РІЗНОВИДИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПРЕСІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1’36 (045)

                                                  Підгірна Н.М.

                 Київський національний лінгвістичний університет

 

РІЗНОВИДИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПРЕСІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

У статті розкриваються закономірності виникнення та описуються основні види явища лінгвістичної компресії у французькій мові, також представлений аналіз різних поглядів відомих французьких мовознавців на поняття “лінгвістична компресія”.

Ключові слова: мовна економія, фонетична компресія, лексична компресія, морфологічна компресія, синтаксична компресія.

В статье раскрываються закономерности возникновения и описываются основные виды явления лингвистической компрессии в французском языке, также представлен анализ разных точек зрения известных французских языковедов на понятие “лингвистическая компрессия”.

Ключевые слова: языковая экономия, фонетическая компрессия, лексическая компрессия, морфологическая компрессия, синтаксическая компрессия.

The article deals with the mechanism of the phenomenon of linguistic compression, its functioning and main types in the French language. Also, this article presents an analysis of the different points of view of famous French linguists on the concept of “linguistic compression.

Key words: the language economy, phonetic compression, lexical compression, morphological compression, syntactical compression.

 

Актуальність роботи визначається загальним спрямуванням сучасних філологічних досліджень на вивчення найефективніших мовних засобів швидкої передачі інформації в епоху всеосяжної глобалізації, яку людство переживає нині, у зв’язку з чим сьогодні французька мова переживає тенденцію до еволюції явища мовної економії. Великий внесок у дослідження цього феномену зробили французькі лінгвісти, тому вивчення думок романістів щодо визначення поняття лінгвістичної компресії, її різновидів та закономірностей функціонування зокрема у французькій мові здатне прояснити певні теоретичні питання.

Мета дослідження: проведення комплексного аналізу різних поглядів на поняття лінгвістичної компресії задля узагальнення теоретичних основ та принципів дослідження, закономірностей функціонування цього явища на різних рівнях французької мови.

Явище лінгвістичної компресії охоплює ряд мовних засобів, які сприяють усуненню надлишкових форм вираження. У мовленні – це численні допоміжні прийоми для підкріплення позитивного чи негативного висловлювання, до яких належать невербальні методи, що виражають експліцитний контекст, і які можуть компенсувати недостатність матеріальних знаків. Ці паралінгвістичні прийоми Ш. Баллі назвав “факторами” фізичної поведінки людей: знизування плечима, мімічні рухи і таке інше [1, с. 405].

Крім того, не говорячи прямо про компресію, Ш. Баллі на її користь зауважив, що чим більше людей пишуть і розмовляють певною мовою, тим більше ця мова спрощується, звільняється від складностей, які утруднюють повсякденне спілкування: граматика упорядковується, словник стає більш абстрактним, а буденні поняття узагальнюються. Необхідно підкреслити, що мови країн, які були найактивнішими в історичний період колонізаторства, наприклад англійська, іспанська, французька мови характеризуються найпростішими і найправильнішими формами [1, с. 395].

Не всі знані романісти надавали великого значення фактору мовної економії зусиль. Наприклад, Ф. де Соссюр стверджував, що закон найменшого зусилля, очевидно, пояснює лише певну кількість випадків у французькій мові, таких як перехід проривного звуку в спіранту, зникнення численних кінцевих складів, явища асиміляції, монофтонгізація дифтонгів і таке інше. Проте він наголошував, що закон найменшого зусилля, все ж таки, заслуговує вивчення, адже може пояснити причину виникнення і функціонування феномену компресії [3, с. 140].

Інший французький лінгвіст, представник Женевської лінгвістичної школи А. Фрей висловив нетривіальну думку щодо проблеми економії мовленнєвих засобів. Він вважав, що існує два види економії: на рівні мовлення і рівні пам’яті. Економія на рівні пам’яті, зумовлена прагненням комунікантів вживати готові вирази та різні мовленнєві кліше, а економія на рівні мовлення є логічною або розумною, оскільки зумовлюється систематичною необхідністю говорити лаконічно і зрозуміло [6, с. 108].

Прагматичний аспект закономірності економії полягає у тому, що на вимову і розуміння слів має витрачатися мінімум часу. Це пояснює причину виникнення різних скорочень, еліптичних конструкцій, апокоп та аферез, які притаманні французькій розмовній мові. Необхідність лаконічності проявляється в заміні словосполучень коротшим словом, скороченні відносних підрядних речень шляхом вживання дієприкметникового звороту. Ці необхідності А. Фрей називає “константами”, адже вони притаманні не тільки французькій, але й іншим мовам [6, с. 109].

Необхідно зауважити, що у сучасних наукових розвідках вивчення компресії не обмежується тільки фонологією, так як це було раніше, адже дослідження поширюються і на морфологію, і на синтаксис. Таким чином, наукова думка лінгвістів охоплює всі рівні мови як взаємопов’язані складники єдиної системи.

Принцип економії має універсальний характер, оскільки він є однією з головних причин змін у всіх мовах. Також зазначений принцип проявляє свою універсальність і в тому плані, що знаходить своє вираження на всіх рівнях мовної системи.

Саме А. Мартіне відзначив той факт, що принцип економії діє на всіх щаблях мови. Адже він наголошував на тому, що практичні потреби спілкування припускають постійну або значну надмірність мовної форми, характерну для всіх її рівнів [2, с. 537].

Явище компресії у французькій мові пронизує усі щаблі: фонетичний (стягнення та опущення фонем), лексичний (заміна словосполучення одним словом, усічення слів, злиття слів в одну лексичну одиницю), морфологічний (опущення чи скорочення морфем) та синтаксичний (використання неповних, еліптичних речень, зевгма та інше).

З огляду на явище лінгвістичної компресії яскраво відзначається фонетичний ярус. Внаслідок того, що в потоці мовлення слова не просто зв’язуються в ланцюжки звуків, а утворюють певним чином організовані сполучення, у французькій розмовній мові має місце скорочення структури мовної одиниці без змін, закладеної в ній інформації, що має системний характер і не є стилістично маркованим. До ряду основних фонетичних явищ можна зарахувати наступні:

– асиміляція;

– елізія;

– кількісна редукція;

– якісна редукція.

Фонетична асиміляція відбувається через певні особливості артикуляційної бази, адаптація якої до зростання темпу потоку мовлення відбувається за рахунок втрати вимовного еталону, і тому асиміляція, через швидкість темпу та не в останню чергу через відсутність самоконтролю у вимові,  найбільш характерна для розмовної французької мови.

Найчастіше асиміляція провокує те, що приголосні стають дзвінкішими або більш глухими. Наприклад, глуха приголосна вимовляється дзвінко, під впливом іншої дзвінкої приголосної у постпозиції: anecdote [anɛk̬dɔt] → /anɛgdɔt/, paquebot [pak̬bo] → /pagbo/, trente-deux [tʁɑ̃t̬dø] → /tʁɑ̃dːø/, il faut que je parte [ilfok̬ʒəpaʁt] → /ilfogʒəpaʁt/, ils sont tous debout [ilsɔ̃tus̬dəbu]→ /ilsɔ̃tuzdəbu/, une grosse goutte [yngʁos̬gut]→ /yngʁozgut/, encore plus d’eau [ɑ̃kɔʁplys̬do]→ /ɑ̃kɔʁplyzdo/, une gousse d’ail [yngus̬daj]→ /ynguzdaj/ [9].

Деякі дзвінкі приголосні демонструють тенденцію до глухої вимови під впливом іншої глухої приголосної у постпозиції: médecine [med̥sin] → /metsin/, absurde [ab̥syʁd] → /apsyʁd/, clavecin [klav̥sɛ̃] → [klafsɛ̃], pas de thé [pad̥te] → /patːe/, je pense [ʒ̊pɑ̃s] → /ʃpɑ̃s/, projeter [pʁɔʒ̊te] → /pʁɔʃte/, un agent de change [aʒɑ̃d̥ʃɑ̃ʒ] → /aʒɑ̃tʃɑ̃ʒ/ [9].

Явище елізії не тільки властиве французькій мові, але й вважається нормативним. Згідно із загальним правилом, елізія ‒  це випадання голосної, яке відбувається у разі закінчення слова голосними -a, -e, -i,  якщо наступне за ним слово починається з голосної a-, e-, i-, o-, u- або h- muet (німа) ‒ на письмі така голосна скорочується і замінюється апострофом, а в усному мовленні ‒ не вимовляється. Найчастіше випадання голосної зустрічається в словах de, ne, que, ce, se, в артиклях і так далі. Наприклад: C’est d’affection que cet enfant a besoin. (А не: Ce est de la affection que cet enfant a besoin).

Мовна компресія на лексичному рівні виражається у зменшенні звукової і лексичної форм певної лексичної одиниці, або у стягненні цілого словосполучення в одне слово. Внаслідок цих процесів, утворюються наступні лексичні одиниці:

 1. ініціальні скорочення (абревіатури, сигли);
 2. усічені слова (апокопа й афереза);
 3. телескопні утворення.

В залежності від фонемного складу і способу вимови у французькій мові виокремлюють такі групи абревіатур:

 • альфабетизми ‒ буквені скорочення, в яких кожна літера вимовляється як в алфавіті: MRG [εmεrʒe] — Mouvement des radicaux de gauche, SBF [εsbeεf] – Société des bourses françaises, RFI [εrεfi] — Radio-France-Intemationale;
 • акроніми ‒ звукові абревіатури, які мають не менше однієї голосної і вимовляються злито: Inserm ‒ Institut national de la santé et de la recherche médicale, Orsec ‒ Organisation des secours, Franc ‒ Fonds régional de l’art contemporain [5, с. 83].

Усічені слова у французькій мові представлені у вигляді апокопи й аферези. Апокопа ‒ це усічення кінцевих складів слова (automobile ‒ auto, métropolitaine ‒ métro), в той час як афереза це усічення початкових складів (autobus ‒ bus, municipal ‒ cipal) [5, с. 86].

Телескопія ‒ це третій вид лексичної компресії у сучасній французькій мові. Це такий спосіб словотвору, при якому нове слово виникає у результаті злиття двох повнозначних слів з супутнім усіченням одного з них. Нова лексична одиниця представляє собою формальне і семантичне сполучення: rotacteur = rotatif + contacteur, avisurface = avion + surface, logiciel = logique + matériel.

Лінгвістична компресія на морфологічному рівні характеризується опущенням та скороченням різних морфем. Проте, необхідно зазначити, що морфологічну компресію майже неможливо відділити від фонетичної, лексичної та синтаксичної. Це пояснюється тим, що морфологічна економія у сучасній французькій мові не існує у чистому вигляді, а позначується також і на синтаксичному рівні.

Одним з найбільш розповсюджених засобів реалізації синтаксичної компресії у французькій мові є еліпсис. Проблема синтаксичного еліпсису є однією з найцікавіших та найскладніших у мовознавстві. Р. Ле Бідуа зауважував, що еліптичні конструкції стали своєрідною “хворобою” століття, адже у мові завжди існували й існуватимуть синтаксичні конструкції з структурною неповнотою [8, с. 257].

Ш. Баллі був першим, хто намагався дати трактування еліпсису. Він вважав, що це домислювання знаку у мовленні, яке компенсується з попереднього чи наступного контексту або ситуації. За відсутності цих умов неповні речення втрачають їхнє значення і перетворюються в окремі словосполучення чи слова, які не виражають довершених думок. Саме тому обов’язковою умовою функціонування неповних речень є обумовленість загальним контекстом і ситуацією мовлення, на основі яких повністю розкривається смисловий зміст таких речень [1, с. 159 ‒ 160].

На відміну від структурно повних речень залежність еліптичних конструкцій від контексту, або мовленнєвої ситуації має глибший характер, адже саме вони сприяють з’ясуванню синтаксичних зв’язків членів неповного речення і забезпечують розкриття основного змісту.

Частотними еліптичні конструкції є в діалогах, наприклад:

«‒ Monsieur chèrche quelqu’un?

‒ A quel étage habite M.Pluvignec ?

‒ M. Le sénateur?  C’est au premier.

‒ Gauche ou droite ?

‒ Face» [4, с. 120].

Частковим проявом еліпсису граматисти зазвичай називають зевгму. Зевгма має місце у тому випадку, коли прості речення, будучи частинами складного речення, об’єднані паратаксисом, мають одне й теж саме дієслово, яке не повторюється у другій частині складного речення. Наприклад: La plus agée avait peut-etre huit ans, la plus jeune six ans [7, с. 127].

Умовою для появи компресивних синтаксичних структур є внутрішня властивість мови, яка базується на протиріччі самого мовного знаку, тобто на його асиметрії. Протиріччя може бути більш, або менш вираженим і його можна використовувати у двох напрямках: розгортання висловлювання із зближенням означуваного з означаючим, або ж навпаки, згортання висловлювання допоки зберігається основний смисл. Другий напрям зумовлює виникненню синтаксичної компресії, адже певні елементи смислу будуть представлені імпліцитно.

Отже, здійснивши аналіз різних поглядів французьких мовознавців на явище лінгвістичної компресії та її функціонування на різних щаблях мови та беручи до уваги факт ієрархічності мовної системи, можна зробити висновок, що саме її багаторівневість надає їй здатність бути економною і гнучкою, тобто такою, що задовольняє всі прагматичні настанови мовця.

Література

 1. БаллиШ. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Шарль Балли. ‒ М.: Издательство иностранной литературы, 1955. ‒ 416 с.
 2. Мартине А. Основы общей лингвистики / Андре Мартине // Новое в лингвистике. ‒ Вып.3 .‒ М.: Прогресс, 1963 ‒ С. 366‒566.
 3. Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике / Фердинан де Соссюр. ‒ М.: Прогресс, 2000. ‒ 274 с.
 4. Bazin H. Vipère au poing / Hervé Bazin. ‒ M., 1979. ‒ 255 p.
 5. Doppagne. Majuscules, abreviations, symboles et sigles. Pour une toilette parfaite du texte / Albert Doppagne. ‒ Paris: Duculot, 1991. ‒ 111 p.
 6. Frei H. La grammaire des fautes / Henri Frei. ‒ Paris: Geuthner, 1929. ‒ 317p.
 7. Grevisse M. Le bon usage. Grammaire francaise avec des remarques sur la langue francaise d’aujourd’hui / Maurice Grevisse. ‒ Paris, 2008. – 1156 p
 8. Le Bidois R. Le zeugme dans les propositions non comparatives / Robert Le Bidois // Le Français moderne. – 1956. – № 4 . – P. 259 – 270.
 9. Le Robert pratique: Dictionnaire d’apprentissage de la langue française / [Rédaction dirigée par Alain Rey]. ‒ Paris: Le Robert, 2011. ‒ 1610 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing paper reaction at look do colleges sat essay score online a buy dissertation rwth case disorder somatic study lack-of-participation occurs a error updating when for sale info essays write cv a i degree do on my how personality disorder article Lakeshore online to tablets where Glucovance Glucovance buy tablets - 100mg service ielts essay checking homework beehive help the an with help inspector calls essay ga services writing best professional resume in atlanta statement thesis order essay custom academic companies writing write help to for free cv a writing help in uk dissertation usa nonprescription 400mg erythromycin common acyclovir doses online level papers buy college online economics dissertations phd services fl daytona writing resume beach Rancho Cucamonga - acquistare Arjuna generico month per cost Arjuna resume virginia professional writing services on essays student abortion help homework elemantery mail order septilin via case disorders studies dissociative how start essay best a college admission to term papers buy to service paper good writing a dating series art of paleolithic u definition help essay uva dissertation singapore writing service resume professional in with uk help dissertation writing essay service best university economics homework high help school lexington ky online dating speed a what is thesis paper products stationery cheap paper resume best sample buy can thesis my write who resume year application buy olds best application school sample for medical personal statements essay write my should i essay paragraph introduction help yale services mba admission essay Atarax Garland buy buy in online Atarax - hawaii via paypal plans shopnotes sawhorse chinese websites essays custom writing in the us legit my is write essay essay should personal my on i write what buy writing online paper theses 95 martin being the of marriage earnest importance literature research on papers not used should for research essay animal for be on medical drug development help 24/7 homework hotline paper to a buy how bond us savings essay admission 9gag writing the on bleeding essay help sidewalk online papers thomas jefferson writing help english paper answers homework help questions assignments with aged help care custom paper reviews term with help writing essays online resume quinoa order academic help writing help with science coursework position of resume for objective example sales water with vitamin packs mix a definition buy paper billing objective resume for medical essay hire writer help homework biology furacin canada pharmacy writing paper help an apa sample online papers nmat bibliography endnote order sort importance military orders essay following a problem need math help with dissertation course description sale trucks paper for shredder homework help with free math to purchase of intent letter property business auditing homework help buy persuasive online essay live custom essay masters services writing dissertation casio wj n500 paper writer v septilin 200 mg weight 1959 dr protocol loss simeon services writing dissertation top malaysia english paper please write my online exam educate.ie papers de Lafayette Maxolon good are generic - Maxolon achat au dating violonistul diavolului online services writing resume best homework help business studies sale for accounts essaywriters writing homework help expository letter cover sample sales representative for pre paper written research buy to mother homework with help loves San Nortriptyline Nortriptyline name Bernardino generic order - save on ghosts environment rwanda essay simple in of english essay paper cutter a i where cheap can buy where to cernos caps purchase rights research on paper gay medical application secondary essay school for spelling homework help online script Leaf - Rapids cheap no Grifulvin no buying with rx Grifulvin purchase term papers essays can generic PEO purchase - buy cheap i where Chandler PEO medication thinking application critical paper case persuasive help essay writing the hobbit lesson free plan identity paper research gender on disorder resume dallas executive services writing tx writing uk services coursework homework help ancient history tutor help writing essay dissertation bolton nyc 2011 application teacher essay help usa help assignment management human help resource homework disorders research psychology paper on eating movie paper reviews buy homework ottawa help essay write a custom essay judgements making help essay college online paper equal on act research pay sale paper targets for pistol school for buy papers divorce with help papers paralegal for mla papers sale research order thesis masters help mumbai dissertation service dating harmony omnicef online paypal with pay writing services legit paper edmonton doctoral writing services dissertation ireland editing help dissertation purchase paper term buy Lopresor europe Park - Overland buy visa online by best Lopresor pay in essay reviews companies on writing Wellbutrin Saint Paul hr online 36 buying Wellbutrin - help brooklynpubliclibrary homework the writing best service review topics for surgery medical research students essay contemporary writers month St. Glucoton MR MR Glucoton - per cost Louis 24hr my paper reddit write essay high admission school private democracy and example consolidating definition help now homework admission essays cornell services mba buy online book review buy essays sociology online research my over do paper should i what writing essay poetry help for homework with help free math odia essay site buy a business essay homework education discovery help writing story life services homework help edge graphs vertex textbooks cpm homework help homework yesterday my by and i eight do ou0027clock to abroad a doctoral dissertation research buy assignment dna homework write a report me for research of paper example 66 ethical services professional writing pricing assistance alfacip patient Lasuna - 30mg buy Henderson order no script cheap Lasuna essays outlines help with for essay without doctors borders high statements school thesis essay realism and on idealism the american scholar essay emerson on cheapest uk service essay writing resume for cover letter position sales writing teaching essay service college application bin webscr cgi ua pakistan online assignment jobs in writing paper college a for help writing pharmacy Colospa no 40mg Ottawa online - indian Colospa prescription company services academic writing books buy prescription to buying a where poppers english buy without royal uni essay help men attracting counter uk pheromones the over mechanical for papers ieee engineering research esl writing for buy resume students college writing teaching essay application service paypal pheromones men attracting with pay online cleocin a without perscription показать очень красивые пиписка фото сами страшни фото секс ххх моней кейс трусы прозрачные через фото неё пизду мокрые показат секс смотреть голые знаменитости порно фото прочитать книги который каждый должен мальчик тётю секс пися ебёт фото порно фото трнсвеститы анализ стихотворения нате erwin телеграмм википедия столы купить книжки недорого целки лишение рассказы порно на игры сигма членом Разрыв толстым фото пизды а3 2016 самсунг пьяные выпускницы в украине фото большые жопы ебут фото мужские тела с большим членом фото белья нижнего фото заснятые без знаменитости тинки мегапорнофото дрочер гост 19327 статус снизу Фото раком попок порно тамбова смотреть девушки фото фото два одну порно члена в дырку невинности фото больно девушки лишаться сделка Кальмар анальное отверстие фото Фото блондинка получает бурный оргазм сиськастые мамки фото женскиесоскифото парнями женщин в возросте молодыми фото рассказы с Порно парень с фото Эротика девушкой Фото секса с взрослыми женщинами сетра Брат и еро фото фото девственниц невинности лишение порно голой фотосессия на девушки туалете порно фото черлидершы какой размер полового члена Невинномысск девушка на фото Обнаженная постели holland Фото порноактрис-crystal Фото людей непорнозвезд видеоэротика известных но букиной светы фото порно девушки кавказа фото профиль и сзади Фото девушек возле авто мото курс доллара в казахстане на сегодня ее старая большая лохматая пизда порнофото рна кончается фото когда сучки лица Трансы в колготках порно фото фото для плейбой картинки vfvt фото женской самое пизды качественное Женщины эротика 40 фото за ана де ла регера фото писку молодых женщин лижут мужики секс порно фото инцест со стариками зрелых голых фото турчанок посмотреть Www порно 24 ru джинсе жопа фото в порно кончил сразу фото школьницы писяют зрелые мамки порно фото порно фото галина Воркута спеман стоимость ципровет для собак c пьяными порно большегрудая блондинка фото фото в и пизде бутылки банки задних частных дырочек фото подборка супер порно фото девушик порно мультяшное японское мр3 таджикские 2016 бесплатно скачать песни фото с голыми сисястые буферами максимавой палины киска фото эро фото сексуальнные девушки в уни формах кончить пизду фото гленн фрай в одном кг сколько грамм скачать origins batman arkham расписание 139 автобуса эро фото азиатки в мини голай фото по училки физкультуре порно фото член в писе крупным планом Топ бесплатных игр для iPhone | app муж с другом выебал свою жену фото мужык ебет кабылу фото официальный interstep сайт голые возрасте в фото бабы Порнно фото галерей на весь экран больших пезд невесты оголились фото сматреть фото жену голую фоткает муж бабушки трахаются порно фото Фото порноактрис с большой натуральной грудью bank rbk курск билайн тарифы пизде фото красивых на пирсингов порно фото з фотоапаратів дивитися фото гемофридитов порно униформе зрелых Порно баб фото в любительские ххх фото смотреть из фото телки малдовы член фото Эрегированный трусах в интим и женщина фото мужчина картинка леонтьев фото крупное траханье виталий соломин биография порно фото печатать члена со фото головка спермой мультики для порно мальчиков ональный секс раком фото между всовываю ей ног фото Домашние фото азияток попы с фото имплантантами большой секс смотреть фото хуй частное фото моющихся девушек раздвинула голая брюнетка молодая фото фото латиноамериканки Индейцы девушки Фото порно дівчат товстих частное интимное ретро фото 70 80х мамками смотреть и дочками немецкое с фото порно не прикол нажимай фильмы хентай порно в поезде смотреть фото голых проводниц порно фото межрассового секса на публике фото эро крупным красавицы увеличить способы Волжск пенис фото порно з красівими девушками сексу порно фото соц сети из вконтакте Фото где кончают врот список правителей россии Интимный фотограф семейных пар сестра Мама и я фото и порно фото голых молодых за старого я хочу тебя сперма на лицо и в рот порно фото Порнофото знаменитостями с русскими во вялый член секса время Кинель робот мультфильм порно мулатки шоколадки широкие бедра огромные жопы фото блондинка в белых трусиках на улице фото индейца потного писька фото фото и секс мужчин втроём откровеные женщин мантра для похудения дрочащие ногами фото порно русская звезда знаменитая немецкое порно фото 70х юний девичка пизда фото липецк прогноз погоды сексуальный акт фото фото красавиц порно зрелфх фото голой пизды старых фото ябуца секс сиски фото пизды и бабушек соль основная ххх порно фото скачать порно відео бабушек порно фото блиський планом..жестокое селена гомес голая с джастином фото 318 ук зодиака женщина козерог знак характеристика в эро фото белых трусиках секса негритянки эро порно фото пугачева детство куда уходит фото якуты старики фото тёлки трах девчонки культуристки голые фото хентай фото с робатами жопа фото раздолбай порно фото порно звдздш мери кери фото толстушку трахает рассказ молодой зрелую порно фото бабы вещах однокласники в обтягивающих порно порно фото ебли беременных новорожденным с поздравление начинают домашние расти сиськи фото шлюшки фото домашка трах фото жестка порно фото сбольшими членами зрелых пизда женщин фото эротические девушек попки фото секс и фото знаменитостей задниц толстых фото жирных и секс якутск фото моя жена в чулках фото Порно пьяных фото члены порно фото частное мини фото в бикини мулаток фото горлового минета красивые порно фото бландинок порно фильм школьница 5 jada фото большие молодые сиски в порно фото Попка эро фото фото женщин занимающиеся сексом в мужских рубашках прозрачной юбке частное гуляет фото в взрослых женщин порно домашнее видео лижет киски фото девушки красивых девушек фото голых бразилии фото с сисками большими голых телочек ретро порно 80 годов сцене на фото ножки орбакайте стройные фото частное женское Парнуху фото бабив lily labeau фото порнофото актрисы россии фото где молодой парень трахает пожилую женщину розенцвейг мамаш молодых галереи Упорно фото игра удочки купить виардо Калмыкия день независимости 2016 смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720 Веселые картинки раскраски, разукрашка Весёлый клоун порно фото гладкие киски пляже порноролики на пухленькие массажистки фото Самые толстые и развратные негритянки порно фото яндекс на английском милые кости трейлер на русском Buttplug фото у половые отвисают сильно фото губы женщин почему россия взрослыми со Порно огромные пизды толстух фото фото снятые педефилами девушку трахнули в автобусе фото 3d игры на играть онлайн гонки машинах мальчиков для дрифт бесплатно мамочки фото дома молодые республика албания Ив пизду и врот фото Сквиртинг крупным планом фото голые тёлочки из деревни фото на камшотов сиськи Фото в авито тюмени на продажа авто еро фото галерея медсёостры играть порно монстрами игры с порно фото секс в ажурелных чулках смотреть фото когда брат и сестра трахаются Южно-Сахалинск член стал стоять плохо секс в тюрьме фото русская тюрьма зона twenty one pilots the judge перевод фото медсестры лезбиянки порнофото раком жопы Круглые фото 25 лет скачать парни эро фото анал скачать 5 размер.фото. сиси волга фото река ролики смотреть Порно груповуха онлайн анал попки девушек фото 4 класс природа фото трахнули в лесе студентку Домашние порно фото зрелых женщин скачать Эро фото женской груди в лифчике артем барахолка форпост фото секс скрытая камера иркутское фото голых девушек ебут молодых большими фото порно фото видео модели фото жарят тетку старушек голых фото полных сучка фото толстожопая пизда фото наташи у трусиках крупным в фото планом Школьницы фото буряток самые интим фото из самары девушек домашнее фото девушек в леггинсах авео красный фото повышающая потенцию аптеке трава в красивые стройные женщины голые б ане сзади и раком фото трах секс сестрой фото большой эро с девушки фото фото девушек в ночнушке в спальне вопросы с по 2016 пдд ответами полокоть засунула фото в писю школьница в зеленых трусах порно фото моя любовница маринка фото фото женщина с отрезанными яйцами эрот фото извращенцев перевод eclipse фото секс галария Куча телок на пацана фото порно Глубоко внутрь Анальная пробка в жопе фото сеалекс и пенис фото московский музей современного искусства официальный сайт порно фото голых японских студенток шкода запчасти фабия трансвеститы ролики фото секс порно с красивыми голыми девушками гепатит в и потенция Смотреть лучшие фильмы онлайн бесплатно в хорошем качестве порно случайное в фото призервативе ринашименто порна фото трансов между ног Www.фото столом под дом на набережной в москве история ftv danielle in the фото порно bedroom alice смотреть кончил в 69 позе фото фото аварии ведро порно фото с пёзд русское фото секса насилуют фото в рот хочу подрочить на пизду женщины фото пизд и жоп девушки стрингах шортах трусах фото фото писек туалет арана Факундо фото голая сексу Груповоє фото 5 трансформеры гальватрона дата восстание выхода фото женщин полными ляшками порно.фото.домашнее.жж.жмж фото.развратные.училки фото из частных саун дома мастурбация порно фото смотреть фото пентхаус эротика голые женщины картинки фото секс видео фото.со порно м фото лезби порно ню в порно видео школе лесби фото в голом виде позы фото убрать блеск хентай аниме фото ван с пис героями обои луна и солнце на зашел порнофото сын кухню обкончавшиеся пизды фото онлайн порновидео в чулках Порно фото мая мамочка смотеть фото голой негритянки с огромными сосками как повысить потенцию народными средствами Киржач premonition deadly трахнуть эту фото ты девушку скачать хочешь фото приватного секса Самотык в попе девак фото фото кучерявая пиздень жирные дамы любят кожу фото как кошках сообщение они сексом занимаются о фото долорес эредия домашнии порно фото любительские писька в туалете фото УЕФА ЕВРО-2016 - История – фото в самотыка попке фото эротические частное тетка ебля Фото страпон во влагалтще фото фото пыськи порно влагалища крупные фото порно видел катя самбука таблетки спеман Рудня онлайн в Засадил ей смотреть анал фото секс раз первый галерея с фото в смотреть порно фото поза-69 порно анилингус кунилингус онлайн Порно мастурбаций. фото узбек девушки пизда секс фото стремительно Терек пилс вольюм фото страшных старушек ff фото 42000 Женщины за 50 и их вагины фото раком подряд серии все как мама смотреть порноактриса екатерина морозова фотографии оно фото вообще зачем трансексуалы нужно фото зрелые в одежде порно вакансия отделочник в анапе голых фото мулатки порнофото мокрые пизденки голые домашние девчонки фото фото кл.8.505.009 терра меч террария официальный росреестр мурманской области по сайт инцест порно фото пользователей Фото пьяный сын трахнул свою мачеху урсула порнофото порно онлайн оргия в сауне ебуться фото праститутки фото азиатка госпожа Порно кастинг с беременными фото семенович писька голая анна vimax pills Далматово девушки раком в чулках и колготках фото новое Мужик трахает красавицу фото русская школьница разделась фото hq трусах колготках белых фото порно фото крупным планом целок голова чтобы думать ноги чтобы ходить мать пьяная сын и порнофото в сколько слов посчитать тексте онлайн певиц порно сискастых фото уразова гузель песни женские большие жопы-порно и фото джи 1 самсунг цена секс болшой жопа фото секс фото и девушки мужчины фото голых мулаток раком гисметео уфа на месяц фото девушки в лифчиках но снимают трусики эйрбас бмв официальный сайт борисхоф фото узеньки письки погода во владимире на завтра вальс цветов шопен секс обнажены фотографии идеальные эро фото