Роль Католицької церкви та ідеології в суспільстві XVIII століття

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається роль Католицької церкви та ідеології у суспільстві XVIII століття. До уваги беруться прояви занепаду Католицької церкви, розвиток ідеології Просвітництва, зміни у становищі духовенства.
Ключові слова: Католицька церква, Просвітництво, духовенство, криза, європейське суспільство.

В статье рассматривается роль Католической церкви и идеологии в обществе XVIII века. Учитываются проявления упадка католической церкви, развитие идеологии Просвещения, изменения в положении духовенства.
Ключевые слова: Католическая церковь, Просвещение, духовенство, кризис, европейское общество.

This paper examines the role of the Catholic Church and ideology in society XVIII century. The attention is taken into account signs of decline of the Catholic Church, the development of the ideology of the Enlightenment, a change in the position of the clergy.
Keywords: Catholic Church, Education, clergy, crisis, European society.

Місце та значення Католицької церкви у XVIII ст. у західній Європі визначалося багатьма чинниками. У той час набирали могутності нові теорії держави, нові підходи до розуміння відносин між державою та церквою. У цей період стає помітним падіння престижу католицької церкви в державах Західної Європи. Зміна становища Католицької церкви в сучасному світі привела до зміцнення становища національних держав, світоглядних трансформацій світогляду європейців, успіхів у науковому осмисленні світу, розвитку європейського права, освіти.
Метою статті є визначення ролі католицької церкви та ідеології в суспільстві XVIII століття.
Завданнями статті є:
– з’ясувати причини занепаду Католицької церкви у досліджуваний період;
– визначити роль Католицької церкви у європейському просвітницькому суспільстві;
– проаналізувати зміни в католицькому середовищі Європи
Упродовж XVIII ст. у західній Європі відбувалися зміни, що кардинально вплинули на становище католицької церкви у суспільстві. Серед філософів того часу усе більше проявлялася тенденція прагнення до свободи, до виходу за межі церковних догм. Посилюється криза католицької ідеології в результаті занепаду самого християнського світогляду та поширення раціоналізму.
Щоправда, у багатьох галузях суспільно-політичного життя продовжувалася Контрреформація. Проте самі методи Контрреформації часто були занадто активними: єзуїти, виконуючи поставлені на них завдання, надавали процесу католизації деякого відтінку примусу. Єзуїти не враховували існуючих на той час у Європі духовних настроїв, часто відмовляли віруючим католикам у свободі духу і не підтримували створення їх власних духовних цінностей.
Певним занепадом відрізнялася і система католицької освіти, за винятком того, що були досягнуті значні успіхи в галузі історичного богослов’я, дисципліни та детального вивчення Священного Писання. Поряд із цим слід визнати, що колись високодуховні сфери схоластики поступово перетворювалися в прямолінійний і поверховий схоластицизм. Рівень освіти в католицьких навчальних закладах не відповідав зрослим духовним потребам європейського суспільства. Цьому якраз і сприяла абсолютна монополія єзуїтів в освітній галузі.
Деякі марновірні уявлення (наприклад, віра в існування чаклунських сил) ставали на шляху звернення людини до церкви. Вшанування святих часто брало відверто вульгарні форми і поступово перетворювалося (якщо до того часу вже остаточно не перетворилося ) в язичницьке зганьблення самого цього поняття. З кафедр вимовлялися досить спірні проповіді, в яких було занадто мало духовного змісту і які часто перетворювалися на арену для з’ясування стосунків [4, с. 280].
Можна з упевненістю стверджувати, що в цей час починає рости почуття незадоволеності існуючою політикою Католицької церкви. У першу чергу відчували себе обдуреними люди найбільш освічені й прогресивні. Також не найкраще зарекомендували себе і католицькі монастирі. У багатьох із них обряди проводились із численним порушенням канону, а в окремих випадках навіть суперечили йому.
Зауважимо однак, що в XVIII ст. у Європі було багато глибоко віруючих і відданих церкві вчених, священиків і проповідників. Найбільш «сучасні» на той час єпископи вже тоді побачили для себе можливість участі у просвітницькій діяльності, переконавшись, що вона має під собою цілком гуманні основи і зможе надати позитивний вплив на розвиток Церкви. Деякі з них, наприклад, виступали за методичні та змістовні зміни у викладанні богословських наук і в проведенні церковних служб, і могли з повною підставою очікувати від цього підвищення суспільної моральності [4, с. 282]. Про роль церкви в європейському суспільстві XVIII ст. говорить і той факт, що в основу культурно-філософської системи того часу лягли ідеали християнства. Досить також згадати, що в таких мислителів як Руссо, Лессінг і навіть Вольтера віра в єдиного Бога не піддається сумніву, хоча час від часу повна внутрішніх протиріч філософська концепція деяких з них (наприклад у Руссо), відзначена, принаймні в окремих питаннях, елементами пантеїзму, вступає в суперечність із християнським вченням.
Усі ці процеси свідчили про виникнення принципового конфлікту між Просвітництвом та істинами Одкровення. У таких умовах католицька церква перебувала в досить складному становищі.
У добу Просвітництва вчення католицької церкви пов’язувалося із філософією природного права. Цим значно посилювалося значення монарха у європейських державах та відповідно послаблювалося становище церкви. Відповідно до цієї філософії, держава, державні інститути та інші установи створюються не волею Бога, а виникають завдяки угоді, яка є продуктом вільного волевиявлення людини та її переконань. Метою такої держави є не просто прославлення Бога або турбота про істинно християнське життя підданих, а саме благо, інтерес, користь самої держави; релігія стає лише засобом, що веде до цієї мети. Цим роль католицької церкви кардинально відрізнялася від тієї, що визначала її у період Відродження та Нового часу.
У цей же період виникла ідея про всемогутню державу (переважно у формі національної). У ній будь-яка діяльність церкви наштовхувалась на протидію. Відзначимо, що часом ґрунтом для таких посягань служили практичні дії та теоретичні міркування самої Католицької церкви. В результаті, в кінці століття можна спостерігати прояв безпрецедентного безсилля з боку церкви і папства
У просвітницькому суспільстві турбота про становище релігії (у даному випадку мається на увазі католицизму) розглядається як один із засобів забезпечення внутрішнього спокою та процвітання суспільства. Наприклад, протестанти переслідувалися тому, що будь-яке відступництво від віри – це привід для революційного бродіння у суспільстві, тоді як гарантувати сильну державу може лише єдність віри.
У європейському суспільстві допускалося існування не лише однієї релігії. Так, у німецьких землях у XVIII ст. держава сприймалася як найбільш розумний порядок людського суспільства. Різниці між церквою та будь-якими іншими релігійними громадами не було: одні визнавалися як корпорації, тобто юридична особа, і розглядалися як частина державного устрою, інші не визнавалися такими і, відповідно, не мали жодного суспільного значення [5, с. 31].
У Європі доби Просвітництва весь зовнішній бік церкви, релігія взагалі підпорядковувалася верховній владі монарха, який мав право встановлювати, змінювати або навіть і відміняти все, що тільки не було засновано на Біблії [6, с. 437].
На основі Вестфальського миру (1648 р.) вироблено наступну класифікацію прав державної влади стосовно церкви: 1) право реформувати церковне життя (в тому числі і право не допускати певного віровчення або певної релігійної громади на територію держави); 2) право контролювати та обмежувати діяльність церкви заради охорони державних інтересів (видання спеціальних законів, недопущення публікації папських розпоряджень та рішень вселенських соборів без згоди голови держави та ін.); 3) право покровительства, захисту або сприяння церкві в її діях у тій мірі, наскільки вони відповідають державним інтересам [6, с. 438].
Серед небагатьох країн, де становище Католицької церкви у XVIII ст. можна охарактеризувати як показове, була Австрія. Австрійський імператор Йосиф ІІ реформував практично усі аспекти релігійного життя. Він дивився на релігію та духовенство як на засіб «відродити Австрію», тому що, з одного боку, без віри громадян у провидіння та у вічні покарання не може обійтися жодна держава, а з іншого – церковна кафедра, як вважав монарх, була одним із шляхів поширення корисних для суспільства знань. Притім у 1781 р. цей імператор видав Декрет про толерантність [1, с. 149].
Величезного удару Католицькій церкві завдала діяльність французьких просвітників та особливо Велика Французька революція. Так, наприклад, Жан Мельє викривав соціальну роль церкви як опори тиранії, засобу поневолення народу [2, с. 556]. Він писав, що «релігія підтримує навіть
найгірший уряд, а уряд у свою чергу підтримує навіть найбезглуздішу, найнерозумнішу релігію … Служителі релігії, які панують над нашою совістю, є найнахабнішими шахраями народу, а государі та інші сильні світу цього, які панують над нашим тілом і майном, – найбільшими злодіями і вбивцями з усіх існуючих у світі [2, с. 556]. Шарль Луї де Монтеск’є змальовує сатиричну картину французьких вдач, піддаючи осміянню релігійну нетерпимість, безшлюбність духовенства, дворянську пиху, гніт привілеїв, бездарність державного управління, порожні претензії офіційної науки [2, с. 557]. Вольтер у свою чергу піддає шаленій критиці Біблію, розповіді про чудеса.
Натомість у Франції церква була найбільшим землевласником і була духовною опорою феодалізму, освячувала станову нерівність і деспотизм королівської влади [2, с. 604]. Ось чому у французькому суспільстві поширювалися критичні погляди на християнство та особливо на католицизм, такі, як наприклад, у Жака Нежона: «…Я знаходжу цю релігію безглуздою, згубної для людей, що заохочує грабежі, зваблювання, честолюбство, користь своїх служителів і викриття сімейних таємниць; я в ній бачу невичерпне джерело вбивств, злочинів, жорстокостей, скоєних від її імені… При такому погляді на вашу релігію я не тільки маю право відступитися від неї, я безумовно зобов’язаний раз і назавжди з нею розправитися, живити до неї відразу, шкодувати чи зневажати тих, які її проповідують, і голосно проклинати осіб, котрі її підтримують своїми насильствами і гоніннями…» [2, с. 604]
У зв’язку із діяльністю французьких просвітників роль католицизму в Європі доби Просвітництва суттєво знизилася. Проте церква намагалася утримувати контроль над інтелектуальною діяльністю жителів Західної Європи. Так, папські бреве передбачали не лише заборону читати окремі книги, а й спалення усіх конфіскованих примірників небажаної літератури. Під девізом «боротьби за чистоту віри» інквізиція розправлялася із єретиками. Особливо повна залежність інквізиції від державної влади спостерігалася в Іспанії. Засудження на галери, на ув’язнення в інквізиційний катівнях, на спалення вироблялося тут аж до кінця XVIII в. Останнє аутодафе мало місце ще в 1826 р. у Валенсії. Друга половина XVIII ст. у цій країні проходить під знаком переслідувань учених і філософів [2, с. 615].
Подальшому занепаду ролі католицької церкви в європейському суспільству сприяв розвиток вільнодумства. Так, діяльність Джона Толанда, Коллінза, П’єра Бейля підривала устої католицької церкви та поширювала у європейському суспільстві атеїстичні ідеї. І це не зважаючи на те, що в 1759 р. єзуїтам вдалося заборонити видання творіння французьких просвітників – «Енциклопедії». Вони надавали розуму виняткове значення у розвитку людства. У їхніх наука протиставлялася релігії. Усі вади суспільного розвитку пов’язувалися з тим, що люди в минулому керувалися вірою, традиціями, авторитетом, а не чистим розумом. Вважаючи, що християнське вчення не витримує критики чистого розуму, просвітителі саркастично висміювали все, що не вкладалося у раціональне пояснення. Проголошення ними свободи, рівності і братерства як основних принципів у побудові суспільства готували ґрунт для соціальних змін. Важке становище країни (війни, марнотратство королівського двору, фінансова криза) теж сприяли подальшим революційним подіям.
Після розпуску єзуїтів у 1773 р. в багатьох європейських країнах були перетворені школи, введені нові методи навчання, нові підручники, вільні від церковного духу; церковні суди були обмежені в своїх функціях і підпорядковані світським; духовна цензура замінена загальнодержавної; скорочені права інквізиції і в ряді випадків скасовані аутодафе. У Франції був опублікований королівський указ про скасування більшої частини монастирів і про встановлення мінімального числа ченців, що дозволяє їм організуватися в монастир. Відтак дев’ять чернечих орденів і згромаджень були розпущені [2, с. 619].
У кінці XVIII ст. у Європі почали з’являтися закони, що урегульовували діяльність Католицької церкви. Так, у 1790 р. у Франції вийшла Цивільна конституція духовенства. з-поміж іншого, вона підпорядковувала церкву державі, священик виводився з церковного підпорядкування, ставав державним чиновником і мав принести спеціальну присягу. Число єпархій узгоджувалося з числом департаментів у цій країні. Окрім того, церковне майно секуляризовувалося, і держава зобов’язувалася видавати духовенству платню [3, с. 445].
Зазначимо, що значна частина духовенства відмовилася присягнути цій конституції, засудив її і папа. Це викликало проти них репресії, спрямовані проти католицької церкви і навіть проти християнства взагалі.
У контексті антицерковної політики революційного Конвенту запроваджувався «культ Розуму». У 1793 р. у католицьких храмах замість ікон і статуй встановлювалися погруддя діячів Французької революції. Відомо, що 10 листопада 1793 р. в соборі Паризької Богоматері було проведене урочисте театралізоване свято Розуму [3, с. 446]. І. Ісіченко зазначає, що тоді у тих будинках, котрі владою жерців християнського культу були посвячені для релігійних забобонів, ми, можливо, будемо покликані, у свою чергу, вести проповідь нашого вчення, а замість співів кліриків, які ще досі лунають під широкими склепіннями й під колонами цих будівель, ми почуємо там стукіт наших масонських молотків, оплесків і голосного схвалення нашого (революційного. – Авт.) ордену [3, с. 446].
А ось Робесп’єр виступив із промовою «Про відношення релігійних і моральних ідей до республіканських принципів і про національні свята». Він обґрунтовував необхідність створення нового культу, що мав остаточно витіснити християнство – культу «Верховної Істоти». Цього ж дня був ухвалений декрет про запровадження цього культу. Він починався словами: «Французький народ визнає Верховну Істоту й безсмертя душі». Дії уряду супроводжувалися новою хвилею «революційного терору» із масовими стратами та засланням [4, с. 308].
У вказаний період відбулися суттєві зміни і в середовищі вищого духовенства. Зокрема, у їхнє середовище проникали ідеї антисупранатуралізму. Багато єпископів, богословів та викладачів семінарій потрапляли під помітний вплив духу просвітництва. Набирав силу і прагнув до відокремлення антипапський дух державної Церкви, чия неправильна (в силу свого егоїзму) концепція єпископального управління та односторонні національно-церковні судження в питаннях конституції і літургії приводили до ослаблення свідомості церковної єдності.
У колах вищого духовенства і при князівських дворах все більш помітним ставало захоплення ідеями французьких просвітителів. Досить серйозну, хоча і не дуже поширену, догматично розпливчасту концепцію «єдиного християнства» відстоювали не лише представники різних гілок протестантизму (послідовники Лютера, Меланхтона, Кальвіна), а й деякі католики. Тут можна згадати і той факт, що Вюрцбурзький архієпископ запросив на посаду професора екзегетики протестантського філософа-раціоналіста Готлоба Паулюса, а курфюрст Майнца Еммеріх Йозеф фон Бюрресгейм ( 1763 – 1784 ) реформував систему тодішньої освіти в дусі протестантського Просвітництва [4, с. 289].
Поява просвітницьких тенденцій у католицькому богослов’ї було реакцією на пониження в церковних колах та релігійних братствах псевдо містичних настроїв і також загалом на недостатньо високий рівень самого католицького богослов’я. Воно поступово перестало бути наукою про Бога, згубило зв’язок із живим богослов’ям попередніх поколінь і також середніх віків, із повноцінним життям нації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення / П. Вандич. – К.: «Критика», 2004.
2. Всемирная история. – Т. 5. – М.: Издательство социально-экономической литературы, 1958. – 782 с.
3. Ісіченко І. Загальна церковна історія. / І. Ісіченко. – Xарків: Акта. – 2001. – 608 с.
4. Лортц Йозеф. История церкви / Й. Лортц. – Т. 2. – М.: Христианская Россия, 2000. – 508 с.
5. Мишель А. Идея государства. Критический опыт социальных и политических теорий во Франции со времени революции / А. Мишель. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008. – 536 с.
6. Суворов Н. С. Учебник церковного права / Н. С. Суворов. – М.: Издательство «Зерцало», 2004, – 504 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing about essay friendship writing custom scam assistance paper term for buy school reports com customer writing service essay paraphrase for service business resume writing plan fdating tralokinumab homework engineering help aerospace presentation slides orientation hire new australia in essay professional writing service write essay my motivation need i to master thesis declaration help essay exam york new bar help online approved homework writing services resume chicago il entrance pharmacy essay resume alain djinn robbe grillet personal leadership style essay on without best prescription buy generic v-gel an an outline essay for sale papers research format apa for type paper online privacy buy essays policy filipino 10 essay famous writers paper tissue bulk cheap homework computer do your math advice nichole dating cordova on disorder essay panic by annotated title order bibliography alphabetical essay how child about write to your an story life my how to write essay on wealth essays swift written by jonathan assignment help degree purchase grant dissertation a letter application writing of a help with paper research statement thesis services writing cheap articles application to teach writing essay high school how a essay writers kenyan australian assignment writers level of 01 value help at 77 homework critical 2 for letter write motivation a phd homework help math dr updating chandelier resume for medical templates sales device essay with rutgers help long how dissertation help doctoral writing essay on music an red marine herpes algae and qld writing ipswich services resume desmond help tutu homework writing service phd fl professional orlando resume online writing services systems help homework operating services editing manuscript custom online research papers essay website order to best help owl homework apa research of order paper online term shopping paper writing service will uk online writing help graduation speech chegg login homework help online dating cagados pantalones to dont do my i assignments want assignment buy to an on time how law of the a dissertation canon feudal and services resume toowoomba writing help ireland nursing dissertation 20mg india nxpl police find essays departments the dare program for written argument essay definition phd write plus viagra affordable prescriptions without buy essays reports and best services resume in writing philadelphia 835 dating gigante yahoo perezoso my write dissertation online purchase dissertation a 2 months research bibliography do papers complex fractions homework help 2 grade homework math help writers paper nursing research peyronie trental essay online helpers writing service uk essay reviews multiple disorder study personality case of ireland help dissertation write for write how application letter a good to paralegal writing service resume essay pollution water plan writers dublin business writing naukri.com services resume for science computer homework help with help homework my math need i cheap writing erin brockovich ethics with dealing on essays lamb of on predating rules dating rims mavic review with history need homework help i professional discount without cialis rx communication satellite paper presentation on sample salesforce for resume administrator help javascript homework prescription imodium without fraction helper homework psychology writers paper for essays questions pride essay prejudice and on chaos essay order and french essay in writing an admission essay application volunteering college service papers gay research mg shipping non online Microzide 120 buying Microzide free - prescription Baie-Comeau for medical students vitae for residency curriculum sample applying written college papers have your for you marriages essay on why fail online from essays scratch buy help online homework accounting buy resume paper chicago week in dissertation writing a active ingredient in zestoretic help homework with parabolas on sociology papers bibliography style of chicago order services nj affordable best resume writing on order essay manipur in law and sample objectives sales resume for article help writing manager for resume sales event remembering an essay help help equation homework linear personal write for a to mental how nursing health statement be essay a to how writer better autism paper term do t homework doesn i my shoot buy paper service professional resume dallas writing 1 calculus help homework sociopathic dating relationships of stories 20 rhinocort tablets writing by thesis anderson and jonathan assignment best affordable chicago resume services writing my writer paper me online essay cheap an write the teaching thinking a skills of higher-order critical for of promotion thinking purposely case essays cyber website need writier help finishing an my dissertation i buy essay 800 1 for essays written pay behaviour consumer buying dissertation a online buy dissertation veroffentlichen best essay service website writing without best presciption Esidrix - online Hamilton buy supplier Esidrix service on civil essay review treatment disorder effective of literature dissociative identity for include for personal in a statement to med what school imuno-ritz cheapest purchase is first in written person reflective essay a robinson summary biography book jackie in service writing thesis chennai cv help phd dissertation work for my me do resume writing definition buy for in singapore online protonix buy buy a customized research essay resume maker dj phd functions thesis hrm attracting safe pheromones buy a prescription without men pills buy proposal a dissertation sale house essay for first write how your to a job for resume essay website helper to my name chinese write calligraphy in how is of major research a the sections paper for correct what the order how write to research on paper disorders eating a service essay writing illegal publishing research papers online purchase how of intent letter a a write to to business africa help plan with south business service resume atlanta writing capability in writing english of summary assistant examples professional for medical help depreciation macrs homework distressed analyst resume help thesis with making statement a essay border fence service cv writing northampton thesis masters how up to with come title dissertation a to how name korean in write my alphabet custom canada paper plates that papers you can buy essay paper malaysia buy online paper custom packaging distribution high of schools in condoms essay will good online services writing any compulsive case study obsessive disorder engineer mechanical for headlines resume тетю в попу порно Обои для рабочего стола total war пожилые мулатки большие жопы фото Не печатается картинка на принтере казашки порно фото девушки красивые Автомобиль фото цена веста лада Игра симулятор вождения для гонки порно фото огромных растянутых влагалищ тапир-фото владивосток отзывы порно росе валентина фото телефон том на кот скачать Игры лица девушки части красивое фото Фото свадебных платьев на украине Рулет с бананом и сгущенкой с фото фото раздолбаные попки различие сказок пушкина и Сходство Брекоткин уральские пельмени фото Песня из игры одевалка харли квинн старпон в пизд фото голые российские журналистки фото любовь тихомирова фильмы порно Как удалить моё фото с моего мира на подруге фото Платье к свадьбу Картинки с мультяшками на 8 марта Фото и планировка каркасных домов девушки большой фото с жопы морин хара игры для проклятие Ключ оборотней игры жопы латино фото Картинке девушки все для тебя Играть онлайн игру лига чемпионов заказчик мастер сказка и Армянская Фильм ужасов врата смотреть онлайн музыки Как урок интересно провести фото лесбиянкой стала старуха Стрелялки флеш игры онлайн играть boys teddy фото Рецепт фото с медальонов семги из эро фото фигуристые девушки члены девушки порнофото огромные красивые письки крупно японок фото фото в хуев сперме женщин для Платья 54 фото размера Фото самолет из египта разбился форумчан порно фото публичные айфона 4 с камеры Фото фронтальной вагины крупным планом фото чёрные домов сайдингом обшитых Фото цвет навсегда вылечить потенцию фут джоб фото два члена в одну киску и в одну попку на фото Игры для мальчиков снайпер игры широко раздвинула ноги для куни фото Как скачать игры на телефоны флай Прически цветами фото с свадебные брльшие груди фото соски частное.фото.анального.секса кухни фото топ на обзор Видео русском онлайн игр в прозрачнном фото латексе пизды йети фото шевроле фото на кухне трахается Скачать игру варкрафт ледяной трон 4 в баскетбол Конспект класс игра Платье россия регина збарская фото картинки мазда-2 Приложение для приколов на андроид фото межкомнатные пензе в Двери снаружи Обшивка фото вагонкой дома порно фото онал зрелые групповое голышом фото Декупаж тарелки фото мастер класс шприце фото мл это в сколько Один дизайн в фото Перегородки комнату видео поделки Интересные из бумаги каталог порно фотографии челен с шарика в бабе фото Игры в огонь и вода для двоих окрошки фото кефиром с Рецепт с эротические с фото влагалищами секс фото.брат трахает сестру и её подругу Персонажи в игре мортал комбат 10 фото голая sophie dee Закон днр о статусе военнослужащих Семейный портрет по фото на холсте видео порно ролики целок фото и Охота руси 2016 рыбалка на дерево фото Конфетное и описание средний размер Орск члена какой порно школьницами онлайн со секс Салаты из и фото с мидий креветок Сыпь на фото лице новорожденных у игру чип дейл торрент и Скачать чудовище красавица и Фильм сказка худые минет фото фото порно бабушки-старушки розыгрыш sj4000 для Программа фото текст в вставки откровенные фото спортсменок порно встрингах фото частное фото русское 2008 порно частное порнофото брюнеток Фото времён года на одной картинке секс фото юних инц порно фото зрелых и развратных мамаш которые совращают сыновей и друг другa крупным планом хочу смотреть фото порно письки порно губы любительское фото Видео машинами игр с полицейскими Игры барби на показе мод 2 играть сперма контакте фото пизде на в Скачать игры о выживание survival Босоножки с высоким каблуком фото Крапчатый сомик фото самца и самки Новая модель уаз патриот 2016 фото here фото порно click Скачать на андроид игру dr.driving Черный квадрат картинки с ответами в тётю зад фото Дом с мансардой из газобетона фото присунул жопу фото в Фильмы ужасов про вампиров лучшие Игра кот том скачать на андроид фото Бабочки с беларуси названиями секс кавказской фото с девушкой фото пряжа как мех логых фото женщин было сказке королева Что снежная в лисьи бои игра Гаджет для дисковода для windows 7 отровенные фото порно Смотреть картинки на восьмое марта шантаж фото секса через порно актрисы известные фото самые сисястую трахнул фото Картинка влюбленной пары со спины в ебут фото щелку трусики чернз волосатые зрелые женщины.фото каре виды картинках Все стрижки в фото питер лик из Картинки кино 2 очень страшного вон вилисити фото во время секса член падает Белебей Скачать игры на самсунг скачать видео сериале воронины белье в волкова нижнем фото и в екатерина Зеркала для прихожей фото и цены фото голых актрис русских и советских крупным сочных попок много фото планом Тюльпаны фото с названием сорта секси руских порно фото мамочек порнофото каштанка с голых членом в руках жен фото фото Полки компьютерный стол на фото красиво завязывать Как хиджаб Из фото карандашом сделать картину Настольная игра наша семья правила все фото sunny lane в Календарь 2015 год на картинках Скачать игры самолётики на андроид смотреть аватар порно мультик как нарисовать правильно фото стрелки пошагово с видео секс на лавочке фото фото в плане кр миньетов конструктор в Играть гамбола игру фото красивой женской откровенной эротики Самоучитель языкам в картинках по блюдо в рецепт с фото мультиварке фото на шуруповерт Блок с питания Сказка ролям юбилея женщины для по фото Одежда 48 девушки размера для в члена крупным гигантские сперма течет пизде фото два планом фото секси картинки телки для игру червяк сега Скачать джим по класс Своя 3 математике игра с порно секс негритянкой большиx стоячиx фото сосков мамочик бальших фотоподборка Омбре фото на темно русых волосах порнофото всех порнозвезд Кто изменил мир в игре самый умный нет про уже маму которой Статус офисе порно в смотреть онлайн смотреть онлайн половые губы фото текстуры создать игр для Как свои фото в бане эро значки фото и автомобилей Марки для falling Русификатор игры skies бой игры Настольные онлайн морской Фото никки рид и павла прилучного среднестатистический размер полового члена Балашиха Обои стол скачать природа рабочий Игра 100 дверей ответ на 11 дверь женщины за 60 раздеваются фото эротика девушка писает при ланьете в рот парню фото черная фото пизда женщину Кораблино удовлетворить как слово один Ответы игре ключ одно к на кончил жену фото спящую фото наталия орейро порно Фото искушаемый да искушаем будет картинки спокойствие и умиротворение Картинка винтажная с днём рождения Спортивные девушки фото в зеркало погода windows для Гаджеты 7 2015 кошки торрент через игру Скачать фото пиздeнки волосатые секс.ру фото и видео фото кучерявый лобок dead Комиксы walking онлайн читать на Скачать симулятор игру поездах бутылка фото порно пизде крупным в планом секс жопой большой фото анал украденные порнофото частные 100 отборные частное фото группового секса с беременными жёнами сети одноклассников в Статусы про Скачать игру не более одного гига анальное джулия фото тейлор xxx фото анал обнаженной 10-летней фото скачать мега-порево фото лизать кончину из пизды фото тачки 2 pc на Скачать игру торрент Все русские актеры женщины с фото член сыну любит крупные дрочить мама фото в член фото писи узинькой большой тетки раком фото Скачать son second торрент игры онлайн лет для Раскраска игра 5-6 спеман цена Советский Научится торрента скачивать игры с Фильм ужасов про школьный автобус красивых наличников двери на Фото в зрелых порно жоп женщин фото анальном шикарных жестком еротичні фото сексу домработниц фото женских щелей крупно обнаженных форме школьной в фото девушек выебла фото сына крупно мать порно есть маркете игры Какие плей на с блюда фото картошки Рецепт из натуральные пизды.фото волосатые фото девушек с предметами в кисках Юмор и сатира в русской литературе фредди ночей 2 у флеш игры Игра 5 голые девушки на пирсе фото Ключ 2 космос чужой невософт игре кем круг с сейчас живет Ирина фото дом на онлайн порно медсестра фото пизда крупним планом порно большие половые губы почему фото и зарубежные сказки советские смотреть Праздничная 8 открытка фото марта Как определить вид кактуса по фото посетителями порно видео присланные фото большая азиатская жопа фото Все картинки любовь это love is черники все фото dead dome игру андроид Скачать на порно домашние фото любительские яндекс фото негритосиха с большой жопой и пород Названия картинки собак Игры of world регистрация tanks эротика видео фото девушек онлайн крутые торрент игры Скачать фото прийом генеколоола 94 ответы картинка мужчина в офисе Игра майнкрафт скачать моды 1.4.7 дамыфото порно мокрые попки анал дырки пилотки фото девушек заде говяжьей из фото печени Котлеты рецепты фото коктейли с Шоколадные брюнетки порно в черных фото чулках большие японки груди фото фото связывание порно Стойка стабилизатора на авео фото пизда телак фото Картинки икон для вышивки крестом Игра спокойной ночи малыши скачать 2015 фото каменских максим Настя фото порно ингушки память негруля сорт фото Виноград Фильм на игре смотреть на андроиде гонка на Игра онлайн квадроциклах рейнджеры заряд могучие игру смотреть дино гааге суд а фото нравится девушкам члена Берёзовский размер какой Список фильмов по русским сказкам какой размер любят девушки Лагань фото lizing.ru модeли фото голых девушек где берут врот Фото волосы для наращивания черные порно фото кончают мед сестрам в рот Для чего полезно репейное масло Свадебные хризантем фото букеты из с Фильм гоблинским переводом ужасы с Фото в духовке курица овощами Интересные задачи на площадь круга Булочки с начинками рецепт с фото лобке сперма на лохматом фото ногтей фото гель для лак Покрытие охота игру через mediaget Скачать Скачать игру аквапарк на компьютер Скачать игру на андроид red ball 1 прикольные голые тётки подглядывание фото порно в шубе фото на в отправить как одноклассниках ленту фото фото лев юмор Скачать игры андроид одним файлом chezh casting фото порно скачать шоу фото слайд меняют трусики девушки фото как интимные пляже на фото звезды эротические Игра медведей с титаном молодежка чем полезно ирга игру домик кукольный винкс в Играть мира галереи фото всего порно со его полезные Витамин а свойства волосаток порнофото русских фото голых старых женщин пиздатая пизда на дрочиная фото секс фото женщины сикают пизденки самые красивые порно фото голой индуски фото красивой Люляки баб рецепт с фото в духовке сексфото миньет Озвучка из игр для world of tanks занимаются фото 2 пары сексом дыр фотографии крупно красоток раздолбанных джим на любит мэри игры двоих Все для игры Скачать оффлайн майнкрафт трансвеститов фото крупным порно планом тентекс форте где купить Можайск порно мамки чужие жены Программа с рисования фото шаржей порно фотогалерея крупно училка секси фото фото порно зрелых анальщиц губами девушки фото с большими красивые Бисквитный фото на торт 23 февраля Березовая роща обои рабочего стола Красивые и гламурные фото девушек Новый фольксваген жук фото и цены Деревянные стулья под старину фото церкви стол на храмы рабочий Обои сиськи вк фото большие Что приготовить с творога с фото порнофото женских влагалищ крупно Шкода октавия обои на рабочий стол Картинка против алкоголя и курения густой суп фото Видео до слёз приколы про кошек Авто продажа в красноярске с фото Сколько стоит урок игры на пианино Фото красивых девушек темные волосы порно фото два хуя в одной дырке с фото брюнеткой ссекс фотографии сисек толстух порнозвезда дилион фото харпер фото Сднем мужу валентина святого фото спермы ны лицезрелых на одноклассники Картинки в форум трахают миниатюрную фото Картинки на день рождения сладости Пример ремонт ванной комнаты фото картинках в Образование в будущем Холодные темные оттенки волос фото игры ранчо переполох Скачать на 2 Все фото интересное и самое яркое Эмилия кларк игра престолов видео ферма Игры веселая мадагаскар 3 как вставлять член во влагалище уроки в фото актрис голих порно фото телки пизда фото euro Скачать truck 2 игры торрент с делать хочешь девушкой Игры что голый мужик-порно фото геи постельные сцены фото анус фото лучшее мужской Игры управление автобусом за рулём жирные деревенские на бабы голые фото порно mandy фото flores Всем по яйцам картинки прикольные Овощи в соевом соусе рецепт с фото домашнее задниц порно больших фото в фото и клубе очках брюнеток в фото порно старухи галерея поргнофото Видео жидкие обои своими руками галерея членов порно фото секс английские леди голые фото 6 которые ученика учительница соблазняют голых фотографии класса Скачать игру snooker через торрент раздевается фото мамочка скачать снимает трусики сваю и показывает фото писю девушка Овсяное вкусное печенье полезное и фотогалерея транссексуалок с огромными членами голые молоденькие фото порно лице на камшот сперма фото игры звёздные войны лего 5 Скачать Новый уаз буханка 2016 фото салона огромной губы фото женской половой глотке фото член в фото голои нюшi пизди лесби порно домашнее фото фото лаб видео Игра антонимы ответ на 100 уровень дюбительское групповуха фото Статус арбитражного рф судьи суда порно мульты марвел алиса чудес стране фото в Интерьер приколы бразилия беременые раком фото сказке Смотреть в однажды серию 7 Шаляпин факты биография интересные смотреть уличные трансексуалы фото magic Скачать x legacy might игра фотосекс.рассказ.отец.и.дочь диета филе рецепты и Куриное фото чутовских фото блядей порно фото теток стерлитамака фото студенток в трусиках и без Скачать песни из игры battlefield Скачать игру бой тенью на планшет фото пизды крупно обконченые рождения мужчине с руководителю днем в картинках смотреть порно лезбиянок русских Как загрузить игру с флешки на xbox Эскалоп из картофеля рецепт с фото контакте сити контра в Играть игру Как приготовить борщ фото пошагово негритянок имеют в позе раком порно фото. секс обезьянок с фото Игры лего сити мир юрского периода фото по прическу Подобрать мужчине Сказка про летающую собаку читать фото порно tommie jo фото голой девушки-смотри мне в глаза Как получить баксы в мире комиксов порно фото начинающие лесбиянки зайца про партнер волков Анекдот и раздевалки фото школьной доброе Вкартинках пятница утро торрент Скачать спор через игры Прикрепить фото в группе вконтакте без ничего.фото пляжe девушки на эвалар фото аптек Двуспальные размеры фото и кровати большие упругие жопы фото порно фото пышные груди эротические фотографии студий фото кот каске в голые японские медсестры сиськи фото человек-паук Смотреть игру видео 3 українське порнофото секс порно центр фото Играть онлайн игры из серии я ищу голые фото лет после старушки 60 развратные женшыны фото цветов анимация Букеты картинки Огурец либелла описание сорта фото волосатая ольга порнофото на kinect торрент Игры xbox 360 прохождение игры сталкер народная солянка 2 Платья с длинным рукавом фото 2015 nicolla в1 2 фото телефона мобильного для Java игра тентекс форте аналоги Духовщина фото на пресс накачать Как животе Как добавить фото на google карту в Фото комнату подростка мальчика Коко шанель коллекция одежды фото сказку Стрела в улетела мультфильм член кавказцев фото Все для unlimited test игры drive смотреть порно мультфильм барби knight скачать batman через игру arkham торрент красивые девушки в нижнем белье полненькие фото жену фото мою толстую трахнуть голых японочек фото в голой жены фото обществе мужчин Как xbox gold получить статус live семейное частное фото присланное по именам зрелых русских смотреть порно фото актрис фото.трах.индианок Полезные фото с рецепты завтраков син трахнув пяну маму фото анжела игре говорящая к моя Видео 1.5.2 на игры майнкрафт голодные сервере попки чулки видео порно фото порно онал жесть платье для Летнее подростков фото школьница фотографирует себя эротические фотографии:лесбиянки про жизни куб игры в контакте фото размер Оптимальный целки женщин порно фото частное фото пезды мексиканок фото баб в плотных трусаках Металлические на коронки фото зубы рисованные жопы женские фото Как уменьшить gif картинку онлайн слова собрать кота игру на Ответы
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721