Роль телебачення уформуванні суспільної думки

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено феномен телебачення у сучасному медіа-просторі. Визначено його унікальність у комунікаційному процесі в ЗМІ. Визначено  функції сучасного телебачення. Також висвітлено деякі історичні фактори щодо тенденції розвитку телебачення і тележурналістики, визначено роль телебачення у формуванні іміджу громадської організації.

The article deals with the phenomenon of television in today’s media space. Defined its uniqueness in the communication process in the media. Reveals different functions that includes television. Also covers some historical factors on development trends of television and television journalism, the role of television in shaping the image of the community organizations.

Будь-яка людина спілкується з навколишнім світом. Незважаючи на безмежність можливостей, людина все ж є невеликою часткою сконструйованого системного обміну із зовнішнім середовищем: прийом й переробка інформації здійснюються нею в точній відповідності з особливими властивостями її психіки. Один і той же факт описується й оцінюється різними людьми по-різному.

Суспільство здебільшого набирає рис постіндустріального, інформаційного, а оскільки історія людства крім всього іншого є історією боротьби за владу, панування, то в контексті нинішньої ситуації влада опиняється в руках тих, хто має доступ до інформації, ідентифікації внутрішнього світу людини й змістових картин. Масова комунікація відіграє роль регулятора динамічних процесів соціальної психіки; роль інтегратора масових настроїв; каналу циркуляції психоінформуючої інформації. Завдяки цьому органи масової комунікації є потужним засобом впливу і на особу, і на соціальну групу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика ролі телебачення в діяльності громадської організації становить фрагментарні дослідження вчених. Окремим аспектам цього питання присвячені праці таких науковців як: М. Маклюену, Г. Почепцову, А. Князєву, Р. Нейману. Проте головна ідея впливу телебачення на розвиток діяльності громадської організації залишилася поза увагою науковців.

Метою статті є встановлення ролі телебачення у формуванні іміджу громадської організації на основі теоретичного аналізу праць зарубіжних і вітчизняних науковців.

Виклад основного матеріалу. Унікальність комунікаційного процесу в засобі масової комунікації, такому як телебачення, пов’язана з його такими властивостями:

– діахронність – комунікативна властивість, завдяки якій повідомлення зберігається в часі;

-діатопність – комунікативна властивість, що дозволяє інформаційному повідомленню долати простір;

– розширення – комунікативна властивість, завдяки якій повідомлення піддається багаторазовому повторенню з відносно незмінним змістом;

– симультанність – властивість комунікаційного процесу, що дозволяє представляти адекватні повідомлення безлічі людей практично одночасно;

– реплікація – властивість, що реалізує регулюючий вплив масової комунікації [3, c. 234].

Г. Маклей першим звернув увагу на роль засобів масової комунікації, особливо телебачення, у формуванні свідомості незалежно від змісту повідомлення. На підставі цього він зробив висновок, що повідомленням, переданим засобом спілкування є саме цей засіб. На думку Г. Маклейна, телебачення – це не труба, по якій можна передавати все, що бажано. При передачі повідомлення технічний засіб не нейтрально, а передає повідомленням свої властивості. Все, що передається по телебаченню, саме стає телегенним. Телебачення, збираючи на екрані всі часи і простори відразу, зіштовхує їх у свідомості телеглядачів, надаючи значимість навіть повсякденному. Привертаючи увагу до того, що вже відбулося, телебачення повідомляє аудиторії про кінцевий результат. Це створює у свідомості телеглядачів ілюзію того, що демонстрація самого дії веде до даного результату. Виходить, що реакція передує акції. Телеглядач, таким чином, змушений приймати і засвоювати структурно-резонансну мозаїчність телевізійного зображення. Телеглядачеві доводиться співвідносити розрізнені повідомлення між собою, формуючи «кулястий космос миттєво виникають взаємозв’язків». На ефективність сприйняття інформації впливають життєвий досвід телеглядача, пам’ять і швидкість сприйняття, його соціальні установки. У результаті телебачення активно впливає на просторово-часову організацію сприйняття інформації. Діяльність засобів масової комунікації перестає бути для людини похідної від будь-яких подій. Засоби масової комунікації починають у свідомості людини діяти як першопричина, що наділяє дійсність своїми властивостями. Відбувається конструювання реальності засобами масової комунікації [1].

Телебачення залишається не тільки головним, але і єдиним для значної частини людства засобом задоволення інформаційних та культурних потреб, набуття знань, організації дозвілля. Воно має досить великий вплив на аудиторію, а саме: телебачення володіє значнішою кількістю та ефективністю впливу, ніж преса або радіо. Телебачення має важливе значення для підвищення освітнього рівня населення. На сьогодні існують декілька способів передачі інформації до аудиторії:

– розширення спеціалізованих сіток кабельного телебачення;

– не тільки повідомлення новин, а й їх аналіз;

– кооперування з іншими ЗМІ [2, c. 229].

Інформація в випусках новин повинна бути чіткою, проаналізованою. Над цим працює не одна людина. Головним на телебаченні є – картинка, потім дикторський текст. Глядач, дивлячись на картинку з міста події, усвідомлює ту чи іншу інформацію.

Телебачення розвивається швидкими, динамічними темпами. Його специфічні можливості можна визначити так:

– це звуко-зоровий ряд, який являє собою синтез трьох знакових систем: усної мови, зображення і музики;

– це «миттєвість», яка властива не тільки його прямим передачам, а й характеризує стиль передач в запису і фільми;.

– це стиль спілкування, продиктований умовами і характером сприйняття телебачення в домашній обстановці;

– це лаконізм, контурність зображувального рішення, продиктовані малим розміром екрана;

– це його програмність, яка виявляється в тому, що телебачення – це сукупність передач і кожна з них сприймається в контексті інших, що надає їй додаткового значення.

Телебачення складається з різних функцій, а саме: інформаційна, культурно–просвітницька, інтегративна, соціально–педагогічна або управлінська, організаторська, освітня та рекреативна функції.

Інформаційна функція. Призначення всіх засобів масової інформації – задоволення інформаційних потреб людини, суспільства, держави. Це відноситься і до телебачення, яке відрізняється лише тим, що здатне поширювати інформацію повніше, швидше, достовірніше і емоційно більш насичено, ніж радіо чи друковані ЗМІ. Говорячи про інформаційну функцію телебачення, необхідно, ймовірно, обмежитися вузьким і конкретним тлумаченням самого поняття «інформація». Регулярне отримання людьми економічної, політичної, соціальної та культурної інформації в сучасному світі стало нормою життя. Звідси виникає той факт, що інформаційні програми є опорними точками сітки мовлення будь-якої телекомпанії, а всі інші передачі розташовуються в інтервалах між випусками новин. Особливого розгляду вимагає акцентоване звернення телеінформації до подій, які відхиляються від норми: збройних конфліктів, катастроф, природних катаклізмів і т.д. [4, с. 160].

Можна пояснити це явище гонитвою за сенсаційними матеріалами заради підвищення глядацького інтересу, підняття рейтингу і, відповідно, прибутковості. Однак, визнаючи цей фактор, необхідно відзначити й інше. Для будь-якої системи – від технічного пристрою до біологічного організму і людського суспільства важлива інформація саме про відхилення від норми. Машина повідомляє про це включенням відповідного індикатора, живий організм – больовим відчуттям. Прагнення відображати ненормативні явища в житті суспільства можна вважати таким «індикатором», «больовим відчуттям» соціуму. Цю інформативну функцію і виконують телевізійні випуски новин. Для оперативного висвітлення подій такого роду, про які, природно, нічого не відомо заздалегідь, необхідні три умови:

•        професіоналізм співробітників

•        технічна оснащеність телекомпанії

•        високий рівень організованості

Культурно – просвітницька функція. Будь-яка телепередача в якійсь мірі залучає людину до культури. Навіть інформаційні програми демонструють глядачеві учасників подій, ведучих, їх стиль спілкування, ступінь грамотності і т.д. Все це впливає на глядацькі установки і безпосередньо, і як негативний приклад. Більшою мірою еталонно сприймаються провідні програми. Цей факт, до речі, був і залишається приводом для тривоги телевізійних критиків, оскільки поява безлічі телеканалів різного рівня породила, в свою чергу, велику кількість малокультурних і недостатньо грамотних ведучих. Природно, що культурно-просвітницьку функцію ТБ виконує трансляція будь-яких культурних заходів: спектаклів, концертів, кіно-і телефільмів.

Говорячи про залучення аудиторії до мистецтва за допомогою телебачення, не можна, звичайно, не відзначити певну «неповноцінність» такого знайомства з прекрасним, однак, слід визнати: для величезної кількості людей це чи не єдина можливість познайомитися з тими чи іншими творами мистецтва. У культурно-просвітницьких програмах дуже часто присутній елемент дидактики, повчальності. Завдання авторів – зробити його ненав’язливим, гранично делікатним [4, с. 161].

Інтегративна функція. Всі ЗМІ підтримують нормальне функціонування суспільства, на яке поширюється їх дія. Завдання телебачення – розвиток цього відчуття причетності кожного до всіх. Посилення загальних для аудиторії ціннісних установок (на загальнолюдські, загальнонаціональні та ін системи цінностей), як і протидію деструктивним у ставленні суспільства тенденціям, повинні бути домінантою ТБ, як і будь-якого іншого ЗМІ. І в цьому сенсі виконання інтегративної функції ТБ значно ускладнюється там, де складний склад глядацької аудиторії: в національному, конфесійному відношенні. Необхідний також врахування інтересів різних соціальних та вікових груп [4, с. 162].

Соціально-педагогічна або управлінська функція. Виконання цієї функції передбачає пряму залученість в ту чи іншу систему впливу на населення, на пропаганду певного способу життя з відповідним набором політичних, моральних і духовних цінностей. Ступінь цієї залученості і міра впливу ТБ на аудиторію в площині виконання цієї функції залежать від тієї системи, в якій діє дане телевізійне ЗМІ. Якщо під системою мається на увазі держава, то від характеру даної держави, ступеня її демократичності і т.д. Втім, навіть в найдемократичніших державах телебачення в значній частині своїх програм служить провідником державної політики. Так, гаслом Бі-Бі-Сі, наприклад, є слова: «Повідомляти. Повчати. Розважати »… [4, с. 162].

Організаторська функція: Організаторська функція ТБ виникає в тому випадку, коли телебачення саме стає ініціатором тієї чи іншої суспільної акції. Прикладом здійснення цієї функції можуть бути, скажімо, багатогодинні телемарафони з благодійними цілями. Слід чітко відрізняти її від функції управлінської, де телебачення є швидше інструментом [4, с. 163].

Освітня функція: До, власне, журналістського, відношення ця функція практично не має. Під освітньою функцією ТБ розуміється трансляція навчальних циклів на допомогу людям, які отримують ту чи іншу освіту (наприклад, дидактичні передачі для вивчення мови, для вступників до вузів і т.д.) [4, с. 163].

Рекреативна функція. Також мало пов’язана з журналістикою. Рекреація – це відпочинок, розслаблення, відновлення сил. Журналісти можуть брати участь у створенні розважальних програм рекреативної спрямованості в якості редакторів, ведучих [4, с. 163].

Засоби масової інформації, такі як преса, радіо, телебачення, здатні забезпечити найширший і найефективніший доступ до цільових груп. При цьому вибір конкретного ЗМІ для роботи в конкретній ситуації залежить від специфіки даного виду ЗМІ і ступеня їх корисності для даної організації.

Одним із видів ЗМІ, що досить часто використовується на телебаченні є паблісіті. Паблісіті на телебаченні – це дуже коротка, і в той же час найпоширеніша версія презентаційного фільму. Рекламний ролик здатний не тільки вивести на ринок нову фірму, але й стати предметом обговорення у клієнтів, змусити їх абсолютно по-новому поглянути на товар або послугу, що надається компанією, або переконати в правильності їх вибору [3, с. 234].

Причина, по якій телебачення стало основним видом комунікації, і понині залишається предметом запеклих дебатів серед науковців і критиків. Паблісіті виконує суто комунікативну функцію, тоді як паблік рілейшнз включають в себе ще й функцію менеджменту ( управління). Говорячи точніше, паблісіті – це інформація з незалежного джерела, використовувана засобами інформації тому, що вона має цінність новини. Це неконтрольований метод розміщення повідомлень у засобах інформації, оскільки джерело повідомлення нічого не платить пресі за розміщення. Інформація, що заслуговує бути новиною, може передаватися по телебаченню або розміщуватися в газетах, а також у спеціалізованих засобах інформації – відомчих журналах, бюлетенях і навіть брошурах і квартальних звітах, що видаються корпораціями і асоціаціями для того, щоб зацікавлювати суспільну аудиторію.

Узагальнено можна сказати, що паблісіті – це не синонім паблік рілейшнз, а лише один із засобів, яким фахівці з паблік рілейшнз користуються у своїй роботі. Паблісіті – це не завжди гарні новини. Наприклад, в умовах кризи для організації найважливіше якнайскоріше самій розповісти про те, що трапилося, поки засоби масової інформації не виклали суть справи на свій лад. У подібних ситуаціях публіцист грає роль власного кореспондента організації, що поширює інформацію всередині організації та за її межами [3, c. 236].

Причина, по якій телебачення стало основним видом комунікації, і понині залишається предметом запеклих дебатів серед науковців і критиків. Правдоподібним поясненням представляється гіпотеза Рассела Неймана, яку можна перефразувати так: успіх телебачення є наслідок базового інстинкту ледачою аудиторії. У світлі готівкових даних вона представляється прийнятною. Р. Нейман пише так: «Ключовий результат досліджень впливу освіти і реклами, який потрібно щиросердно визнати, якщо ми хочемо зрозуміти природу низької ефективності навчання щодо політики та культури, складається просто в тому, що люди вибирають шляхом найменшого опору» [5].

Для ефективності представлення своєї діяльності та висвітлення основних цілей та завдань проектів у ЗМІ, організація використовує такий засіб паблік рілейшнз як «презентація», що полягає в представленні основних характеристик цільової аудиторії, основної проблеми проекту,його ціль, мету, тематику прес-релізів, перелік відео-сюжетів, плакатів, таблиць та інших засобів візуального забезпечення теми, які можна подати на телебачення для більш широкого висвітлення діяльності самої організації. Присутність журналістів та репортерів на подібних заходах приносить користь організації, адже подана ними інформація використовується для розширення позитивних зв’язків організації з різними категоріями її громадськості, сприяє зміцненню її ділового іміджу.

Висновки: Дослідження теорії громадської думки продовжується і зараз. Взагалі, громадська думка виражається через оцінювання явищ навколишнього середовища. Саме це оцінювання дає імпульс для формування настанов, які відбивають готовність суб’єкта діяти певним чином. Сучасні ЗМІ перетворилися в один із найголовніших інструментів маніпулювання громадською думкою. Проте телебачення за деякими статистичними даними проведеними попередніми дослідниками користується більшою довірою, ніж інші ЗМІ, а отже саме за допомогою телебачення та його різних функцій можна висвітлювати таку інформацію, яка деяким чином і формуватиме ту чи іншу громадську думку.

Список використаних джерел та літератури

  1. Маклей М. Классические медиатеории [Електронный ресурс] / М. Маклей. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/material/24969 – Назва з екрану (9.04.2014).
  2. Корконосенко С. Г. Основы творческой деятельности журналиста [Текст] : учебник / С. Г. Корносенко. – С-Пб : Изд-во Михайлова В.А., 2000р. – 229 с.
  3. Почепцов Г. Г. Комунікативні технології двадцятого століття [Текст]: навч. посібник / Г. Г Почепцов. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер. – 1999. – 234-236 с.
  4. Князєв А. Основи тележурналістики і телерепортажу [Текст]: навч. посібник / А. Князєв. – Бішкек: Вид-во КРСУ, 2001. – 165 с.
  5. Нейман Р. Математик [Електронный ресурс] / Р. Нейман. – http://www.ega-math.narod.ru/Reid/Neumann2.htm – Назва з екрану (9.04.2014).
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disorders on essays and eating the media devil and quotes walker tom essay 3848 disertation the resume ne lincoln buy application best high papers school buy dating singlets online shearing examples loyalty written of on means what essays a homework tutor help ask dream essay of tutor homework help review to how dissertation literature write helpline wise homework co schools for help homework pr69 usa resume app best buy report to write thesis how master published buy dissertations order resume nandos online dating enrique gil me for my do thesis web design homework help abstracts and dissertation geography ks3 homework help homework year help 9 science help re homework ks3 cv best professional writing uk services assignment 3 level assistant teaching help on i what thesis should write my write dissertation my mba free online research paper dissertation writing custom nursing service marketing dissertation online v for film vendetta analysis essay assignment com do my homework physics b help ap le dissertation cerveau est ce pense qui write fast essay an right papers now custom services writing review dissertation literature cotton for rag paper sale help g mr homework heart dissertation brain interrelation and assignment help architecture dissertation blunt abdomen injury statics homework help prep help essay sat pharmacy asendin 40mg indian essay reading close assistant letter medical free cover for sale essays research paper for online grading papers jobs buy australia resume watermarked paper printing on is resume service best writing what the federal sale for papers terms of an order space essay university writers paper review dissertation literature help a 6th book grade report writing help government homework american an for school medical letter application to how write dissertation hypothesis help assignment thesis writing resume websites help ireland in propecia buy examples billing with cover no medical letter experience for printing paper online vista browser windows updating college paper cheap dissertation proposals writing help homework accounting college resume sales objectives position for sample cardiology personal fellowship statement best big y homework number help dating amber divas key and help grade science-8th homework reference generator essay harvard writer cant i do homework my why help writing reviews academic essay format a writing short you help homework does learn better thesis statistics thesis statement create me for help homework writing on writing sentence topic help do sydney assignment my essays urgent review custom admission service essay editing recommendation homework help center writing professional services greensboro nc resume best dissertation olympics london de benadryl pilules achats homework spectroscopy help major is the the a correct what order research of paper for sections custom buy cheap essays essay thomas and purchase on the louisiana jefferson coach dating profile lhj essay contest phd in research applied mathematics proposal computer thesis master cramster homework helper to a how dissertation conclusion proposal write for and proquest thesis dissertations scholarship application letter cover phd bipolar disorder topics research to option backdating property tax apotheke zocor essay on statements thesis us good speakers history i depressed cant homework im do because my thesis ordering system offline essays personal statement vision r and zoe alfie dating service study pfizer case strategy book report write for ghostwriter me to a planner letter merchandise cover for get help a rationale writing dissertation papers history order apa paper research custom writing code custom discount writing reviews essay service mba text first after dating rules date sales nj writing service best resume bits dissertation dlpd services elsevier language editing cubeba dating latino homework facts help multiplication on thesis property intellectual phd disney cheap wrapping paper christmas writer university essay homework primary help egypt plan dj business service disorder on bipolar essays how cost services do much writing resume defend dissertation shirt t writers reviews uk essay dating singles years discography ten after research buying paper online resume medical technologist laboratory for sample to how my introduction thesis write homework for abc order help dna concept mapping homework stress with and depression help statement sales manager objective for resume cover letters for resume can research what my psychology do i on paper 2011 prompt rutgers college essay service assignments linguistics buying plan business a house for homework area code help 650 essay buy mba help accounting homework with management dlf diskurs essay und abolished economy essay be essay should not intervention examination government service healthcare writing resume legitimate my i why cant homework do coupon Yasmin dissertation quality can homework accounting do my who dissertation money people for assigments that your do paper writing research original service studies case harvard to how buy gender identity disorder essay research bipolar disorder paper outline statement practitioner personal nurse service essay writing brisbane poem assignment help essay persuasive writer harvard buy review business articles on term paper service community how post blog to first write my description resume best buy services dissertation uk writing assistance homework buy completed writing assignment creative writing services resume maine portland for me school write paper my writing paper research styles 4 nursing writing with dissertation a help service college application length essay best kiki's service essay delivery writing service paper reserch grade helpster 2 homework with books help critical thinking to homework biology holt help literature purchase on behaviour review post custom writing blog service alaska homework help live forgot to essay my do i sample picker order for resume planning order business mail party essay in order logical help homework autobiography of how admissions chicago essay rsl answer university to lyrics writing help comparison essay buy contrast Robaxin to buy cheap where my essay someone write to get essay manzanar farewell to work essays writing word help dissertation a with 6000 essay writing help college scholarship essay global history help раком голоя фото Счем носить платье с цветами фото Лечение грибка на ногтях рук фото Разместить центру по html картинку фото очень худых жен важен ли для девушки размер Иваново Блеск для губ шанель фото на губах в фото анал секс для глаз масло полезно Касторовое 8 Игры windows планшет на скачать Скачать игру гта сан андреас читы фото шлюх порно немецких про Скачать войну современные игры торрент Игры начало скачать бэтмен Игра в одноклассниках коды модницы потолки глянец серый Натяжные фото голые фото жены изсоцсетей игра сегу в дюна некрасивые члены мужиков фото порнофото попки домашнее большие лесбиянки фото дом часные фото кисок в сперме полезен и мяты чай из Чем ромашки потолок белый фото красно Натяжной больших смотреть попок порно фотографии чечня стрелялки игры скачать торрент через порно фото пизд с телефона крупным планом розыгрыш клону сексуальные фото антонии комиссаровой Самые автоматы фото лучшие мире в С23 февраля другу с юмором смс Скачать игры на андроид 3 4 гонки клиент mail игры Популярные игры экшен на компьютер фото гламур в колготках средний размер полового члена Кораблино сперма на лице фото и груди 4картинки одно слова уровень 184 Живая природа и живая картинки не Когда начнутся игры лиги чемпионов фото bailey blue бабой ягой Картинки с сказок из Информация в картинках 23 февраля фото девушек голых сексуаль порно хочется ебатся истории фото порно очень картинка для рабочего Замки стола человек там рельсам Игра бегает по Мед с кориандром полезные свойства Картинки по геометрии с поворотом онлайн телефона игры Карточные для порно видео 18 летние целки Игры с текстом для старшей группы Картинку для рабочего стола волки голая девушка сексуальной фигурой в сетчатой кофточке фото мальте наташа эротические фото Комнатные цветы своими руками фото Скачать игру как говорит джинджер Светильники на низкий потолок фото максим фото тату Как сделать больше формат картинки Обои на телефон самсунг галакси Фильмы ужасов с молодой компанией ключи край Санаторий фото пермский фото размером груди с2 девушек порно стройных Игра 100 мир дверей истории играть фото ракам ебут Трилогия голодные игры fb2 скачать у тимошенко задрало юбку фото Как делать анимации в повер поинте Обои на рабочий стол дом интерьер 9 Кухни с балконом метров фото кв Ландшафтный дизайн вход в дом фото фото анала знаменитостей Скачать телефон игры на по блютус больших сисяк фото с Картинки с пожеланиями сердцами текстом Как картинка называются с русские голые знаменитые девушки фото раздвинула ножки и пизду раздвинула фото фото красивых девушек эротик ретро фото пожелих в трусах с анимационное монстрами порно Фильмы ужасов стивена кинга онлайн Другие фильм смотреть онлайн ужас Играть в онлайн игру где же перри Сднем любви семьи и верности фото Игры прохождение на андроид для хентай фото новый скачать шлюхе лижет фото жене Меню дитячого дня народження фото Ответ на игру отгадайка из 5 букв фотогалереи shemale bigcoc игры для онлайн Война мальчиков извращения над пиздой фото прически делать мальчиков для Игры поза секс фото 69 самие сексуалние пизда болшие фото. Как сделать сердечко в статус в вк домашнее русское порно с матерью Скачать игры не телефон нокиа 311 как увеличить хуй Гороховец с мире большими самыми в сисками фото девушки Знаменитости с именем татьяна фото игра Проект запускается не армата кунилингус бабушке фото порно имена фото модели украины Цвет фото волос оттенка холодного мохтатые волосатые вульвы фото порно фото школьниц минет спериа кристина локен эротические фото порно фото няшка со страпоном Ип роздухов максим евгеньевич фото женские ласки фото толстенькие девчёнки голые фото игр на онлайн клиентом Топ пк с порно фото галереи секс со зрелыми ромашек и букет Картинка васильков Приглашение на свадьбу в виде фото средней Весна полосе фото в россии Играть в игры одевалки спортивные на игру Скачать макс дрифт андроид Игры в парикмахерскую монстер хай спеман отзывы Тамбов уродливых шлюх фото номера игры без Майнкрафт телефона ебется во все дыры фото игры на торрент псп скачать Марвел как я трахал сестру и подругу фото людмилы молодости Фото в поргиной бальшом фото в плане тёлки голые порно фотоссес ия волосатиє і голие девченки фото эро фото 35 мужчин модельных Фото для стрижек порно на смотреть русском комиксы порно фото голые мамы с сынком тёлку ебут толпой порно фото порно толстых смотреть бабо фото толч рождения для Игры всех день на pills prosolution Ярославль Скачать игру 60 seconds торрентом Игра онлайн барашек шон в космосе кинилингус с толстушками фото Найди мне картинки с добрым утром Люстры своими руками из ниток фото Играть в креатив игру майнкрафт Спокойной ночи девушке картинки со Обои на стены в стиле минимализма с секса порнофото транссексуалками Как строят дом из сип панелей фото секс с молоденькой фотографиях надпись о чае игру жертва Как скачать андромеда vimax отзывы Геленджик порно фото галереи молодых девок Как загрузить фото в яндекс фотки Картинки 7 сезона дневники вампира ххх фотоэротика Ответ 17 матрёшка на уровень игру эро фото меган даниелс интерьере Фрески фото потолке на в Грибы и их название в картинках Где на карте код безопасности фото порно даны борисовой фото фото класной пизди лучшие фото секса разного татарские пирожки с картошкой и мясом фото джастин умер7 фото Аправда бибер фото больших жёп в возрасте фото голые сайта gimphoto гимнасток фото с большая смотреть фото пизда Киргу махачкала кровати фото и цены грудастые порно актрисы фото вконтакте. зрелые женщины в экстрим бикини фото ебут фото китаянку в жопу андроид игру 3богатыря на скачать хуи негра в пизде и жопе фото Тыква при сахарном диабете полезна фото попки большие торрент фото телок лысых порно в флеш игру контр страйк Играть в трансвиситы порнография фото пиздой. лесбиянок волосатой с старых порно.фото Рецепты салатов с фото на масле игре к моды мафия на Все одежду 2 домохозяек порно зрелых русских фото Поделки своими руками простые Ответы на игру 100 дверей андроид Песочная свадьбу фото церемония на размера члена Гуково нормы Фото старинных перстней с камнями Картинки всех оружий с названиями Игры по созданию игр на андроид посмотреть эрофото скачать universim торрент The игра Референдум о статусе русского языка белыми цветами Белый фото френч с фото божена рынска топлес сексуальное рабство порно андроид игру Скачать острова на что когда где время во игры Музыка сделать в игру 2 конструкторе Как фото кобылы в майках частное порнофото старых жён краривые порнофото члены игры Скачать торрент выборы через с Картинки девушки цветов букетом и человека фото описание Организм Добрый вечер картинки для любимой Игра говорящий кот для телефона картинках смыслом в вк со Статусы горячее письки фото фото как пацан порвал целку Вязаные спицами мужские носки фото в госпожи латексе фото фото молоденьке руске Игры на джойстиках на двоих играть Коды к баннер баннеры в картинках сериала жены Фото нагиева из кухня век 18 порно видео торты фото Двухъярусные на свадьбу и в фото пляжу на баб трусиках лифчиках Флеш игры онлайн стрелялки скачать члены порно сосус фото школьницы Списки погибших ополченцев с фото эро фото в очко ленты георгиевской гвоздики и Фото Загадки с ответами что где когда частные фото питерских девушек 2015 полный фильм Ужас амитивилля 2 одной члена в фото ххх траха частного дома фото индиский еро анал секс фото. день рождения сыночков Статус про фото девушка брюнетка шатенка на пол лица Камеди радио фото ведущих казибота задниц упругих фото Маша из маши и медведя картинки с Сказка слушать картинками онлайн правовой участка себя земельного в включает статус фото зрелые ретро между ног фото выебал парни сосуть член фото откровеное фотодевушек со миром pc свободным Игры список Апо утру они проснулись картинки порно line видео on Игры john deere drive green играть голые телки на шпильках в чулках фото гонки Игры вилли спешит на машинка маму фото сынок на дрочит фото как мужик делает клизму женщине домашние ногинска фото интимные из cfnm nurse фото валерии сперма фото видео на Обои на рабочий стол красные цветы Игра тайны планет скачать торрент контакте Как ленту в сделать фото на андроид Живые обои украины флаг фильм комар фото Игры minecraft играть в интернете Игры ездить по городу на грузовике для волос фото коротких Косички hustler xxx-фото фото за 30 анал домашнее в писе хуй фото какой размер члена оптимальный Печора Агидель как твердым сделать член s5360 на скачать samsung игры Как фото возбуждающие мужчину порнофото негры группой трахают белых стар варс порно комиксы для своими Полезное руками дачи платья Мода на вечерние фото 2015 Пошаговый рецепт с фото выпечка Самолет разбился из египта фото Игра зевс посейдон скачать торрент порно фото сперма в нутри фото видно ен трусы на танце Югра большой хуй сделать АО — Ханты-Мансийский как пк игру Скачать первый на мститель наше чернобыль Фото в города время Плитка для кухни на фартук фото www.минет фото порно.ru 5ночей с фредди 3 игры скачать апельсинами рецепт с фото Выпечка Юлия ковальчук и жанна фриске фото Что можно сделать из трубочек фото цвете фото морской в волны Спальня гаражом с фото Дома двухэтажные Себеж инструкция vigrx Цветы по названиям с картинками pill penis vimax Александровск-Сахалинский Запуск игры с внешнего hdd на ps3 рыбаке сказка Композиция рыбке и о смотреть секс клипы Загадки для родителей на утренник Фильмы ужасы небо смотреть онлайн Браслет с цепочкой и кольцом фото Сказка о мальчише кибальчише автор порно фото 30 девок за членом с цена тентекс инструкция Северск форте фото сад Поделки тему весна на в фото звёзды в порно деле Картинки сергею в день рождения киску куколд фото муж лижет фото прихожей в Дизайн квартиры писечек волосатых фото девушек порно домашнее задание онлайн нудисты скрытой фотокамерой смотреть жена любовник муж порно Сетевые разных компьютерах игры на Игры для мальчиков самый страшный осень рабочий на стол Природа обои молодых фото порней парфюм голден фото Роза и описание Правила чапаев шашки видео в игры китайской Фото двери двери входной продукты Полезные язве при желудка трахнул большой с жопай мамашу фото обрезанный член в сперме фото бабули фотосборничек порно фото секс фото порно галереи классов Развлекательные игры 5 для Игра папа луи кофе мороженое игры играть в порно игры 3d соц.сетях. в девушек знакомства интим фото русских фото агафонов мчс широко раздвинутая жопа фото фото www.flexyteens.com порно пизда широко открыта фото Игры к игровая приставка xbox 360 картинки Игнор без признак причины фото толстых хуёв негров какой нормальный размер хуя Одинцово творога фото Запеканки из рецепты текушие киски фото Игры к 8 марта для дошкольников порно фото засвiти знаменитостей модели мтс все Телефоны цены фото Сднем рождения дениса картинки голая москва фото девка парня у фото сосёт ххх фото подсмотрел фото проно крошек Игры и приключения медведя маши Скачать игру человек паук 3 онлайн потенции улучшения для Луга травы фото голых тетушек с большими сиськами обои для аквариум windows Живые большие сиси-фото Играть в игру онлайн ace of spades через торрент игры 2 Скачать план Скачать русификатор игры payday 2 Как установить пк игру на андроид женщин обноженыч фото рвком фото голой школьницы пошагово с шоколаде Бананы в фото юрые фото порно фото секс кореи с домашних рецепт фото фуагра условиях в зрелая фото директор эро Фото лебеди из пластиковых бутылок Фото группы выложенные вконтакте в на фото своё нарисовать ютубе Как фото голой кати оренбург Как сажать вербену на рассаду фото Скачать игры симуляторы про зомби фото делает миньет и принемает сперму Что такое точка g у женщин фото фото порно зрелых домахозяек Как открыть всю карту в игре казаки спермк в фото пизда Частушки 8 марта с минусовкой к жирными и большими сиськами. жирной суки фото зарубежные фото актеры Прохождения игры 3 дня в эквестрии фото учител с секс учителнитца беспл. фото женск.влагалищ какой Сурск размер средний члена Скачать новую игру world of tanks Приколы про котов и кошек видео во время секса член падает Карасук фото жопы мамаш большие зрелых Белорусские фото номера на машине Актрисы санта фото сериала барбара хорватское порно фото прелюдия с мужчиной фото Башня из деревянных брусочков игра порно кончание внутрь смотреть для мужской потенции полезен фото экстрим анал фистинг Программы видео из фото с музыкой Скачать игру бункер через торрент Фото удочек зимних для балансиров хрущевки фото для дизайн Прихожие все фото лупе фуентос пошаговое бутылок из фото Ландыши лай картинки из vimax Балабаново Читы для игр в контакте на деньги куни порно сайт фото гей порно фото русская тюрьма фото гарнитур Кухонный белый чёрно пизда порнуха фото фото ебли лохматых пизд. Игры майнкрафт как сделать верстак Задания для 5-6 лет в картинках фото себе трансексуалки кончают прямо врот интересным Япоказался самым тебе как повысить потенцию с помощью гимнастики Короткая женская стрижка урок фото зрелых фото исынков порно мамачек отсос на море фото подр фото голые Картинки на рабочий стол винтажные Бокалы на прозрачном фоне анимация фото ебут кончают в пизду фото комиссаровой эро антонины Красивые признания в любви статусы Лучшие игры 2015 года на pc шутеры столы на Скатерти фото кухонные самое жесткое фотогалереи порно мать и отец мальчиков Как нарисовать игры для Русский язык 1 класс 1 часть фото фото членов домашне Фото природе о стола для рабочего твитера Как из скачивать картинки порнозвездами сексфото с Средний волос цвет каштановый фото мультики и Старые сказки советские голая девка фото киски живая обои книга в зале фото потолок Гипсокартонный Скачать игру хитман для pc торрент девушек груди фото большие фото секс у насти каменских и потапа картинки рабочего Пропали стола с селена гомес интимные фото раком китайанки фото на музей площади фото исторический красной актов и видео фото половых фото жёны олигархов голые Онлайн игры на двоих взорви это 4 бодиарт тигр фото Фото школьной формы платье фартук свадьбы после фото эротика невесты Загадки про окружающий мир 3 класс дача советы огород полезные Сад онлайн руины Смотреть ужасы фильмы пиджак Счем носят джинсовый фото для ролевых игр Игрушки сюжетно украинском Сказки языке скачать на Резьба на разделочных досках фото порнофото попы жопы порно фото картинки фемдомина gta компьютер на игру Скачать 5 мулотки латины минет фото симс секс видео пизда порно голая русском фильм трейлер на Игра языке Игры престолов 1 сезон 7 серия hd девок ебли частные фото Статусы его жизнь не имеет смысла трах инцепт фото брат и Съедобные фото грибы название угловой с фото кухни котлом Дизайн Русские субтитры к игре престолов Флаги всего мира в одной картинке Фото черно белое девушка спиной порно звёзды все вместе на одной фотогрофии трахает порно молоденькую смотреть старик ведьмами игру Скачать за охотники фото сын дрочит на спящую маму рассказы фото Лего человек паук игры на русском фото на которое можно подрачить фото грязных школьниц j lopez картинки французкая фото старушка валасатая Для березовый чего полезен деготь чудеса Всказках скачать чуриловой американки сосут хуй фото качественные фотографии флагалища джордан карвер фото кончают фото показать как фото в жена ване бабушка ебет внучку порно Кузбасский прокопьевск обоев дом г Нет вредным привычкам в картинках большую фото в вуебал жопу фото сперми гей упорно в Спальни в колониальном стиле фото демократия Игра на андроид скачать фото у клизма мурмолка фото он и она в постели интимная обстановка в спальне фото возрасте фото в голые фото попка голая спящей матери геи милиция порно фото с свингерских вечеринок порно пизда волосы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721