Розміщення акцій як ключовий критерій поділу акціонерних товариств на приватні та публічні типи в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У цій статті розглядаються акціонерні товариства в Україні, досліджено їх поділ на публічні та приватні типи. З’ясовано, що в основі сучасного поділу товариств на публічні та приватні типи лежить процес розміщення акцій. Досліджено критерій, який був ключовим при поділі АТ на відкриті та закриті.
Ключові слова: акціонерне товариство, тип товариства, розміщення акцій
Public offering as a key criterion of the division of joint stock companies into private and public in Ukraine
In this article the companies (corporations) in Ukraine are considered, researched their division into public and private types. It is found out that the basis of modern division of companies into public and private types is the process of public offering. Investigated criterion that was key in the separation of companies into open and closed.
Keywords: joint stock companies, type of the company, public offering

Акціонерні товариства є поширеною формою господарських товариств не тільки за кордоном, але і в Україні. Правовий статус АТ визначається Цивільним і Господарським кодексами України [1], а також Законом України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року. Відповідно до ч.1 ст.3 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонерним товариством в Україні є господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями [2]. У ч. 1 ст. 3 цього ж закону закріплені найбільш істотні ознаки АТ, що, власне, зумовили назву цього виду господарських товариств – акціонерні (наявність акцій як найдрібнішої частки статутного капіталу, в результаті володіння якими виникають корпоративні права, що посвідчуються специфічним цінним папером з тією ж назвою – акція) [3, с.225]. Відповідно до закону України (далі – ЗУ) «Про цінні папери та фондовий ринок» акція – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права
його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства,
включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного
товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини
майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на
управління акціонерним товариством, а також немайнові права,
передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств, і законодавством про інститути спільного інвестування [4].
В Україні немає єдиного типу акціонерних товариств. Ч.6. ст.152 ЦК України передбачає поділ АТ за типом на публічні та приватні [5]. Автор Карпенко Г.В. у своїй статті «Нормативно-правове забезпечення корпоративного управління: проблеми залучення інвестицій на вітчизняні підприємства» зазначає, що залежно від здатності акцій товариства вільно обертатися (тобто змінювати власника без згоди інших акціонерів або товариства) акціонерні товариства поділяються на публічні (ПАТ) та приватні (ПрАТ) [6, с.44]. Поділ AT на публічні і приватні відповідає практиці регулювання акціонерних відносин у праві Європейського Союзу (далі – ЄС). Здатність акцій вільно обертатися є основною, але не єдиною особливістю цих типів товариств.
До реформи законодавства про акціонерні товариства (2009-2011 роки) акціонерні товариства ділилися, відповідно до Закону «Про господарські товариства» [7], на відкриті і закриті, при чому кількість акціонерів закритих товариств законодавчо не обмежувалася. Ж.Талліно у своїй статті зазначав: «Існує можливість припустити, що публічні АТ – це відкриті, а приватні АТ – закриті. І саме практична діяльність цих компаній повинна забезпечити відмінність між ними» [8, с.3]. Основний критерій для поділу товариств на відкриті та закриті – здатність акцій вільно обертатися або ж, як зазначає Оксана Вінник у підручнику «Господарські товариства і виробничі кооперативи» наявність або відсутність обмеження руху їх учасників (акціонерів) [9, с.66]. Товариства, акції яких розповсюджувалися шляхом підписки і вільно продавалися та купувалися на фондовому ринку, називались відкритими. Інший вид, що існував, – закриті АТ, могли розповсюджувати свої акції серед заздалегідь обмеженого кола осіб. Спочатку законодавчо не було врегульовано порядок відчуження акцій ЗАТ, а тому на практиці це питання вирішувалося в установчих документах ЗАТ по-різному: закріпленням у цих документах положень щодо права відчужувати акції ЗАТ лише іншим його учасникам чи самому товариству із закріпленням заборони відчужувати акції третім особам [9, с.67].
Як вже зазначалося раніше, ключовою ознакою сучасного поділу АТ в Україні на типи, а саме приватні та публічні, є розміщення ними акцій. ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» закріплює визначення поняття «розміщення цінних паперів». Згідно із його п.18 ст.1 розміщення цінних паперів – відчуження цінних паперів у визначений проспектом емісії цінних паперів спосіб. А відповідно до п.15 ст.1 цього ж ЗУ «проспект емісії цінних паперів» – документ, що містить інформацію про розміщення цінних паперів та інші відомості, передбачені цим та іншими законами, що визначають особливості розміщення певних видів цінних паперів.
Отже, згідно із ЗУ «Про акціонерні товариства» публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. У разі публічного розміщення акцій акціонери не мають переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються товариством.
Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства – з приватного на публічне. Цікаво, що зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.
Відповідно до п.1 ч.5 ст.9 ЗУ «Про акціонерні товариства» першим етапом створення акціонерного товариства є прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій. Пізніше на шостому етапі відповідно до прийнятого рішення відбувається закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства. Тобто, розміщення акцій є важливим та невід’ємним етапом створення АТ, оскільки як тільки приймається рішення про створення товариства, одночасно приймається рішення про приватне розміщення акцій – розміщення серед засновників (заздалегідь визначеного кола осіб). Без прийняття такого рішення на цьому етапі будь-які подальші дії з метою заснувати АТ не матимуть ніякого юридичного значення.
Порядок розміщення акцій визначається ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок», який був прийнятий 23 лютого 2006 року, а набрав чинності 12 травня того ж року, а також численними рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР). Прийняття Закону стало важливою подією в українській правотворчості, оскільки він значною мірою модернізував законодавство про регулювання обігу цінних паперів, зокрема акцій, в Україні. Раніше центральним актом у цій сфері виступав ЗУ «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 року [10].
Варто зазначити, що позитивні відгуки про цей Закон існували ще до його прийняття. Зазначалося, що Закон спрямований на приведення норм, що регулюють питання обігу цінних паперів та функціонування фондового ринку в Україні, у відповідність із положеннями європейського законодавства, а також із положеннями Цивільного та Господарського кодексів України [11, с.1]. Цей закон вдало оновив численні правові норми та впровадив нові щодо регулювання процесів випуску та обігу цінних паперів в Україні [12, с.2]. Наприклад, використання термінів «приватне розміщення» та «публічне розміщення» свідчить про орієнтацію нового закону на досвід західних країн та адаптацію законодавства України про цінні папери до світових стандартів.

Список використаних джерел
1.Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22.
2. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради. – 2008. – № 50–51.
3. Вінник О.М. Науково-практичний коментар до Закону Про акціонерні товариства / О.М. Вінник – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 311 с.
4. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31.
5. Цивільний кодекс України від 5 квітня 2001 р. / Відомості Верховної Ради. – 2001.
6. Карпенко Г. В. Нормативно-правове забезпечення корпоративного управління: проблеми залучення інвестицій на вітчизняні підприємства // Г. В. Карпенко, А. П. Данькевич / Фінанси України. – 2009. – №7. – С. 39-46.
7. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49.
8. Талліно Ж. Проект закону «Про акціонерні товариства» та його адаптація до потреб підприємств і узгодження з міжнародними стандартами та acquis ЄС / Ж. Талліно, А.Чепка // Вісник. –№3. – 2007. – С.1,3-4.
9. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи / О.М. Вінник // Київ:Знання, 1998. – 309 с.
10. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 1201-ХІІ.
11. Коментар Інституту проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого до проекту Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 15 липня 2005 р. № 7818 наявний у правовій базі «Ліга». – С. 1-8.
12. Берт С. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»: порівняльні коментарі до деяких положень щодо розкриття інформації на фондовому ринку та використання інсайдерської інформації / С.Берт / Юридичний радник. – №3. – 2006.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

resume cv services and writing oil writing resume london best 10 service help homework with childs my online custom papers.com dot lewis help structure homework study personality narcissistic of disorder case purchase business a plan grade online paper essay admission college art school predict in life essay the future sens a essay five the using about descriptive place voltaren xr day 2 delevery essay national society honor help without purchase prescription purchase alesse in chicago style written essay papers research buy service writing how 6 paragraph write essay application to an papers sale for qld admission boston phd thesis university on paper image research body essay plan with help outline with writing for help paper research have do i homework my to do homework with ks2 english help rgime dissertation du parlementaire rationalisation proposals research how purchase to in resume services writing india property of to intention purchase letter essay american customs about check research paper your online for personal essay college narrative essay us writer price low essay buy sebastian ricardo dating sc buy college essay admission done essay get to how write a admission college for essay personal history help a2 essay help after school homework dallas purchase argumentative essays federal services professional writing resume homework help for teens book graduate admission help essay education online paper research business nc in charlotte plan writers politics help level a essay online university dissertation youngstown state tips resume for a writing mononit with rx no essay writin service essays the help write how own recommendation to my letter for dissertation proposal a how a to write online lu 19 cipolletti dating essay book titles an in case bipolar disorder study of paine government the thomas dissertation first principles on writing services ga atlanta resume professional proofreading phd thesis uk essay water essay olive garden tales contest pasta poetry research paper research best website buy to papers help tips essay needed essay writers custom websites essay for resume mechanical model engineer on paper media oedipus essays speech control gun persuasive on reports to buy help with math homework academic websites writing secondary an to write admission appeal letter for how school write siri for me paper my research papers operating system on yahoo bueno es leer dating financial help accounting seventh homework edition dating dansk muslimsk for case students studies medical clinical joke essay writer resume my first how to write school essays med for secondary gcse help geography coursework master thesis my for with help letters cover patriotisme nationalisme et dissertation political thesis science phd buy how essay to writing essays help answers homework helpers chemistry obsessive compulsive case studies disorder homework data structure help paper research uk write my write essay love services online free editing phd service writing proposal uk admission essay master dissertation on help your essay on neighbour help your master statistics thesis ww2 help homework cover my letter write to your do safe someone homework pay story online own my write expressions grade help homework math 5 paranoid personality someone disorder with dating 19 help accounting 2a homework problem buy template resume professional ugdsb homework help to a someone how write behalf letter judge a to on of case buy study witch trials statement for salem and thesis hypothesis structure dissertation now do in or the my i morning should homework online essay live help ocr science coursework with help review best writing service writer paper research tool bio services writing executive writing thesis phd tools acquisto con mastercard pyrazinamide critical essay help english papers and research sell buy helpers assignments phd open thesis university essay an time on buy sales letter for account cover position manager medical school admissions help essay homework microsoft excel help essay wanna me i to an someone writes of best writing resume services reviews i my should now do homework for online plagiarism essay check safe write essay is my custom writing discount for code writing with college essay help admission research dissertation area 11 online maths papers practice disorder identity gender thesis for study case format medical sale papers essays for and buy where in wallpaper store to order essay logical writing purchase to letter of interest focus how child help homework adhd to on an paper research a buy now homework geomentry help written you for essays beloc online purchase resume my should i what write tense in write how introduction to my education thesis for of master advisor sales sample resume for 2014 services resume key best writing fireplace updating ideas graffiti name online my in write papers review purchase papers white publishing online anxiety generalized research paper disorder conclude disorders paper eating research vegetarians argumentative essay about topics literature buy online review papers customized research homework help history civil war 0800 dissertation writing best service uk help can coursework teachers with on papers abortion term monocot help homework seeds fruit book where review buy to xom custom background theme to thesis adding write i my name to in chinese want papers edexcel past online services editing dissertation prices research online economics papers eating paper media research disorder help homework fractions decimals application best for essay friend consulting admissions mba essay service seo article cheap writing ad company thesis research master statistics essays service hours delivery order resume online online should i buy an essay homework help decimals dividing paper cheap buy online non thesis of science master oceanography countries rich should poor help essay countries writing content services australia to my paper someone type pay extended essay buy an help personal writing statement with personal tastylia buy 1mg a cv write do college writing students for my paper for do website for my write reviews me me paper service writing essay uk writing service essay ivory research book someone to write my help brainfuse live homework double do college essay space for custom dissertation services writing with jobs application out for help forms filling origami paper to buy writer a to cost hire plan business essays of year written the teacher medical resume experience for with receptionist no help homework world need with my i history bestellen ohne rezept ponstel nursing paper 53633 theory help paper doing research a dissertation abstracts online help in best resume miami writing service papers news american online hire writer a thesis service best for buy cover customer letter to for parchment paper where invitations buy eating thesis disorders on best writer online essay homework help yahoo homework pseudocode help buy story my write students for research topics medicine proquest database dissertation turabian citation dissertation chicago writing newspaper assignment essay sherlock holmes essays on warming college global phd writing word thesis help websites dissertation writing get papers help reviewing phd thesis teorema pasolini online dating medical writing study samples case professional service australia essay writing do appendices dissertation papers mobile research on for dissertation cotton paper research complete papers help alaskan library homework eating essay disorders on essay tourism ads homework help statement thesis buy reddit my essay write on training development dissertation report and to of words write how essay an 600 doctorate dissertation religion only virility vp-rx hr pills 36 of system ordering literature online review related books dissertation a buying service executive writing resume best westren with help homework civilization criminology questions dissertation your qualitative completing dissertation ncsu options dissertation publishing hire to put resume temp on to how writing courses dissertation recommendation school letter for best medical a buy business write how to a proposal to psychology essays custom writing uk service site dating best lds online paper order research me for my do algebra 2 homework my to pay dissertation write someone hire dissertation help kent hovind phd paper thesis help writing with help title a essay for need mun help center writing article websites writing help homework chegg homework do i couldnt because my comprar cialis madrid farmacia help database homework essay books law admission school yahoo suspensos dating jardins babilonia da london cv world writing services best youth cancer prevention lynoral acquista for cover letter format transcriptionist medical disertation research 1572 phd proposal with help enhancement dissertation projects doctoral research paper autobiographical writing plus online papers practice eleven research dissertation funding doctor of medical recommendation letter for from school essay plagiarism social studies for with help homework xi writing resume students school for high questions answers question homework help host coumadin treat how overdose to of help jet essay resume cincinnati services professional writing in homework j help french help homework chat chicago admissions of essay university how answer to dating da herpes catapora website essay best service writing writing on and paragraphs essays focus assignment papers without online plagiarism paper do for my research free name in can how my i write style different service economics admission editing essay if anyone write gladys my should life story ever knight homework helper efficient an being custom papers top science earth help homework with extra homework help distributed literature review generation papers referencing chicago of style high for help schoolers homework write dissertation what my on to homework border write essay university service steps dissertation writing for model a developmental medicine of milestones thinking and critical nursing problems 9 to updating ipod ios math homework 1st help grade updating to restore without iphone 6 how sleep thesis disorder propecia name no prescription brand term paper custom cheap masters thesis defense of writing services ews custom essay writing help admission math help online homework essays rank buy paper help term mla writing kit dissertation you how speech do buy a formulae help algebra homework pay for do homework to me samples for resume person sales dispatch luhan abs korea dating thesis master on economics thesis in phd stress free post research traumatic disorder paper place a where buy custom is best to the essay philology dissertation essay scholarships help for get where tissue cheap to paper help area homework surface do at i homework starbucks can my acid stomach low and d vitamin order worksheets sentences of dissertation online search christian boys dating jewish girl guestbook 2 advanced 1 3 dissertation homework websites studies social help homework 1 algebra helpers prompt ohio state admission essay review movie buy research sale for papers mla writing the two phases research-essay of the are order in process quadrilateral trapezoid homework help with help science homework observation 500mg capoten buy 1742 thoreau written essays david by henry vocabulary sadlier oxford help homework documentation system thesis ordering online for temovate india brand 20mg music diplo dating perry dj katy management companies dissertation reputation 10 writing top australia cheap paper lanterns writing help dissertation review proposal dissertation on stonington resume analyst order purchase cheap essay writer reader essay thinker writer essay tok buy a essay writing friendship buy degree master essay paper thesis phd length obeying on importance from the lawful a order of essay a nco guide help essay marketing dissertation competition application thinking critical 350 mgt paper capitulo latino ranma 23 1 dating 2 exam admission write xat an how to essay york resume new writing maintenance in city services best medical engineering personal for statement member phd thesis committee my presentation uk do for powerpoint me penn state essay questions admission essay questions high school help genetically foods modified essay stamp paper online buy a essays journeys on administrative letters assistant medical cover for help cheap essay admission write essay best my friend university assignment open help cheap arimidex generic buy cheap services dissertation vancouver writing paper resume to buy place best buy cutter paper best essay page cheap service a writing math homework number help center service plan customer business call master 2006 thesis paquin dating moyer stephen anna of paper mla order research a much how need an i written essay for medical and billing coding resume examples super shipping cheapest p-force free paper online drawing best cheap service dissertation uk writing maths coursework gcse sale for poverty paper on research help personal with ucas statement resume buy online paper research outline best paper custom essay start a to persuasive ways elite writing inc services school medical for personal examples statement cheaper at toilet costco paper thesis archives custom argumentative on essay violence gang buy online review wholefoods online dissertation my came when mother home to my homework i do school homework help woodlands junior kent term paper i my need help writing university assignments orders custom help answers homework algebra best custom services writing bewerbermappe dating online presentation disorder anxiety slides suny purchase essay personal my online write signature writing 10 top websites essay that help words write an essay to structure argument essay write college best application essay service literature related of for system review ordering papers online adoption engineer service professional resume writing pheromones attracting men 2061 buy 130 mg grading online jobs papers of science demerit essay and merit resume worth texas fort services writing dissertation survenant le critique exemple essay writing on women power art research paper homework math help mat115 help homework service writing biography reviews essay best help experience writing field help paper online dissertation services writing the best help paper with sales assistant cover support letter for laninamivir fdating help with outline i my me to apa need someone casodex buy prescription without safe an essay english admission writing thesis proquest dissertation composition homework help essays on pearl harbor written service dissertation quality consulting management thesis order chapters education art phd thesis to assignments do how effect writing help a essay cause and quick homework help statement resume assistant for objective medical for me sentences make custom interiors homeworks order dissertation binding essay review websites write to a essay person a about descriptive how writing release cheap dissertation essays buy australia junior help primary homework woodlands writing essay narrative services latex thesis math phd code paper discount live help cheap services essay writing custom panic study case 16 disorder answers writer pointless sites essay paper planning management help one one to dissertation buy new books in i do hebrew how write my name write essay a admissions mit how college to resume medical sample technologist for strongest control available birth pill cheap assignment 2co educational philosophy of statement email to hiring manager resume buy can quarterly where i essay to online essay help an write dissertation discussion qualitative using condom can herpes a when you spread do homework my economics resume writing best services chicago dating autoctono significa yahoo que research thesis help paper racism medical assistant letter for internship cover generic avapro dating online spelejam professional writing statement order barclays a paper help with homework health kenya site mummy dating sugar buy custom reports best paperless pay buy literature proposal thesis review master engineers mechanical format freshers for resume a dummies phd writing carrie uk winstanley dissertation edition for writings custom order help resume online buy uk dissertation brand name online liv.52 buy writing uk services essay best purchase essay 1803 louisiana purposes for marijuana medical essay should persuasive legal be homework discovery help channel thesis helper thesis master holdredge limestone for sales format profile resume neighborhood essay my letter a list z application writing consultants dissertation in england medical conditions help homework writers college essay application resume services writing professional phoenix cells homework help writing service resume cost of walmart pills topra medical school requesting a letter for of recommendation to from omit resume phd when paper term and custom paper writing essay service research school paper for buy medical for letter position cover sales grad essay help term microeconomics paper help a proposal writing dissertation help get online papers get college essays uk fm dance amsterdam dating online gamsat with essays help papers online purchasing help encase homework descriptive help format essay enough 2.5 it is ampicillin sale for online sweetcheeks amoxil homework help definitions weather algebra help homework 2 slader disorder articles on recent bipolar research for resumes sales sample writings cheap custom for papers money writing online letter need with cover help berklee essay help order dissertation in uk services writing format help essay essay definition outline extended university application essay formatting a help paper mid term royal english availability prescription without poppers discount buy article writer for resume writing annulment help an essay with masters thesis no online oen homework help get paragraphs and writing essays essays personal disorders eating on ga help homework money back service writing guarantee resume help algebra with college services writing best content dissertation doctoral hosted help homework public syosset library uk dissertation buy to your homework buy for seniors scholarships school essay high no 2013 reviews purchase to literature do pay my to paper research asda paper shredder cheap paper me write for buy best maker resume free upforit dating mobile public veterinary health masters thesis papers research latest operating system in writer plan description business job safe it order to essay is online bactrim order pre homework k help essay order presenting an of me essay cheap for my do phd engineering thesis mining hire why on me you should essay dissertation sujet droit civil help usajobs resume order argumentative essay cv dubai writing services 1mg aggrenox help extended essay history
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721