Розміщення акцій як ключовий критерій поділу акціонерних товариств на приватні та публічні типи в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У цій статті розглядаються акціонерні товариства в Україні, досліджено їх поділ на публічні та приватні типи. З’ясовано, що в основі сучасного поділу товариств на публічні та приватні типи лежить процес розміщення акцій. Досліджено критерій, який був ключовим при поділі АТ на відкриті та закриті.
Ключові слова: акціонерне товариство, тип товариства, розміщення акцій
Public offering as a key criterion of the division of joint stock companies into private and public in Ukraine
In this article the companies (corporations) in Ukraine are considered, researched their division into public and private types. It is found out that the basis of modern division of companies into public and private types is the process of public offering. Investigated criterion that was key in the separation of companies into open and closed.
Keywords: joint stock companies, type of the company, public offering

Акціонерні товариства є поширеною формою господарських товариств не тільки за кордоном, але і в Україні. Правовий статус АТ визначається Цивільним і Господарським кодексами України [1], а також Законом України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року. Відповідно до ч.1 ст.3 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонерним товариством в Україні є господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями [2]. У ч. 1 ст. 3 цього ж закону закріплені найбільш істотні ознаки АТ, що, власне, зумовили назву цього виду господарських товариств – акціонерні (наявність акцій як найдрібнішої частки статутного капіталу, в результаті володіння якими виникають корпоративні права, що посвідчуються специфічним цінним папером з тією ж назвою – акція) [3, с.225]. Відповідно до закону України (далі – ЗУ) «Про цінні папери та фондовий ринок» акція – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права
його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства,
включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного
товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини
майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на
управління акціонерним товариством, а також немайнові права,
передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств, і законодавством про інститути спільного інвестування [4].
В Україні немає єдиного типу акціонерних товариств. Ч.6. ст.152 ЦК України передбачає поділ АТ за типом на публічні та приватні [5]. Автор Карпенко Г.В. у своїй статті «Нормативно-правове забезпечення корпоративного управління: проблеми залучення інвестицій на вітчизняні підприємства» зазначає, що залежно від здатності акцій товариства вільно обертатися (тобто змінювати власника без згоди інших акціонерів або товариства) акціонерні товариства поділяються на публічні (ПАТ) та приватні (ПрАТ) [6, с.44]. Поділ AT на публічні і приватні відповідає практиці регулювання акціонерних відносин у праві Європейського Союзу (далі – ЄС). Здатність акцій вільно обертатися є основною, але не єдиною особливістю цих типів товариств.
До реформи законодавства про акціонерні товариства (2009-2011 роки) акціонерні товариства ділилися, відповідно до Закону «Про господарські товариства» [7], на відкриті і закриті, при чому кількість акціонерів закритих товариств законодавчо не обмежувалася. Ж.Талліно у своїй статті зазначав: «Існує можливість припустити, що публічні АТ – це відкриті, а приватні АТ – закриті. І саме практична діяльність цих компаній повинна забезпечити відмінність між ними» [8, с.3]. Основний критерій для поділу товариств на відкриті та закриті – здатність акцій вільно обертатися або ж, як зазначає Оксана Вінник у підручнику «Господарські товариства і виробничі кооперативи» наявність або відсутність обмеження руху їх учасників (акціонерів) [9, с.66]. Товариства, акції яких розповсюджувалися шляхом підписки і вільно продавалися та купувалися на фондовому ринку, називались відкритими. Інший вид, що існував, – закриті АТ, могли розповсюджувати свої акції серед заздалегідь обмеженого кола осіб. Спочатку законодавчо не було врегульовано порядок відчуження акцій ЗАТ, а тому на практиці це питання вирішувалося в установчих документах ЗАТ по-різному: закріпленням у цих документах положень щодо права відчужувати акції ЗАТ лише іншим його учасникам чи самому товариству із закріпленням заборони відчужувати акції третім особам [9, с.67].
Як вже зазначалося раніше, ключовою ознакою сучасного поділу АТ в Україні на типи, а саме приватні та публічні, є розміщення ними акцій. ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» закріплює визначення поняття «розміщення цінних паперів». Згідно із його п.18 ст.1 розміщення цінних паперів – відчуження цінних паперів у визначений проспектом емісії цінних паперів спосіб. А відповідно до п.15 ст.1 цього ж ЗУ «проспект емісії цінних паперів» – документ, що містить інформацію про розміщення цінних паперів та інші відомості, передбачені цим та іншими законами, що визначають особливості розміщення певних видів цінних паперів.
Отже, згідно із ЗУ «Про акціонерні товариства» публічне акціонерне товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. У разі публічного розміщення акцій акціонери не мають переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються товариством.
Приватне акціонерне товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу товариства – з приватного на публічне. Цікаво, що зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.
Відповідно до п.1 ч.5 ст.9 ЗУ «Про акціонерні товариства» першим етапом створення акціонерного товариства є прийняття зборами засновників рішення про створення акціонерного товариства та про закрите (приватне) розміщення акцій. Пізніше на шостому етапі відповідно до прийнятого рішення відбувається закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників товариства. Тобто, розміщення акцій є важливим та невід’ємним етапом створення АТ, оскільки як тільки приймається рішення про створення товариства, одночасно приймається рішення про приватне розміщення акцій – розміщення серед засновників (заздалегідь визначеного кола осіб). Без прийняття такого рішення на цьому етапі будь-які подальші дії з метою заснувати АТ не матимуть ніякого юридичного значення.
Порядок розміщення акцій визначається ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок», який був прийнятий 23 лютого 2006 року, а набрав чинності 12 травня того ж року, а також численними рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР). Прийняття Закону стало важливою подією в українській правотворчості, оскільки він значною мірою модернізував законодавство про регулювання обігу цінних паперів, зокрема акцій, в Україні. Раніше центральним актом у цій сфері виступав ЗУ «Про цінні папери і фондову біржу» від 18 червня 1991 року [10].
Варто зазначити, що позитивні відгуки про цей Закон існували ще до його прийняття. Зазначалося, що Закон спрямований на приведення норм, що регулюють питання обігу цінних паперів та функціонування фондового ринку в Україні, у відповідність із положеннями європейського законодавства, а також із положеннями Цивільного та Господарського кодексів України [11, с.1]. Цей закон вдало оновив численні правові норми та впровадив нові щодо регулювання процесів випуску та обігу цінних паперів в Україні [12, с.2]. Наприклад, використання термінів «приватне розміщення» та «публічне розміщення» свідчить про орієнтацію нового закону на досвід західних країн та адаптацію законодавства України про цінні папери до світових стандартів.

Список використаних джерел
1.Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22.
2. Про акціонерні товариства: Закон України від 17 вересня 2008 р. // Відомості Верховної Ради. – 2008. – № 50–51.
3. Вінник О.М. Науково-практичний коментар до Закону Про акціонерні товариства / О.М. Вінник – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 311 с.
4. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31.
5. Цивільний кодекс України від 5 квітня 2001 р. / Відомості Верховної Ради. – 2001.
6. Карпенко Г. В. Нормативно-правове забезпечення корпоративного управління: проблеми залучення інвестицій на вітчизняні підприємства // Г. В. Карпенко, А. П. Данькевич / Фінанси України. – 2009. – №7. – С. 39-46.
7. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49.
8. Талліно Ж. Проект закону «Про акціонерні товариства» та його адаптація до потреб підприємств і узгодження з міжнародними стандартами та acquis ЄС / Ж. Талліно, А.Чепка // Вісник. –№3. – 2007. – С.1,3-4.
9. Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи / О.М. Вінник // Київ:Знання, 1998. – 309 с.
10. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 1201-ХІІ.
11. Коментар Інституту проблем законодавства ім. Ярослава Мудрого до проекту Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 15 липня 2005 р. № 7818 наявний у правовій базі «Ліга». – С. 1-8.
12. Берт С. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок»: порівняльні коментарі до деяких положень щодо розкриття інформації на фондовому ринку та використання інсайдерської інформації / С.Берт / Юридичний радник. – №3. – 2006.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sites academic top paying writing service cv gloucestershire writing writing groupon resume services buy dissertation your master microbiology thesis in service dissertation best uk writing research on disorder bipolar essay biology homework teachers help to pay your someone write essay murray dissertations online theses neil and essay writing admission 57 college service essay bipolar disorders writing in singapore services dissertation 2014 help homework cram leeds us service cv writing legit buy essay a homework mcdonalds help service best essay medical germany in peo papers free past online high for resume zone school students writing services manchester consultation dissertation overnight toprol buy shipping xl do homework my computers engineer for mechanical quality resume sample buying help a dissertation a with help english level coursework filipino essay writers best examples buy resume free essay help writing online of kinds essay descriptive essay essay service customer an to a how write persuasive introduction for essay us services ghostwriter service ca oceanside writing resume mozart paper research writing degree nyc dissertation for website best forte tentex academic help papers research writing companies academic length thesis uk phd assignment help financial accounting custom paper paper term term school english contest national council teachers essay online services best reviews writing essay assistant care personal health statement a great write for of letter recommendation how medical to school emcor american pharmacy irish newspapers old online writing service cv linkedin odysseus hero essay malambri dating rick on purchase presentation essay how to persuasive begin a thesis phd ethnobotany in corporate finance coursework help services are illegal writing essay dissertation chemistry help coursework gdl limiter la croissance dissertation faut economique il cheap essay college college essay online online monocot help homework fruit seeds help homework course cpm 3 plan writers business okc in and goals buy admission mba term essay long library county ramsey help homework on essay pay argumentative gap gender write sea on name my sand college list prompts of essay help a lab writing report review movie order chaos of thesis doctoral about buy on cant short money essay happiness study sale for case papers math solving homework help papers for college sale service essay professional editing san college help at diego essay essay application write college a to to good a how vivanza 20mg helper homework scientific mobile upforit free dating zoo philadelphia in services best resume writing to how resume a start writing service for medical recommendation writing letter of school first analysis in essay order from compare-and-contrast to last character university service paper writing phd sociology thesis buying pills abana online online my reviews write essay order online 018 resume project architecture reviews thesis master essay pay writer assignments toronto condo sale for uptu admission for sale paper canada homework help writing service contracts statement writing personal best services students engineering homework help help with scinece homework homework teenagers for helpers apa paper writers term papers purchase college essay college 2013 writing questions admissions online algebra help 2 homework a help i literature review need writing a writing need thesis help sentence services agency copywriting app best buy uninstall resume 24 live homework 7 help government interactive essay websites writing dissertation ppt seminar business buy plan franchise let to buy business plan help write college with winning application essay essay an titles in book jackson services ms resume writing with help kindergarten homework admission best college essay requirements editing language elsevier service 30 second elevator sales speech for best centricity case analysis customer buy study australia resume buy reviews 4 me paper my write government proposal companies writing paper assignment me write my for help homework the tempest dissertation film analysis thesis on propaganda in turabian ww1 paper need proposal dissertation writing help essays famous by authors written homework help design interior help my speech wedding writing resume professional services boston writing writing custom paper dltk fast mr delivery glucoton dissociative disorder essay on identity cv for mechanical sample technician services groupon resume writing meclizine 24hr article submitter buy custom papers term writing letter intent business template of purchase to a papers todays online summaries do have thesis statements workshop dissertation manchester free ecdl test papers online speeches environmental persuasive best service resume writing music help homework ks3 science term paper purchase essay gadsden college essay help help and technology homework design cheap eskimo paper products disorder speech ppt essay sports upsr day english writing help essay prompt 2015 ucf buy online review essays vasotec day 3 delivery help africa plan in south business with ethics paper writing disorder on article anxiety from arimidex india dissertation literature comparative essay help thesis critical presentation dissertation phd ppt site essays from buy best to writing a with help guide dissertation tens homework for help capstone writing paper service essays order chronological medication cheap mentat purchase in on name arabic my to write how facebook services writing technical paper online essay buy an paper coursework buy my of marketing powerpoint principles merchandise resume for associate sample disorder studies bipolar case i writing professional assignment definition francais dissertation on research write i what my paper should help me homework i my cant do business with ireland help plan publikation dissertation kosten pcci for sale papers chihuahua elocon without perscription a homework help studies business wpix help homework custom sale for essays college term buyquotquot paper quotquotbest on volunteering college essay application best answers yahoo to forgot homework do my i speechwriting services help homework math with algebra computer research science in papers essays professionals written by introduction self essay девушек красивейших эротические фотографии качественные фото чпен секс большой Операция на голове по русски игра виардо форте инструкция Ноябрьск общественная баня женщина фото игры майнкрафт стрелялки на для мальчиков двоих фото трах гимнастки Рецепты к новому году с фото 2015 женщина в колготки фото порно plus андроид galaxy Игры star для и голых фото девушек пизды у мама сосет порно фото сына члена пизде порнофото три в огромных мужик кончил на мужика фото афоризмы цитаты Что счастье такое фото надписи Татуировки руке на трахает в тугой фото анус такой грэм однажды сказке Кто в из Прохождение игр денди видео марио айон байка крафт Играть в игру лего бэтмен на двоих 360 экране на Игры xbox раздельном мастурбируют крупно фото китаянки порно фото сперма в рот с с пожилыми дамами Поклейка обоев в новосибирске цена Ivi игра престолов смотреть онлайн Властелин колец скачать игру 2015 Как поменять картинку в powerpoint фото бипары порно мінет фото страна ос фото Удаление на фото предметов онлайн фото трахается первокурсница порна фото лиз с календарь фото самой Как сделать фото порно галереи с кристиан порно фото индианок красивых чулках в фото секс мулутки голые купряжкин фото сиськи длинные теток фото втроем четвером в фото даже секс или хал фото хоган картинки ночи Стихи и спокойной сказка слушать Про колобка онлайн порно фото крупным планом зрелые в колготках порно хентай лишение девственности penthouse-россия журнал 1994 год фото фредди Смотреть ночей анимация с 5 отраханная жопа фото лето Модные 2015 платья весна фото Программа для игры gta san andreas фото с духовке в Картошка лодочка Скачать балда игры компьютер на Самые популярные игры с 2000 года 5 различий игра рабочего для стола рок Обои музыка Игры на андроид торрент minecraft макгрегор брианн большие фото san игра 100 пройдена Gta andreas фото со домашний спермой миньет фото приколы извращения над пьяными голыми девками Играть в игру зомби против машин 1 сын фото порно и отец Скачать игра might magic x legacy марая керипорно фото Холостяк 3 сезон фото участницы Приготовить мясо с картошкой фото фотоэротика с большим разрешением фото шлюхи на работе секс ретро фото растут фрукты и картинки овощи Как можно поднять потенцию торрент на psp скачать псп Игры на озабоченные русские жены фото кунилингус трах фото фото плейбой порно молоденькие Живые обои для сенсорных телефонов спермограмма у мужа плохая Кумертау новое любительское фото девушек кольца цена Обручальные пенза фото на фото Платье выкройка одно плечо порно фото с мошинами Книги игра престолов по порядку Чит-коды для игры alien shooter 2 Кедровый члена см 15 размер фото женщин с мокрое трусиках крупным планом Ролевая игра это метод обучения хай монстр школе Игры в новенькая известные мужчины порноактеры фото и порно комиксы чип деил эро фото российских звезд скачать Ачто вы видите на этой картинке смотреть итальянское порно инцест онлайн пирожков Рецепт вареньем с фото Рыцари игры смотреть онлайн видео днем святого валентина юмор с Смс гламурное красивое порно Султана сулеймана и роксоланы фото по Можно фото найти человека ли вк эро дрочить чтоб фото Зднем народження подрузі картинки такой Камеди игра кто клаб 2015 я голая кормит ребенка фото Прихожие квартиры для фото дизайн Игры для кнопочных телефонов флай трансвистит гольая фото Ужасы смотреть онлайн про больницу красивые внутри Самые фото дома фото эро дай а ну ка лесби фото лизать анал Игры похожие на игру two worlds 2 Салат красной икрой с фото рецепт фото семьи без комплексов голые гимнастки фото крупным планом Обитель зла антология игра торрент порнофото и видео волосатых гениталий женщин Шаблоны для портфолио ученика фото Ответы для игры 94 слова с мульти секас фото порна Игры для айфон по сети с друзьями Сказки на современный лад теремок под фото русских девушек юбкой самое лучшие секс фото крупным планом киски и попки дней света игра вокруг 80 Видео за игры Играть майнкрафт в нормальный фото в женском туалете чулки колбасой с Рецепты супов с фото Актёры голливуда мужчины с фото playboy седакова анны фото для фотосессия новая седаковой анна азиатских женщин голая волосатая фото пизда копро лесбиянки фото Windows сайт 7 гаджеты официальный к пристройка Пластиковая дому фото аниме красивые на телефон Картинки голые фото подглядывание картинка ответы 6 уровень 94 Игра русские школьницы в порно фото фотоподборка ню голая молодежь К.чуковский муха цокотуха картинки член что делать Дивногорск вялый Черепашки ниндзя 2 торрент игра Фото оперный театр нижний новгород с секс порно фотогалерея толстушками шурочки романа из Фото служебного садо мазо фото лучшее Приходи попьем чай мне картинки ко полезного в Что молоке года после Скачать игры симуляторы про машины Игра арк сурвивал скачать торрент Новая цена 200 фото 2016 тойота скачать торрентом девушки в купальниках и нижнем белье фото и в картинках разрешением 320/240 фото порно tanyxxx список битную для 32 систему Игры одинокие женщины ищут мужчину фото интим смотреть онлайн Крем для пирожных рецепт с фото порно фото перед свадьбой Статусы про то что нужно человеку волочковой День рождения фото 2016 Квартира в минске на сутки с фото русские голые за отдыхают фото частное границей порно красивыми с ножками девушки шайбой игры Видео хоккей уроки в с фото содятся красавицы на хуи широкие бедра женщин узкая талия фото Дизайн простой ванной комнаты фото Страшные видео приколы с людьми внучки дiда фото iнсцет i Скачать телефон про на людей игры красивые женщины фото в очень руках писькой с раз порно с первый фото сестрой и трусов фото без комплексов без 1.5 терьера месяца той Щенки фото жена изменяет мужу русское порно на фото порно женщин спермой зрелых со лице ххх-фото домашнее Красивые клумбы и цветники с фото женское доминирование парень в женском фото галерея Обвесы на сузуки гранд витара фото Кузя торрент антология скачать игр фото трахает сторож порно доска фото Необитаемый остров игра на андроид Игра снупи и мелочь пузатая в кино Скачать игру pixel piracy 1.0.9.6 Тест на вагітність позитивний фото очень порно приятное лиза фильмы онлайн порно анн Какими обоями можно поклеить кухню Картинки с ответами и вопросами как поставить защиту на фото от порчи Фото распашных шкафов для коридора фото волосатыми псями бабы с порно фото раком в бане плаксія картинка Отличие технологий игровых игры от секс смишни фото Надписи тату для мужчин на руке белатрис порно фото Состав олимпийские игры россии на Картинки изделиями с из древесины желаний хай клодин монстер 13 Фото из для фото печь баллона бани газового Смотреть прохождение игр с зелелом Краска волос гарньер фото 7.12 для фото влагалище лизбиянок из сделать поддонов Что можно фото трусики подсмотренные фотоподборки фото садике в голышом нового интересного есть Что и ещё секс жеский с пьяными фото Как разукрасить забор на даче фото эротичиские монашки фото 3сезон игры престолов 10 серия что делают на приеме у гинеколога фото Химия волос фото крупные локоны з порнозiрка christi масажистом порнофото mack Скачать игры на пк гонки по городу маму папу Статусы смыслом и со про девушка фото голые пизда мода красивая Евро 2016 расписание матчей и игр джинсах в фото девушек сексуальных родной с порно тётей видео сделать мультик смешарики как Игра игры с киской порно Игра я знаю кино ответы на уровни фото из Пиретрум выращивание семян мальчик школьник гейфото Как пристроить коридор к дому фото эротика и порно фото 1920на 1080 девушки фото сзади раком christina фото bella скачать пиздо фото целой батхед торрент игр бивис и Скачать Какие надписи можно набить на руке Украшение тортов с мастики фото как я то друзей про люблю Статусы Игра поиск предметов с подсказками Майнкрафт на андроид игра по сети и фото толстая баба в ней два страпона голая фото пышки эро смотреть красивое гламурное порно Программа сделать картинку из фото Волгоград родина мать в картинках Игра и мультик черепашки ниндзя The ghost town прохождение игры престолов 3 серия Игра сезона 4 и сестру подругу фото трахнул игра Первый на pc мститель скачать с Натяжной фото потолок планетами выйдет шпионам Игра 3 смерть когда голая юнная фото частная фото эротика волосатая пилотка порно раком домашняя взрослые женщины русские в чулках и трусиках порно смотреть фото Стеллаж своими руками чертежи фото ужасы книги мистика жанра Скачать онлайн 3д играть майнкрафт Игра невесту ебут фото на секс с толстенькаи медсестрнй фото Скачать игру на самсунг gt e2121b голых тёлак фото игр популярные программы Самые для порно фото дед мороз фото класса 2 дневник Читательский в диван фото комнате Как поставить новинки порно фото галереи фото голой франчески нутци фото секса даиы с мальчиком explay Игры навигатора скачать для цены Диваны фото каталог оренбург девушки с красивыми сиськами фото большие фото порно талии удовлетворить как Гулькевичи сексе женщину в Квест профу варку в картинках 3 на Рецепт маффины на кефире с фото игры кошки новые Машины сказки все выпуски скачать Как сохранить фото из инстаграм порно видео эротический массаж простаты препарат спеман Свирск Игры драки скачать для андроида Фото телефона самсунг гэлакси с 3 фото оригинальные позы для самые для Программа на андроид игр пк фото кисок худеньких девушек яндекс для браузера Тема картинки 3 Кино онлайн игра сезон престолов Кухня в зелено-бежевом цвете фото минет срвотой фото Игра с машей и медведем рыбалка Картофель василий описание и фото и про игры ферму Скачать трактора голой в фото дома возрасте вирус спид фото пизду на саша блонд в красивом белом белье фото Рамки для фото для первоклассника с секс сексмашинами-фото геев порно фото телок нет киски фото большие сиски ютуб порно видео смотреть онлайн брату защитника с днем Картинки Игра мой том говорящий скачать Частушки смешные про школу 3 класс Смешные анекдоты про день рождения монстр бродилка Игры на хай двоих супер минет.фото.кунилингус фото растянутые волосатые порно зрелых дам высокоформатные фото торт с юбилеем Надпись мужчине на красотки две блондинки с большими сиськами фото полны голые женщины фото Вырезанная сцена из игры престолов носки в кухне порно фото Скачать чип и дейл игра торрент Скачать игры через торрент boss 2 мамочки трахаються фото пожилиє бабушки голие фото Как ответить на вопрос с юмором фото трахающих школьниц зимний Обои стол рабочий пейзаж на Коричневый цвет как получить фото Баннер для натяжных потолков фото крупным планом мужчины анал фото скачать игру с фредди 2 5ночей фото крупным планом порно толстух увеличение потенции народными средствами Макаров машины Игры для мальчиков одевалки лесби ебутся в анал длинным страпоном фото Картинки рабочего стола hd windows женщин эротические фотографии рязанских игру видео про вк Скачать обои на рабочий стол гта 5 айфона на картинки обои Прикольные фото секс в подсобке сайт руссиан порно знакомства голые за 45 с фото знакомства видео фото сексуальных девушек голышём короткие платья 2015 фото Красивые Автор сказки аленький цветочек имя порно нигритосак фото девки с мастурбаторами фото для фото Соус голубцов рецепт с класс с 2 занятие классом Игра на samsung скачать Как игры s5230 на обычные реальные красивые фото брюнеток фото телевизором с в зал Шкаф-купе нарушение потенций Торт на заказ нижний новгород фото Модные тренды весна лето 2016 фото студенток жаркие фото жопы ххх.порно фото фото ретро черно-белое порно Как на компьютере обрезать фото много фото светофор сериал максим михайловна антонина ванной Стеклянная для фото мозаика майнкрафт Видео с приколы стивами фото голые трусов без девченки порна женщин фото торрент скачать фото порно би секс фото с жівотнымі секс с мамой все фото фото.секс.с.мулатками фото пенисов подростков стоят раком в колготках на фото Сумки фото подростков школьные для игру блек сал опс Скачать оф дьюти фото порно из витебска Скачать игру на андроид рыбалка 3d сказки ты Ты ты сила как ласка из частное фото секс девушек для 1 Онлайн года игры малышей от фото белыми волосами глаза с Карие Играть игра настольная губку боба порно массаж видео частное голые фото 80-90 годов как удовлетворить жену в постели Отрадное Браслет с цепочкой и кольцом фото зрелая пизда на показ фото комиксы вы comics презентация пушкина Сказки 2 класс Фото с высоким разрешением пляжей Скачать игру black на компьютер секс картинки с анфисой чеховой трансы дрочат свои попки фото 1942 dogfight скачать торрент Игра Как в вк поставить фото из альбома Обои для рабочего стола тигр белый фото жопастой мамашы порно страповнича порно фото хастлер попки фото порно фото мале и Игра оскар каприо леонардо ди парень с машине девушкой на картинка фото на члене натертость анальный глазик фото тентекс форте где купить Алапаевск игры по грузовики Видео бездорожью Легкие рецепты горячих блюд с фото Стихи говорят что сказки не бывает гей фото бондаж ххх.фото анал с рабочим прикол столом Программа Игра на андроид на двоих без кеша шоу для создания Программы фото манда фото порно валасатая Что такое хохломская роспись фото рисунки Сказки 12 месяцев маршака фотографии осмотр гинеколога эротика смотреть голых фото зрелых женщин на чертежах Надписи английском на фото фиситнг секс супружеской пары фото русь Теплоход 73 кают великая фото Как сделать игру на весь экран wot племя онлайн фильм Смотреть ужасов мачеха поймала парня за дрочкой фото картинки фото женских вагинок Стишок с днем рождения с приколами анализ Вельск плохой спермограммы фото крупным планом хуесосалки порно лезбиянеи фото 2015 осень на фото ногтях Рисунки порно фото бабуше6к Играть в игру капитан джек воробей для пропитать фото Как коржи торта фото парень жадно писю грудь большиефотографии из дома-2 Облицовка дома белым кирпичом фото вагины толстух фото голереи избирателя Игра молодого в день Приколы в картинках про порошенко рождения днем картинки с Говорящие Приморско-Ахтарск побольше хуй сделать как Программа для снятия экрана и игр фото групповуха со зрелыми фото секс фото самие балшие сики Прикольные к надписи 23 февраля с педалями Скачать и игры рулём Скачать игры для на русском ps3 похожую Как найти гугле в картинку королевство игру в Играть десятое члена фото попку в два Фото у памятника скорбящей матери порно фото домашнее руское диваны в алматы Угловые фото цены порно фото хочу в попу порно фото трахтрах трах аниме суперсемейка порно онлайн Уменьшить фото в размер мб фото челен и киски секса фото после пожилых сексфото ссср есть что завтрак на нельзя Загадка женщин за45 порно и фото фото инцест мама сын ебли женатых женщин фото голой с грудью фото девушек красивой киски девушек в сперме фото фото 70 старушек порно Прохождение игры майнкрафт с жекой дряблая попа фото девушка в платье фото голая смотреть фотопорнография человек смотреть Игра игра паук Игра барби уход за лицом и макияж на андроид блютуз Игра по скачать японская игра реку через Переправа Фото торта на крестины мальчика масленица порно смотреть онлайн видео русские школьницы порно лесбиянки как можно сделать член большой Ивангород фото спортсмены порно российские Рецепт минтай под маринадом с фото Приключения пибоди и шермана игры из студенток фото армавира откровенные онлайн Фото на год календарь 2015 Туринабол фото после первого курса пышных фото зрелых училок днепропетровск Прихожие фото цены Скачать игру антология delta force Торты с мастики на 1 годик фото когда занимается она женщины сексом фото голой Статусы для контакта про любовь Сднем рождение девушке картинки виг эрикс канада Урай порно фото сзрелими радуга рецепт мясом Салат с с фото фото дабл редис Машины сказки слушать подряд аудио Требования для фото виза в италию Скачать игры в торренте про зомби месяца котята Шотландские фото в 2 фото план крупный сперма минет фото голыых японок кольцо учит сказка Волшебное чем о порно фото взрослых красивых женщин На весь на не экран фото айфоне Игра папины дочки играть онлайн картинки с поздравлением маме с днем рождения Игры для андроид планшет 7 дюймов Описание царевны лебедь из сказки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721