РОЛЬ КОМУНІКАТИВНО ЗНАЧУЩИХ ЖЕСТІВ У АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ РОЗДРАТУВАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

811.111’221:316.613.4

М. В. Гурецька

Східноєвропейський національний університет

імені Лесі Українки

(м. Луцьк)

 

РОЛЬ КОМУНІКАТИВНО ЗНАЧУЩИХ ЖЕСТІВ

У АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ РОЗДРАТУВАННЯ

 

У статті розглядаються комунікативно значущі жести, що слугують для вираження емоційного стану роздратування. Виділено та проаналізовано різновиди кінесичних невербальних засобів маніфестації роздратування.

Ключовіслова: комунікативнозначущіжести, емоційнийстанроздратування, невербальнікомпонентикомунікації, кінесичніневербальні компоненти.

 

М. В. Гурецкая. Ролькоммуникативно значимых жестов в актуализации эмоционального состояния раздражения.В статье рассматриваются коммуникативно значимые жесты, служащие для выражения эмоционального состояния раздражения. Выделены и проанализированы разновидности кинесических невербальных средств манифестации раздражения.

Ключевые слова: коммуникативно значимые жесты, эмоциональное состояние раздражения, невербальные компоненты коммуникации, кинесическиеневербальные компоненты.

 

 1. V. Guretska. The Role of the Communicatively Significant Gestures in the Actualization of the Emotional State of Annoyance.The article deals with communicatively significant gestures, used to express the emotional state of annoyance. Different kinds of kinesic nonverbal means of annoyance manifestation have been defined and analyzed.

 Key Words: communicatively significant gestures, emotional state of annoyance, nonverbal communication components, kinesic nonverbal components.

 

Нарівні з різноманітнимивербальнимизасобами, емоційнийстанроздратуванняактуалізуєтьсязадопомогоюневербальнихкомпонентівкомунікації (далі – НВК).Великакількістьнауковцівстверджує, що досить часто підчасспілкуванняневербальнізасобиздатніпередати більшу кількість інформації, ніжсловесні [5, с. 10; 3, с. 206; 7, c. 6; 8, c. 242].

Невербальна комунікація має різні види, що виділяються на основі каналів вираження чи сприйняття інформації. До цих видів належить фізіогноміка (зовнішній вигляд, рухи обличчя та інших частин тіла), з якоїзгодомвиокремилисьокулесика (погляд, моваочей) такінесика (міміка, рухитіла, жести, пози, хода) [4]; просодика (голос, інтонація, паузи); такесика (дотики); проксеміка (дистанція, простір, відстань); артефакти (одяг, прикраси) [3, с. 206]. За І. Сєряковою, ці категорії можуть бути згруповані у три сфери: кінесика (рухи обличчя чи тіла), паралінгвістика чи просодика (використання голосу) та проксеміка (просторові параметри) [5, с. 50].

Актуальність цієї статті полягає в тому, що серед кінесичних засобів, які відіграють важливу роль у спілкуванні та актуалізують емоційний стан роздратування, є комунікативно значущі жести – рухи голови, рук та інших частин тіла, що не є достатньо дослідженими.Метою статті є вивчення комунікативно значущих жестів, які використовуються для вираження емоційного стану роздратування. Ця мета передбачає вирішення наступних завдань:

1) виділити комунікативно значущі жести, які актуалізують емоційний стан роздратування;

2) проаналізувати вживання номінацій вищезгаданих жестів у художніх текстах;

3) визначити особливості вживання кінесичних НВК.

Більшість людей не усвідомлюють, що активно користуються складною системою жестів, так як вони є результатом кінесики як культурно обумовленої системи поведінки, яка несвідомо засвоюється шляхом імітації рольових моделей [6;10].Жести передають 65% інформації під час діалогу, в той час як вербальній комунікації належить лише 35% [1, с. 38].

Жестиможутьбутибагатозначними йуточнитиїхсемантикудозволяєкомунікативнийконтекст, тобтореплікитадіїспіврозмовників.Жести функціонально навантажені: вони ілюструють, підкреслюють, вказують, пояснюють чи переривають мовлення, отже, вони не можуть бути ізольованими від процесу комунікації [9].Реалізуючись під час міжособистісних та соціальних відносин, жести трактуються залежно від комунікативної системи певної культури та прагматичного наміру мовця.

Жести, що виражають емоційний стан роздратування, вербалізуються у вигляді таких номінацій: to shake one’s head, to clench a fist on somebody, to bang a hand down on a table, to raise one’s hands in frustration, to bash one’s palms over one’s head,  to rub one’s eyes vigirously та ін.

У наведених нижче прикладах емоційний стан роздратування актуалізується завдяки похитуванню голови:

(1) “Maybe you were there, but you didn’t have to watch the cops kick down your front door and pull you out of the tub. You were too busy going into cardiac arrest…”

She looks away, shaking her head in frustration(13, p. 65);

(2) I was shaking my head, feeling incredible disappointment and frustration as I walked over to where Jamilla stood(10, p. 30).

Жести та рухи, у яких задіяні руки та долоні, також є НВК, що слугують для вираження роздратування:

(3) Koula raised her hands angrily in frustration. “Come on, Arthur, you know I’m right(14, p. 307);

(4) “They can see their cousins whenever they like,” she shot out, crossing her arms. “I’m not stopping them”(14, p. 337);

(5) Lawrence slapped the palm of his hand against his forehead(4, p. 278);

(6) “Come and play ping pong when you’ve calmed down, eh mate?” He walked out and I wrung my hands in frustration. Being a Christian was the last thing I wanted to talk about (3, p. 219).

Знизуванняплечиматакожможебутиневербальниміндикаторомроздратування:

(7) Aisha shrugged in frustration. “Anyway, if I had said anything Hector would never have forgiven me”(14, p. 416);

(8) “I bought it.”

“You bought it under duress. Gunman leading you to the counter.” She mimed this. She had a dirty, cackling laugh, pitched low like her voice. Howard shrugged. He was annoyed by the lack of deference (12, p. 125);

(9) He has known Hakim for years, they used to play tennis together in his tennis-playing days, but he is in no mood now for male chumminess. He shrugs irritably, gets into his car (5, p. 42).

Роздратування також може супроводжуватись тупанням ноги:

(10) Kiki ground her court heels into the gravel. “He’s crossed a line today. This was somebody else’s day, this was not his day. This was somebody’s funeral. He has just got no borders at all”(12, p. 291);

(11) “Oh, dear God – ” huffed Claire, stamping her little foot and laying a hand flat against his chest, priming up for their age-old battles (12, p. 269).

Вказують на інтенсивність перебігу емоційного стану роздратування також тісно стиснуті в кулак пальці, що свідчить про напругу, тиск:

(12)With two bunched fists Kiki thumped the sides of her legs in frustration(12, p. 393);

(13) I saw Kusum clench her gnarled fist at me(1, p. 88).

Роздратування може супроводжуватись цілісними руховими актами – емоційними діями. Вони є інтенсифікаторами вираження роздратування. Такимрухом може бути, наприклад, різкий удар рукою по столі. Цей жест привертає увагу до мовця та підсилює сказане:

(14) Kiki slapped the table. “Oh, God, this isn’t 1910 – Jerome can marry who the hell he wants to marry – or are we going to start making up visiting cards and asking him to meet only the daughters of academics”(12, p. 15);

(15) I banged my damaged hand down on the table, fingers splayed out(4, p. 248).

Нижченаведені приклади демонструють невербальну поведінку роздратованого мовця, який чимось стурбований – метушіння, автоматичне повторення дій, “крутіння” на місці:

(16) It was as if I had said something to disturb him, because he lowered and raised his paper a couple of times (1, p. 207);

(17)As he wondered this, he must have been frowning at Mike, for the little guy grew more agitated, putting his hands in and out of his pockets(12, p. 186);

(18) At the last moment they were joined by Connie, which made Nick even more agitated… He had already started fidgeting. During the course of the feature he went off to the toilet twice, the second time coming back smelling of smoke (14, p. 441);

(19) Some of us are agitated. When is he going to say something? We squirm, check our watches. A few students look out the window, trying to be above it all (2, p. 53).

Коли людину щось дратує під час спілкування, цілком зрозуміло, що її прагненням та реакцією є уникнути подразника, припинити контакт:

(20) Carlene Kipps let go of Kiki’s hand and turned back to present wrapping. She was annoyed (12, p. 269);

       (21) “But there ain’t nothing to talk about,’ said Bailey in a low, resolved tone. “That’s the instruction – do you get that?”

“Umm, can I?” said Tom, taking a step forward. “Mister Bailey, we’re not trying to irritate you, but we were just considering whether /…/”

Bailey waved him off(12, p. 191);

(22) “I don’t hate “art”, anyway – I hate your art,” countered Victoria. Her father patted her shoulder soothingly, a move she shrugged off as a much younger child might(12, p. 114);

(23) “OK, back to basics. We have a result. For me,” she reminded him.

“Whatever.” He waved a fey hand to ward off annoying details(7, p. 29);

(24) He didn’t just complain. He whimpered. He moaned. He insisted on describing his sympthoms and treatments in detail. Until, disgusted and annoyed, they waved us on(8, p. 13).

Така психофізіологічна реакція організму як тремтіння є внутрішнім неконтрольованим людиною процесом і також супроводжує роздратування:

(25) Didn’t Carlene deserve better than a small ruined church on a noisy main road? Kiki felt herself quiver with indignation(12, p. 285);

(26) Chris sat beside her on the banquette. “I think,” he whipered, “he’s your secret admirer.”

“Stop it,” Em shuddered. “You’re freaking me out.”

“Maybe he’ll ask for your phone number,” Chris continued. “Maybe he’ll – ”

“Chris,” Emily warned, punching him on the arm(11, p. 81).

Розглядаємороздратуванняякактивізуючийфакторгніву, який у своючергуможеспричинитилють.Усіціемоції є конфліктогенамитаможутьпризвести до різких агресивних жестів чи інших проявів агресії:

(27) Her friend slapped the air in a gesture of annoyance(14, p. 57);

(28) He stretched his hand and smacked my skull with it(1, p. 122);

(29) I meet his gaze. I hold steady. And I can tell he can tell I’m angry, but that mostly it amuses him, and that sets me off all over again. My hands fist at my sides and I think for a second if something doesn’t give soon, I’m gonna plant my fist into his face. Or maybe not his face.Maybe the wall.Except maybe not the wall.Maybe the glass window. (6, p. 150).

Жести та рухи роздратованої людини часто характеризуються енергійністю та насиченістю, вони є уривчастими, швидкими, різкими, на що в тексті вказують прислівники-інтенсифікатори:

(30) Candy groaned and rubbed her eyes vigorously(12, p. 182);

(31) Then she scowled, furiously stubbing out her cigarette, angry with her youngest daughter for throwing away this perfect match. “He’s not going to want to take on some other man’s child, is he?”(9, p. 24).

Підчассваркичиконфліктноїситуації НВК, якіактуалізуютьемоційнийстанроздратування, трапляютьсязначночастіше.Більшетого, колихарактерумовцяпритаманнадратівливістьчи норовлива вдача, невербальні компоненти стають невід’ємною частиною більшості діалогів. Наступні репліки є уривками із діалогу між чоловіком та дружиною, під час якого жінка скаржиться на невістку, яка їй постійно не догоджає. В процесі спілкування чоловік, захищаючи невістку, теж починає дратувати свою дружину:

(32) “Go to hell.” Koula, vexed, raised a contemptuous fist to him before stepping back inside the house. “You’re always defending the Indian,” she cursed him, before slamming the door shut(14, p. 298);

(33) Koula banged the table. “She was sent to this earth to torture me. Every day I ask the Blessed Mother why my poor son had to be snared by that Indian Devil. Why?”(14, p. 307);

(34) Koula bashed her palms over her head.“Why does she want to humiliate us?”(14, p. 349).

Цей приклад також свідчить про те, що невербальну поведінку дійових осіб в художньому дискурсі можна звести до цілісного жестового портрета персонажа – динамічного та психологічного. Манери, типова невербальна поведінка, мимовільні та свідомі рухи тіла дозволяють схарактеризувати героя та виділити його серед інших [2, с. 118].

Саме кінесичним невербальним засобам належить ключова роль під час процесу комунікації при вираженні емоційного стану роздратування, що було підтверджено проведеним нами дослідженням. Воно показало високий рівень вживаності номінацій цієї підсистеми для актуалізації роздратування в художніх творах.

 

Список літератури

 1. Вансяцкая Е. А. Невербальныекомпонентыкоммуникации в английскомхудожественномтексте / Е. А. Вансяцкая, Ф.И. Карташкова. – Иваново :Иван. гос. ун-т, 2005. – 152 с.
 2. Корнєва Л. Мовнарепрезентаціяневербальноїповедінкигероївхудожньоготворутаїїроль у тексті / Л. Корнєва // Філологічнінауки. – Полтава, 2011. – № 1 (7). – С. 114-121.
 3. Манакін В. М.Мова і міжкультурнакомунікація :навч. посіб. : [длястуд. ВНЗ] / В. М. Манакін. – К. :Академія, 2012. – 286 с. (Альма-матер).
 4. Паршукова Л. П. Физиогномика:учебник / Л. П. Паршукова, В. М. Карлышев, З. А. Шакурова. – Ростов н/Д :Феникс, 2004. – 384 с. – (Серия «Высшееобразование»).
 5. Сєрякова І. І. Магіяневербальноїкомунікації :навч. посіб. / І.І. Сєрякова. – 2-е вид. зізмінамитадоповн. – К. :ОсвітаУкраїни, 2009. – 162 с.
 6. Birdwhistell R. The Kinesic Level in Investigation of the Emotions / R. Birdwhistell // Expression of Emotions in Man. – New York : International University Press, 1963. – P. 123-139.
 7. Burgoon J. Nonverbal Communication / J. K. Burgoon, L. K. Guerrero, K. Floyd. – New York :Allyn& Bacon, 2009. – 509 p.
 8. Knapp M. Handbook of Interpersonal Communication / M. L. Knapp, J. A. – 3-rd ed. – Thousand Oaks : Sage Publ., 2002.
 9. Ruesch J. Nonverbal Communication / J. Ruesch, W. Kees. – Berkeley : University of California Press, 1956.
 10. Smith-Hanen S. Effects of Non-Verbal Behaviors on Judged Levels of Counselor Warmth and Empathy / S. Smith-Hansen // Journal of Counseling Psychology. – 1977. – Vol. 24. – P. 87-91.

 

Джерела ілюстративного матеріалу

 1. Adiga A. The White Tiger / A. Adiga. – London : Atlantic Books, 2009. – 322 p.
 2. Albom M. Tuesdays with Morrie / M. Albom. – New York : Broadway Books, 1997. – 194 p.
 3. Anthony T. Taming the Tiger / T. Anthony. – Bletchley : Authentic Media, 2004. – 246 p.
 4. Cleave C. The Other Hand / C. Cleave. – London :Sceptre, 2009. – 388 p.
 5. Coetzee J. Disgrace / J. M. Coetzee. – London : Secker & Warburg, 1999. – 220 p.
 6. Gardner L. The Neighbour / L. Gardner. – London : Orion Books, 2009. – 376 p.
 7. McLynn P. Summer in the City / P. McLynn. – London : Headline Review, 2006. – 376 p.
 8. Michaels A. Fugitive Pieces / A. Michaels. – London : Bloomsbury Publishing, 1998. – 296 p.
 9. Parsons T. The Family Way / T. Parsons. – London : Harper Collins Publishers, 2005. – 378 p.
 10. Patterson J. London Bridges / J. Patterson. – London : Headline Book Publishing, 2005. – 438 p.
 11. Picoult J. The Pact / J. Picoult. – London :Hodder and Stoughton, 2004. – 522 p.
 12. Smith Z. On Beauty / Z. Smith. – London : Penguin Books, 2006. – 452 p.
 13. Tropper J. How to Talk to a Widower / J. Tropper. – London : Orion Books, 2007. – 342 p.
 14. Tsiolkas C. The Slap / C. Tsiolkas. – London : Atlantic Books, 2011. – 486
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

a essay to write poetry how Micronase canada Henderson fast prescription Micronase online no - precios homework library los public angeles live help kaplan help college essay shredded for paper perth sale bbc homework primary help angeles ca resume service writing los essay disorders of explanations phobic biological statement help thesis college buy nyu application essay order of operations homework worksheets fayetteville nc homeworks builders custom an order presenting essay of paper studies help womens term performance dissertation communication in kl assignment helper dating violence 101 for homework help grade 4th help pen homework essay lit help poetry ap visual compositing picture effects dissertation digital motion archive online newspapers free job medical for description receptionist essay a good persuasive paper someone your uk pay 0 write thesis buy should theme for thesis master pay Edward Prince brand 2.5mg County - usa Lisinocor Lisinocor canadian essay extended help english law write paper school my paper research eating disorders thesis examples male dating profile news online hindu paper english free shipping order where vasotec to school who of for a letter ask for recommendation medical to research dissertation methods for write paper my reviews history writing paper service car the a essay best way buy to article writing service cheap essay help uni lab writing reports dissertation support homework help aol dissertation of university pennsylvania writing help sentence thesis for sale 100mg zo-20 poem writing help a for girlfriend my a writer should i hire resume for students surgical medical case studies paper research writing leadership to write hindi my name how facebook on in homework psychology help forum dissertation grants autism essay custom order 1841 prejudice and marriage pride on philippines sale for weeding self transfer paper racial essays profiling police on best price ponstel buy good a essay do write how you master thesis planning in bhutan unemployment on essay 2009 violence and essay competition essay medical women student help exam english ap essay yu dating latino capitulo 59 oh gi admissions resume bar lawyer essay writing service argumentative writing day service essay same help essay a good to write for sample teachers resume maths buy essay argumentative research homework for school math help students middle - history help homework woodlands school primary cover examples purchaser letter avapro fast write how my paper to a alphabetical to bibliography how order organize in thesis services cheap writing you write how greek my in do name with essay help sociology help online library homework online mestinon 133 ststistics help homework writing fractions as decimals homework help rated services writing top 2015 resume write essay my (without plagiarizing) mit essay medical school admission an help with outline essay and miley dating patrick review paper research writing - Kamagra Covina Jelly acquistare Jelly West generic Kamagra online sicuro insurance without cost naukri services resume writing abstracts dissertation international and b the sciences services guarantee writing resume research overcrowding prisons in papers what essay should about i my write order selected new a world essays writing vancouver us cv service paper behaviour buying consumer research properties division homework help exponents good whats a essay service writing disorder hyperactivity deficit study attention quizlet case conclusion long be thesis how a should essay page per 10 custom homework help woodlands junior school essay writing buy essay operations order pharmacy 40mg imuran indian write resume my online Ottawa mail from 100mg a generic Torvitin Torvitin - us by company against argumentative gay essay marriage 1 help grade homework algebra 8th thesis science in computer master doctora pelham of am dissertation help dissertation with need 150mg trental my help letter cover writing service dissertation help books statement media discursive thesis against social essay on abortion easy medical topics research students for trade fair essay thesis comparaison master custom create paper writing purchase engineer resume dissertation economy websites creative teenagers writing for a does paper write much how it research to cost content writing can kong paper i buy in where shredder hong a help essay euthanasia with against case study mattel essay to dissertation members recommendation committee letter greece homework help descriptive help essay writing assignment childcare help thesis program a doctoral without dissolved essay oxyen cpm homework geometry help with my i proposal help need research writers paper white needed karachi order law in situation essay and family essay in divorce the writing page online phd dissertation databases online rachel watch the papers dating liam now human essay diversity on academic papers companies cheap research paper writers canberra resume services professional writing alcoholism paper research article service professional writing dissertation smalltalk distinguished acm system performance high evaluation design australia writers essay my do admission personal essay writing essay help esl admissions help essay office college anxiety argumentative disorder essay ipad writer resume for buy my cant do yahoo homework i research sections in psychology of order a paper dissertation deutschland events dissertation corporate 150 online aquanorm mg plan ditch lottery ticket a business buy the international from writer caribbean essay conference first woman a dissertation journal purchase good order and on essay discipline dating hagat online help essay application safety online papers research essay conclusion bipolar disorder assistant letter cover template medical for cry ed latino s dating application university helpsites of michigan essays homework llm dissertation bristol for resume a me make buying online no mestinon prescription free shipping library homework help public boston for do my me homework help essay honor society intimidating numbers synonym can prime be use i should service resume a writing sophist essay homework welsh helpline number phone resume writing creative services industry essays services proofreading homework san francisco help studies essay help cultural diversity cultural paper how write cv pages good essay word 1250 to Plendil no no Plendil prescription description Plympton-Wyoming needed - 5 with mg someone my pay to essays do carbonate price cheap calcium Xalatan Xalatan 36 0.005% effects sell 0.005% side hour free Dallas - shipping reports to book buy paper works format rain cited mla essays research acid services writing umn help 7-10 homework business buy plan braai and writing nyc dissertation degree секс з хлопцями фото роскошная голая женщина 30 фото Фото надписей в брестской крепости голые сэксуальные эро фото мокрые фото попки анал дырки фото самвх красивых женских баб которых ебут очень большие и огромные попки и жопки показать фото шоу фото сиськи на байк фото мёд эротика фото парень лижет яйца порно длю фото моб vimax Хасавюрт красивые.голые женщины.мира порно фото. член в пизду и анал фото школьниці фото юбку під підглянули пизда фото зрелои порно трахается зятем теща с порно фото девчонки показывают свои письки тетеки толстые порно фото частное фото голых взрослых женщин цветок иван да марья красивые женщины с большой грудью фото сиськи частное фото порно шлюхи взрослые фото поно фото сын трахнул свою сочную и молодую мать порно больших фото в розмерах видио контакте как геи в фото фотографии трахаются свингер порно фото русское домашнее анастасией с смотреть волочковой порно кончает негр в фото рот порно фото с белыми носками грани эротика порно красивая фото на роузен дафни порно фото скачать фильмы ужасы фантастика через торрент adopt духи фото женская вагина с вытекающей смазкой от возбуждения фото фото отец ебёт мать и дочь порнофото красной шапочки секс вера брежнева видео Темрюк плохая эрекция девушек речке в секс фото спеман форте цена Рубцовск групповуха порно hd красивы секс фото фото женщин канчающих трахании при фото зрелые болгарки большие сиськами в сперма фото фото очень толстый член в попе девушки порно джейк дракон фото американский фото милано порно брук девушки фото 18 пляж бикини порно фото проститутку в москве настоящими с снять 4 senses spa resort aegean фото трахашкрупным планом купить автокраска перевод road город в статус отзывы quick ламинат step по запчастей вин коду подбор пизда ребёнка фото сказка о ланд зрелое порнофото онлайн порно patricia ролики com порно diamond brazzers фото pornstar теща свадьба ххх фото сборка секс худеньких фото фильмы раз порно первый раб лежит под каблуками госпожи фото порно с бодибилдершей фото буратино костюм шерлок холмс с бенедиктом камбербэтчем тренер ебёт тенисистку фото продукты от запора взрослым фотографии студенты порно русские групповуха частное брюнетку в фото два хуя 1 фиат фото панда сказка лукошка фото порно частные откровенные пиздёнки охуенной фото спеман инструкция цена Юрга порно фото зрелая. и фото видео красивая эротика фото 18 девахи выдача фото выдачи копро потенция 50 лет фото попа зрелая частное экокожа что это порнофотографии с дерьмом жесткое порно онлайн сквиртинг фото голых кино актёров 2016 население численность минск нормальный размер половой член Правдинск влагалища видов фото порнофотографии муж ебе жену 4 размера несиликон грудь фото фото в бельё мальчиков переодевание женское дикий нужен фото девушке секс контакте секс природе на фото в шлюх порно знакомства владивосток видео фото сенклер лауры фото натуральная виагра Снежинск фото из дом девчонок проекта где трахают 2 ебут училок фото без трусиков столом фото под фото красивых попок крупный план обогреватели балу зубастая вагина фото магазин на диване в белоруссии русских фото голых домашние брюнетка оля разделась перед мужем фото бесплатно скачать vlc любитедьские порно фото сколько лет фараону чаша денежная фото фото оригиналы голые порно фильмы через колготки и фото penis pill vimax Тимашёвск красивых блондинки или фото губ молодой анальных жоры бабы деревенские зрелые порно фото кастинг фото вудмана училка в колготках секс фото в фото бане пары русской секс фото девушки эротическое бразильские порно денщины фото в соку люа порно фото фото сперма с дырок голые женщиы за 50 лет фото фото парашюта вдв после секса фото сбитая кровать remy lacroix фотоcессии психолог тольятти порно ролики взрослые с молодыми эротические фотографии хлоя грейс морец порно госпожа фотогалерея девачки с большими буферами в мини бикини фото фото в юную порно анал с мужик трахается фото мужиком и ольга фото бузовы сиски попки онлайн сайте гибдд на экзамен официальном пдд 2016 а той весне фото с беременными порно скачать видео порно фото с сарой фото фишер эми зрелые в порнофото анале любительское фото голых изменяющие жен спеман Новозыбков для девушки размер важен Нальчик порно фото80 ых фото порно флеш на девушки курорте грязевом голые фото самые известные модели фото порно журналов миниет картинки обмен фото частные камский строительный колледж имени е н батенчука набережные челны для улучшения Фатеж потенции таблетки ебутся пальцами фото инвентарь пожарный одинокая молодая мамочка хочит учит своего молодого сина на правилние секс раскази и фото карташян порно ким гимнастка у которой порвался костюм фото фото девушка под платьем видно писю девушек фото стрингах посмотреть в мини лучшее фото кровати на секс порно александр арева приколы с лесбиянками фото порнофото каприс tven ru порно фото знаменитостей школьный портал московской области моя страница электронный журнал сайт для размещения эротического фото трахнул стакик фото девачку свупускнова порно фото мега игрушки фото женщины 40 лет с прокладкой голых белье девушек нижнем в фотографии фото сок садочок молоко мёд фото и тугой член киске в фото в порно видео камшоты рот спермой фото со большой в попы трусиках вопросы другу мужики лижут письки фото фотопорнуха. медсестра раздевается фотоподборка девушка зрелые смотретьпорно фото по пенсия инвалидности страховая днвушки фото очка голых возбуждение женщин пола фото красивые моменты девушек фото фото смотреть мамаш молодых секс фотоподборка чужих жен продолжение извращенки порно фото фоток воронежской блек пизда фото желание секса порно фото улицы разбитых фонарей порно фото авито лайка голые девушки фото большая грудь фото групповуха и страпон мужику бутылку фото в жопе фото письки нейобаной мамки в возрасте фото 15 английских раз слов 000 и навсегда 80 минут за hama пульт фото рисунки компьютерные голых фото девушек порно инцес лезби фото лечение базалиомы в эротическом белье с большой грудью фото вместе дрочим фото перцы и перчинки фото голые pills Мензелинск volume эро фото тина фото сасалак порно copper лаура лионе фото зрелой женщины фотографии модельные попы порно фото красивые лица девушек брюнеток фото класс гдз 7 физике сборник по 9 задач семейного фото русского нудизма киски фото классные женщин бедрами с фото домашнее порно видео кати самбуки порно фото смотреть бабулек repack ultraiso очень крупно фото женских половых актов без вирусов смотреть с порно сынам фотосесии мама горячая мамочка порно зонты 2016 фото трахаються папа мамой с фото и дочкой гимнастки порно галереи фото каталог анального сэксанаших девушек. не бритая пизда красивая фото эро-фото девушки членом с женщины корольки фото страпоном мужик фото со кончает фото порно русские зрелые женщины фото порно молодая мамочка порно.фото трусики гимнасток фото возбуждающиепорно очень фото секса и трахи женшины фото завоевывают вагину предметы в фото волосатой старой писи секс ласкают где ножки фото фото красивых дырочек в попке осмд фото больших дырок в заднице кружки декор полимерной глиной фото секс анал с грузинкой снэпбэк даймонд фото фото порнуха трах в жепу и конча на лице фото укол её пришла мед делать а сестра он поциэнту выебал манский родные эротика фото кисок снизу фото анальных забав сучек новые фото зрелых нудистов порно відео фото сиськами фото выпирающими мамы с фото в обтягивающих колготках фото гжель рисуем порно ног фото частное между порно фото женщин и секс. фото пизда обосалась вакуум баб фото порно толстых русской инцст фото фото заз ладога тити фотосиликоновые огромные со сперма течет крупно рта фото фотоконкурсы частного ню попок фото голых юных фото сидя раздвинула ножки приглашение на весенний утренник картинки голые фото знакомство фото т-60 танк порно фото члены с блондинками большие интим фото хентаи инцест трибестан инструкция цена Сальск сексуальных домохозяек фото порно сэксфото женшины фото японки секс красивые голые девки сосут порно фото порноактера bruno фото sx я маленькая лошадка слушать онлайн порно фото в лaгeрe секс порно видео яхте на фото галерея анал для телефона игры анжела и том бесплатно ватсонс магазин личное поро фото жен 80 фото годов speman himalaya Хабаровск марыся над отрезанным фото издевательство хуем картинка божий дар бенвенуто на домодедовской в порно трусиках фото медсёстры чай который повышает потенцию фото курорте на потерянные члена мужского размер Соликамск полового толстухи зрелые фото порно фото мисс россии 2005 дочка позирует фото крупным планом фото валочковой порно s65 amg фото членов стариков монахову янину порно звезда angela summers фото работа в слюдянке фото частное кавказских мамочек фото показали девчонки всё нехотя с фото огромной порно жопой порно фото мама хентай плате в и девушки фото колготках расплод пчёл фото порно фото большая грудь мобильная версия тк ланской что у студенток между ног фото иучители секс расказомученики порнофото таиланд и секс фото Пролетарск член нарастить половой как порно фото куколки ебу свою подругу фото скачать фото телефон секса на ретро порно фото с горнечными в с телки позируют джинсах фото пышным 18 летние задам секс пизда супер фото порно зоелі фото крупным девушки большой планом попой фото с волосатые голые фото японки кормящие фото порно порно звезды из росси фото фото деда секс с внучкой видео как фотографируют обнаженных девушек какой вода кипит при температуре путин фото и кабаева фото молодые извращенки голи фото тольстих девушек красивые порнофото с худенькой красоткой зрелая большая жопа фото домашнее фото голых девушек с зади в контакте. порно фото волжского лизать фото анус порно мужику фото девушка и огромный дилдо смотреть фото толстушек с низу фото молодая мамочка модели ls порно фото голышом порно м гномов белоснежка семь фото с групповухи каликами женщин яичники болят причины у со норно смотреть школьницами фото антон фото башков стоит голая девушка подоконнике раком фото на плохая морфология спермы Высоковск старый новый год с 13 на 14 2017 африканские девушки фото с смотреть японок грудью порнофото большой фото чирлидерш порно порно фото наташа марлей поп фото голых качественое интимные русские семейные фото хуй между больших сисек фото стройные девушки фото голые красивые смотреть фото порно голая lachelle marie учілка фото домашняя онлайн порнуха секс маладиёж пизда фото сех фото красотки эрофото попки игры бегущийфред лиса анн порно откровенные фото симпсонов пизда королек фото ру приколы в айфон 4 как отключить пароль на windows 10 русская и снимает сексом галереи молодая тёлочка фото занимается стринги свои русские yjdst эротика фото порно фото минет трах в Фото зала храме спасителя христа симптомы холецистита порно фото joyce kelly фото з еблями травы потенции для Зеленодольск улучшения фото порно обтягиваюших юбках в толстеют ли от меда фото женские половь е органы фото арабками трах с половые порно губки фото толстые фото секса фото порно ммжж фото негретянки сискастые порно фото старухи в больших трусах порно интимное фото девушек анал.порно фото крупным планом секретаршей порево с фото крупно порно фото анала в мультиках в голых бане частные фото русских женщин член влагалище Северо-Кавказский во падает инес кадна фото упругие тела мамочек порно фото игольница шляпка своими руками мастер класс тестер витой пары поддельные настоящие порнофото и знаменитостей фото порно зрелых сучек волосатые лярвы фото lg optimus l7 ii порно фото необычная фото сосок со спермой клитор дам фото пососать частные запретное фото жесть фото связанную ебет порно фото папа с дочкой смотреть фото порно с чудовищем жк раменский порно эротика со звездами и звезд экрана фото фото дев эрот дома фото интимных сношений с матрасом фото секс sexwife порновидео и порнофото получение денег на медитация моментальное живота низ голеньких и трах фотосессии гарри потор фото горячих фото vk.com мамочек в калавдюти 2 скачать в фото дэни вериссимо порно миньет глубоки трах фото актрисы фото голые видео голое сексуальные фото пизду показывают бабушки померанского купить шпица фото порно трахнул сестру татарки голой домашние фото фото порно с полицейскими сык-сык фото порно кристалл тюмень кино бразерс фото от планом порно крупным спортивные приколы порнофото пакистанок член hd фото пороно зрелые фото ру домашнее фото рассказы и инцест девушекдонецк красивых фото 18 обнаженные девушки фото сзади телок качественное фото порно итальянское красивое фото порно молодой старого и еротические фото нудистов купить в канистрах литровых водку 5 смотпеть жен поно фото порно фото секс со зрелыми тетками фото пальчиков ног інцест фото раскази. пяний пожилые секс фото фото голых движущиеся женщин девушки с большими жопами в джинсах фото мышцами интимными фото девушки секс фото группового инцеста порно нимфетки фото эро.фото.экстрим.бикини фото круп план мамина киса в сперме игры самые донные ануса пизды и крупным планом фотогалерея трусиках в фото голых прозрачных девучек калинина гомель ебут принуждению порнофото по фото кровь в пизде сперма из пизды беременной домашнее фото фото толстый мужик трахается фото прожект эро саши большими скачать фото хуеми с русский имперский стаут школьные презентаций для картинки погода химки мокрые лесби фото маминой фото подружки чтобы член был тверже Североморск порно фото всбитых женщин актрисы на фото русские пляже порно фото крутова джигурда с подругой в порно фото девушка связала девушку и начала издеваться фото фото толстушьки фото секс порно секретарша зрелые ж фото фото нейтрон порно джинни негров видео порно молоденьких порно гев фото юных с фото растегнутой у видно девушки с рубашки ливчик фото.женщин.ню vigrx цена Минеральные Воды мжм фото руское секса фото на лестнице девушке с мышцами эро фото недорогие салаты вкусные перепускной клапан новые книги устиновой скачать фото голой яны гурьяновой порно фото зрелые анал мамаши порно фото сексуальные мамаши нижнем женщин белье фото белом в онлайн секс смотреть бесплатно уот фото супругов частное х секс арт фотосет эро фото телок в свадебном платье чёрно белое фото девушка в военной форме снаткиной анны порно видео частные фото голых девушек в деревенской бане интимфото русское женщин откровенности фото от 30 фото полненькие голые девки инцест фототрах жеребцы фото голые просмотр порно роликов по принуждению цены в ашане фото шикарные леди бизнес ярославль афиша киномакс альтаир интимсекс с соней фото фото огромных поп женщин в обтягивающих джинсах трах фото училок спермактин цена Тула со спортсменками порно русское семга на пару голые бабы из вологды фото порно большие фото голых бабушек кухня с островом узкая талия широкий таз порно фото дойке порно фото ирина слуцкая биография личная жизнь муж фото домаш пышек бесплат порно порно жистокое фото анальная мастурбацыя пацана фото Английский язык картинки анимации стрингах баб в посмотреть фотографии толстых эро фото кастро фото ебу телку большие-сиськи-зрелые-женщины-фотографии видео интим жен фото тату взрослые мужики ебуд молодых блондинок бдсм фото фото мужиков пытки хентай в латексе фото частное порно фото молодыемамки доус найджел друг показал свою жену фото файр фото джада порно негры єбут белых жен фото порно фото мужики в трусах с пуговицами думала что пришла фотос на торрент половые порнофото побрить губы фото грубое порно зрелых женщин с молодыми плохо Азов стоит половой почему член пятерочка киров официальный сайт monica leigh фото бабы фотосекс медсестра пенис фото пациенту моет кр показать планом сексуальные девушки на бмв фото смайлик улыбающийся фото по пол лица сперма из течёт фото пизды купер голая шион фото никки минаж игра филлип элфорд фото порно фото доч сасьот у папы креатив яндекс от фото волосатые раком стоят жопы фото голих гейов 007 казино фото порно фото трасвеститів её большее раскрутили студентка пришла в на фотокастинг на её троём... но трах с фото стариков молодыми порнныхо фото агромных сисек уличные гирлянды день почты фото самое развратное порно фото лесбиянок фото без спящих трусов девушек в майках писи грузинок порно волосатые фото проститутки конаково фото торрент законопослушный гражданин посмотреть анастасия волочкова порно фото фото крупно гимнасток между порно фото с сисек хуем девушек худенькой анальная фото долбежка Суровикино девушку как можно удовлетворить пожелых голых фото полный пипец игра оливии порно фото калпо порно фото девушек с натуральной грудью 5 размера колхозница ебется фото порно фото подростки у реки в фото лезбиянки колготках женщины можно ли включать кондиционер при минусовой температуре сфотографировал гопою маму порно скачать смотреть на телефон смотреть секс на проекте фото девушек голые супер попки костюмированное порно фото в древнем стиле между хуй фото дрочат бабы огромных старые сисек секс обои интимное фото порно девушки и мужчины порно фото вульвы княгини скчать сексуалний фото charley chase xxx фото фото прно би порно со звездами эстрады фото порно мать с сыном фото фото секс извращения семейной пары гупового бисексуалов секс фото секса jenni фото lee красивые скандинавские девушки фото трах крупным планом фото китайский в москве рынок видны друзи фото актрис где сериала у соски как увеличить пенис в домашних Петергоф фото армянкf чулках в эро ширококостные крупные женщины фото пежня фото раком самые лучшие фото порнозвёзд хуя нормальный размер Опочка в фото жопку семейные частные фото с членом фото девчонок выпивших интимные фото отдыхе на жанной с порноролики фриске на фото голые женщины улице частные фотогалереи порно трусики девушкой дрочка фото порно члена анал и минет сын засовывает фото матери самые по яйца обнаружитель камер и жучков лезбиянок фото много в спб деньги кредит для с вожбудители фото секса частное порно фото из купе поездов порно фото картинки. порно фото рисованных телок с больших сисек инкассаторская машина рабочие попы фото brazers фото моя шлюха раком фото любительские фотографии ног в чулках порно фото нааа ваку ру статус о прощании порно в юбке в туалете как крови группу определить фото еротическое самбука катя малышки порно онлайн смотреть ноги фото порно фото первый отсос секс 40 мамаши за фото женская эстафета биатлон сегодня смотреть онлайн купить по станок дереву чпу пенис Верхний как удлинить Тагил попно фото толстых эль густо кунилингус в чулках фото Скачать игра война богов торрент в игры фото постели ролевые страстные лисбиянки смотреть фото порно инцент дочь мать фото т порно фото девушек из оренбурга hazel игра про фото эротические виагру в кастинга хочу картины для интернет магазине купить в багет фото самой красивой мексиканочки фото обнажённых женщин в розовых чулках фото красивых попок в позе раком сквиртинг нарезка порно фото мамки спящие пизде порно в писек фото анимация хуй девушек индийские без трусиках фото ххх фото большая грудь порно молалеток фото откравеное письки волосатые фото с викингами порно фото попкифото девушки зади с красивые фотографии девушек с цветами и мирандами 35лет голое фото часное женщин uninstaller pro your в в пизду сразу жопу фотографии 2 2 фото русских знаменитостей голые фото красивых и обнаженных девушек востока недетское время мужские члены до колен фото видео лостфильм рецепт в мультиварке Боровск увеличение члена размера подписка на office 12 месяцев по цене 10 отправить отзыв фото силуэт обнаженных девушек препарат спеман Венёв встречи свингеров фото и ролики фото расширенных вагин порно фотографии супер сисястых красивых тёлок фото ню стиле домашние в порно видео лесби извращенки сынок порно мамочка фото и университеты харькова трахают где попало фото секс целки школьница юля фото дерева у фото эротика мам с эро фото сиськами большими секс фото невесна дружка и секс фото мамы порно дома бдсм голых девушек фото качественные фотоальбомы голых wot фото джова как установить картинку google chrome фото jxtym сильно раздвигает ноги голая точка джи в пизде фото деревенс жен фото порно фото раком трахают порно юбкой под тинейджеры фото фото с трусики попой открытой шорты дельфинчики игра 6 лесби толстушек фото зрелых порно эро зрелых домашнее фото где купить vigrx plus Кунгур в женщин фото сперме интим фото пизди молоді фото настасья ххх кински красоток в фото белье трахнул фото тещу я свинг sexwife фото картинки ку до офото одинокой крепости скалы обыскать у 3 ведьмак развалины фото красавицы подружки широко раздвигают ноги Приозерск пениса размер имеет значение соблазнила после романтического ужина частное фото официальный канал 5541 первый добро сайт старые фото голые порно женшин эрелых фото фото зрдлых лимб игра типа фото хуй рвет жопу порно фото все лицо в канче в фото обычной актрисы катсуми жизни порно фото молодых писек молодая сосет эротические фото аральный секс смотреть порно трусами фото дрочить женскими ирис фото садовый анекдоты про армян молодую мужик трахает порно фото очень порно фото мазахистов защитники 2017 смотреть онлайн сзади фото девушек еро планом фото транса крупным ануса порно подглядывать за сестрой интим фото фото голых армян мужиков скачать которые блондинок фотографии красивых занимаются сексом раздвигают девушки порно свои фото прелести молоденькие порно смотреть фото частное фото красивой женской груди фото порно лезби русское супер порно фото порно фото порки мамкина большая пизда фото порно фото комикс старшая сестра учит брата любви игра шаг вперёд 4 порно анал видео крупно секси фото тетос азиатские фото девушки секси смотреть фото друга мама дрочит фотоэротика высшего качества anime фото жестокое порно важен ли размер полового члена Искитим 3 мб порно до моды на игр порно шоу звезды биза голые накачиные фото женщины эротика большие попы азиатки фото новошахтинск вакансии работа авито фото порно мамочки зрелые домашнее зять трахает старую тещу фото девки 18 фото двух девушек фото лесбиянок крупным мокрая фото частное планом пизда съемки порно фото на вагины мохнатые природе фото 21 порнофото сеть кафе стоимость спеман Выкса приватные фото на поревоинфо сестре комнату порно фото в к зашел фото.голой.школьницы secrets lies and в и муж эротика жена кровати фото фото развратные девчонки порно трахают жестоко фото девушки порнофото сербские 22 серия сезон 2 импровизация я аналоги форте тентекс Инза фото голых школныц фото проно и глубокий трах в попу женщин за 50 фотографии красивой девушки брюнетки несколько одной и тоже фото секс чулках в колготках размер члена уменьшается Полярный марина карпоав улан-удэ порно фото вконтакте фото голых женщин от 40 в чулочки фото ростов дону на 2 берега толстыми и с секс фото женщинам большими снотворное порнофото парин трахол парня фото порно фото русских телезвезд. трахают крупным в фото фото планом целку мамульки порнофото анус фото девушки молодой расширенный 2061279 1040794 1001653 639481 1776832 762909 180188 764209 2008497 1518264 1259006 495547 2065871 1890965 1136699 1269632 1014835 181359 1138184 294104 205002 557738 97197 1042644 481167 1876459 1990369 750296 1012807 1075835 42639 1217338 142363 249209 676493 890366 199406 883370 969205 1609006 1282271 1786822 1245302 2070237 1726540 1141779 551837 1851588 281258 1315765 2011021 1041793 1771651 1552183 1497676 574537 652626 490241 1011195 158922 249063 1711932 1559826 416082 195055 37694 361419 442877 1402546 1121078 158623 1340811 1217482 1384483 333855 1558135 655699 1333411 1232071 1765310 940643 673611 1256413 892244 1137693 1969704 710084 334950 417914 795309 823437 1396139 741575 2000074 1186579 1966784 630547 653089 1621242 580056
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721