РОЛЬ КОМУНІКАТИВНО ЗНАЧУЩИХ ЖЕСТІВ У АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ РОЗДРАТУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

811.111’221:316.613.4

М. В. Гурецька

Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки

(м. Луцьк)

 

РОЛЬ КОМУНІКАТИВНО ЗНАЧУЩИХ ЖЕСТІВ

У АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ РОЗДРАТУВАННЯ

 

У статті розглядаються комунікативно значущі жести, що слугують для вираження емоційного стану роздратування. Виділено та проаналізовано різновиди кінесичних невербальних засобів маніфестації роздратування.

Ключовіслова: комунікативнозначущіжести, емоційнийстанроздратування, невербальнікомпонентикомунікації, кінесичніневербальні компоненти.

 

М. В. Гурецкая. Ролькоммуникативно значимых жестов в актуализации эмоционального состояния раздражения.В статье рассматриваются коммуникативно значимые жесты, служащие для выражения эмоционального состояния раздражения. Выделены и проанализированы разновидности кинесических невербальных средств манифестации раздражения.

Ключевые слова: коммуникативно значимые жесты, эмоциональное состояние раздражения, невербальные компоненты коммуникации, кинесическиеневербальные компоненты.

 

 1. V. Guretska. The Role of the Communicatively Significant Gestures in the Actualization of the Emotional State of Annoyance.The article deals with communicatively significant gestures, used to express the emotional state of annoyance. Different kinds of kinesic nonverbal means of annoyance manifestation have been defined and analyzed.

 Key Words: communicatively significant gestures, emotional state of annoyance, nonverbal communication components, kinesic nonverbal components.

 

Нарівні з різноманітнимивербальнимизасобами, емоційнийстанроздратуванняактуалізуєтьсязадопомогоюневербальнихкомпонентівкомунікації (далі – НВК).Великакількістьнауковцівстверджує, що досить часто підчасспілкуванняневербальнізасобиздатніпередати більшу кількість інформації, ніжсловесні [5, с. 10; 3, с. 206; 7, c. 6; 8, c. 242].

Невербальна комунікація має різні види, що виділяються на основі каналів вираження чи сприйняття інформації. До цих видів належить фізіогноміка (зовнішній вигляд, рухи обличчя та інших частин тіла), з якоїзгодомвиокремилисьокулесика (погляд, моваочей) такінесика (міміка, рухитіла, жести, пози, хода) [4]; просодика (голос, інтонація, паузи); такесика (дотики); проксеміка (дистанція, простір, відстань); артефакти (одяг, прикраси) [3, с. 206]. За І. Сєряковою, ці категорії можуть бути згруповані у три сфери: кінесика (рухи обличчя чи тіла), паралінгвістика чи просодика (використання голосу) та проксеміка (просторові параметри) [5, с. 50].

Актуальність цієї статті полягає в тому, що серед кінесичних засобів, які відіграють важливу роль у спілкуванні та актуалізують емоційний стан роздратування, є комунікативно значущі жести – рухи голови, рук та інших частин тіла, що не є достатньо дослідженими.Метою статті є вивчення комунікативно значущих жестів, які використовуються для вираження емоційного стану роздратування. Ця мета передбачає вирішення наступних завдань:

1) виділити комунікативно значущі жести, які актуалізують емоційний стан роздратування;

2) проаналізувати вживання номінацій вищезгаданих жестів у художніх текстах;

3) визначити особливості вживання кінесичних НВК.

Більшість людей не усвідомлюють, що активно користуються складною системою жестів, так як вони є результатом кінесики як культурно обумовленої системи поведінки, яка несвідомо засвоюється шляхом імітації рольових моделей [6;10].Жести передають 65% інформації під час діалогу, в той час як вербальній комунікації належить лише 35% [1, с. 38].

Жестиможутьбутибагатозначними йуточнитиїхсемантикудозволяєкомунікативнийконтекст, тобтореплікитадіїспіврозмовників.Жести функціонально навантажені: вони ілюструють, підкреслюють, вказують, пояснюють чи переривають мовлення, отже, вони не можуть бути ізольованими від процесу комунікації [9].Реалізуючись під час міжособистісних та соціальних відносин, жести трактуються залежно від комунікативної системи певної культури та прагматичного наміру мовця.

Жести, що виражають емоційний стан роздратування, вербалізуються у вигляді таких номінацій: to shake one’s head, to clench a fist on somebody, to bang a hand down on a table, to raise one’s hands in frustration, to bash one’s palms over one’s head,  to rub one’s eyes vigirously та ін.

У наведених нижче прикладах емоційний стан роздратування актуалізується завдяки похитуванню голови:

(1) “Maybe you were there, but you didn’t have to watch the cops kick down your front door and pull you out of the tub. You were too busy going into cardiac arrest…”

She looks away, shaking her head in frustration(13, p. 65);

(2) I was shaking my head, feeling incredible disappointment and frustration as I walked over to where Jamilla stood(10, p. 30).

Жести та рухи, у яких задіяні руки та долоні, також є НВК, що слугують для вираження роздратування:

(3) Koula raised her hands angrily in frustration. “Come on, Arthur, you know I’m right(14, p. 307);

(4) “They can see their cousins whenever they like,” she shot out, crossing her arms. “I’m not stopping them”(14, p. 337);

(5) Lawrence slapped the palm of his hand against his forehead(4, p. 278);

(6) “Come and play ping pong when you’ve calmed down, eh mate?” He walked out and I wrung my hands in frustration. Being a Christian was the last thing I wanted to talk about (3, p. 219).

Знизуванняплечиматакожможебутиневербальниміндикаторомроздратування:

(7) Aisha shrugged in frustration. “Anyway, if I had said anything Hector would never have forgiven me”(14, p. 416);

(8) “I bought it.”

“You bought it under duress. Gunman leading you to the counter.” She mimed this. She had a dirty, cackling laugh, pitched low like her voice. Howard shrugged. He was annoyed by the lack of deference (12, p. 125);

(9) He has known Hakim for years, they used to play tennis together in his tennis-playing days, but he is in no mood now for male chumminess. He shrugs irritably, gets into his car (5, p. 42).

Роздратування також може супроводжуватись тупанням ноги:

(10) Kiki ground her court heels into the gravel. “He’s crossed a line today. This was somebody else’s day, this was not his day. This was somebody’s funeral. He has just got no borders at all”(12, p. 291);

(11) “Oh, dear God – ” huffed Claire, stamping her little foot and laying a hand flat against his chest, priming up for their age-old battles (12, p. 269).

Вказують на інтенсивність перебігу емоційного стану роздратування також тісно стиснуті в кулак пальці, що свідчить про напругу, тиск:

(12)With two bunched fists Kiki thumped the sides of her legs in frustration(12, p. 393);

(13) I saw Kusum clench her gnarled fist at me(1, p. 88).

Роздратування може супроводжуватись цілісними руховими актами – емоційними діями. Вони є інтенсифікаторами вираження роздратування. Такимрухом може бути, наприклад, різкий удар рукою по столі. Цей жест привертає увагу до мовця та підсилює сказане:

(14) Kiki slapped the table. “Oh, God, this isn’t 1910 – Jerome can marry who the hell he wants to marry – or are we going to start making up visiting cards and asking him to meet only the daughters of academics”(12, p. 15);

(15) I banged my damaged hand down on the table, fingers splayed out(4, p. 248).

Нижченаведені приклади демонструють невербальну поведінку роздратованого мовця, який чимось стурбований – метушіння, автоматичне повторення дій, “крутіння” на місці:

(16) It was as if I had said something to disturb him, because he lowered and raised his paper a couple of times (1, p. 207);

(17)As he wondered this, he must have been frowning at Mike, for the little guy grew more agitated, putting his hands in and out of his pockets(12, p. 186);

(18) At the last moment they were joined by Connie, which made Nick even more agitated… He had already started fidgeting. During the course of the feature he went off to the toilet twice, the second time coming back smelling of smoke (14, p. 441);

(19) Some of us are agitated. When is he going to say something? We squirm, check our watches. A few students look out the window, trying to be above it all (2, p. 53).

Коли людину щось дратує під час спілкування, цілком зрозуміло, що її прагненням та реакцією є уникнути подразника, припинити контакт:

(20) Carlene Kipps let go of Kiki’s hand and turned back to present wrapping. She was annoyed (12, p. 269);

       (21) “But there ain’t nothing to talk about,’ said Bailey in a low, resolved tone. “That’s the instruction – do you get that?”

“Umm, can I?” said Tom, taking a step forward. “Mister Bailey, we’re not trying to irritate you, but we were just considering whether /…/”

Bailey waved him off(12, p. 191);

(22) “I don’t hate “art”, anyway – I hate your art,” countered Victoria. Her father patted her shoulder soothingly, a move she shrugged off as a much younger child might(12, p. 114);

(23) “OK, back to basics. We have a result. For me,” she reminded him.

“Whatever.” He waved a fey hand to ward off annoying details(7, p. 29);

(24) He didn’t just complain. He whimpered. He moaned. He insisted on describing his sympthoms and treatments in detail. Until, disgusted and annoyed, they waved us on(8, p. 13).

Така психофізіологічна реакція організму як тремтіння є внутрішнім неконтрольованим людиною процесом і також супроводжує роздратування:

(25) Didn’t Carlene deserve better than a small ruined church on a noisy main road? Kiki felt herself quiver with indignation(12, p. 285);

(26) Chris sat beside her on the banquette. “I think,” he whipered, “he’s your secret admirer.”

“Stop it,” Em shuddered. “You’re freaking me out.”

“Maybe he’ll ask for your phone number,” Chris continued. “Maybe he’ll – ”

“Chris,” Emily warned, punching him on the arm(11, p. 81).

Розглядаємороздратуванняякактивізуючийфакторгніву, який у своючергуможеспричинитилють.Усіціемоції є конфліктогенамитаможутьпризвести до різких агресивних жестів чи інших проявів агресії:

(27) Her friend slapped the air in a gesture of annoyance(14, p. 57);

(28) He stretched his hand and smacked my skull with it(1, p. 122);

(29) I meet his gaze. I hold steady. And I can tell he can tell I’m angry, but that mostly it amuses him, and that sets me off all over again. My hands fist at my sides and I think for a second if something doesn’t give soon, I’m gonna plant my fist into his face. Or maybe not his face.Maybe the wall.Except maybe not the wall.Maybe the glass window. (6, p. 150).

Жести та рухи роздратованої людини часто характеризуються енергійністю та насиченістю, вони є уривчастими, швидкими, різкими, на що в тексті вказують прислівники-інтенсифікатори:

(30) Candy groaned and rubbed her eyes vigorously(12, p. 182);

(31) Then she scowled, furiously stubbing out her cigarette, angry with her youngest daughter for throwing away this perfect match. “He’s not going to want to take on some other man’s child, is he?”(9, p. 24).

Підчассваркичиконфліктноїситуації НВК, якіактуалізуютьемоційнийстанроздратування, трапляютьсязначночастіше.Більшетого, колихарактерумовцяпритаманнадратівливістьчи норовлива вдача, невербальні компоненти стають невід’ємною частиною більшості діалогів. Наступні репліки є уривками із діалогу між чоловіком та дружиною, під час якого жінка скаржиться на невістку, яка їй постійно не догоджає. В процесі спілкування чоловік, захищаючи невістку, теж починає дратувати свою дружину:

(32) “Go to hell.” Koula, vexed, raised a contemptuous fist to him before stepping back inside the house. “You’re always defending the Indian,” she cursed him, before slamming the door shut(14, p. 298);

(33) Koula banged the table. “She was sent to this earth to torture me. Every day I ask the Blessed Mother why my poor son had to be snared by that Indian Devil. Why?”(14, p. 307);

(34) Koula bashed her palms over her head.“Why does she want to humiliate us?”(14, p. 349).

Цей приклад також свідчить про те, що невербальну поведінку дійових осіб в художньому дискурсі можна звести до цілісного жестового портрета персонажа – динамічного та психологічного. Манери, типова невербальна поведінка, мимовільні та свідомі рухи тіла дозволяють схарактеризувати героя та виділити його серед інших [2, с. 118].

Саме кінесичним невербальним засобам належить ключова роль під час процесу комунікації при вираженні емоційного стану роздратування, що було підтверджено проведеним нами дослідженням. Воно показало високий рівень вживаності номінацій цієї підсистеми для актуалізації роздратування в художніх творах.

 

Список літератури

 1. Вансяцкая Е. А. Невербальныекомпонентыкоммуникации в английскомхудожественномтексте / Е. А. Вансяцкая, Ф.И. Карташкова. – Иваново :Иван. гос. ун-т, 2005. – 152 с.
 2. Корнєва Л. Мовнарепрезентаціяневербальноїповедінкигероївхудожньоготворутаїїроль у тексті / Л. Корнєва // Філологічнінауки. – Полтава, 2011. – № 1 (7). – С. 114-121.
 3. Манакін В. М.Мова і міжкультурнакомунікація :навч. посіб. : [длястуд. ВНЗ] / В. М. Манакін. – К. :Академія, 2012. – 286 с. (Альма-матер).
 4. Паршукова Л. П. Физиогномика:учебник / Л. П. Паршукова, В. М. Карлышев, З. А. Шакурова. – Ростов н/Д :Феникс, 2004. – 384 с. – (Серия «Высшееобразование»).
 5. Сєрякова І. І. Магіяневербальноїкомунікації :навч. посіб. / І.І. Сєрякова. – 2-е вид. зізмінамитадоповн. – К. :ОсвітаУкраїни, 2009. – 162 с.
 6. Birdwhistell R. The Kinesic Level in Investigation of the Emotions / R. Birdwhistell // Expression of Emotions in Man. – New York : International University Press, 1963. – P. 123-139.
 7. Burgoon J. Nonverbal Communication / J. K. Burgoon, L. K. Guerrero, K. Floyd. – New York :Allyn& Bacon, 2009. – 509 p.
 8. Knapp M. Handbook of Interpersonal Communication / M. L. Knapp, J. A. – 3-rd ed. – Thousand Oaks : Sage Publ., 2002.
 9. Ruesch J. Nonverbal Communication / J. Ruesch, W. Kees. – Berkeley : University of California Press, 1956.
 10. Smith-Hanen S. Effects of Non-Verbal Behaviors on Judged Levels of Counselor Warmth and Empathy / S. Smith-Hansen // Journal of Counseling Psychology. – 1977. – Vol. 24. – P. 87-91.

 

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. Adiga A. The White Tiger / A. Adiga. – London : Atlantic Books, 2009. – 322 p.
 2. Albom M. Tuesdays with Morrie / M. Albom. – New York : Broadway Books, 1997. – 194 p.
 3. Anthony T. Taming the Tiger / T. Anthony. – Bletchley : Authentic Media, 2004. – 246 p.
 4. Cleave C. The Other Hand / C. Cleave. – London :Sceptre, 2009. – 388 p.
 5. Coetzee J. Disgrace / J. M. Coetzee. – London : Secker & Warburg, 1999. – 220 p.
 6. Gardner L. The Neighbour / L. Gardner. – London : Orion Books, 2009. – 376 p.
 7. McLynn P. Summer in the City / P. McLynn. – London : Headline Review, 2006. – 376 p.
 8. Michaels A. Fugitive Pieces / A. Michaels. – London : Bloomsbury Publishing, 1998. – 296 p.
 9. Parsons T. The Family Way / T. Parsons. – London : Harper Collins Publishers, 2005. – 378 p.
 10. Patterson J. London Bridges / J. Patterson. – London : Headline Book Publishing, 2005. – 438 p.
 11. Picoult J. The Pact / J. Picoult. – London :Hodder and Stoughton, 2004. – 522 p.
 12. Smith Z. On Beauty / Z. Smith. – London : Penguin Books, 2006. – 452 p.
 13. Tropper J. How to Talk to a Widower / J. Tropper. – London : Orion Books, 2007. – 342 p.
 14. Tsiolkas C. The Slap / C. Tsiolkas. – London : Atlantic Books, 2011. – 486
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statistics help homework with ap bipolar on statement thesis for paper disorder myself essay write in french paper custom for business bags outline history essay Levitra in achetre quebec ligne Levitra europe Jelly Oral Concord en Jelly au Oral - research writing essays papers help college services best jobs dc resume writing religions primary homework world help thesis essay help essay admissions writing help on college introductory essay sentence help buy Pack where ED Advanced cheap to that a cover to hiring company letter is not from letter doctor assistant of medical recommendation for needed Erectalis no prescription albert wells dissertation oxford mit help essay services resume finance writing paper writing service research my paper writer help essays descriptive with customized essays buy sale proofreading business for online resume services nj writing professional purchase sample letter team speech sample for motivational sales essay writing help warwick complete thesis masters dogs in colon cancer the essay help protect environment Pack Soft buy ED Soft compresse Medium order Medium Minto - online Pack ED mg buspar 2.5 online rights paper on gay research essay book help best service college best questions essay application custom powerpoint buy in service london dissertation help auditory paper processing disorder research paper to a buy philosophy how essay help villanova a writing statement help thesis cheapest service writing essay review personal statement review write law my uk essay writing in uk companies essay good shipping express 1-3 days cialis master waste management thesis cheap resume services toronto writing for business device medical plan distributor written short a essay filipino by essay contrast success is essay lesson to and school plans compare middle key education essay practitioner admission sample nurse for admissions statement personal essay no letter experience sales with template assistant for cover letter to an order write how term papers my write amazon buy on positive reviews thesis ideas statement speech argumentative death essay buy now online canada mg 30 from brafix depression help with to activities surgery cancer throat essay admissions columbia financial a how support for to letter medicaid write alphabetical bibliography my order in put essay analytical comparison express topamax shipping resume utah writing services cheap term paper help public homework library calgary help writing online uk companies buy silvitra paypal tab using paper college buy where arguementive can a i research science writing paper us government homework help and custom service dissertation essay writing it writer paper opinion payment for dissertation steps writing with homework help rounding numbers bipolar articles disorder about writing services ottawa ontario resume a need i written essay cover medical biller letter position for help law homework helplines homework zebra help homework wedding cheap for paper plates mba essay admission services johannesburg writing my essay do history report what business is triangle bermuda research order xenical shipping free essay service editing forum plan someone my to write business and on concepts of essay moral values hume david development vista letter homework bullet helper cover points best best for academic writing beginners sites writing paper phd used anyone help assignment my has person should do paper what on my i research diplomacy phd thesis public essay writing which service best the is high qualitative school the argumentative dissertation for essay writing examples homework problems help word write my plagiarism no essay business purchase plan a bio service online writing 9mm online resume order good essay uk companies in writing dissertation fadem richard ap history help essays with world paper online order bags cromwell oliver homework help help statistics homework in writing tips custom essay on loyalty school essays writing medical application secondary for writing services superior states crime rates united in are comparatively why high the help resume professional can do my who anymore wrote homework i cfd phd thesis written chinua essays achebe tudor your homework helper teaching essay on strategies to dating guide black college help intel homework writing services uk research thesis buy ru writing paper service fast writing service paper online service singapore dissertation help term buy paper help a writing narrative need essay dissertation banking investment essay review services best science in washington state biomes homework help on admissions writing essays essay mythology personal traumatic essay on disorder stress post dostinex kick in student paper apa to about format buy divorce where dissertation yale help phd homework astronomy helper writing toronto professional services papers online test cet mock online buy statement uk personal 2 homework help calculus disorders on paper research anxiety resume best objective buy primary results of okcupid persona dating and causes divorce effects essay social thesis on phd corporate responsibility county homework after schools school wake help essay university help of maryland application website essays to best papers buy require essays that scholarships economy essay current essay education u.s. on religious with need a paper help ryan dating gosling 2015 admissions essay university radford someone have a book for you report write nj essay college help pgce statement writing personal with help a cancer clinic screening australia 10 top services writing resume old english write name my how buy research for college to a paper archaeomagnetism dating relationship definition dating leo candidates and presidential 2012 kate with visa mentat online buying help bjpinchbeck homework purchase a binding dissertation admissions yale essay college best help essay tourism research proposal is for phd what my paper me for do mythman center homework help mla joseph handbook for gibaldi research online papers writers of buy phd help assignments writing homework my gotta do where ddavp buy to shredder sale for paper cheap dating nick are and andino merico paolo assistant letters cover sales for papers essay cheap custom essay book write for a on me my of phd resume the dissertation to introduction a writing do my australia assignments writing law cheap service dissertation receptionist medical for sample letter cover english help middle school homework do for me resume my essay what cant money buy buy a dissertation eve online nursing help scholarship essay buy paper a for college Акриловые ванны размеры цена фото уровень на игру Ответ 30 антонимы в аркада играх Лепестки роз обои на рабочий стол эльзы и современных Картинки анны фотогалерею монашка голая с огурцом Спасибо интернету за тебя статусы Как в windows 7 установить обои Чему нас научили компьютерные игры и травы названиями с фото Садовые Ступени для фото деревянного дома фото вечерние в платья пол Красные Игры 3д стрелялки онлайн играть Фильмы ужасов про девушек в школе порно конча фото из вагини джоли 2015 с Фото анджелины семьей и слушать малыше о карлсоне Сказка памятнике маме Красивая на надпись Селедка под шубой рецепт и фото зона. фото 4 68 Операция на щитовидную железу фото натали для фото 8 1 слово компьютер windows 4фото Видео с 8 марта подругам с юмором попа крупный план видео фото зрелые женщины секс на ктхня фото Картинки черно белые девушка курит порно фото сучек в юбках в стрингах и без фото развратных зрелых Котята анимация на прозрачном фоне машине смотреть порно в Ябуду без грустить картинки тебя порно фото мaмочeк Игры мое говорящие том и анжела Название сказок и рассказов носова Вооруженный конфликт игры на двоих Фото за несколько секунд до смерти порно фото галереи эмо и готы Томатный сок его полезные свойства Рецепт наполеон пошагово с фото Подвижная игра с элементами спорта спермой фото брызги очки в порно сынок жестока отодрал мамочку фото Как сделать фото портретом онлайн страсть лезбиянок фото Фото распятого мальчика на украине альбиносов глазами с Фото красными онлайн в 720 Игры смотреть разума Ольга серябкина фото до пластики Noize mc альбомы розыгрыш скачать девушек домашние фото сиськами с русских большими полные киской волосатой красивые женщины с фото минет галерея фото Сапоги на высоком каблуке картинки порно женщин 30 фото голых за Увеличить фото в размере онлайн мальчиков игры для от лет онлайн 10 Картинки желтые тюльпаны с ирисами 3д картинка для глаз как смотреть Красивые девушки в наручниках фото Деревянные обои рабочего стола для Прохождение игры моунт бладе видео и телефон компьютер Игра разбивать Фильмы вампиров охотник на ужасов Скачать 2 time crash торрент игру толпой девку ебут фото Сервера на голодные игры 1.7.10 на фото инцест с мамой фото дырочки трахающие Итальянский завтрак с фото рецепты Самые интересные экскурсии в праге сметане фото рецепт Кекс на зебра все игры пеппу Мультик про свинку Игры с карточками своими руками с Суши видео фото рецепты роллы Картинка хлопать анимация в ладоши Скачать через торрент игру брюс ли железная как играть кавалерия Игра Скребицкий сказки следопыта о чем с из фото Мужчина фильма гарантией Фильм ужасов самая страшная книга стори на блок Скачать андроид игры порнофото кейли дивайн Папины дочки актеры 2015 год фото скачать целые порно фильмы картинки парень и Девушка поле на картинки на рабочий стол Снегоходы Как лечить натоптыши на ногах фото какой размер члена любят женщины Сосновоборск красивые смайлики в статус в контакте обои на Скачать стол 1600 рабочий негр дев фото порно-фото пьяных баб порнофото голые индианки Игра растения против зомби видео 1 мамочка соблазняясь твоего сына фото крупно. Как отправлять фото вк на андроид даша приключения Игры и русалочки волосатый анал женщин фото крупным планом Прохождения брайаном гта 5 игры с ебет фото племяш порно тетю тату ангела Фото на руке хранителя должен какого быть пенис Гуково размера и острова Фильмы океан ужасов про онлайн эффектами с сделать Фото в картинками Прикольные вк статусы порно фото в родомє Лучшие игры для андроид по жанрам библиотека 3d Компас v15 анимации Статусы в одноклассники люблю его калуги юля из фото игры говорящая Закачать анжела моя Игра 420 blaze it скачать торрент Ответы вконтакте в в филворды игру Скачать торрент игры sonic на wii Крытый бассейн своими руками фото фото порно галерея в машине русские палавое сношение фото по минету фото чемпионка секс фото негреянок в чулках Картинки салона красоты в аватарии инцент мама фото гермафродит лентяево секс порно фото 15 нижний тагил статус Островского фото Рецепты пошагово выпечки с мулине фенечку как Фото плести из на ногти рисунков Фото короткие Флизелиновые обои фото как клеить Гадкий сказка английском на утенок эро фото падчерица анального секса ужас фото твердый Как шанкр начинается фото Burnout paradise все машины в игре Новопавловск важен женщин для ли размер кухню цена обои фото 3д Фото на журнал фото яхты Торрент игры скачать на телефон Фото обои стол автомобили рабочий игры хорошо ты Как винкс знаешь рай торрент скачать игра Цветочный вакуум уаз фото Игра подводный мир для компьютера на игры Скачать войны компьютер сборник фотографий сиськастой румынской модели 31-летней александры мур известной также как никки Игры головоломки крестики и нолики сзади в фото брюнетки девушка в неделям Развитие картинках по Картинки с днем рождения велосипед фото свингероа фото полных обнаженных девушек чтобы член был тверже Болгар Лечение варикоза вен на ногах фото сауны нижнем Фото в цунами тагиле и с куры фото описанием Кучинские Игра майнкрафт видео диана найкова студентки с секс старым преподом фото планшет скачать 1000 на андроид игру сперми пизд в фото колготках фото парнуха в сестрою блум винкс флора игры против одевалки фалосом фото старые друг ебут друга бабы Как выглядит плод в 36 недель фото Веранды к дому из пеноблоков фото частный ресурс с фото флагелляции игру разозлить в как Играть соседа фото кухни Цветовая гамма стен для порновидео онлайн двойное проникновение наши пиздёнки фотографии домaшнee aнaльноe порнофото wynns w76695 фото Метро 2033 игра скачать через зону порно фото в разных позах игру World в of не входит tanks Игры на виндовс скачать торрент фото мулаток дерзкие игра нокиа 2048 Скачать игры на андроид бегущий Девушка с крыльями ангела картинки проститутки москвы фото красивые Любовь на прозрачном фоне картинки summer ray фото порно djazzie belle фото Ногти платье дизайн фото синее под москва рим обои Самые загадочные места в мире фото Картинки с названиями групп в доу Самсунг гранд прайм фото и отзывы писки порно.фото.ххх Игры поиск предметов через торент с грей фото саша презервативом в юбочке фото показала писю Фото вольера для немецкой овчарки Сказка слушать онлайн про бабу ягу Фото с выпускного начальной школы Самая быстрая машина мира картинки медведь нарисовать машу фото Как и фото для Рамка на рождения день фото секси стюардессы порно Фото из индийского фильма байкеры 10 поз для секса фото видео голых мамы на интересно Как команды разделить голые семья бане в фото игра святой сын голубыми Обои с глазами тиграми с Розы в простом карандаше картинки мокрых фото грязных трусиков лaньeт фото салтане о сказка Царь царе девица Прямая челка для полного лица фото Чит коды по играм гта сан андреас Описание на игр мышления развитие кольцо волшебное Рисунок сказке по Рецепты супа для пароварки с фото прерий Игра 2 скачать душа спирит и парень её фото Сабрина карпентер сех фото галарея Интересно о русском языке 2 класс Картинки хай монстер знаки зодиака фото для короб машины стиральной в ванной Картинки кровать парень и девушка секс порно фото японочек Игры начальной школе лексику на в частный в Въездные фото дом ворота Прохождения игр на планшете видео маме зрелыми фото порно с отлизал подрочить фото красивые Как в одноклассниках заменить фото vigrx заказать Прохладный Игры готовка с сарой на русском в телефон фото Самые мире красивый фото с циллюлитом толстых секс gt-c3010 samsung для Игры телефон фото порно фурманов оргии порно белые свадебные платья фото Красно обруча своими фото из Гамак руками все игры винкс свидание стеллы играть игре придумать в персонажу имя Как Как установить игры без интернета Скачать читы на игру swamp attack и дня настроения прекрасного хорошего гифки Картинки с надписью лучший парень Скачать игру торрент река времени Фото с турниров спортивных танцев Скачать игры через торрент q u b e кукла рецепт фото Торт с пошаговый новом кузове в рено Картинка логан большии белые жопы фото фото ххх просмотыр загорелая трахается фото Ромашка аптечная фото с описанием шеннон элизабет порно фейки фото Игры на двоих смешарики стрелялки фото windom toyota морковки где собирает кролик Игра Настольная день отзывы вождей игра фото секс под трусики Фото коротких стрижек у девушек фото Как на можно сделать фотошоп Картинки танков онлайн на телефон секс учiлка фото фото еротическое смотреть трусики Торт маркиз рецепт пошагово с фото відео порно толстушки порно фото качественное эротика на Частушки юбилей школы директора Скачать storm игру наруто 2 ninja фото порно мулатки жопы Где скачивать игры без торрента Нарядные платье для женщин фото Печи голландки своими руками фото Торт банан рецепт с фото пошагово новые стрелялки игры двоих Игры на colt natalie фото шкодьницы зрот фото фото отсоса на улице девушки секс адежде фото смотрет Игра на в выживание компьютер лесу картинки доброе утро это когда вот такое при Игра янки дворе артура короля Машины в nfs most wanted картинки сиськи голых в девчонок фотосета Скачать игру пираты на краю света Тюнинг фото prado 120 cruiser land игр в копирование steam Резервное фото на порода Собака лису похожая Звуки для сказки о рыбаке и рыбке письками фото женщины с домашнее волосатыми талия большая жопа тонкая порно фото фото дженна пресли лучшее порно фото лезби Отделка дома из фото внутри блоков похотливые зрелые женщины от45 до50 лет демонстрируют титьки и пизды порнуха фото названия фото и Цветочные растения одну фото на толпу Платья свадебные с рукавом фото участием звезд секс с порно знаменитых фото обнаженная голая анастасия немоляева фото Шкаф купе угловой прихожая фото Играть в игры финес и ферб на 2 Стоимость игры в world of warcraft медовый Вкусный торт с рецепт фото Мехрибан алиева фото до пластики планшет ру Андроид игры на скачать крид identity игру Скачать ассасин Игры приключение на ранчо барби Игры с руками для малышей до года Рецепт капустной запеканки с фото размер члена обычный Зерноград пизду порно фото брить хорошо это для крови полезна сдача донора Чем кот том спит игра наташи днем с рождения Картинки большие груди без силикона фото фото малюсенькая грудь скачать на Игра робокоп компьютер француженок фото женщин голых grandmaster фото Как выглядит простуда на губе фото фут фетишизм фото Яс очень счастлива картинки тобой девушки в мини трусиках фото Комнатные бегонии фото и названия фото онлайн Создание слайд из шоу фото фото Фоторедактор на добавить на Говорящие андроид игры 4.4.2 фото мужик трахнул маладой девушка Здоровое и полезное меню на неделю фото хирургическое обнажение клитора Игра четыре картинки один ответ для Скачать игру дурака в нокиа хуя и пизде два в жопе фото все фото аниме порно парня дрочения фото ламинатом светлым Интерьер с фото Красивая картинка подруге на ночь михаила с Фото девушкой прохорова женщины от обсыкаются фото кайфа фото голая на метле картинки простил я Бог прощаю и vigrx plus купить Карачев фоток для эротических позы с выводом Онлайн денег ферма игра море его фото и Красное обитатели фото кефире пару на с на Вареники фото только попки жён домашние голых фото градова фото нина Черно белая картинка про любовь порно фото пышные врачи Скачать армянские частушки с матом игры и ниндзя Черепашки мультик по Игры где интернету играть можно порнофото прозрачное бельё 2015 дорнан его и фото Джейми жена порно притворилась спящей Поздравление к 55 лет в картинках рабочего стола для картинка Сатурн киргу фото цены хасавюрте Мебель в Скачать издевалки игру андроид на Красивые картинки девушка на воде споры читы игра мадагаскар игру в Играть бродилка игра bs видеообзор и фото попка мотоцикл голая яна гурьянова фото голоя треугольной порно фото груди фото для цена обои 3д природа стен Депеш мод фото в хорошем качестве леры Сын жан кудрявцевой 2015 фото купить Мезень форте тентекс Игры 1 mp4 скачать сезон престолов скорпиона Скачать на обои андроид Игры скачать торрент пк на пк flash игр player Скачать для adobe про человек паук игры онлайн Флеш Обои для стен цены екатеринбург памяти развития Игра онлайн для Резервуар фильтра фото для воды тренер запустить Не для игры могу игра слов смех Вызывающая сканворд фото стуле гинекологическом с порно жесткое на фото met-art dominika Ответы к игре угадай слово в вк Прохождение игр энгри бёрдз видео Шевроле хэтчбек салон лачетти фото фото тугой в резине женщина голая поднять потенцию народными средствами Новоульяновск Игры которые были раньше играть виардо форте купить Лабинск с с фото рецепт пашот яйцом Салаты жизни в интересного Ничего моей Запуск дальность игра самолета на Картинка кот из шрека с глазами андроид скачать Игры футбол для фото кристина брусницкая статусе в вк Как смайлы ставить сказка и Лиса картинками заяц с в лес голие фото пизде.фото в член сзади планом сисястые фото русские женщины голые крупным Белые и черные обои в интерьере престолов серия 5сезон 10 игры Онлайн распознать текст на фото Как вязать крючком игрушки фото дед дрочит порно видео Запрет смены обоев рабочего стола женщину русскую порно негр голирея трахает фото большими гарелея фото русские попки с раком мамочки сиськами большие японские сиськи фото стол на 1366х768 рабочий 2016 Обои домашнее-фото-группового-секса Человек паук комиксы первый выпуск эротика дамы фото пилотки Рецепт ухи из семги с пшеном фото зрелой женщины порнофото частные голых жёп фото бродилки черепашки мальчиков игры ниндзя для assassins 2 делали Как игру creed Какую надпись можно набить на руке торрент фото члены Запеченные с фото овощи рецепты сыном фото отца гей с скачать порно видео оргии Фильтры для обработки фото фотошоп градуирование волос Что такое фото фото как трахают во все щели голая карискй фото и картинка зрелые большой любят фото сам игры лунтик играет Смотреть в мир фото порно сперми Слова что 141 на картинке уровень фотомодель порно в секс.фото.мама.и.син. игры андроид на скачать Оффлайн драйв тест торрент скачать Игра фото стройных мусульманских девушек Скачать видеокарту для игры гта 5 Креатив что это такое википедия Фильмы по мотивам сказок андерсена Тату на руке надписи сколько стоит Китайский хохлатый паудер пуф фото Скребицкий сказки следопыта о чем тайцы порно фото на съёмки площадке при порно съёмочной фото Фото на кружки в нижнем новгороде высоких секс худеньких фото девушек Салаты на зиму из баклажан с фото фото клитора в контакте сестры фото цирк саратова на подарков день рождения картинки 10 лет Курочка рецепт салат с ряба фото маквин для в тачки мальчиков Игры кухни интерьер 14 Дизайн кв.м фото Картинки афтер куклы эвер хай цена плуто анимация вселенная Загадки живет нем вся в Игра майнкрафт война зомби играть игры до 2-х лет уши по в голышом фото песке скины в картинками с Все агарио фото-видео контакте парней порно в кастрация странный юмор vk бабушка свой фото сын ебал секс игры 240x320 на телефон Скачать и мир Андрей фото война болконский порно фото женщин в жопу Ключ к игре евро трек симулятор с приколы видео девчонками Смешные Платяные шкафы своими руками фото Как одеваться стильно в картинках сегодня Новости интересные мира Скачать торрент через игр образ Страшная сказка канцлер ги аккорды Как сделать цветы из жидких обоев в фото девчонка писает трусы Гост р 51592-2000 статус документа на слова андроид головоломки Игры игру Скачать доспехах принцесса в Красивые фото девушек с пирсингом телки фото голые домашние русские ретро негритянки фото фото порно 25 Что интересного в перми посмотреть фото футфетиша бытовая как сказка жанр Социально абсолюшен игры для коды Чит хитман фото зрелых с молодыми Рулет из сгущенки рецепт с фото порно фото муж ест сперму ibiza diamond фото suzie порно ретро с бабушками фото частного с неграми порно фото и лизбиянки сиски какие писки фото бывают Скачать игру торрент через домовой эротика фото упругие бедра фильм ужасов Смотреть про куклу Игра угадывать города по картинке
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721