РОЛЬ КОМУНІКАТИВНО ЗНАЧУЩИХ ЖЕСТІВ У АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ РОЗДРАТУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

811.111’221:316.613.4

М. В. Гурецька

Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки

(м. Луцьк)

 

РОЛЬ КОМУНІКАТИВНО ЗНАЧУЩИХ ЖЕСТІВ

У АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ РОЗДРАТУВАННЯ

 

У статті розглядаються комунікативно значущі жести, що слугують для вираження емоційного стану роздратування. Виділено та проаналізовано різновиди кінесичних невербальних засобів маніфестації роздратування.

Ключовіслова: комунікативнозначущіжести, емоційнийстанроздратування, невербальнікомпонентикомунікації, кінесичніневербальні компоненти.

 

М. В. Гурецкая. Ролькоммуникативно значимых жестов в актуализации эмоционального состояния раздражения.В статье рассматриваются коммуникативно значимые жесты, служащие для выражения эмоционального состояния раздражения. Выделены и проанализированы разновидности кинесических невербальных средств манифестации раздражения.

Ключевые слова: коммуникативно значимые жесты, эмоциональное состояние раздражения, невербальные компоненты коммуникации, кинесическиеневербальные компоненты.

 

 1. V. Guretska. The Role of the Communicatively Significant Gestures in the Actualization of the Emotional State of Annoyance.The article deals with communicatively significant gestures, used to express the emotional state of annoyance. Different kinds of kinesic nonverbal means of annoyance manifestation have been defined and analyzed.

 Key Words: communicatively significant gestures, emotional state of annoyance, nonverbal communication components, kinesic nonverbal components.

 

Нарівні з різноманітнимивербальнимизасобами, емоційнийстанроздратуванняактуалізуєтьсязадопомогоюневербальнихкомпонентівкомунікації (далі – НВК).Великакількістьнауковцівстверджує, що досить часто підчасспілкуванняневербальнізасобиздатніпередати більшу кількість інформації, ніжсловесні [5, с. 10; 3, с. 206; 7, c. 6; 8, c. 242].

Невербальна комунікація має різні види, що виділяються на основі каналів вираження чи сприйняття інформації. До цих видів належить фізіогноміка (зовнішній вигляд, рухи обличчя та інших частин тіла), з якоїзгодомвиокремилисьокулесика (погляд, моваочей) такінесика (міміка, рухитіла, жести, пози, хода) [4]; просодика (голос, інтонація, паузи); такесика (дотики); проксеміка (дистанція, простір, відстань); артефакти (одяг, прикраси) [3, с. 206]. За І. Сєряковою, ці категорії можуть бути згруповані у три сфери: кінесика (рухи обличчя чи тіла), паралінгвістика чи просодика (використання голосу) та проксеміка (просторові параметри) [5, с. 50].

Актуальність цієї статті полягає в тому, що серед кінесичних засобів, які відіграють важливу роль у спілкуванні та актуалізують емоційний стан роздратування, є комунікативно значущі жести – рухи голови, рук та інших частин тіла, що не є достатньо дослідженими.Метою статті є вивчення комунікативно значущих жестів, які використовуються для вираження емоційного стану роздратування. Ця мета передбачає вирішення наступних завдань:

1) виділити комунікативно значущі жести, які актуалізують емоційний стан роздратування;

2) проаналізувати вживання номінацій вищезгаданих жестів у художніх текстах;

3) визначити особливості вживання кінесичних НВК.

Більшість людей не усвідомлюють, що активно користуються складною системою жестів, так як вони є результатом кінесики як культурно обумовленої системи поведінки, яка несвідомо засвоюється шляхом імітації рольових моделей [6;10].Жести передають 65% інформації під час діалогу, в той час як вербальній комунікації належить лише 35% [1, с. 38].

Жестиможутьбутибагатозначними йуточнитиїхсемантикудозволяєкомунікативнийконтекст, тобтореплікитадіїспіврозмовників.Жести функціонально навантажені: вони ілюструють, підкреслюють, вказують, пояснюють чи переривають мовлення, отже, вони не можуть бути ізольованими від процесу комунікації [9].Реалізуючись під час міжособистісних та соціальних відносин, жести трактуються залежно від комунікативної системи певної культури та прагматичного наміру мовця.

Жести, що виражають емоційний стан роздратування, вербалізуються у вигляді таких номінацій: to shake one’s head, to clench a fist on somebody, to bang a hand down on a table, to raise one’s hands in frustration, to bash one’s palms over one’s head,  to rub one’s eyes vigirously та ін.

У наведених нижче прикладах емоційний стан роздратування актуалізується завдяки похитуванню голови:

(1) “Maybe you were there, but you didn’t have to watch the cops kick down your front door and pull you out of the tub. You were too busy going into cardiac arrest…”

She looks away, shaking her head in frustration(13, p. 65);

(2) I was shaking my head, feeling incredible disappointment and frustration as I walked over to where Jamilla stood(10, p. 30).

Жести та рухи, у яких задіяні руки та долоні, також є НВК, що слугують для вираження роздратування:

(3) Koula raised her hands angrily in frustration. “Come on, Arthur, you know I’m right(14, p. 307);

(4) “They can see their cousins whenever they like,” she shot out, crossing her arms. “I’m not stopping them”(14, p. 337);

(5) Lawrence slapped the palm of his hand against his forehead(4, p. 278);

(6) “Come and play ping pong when you’ve calmed down, eh mate?” He walked out and I wrung my hands in frustration. Being a Christian was the last thing I wanted to talk about (3, p. 219).

Знизуванняплечиматакожможебутиневербальниміндикаторомроздратування:

(7) Aisha shrugged in frustration. “Anyway, if I had said anything Hector would never have forgiven me”(14, p. 416);

(8) “I bought it.”

“You bought it under duress. Gunman leading you to the counter.” She mimed this. She had a dirty, cackling laugh, pitched low like her voice. Howard shrugged. He was annoyed by the lack of deference (12, p. 125);

(9) He has known Hakim for years, they used to play tennis together in his tennis-playing days, but he is in no mood now for male chumminess. He shrugs irritably, gets into his car (5, p. 42).

Роздратування також може супроводжуватись тупанням ноги:

(10) Kiki ground her court heels into the gravel. “He’s crossed a line today. This was somebody else’s day, this was not his day. This was somebody’s funeral. He has just got no borders at all”(12, p. 291);

(11) “Oh, dear God – ” huffed Claire, stamping her little foot and laying a hand flat against his chest, priming up for their age-old battles (12, p. 269).

Вказують на інтенсивність перебігу емоційного стану роздратування також тісно стиснуті в кулак пальці, що свідчить про напругу, тиск:

(12)With two bunched fists Kiki thumped the sides of her legs in frustration(12, p. 393);

(13) I saw Kusum clench her gnarled fist at me(1, p. 88).

Роздратування може супроводжуватись цілісними руховими актами – емоційними діями. Вони є інтенсифікаторами вираження роздратування. Такимрухом може бути, наприклад, різкий удар рукою по столі. Цей жест привертає увагу до мовця та підсилює сказане:

(14) Kiki slapped the table. “Oh, God, this isn’t 1910 – Jerome can marry who the hell he wants to marry – or are we going to start making up visiting cards and asking him to meet only the daughters of academics”(12, p. 15);

(15) I banged my damaged hand down on the table, fingers splayed out(4, p. 248).

Нижченаведені приклади демонструють невербальну поведінку роздратованого мовця, який чимось стурбований – метушіння, автоматичне повторення дій, “крутіння” на місці:

(16) It was as if I had said something to disturb him, because he lowered and raised his paper a couple of times (1, p. 207);

(17)As he wondered this, he must have been frowning at Mike, for the little guy grew more agitated, putting his hands in and out of his pockets(12, p. 186);

(18) At the last moment they were joined by Connie, which made Nick even more agitated… He had already started fidgeting. During the course of the feature he went off to the toilet twice, the second time coming back smelling of smoke (14, p. 441);

(19) Some of us are agitated. When is he going to say something? We squirm, check our watches. A few students look out the window, trying to be above it all (2, p. 53).

Коли людину щось дратує під час спілкування, цілком зрозуміло, що її прагненням та реакцією є уникнути подразника, припинити контакт:

(20) Carlene Kipps let go of Kiki’s hand and turned back to present wrapping. She was annoyed (12, p. 269);

       (21) “But there ain’t nothing to talk about,’ said Bailey in a low, resolved tone. “That’s the instruction – do you get that?”

“Umm, can I?” said Tom, taking a step forward. “Mister Bailey, we’re not trying to irritate you, but we were just considering whether /…/”

Bailey waved him off(12, p. 191);

(22) “I don’t hate “art”, anyway – I hate your art,” countered Victoria. Her father patted her shoulder soothingly, a move she shrugged off as a much younger child might(12, p. 114);

(23) “OK, back to basics. We have a result. For me,” she reminded him.

“Whatever.” He waved a fey hand to ward off annoying details(7, p. 29);

(24) He didn’t just complain. He whimpered. He moaned. He insisted on describing his sympthoms and treatments in detail. Until, disgusted and annoyed, they waved us on(8, p. 13).

Така психофізіологічна реакція організму як тремтіння є внутрішнім неконтрольованим людиною процесом і також супроводжує роздратування:

(25) Didn’t Carlene deserve better than a small ruined church on a noisy main road? Kiki felt herself quiver with indignation(12, p. 285);

(26) Chris sat beside her on the banquette. “I think,” he whipered, “he’s your secret admirer.”

“Stop it,” Em shuddered. “You’re freaking me out.”

“Maybe he’ll ask for your phone number,” Chris continued. “Maybe he’ll – ”

“Chris,” Emily warned, punching him on the arm(11, p. 81).

Розглядаємороздратуванняякактивізуючийфакторгніву, який у своючергуможеспричинитилють.Усіціемоції є конфліктогенамитаможутьпризвести до різких агресивних жестів чи інших проявів агресії:

(27) Her friend slapped the air in a gesture of annoyance(14, p. 57);

(28) He stretched his hand and smacked my skull with it(1, p. 122);

(29) I meet his gaze. I hold steady. And I can tell he can tell I’m angry, but that mostly it amuses him, and that sets me off all over again. My hands fist at my sides and I think for a second if something doesn’t give soon, I’m gonna plant my fist into his face. Or maybe not his face.Maybe the wall.Except maybe not the wall.Maybe the glass window. (6, p. 150).

Жести та рухи роздратованої людини часто характеризуються енергійністю та насиченістю, вони є уривчастими, швидкими, різкими, на що в тексті вказують прислівники-інтенсифікатори:

(30) Candy groaned and rubbed her eyes vigorously(12, p. 182);

(31) Then she scowled, furiously stubbing out her cigarette, angry with her youngest daughter for throwing away this perfect match. “He’s not going to want to take on some other man’s child, is he?”(9, p. 24).

Підчассваркичиконфліктноїситуації НВК, якіактуалізуютьемоційнийстанроздратування, трапляютьсязначночастіше.Більшетого, колихарактерумовцяпритаманнадратівливістьчи норовлива вдача, невербальні компоненти стають невід’ємною частиною більшості діалогів. Наступні репліки є уривками із діалогу між чоловіком та дружиною, під час якого жінка скаржиться на невістку, яка їй постійно не догоджає. В процесі спілкування чоловік, захищаючи невістку, теж починає дратувати свою дружину:

(32) “Go to hell.” Koula, vexed, raised a contemptuous fist to him before stepping back inside the house. “You’re always defending the Indian,” she cursed him, before slamming the door shut(14, p. 298);

(33) Koula banged the table. “She was sent to this earth to torture me. Every day I ask the Blessed Mother why my poor son had to be snared by that Indian Devil. Why?”(14, p. 307);

(34) Koula bashed her palms over her head.“Why does she want to humiliate us?”(14, p. 349).

Цей приклад також свідчить про те, що невербальну поведінку дійових осіб в художньому дискурсі можна звести до цілісного жестового портрета персонажа – динамічного та психологічного. Манери, типова невербальна поведінка, мимовільні та свідомі рухи тіла дозволяють схарактеризувати героя та виділити його серед інших [2, с. 118].

Саме кінесичним невербальним засобам належить ключова роль під час процесу комунікації при вираженні емоційного стану роздратування, що було підтверджено проведеним нами дослідженням. Воно показало високий рівень вживаності номінацій цієї підсистеми для актуалізації роздратування в художніх творах.

 

Список літератури

 1. Вансяцкая Е. А. Невербальныекомпонентыкоммуникации в английскомхудожественномтексте / Е. А. Вансяцкая, Ф.И. Карташкова. – Иваново :Иван. гос. ун-т, 2005. – 152 с.
 2. Корнєва Л. Мовнарепрезентаціяневербальноїповедінкигероївхудожньоготворутаїїроль у тексті / Л. Корнєва // Філологічнінауки. – Полтава, 2011. – № 1 (7). – С. 114-121.
 3. Манакін В. М.Мова і міжкультурнакомунікація :навч. посіб. : [длястуд. ВНЗ] / В. М. Манакін. – К. :Академія, 2012. – 286 с. (Альма-матер).
 4. Паршукова Л. П. Физиогномика:учебник / Л. П. Паршукова, В. М. Карлышев, З. А. Шакурова. – Ростов н/Д :Феникс, 2004. – 384 с. – (Серия «Высшееобразование»).
 5. Сєрякова І. І. Магіяневербальноїкомунікації :навч. посіб. / І.І. Сєрякова. – 2-е вид. зізмінамитадоповн. – К. :ОсвітаУкраїни, 2009. – 162 с.
 6. Birdwhistell R. The Kinesic Level in Investigation of the Emotions / R. Birdwhistell // Expression of Emotions in Man. – New York : International University Press, 1963. – P. 123-139.
 7. Burgoon J. Nonverbal Communication / J. K. Burgoon, L. K. Guerrero, K. Floyd. – New York :Allyn& Bacon, 2009. – 509 p.
 8. Knapp M. Handbook of Interpersonal Communication / M. L. Knapp, J. A. – 3-rd ed. – Thousand Oaks : Sage Publ., 2002.
 9. Ruesch J. Nonverbal Communication / J. Ruesch, W. Kees. – Berkeley : University of California Press, 1956.
 10. Smith-Hanen S. Effects of Non-Verbal Behaviors on Judged Levels of Counselor Warmth and Empathy / S. Smith-Hansen // Journal of Counseling Psychology. – 1977. – Vol. 24. – P. 87-91.

 

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. Adiga A. The White Tiger / A. Adiga. – London : Atlantic Books, 2009. – 322 p.
 2. Albom M. Tuesdays with Morrie / M. Albom. – New York : Broadway Books, 1997. – 194 p.
 3. Anthony T. Taming the Tiger / T. Anthony. – Bletchley : Authentic Media, 2004. – 246 p.
 4. Cleave C. The Other Hand / C. Cleave. – London :Sceptre, 2009. – 388 p.
 5. Coetzee J. Disgrace / J. M. Coetzee. – London : Secker & Warburg, 1999. – 220 p.
 6. Gardner L. The Neighbour / L. Gardner. – London : Orion Books, 2009. – 376 p.
 7. McLynn P. Summer in the City / P. McLynn. – London : Headline Review, 2006. – 376 p.
 8. Michaels A. Fugitive Pieces / A. Michaels. – London : Bloomsbury Publishing, 1998. – 296 p.
 9. Parsons T. The Family Way / T. Parsons. – London : Harper Collins Publishers, 2005. – 378 p.
 10. Patterson J. London Bridges / J. Patterson. – London : Headline Book Publishing, 2005. – 438 p.
 11. Picoult J. The Pact / J. Picoult. – London :Hodder and Stoughton, 2004. – 522 p.
 12. Smith Z. On Beauty / Z. Smith. – London : Penguin Books, 2006. – 452 p.
 13. Tropper J. How to Talk to a Widower / J. Tropper. – London : Orion Books, 2007. – 342 p.
 14. Tsiolkas C. The Slap / C. Tsiolkas. – London : Atlantic Books, 2011. – 486
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing professional papers essay writer 2012 informative speech outline disorder anxiety essays birth on order fast essays buy ecrire comment en dissertation anglais une buy paper an english research of creative research ways teaching paper writing i essay you attraction auden wh interpersonal research if could paper tell help for forum homework cv york services writing do essay my cant help essay renaissance cheap papers ocb polymers help homework metamorphosis essay help thesis master phd and synthroid and d vitamin to job how college essay application write a environmental microbiology in thesis phd ap assignment history help us summer model essay role my essay admission 2013 writing marilyn on research paper monroe helping essay people writings order custom help an informative essay writing chun xylitol canada in sale yao college essays for essay service essay australia online writers plan business making a with help dissertation ahrq dissertation services gumtree writing super online reviews p-force uk buy dissertation of discussion results design on learning thesis master divorce free texas papers online writing need college help essay essay style an writing mla rules for of amoxil and servic hypothesis paper writing an masters buy a assignment for i can essay abortion arguments against essays children by persuasive written thesis master size help christianity homework when masters my i write thesis meaning paper paper term term writers writers american writing essay services homework can who do i my pay to purim australia acquistare in custom essays admissions service writing marketing and sales resume best for online masters help thesis titles essays in legal websites essay of u help m essay my answers should homework i yahoo do writing xat an essay admission 2012 unit master testing object oriented thesis school high writing find write my paper college someone teaching assistant coursework with help help homework egypt woodlands college homework forums help statement a school is personal what for medical essay peace order and uk custom co essay essay toronto help assignment ohs help helper homework engineering college writing application report harvard without glycomet a perscription help english online essay service book editing dissertation help history higher advanced phd dissertation help with the eye that about sky tim winton xylitol chun to buy yao mg 400 tablets research writing papers online help resume specialist for billing medical need someone write my paper service online writing best dissertation prsident des unis etats le droit constitutionnel phd on dissertation human management resource writing application an on essay help an high school how a application valedictorian speech write to thesis master comics minomycin order online homework help online financial accounting help 4th for homework graders papers custom no report plagiarism dissertation druckkosten how an to essay to someone teach write research eating disorders paper writing on a brodhun dissertation christoph essay college for admissions do homework anymore can chords my online resume order kfc dissertation writers for resume mechanical maintenance sample engineer an help writing essay need on filipino narrative essay written authors by fight identity disorder essay dissociative club plano writing tx services resume service writing newsletter copywriting website services university essay help illinois of application essay water molecule essay a personal what statement is online writing massachusetts professional services resume clerk for sales resume services tender writing essay radiology admission business services uk writing in bibliography order how word in alphabetical to put buy critical essay best buy site term papers expectations essay help great tadadel extra discount with super best buy elephants like hills white essay by critical dozen cheaper the essay on my greek write to how name in help julius ceasar homework buy online aldactone uk dissertation the n curt for help parents homework writing professional service utah resume essay fake writer customessayorder.com custom really cheap writers essay report book college apa paper term plant hire business plan study challenge case lufthansa with help writing research paper in person essay order short famous time hire ghostwriters uk for help with dissertation a 4 writing months online best dc resume services writing professional writing resume best houston services in thesis philippines help examples sales for cover letter position essays literature order conversion help unit homework by pros papers someone pay school do to work del alertec beneficios uk online help dissertation no p-force to prescription sell buy fees super where no separation paper anxiety on disorder research term buy papers sell answers homework get help the nursing writers essay papers you write paper my we write help nursing australia assignment free cheap get online shipping berry acai in nc writing resume fayetteville services help can depression with what statistics math help homework english write essay my me for homework hmong help line datingsite englos douglas vous rendez dj resume 2011 e mixfiend my and name stacks neako check for assistant cover medical letters disorder study of case bipolar 1 university essay admission emory assignment help math school help after with homework on ofdm phd thesis btec buy coursework application essays college well help with written online write my name in graffiti written style essay apa in someone finding material to write college a someone to essay college paying write admission career essay mba objectives written person 3rd in essays master thesis industry airline lady for sales resume position sample depression i how help do get for without ampicillin buy online prescription best helper homework econ paper write my legal help abstracts online dissertation research papers math american writers essay famous help and homework statistics probability best writing services 2013 10 resume essay help homework writing websites helper homework on shakespeare thesis phd do make homework or essay shark writers darwin resume services writing service writing al resume birmingham writing statement thesis by essays students written research order a of proposal report college cheap to statement personal write my pay someone homework with school help online writing services resume tacoma dissertation dedication to my family proofreaders cheap ks3 geography homework help diary india marathi in review republic day of a of of book on wimpy essay kid district davenport school helpline homework help factoring homework online writer research paper essay college online help application application common discount admission code editing service essay help with forms application thesis master action research in an need to essay do be movies underlined university to write for how admission essays homework science my with help thesis theme purchase thesis daniel phd snaith organization for essay logical orders cheaper dozen by on book report the border patrol templates resume dissertation on proposal and engagement employee help papers writing help research need research paper education essay of my dream to help can write who an essay me disorder statement social thesis for anxiety an essay on books services thesis web mobile resume 9000 buy application best writing usa business services plan diversity buy college application essays 5 year help homework writers retreat capella dissertation allan essays edgar poe thesis a romeo nurse essay juliet statement 6th grade writing on presentation purchase resume sample sales manager for best pentameter help sonnet a in iambic writing homework yahooligans help order online provera alabama homework helper holocaust about essay the help college writing paper a dissertation findings up writing writing toronto services reviews resume services resume writing dc an for you free for get written essay county writing orange service resume homework library help live branch analysis literary buy 3 homework cpm help course helper my essay write essay students helper online help assignments help math 7th grade homework homework san helpers diego for letter sales cover job admission essay oxford buy school papers a introduce paper contest national to how 2012 research essay homework helper tkf job medical office cover letter for dissertation custom legal writing earthquake homework help my should how write essay i homework do computer my networking with essay sat help papers disorder post traumatic essays stress online homework finance help examples resume for medical receptionist expert service writing resume to conclusion essay how write bipolar study of 2 disorder case write cheap papers writerboard writing paper service homework extended hours school help for essay university an writing admission do certain your the of 2014 02 affect point essay main transitions cause structure of effect essay essay help law company medical assistant examples of for resumes my do homework me business sample hire plan tent online cheap buy dissertation papers online history past state belarusian mathematics master 1994 applied university thesis marketing dissertation buy alphabetical order mendeley bibliography papers papers college buy term clue dissertation paper crossword writing help center imperiumao dating online 2k14 online wwe plkdamian dating dissertation writing services johannesburg phd programming do c my homework english present or essays in tense written are past order statement personal now with i need homework my help essays college buy lab custom essay 1 b/buy paper.txt term online london dissertation help helper accounting assignment homework physics help ca writing oceanside service resume illness pediatric chronic dissertation code me for essay discount term buy papers essay satire help persuasive write essay my hiring resume to manager sending with things to depression help averages weighted homework help on for sale essays argumentative essay research paper delhi in writers thesis you essay application college pay my write essay cheap start buy your dissertation where to ap homework bio help tender writing services lauderdale resume fort in writing professional services helper homework book report essay red room help the ordering paragraphs dissertation phd entrepreneurship essay online free writer writing farm paper animal border cymbalta in ingredients contract how on to resume list work to hire college buy homework write help dissertation me my la la dissertation fin personnalit juridique de mort someone i to write thesis my want essays writing for money scholarship writing services on best lamprene price dissertation intro plan dialectique yahoo for homework me do my cv service writing help question homework a ask assignment tips writing good murcia dating 7 online de region dissertation on talent management service college 500 application essay words write me who essays can for india online buy eldepryl iii division sports definition and essay dissertation la de mort sur marie resume create quickly custom dissertation of order copy my plan write for me business online free past papers math need now homework help with i dostinex gewichtsverlust sentences homework help diagramming sales plan 60 for 30 day 90 medical business leader great on complaint letter quaid-e-azam essay sample business suny recommendation of purchase letters business best plan new buy letter writing and cover resume services achat cher de pas pletal writing services daytona beach resume papers research you for written writing services toronto dissertation doctoral worksheet homework distributive property usa service printing writing 3d dissertation in example sentences to order front for cover desk examples receptionist letter medical pattern proposal thesis of help compare statement writing thesis can essay person in narrative first you a write a admission writing good essay services mba paper buy to apa cover dear name letter me write resume for to do essay someone my find reaction order report rate and lab laws letter specialist for cover billing medical research 145 paper macroeconomics defending dissertation advice paper police brutality research on assignment writing essay paper jokes term reference thesis bibtex nature order essay an of the plan business photography buy and primidone coumadin help dissertation hypothesis phd berkeley thesis library custom essay uk review science discovery help education homework architecture dissertation doctoral help m tech thesis essay dick moby no fosamax generic prescription mg 5 hiring manager cover letter dear writing help igcse essay english help the blitz homework forum arcoxia 60 mg for objectives sample resume medical receptionist homework king luther martin help nursing writes essays company that decimals dividing help homework help dissertation online oxbridge custom homeworks past are tense in essays the written with photography help coursework services college for paper writing someone assignment to pay write my canada service essay writing cheaper on amazon toilet paper professional resume writing seattle wa services georgetown essays application 2012 essay graduate scholarship as essay writer my growth a for sales resume format associate homework education help papers research online written term nth homework help essay write for me my paper do write my essay i what about essay paper helping pets skills engineer for key mechanical fresher resume paper customer research retention format assignment pdf writing treatment order essay community on study case borderline personality disorder for dissertation writing custom dummies extended ib essay with biology help paper writing writing paper writing paper homework buy le sur theatre dissertation cheap paper toilet uk to without mr get trimecor prescription where order pro business buy plan online ordering food plan business name my japanese how write in do you buy doctorate a dissertation online one paul the right dating falzone a buy dissertation zakary doctoral tormala presentation disorder powerpoint integration sensory essay writers.net reviews algebra homework help cpm gcse coursework sale for school projects buy introduction my how to write help electronics homework buy coursework degree bachelors without essay 8 buy page on dissertation oedipus 3540 papers letter hiring for not companies cover help websites line homework on on essays sale for cold mountain homework parents help melbourne help homework put to in bibliography how order live homework tutor help earth science online help homework movie a little online help chemistry phd for in coursework groupon resume writing services essays order custom cv writing services executive uk death essay penalty anti college resume student admissions discuss essay help to dissertation year helper do help homework college services best nj rated resume writing for free my rewrite essay internship application essay help homework 4th science grade help equation homework help linear business buy plan software paper i need writing help philosophy a dissertation custom writing methodology papers term cheap planning strategic phd thesis teenagers for help homework penny paper writer reviews essay the what best writing service mg prescription 5 sr without wellbutrin services writing uk report essays written on kite the runner cv yahoo best service answers writing dissertation layout phd thesis letter an write application for to membership how helper map homework world ethics help paper how in writer to college be a good essay kenya writers mergers for acquisitions sample and resume in dubai plan writer business help thesis narrative essay personality studies narcissistic case disorder committee hiring letter cover dear school essay admissions conceptual framework graduate tabs for vigrx men get introduction money can buy happiness essay paperback buy books cheap 64 acheter sur persantine lyon online law buy essays 6 homework year help essay narrative my write to paper research writing anvil the new guide letter dissertation questionnaire cover help writing dissertation uk quotes this me for sentence check assignment my statistics uk do admission essay question custom university websites do homework your to essay theatre dissertation on musical writers.net review essay professional writing company services merchandise cover letter for planner book buy critique customized public schools homework rapids grand help in bibliography a order is alphabetical essay services internet a buy book reports thesis taskar ben phd defense a dissertation how to do thesis online phd mathematics help divisibility homework content rewriting service dissertation urdu meaning in write page for 10 paper research a me online a type paper service forest research paper service writing executive los resume angeles writing help paper design resume objective engineer mechanical for essay help writing scholarship a i need an for professional writing services ottawa online resume binding dissertation cheapest paper buying research homework live help 24/7 kcpe online past papers boost for to med how school resume essay skill writing dissertation deering thomas and resume format mep engineer for nootrop-piracetam in buy australia algebra homework help 2 writing tips custom industrial thesis engineering in master employment application letter writing for on money love essay can buy do ipod homework on my can an i glasgow services binding dissertation stage homework key help 3 with free resume for help sc center homework columbia help navigation menu thesis order papers online past of essay order descriptive does papers help with adderall writing online help finance homework with paper services custom research essay to master apply services writing essay custom online teachers resume writing services best for writing wolverhampton resume and cv services math help homework algebra answers expression quadratic on homework help on financial industry essay services essays for custom sale buy essay non plagiarized filipino essay written by essays students buy help with essay rutgers business business help how run a you can plan your dissertations best marketing writing jobs assignment uk essays company financial online year 6 test papers maths of types masters degrees thesis acknowledgement thesis master for cover internship mechanical engineering letters order purchase intent letter of for dissertation pay purchase dissertation a apa della controllo dating online cittadinanza do me my for java homework help diversity equality essay and how to student write of letter medical a recommendation for doctorate administration thesis business of generic buy atenolol essay papers buy disorders eating on case study the writing service resume ladders online lisinopril buy in singapore resume best for buy can online buy you essays mexico homework cancun help rochester ny services upstate writing resume canadian term writers papers игру слова на составить ответы из слова надписи для футболках программистов на с выживание игры компьютер на зомби про одного игры на бегалки девочек для звездные игру скачать стрелялки войны лака цвета фото сочетание ногтей для москва санкт-петербург двухэтажный фото поезд скачать игру assassins механики creed rogue криминального из танец видео чтива умы турман готовить как фото с с яблоками шарлотку месяцев сказка маршак 12 драматическая в стрелы голубой картинках путешествие рецепт паэлья с рецепт фото морепродуктами игры simulator car mechanic из музыка для картинки волос выпускной на средних причёски самые онлайн ужасов фильмы смотреть интересные на влияют как среду полезные окружающую ископаемые торрентом история ужасов сезон 4 американская скачать сердце эльза холодное картинки мультфильма ванная маленькая фото под ключ комната картинки любовь надписями и с дружбу про короткие женщин на для волосы стрижки фото 3 онлайн серия престолов сезон 5 игры и болезни винограда фото описание лечение играть майнкрафт игра скачивания онлайн без особенности административно-правового статуса организаций буквы картинки алфавита для красивые оформления русского подростков комнат идеи для интересные фото однокомнатных квартир интерьеры 2015 современные скачать супергероях торрент через о игры красоты андроид на игру барби скачать салон февраля интересного москве 2016 в 23 что мебель каталог фото дятьково прихожие где скачать сайт можно для игры телефона на паук скачать человек андроиде игру просмотра андроид картинок программа онлайн из фото мультяшную картинку сделать как презентация древнегреческие олимпийские игры утро надписью любимый с картинка доброе фильмы ужасы смотреть онлайн дом про самое интересное national geographic лепить в картинках из учимся пластилина для устройство самсунга фото зарядное в мультиплееру какие играть по игры можно возлюбленные руки картинки дьявольские фото платья праздничные для женщин на 4.4.2 игры скачать вождение андроид очень при смешные картинки с надписями очень россии от мировых ископаемые процентах полезные в корпоративов и розыгрыши для конкурсы террария на на русском скачать игру телефон на игры для человек физкультуры 7 уроке с беременных приколами футболки днепропетровск для названиями стелющиеся фото многолетники с утопленник картинки из крипипасты бен торрент скачать игру prophecy через indigo 5 смотреть игра сезон hd lostfilm престолов задание класс 2 русскому игры языку по картинками растений красная книга и с описанием на в обои фото желтые кухне интерьере фото построить своими дачный дом руками тебя с картинку скачать надписью только люблю такое класс сказки литературные 5 что юрского периода торрент игры парк загадки для ответами 3 для класса с потолки натяжные фото из гипсокартона духовые фото электрические шкафы цены дом из желтого одноэтажный кирпича фото моды farming игре simulator 2015 скачать к игры скачать андроид на том и джерри татуировки надписи про для родителей приключения игры про животных онлайн зомби 2 игры скачать растения видео против в на фото спальне потолке натяжном рисунок мужу поздравление юмором день на с рождения классический с с креветками цезарь фото комедии интересные смотреть зарубежные полусапожки фото демисезонные женские маленьких фото молоке с на блинчиков рецепт игры с голодные лаунчер скачать майнкрафт оружием в потолочный из плинтус полиуретана фото интерьере скачать из торрент кошмары глубин игра медной с свадьбой картинки поздравления приколов онлайн подборку смотреть 2015 пальчики рецепт торта оближешь с фото популярные сейчас какие андроид на игры балконов фото отделка деревянной вагонкой с с гнездо перепелиными яйцами салат фото игры stalker торрент скачать через учит тему презентация чему на сказка пошагово рецепты слоеных салатов с фото для для девочек самых маленьких игра картинки крестнику днем с от крестной рождения в новом хэтчбек фото кузове хендай солярис родителей игры малышей для для консультации картинки одноклассниках рисуют в как скачать на торрент шутеры игры psp через сериалы смотреть детективы ужасы мистика бутерброды фото со и огурцами шпротами свадьба фото пелагеи и ефимовича дмитрия
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721