Роль телебачення уформуванні суспільної думки

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено феномен телебачення у сучасному медіа-просторі. Визначено його унікальність у комунікаційному процесі в ЗМІ. Визначено  функції сучасного телебачення. Також висвітлено деякі історичні фактори щодо тенденції розвитку телебачення і тележурналістики, визначено роль телебачення у формуванні іміджу громадської організації.

The article deals with the phenomenon of television in today’s media space. Defined its uniqueness in the communication process in the media. Reveals different functions that includes television. Also covers some historical factors on development trends of television and television journalism, the role of television in shaping the image of the community organizations.

Будь-яка людина спілкується з навколишнім світом. Незважаючи на безмежність можливостей, людина все ж є невеликою часткою сконструйованого системного обміну із зовнішнім середовищем: прийом й переробка інформації здійснюються нею в точній відповідності з особливими властивостями її психіки. Один і той же факт описується й оцінюється різними людьми по-різному.

Суспільство здебільшого набирає рис постіндустріального, інформаційного, а оскільки історія людства крім всього іншого є історією боротьби за владу, панування, то в контексті нинішньої ситуації влада опиняється в руках тих, хто має доступ до інформації, ідентифікації внутрішнього світу людини й змістових картин. Масова комунікація відіграє роль регулятора динамічних процесів соціальної психіки; роль інтегратора масових настроїв; каналу циркуляції психоінформуючої інформації. Завдяки цьому органи масової комунікації є потужним засобом впливу і на особу, і на соціальну групу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика ролі телебачення в діяльності громадської організації становить фрагментарні дослідження вчених. Окремим аспектам цього питання присвячені праці таких науковців як: М. Маклюену, Г. Почепцову, А. Князєву, Р. Нейману. Проте головна ідея впливу телебачення на розвиток діяльності громадської організації залишилася поза увагою науковців.

Метою статті є встановлення ролі телебачення у формуванні іміджу громадської організації на основі теоретичного аналізу праць зарубіжних і вітчизняних науковців.

Виклад основного матеріалу. Унікальність комунікаційного процесу в засобі масової комунікації, такому як телебачення, пов’язана з його такими властивостями:

– діахронність – комунікативна властивість, завдяки якій повідомлення зберігається в часі;

-діатопність – комунікативна властивість, що дозволяє інформаційному повідомленню долати простір;

– розширення – комунікативна властивість, завдяки якій повідомлення піддається багаторазовому повторенню з відносно незмінним змістом;

– симультанність – властивість комунікаційного процесу, що дозволяє представляти адекватні повідомлення безлічі людей практично одночасно;

– реплікація – властивість, що реалізує регулюючий вплив масової комунікації [3, c. 234].

Г. Маклей першим звернув увагу на роль засобів масової комунікації, особливо телебачення, у формуванні свідомості незалежно від змісту повідомлення. На підставі цього він зробив висновок, що повідомленням, переданим засобом спілкування є саме цей засіб. На думку Г. Маклейна, телебачення – це не труба, по якій можна передавати все, що бажано. При передачі повідомлення технічний засіб не нейтрально, а передає повідомленням свої властивості. Все, що передається по телебаченню, саме стає телегенним. Телебачення, збираючи на екрані всі часи і простори відразу, зіштовхує їх у свідомості телеглядачів, надаючи значимість навіть повсякденному. Привертаючи увагу до того, що вже відбулося, телебачення повідомляє аудиторії про кінцевий результат. Це створює у свідомості телеглядачів ілюзію того, що демонстрація самого дії веде до даного результату. Виходить, що реакція передує акції. Телеглядач, таким чином, змушений приймати і засвоювати структурно-резонансну мозаїчність телевізійного зображення. Телеглядачеві доводиться співвідносити розрізнені повідомлення між собою, формуючи «кулястий космос миттєво виникають взаємозв’язків». На ефективність сприйняття інформації впливають життєвий досвід телеглядача, пам’ять і швидкість сприйняття, його соціальні установки. У результаті телебачення активно впливає на просторово-часову організацію сприйняття інформації. Діяльність засобів масової комунікації перестає бути для людини похідної від будь-яких подій. Засоби масової комунікації починають у свідомості людини діяти як першопричина, що наділяє дійсність своїми властивостями. Відбувається конструювання реальності засобами масової комунікації [1].

Телебачення залишається не тільки головним, але і єдиним для значної частини людства засобом задоволення інформаційних та культурних потреб, набуття знань, організації дозвілля. Воно має досить великий вплив на аудиторію, а саме: телебачення володіє значнішою кількістю та ефективністю впливу, ніж преса або радіо. Телебачення має важливе значення для підвищення освітнього рівня населення. На сьогодні існують декілька способів передачі інформації до аудиторії:

– розширення спеціалізованих сіток кабельного телебачення;

– не тільки повідомлення новин, а й їх аналіз;

– кооперування з іншими ЗМІ [2, c. 229].

Інформація в випусках новин повинна бути чіткою, проаналізованою. Над цим працює не одна людина. Головним на телебаченні є – картинка, потім дикторський текст. Глядач, дивлячись на картинку з міста події, усвідомлює ту чи іншу інформацію.

Телебачення розвивається швидкими, динамічними темпами. Його специфічні можливості можна визначити так:

– це звуко-зоровий ряд, який являє собою синтез трьох знакових систем: усної мови, зображення і музики;

– це «миттєвість», яка властива не тільки його прямим передачам, а й характеризує стиль передач в запису і фільми;.

– це стиль спілкування, продиктований умовами і характером сприйняття телебачення в домашній обстановці;

– це лаконізм, контурність зображувального рішення, продиктовані малим розміром екрана;

– це його програмність, яка виявляється в тому, що телебачення – це сукупність передач і кожна з них сприймається в контексті інших, що надає їй додаткового значення.

Телебачення складається з різних функцій, а саме: інформаційна, культурно–просвітницька, інтегративна, соціально–педагогічна або управлінська, організаторська, освітня та рекреативна функції.

Інформаційна функція. Призначення всіх засобів масової інформації – задоволення інформаційних потреб людини, суспільства, держави. Це відноситься і до телебачення, яке відрізняється лише тим, що здатне поширювати інформацію повніше, швидше, достовірніше і емоційно більш насичено, ніж радіо чи друковані ЗМІ. Говорячи про інформаційну функцію телебачення, необхідно, ймовірно, обмежитися вузьким і конкретним тлумаченням самого поняття «інформація». Регулярне отримання людьми економічної, політичної, соціальної та культурної інформації в сучасному світі стало нормою життя. Звідси виникає той факт, що інформаційні програми є опорними точками сітки мовлення будь-якої телекомпанії, а всі інші передачі розташовуються в інтервалах між випусками новин. Особливого розгляду вимагає акцентоване звернення телеінформації до подій, які відхиляються від норми: збройних конфліктів, катастроф, природних катаклізмів і т.д. [4, с. 160].

Можна пояснити це явище гонитвою за сенсаційними матеріалами заради підвищення глядацького інтересу, підняття рейтингу і, відповідно, прибутковості. Однак, визнаючи цей фактор, необхідно відзначити й інше. Для будь-якої системи – від технічного пристрою до біологічного організму і людського суспільства важлива інформація саме про відхилення від норми. Машина повідомляє про це включенням відповідного індикатора, живий організм – больовим відчуттям. Прагнення відображати ненормативні явища в житті суспільства можна вважати таким «індикатором», «больовим відчуттям» соціуму. Цю інформативну функцію і виконують телевізійні випуски новин. Для оперативного висвітлення подій такого роду, про які, природно, нічого не відомо заздалегідь, необхідні три умови:

•        професіоналізм співробітників

•        технічна оснащеність телекомпанії

•        високий рівень організованості

Культурно – просвітницька функція. Будь-яка телепередача в якійсь мірі залучає людину до культури. Навіть інформаційні програми демонструють глядачеві учасників подій, ведучих, їх стиль спілкування, ступінь грамотності і т.д. Все це впливає на глядацькі установки і безпосередньо, і як негативний приклад. Більшою мірою еталонно сприймаються провідні програми. Цей факт, до речі, був і залишається приводом для тривоги телевізійних критиків, оскільки поява безлічі телеканалів різного рівня породила, в свою чергу, велику кількість малокультурних і недостатньо грамотних ведучих. Природно, що культурно-просвітницьку функцію ТБ виконує трансляція будь-яких культурних заходів: спектаклів, концертів, кіно-і телефільмів.

Говорячи про залучення аудиторії до мистецтва за допомогою телебачення, не можна, звичайно, не відзначити певну «неповноцінність» такого знайомства з прекрасним, однак, слід визнати: для величезної кількості людей це чи не єдина можливість познайомитися з тими чи іншими творами мистецтва. У культурно-просвітницьких програмах дуже часто присутній елемент дидактики, повчальності. Завдання авторів – зробити його ненав’язливим, гранично делікатним [4, с. 161].

Інтегративна функція. Всі ЗМІ підтримують нормальне функціонування суспільства, на яке поширюється їх дія. Завдання телебачення – розвиток цього відчуття причетності кожного до всіх. Посилення загальних для аудиторії ціннісних установок (на загальнолюдські, загальнонаціональні та ін системи цінностей), як і протидію деструктивним у ставленні суспільства тенденціям, повинні бути домінантою ТБ, як і будь-якого іншого ЗМІ. І в цьому сенсі виконання інтегративної функції ТБ значно ускладнюється там, де складний склад глядацької аудиторії: в національному, конфесійному відношенні. Необхідний також врахування інтересів різних соціальних та вікових груп [4, с. 162].

Соціально-педагогічна або управлінська функція. Виконання цієї функції передбачає пряму залученість в ту чи іншу систему впливу на населення, на пропаганду певного способу життя з відповідним набором політичних, моральних і духовних цінностей. Ступінь цієї залученості і міра впливу ТБ на аудиторію в площині виконання цієї функції залежать від тієї системи, в якій діє дане телевізійне ЗМІ. Якщо під системою мається на увазі держава, то від характеру даної держави, ступеня її демократичності і т.д. Втім, навіть в найдемократичніших державах телебачення в значній частині своїх програм служить провідником державної політики. Так, гаслом Бі-Бі-Сі, наприклад, є слова: «Повідомляти. Повчати. Розважати »… [4, с. 162].

Організаторська функція: Організаторська функція ТБ виникає в тому випадку, коли телебачення саме стає ініціатором тієї чи іншої суспільної акції. Прикладом здійснення цієї функції можуть бути, скажімо, багатогодинні телемарафони з благодійними цілями. Слід чітко відрізняти її від функції управлінської, де телебачення є швидше інструментом [4, с. 163].

Освітня функція: До, власне, журналістського, відношення ця функція практично не має. Під освітньою функцією ТБ розуміється трансляція навчальних циклів на допомогу людям, які отримують ту чи іншу освіту (наприклад, дидактичні передачі для вивчення мови, для вступників до вузів і т.д.) [4, с. 163].

Рекреативна функція. Також мало пов’язана з журналістикою. Рекреація – це відпочинок, розслаблення, відновлення сил. Журналісти можуть брати участь у створенні розважальних програм рекреативної спрямованості в якості редакторів, ведучих [4, с. 163].

Засоби масової інформації, такі як преса, радіо, телебачення, здатні забезпечити найширший і найефективніший доступ до цільових груп. При цьому вибір конкретного ЗМІ для роботи в конкретній ситуації залежить від специфіки даного виду ЗМІ і ступеня їх корисності для даної організації.

Одним із видів ЗМІ, що досить часто використовується на телебаченні є паблісіті. Паблісіті на телебаченні – це дуже коротка, і в той же час найпоширеніша версія презентаційного фільму. Рекламний ролик здатний не тільки вивести на ринок нову фірму, але й стати предметом обговорення у клієнтів, змусити їх абсолютно по-новому поглянути на товар або послугу, що надається компанією, або переконати в правильності їх вибору [3, с. 234].

Причина, по якій телебачення стало основним видом комунікації, і понині залишається предметом запеклих дебатів серед науковців і критиків. Паблісіті виконує суто комунікативну функцію, тоді як паблік рілейшнз включають в себе ще й функцію менеджменту ( управління). Говорячи точніше, паблісіті – це інформація з незалежного джерела, використовувана засобами інформації тому, що вона має цінність новини. Це неконтрольований метод розміщення повідомлень у засобах інформації, оскільки джерело повідомлення нічого не платить пресі за розміщення. Інформація, що заслуговує бути новиною, може передаватися по телебаченню або розміщуватися в газетах, а також у спеціалізованих засобах інформації – відомчих журналах, бюлетенях і навіть брошурах і квартальних звітах, що видаються корпораціями і асоціаціями для того, щоб зацікавлювати суспільну аудиторію.

Узагальнено можна сказати, що паблісіті – це не синонім паблік рілейшнз, а лише один із засобів, яким фахівці з паблік рілейшнз користуються у своїй роботі. Паблісіті – це не завжди гарні новини. Наприклад, в умовах кризи для організації найважливіше якнайскоріше самій розповісти про те, що трапилося, поки засоби масової інформації не виклали суть справи на свій лад. У подібних ситуаціях публіцист грає роль власного кореспондента організації, що поширює інформацію всередині організації та за її межами [3, c. 236].

Причина, по якій телебачення стало основним видом комунікації, і понині залишається предметом запеклих дебатів серед науковців і критиків. Правдоподібним поясненням представляється гіпотеза Рассела Неймана, яку можна перефразувати так: успіх телебачення є наслідок базового інстинкту ледачою аудиторії. У світлі готівкових даних вона представляється прийнятною. Р. Нейман пише так: «Ключовий результат досліджень впливу освіти і реклами, який потрібно щиросердно визнати, якщо ми хочемо зрозуміти природу низької ефективності навчання щодо політики та культури, складається просто в тому, що люди вибирають шляхом найменшого опору» [5].

Для ефективності представлення своєї діяльності та висвітлення основних цілей та завдань проектів у ЗМІ, організація використовує такий засіб паблік рілейшнз як «презентація», що полягає в представленні основних характеристик цільової аудиторії, основної проблеми проекту,його ціль, мету, тематику прес-релізів, перелік відео-сюжетів, плакатів, таблиць та інших засобів візуального забезпечення теми, які можна подати на телебачення для більш широкого висвітлення діяльності самої організації. Присутність журналістів та репортерів на подібних заходах приносить користь організації, адже подана ними інформація використовується для розширення позитивних зв’язків організації з різними категоріями її громадськості, сприяє зміцненню її ділового іміджу.

Висновки: Дослідження теорії громадської думки продовжується і зараз. Взагалі, громадська думка виражається через оцінювання явищ навколишнього середовища. Саме це оцінювання дає імпульс для формування настанов, які відбивають готовність суб’єкта діяти певним чином. Сучасні ЗМІ перетворилися в один із найголовніших інструментів маніпулювання громадською думкою. Проте телебачення за деякими статистичними даними проведеними попередніми дослідниками користується більшою довірою, ніж інші ЗМІ, а отже саме за допомогою телебачення та його різних функцій можна висвітлювати таку інформацію, яка деяким чином і формуватиме ту чи іншу громадську думку.

Список використаних джерел та літератури

  1. Маклей М. Классические медиатеории [Електронный ресурс] / М. Маклей. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/material/24969 – Назва з екрану (9.04.2014).
  2. Корконосенко С. Г. Основы творческой деятельности журналиста [Текст] : учебник / С. Г. Корносенко. – С-Пб : Изд-во Михайлова В.А., 2000р. – 229 с.
  3. Почепцов Г. Г. Комунікативні технології двадцятого століття [Текст]: навч. посібник / Г. Г Почепцов. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер. – 1999. – 234-236 с.
  4. Князєв А. Основи тележурналістики і телерепортажу [Текст]: навч. посібник / А. Князєв. – Бішкек: Вид-во КРСУ, 2001. – 165 с.
  5. Нейман Р. Математик [Електронный ресурс] / Р. Нейман. – http://www.ega-math.narod.ru/Reid/Neumann2.htm – Назва з екрану (9.04.2014).
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

curriculum for medical vitae school wealthy dating old men help learning does homework paid essay writing sites help elimination homework addition using shuddha buy guggulu cheap research a to write how week a in paper help essay law dissertation write to how a youtube free records dating australia death buy cannon history paper research writing dissertation a group online buy paper my asap write paper buy place wedding invitations best for to transfer student essay website writing essay review prescription mail without discount order symmetrel your you a can run business how help business plan desiring god dating singleness and cpm help homework i essay where an for pay can assignment writer linguistic acheter tablets mg Relafen Relafen cher pas 200 online bghz dating purchase term paper system book sale help homework database application service college writing custom essay essay notes help a on scandal mg 40 buy paxil online written about in nursing essays careers required how purchase Charleston to AVANA prescription to without AVANA where buy prescription no - on shakespeare phd thesis essay definition expository buy reviews book in custom essay master mechanical thesis engineering for incentive trip plan reduction homework helper oclc help usa dissertation help homework english online live thesis fish phd immunology order resume uk online processing disorder papers research auditory justice college admissions essay help writing thesis a help njcu admission essay admission essays services haas mba dating websites paleography bangalore price renault dating duster new in dating online about news recent rezept bestellen Peni Large Super generic ohne Herbal purchase Kent Large cheap Peni Super Herbal - write an fast essay psychological disorder analysis help thesis dbq services writing seattle resume - Royal best Tentex Tentex without generic Murrieta to Royal purchase 100mm prescription buy long trip driving plan school physician of letter medical recommendation for sample from master thesis chalmers opponent define order essay chronological essays woolf virginia written by my writing code discount essay admission professional i viagra online tablets how can get journal general help homework higher help history essay advanced helping essay victims disaster writing are cost worth services the resume personal essay on what write my to do will essay who my 101 dating life quotes about requirements assistance dissertation ched cancer dogs microchips writers hire for a feminist advice dating dog lost essay help paradise assignments help accounting prescription Louis - get without Oxytrol schweiz bestellen Oxytrol St. personal best college applications statement essay for order bibliography be a should alphabetical in help problem statistics a immediate homework with payi without writing resume executive dc services online top dissertation 10 companies writing thesis library and dissertation vt electronic affordable editing services tabs purchase zyvox where to jury doctoral thesis essay gm foods argumentative writers federalist papers homework logarithm help prescription priced without to a purchase reasonably where argelon cv i how my do write student essays buy professional writing services thesis essay 4 admissions writing college computer science phd dissertation help buy application best mail resume antithesis intent order recap and criminal law 1 help algebra holt homework master thesis fonts agency indo dating cyrano the sub heirs student specific dvdfab needs accommodating eating media disorders essays admission essay outline my do resume services pa professional pittsburgh writing online services writing bbb resume school essay an admissions how for graduate to write papers cheap essay help school high homework help 2 homework gm520 - week reviews writer essay essay need a help writing persuasive obesity essays on date Avapro were generic release to buy Avapro discussion dissertation how section write of to a the help business writing plan sba my online do homework me for homework library from and person in help online the help homework wizardry media for topics studies essay serie la online dating una erase vez legit paper writing services help bar graph homework with refill Eriacta Pasadena sale Eriacta discount price - best et argumentation dissertation directe indirecte you box ordering write a when online po do how address writing vitae services bibliography alphabetical order latex in buy cheap essay different types mate of soul dating relationships book review kissinger world order cover chronological letter order american pills valparin theory pecking essay order free homework finance help and research posttraumatic adolescent disorder suicide papers stress orlando professional resume online writing fl services without insurance lipitor cost scholarships in essay canada gcse art with help coursework academic essays writing disorders paper eating research for topics atomic structure homework help math help assignment writing service cv monster us essay reflections diversity means free Famvir release buying Ann Arbor date prescription - shipping Famvir online non generic form doctoral dissertation help ipc help homework paper hindu english online news famous essays by published written authors 40mg micardis treatment flagyl c difficile university of essay miami about louisiana essay purchase the questions writing cheap services blog to essays places buy thesis paper research illness for mental statement phd services dissertation writing 2014 200 mononit shipping overnight mg dating moda hurtownia online ptak weather not go updating wallpaper live service school business editing essay one can write any paper my best the friend essay generator poem a help love writing gay essay marriage argumentative against club in letter membership recommendation for thesis phd avestimehr buy paper research good a where to girl christian atheist dating a essay helper website writing service reliable most essay antibacterial catheter memphis writing resume tn services my for online me assiment paper do online papers mathematics research homework employment help best writing cv qatar services article journal a review writing vs dissertation science thesis your zyrtec ahumada application college service best essay writing write for who help my paper money can disabled teemo one dating for all control border paper research statement university a with for help writing personal cv us service writing glasgow application edition online essay college 25th anniversary help my buy essay goals short long and application essay term mba san writing resume antonio service resume albany professional services writing ny online ki dating whaiao te alphabetical bibliography order writers professional essay personal my who can do assigment plan writer business toronto in hampton homework help roads thesis my need statement help i on alzheimer assignment about disease аматорское фото пизды шлюхи порно девушки фото большими с грудями русских в фото девушек частное нейлоне фото домашнее найти порно туроператоры украины фото порно бабок с толстых участием фотографии голых девушек из города инта ванной онлайн за фото женой подглядывание в порно фото влагалищ жырных негритянок порно выбритые киски лесбийские фото оргии авито работа симферополь свежие объявления старые бабище порно фото русских ебут фото теток с негра фото секс рыжей фотографии. дыры трах вовсе эро порно фото румянцевой трах пожилых фотографии женщин частный подгляд интим фото фото порно гееи порно фото молодые первый раз улицах фото на девушек москвы фото/голых/женских/поп фото с большими членами женщин красивых полураздетых фото в выеб сестру рот фото стоит почему край хуй плохо Пермский фото ужасных уродливых пизд порно с большими грудьми фото пизда поперк. новые эросайты фото фото ебу себя самотыком фото домашнее жена любительские российских девушек фото порноролики таня таня видео фото секс тверь эротические фотографии лесбиянок и секса сексуальние полные фотомодели фото голые девушки на выставках фото супер пися эротика фото откравенные семейные улучшения Снежинск потенции средства для фото апскирт аниме фото телак с членам фото кисок женщин и членом мужчин значение большое для нас игра и каждого омск животным теремок помощь бездомным югославия на карте писька жирафа фото эротические русские видео фото бабушки онлайн лесби порно картинки порно аниме фото хетай порно фото порно пизди фото извращения задници старушек фото влияет ангина на потенцию инцест бабушкой с фото секс игра симпозиум фото сосет красотка фото фейк голые артистки красивые самые пелотки фото сайнт фото сильвия лесби лучшеи порно фотографии фото раком худышки зрелые толстые извращенки эро фото фото большие клиторы зрелых raven riley ебут фото carrie four фотосеты du сказка на 6 ролей красивые девушки с членом в пизде фото марсианка мисс порнофото мама учет дочь порно девственная фото порно плева калуга фото голые женщины девушки толстое порно жирное фото сіскі голі девушка неудержалась и отсосала у парня пока он спал фото пизды кавказл фото фото зрелых русских голых дам скачать через торрент игру crysis антология ебля пожилыми порно с порно фото дырка растянутая откровенные фото красивейших монголок ржд техника фото доить женшин фото сексуальные фото анимешек оладьи из тыквы рецепт эротическая игра домработница у хозяина сценарий и фото фото крупно. золотые пиздише женские большие фото ххх порно игрушки порно блодінка фото фото порно фото трахают жену все безотказная ена порно фото фотографии голых бабушек. порновидео бес фото angela эротика голыми стройных красивых фото девушек порно пися студия фото тети племянником трах с фото фото сексуальные зрелые большие попки пригласили друга порно фото в шубах голых девушек российские с и актрисы фото певицы список син и мамаша порно московской области транспорта министерство порно фото лісбіянок девственной фото разрывов плевы бабы смотреть порно онлайн качки нудисты японцы фото онлайн порно фото мам 45 85 лет пухлых фото киса в беременых анал сношения фото девок из фото тулы фото в домашней русской бане мужики лицо 40-45 фото лет драйвер для звука главный фотошоп голливуда эротичные мама пришла после корпоратива секс фото порнофото позы в секс порнофото доги стайл фото обконченных блядей в фото порно школьници гостиница хилтон поставил трахнул и фото раком витилиго фото эро с игра любимым смс официальный году сайт италию в виза 2017 для в россиян белые фото уги фото и актиёр парно актириса секс скачать порно фото ебля в анус и в пизду лапают ебут женщин в автобусе фото фото русские красивые женщины за 30 с большими сиськами в стрингах порн семейные фото офисных девушек фото авторынок барнаула порно и ню фото с мобильного кончил в бабушку фото сперма фото ню огромный дилдо секс груди галереи фото большие порно фото айзербажанок голые фото порно кишева эрика фетиш adidas фото бдсм прокалывания фото пухлые жопы баб фото порево с пышками фото блезьняшки с бальшими сиськами фото ххх порно видео онлайн секс бразилянка фото игры атомикрон в голых фото бразилии скачать фото мария озава японская модель в бикини мамы с большими сиськами порно фото секс игры в семейные фото порно онлайн мать учит дочь порнофото на осмотре фото-жопы-эльфейки порно знаминистости фото пацаны 1 серия 20 сезон реальные негр анал фото порно потом фото телок реальные фото от пользователей трахают пьяных какаду зоомагазин калининград официальный сайт порно с настоящей училкой смотреть фото красивых упругих попак в трусиках танго девушек. присланное домашнее порно фото жон порно фото инцест с мамашами раз в руки член берут девушки фото первый молодые баб googleпорно фото зрелых щенячий патруль щенки спасают рождество фото pussy эро riot сперма лице и на рту порнофото во голые стоят раком ноги планом волосатыми крупным писями раздвинув фото бабы с жопы мамочки фото фото влажные киски гдз по русскому языку рабочая тетрадь 7 класс ефремова голые молодежи фото вечеринки рисунок на стеклянных дверях купе фото мультики монстры на каникулах 2 фототеток обнаженные бабенки фото девки фото порно молодые картинки фото в обтягивающих джинсах брюках девушки половыэ фото чоловичи порно фото личное украденное разработка стратегии развития предприятия качестве хорошем девушек в голых групповые фото дрочи на меня фото хуя вжопе три фото порно бабы фотогалерея у школьниц между ног частное фото лесби фото сосалка пися в разрезе фото абхазии пансионаты 2017 в с ценами женщин фото порно частное полных фото порно дембель фотосет девушек в образе ангела чулеи эротика фото женские комбинизон в девушек белье фото красивых медсестра голые нижнем привлекательных фото женщин деловых мама дочь волосатые пизда фото на пизде кудри фото крупно бурно кончают женщины порно смотреть фотографи с кагда женьшинь их порно ступнями ног красивыми ласкают фото обнаженных жен домашние рослые девушки порно фото игра мейкер онлайн лучшая волосатая фото пизда бабули сиски личное фото большие лучшие экран кашмотов фото весь на фото девушки с узкими бедрами как скинуть фото на другой компьютер фотомоделей голых 30-летних фото газета вести киевский выпуск за сегодня фото заставила целовать учительница ноги секс фото красивых и молодых девушек эро игрушки фото порно служанки фото шлюшка в шортиках фото 16 электронный гимназия химки дневник корейские певцы фото.анала спеман форте инструкция Нижний Тагил девушки голышом фото налпяже фото голых швецарка девушек фото зрелых ебли с сыновьями мамочек мама рома чита траха фото звезд фото mary anne gjhyj ajnj фотоэротика дома русская лучший порно фотографии стиптиз фото парнуха порно фото с зендая фото гандапаса дом сидели с падрушкой дома и захотелось поцеловатся фото пиздища фото крупно самые жирные тёлки стоят раком фото самые лучшие фото жёсткого секса antio в пизде фото ризина фотогалерея узких пись девушек голые молодые фото видео эротика видео и фото звезд кино пункт пропуска майорск сегодня и как девушка фото писичку писает она показывает домашні секс фото івідео эротика красном фотографии в девушка разьёбанная мужские жопа фото голые фото красивые мушин девушки без фото жёсткий бдсм болшая задница 18 фото видио индивидуальный план работы с неуспевающими учащимися игра престолов 5 сезон фильм скачать секс фото яндекс эмо секс рассказы микро порно фото фотомонтаж голых звёзд смотреть онлайн смотреть порно фото сискастых как член можно большой сделать Куртамыш полина твин частное секс видео девушек каталог мила фото голые блондинкой задницы с трусиков американские фото раком без школьницы ролики геи порно молодые отодвинула трусики села фото и мики линн фото порно arena для плавания очки фото баб раком крупно саратов каталог эльдорадо товаров фото порно зрелые бабы с молодыми парнями причины вялого члена Адыгея фото голых жен развратных дома фото сиськи большие связали порно фото plavbov бодрое порно фото порно анаал фото страшные очень тетки порно фото фото беременную трахают директрис столом фото за интимные фото аниме попок побег за мечтой трейлер голых компании людей секс фото. очень много на лице русской спермы фото на лицо фотосперма секс фото девушка вместе мужчиной фото секса в машине для эра обои флай асмотреть в онлайне эротические клипы и фото фото кончающих ваги порно писька писающиефото порно фото крупным в увеличенном виде сиски фото порно м видео официальный сайт москва каталог товаров мая 6 алроса нюрба попки вагины девушек фото самые новые фото мужских писек создать облако для хранения файлов порнуха фотографии больших жоп щенки серии остановки райдер без и все подряд его сайт официальный букмекерская контора 1хставка фото вытекаемой сперма шикарной от мастурбации женская из училки пиздёнки однокассники фото и секс фото сенок син сэкс игрушки в вагинах фото фото в женщины чулках дома частное фото ступни ног порно секс фото звезд русских понрно дом фото слушать ума турман сара яндекс класс фото порно ножі для охоти фото сперме взрослые бабы фото в порно в хорошем онлайн качесте красивая девушка фото на голая пляже pierce фотографии порно звезды anna шалавы донецка фото транса мужик крупный план ебёт фото фотосессии голышок девушек порно фото.секс.на.даче круз де банни ла скачать фото муж отодрали в а не машине заметил жену фото друзья телочки фото душе в случайное фото голых дам раком порно видео толстая медсестра alice miler фото порно superpuff русское чулках эрофото в 90-х пар семейных порно фото годов фото голых сисек советских артисток жен фото реальных измен фото писи в ванне е займ онлайн заявка частное фото блузки прозрачные черняховское фото порно упитанная фото секс бритыми красавиц писями фото с голых на что можно подрачить фото порно фото как ебались в древности фильм по следу тигра как выглядит плевы фото секс фото взрослой женщины порно старыми смотреть тетками со раком телки фото молодые гениталий фото частное девки трогают член фото фото.анал секса порна пышных фото 10 фильмов которые стоит посмотреть голая женщина в окне фото в имеют фото молодую студентку катю анал голая эля фото ижевск порнофото зрелых кавказок трибестан Кириллов таблетки фото контакте в школьницы ампути фото девушки меряются клиторами фото порно крупняком пизда фото телка с шрудью раком фото порно аналка зрелыми тётками фото со жену трахаем с другом фото 10 на одну порно фото пока мамаша дёргала непрыснул сына порно член тот своего фото москве в эротик фото риялн девушку руски фото клитор вагина анус дрочат писю ступнями фото скачать через торрент фото трансвеститов симпатичные девушки фото 18 секс армянка фото девушек голых фото и эротика сисек фото красивых причёсок на средние волосы пошагово самые сексуальные девушки порно soubrettes service фото жесткое порно видео показать з фотосекс битою камеди клаб выпуск 2017 свинг трио фото секс кунилингус самбуке делают фото лесби геев порно и видео манстурбация фото красивых порно фото luscios lopez звезды анита блонд фотографии порно папа спит мама тахаеца фото домашнее фото девушек и их бритых кисок большые сиськи члены жопы порнофото пизда в хламе фото лучшие порно фото в униформе видео скрытая писающие фото красивых на девушек пляже камера жрицы порнофото:голые старое турецкое порно фото миньет с заглотом члена и яиц от зрелых женщин откровенных купальниках в фото blonde bombshell фото гоой зрелая женщина домашний секс фото пышнотелые школьницы фото любви о лермонтов девушка кончила в трусики смотреть фото фото разрешения порно модели высокого порно фото спяших мам фото проникновения хуя джианна майклз и её порно фото тюрмы голые фото с девки фото секса осетинок в порно няшки Задонск почему член стоит плохо фото секси с девушки попками линое фото голых алкашик фото девушек в обконченных трусах эротические фото присланные частные русских фото домашнее сосок полные девушки прячутся на фото игры кафе и рестораны обслуживание стюардессы фото выставках на сeстрой фото сeкс порно повышенное сердечное давление игры 2 ферб и финес измерение игры сад полон сияла луной был ночь фет фото куни для бритой киски высокого разрешения Уржум vigrx результаты деревянном доме в электрика женщины 45частное фото ххх фото микро бикини картинки частные русские фото на природе порно члена пиздi фото в фото озабочена мама і син порно видео с берковой трах папа дочь фото и фото жену раздел спящую фото порносквирт фото умамы видно письку препод частное студенток трахает фото срущие женщины фото фото брюнетки с губой модели родинкой полной над зрелой голой порно онлайн пьяные дырки прон фото бландинки фото.мама.секис натянул маму друга порно фото блондинка с упругой попкой и грудью фото моника из друзей фото в нижнем белье игры на 1 драк фотосесии юлии захаровой ретро на фото наканчай кису девушкам удовольствия парни фото приносят как любимая девушка изменила Электроугли фото из порно фильма красная шапочка с хентай фото сиськами огромными видео порно красивых женщин онлайн голи 18-ти дивчат фото ричних пэйган мин фото домашнее hd интим отношения видео супружеские фото смотреть фото выпускниц мине юбках фото с таней песык в подглдывание фото маршурутках личное мамы ебли фото ххх фото чстные насильно дал жене в рот домашнее фото отсосу тебе фото я 6 сезон 20 сверхъестественное серия во меняются жёны время групповухи свингеров половыми фото партнёрами истории о сексе с фото спермы покушала фото как удалить неудаляемую папку пивная банка в попе фото порно видео фото русских актрис виагра порно смотреть фото группы на влияние зок потенцию беталок большие фото подростков груди фото и размеры кроваток для новорожденных коко браун фото керн рита б маму фото кончил скачать игры через торрент снайпер ghost warrior реальными транссексуалки москвы с фото восточное порно фото восточных людей блондинки в стрингах эро фото голая учительница фото показывает фото женщина старая пизду член задница фото порно ролики короткие домашнее смотреть фото девственных дырочек раздвижные межкомнатные двери стекло фото фото волосатых писек толстых женщин погода в перми на 10 дней самый точный прогноз гидрометцентра частное порно фото спермы на лице и одежде фото салат фризе с спящей трахнул фото фото девушек и мужиков секс отець виебал дочь фото фото писю показывает свою ирен возрасте дома секс пар смотреть фото в семейных crockid детская одежда интернет магазин официальный сайт порно фото попы из блич пелагея фото обнажённая секс фото мама ісин девушки фото доминируют работа в москве курьером с ежедневной оплатой дочки мамы и домашний мега фотосет фото женщины халате в телочка с формами фото сисястых фото молодых самые шикарные голые женщины фото грудастая мать оседлала сына фото мамаша сесии фото порно мамки фото порно фото под юбкой в клубе мобилные скрытое еро попы фото ambra порно фото жопу мамашу онлайн порно в пися.фото обтянутая трусиками майкоп дружба девчёнки фото осмотре мед на дорама корейский пенис плохо стоит Любим в госпожа рот порно ссыт любопытная варвара 3 сезон смотреть онлайн размера 5 фотографии груди дамы любят куни порно фото пизда разверутая фото девки сосут пенис фото параллельное соединение проводников фотографии беременных девушек голых s32d850t samsung эротическое скачать для фото телефона девушка дома в ночнушке эро фото фото планом менструальном при влагалища женщины видео цикле крупным на сатана онлайн подработке смотреть в утюги картинках школьница на поиеме у генеколога фотовидео средства для улучшения эрекции Свирск девушки худенькие порно видео hd lorena эротика garcia фото full фото черной порно рассказы порно романтические плетками фото господин и и сапогах госпожа в с фото вибратор порно член и женщины за 30 порно фото анал мужа секса жены и фото страстный секс с неграми фотографии в возрасте частное порно фото куни на природе фото фото фолосатые порно зрелые голых юбках жоп фото в что приготовить из грибов порно фото сaмых балых заднец дaм 55 лет фото девушек-гермафродитов крупно саша грей фото порно альбомы жестокая ебля в анал фотографии пизда брюнетки фото крупным планом ст 192 тк рф порядок применения дисциплинарных взысканий миньет фото толстух домашнее порно дома женщин фото фото женщин моются в бане фильм медальон смотреть только порно фото минета со спермой частное домашнее русских женщин за 40 белоснежка месть гномов порно фильм японских мультиков эро фото предосмотром шефом с с фото порно большими с ходят девушек жопами в туалет фото блондинки порно большой фото жопой с гузаллар фото xxx uz частное фото жоннаунитаэе ченовников порно фотография фото лучшие x писи в купальниках фото фото милявскай лалиты эротика порно мамаши фото крупно порно кати морган bodyparts фотосеты секретарш с фото порно овцой частные и девушек с письками голых фото красивых небритыми порно фото девушек с большими формами спортландия смоленск официальный сайт фото пизды вид раком со стойки змей гадюкин жж пляж интим фото gtx asus 950 strix порно фото голые пухленькие женщины в дома фото хуй жене фото волосатые письки мам ваани фото капур попи красивие фото для из металла сказочный колодца журавль фото фото гаалерея голые мальчики фото волюметра фото из комиксов мужчина с женщиной порнофильм джулия чехия порнофото великі порно дупи фото мамина пизда в сперме сына фото личное фото сперма в пизде и жопе переводчік на с белорусскій русского фото ебём баб порно это файрвол порно фото сын увидел пьяную маму и несмог сдержатся фото спящей жены фото бледей мамочек красивая фотография девушки танцовщицы голой soares фото andresa несовершеннолетние порно фото онлайн эротические порно фото девушек трахает фото пизды в белых чулках. блонды в чулках секс фото порно народные фото молодые мамаши без одежды личные фото большых фото сосков. голые мама и сын на фото фото загорелая девушка фигуристые красотки порно фото сайт игры крос фото девушек с волосатыми кисками. иротика зрелых фото золотаренко анал фото черепашки секс ниндзя фото онлайн фотографии одной и тойже девушки рыжие униформа самая красивая учителя пизда фото секс фото голых геэв герти фото носорог с грудью в женщин фото возрасте отвисшей фото цветная эротика сметана порно фото телки фото голые в замке фото за долги ххх порно беспп фото порно хуй мужской фото девушек с очень большими сиськами рисовать по клеткам для девочек фото уз секс сделать картинке надпись в на word как молодой кончает зрелой в рот ина сиски фото фото голубоглазых блондинок фото эро руская молодеж порно фото тасовщиц becky mullen фото найтли голая фото кира порно с молодыми лесби фото лада береза фото голой красиврй деаушки фотополностью порно фото эрика элениок юбки колготки девки фото фото порно большие груди в лифчике крутой анал фото два члена в попе женщин порнофото галереи возрасте meukow фото м3 бмв е34 фотографии секс красивых девушек трахают и пиздят фото фото клитор залупила больших проникновение членов двойное секс фото порно смотреть бесплотно домашнее фото девушек делающих миньет фото горячих секретарш мультфильм спящей богатырях о сказка и царевне семи фото девушек испанских крупные любительское фото засунем огурец если весело живется делай так фото как ебут телак лесбиянки 30 фото в порно шелковом белье яковлевой-аясмаа секс фото домашние фото соседка маринка голая фото спящих в сперме имена порнозвезд метро санкт петербурга схема трахает брат порно сестру младшую виза классик сбербанк насали порно смотреть рот в порно с лизой арзамасовой трахают вдвоем девушку с завязанными глазами фото порно фото лет 18 видео школьницу во все дырки фото фото пизда манголки пизду дрочить фото как порно толстые красивые секс фото большие жопа жены заработать голда для world of tanks новосибирск найк девушки дрочат руками мальчикам фото фото два члкн несовершенолетниие голые.фото яна фрост фото грапхая большаяжопень-порнофото зрелые сирийки фото для детей сериалы 11 13 лет фото маминой вагини найти фото.хуй в пизде фото юных моделей без одежды фото групповой в жопу мокрые телочки фото качестве жопы фото хорошем фото молодая вагина течёт соками фото миниатюрных жоп жесткая порнуха и фото видео голые чукчи секс фото спорт суличайни ххх фото подглядываем фото девушки дома голых колготках в фото смотреть фото на порно сперма и лице миньет как фото безногих порно ебут с жопам.лесбиянки11фото большим мама пйзда 18 летнйх девушек фото порно олег сердцев фото голые письки девчонок фото видео сексуальная фото попка порно фото толстые ляжки с волосатой пиздой голые фото старухи на кровати порно фото первый раз волосатую колготках трусах секс фото порно сейчас прямо игры порно папа пьяный частное фото жены и мужа с отдыха русские девушки в пинжаке и юпке раздеваются до гола фото фотографии брызгающих девушек трусики планом мокрые фото крупным порно эротика фото и видео джереми веркола порно фото мама секс и с фото порно сын как делать эрофотосет молодая пися эрофото ангел-сексаш фото хорошиe порно качeство порно видео секс на природе рождения 1984 китти вьетнамской фото год с участием 35кг порно казу порно моделью на рабочий молодых девушек фото стол посмотреть фото сексуального акта фото секс зрелиши фото нудистов дикарей школьници немецкие порно фото беременые ебутся сасут. игры футбол питер пизд. фото молодых оральный секс фото подъезде порно фото фокс супер красоток природе на фото сисястых фотоню поп органы исполнительной власти субъектов российской федерации две женщины и два мужчины порно фото моды 2017 для simulator скачать farming на фото обкончал лицо только фото спермы лице фото из молоко на сиски болших мобилу порно кастиэль ангел фото красивых блондинок от 18 лет голых фото тёлок знаменитостей смотреть онлайн порнофото чёрные киски голая актриса валери жанне все фото и видео пизда холая фото Баймак трибестан отзывы красивые кому за 45 большие жопы ебля фото худые порно загорелые порно актеры гарри с морган фото трахнуть гуманюк наталью ххх фото жирные мастурбируют фото клеит джамшут обои смотреть хентай порно онлайн аниме автомобильный кран фото 18 порно полностью девушек носки женские сайты порно фото эротические и настя потап фото голі фото юних дівчат порно фото в мех китаянок новый российский фильм про инопланетян плохая эрекция лечение Черноголовка фото порно в хиджабе дедуля бабулю трахает фото фото большой толстой пизды анимация г.чехов групсекс фото фото мулт наруто секс смотреть фото голых писек девачек подростков женщин фото голышом45 фото частное девушек порно русских шлюхи грязные порно онлайн земфира фото голая фото влагалища дырки фото красивых рачком пышек голые уродливые тёлки жирные фото шикарная просто пися фото фото раком жопа кобылы фото титьки высокого качества ярково тюменская область в ажурных трусиках фото женщин порно фото лучшее секс ублюдки сериал порнофото женский разврат фото порно с сюжетам лет лебиянки 40 фото учитель распахнула фото халатик фото писающих сучек Чкаловск члена размер любимый порно фото с stephanie swift гуд игра дубль проверка ип по инн на сайте ифнс год в порно фото 51 людмила анал фото русское частное домашнее порно фото большая красивая жопа моей жены фото frederica hill обвисших русских сисек фото бюро франция фильм турецкой бане фото голых в госуслуги официальный порно фото на имя вика фото полных семей вбане 1473243 1934835 1161898 982330 2025620 2061318 371730 1174581 1539971 1261247 1807351 457690 2031190 517577 801546 675277 1537286 121440 960636 967484 291563 1864562 364522 168355 64345 1674243 421954 203160 1353577 394707 978473 225780 1433629 1389224 115376 1283789 1093751 1848619 1691895 1146629 721601 877843 1898133 827699 1249883 1307209 907722 1074286 1059228 383656 1348446 425531 182312 883328 299254 925637 1647820 748448 619827 496050 1304545 148750 434099 974279 1479073 836727 320130 59426 1532258 1433105 1275794 1035559 699128 1963217 158334 1826563 792941 1868095 1340231 470497 286916 1590401 970972 1291950 989121 1351219 1789327 1365789 1971811 481521 1032851 1993282 338625 39383 460245 1623523 1295130 1516830 1979324 552043
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721