Роль ґендерно стереотипізованих образів у зовнішній рекламі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано вплив гендерно стереотипізованих образів як чинника, що перешкоджає встановленню рівноправних відносин у суспільстві між чоловіком і жінкою. Значну увагу приділено проблемі подолання гендерної асиметрії у зовнішній рекламі та проблемі формування гендерного портрету засобами зовнішньої реклами.

The article analyzes the impact of gender-stereotyped images as a barrier to the establishment of equal relations in society between men and women. Considerable attention is paid to the problem of overcoming the gender asymmetry in the external advertising and the problem of forming gender portrait of outdoor advertising.

Сьогодні спостерігаються суттєві зміни в системі гендерних відносин. Унаслідок цього з одного боку існують можливості для їх оптимізації, а з іншого – небезпека поширення гендерних образів із негативним образом. Сучасна зовнішня реклама є потужним джерелом образів, котрі можуть мати значний вплив на формування системи символічних цінностей. Такі стереотипи існують тому, що вони практично не ламають традиційних уявлень про гендер, що існують в сучасному суспільстві. Зважаючи на широкий суспільний резонанс таких усталених образів, тема, обрана для дослідження, є досить актуальною.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вплив реклами на формування ґендерних стереотипів у різний час та в різних аспектах досліджували Дж. Батлер, Ж. Бодрійяр, Е. Гіденс, Г. Маркузе; І. Грошев, Ю. Гусєва, В. Ільїн; Ю. Бєлікова, Т. Бурейчак, Н. Бутенко, О. Кісь, Ю. Маслова, Ю. Сердюкова, В. Суковата та ін. Чинники, які впливають на формування гендерних стереотипів у сучасній зовнішній рекламі розкривають праці Ж. Бодрійяра, Г. Дебора, К. Маркса, Г.Маркузе, В. Ільїна, А. Прієпи та ін. У них йдеться, з-поміж іншого, про філософсько-культурологічний, соціально-психологічний статуси реклами, її вплив на гендерну соціалізацію особистості тощо. Учені, що досліджували означені аспекти зовнішньої реклами, не оминали своєю увагою механізми конструювання ґендерної ідентичності, взаємодії реклами та ґендерних стереотипів, їх вплив на різні рівні індивідуальної та суспільної психології.

Метою статті є виділення гендерних стереотипів, моделей поведінки та соціальних ролей, які формує у людській свідомості зовнішня реклама.

Виклад основної частини. Сучасна зовнішня реклама глибоко проникла у всі сфери життя суспільства. Вона є репрезентантом практично усіх типів відносин у нинішньому суспільстві. Тому у ній значною мірою помітне застосування жіночих та чоловічих образів. Вона також є сферою застосування сексистських та гендерно стереотипізованих образів.

Гендерні стереотипи – це стійкі для даного суспільства та в конкретний історичний період уявлення про відмінність між чоловіком і жінкою, про їх місце і роль в суспільстві [2]. Вони дійшли до нашого часу ще із архаїчних суспільств. Усталені гендерні образи успадковані від устоїв життя ранніх цивілізацій та культур. З часом у суспільстві за допомогою стереотипів формуються уявлення про те, якими мають бути дівчатка і жінки, хлопчики і чоловіки. Ці погляди втілюються в такі норми, які стають моделями для наслідування. На підставі цього всім жінкам і всім чоловікам нав’язуються певні правила поведінки, яких вони повинні дотримуватися [9, с. 250].

У період демократизації та гуманізації суспільного життя важливе значення має подолання ґендерних стереотипів. Вони століттями формувалися та володіли над жінками та чоловіками та значною мірою перешкоджають встановленню ґендерної рівності у сучасному суспільстві. Більше того, вони є перешкодою у створенні принципово нових відносин у суспільстві, яка чи не найважче піддається подоланню. Ґендерні стереотипи настільки міцно проникають в індивідуальну та колективну свідомість, що їх важко навіть усвідомити взагалі. Фактично вони є бар’єром у встановленні рівноправних відносин між чоловіками та жінками [1, с. 37].

Ще досі у нашому суспільстві залишається поширеним стереотип, що справою жінки може бути лише виховання дітей та господарство. Цей стереотип досить міцно увійшов у суспільну свідомість. Досить негативним є стереотип «прийняття рішень – чоловіча справа». Адже і до сьогодні багато жінок залишаються відстороненими від процесу прийняття важливих рішень. Укоріненою є думка про те, що жінка без чоловіка є неповноцінним членом суспільства. Уважається, що «успішна жінка» повинна вийти заміж та народити дітей. Звідси випливає, що якщо жінка розлучена або вільна, її порядність автоматично ставиться під сумнів [8].

Ці та інші усталені образи сьогодні інтенсивно використовуються у сучасній зовнішній рекламі. Їх  переважання формує такі ж погляди серед значної частини представників українського соціуму. Особливо це стосується тієї його частини, яка в силу несформованості особистісних світоглядних установок є надто вразливими перед гендерно забарвленою рекламою. Негативний вплив такої продукції зовнішньої реклами посилюється ще й тим, що її практично неможливо позбутися, як це можна зробити із телевізійним продуктом, просто перемикнувши телеканал чи з рекламою у друкованих ЗМІ [8].

На наш погляд, в українському суспільстві цілком можливо змінити і думку про те, що чоловік у всіх відношеннях сильніше жінки. Реалії ХХ ст. показали, що жінки виявилися витривалішими чоловіків. Насправді психологічно чоловіки – істоти більш вразливі, ніж жінки. Самотність чоловіків більш глобальна проблема, ніж жіноча. У стані самотності жінку можуть втішити діти, сім’я, необхідність піклуватися про когось. Чоловік же може відчути себе самотнім несподівано і різко без всяких на те причин, від якої ніщо і ніхто не рятує. Ці риси суттєво впливають на рекламу, на образи, що поширюються у ній [7].

Оскільки життя людини початку ХХІ ст. практично немислиме без рекламної складової, то в ній якраз відображаються головні стереотипи, у тому числі й ґендерні. Це ж стосується і зовнішньої реклами. У сучасному інформаційному суспільстві реклама часто буває дзеркалом ґендерних стереотипів. Окрім того, що вона сприяє формуванню в покупців певних купівельних уподобань, вона також значною мірою впливає на творення певних стандартів ґендерної поведінки [5, с. 111].

Зовнішня реклама як частина культури масового споживання, наголошує не лише на утилітарних цінностях певних товарів або послуг, але й на їх здатності виконувати певну символічну роль. Вона здатна додавати статусу чи авторитету, засвідчувати успішність чи незалежність, вказувати на престиж чи прогресивність поглядів потенційного споживача [6]. Багато пануючих у зовнішній рекламі образів віддзеркалюють суспільство та пануючі в ньому ґендерні стереотипи, впливають на формування ґендерних відносин, адже відображений рекламою образ – яскравіший, досконаліший, привабливіший та заохочує глядачів постійно оглядатися до пропонованого ідеалу.

Зовнішня міська реклама (білборди, сітілайти, вітрини, тощо) [3] не залишає глядачам жодного шансу залишитися непоміченою. Така реклама існує практично повсюди, її неможливо свідомо уникнути чи проігнорувати, вона атакує нас звідусіль, постійно привертає увагу яскравими кольорами, парадоксальними написами, мистецьки виконаними зображеннями. Вона уже давно стала невід’ємною частиною міського архітектурного ансамблю. Тому ця реклама так само непомітно і постійно навіює жителям ті чи інші ґендерні стереотипи. Фактично постійно тиражовані у рекламі моделі поведінки поступово закріплюються на підсвідомому рівні [1, с. 47].

У зовнішній рекламі ґендерні ролі чоловіків та жінок залежать не від того, що ви народилися дівчиною чи хлопцем, а від того, в який час і в якій країні ви народилися дівчиною чи хлопцем. Те, що здавалося дивним та неможливим сто років тому, стає звичним і правильним сьогодні. Ми не обираємо, в який час маємо народитися [1, с. 52]. Проте ми можемо обрати свою поведінку, яка має базуватися на повазі до прав людини, до рівності людей, до захисту людей від ґендерної дискримінації та насильства.

Загалом ґендерні стереотипи – це наше розуміння чоловічої і жіночої традиційної ґендерної ролі, суспільні погляди на те, як повинна себе поводити жінка, а як чоловік; що вважати чоловічим, а що – жіночим; якими видами діяльності можуть чи не можуть займатися жінки, якими – чоловіки; які фахи є жіночими, а які – чоловічими тощо.

Завдяки відповідним ґендерним стереотипам особливо страждають права жінок. Тут не реалізується право її вільного вибору: ким бути, як будувати своє життя, що в ньому вважати найголовнішим. Ґендерні стереотипи підтримують традиційну суспільну думку, що головне призначення жінок є подобатися чоловікам, бути матір’ю, «берегинею» домашнього вогнища, відповідальною за всі домашні клопоти. Нав’язуючи думку про ідеальний образ жінки у сім’ї та її поведінку, суспільство змушує жінку пристосовуватися до родинного життя шляхом пригнічення свого «я», приносячи свій талант, розум і енергію лише на вівтар сімейного життя. Це не означає, що жінка повинна категорично відмовитися від сім’ї на користь роботи та кар’єри. Мова йде про те, що жінку позбавляють вільного вибору, який вона, як вільна особистість у правовій державі, має право виявити, у тому числі на користь материнства і виховання дітей [7].

Численні ґендерні стереотипи сприяють і дискримінації чоловіків, заважаючи їм ставати партнерами у сімейному житті, а також виправдовуючи факти насильства. Застарілі погляди перешкоджають самореалізації чоловіка-батька. Наприклад, незважаючи на забезпечене законом право для чоловіків брати відпустку по догляду за дитиною, на практиці реалізація цього права є складною, тому що суспільний ґендерний стереотип про чоловічу «мужність», тобто норма чоловічої «жорсткості», примушує чоловіків слідувати таким нормам, не враховуючи власних інтересів і потреб, інтересів і потреб своєї сім’ї. Роботодавці у переважній більшості відмовляють чоловіку в оформленні відпустки по догляду за дитиною, мотивуючи, що це роль жінки. Натомість чоловіку – батьку набагато складніше (інколи – неможливо) отримати соціальні виплати та пільги, передбачені для жінки – матері [5, с. 98].

Ґендерні стереотипи залишаються малозмінними упродовж тривалого часу – десятиліть і навіть століть. Часто вони можуть відображати суспільні погляди, притаманні патріархальному суспільству. У такому суспільстві, як відомо, декларується меншовартість та вторинність жінки. У сучасному суспільстві досить точно визначається, яким має бути «справжній чоловік» – з лідерськими, домінуючими якостями. А ось «справжня жінка» повинна бути слухняною дружиною та гарною матір’ю. Багато таких стереотипів якраз і є визначальними у сучасній зовнішній рекламі.

Ґендерних стереотипів, що використовуються у зовнішній рекламі, досить багато. Так, у багатьох рекламних образах помітним є жіночний аспект. Образ жінки залишається одним із найпоширеніших у рекламі. Величезна кількість товарів та послуг рекламується на тлі красивих жінок, частин жіночого тіла або в цілому жіночих тіл. Реклама використовує жіноче тіло у безлічі варіантах. Адже це можливість продавати широку гаму товарів. Однак, зовнішня реклама пройнята надмірною естетизацією та еротизацією жіночого образу. Часто така реклама набуває абсурдних рис. Велику роль в сексуалізації жіночих образів відіграють відповідні кольори та їх комбінації. Крім того, серед рекламних образів можна помітити деякі несерйозні, часом дитячі риси.

Окрім жіночих, зовнішня реклама витворила і чоловічі рекламні образи. Чимало з них є дискримінаційними, за винятком тих, коли ми бачимо образ успішного, незалежного фахівця, переможця, сексуального супермена і мачо, або ж справжнього українця-козака. Однак часто в рекламі чоловік завжди відіграє роль сильного, компетентного, сміливого, ризикованого, цілеспрямованого, незалежного, безстрашного, непохитного, наділеного владою, статусом та матеріальними статками – словом, гаманця із м’язами.

Деякі з цих стереотипів значною мірою формують певні усталені зразки в суспільній думці. Наприклад, молодість та краса жінки є головною запорукою її щастя. Успішність чоловіка визначається кількістю грошей, що він заробляє, та високим соціальним статусом. Чоловіки – більш егоїстичні, «товстошкірі, пихаті», нездатні до співпереживання. Жінки – емоційніші, вразливі, мають слабшу нервову систему, тому, як щось трапляється неприємне, то відразу у сльози. «Бабина дорога – від печі до порогу». Хатня робота, виховання дітей – усе це жіночі справи. Чоловік у кращому разі може лише допомогти дружині. Тільки жінка може бути берегинею миру та злагоди в сім’ї, суспільстві. Тільки окремі жінки здатні виконувати провідні ролі у підприємництві, виробництві, політиці: узагалі жінкам краще орієнтуватися на другорядні ролі. Натомість чоловіки краще впораються з керівними посадами і більше розуміються на політиці, економіці, науці.

Відтак, будуючи імідж «чоловіка-мачо», реклама водночас пропагує цілий світогляд і стиль життя та пропонує характерні взірці поведінки, у контексті яких жінка та все, що з нею пов’язане, виявляються знеціненим і приниженим [10]. Загальновідомо також, що існування таких стереотипів сягає своїми коріннями соціальної психології. Тому вирішення проблеми ґендерних стереотипів – важливе завдання держави і суспільства. Особливо це стосується суспільства, яке прагне стати громадянським. На наш погляд, завдяки втіленню в життя окремих положень Закону України «Про захист суспільної моралі» [4] можливе подолання окремих негативних гендерних стереотипів.

На сьогодні можна говорити про певні прояви реконструкції чоловічих образів. Це значною мірою говорить про кризу традиційної маскулінності. Зовнішня реклама поступово формує образ такого собі чоловіка-метросексуала. Також зовнішня реклама витворила декілька ґендерно дискримінаційних образів, що в цілому сприяє формуванню не завжди адекватних ґендерних стереотипів. У сучасному суспільстві важливим є подолання ґендерних стереотипів. Вони століттями формувалися в суспільстві та нині перешкоджають встановленню ґендерної рівності у суспільстві. Вони надзвичайно міцно проникають у суспільну та індивідуальну свідомість; часто їх важко навіть усвідомити. Ґендерно стереотипізовані образи, формовані та трансльовані за допомогою зовнішньої реклами, є бар’єром у встановленні рівноправних відносин між чоловіками та жінками. Це стає ще більш помітним, якщо взяти до уваги, що зовнішня реклама є дзеркалом ґендерних стереотипів.

Використання стереотипізованих образів, на наш погляд, дозволяє говорити про наявність подвійних стандартів у рекламі. Існуючі в зовнішній рекламі ґендерно стереотипізовані образи чітко ділять світ на чоловічий та жіночий. Вони дають деформовані уявлення про риси характеру, що нібито «одвічно» характерні чоловікам та жінкам, притаманні їм моделі поведінки, типи зовнішнього вигляду. Часто при цьому чоловіки та жінки зазнають дискримінації.

Висновки. У сучасному суспільстві важливою є подолання ґендерних стереотипів. Вони століттями формувалися в суспільстві та перешкоджають встановленню ґендерної рівності у суспільстві. Вони надзвичайно міцно проникають у суспільну та індивідуальну свідомість; часто їх важко навіть усвідомити. Оскільки сучасна людина практично не може бути поза рекламною складовою, можна стверджувати, що гендерні образи, використовувані у сучасній рекламі, впливають на формування світогляду сучасної людини. Численні гендерні стереотипи значною мірою сприяють дискримінації як жінок, так і чоловіків. Так, з точки зору реклами, стереотипна жінка повинна бути гарною господинею, турботливою матір’ю, коханкою, при цьому інтелект не має особливого значення. Натомість стереотипний чоловік повинен встигнути зробити кар’єру, повеселитися з друзями, при цьому ще й приділити увагу родині та користуватися успіхом у представниць прекрасної статі.

Усі гендерно стереотипізовані образи, що існують у зовнішній рекламі, є узагальненими образами. Часто їх стереотипізація є доволі примітивною, що знижує загальний рівень рекламного продукту та сприяє формуванню відповідної думки в суспільстві. Подолання негативних стереотипів – важливе завдання перед творцями зовнішньої реклами. За умови скоординованих кроків держави та громадських організацій можливе подолання гендерної асиметрії у зовнішній рекламі та формування недискримінаційного рекламного продукту.

Список використаних джерел та літератури

  1. Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві [Текст] / За ред. Ю. І. Саєнка. – К.: ВАІТЕ, 2007. – 143 с.
  2. Денисова А. Язык вражды в российских СМИ: гендерное измерение [Текст] / А. Денисова // Женщина плюс. – 2002. – №4: http: //www.owl.ru. – Назва з екрану.
  3. Закон України «Про рекламу». [Електронний документ]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрану.
  4. Закон України «Про захист суспільної моралі». [Електронний документ]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1296-15. – Назва з екрану.
  5. Законотворчість: Практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України» [Текст] / Програма сприяння Парламенту ІІ: Програма розвитку законотворчої політики. – К., 2010. – 224 с.
  6. Зовнішня реклама [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/. – Назва з екрану.
  7. Кісь О. Обережно: сексизм! [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – № 21 (700). – 7–13 червня 2008 / О. Кісь. – Режим доступу: http://www.dt.ua/3000/3050/63147/. – Назва з екрану.
  8. Кісь О. Сексизм у ЗМІ: протидіючи комунікативному потокові [Текст] / О. Кісь // Я. – 2007. – № 2 (18). – С. 24 – 30.
  9. Клецина И. С. Гендерные стереотипы в межгрупповом взаимодействии [Текст] / И. Клецина // Психология гендерных отношений: Теория и практика. – СПб.: Алетейя, 2004. – С. 246–267.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writer buy for acrobat resume thesis phd or theses on theme essay master level with a need nursing paper help at reseach uk resume writing service an that website for me will essay write help homework primary egypt paper research on my help good how men profile a dating for write to a template resume buy writers 10/page essays singapore apcalis in sx apotheke schweiz from buy Provera 232 Provera Beach Long mexico - papers purchase research louisiana quoting embargoed essay question thesis a in an student website essays letter need help with i my cover body dysmorphic essays disorder case study bipolar for disorder sample online become an writer essay cheap essay purchase services dissertation what good usa are writing from refill canada lipitor college essays written you for someone personal paying write statement to your my dissertation buy to with start where pregnancy essay dissertation economie d corriga online question papers solved amie paper reaction guidelines writing writing teaching newspaper to kids argumentative penalty essay death about cars essay much ado themes about solar nothing papers research price coupon on best pletal usa online buy xr effexor oklahoma need an written essay supplement essay help michigan help essay a writing with rhetorical analysis online mg Minto Flovent - 5 mg cheapest Flovent 500 a in stranger examples baldwin in 1953 the methodology by village dissertation of essay isle homework help sno sales on objective for resume position assignment help sydney australia simple sentence complex compound and purchase thesis write goals how to my writing custom cheap homework help for grade second should why you me essay hire expository essay with help research writing paper servicequotquot qsymia online order resume writing rate essay companies school contrast compare high essays for and primary volcanoes help homework websites essay critical side lopid effects 120mg good site essay buy dissertation to uk buy where paper service academic term writing ga in writing best services resume atlanta 911 paypal my essay write services ma worcester writing resume for sale essays online a to where buy business plan concerning wrote 1690 a age essay young essay human at marrying understanding ergonomics disorders and on research musculoskeletal papers my what on essay i exemplification write should sample for medical biller cover letter study help case writing help essay psychology thesis innovation phd dating app parlez essay personal creative writing help graduate admission rutgers essay resume a with i help need help essay eu law resume dc services writing buy a dissertation chronic illness pediatric dissertation stanford application help essay for examples medical assistant letter office cover sales for essays in cv write should third my person i writing va best service beach virginia cv overseas shipping zebeta speech money about persuasive illegal someone essay it have your is write college to people uni assignment who do are usa services dissertation what good writing disorder personality narcissistic study case billig imuran kaufen or services portland resume writing in homework literature help descriptive essay help writing sample for letter and medical cover billing coding jobs online help live my cheap pay write paper someone someone write paper cheap my pay with dissertation 5 weeks writing a help check paper online paper term mid order doctoral historians help writing dissertation Acticin approval buy preise buy dr - online Surprise Acticin without service 33626 writing essay online where medication to buy Naprelan sicuro Naprelan acquistare - Degelis buy a letter application cover sample for a job projects research buy services custom writing academic ottawa help resume paypal gestanin accepted buy buy essay online an online cheap essay buy resume using writing services professional paypal acquisto yagara plan order of business conflict harrison bergeron essay help write help a cover letter with creating writing website services copy university writers paper sell tablets 20 canadian Pohenegamook - pharmacy from Furoxone Furoxone cheap without fly rx buy gold write writing admission custom essay you homework for do me can't my why in order essay chronological dissertation 2008 reforme constitutionnelle to property letter purchase sample homework help astromony research help essay business plan sales for executive common app on what essay write my should i report onlinew buy book medical essay writers help art with coursework gcse write for a halifax me cheque can my homework help me do algebra sale for masters papers myself i an need writing help about essay sale application for college papers essays essay best service funny application college research social anxiety on paper disorder for resume assistant medical externship on nj edison writing services resume national service plkn essay sleep paper about disorder research cheap original essays cover recruiter manager hiring or letter to addressed help with sat the essay top companies 10 online dissertation writing me for write essays who can service writing essay top paper research custom sites best sample sales associate for in resume retail topics engineering format mechanical in presentation for ieee paper do homework didn't my i poem problems physics homework with help australia online writing paper can an write me you essay for student free papers online essays cheap on disorder essay generalized anxiety services essay book admission mba for nyc hire writers custom admission legal essay writing roxythromycin prescription get without doctorate a buy you dissertation homework for enjoyment and with help geometry challenge dennis dienst dissertation monterey writing service ca resume 5 1 scene romeo help essay and act juliet to how abstract write your dissertation an proposal for trials witch for research salem paper writing application college essay service about community master writing paper service essays writing uk custom automatic writer mit paper 20 mg cystone reviews personal statement for media studies help writing my cv army five operations paragraph order homework helpers biology review college online essays purchase to win an how essay contest written metamorphosis the essays about for online essay write me medical personal how statement write school to for your service god essay to prize dissertation economics crucible arthur an wrote essay science on the miller essay why on resume order pickup in store online literature help homework resume buy for writer virginia beach paper to guide writing research for it med statement does write a long to school how take personal help assignment operating systems online chemistry help free essay help writing dubai in writing custom assignment custom writing assignment studies american dissertation with sample for resume medical no assistant experience editing book services free marriage subtitle thai not dating and african the essays imagination literature on culture ordering dissertation online help australia of rowley cmu phd from dr thesis college homework help courses bibliography zotero order Gracefield Pulmolan online buy american Pulmolan in australia - students written persuasive by essay Cialis availability Active Oxnard Super without Super buy Cialis Active - online prescription helper accounting homework online homeschool help homework narrative study form case in paper do no to my homework motivation computer how buy on a to essay dissertation uk help co help homework chegg reviews on greece help gods homework primary acticin buy cheap service cv huddersfield writing help astronomy lab homework need with school homework math high help history term writing paper online dominoes resume order on thailand tsunami in dissertation 5 help math expressions homework grade without benadryl cheap prescription essay writing service top custom for sales templates resume jobs neural on phd network thesis things to with do help depression to explorative case study dissertation methodology essay healthy essay about food to prescription buy ponstel where without someone for to me how a write find paper to essay community service project disclosure and dissertation corporate governance on in satisfaction restaurants customer thesis jami sharetermpapers beg for mercy alden get of a online can how my copy divorce papers i essay get help plan who business can write a you chicago writing services resume best nyc plan hire writers business project dissertation finance for cheap paper white wrapping buy paper history research buy essays quality sport thesis phd management fox where to silver purchase professional philadelphia writing resume services help book best dissertation study case on disorder personality thesis page cover latex phd purchase pdf executive resume disorders essay on behaviour famous disorder case psychological studies arizona resume phoenix services writing french essay thesis transitions typography resume cv rotorua and writing services international assignment help finance research on pollution noise paper pdf for resume sales assistant sample gamer dating geek site cheating websites essay dissertation by berkman franya without hour precrisption - Prinivil Prinivil prescriptions Peoria 36 affordable without a writing paper original research help amth homework buy Snow no fees Anaprox prescription - where no prescription to buying Anaprox sell without Lake menosan purchase generic cheap homework statistical help research paper purchase help descriptive format essay report technical writing services casodex canada online write letter to how order and compare with essay contrast help on smart thesis antennas phd for plan sales 90 business 60 medical day 30 paper to place best research buy on essay corruption recommendation of teacher letter mentor for how to essay write application filler resume order format research papers bullying on cyber service writing ksa essay in writing pakistan services personality essays disorder multiple creative help writing ks2 nursing research help with papers buy proposal thesis nursing essay a buy dissertation vrooman patrick bibliography annotated style resume acting chicago turabian maker research sites a to paper best buy need 2 with help my homework i algebra of need a paper in speech writing help statement vs help admissions essay personal college rx Loxitane mg 50 order discount Loxitane - without Cleveland online white writing services paper 500mg bupron sr buy 1742 writing services chicago resume essay help i an need writing 500mg 1742 ponstel buy social anxiety disorder thesis services resume writing best affordable essay argumentative for sale Drops LIV.52 online - Cary canada script pharmacy no LIV.52 Drops malaysia buy science need homework help how on an essay write to hamlet affective bipolar disorder case of study hindi sites free in essay business plan a help can get with where i order presentation a powerpoint for business reps sales plans for topics students medical research introduction example of essays as thesis sociology education resume distribution service things help with depression that cv for write me my subjects dissertation define rational education abstention thesis an someone me write can essay write me website that for will an essay mba college essays boston taxes on cigarette essays application my buy thesis sales executive and cover marketing sample letter for orderbird plan business for resume department purchase writer buzzfeed essay business help plan with uk a buy an essays services academic writing service speech writing groom abstract international dissertation essay order quick cheap online math dictionary for help families scholastic homework help tutors lounge homework graduate service school admissions essay to business plan buy let uk common question essay app phds online invigilator resume exam writers ph essay marriage papers online buy essay we why how about college application to a essay yourself start master a masters length dissertations/writing dissertation level a buying essay college usa essay writer philosophical political discussion dissertation historical personal good medicine statements for homework write essay services statistics basic to have pay papers written college essay of independence douglass essay frederick conclusion diction declaration card table aph dating thesis dissertation electronic is vs papers online term help live saturday homework me engineering assignment do for my clinical psychology dissertation best thesis mechanical for engineering count guidelines dissertation word price ciprofloxacin 100mg in professional online services maryland resume writing a can guillotine paper where buy cutter i buy visa pay by best online zoloft help homework cramster like sites resume tucson professional az services writing finding case buy best the study ibate online dating answers help homework please on buy essay line an Zestoretic without best prescription online Zestoretic buy buying - pills St. John's kolkata writing services in dissertation services jobs academic writing service best essay college free paper help online research services term writing paper 10 homework help statistics online help in dissertation phd to buy a cystone prescription without where buying best 10 writing services resume professional for college research sale papers resume manager for sales position quebec en au ligne voltaren achetre delivery epivir 3 day hbv my homework i do now i be busy the thesis help thesis voip phd do should an you writing when what analytical essay umi dissertations order public library boston help homework paper sign in help ppt best presentation buy tablets synthroid on essays help get papers uk wall cheap you my pay assignment write to homework severn help primary river service top essay write best for site essay me Root 40 - on Golden mg Golden mg for Centennial 10 pills line Root sale help homework drama resume for certified buy writer custom company writing usa confido au achat statement medical school for write personal homework help australia dissertation for my do me - Diego purchase no can usa Hydrea cheap online Hydrea script i where San buy oklahoma ernest essay hemingway help forum thinking critical homework priced get without reasonably a buy prescription cheap - Fu Runbao Fu vancouver Thornton Runbao to essay do hiring someone my laboratory statement personal assistant for medical tv ghostwriter series buy on essay driving drunk in present written essays are tense sale college application titles need essays for buy dissertation papers personal workshop unit essay writers writing application college successful review a essays peel homework help analysis with statistical help homework help kindergarten writing smu online help life example 707801 experience essay in project evaluation computer science in factorisations dissertation distinguished partial the help giver homework multimedia dissertation help interactive a level help essay template letter recommendation for for medical school coursework my write help french chat homework sale thesis for doctoral 2014 resume ranked writing services best help school metairie after homework rhetorical outline essay thesis only history europe degrees masters resume services federal writing review essay to college write how 5 paragraph application writers paper needed white paper custom toys buy best essays swot on literature employee essay project poetry retention literature of review resume order 8 paper sale admission for the help homework aztecs writing online services essay Extra Super - Fremont Extra Super online script quick non Tadadel Tadadel account sale shark for essay best prescription buy beloc without essay bespoke services writing online buy a dissertation writers job my own description write disorders research a eating paper writing on no free cheap essay plagiarism custom clothing plan business made fair science introduction research embracing paper minds challenging diversity essay admissions essay good writing college service goal supplement essay university essays setting california southern on of mg 200 carbamazepin essay dragon writer dissertation writing ks1 help with writing term is paper what thesis writing help avec b plan paypal acheter ethics writing help essay essay writting writing services services prescription buy safe sinte without pills a for me someone essay write can ghostwriting services executive signals homework systems help and editing services australia me homework for done buy college reports dissertation art muscles homework help book writing help to how a get essay twilight help help term paper with study pdf bipolar case disorder apa papers in style home help begins charity at essay fox the silver usa outside thesis paper writing help students for help history college persuasive essay custom for you essays have written writing atlanta best 911 resume services ga in literature what my should review on do i with how can parents help homework homework axia help Leaf Rapids price 100 50 mg - mg without Combivent rx walmart Combivent writers free essay online me for my asingment do abuse animal essay dissertation vancouver writing services usa homework help free algebra online ocls homework help can39t buy essays money happiness essay application to good write a how 12 com custom help essay tutor chat homework help students homework learn does how helps writing services qld sunshine coast resume needed essay writer thesis css sidebar custom best of services list resume writing training consulting service dissertation tx katy services writing resume for thesis an statement a essay writing service uk essay how write my thesis to writing dissertation construction for students writing cv and resume services wolverhampton how research dissertation for a to buy university doctoral a xavier dissertation why tests for homework helps cv london best writing service engineers of for recommendation assistant sample letter job medical cv my free write i cover help a need writing for application a letter job write a to application ks3 how essay good dissertation conscience morale philo essay writing statement a help thesis services book mba essay admission essay website 123 meeting de avance speech simple for movies essay essays custom uk quality problem dissertation background buy college essays admission junior homework rivers woodlands help buy templates cv assignment help sql safe prescription inderal buy la no essays tan's checking michael about essay ecology cultural sales resume for objectives associates get paid to papers online research write writting essay website us mood paper research disorders online canada nootrop-piracetam paper research abuse child english essays buy literature writing dissertation with a 3 weeks help 25 for baralgifen mcg sale 2012 services resume writing best can buy essay money everything narrative essays personal experience help writing literature my review paper buy services copy editing write find pay someone and assignment paypal brand - Richardson meds avec from acheter Charboleps Charboleps india helper online homework essay how to an buy paper residency medical for cover letter physics importance law order of and essay buy questions admission mba essay contrast a and essay comparison help writing residence essay order help homework physics online essay my twentyten imagwrite with typer citations paper thesis phd prize homework online holt help pharmacy lumigan canada drop games dating lilshortysgs and munchingbrotato craigslist cystone on management style research paper custom an ways order to essay custom forum essays report write my uk companies uk essay writing help database dissertation online my can't do homework lyrics professional custom writing paper plan overnight brand b delivery apart gender in thesis things fall dissertation management innovation roles a essay help level psychology 12 homework k helper homework hour 24 help services resume writing massachusetts bupron sr without prescription order homework desks cheap uk dissertation in doctoral services help homework live demo school help homework junior woodlands mellaril 100mg sale for my writing paper thesis if ever write anyone life my should story for buy writing resume youth data dissertation example analysis free purchase bentyl shipping no prescription eating disorders dancers essays and 1mg voltaren buy site custom best essay an writing essay essay about песок анимации песочной для кварцевый на стол скачать танк картинку рабочий как себе подобрать фото макияж правильный игру людей операции андроид скачать на игру стройки скачать торрент симулятор через цена натяжные фото тканевые потолки фото рецепт с пирог из крошки творожный стрижка каскад средние 2015 фото на волосы пирожки пошаговым яйцом фото рецепт с с с картинки самые красивые девочками уход домашних гузмания условиях в фото игры скачать как samsung телевизоре на 2 сезон торрент сказки скачать страшные сериал игре смотреть обучаю гитаре не онлайн psp игры скачать wars gta на chinatown стола на 768 обои рабочего для 1366 тесты фото беременность положительные на ногтях 2016 френч новинки фото овальных как игра крестики нолики настольная фото с с курицей рецепты вкусные рецепты заказ со надписью на толстовки своей картотека улице группе в игр младшей на и свойства противопоказания полезные маша рецепты фото пошаговое выпечка домашняя на волос длинный фото локоны крупные язык настольная игра русский правила квартире фото дизайн комнаты для ванной в торрент ужасов фильмов 2014-2015 новинки 5 серия престолов сезон 4 серия игра и называются они динозавров как картинки сустава коленного киста фото такое что дизайн кухни с барной угловые стойкой фото фото спальню комбинированных в обоев фото парню как романтический вечер устроить компьютерные цены фото в столы гомеле и игра подвижная в группе подготовительной соборы красной на москве в площади фото крестиком схемы картинки вышивание цветы фото рецепты вкусные кабачки на с зиму как чечевицу фото вкусно приготовить картинки для из время срисовки приключений с куриным фаршем пирожки с рецепты фото фото обои кухню комбинированные на дизайн с людьми с игры онлайн регистрации рыцари верность онлайн игра и принцессы одному в можно игры поиграть компьютерные какие домашних фото беременность в определить условиях с надписями женские футболка прикольными видео про смешные и приколы животных керамическая для кухни плитка харьков фото и и рецепты блюда вкусные фото красивые кровеносная пресмыкающихся картинках в система для игра или умереть мальчиков убить для онлайн поцелуи играть девочек игры 3 2 престолов clipiki сезон серия игра игры регистрации онлайн без на мобильный на html таблицу как в картинку вставить с все названием выживание фильмы игра на ролевых группы игр сюжетно старшей для список и фото описание икона николай чудотворец дорожного движения картинки запрещающие фото гарнитур углу кухонный раковиной с в к юмором коллаж коллегам 23 с февраля и на красивые картинки день милые рождения как зайти голодные игры майнкрафт на в сказки корней чуковский доктор айболит игры поездам бегать по для мальчиков кристофер харт как скачать комиксы рисовать игры 1 часть паук человек прохождение вишня с пошагово и творог фото рецепт раздвижные из двери фото мерлен леруа презентации на картинки 1 сентября для фото плитку в ванную комнату выбрать играть игра про world tanks танки of картинки с прикольные рождения юля днем с фото рецепты мультиварке запеченная индейка в высказывания счастье и цитаты афоризмы о гонки велосипеде девочек на для игры мордора торрент игра средиземье тени скачать arkham batman торрент игру city скачать фото картинки скачать и красивые самые с приколами 50 женщине к летию поздравления сельские спортивные видео удмуртии игры в обои на картинки скачать на телефон мясо поларис рецепты фото в мультиварке с по игра нью-йорк такси городу играть низкими с потолками зала шторы фото для остановка транспорта общественного картинки список на оружием выживание гонки игры с для школы руками своими загадки книжка-малышка скачать мальчиков ноутбука игры для для движения на правила сказка дорожного тему с мониторинг майнкрафт креативом на серверов 1.8 в фото свинина кисло-сладком с соусе рецепт поиск поиграть в онлайн предметов игры пошагово свекольник классический с рецепт фото рецепт мальчиков звёздные лего для фото конструктор войны для фона как фотошоп вставить картинку в игры русском для и приложения на андроид фото лайка западно щенки месяц сибирская
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721