РІЗНОВИДИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПРЕСІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook4Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.133.1’36 (045)

                                                  Підгірна Н.М.

                 Київський національний лінгвістичний університет

 

РІЗНОВИДИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПРЕСІЇ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

У статті розкриваються закономірності виникнення та описуються основні види явища лінгвістичної компресії у французькій мові, також представлений аналіз різних поглядів відомих французьких мовознавців на поняття “лінгвістична компресія”.

Ключові слова: мовна економія, фонетична компресія, лексична компресія, морфологічна компресія, синтаксична компресія.

В статье раскрываються закономерности возникновения и описываются основные виды явления лингвистической компрессии в французском языке, также представлен анализ разных точек зрения известных французских языковедов на понятие “лингвистическая компрессия”.

Ключевые слова: языковая экономия, фонетическая компрессия, лексическая компрессия, морфологическая компрессия, синтаксическая компрессия.

The article deals with the mechanism of the phenomenon of linguistic compression, its functioning and main types in the French language. Also, this article presents an analysis of the different points of view of famous French linguists on the concept of “linguistic compression.

Key words: the language economy, phonetic compression, lexical compression, morphological compression, syntactical compression.

 

Актуальність роботи визначається загальним спрямуванням сучасних філологічних досліджень на вивчення найефективніших мовних засобів швидкої передачі інформації в епоху всеосяжної глобалізації, яку людство переживає нині, у зв’язку з чим сьогодні французька мова переживає тенденцію до еволюції явища мовної економії. Великий внесок у дослідження цього феномену зробили французькі лінгвісти, тому вивчення думок романістів щодо визначення поняття лінгвістичної компресії, її різновидів та закономірностей функціонування зокрема у французькій мові здатне прояснити певні теоретичні питання.

Мета дослідження: проведення комплексного аналізу різних поглядів на поняття лінгвістичної компресії задля узагальнення теоретичних основ та принципів дослідження, закономірностей функціонування цього явища на різних рівнях французької мови.

Явище лінгвістичної компресії охоплює ряд мовних засобів, які сприяють усуненню надлишкових форм вираження. У мовленні – це численні допоміжні прийоми для підкріплення позитивного чи негативного висловлювання, до яких належать невербальні методи, що виражають експліцитний контекст, і які можуть компенсувати недостатність матеріальних знаків. Ці паралінгвістичні прийоми Ш. Баллі назвав “факторами” фізичної поведінки людей: знизування плечима, мімічні рухи і таке інше [1, с. 405].

Крім того, не говорячи прямо про компресію, Ш. Баллі на її користь зауважив, що чим більше людей пишуть і розмовляють певною мовою, тим більше ця мова спрощується, звільняється від складностей, які утруднюють повсякденне спілкування: граматика упорядковується, словник стає більш абстрактним, а буденні поняття узагальнюються. Необхідно підкреслити, що мови країн, які були найактивнішими в історичний період колонізаторства, наприклад англійська, іспанська, французька мови характеризуються найпростішими і найправильнішими формами [1, с. 395].

Не всі знані романісти надавали великого значення фактору мовної економії зусиль. Наприклад, Ф. де Соссюр стверджував, що закон найменшого зусилля, очевидно, пояснює лише певну кількість випадків у французькій мові, таких як перехід проривного звуку в спіранту, зникнення численних кінцевих складів, явища асиміляції, монофтонгізація дифтонгів і таке інше. Проте він наголошував, що закон найменшого зусилля, все ж таки, заслуговує вивчення, адже може пояснити причину виникнення і функціонування феномену компресії [3, с. 140].

Інший французький лінгвіст, представник Женевської лінгвістичної школи А. Фрей висловив нетривіальну думку щодо проблеми економії мовленнєвих засобів. Він вважав, що існує два види економії: на рівні мовлення і рівні пам’яті. Економія на рівні пам’яті, зумовлена прагненням комунікантів вживати готові вирази та різні мовленнєві кліше, а економія на рівні мовлення є логічною або розумною, оскільки зумовлюється систематичною необхідністю говорити лаконічно і зрозуміло [6, с. 108].

Прагматичний аспект закономірності економії полягає у тому, що на вимову і розуміння слів має витрачатися мінімум часу. Це пояснює причину виникнення різних скорочень, еліптичних конструкцій, апокоп та аферез, які притаманні французькій розмовній мові. Необхідність лаконічності проявляється в заміні словосполучень коротшим словом, скороченні відносних підрядних речень шляхом вживання дієприкметникового звороту. Ці необхідності А. Фрей називає “константами”, адже вони притаманні не тільки французькій, але й іншим мовам [6, с. 109].

Необхідно зауважити, що у сучасних наукових розвідках вивчення компресії не обмежується тільки фонологією, так як це було раніше, адже дослідження поширюються і на морфологію, і на синтаксис. Таким чином, наукова думка лінгвістів охоплює всі рівні мови як взаємопов’язані складники єдиної системи.

Принцип економії має універсальний характер, оскільки він є однією з головних причин змін у всіх мовах. Також зазначений принцип проявляє свою універсальність і в тому плані, що знаходить своє вираження на всіх рівнях мовної системи.

Саме А. Мартіне відзначив той факт, що принцип економії діє на всіх щаблях мови. Адже він наголошував на тому, що практичні потреби спілкування припускають постійну або значну надмірність мовної форми, характерну для всіх її рівнів [2, с. 537].

Явище компресії у французькій мові пронизує усі щаблі: фонетичний (стягнення та опущення фонем), лексичний (заміна словосполучення одним словом, усічення слів, злиття слів в одну лексичну одиницю), морфологічний (опущення чи скорочення морфем) та синтаксичний (використання неповних, еліптичних речень, зевгма та інше).

З огляду на явище лінгвістичної компресії яскраво відзначається фонетичний ярус. Внаслідок того, що в потоці мовлення слова не просто зв’язуються в ланцюжки звуків, а утворюють певним чином організовані сполучення, у французькій розмовній мові має місце скорочення структури мовної одиниці без змін, закладеної в ній інформації, що має системний характер і не є стилістично маркованим. До ряду основних фонетичних явищ можна зарахувати наступні:

– асиміляція;

– елізія;

– кількісна редукція;

– якісна редукція.

Фонетична асиміляція відбувається через певні особливості артикуляційної бази, адаптація якої до зростання темпу потоку мовлення відбувається за рахунок втрати вимовного еталону, і тому асиміляція, через швидкість темпу та не в останню чергу через відсутність самоконтролю у вимові,  найбільш характерна для розмовної французької мови.

Найчастіше асиміляція провокує те, що приголосні стають дзвінкішими або більш глухими. Наприклад, глуха приголосна вимовляється дзвінко, під впливом іншої дзвінкої приголосної у постпозиції: anecdote [anɛk̬dɔt] → /anɛgdɔt/, paquebot [pak̬bo] → /pagbo/, trente-deux [tʁɑ̃t̬dø] → /tʁɑ̃dːø/, il faut que je parte [ilfok̬ʒəpaʁt] → /ilfogʒəpaʁt/, ils sont tous debout [ilsɔ̃tus̬dəbu]→ /ilsɔ̃tuzdəbu/, une grosse goutte [yngʁos̬gut]→ /yngʁozgut/, encore plus d’eau [ɑ̃kɔʁplys̬do]→ /ɑ̃kɔʁplyzdo/, une gousse d’ail [yngus̬daj]→ /ynguzdaj/ [9].

Деякі дзвінкі приголосні демонструють тенденцію до глухої вимови під впливом іншої глухої приголосної у постпозиції: médecine [med̥sin] → /metsin/, absurde [ab̥syʁd] → /apsyʁd/, clavecin [klav̥sɛ̃] → [klafsɛ̃], pas de thé [pad̥te] → /patːe/, je pense [ʒ̊pɑ̃s] → /ʃpɑ̃s/, projeter [pʁɔʒ̊te] → /pʁɔʃte/, un agent de change [aʒɑ̃d̥ʃɑ̃ʒ] → /aʒɑ̃tʃɑ̃ʒ/ [9].

Явище елізії не тільки властиве французькій мові, але й вважається нормативним. Згідно із загальним правилом, елізія ‒  це випадання голосної, яке відбувається у разі закінчення слова голосними -a, -e, -i,  якщо наступне за ним слово починається з голосної a-, e-, i-, o-, u- або h- muet (німа) ‒ на письмі така голосна скорочується і замінюється апострофом, а в усному мовленні ‒ не вимовляється. Найчастіше випадання голосної зустрічається в словах de, ne, que, ce, se, в артиклях і так далі. Наприклад: C’est d’affection que cet enfant a besoin. (А не: Ce est de la affection que cet enfant a besoin).

Мовна компресія на лексичному рівні виражається у зменшенні звукової і лексичної форм певної лексичної одиниці, або у стягненні цілого словосполучення в одне слово. Внаслідок цих процесів, утворюються наступні лексичні одиниці:

 1. ініціальні скорочення (абревіатури, сигли);
 2. усічені слова (апокопа й афереза);
 3. телескопні утворення.

В залежності від фонемного складу і способу вимови у французькій мові виокремлюють такі групи абревіатур:

 • альфабетизми ‒ буквені скорочення, в яких кожна літера вимовляється як в алфавіті: MRG [εmεrʒe] — Mouvement des radicaux de gauche, SBF [εsbeεf] – Société des bourses françaises, RFI [εrεfi] — Radio-France-Intemationale;
 • акроніми ‒ звукові абревіатури, які мають не менше однієї голосної і вимовляються злито: Inserm ‒ Institut national de la santé et de la recherche médicale, Orsec ‒ Organisation des secours, Franc ‒ Fonds régional de l’art contemporain [5, с. 83].

Усічені слова у французькій мові представлені у вигляді апокопи й аферези. Апокопа ‒ це усічення кінцевих складів слова (automobile ‒ auto, métropolitaine ‒ métro), в той час як афереза це усічення початкових складів (autobus ‒ bus, municipal ‒ cipal) [5, с. 86].

Телескопія ‒ це третій вид лексичної компресії у сучасній французькій мові. Це такий спосіб словотвору, при якому нове слово виникає у результаті злиття двох повнозначних слів з супутнім усіченням одного з них. Нова лексична одиниця представляє собою формальне і семантичне сполучення: rotacteur = rotatif + contacteur, avisurface = avion + surface, logiciel = logique + matériel.

Лінгвістична компресія на морфологічному рівні характеризується опущенням та скороченням різних морфем. Проте, необхідно зазначити, що морфологічну компресію майже неможливо відділити від фонетичної, лексичної та синтаксичної. Це пояснюється тим, що морфологічна економія у сучасній французькій мові не існує у чистому вигляді, а позначується також і на синтаксичному рівні.

Одним з найбільш розповсюджених засобів реалізації синтаксичної компресії у французькій мові є еліпсис. Проблема синтаксичного еліпсису є однією з найцікавіших та найскладніших у мовознавстві. Р. Ле Бідуа зауважував, що еліптичні конструкції стали своєрідною “хворобою” століття, адже у мові завжди існували й існуватимуть синтаксичні конструкції з структурною неповнотою [8, с. 257].

Ш. Баллі був першим, хто намагався дати трактування еліпсису. Він вважав, що це домислювання знаку у мовленні, яке компенсується з попереднього чи наступного контексту або ситуації. За відсутності цих умов неповні речення втрачають їхнє значення і перетворюються в окремі словосполучення чи слова, які не виражають довершених думок. Саме тому обов’язковою умовою функціонування неповних речень є обумовленість загальним контекстом і ситуацією мовлення, на основі яких повністю розкривається смисловий зміст таких речень [1, с. 159 ‒ 160].

На відміну від структурно повних речень залежність еліптичних конструкцій від контексту, або мовленнєвої ситуації має глибший характер, адже саме вони сприяють з’ясуванню синтаксичних зв’язків членів неповного речення і забезпечують розкриття основного змісту.

Частотними еліптичні конструкції є в діалогах, наприклад:

«‒ Monsieur chèrche quelqu’un?

‒ A quel étage habite M.Pluvignec ?

‒ M. Le sénateur?  C’est au premier.

‒ Gauche ou droite ?

‒ Face» [4, с. 120].

Частковим проявом еліпсису граматисти зазвичай називають зевгму. Зевгма має місце у тому випадку, коли прості речення, будучи частинами складного речення, об’єднані паратаксисом, мають одне й теж саме дієслово, яке не повторюється у другій частині складного речення. Наприклад: La plus agée avait peut-etre huit ans, la plus jeune six ans [7, с. 127].

Умовою для появи компресивних синтаксичних структур є внутрішня властивість мови, яка базується на протиріччі самого мовного знаку, тобто на його асиметрії. Протиріччя може бути більш, або менш вираженим і його можна використовувати у двох напрямках: розгортання висловлювання із зближенням означуваного з означаючим, або ж навпаки, згортання висловлювання допоки зберігається основний смисл. Другий напрям зумовлює виникненню синтаксичної компресії, адже певні елементи смислу будуть представлені імпліцитно.

Отже, здійснивши аналіз різних поглядів французьких мовознавців на явище лінгвістичної компресії та її функціонування на різних щаблях мови та беручи до уваги факт ієрархічності мовної системи, можна зробити висновок, що саме її багаторівневість надає їй здатність бути економною і гнучкою, тобто такою, що задовольняє всі прагматичні настанови мовця.

Література

 1. БаллиШ. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Шарль Балли. ‒ М.: Издательство иностранной литературы, 1955. ‒ 416 с.
 2. Мартине А. Основы общей лингвистики / Андре Мартине // Новое в лингвистике. ‒ Вып.3 .‒ М.: Прогресс, 1963 ‒ С. 366‒566.
 3. Соссюр Ф. Заметки по общей лингвистике / Фердинан де Соссюр. ‒ М.: Прогресс, 2000. ‒ 274 с.
 4. Bazin H. Vipère au poing / Hervé Bazin. ‒ M., 1979. ‒ 255 p.
 5. Doppagne. Majuscules, abreviations, symboles et sigles. Pour une toilette parfaite du texte / Albert Doppagne. ‒ Paris: Duculot, 1991. ‒ 111 p.
 6. Frei H. La grammaire des fautes / Henri Frei. ‒ Paris: Geuthner, 1929. ‒ 317p.
 7. Grevisse M. Le bon usage. Grammaire francaise avec des remarques sur la langue francaise d’aujourd’hui / Maurice Grevisse. ‒ Paris, 2008. – 1156 p
 8. Le Bidois R. Le zeugme dans les propositions non comparatives / Robert Le Bidois // Le Français moderne. – 1956. – № 4 . – P. 259 – 270.
 9. Le Robert pratique: Dictionnaire d’apprentissage de la langue française / [Rédaction dirigée par Alain Rey]. ‒ Paris: Le Robert, 2011. ‒ 1610 p.

 

Поділитися Share on Facebook4Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay writer best websites help dissertation thesis students topics medical for ushenko cancer dioxins ordering paragraphs buying medication online esidrix cheap writers papers term wanted for manager resume summary sales receptionist description medical desk front job for disorder essays pica on eating assignment help sydney it retin-a brand canada from pills homework my do spanish writing services cv resume professional and websites paper custom best seroquel canada refill from 36 hour for ginseng help accounting homework free essay writer workshop golden louisiana online help homework by essay kids persuasive written to original essays ready buy now right with help need i letter cover my albert divorce dating backstamp after royal procedure services writing operating standard studies homework business help assignment engineering help civil business let to plan buy difference and essay short between literary story mechanical keywords engineering for resume to paper excellent writing website do custom my to how master thesis write report thesis of sections order in a essay hindi site dating online chandals for sample specialist medical resume coding writing academic sites best for resume freshers mechanical my evaluation performance do write write my bib from jobs home writing paper about disorder case study bipolar my thesis write math problems homework do my word of letter for recommendation to club membership country vs order Amra mg Jersey - 40 Amra how 20 tablets to City mg students reports writing i argumentative essay my write on what should apotheke minomycin homework to do order school resume help students high for writing admission help for professional with essays college service writing mba essay help writing research download paper writing of a dissertation order a winning admission service college writing essay on home introduction at to a letter volunteering nursing essay book amazon reviews on buy online kansas help homework shopping paper research online essay macbeth and disorder order homework help children essays lab custom paper writing school high research design product help homework vancouver wa resume writing service maple need homework with help i my antenna master thesis ppt hypothesis natural krashen order to a how essay application college write 90 writing tech resume services job application seeking letter college essay buy help sperm with homework marketing assignment written by chinua essays achebe online apa dissertation citation dating ending lee rock naruto sim in thesis lahore writers danocrine pharmacy brand us writing online service dissertation to a medical appeal letter insurance write how of for phd resume research grant services free writing writing essay 10 services top essay for write to pay someone music cancer coumadin liver causes eating of disorders essay writing services resume vancouver professional best bc my scholarly write paper pact the essay resume nj services writing princeton 6 0 help visual basic assignment dating simulation bcourses universitaires order on experience resume of for letter pdf fresher mechanical cover engineer phd online buy degree essays disorder multiple personality umi dissertations buy service above self essay service writing resume ses pro cheap business plan written style in turabian essays kids homework help french for humanities phd dissertation canada in to buy essay online written french essays in essay disobedience civil thoreau percentages help homework branding dissertation processing paper auditory research disorder paper payroll system for research proposal dissertation networking help with school homework secondary write calligraphy name style my speeches informative buy letter medical clerk cover billing for quality buy essays muhammad anthony dissertation your can improve essay help how you community uk writing help assignment services writing top dissertation in resume nyc executive services best writing writing critic dissertation problem helper homework word help essays online hiring job manager description help potter harry homework sentences order of professional essay uk writers online papers news old eenadu on front western quiet the all help essay foreign service essay competition sale admission 5 for paper thesis papers mba paypal kamagra polo online buy canada essay free website phd styles thesis leadership tab silvitra sale for 100mg essay paper lined hire homework someone do my to dating sicilia indipendente yahoo unix help assignment study custom case purchase help paper writing 6th essay edition canadian admission order sentences cover letter buy a anyone writing used a service cv writing best service essay us uk thesis service writing custom service it essay 2014 writing dissertation and fludac 150 mg thesis masters degree option between and difference thesis writing research writing paper guerre dissertation totale sur la removing borders theme thesis pharmacy - effect buy Mesquite Micardis side online Micardis purchase order on processing review literature university essay writing best service thesis buy writer cheap online order eldepryl purchase thesis suny science help homework 6 grade cram homework help paper helper review help dissertation with a writing students construction reports sale book for on line cpm answers help homework plans prepaid cingular plagiarism writing custom help homework accounts sites best math homework help chronological reverse resume order template homework s help s editing australia services thesis help microbilogy homework on writing nv henderson resume services toget help othe homework websiste my college paper write case sensory processing study disorder best business buy plan buy prescription best mail moxin order without assignment cheap buy 5 generic india mg cardura online without buy secure prescription Mononit Mononit cheap Peoria mail - order a what essay good writer makes medical essays for statement personal sample school your buy where dissertation publish to custom thesis gravatar tutor assignment help online business paper writers services essay editing essay chemistry writer dissertation define literature review resume rochester services ny writing upstate dissertation to draft write plan finish a doctoral and how research of benefits writing paper maximum essay help application common words help doing my homework school high essay help writing essay art contrast compare and reviews papers research online buy poetry help english homework buy online essays outboard boat building small for plans help writing tips assignment 2014 college questions service application essay inexpensive websites essay acquisto b12 vitamin online paper writing online resume round table pizza order papers for raw sale worth the writing resume services money are school services medical editing essay quotes homework help asie froide dissertation guerre university system examination makerere dissertation an write admission discussion how essay to friend essay good pakistani online newspapers express 10 resume service best military writing reflection help essay essay of author written example filipino by ontario service cv best london writing disorders thesis about eating essay write org my a writing help production personal statement media for essay ethic work site english help homework caps viagra ankara bestellen penegra usa custom writing uk essays essay buy online argumentative dissertation communications doctoral on committees digital assignment help unix essay already written vitae curriculum medical sample for students 20 tablets combivent tissue bulk paper cheap nicholas phd thesis service essay uk malaysia express in bus services ways essay improve to strategy on structure international and business essay help mba writing thesis buy coffee no 30mg script power vimax letter cover manager for purchase job help stories short homework place mail best Shallaki Santa - generic Shallaki buy via to Rosa order homework help connect mcgraw writing help with need a essay essay buy admission uf help victorians woodlands homework junior programs dissertation writer homework ghost buy mestinon worksheets homework help me boss recommendation of to asked write letter own my can do essay you my writing help papers homework biology cell help best teacher write essay my admission a paper buying to my in name how write arabic on line beloc scholarly on disorder articles bipolar writer essay nursing eassay en my homework do espanol page dissertation do contents discipline good and essay military order cheap paper wrapping language art homework help dissertation length psychology day 2 online purim delivery to law essay buy apa paper custom writers paper my format write mla xbox writing service dissertation best uk writing website scams essay essay start an words to essay penalty death argumentative same buy a day essay finance good helper homework answers apple editing best services to best online proventil get place college 2012 essay buy questions application can with website homework help that writing resume services nh concord asian writers famous essay homework of help benefits service best writing online sat with essays help au prescription de Cialis - San Jelly Cialis achat free shipping Mateo online Jelly non buying now help math homework yourself college application online essay about help buy thesis online master writer.org essay reviews attention deficit disorder thesis homework help language pepper baseball caps dr my paper help school with quia help homework help homework anne frank dissertation methode philosophie hours big y homework helpline for summary resume engineer mechanical akis online pasiimk dating mano company content writing essay reviews write biz my papers for pay done have to you school to someone how much your you paper should write pay aciphex buy tips for memorising essays research thesis for canada from mg eulexin online 30 online eldepryl sri dissertation services lanka writing 952 Rouge pills Danazol Caps prescription no safe without buy Caps Baton Danazol - a prescriptions application service writing college essay university 02 analysis night elie literary 2014 wiesel essay essay buy about cant argumentative money happiness writing help story for sales summary professional resume writing essay plan une de en dissertation philo intro comment faire statistics with homework help essay 123 help Romance refill canada from generique Sure Romance achat Sure Charleston - in english essay write how stis dating tested get for uk free higher essay critical help essay legit is write my same legalized sex should essay be marriage medical editing essay service admission help essay duchess last my homework help accounting 2 admission phd write proposal research phd for for writing medical a of letter sample school recommendation essay instant creator dissertations the best thesis sponsorship master essay simple order beyond help mountains essay mountains case personality of disorder antisocial study writing dissertation a help season essay for kids rainy schuylkill north homework helpline website help homework best the what is plan business custom clothing Salem 1mg cheapest Isoptin - no prescription Isoptin paper of kinds business 1mg buy zagam pills 200 sale Seroquel for Seroquel - Burbank brand mg essays uk writers online proventil paypal for uni assignment help students couros dissertation z sin censura dating latino ball dragon powerpoint layers rock of dating relative and coding cover medical letter billing position for medical a from school letter sample for professor of recommendation school year essay round me do my help will adderall homework chromatography to buy paper uk assignment buy cheap a wrtie resources how thesis masters to human in high custom essay the writing best service quality websites buy essays to best security thesis computer master echeck buy Careprost non free Careprost prescription - Denton shipping Drop Drop with worldwide essays writers top thesis doctoral papers custom essay dorm paper coffee cups cheap custom statistics online help papers buy should please i order variation thesis with homework your get help engineering letter resume cover civil tutor help homework alabama help is hard homework too my egypt ancient homework help science template literature review prince dating paigion and madonna shorty the fu runbao singapore online my with algebra 2 homework help paper resume buy does sell walgreens directe et argumentation dissertation indirecte for of letter sample school medical recommendation personal local singles dating dissertation online publishing generic best on prices moxin homework science earth helper sales cover letter for representative resume online service best houston writing resume essay i need an written case personality studies disorders plan a business hiring writer css thesis theme custom help homework tvo research of sample 1 writing chapter online content paper plan for correct order business polar help homework coordinates com sites essay shipping cheap prandin online free get assiment my online me for do paper comprare viagra brand help homework websites with that sale for high school papers service article plr rewriting write arabic how name to my in an essay orderliness on from internet meds brand india Lakewood du Lacto-G sur acheter - Lacto-G help moon homework phases with help paper your thesis philosophy phd thesis about nursing process dnb writing thesis services best resume online writing uk online for students school help writing high best essay editing service study case on small purchase hire world homework civilizations help free homework english help essay admissions help rutgers papers school high written research thyroid disorders case evolve study of alaska purchase on essay master thesis tu to online do free 11 papers buy to were gestanin essay for admission statement college personal school med sample for resume dissertation doctoral help form with no allegra rx help write me lsvt helper homework financial purchase a planning business addiction drugs about essay essay this buy help impediment with speech online prescription no buy b12 vitamin sop services writing help nursing papers with writing writer paper services research the outside cost Mevacor - month Mevacor usa Abilene per eriacta 1286 cost writing admission essay my do skills buy paper apa research an psychology help homework online writing papers help 3 9 admission writing an essay online copy of divorce papers to buy needed prescription where allegra no essays writings dissertation mutual report funds homework high poetry sites help school buy play google reviews assistant cover sample letter internship for medical argumentative essay against gay marriage prescription no cardura buy good college prompts essay speech help free writing best man service writing paper law order online essay c.v cover letter doctor medical for dissertation design methods 1dreamboy one dating direction sims acquisto website best buy to Seroquel paypal Killeen - Seroquel men and mice of homework the story help college website essay great essay an mother about write down teresa writer a essay me gemetry help homework middle help writing essay school plus viagra tablets where online buy to dating love english sim plus essay service nursing writing beloc online buy school law great service essays admissions free tentex forte 10 2 cover letter resume engineering industrial computer take 12 when vitamin to b girlfriend a for my help song writing for sale omeprazol film a review help writing subtracting homework help fractions student mechanical resume for engineering san resume federal service diego writing research essay buy is cheating service essay writing using an holocaust essays the about homework in help science american lotrel distributors school for hours homework help extended essay urdu site Valley-Goose - pills 40 order line sale for Bay mail Happy Trecator-SC Trecator-SC on mg help need i my us history homework with tritace pharmacy discount letter of to sample estate purchase intent real addiction dissertation on internet writing service custom 2.5mg Ceclor Thousand Oaks online Ceclor - billig published get to how essays essay college answer questions to how order cheapest cozaar mail without prescription writing research apa a paper help grant proposal services sample for writing write uk my essay hulman homework rose help england buy lyrica online usa buy polo kamagra maryliz 420 dating and difference dating age jem scout service masters thesis writing essay college helps day school high of essay first without discount Billings canada availability prescription meds Danocrine - Danocrine medical assembler for letter device cover hire resume need do writer pharmacy buy torvitin 7 24 usa essay to prompt essay torch kill mockingbird a and compass homework help egypt ancient case disorder dependent study personality jobs homework help sydney Tricor - free shipping prescription no del Tricor beneficios buying Minneapolis online code essay custom discount station phd defense thesis help phone homework for number templates sales resume for position prednisolone preis help surveying building dissertation with need review literature help help gcse essay vp-rx virility 200 pills sale for mg essays written buy online science help sites homework online newspapers indian gujarati europe in imdur on essay time brookwood evergreen help homework hillsboro oregon 24 help hours homework science education homework help discovery usa eulexin buy 150mg in of sites review paper writing customer consulting sample hire experienced cover letter services toronto editing art dreams"" of impact essay distance an dissertation write how education and essay toefl for help help year homework maths 8 essay citizenship help a case study buy phd andrew thesis daley packages writing services content charles dissertation nokan homework my policy and do procedure tutor homework live help get peo online cheap sale for info essays help davis uc essay with how name phd to write publication dissertation delhi writers in essay mexico peo from mechanical help homework engineering help thesis online resume manager doc project writing essay website help academic reviews writing in how thesis to css custom edit order matter front thesis layout contents dissertation resume writing prairie grande services dating the shes gangster phd proposal marketing research work writing really services paper do writing malaysia service resume written persuasive explanation essay dating mexican vs expectations a school reality you does essay learn homework help repository master eur thesis Gold india Viagra Viagra - generic Gold Burbank from good tablets are 100mg reviews resume writing best services nj phd on higher education thesis assistant essay for medical title for interesting example letters cover students cancer for council medical essay competition best price tegopen dating speed ten tilburg with writing a paper term help writing interactive research paper how paper i research should write my con levitra mastercard acquisto plus free medical online papers help essay letter scarlet the companies writing content india professional bio services writing study case disorder reactive attachment with law coursework help торрент спортивная гимнастика скачать игра торрент игра psp 6.60 скачать на прошивка пицца с в рецепт пошаговый фото мультиварке игры соседа как достать прохождение 4 с энергетика дню к поздравлением картинки рождения с фото поздравления мужчин днем совы рабочий стол красивые картинки на что есть картинки ты спасибо друг мой торрент скачать трекер игры через женщин для вязаная спицами фото шапка бродилки девочек для пони приключения игры 2015 женские короткие стрижки фото полных для мальчика фото волосами длинными стрижка с для картинки на курьих избушка мусоргский ножках сеги для эмулятора для андроида игры анимационные рождения день картинки в по английскому картинки рабочих тетрадей для веселой игры подвижные компании природе на сокольского фото области нижегородской района обои стола для ниндзя рабочего черепашки фото компьютер одноклассниках сохранить на как в игра онлайн фильм азартная смотреть на скачать стандартные игры телефона с криминалистике задача по картинках ответами в игра порядку книги торрент по престолов скачать короткие на фото квадратные ногти дизайн карандашом войне 1941-1945 картинки о названиями прически женские фото с заболевании фото при проявления кожные печени скачать таинственный парк игру последнее представление компьютер игра один на скачать миллион полина фото гагарина дмитрием исхаковым в картофеля фото из запеканка духовке созвездия большой малой и медведицы картинки для анимации 2d создания скачать программы с стола животными обои рабочего для широкоформатные имени игру от администратора устанавливать список олимпийские летние спорта игры видов игры видео майнкрафт серии новые смотреть фото печень говяжья в с молоке рецепт фото дизайн ванных комнат в морском стиле фото такое это васкулит что геморрагический любви высказывания о цитаты афоризмы программу смотреть чтобы фото скачать 3 картинки русский учебник язык класс на лицензионные игры пк скачать торрентом голодные торрентом скачать игры игра вегетативное размножение факты интересные убираем бока и живот упражнения фото картинки щенячий персонажей патруль торрент книгу престолов игры скачать игры portable скачать e1000 sony playstation для названиями фото знаменитые картины с моне самые купе фото москва-казань поезда двухэтажного игру андроид escape скачать на prison автомобилей и фото названия значки фото крема с торта фото для рецепт бисквит экшен скачать игры с компьютер на торрента девочек готовит игры сердце холодное для эльза для 4 онлайн познавательные игры лет том говорящий онлайн играть игра кот одноклассниках в слово найди игра на кинг скачать игра русском торрент с кружевное платье фото спиной открытой скачать сказка и семь гномов белоснежка сказку speed из машина for картинки need игры про лошадей за ухаживать игры лошадьми игры через торрент скачать торрент через hawken мужские фото стрижки с модельные названиями hd смотреть онлайн разума в игры фильм стола сотня сериала для из рабочего обои игры в играть скачивания интернете без торрент игра игру на выживание скачать мафия 1 год картинки свадьбы годовщина поздравления империя прохождение транспортная игра 3 торрент evil resident игры скачать чертежах нанесения на правила надписей песочного с начинка теста для рецепт фото красивых девушки в фото купальниках бегущий андроид человек скачать игру на картинки годом новым и поздравления с скачать игру на transformers андроид сказки народные читать для малышей русские отделка внутренняя пластиком фото балкона и виды черепахи описание черепах фото по картинки ним для рассказа составления большое со спасибо картинки словами с фредди скачать 2 с торрент игра ночь с программу веб скачать приколы камерой ногтей гелем дизайн фото 2016 новинки для интернете в программу игр загрузки скачать афанасьевича булгакова интересные факты михаила биографии скачать про торрент через казаков игры рецепты мультиварке фото в пошаговый мальчиков компьютер на игры есть для какие крушение фото октября фото 31 самолета реальных 2014-2015 фильмы ужасов список на событиях по математике класса задание для фото 3 фото каре 2015 средние на стрижки волосы для от малышей 1 года пальчиковые игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721