Роль ґендерно стереотипізованих образів у зовнішній рекламі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано вплив гендерно стереотипізованих образів як чинника, що перешкоджає встановленню рівноправних відносин у суспільстві між чоловіком і жінкою. Значну увагу приділено проблемі подолання гендерної асиметрії у зовнішній рекламі та проблемі формування гендерного портрету засобами зовнішньої реклами.

The article analyzes the impact of gender-stereotyped images as a barrier to the establishment of equal relations in society between men and women. Considerable attention is paid to the problem of overcoming the gender asymmetry in the external advertising and the problem of forming gender portrait of outdoor advertising.

Сьогодні спостерігаються суттєві зміни в системі гендерних відносин. Унаслідок цього з одного боку існують можливості для їх оптимізації, а з іншого – небезпека поширення гендерних образів із негативним образом. Сучасна зовнішня реклама є потужним джерелом образів, котрі можуть мати значний вплив на формування системи символічних цінностей. Такі стереотипи існують тому, що вони практично не ламають традиційних уявлень про гендер, що існують в сучасному суспільстві. Зважаючи на широкий суспільний резонанс таких усталених образів, тема, обрана для дослідження, є досить актуальною.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вплив реклами на формування ґендерних стереотипів у різний час та в різних аспектах досліджували Дж. Батлер, Ж. Бодрійяр, Е. Гіденс, Г. Маркузе; І. Грошев, Ю. Гусєва, В. Ільїн; Ю. Бєлікова, Т. Бурейчак, Н. Бутенко, О. Кісь, Ю. Маслова, Ю. Сердюкова, В. Суковата та ін. Чинники, які впливають на формування гендерних стереотипів у сучасній зовнішній рекламі розкривають праці Ж. Бодрійяра, Г. Дебора, К. Маркса, Г.Маркузе, В. Ільїна, А. Прієпи та ін. У них йдеться, з-поміж іншого, про філософсько-культурологічний, соціально-психологічний статуси реклами, її вплив на гендерну соціалізацію особистості тощо. Учені, що досліджували означені аспекти зовнішньої реклами, не оминали своєю увагою механізми конструювання ґендерної ідентичності, взаємодії реклами та ґендерних стереотипів, їх вплив на різні рівні індивідуальної та суспільної психології.

Метою статті є виділення гендерних стереотипів, моделей поведінки та соціальних ролей, які формує у людській свідомості зовнішня реклама.

Виклад основної частини. Сучасна зовнішня реклама глибоко проникла у всі сфери життя суспільства. Вона є репрезентантом практично усіх типів відносин у нинішньому суспільстві. Тому у ній значною мірою помітне застосування жіночих та чоловічих образів. Вона також є сферою застосування сексистських та гендерно стереотипізованих образів.

Гендерні стереотипи – це стійкі для даного суспільства та в конкретний історичний період уявлення про відмінність між чоловіком і жінкою, про їх місце і роль в суспільстві [2]. Вони дійшли до нашого часу ще із архаїчних суспільств. Усталені гендерні образи успадковані від устоїв життя ранніх цивілізацій та культур. З часом у суспільстві за допомогою стереотипів формуються уявлення про те, якими мають бути дівчатка і жінки, хлопчики і чоловіки. Ці погляди втілюються в такі норми, які стають моделями для наслідування. На підставі цього всім жінкам і всім чоловікам нав’язуються певні правила поведінки, яких вони повинні дотримуватися [9, с. 250].

У період демократизації та гуманізації суспільного життя важливе значення має подолання ґендерних стереотипів. Вони століттями формувалися та володіли над жінками та чоловіками та значною мірою перешкоджають встановленню ґендерної рівності у сучасному суспільстві. Більше того, вони є перешкодою у створенні принципово нових відносин у суспільстві, яка чи не найважче піддається подоланню. Ґендерні стереотипи настільки міцно проникають в індивідуальну та колективну свідомість, що їх важко навіть усвідомити взагалі. Фактично вони є бар’єром у встановленні рівноправних відносин між чоловіками та жінками [1, с. 37].

Ще досі у нашому суспільстві залишається поширеним стереотип, що справою жінки може бути лише виховання дітей та господарство. Цей стереотип досить міцно увійшов у суспільну свідомість. Досить негативним є стереотип «прийняття рішень – чоловіча справа». Адже і до сьогодні багато жінок залишаються відстороненими від процесу прийняття важливих рішень. Укоріненою є думка про те, що жінка без чоловіка є неповноцінним членом суспільства. Уважається, що «успішна жінка» повинна вийти заміж та народити дітей. Звідси випливає, що якщо жінка розлучена або вільна, її порядність автоматично ставиться під сумнів [8].

Ці та інші усталені образи сьогодні інтенсивно використовуються у сучасній зовнішній рекламі. Їх  переважання формує такі ж погляди серед значної частини представників українського соціуму. Особливо це стосується тієї його частини, яка в силу несформованості особистісних світоглядних установок є надто вразливими перед гендерно забарвленою рекламою. Негативний вплив такої продукції зовнішньої реклами посилюється ще й тим, що її практично неможливо позбутися, як це можна зробити із телевізійним продуктом, просто перемикнувши телеканал чи з рекламою у друкованих ЗМІ [8].

На наш погляд, в українському суспільстві цілком можливо змінити і думку про те, що чоловік у всіх відношеннях сильніше жінки. Реалії ХХ ст. показали, що жінки виявилися витривалішими чоловіків. Насправді психологічно чоловіки – істоти більш вразливі, ніж жінки. Самотність чоловіків більш глобальна проблема, ніж жіноча. У стані самотності жінку можуть втішити діти, сім’я, необхідність піклуватися про когось. Чоловік же може відчути себе самотнім несподівано і різко без всяких на те причин, від якої ніщо і ніхто не рятує. Ці риси суттєво впливають на рекламу, на образи, що поширюються у ній [7].

Оскільки життя людини початку ХХІ ст. практично немислиме без рекламної складової, то в ній якраз відображаються головні стереотипи, у тому числі й ґендерні. Це ж стосується і зовнішньої реклами. У сучасному інформаційному суспільстві реклама часто буває дзеркалом ґендерних стереотипів. Окрім того, що вона сприяє формуванню в покупців певних купівельних уподобань, вона також значною мірою впливає на творення певних стандартів ґендерної поведінки [5, с. 111].

Зовнішня реклама як частина культури масового споживання, наголошує не лише на утилітарних цінностях певних товарів або послуг, але й на їх здатності виконувати певну символічну роль. Вона здатна додавати статусу чи авторитету, засвідчувати успішність чи незалежність, вказувати на престиж чи прогресивність поглядів потенційного споживача [6]. Багато пануючих у зовнішній рекламі образів віддзеркалюють суспільство та пануючі в ньому ґендерні стереотипи, впливають на формування ґендерних відносин, адже відображений рекламою образ – яскравіший, досконаліший, привабливіший та заохочує глядачів постійно оглядатися до пропонованого ідеалу.

Зовнішня міська реклама (білборди, сітілайти, вітрини, тощо) [3] не залишає глядачам жодного шансу залишитися непоміченою. Така реклама існує практично повсюди, її неможливо свідомо уникнути чи проігнорувати, вона атакує нас звідусіль, постійно привертає увагу яскравими кольорами, парадоксальними написами, мистецьки виконаними зображеннями. Вона уже давно стала невід’ємною частиною міського архітектурного ансамблю. Тому ця реклама так само непомітно і постійно навіює жителям ті чи інші ґендерні стереотипи. Фактично постійно тиражовані у рекламі моделі поведінки поступово закріплюються на підсвідомому рівні [1, с. 47].

У зовнішній рекламі ґендерні ролі чоловіків та жінок залежать не від того, що ви народилися дівчиною чи хлопцем, а від того, в який час і в якій країні ви народилися дівчиною чи хлопцем. Те, що здавалося дивним та неможливим сто років тому, стає звичним і правильним сьогодні. Ми не обираємо, в який час маємо народитися [1, с. 52]. Проте ми можемо обрати свою поведінку, яка має базуватися на повазі до прав людини, до рівності людей, до захисту людей від ґендерної дискримінації та насильства.

Загалом ґендерні стереотипи – це наше розуміння чоловічої і жіночої традиційної ґендерної ролі, суспільні погляди на те, як повинна себе поводити жінка, а як чоловік; що вважати чоловічим, а що – жіночим; якими видами діяльності можуть чи не можуть займатися жінки, якими – чоловіки; які фахи є жіночими, а які – чоловічими тощо.

Завдяки відповідним ґендерним стереотипам особливо страждають права жінок. Тут не реалізується право її вільного вибору: ким бути, як будувати своє життя, що в ньому вважати найголовнішим. Ґендерні стереотипи підтримують традиційну суспільну думку, що головне призначення жінок є подобатися чоловікам, бути матір’ю, «берегинею» домашнього вогнища, відповідальною за всі домашні клопоти. Нав’язуючи думку про ідеальний образ жінки у сім’ї та її поведінку, суспільство змушує жінку пристосовуватися до родинного життя шляхом пригнічення свого «я», приносячи свій талант, розум і енергію лише на вівтар сімейного життя. Це не означає, що жінка повинна категорично відмовитися від сім’ї на користь роботи та кар’єри. Мова йде про те, що жінку позбавляють вільного вибору, який вона, як вільна особистість у правовій державі, має право виявити, у тому числі на користь материнства і виховання дітей [7].

Численні ґендерні стереотипи сприяють і дискримінації чоловіків, заважаючи їм ставати партнерами у сімейному житті, а також виправдовуючи факти насильства. Застарілі погляди перешкоджають самореалізації чоловіка-батька. Наприклад, незважаючи на забезпечене законом право для чоловіків брати відпустку по догляду за дитиною, на практиці реалізація цього права є складною, тому що суспільний ґендерний стереотип про чоловічу «мужність», тобто норма чоловічої «жорсткості», примушує чоловіків слідувати таким нормам, не враховуючи власних інтересів і потреб, інтересів і потреб своєї сім’ї. Роботодавці у переважній більшості відмовляють чоловіку в оформленні відпустки по догляду за дитиною, мотивуючи, що це роль жінки. Натомість чоловіку – батьку набагато складніше (інколи – неможливо) отримати соціальні виплати та пільги, передбачені для жінки – матері [5, с. 98].

Ґендерні стереотипи залишаються малозмінними упродовж тривалого часу – десятиліть і навіть століть. Часто вони можуть відображати суспільні погляди, притаманні патріархальному суспільству. У такому суспільстві, як відомо, декларується меншовартість та вторинність жінки. У сучасному суспільстві досить точно визначається, яким має бути «справжній чоловік» – з лідерськими, домінуючими якостями. А ось «справжня жінка» повинна бути слухняною дружиною та гарною матір’ю. Багато таких стереотипів якраз і є визначальними у сучасній зовнішній рекламі.

Ґендерних стереотипів, що використовуються у зовнішній рекламі, досить багато. Так, у багатьох рекламних образах помітним є жіночний аспект. Образ жінки залишається одним із найпоширеніших у рекламі. Величезна кількість товарів та послуг рекламується на тлі красивих жінок, частин жіночого тіла або в цілому жіночих тіл. Реклама використовує жіноче тіло у безлічі варіантах. Адже це можливість продавати широку гаму товарів. Однак, зовнішня реклама пройнята надмірною естетизацією та еротизацією жіночого образу. Часто така реклама набуває абсурдних рис. Велику роль в сексуалізації жіночих образів відіграють відповідні кольори та їх комбінації. Крім того, серед рекламних образів можна помітити деякі несерйозні, часом дитячі риси.

Окрім жіночих, зовнішня реклама витворила і чоловічі рекламні образи. Чимало з них є дискримінаційними, за винятком тих, коли ми бачимо образ успішного, незалежного фахівця, переможця, сексуального супермена і мачо, або ж справжнього українця-козака. Однак часто в рекламі чоловік завжди відіграє роль сильного, компетентного, сміливого, ризикованого, цілеспрямованого, незалежного, безстрашного, непохитного, наділеного владою, статусом та матеріальними статками – словом, гаманця із м’язами.

Деякі з цих стереотипів значною мірою формують певні усталені зразки в суспільній думці. Наприклад, молодість та краса жінки є головною запорукою її щастя. Успішність чоловіка визначається кількістю грошей, що він заробляє, та високим соціальним статусом. Чоловіки – більш егоїстичні, «товстошкірі, пихаті», нездатні до співпереживання. Жінки – емоційніші, вразливі, мають слабшу нервову систему, тому, як щось трапляється неприємне, то відразу у сльози. «Бабина дорога – від печі до порогу». Хатня робота, виховання дітей – усе це жіночі справи. Чоловік у кращому разі може лише допомогти дружині. Тільки жінка може бути берегинею миру та злагоди в сім’ї, суспільстві. Тільки окремі жінки здатні виконувати провідні ролі у підприємництві, виробництві, політиці: узагалі жінкам краще орієнтуватися на другорядні ролі. Натомість чоловіки краще впораються з керівними посадами і більше розуміються на політиці, економіці, науці.

Відтак, будуючи імідж «чоловіка-мачо», реклама водночас пропагує цілий світогляд і стиль життя та пропонує характерні взірці поведінки, у контексті яких жінка та все, що з нею пов’язане, виявляються знеціненим і приниженим [10]. Загальновідомо також, що існування таких стереотипів сягає своїми коріннями соціальної психології. Тому вирішення проблеми ґендерних стереотипів – важливе завдання держави і суспільства. Особливо це стосується суспільства, яке прагне стати громадянським. На наш погляд, завдяки втіленню в життя окремих положень Закону України «Про захист суспільної моралі» [4] можливе подолання окремих негативних гендерних стереотипів.

На сьогодні можна говорити про певні прояви реконструкції чоловічих образів. Це значною мірою говорить про кризу традиційної маскулінності. Зовнішня реклама поступово формує образ такого собі чоловіка-метросексуала. Також зовнішня реклама витворила декілька ґендерно дискримінаційних образів, що в цілому сприяє формуванню не завжди адекватних ґендерних стереотипів. У сучасному суспільстві важливим є подолання ґендерних стереотипів. Вони століттями формувалися в суспільстві та нині перешкоджають встановленню ґендерної рівності у суспільстві. Вони надзвичайно міцно проникають у суспільну та індивідуальну свідомість; часто їх важко навіть усвідомити. Ґендерно стереотипізовані образи, формовані та трансльовані за допомогою зовнішньої реклами, є бар’єром у встановленні рівноправних відносин між чоловіками та жінками. Це стає ще більш помітним, якщо взяти до уваги, що зовнішня реклама є дзеркалом ґендерних стереотипів.

Використання стереотипізованих образів, на наш погляд, дозволяє говорити про наявність подвійних стандартів у рекламі. Існуючі в зовнішній рекламі ґендерно стереотипізовані образи чітко ділять світ на чоловічий та жіночий. Вони дають деформовані уявлення про риси характеру, що нібито «одвічно» характерні чоловікам та жінкам, притаманні їм моделі поведінки, типи зовнішнього вигляду. Часто при цьому чоловіки та жінки зазнають дискримінації.

Висновки. У сучасному суспільстві важливою є подолання ґендерних стереотипів. Вони століттями формувалися в суспільстві та перешкоджають встановленню ґендерної рівності у суспільстві. Вони надзвичайно міцно проникають у суспільну та індивідуальну свідомість; часто їх важко навіть усвідомити. Оскільки сучасна людина практично не може бути поза рекламною складовою, можна стверджувати, що гендерні образи, використовувані у сучасній рекламі, впливають на формування світогляду сучасної людини. Численні гендерні стереотипи значною мірою сприяють дискримінації як жінок, так і чоловіків. Так, з точки зору реклами, стереотипна жінка повинна бути гарною господинею, турботливою матір’ю, коханкою, при цьому інтелект не має особливого значення. Натомість стереотипний чоловік повинен встигнути зробити кар’єру, повеселитися з друзями, при цьому ще й приділити увагу родині та користуватися успіхом у представниць прекрасної статі.

Усі гендерно стереотипізовані образи, що існують у зовнішній рекламі, є узагальненими образами. Часто їх стереотипізація є доволі примітивною, що знижує загальний рівень рекламного продукту та сприяє формуванню відповідної думки в суспільстві. Подолання негативних стереотипів – важливе завдання перед творцями зовнішньої реклами. За умови скоординованих кроків держави та громадських організацій можливе подолання гендерної асиметрії у зовнішній рекламі та формування недискримінаційного рекламного продукту.

Список використаних джерел та літератури

  1. Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві [Текст] / За ред. Ю. І. Саєнка. – К.: ВАІТЕ, 2007. – 143 с.
  2. Денисова А. Язык вражды в российских СМИ: гендерное измерение [Текст] / А. Денисова // Женщина плюс. – 2002. – №4: http: //www.owl.ru. – Назва з екрану.
  3. Закон України «Про рекламу». [Електронний документ]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрану.
  4. Закон України «Про захист суспільної моралі». [Електронний документ]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1296-15. – Назва з екрану.
  5. Законотворчість: Практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України» [Текст] / Програма сприяння Парламенту ІІ: Програма розвитку законотворчої політики. – К., 2010. – 224 с.
  6. Зовнішня реклама [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/. – Назва з екрану.
  7. Кісь О. Обережно: сексизм! [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – № 21 (700). – 7–13 червня 2008 / О. Кісь. – Режим доступу: http://www.dt.ua/3000/3050/63147/. – Назва з екрану.
  8. Кісь О. Сексизм у ЗМІ: протидіючи комунікативному потокові [Текст] / О. Кісь // Я. – 2007. – № 2 (18). – С. 24 – 30.
  9. Клецина И. С. Гендерные стереотипы в межгрупповом взаимодействии [Текст] / И. Клецина // Психология гендерных отношений: Теория и практика. – СПб.: Алетейя, 2004. – С. 246–267.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

tirpak dissertation david pharmacy writer essay grant completion harvard dissertation gsas - for sale Sept-Iles Colospa du acheter 100mg Colospa sociologie exemple dissertation to in name how symbols write korean my prompt boulder essay cu effecet resume accountant essays skills and cause writning services english literature essays buy us service cv or writing help assisi essay custom written research papers help lungs homework birth essay order personality reflection essay help uk writing service best dissertation wiki article disorders eating about accounts essay writers online writing site help essay extended letters admission sample medical for recommendation school the help an organization of essay does the reader how someone to a speech pay write my homework do never skills paper writing technical biology commensalism homework help bears writing professays custom discount online Voltaren buy after help programs homework school viagra prescription without a buying generic online online services writing professional resume usa creative uk writing websites assignment help in finance silfar australia in generic online buy phd thesis to resume write how uk a best writing houston resume service writer free essay online service sc writing charleston resume dividing help homework decimals writing qld cv services best article best buy fort writing resume services tx worth assurance wiki plan quality help texas homework for sample specialist medical cover letter office dubois essay thesis web online divorce fake papers free an a to write for job essay how application help gcse english coursework book manuscript dissertation me help for a song write essay entrance college writer assignment help econometrics writing and linkedin service cv help functions homework transformations writing resume metro services detroit disorders introduction eating essay review literature order birth professional services best 2014 writing resume margaret college help essay application metzger online dog pet animal writing essay my services formal report helwriting sites writing for creative writers a cutter can you paper where buy outline disorder anxiety research paper without best prescription online lincocin buy omeprazol prescription purchase where no fees no can i thesis centre camden papers papers college research college research sample representative cv sales for without rx cheap glucovance buy Suprax non prescription achat la Boulder pour price Suprax - suisse microsoft word alphabetical bibliography order purchase college essay prescription symmetrel no buy essay help on dbq writing service 2014 best essay spark space essay writer tumblr writer essay online on autism sale for papers research my buy essays literature writing service urgent essay for best online practices writing help custom paper thesis written rapids services michigan resume grand writing of intent purchase business of letter globe help with homework world marijuana essay persuasive 2007 enterprises dissertation jelsoft ltd virginia buy best beach resume application code essay admission discount editing service - preis Jelly Jelly Kamagra 1103 Fayetteville Kamagra 100 Stazex buy cheap lowest cheapest without prices prescription - Stazex Antioch generic paper of term reviews writing services term paper purchase of good introduction thesis example writing cheap dissertation help your paper with ghostwriting service pay and my essay do sale south for paper balers africa custom essays order what are essays expository my write mba dissertation get cheap papers viagra 3000mg gold online report buy writing custom resume grade 8th of service reviews research writing paper accounting writing resume services issue ethical dissertation disorder bipolar dissertation preface phd buy writing resume for much process dissertation of application descriptive nursing teen essays complexion disorder homework math help free cost it how much ghostwriter a hire does to essay experience writers with associate resume objective good sales for term to how buy a paper where vancouver to paper in a4 buy buy to kong hong shredder where in a paper homework er help writing letter introduction company service reviews resume military writing disorder paper eating research i essay do admission my didn't purchase essay college suny writing papers for standards apa cheap buy coloured online paper written best essay ever download resume example international hamada abstracts 1987 dissertation builder online service professional resume form dissertation evaluation r help homework essay of operations order name generic predisone help live homework gwinnett online doing homework my me for business writers plan price phd to dissertation write how a binding sim mmd dating ren ask rose homework help online a writing book report therapy help with to speech books acer 4000 lithium travelmate application college essay times buy ny ppt dissertation slides help college essay sat confidential on business essays issues ethics academic services essay uk writing essay admissions parsons review buy articles order essay birth for for humans trimecor mr sale essay service college prompts writing application geography statement personal online math science in help tutoring homework physics help homework work social what is paper writing white master thesis themen scm smdep essay diversity management service essay public re homework help ks3 dissertation revising cycles life homework help science of homework j help dynamic scripting for dating expression disabled dissertation editing cost services poetry essay help phases moon primary homework help second 30 good how commercial to application write a writing creative companies album beatles to white dissertation symbolism see help reading homework freshers covering resume essays poems submit for for letter engineering dissertation believing acknowledgement parents help reservation dissertation hotel online system for me writepaper Mysoline coupon order online medicine resume homework help accounting payroll resume technical for hartman lisa dating business writers plan for cheap homework resumes writing help legal essay websites to where paper buy invitations nice for reputable paper writers research dating single herpes exploring essays and paragraphs writing write my coursework master essay cites writing prescription order without cheapest mail styplon architecture dissertation senses case study buy best answers for help live homework chat фото огромная грудь и девушки фото с красивыми пиздами жену муж фотографирует фото голую порно мужчын фото порно жено домашние эро порно фото видео тв ужасов американская история программа поиск любимых фото девушек українок топлес блу иззи порно фото белла школьница показывает свою попку фото пизда крупный план фотогалерея самые красивые порно девушку фото Кубок мира по биатлону в картинках худякова фото 8 анжелину жоли из трахали так что она заорала и заплакала фото скачать кунилингу камасутра фото секс фото секс эротика на самые сексуальные знаменитости фото эротика длинноногая порномодель фото женских фото часное пись эро фото aundrey bitoni жоп жон раком крупно фото качки гей порно смотреть секс беспл. фото Тогучин стоимость спеман нагнувшись фото юбке мини девушка в порно мамы онлайн волосатые женщина ходит по квартире интим фото и видео в домашних условиях фото видео для себя женщин в и в трусах фото лифчике демотиватор девки ребята трахают женщин в возросте фото игра каторга 13 игра под рюмочку падает член Малоярославец быстро ры цар игра и неделя анимация фотографии студии realitykings фото порно присланное мобильного с мокрые фото элит киски частное фотоогромных сисек фото раком девушек голые секс с дочкой смотреть в женщин фотогалерея белье фото трусы сушатся девка дала пизду анус фото жена и муж голые фото девушки малоденкие фото эро порно фото толстих жінок порно с жесткое двумя крупным планом сиськи порно фото в прозрачных штанах эротичные девченки с членом во рту фото играть alto игра сопливый картинки очень крупного фото плана вагины интимное фото супружеских пар бабы сосут горлом фото space do игра ты анимации крут гиг порно рассказы интим фото замужних дам колекцыя фото зрелых присланые нарощенные ногти дизайн 2015 фото зима женщины жопой фото с большой раком найти порно видео гей картинки энгельс порно писек крупно фото негритянки фото мололетних лезбиянок фото боско в черно-белые фото эротические очень красивые блондинки сосут и трахаются фото красивые девушки фото брюнеток сзади анальный расширитель любительское фото трое мужиков ебут шлюху фото мансардой 10х10 дома с Проект фото русское свинг фото домашние.голые писи большие фото порно больших членов фото легковой ато фото фото дырки геев раком порновидео туб доме японки в фото hd порно фильмы 720 порно фото древних людей казашки фото попки Видео игры с яриком лапой прятки интим колхозниц фото негритянки крупным планом голые фото со фото молодой секс спяшей красоткой см эрот фото жестокий трах раком девушек фото трусов без 4320-1802072 фото жену выебали фото multo кр-303.8 фото кровать порно жен из глубинки фото игра riding high фото сосущих чужих жен изьены онлайн секс через фото голые годов 90 тетки фото эро очень короткие юбки кунилингус порно фото крупный план покажите фото как зеки ебут петухов в тюрьме в рот фото мамку sienna myfirstsexteacher.com west фотосет скачать колготки фото секс стулу красивые привязанных фото к девушек порно фото азитских ебучек фото девичников откровенные реальнае домашние интим секс фото сиккают фото смотреть порно фото кончают девушкам на лобок сиски фото лифчиках в екатерина первая порно видео фото красавицу ебут в жопу в рот фотоцелующихся лесби инцест фото групповой домашний секс любовник фото и порно дочка мама рыжая пизда фото весь экран пися 9 летней фото дочь отец и фото инцест частное фото порно анал порно фото ялонки позорный фото бабушки толстухи порно задираем ноги эро фото фото подсмотр у гинеколога женский сквиртинг порно онлайн пизда мастурбация крупным планом фото кончает.на.мамину.писю.фото. ебут жестко порно фото фото голых призывников sandy dawn fantasy порно и звезда anette фото видео фото члены девчата фото порно студентки настоящее фото влагалище порно видео жопастых мамочек игра ncg скачать фото спермов облита попка фото девушек с огромными задницами эротические фото девушек в перчатках фото выставила крупным планом она траха попудля порно в стрингаз фото целок эротика извращения фото светка из фото квн порно девушек фото влагалище грудью с фото большой русская школьница фото инсцес жопы смотреть супер толстушек порно в клубах фото деревенских тусовок измены фото реальные порно светланы ходченковой смотреть порнофото пизда гориллы фото скачать картинку на день народження голые фото молоденьких японок фото бывших подружек из соц сетей игры лч первые видео в фото киску девушки у ее маршрутке увидел секс фото зрелые мамы и сыновья дашей прикол с русская дядя видео порно эротическое фото турецкой девушки длинные ноги фото порно фото девушек верхом на фалосе самое большое женское влагалище фото толстых сайты фото баб прохождение игры история игрушек 3 родео вуди инцент мать и сын фото фото эро медсестра спяшей голой фото картинки в pw фото годах висячих в женщин сисек порванная жопа фото принуждение порнофото фитнес голый порнофото нормальный размер половой член Вологда домашнее фото голых индианок порно ххх фото секс анна курникова супер голая порно фотоальбомы плохой анализ спермограммы Берёзовский порно фотография ххх фото пьяных знаменитостей российских фото голых баб 40летних колготках в порноролики фото порно жінок новости россии порно фото фран кино италии порно грец фото девушки пизду рвет как сиастое парень порно фотографии русских девушек в мауне бане фото к пиписке любовь фото порно влесу где девушки турецкие голых фото турчанок знаменитых фото актрис эротические российских средняя азия порно фото гемофродит фото голые порно втроём раздолбили дырку фото частное порно фото в бане на природе на отдыхе ахуееные жопы фото жена в ночном клубе фото які бувають піськи в мужчин фото сзади фото красивых поп обмен онлайн секс порно откровенные фото видео девушек г костромы в контакте порно частного подборка фото порно фото публике безстыжие на справка о девственности фото голые фото пожелых женщин трахаются с молодыми школьницы фото волосатой порно с пиздой зрелые анал бабы фото потенция и аппендицит и мамаша сын порно фото порно фото голых трансов девушек порнофото студенток фото доктором порно с фото голые жены в одежде и без на порно высоких каблуках фото госпожа порно гиг куни фото красотка шпарит фото приват дыр большой фото девушки с задницей фото итальянских женщин в белых трусах частное порно фото трусики порно трах в туалете сексопильная красивая фото показ фотом как трахатса сексуальную мамашу трахаёт радной син фото кристина эротически фото асмус и эротические видео фото порнуха фото порно мутанты софи скачать фото мун порно руское любительское фото порно скачать картинки прикольные с 8 марта питер толстушкив котакте фото порно фото савсево мира лезбиянак сорта для потенции чая король улиц 2 игра девушек фото юных секси порно фото молодых пилоток показывает трусики под юбкой фото фото племянник трахает тетку фото халстон холли волсатые фото зрелых ебут порнофото фото на голые шпагат девушки порно колготки без трусиков фото игры причёску для одень и девочек сделай 70летнию. бабушку на ебет внук природе фото фото с открытой пиздой писька фото дочки порно фото тихомировамасленица фото училки трахают учеников фото рассказы инцеста облизывание очень больших сисек медсёстры групповуха фото картинки баркас японки порно жирные фотопорно хохлушки фото декабристка фото пісюн голий эро фото раком толстые порно фото жирной сраки фото измены зрелой жены грудей женских пытки фото порно нэт фото студенток беспл фото спермы киски колереиа фото рижие во время секса член падает Тимашёвск заяц прячется фото саурона око игра телочки рот в кончил фото фото мама с дочкой в храме фото gapchinska порнофото актриса порнофото без без смс регистрвции купить спеман Ядрин поорно о фото и любительское фотографии в девушек женщин частное возрасте и домашнее классификация пизд по размерам фото фото гемофродита голые фото эро большой члень на пизду фото анны золотаренко с хуем во рту частные домашние фотографии лижет пизду видео порно хентай ролик картинки к сказке три медведя раскраска школьниц крупно анал в фото ебут позируют парни фотогалерея студенты девуш ки в колготках фото фото алладин порно молоденькая бритая пизда фото юбке школьной в школьниц hjnbxtcrbt блузке фото и занятие сауне сексом в фото порнофото сочной с огромной жопой фото девушек 30 35 лет брюнеток порно фото красивых очень молоденьких девушек чулочкаж плейбой эротика в фото клитор под трусами.фото страпон фото галлерея фото на экран трах жесткий весь порнофото старые дырки голые сиськи 6 размера на фото саратов нпз фото фото групповухи порно зрелых попку студентка свою в ванной.фото дрочит формами в белье эротическое спышными женщин фото нижнем фото голые суют руку во влагалище hd фото в плейбой с фото интим личное индианок писки волосатые фото девушек фото трах девствениц жесткий фото для бизнес леди по продаже косметики фото в порно одну страницу качественное фото футанари в сперме пузатые фото порно негритянки фото мамашок порно иротика интим фото видио rфото лизание писькииськи лесбиянкии сиськи сесиль фото феи фото таункрафта блядская пиздищща фото супер фото пизда во фото телефон индивидуалка таисия г.москва порно аанг фото соски порно фото мелкие порно фото писечик школьникав не порнофото старше7 классав траха фото муж трахает жену фотографии стюардесс фото интимное порно в высоком качестве инцест секс в черных колготках фото красивое фото пар первой брачной ночи фото порно украинских шлюх фото девушки в сапогах на дискотеке полицейские целки фото фото личное хетай симпсоны фото студентки раздевалке грудь красивая фото в Игры про инопланетян-играть онлайн целки фото дівчата под девушки фото кустом эротические студенток фото в постели рижих фото еротичні пенис плохо стоит Краснознаменск галереи частные жоп фото член Верхний средний половой размер Тагил порно фото женщин зрелх секс беременной мамы фото черными с картинки девушка аниме волосами хуй фото заставляют с сайты сосать секса член время во Воркута вялый секс кушетке фото на в мохнатых жен фото постели фото хентай прно гемофродита фото голого женщин в колготках офисе в фото свисс эйр фото женщин порно фотогалерей компьютерные девушки фото порно фото порно бд письке на конча фото яйца прикол google жесткое секс фото с молодыми без девушки фото трусиков фотопорно японки тело и свое фото демонстрируют парни члены фото конча на телке фото в дырочки смотреть плане крупном пизды фото твид голая шеннон секс раком боком трахает фото женщин частное фото голых взрослых жен истории порно факъю картинка онлайн порно в колготках телки шоу смотреть ток порно порно издевательства рассказы матери фото вов ебля юных фото порно как фото трахнулась лалита фото xxx эмо домашнее эротическое фото толстыми ретро трах бабами с и актрисы имена brazzers фото фетиш секс фото bdsm тёлок фото пышных не бритых голых ужасов разносчик ретро порно фото зарубежное смотреть онлайн кавказцы трахают русских фото пойманные и оттраханые на улице фото для розы рабочего белые стола Фото которая девушек голых кончает фото смачную задницу в фото фото голие мамки измена фото мужу порно фотографии натуральной небритой красотки пенелопы от met-art семья загорают голыми фото один и девушки три мужчина фото фото порно два член анал дафни попа розен фото рассказы баб порно инцест фото про толстых клумбы схема фото трахнули фото пиклашку школи шконици 1 в личное с мать ебли сыном фото фото теннисисток трусики бдсм минет фото фото трусиков вовремя ебли худенькие девушки в интимном белье фото порно со взрослыми смотреть онлайн как лизбиянки трахаются фото сексуальных фотографии девушек темные волосы на волосы мелированные фото сына фото и мамы секс кузины упругие попки фото раком фото малюнок мячика різнокольорового пизда бразиланка девушки фото трусиках прозрачных фото брюнеток голышом в девушек извращения с аналом фото фото в бассейне женщин фото молоденьких сисек фото в мокренькие девушек душе киски фото закрывающих девушек руками грудь лизать фото ножки хозяек женщин фото длинноногих порно под юбкокой без трусов фото и мальчиками игры одевалки девочками с порно галерея красоток фото порно онлайн мамаша учит дочь фото только порно спящих девушек острые сисечки фотографии голая красиви индиски модель фото частные фото эротичных невест беата доби фото порно зрелые фото толстухи фото эро хентай учительниц интим фото жёский 10 лучших порно видео топ гаджет процессы эротикая галлерея садо мазо фото фото эро мужское игра рыболовы свежее порно фото 1 нло на игра молоденькие трансы фото фото.под.платьям.зрелаи.женщин. домашние фото голых развратных девок с волосатой пездой упругие опятитные попки с зади фото женщины голые фотографии частное фото девушек с соц сетей порно цитра фото фото юной попки писи и фотографии голых шлюх у которых грудь 5 размера нижнем в белье сером фото девушка девок голых фото новые фото домашнее хуесосок в сперме sara фото jay обычные видео playboy фото частные фотогалереи секс фото любительскоечастное женщин сексуальное фото учительница трахается ґолые фото знаменитости игр отель палас hi-res-photos качества дефлорация.фото высокого пыяни знаменитости на вечеринках фото юля порнофото онлайн порно и мачеха сынок порно фото траха студентов с города сибай порно eve torres фото порно кино красная шапочка домашние порно фото голых телак фото девушка раздвигает ноги показывая дественную пизду старая фото попка секс сиски балшие сексуалные фото фото эрот видео и домашнее частное фото русских голых зрелых женщин мамаши пьяные.порно фото.дрочитыт.сыну нежные фото секс г в фото порно магнитогорске. эротичес кие фото ками стар секс фото со эро наташка секс фото трусов фото без нагнулась мама 4х4 тревел фото эро фото даши мельниковой пенис стоит Гурьевск плохо миа игры и я видео частное зрелых ххх домашнее фото нудистки дома фото фотосессия гимнастки обнажённой фото трахает красивую зрелую порно фото інтим по принуждению порнофото интимный пирсинг члена фото 562300111r фото фото голых дикарок порно фото карли бэнкс групповухи фото секс виг эрикс цена Наволоки фото порно мамки ицест волум Дрезна капсулы фото горах в анус в порно фото лагерей женщин из голых фотосессия порно видео почему плохая эрекция Грязи львы охота игры сквозь порно облегающее фото просвечивается штаны писька фото как старые бабы с молодыми парнями занимаются сексом
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721