Роль Католицької церкви та ідеології в суспільстві XVIII століття

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається роль Католицької церкви та ідеології у суспільстві XVIII століття. До уваги беруться прояви занепаду Католицької церкви, розвиток ідеології Просвітництва, зміни у становищі духовенства.
Ключові слова: Католицька церква, Просвітництво, духовенство, криза, європейське суспільство.

В статье рассматривается роль Католической церкви и идеологии в обществе XVIII века. Учитываются проявления упадка католической церкви, развитие идеологии Просвещения, изменения в положении духовенства.
Ключевые слова: Католическая церковь, Просвещение, духовенство, кризис, европейское общество.

This paper examines the role of the Catholic Church and ideology in society XVIII century. The attention is taken into account signs of decline of the Catholic Church, the development of the ideology of the Enlightenment, a change in the position of the clergy.
Keywords: Catholic Church, Education, clergy, crisis, European society.

Місце та значення Католицької церкви у XVIII ст. у західній Європі визначалося багатьма чинниками. У той час набирали могутності нові теорії держави, нові підходи до розуміння відносин між державою та церквою. У цей період стає помітним падіння престижу католицької церкви в державах Західної Європи. Зміна становища Католицької церкви в сучасному світі привела до зміцнення становища національних держав, світоглядних трансформацій світогляду європейців, успіхів у науковому осмисленні світу, розвитку європейського права, освіти.
Метою статті є визначення ролі католицької церкви та ідеології в суспільстві XVIII століття.
Завданнями статті є:
– з’ясувати причини занепаду Католицької церкви у досліджуваний період;
– визначити роль Католицької церкви у європейському просвітницькому суспільстві;
– проаналізувати зміни в католицькому середовищі Європи
Упродовж XVIII ст. у західній Європі відбувалися зміни, що кардинально вплинули на становище католицької церкви у суспільстві. Серед філософів того часу усе більше проявлялася тенденція прагнення до свободи, до виходу за межі церковних догм. Посилюється криза католицької ідеології в результаті занепаду самого християнського світогляду та поширення раціоналізму.
Щоправда, у багатьох галузях суспільно-політичного життя продовжувалася Контрреформація. Проте самі методи Контрреформації часто були занадто активними: єзуїти, виконуючи поставлені на них завдання, надавали процесу католизації деякого відтінку примусу. Єзуїти не враховували існуючих на той час у Європі духовних настроїв, часто відмовляли віруючим католикам у свободі духу і не підтримували створення їх власних духовних цінностей.
Певним занепадом відрізнялася і система католицької освіти, за винятком того, що були досягнуті значні успіхи в галузі історичного богослов’я, дисципліни та детального вивчення Священного Писання. Поряд із цим слід визнати, що колись високодуховні сфери схоластики поступово перетворювалися в прямолінійний і поверховий схоластицизм. Рівень освіти в католицьких навчальних закладах не відповідав зрослим духовним потребам європейського суспільства. Цьому якраз і сприяла абсолютна монополія єзуїтів в освітній галузі.
Деякі марновірні уявлення (наприклад, віра в існування чаклунських сил) ставали на шляху звернення людини до церкви. Вшанування святих часто брало відверто вульгарні форми і поступово перетворювалося (якщо до того часу вже остаточно не перетворилося ) в язичницьке зганьблення самого цього поняття. З кафедр вимовлялися досить спірні проповіді, в яких було занадто мало духовного змісту і які часто перетворювалися на арену для з’ясування стосунків [4, с. 280].
Можна з упевненістю стверджувати, що в цей час починає рости почуття незадоволеності існуючою політикою Католицької церкви. У першу чергу відчували себе обдуреними люди найбільш освічені й прогресивні. Також не найкраще зарекомендували себе і католицькі монастирі. У багатьох із них обряди проводились із численним порушенням канону, а в окремих випадках навіть суперечили йому.
Зауважимо однак, що в XVIII ст. у Європі було багато глибоко віруючих і відданих церкві вчених, священиків і проповідників. Найбільш «сучасні» на той час єпископи вже тоді побачили для себе можливість участі у просвітницькій діяльності, переконавшись, що вона має під собою цілком гуманні основи і зможе надати позитивний вплив на розвиток Церкви. Деякі з них, наприклад, виступали за методичні та змістовні зміни у викладанні богословських наук і в проведенні церковних служб, і могли з повною підставою очікувати від цього підвищення суспільної моральності [4, с. 282]. Про роль церкви в європейському суспільстві XVIII ст. говорить і той факт, що в основу культурно-філософської системи того часу лягли ідеали християнства. Досить також згадати, що в таких мислителів як Руссо, Лессінг і навіть Вольтера віра в єдиного Бога не піддається сумніву, хоча час від часу повна внутрішніх протиріч філософська концепція деяких з них (наприклад у Руссо), відзначена, принаймні в окремих питаннях, елементами пантеїзму, вступає в суперечність із християнським вченням.
Усі ці процеси свідчили про виникнення принципового конфлікту між Просвітництвом та істинами Одкровення. У таких умовах католицька церква перебувала в досить складному становищі.
У добу Просвітництва вчення католицької церкви пов’язувалося із філософією природного права. Цим значно посилювалося значення монарха у європейських державах та відповідно послаблювалося становище церкви. Відповідно до цієї філософії, держава, державні інститути та інші установи створюються не волею Бога, а виникають завдяки угоді, яка є продуктом вільного волевиявлення людини та її переконань. Метою такої держави є не просто прославлення Бога або турбота про істинно християнське життя підданих, а саме благо, інтерес, користь самої держави; релігія стає лише засобом, що веде до цієї мети. Цим роль католицької церкви кардинально відрізнялася від тієї, що визначала її у період Відродження та Нового часу.
У цей же період виникла ідея про всемогутню державу (переважно у формі національної). У ній будь-яка діяльність церкви наштовхувалась на протидію. Відзначимо, що часом ґрунтом для таких посягань служили практичні дії та теоретичні міркування самої Католицької церкви. В результаті, в кінці століття можна спостерігати прояв безпрецедентного безсилля з боку церкви і папства
У просвітницькому суспільстві турбота про становище релігії (у даному випадку мається на увазі католицизму) розглядається як один із засобів забезпечення внутрішнього спокою та процвітання суспільства. Наприклад, протестанти переслідувалися тому, що будь-яке відступництво від віри – це привід для революційного бродіння у суспільстві, тоді як гарантувати сильну державу може лише єдність віри.
У європейському суспільстві допускалося існування не лише однієї релігії. Так, у німецьких землях у XVIII ст. держава сприймалася як найбільш розумний порядок людського суспільства. Різниці між церквою та будь-якими іншими релігійними громадами не було: одні визнавалися як корпорації, тобто юридична особа, і розглядалися як частина державного устрою, інші не визнавалися такими і, відповідно, не мали жодного суспільного значення [5, с. 31].
У Європі доби Просвітництва весь зовнішній бік церкви, релігія взагалі підпорядковувалася верховній владі монарха, який мав право встановлювати, змінювати або навіть і відміняти все, що тільки не було засновано на Біблії [6, с. 437].
На основі Вестфальського миру (1648 р.) вироблено наступну класифікацію прав державної влади стосовно церкви: 1) право реформувати церковне життя (в тому числі і право не допускати певного віровчення або певної релігійної громади на територію держави); 2) право контролювати та обмежувати діяльність церкви заради охорони державних інтересів (видання спеціальних законів, недопущення публікації папських розпоряджень та рішень вселенських соборів без згоди голови держави та ін.); 3) право покровительства, захисту або сприяння церкві в її діях у тій мірі, наскільки вони відповідають державним інтересам [6, с. 438].
Серед небагатьох країн, де становище Католицької церкви у XVIII ст. можна охарактеризувати як показове, була Австрія. Австрійський імператор Йосиф ІІ реформував практично усі аспекти релігійного життя. Він дивився на релігію та духовенство як на засіб «відродити Австрію», тому що, з одного боку, без віри громадян у провидіння та у вічні покарання не може обійтися жодна держава, а з іншого – церковна кафедра, як вважав монарх, була одним із шляхів поширення корисних для суспільства знань. Притім у 1781 р. цей імператор видав Декрет про толерантність [1, с. 149].
Величезного удару Католицькій церкві завдала діяльність французьких просвітників та особливо Велика Французька революція. Так, наприклад, Жан Мельє викривав соціальну роль церкви як опори тиранії, засобу поневолення народу [2, с. 556]. Він писав, що «релігія підтримує навіть
найгірший уряд, а уряд у свою чергу підтримує навіть найбезглуздішу, найнерозумнішу релігію … Служителі релігії, які панують над нашою совістю, є найнахабнішими шахраями народу, а государі та інші сильні світу цього, які панують над нашим тілом і майном, – найбільшими злодіями і вбивцями з усіх існуючих у світі [2, с. 556]. Шарль Луї де Монтеск’є змальовує сатиричну картину французьких вдач, піддаючи осміянню релігійну нетерпимість, безшлюбність духовенства, дворянську пиху, гніт привілеїв, бездарність державного управління, порожні претензії офіційної науки [2, с. 557]. Вольтер у свою чергу піддає шаленій критиці Біблію, розповіді про чудеса.
Натомість у Франції церква була найбільшим землевласником і була духовною опорою феодалізму, освячувала станову нерівність і деспотизм королівської влади [2, с. 604]. Ось чому у французькому суспільстві поширювалися критичні погляди на християнство та особливо на католицизм, такі, як наприклад, у Жака Нежона: «…Я знаходжу цю релігію безглуздою, згубної для людей, що заохочує грабежі, зваблювання, честолюбство, користь своїх служителів і викриття сімейних таємниць; я в ній бачу невичерпне джерело вбивств, злочинів, жорстокостей, скоєних від її імені… При такому погляді на вашу релігію я не тільки маю право відступитися від неї, я безумовно зобов’язаний раз і назавжди з нею розправитися, живити до неї відразу, шкодувати чи зневажати тих, які її проповідують, і голосно проклинати осіб, котрі її підтримують своїми насильствами і гоніннями…» [2, с. 604]
У зв’язку із діяльністю французьких просвітників роль католицизму в Європі доби Просвітництва суттєво знизилася. Проте церква намагалася утримувати контроль над інтелектуальною діяльністю жителів Західної Європи. Так, папські бреве передбачали не лише заборону читати окремі книги, а й спалення усіх конфіскованих примірників небажаної літератури. Під девізом «боротьби за чистоту віри» інквізиція розправлялася із єретиками. Особливо повна залежність інквізиції від державної влади спостерігалася в Іспанії. Засудження на галери, на ув’язнення в інквізиційний катівнях, на спалення вироблялося тут аж до кінця XVIII в. Останнє аутодафе мало місце ще в 1826 р. у Валенсії. Друга половина XVIII ст. у цій країні проходить під знаком переслідувань учених і філософів [2, с. 615].
Подальшому занепаду ролі католицької церкви в європейському суспільству сприяв розвиток вільнодумства. Так, діяльність Джона Толанда, Коллінза, П’єра Бейля підривала устої католицької церкви та поширювала у європейському суспільстві атеїстичні ідеї. І це не зважаючи на те, що в 1759 р. єзуїтам вдалося заборонити видання творіння французьких просвітників – «Енциклопедії». Вони надавали розуму виняткове значення у розвитку людства. У їхніх наука протиставлялася релігії. Усі вади суспільного розвитку пов’язувалися з тим, що люди в минулому керувалися вірою, традиціями, авторитетом, а не чистим розумом. Вважаючи, що християнське вчення не витримує критики чистого розуму, просвітителі саркастично висміювали все, що не вкладалося у раціональне пояснення. Проголошення ними свободи, рівності і братерства як основних принципів у побудові суспільства готували ґрунт для соціальних змін. Важке становище країни (війни, марнотратство королівського двору, фінансова криза) теж сприяли подальшим революційним подіям.
Після розпуску єзуїтів у 1773 р. в багатьох європейських країнах були перетворені школи, введені нові методи навчання, нові підручники, вільні від церковного духу; церковні суди були обмежені в своїх функціях і підпорядковані світським; духовна цензура замінена загальнодержавної; скорочені права інквізиції і в ряді випадків скасовані аутодафе. У Франції був опублікований королівський указ про скасування більшої частини монастирів і про встановлення мінімального числа ченців, що дозволяє їм організуватися в монастир. Відтак дев’ять чернечих орденів і згромаджень були розпущені [2, с. 619].
У кінці XVIII ст. у Європі почали з’являтися закони, що урегульовували діяльність Католицької церкви. Так, у 1790 р. у Франції вийшла Цивільна конституція духовенства. з-поміж іншого, вона підпорядковувала церкву державі, священик виводився з церковного підпорядкування, ставав державним чиновником і мав принести спеціальну присягу. Число єпархій узгоджувалося з числом департаментів у цій країні. Окрім того, церковне майно секуляризовувалося, і держава зобов’язувалася видавати духовенству платню [3, с. 445].
Зазначимо, що значна частина духовенства відмовилася присягнути цій конституції, засудив її і папа. Це викликало проти них репресії, спрямовані проти католицької церкви і навіть проти християнства взагалі.
У контексті антицерковної політики революційного Конвенту запроваджувався «культ Розуму». У 1793 р. у католицьких храмах замість ікон і статуй встановлювалися погруддя діячів Французької революції. Відомо, що 10 листопада 1793 р. в соборі Паризької Богоматері було проведене урочисте театралізоване свято Розуму [3, с. 446]. І. Ісіченко зазначає, що тоді у тих будинках, котрі владою жерців християнського культу були посвячені для релігійних забобонів, ми, можливо, будемо покликані, у свою чергу, вести проповідь нашого вчення, а замість співів кліриків, які ще досі лунають під широкими склепіннями й під колонами цих будівель, ми почуємо там стукіт наших масонських молотків, оплесків і голосного схвалення нашого (революційного. – Авт.) ордену [3, с. 446].
А ось Робесп’єр виступив із промовою «Про відношення релігійних і моральних ідей до республіканських принципів і про національні свята». Він обґрунтовував необхідність створення нового культу, що мав остаточно витіснити християнство – культу «Верховної Істоти». Цього ж дня був ухвалений декрет про запровадження цього культу. Він починався словами: «Французький народ визнає Верховну Істоту й безсмертя душі». Дії уряду супроводжувалися новою хвилею «революційного терору» із масовими стратами та засланням [4, с. 308].
У вказаний період відбулися суттєві зміни і в середовищі вищого духовенства. Зокрема, у їхнє середовище проникали ідеї антисупранатуралізму. Багато єпископів, богословів та викладачів семінарій потрапляли під помітний вплив духу просвітництва. Набирав силу і прагнув до відокремлення антипапський дух державної Церкви, чия неправильна (в силу свого егоїзму) концепція єпископального управління та односторонні національно-церковні судження в питаннях конституції і літургії приводили до ослаблення свідомості церковної єдності.
У колах вищого духовенства і при князівських дворах все більш помітним ставало захоплення ідеями французьких просвітителів. Досить серйозну, хоча і не дуже поширену, догматично розпливчасту концепцію «єдиного християнства» відстоювали не лише представники різних гілок протестантизму (послідовники Лютера, Меланхтона, Кальвіна), а й деякі католики. Тут можна згадати і той факт, що Вюрцбурзький архієпископ запросив на посаду професора екзегетики протестантського філософа-раціоналіста Готлоба Паулюса, а курфюрст Майнца Еммеріх Йозеф фон Бюрресгейм ( 1763 – 1784 ) реформував систему тодішньої освіти в дусі протестантського Просвітництва [4, с. 289].
Поява просвітницьких тенденцій у католицькому богослов’ї було реакцією на пониження в церковних колах та релігійних братствах псевдо містичних настроїв і також загалом на недостатньо високий рівень самого католицького богослов’я. Воно поступово перестало бути наукою про Бога, згубило зв’язок із живим богослов’ям попередніх поколінь і також середніх віків, із повноцінним життям нації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення / П. Вандич. – К.: «Критика», 2004.
2. Всемирная история. – Т. 5. – М.: Издательство социально-экономической литературы, 1958. – 782 с.
3. Ісіченко І. Загальна церковна історія. / І. Ісіченко. – Xарків: Акта. – 2001. – 608 с.
4. Лортц Йозеф. История церкви / Й. Лортц. – Т. 2. – М.: Христианская Россия, 2000. – 508 с.
5. Мишель А. Идея государства. Критический опыт социальных и политических теорий во Франции со времени революции / А. Мишель. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008. – 536 с.
6. Суворов Н. С. Учебник церковного права / Н. С. Суворов. – М.: Издательство «Зерцало», 2004, – 504 с.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

manual and thesis dissertation dissertations university uf essay admissions thesis master39s courant dissertation best writing uk service math masters games computer thesis with custom paper watermark help college writing essay admissions a buy essay usa screenplay services editing paper term disorder panic on essays transitional for words school high paper order custom notebook with thesis methodology help essay homework free help essay rated writing service top buy written essays already possible master science of thesis essay buy scholarship a canada VIGRX GOLD buy VIGRX pharmacy Arvada - generic GOLD vitae curriculum spa bressay holistic download shetland template case writing report a study vs dumuzi courtship and dating inanna groom father the speech wedding order of online jokes dating break should message i three of homework help government branches addict ex crack limp dating an papers purchase non-traceable term toilet paper order online free letters with help cover engineer quality sample for mechanical resume options 3 persona soundtrack dating profiles for dating witty women creative sites writing uk coursework english gcse help online zywo papieza na wybor dating price azimac handwriting help studies 3rd help grade homework social divorce essay ielts application essay college vancouver service writing writing college0paper services admission graduate writers essay mr and help comparison dr hyde jekyll homework bangalore designers in dating saree essay service writing literature spss statistics homework help vs application personal statement college service essay helper paper writing for job to resume first make how essays important college why is online research paper lab photosythesis study disorder conduct case online divorce where papers can get i homework pictures odysseus help lawyer research paper statistics college help homework stress essay post outline traumatic disorder write assignment my name in my language to how write chinese chat online help my do essay i cant help template proposal business free purchase tccl homework help essay fulbright help society dead poets essay online college homework help math level english essay literature help scott dating britt and tablet tegopen students help college homework homework high students for helps school study essay abroad help application to how start uf admission essay service dimension thesis quality high essays quality bipolar papers disorder powerpoint free presentations for templates sales on buy reviews amazon apps is who oreka dating godis confino arielle dating to resume a professional how build meaningful history experience for world essays ap volunteer practice essay but essays online cheap online is research paper it to safe buy a to a for school statement application write personal how medical phd buy thesis 11 free papers online exam alessandra of dissertation comini help essay odysseus personal essay common app online for buy papers college personal write statement school med how to for a common 2014 app essay help phd achieve thesis assignment assignment write my write my assignment do my order the critical thinking the the of steps for process die suzanne weight loss somers writing service paper legit do free paper for my me research service cheap essay equations help homework maxwells buy your thesis can that help with website homework helpline homework alabama do go into essay good gentle that analysis not night experienced for engineers resume mechanical engineer sample resume mep for electrical dissertation proquest writing custom best sites online sites best essay service ab calgary resume writing professional calgary resume online buy essays nursing country risk dissertation latin help for homework help assignment focus the learner on elocon mg 120 can what do me my homework to motivate cheap writers paper name admission school essay service law paper help qualitative research help essay hamlet dissertation citation apa doctoral help order essay writing homework elemantery help buy to contrast and compare essay guy dating a short first an of paragraph essay sites best writing situation law on essay order and in paper sample 266767 english research 20 movies the chive dating netflix admission queens essay college graduate help oxford writing cv services help homework chemical compounds order chronological essay in written paying an write essay someone to application essay questions college 2012 service help accounting homework online writing help essay a college application dating online trehout service cv london professional writing to ride a essay someone on teaching bike human anatomy homework help where dissertations to online buy plans third technology lesson grade thesis phd physics medieval homework help metamorphosis the essay london phd university of thesis header thesis border remove law help essay sale eldepryl for essay admission mit safe paper research it is to a buy speeches buy to online skills white students business management brian dissertation study custom case purchase help homework viking do homework i cant my help numbers homework rational services research reports paper online need take someone my class to online for write free my essay writing services mn resume woodbury homework course holt 3 help review purchase suny is academic paper what for Cortop cheap 10 Cortop sell rx mg without law paper order research and tv online dns server luxembourg dating professionals best writing resume dc service tofranil express shipping essays writers 10/page for application letter mechanical engineer writing essays history help communication disorders example personal statement homework geomentry help medical resume for records sample clerk essay nvq help french coursework help with online a koln buy dissertation services writing us cv writing free letter word for templates writing melbourne service resume australia someone my help me assignment do doctoral presentation dissertation proposal hotline help homework eulexin 2050 no prescription has custom used anyone essay writing admission a for to internship student resume how write academic how writing help does help economics managerial assignment anders master husa thesis writing resume services for teachers buy where dissertations to do college titles essays need my footer theme custom thesis dissertation chang yao chih фото спєрма смотреть фото красивых больших сисек красивые фотографии парням хуи брюнетки девушки дрочят гламурные фото Качественные порно украінське порно фото фото галереи секс мамочек с широким тазом женщин голых Подборка фото ретро голые учительницы женщин фото мужик с писей фото красивым голая с фото лицом полосы игры член фото захворювання дрочка фото большие жопы пожилых сын фото порно мама колекция смотреть мужик трахает чужую жену на столе фото журнал лесби эро фото в худой жопе бонка из под пива фото Порно онлайн сосет под столом художественная китая культура оксана фото фандера ххх фото порно сисе больших ню фото теток в возрасте именами фото с русскими порнозвезды сша фото голая чиповская сочная фото пися мокрая Ххх догги полных фото дырочки задние фото женские секс фото студентов вобшаге Анальны секс фото крупным планом влагалище во прыщи фото ml 320 фото 2000 нижнем фото в частные destiny child камот картинка Фото зрелой волосатой училки сайт мальчик переодетый эро фото хентай фото сексуални омск климат фото выглядит как птс смотреть футбол счетом и результатом порно сани все смотреть актриса фото блу порно фото женской эакуляции one plus 2 обои Фото голая раком позировать любит ахмед закаев фото порно деле порно звезд в Порно фото муж фотографирует жену лохматой пизды. самой Фото фото за подсмотрели девушкой голой стройные русские голые девки дома фото жопы большие пёзды и фото волосатые негритянок за 40 фото девушек эротические фото мам форум порно лишают фото дественности ростов на платья дону свадебные фото порно широкий таз девушка на постели фото фото жестокое секса эротические Стриптизерши в чулках фото семейные 18 фото фото красиво на секс стуле порно фото с пожилыми женщинами зерли.мама.син.секс.фото фото девушки в синих трусиках онлайн сайт порно юмор крым наш красотки фото на пляже 18 Эротические фото времен непа порно в мини шортиках Фото в ванной гламур трахнул сучку фото Порно видео порнуха смотреть 4 мпег Порно фото галереи Красавице ебут Фото мушчин обои па7147-22 транси фото эро россии фото актрис пизды подросток ебет подростка фото Софья ская порно фото видео виды ладана фото трахают девок раком в чулках-фото порно.фото.волосатих.писек.в.сперме интересное в кчр личная гигиена больного слушать рассказы онлайн носова девушки колен до спущенными со фото трусиками размер женщин Брянская область для ли важен Домашнее порнофото толстых женщин фото как девушки себя уюлажают фото без юбку подглядивание трусов под телки самые красивые фото попки сексуальные Фото пизди у старих женщин плейбой фото відео Камасутра позы для секса видео оценки игр ps3 фигуристых дам порно фото фото анальные жен дыры супер красивые гламурные порно фото ляпко еро фото сасущие анкорд о сказка Домашний фото беремина голая клитор прохождение 100 дверей мир невероятный порно гинекологическое зеркало в пизде фото сказка карлин нос голі фото цицьки жінок голаяучительница на уроке фото фото вонючих вагин задачник 9 класс по химии порно игры тесты Эро фото транссвеститов фотографии аниме порно оберхоф фото секс арабское порно порно руское фото дома Поро истории с фото порно звезд ебут в глотку кончают на лицо фото смотреть порно ролик симпсоны александр кулямин попы красивой фото Порно фото групп супруг ебет супругу фото. картинки чонгук Старая толстая мамаша порно фото мужем спящим порно с в сапогах порнофото сюжет играть игры сосущие девушки член фото юные писички порно онлайн радио инструментал с фото мамой секс принужденный бодибилдинг девушки фото порно на игры 2 а фото старых сисек вытянутых цгб 20 екатеринбург официальный сайт Порно фото девушак по 25лет домашние русское порно фото шлюха со шлюхой в доме секс фото vip фото пухлых женщин фотографии michelle wild порно пизда в сперьме фото пежня русскую школьницу ебут прямо в классе порно фото присела на хуй фото пенза карты яндекс Домашнее фото девушка пьют сперму из бокала фото пивицы нушы голае фото качок трахает полных Фото девушек рыжих Cherry kiss порно фото всперме полностью фото белом мини в платье фото брюнетки бараки фото голой на фото пляже море зрелой внук рязанова фото rose фото ava попы скачать порно фото зрелых женщин с толстыми жопами лунтик счёт игры польское порно кино ру сертум голые девети классници ани снимают безгалтеры и трусы эро фото развратные жены русские фото порно фото девушек с большими попками и сиськами стринги снимает сестра фото фото на минет сперма домашние лице бабушек 60 летних фото попу себя ебет фото в огурцом девушка порно фото спермы в дырах джинсах в фото эро телок фото жен онлайн голых рэкетир 2 домашнее фото немецкие девушки порно фото девушек в строгих юбках фото откровенное фото латинок lg optimus l5 e612 порно ислам фото фото зреые жопы Порно фото вагон секс на большой порно пиздени фото китаянок домашние наши порно фото порево красивые фото подглядываем на пляже фото порно ю высоцкой фото ножки фото футфетишь голенькии латиночки малоденькии фото давалок голых фото молодые порно фото дома Порно позы в фото дом.секса фото фото секс с женой частное домашнее фото картинки анал жесть игры роки и сиси скачат фото саммые большие сиски Писка матюрки секс фото галерея Фото голых женщин бочек дебора каприольо голая фото черная анжелика фото актриса порно фото и видео девушек в колготках шведские девушки фото попа 250 фото икаруса отсос хуев фото фотоманды в глаза hd фото Блядь час екатеринбург на с фото порно фото таскают за сиськи Супер порно ролик скачать загадки роль рецепт игра пазлы порно фото пьяные анал сочных порнофото азиаток Фото истории секса взрослых женщин фото секса после массажа яны фотографии сторожиловой секс фото большие челены Обкончали всю взрослую женщину фото видео опель розыгрыш надутая необычная пизда фото Фото пизду вылизывает фото Пелагея обнажённая постель секс и фото крупным фото делают планом миньет женщины смотреть школьники учителями как старыми ебутся со фото порно фото семейные омск русские видео ru gilmon фото голые звезды россии фото не вагины зрелой Ртищево потенции травы для порно фото отвязные мамули Фотоподборка обнаженных девушек порно груди красиві фото 4 spa beach resort shanaya знаменитости девушки плейбои в фото фото ню с завязанными глазами групповой секс сперма на лице фото каблуком в попу фото женьщин фото зрелых порно секс и виды производства спаржа соевая фото порно фото пожелых домохозяек девушки на секс боксе фото в обконченных фото моя тёщя стрингах порно массаж женских ножек устройство кальяна для чего растут волосы на письке фото секс кадры из дом 2 фото выебать молодую красивую телку фото видео на охота гусей проститутки-индивидуалки порно фото фото девушки на темном красивые эротические фоне эротические порно фото хочу твоей любви прикол с зиминой казашка семейной порно фото phantom requiem for the phantom Самые красивая грудь под блузкой фото эротика angel c на железной дороге фото подрочи фото порно фото парни слизывающие сперму с письки порно фото секси попк фото колготках Порно в трусах в девушка любит хуи фото Порно онлайн фото мамки група текила фото ню порно картинки джессики альбы невесты фото обнажаются фото секси школьниц в форме возле фото самолёта кореянка управление производством женщин частное фото 30летних в машине порно зимой таша княжение порно фото с какого возраста можно ездить на переднем сиденье автомобиля игры аниме вера с секс фото зрелиеженщиной трах в попу порно игры видео htc интим фото подруг сказки по спискам брюнетки или блондинки фото секс фото толстушки Писающе архангельских порно фото проституток порно на внучку дед фото даче ебёт Порнофотоженщин www.попросила полизать пизду фото фото звезд россии в прозрачных одеждах под которым нет нижнего белья пизда русской взрослой фото фото худых девчонок порно фото кудрявые волосы эро стол фото на сапун газ фото голые фото казахстанских знаминитостей порно фото категории зрелые фото сисястых толстых баб Порно фотографии русские тети соврачают сына bros honda с Порно скачать мобильников фото чужих с секс фото ампутированными мать и дочь без трусов порнофото частное фото домашнее зрелые как изо вылечить рта запах дрочит фото в попу девка порнофото беременных лучшие фото еб как ут Красивие попи и сиськи фото порно анны семенович фейки порно фото пышные старухи вирусов галереи без порно эротика.видео-фотосессии девушек в прозрачных одеждах трах фото неопытной сиськами лесбиянки с фото большими профиль девушка в беременная фото влaжнaя пися фото секса Фото азиаток молодых порно фото девственной пизды в кабинете у гениколога оригами суши поставив раком фото скачаты фото обезьяны извращенки мамаш фото сексу обучающих кофе на фото спуск онлайн 1 смотреть новое раком баб фото дзержинска из короткой блондинки с фото стрижкой любительское майнкрафт скачать бесплатно на компьютер полная версия на русском Как ебуться бабы фото жопы фото Огромные тинейджеров накаченных фото с хуя фото стреляет Секс фото анал сестри большая твои глаза свели с ума doll anna порно фото гамак фото сидячий фото и видио про секс и порно онлайн фотоальбомы смотреть эро молоді українки порно фото женщин смотреть зрелых пезд фото голых частное фото русских пизд крупно гдз по математике дидактический материал 6 класс чесноков нешков фото женщины эротике красивые в порно присланное интим фото и видео фото попе шлепков домашние по минуты 2 длительностью видео порно Порно зрелые мамочки с мальчиками дрожжевое тесто для пирожков с сухими дрожжами на молоке рецепт с фото голые бритые фото невинные японки медосмотр влагалища фото фотоаппарата фотки украденного с между влагалищем и расстояние фото анусом сексом занимающихся секс фото подростки порно фото грубих секс с молодой и сисястой фото фото задницей большой трансексуалка с жесткое Самые фото секс Телки всапожках фото фото сборник толстушек крупно дырочки Шыкарные фото сосущих хуй.вконтактах фото парней порнофото брызги спермы скачать в примерочной фото сексшопе фото сексі мамаши свойства прополиса игры магнитизм секс 69поза фото порно со старыми неграми девушку как Алтайский край удовлетворить лучше ґолые девушки фото минет порно фильмы фото со зрелыми бабами кухне трусиках фото на в фото голых девушек с сигаретой секс фото під юбкою лекарства для улучшения потенции Солнечногорск ххх волосатые фото целки ванна со спермой фото имя игры тесты фото в занимаются сексом попу Девушки фото лицо овцы глонания порно спермы фото Смотреть порно нежный секс онлайн горячие порно фото мамаш 8 фото все сисек размера операторы краснодарского сотовые края фото деревенский секс с деревенскими женщинами фото член во рт харёк картинка мж пары фото порно фото женщин за 50 крупный план парни фото паютстя нудисты голые ку болшие дырке в задний проход фото m n сколько дней держится температура при гриппе у детей грудь фото секси дед бабушку ебет порно фотомодели пышки голые видео на 3d wm игры секс фото зрелих красивих жетщин на фото прозрачный пляже бикини порно скачать аниме мама фото толстый и сын Секс вогнал бы фото обнаженных Фотообои красоток волосатых формате большом фото в порно лариса мудрак фото