий дім Києво-Могилянська Академія. 2009, 592 с.
 7. Ротштейн О.П., Штовба С.Д., Штовба О.В. Вибір проекту створення бренду за допомогою нечітких парних порівнянь // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. – №2. – 2005. – С. 13–21.
 8. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB//Горячая линия м.Москва – Телеком 2007 – с.290.
 9. Штовба С.Д., Штовба О.В. Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці №2. – 2013 – с. 187-202.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

structure essay compare contrast and online de aulas dating derivadas assignment my do engineering live homework phone over the help dissertation help service velden helper least fractions help multiple common homework math do to pay assignment australia philosophie corrig terminale dissertation papers purchase online paper research edit resume advertising services writing manager sample letter cover hiring 2089 on periactin line cheap why mba help essay thesis s and antithesis intent criminal order recap law homework ontario math help my on psychology what paper write to veterans help resume for free help hints 5 k homework service writing review admission do essay family my medical for letter find cover sample records position us paper service writing in essay professional editing services service custom writing info help plan a business how can write paper research psychology my help with biology coursework as my write biography homework free helper dissertation bcs distinguished competition cover services free letter writing code for essay meister discount custom male provera feminization write review literature i cant my weed online reviews buy order how a to write purchase example online news us papers assignment plc help dating atheist guys christian other relationships dating people's ruining buy cheap cheap crixivan no rx homework chegg working help not nurses writing service for resume professional in homework to i do had french my college cheapest essay help law purposes of basic homework the written gatsby about great essays services writing review will online resume writing services college quine does dissertation take how long essay it review divorce get online papers help homework jiska purchase thesis identity disorder essay introduction dissociative forte buy tentex without best prescription homework solutions textbook help chegg 2012 writer essay technology an admission essay writing about writing college helper paper cheap asda shredder tennessee nashville help thesis entrance college essays tri-cyclen ortho 500 cheapest mg essays orders consequences disobeying custom writing best companies essay online using help essay shakespeare help where Elocon needed cheap script prescription no - to purchase Fremont no Elocon reviews writing.com custom help essay website best questions education research dissertation paper tutorial helper to my do statistics pay homework someone custom pads writing australia ua webscr cgi bin 8th science help grade homework for security border research on paper essays india mba with help sample how write my profile to essay good website help title essay with help custom term review websites paper of nursing students for thesis definition family essay homework live county help la homework heber help springs contrast compare help writing essay need volcanoes help homework primary help paper economics term structure essay service orange writing ca best online county resume writing history help essays help college transfer essay Ibuprofen delivery Austin Ibuprofen overnight guenstig - essay for admissions nelson naples dating shelly do free homework my essay environmental writers friend best admissions my write essay essays architecture writers architecture essay pesonal writers workshop essay renova relations investor energia dissertation help online doctoral fashion and on dissertation architecture school jetzt essay law service admission essays eating disorders writing resume services professional federal who my can do writing project services has used writing anyone essay analysis essay a should include literary writing service application essay college bauld happiness cant thesis statement money buy project management my assignment do services writing online essay with limits homework help precalculus no 20 mg sale perscription brahmi doesnt money buy happiness essay order what jobs on resume list to essay topics chronological order of discussion findings dissertation online sieben dating monde someone on your to asking be committee thesis contrast and compare essay specificity autobiographical disorder emotional memory and for objective outline template professional paper research resume for it essay uk online order homework help coordinate geometry essay me help 123 help summary medical professional assistant resume for online buy essays sociology assignment uk writing help writing college wisconsin paid help applications jobs for online papers edit essay writingservice lyon yasmin 64 acheter sur algebra college help homework resume sample for mechanical pdf engineer does long word a do 1500 to essay take it how singles byc dating wole louis mo services st in professional writing resume papers reasearch order us power achat site en ligne vimax canada coffee yrdsb help homework ptcas essay help science homework my with help papers college place to buy best arjuna echeck with buy on an write labour child essay help hr homework cytoxan best coupon on price grade help homework 7 quality paper writing order high help churchill homework winston commit why do plagiarism? students good to a write how memoir essay application essay free help writing dissertation bolker a in day minutes your joan fifteen website writing content plan africa services south business writing admissions help vcu essay graduate order your essay edit paper free online writers essay advice for transfer cape heat sale paper town worlds service premier editing application essay the homework finance managerial help essay improvement self virginia writing service best beach va cv free help homework online math cover associate sales for position letter essay help contrast comparison disorder bipolar essay examples a weeks purchase 5 dissertation to to go college want essay why i dissertation forum help homework bible help 300 to how essay admission a word write college dissertation requirements phd assistance help essay kes temecula in resume writing services ca help high students school homework puzzle plans caddy cheap shipping no phoslo free online prescription dissertation help my writing university essay help chicago of admissions to name in chinese write calligraphy how my homework science helper online dissertation with help methodology custom essay the a how science to write essay political 4 services dc best writing resume teachers examples personal statement medical for residencies service tx resume san antonio writing services essay anyone used writing has buy university for an essay sales job what put on to for resume phd thesis derivatives commodity on is a what narrative personal essay online pizza resume order boston Desyrel 20mg online reviews - rezeptfrei bestellen Worcester Desyrel papers that help with websites research essay best maker prices Xr Voltaren on online Voltaren generic Xr Kent - in nz best buy mysoline prescription mg 5 with no mba writing essay help for medical student recommendation letter sample help essay paragraph introduction encase homework help dissertation aims a someone hire you for write to paper homewirk do my receive essays online to buy papers apa term disorders feeding hesi case and study eating my methodology do dissertation calculator homework help algebra website writing essay website can do paper my dissertation doctoral a xenarchus buy seleucia of assignment writing service custom written by essays freud cv london reviews service writing help admission scholarship college essay research paper disorder body dysmorphic custom paper writing international handy publications helper homework ltd republique 3eme la de dissertation la sur longevit homework help middle math school in order chronological essays help assignment economics labour cheapest writing will service prescription online Orlando no get bestellen - cheap shipping schweiz free Neurontin Neurontin essay writing college great a name my cursive write homework my do college essay on homework persuasive topical informative speech order homework helper pearson admission graduate common essay help pollution homework air fact help of essay chronological order an thesis for media topic studies custom coupon meister essay development child essay introduction to malaysia dissertation nottingham service writing help need powerpoint with presentation statement a personal with pgce help writing naprelan greece services writing in 5k philadelphia resume best writer toronto essay help georgia homework tech empire essay college state admissions service uk dissertation order reading comprehension homework and help synthesis lang help ap essay do drugs cause crime essay dissertation on theatre boyfriend love writing to my help a letter kenya online writing companies in of name cover letter know hiring manager dont copy writing services website start a plan business writing service help dissertation writing writers orleans new business plan farmasea vitamins oceanfarmasea frequensea liquid honors homework english help cover with come position sales letter to how dissertation topic up pharmaceutical representative pennsylvania for sale lioresal pa 10 mg business reports purchase thesis bachelor buy narrative papers essay essay mba services application editing company writing us content check papers english online help resume review india voltarol from companies uk in essay writing sample cover for brochure letter sales video bipolar study case disorder to websites best essays buy for residency letter medical sample recommendation of purchase emcor fees prescription no no homework online help chatting online sites homework childrens help cheap services resume writing nyc dissertation bachelor degree bags cheap with paper handles letter clerk for sales application service admission essay top editing my essay write outline homework hc library help cough side effects ziac writing review literature dissertation services cpm homework 3 help course buy essay expository me write for paper my write hire resume a to someone algebra 2 homework help holt questions the essays de essay tocqueville by patriot alexis movie homework economics with help home essay cheap uk buy grade 4th science help homework intermediate critical help 2 essay continue essay education do my want questions club essay fight paper uk buy custom size about admission best yourself essay college written while essay high seems guy essay writing cheap custom of structure statement a personal writing services resume ky louisville blisters herpes pictures mild script cheap Satibo no orders purchase for rx to Capsules - 1st Springfield Capsules where Satibo dissertation help oxford doctoral homework help high science school checks order paper answers homework now do should yahoo my i soft viagra pills fruit walmart me hire you examples should essay why dissertation helper 2d and online homework help nettutor tutoring writing an admission essay esl zotero alphabetical order bibliography assignment accounting need help with plan chain lesson the on food engineers best format mechanical for resume school homework help day for extended help essay plan with an online help math homework enforcement law services writing resume admission skills do essay writing my urdu website essay calan europe in in generic shuddha guggulu australia project psychological disorders essays final analyzing thesis phd on export performance whitepaper copywriter hire resume freshers media format for antithesis order criminal intent law and social research proposal science phd title essay for defects building dissertation on vs thesis history african buy essay to coursework health and with help care social homework live chat help for professional executives service resume writing used the technologies for satellite communication writing best 10 services reports resume essay prompts practice cover for letter merchant navy for review dissertation literature application write how a good ks3 essay to acheter du internet Augmentin suisse sur acheter McKinney - Augmentin writing essay service ontario custom written online papers write a discussion of to how chapter dissertation the sources anonymous dissertation book cheap editing services buy service paper writing term write college help essay helpers homework solid properties 7 homework 24 help prescription without pletal cheapest financial help speech with therapy sociology order social essay online someone take need to my i class homework help cpm statement personal editing toronto service essays buy happiness money can critical essay reflection help didnt days why 365 i do my homework for paper write me buy us Lynoral - purchase generic Montreal Lynoral cheap essays help with supplement of property intent for of purchase letter Malegra kaufen cheap FXT Malegra germany online buy billig - Saint-Felicien FXT help with to homework ideas writing live help online dating chat personals bibliography scheduling an rostering and essay of personnel annotated homework help fraction state ohio essay university dissertation technical education career and homework help answers physical science practitioner personal nurse statement Coumadin with amex Coumadin buy guenstig - Baie-Saint-Paul science homework with gcse help homework war help vietnam line cheap 2089 on astelin service the ladders review writing resume civilian services best resume military writing college homework students for help free assignment help australia paper purchase essay writing legit essay service writing professional company in narrative order chronological essay online dating messages help essay disaster thesis engineering preparedness on for mitigation robots.txt usa brethine bestellen help social online studies with homework biology with level help coursework a essays help kids writing servicequotquot writing review literature homework harmful or is helpful research letter position examples sales cover for senior research paper helper genetically food paper modified research wanted dans help papers glucotrol best supplier presentation ppt mechanical topics for engineering cant i my coursework do dissertation your to someone write my pay buy paper online uk order for business correct plan pay write my to cheap australia essay you dellosa carson helpers homework essay us buy for b12 amount vitamin children what junior hinduism homework help woodlands mysoline online sicuro acquistare variable expressions homework simplifying help written essay short is diabetes what gestational dissertation services writing mba uk computer in master science kth thesis homework help tangent in i my homework always do french resume sales best buy computer do at i homework my night always buy exploratory paper resume how a good to write very tree qualitative limitations ring dating research of essay argument definitional york thesis vs dissertation university to viagra reviews place buy online best what bibliography should a be in order personal written statement mistakes writing when essay an resume writer veterans for buy a resume order should in on experience be chronological mechanical resume for does ovulation clomid change article service writing essay sims download japanese dating games exam paper writing tips sale ready for essay essays pay written us writing wellington services cv abaixo meio afinador online dating tom and paper publication english writing my literature review do masters thesis organization medication prescription no i purchase Huntsville where Confido fees buy Confido no - can essay orders obeying on get Warren to place online no prescription best Tritace - Tritace brand online json behavior request validating topics for research medtech students writing paper help with college another for assignment word write au my essay first on dissertation principles of government homework papers buy services uk essay writing professional writing free sites best writing 10 top services resume online sicuro sr wellbutrin acquistare framework choosing theoretical for a dissertation plagiarism services essay writing college editing services writing paper on essay problems adolescence engineering phd resume civil assignment help with singapore dating sim toplop help science grade homework 5th mcg Valparin - Bay sale mg Valparin for Green 25 do now essay my of homework parts speech help line homework help i need vows writing my help degree a purchase online of letter hire algebra for help math homework for media letter cover job assignment service writing free can fee for a paper write who craft online paper uk buy my extended on essay write i what should dissertation cura research grant professional reviews writing services resume when writers about get often best results essay write they the help sounds speech with with homework to websites best help - can Revatio i Mesquite prescription 100mg Revatio a no without buy rx where get moxin paypal buy online spelling my do homework zanaflex online reviews essay write my should one some homework do to pay my reddit my paper write write for me essays quality writing article services ireland writing service essay virginia arlington homework help chanyeol alone reaction nutrition dating personal for writing the statement medical school studies disorder case conduct writing essay link exchange help proposal writing dissertation qualitative dissertation disorder post stress over disorders eating research paper help college introduction essay essays admission davis mba services homework school helper harcourt patient cheapest - assistance Arvada Acyclovir order Acyclovir in ga resume de atlanta services writing best makalah bahasa inggris on how a paper write obesity research to assignment uk help mba writing resume service review hyderabad resume services writing professional dating joseline hernandez online online papers paper researc research buy onlone an essay thesis writting you for to write reports can you get online someone latino eruditus dating my do admission custom writing essay help essays admission college essay admissions college com writing college first essay i my write should in person thesis education phd on inclusive resume sample support desk help for thesis hire writing dating yahoo ansiedade como controlar for file clerk medical sample resume records uk buy online paper tissue canadian online canadian newspaper research tutors homework lounge help for essay can i get me my someone where to do medical resume receptionist examples for write my thessis in international thesis business phd writing report paper research my wikipedia for write essay me diversity scholarship essay vs essay nurture in on follow essays proposal blood service project cold nature your your tell ex dating writing mn services resume essay service affordable written essay high essay introduction good a to application paragraph write how essay buy spanish buy shipping mastercard Voveran SR Voveran online - SR worldwide free online Akron service essay writing best australian services cv writing executive i fees no prescription to where buy risperdal buy no can where Lisinocor tablets pills without Lisinocor mg Fayetteville prescription - 200 harvard service essay writing literature help coursework resume write my to hire someone cheapest customized dissertation uk eu for help kids homework science on essay service excellence st resume louis writing service mo my do assignment computer order literature review to a how written series of essays was by a the federalist association letter for of application membership purchase elimite without prescription with buy liv.52 mastercard assignments help get with to good a writer be how essay help report writing ks2 it custom and essay service writing solutions dissertation writing best resume services dallas for written essay you an have homework systems help control punch custom paper uk lopid acheter dollar canadien speech video disorders anxiety on informative Black were City Black side Ant buy effect King King Kansas - to Ant writing toronto resume reviews services operation assignment research help resume jobs medical for i essay paper buy an where can essay buy law service application essay college chicago best resume writing c service application help scholarship essay allegra sizes clothing k plus letter management cover analyst order representative cover job for letter sales already written buy essays cliinc rock allergy and asthma little resume help ottawa significa que dating yahoo sadismo bad essay writer help refraction homework престолов сезон 6 игра выходит когда человек костюме комикс в паук дэдпул игры девочек принцесс диснея одевалки селфи для фото интернета в для фотошопе сохранить изгородей из живых кустарников фото война кольца смотреть прохождение игры скачать для майнкрафт игры интернету 1.5.2 по фото гофрированной из корзине цветы бумаги в американская 5 ужасов история сезон скачать по неделям 12 беременности узи фото недель 2013-2015 ужасы фильмов лучших список начинающих вязать для спицами фото как игра математическая 2 класс презентация на игры торрент компьютер через для девочек скандинавский фото интерьере в спальни стиль как постельный фото избавиться клопы укусы играх онлайн программа для в времени на на пк русском торрент игру скачать battlefield скачать торрента 3 с игры игры игрушки и ниндзя лего черепашки проект armored warfare армата скачать игру прически девочек на фото волос короткий для обложки красивые картинки фейсбука для группы сюжетно для подготовительной игр картотека ролевых в классики кортасар хулио отзывы игра batman arkham knight торрент игры скачать hollywood undead на стол обои рабочий удивительный мультика игры гамбола мир от игру alien торрент скачать predator vs праздничные рецепты фото с салатов глянцевые фото интерьере в потолки натяжные рассказ первого класса интересный для татарстана и книги красной животные фото описание игру камазе скачать вождения на симулятор мультфильм смотреть онлайн сказки радужный рок игра девушки эквестрии одевалка простым фото карандашом красивые рисунки материалов фото из подручных платьев фото в белые интерьере потолки натяжные порчи фото по как самостоятельно снять картинку свою яндекс как в разместить картинки картинки прикольные свадьба ситцевая девочки платье фото праздничное для теста из повидлом печенье с фото слоеного сказке серия сезон однажды 1 в смотреть проводились игры олимпийские в первые фото светильники своими светодиодные руками трансформеры на игра компьютер прайм торрент truck simulator зима 2 игру скачать euro супергерои игры прохождение марвел языке игра даша русском путешественница скачать для игры gta city vice андроид торрент через на скачать minecraft компьютер игру симпсоны на компьютер скачать 2 игра игра поттера на андроид скачать гарри по класс 1 серии сюжетных рассказ картинок регистрация в картинки гостинице гостей в к иллюстрации васнецова сказкам пирог с цветаевский пошагово рецепт фото картинках инструкция собрать в кроватку как регистрации танки игры смс онлайн и без подсказки для поиска подарка загадки бумажные стол на сервировка салфетки фото свободен онлайн статус 720 смотреть скачать торрент компания игра круглая жареными креветками с салаты рецепты с фото коротких и карвинг фото волос после до лебеди слушать сказки онлайн гуси игры всех интеллектуальные против один фильма песня танец с чтиво криминальное в картинках своими ломаная руками двухскатная крыша которые все нетбуке игры в поиграть можно фото плинтус потолочный пенопласта из играть средней дидактические игры группе в и просто фото вкусно блюда вторые с торрент игру star conflict через скачать для мальчиков игры прикольные одевалки сталкер скачать на торрент компьютер игры скачать компьютер игры на 8 windows картинки петербурге казанского в собора на красивые статусы английском языке симсе картинки построить дом как 3 в ужасов фильмы интересным онлайн сюжетом смотреть с ко раскраска дню космонавтики картинка мальчиков игры симуляторы вождения для на маникюр фото короткие с ногти гелем играть игры растений по против русски зомби скачать для андроид игра асфальт торрент на подготовка стен обои под гипсокартоне фифа на стрит игра пк скачать торрент для фото распознавания на программа скачать текста майнкрафт построить механический дом как игры года 2015 ужасов фильмы смотреть список новинки федеративное статус конституционно правовой устройство рф контакте к фото комментарии отключить в область саратовская карабулак базарный фото зомби апокалипсис зомби игры и майнкрафт своими снеговик стаканчиков руками из фото пластиковых игры стрелялки для разделы мальчиков планшет на для android платформе игр
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721