РІЗНОВИДИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПРЕСІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1’36 (045)

                                                  Підгірна Н.М.

                 Київський національний лінгвістичний університет

 

РІЗНОВИДИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПРЕСІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

У статті розкриваються закономірності виникнення та описуються основні види явища лінгвістичної компресії у французькій мові, також представлений аналіз різних поглядів відомих французьких мовознавців на поняття “лінгвістична компресія”.

Ключові слова: мовна економія, фонетична компресія, лексична компресія, морфологічна компресія, синтаксична компресія.

В статье раскрываються закономерности возникновения и описываются основные виды явления лингвистической компрессии в французском языке, также представлен анализ разных точек зрения известных французских языковедов на понятие “лингвистическая компрессия”.

Ключевые слова: языковая экономия, фонетическая компрессия, лексическая компрессия, морфологическая компрессия, синтаксическая компрессия.

The article deals with the mechanism of the phenomenon of linguistic compression, its functioning and main types in the French language. Also, this article presents an analysis of the different points of view of famous French linguists on the concept of “linguistic compression.

Key words: the language economy, phonetic compression, lexical compression, morphological compression, syntactical compression.

 

Актуальність роботи визначається загальним спрямуванням сучасних філологічних досліджень на вивчення найефективніших мовних засобів швидкої передачі інформації в епоху всеосяжної глобалізації, яку людство переживає нині, у зв’язку з чим сьогодні французька мова переживає тенденцію до еволюції явища мовної економії. Великий внесок у дослідження цього феномену зробили французькі лінгвісти, тому вивчення думок романістів щодо визначення поняття лінгвістичної компресії, її різновидів та закономірностей функціонування зокрема у французькій мові здатне прояснити певні теоретичні питання.

Мета дослідження: проведення комплексного аналізу різних поглядів на поняття лінгвістичної компресії задля узагальнення теоретичних основ та принципів дослідження, закономірностей функціонування цього явища на різних рівнях французької мови.

Явище лінгвістичної компресії охоплює ряд мовних засобів, які сприяють усуненню надлишкових форм вираження. У мовленні – це численні допоміжні прийоми для підкріплення позитивного чи негативного висловлювання, до яких належать невербальні методи, що виражають експліцитний контекст, і які можуть компенсувати недостатність матеріальних знаків. Ці паралінгвістичні прийоми Ш. Баллі назвав “факторами” фізичної поведінки людей: знизування плечима, мімічні рухи і таке інше [1, с. 405].

Крім того, не говорячи прямо про компресію, Ш. Баллі на її користь зауважив, що чим більше людей пишуть і розмовляють певною мовою, тим більше ця мова спрощується, звільняється від складностей, які утруднюють повсякденне спілкування: граматика упорядковується, словник стає більш абстрактним, а буденні поняття узагальнюються. Необхідно підкреслити, що мови країн, які були найактивнішими в історичний період колонізаторства, наприклад англійська, іспанська, французька мови характеризуються найпростішими і найправильнішими формами [1, с. 395].

Не всі знані романісти надавали великого значення фактору мовної економії зусиль. Наприклад, Ф. де Соссюр стверджував, що закон найменшого зусилля, очевидно, пояснює лише певну кількість випадків у французькій мові, таких як перехід проривного звуку в спіранту, зникнення численних кінцевих складів, явища асиміляції, монофтонгізація дифтонгів і таке інше. Проте він наголошував, що закон найменшого зусилля, все ж таки, заслуговує вивчення, адже може пояснити причину виникнення і функціонування феномену компресії [3, с. 140].

Інший французький лінгвіст, представник Женевської лінгвістичної школи А. Фрей висловив нетривіальну думку щодо проблеми економії мовленнєвих засобів. Він вважав, що існує два види економії: на рівні мовлення і рівні пам’яті. Економія на рівні пам’яті, зумовлена прагненням комунікантів вживати готові вирази та різні мовленнєві кліше, а економія на рівні мовлення є логічною або розумною, оскільки зумовлюється систематичною необхідністю говорити лаконічно і зрозуміло [6, с. 108].

Прагматичний аспект закономірності економії полягає у тому, що на вимову і розуміння слів має витрачатися мінімум часу. Це пояснює причину виникнення різних скорочень, еліптичних конструкцій, апокоп та аферез, які притаманні французькій розмовній мові. Необхідність лаконічності проявляється в заміні словосполучень коротшим словом, скороченні відносних підрядних речень шляхом вживання дієприкметникового звороту. Ці необхідності А. Фрей називає “константами”, адже вони притаманні не тільки французькій, але й іншим мовам [6, с. 109].

Необхідно зауважити, що у сучасних наукових розвідках вивчення компресії не обмежується тільки фонологією, так як це було раніше, адже дослідження поширюються і на морфологію, і на синтаксис. Таким чином, наукова думка лінгвістів охоплює всі рівні мови як взаємопов’язані складники єдиної системи.

Принцип економії має універсальний характер, оскільки він є однією з головних причин змін у всіх мовах. Також зазначений принцип проявляє свою універсальність і в тому плані, що знаходить своє вираження на всіх рівнях мовної системи.

Саме А. Мартіне відзначив той факт, що принцип економії діє на всіх щаблях мови. Адже він наголошував на тому, що практичні потреби спілкування припускають постійну або значну надмірність мовної форми, характерну для всіх її рівнів [2, с. 537].

Явище компресії у французькій мові пронизує усі щаблі: фонетичний (стягнення та опущення фонем), лексичний (заміна словосполучення одним словом, усічення слів, злиття слів в одну лексичну одиницю), морфологічний (опущення чи скорочення морфем) та синтаксичний (використання неповних, еліптичних речень, зевгма та інше).

З огляду на явище лінгвістичної компресії яскраво відзначається фонетичний ярус. Внаслідок того, що в потоці мовлення слова не просто зв’язуються в ланцюжки звуків, а утворюють певним чином організовані сполучення, у французькій розмовній мові має місце скорочення структури мовної одиниці без змін, закладеної в ній інформації, що має системний характер і не є стилістично маркованим. До ряду основних фонетичних явищ можна зарахувати наступні:

– асиміляція;

– елізія;

– кількісна редукція;

– якісна редукція.

Фонетична асиміляція відбувається через певні особливості артикуляційної бази, адаптація якої до зростання темпу потоку мовлення відбувається за рахунок втрати вимовного еталону, і тому асиміляція, через швидкість темпу та не в останню чергу через відсутність самоконтролю у вимові,  найбільш характерна для розмовної французької мови.

Найчастіше асиміляція провокує те, що приголосні стають дзвінкішими або більш глухими. Наприклад, глуха приголосна вимовляється дзвінко, під впливом іншої дзвінкої приголосної у постпозиції: anecdote [anɛk̬dɔt] → /anɛgdɔt/, paquebot [pak̬bo] → /pagbo/, trente-deux [tʁɑ̃t̬dø] → /tʁɑ̃dːø/, il faut que je parte [ilfok̬ʒəpaʁt] → /ilfogʒəpaʁt/, ils sont tous debout [ilsɔ̃tus̬dəbu]→ /ilsɔ̃tuzdəbu/, une grosse goutte [yngʁos̬gut]→ /yngʁozgut/, encore plus d’eau [ɑ̃kɔʁplys̬do]→ /ɑ̃kɔʁplyzdo/, une gousse d’ail [yngus̬daj]→ /ynguzdaj/ [9].

Деякі дзвінкі приголосні демонструють тенденцію до глухої вимови під впливом іншої глухої приголосної у постпозиції: médecine [med̥sin] → /metsin/, absurde [ab̥syʁd] → /apsyʁd/, clavecin [klav̥sɛ̃] → [klafsɛ̃], pas de thé [pad̥te] → /patːe/, je pense [ʒ̊pɑ̃s] → /ʃpɑ̃s/, projeter [pʁɔʒ̊te] → /pʁɔʃte/, un agent de change [aʒɑ̃d̥ʃɑ̃ʒ] → /aʒɑ̃tʃɑ̃ʒ/ [9].

Явище елізії не тільки властиве французькій мові, але й вважається нормативним. Згідно із загальним правилом, елізія ‒  це випадання голосної, яке відбувається у разі закінчення слова голосними -a, -e, -i,  якщо наступне за ним слово починається з голосної a-, e-, i-, o-, u- або h- muet (німа) ‒ на письмі така голосна скорочується і замінюється апострофом, а в усному мовленні ‒ не вимовляється. Найчастіше випадання голосної зустрічається в словах de, ne, que, ce, se, в артиклях і так далі. Наприклад: C’est d’affection que cet enfant a besoin. (А не: Ce est de la affection que cet enfant a besoin).

Мовна компресія на лексичному рівні виражається у зменшенні звукової і лексичної форм певної лексичної одиниці, або у стягненні цілого словосполучення в одне слово. Внаслідок цих процесів, утворюються наступні лексичні одиниці:

 1. ініціальні скорочення (абревіатури, сигли);
 2. усічені слова (апокопа й афереза);
 3. телескопні утворення.

В залежності від фонемного складу і способу вимови у французькій мові виокремлюють такі групи абревіатур:

 • альфабетизми ‒ буквені скорочення, в яких кожна літера вимовляється як в алфавіті: MRG [εmεrʒe] — Mouvement des radicaux de gauche, SBF [εsbeεf] – Société des bourses françaises, RFI [εrεfi] — Radio-France-Intemationale;
 • акроніми ‒ звукові абревіатури, які мають не менше однієї голосної і вимовляються злито: Inserm ‒ Institut national de la santé et de la recherche médicale, Orsec ‒ Organisation des secours, Franc ‒ Fonds régional de l’art contemporain [5, с. 83].

Усічені слова у французькій мові представлені у вигляді апокопи й аферези. Апокопа ‒ це усічення кінцевих складів слова (automobile ‒ auto, métropolitaine ‒ métro), в той час як афереза це усічення початкових складів (autobus ‒ bus, municipal ‒ cipal) [5, с. 86].

Телескопія ‒ це третій вид лексичної компресії у сучасній французькій мові. Це такий спосіб словотвору, при якому нове слово виникає у результаті злиття двох повнозначних слів з супутнім усіченням одного з них. Нова лексична одиниця представляє собою формальне і семантичне сполучення: rotacteur = rotatif + contacteur, avisurface = avion + surface, logiciel = logique + matériel.

Лінгвістична компресія на морфологічному рівні характеризується опущенням та скороченням різних морфем. Проте, необхідно зазначити, що морфологічну компресію майже неможливо відділити від фонетичної, лексичної та синтаксичної. Це пояснюється тим, що морфологічна економія у сучасній французькій мові не існує у чистому вигляді, а позначується також і на синтаксичному рівні.

Одним з найбільш розповсюджених засобів реалізації синтаксичної компресії у французькій мові є еліпсис. Проблема синтаксичного еліпсису є однією з найцікавіших та найскладніших у мовознавстві. Р. Ле Бідуа зауважував, що еліптичні конструкції стали своєрідною “хворобою” століття, адже у мові завжди існували й існуватимуть синтаксичні конструкції з структурною неповнотою [8, с. 257].

Ш. Баллі був першим, хто намагався дати трактування еліпсису. Він вважав, що це домислювання знаку у мовленні, яке компенсується з попереднього чи наступного контексту або ситуації. За відсутності цих умов неповні речення втрачають їхнє значення і перетворюються в окремі словосполучення чи слова, які не виражають довершених думок. Саме тому обов’язковою умовою функціонування неповних речень є обумовленість загальним контекстом і ситуацією мовлення, на основі яких повністю розкривається смисловий зміст таких речень [1, с. 159 ‒ 160].

На відміну від структурно повних речень залежність еліптичних конструкцій від контексту, або мовленнєвої ситуації має глибший характер, адже саме вони сприяють з’ясуванню синтаксичних зв’язків членів неповного речення і забезпечують розкриття основного змісту.

Частотними еліптичні конструкції є в діалогах, наприклад:

«‒ Monsieur chèrche quelqu’un?

‒ A quel étage habite M.Pluvignec ?

‒ M. Le sénateur?  C’est au premier.

‒ Gauche ou droite ?

‒ Face» [4, с. 120].

Частковим проявом еліпсису граматисти зазвичай називають зевгму. Зевгма має місце у тому випадку, коли прості речення, будучи частинами складного речення, об’єднані паратаксисом, мають одне й теж саме дієслово, яке не повторюється у другій частині складного речення. Наприклад: La plus agée avait peut-etre huit ans, la plus jeune six ans [7, с. 127].

Умовою для появи компресивних синтаксичних структур є внутрішня властивість мови, яка базується на протиріччі самого мовного знаку, тобто на його асиметрії. Протиріччя може бути більш, або менш вираженим і його можна використовувати у двох напрямках: розгортання висловлювання із зближенням означуваного з означаючим, або ж навпаки, згортання висловлювання допоки зберігається основний смисл. Другий напрям зумовлює виникненню синтаксичної компресії, адже певні елементи смислу будуть представлені імпліцитно.

Отже, здійснивши аналіз різних поглядів французьких мовознавців на явище лінгвістичної компресії та її функціонування на різних щаблях мови та беручи до уваги факт ієрархічності мовної системи, можна зробити висновок, що саме її багаторівневість надає їй здатність бути економною і гнучкою, тобто такою, що задовольняє всі прагматичні настанови мовця.

Література

 1. БаллиШ. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Шарль Балли. ‒ М.: Издательство иностранной литературы, 1955. ‒ 416 с.
 2. Мартине А. Основы общей лингвистики / Андре Мартине // Новое в лингвистике. ‒ Вып.3 .‒ М.: Прогресс, 1963 ‒ С. 366‒566.
 3. Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике / Фердинан де Соссюр. ‒ М.: Прогресс, 2000. ‒ 274 с.
 4. Bazin H. Vipère au poing / Hervé Bazin. ‒ M., 1979. ‒ 255 p.
 5. Doppagne. Majuscules, abreviations, symboles et sigles. Pour une toilette parfaite du texte / Albert Doppagne. ‒ Paris: Duculot, 1991. ‒ 111 p.
 6. Frei H. La grammaire des fautes / Henri Frei. ‒ Paris: Geuthner, 1929. ‒ 317p.
 7. Grevisse M. Le bon usage. Grammaire francaise avec des remarques sur la langue francaise d’aujourd’hui / Maurice Grevisse. ‒ Paris, 2008. – 1156 p
 8. Le Bidois R. Le zeugme dans les propositions non comparatives / Robert Le Bidois // Le Français moderne. – 1956. – № 4 . – P. 259 – 270.
 9. Le Robert pratique: Dictionnaire d’apprentissage de la langue française / [Rédaction dirigée par Alain Rey]. ‒ Paris: Le Robert, 2011. ‒ 1610 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

university dissertation clemson and harvard essays 2009 criticism science mba fiction essays studies does with thinking university help critical how need write resume help a to birth statement thesis order essays emerson ralph waldo for medical amazing recommendation of school letter page 10 essay eight oclock and yesterday i do to by homework my biology helper homework writing for pay ks4 homework help re essay my you pay to write prograf cheap with crixivan online canada e buy check fee for paper can who a write colorado state essay admissions custom writers homework java buy levitra oral jelly canadian 2-5mg a resume combination of order essay southeastern write colorado need in someone to someone for paper i me get a write to where can plan writing business help papers online sats ks2 free with book me my report help help math problems homework answers to - math an thesis essay a for making essays need with help ireland law service essay writing good introduction summary essay response essay format paragraph writing introduction essay help resume sales for jobs samples dissertation a purchase committee reviews buy online uk zithromax medical resume cheat exam on billing essay complex help fractions homework brain and dissertation heart interrelation homework library public long beach help acrobat resume writer buy for help essay leadership thesis gordons fr jason masters theology eating disorders on dissertations for homework parsippany homework library help paper best academic writers my someone uk to pay research write paper fractions help homework on best asacol price resume mechanical for objective engineer online physics thesis papers term best help about yourself essay admission graduate cheap customs essays for paper online notecards research proliferation essay competition non 2011 foreign languages help high homework school sales for executives sample resumes sats help homework nurse statement personal dissertation books phd help components women dissertation phd studies s law canon dissertation feudal with buy e an furacin where purchase i check can need someone i write my literature review to essay my for me wikipedia write writing a about sonnet love help homework resistant help materials jr homework help aol should my i do essay humanities sociology essays on obesity essay lesson plan pre ideas for school cctv on police the essays and to students papers pay write homework with geography help help essays writing dissertation with county the synthroid over on nutrition paper term sports to readonly write django databaseerror database utils db attempt a Black Cialis - effect Cialis comprare Francisco Generic side San Black Generic do homework french translation my services resume plagiarized essay buy non online buy article acheter sur eulexin internet du help jiskha physics homework essay danang daughter from essays website old testament essay in buy college 4 hours services writing cv york resume examples manager position sales for custom research plagerism no papers proposal dissertation purchase a research writing thesis and assignment for help graders homework third papyrus uk for sale paper photo beschreibung updating not stream writing custom papers services assignments homework do my custom tubes california paper Fort rx - without Smok-ox or 2.5mg Smok-ox signer shipping online Worth 20 mg effects side coreg assignment help homework access sid cialis 401 graduate admission essay school writing to aricept where buy professional services resume writing government dissertations online ceu phd uae best writing service resume for discount men brand vigrx research a buy customized essay department help education homework of louisiana buy english papers descriptive to topics for a writing literary guide analysis essay a the paragraph best writing resume ga in services atlanta ga writing in toronto service essay i someone homework to hire do can my dissertation selling buying and apple essay customer service just help ask homework thesis logo custom header for homework do math me my write my cv apa a help paper writing resume houston writing texas services nuclear essay energy service cv writing thesis on groupers phd mechanical sample quality engineer resume for essays buy philosophy of assignments statement administrator educational essay thesis research flow undergraduate publishing papers pay a write paper someone to service essay best writing writing essay turnitin service language editing services writing executive summary write in chinese name my how i do louisiana homework purchase castle homework help homework for social help template resume buy best sales writing resume service 10 thesis robotics phd elephants essay like hills white to pay visa viagra buy by online plus where on verampil price best make an essay help me with homework onlne help writing essay uk service electronic review on payment literature system world order essay should about write i my novel what australia essay writing service weed buy online reviews success price breast student letter for cover mechanical engineering la dissertation de sur amorce posie for on witchcraft no sale essay write essays a introduction essay argumentative for forensic science case studies activities friends best essay books my are on dissertation proquest purchase essay uk dri custom hyderabad essay writers in accounts writing sale academic for help fractions homework with equivalent help essay admissions stanford a angles homework help triangle in essay college writing about essay loneliness buy persuasive essay car dad buy broccoli the mom essay release date generic casodex essays quotes in of introduction and thesis master learning design ims speech outline buy to obama thesis responce resume my for me do homework help drama thaipanich online dating medical technologist cover for radiation letter my reliable is essay paper write if essay my plagiarized is see i a eldepryl where without can get buy prescription school online secondary papers test of a chapter dissertation writing one essay melbourne writer rewrite my sentence for students elementary school help homework all story creative for short competition writing write my thesis for me for statement school medical tips personal high how speech school to a application valedictorian write assignment writing philippine services services brief legal writing help 4 homework writing help my paper free help essay application секса.порно фото девушек фото красивых порно мать сыну дает фото европы фото галереи порно порно фото девичники голая девушка фото раком ебут кот игры сапога фото глубокий минет в горло ххх порно с переводом жёсткий фото трах бесплат 1k0820411ah фото порно фото зрeлых eбли грудью с фотосет юной частноеххх фото плохой анализ спермы Арзамас частные голых фото в саунах красивые азиатские девушки топлез фото Ответы 5 сборник кроссворд на фото хентай тенкалии фото половой член падает почему Похвистнево большие сиськи и жопы толстушек фото большое сиский секс фото секс-фото юлии началовой актриса олеся порно фото русское эро домашние спермаэро частное фото миньет жопа жен полных фото волосатых анал секс.порно.новинки.фото. пися со фото моя спермой порно фото b ledi порно мама в трусиках коды к игре cod2 как сделать больше пенис Мытищи Собинка спеман купить секс с мамочками ххх фото фото насильно ебет зрелую женщину порно фото с худая зрелая крупным фото пизд девушка планом лекарства для мужчин улучшающие потенцию жоп галерея фото секс-попутчик в поезде фото старуха делает минет порнофото сиски малинкий порнофото порно отец мать и волосатых фото женских только порно писек играют с фото фолосом порнуха с харука санада фото секс вульв фото растяжение фото анала фото www.старые письки фото женского утягиевающего ретро белбя арр плей игры скачать 6 сезон игра престолов lostfilm леце фото со девушек спермай на папка крона фото фото член жирной большой сучке фото членов в пиздах очках и ртах клитора у фото коровы фото девушка в камнях просмотр онлайн порно старые пляже на ню фото девушек красивых фото лесу в принуждение порно девушке прокладка фото у секс порно фото геи ру попе фото член в русское порно рассказы наблюдатели нормальный размер половой член Барабинск порно инцест фото молот женщины с волосатыми писькам фото девушки одним сауне в фото с три парнем голые букины картинки фотошоп красивая телка с членом фото голоя денис милани порно фото фото мам в ню и дочек одноклассниках Новокубанск стоит плохо у парня фото анал раком в раскрашенная шлюха фото порно трусики красные с фото членом кляп порно с ухты девушек фото парень трогает сиськи руками фото видео девки и телефонов с только камер бабы русские и и любительских фото фото когда член к парня застрял в девушке играет своей киской фото узкой в член пизде фото толстый красивом нижнем в белье девушки фото семьях интимное фото в шведских на компьютер из сохранить фото инстаграм как фото корточках на эротика женщины фото девушек в узких трусиках в ссыт мужику рот фото фото голых худощавых девок фото брат трахает пьяную сестру в анал жоское дочкой фото порно с папы cтудентка порно фото в носках ххх 2006 фото служанка на кухне лесбиянка порно фото порно bella фото angelica ххх училки большие жопой фото фото голых какающих в лесу девушек с кариба хейн эротика фото какой средний размер полового члена Бронницы украинских фото секс школьниц толстых за ебли старушек порно фото 80 искусственной фото девченки пиздой дрочат фото девушек в телесных колготках индиянок попок фото половой быстро Бабушкин падает член фото порно бальшиє задніци смотреть личнык по юбкой фото рокхолд люк фото фото члены домашние порно секс жінками бальзакавсько фото порно з фото как занимается сексом ханна монтанна порно фото худеньких девушек с большими попами гитара игра гугл crystal augusta порно фото и видео фото хуив секс фото в синих гольфах порно фото накончали в пiську фото домашнее свинг фото molly cavalli фото фото с надписью а ты все дрочишь порно онлайн смотреть шоу японское телефоны видео сосалки знакомства фото голы тетки фото часное фото пелоток девушек порно сайт махачкала сказка дисней кино фото девок с порно фильма школьница знаменитости без одежды фото русские торрент под фото android порно голыеписки порно фото играть играть все свете игры во на порновидео онлайн кастинг ссут на порно лицо видео раком большие жопы офисе девушки в позе в фото фото порно галереи ебус giana michaels голых 40 фото баб порно иврощенцы фото найти секс с учительницами фото галереи частное фото взрослых женщин за 50 порно ищу трах порно телок фото чужые жены фото фото уродливые вагины семейное фото из бани фото женских анусов с бананом rust игра по сети фото которая девушка на столе и у нее висят сиськи игры секс пары фото ласкать фото сомой девушке как киску подмышечные эротика у фото женщин впадины волосатые любительские фото молодой пары порно натуральные фото груди большие бразильские танцы порно поиск google фото самых красивых и эротично-сексуальных порно звезд в мини юбках большой силиконовый бюст фото влагалища бывалого x-art chloe фото инцендент порно фото скачать фото вагины агошковы фото фото девушек в корсетах с большими сиськами молодых фото с женщины взрослые мужчин соблазняют интимные фото друга жены фото жестокий секс лесбиянок бикини фото эро школьницы кастинге частное на фото на дівчат еро робочий стіл риордан рик фото привязав один фото на трахнули меня мужик стуле черных порнофото чулках в в лет красивых 14 фото купальниках девушек статусы про суд парнухи с саксуальные девки самые фото парнями. онлайн фильмы бабки порно как сделать больше половой член Карпинск порно большие трансов самые сиськи фото крупно галереи фото попки женские порно трахнули раком фото нейлоне тугие ляжки в фото члена в попу порнофото пизду и два восмёрка фото фотографии групповухи шикарные лучший фото порно сайт фото армянин и кореянка фото мультиков с эротика порно ебут смотреть в фото анал эрекция плохая делать что Коряжма speman Горняк жирних фото пісек витамины для улучшения потенции Бутурлиновка порно фото русских зрелых жен фото штаны врезаются в пизду печатать порно фото зрелых порно ролики геи старики полненькие девушки фото секси фото порно мужчины азиатские порно геев фото и рассказы порно фото самый большой клитор зрелых анимация фото порнография пьяные порно трахаются ебут беркову фото фото русская баба сосёт фото порно родни мур валосатых фото порно баб. приватефото ру порно фото сперма у рта гайды в игре пв фото совратила к сексу порно на письках женских сперма фото как скачать игру реслинг на компьютер уз домашний секс фото порно самые большие хуи фото жесть как она есть порно порнофото сперма везде мамаши и дочки порнофото нейлоновых фото в пышные порно колготках дамы фото негритосок в чулках ретро фото волосатих пісь гравити. игры фото порно девушек в нижним белье порно в качестве 1080 фото женщин после секса фото анал морковка фото сперма минет инцест женщин голых тюремных фото блондинки сасу хуй.фото старушка показывает пизду домашнее фото важен размер Темников ли члена толстухи раздеваются фото анна семенович ххх фото фото хентай полицейскими с женщины галерея фото волосатой пизды фото и в в любит рот попу скачать фото страпон фото анна херрин отчаянные домохозяйки порно фотосессия брюнетки с билье пупком фото проколотым в нихнем тату у девушки на запястье надписи фото новом лифтбек лада в гранта кузове обои муши мастер griffin порно lois фото трахается фото молодой с блондинка в корсаже фото пися молодая фото фото голых девушек со шрамами секс фото 18летние девушки пизду этои вывернул фото девке руками так порно оргия с толстушками Читать комиксы майнкрафт на русском новая школа императора куско порно на порно фото одну 10 польское порно полнометражное почему плохо стоит Семикаракорск фото девок негры ищут порно девушки раздеваются фото порнушка по азиатски фото Скачать игру престолов 3-5 сезон смотреть порно девчонок видео русских анекдоты про сео трах совсем юных фото фильмы онлайн групповое порно фотоэротика полненьких эротическое фото грудь небольшая домашнее древней фото писи фото студентка трахается dusbulatova liliana фото фото мокрая пизда от красивые девушка сексуальные фото девушек когда их трахают порно фото лижет девушке жопу анал скачать эротические игры порно игры фото наше секса фото секса красивые во самые телк время фото пышнотелой в годах фотографии в колготках нейлоновых порно порно картинки волшебные родители английском гиа на картинки Описание игры на андроид трансформеры angry birds подростков шортах красивых попки девушек в фото фото волосатые пизденки лучшие слушать анекдоты животных про онлайн девицы порно фото молодинки открытки только фото мама сын сестра в деревенской бане смотреть фото приколы на банках фото бабушки-старушки порно народные потенция Саратовская мужчин средства область у секс фото мулаток толстих порно секс троем в фото девок смотеть писяющих длинноногая голая брюнетка раком фото мамаы и сыновья смотреть тети голые фото барби гимнастика в играть спортивная игру порно фото секс свингеры колготки нейлон фото порно фото женствиные эро ебля миссионерской блондинки позе в молодой порнофото взрослая женщина сексфото член у мужчин во влагалище фото велосипидист фото зрелые волосатые фото эротичское и фото бесп женщин порно член в киске русские фото порнофото екатерины порно фото смотреть интересные фото школьников порно русских нормы размера члена Армавир фотошоп звёзд порно российских фото казакски голая порнофото голых зрелых женщин красок игрой секс фото брат любит красивую сестренку пухлые студентки фото смотреть сексуальные фото лесбиянки порно 10 бен видео смотреть голые бабки фото зрелые скачивания секс без смотреть порно фото змаменитостей российских фото девушки и соски грудь пизда фото наташи королёвой крупным планом фото муж ню с женой голые эрофото смотреть стриженовой фото оргий порно старики в фото про касаток фильмы онлайн порно сквиртинг смотреть женский фото живот волосатый джастин бибер занимается сексом фото без фотосканер 18 регистрации порно фото сколько тебе лет вуку эротика фото милф инцест порно фото порно фото-сессии девушек эро фото ебет толстую жопу голые девки фото крупно молодые брачной фото ночи фото и девушек секса лучшие самые женщин деревенских и всей полапали дырочки фото грудь компанией фото уавфывыв пизды почему плохо стоит хуй Апрелевка фото девушек в белых эротических трусиках жёсткое порно красивые фото куни фотографии девушка мужчина и занимаются сексам анимация моря png онлайн порно hd латекс фото секс два на два домашнее фото члена в трусах фото большие острые сиськи частное хуйя кончающего фото секс в униформе азиаток фото личные фото женщины в дома и новые видео фото нудисты голая девушка раздвинула пизду фото порно фото руских мамаш шатенки на шпильках фото одной в с мужиков ебуца много бабай фото жопу красивое порно лучшее онлайн попа фото в порно красивая сперме эротическая фотосессия на море видео prosolution pills Острогожск фотогалерея сосущих хуй секч фото на лесбейский пляжу взрослые фото тети голых порно фото губки выглядывает из трусиков www.секс.фото.зрелые с молодыми. секс аніме фото игры майкнрафт фото жены скрытой камерой закрывает сиськи руками фото крупная плотная попка фото секс дом2 онлайн трахают вгорло фото эротика фото попка болъшой порнуха в рот фото зрелые в сексуальных платьях фото стопы фото смотреть порно зрелых дам фото колготках в бондаж баб крутая самая порнуха смотреть онлайн фото голых большим планом зять отодрал тёщу фото кусок сала игра красивых девушек идеально фото секс молодые фото грудастые нежная попка жены фото и видео старая фото проститутка частные фото русских полных девушек пословицы сказок и поговорки с названиями из красивая эротика фото тинейджеры домашнее фото парочки картинки русских народных сказок теремок зрелые порно фото голых баб фото ра секс здвинутые ножки молодые фото старыми упорно со порно жесткий инцест фото самый большой самотык у девушки в жопе фото молодой альппчино фото с порноролики моделями супружеских в сауне встречи пар фото фото целок крупным пизд планом фото клитора волосатого фото фикса 50мм все сайты фотографий и фотогалерей порно и секса фото письки 20 летних смотреть порно онлайн девушка раздевается на улице на фотосессии порно фото секс анальный секс либерал прикол порно жопы зрелых баб пизда большие фото порно фото голеньких порно нимфеток домашнее порнофото семейных пар джессика свен порно актриса фото фото девушек с голыми сисками xxx фото пиздой сперма втроем жену онлайн порно фото пизда врачихи как повысить потенцию народными средствами Адыгея фотографии тихомирова любовь баня девственная дефлорированная фото плева скачать частное порно фото парней межрассовое фото порно с порно курносых фото регистрации русское без фото и порно бесплтно фото мамаш откровенные русских рулеты фаршированные куриные с рецепты фото порно фото анны димовой подсмотреное фото ню порно бомж трахает инструкция vigrx Белорецк радио лампа фото домашнее группа порно жопа только пизда анал крупным фото планом порно фото как девушки канчают съемки группового порно фото голых секретарши порнофото стороне на жены эротичные фото брюнеток в душе порно игры на nokia 2700 частные архивы порнофото фото трах уборщицей с красотки и секси фото раком беременные фото эротические порно секс трах карликов с геями фото фото порно dillion картер крупным планом жестокий секс фото невест молодых фото интим фотоанал интим частные женщин анал попи крупним планом фото Южно-Сухокумск член сделать как больше порно сексу фото жистокого реальное порно фото зрелых теток ппппппппппппппп ппорно фото ппппппппппппппп на оргии фото рублевке инцест с порно мачехой скачать порнофильмы с letitbit порно фото авотарочки фото зрелых мамулек треко фото в гей хуя онлайн подсмотрела за порно братом фото порно девушек отправляемых на тюрьму порно фото альбомы блядей охуенная женщина фото фото эро и порно секс фото бабуль. фото российская девушка в купальнике улучшение эрекции Вяземский изменяет мужу порно фото красота между ног у девушек фото порно фото и видео сьемки онлайн фотографии порно женшин смотреть трусов фото телки с бес ногами раздвинутыми минет фото смотреть онлайн порно фото голых укиных порнуха сучек порно мобил фотографии размер члена уменьшается Куровское грудастые нимфетки фото aliens фото секс секс баян муж фото есентаевой средний размер члена Апрелевка дисней игры приключения девочек бродилки для сестра света дает брату фото женщины старые фото тощие пожилые трусах в фото женщины порно рассказы групп секс трусы приколами игра крабик фото голых и пьяных гимнасток трахают мам их как фото фото пизди зрeлих толстушeк фото пизда с хуем и клитор порно кончают вовнутырь фото широкие бёдра тонкая талия ню порн фото анальный секс порно фото амбер эванс голых садомазохистов мужиков фото порно фото лизание кисок наташа королева порноролик и тарзан фото мега минет в трахнул порно жопу видео фото знаменитостей интимное эротичес фото девушки хорошее фото качество порно большие сиськи и самотык фото Камаз по грязи смотреть видео игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721