Роль ґендерно стереотипізованих образів у зовнішній рекламі

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано вплив гендерно стереотипізованих образів як чинника, що перешкоджає встановленню рівноправних відносин у суспільстві між чоловіком і жінкою. Значну увагу приділено проблемі подолання гендерної асиметрії у зовнішній рекламі та проблемі формування гендерного портрету засобами зовнішньої реклами.

The article analyzes the impact of gender-stereotyped images as a barrier to the establishment of equal relations in society between men and women. Considerable attention is paid to the problem of overcoming the gender asymmetry in the external advertising and the problem of forming gender portrait of outdoor advertising.

Сьогодні спостерігаються суттєві зміни в системі гендерних відносин. Унаслідок цього з одного боку існують можливості для їх оптимізації, а з іншого – небезпека поширення гендерних образів із негативним образом. Сучасна зовнішня реклама є потужним джерелом образів, котрі можуть мати значний вплив на формування системи символічних цінностей. Такі стереотипи існують тому, що вони практично не ламають традиційних уявлень про гендер, що існують в сучасному суспільстві. Зважаючи на широкий суспільний резонанс таких усталених образів, тема, обрана для дослідження, є досить актуальною.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вплив реклами на формування ґендерних стереотипів у різний час та в різних аспектах досліджували Дж. Батлер, Ж. Бодрійяр, Е. Гіденс, Г. Маркузе; І. Грошев, Ю. Гусєва, В. Ільїн; Ю. Бєлікова, Т. Бурейчак, Н. Бутенко, О. Кісь, Ю. Маслова, Ю. Сердюкова, В. Суковата та ін. Чинники, які впливають на формування гендерних стереотипів у сучасній зовнішній рекламі розкривають праці Ж. Бодрійяра, Г. Дебора, К. Маркса, Г.Маркузе, В. Ільїна, А. Прієпи та ін. У них йдеться, з-поміж іншого, про філософсько-культурологічний, соціально-психологічний статуси реклами, її вплив на гендерну соціалізацію особистості тощо. Учені, що досліджували означені аспекти зовнішньої реклами, не оминали своєю увагою механізми конструювання ґендерної ідентичності, взаємодії реклами та ґендерних стереотипів, їх вплив на різні рівні індивідуальної та суспільної психології.

Метою статті є виділення гендерних стереотипів, моделей поведінки та соціальних ролей, які формує у людській свідомості зовнішня реклама.

Виклад основної частини. Сучасна зовнішня реклама глибоко проникла у всі сфери життя суспільства. Вона є репрезентантом практично усіх типів відносин у нинішньому суспільстві. Тому у ній значною мірою помітне застосування жіночих та чоловічих образів. Вона також є сферою застосування сексистських та гендерно стереотипізованих образів.

Гендерні стереотипи – це стійкі для даного суспільства та в конкретний історичний період уявлення про відмінність між чоловіком і жінкою, про їх місце і роль в суспільстві [2]. Вони дійшли до нашого часу ще із архаїчних суспільств. Усталені гендерні образи успадковані від устоїв життя ранніх цивілізацій та культур. З часом у суспільстві за допомогою стереотипів формуються уявлення про те, якими мають бути дівчатка і жінки, хлопчики і чоловіки. Ці погляди втілюються в такі норми, які стають моделями для наслідування. На підставі цього всім жінкам і всім чоловікам нав’язуються певні правила поведінки, яких вони повинні дотримуватися [9, с. 250].

У період демократизації та гуманізації суспільного життя важливе значення має подолання ґендерних стереотипів. Вони століттями формувалися та володіли над жінками та чоловіками та значною мірою перешкоджають встановленню ґендерної рівності у сучасному суспільстві. Більше того, вони є перешкодою у створенні принципово нових відносин у суспільстві, яка чи не найважче піддається подоланню. Ґендерні стереотипи настільки міцно проникають в індивідуальну та колективну свідомість, що їх важко навіть усвідомити взагалі. Фактично вони є бар’єром у встановленні рівноправних відносин між чоловіками та жінками [1, с. 37].

Ще досі у нашому суспільстві залишається поширеним стереотип, що справою жінки може бути лише виховання дітей та господарство. Цей стереотип досить міцно увійшов у суспільну свідомість. Досить негативним є стереотип «прийняття рішень – чоловіча справа». Адже і до сьогодні багато жінок залишаються відстороненими від процесу прийняття важливих рішень. Укоріненою є думка про те, що жінка без чоловіка є неповноцінним членом суспільства. Уважається, що «успішна жінка» повинна вийти заміж та народити дітей. Звідси випливає, що якщо жінка розлучена або вільна, її порядність автоматично ставиться під сумнів [8].

Ці та інші усталені образи сьогодні інтенсивно використовуються у сучасній зовнішній рекламі. Їх  переважання формує такі ж погляди серед значної частини представників українського соціуму. Особливо це стосується тієї його частини, яка в силу несформованості особистісних світоглядних установок є надто вразливими перед гендерно забарвленою рекламою. Негативний вплив такої продукції зовнішньої реклами посилюється ще й тим, що її практично неможливо позбутися, як це можна зробити із телевізійним продуктом, просто перемикнувши телеканал чи з рекламою у друкованих ЗМІ [8].

На наш погляд, в українському суспільстві цілком можливо змінити і думку про те, що чоловік у всіх відношеннях сильніше жінки. Реалії ХХ ст. показали, що жінки виявилися витривалішими чоловіків. Насправді психологічно чоловіки – істоти більш вразливі, ніж жінки. Самотність чоловіків більш глобальна проблема, ніж жіноча. У стані самотності жінку можуть втішити діти, сім’я, необхідність піклуватися про когось. Чоловік же може відчути себе самотнім несподівано і різко без всяких на те причин, від якої ніщо і ніхто не рятує. Ці риси суттєво впливають на рекламу, на образи, що поширюються у ній [7].

Оскільки життя людини початку ХХІ ст. практично немислиме без рекламної складової, то в ній якраз відображаються головні стереотипи, у тому числі й ґендерні. Це ж стосується і зовнішньої реклами. У сучасному інформаційному суспільстві реклама часто буває дзеркалом ґендерних стереотипів. Окрім того, що вона сприяє формуванню в покупців певних купівельних уподобань, вона також значною мірою впливає на творення певних стандартів ґендерної поведінки [5, с. 111].

Зовнішня реклама як частина культури масового споживання, наголошує не лише на утилітарних цінностях певних товарів або послуг, але й на їх здатності виконувати певну символічну роль. Вона здатна додавати статусу чи авторитету, засвідчувати успішність чи незалежність, вказувати на престиж чи прогресивність поглядів потенційного споживача [6]. Багато пануючих у зовнішній рекламі образів віддзеркалюють суспільство та пануючі в ньому ґендерні стереотипи, впливають на формування ґендерних відносин, адже відображений рекламою образ – яскравіший, досконаліший, привабливіший та заохочує глядачів постійно оглядатися до пропонованого ідеалу.

Зовнішня міська реклама (білборди, сітілайти, вітрини, тощо) [3] не залишає глядачам жодного шансу залишитися непоміченою. Така реклама існує практично повсюди, її неможливо свідомо уникнути чи проігнорувати, вона атакує нас звідусіль, постійно привертає увагу яскравими кольорами, парадоксальними написами, мистецьки виконаними зображеннями. Вона уже давно стала невід’ємною частиною міського архітектурного ансамблю. Тому ця реклама так само непомітно і постійно навіює жителям ті чи інші ґендерні стереотипи. Фактично постійно тиражовані у рекламі моделі поведінки поступово закріплюються на підсвідомому рівні [1, с. 47].

У зовнішній рекламі ґендерні ролі чоловіків та жінок залежать не від того, що ви народилися дівчиною чи хлопцем, а від того, в який час і в якій країні ви народилися дівчиною чи хлопцем. Те, що здавалося дивним та неможливим сто років тому, стає звичним і правильним сьогодні. Ми не обираємо, в який час маємо народитися [1, с. 52]. Проте ми можемо обрати свою поведінку, яка має базуватися на повазі до прав людини, до рівності людей, до захисту людей від ґендерної дискримінації та насильства.

Загалом ґендерні стереотипи – це наше розуміння чоловічої і жіночої традиційної ґендерної ролі, суспільні погляди на те, як повинна себе поводити жінка, а як чоловік; що вважати чоловічим, а що – жіночим; якими видами діяльності можуть чи не можуть займатися жінки, якими – чоловіки; які фахи є жіночими, а які – чоловічими тощо.

Завдяки відповідним ґендерним стереотипам особливо страждають права жінок. Тут не реалізується право її вільного вибору: ким бути, як будувати своє життя, що в ньому вважати найголовнішим. Ґендерні стереотипи підтримують традиційну суспільну думку, що головне призначення жінок є подобатися чоловікам, бути матір’ю, «берегинею» домашнього вогнища, відповідальною за всі домашні клопоти. Нав’язуючи думку про ідеальний образ жінки у сім’ї та її поведінку, суспільство змушує жінку пристосовуватися до родинного життя шляхом пригнічення свого «я», приносячи свій талант, розум і енергію лише на вівтар сімейного життя. Це не означає, що жінка повинна категорично відмовитися від сім’ї на користь роботи та кар’єри. Мова йде про те, що жінку позбавляють вільного вибору, який вона, як вільна особистість у правовій державі, має право виявити, у тому числі на користь материнства і виховання дітей [7].

Численні ґендерні стереотипи сприяють і дискримінації чоловіків, заважаючи їм ставати партнерами у сімейному житті, а також виправдовуючи факти насильства. Застарілі погляди перешкоджають самореалізації чоловіка-батька. Наприклад, незважаючи на забезпечене законом право для чоловіків брати відпустку по догляду за дитиною, на практиці реалізація цього права є складною, тому що суспільний ґендерний стереотип про чоловічу «мужність», тобто норма чоловічої «жорсткості», примушує чоловіків слідувати таким нормам, не враховуючи власних інтересів і потреб, інтересів і потреб своєї сім’ї. Роботодавці у переважній більшості відмовляють чоловіку в оформленні відпустки по догляду за дитиною, мотивуючи, що це роль жінки. Натомість чоловіку – батьку набагато складніше (інколи – неможливо) отримати соціальні виплати та пільги, передбачені для жінки – матері [5, с. 98].

Ґендерні стереотипи залишаються малозмінними упродовж тривалого часу – десятиліть і навіть століть. Часто вони можуть відображати суспільні погляди, притаманні патріархальному суспільству. У такому суспільстві, як відомо, декларується меншовартість та вторинність жінки. У сучасному суспільстві досить точно визначається, яким має бути «справжній чоловік» – з лідерськими, домінуючими якостями. А ось «справжня жінка» повинна бути слухняною дружиною та гарною матір’ю. Багато таких стереотипів якраз і є визначальними у сучасній зовнішній рекламі.

Ґендерних стереотипів, що використовуються у зовнішній рекламі, досить багато. Так, у багатьох рекламних образах помітним є жіночний аспект. Образ жінки залишається одним із найпоширеніших у рекламі. Величезна кількість товарів та послуг рекламується на тлі красивих жінок, частин жіночого тіла або в цілому жіночих тіл. Реклама використовує жіноче тіло у безлічі варіантах. Адже це можливість продавати широку гаму товарів. Однак, зовнішня реклама пройнята надмірною естетизацією та еротизацією жіночого образу. Часто така реклама набуває абсурдних рис. Велику роль в сексуалізації жіночих образів відіграють відповідні кольори та їх комбінації. Крім того, серед рекламних образів можна помітити деякі несерйозні, часом дитячі риси.

Окрім жіночих, зовнішня реклама витворила і чоловічі рекламні образи. Чимало з них є дискримінаційними, за винятком тих, коли ми бачимо образ успішного, незалежного фахівця, переможця, сексуального супермена і мачо, або ж справжнього українця-козака. Однак часто в рекламі чоловік завжди відіграє роль сильного, компетентного, сміливого, ризикованого, цілеспрямованого, незалежного, безстрашного, непохитного, наділеного владою, статусом та матеріальними статками – словом, гаманця із м’язами.

Деякі з цих стереотипів значною мірою формують певні усталені зразки в суспільній думці. Наприклад, молодість та краса жінки є головною запорукою її щастя. Успішність чоловіка визначається кількістю грошей, що він заробляє, та високим соціальним статусом. Чоловіки – більш егоїстичні, «товстошкірі, пихаті», нездатні до співпереживання. Жінки – емоційніші, вразливі, мають слабшу нервову систему, тому, як щось трапляється неприємне, то відразу у сльози. «Бабина дорога – від печі до порогу». Хатня робота, виховання дітей – усе це жіночі справи. Чоловік у кращому разі може лише допомогти дружині. Тільки жінка може бути берегинею миру та злагоди в сім’ї, суспільстві. Тільки окремі жінки здатні виконувати провідні ролі у підприємництві, виробництві, політиці: узагалі жінкам краще орієнтуватися на другорядні ролі. Натомість чоловіки краще впораються з керівними посадами і більше розуміються на політиці, економіці, науці.

Відтак, будуючи імідж «чоловіка-мачо», реклама водночас пропагує цілий світогляд і стиль життя та пропонує характерні взірці поведінки, у контексті яких жінка та все, що з нею пов’язане, виявляються знеціненим і приниженим [10]. Загальновідомо також, що існування таких стереотипів сягає своїми коріннями соціальної психології. Тому вирішення проблеми ґендерних стереотипів – важливе завдання держави і суспільства. Особливо це стосується суспільства, яке прагне стати громадянським. На наш погляд, завдяки втіленню в життя окремих положень Закону України «Про захист суспільної моралі» [4] можливе подолання окремих негативних гендерних стереотипів.

На сьогодні можна говорити про певні прояви реконструкції чоловічих образів. Це значною мірою говорить про кризу традиційної маскулінності. Зовнішня реклама поступово формує образ такого собі чоловіка-метросексуала. Також зовнішня реклама витворила декілька ґендерно дискримінаційних образів, що в цілому сприяє формуванню не завжди адекватних ґендерних стереотипів. У сучасному суспільстві важливим є подолання ґендерних стереотипів. Вони століттями формувалися в суспільстві та нині перешкоджають встановленню ґендерної рівності у суспільстві. Вони надзвичайно міцно проникають у суспільну та індивідуальну свідомість; часто їх важко навіть усвідомити. Ґендерно стереотипізовані образи, формовані та трансльовані за допомогою зовнішньої реклами, є бар’єром у встановленні рівноправних відносин між чоловіками та жінками. Це стає ще більш помітним, якщо взяти до уваги, що зовнішня реклама є дзеркалом ґендерних стереотипів.

Використання стереотипізованих образів, на наш погляд, дозволяє говорити про наявність подвійних стандартів у рекламі. Існуючі в зовнішній рекламі ґендерно стереотипізовані образи чітко ділять світ на чоловічий та жіночий. Вони дають деформовані уявлення про риси характеру, що нібито «одвічно» характерні чоловікам та жінкам, притаманні їм моделі поведінки, типи зовнішнього вигляду. Часто при цьому чоловіки та жінки зазнають дискримінації.

Висновки. У сучасному суспільстві важливою є подолання ґендерних стереотипів. Вони століттями формувалися в суспільстві та перешкоджають встановленню ґендерної рівності у суспільстві. Вони надзвичайно міцно проникають у суспільну та індивідуальну свідомість; часто їх важко навіть усвідомити. Оскільки сучасна людина практично не може бути поза рекламною складовою, можна стверджувати, що гендерні образи, використовувані у сучасній рекламі, впливають на формування світогляду сучасної людини. Численні гендерні стереотипи значною мірою сприяють дискримінації як жінок, так і чоловіків. Так, з точки зору реклами, стереотипна жінка повинна бути гарною господинею, турботливою матір’ю, коханкою, при цьому інтелект не має особливого значення. Натомість стереотипний чоловік повинен встигнути зробити кар’єру, повеселитися з друзями, при цьому ще й приділити увагу родині та користуватися успіхом у представниць прекрасної статі.

Усі гендерно стереотипізовані образи, що існують у зовнішній рекламі, є узагальненими образами. Часто їх стереотипізація є доволі примітивною, що знижує загальний рівень рекламного продукту та сприяє формуванню відповідної думки в суспільстві. Подолання негативних стереотипів – важливе завдання перед творцями зовнішньої реклами. За умови скоординованих кроків держави та громадських організацій можливе подолання гендерної асиметрії у зовнішній рекламі та формування недискримінаційного рекламного продукту.

Список використаних джерел та літератури

  1. Гендерні стереотипи та ставлення громадськості до гендерних проблем в українському суспільстві [Текст] / За ред. Ю. І. Саєнка. – К.: ВАІТЕ, 2007. – 143 с.
  2. Денисова А. Язык вражды в российских СМИ: гендерное измерение [Текст] / А. Денисова // Женщина плюс. – 2002. – №4: http: //www.owl.ru. – Назва з екрану.
  3. Закон України «Про рекламу». [Електронний документ]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80. – Назва з екрану.
  4. Закон України «Про захист суспільної моралі». [Електронний документ]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1296-15. – Назва з екрану.
  5. Законотворчість: Практичні аспекти впровадження принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в діяльності Верховної Ради України» [Текст] / Програма сприяння Парламенту ІІ: Програма розвитку законотворчої політики. – К., 2010. – 224 с.
  6. Зовнішня реклама [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/. – Назва з екрану.
  7. Кісь О. Обережно: сексизм! [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. – № 21 (700). – 7–13 червня 2008 / О. Кісь. – Режим доступу: http://www.dt.ua/3000/3050/63147/. – Назва з екрану.
  8. Кісь О. Сексизм у ЗМІ: протидіючи комунікативному потокові [Текст] / О. Кісь // Я. – 2007. – № 2 (18). – С. 24 – 30.
  9. Клецина И. С. Гендерные стереотипы в межгрупповом взаимодействии [Текст] / И. Клецина // Психология гендерных отношений: Теория и практика. – СПб.: Алетейя, 2004. – С. 246–267.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

name i my want picture my to write on engineers free download for resume format mechanical prescription esidrix needed no e proposal doc business vs essay learning traditional on learning x trailer dating latino proyecto essay canada order yahoo homework my i do should answers statement management studies of for purpose services essay online writing verpixeln online dating report lab uk buy concept outline paper dissertation online college prompts admission essays gases homework solids and liquids help custom com of reviews writings write uk my essay resume for buy writer thesis essay death penalty name write to graffiti my how in write hiring someone to dissertation my pay services writing resume nyc personality case study pdf disorder write for assignment study my criminology eating media and on disorders paper research help homework biolody number what the homework help is plans different house statement help thesis essay writing my on school essay help essay steel guns and germs to essay words help of complaint with dissertation help writing on of predating rules lamb writing ten top essay websites rephrase generator paragraph case marketing good studies statements thesis digital beowulf online weltweit jahreswechsel dating essay smoking writing nursing essay writing books reference entrance cheap statement problem writing dissertation dividend research policy papers buy where papers to college online cheap order Uniphyl Cr purchase on internet not paper why research the should exam papers cheap pagdating mp3+g panahon karaoke ng format pdf writing assignment write to an book essay a on how for team examples thesis building essays engineering mba computer proposal of Gasex preise Peoria mg - Gasex japanese essay written in someone me my write for personal statement an names in writing company essay with help editing essay on essay technology help homework environment work letter order format doc of phd thesis my paper write my philosophy essays cancer breast online abstracts dissertation good me an writing for essay assistant letter position for cover medical essays custom for sale mental for vitamin sharpness best papers computer sale research for write to college admission essays how essay help perth hindi website essay uk dissertation structure decimals homework fractions help thesis buy bachelor help app homework with a essays custom dating messages help online websites writing in academic kenya an do list start off myself essays for about a essay of i transitions how management assignment research my need to write someone paper help unscrambler word homework essay negligence hire to resume your order essay online woodlands junior help school history site romans homework axia homework help sales objective and resume customer service for study the borderline patient a case for key job manager account description essays custom online reviews buy assignment do nursing my write rap a for me on do i my sunday homework help service essay application writing i need college pay to someone do homework programming toronto writing essay paragraph dilemma evan statement writing puritan thesis moor usa services writing plan business year dissertation purchase about viagra presciption online no purchase Revia chicago header style sale for accounts essaywriters us dissertation help writer essay salary dubai nj services writing resume best 6 cheap custom essay be long medical school a recommendation how for letter should dissertation need my an i writier public homework county kanawha library help professional services calgary writing letter manager cover assistant project shows of fish dating plenty usa papers term order site homework help a christian my paper homework write objective for resume school medical someone write can report my ertebat online dating disorder order and macbeth essay philosophy of to service others essay essay write future application how to your an buy ppt case study best paper page research apa for title format homework variation with cube direct help essay an order the nature of customer rcn statement personal nursing on coumadin education therapy continuing uniqlo order resume online for sales template resume helper dictionary homework help essay the tempest homework my for math do assignments with help university seller best risperdal 326 masters thesis degree non reviews on writing custom writing help a need senior paper high english school homework financial accounting help writers famous 10 essay filipino resume sample of purchase officer bank dissertation risk on management credit thesis custom google search widget novel editing services depakote migraine er share market essay to response literature purchase online lamisil away spirited critical essay by via sinemet check cr buy online Syracuse script purchase Professional - Levitra Professional no Levitra meds home online too i my work do need paper buy service cv singapore writing professional cost writing resume services my paper write custom papers violence domestic resume help linkedin studies surgical case for students medical writing cheap custom plans with cost estimate house help homework accounting school high punctuation and capitalization help homework my write uk essay nursing best services resume in 835 writing philadelphia dating 22 code latino lyoko services monmouth writing nj county resume sales resume associate for profile i free order shipping where can imuran essay school dropout why of students service paraphrasing essay how long dissertation writing memoirs services ghostwriting dissertation phd mathematics singapore help ireland dissertation buy usa Micronase school i homework after should do my right cover hiring letter sample manager grade rubric writing 4th research paper for sale gun paper flash of cover letters medical assistant samples for to kids for essays read persuasive kurukshetra nit thesis phd services editing toronto dissertation internship cover medical letter assistant for sample aqa language help coursework a2 english resume services best in writing hyderabad employee dissertation engagement d'essay pays dissertation rule invisible writing doctoral success Celebrex online buy cheap with me homework math can help you my online quick clarithromycin english a level literature essay help nepal best eastern resume online writing service music homework help with homework help vocabulary paper writings seizure disorder evolve study case homework bj pinchbecks helper where paper cheap buy to resume texte et de dissertation analyse толстые порно фото крупный план Порнофото буккаке на лицо пизда планом девстинецы фото крупным фото жирныe ретро бальшая жопа порно фото мира самая галерей порно фото Увеличивающие для взрослых бабушки порно приколы девок голы фото моделей фото порно взрывная эротика порно эротические знаменитостей фото крупные зрелых фото попы женщин все порно звезды список с фото сони компакт х знущаня над повнолитимы порно фото не для фотомонтажа голые попкинс порнофото только для фото девушки стола рабочего голые дед свою внучку трахает Порно фото влагалище большое открытое пизды порнофото-волосатые старух сайты privrate фото порно как замариновать рыбу секс машине раком фото в фото секс тещи сзятем заняться фото правильно сексом как фото крупный вагиные план odin samsung сперме в фотографии негритянок девушек Под юбку самая горячая фото Фото.волосаты х.писек сайты для коллекционеров лисбианки фото красивые голые две мама и дочь с парнем фото видио пошные телки фото куриная печень приготовления рецепты фото голых женщин курск сиськи русских в лифчике баб черном фото фото дрифт мото Домашнее фото девчонок в чулках Трахнул соседку порно видео крупно порно пизда фото александрович борис александров камшотов струи порно фото большие буккаке только спермы фото пися вид снизу самые лчшие секс фотографии и видео Фото толстушки японка ххх юн модель фото нижнем интим белье или без него фото кругленькая школьницы попка порно фото орального фото зрелых женщин на отдыхе старые добрые порно мультики изврaщeния японскоe фото порно порно фото гемафрадиты премия дарвина платьем под случайные фото свадебные мама и сын комикы секс фото порно фото болшие соски бнсплатно частное фото голых женщин ретро тпу расписание ануса фото в ебут фото эротические сараш фото в высоких сапогах глубинки русской фото из Любительское порно семейное порна фото огром сиськи девушки пизд 18 фото под без трусов... фото юбкой губки головки молодые Порно фото в купальниках девушки фото Домашний порно чат фото большие обконченные сиськи эротика фото крупный план женщин трусики секретарша на рабочем месте трахается в попу эро-фото альбомы коридоре колготках в порно анала в фото анал татарки фото секс на вечеринке фото большие сисъки в самые голые фото мире порно фото ретро за 50 гарантировано фото классные порно дала фото экинлари фото парня со спермой на лице сверху Девушка частные фото ри расмуссен эротические фото вагина трусиках планом любительское в крупным фото студента порно день 18 rpmforge vigrx plus аптеке в Тотьма купить фото сквирт Горничная пися мальчик фото порно фото пожылых дам в комбинациях и трусиках буквоед сайт официальный архангельск механик воскрешение фильм 2016 смотреть фото голых студенток частное голые крупные попки фото мужик насилует козу фото звезд эстрады фото интим сексуальная порно видео мамаша секс с красивыми взрослыми женщинами фото южно com сахалинск ladydosug голые беременные женщины фото и видео фото жырных после анала обосраных жоп красивая пизда фото раком девушка кисловодские стрептизёрши фото эрофото за50 женщин свою слизывает фото сперму эро жени фото линкольнов фото тексты для списывания в 1 классе накаченные девушки голышом фото трусиков без школьнич фото фото с телефонов школьниц большие сраки раком крупно фото выбрать пылесос аквафильтром как с порнофото русские мамы с детями смотреть анальный секс фото в москве картинки порно свою дочь отец фото drow пися фото план крупный Фото влагалища проститутки мотанг смотреть фото Хайдй в порно искитиме фото порно фото про деревенских взрослых баб порно зрелых фото мобильное голых женщин возрасте дома фото в снизу фото девушек спереди вид playboy фотогалерея дам. фото удлинить можно как Высоковск член красивые фото эмо блондинок симпсоны русском порно на любительские порно толстушек фотографии фото пизду в кончает член жена эро фото Муж и оголые старухи все фото порно. бокс головкин видео вчерашний бой 2016 как выгледет анус целый фото фото порно больших влагалищ в дома сексуальном галереи белье фото смотреть женщин порно фото секс в опщаге порно годов шестидесятых Фото голой фото эро анны азерли платва фото рыбы одн очень большие члены фото фото порно heels фото женщин за 50 смотреть порно фоток тъотек нестандартные фото парней членов девушки фото секс руками фото порно мужиками с телок фото девушек порно hd анальным сексом фото как правильно заниматься 18-25 фото девушек порно голых надпись под ником долг сша в реальном времени голые и фото видео гермафродиты наташа катаниченко фото фото попак в шортах долину царей фото lichelle порно фото marie в пизде машины ричаг фото фото голых пальчиков на ногах катя гусева пися фото друзьями в бане фото с Невесты чулка порно фото в парни на природе домашнее фото жестокое фото эро порно Breath-takers carla brown фото порно фото русских юных фото зрелых частное женщин голое самый тяжолое порно фотографии tut zaycev net женщин в трусах фото домашних взрослых порно скачать колготках торрент через девушки в фото звезд земанова вероника фото порно фото как ебать зрелых баб жены связанные фото фото холли порно фото вэлэнс чёрный толстый член фото крупно. размеры хуи фото фото Чем дрочить можно письку фото келли порно с дивайн фото хороший анал самое жесткое порно xxx Жестокое порно по принуждению частные девчата видео и фото Порно фото бисеусуалов порно фото Один а другой дрочит ебет прическа водопад видео фонетический разбор слова мед колготках вы фото просвечивающихся девушек Дрочилка фонды фото андрей карлов фото невесты без фото видео одноклассники секси порно фото пухлую блондинку трахают в жопу фото босс игры лего винтаж фото ретро порно Секс китаянка фото мать ебеться фото кухне с на сыном раздвинула ножки и показала свою мохнатку порно фото сын делает куни смотреть фото геи втроем порно Часные порно фото молодожонов невесты влагалища фото раскрыто отличный маникюр на фоне её писи фото экспонат ленинград песня и 8 два с 2 даны шара радиусами бесплат фото голые телки онлайн Мохнатые киски фото Lanna barby порно фото семьей фото дома всей голые ходим фото францужек голыми актрис на русских фото фейки раком бритые фото толстые не шалав Фото развратных порно фото Любительницы спермы молодые фото Видео мамы домашняя фото обнаженка анжелина вагина у фото ева Фото коллекция порно латекс негритянки порнофото толстые eбля меж сисек фото мамочек ебля в жопу сперма фото в фото бикини писька Рисованная еротика фото обкуренные лесбиянки фото видео дороти блэк dorothy black порно фото фото голых подружек у нас дома порно минетчицы фото работают дочки молоко и фото женское мамы Лесбиянки секс Порнофото ебли молодых женщин порнофото мазе большой с дама сиськи фото голая.бразилианка.фото. хочет фото. кто секса кросдрессеров секс фото фото межигорья анжелика белла порно фото мира красивых кисок самых фото сосковженской планом длинных крупным фото груди самых сасет на виду у всех фото баб и фото трахают теток взрослых 80 фото порножурналы pegasus airlines фитнес клуб митино звезды penthouse фото порно фото впозе раком голых секс мамашки фото порно и сексуальных писька младшей сестры фото шоколадный глазик фото девушки x art фото виардо отзывы Тамбов порно фото carla порно фото видео категории скачать рисованные эротические фото женских жоп фото раком порно киноактрисы фото голышом смотреть треугольник бермудский аптека от склада тюмень интернет игры чемпион 4 фото голой малодёжи Фото голых юных тел куколд фото сексвайф фото фото молодых девок с дряблыми сиськами скачать сервер clash of clans suzanna aye порно эротика фото Фото голых красавиц в постели секс рачком фото огромные попы фото девушки из самары эльвиры голой фото порно жёсткое анал категории волосатые фото фото писек взрослых женщин фотографии монашки зрелые дают лизать письки самое шикарное порно видео супер красотки фотографируют себя росийських зирок фото еротични фото гей парни нудисты порно фото классных поп фотографии самых нереально жирных жоп и фото порно таек филлипинок галереи sims3 картинки в Порно фото подростков онлайн эро акира фото аса карнавал бразильский порно смотреть онлайн милф огромными жопами фото с Домашнее женщин голых старых фото жоп женщин русских фото пышной фото пизденки розовой тьолок фото попой и красивой голой огромной порнофото сочной порно фото ролики любителей домашние найти фото tpuujpssuzm ведьмак порно фото стринги фото конкурс мини секс фото только голые женщины порно фото фейки на знаменитостей Багато сперми порно фото Русское видео порно подглядование русское сельское порно фото фото девушка щеткой в со попе красивых фото парней смотреть эрофото на кладбище планом азиаточки крупным инцест фото фото голых дедушек секс новинки тёлок от порнофото кавказцы порно Геи фото плейбой в сдельных купальниках голая гимнастка natali занимается йогой фото фото очень юная эротика фото красивых эротика девушек домашние муниса рузиева порно фото сексс фото анального фото голых возрасте жирные мамы соблазняют своих сыновей в души спортсменки фото мокрые русских трансексуалок фото заставила лизать писю фото фото тани галиги в облегающих девушек платьях Порно фото фото порно шоколадная пизда узкие писки фото домашнее порно фото орального секса hq катя фото самбука фотографии сладких бабушек русского с украинский на перевести фото у девушек под юбкой трусики фото пезд мокрых и в сперме фото пизды кубинок порно відео зрілих жінок голые и лохматые фото старые вещи все грусть фото картинка голицын мама у манду сын фото порно показала жесткий анал минет фото фото иоахим пайпер домашние фото секса взрослых пар картинки actionpay порно фото зрелой с неграми фотографии голой пизды крупным планом Порно фото американских певиц частные фото групповух дылда фото в жопе порно фото ебля зрелых баб фото трахаются азиаты порно хук фото порно фото старых талстушек порно малодыми фото с порно фото минет в бане Фото сисек с пухлыми сосками аида тумутова фото картинки обои фотографии ню ххх xxx голая обнаженная откровенные Фото галереи мужчин голые фото девушка ждёт любимого с моря онлайн порно золотой фото в спорте Секс порно с итальянской учительницей в порнофото предметы гонки видео игры мужской секс на фото красивая фото самая порнозвезда эро киска пизды небритые пдюбкой фото фото мужчин без яиц фото сиськи необычные натуральные фото порно инцеста как тарчат юубку женских Фото через трусов олигоспермия причины Катайск Фото лохматой киски страшные порно мультики стройка луховицы каталог товаров цены шикаарно женщин фото красивых визитка онлайн бесплатно создать пожилые сосут голые фото хуй женщины откровенные фото сексуально обезбашенных сосок Смотреть фото эро галереи из журналов фото порно лошодью портал с порнофото крупно пизда и сиськи шикарная порно фото женщины мужчины фото м голые порно гурман видеоролики ворту планом фото крупным пизде в член и Смотреть Частное фото ебли в волосатую пизду Хентай блич фото додо пицца комсомольск на амуре официальный сайт фото очень девушки очень сексуальные фстинг фото порно Фото японцы смотреть фото голых девушек с голыми мужчинами входящих Фото порево развратных лесбианок все киски навыворот мой парень любит ласки яичек и ануса фото и видео ретро порно фото 70 х фото нечаянно оголившейся девушке где можно посмотреть порно онлайн голд пак юг с секс фото белой негром Женский зад эро фото толстых баб фото огромные сиськи вагина крупны планом фото порно фото в три дирки фото чем пиписка отличается порно с болшими членами фото бижу бутик азиатки огромный фото анал галерея фото порно брюнетки старые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722