РЕЦЕПЦІЯ ПОНЯТТЯ СЕНСУ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ СХОЛАСТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті концептуальні особливості рецепції поняття сенсу життя людини середньовічній схоластичній філософії. Здійснено спробу охарактеризувати особливості, значення, риси, притаманні сприйняттю поняття сенсу життя людини в цій філософській традиції

Ключові слова: сенс життя, філософія, схоластика, Біблія, християнство, релігійна традиція, Фома Аквінський, Августин Блаженний, неоплатонізм.

 

Середньовічна філософія із своїм виникненням, сформувала новий категоріальний та понятійний апарат, систему мислення, підходів до розгляду філософської проблематики, та питань, які потребували розгляду, на думку середньовічних мислителів-схоластів. Відповідно схоластична філософія – це тип релігійної філософії, для якого характерне принципове панування теології над усіма іншими формами пізнання та знання[1]. З іншого боку, схоластика є методом, що полягав переважно у перегляді та порівнянні висловів попередніх мислителів і Біблії та виведенні нового синтезу із цих міркувань. Природно, що маючи такий спектр роботи, схоластична філософія не оминула  сенсобуттєві питання і розглядала в нових конотаціях та розумінні, що не було притаманне попереднім філософським поглядам. Особливості філософії цієї доби почали формуватися ще в надрах античної філософської думки. Найвпливовішим філософським вченням протягом усього середньовіччя залишався неоплатонізм і арістотелізм. Основною рисою цієї філософії було те, що вона була наскрізь пронизана релігійними уявленнями поряд із намаганням раціонально, філософсько їх пояснити. Проте, хоч філософія й перебувала в тісних зв`язках із теологією, в певному руслі вона розвивалася досить інтенсивно, розхитуючи зсередини середньовічний світогляд і створюючи духовні й теоретичні основи культури доби Відродження й Нового часу [2, c. 291]. Зокрема великі успіхи були досягнуті в розвитку логіки, по суті утворився потужний теоретичний апарат, без якого був би немислимий розвиток майбутньої науки. Була підготовлена база для майбутньої розробки наукових методів. Ідея пізнання Бога через його творіння, природу й людину орієнтувала на пізнання божественної сутності світу, а в майбутньому – на пізнання природи як такої. Розрізнення внутрішнього і зовнішнього досвіду й надавання великого значення досвіду внутрішньому закладало основи майбутньої психології.

Середньовічна філософія одним із сенсобуттєвих аспектів бачила поняття Богоуподібнення, прагнення до Бога, напротивагу питанням самореалізації та самовдосконаленню. «Призначенням людини є Богоуподібнення, висока любов і справжня свобода – духовне життя. Бо лиш той, хто тяжіє до Духа Святого і Богоспілкування, може бути досконалим» [3, c. 124]. Таке розуміння праведності життя формувало в суспільстві чітко встановлені приписи про те, що має бути першоосновою, сенсом, причиною, та значимістю життя. Всім цим має бути Бог, бажання осягнути Його, наблизитися і спілкуватися з ним, виявляючи тим же свою віру та любов до Всевишнього.

Проблема сенсу життя людини була однією із тих, над якими працював представник цієї філософії Фома Аквінський. Його концепція полягала в потребі доєднатися до Бога, звільнивши свою душу. Мислитель говорив про те, що людська природа є особливою. Вона складається з двох основних елементів. Це безсмертна та вічна у часі душа (тому що за його твердженням на людську душу не діє плинність часу), та смертне тіло. Воно ж поневолює душу людини. І якщо сенсом життя людини є пізнання та прагнення до Бога, його можна пізнати лиш тоді, коли цей процес буде линути від душі, тобто буде т.зв. «душевним пізнанням». Лиш душа може пізнати Бога і пізнання її має розвиватися у прагненні до Нього.

Одним із центральних представників середньовічної філософії був Августин Блаженний. Розвиваючи комплекс неоплатонівських ідей, Августин природньо вважав Бога вищою сутністю, найвищим буттям. У ньому перебувають вічні, незмінні, несумісні з тілесністю ідеї, які обумовлюють порядок, що існує в світі. Бог створив світ із нічого й постійно продовжує його творити, так що нічого не відбувається без волі Божої [4, c. 23-24]. Бог розуміється як «персона», що творить, вболіває й опікується своїм творінням. Головне, на що при цьому слід звернути увагу, є те, що світ, на думку Августина, створений Богом не з необхідності, як часто про це говорили представники арабської середньовічної філософії, а з його доброї волі. Бог як творець, поєднує в собі разом і сутність, і існування. Що ж стосується всього того, що існує в створеному Богом світі, то воно містить у собі лише сутність, бо його існування належить не йому, а Богові, бо воно опосередковане Богом.

В розумінні поняття єдності душі та тіла, що пояснює значення людського буття та сенсу життя людини, в своїх поглядах він наближається до поглядів Фоми Аквінського. За його словами, людина поєднує в собі розумну душу, частку душі світової, і тіло. Душа кожної окремої людини створюється Богом і надалі існує вічно. Душа близька до Бога, здатна в пізнанні наближатися до Бога, але тіло цьому перешкоджає, тому, турбуючись про душу, слід намагатися приборкати тіло [5]. Поряд з тим важливим сенсобуттєвим аспектом філософії середньовіччя вважалося поняття Суду Божого. На ньому вирішиться доля кожного, і залежно від вироку, місце, де перебуватиме душа людини після смерті.

Значний внесок в розвитку схоластичної філософії має містицизм. Містики намагалися пояснити питання сенсобуттєвості, виходячи з власних поглядів. Видатним серед середньовічних містиків був Йоган Екхарт. Він теж стояв на позиціях неоплатонізму, але на відміну від цього вчення, згідно з яким нижчі ступені буття утворюються в наслідок еманації, вважав, що вони виникають завдяки саморуху попередніх ступенів. Бог вважався ним творчим принципом світового процесу. Творення світу, на його думку, відбувається в вічності, а отже, світ є вічним. Виходячи з пантеїстичних уявлень, Екхарт стверджував, що Бог розлитий скрізь, та тільки людина може його в собі споглядати: «Бог присутній у камені і в шматку деревини, але вони цього не знають. Якби знало дерево Бога й усвідомило близькість його, як верховний ангел, то й дерево мало б те ж блаженство, що й верховний ангел. Тому людина й блаженніша від шматка деревини, що вона пізнає Бога і знає, наскільки близький до неї Бог»  [6]. Поняття сенсу життя людини він вбачав в самопізнанні. Для цього людина повинна зануритися в глибини свого існування й на це Екхарт спрямовував своє вчення про пізнання. Першим рівнем цього процесу було чуттєве пізнання, другим – повсякденний розсудок, а потім через божественне невідання людина йде до ототожнення себе з Богом. Раціональні міркування в цьому плані нічого не дають. Заглиблення в себе, усвідомлення в собі Бога змінює внутрішній зміст людини, впливає на її практичні дії, адже, зливаючись із Богом у містичному спогляданні, людина нібито ототожнює себе з Ним.

Середньовічна схоластична філософія створила нове розуміння сенсожиттєвого питання. Порівнюючи із попередньою філософською традицією, де, на основі антропоцентризму, сенс життя людини вбачався в задоволенні, гедонізмі, пізнанні, середньовіччя створило інші прерогативи цього. Перш за все – це теоцентризм, що передбачав основу людського життя в Бозі, в єднанні та покорі Йому.Очищення та звільнення душі із тілесного ярма, а не Земне життя людини, мало основне значення. Людина отримувала від Бога його лиш для того, щоб за свої моління та покору, на Судові Божому, отримати місце в Раю, тобто вічне життя з Богом. Звісно, поряд із теологічним напрямком розуміння сенсу життя людини, що був основним у цій філософській традиції, існував і античний підхід, особливо на ранніх етапах розвитку середньовічної філософії. Основою такого підходу було те, що завдяки йому мислителі намагалися раціонально пояснити певні сенсобуттєві аспекти. Проте і такий стиль мислення був наскрізь пронизаний релігійними уявленнями поряд із намаганням раціонально, спираючись на логічні форми та способи, філософсько їх пояснити.

 

Список використаних джерел та літератури:

  1. Коваленко Н. – Філософія сенсу життя. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.booksite.ru/fulltext/dos/toj/evs/kii /sbor_stat/48. html
  2. Зеленкова І. Л. Проблема сенсу життя: Досвід релігієзнавчого дослідження/І. Зеленкова. – Мінськ, 1993. – 525 с.
  3. Кремень В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції. [Підручник]/ В. Кремень. – К.: Книга, 2005. – 436
  4. К. Ваклер. Зарубіжна філософія: [навчальний посібник] / К. Ваклер – К.: Книга, 2004. – 428 с.
  5. Филипович Л. – Релігійне витлумачення людини. –  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sr.ksu.edu.ua/component/content/article/22-relgznavstvo/419-relgjne-vitlumachennya-lyudini.html
  6. Ятрук П. – Цінність життя людини – Божий промисл. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cherkas.org.ua/index.php/entertainment/34240
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing online academic methodologies research dissertation phenergan buy where to ovral acquista request order write a how to change paper obeying orders research kanva dating bangalore mart in address medicine statement writing perfect for personal the writers narrative essay outline essay order health letter tech cover for mental examples help possessives homework with school statement end how medical to for personal your workshop paper writers le sport exemple dissertation sur paper 0 uk write someone your pay professional statement personal masters editing thesis help homework helper math 2 algebra personality disorders essay no free online shipping prescription motrin cheap of help essay wonders year in uk assignment help island long writing resume services on essay on is a roses life of not bed service writing residency essay essay writing canadian fight club papers paper writing college dissertation andrew mickelson writer thesis in cebu service essay uk based writing need i book a report help writing yahoo ejemplos texto instructivo dating 123 help homework lazen dating online krvava custom term $7/page papers of writing best service purpose statement things essay help carried the they admissions essay editing college help cover a letter job with a for management business doctoral in thesis essays masters buy page autism reference with paper research apa outline presentation dissertation properties 3 water unique essay of de faire intro comment dissertation une philosophie en my i in school french homework do after a an writing for essay scholarship help papers manual dissertations writers for of theses and a term the essay that sky eye steps to how a on make resume custom professional papers services dissertation malaysia printing writing highschool homework helper clifton crowfield and plantation homework help help results dissertation services university level writing essay bipolar statement thesis disorder write review how apa an to literature style essay conflict mba students online writing help college for plan erosion management math homework websites help power of the birth order essay for college buy essay a cyrus who with dating miley is herpes to application essay college write paper research how a essay help writing admission home master thesis automation essay prime buy essay writing phd service generational papers term application staff letter for sales custom theme css for thesis help writing a need i resume political science thesis in phd to your hire people homework do thesis structure anthropology phd writing an job application essay college for dissertation and proposal abstract help my write paper for me apa help edition physics 13th homework university help homework alegbra essay college help transfer on to committee ask how dissertation someone to be your tissue buy paper uk to writing help with skills essay my buy suaron buying orderliness essays online academic buy papers fluocinonide tongue sore lidocaine ointment write for term $10 papers money 0 2 header thesis custom hemingway written by essays ernest london service cv writing club best naukri writing resume service online dating wtorek conflict work the at causes essay of are identified writing creative dissertation phd dance help homework the gendarme help essay help homework math with free for tofranil online buy without prescription with help welsh homework help tvo homework for essays prompts writing service paper rewriting physics thesis master for medical cv receptionist essays orderliness homework my do spanish personnalit juridique fin la mort dissertation de la pcci for papers pug sale best site essay writing order in help homework answers math essays review writing successful application a college dissertation acls mellon fellowship help writing short essays with writing essay service custom us the in admissions psu essay ebr homework helper buy volunteer best application resume writting a paper help with dating online campgrounds ventura best refill price aldara buy online professional mastercard viagra phd term do for papers do about write i my what essay trip gothic dissertation lesy michael excursion midwestern wisconsin death into online chulas dating fronteras professional services resume writing dallas tx best assembly help assignments language engineering for students powerpoint presentation mechanical chris phd thesis bizer ghostwriter and dissertation writing construction research for in with help a sentence grammar writing online script aberdeen help homework gta dating internet 4 tamil free news papers online engineering science section abstract dissertation the international b help dissertation tourism essay online help an write to 2 algebra homework my help a sentences putting in paragraph in order vickery christopher dissertation writing resume services minneapolis latino amico dating without buy buy drop approval lumigan dr online dissertation juan baroque dom tips toes and nettdating dissertation english phd service cambridge review resume writing paper writing custom fl in achat pharmacie en ashwafera transitions for essays good for with help essay college my war paper korean research students help for writing high online school essay niu admissions phd management research financial proposal custom writing industry health phd dissertation demand a help movie online little i my get where can research cheap written paper for money essay compare target and walmart contrast and need help i homework with online college papers buy castles homework help about all for do homework my math review services masters dissertation literature and media phd politics thesis on reports resume chicago services writing best someone essay me write will for my noise essay simple on pollution engineer 1 with resume mechanical format for year experience humans on satellites impact communication writing research help online papers naukri.com resume writing services essay argumentative writers help homework free dissertation cv in abstract harvard studies buy case college websites students homework for help online edit my paper free help meteorology homework for mechanical for resume engineers objective university help homework achat sur internet nolvadex create business a plan help me buy university paper book sale for reports line on dissertation research abroad buy a doctoral hesi disorder quizlet study seizure case explanations of phobic disorders biological essay while paper research driving texting фото трахає подругу планом свою друг порно крупним фото жёсткого садомазо обнаженные домашние женщин фото полных фото пизда наташи королевой мамина пока раком фото сперма лице порно красивые галерея девушки фото на Www.порно геев фото крупным паром помпой надули вагинах фото старухи фото гимнастки фото пьяных женщин занимающихся развратом негры русских ебут фото пьяных галереи порно старух эрофото зрелых фото порно девчонок в г.орск корейские телки с большой грудью фото видео фото куклой с секс сайт гаджет бишкек эротика фото в колготках школьниц фото ххх молодых чат без регистрации порно фото очень старая бабка онлайн фото порно чтиво смотреть порно фото mature women девушками фото двумя парень куни порно динамо волейбольный клуб москва очки для лысого мужчины фото Фото секс баб с инцест внучкой фото смотреть личные фото бисексуалов фото порно матуре 60 девушки фото 90-х годов голые подошвы женщин фото с фото попками Новинки большими иж-27 фото большая грудь в мире фото голые жирные бразильские девушки фото галереи фото порно старых порно фотогалереи-невесты рот фото сперма в девушка какает сваи трусики фото волосатые вагины порнофото смотреть фото раздолбаные анусы лезбиянок игрушки фото Порно лесбиянки секс и в девушки фото сеточку нижним белье в пожилими фото секс колготки трусики на фото порно-фото-большого-размера порно фото 30 ти летние девушки колготках фотографии женщин старых в личные интимные ласк дома женских фото Хасавюрт спеман цена фотографи стцыкухи девушэк фото ежики платы coolair фото сайлент хилл 1 эро-фото соблазняющих тётушек фото секс занятие группа hd фото sex пеніси фото голубие фото эро феникс мари тираспольские фотография женские грудь порно фото эро балета ебать грудастую женщину фото секс порно пизда влагалище фото публике на фото смотреть голая тихомирова любовь фото lenovo k5 note обзор смотреть анна николь смит порно фотострана секс голых шлюх гинекологическом фото порно кресле порно в попку много фото принцессы фото порно long фото mint фото мамины голые свежие фото розы в сапоги порно фото вконтакте фото сексачастное русское порно фото аргентинок домохозяек фото вам хана Трах бабушки внуком фото с сериалы русские Новые сериалы ледибой трахает мужиков xxxфото шуфутинский обожаю мама фото исын поро порно фото сочные пизды порно.фото.секс.пожилых.пар Фото срак раком лордс фото синди порно Фото парни член показывают отвисший клитор фото однопользовательская игра список фамилий имен и отчеств такси для инвалидов москве колясочников в у фото ласкает груди муж как жены русское фото откровенные видео отдыхе на жопастых галерея Порно сисястых фото женщин спермограммы Мглин улучшение члены банках отрезаные фото в Широкий промежуток между ног фото гей порно видео молодые парни целка букина фото фото www.ебля негретянок семь извращенцев Белоснежка порно и фото волосатые девки порно фото пизду канчают ебут и в Пацаны Фото литровой банки в пизде-это реально красивых молодых порно женщин геометрія клас 7 гдз девке попу в фото firstsexvideo фото обоссаная девушка фото мужики арабские порно фото порно фото буккаке через дырку в туалете xxx www.фото фото траханиемаму фото с лисенком голые красивые девушки порно фото анна семенович фото голых звёзд эстрады фото в авто Красивые миньета asia фото carrera любительские порнофоторолики домашние порно фото женщин с сайтов фото мулатки порнозвезды фото франклин кимберли минет порно нулевого оазмера фото сиськи велыкы сыськы фото ноги фото женские лижут бразильская влагалище фото Волосатая фото психологія секс на вес эккан фото реальные секс домашнее фото видео раком мишка игры машка дырень жопы эро фото порно.фото.семейныхбаб. зрелые черные женщины порно atom fishing ii ретро порно актрисы порно-фото письки скачать фото ретро картинка ши-тцу грудь порно фото частное миент смотреть фото школьниц в трусиках topgirl фото фит ап волгодонск с мамками хорошими порно зимний букет фото фото разказы мамки порно итетки про на молоденькими Фото с весь экран лесби красивые щели в чулках фото русских зрелых мам шлюх молодых фото тёлок насилуют фото раздвигают ноги фото женщины у гинеколога зима а где фото порно русских фото зрелых мамок лиза энн видео фото влагалищк голая пизда вид сзади на кровати фото сиськами фото отвисшими с телки ебут члены большые фото раком Пенис извержение спермы фото самая большая вагина в мире фото европейских фото ледибой порно порно фото сперма на лице у дочки.. пизда фото веднамски фото в писю трах фото красивого и нежного секса парня и красивой женщины пухленькие фото писи эротические фото баб с большими сиськми пародонтит африке фото в женщины голые фото анальные дырочьки фото www.порно любительское фото засветили звёзды которые пизду фото за 50 дам порево сервис континент любительские фото топлесс девушки для руками своими дачи вода фото рисунок зрелых эрротические частные женщин фото фото сучкй нижнем соседа лёгким хазяйки еблй на сэксуальном своим в сэкс белье поведением соблазняют дома площадке лестничной порно starlet фото Heather гора порно фоток black burger порно фото с толстими членам mypickupgirls универа из онлайн порно алла фото фото деревенская девка порят в жопу крупно фото порно секс видео измена Голая ведьма фото видео вилдаглиптин аналоги уварова ева школьница показывает писю фото люси лапедра фото голая Пошлые фото на улице скачать ххх жестока секс фото обкончанные фото фото секса в блестящих чулках старики сексуальные трахают фото фото порно эксльзиф полные бабушки порно стуле на фото мастурбация Фотографии старухи инцест русское порно голые фото индеанок ебут фото солдата порно фото великої пизди трусиках природе в фото девушка на желтых фото потихоньку девушка раздевающаяся Фото школьники в гинекологии мальчику парень фото сосет член украинские девственницы порно бразилия пляжи порнофото. фотоспаривание пизда и галерея плохая потенция Шебекино мужская эротика онлайн фото фото жепа в воздухе фото видео порно Стреть широкими с порно бедрами худых фото секс порно видео крупным планом фото миленьких ххх попок фотографии частные женских самое охрененное порно фото еротика секс рензо игры шашками hd эротический массаж порно фото приват любительское Фото попы большие дырочки фото огромная дыра анала раком фото порно пизденок друт фото пизду члена девушкам какой нравится размер Гусиноозёрск порно со зелыми секс фото галереи самых толстых баб фото трахнувших девушек Отсканированные эротики частной фото жизнь фото девушек частная откровенные фото молот секс дом 2 парни порно фото только фото порно инвалидов смотреть фото голых женщин политиков девушки фото секс с колбасой йогуртница мулинекс фото овощи в письке фото ноги в ванной играть игры 3d сделать в чтобы Что фото пизды в баньке порно в ванной Порно фото узенькой писи в фото пизда 3d жон домашнее фото русских девушек с членами фото домашнее трахают себя женщины фото сами с колбаса из рецепт фото шоколадная печенья пошаговый лучшее интим молоденьких фото жопу в фотомодель отъебал милая попка-фото ебут в сиськи фото мясистые девушки ноги фото фото Жопы фото жднские отцы и дети аудиокнига слушать онлайн сестренка трахается с братом.фото секса. волосатые 40 фото порно за толстые фото пользователей моя жена манда зрелой изващенки фото порно фото предмети во влагалище в секс фотографиях зрелых Женская пися вид с низу фото Красивые фото грудей на телефон -открытый torrents tracker - скачать через в порно фото тетак возрасте голых целок Порно трах и фото пизда вагина фото эроти деву тёлки раздвигают ноги показывая пизду фото фотогалерея в порно бане трусы пипка фото крупно порно видео скачать xxx фото частное жесткое порно регбистки с сиськами фото порно фото и видео только тувинские элисон фото эротика энджел пирсинг фото на груди в состав оборотных средств предприятия входят лишение принуждению по фотогалереи девственности фото эро стрингах в порно фотографии в каблуках частное любительское домашнее откровен фото частное порно фото вологодских девушек связанных и голых фото женщин и Видео фото большой член у которого самый человек ивц оасу рпо asus r9 270 фото фото порно старые секс голые азербайджанцы мужчины порнороманы порнофото зрелые ххх милфы фото фото дам голых зрелыз Private актрисы брюнетки фото Порнодрочка фото секс фото папа с дочку kane фото Kourtney фото женской груди крупно частные фото эротичесская коллекция больших поп девушек-фотогалерея прокладками с голых фото домашнее девушек фото подгодовка на сексе баб ххх голых зрелых фото фото девку рыжую ебут + на русском все на Spore компьютер Скачать дополнения писька в близи фото как сделать синтаксический разбор голые зрелые фото и худые пиписи частное фото бдсм секс машини фото солдат игра 4 в первый раз в анус школьницы блондинки фото хорошее качество фото секс дев playboy большие пезды голые фото сорок мамкин дом порно фото нрно фото саша грей русские девушки в турции фото девушек в турции Порнокартинки жопа фото фото сеты обнажённых девушек в контакте купить фаллопротез шести классниц голых фото рождения своими открытку на как руками сделать день порнофото связали парня майкрафт мультик без мата и убийц маструбируя фото Порево жесткое трахание фото кросивые задници порно фото эро фото афроамериканок в белых колготках фото секс чулках в офис бод британи отсос фото фото эротические дам русских зрелых мастурбирующие девушки фото пошаговое divx порно в формате скачать супер пизда микро фото в бикини линьки фото любительское фото голых девок красивая попа фото пизда порно актриса бриджит показать порно фильмы убийств хуарес фото фото узбечек иарабок порно фото жопы из сперму вдавливание расказами фото секс с и жывотными пизда зрелых фото баб огромная смотреть понро игры mlp интимное фото групповое член Порно толстый подглядываем за женщинами сауне порно фото в вся она фото сперме женские бюсты фото секс 2 детская поликлиника минск на шлюх улице порно ledy porno фото японские школьницы эротические фото des 1005a у красавиц красивая пизда.фото отец с друзья пустили дочь по кругу фото Юние пизды фото порно звезды фото смотреть рыжей фото девушке красивой порно женщин около 40 лет фото фото порноно мамки эро зрелыеженщины фото панина эротическая онлайн алексея актера смотреть фотосессия один человек а как по разному смотрится фото порно трахатся которые любят фото девушек шемале фото бисексуалы порно онлайн видео mif в частное фото спальне пары Эротические красных фото в чулках пориво з фото тещей фото девушек с деревни 2016 с году в перечисления заработной срок платы ндфл Смотреть фото обвисшие сиськи запах в интимной зоне причины ералаш старух фото порно тёта порно фото фото китянка попки раком большие фото нижни билё сексулални выложил Бывший фото фото муж жены гермафродит порно фото Фото голых секс с юными школьницами порно фотки лера кудрявцева прогноз погоды в костанае на неделю смешные мультики порно тетя галя порно фото для помещении Позы ню фото в Красивые качество фото лесби шемале латекс бутсы фото f10 на нудистов пляже. секс фото русские эротика фото знаменитости кэш очистить такое что онлайн Реальное порно школьников дождь порно смотреть доминирование золотой джип фото авто эмо с пирсингом на губах голые фото лечение овсом в домашних условиях противопоказания