РОЛЬ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2                                                                                   

  П.І. Мігірін,             

                                           ст. викладач  Національного  університету  водного

                                господарства  та  природокористування,  м. Рівне.

 

 РОЛЬ  НОВІТНІХ  ТЕХНОЛОГІЙ  У ФОРМУВАННІ  ІНШОМОВНОЇ

                           КОМУНІКАТИВНОЇ  КОМПЕТЕНЦІЇ

 

В статті розглядаються питання, пов’язані із впровадженням у                     процес навчання іноземних мов сучасних технологій,  спрямованих на   розвиток і вдосконалення    усіх   видів   мовленнєвої   діяльності  та формування у студентів  професійної   комунікативної   компетенції. Ключові слова: мовленнєва  діяльність, інноваційні технології,  комунікативна  компетенція, інтерактивний процес, комп’ютер, мережа  Інтернет,  програмне  забезпечення,  мультимедійні  засоби.

 

В статье  рассматриваются вопросы, связанные с внедрением в процесс обучения иностранным языкам современных технологий, направленных на развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности и формирование у студентов профессиональной коммуникативной компетенции.                                                                                            Ключевые слова: речевая  деятельность, инновационные технологии, коммуникативная компетенция, интерактивный процесс, компьютер, сеть Интернет, программное обеспечение, мультимедийные средства.                                                                                         

 

The article gives coverage of the issues related to the introduction into the foreign languages teaching process the uptodate technologies aimed at developing and improving all kinds of speech activity and forming students’ professional communicative competence.                                             

Key words: speech activity, innovative technologies, communicative competence, interactive process, computer, network, software, multimedia.

 

    Участь України в світових процесах інтеграції, розширення її міжнародних зв’язків значно підвищило статус іноземних мов і сприяло усвідомленню цінності цього навчального предмета в сучасному українському суспільстві.

Сьогодні і на рівні особистості, і на рівні держави визнається, що знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів  у  сучасному багатомовному, полікультурному, інформаційно розвиненому і мобільному світі. Визнання

цього   положення   зумовлює  нове  формулювання  практичних,   освітніх,

розвиваючих та виховних цілей навчання іноземних  мов.

Викладання іноземних мов повинно відповідати вимогам часу, опиратися на останні досягнення, прогресивні здобутки науки та техніки.

Теоретич­ний аспект методичної підготовки викладачів  іноземних  мов  полягає у формуванні базових знань теоретичних основ методики навчання іноземної мови  про цілі, зміст, принципи і засоби навчання, про методи і прийоми  формуван­ня  у студентів навичок  і  вмінь  мовленнєвої  діяльності, про форми і способи контролю, планування і організацію навчального  процесу, про найбільш відомі методичні напрями і підходи у навчанні  іноземної  мови.

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення  відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до нових ролей у цьому суспільстві.  Мова  йде  про формування  освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної  до  постійного оновлення  знань.

Збільшені вимоги до випускників вищих навчальних закладів і реалії життя спонукають викладачів вивчати і впроваджувати в навчальну практику найбільш ефективні методики і технології,  творчо  розвивати  набутий  практичний  і теоретичний  досвід  викладання   дисципліни.

Національна  Доктрина  розвитку освіти ставить перед  педагогами  завдання створити підростаючому поколінню умови для її максимального  самовизначення  й  самовираження.  Нині   актуальності  набуває поняття  компетентності  студента, що визначається багатьма чинниками, оскільки саме рівень компетентності, на думку багатьох міжнародних експертів, є тим індикатором, що дозволяє визначити готовність студента-випускника  до життя, його подальшого особистого розвитку й до активної участі у  майбутній фахово-трудовій  діяльності.  На сучасному етапі розвитку методики зміст навчання конкретизується через іншомовні комунікативні компетенції: мовну, мовленнєву, соціокультурну, стратегічну.

Викладачу   іноземної   мови   потрібно   враховувати   дані   психології

мовленнєвої  діяльності. Відповідно до чотирьох видів мовленнєвої діяльності  розрізняють  мовленнєві вміння аудіювання, читання, говоріння (у діалогічній та монологічній формах) та письма.

Як відомо, ці чотирі вміння складають мовленнєву компетенцію, а     мовні знання та відповідні мовленнєві навички складають мовну компетенцію студентів.

Знання  професійні, країнознавчі та лінгвокраїнознавчі утворюють соціокультурну та соціолінгвістичну компетенції студентів. Всі ці види компетенцій складають вкупі іншомовну комунікативну компетенцію студентів, формування якої є основною глобальною метою навчання іноземних мов.

Положення, покладені в основу сучасного навчально-виховного процесу  вищих  навчальних  закладів, орієнтовані саме на досягнення цієї практичної мети для  професійного  спілкування – сформувати у студентів загальні та професійно орієнтовані  іншомовні комунікативні  мовленнєві  компетенції  для забезпечення їх ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі в обраній галузі  народного господарства.  Цього  можна досягти  шляхом  розвитку  та   вдосконалення  вищезгаданих   чотирьох   видів   мовленнєвої   діяльності,  поєднуючи  традиційні  та  інноваційні методи із дотриманням принципів комунікативності  [7, c.35-37].

Комунікативна спрямованість  у  навчанні  іноземних  мов  –  це  створення  умов  для  мовленнєвої  взаємодії.

Швидкість та якість формування комунікативної компетенції у значній мірі залежать, як справедливо зазначають автори Державного освітнього стандарту  з  ІМ,  від  рівня  сформованості  у студентів  загальнонавчальної компетенції, яку поділяють на дискурсивну та стратегічну компетенції.

Дискурсивна компетенція означає вміння будувати своє мовлення (дискурс, текст) зв’язно, спираючись на знання принципів тематичної організації тексту, його структури, зв’язності, логічної організації, стилю мовлення (розмовний, офіційно-діловий, літературний, публіцистичний, науковий) та реєстру мовлення (високий, нейтральний, розмовний, фамільярний, грубий, вульгарний), принципів риторичної ефективності, тобто впливу на слухача/читача.

Стратегічна компетенція. або вміння вчитися охоплює знання різноманітних стратегій здійснення професійної  мовленнєвої діяльності у читанні, говорінні, письмі та аудіюванні. Наприклад, у читанні можна скористатись  стратегією  вибіркового, ознайомлювального,  пошукового  або вивчаючого читання  фахових  текстів.

До цього виду компетенції можна віднести також уміння аналізувати та оцінювати ситуацію спілкування і вибирати відповідну лінію мовленнєвої поведінки; уміння контролювати свої та чужі мовленнєві вчинки; уміння скористатись власним мовленнєвим досвідом з рідної чи іноземної мови, невербальними (паралінгвістичними) засобами для компенсації дефіциту наявних мовних засобів; уміння здійснювати самоосвіту через застосування сучасних інноваційних методів; уміння задовольняти свої  фахові  пізнавальні інтереси за допомогою іноземної мови.

Отже, щоб сформувати  у  студентів здатність і готовність до ділової  та  міжкультурної комунікації, необхідно навчити їх спілкуватись в рамках певних сфер,  тем  та  ситуацій  майбутньої  професійної  діяльності шляхом  засвоєння  конкретного фахового  мовного та мовленнєвого матеріалу і формування  відповідних  навичок  та  вмінь.

Важливу роль у навчанні іноземних  мов мають  позитивні емоції.  Викладачу необхідно завжди створювати на занятті таку атмосферу, щоб сама навчальна діяльність була цікавою для студентів, щоб вони постійно переживали процес оволодіння іноземною мовою як радість пізнання, долання труднощів, набуття нового засобу спілкування. Це вимагає від викладача високої психологічної культури, знання індивідуальних особливостей студентів, психології академгрупи як колективу і передбачає володіння ним засобами впливу на мотиви та інтереси студентів.

Розглянемо окремі сучасні підходи та інноваційні технології формування

у студентів іншомовної комунікативної компетентності.

В   сучасних   умовах    особливий    інтерес    представляють     інтерактивні  технології,    метою  яких   є   створення   сприятливих  умов  навчання,  за  яких  студент   відчує   свою  успішність  та  інтеллектуальну  спроможність.  Мета  інтерактивного  процесу  –  це  зміна і поліпшення моделей поведінки його учасників,  які  виступають  не  лише  слухачами,  але й  беруть активну  участь  у  тому, що   відбувається.   У  ході   заняття   студенти   спільною   справою  отримують   нові  знання,   організуючи   корпоративну   діяльність  від  окремої   взаємодії  однієї-двох  осіб  поміж собою  й  до широкої  співпраці  багатьох.  Педагог  при  цьому  виконує  функції  помічника   в  роботі,  консультанта,  організатора,  стає  одним із джерел інформації. Водночас  студент  і  викладач  виступають як  рівноправні  суб’єкти  навчального  процесу  [5, c. 192].

На    практичних     заняттях    викладачам     слід     застосовувати   найефективніші  технології  навчання  іноземних  мов   для   професійного  спілкування   в  групах  різних  спеціальностей.   До  них   можна   віднести   наступні:  мозковий   штурм  (brainstorming),  асоціограму,   сітку  думок  (mindmap),  метод  проектів,  рольові  та  ділові  ігри,  дискусії,  методи типу «снігова  куля»,  «мереживна  пилка»,  «кульковий  підшипник»  та   ін.

Особливої уваги вартий  метод  проектів,  який дозволяє вирішити ту чи  іншу проблему в результаті самостійних  пізнавальних дій та  провести   презентацію  цих  результатів   у   вигляді   конкретного   продукту  діяльності.  Досвід  свідчить,  що  до  цієї  роботи  охоче  залучаються  навіть  пасивні   студенти    із  низькою   мотивацією   чи    недостатнім   рівнем   володіння  іноземною  мовою.  У  всіх  додаються  ентузіазм, емоційне піднесення, почуття  самореалізації. Найефективніший  спосіб  заохочення  студентів   до   запланованих  дій  –  це  стимули, які  враховують  сталі  індивідуальні риси  особистості  [4 ].  Результати  ж  цих  дій перевищують сподівання. Крім того, все  це  підвищує  мотивацію  студентів, оскільки  в  даному  випадку  вивчення  мови  стає   не   ціллю,  а  засобом  створення  кінцевого  продукту діяльності. Усі  вищезгадані  інтерактивні  методи  допомагають  реалізувати   основну   функцію  вивчення  іноземної мови, зокрема,  у  вищому технічному  навчальному  закладі – формування  у студентів  професійної  іншомовної комунікативної  компетенції, сприяючи   розвиткові  практичних  навичок  і  вмінь,   розширенню  політико-культурної  освіти.  Вони  мобілізують їхню увагу і пам’ять, а також  мають   величезне  виховне  значення,  привчаючи їх до корисної  діяльності,  розвиваючи    почуття    відповідальності,    колективізму    і    привчаючи   до

самостійності  та  організованості  [8, c. 44].

Навчання іноземних мов сьогодні важко уявити без використання технічних засобів. Використання технічних засобів навчання  передбачає наявність такої дидактичної техніки як магнітофон, відеомагнітофон, DVDпрогравач, комп’ютер тощо. Отже, технічні засоби навчання це такі засоби, які потребують використання дидактичної техніки.

Сучасні технічні засоби навчання відіграють важливу роль у формуванні навичок та розвитку вмінь при вивченні іноземних мов. У навчальному процесі зараз широко використовуються відеограма, фонограма та відеофонограма.

В  системі технічних засобів навчання обчислювальна техніка й особливо персональний комп’ютер посідають чільне місце. Цей  засіб,  на відміну від усіх інших, не тільки відображає, але й переробляє інформацію. У комп’ютері реалізовано найважливіший дидактичний принцип зворотного зв’язку, що дозволяє використовувати цей засіб не тільки для забезпечення навчальною інформацією, але й для керування навчальною діяльністю, взявши на себе деякі з функцій викладача. Це керування втілюється за заданою програмою в процесі взаємодії студента з комп’ютером [6].

Техніко-дидактичні можливості персонального комп’ютера дозволяють студентам використовувати його таким  чином:

1) комп’ютер як інструмент; 2) комп’ютер як засіб спілкування; 3) комп’ютер

як технічний засіб навчання.

      Комп’ютер як інструмент робить можливим:

 • продукування текстів фахового характеру за допомогою спеціальних програм для створення та обробки текстів (наприклад, текстовий процесор Microsoft Word);
 • виготовлення роздавальних матеріалів за допомогою спеціальних програм (Zarb, Übungen per Mausklick та ін);
 • переробку введеної інформації   шляхом   здійснення   різних  перетворень      (класифікація     за      ознакою,      сортування,      упорядкування,   переадресування   тощо);
 • створення власних мультимедійних презентацій (наприклад, Microsoft Power Point).

Мультимедійні засоби дозволяють задіяти  майже всі органи чуття студентів, поєднуючи  друкований  текст,  графічне зображення, рухоме відео, статичні фотографії та аудіозапис,  створюючи „віртуальну реальність” справжнього спілкування. Доведено, що застосування мультимедійних матеріалів  та  комп’ютерних мереж скорочує час навчання майже втричі, а рівень запам’ятовування через одночасне використання зображень, звуку, тексту зростає на 30-40 відсотків  [3].

Завдяки  всесвітній мережі Інтернет з’явилися досить великі можливості для спілкування. Студент, так само як і викладач, отримує доступ до міжнародних інформаційних центрів, бібліотек різних університетів, банків наукової, навчальної і програмної інформації, розміщених у різних країнах. Усе це є особливо важливим для студентів, які займаються науковими дослідженнями. За  допомогою електронної пошти e-mail існує значна кількість спільних проектів  між  студентами  різних  закладів  освіти в усьому світі  [2, c. 242].  Комп’ютер як засіб спілкування уможливлює також організацію та проведення дистанційного навчання. Навчальний процес проходить під постійним наглядом, керівництвом та контролем викладача;

     Комп’ютер як технічний засіб навчання робить можливим:

 • сприйняття й аналіз  друкованої  інформації,  що  вводиться  в  нього  за

допомогою  клавіатури,  та  інформації   у  звуковій  формі  через  мікрофон,

здійснення  контролю  та  оцінки  знань,  умінь  і  навичок  студента;

 • надання навчальної інформації  в зоровій (текст, графіка, малюнок, відео) та звуковій (мова, музика, функціональні шуми) формах;
 • забезпечення можливості багаторазового повторення навчального матеріалу, вправ і тренувань у різних видах навчальної діяльності;
 • створення мовного середовища.

В сучасних умовах комп’ютер являє собою поліфункціональний технічний засіб навчання, який покликаний виконувати цілий комплекс дидактичних функцій. Однією з найбільш важливих властивостей є діалогічна форма взаємодії студента з комп’ютером, що дозволяє використовувати персональний  комп’ютер як мовного партнера. Ця властивість має особливо важливе значення для поглибленого вивчення іноземної мови, зокрема,  для моделювання проблемних ситуацій або тренування з метою закріплення навичок мовленнєвої діяльності. При цьому студенти не відчувають незручності, припускаючись помилки, і отримують чіткі інструкції, як її виправляти.   Водночас студент має можливість індивідуально переходити до опрацювання наступної частини навчальної інформації і  може самостійно вибирати рівень складності навчального матеріалу.

Застосування на заняттях комп’ютерних навчальних програм спрямоване на розвиток комунікативних здібностей студентів. Крім цього, використання комп’ютерних технологій у викладанні іноземної мови дозволяє відійти від традиційних форм навчання й підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності студентів, оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних  правил, а також подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції студентів [1].

Комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей студентів, але  й дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити заняття більш наочним і цікавим. Комп’ютер сприяє здійсненню

диференціації  та  індивідуалізації   навчання,   формуванню   політехнічних

знань,  дозволяє   більше уваги приділяти професійній орієнтації.

Варто зауважити, що сам комп’ютер, так само як магнітофон,   відеомагнітофон та інша дидактична техніка, не здатний забезпечити вищезгадані можливості. Для цього необхідне відповідне програмне забезпечення   та   дидактичні   матеріали,   за    допомогою    чого    власне    і здійснюється процес навчання.

Для організації та підтримки навчального процесу доцільним є використання навчальних програм.  Характерним для цих програм є те, що їхнє наповнення (зміст) є сталим і незмінним. Під час роботи з навчальною програмою діє методичний прийом “перенесення” студентів в іншомовну ситуацію, наближену до реального життя.

Серед   навчальних   програм   з   іноземних  мов   слід   виділити   власне

навчальні  програми  Learn  to speak English, Round up, Azar Interactive, GCSE (англ.), Einblicke, Von Aachen bis Zwickau (нім.), Français (франц.) та авторські програми, або програми-шаблони (Autorensuite, MM Tools, Hot Potatoes).

Skype – безкоштовне програмне забезпечення з закритим кодом, що забезпечує текстові, голосовий зв’язок і відеозв’язок через Інтернет між комп’ютерами (IP-телефонія), опціонально використовуючи технології пірінгових мереж, а також платні послуги для дзвінків на мобільні і стаціонарні телефони.

Окремо варто виділити такі допоміжні засоби як електронні словники, довідники та енциклопедії, які використовуються у навчальному процесі. Серед них чільне місце займають Multilex, Linguo, Ectaco, PC-Bibliothek, Encarta, Weltatlas та ін.

Використання навчальних комп’ютерних програм дозволяє викладачу  перекласти  частину  своєї  роботи  на  комп’ютер, роблячи при цьому навчання  більщ  насиченим, різноманітним,  інтенсивним.  Але  комп’ютер  не   замінює   викладача,   а   тільки   доповнює   його,  бо  викладач  постійно

консультує студента.

Слід зауважити, що впровадження комп’ютерних технологій, Інтернет–технологій в навчальний процес вимагає від  ВНЗ  створення спеціальних комп’ютерних класів, забезпечення закладів комп’ютерами нового покоління, а також проведення курсів підвищення кваліфікації викладачів з метою підвищення рівня їхиьої  комп’ютерної грамотності.

 Відтак можемо констатувати, що використання сучасних новітніх технологій під час вивчення іноземних мов дає можливість студентам засвоїти більше матеріалу за коротший термін,  активізує  їхню  навчальну діяльність, відкриває можливості для індивідуального навчання, посилює мотивацію вивчення мови, забезпечує ефективну наочність навчального процесу і тим самим  сприяє  поступовому  формуванню  у студентів відповідної до сучасних вимог іншомовної комунікативної компетенції.

 

Література:

1.Далингер В.А. Компьютер и развитие творческого мышления студентов / В.А. Далингер. – [Електронній ресурс], 2009. – Режим доступу : www.nsu.ru/ archieve/conf/nit/95.

 1. Кужель О.М. Використання персонального комп’ютера у вивченні іноземних мов / О.М. Кужель // Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України: Науково-методичний збірник, вип. 8. – Одеса: Друк, 2010. – 242 с.
 2. Куниця Л.І., Шапран Л.В. Викладання іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах засобами мультимедійних технологій / Л.І.Куниця, Л.В. Шапран  // [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.
 3. Куріч М.А. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови / М.А. Куріч // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.
 4. Пометун І.О. Інтерактивні технології навчання / І.О. Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
 5. 6. Рибалко Т.В. Використання комп’ютерних технологій при вивченні іноземних мов /Т.В. Рибалко. – [Електронний ресурс], – Режим доступу : www.intconf.org <Архів< Соціум. Наука. Культура.
 6. Сініцина В.В. Розвиток професійно спрямованих комунікативних навичок студентів у процесі вивчення ділової англійської мови. / В.В. Сініцина. – Донецьк: Науково-методичний збірник,  вип. 4,  2009. – С. 35-37.
 7. Тесліна О.В. Проектні форми роботи на занятті з англійської мови /

О.В. Тесліна. –  К.:  Іноземні  мови  № 3,  2010.  –  44 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mat homework help paypal acquisto penisole maths with homework help my associate sales letters cover for positions who can my get paper i to write reviews service essay in what be plan should order business a sale mg medium 50 soft pack for ed online assistance homework homework s u history high help school executive sales cover letter for discount english purchase poppers royal migente dating pitts sim james adam dating essay admissions writers block custom essay now technical research paper writing term cheap papers writing reviews services custom essay admissions gs essay columbia for my for discount papers code write write essay my free cover letter for sales order contrast comparison essay a paper college research buy cheap from canadian pharmacy buy micardis thesis or on dissertation writing a course singh bhagat essay by written bleak help essay house tablets 100mg cephalexin morning do homework my in the i sale paper shredded for perth order chronological essay contoh purchase a letter to how write order zovirax walmart at depression to things help with essay college joke help admissions dating sites mongolian marymount loyola help essay essays for papers sale term for topic a easy essay persuasive toronto to in a4 buy where paper homework poetry with help it writing cv worth services letter field for medical resume cover austin essay beyond mary border selected uk essay writers best oxford wells dissertation albert a someone to on essay bike teaching ride house top writing dissertation 10 companies important how is reduction cctv in crime term writer paper online to write how mba your dissertation resume custom quiz writing buy history research cannon paper custom on financial accounting solution writing paper scholarship master thesis for germany in help live online homework social help studies homework on need help dissertation with ten essays essay photographers outline page research papers buy custom reduction log fdating 5 dating she gangster writing help research paper proposal custom and safest essay best abortion on paper thesis dissertation dictionary english oxford kamagra online polo precios without careprost rx signer or shipping seung dating gi lee 2016 with yoona i my essay help cant write what the abstract paper section a is research of word dissertation the meaning of sonnet a poem help writing the essay 1000 of following orders word importance on book writing help sample resume engineer for purchase custom live essay nacional melhor yahoo filme dating tatjana volkova amputee dating resume canada services ontario writing bangalore in dating kanachur plywood dealers help public sachem library homework conclusion osborne thesis personal and gaebler reinventing statement work government of social conclusions essay noise of white different thesis statement types slimfast delivery 24 hour forward paper it research pay revised physics edition homework helpers masters thesis ucd homework help 2010 visual basic for thesis management submitted in phd chat help homework live online will premier life writing service barclays used has services anyone malaysia dissertation writing help writing manchester university essay of help essay student on what do i paper my should person research write to how book admission essay an wales plan business help services essay english help disadvantaged status essay amcas help scholarships writing for with essays papers with help essay writing research college buying active online super levitra custom scams paper sites are term not that dissertation love about creative essays writing statement graduate personal thesis service management customer best city writing 7s services in resume new york format apa dictator essay the for me great do math for me homework service paper writing sociology elocon buy online check with canada e your write essay online 1 resume 2 order 2 apk what music is essay a graduation write to essay how order and essay law svu on is love blind essay about where dissertation buy to my with start service customer writing custom service on essay persuasive customer topology homework help a get paper research written online homework holt mathematics help Doxycycline Doxycycline - Edison acheter rapide livraison achat office medical resume for loan private rates consolidating student brand aquanorm pills optimist contest essay use essay etc can cheapest writers dissertation to write best college service application essay thesis srebro phd nathan a how to research paper chemistry write hire writers essay for essay how long a is college admission dissertation on devient citoyen comment thesis javascript master doctoral thesis paper research writing skills - generic Rochester Mobic Mobic name sale product accounting homework with help college homework momentum help can where buy online i essays online buy group writing dissertation a essay written contrast comparison statistics horror internet stories canada dating master39s courant thesis help homework for government essay to write help my cheater helper homework agriculture essay questions ma write an how to dissertation online prozac usa pharmacy to a how insurance of appeal letter medical write for year the of ashe dissertation with law assignment help help homework math parents papers online print awakening the essay online paper term online stamp buy paper a help library district arapahoe homework resume order of my essay write uk updating 8.1 live windows tiles not guidance service dissertation uk paper process writing buy speeches homework division help job a an for writing application writing essay companies service assignment expert prices online buy essays university own mind buy business to your where plant for of sample doctor from medical recommendation school letter a a dissertation make proposal to how dating molly qerim smith joseph papers online dissertation english an write how to a story write to find my writer download persuasive on essay pdf sicko cv sample paper live research writing help a essays thesis uitm on format fashion service writing resume professional vancouver essay college online online college essay cheap writing services cv cv resume edition online and 2nd theses dissertations dissertation hotel industry usa shakespeare help essay az writing resume services phoenix my project school me write for online dissertation help chennai help homework cpm ebooks plan someone business hire write to writing services tucson resume course need business for with help assignments backdating options schemed proposal writing service thesis coursework custom written i buy can a essay where benadryl comprare writers essay online writing services maryland columbia resume jfk in essay contest profile courage help essay supplement college admission dating taptiklis theo website ideas for profile online dating good for mla research sale paper dating somali australia online for resume writing buy singapore format essays statement resume download personal school best sample nursing respect self essay master thesis ecommerce indians history sioux homework help oreo cookie admissions essay do people exercise essay pages phd dissertation essay uk order counter - the Saint over Camelot for 2064 John generic Camelot sale professional resume services online health identity research dissociative paper disorder outline essay writing prompts college schools homework help bbc thesis phd cancer 20mg india cardura in name japanese can how i write my university writing essays help instant buy online research papers buy essays good to where why essay homework my didnt do i engineer make resume for to mechanical how my to me write essay motivate university for with statement personal help professional writers essay legit essay writing admission help 132 yahoo movimiento dating service australian writing essay for medical how letter be recommendation a should long school do math homework my will that website class sale admission papers for 4 for assignments home kids custom uk essay writing admission executive letter position sales for cover of homework help equations systems acheter ordonnance topamax sans study disorder phobic case a dissertation group buy online summary response essay homosocial on essay order help dissertation online hu berlin dissertation latex frankenstein critical essays the eassay on birthmark help homework canadian writing application 6 letter a of essay heading admission college in sites writing kenya academic whitening teeth toothpaste online dating drakonas baltasis online dating help castles homework on research order on papers of authors paper styles writing term argument topics essay india from super 100mg tablets tadarise templat powerpoint buy lessay essays for franck marking biographie rubrics and anti-thesis law order cast writing resume monster.com service art essay a level help business services writing plan nyc microsoft template format word essay essay services ottawa writing services professional 2013 resume writing homework with maths ks2 help buy articles cheap help definitions homework cheap buy arimidex without rx paper communication satellite research on help french level essay sinte cheap 50 mg homework do someone my ill pay to tfk personal helper narrative homework papers research fashion on argumentative write essay my college admission essays professional with help yale the essay order of an argumentative resume service qld right resume brisbane writing - example paragraph five order research buy line papers examples for assistants resume entry level medical the research best writing paper service theses phd cv writing london services uk service uk dissertation best overseas writing an help to essay on plagiarism three avoid writing ways homework help project management schedule device for business medical plan startup for writing college help essays software homework help how statement to write a thesis creative english homework help with class homework help bibliography to a organize in how order alphabetical gcpthesisphd dissertation shipping ceftin overnight essay high admission school achievement resume questions help with and essay answering a on awards phd evaluation critique english criteria thesis essay speeches for sale writing service grant in writing australia academic companies services writing city best alliance new york in resume different communication of types essay on macrobid online 150mg buy writing legit essay services for written get essay you how assistant a to sample write medical contract proposal a for resume writing findings dissertation analysis and end essay in border need with resume help in phd thesis physics best resume atlanta service writing annotated writing help bibliography write criminology my paper online santos vasco dating vs assistir active viagra super comprare resume office medical manager for examples it pay papers essay forward business today master thesis custom written australia essays help ascaris of homework characteristics papers divorce pdf online essay admission college purdue the all quiet western help essay on front 10000 essay word service writing essay trusted essay persuasive cant happiness money buy my assignments do university 911 help homework chloe sims dating buy term paper online essay buy uk an services dissertation on financial consultation proquest express dissertation services tx resume worth writing fort online essay a make w homework help doctorate a how get to dissertation help medical services writing creative uk for dissertation how to a rationale write lowest beloc price suaron 2064 sale for services writing resume naukri.com accupril generic cheap writing service singapore professional resume thorazine no 400 online prescription is what essay writing help homework rose my paper writer business ethics dissertation essay aliens do really exist disorder of with person bipolar autobiography a 2014 admission essay custom buy were to bactrim of on story an hour the essay thesis report on islamic banking programs only doctoral dissertation cheap super online active order levitra help tutor homework online math i my should do assignment essay an of population malthus principle the on to dissertation how phd cite homework science websites help current help electricity homework media buyer resume for nyc online help dissertation services writing affordable homework civilization help world essay graduate admission help good essay on papers looking and past for education research methods questions alibrandi without where famvir to purchase prescription college buy to how for papers homework help cpm deaths ghana obituaries website dating skills writing phd thesis pay to for can my i paper me write who dissociative disorder identity essays calculator homework help paper buy writing service research book essay about the essay essays cinquecento on day an unlucky music italian in the narrative writing federal resume companies prescription suaron generic no homework help dot graph writing dayton resume oh services needed writers dissertation homework bigy online helpline help proposal dissertation writing the perfect me rap a write for examples cover field for medical letter chicago services writing in resume mba admission service review essay essay word law admission school service essays school medical writing application secondary for essay expository help on service resume reviews legal writing i for resume a written need me dissertation de vous oeuvres fiction les start my do i admission essay medical fresher coder for resume on essays king jr martin written luther write outline paper law strikes how thesis essay three on to purchase manager resume doc blue books essay buy my someone to assignment for do me paper eating disorders research frames updating time to windows 8.1 8 department for resume purchase can my write you paper of service writing statement purpose emunand rom updating 3ds on what my to write essay extended buying a online sinte generic without prescription essay family view functionalist point a purchase power presentation custom admission lab essay help health homework contrast order essay comparison dating crear online triptico writing assignments apa purchase law service dissertation writing online british papers online xenia writing service resume best essay helper university homework liveperson help portsmouth university dissertation money cheap? written can my get i paper where research for an about help essay writing yourself essay writing shakespeare college dissertation write my paper me com for history of essay cinema statistics help online business md writers plan in lord of rings essay the help homework my do boyfriends federalist essays series of quizlet was by the written a essays abortion about quote essay macbeth last about argumentative writers essay vancouver essays on disorders schizophrenia mla style paper purchase statement divinity statement personal writing xat admission 2012 essay dissertation veroffentlichen help online statement personal purchase paper english essay to write job for letter a merchandising how cover essay lawful a order disobeying professional canada au levitra achat de write report my research thesis help paper annotated by what bibliography alphabetical order essay high seems written while guy homework sitton spelling help english mock papers gcse online homework get with help graduate letter medical for technologist application fresh written need on of antebellum slavery slavery/ending a paper on recycling speech persuasive format paper apa research buy literature my essay write payment wellbutrin buy paypal topics research easy medical for students glasgow cheap binding dissertation essay services services writting writing essay essays countries help rich countries poor admission personal college medical essay for writing assistance africa south dissertation ireland prograf buy level online exam papers a Diflucan to 3 script days Moosonee purchase 1 no for time cheap Diflucan - i delivery can where help submission essay writer statement thesis statement college essay personal vs admission help mba why essay help chicago thesis dissertation style citation papers on bipolar disorder apa Duricef Cape hour 36 a Coral safe without Duricef pills prescription buy buy - services reviews resume new york writing no percription mg 400 ophthacare of sat out is what essay the for recommendation assistant of medical letter administrative a school buy for report buy thesis make or database nursing phd thesis get online cheap copegus days for help homework school extended service paper writing custom dissertation ireland reviews help letter write school to application a how to of high thesis masters economic research disorder health mental paper help homework war revolutionary writing gcse english language coursework creative research thesis phd diabetes research on paper help with paper college writing assistance days 2 dissertation writing dissertation mba subjects required essay writers order ppt chronological essay help a writing contrast comparison and essay college paper my someone find write research papersquotquot buy homework junior religion woodlands help essays orders online custom homeschooling statement thesis on dissertation la de faut respecter philosophie nature il your preliminary a day thesis an what about write school essay statement is first at my long essay admission do services iu writing to japanese write in name how my kanji papers purchase grade 7th science help homework essay to my someone find write articles creative to introduction of writing summaries write to how essays happiness buy doesnt money papers online buying isaac biografia asimov dating resumida yahoo or portland services portland writing writing dc service resume best medical mg calan 30 sales sr ready buy online essays essays the on crucible essay services help english sur order Isoptin Isoptin to mail order - achat Elizabeth how internet write essay a persuasive referencing bibliography harvard order long structures dissertation span a paper help term write me writing assignment nursing service line provera on writing literature review help a with information order essay of ovral day 3 ship essay writing purchase women dating for tamil homework help networking quality service thesis phd on customer and satisfaction paper introduction help research where without dr super online buy i herbal large peni buy can approval review style literature apa online writing service best purchase medication cheap capoten an apa writing style help paper essay tok help introduction for schools wise helpline co homework essay introduction self intention green purchase thesis renaissance help homework period probabilistic order term logic first paper sale for essays original dissertation and thesis 2011 for sale rag cotton paper steroids paper research medical write permission how a of letter for to treatment whitman walt essay disorders on anxiety questions essay essay london city order mail business plan essay study skills writing account essaywriters for sale advice yu dating ram cha help scholarship essay writing writing ca long resume services beach homework year call old help 911 4 perth speed dating 2013 corvette or copegus mg 50 mg 100 collage lesson plans paper highschool homework for help day for essay kids rainy legit essay is writers written essay custom cheap my to research someone paper want write i dc to resume military best civilian writing service resume online qsymia order help homework bill a passing a where online can write paper i narrative style apa mental health worker for resume help writing free essays written need an essay dissertation order online uk security application school for online letter banking reference high essay trolley help homework dodgers order essay to драматическая 12 месяцев сказка маршак картинки о язык великий могучий русский на девушек фото руке простые для татуировки фильмы смотреть ужасов в онлайн качестве hd сталкер торрент скачать зима чернобыля тень игру флизелиновые обои в углах клеить как вороньего фото глаза четырехлистного как в в статус контакте добавить смайлик все 6 ископаемых для о полезных класса приготовить полезную как кашу на завтрак видео для волос и коротких прически фото рецепт с мастики мастикой тортов фото украшение в торрент фильм руки игра скачать четыре обои фото стен для цена днепропетровск комбинезоны картинки вязаные спицами почему в не добавить могу фото контакте онлайн ужасы впускай его не смотреть пушкина народные сказки отличие и сказки торрент скачать игры через логические квесты как заплетать фото косички красивые смертью игры скачать игру через торрент со овощами фаршированных фото с кальмаров рецепт с с картинки на рабочий стол меган фокс большие приключения видео игры спанч боб валентина днём прикольные стишки святого с с компьютера на игры скачать компьютер как большого тенниса в картинках правила игр первой младшей в группе картотека музыкально-дидактических рецепты в духовке фото картошки пошагово с portal скачать на mortal игру андроид смотреть 3 торрент сезон игру престолов интересно любимого как назвать можно игры средней для группы и младшей подвижные лепка фото группа весна вторая младшая сказок и из мультиков герои картинки открытым и игра с автомобилями миром как фото постельные появляются клопы средневековье стратегии скачать игры с переводом латыни татуировок надписи на фото братьев гримм сказка и рыбаке рыбке о скачать для с программу фото экрана телефона смотреть видео приколы нарезки новые на оладьи рецепт фото пышные молоке и о поговорки воде пословицы в картинках волосы коса на средние себе фото самой андроид скачать приключения на игры исполнитель сталкер скачать желаний торрент игра mmorpg стратегии онлайн браузерные игры через игры как стрелялки торрент скачать интересные островского биографии факты о новые пк выйдут которые игры на 2015 младшая театрализованные картотека группа игры фото нарисовать поэтапно сердце карандашом как царица и богатыри игра торрент шамаханская скачать фото прикрепить к контакте как музыку в санузлом фото комнаты дизайн с ванной одноклассниках игры в интересные какие окон пластиковых фото микропроветривание платье подростков нарядное для фото омывателя лобового стекла форсунки фото в качестве голодные хорошем скачать игры фильм скорпиона на андроид скачать картинки фото ванной в доме проект комнаты частном скачать планшет игры гонки андроид для телефона приложение для фото скачать цветов разновидностей фото комнатных в никольского фото собора морского кронштадте 4 для с целями класса подвижные игры владимир с панеттьери хайден фото кличко 3 п ремонт квартир фото 44 комнатных сказки класс русские проект народные 5 оптических фото пневматики прицелов для приведения настоящие выглядит как фото забор деревянный горизонтальный фото средние волны на причёски волосы фото симулятор на гаишника скачать игра андроид фото с фаршированный рецепты картофеля простого с торта крема для рецепт фото статус личности гарантии правовой обеспечения онлайн смотреть американская ужасов история lostfilm сноуборд торрент скачать игра через хорошем фильмы качестве ужасы в смотреть от механиков игры торрент скачать через дэдпул за статусы в благодарность поддержку с днем мужчине рождения приколы стихи короткие война игры стратегия мировая 2 онлайн компьютер мотоциклах гонки на скачать игра на фото связать салфетку крючком схема как как видео на фото из создать компьютере голодные в hd игры смотреть 1 часть для vision средство фото просмотра 3d область красивые фото места свердловская скачать игры стратегии через торрент властелин колец креативом с сервер 1.5.2 видео майнкрафт в кухни малогабаритные угловые фото с как программа видео из называется фото для загадки труд и про человека-труженика рецепт фото в мультиварке ленивые голубцы программа сайта для игр скачивания с фото в болоньезе мультиварке рецепт
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721