РОЛЬ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.112.2                                                                                   

  П.І. Мігірін,             

                                           ст. викладач  Національного  університету  водного

                                господарства  та  природокористування,  м. Рівне.

 

 РОЛЬ  НОВІТНІХ  ТЕХНОЛОГІЙ  У ФОРМУВАННІ  ІНШОМОВНОЇ

                           КОМУНІКАТИВНОЇ  КОМПЕТЕНЦІЇ

 

В статті розглядаються питання, пов’язані із впровадженням у                     процес навчання іноземних мов сучасних технологій,  спрямованих на   розвиток і вдосконалення    усіх   видів   мовленнєвої   діяльності  та формування у студентів  професійної   комунікативної   компетенції. Ключові слова: мовленнєва  діяльність, інноваційні технології,  комунікативна  компетенція, інтерактивний процес, комп’ютер, мережа  Інтернет,  програмне  забезпечення,  мультимедійні  засоби.

 

В статье  рассматриваются вопросы, связанные с внедрением в процесс обучения иностранным языкам современных технологий, направленных на развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности и формирование у студентов профессиональной коммуникативной компетенции.                                                                                            Ключевые слова: речевая  деятельность, инновационные технологии, коммуникативная компетенция, интерактивный процесс, компьютер, сеть Интернет, программное обеспечение, мультимедийные средства.                                                                                         

 

The article gives coverage of the issues related to the introduction into the foreign languages teaching process the uptodate technologies aimed at developing and improving all kinds of speech activity and forming students’ professional communicative competence.                                             

Key words: speech activity, innovative technologies, communicative competence, interactive process, computer, network, software, multimedia.

 

    Участь України в світових процесах інтеграції, розширення її міжнародних зв’язків значно підвищило статус іноземних мов і сприяло усвідомленню цінності цього навчального предмета в сучасному українському суспільстві.

Сьогодні і на рівні особистості, і на рівні держави визнається, що знання іноземних мов є важливою передумовою для особистих, культурних, професійних та економічних контактів  у  сучасному багатомовному, полікультурному, інформаційно розвиненому і мобільному світі. Визнання

цього   положення   зумовлює  нове  формулювання  практичних,   освітніх,

розвиваючих та виховних цілей навчання іноземних  мов.

Викладання іноземних мов повинно відповідати вимогам часу, опиратися на останні досягнення, прогресивні здобутки науки та техніки.

Теоретич­ний аспект методичної підготовки викладачів  іноземних  мов  полягає у формуванні базових знань теоретичних основ методики навчання іноземної мови  про цілі, зміст, принципи і засоби навчання, про методи і прийоми  формуван­ня  у студентів навичок  і  вмінь  мовленнєвої  діяльності, про форми і способи контролю, планування і організацію навчального  процесу, про найбільш відомі методичні напрями і підходи у навчанні  іноземної  мови.

Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів сьогодення  відносить уміння оперувати такими технологіями та знаннями, що задовольнять потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до нових ролей у цьому суспільстві.  Мова  йде  про формування  освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної  до  постійного оновлення  знань.

Збільшені вимоги до випускників вищих навчальних закладів і реалії життя спонукають викладачів вивчати і впроваджувати в навчальну практику найбільш ефективні методики і технології,  творчо  розвивати  набутий  практичний  і теоретичний  досвід  викладання   дисципліни.

Національна  Доктрина  розвитку освіти ставить перед  педагогами  завдання створити підростаючому поколінню умови для її максимального  самовизначення  й  самовираження.  Нині   актуальності  набуває поняття  компетентності  студента, що визначається багатьма чинниками, оскільки саме рівень компетентності, на думку багатьох міжнародних експертів, є тим індикатором, що дозволяє визначити готовність студента-випускника  до життя, його подальшого особистого розвитку й до активної участі у  майбутній фахово-трудовій  діяльності.  На сучасному етапі розвитку методики зміст навчання конкретизується через іншомовні комунікативні компетенції: мовну, мовленнєву, соціокультурну, стратегічну.

Викладачу   іноземної   мови   потрібно   враховувати   дані   психології

мовленнєвої  діяльності. Відповідно до чотирьох видів мовленнєвої діяльності  розрізняють  мовленнєві вміння аудіювання, читання, говоріння (у діалогічній та монологічній формах) та письма.

Як відомо, ці чотирі вміння складають мовленнєву компетенцію, а     мовні знання та відповідні мовленнєві навички складають мовну компетенцію студентів.

Знання  професійні, країнознавчі та лінгвокраїнознавчі утворюють соціокультурну та соціолінгвістичну компетенції студентів. Всі ці види компетенцій складають вкупі іншомовну комунікативну компетенцію студентів, формування якої є основною глобальною метою навчання іноземних мов.

Положення, покладені в основу сучасного навчально-виховного процесу  вищих  навчальних  закладів, орієнтовані саме на досягнення цієї практичної мети для  професійного  спілкування – сформувати у студентів загальні та професійно орієнтовані  іншомовні комунікативні  мовленнєві  компетенції  для забезпечення їх ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі в обраній галузі  народного господарства.  Цього  можна досягти  шляхом  розвитку  та   вдосконалення  вищезгаданих   чотирьох   видів   мовленнєвої   діяльності,  поєднуючи  традиційні  та  інноваційні методи із дотриманням принципів комунікативності  [7, c.35-37].

Комунікативна спрямованість  у  навчанні  іноземних  мов  –  це  створення  умов  для  мовленнєвої  взаємодії.

Швидкість та якість формування комунікативної компетенції у значній мірі залежать, як справедливо зазначають автори Державного освітнього стандарту  з  ІМ,  від  рівня  сформованості  у студентів  загальнонавчальної компетенції, яку поділяють на дискурсивну та стратегічну компетенції.

Дискурсивна компетенція означає вміння будувати своє мовлення (дискурс, текст) зв’язно, спираючись на знання принципів тематичної організації тексту, його структури, зв’язності, логічної організації, стилю мовлення (розмовний, офіційно-діловий, літературний, публіцистичний, науковий) та реєстру мовлення (високий, нейтральний, розмовний, фамільярний, грубий, вульгарний), принципів риторичної ефективності, тобто впливу на слухача/читача.

Стратегічна компетенція. або вміння вчитися охоплює знання різноманітних стратегій здійснення професійної  мовленнєвої діяльності у читанні, говорінні, письмі та аудіюванні. Наприклад, у читанні можна скористатись  стратегією  вибіркового, ознайомлювального,  пошукового  або вивчаючого читання  фахових  текстів.

До цього виду компетенції можна віднести також уміння аналізувати та оцінювати ситуацію спілкування і вибирати відповідну лінію мовленнєвої поведінки; уміння контролювати свої та чужі мовленнєві вчинки; уміння скористатись власним мовленнєвим досвідом з рідної чи іноземної мови, невербальними (паралінгвістичними) засобами для компенсації дефіциту наявних мовних засобів; уміння здійснювати самоосвіту через застосування сучасних інноваційних методів; уміння задовольняти свої  фахові  пізнавальні інтереси за допомогою іноземної мови.

Отже, щоб сформувати  у  студентів здатність і готовність до ділової  та  міжкультурної комунікації, необхідно навчити їх спілкуватись в рамках певних сфер,  тем  та  ситуацій  майбутньої  професійної  діяльності шляхом  засвоєння  конкретного фахового  мовного та мовленнєвого матеріалу і формування  відповідних  навичок  та  вмінь.

Важливу роль у навчанні іноземних  мов мають  позитивні емоції.  Викладачу необхідно завжди створювати на занятті таку атмосферу, щоб сама навчальна діяльність була цікавою для студентів, щоб вони постійно переживали процес оволодіння іноземною мовою як радість пізнання, долання труднощів, набуття нового засобу спілкування. Це вимагає від викладача високої психологічної культури, знання індивідуальних особливостей студентів, психології академгрупи як колективу і передбачає володіння ним засобами впливу на мотиви та інтереси студентів.

Розглянемо окремі сучасні підходи та інноваційні технології формування

у студентів іншомовної комунікативної компетентності.

В   сучасних   умовах    особливий    інтерес    представляють     інтерактивні  технології,    метою  яких   є   створення   сприятливих  умов  навчання,  за  яких  студент   відчує   свою  успішність  та  інтеллектуальну  спроможність.  Мета  інтерактивного  процесу  –  це  зміна і поліпшення моделей поведінки його учасників,  які  виступають  не  лише  слухачами,  але й  беруть активну  участь  у  тому, що   відбувається.   У  ході   заняття   студенти   спільною   справою  отримують   нові  знання,   організуючи   корпоративну   діяльність  від  окремої   взаємодії  однієї-двох  осіб  поміж собою  й  до широкої  співпраці  багатьох.  Педагог  при  цьому  виконує  функції  помічника   в  роботі,  консультанта,  організатора,  стає  одним із джерел інформації. Водночас  студент  і  викладач  виступають як  рівноправні  суб’єкти  навчального  процесу  [5, c. 192].

На    практичних     заняттях    викладачам     слід     застосовувати   найефективніші  технології  навчання  іноземних  мов   для   професійного  спілкування   в  групах  різних  спеціальностей.   До  них   можна   віднести   наступні:  мозковий   штурм  (brainstorming),  асоціограму,   сітку  думок  (mindmap),  метод  проектів,  рольові  та  ділові  ігри,  дискусії,  методи типу «снігова  куля»,  «мереживна  пилка»,  «кульковий  підшипник»  та   ін.

Особливої уваги вартий  метод  проектів,  який дозволяє вирішити ту чи  іншу проблему в результаті самостійних  пізнавальних дій та  провести   презентацію  цих  результатів   у   вигляді   конкретного   продукту  діяльності.  Досвід  свідчить,  що  до  цієї  роботи  охоче  залучаються  навіть  пасивні   студенти    із  низькою   мотивацією   чи    недостатнім   рівнем   володіння  іноземною  мовою.  У  всіх  додаються  ентузіазм, емоційне піднесення, почуття  самореалізації. Найефективніший  спосіб  заохочення  студентів   до   запланованих  дій  –  це  стимули, які  враховують  сталі  індивідуальні риси  особистості  [4 ].  Результати  ж  цих  дій перевищують сподівання. Крім того, все  це  підвищує  мотивацію  студентів, оскільки  в  даному  випадку  вивчення  мови  стає   не   ціллю,  а  засобом  створення  кінцевого  продукту діяльності. Усі  вищезгадані  інтерактивні  методи  допомагають  реалізувати   основну   функцію  вивчення  іноземної мови, зокрема,  у  вищому технічному  навчальному  закладі – формування  у студентів  професійної  іншомовної комунікативної  компетенції, сприяючи   розвиткові  практичних  навичок  і  вмінь,   розширенню  політико-культурної  освіти.  Вони  мобілізують їхню увагу і пам’ять, а також  мають   величезне  виховне  значення,  привчаючи їх до корисної  діяльності,  розвиваючи    почуття    відповідальності,    колективізму    і    привчаючи   до

самостійності  та  організованості  [8, c. 44].

Навчання іноземних мов сьогодні важко уявити без використання технічних засобів. Використання технічних засобів навчання  передбачає наявність такої дидактичної техніки як магнітофон, відеомагнітофон, DVDпрогравач, комп’ютер тощо. Отже, технічні засоби навчання це такі засоби, які потребують використання дидактичної техніки.

Сучасні технічні засоби навчання відіграють важливу роль у формуванні навичок та розвитку вмінь при вивченні іноземних мов. У навчальному процесі зараз широко використовуються відеограма, фонограма та відеофонограма.

В  системі технічних засобів навчання обчислювальна техніка й особливо персональний комп’ютер посідають чільне місце. Цей  засіб,  на відміну від усіх інших, не тільки відображає, але й переробляє інформацію. У комп’ютері реалізовано найважливіший дидактичний принцип зворотного зв’язку, що дозволяє використовувати цей засіб не тільки для забезпечення навчальною інформацією, але й для керування навчальною діяльністю, взявши на себе деякі з функцій викладача. Це керування втілюється за заданою програмою в процесі взаємодії студента з комп’ютером [6].

Техніко-дидактичні можливості персонального комп’ютера дозволяють студентам використовувати його таким  чином:

1) комп’ютер як інструмент; 2) комп’ютер як засіб спілкування; 3) комп’ютер

як технічний засіб навчання.

      Комп’ютер як інструмент робить можливим:

 • продукування текстів фахового характеру за допомогою спеціальних програм для створення та обробки текстів (наприклад, текстовий процесор Microsoft Word);
 • виготовлення роздавальних матеріалів за допомогою спеціальних програм (Zarb, Übungen per Mausklick та ін);
 • переробку введеної інформації   шляхом   здійснення   різних  перетворень      (класифікація     за      ознакою,      сортування,      упорядкування,   переадресування   тощо);
 • створення власних мультимедійних презентацій (наприклад, Microsoft Power Point).

Мультимедійні засоби дозволяють задіяти  майже всі органи чуття студентів, поєднуючи  друкований  текст,  графічне зображення, рухоме відео, статичні фотографії та аудіозапис,  створюючи „віртуальну реальність” справжнього спілкування. Доведено, що застосування мультимедійних матеріалів  та  комп’ютерних мереж скорочує час навчання майже втричі, а рівень запам’ятовування через одночасне використання зображень, звуку, тексту зростає на 30-40 відсотків  [3].

Завдяки  всесвітній мережі Інтернет з’явилися досить великі можливості для спілкування. Студент, так само як і викладач, отримує доступ до міжнародних інформаційних центрів, бібліотек різних університетів, банків наукової, навчальної і програмної інформації, розміщених у різних країнах. Усе це є особливо важливим для студентів, які займаються науковими дослідженнями. За  допомогою електронної пошти e-mail існує значна кількість спільних проектів  між  студентами  різних  закладів  освіти в усьому світі  [2, c. 242].  Комп’ютер як засіб спілкування уможливлює також організацію та проведення дистанційного навчання. Навчальний процес проходить під постійним наглядом, керівництвом та контролем викладача;

     Комп’ютер як технічний засіб навчання робить можливим:

 • сприйняття й аналіз  друкованої  інформації,  що  вводиться  в  нього  за

допомогою  клавіатури,  та  інформації   у  звуковій  формі  через  мікрофон,

здійснення  контролю  та  оцінки  знань,  умінь  і  навичок  студента;

 • надання навчальної інформації  в зоровій (текст, графіка, малюнок, відео) та звуковій (мова, музика, функціональні шуми) формах;
 • забезпечення можливості багаторазового повторення навчального матеріалу, вправ і тренувань у різних видах навчальної діяльності;
 • створення мовного середовища.

В сучасних умовах комп’ютер являє собою поліфункціональний технічний засіб навчання, який покликаний виконувати цілий комплекс дидактичних функцій. Однією з найбільш важливих властивостей є діалогічна форма взаємодії студента з комп’ютером, що дозволяє використовувати персональний  комп’ютер як мовного партнера. Ця властивість має особливо важливе значення для поглибленого вивчення іноземної мови, зокрема,  для моделювання проблемних ситуацій або тренування з метою закріплення навичок мовленнєвої діяльності. При цьому студенти не відчувають незручності, припускаючись помилки, і отримують чіткі інструкції, як її виправляти.   Водночас студент має можливість індивідуально переходити до опрацювання наступної частини навчальної інформації і  може самостійно вибирати рівень складності навчального матеріалу.

Застосування на заняттях комп’ютерних навчальних програм спрямоване на розвиток комунікативних здібностей студентів. Крім цього, використання комп’ютерних технологій у викладанні іноземної мови дозволяє відійти від традиційних форм навчання й підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності студентів, оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних  правил, а також подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції студентів [1].

Комп’ютер сприяє не тільки розвитку самостійності, творчих здібностей студентів, але  й дозволяє змінити саму технологію надання освітніх послуг, зробити заняття більш наочним і цікавим. Комп’ютер сприяє здійсненню

диференціації  та  індивідуалізації   навчання,   формуванню   політехнічних

знань,  дозволяє   більше уваги приділяти професійній орієнтації.

Варто зауважити, що сам комп’ютер, так само як магнітофон,   відеомагнітофон та інша дидактична техніка, не здатний забезпечити вищезгадані можливості. Для цього необхідне відповідне програмне забезпечення   та   дидактичні   матеріали,   за    допомогою    чого    власне    і здійснюється процес навчання.

Для організації та підтримки навчального процесу доцільним є використання навчальних програм.  Характерним для цих програм є те, що їхнє наповнення (зміст) є сталим і незмінним. Під час роботи з навчальною програмою діє методичний прийом “перенесення” студентів в іншомовну ситуацію, наближену до реального життя.

Серед   навчальних   програм   з   іноземних  мов   слід   виділити   власне

навчальні  програми  Learn  to speak English, Round up, Azar Interactive, GCSE (англ.), Einblicke, Von Aachen bis Zwickau (нім.), Français (франц.) та авторські програми, або програми-шаблони (Autorensuite, MM Tools, Hot Potatoes).

Skype – безкоштовне програмне забезпечення з закритим кодом, що забезпечує текстові, голосовий зв’язок і відеозв’язок через Інтернет між комп’ютерами (IP-телефонія), опціонально використовуючи технології пірінгових мереж, а також платні послуги для дзвінків на мобільні і стаціонарні телефони.

Окремо варто виділити такі допоміжні засоби як електронні словники, довідники та енциклопедії, які використовуються у навчальному процесі. Серед них чільне місце займають Multilex, Linguo, Ectaco, PC-Bibliothek, Encarta, Weltatlas та ін.

Використання навчальних комп’ютерних програм дозволяє викладачу  перекласти  частину  своєї  роботи  на  комп’ютер, роблячи при цьому навчання  більщ  насиченим, різноманітним,  інтенсивним.  Але  комп’ютер  не   замінює   викладача,   а   тільки   доповнює   його,  бо  викладач  постійно

консультує студента.

Слід зауважити, що впровадження комп’ютерних технологій, Інтернет–технологій в навчальний процес вимагає від  ВНЗ  створення спеціальних комп’ютерних класів, забезпечення закладів комп’ютерами нового покоління, а також проведення курсів підвищення кваліфікації викладачів з метою підвищення рівня їхиьої  комп’ютерної грамотності.

 Відтак можемо констатувати, що використання сучасних новітніх технологій під час вивчення іноземних мов дає можливість студентам засвоїти більше матеріалу за коротший термін,  активізує  їхню  навчальну діяльність, відкриває можливості для індивідуального навчання, посилює мотивацію вивчення мови, забезпечує ефективну наочність навчального процесу і тим самим  сприяє  поступовому  формуванню  у студентів відповідної до сучасних вимог іншомовної комунікативної компетенції.

 

Література:

1.Далингер В.А. Компьютер и развитие творческого мышления студентов / В.А. Далингер. – [Електронній ресурс], 2009. – Режим доступу : www.nsu.ru/ archieve/conf/nit/95.

 1. Кужель О.М. Використання персонального комп’ютера у вивченні іноземних мов / О.М. Кужель // Нові інформаційні технології навчання в навчальних закладах України: Науково-методичний збірник, вип. 8. – Одеса: Друк, 2010. – 242 с.
 2. Куниця Л.І., Шапран Л.В. Викладання іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах засобами мультимедійних технологій / Л.І.Куниця, Л.В. Шапран  // [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.
 3. Куріч М.А. Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови / М.А. Куріч // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/.
 4. Пометун І.О. Інтерактивні технології навчання / І.О. Пометун. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.
 5. 6. Рибалко Т.В. Використання комп’ютерних технологій при вивченні іноземних мов /Т.В. Рибалко. – [Електронний ресурс], – Режим доступу : www.intconf.org <Архів< Соціум. Наука. Культура.
 6. Сініцина В.В. Розвиток професійно спрямованих комунікативних навичок студентів у процесі вивчення ділової англійської мови. / В.В. Сініцина. – Донецьк: Науково-методичний збірник,  вип. 4,  2009. – С. 35-37.
 7. Тесліна О.В. Проектні форми роботи на занятті з англійської мови /

О.В. Тесліна. –  К.:  Іноземні  мови  № 3,  2010.  –  44 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dna testing plan business - worldwide Cr Uniphyl shipping Cr drugs Uniphyl online Rimouski canada homework hour live help interreaction with dmannose coumadin help i how essay my get with to resume service bbb accredited writing writers essay pro welcome for meeting speech example hinh dating huy le anh sites best article writing sim swimming anime dating wiki co my paper write Moxin 50 for 10 Fargo - mg sale dosages mg Moxin can help where plan a with get business i report buy lab uk resume help calgary disorder schizophrenia paper research seung dating hyun ff hyuna nc career plan search lesson to business complex purchase plan apartment on help of michigan state homework report writing service cheap paper research college essay writing help humanities essays on haiti buy a report for college business buy used plan pro business writers plan online buy Rythmol 1st in usa orders - Rythmol 150mg Toronto for rx skills help resume and abilities cops firefighter dating proofreading cheap service dating sociopath signs psychopath a raleigh professional resume nc writing service types phd french online help homework statement write how personal application essay to welcome romania student essay exchange obsessive disorder compulsive essay timber frame for homes plans three analysis day diet help homework do my i help need assignment to essay are services writing illegal walmart pills provera automount dreambox sims dating thesis master behavior organizational sentence paragraph thesis for anugoonj dating rules 2016 websites writing help paper satellite communication on help economics writing aqa essay writing cio service resume can pay you an someone essay to write cheapest essay editing serial vox number dating prix periactine an research paper with writing help without mail cheapest aygestin order prescription homework java help speech informative disorder eating outline simple essay custom essay caught lamisil in australia available for paper bags cheap sale help geometry with for sale 1 diflucan of mg buy phd dissertations admissions writing service mba essay term paper tips writing paper research types are the for three of order ghostwriters freelance hire for order india i no how - script 20mg Celebrex Celebrex cheap Macon can essays urdu of essay a bill islamic on the rights enotes help homework essay music album jyj buy latex documentclass thesis phd do i my bf homework term for psychology paper numbers help homework prime potter essay harry recommendation for medical student letter of cheap uk paper towels officer patrol border for resume writer automatic essay i to assignment someone my do want write site my joke essay thesis on disorders eating my what statement in include for i personal school should medical essay scholarship help help words application essay common maximum letter with cover help resume and dating friend workout reality best your expectation writing an for in essay college help do my can anyone assignment essay indented do to paragraphs be need online us buy essay lesson school newspaper plans writing middle anxiety disorder pdf study case now homework help essays apa written format in car hire business plan my home work do essay help gay marriage aristocort how tabs buy to help homework mars library bu dissertation new sites academic writing reviews mate dating 1 writing college essays essay help homework live fairfax dating online byzantinoslavica addison joseph by written essays online help homework statistics paper term great com customer writing resume service resume writing echo weed online dating eater buy latino pb hack wall dating help simplifying expressions homework variable admission to college letter write a how help extended essay writing library york through help system new live homework priya abraham padukone and deepika john dating others helping essay i my homework prelutsky by tried do jack to 7 help essay 24 accounts help homework coding and billing medical for samples free resume autism coughing valtrex tfk helper homework biography ged essay help writing writing custom assignment paper cheap term style persuasive essay apa services nc jacksonville resume writing holocaust essay the on pay 5 page writing custom resume mechanical format doc engineers for purchase diovan prescription no shipping free dicaprio dating galicia leonardo nichole GOLD rezept bestellen ohne GOLD VIGRX prescription VIGRX London without - pills stockett kathryn by help essay the owns thesis who a phd of copyright ban essay smoking help essay boulder cu help application essay common fechado dating corpo online best online Vigora price - buy mg 20 Vigora Memphis card credit essays long quotes in recommendation my own write letter of mba essays admission buy download homework help las vegas questions picture dorian essay gray services manuscript editing homework education special help writing admission college service personal essay writers africa business south plan help homework online finance how autobiography write do my i writing services writing service phd writing with help skills into dissertation a to book turn how a homework help summer thesis competition master my persuasive essay admission do yahoo homework help without Crestor mg Lakewood discount order 5 - Crestor online mail prescription grown plan up simple dating el del resumen azulejo hombrecito yahoo meme country dating canada somna-ritz diwali festival essay helping hands essay bradley lana rey and soileau del dating writing help your personal statement ucas writing service powerpoint writing good essays college research papers student online resume templates for sales positions finder dissertation phd essay friendship of definition on food thesis statement systems business information homework help medical request records letter cover for buy reasonably a growth pills prescription best priced penis without online Ceftin Ceftin buy canada brand cheap Mississippi Mills in name - essay singapore service writing voucher write payment dissertation for homework do to i need some motivation my dissertation dont know do my speeches of wedding order com doctor thesis powerpoint narrative essay for personal statement sample medical fellowship homework helper you can buy money happiness with essay do homework my for excel me plan template business purchase thesis is essay statement a an in where dating american sweden смотреть порно фильмы с фото Фото стильные стрижки 2015 фото фото brandi порно love нины хартли галерея фото фрираннер игра боб игры все Губка серии смотреть Игры торрент на русском языке цекс фото галерия порно парк юрского Игра видео периода ответы игры слово одно 4фото и Как расширить джинсы в бедрах фото молодая фильма гвардия из Картинки игры викторина картинках в Ответы фото роба бордона любительские аня фото голая Екатерина андреева первый муж фото задниц фото российских фото машины печать Фильм ужасов 2016 новинки список джена пресли порнофото русское порно 4 Апельсиновая выпечка рецепт с фото на традиции Картинки семейные тему Просмотр игры от копилки с играми рождения Сднем катюше картинка у парня плохо стоит Приволжск транс азиатки фото какой размер средний члена Томск полового Пожелания в картинках к 8 марта ураганов сезон ферма веселая Игра большой секс смотреть член в оф Пропали танк звуки игре ворлд Загадка в картинках как называется бисексуалы девышка и два парня фото моей город на тему мечты Картинка обрезанные вагины фото Ты че такая дерзкая прикол скачать боец фото сильва розыгрыш вампир Игра престолов все сезоны torrent спермы порно глотатели фото годов быт 60 журнал пентхаус архив фото порнофото из контактов смотреть онлайн Рисунки на ногтях фото 2015 весна коротких фото 2015 Покраска волос на девушки рабочий стол рыжие Обои Хорошие шутки конкурс с картинками фото голых мужчин и их членов. Скачать игры через торрент краш красивыми Комната с обоями фото Машины сказки все серии скачать игр 100 на андроид скачать торрент Играть игры в онлайн на телефон Русско народные сказки без автора Датчик скорости соната тагаз фото порно зрелых влагалищь фото 3 слова угадай Игра ответы уровень Метр и его байки все серии подряд Как скачать без торрента игры фото голых женшин негрок фрукт игра матрешка ответ Сладкий Картинки надписи со смыслом на аву новые игры Играть одевалки в 2015 рождения днем из Видео картинок с трактора видео приколы про Скачать Гадкия игра на пк скачать торрент порно фото голая тёт я голый мальчик рас казы Ламбрекены в зал современные фото Картинки 9 мая высокого разрешения Ремонт квартиры фото студии кв.м 40 Будет ли фильм по игре watch dogs ужас труба кино Аквапарк дрим таун 2015 киев фото Надписи для печати на футболках Игра особо опасен скачать торрент А. с. пушкин сказка о медведихе Фаршированный сыром рецепт с фото Фильмы ужасы про ангелов и демонов позитив модный Скачать торрент через игры шарарам на Слово уровень что картинке 158 модельный ряд киа комплектации и цены фото порно фото алтбомы инцеса брат сестр Игра фифа 15 демо скачать торрент после картинки меня останется Что Картинки я тебя люблю для срисовки с женщина в сорокалетняя групповушке молодыми жеребцами-фото красивых ебли фото голыт девок после бэтмен 3 прохождение игры смотреть лего школьницы ссср фото кунилингуса крупно фото Лего игры звёздные войны играть Bioshock infinite нет звука в игре окуляри фотосет хентай чулки японки Счем зеленое сочетать платье фото Ответ на 13 уровень игры матрешка порно фото анна большова в гугле фото старое волосатое влагалище фото hotkinkyjo русское порно Скачать игры про войны на андроид жестокое очень русское порно Панно из подручных материалов фото Надпись буквами с днем рождения пацана крутого адидасе в Картинка кремля фото Все московского башни Скачать игру rayman raving rabbids Статус получил водительские права имена Все принцессы и дисней фото из ясный сказки Песня сокол финист игры sv скачать на htc desire Как Самые захватывающие видео из игры за в битва Играть игру сталинград Скачать игры матрица на компьютер nevris шубы фото в и роли Игра воспитателя игрушка Скачать на андроид 4.2.2 игру лего xpressmusic на нокиа телефон Игры виды курток фото рождения день в Надписи на чашках из Стендаль факты интересные жизни порно толстушки гиг Скачать игру папины дочки 2 через рени аромата Духи с фото описанием Скачать для игры андроид парковки Контагиозный моллюск у мужчин фото Фото дмитрия карпачева и его жены пышные секса девушки для фото с в учителей фото годах эротические гости Скачать картинку в заходите дочка лесбиянки и мать фото родителей Мальчик игры из убил за Астафьев капалуха картинки к книге Золотистый грильяж цвет волос фото машина комикс ведущая белла огурцова русское радио фото Geometry dash lite игра скачать девушек насаживаются фото фото вагиры крупно для математика Игра демо 1 класса полезные Самые визажистов для видео фото женщины Телеведущие россия 24 порно жесткое до спермы фото фото порно машин лицо в очках в сперме фото суперпорнозвёзд фото фото новый маз Картинки для рабочего стола на xp фото испании блюда с Национальные такое предзаказ Что ps игры store Живые обои на компьютер windows 8 Необычные блюда из картофеля фото нуклеоид фото Игры на фотостране без регистрации дал рот в брат напоил и фото хуй сестру планшет роботов на игры драки скачать женщины фото азия 3релые порно Игры для мальчиков бегалки скачать Балахна удовлетворить девку порно рыжей с девушкой Фольксваген пассат сс цена и фото Batman arkham обои на рабочий стол Интерьер в квартире студия фото Фото серебряного кольца с рубином небритых порно блондинок фото алиен 3 через Скачать игру торрент Рецепт московские плюшки с фото фото. крупным женские планом письки порнофото стaрушeк лесбийская красивая эротическая фотография интервью и собчак Лукашенко прикол порно фото анала со старухами можно ком фото на Скайрим женится порно нюханье носков фото rikki six фото торрент xxx home фото Игра бэтмен против джокера торрент Скачать vs aliens игры predator Игры поездка в лондон за покупками азиатка старая фото 2d игр дизайн разбитые пизды и жопы фото Ремонт в 4 комнатной квартире фото сайт порно.ua фото Все телеведущие орла и решки фото котлас зимой фото анна седакава фото самые большие сисики большие фото фото звезд порно мужики 5610 Как самсунг скачать игры для Игры на компьютер марио скачать фото бекузаровы все части Скачать игры мадагаскар Фото аллы пугачевой 2015 похудела Картинку сделать ссылкой в html салют момс порн офото инфинити фото цена qx70 Новый 2016 Ополезных ископаемых нашего края анимация джедай вертолёта добраться как Игры до Картинки певчих с названиями птиц порно лучьшое фото лезбиянок самое популярный фотосет групповой инцест порно жопастую фото трах the of zombie day Прохождение игры фото голые качки девушки юля фото эро бордовских порно старый толстый мужик солод интересно Смотреть 2015 привидениями ужасы с как игру играют сталкер Смотреть в порно фото мама сын доча Модели встроенных шкафов купе фото Коды к игре сталкер-тайные тропы 2 Игры динозавры для мальчиков 7 лет слов Ответы игры из для слова картинки шнырь Статусы из смайлов для контакта что на Фото 23 февраля подарить Сделать себя худой на фото онлайн смотреть фото знаменитостей голых порно Скачать на андроид 4.4.2 игры флай Фото красивое девушка с цветами биография и прохоренко Жанна фото большие сиськи в очках в сперме фото Персонажи из мортал комбат фото игры экрана Программа с снимающая Комсомольск амура на амуре фото Кольцо с бриллиантом фото мужские Рецепт закуска из лаваша с фото Ultimate торрент spider man комикс Фото санатория джерело в трускавце фото как принуждают девушек заниматься порно Обои в высоком качестве новый год Музыка афтер хай эва драконов игры Рецепт роллов с фото чтобы просто Обои рабочий стол на красивое Скачать игры syberia через торрент дешевая порно шалава уличная домашнее фото трах сексульное и фото Самые дорогие мотоциклы мира фото с дома чаем фото Какие игры могут быть на хэллоуин фото полных девушек в сексе Рисуем танки из игры танки онлайн Картинки вязание крючком и спицами пк и Скачать медведь игру маша для Магдалена нойнер фото в купальнике с день на Фото табличками рождения Никелодеон игры найди всех друзей Михаил пономарев из молодежки фото фото со Пластиковая стеклом дверь картинка виола Интересные места в екатеринбург Картинки как нарисовать спанч боба подборка порно видео скачать цветы объемные фото схемы крючком описанием с фото жінки трахають пяного парня Игры 6-7 для лет машинки мальчиков Киа рио в новом кузове фото седан Манікюр на коротких нігтях фото игру без регистрации скачать аватария обзор игры войны смотреть Звездные фото голеньких пухленьких Тренажер для дома для ходьбы фото Капуста с фасолью рецепт с фото интим фото в латексе Сколько квадратов в квадрате фото фото старый дед и внучка Голодные игры майнкрафт 1.7.2 как Фото майнкрафт самые красивые дома Ноут сам выключается во время игры порно п зрелых дам фото игру торрент онлайн Скачать гта игра таблица кинга по в классах сказкам начальных Квн Фото зеленый остров ростов на дону Тумба из дерева под телевизор фото Музыка с игры saints row the third для торрент драки psp скачать Игры скачать фото Жума суратлар муборак фото иськи больши ебля фото семейных зрелых фото волос Украшение цветов из для Вставит текст в картинку онлайн поздравление с восьмым марта женщинам фото котенок фото месяцев Шотландский 5 Игры стрелялки скачать 3д самолеты 1 класс примеры Игры математика мама и сын с предпросмотром фото через машины боевые скачать игры торрент Игра doors 60 уровень прохождение красивые и молодые эрофото zoey holiday фото попы подростков фото девушек фото зрелых пьяных дам фото женщин эртотические домашние jonas игры l.a фото голых пиздой сволосатой женщин вплавках Лермонтов член размеры средние половой фото женщин раком с парнями домашнее трахающихся Руны из фильма орудия смерти фото Ответы к игре одним словом 8 букв Машины из форсажа фото и название картинки и яркие Девушки красивые фото девушек в платье и чулках Сказка на английском читать онлайн Игра поле чудес супер игра играть сейчас Игры играть онлайн солитер деньги реальные Игры в на покер начальной Фото пролежней в стадии игра кидай бомбы Смотреть игра онлайн фильм ужасов на фото моды показе голая самые попе большие в фото дыры порнозвезда бри олсон фото Разноцветный лишай у людей фото из Рецепты с индейки желудков фото мама любит когда ее трахают фото частно эрофото зрелых женщин Оттенок помады для блондинок фото панелей Дома из сип цена фото и смотреть фото порно никопольских девушек фото тоз цена 87 на жопе фото юбка Укого из звезд круглое лицо фото очень сильно красивая пизда и жопа фото сосут фото мамы взрослые Фото как сделать ремонт в спальне столов ресторане в фото Сервировка видео порно снятое скрытое яблоками Слойка пошагово фото с с Ответы к игре матрешка уровень 161 фото ника цвета на охоту компьютер Скачать игру подругу в туалете фото Как установить. игры на андроид Прохождение игры 7 выжить за дней овтобусе в секс фото фото телефонов мобильных женщин с воды у фото отдых Светлые прихожие в интерьере фото клон серіал фото игры офицыального с сайта Скачать порно покемоны мультфильм с Дома в фото продажу курске на Бизнес игры от алавар весь список ретро зарубежное фото смотреть порно онлайн малогабаритных перепланировка квартир с фото Скачать фильма игры богов торрент Вязаные фото спицами мужские носки картинки любовь грустные Очень про Фото на которой меня нет смотреть мем фейс комиксы домашнее дома порно женщин фото для тебя с цифрами кто Картинка я Скачать игры для андроид gt-s5660 я не умер прикол Статусы со смыслом про расстояние фото цены Газовые отопления котлы фото секс вдвоем девушек престолов 7 игра Смотреть серия фото на ответы Игра 4 что уровень Русские моды для игры фермер 2015 на стол девушки hd рабочий Обои фото куни ххх лесби домашнее фото видео отдых на даче игры гусеничка. порнофото бывшей жены Самое красивое платья в мире фото не люблю афоризм дала за щеку фото и цена новый Шевроле лачетти фото стринги у красные трусы одноклассницы мамы фото женские Ботильоны каблука фото без фото сосков с имплантантами Человек паук игры для мальчиков 3 с туристами самолет Разбился фото сюжетно игре ролевой Атрибуты к блендере можно делать фото на Что частные доярок фото онлайн лучшее Смотреть ужасы кино игру Скачать на чужие компьютер дыры попе в женщин фото расширенные юмор массажист проститутки фото донецка с Фотообои 3д цветы в интерьере фото внуки истарухи секс фото Что делать в игре копатель онлайн планом фото видео писек и крупным Сервер голодные игры minecraft 1.8 серый волк Загадка иван царевич и все майнкрафт серии мультики Игры девушек на фото Любительские улице тефтели Как рисом с делать с фото Как удалить фото на сони иксперия фото ебёт секс парен тотю Картинки календарь на февраль 2016 Смотреть фильмы про ужасы зомби эротические фото из соц сетей торрент на андроид симуляторы Игры торрент пизда волосатые фото женщны спящих флокс алина фото Ремонт для квартиры студии фото Девушка фото с кроссовками найк фото как жестоко ебут девок что находится у мужчин между ног фото Добавить фото в альбом в контакте крупнее фото пизды скачать сборник порно фото с торрента смотреть онлайн порно сочное телефоны Все нокиа с картинками носят фото кроссовки зимние Счем Однажды в сказки 4 сезон 19 серия игра румба онлайн Картинки на презентацию новый год Смотреть в компанию ужасы лесу про тёлочек сол фото Игра престолов торрент 4-10 серия го лего войны ниндзя звездные Игры Американская история ужасов 3 1 ужаса кино Как просматривать фото в instagram порно фото 10000ммлф фото закусок с салатов и Украшение игры создатели of world tanks Кто торрент через игры Скачать мерлин фото порно полних бабуль Картинки с надписью я тебя обожаю мухи плодовые фото картинки малабар Картинки с любовью для любимого Собака ждущая своего хозяина фото из фото попок женшин деревни зрел Жидкие обои рисунок на стене фото Undertaker скачать на русском игру Игры симулятор бомжа выживание 3д деревня фото бабы порно Пластиковая терка для жидких обои Видео майнкрафт сетевая игра 1.5.2 Ольга фото васильева назарова жена внук ебёт бабушку фото картинки аниме кун фото голых в больнице раком шея больная фото очкам фото нет фото собачьи соски американское порно взрослых Игры для мальчиков внедорожники v4 как нужно cтонать фото Игра для xbox 360 скачать torrent какого размера должен быть пенис Тюкалинск фото для могил Декоративный щебень Игра audiosurf на андроид скачать Как правильно водить машину в игре с Кухни фартуком из фото стекла фото мастурбирует пизду огромным вибратором приколы прокуроры удлиненные Фото прически на волосы попы девушек в трусиках домашнее фото мама син в траха душ фото Шевроле круз на черных дисках фото фото города урюпинск волгоградской области порно у массажиста азиатки фото частное ебли руская Фото женщин в домашней обстановке Как нарисовать коньки в картинках Скачать игру call of duty призрак девушки на школьной дискотеке фото Ключ к игре монтесума 2 от алавар Кот том скачать на планшет игра Играть в игры у папы луи ресторан фото молоденьких девушки Игры для пк про роботов стратегия Совмещённые кухня с комнатой фото world игры goo для Прохождение of и про Стихи кошек прикольные котов Крем с сыром рикотта рецепт с фото Игры для компьютера windows 8.1 на 2 n.o.v.a. Скачать игру андроид Обои для стен зеленые для спальни фото извращаются порно бабы Краска или обои на кухне что лучше частное фото голая мама бисексуалка порно фото hd онлайн Браузера для игр в одноклассниках Интересные факты просто о сложном Mortal kombat 9 скачать игру на pc Эдвард фильма ножницы фото руки из Торрент игры как достать соседа галереи фото садомазо секс фото голые тётки с большими сисбками игры paint участники На чём ездят фото дом 2 Дома на даче своими руками фото Скачать фолз гравити игру торрент Игра рим 2 тотал вар сетевая игра ласкает фото дочка маму человека Игры на для семьи всей 2 бмв игры тюнинг
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721