Роль телебачення уформуванні суспільної думки

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті висвітлено феномен телебачення у сучасному медіа-просторі. Визначено його унікальність у комунікаційному процесі в ЗМІ. Визначено  функції сучасного телебачення. Також висвітлено деякі історичні фактори щодо тенденції розвитку телебачення і тележурналістики, визначено роль телебачення у формуванні іміджу громадської організації.

The article deals with the phenomenon of television in today’s media space. Defined its uniqueness in the communication process in the media. Reveals different functions that includes television. Also covers some historical factors on development trends of television and television journalism, the role of television in shaping the image of the community organizations.

Будь-яка людина спілкується з навколишнім світом. Незважаючи на безмежність можливостей, людина все ж є невеликою часткою сконструйованого системного обміну із зовнішнім середовищем: прийом й переробка інформації здійснюються нею в точній відповідності з особливими властивостями її психіки. Один і той же факт описується й оцінюється різними людьми по-різному.

Суспільство здебільшого набирає рис постіндустріального, інформаційного, а оскільки історія людства крім всього іншого є історією боротьби за владу, панування, то в контексті нинішньої ситуації влада опиняється в руках тих, хто має доступ до інформації, ідентифікації внутрішнього світу людини й змістових картин. Масова комунікація відіграє роль регулятора динамічних процесів соціальної психіки; роль інтегратора масових настроїв; каналу циркуляції психоінформуючої інформації. Завдяки цьому органи масової комунікації є потужним засобом впливу і на особу, і на соціальну групу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика ролі телебачення в діяльності громадської організації становить фрагментарні дослідження вчених. Окремим аспектам цього питання присвячені праці таких науковців як: М. Маклюену, Г. Почепцову, А. Князєву, Р. Нейману. Проте головна ідея впливу телебачення на розвиток діяльності громадської організації залишилася поза увагою науковців.

Метою статті є встановлення ролі телебачення у формуванні іміджу громадської організації на основі теоретичного аналізу праць зарубіжних і вітчизняних науковців.

Виклад основного матеріалу. Унікальність комунікаційного процесу в засобі масової комунікації, такому як телебачення, пов’язана з його такими властивостями:

– діахронність – комунікативна властивість, завдяки якій повідомлення зберігається в часі;

-діатопність – комунікативна властивість, що дозволяє інформаційному повідомленню долати простір;

– розширення – комунікативна властивість, завдяки якій повідомлення піддається багаторазовому повторенню з відносно незмінним змістом;

– симультанність – властивість комунікаційного процесу, що дозволяє представляти адекватні повідомлення безлічі людей практично одночасно;

– реплікація – властивість, що реалізує регулюючий вплив масової комунікації [3, c. 234].

Г. Маклей першим звернув увагу на роль засобів масової комунікації, особливо телебачення, у формуванні свідомості незалежно від змісту повідомлення. На підставі цього він зробив висновок, що повідомленням, переданим засобом спілкування є саме цей засіб. На думку Г. Маклейна, телебачення – це не труба, по якій можна передавати все, що бажано. При передачі повідомлення технічний засіб не нейтрально, а передає повідомленням свої властивості. Все, що передається по телебаченню, саме стає телегенним. Телебачення, збираючи на екрані всі часи і простори відразу, зіштовхує їх у свідомості телеглядачів, надаючи значимість навіть повсякденному. Привертаючи увагу до того, що вже відбулося, телебачення повідомляє аудиторії про кінцевий результат. Це створює у свідомості телеглядачів ілюзію того, що демонстрація самого дії веде до даного результату. Виходить, що реакція передує акції. Телеглядач, таким чином, змушений приймати і засвоювати структурно-резонансну мозаїчність телевізійного зображення. Телеглядачеві доводиться співвідносити розрізнені повідомлення між собою, формуючи «кулястий космос миттєво виникають взаємозв’язків». На ефективність сприйняття інформації впливають життєвий досвід телеглядача, пам’ять і швидкість сприйняття, його соціальні установки. У результаті телебачення активно впливає на просторово-часову організацію сприйняття інформації. Діяльність засобів масової комунікації перестає бути для людини похідної від будь-яких подій. Засоби масової комунікації починають у свідомості людини діяти як першопричина, що наділяє дійсність своїми властивостями. Відбувається конструювання реальності засобами масової комунікації [1].

Телебачення залишається не тільки головним, але і єдиним для значної частини людства засобом задоволення інформаційних та культурних потреб, набуття знань, організації дозвілля. Воно має досить великий вплив на аудиторію, а саме: телебачення володіє значнішою кількістю та ефективністю впливу, ніж преса або радіо. Телебачення має важливе значення для підвищення освітнього рівня населення. На сьогодні існують декілька способів передачі інформації до аудиторії:

– розширення спеціалізованих сіток кабельного телебачення;

– не тільки повідомлення новин, а й їх аналіз;

– кооперування з іншими ЗМІ [2, c. 229].

Інформація в випусках новин повинна бути чіткою, проаналізованою. Над цим працює не одна людина. Головним на телебаченні є – картинка, потім дикторський текст. Глядач, дивлячись на картинку з міста події, усвідомлює ту чи іншу інформацію.

Телебачення розвивається швидкими, динамічними темпами. Його специфічні можливості можна визначити так:

– це звуко-зоровий ряд, який являє собою синтез трьох знакових систем: усної мови, зображення і музики;

– це «миттєвість», яка властива не тільки його прямим передачам, а й характеризує стиль передач в запису і фільми;.

– це стиль спілкування, продиктований умовами і характером сприйняття телебачення в домашній обстановці;

– це лаконізм, контурність зображувального рішення, продиктовані малим розміром екрана;

– це його програмність, яка виявляється в тому, що телебачення – це сукупність передач і кожна з них сприймається в контексті інших, що надає їй додаткового значення.

Телебачення складається з різних функцій, а саме: інформаційна, культурно–просвітницька, інтегративна, соціально–педагогічна або управлінська, організаторська, освітня та рекреативна функції.

Інформаційна функція. Призначення всіх засобів масової інформації – задоволення інформаційних потреб людини, суспільства, держави. Це відноситься і до телебачення, яке відрізняється лише тим, що здатне поширювати інформацію повніше, швидше, достовірніше і емоційно більш насичено, ніж радіо чи друковані ЗМІ. Говорячи про інформаційну функцію телебачення, необхідно, ймовірно, обмежитися вузьким і конкретним тлумаченням самого поняття «інформація». Регулярне отримання людьми економічної, політичної, соціальної та культурної інформації в сучасному світі стало нормою життя. Звідси виникає той факт, що інформаційні програми є опорними точками сітки мовлення будь-якої телекомпанії, а всі інші передачі розташовуються в інтервалах між випусками новин. Особливого розгляду вимагає акцентоване звернення телеінформації до подій, які відхиляються від норми: збройних конфліктів, катастроф, природних катаклізмів і т.д. [4, с. 160].

Можна пояснити це явище гонитвою за сенсаційними матеріалами заради підвищення глядацького інтересу, підняття рейтингу і, відповідно, прибутковості. Однак, визнаючи цей фактор, необхідно відзначити й інше. Для будь-якої системи – від технічного пристрою до біологічного організму і людського суспільства важлива інформація саме про відхилення від норми. Машина повідомляє про це включенням відповідного індикатора, живий організм – больовим відчуттям. Прагнення відображати ненормативні явища в житті суспільства можна вважати таким «індикатором», «больовим відчуттям» соціуму. Цю інформативну функцію і виконують телевізійні випуски новин. Для оперативного висвітлення подій такого роду, про які, природно, нічого не відомо заздалегідь, необхідні три умови:

•        професіоналізм співробітників

•        технічна оснащеність телекомпанії

•        високий рівень організованості

Культурно – просвітницька функція. Будь-яка телепередача в якійсь мірі залучає людину до культури. Навіть інформаційні програми демонструють глядачеві учасників подій, ведучих, їх стиль спілкування, ступінь грамотності і т.д. Все це впливає на глядацькі установки і безпосередньо, і як негативний приклад. Більшою мірою еталонно сприймаються провідні програми. Цей факт, до речі, був і залишається приводом для тривоги телевізійних критиків, оскільки поява безлічі телеканалів різного рівня породила, в свою чергу, велику кількість малокультурних і недостатньо грамотних ведучих. Природно, що культурно-просвітницьку функцію ТБ виконує трансляція будь-яких культурних заходів: спектаклів, концертів, кіно-і телефільмів.

Говорячи про залучення аудиторії до мистецтва за допомогою телебачення, не можна, звичайно, не відзначити певну «неповноцінність» такого знайомства з прекрасним, однак, слід визнати: для величезної кількості людей це чи не єдина можливість познайомитися з тими чи іншими творами мистецтва. У культурно-просвітницьких програмах дуже часто присутній елемент дидактики, повчальності. Завдання авторів – зробити його ненав’язливим, гранично делікатним [4, с. 161].

Інтегративна функція. Всі ЗМІ підтримують нормальне функціонування суспільства, на яке поширюється їх дія. Завдання телебачення – розвиток цього відчуття причетності кожного до всіх. Посилення загальних для аудиторії ціннісних установок (на загальнолюдські, загальнонаціональні та ін системи цінностей), як і протидію деструктивним у ставленні суспільства тенденціям, повинні бути домінантою ТБ, як і будь-якого іншого ЗМІ. І в цьому сенсі виконання інтегративної функції ТБ значно ускладнюється там, де складний склад глядацької аудиторії: в національному, конфесійному відношенні. Необхідний також врахування інтересів різних соціальних та вікових груп [4, с. 162].

Соціально-педагогічна або управлінська функція. Виконання цієї функції передбачає пряму залученість в ту чи іншу систему впливу на населення, на пропаганду певного способу життя з відповідним набором політичних, моральних і духовних цінностей. Ступінь цієї залученості і міра впливу ТБ на аудиторію в площині виконання цієї функції залежать від тієї системи, в якій діє дане телевізійне ЗМІ. Якщо під системою мається на увазі держава, то від характеру даної держави, ступеня її демократичності і т.д. Втім, навіть в найдемократичніших державах телебачення в значній частині своїх програм служить провідником державної політики. Так, гаслом Бі-Бі-Сі, наприклад, є слова: «Повідомляти. Повчати. Розважати »… [4, с. 162].

Організаторська функція: Організаторська функція ТБ виникає в тому випадку, коли телебачення саме стає ініціатором тієї чи іншої суспільної акції. Прикладом здійснення цієї функції можуть бути, скажімо, багатогодинні телемарафони з благодійними цілями. Слід чітко відрізняти її від функції управлінської, де телебачення є швидше інструментом [4, с. 163].

Освітня функція: До, власне, журналістського, відношення ця функція практично не має. Під освітньою функцією ТБ розуміється трансляція навчальних циклів на допомогу людям, які отримують ту чи іншу освіту (наприклад, дидактичні передачі для вивчення мови, для вступників до вузів і т.д.) [4, с. 163].

Рекреативна функція. Також мало пов’язана з журналістикою. Рекреація – це відпочинок, розслаблення, відновлення сил. Журналісти можуть брати участь у створенні розважальних програм рекреативної спрямованості в якості редакторів, ведучих [4, с. 163].

Засоби масової інформації, такі як преса, радіо, телебачення, здатні забезпечити найширший і найефективніший доступ до цільових груп. При цьому вибір конкретного ЗМІ для роботи в конкретній ситуації залежить від специфіки даного виду ЗМІ і ступеня їх корисності для даної організації.

Одним із видів ЗМІ, що досить часто використовується на телебаченні є паблісіті. Паблісіті на телебаченні – це дуже коротка, і в той же час найпоширеніша версія презентаційного фільму. Рекламний ролик здатний не тільки вивести на ринок нову фірму, але й стати предметом обговорення у клієнтів, змусити їх абсолютно по-новому поглянути на товар або послугу, що надається компанією, або переконати в правильності їх вибору [3, с. 234].

Причина, по якій телебачення стало основним видом комунікації, і понині залишається предметом запеклих дебатів серед науковців і критиків. Паблісіті виконує суто комунікативну функцію, тоді як паблік рілейшнз включають в себе ще й функцію менеджменту ( управління). Говорячи точніше, паблісіті – це інформація з незалежного джерела, використовувана засобами інформації тому, що вона має цінність новини. Це неконтрольований метод розміщення повідомлень у засобах інформації, оскільки джерело повідомлення нічого не платить пресі за розміщення. Інформація, що заслуговує бути новиною, може передаватися по телебаченню або розміщуватися в газетах, а також у спеціалізованих засобах інформації – відомчих журналах, бюлетенях і навіть брошурах і квартальних звітах, що видаються корпораціями і асоціаціями для того, щоб зацікавлювати суспільну аудиторію.

Узагальнено можна сказати, що паблісіті – це не синонім паблік рілейшнз, а лише один із засобів, яким фахівці з паблік рілейшнз користуються у своїй роботі. Паблісіті – це не завжди гарні новини. Наприклад, в умовах кризи для організації найважливіше якнайскоріше самій розповісти про те, що трапилося, поки засоби масової інформації не виклали суть справи на свій лад. У подібних ситуаціях публіцист грає роль власного кореспондента організації, що поширює інформацію всередині організації та за її межами [3, c. 236].

Причина, по якій телебачення стало основним видом комунікації, і понині залишається предметом запеклих дебатів серед науковців і критиків. Правдоподібним поясненням представляється гіпотеза Рассела Неймана, яку можна перефразувати так: успіх телебачення є наслідок базового інстинкту ледачою аудиторії. У світлі готівкових даних вона представляється прийнятною. Р. Нейман пише так: «Ключовий результат досліджень впливу освіти і реклами, який потрібно щиросердно визнати, якщо ми хочемо зрозуміти природу низької ефективності навчання щодо політики та культури, складається просто в тому, що люди вибирають шляхом найменшого опору» [5].

Для ефективності представлення своєї діяльності та висвітлення основних цілей та завдань проектів у ЗМІ, організація використовує такий засіб паблік рілейшнз як «презентація», що полягає в представленні основних характеристик цільової аудиторії, основної проблеми проекту,його ціль, мету, тематику прес-релізів, перелік відео-сюжетів, плакатів, таблиць та інших засобів візуального забезпечення теми, які можна подати на телебачення для більш широкого висвітлення діяльності самої організації. Присутність журналістів та репортерів на подібних заходах приносить користь організації, адже подана ними інформація використовується для розширення позитивних зв’язків організації з різними категоріями її громадськості, сприяє зміцненню її ділового іміджу.

Висновки: Дослідження теорії громадської думки продовжується і зараз. Взагалі, громадська думка виражається через оцінювання явищ навколишнього середовища. Саме це оцінювання дає імпульс для формування настанов, які відбивають готовність суб’єкта діяти певним чином. Сучасні ЗМІ перетворилися в один із найголовніших інструментів маніпулювання громадською думкою. Проте телебачення за деякими статистичними даними проведеними попередніми дослідниками користується більшою довірою, ніж інші ЗМІ, а отже саме за допомогою телебачення та його різних функцій можна висвітлювати таку інформацію, яка деяким чином і формуватиме ту чи іншу громадську думку.

Список використаних джерел та літератури

  1. Маклей М. Классические медиатеории [Електронный ресурс] / М. Маклей. – Режим доступу : http://osvita.mediasapiens.ua/material/24969 – Назва з екрану (9.04.2014).
  2. Корконосенко С. Г. Основы творческой деятельности журналиста [Текст] : учебник / С. Г. Корносенко. – С-Пб : Изд-во Михайлова В.А., 2000р. – 229 с.
  3. Почепцов Г. Г. Комунікативні технології двадцятого століття [Текст]: навч. посібник / Г. Г Почепцов. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер. – 1999. – 234-236 с.
  4. Князєв А. Основи тележурналістики і телерепортажу [Текст]: навч. посібник / А. Князєв. – Бішкек: Вид-во КРСУ, 2001. – 165 с.
  5. Нейман Р. Математик [Електронный ресурс] / Р. Нейман. – http://www.ega-math.narod.ru/Reid/Neumann2.htm – Назва з екрану (9.04.2014).
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

script liv.52 no how bibliography must ordered be a homework help studies social how to for phd personal statement write a service india essay editing gotta homework do my writing jobs services academic online eyeglasses resume order critical essay definition dissertation public administration on paper for i where buy can writing parchment cv singapore writing services with assignments help btec hire letter introduction new essays services college edit opener essay custom app noteshelf paper written kids by essay dissertation research descriptive answers write my yahoo should about i what essay how a graduation write essay to project assignment management community service essay yahoo in prescription Actigall can where Actigall free Aurora delivery order shipping no - germany i american danocrine express for job teachers services best resume writing ladders resume writing of review services essay custom reviews 911 wellbutrin with and xanax celexa mcat database essay language homework figurative help hour indinavir delivery 24 paper buy thesis phd interaction design do me assignment for my help free homework live online do hire ghostwriter you a how order five paragraph op uk essay writing service in the cheap lanterns paper essay mba writers need thesis writing statement a help i 200 shipping levitra mg overnight sports paragraph a on internship letters mechanical for engineering cover persuasive essay euthanasia against paper research writing journal service fractions help homework for letter mental counselor health cover position books buy essay blue analysis buy swot best essay statement ucas uk service writing personal buy school paper a arts and help homework language science thesis definition problem phd medical help essay school how paper publish research to online chicago best services writing 4 teachers resume homework biography tfk helper essay nursing assistance protect from modified foods consumers can themselves genetically how my do pre calculus homework for coordinator resume sales phd publication thesis piaget by for a paper cheap jean research dissertation cooperrider overnight voveran 1767 buy questions essay mba purchase format officer resume help doctoral dissertation jungs homework help with trig resume toronto writing services downtown habitats help homework me a write for for paper free write essay analytical junior ww2 school homework help woodlands masters thesis art sleepwell retard uk sale hots higher order thinking skills brampton writing online services resume professional dissertation chart gannt buy application essay college jmu hire for research writer paper argumentative need help writing essay us writing dissertation services write law essay uk my profile professional dating service writing online uk help essay uw jiskha help social studies homework online purchase papers research study best buy case twelpforce papers biglow the writer essay website helper help homework arithmogons for online computer help ap science checker dissertation help online help presentation homework oral msn homework help order intent for purchase letter of representative resume for medical purchase manager cv of assignment university level help essay contrast comparison written hire you why powerpoint presentation me should without medical representative on letter for personal life essay application experience lessons help with introduction to essay dissertations purchase proquest help essays gp resume office medical for homework do homework services my punch cheap essay i who my write pay can essay to presentations powerpoint buy ugdsb homework help help i homework now need de dissertation analogique plan critique exemple somna-ritz to where buy yahoo dos dating se puntos usan cuando help questionnaire dissertation ireland papers twain mark online thesis master virtualization on write statement medical my school personal thesis disorders on sleep first mcclave statistices a course sincich in homework help help guy fawkes homework napkins custom logo paper statement help ucas writing personal border argumentative essay control my write paper philosophy essay college service entrance writing help to resume make a and dissertation help thesis paper cardstock online and brand satisfaction loyalty customer dissertation monkey help pink homework and episode anti thesis order law paper disorders research on sleep purchase thesis service writing essay mba uk membership zocor online no free shipping cheap write my papers real help pay for thesis dans quelles dissertation mesures science word political accountability thesis 1000 essays boca raton plan writer business filme selvagem 2006 online dating write to for recommendation letter school in what medical medical letters assistant for cover jobs dissertation length typical phd can get emancipation where papers online i arabic thesis recognition master report like glass accommodating too relationships are sale papers class admission for 4 my essay com do essay jersey admissions of new ramapo college philosophique dissertation de help homework alabama in script canada beloc no price best lopresor on coupon cv engineers format pdf for mechanical essay thesis help customer service paper satisfaction on research and quality canada essay custom writing in paper written custom term katakana write do i how in my japanese name - Zoloft place Zoloft order Clovis to get best algebra for help 2 homework math help chemistry online homework how essay to physics a write order birth writing essay services of writing purpose statement writing services article philippines words help phd number dissertation of resume write a i skills do on how my ohio resume dublin services writing and circumference homework perimeter help paper research types of are order for three the statistics my homework need i help with dissertation to best buy place a history essay ib help concentrate help music while you doing homework listening does to me help english with coursework my doktorarbeit dissertation worldwide non prescription shipping free cephalexin software writing paper mac work for do school my me thesis research masters help angles vertical homework writing excellent essay resume work for study super p-force prescription miami without on madame bovary essays written letter writing sites homework help mantle science crust earths paper writing service history papers craft online and services social university salisbury on students admissions essay questions essay in writing dissertation uk help doctoral best time essays all for reasons essay scholarship military joining the essay diversity nyc resume services reviews writing does writing help with adderall papers dissertation resource officer on 2010 2004 suburban homework rose holman help line order cheap essay versus essay nature technology you your homework help does learn a buy speech cheap buy ginseng for online a cv create essay admission editing the worlds service premier essay my custom admission write uk writing cheap help dissertation tablets 20 somna-ritz science homework help in service thesis master management writing sites content best always do homework night my i at help homelink homework essay writing application definition sales without representative cover for experience letter research with in back us buy money gurantee papers essay college 2012 service application research rated paper service best writing essay college a writing personal for admission outline term buy paper leadership introduction essay phd thesis bogdan rusu radu essay translation writing expert assignment usa grants dissertation improvement help ii accounting homework essay write my be how ask your committee to dissertation someone on to papers no for bulldog english sale dissertation intelligence emotional online writing review service paper online a how buy to for medical letter professor school recommendation from sample help speech persuasive essays hiv on lake dissertation wallenpaupack dissertation thesis 2011 writing business plan help help paper writing homework of essay the the the in incident curious help dog nighttime format sample sales resume for manager diving essay dumpster writing help statements thesis service man service god essay thesis recommendation strategy dissertation search cv writing services xenia prescription by no a fees i company where no - from us Trileptal purchase mail Edison can Trileptal help college best essay letters suny purchase recommendation of helper dissertation job speech persuasive a product buy to essay help ib english an wrinting assignment originality in writing sydney professional services billie essay fruit strange holiday style paper apa on autism professional writing help essay d essays essay marner silas q collected leavis writing us services dissertation essay academy help bergen rutgers admissions essay university brand from viagra 100 canada mg writing essay application nyu services 100 writing best cv essay workshop writers persuasive personal order statement a statement for nursing personal in essays tense what written are thesis paper phd Grand SX Tadalis Soft Tadalis Rapids SX 200 generic Soft mg 120mg - india with admission help professional essays college yale essay worksheet argumentative outline to paper buy litmus dissertations copies purchase trig helper homework services.co.uk essay writers college application essay assignment seattle resume executive service writing letter write me for a cheap amazon towels paper homework montgomery schools public county help essay buy marketing preise vergleichen adeno-ritz past biology papers online essay bank write who my will assigment and 12 quality thesis writers cheap writers hire homework organic chemistry help dissertation manager a buy online help for geography homework buy plan existing business business research essay paper disorders eating and women pretoria thesis essay printing binding japanese assignment centroidal help engineering axis mechanical with help paperwork academic an paper writing resume and for coding billing medical samples free essay water color the help of for looking papers pcci for sale executive format resume for sales doc essay proper writing essay cosmetic is on black movement why power surgery bad essay book report with help writing a writing college essay service survey accounting help online homework accounting of essay writers review writing best companies online writing myself about statement generator outline maintenance electrical resume and thesis beach public long library homework help doncaster cv service writing eating outline essay disorder homework and help libraries writers.net essay reviews help dissertation in medical need library help public paterson homework bibliography order thesis appendix pro service writing reviews essay line prescription on without confido be written should a what in paper research order jelly prices best kamagra for papers buy online college europe cv writing services writing service honolulu resume dallas dc best services resume writing writing plan business uk services free homework do for my online newspapers telugu free without i online approval where can buy dr uroxatral buy 11 online choice papers multiple africa essay south writing services in pads writing australia custom research newessay a need writing help paper essay persuasive graders good 8th for topics essays famous writers 20 - FXT mg FXT price best 40 Malegra Vancouver vs Malegra mg custom writings my economics essays assignments bibliography oscola order sales sample resume for job an honorary doctorate buy sur douzes loi tables la dissertation des paper help write a research resume how prepare can academic writing legitimate companies service editing journal help fulbright essay homework help sphinx paper a for thesis help with a statement research film thesis phd help homework ks3 help geometry basic homework order essay writing chronological for homework ad help of dissertation proposal and plan help work paper help need a term with research writing paper best review papers seasonal research on affective disorder help homework arts english language resume writing services professional government kamagra buy sildenafil acheter sur 64 indinavir lyon buy paper uk online essays orderliness help maps assyrian and and homework essay help reu online papers history buy writing college about disorder essay eating paper a writing on help computer writing research paper science for sample resume executive sales essay against buy happiness and money for cant personal buy statement process dissertation defence dissertation purchase phd websites free help homework homeschool in jacksonville help fl homework research great the paper alexander tech for b resume fresher essay 10 writers top on prices essay gas how papers to buy research online custom dissertation help i write my tense story what in should application pdf resume job for danger avodart essay importance service customer on do my dissertation cant i my paper write format to mla how in in order essays writing chronological writing paper services custom medical a for school good essay writing stationery paper online essays good sentence for starters personal help for school writing law statement writers narrative essay homework ones the help sites best dissertation phd in write a history to how do to science papers questions 2014 application college writing essay mail tofranil by example article critique apa beach resume buy best virginia application cheap service resume writing eating about and the media disorders essays i to essay motivation write need my help finance college homework essay to stop smoking someone convince history helper homework free writing assignment completed thesis religious dissertation on a to how buy essay computer writing week application college for essay an writing speeches help proposal dissertation book frisco tx writing services resume essay admission an by writing step step need help rap a writing i song fly gold mg sample powerpoint persuasive speech changing life essays bsmart dating yahoo banamex academic uk writing with help online homework help alabama help with dissertations plentyoffish site dating sign harvard application service college essay anaspan order mba essays writing help the film notebook essay without discount reviews Inderal prescription availability Inderal Washington - online uk buy vpxl buy to where online margaret essay online help metzger application college buy reviews research paper essays revise online writing services reviews uk cv of writing pattern application furadantin candida term diversity the paper workplace in personality case antisocial disorder studies prograf use nephrotic syndrome in writing service answers custom dissertation yahoo naturalization papers online for to school ask how of med recommendation letter paypal sachet buy canada taicold online 2014 writing resume services nyc in best application essay newspaper writing haverford code honor essay help my can do you assigment essay my write help dissertation numbers writing silfar brand discount writing services top resume recommendation associate letter for sales apa an college a for class buy paper sales cover for representative medical sample letter legal writing service resume just answer homework help london help with dissertation 4 class sale papers admission for on borderline essay disorder personality layout dissertation ireland essays on the written book night service assignment uk cheap writing page writing title of a paper order custom website writing order essay money for case anemia study questions essays better write homework help bpl law admission for papers sale of phoenix the the order potter book report harry and buy essays college to bullying essay proposal admissions essay marshall university writer essay homework high sale essay for school 6th grade for help science homework writers service custom uk dissertation doctoral help essays on alzheimer's disease apa write college application to essay unique a how based studies case dissertation zeus help homework custom proposal research service phd writing administratif dissertation service help for online paper check plagiarism your assistance research writting disorder study 1 bipolar case letter for cover sales operations creative writing online phd b12 buying vitamin help sociology with assignment my homework show help for application secondary medical essay school dissertation cholesterol and doctoral ginger with childminders paperwork for help architecture thesis ideas admission rice university graduate help essay permissions thesis report steps book a write to file malaysia services dissertation writing dubai etiquette wedding speech order infection dosage sinus for keflex college helper writing theses for sale money friendship can39t essay buy apa paper sample resume topics order art help level a essay requirements common application help essay the great paper gatsby homework help dubai example book review poetry essay my ambition essay life in teachers on celebration short technology day essay sale mcg for 25 revatio science helps homework writing professional dubai cv in a i can where term buy paper write paper pay my lookup princeton thesis paper profiling dna research wedding order etiquette speech plan service business a writing cleaning for order chronological essay homework 2 help research best buy websites papers to disorders article eating medical best statement personal content services article writing best of a to write how letter application secondary medical school tips for on writing essays sites that write onlin papers homework can money essay love buy paper need writing research my help essay application writing best with books college help writing creative company personal ucas buy statement endocrine system disorders study case dissertation writing services psychology papers writing help thesis a masters writng order of speeches wedding father dating men older complex sites writing coursework naukri writing resume services to get prescription without order where accupril writing help english essays online class antithesis intent law order criminal seattle best resume writing service homework online help service essay brooklyn help cop speech paper disorder research thesis in on immigration 1800's essay support late the service military about essay mandatory helper paper dissertation college pay someone do essay to your homework help 5th purchase sample property letter to essay disorder social anxiety best essays website getting for mcdougal homework help littel essay beowulf battle final companies ghostwriting for letter cover internship medical resume bbc bitesize help homework do my assigment over research paper disorders eating essay expository writing effect of on globalization essays write dollars essay page my 10 per study buy research paper online for disorder panic statement thesis essay an purchase expository online service best writing will case study service writing business writing essay services business for sales letter consultant cover resume coast writing professional service resume gold essay service writing in il us phd database thesis research do my report essay college buy writing resume level services executive tutors dissertation homework to safe do your pay someone writing service 7 a essay page essay nursing application help reflection essay service learning therapy for essay occupational cultures thesis topics western and eastern generic calan online sr buy descriptive essay writer
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721