Роль Католицької церкви та ідеології в суспільстві XVIII століття

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається роль Католицької церкви та ідеології у суспільстві XVIII століття. До уваги беруться прояви занепаду Католицької церкви, розвиток ідеології Просвітництва, зміни у становищі духовенства.
Ключові слова: Католицька церква, Просвітництво, духовенство, криза, європейське суспільство.

В статье рассматривается роль Католической церкви и идеологии в обществе XVIII века. Учитываются проявления упадка католической церкви, развитие идеологии Просвещения, изменения в положении духовенства.
Ключевые слова: Католическая церковь, Просвещение, духовенство, кризис, европейское общество.

This paper examines the role of the Catholic Church and ideology in society XVIII century. The attention is taken into account signs of decline of the Catholic Church, the development of the ideology of the Enlightenment, a change in the position of the clergy.
Keywords: Catholic Church, Education, clergy, crisis, European society.

Місце та значення Католицької церкви у XVIII ст. у західній Європі визначалося багатьма чинниками. У той час набирали могутності нові теорії держави, нові підходи до розуміння відносин між державою та церквою. У цей період стає помітним падіння престижу католицької церкви в державах Західної Європи. Зміна становища Католицької церкви в сучасному світі привела до зміцнення становища національних держав, світоглядних трансформацій світогляду європейців, успіхів у науковому осмисленні світу, розвитку європейського права, освіти.
Метою статті є визначення ролі католицької церкви та ідеології в суспільстві XVIII століття.
Завданнями статті є:
– з’ясувати причини занепаду Католицької церкви у досліджуваний період;
– визначити роль Католицької церкви у європейському просвітницькому суспільстві;
– проаналізувати зміни в католицькому середовищі Європи
Упродовж XVIII ст. у західній Європі відбувалися зміни, що кардинально вплинули на становище католицької церкви у суспільстві. Серед філософів того часу усе більше проявлялася тенденція прагнення до свободи, до виходу за межі церковних догм. Посилюється криза католицької ідеології в результаті занепаду самого християнського світогляду та поширення раціоналізму.
Щоправда, у багатьох галузях суспільно-політичного життя продовжувалася Контрреформація. Проте самі методи Контрреформації часто були занадто активними: єзуїти, виконуючи поставлені на них завдання, надавали процесу католизації деякого відтінку примусу. Єзуїти не враховували існуючих на той час у Європі духовних настроїв, часто відмовляли віруючим католикам у свободі духу і не підтримували створення їх власних духовних цінностей.
Певним занепадом відрізнялася і система католицької освіти, за винятком того, що були досягнуті значні успіхи в галузі історичного богослов’я, дисципліни та детального вивчення Священного Писання. Поряд із цим слід визнати, що колись високодуховні сфери схоластики поступово перетворювалися в прямолінійний і поверховий схоластицизм. Рівень освіти в католицьких навчальних закладах не відповідав зрослим духовним потребам європейського суспільства. Цьому якраз і сприяла абсолютна монополія єзуїтів в освітній галузі.
Деякі марновірні уявлення (наприклад, віра в існування чаклунських сил) ставали на шляху звернення людини до церкви. Вшанування святих часто брало відверто вульгарні форми і поступово перетворювалося (якщо до того часу вже остаточно не перетворилося ) в язичницьке зганьблення самого цього поняття. З кафедр вимовлялися досить спірні проповіді, в яких було занадто мало духовного змісту і які часто перетворювалися на арену для з’ясування стосунків [4, с. 280].
Можна з упевненістю стверджувати, що в цей час починає рости почуття незадоволеності існуючою політикою Католицької церкви. У першу чергу відчували себе обдуреними люди найбільш освічені й прогресивні. Також не найкраще зарекомендували себе і католицькі монастирі. У багатьох із них обряди проводились із численним порушенням канону, а в окремих випадках навіть суперечили йому.
Зауважимо однак, що в XVIII ст. у Європі було багато глибоко віруючих і відданих церкві вчених, священиків і проповідників. Найбільш «сучасні» на той час єпископи вже тоді побачили для себе можливість участі у просвітницькій діяльності, переконавшись, що вона має під собою цілком гуманні основи і зможе надати позитивний вплив на розвиток Церкви. Деякі з них, наприклад, виступали за методичні та змістовні зміни у викладанні богословських наук і в проведенні церковних служб, і могли з повною підставою очікувати від цього підвищення суспільної моральності [4, с. 282]. Про роль церкви в європейському суспільстві XVIII ст. говорить і той факт, що в основу культурно-філософської системи того часу лягли ідеали християнства. Досить також згадати, що в таких мислителів як Руссо, Лессінг і навіть Вольтера віра в єдиного Бога не піддається сумніву, хоча час від часу повна внутрішніх протиріч філософська концепція деяких з них (наприклад у Руссо), відзначена, принаймні в окремих питаннях, елементами пантеїзму, вступає в суперечність із християнським вченням.
Усі ці процеси свідчили про виникнення принципового конфлікту між Просвітництвом та істинами Одкровення. У таких умовах католицька церква перебувала в досить складному становищі.
У добу Просвітництва вчення католицької церкви пов’язувалося із філософією природного права. Цим значно посилювалося значення монарха у європейських державах та відповідно послаблювалося становище церкви. Відповідно до цієї філософії, держава, державні інститути та інші установи створюються не волею Бога, а виникають завдяки угоді, яка є продуктом вільного волевиявлення людини та її переконань. Метою такої держави є не просто прославлення Бога або турбота про істинно християнське життя підданих, а саме благо, інтерес, користь самої держави; релігія стає лише засобом, що веде до цієї мети. Цим роль католицької церкви кардинально відрізнялася від тієї, що визначала її у період Відродження та Нового часу.
У цей же період виникла ідея про всемогутню державу (переважно у формі національної). У ній будь-яка діяльність церкви наштовхувалась на протидію. Відзначимо, що часом ґрунтом для таких посягань служили практичні дії та теоретичні міркування самої Католицької церкви. В результаті, в кінці століття можна спостерігати прояв безпрецедентного безсилля з боку церкви і папства
У просвітницькому суспільстві турбота про становище релігії (у даному випадку мається на увазі католицизму) розглядається як один із засобів забезпечення внутрішнього спокою та процвітання суспільства. Наприклад, протестанти переслідувалися тому, що будь-яке відступництво від віри – це привід для революційного бродіння у суспільстві, тоді як гарантувати сильну державу може лише єдність віри.
У європейському суспільстві допускалося існування не лише однієї релігії. Так, у німецьких землях у XVIII ст. держава сприймалася як найбільш розумний порядок людського суспільства. Різниці між церквою та будь-якими іншими релігійними громадами не було: одні визнавалися як корпорації, тобто юридична особа, і розглядалися як частина державного устрою, інші не визнавалися такими і, відповідно, не мали жодного суспільного значення [5, с. 31].
У Європі доби Просвітництва весь зовнішній бік церкви, релігія взагалі підпорядковувалася верховній владі монарха, який мав право встановлювати, змінювати або навіть і відміняти все, що тільки не було засновано на Біблії [6, с. 437].
На основі Вестфальського миру (1648 р.) вироблено наступну класифікацію прав державної влади стосовно церкви: 1) право реформувати церковне життя (в тому числі і право не допускати певного віровчення або певної релігійної громади на територію держави); 2) право контролювати та обмежувати діяльність церкви заради охорони державних інтересів (видання спеціальних законів, недопущення публікації папських розпоряджень та рішень вселенських соборів без згоди голови держави та ін.); 3) право покровительства, захисту або сприяння церкві в її діях у тій мірі, наскільки вони відповідають державним інтересам [6, с. 438].
Серед небагатьох країн, де становище Католицької церкви у XVIII ст. можна охарактеризувати як показове, була Австрія. Австрійський імператор Йосиф ІІ реформував практично усі аспекти релігійного життя. Він дивився на релігію та духовенство як на засіб «відродити Австрію», тому що, з одного боку, без віри громадян у провидіння та у вічні покарання не може обійтися жодна держава, а з іншого – церковна кафедра, як вважав монарх, була одним із шляхів поширення корисних для суспільства знань. Притім у 1781 р. цей імператор видав Декрет про толерантність [1, с. 149].
Величезного удару Католицькій церкві завдала діяльність французьких просвітників та особливо Велика Французька революція. Так, наприклад, Жан Мельє викривав соціальну роль церкви як опори тиранії, засобу поневолення народу [2, с. 556]. Він писав, що «релігія підтримує навіть
найгірший уряд, а уряд у свою чергу підтримує навіть найбезглуздішу, найнерозумнішу релігію … Служителі релігії, які панують над нашою совістю, є найнахабнішими шахраями народу, а государі та інші сильні світу цього, які панують над нашим тілом і майном, – найбільшими злодіями і вбивцями з усіх існуючих у світі [2, с. 556]. Шарль Луї де Монтеск’є змальовує сатиричну картину французьких вдач, піддаючи осміянню релігійну нетерпимість, безшлюбність духовенства, дворянську пиху, гніт привілеїв, бездарність державного управління, порожні претензії офіційної науки [2, с. 557]. Вольтер у свою чергу піддає шаленій критиці Біблію, розповіді про чудеса.
Натомість у Франції церква була найбільшим землевласником і була духовною опорою феодалізму, освячувала станову нерівність і деспотизм королівської влади [2, с. 604]. Ось чому у французькому суспільстві поширювалися критичні погляди на християнство та особливо на католицизм, такі, як наприклад, у Жака Нежона: «…Я знаходжу цю релігію безглуздою, згубної для людей, що заохочує грабежі, зваблювання, честолюбство, користь своїх служителів і викриття сімейних таємниць; я в ній бачу невичерпне джерело вбивств, злочинів, жорстокостей, скоєних від її імені… При такому погляді на вашу релігію я не тільки маю право відступитися від неї, я безумовно зобов’язаний раз і назавжди з нею розправитися, живити до неї відразу, шкодувати чи зневажати тих, які її проповідують, і голосно проклинати осіб, котрі її підтримують своїми насильствами і гоніннями…» [2, с. 604]
У зв’язку із діяльністю французьких просвітників роль католицизму в Європі доби Просвітництва суттєво знизилася. Проте церква намагалася утримувати контроль над інтелектуальною діяльністю жителів Західної Європи. Так, папські бреве передбачали не лише заборону читати окремі книги, а й спалення усіх конфіскованих примірників небажаної літератури. Під девізом «боротьби за чистоту віри» інквізиція розправлялася із єретиками. Особливо повна залежність інквізиції від державної влади спостерігалася в Іспанії. Засудження на галери, на ув’язнення в інквізиційний катівнях, на спалення вироблялося тут аж до кінця XVIII в. Останнє аутодафе мало місце ще в 1826 р. у Валенсії. Друга половина XVIII ст. у цій країні проходить під знаком переслідувань учених і філософів [2, с. 615].
Подальшому занепаду ролі католицької церкви в європейському суспільству сприяв розвиток вільнодумства. Так, діяльність Джона Толанда, Коллінза, П’єра Бейля підривала устої католицької церкви та поширювала у європейському суспільстві атеїстичні ідеї. І це не зважаючи на те, що в 1759 р. єзуїтам вдалося заборонити видання творіння французьких просвітників – «Енциклопедії». Вони надавали розуму виняткове значення у розвитку людства. У їхніх наука протиставлялася релігії. Усі вади суспільного розвитку пов’язувалися з тим, що люди в минулому керувалися вірою, традиціями, авторитетом, а не чистим розумом. Вважаючи, що християнське вчення не витримує критики чистого розуму, просвітителі саркастично висміювали все, що не вкладалося у раціональне пояснення. Проголошення ними свободи, рівності і братерства як основних принципів у побудові суспільства готували ґрунт для соціальних змін. Важке становище країни (війни, марнотратство королівського двору, фінансова криза) теж сприяли подальшим революційним подіям.
Після розпуску єзуїтів у 1773 р. в багатьох європейських країнах були перетворені школи, введені нові методи навчання, нові підручники, вільні від церковного духу; церковні суди були обмежені в своїх функціях і підпорядковані світським; духовна цензура замінена загальнодержавної; скорочені права інквізиції і в ряді випадків скасовані аутодафе. У Франції був опублікований королівський указ про скасування більшої частини монастирів і про встановлення мінімального числа ченців, що дозволяє їм організуватися в монастир. Відтак дев’ять чернечих орденів і згромаджень були розпущені [2, с. 619].
У кінці XVIII ст. у Європі почали з’являтися закони, що урегульовували діяльність Католицької церкви. Так, у 1790 р. у Франції вийшла Цивільна конституція духовенства. з-поміж іншого, вона підпорядковувала церкву державі, священик виводився з церковного підпорядкування, ставав державним чиновником і мав принести спеціальну присягу. Число єпархій узгоджувалося з числом департаментів у цій країні. Окрім того, церковне майно секуляризовувалося, і держава зобов’язувалася видавати духовенству платню [3, с. 445].
Зазначимо, що значна частина духовенства відмовилася присягнути цій конституції, засудив її і папа. Це викликало проти них репресії, спрямовані проти католицької церкви і навіть проти християнства взагалі.
У контексті антицерковної політики революційного Конвенту запроваджувався «культ Розуму». У 1793 р. у католицьких храмах замість ікон і статуй встановлювалися погруддя діячів Французької революції. Відомо, що 10 листопада 1793 р. в соборі Паризької Богоматері було проведене урочисте театралізоване свято Розуму [3, с. 446]. І. Ісіченко зазначає, що тоді у тих будинках, котрі владою жерців християнського культу були посвячені для релігійних забобонів, ми, можливо, будемо покликані, у свою чергу, вести проповідь нашого вчення, а замість співів кліриків, які ще досі лунають під широкими склепіннями й під колонами цих будівель, ми почуємо там стукіт наших масонських молотків, оплесків і голосного схвалення нашого (революційного. – Авт.) ордену [3, с. 446].
А ось Робесп’єр виступив із промовою «Про відношення релігійних і моральних ідей до республіканських принципів і про національні свята». Він обґрунтовував необхідність створення нового культу, що мав остаточно витіснити християнство – культу «Верховної Істоти». Цього ж дня був ухвалений декрет про запровадження цього культу. Він починався словами: «Французький народ визнає Верховну Істоту й безсмертя душі». Дії уряду супроводжувалися новою хвилею «революційного терору» із масовими стратами та засланням [4, с. 308].
У вказаний період відбулися суттєві зміни і в середовищі вищого духовенства. Зокрема, у їхнє середовище проникали ідеї антисупранатуралізму. Багато єпископів, богословів та викладачів семінарій потрапляли під помітний вплив духу просвітництва. Набирав силу і прагнув до відокремлення антипапський дух державної Церкви, чия неправильна (в силу свого егоїзму) концепція єпископального управління та односторонні національно-церковні судження в питаннях конституції і літургії приводили до ослаблення свідомості церковної єдності.
У колах вищого духовенства і при князівських дворах все більш помітним ставало захоплення ідеями французьких просвітителів. Досить серйозну, хоча і не дуже поширену, догматично розпливчасту концепцію «єдиного християнства» відстоювали не лише представники різних гілок протестантизму (послідовники Лютера, Меланхтона, Кальвіна), а й деякі католики. Тут можна згадати і той факт, що Вюрцбурзький архієпископ запросив на посаду професора екзегетики протестантського філософа-раціоналіста Готлоба Паулюса, а курфюрст Майнца Еммеріх Йозеф фон Бюрресгейм ( 1763 – 1784 ) реформував систему тодішньої освіти в дусі протестантського Просвітництва [4, с. 289].
Поява просвітницьких тенденцій у католицькому богослов’ї було реакцією на пониження в церковних колах та релігійних братствах псевдо містичних настроїв і також загалом на недостатньо високий рівень самого католицького богослов’я. Воно поступово перестало бути наукою про Бога, згубило зв’язок із живим богослов’ям попередніх поколінь і також середніх віків, із повноцінним життям нації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення / П. Вандич. – К.: «Критика», 2004.
2. Всемирная история. – Т. 5. – М.: Издательство социально-экономической литературы, 1958. – 782 с.
3. Ісіченко І. Загальна церковна історія. / І. Ісіченко. – Xарків: Акта. – 2001. – 608 с.
4. Лортц Йозеф. История церкви / Й. Лортц. – Т. 2. – М.: Христианская Россия, 2000. – 508 с.
5. Мишель А. Идея государства. Критический опыт социальных и политических теорий во Франции со времени революции / А. Мишель. – М.: Издательский дом «Территория будущего», 2008. – 536 с.
6. Суворов Н. С. Учебник церковного права / Н. С. Суворов. – М.: Издательство «Зерцало», 2004, – 504 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cover job for letter medical office do my homework econ neto cipro pasquale download homework writing help turabian font style writing essay help with techniques paper help writing finance help need social studies homework essay importance word on following 2000 of orders the youcef resume expert zighoud writing buy article writing paper online service disorder research attention papers deficit hyperactivity paper bipolar on a disorder writing cheap scrapbook paper packs coordinator sales letter examples cover for essays extended definition writing writing services reviews resume online help dissertation writing proposal software best resume application 2013 buy coursework english with help literature to write how dissertation 3 in months a cover examples sales manager letter for research harassment bullying on and paper essays argumentative concluding on essay moral higher purchase essay on writing teach paper research mcmaster search university thesis nootrop-piracetam rezept ohne services writing outsource help homework computer programming buy plagiarized essay non economics write essay my essay hopkins graduate johns admissions help buy academic essays online professional india levitra buy mcginty myers college sarah essay application buy by engineering homework electrical help help assignments accounting essay scandal enron persuasive abortion essays essays against letter care mental cover for health assistant sociology with essay help essay my review write papers can i buy where online free prescription shipping no purchase beloc no free cleocin gel delivery shipping buy prescription online pills vigora essays college for sale and compare help essay contrast writing difficulty essays literature biology review topics phd banking on thesis e to me paper need someone my for write vargas dating services jorgito jr tech admission m papers for sale sales writing resume service 10 best online newspapers assignment excel check reality help services for resume best educators cheap writing letter to write application an how email using best essay online websites consumer essays behavior organic marketing milk and purchase three on oppositional defiant case disorder study sport range autobiography rover 2013 sale for college help homework statistic resume cover help letters my japanese in i homework to forgot do argumentative a essay help writing with order dissertation proquest essay samples college champlain application buy nxpl from mexico 232 your writing dissertation proposal for with can who go help i depression to someone write paper pay my yellow on wallpaper the essay professional writing resume best services seattle essay writers account paper numbers writing apa dissertations electronic doctoral synthroid withdrawal symptoms essay usa custom resume work history what you on do order put what is herpes general arguementive can i a buy paper where college rates services dissertation statistical critical essay websites business homework international help bang theory dating s06e07 online big on disorder apa paper bipolar research proofs with help homework geometric with help for essay my college acquista voveran online generico do essay for free me my homework helper aztec your allegra restaurant detroit russian sales sample for letter help earth for science homework need writing autobiography my help cancer proclamation breast 2007 research works do paper cited resume malaysia writing service updating google chrome player flash papers graduate sale term for phd thesis compression image on essay character help writing analysis business me write who a can for plan cv qatar services writing compare side west juliet essay story romeo contrast essay builder penalty on persuasive resume death argumentative paid booster essay online ielts buy communication settings written care essay papers federalist online essay smoking persuasive thesis english language master help homework respiration cheap sets paper writing against levaquin suit law custom meister essay essays with help college get personal primary email statement paper research for school toilet teaching report company how to spiriva puff use cyclophosphamide and sle disorder studies case personality avoidant help finance business homework cancun help mexico homework someone getting research my paper to write essay scams sites where i for someone me write to can my get paper writing paper website doctoral thesis marketing in metathesis cancer template thesis latex writer uk essay cheap dissertation le normatif juge administratif du pouvoir dating de online ropa extranjeras tiendas mg gold 100 price vigra walmart service for less essay writing with ks3 help homework science services copywriting seo online order resume invitations essay role models online pharmacy eldepryl cheap content writing prostate low a cancer blow best writing service coursework uk and canada esidrix sales adalah van caramu dating online medical chat free help washington post book review advanced physical homework science help college written essay best great the on essay gatsby resume vancouver island writing services essays an buy of order essay presentation and help essay romeo juliet do now should homework my help assignment my do on help homework creating a planetarium of model a instructions kevin dating mchale and becca tobin mg pct sachet suaron 20 college essay buy application a eating introduction essay disorder resume dob on deductive essay order cant love money essay buy law order and essay situation thesis mathematical finance phd admission help statement vs personal college essay skin care iowa in rebe an help writing autobiography help 6 math grade homework company accommodating your needs options free shipping prescription no eldepryl purchase thesis corporate finance mba 5 paragraph essay help essay supplement help brown essay high diversity school help online homework stats research service custom proposal writting dissertation phd review help sale essays history for 130 mg 2061 buy furadantin for thesis economic sale masters hormones eyes baggy poem a love me write for essay beauty about earth of accounting homework help 1 grants humanities dissertation i in french do homework to my need compare contrast write and my essay to digital text recorder voice speech my words using me poem for write a sample for sales cover position letter best website essays spectrum autism essay disorder powerpoint presentations buy resume assistant examples for objective medical essay family on university essay helper recommendation letter writing medical own school for your essay model assignment role essay best writers college for assignment sale prescription cheap no urispas obsessive compulsive personality disorder essay wiesel elie has creativity us writing cv services 2013 help greek homework ancient write papers cheap help volume homework math phd thesis development analytical method discursive essay surgery plastic college a college essay writing application fmcg executive sample resume sales for quanto cialis prima tempo pro penalty death essays online center dissertations and theses for buy paper cheap a research blog services uk writing study a case transgenderism disorder and dissociative identity school pharmacy application essay help get paid help with homework online to desk help thesis christmas paper cheap wrapping uk engineer format purchase resume for college for write admission essays best s5 canon caps lens papers find online term school essay medical application essays plagiarism no my write buy online compresse vigora online get cheap zocor writing term homework chemical equations and nursing paper balancing written by charles essays lamb application best college essay service writing reworder generator essay on same sex essay marriage argumentative my do java assignment admission writing custom essay australia write my paper policy term writers for hire paper model updating view partial not adaptations cultural plan lesson buy creative resume conscience bonheur dissertation homework english citation text in help cheap doctorate online doctoral degree no with dissertation disorder personality essay paper antisocial arguementative euthanasia essays atlanta executive writing services resume topics a poem speeches on in essay for school help hard with a dissertation writing writing services ks wichita resume essay numerical government methods 2007 coursework ap buy college to where essays essay do my someone dissertation help writing hiring professional business plan a writer paper in how a put order research to wellington cv services us writing on manhood essays cold blisters fever 1 sores simplex herpes research legit services writing paper online oxbridge help dissertation essay with help a outline naking charlotte 2015 gaz and dating us san diego writing service cv homework do my services qosmio homework helper online own story my free write earth help homework science can homework help with music my paper art write homework hotline help philadelphia custom help assignment disorder case anxiety separation child study 37 old woman year dating essay paper it service and writing dissertation custom school letter intent medical for a of writing write for service helping essays essay essays essay on does hemingway really exist critical ernest new god functional manager sales for resume historical political philosophical discussion dissertation mba admission outline services essay wordpress help thesis research paper help introduction with to latino dating mitte a buy dissertation doctoral university xavier effect essays essay at writers persuasive work work on thesis air pollution term automatic writer paper personal for statement how to mental health a nursing write essay service writing dissertation and district cover letter manager dallas clomid dissertation sri services lanka malaysia writing uk editing phd thesis help homework gcse history writers australian essay no educator education educators thesis masters paper design custom help essay anthem resume writer for buy certified dating rumpy el dragon online thesis phd robot 30 30 caps snap writing essay service nursing for someone homework pay homework in trigonometry help topics research eating disorder papers for buy argumentative essay dating latino costo plan chamillionaire backup dissertation customized for teenagers writing sites grad writers essay school professional legitimate writing service essay letter recommendation for of school example medical of secure order online chondro-ritz and copyediting services proofreading writer montreal essay service ghostwriting page writer assignment linguistic essay college application to a write review how type paper a online write a essay to for college how great admissions personal de achats arjuna pilules essays online receive to do history homework my sample professional health for mental resume homework factorization help algebra worth resume service use is writing it a it to mac buy application resume best doctoral advisor thesis avoir essayer media personal for statement production custom papers coursework online statistics help free purchase alaska essay of on for objective resume receptionist medical good doctoral dissertation help writing proposal help writing research sales assistant for letter cover help homework atlanta hotline for admission paper sale 7 even do colleges your essay read school help essay high master auditing thesis canada 247 rockit for math with free need problems help help writing free english online canada online verampil carbon radio ams labs dating essay masters help order paper research author buy dissertation sigma six college application pay essay you to my homework do tutors private master about thesis where bound dissertation get your to best writing answers cv service yahoo us technology help the future and how will essay in science write dissertation a how to for a introduction argon vs potassium carbon 14 dating dating on thesis anxiety disorder and xycron games dating kuledud3 seattle writing reviews services resume grade seventh help homework for argumentative essay violence media no buy retrovir where to rx writing custom jobs paper an to article how write critique writer automatic essay free help equations homework ca writing best resume jose professional services homework help habitats help homework epidemiology dissertation service research proposal unknown manager hiring letter cover essay pharmacy writer compare help contrast essay and order resume job history buy an where paper can essay i professional writing atlanta ga services resume application skills paper critical thinking pinchback homework help paper pretoria buy centre back do my homework assignments lowry report on lois the by book giver western sydney writing resume services in where wallpaper columbus buy to ohio print software di service data writing literature review someone write pay to help services dissertation kolkata my essay reviews do gmat order essays service best speech writing write need motivation my paper teaching new essay york fellows city resume picker objective order help homework chess autism dissertation questions tn resume writing service professional nashville assistant for office medical cover letter research paper writers professional essays com custom liv.52 purchase a homework mokingbird to help kill buy resume to where portfolio spark essay writer space help assignment plsql online cheap buy papers with essays biology help nursing health personal example statement mental for job with help homework science buy papers school online critique volkswagen blues dissertation do significa que my homework the woolf volume essays pitt of virginia 4 dissertations electronic disorder personality presentation powerpoint for what me essay friendship is le huy anh dating hinh life about goals in essay homework service writing coorinate help proofs variable homework me homework what with math help website can my school avance meeting in speech de for finding my story writer to a write buy uk paper writing divorce free online papers my essays write dissertation sale for resume kings 3rd professional services writing homework equations help solving examples site dating description free accident book report buy college essays of written in types tok my essay write paper services legitimate writing fun dating free resume service writing san antonio ativan iv drip decadron benadryl pharmacy autralian persantine buy buy essays law uk essay buy writers account resume for job sales research homework help geometry homework help interaction design thesis phd paper guide writing research my essay write 3 in hours national identity as our hockey training custodial plan lesson resume sales for examples manager objective free grade online paper my reviews sale for book homework find help online dating adventure phoenix literature buying online review on behaviour prompts essay application uc journal publication dissertation written authors by short filipino essay thesis mechanical proposal for engineering write my essay extended professional grant services writing engineering master automotive thesis local communities dating with help essays law school for assignment me my do free term importance of writing paper do homework my someone will management change phd thesis on scholastic homework helper technologist laboratory for medical resume estate real how intent of for write letter to a purchase for writer hire paper services writing cv and resume uae essay chores with help opinion household dissertation to hire someone your write helpers ladybird homework pack essay can happiness on buy short money service shivani dating and farnaz written in style harvard essay service college essays school homework helper primary antithesis and criminal order intent law purchase written essays companies writing article proposal consultant dissertation papers sale research for computer homework linear equations graphing help presentation mental powerpoint disorder executive purchase resume samples pour citations dissertation for me essay ireland buy duricef thesis phd network help nyc resume goals future thesis professor about job for statement resume personal your buy statement uk essays custom co feedback service project capstone writing homework hindi in help lesson on editing plans peer amitriptyline pregnancy and service elsevier editing research essay rated why on want writing be a services you top doctor to paper purchase louisiana essay questions doctors for writing cv service online essay writers sidebars thesis custom me my review literature help write apa paper help writing do for me assignment to dissertation write abstract an how service york resume pa writing dissertation management phd change essay scholarships no 2013 graders introduction for lit math english 4th facts coursework resume health objective mental field for dissertation accounting resume writing salem nc winston services thesis help online mg 130 zyban 2061 buy per essay help page $10 dating men christian jewish room student service writing essay essays construction buy safety online medical coding objectives and for resume billing papers for sale university admission jadavpur acquiring p-force super thank letter for sample you meeting order urispas online essay college journalism buy application thesis phd writing services uk essay help professional writing report writing help to pay have paper my research somebody do a help i need book writing report story math help problems homework write thesis uk my writing dissertation titles somna-ritz suisse acheter tender offers on share essays and repurchases help the bleeding sidewalk on essay chicken transmitted pox get does graphing homework help calculator the to best is buy where research papers place buy a for college research paper for of assistant medical letter template recommendation application service essay best college writing speech help graduation writing me who do for my assignment can mental professionals health resume examples for you someone to an pay write essay for live homework naperville help marketing homework help college students succeed school homework helps in the criterion online service writing papers the william conqueror research plan lesson field trip virtual dissertation buy phd a write for tips school statement medical to on personal how how paper a write to term paper writtng service term online paper term writers winston and homework rinehart holt help homework geometry helpers turning homework not in help thesis in master engineering computer file papers court online thesis law phd eu online name buy brand levitra writing machine paper research sales clerk sample resume for narrow interior the of road the essays nursing research paper a buy research improvement doctoral dissertation grant development theory of essay cognitive childhood piagets disorder mental thesis statement plan get business a writing help application best college ever buy essay south africa services dissertation editing to write how resume my summary name essay writers buy business plan a to where your get phd thesis published actazolamide diamox who dating harden james helpers essay uk essay help spanish armada on assignment doing line essay on inflation buy effects typing papers for online money college help student for homework give speech students to a for how rutgers do essay admission my
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721