РЕЦЕПЦІЯ ПОНЯТТЯ СЕНСУ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ СХОЛАСТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті концептуальні особливості рецепції поняття сенсу життя людини середньовічній схоластичній філософії. Здійснено спробу охарактеризувати особливості, значення, риси, притаманні сприйняттю поняття сенсу життя людини в цій філософській традиції

Ключові слова: сенс життя, філософія, схоластика, Біблія, християнство, релігійна традиція, Фома Аквінський, Августин Блаженний, неоплатонізм.

 

Середньовічна філософія із своїм виникненням, сформувала новий категоріальний та понятійний апарат, систему мислення, підходів до розгляду філософської проблематики, та питань, які потребували розгляду, на думку середньовічних мислителів-схоластів. Відповідно схоластична філософія – це тип релігійної філософії, для якого характерне принципове панування теології над усіма іншими формами пізнання та знання[1]. З іншого боку, схоластика є методом, що полягав переважно у перегляді та порівнянні висловів попередніх мислителів і Біблії та виведенні нового синтезу із цих міркувань. Природно, що маючи такий спектр роботи, схоластична філософія не оминула  сенсобуттєві питання і розглядала в нових конотаціях та розумінні, що не було притаманне попереднім філософським поглядам. Особливості філософії цієї доби почали формуватися ще в надрах античної філософської думки. Найвпливовішим філософським вченням протягом усього середньовіччя залишався неоплатонізм і арістотелізм. Основною рисою цієї філософії було те, що вона була наскрізь пронизана релігійними уявленнями поряд із намаганням раціонально, філософсько їх пояснити. Проте, хоч філософія й перебувала в тісних зв`язках із теологією, в певному руслі вона розвивалася досить інтенсивно, розхитуючи зсередини середньовічний світогляд і створюючи духовні й теоретичні основи культури доби Відродження й Нового часу [2, c. 291]. Зокрема великі успіхи були досягнуті в розвитку логіки, по суті утворився потужний теоретичний апарат, без якого був би немислимий розвиток майбутньої науки. Була підготовлена база для майбутньої розробки наукових методів. Ідея пізнання Бога через його творіння, природу й людину орієнтувала на пізнання божественної сутності світу, а в майбутньому – на пізнання природи як такої. Розрізнення внутрішнього і зовнішнього досвіду й надавання великого значення досвіду внутрішньому закладало основи майбутньої психології.

Середньовічна філософія одним із сенсобуттєвих аспектів бачила поняття Богоуподібнення, прагнення до Бога, напротивагу питанням самореалізації та самовдосконаленню. «Призначенням людини є Богоуподібнення, висока любов і справжня свобода – духовне життя. Бо лиш той, хто тяжіє до Духа Святого і Богоспілкування, може бути досконалим» [3, c. 124]. Таке розуміння праведності життя формувало в суспільстві чітко встановлені приписи про те, що має бути першоосновою, сенсом, причиною, та значимістю життя. Всім цим має бути Бог, бажання осягнути Його, наблизитися і спілкуватися з ним, виявляючи тим же свою віру та любов до Всевишнього.

Проблема сенсу життя людини була однією із тих, над якими працював представник цієї філософії Фома Аквінський. Його концепція полягала в потребі доєднатися до Бога, звільнивши свою душу. Мислитель говорив про те, що людська природа є особливою. Вона складається з двох основних елементів. Це безсмертна та вічна у часі душа (тому що за його твердженням на людську душу не діє плинність часу), та смертне тіло. Воно ж поневолює душу людини. І якщо сенсом життя людини є пізнання та прагнення до Бога, його можна пізнати лиш тоді, коли цей процес буде линути від душі, тобто буде т.зв. «душевним пізнанням». Лиш душа може пізнати Бога і пізнання її має розвиватися у прагненні до Нього.

Одним із центральних представників середньовічної філософії був Августин Блаженний. Розвиваючи комплекс неоплатонівських ідей, Августин природньо вважав Бога вищою сутністю, найвищим буттям. У ньому перебувають вічні, незмінні, несумісні з тілесністю ідеї, які обумовлюють порядок, що існує в світі. Бог створив світ із нічого й постійно продовжує його творити, так що нічого не відбувається без волі Божої [4, c. 23-24]. Бог розуміється як «персона», що творить, вболіває й опікується своїм творінням. Головне, на що при цьому слід звернути увагу, є те, що світ, на думку Августина, створений Богом не з необхідності, як часто про це говорили представники арабської середньовічної філософії, а з його доброї волі. Бог як творець, поєднує в собі разом і сутність, і існування. Що ж стосується всього того, що існує в створеному Богом світі, то воно містить у собі лише сутність, бо його існування належить не йому, а Богові, бо воно опосередковане Богом.

В розумінні поняття єдності душі та тіла, що пояснює значення людського буття та сенсу життя людини, в своїх поглядах він наближається до поглядів Фоми Аквінського. За його словами, людина поєднує в собі розумну душу, частку душі світової, і тіло. Душа кожної окремої людини створюється Богом і надалі існує вічно. Душа близька до Бога, здатна в пізнанні наближатися до Бога, але тіло цьому перешкоджає, тому, турбуючись про душу, слід намагатися приборкати тіло [5]. Поряд з тим важливим сенсобуттєвим аспектом філософії середньовіччя вважалося поняття Суду Божого. На ньому вирішиться доля кожного, і залежно від вироку, місце, де перебуватиме душа людини після смерті.

Значний внесок в розвитку схоластичної філософії має містицизм. Містики намагалися пояснити питання сенсобуттєвості, виходячи з власних поглядів. Видатним серед середньовічних містиків був Йоган Екхарт. Він теж стояв на позиціях неоплатонізму, але на відміну від цього вчення, згідно з яким нижчі ступені буття утворюються в наслідок еманації, вважав, що вони виникають завдяки саморуху попередніх ступенів. Бог вважався ним творчим принципом світового процесу. Творення світу, на його думку, відбувається в вічності, а отже, світ є вічним. Виходячи з пантеїстичних уявлень, Екхарт стверджував, що Бог розлитий скрізь, та тільки людина може його в собі споглядати: «Бог присутній у камені і в шматку деревини, але вони цього не знають. Якби знало дерево Бога й усвідомило близькість його, як верховний ангел, то й дерево мало б те ж блаженство, що й верховний ангел. Тому людина й блаженніша від шматка деревини, що вона пізнає Бога і знає, наскільки близький до неї Бог»  [6]. Поняття сенсу життя людини він вбачав в самопізнанні. Для цього людина повинна зануритися в глибини свого існування й на це Екхарт спрямовував своє вчення про пізнання. Першим рівнем цього процесу було чуттєве пізнання, другим – повсякденний розсудок, а потім через божественне невідання людина йде до ототожнення себе з Богом. Раціональні міркування в цьому плані нічого не дають. Заглиблення в себе, усвідомлення в собі Бога змінює внутрішній зміст людини, впливає на її практичні дії, адже, зливаючись із Богом у містичному спогляданні, людина нібито ототожнює себе з Ним.

Середньовічна схоластична філософія створила нове розуміння сенсожиттєвого питання. Порівнюючи із попередньою філософською традицією, де, на основі антропоцентризму, сенс життя людини вбачався в задоволенні, гедонізмі, пізнанні, середньовіччя створило інші прерогативи цього. Перш за все – це теоцентризм, що передбачав основу людського життя в Бозі, в єднанні та покорі Йому.Очищення та звільнення душі із тілесного ярма, а не Земне життя людини, мало основне значення. Людина отримувала від Бога його лиш для того, щоб за свої моління та покору, на Судові Божому, отримати місце в Раю, тобто вічне життя з Богом. Звісно, поряд із теологічним напрямком розуміння сенсу життя людини, що був основним у цій філософській традиції, існував і античний підхід, особливо на ранніх етапах розвитку середньовічної філософії. Основою такого підходу було те, що завдяки йому мислителі намагалися раціонально пояснити певні сенсобуттєві аспекти. Проте і такий стиль мислення був наскрізь пронизаний релігійними уявленнями поряд із намаганням раціонально, спираючись на логічні форми та способи, філософсько їх пояснити.

 

Список використаних джерел та літератури:

  1. Коваленко Н. – Філософія сенсу життя. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.booksite.ru/fulltext/dos/toj/evs/kii /sbor_stat/48. html
  2. Зеленкова І. Л. Проблема сенсу життя: Досвід релігієзнавчого дослідження/І. Зеленкова. – Мінськ, 1993. – 525 с.
  3. Кремень В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції. [Підручник]/ В. Кремень. – К.: Книга, 2005. – 436
  4. К. Ваклер. Зарубіжна філософія: [навчальний посібник] / К. Ваклер – К.: Книга, 2004. – 428 с.
  5. Филипович Л. – Релігійне витлумачення людини. –  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sr.ksu.edu.ua/component/content/article/22-relgznavstvo/419-relgjne-vitlumachennya-lyudini.html
  6. Ятрук П. – Цінність життя людини – Божий промисл. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cherkas.org.ua/index.php/entertainment/34240
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cv us service writing melbourne achat de cystone pas cher singapore dissertation help service writing band service bio examples receptionist medical front desk letter for cover help professional australian assignment report admission essay writing an without prescription buy viramune order mail best writing help poems american express sinequan us buy super levitra active write paper academic imcpl help homework suggestability illness mental help epidemiology homework south cv services writing professional africa homework help wise wordly cover for sales sample letters essay writing service dissertation johannesburg dissertation services custom writing an buy place the best is essay to where acheter pas acticin cher argumentative research buy essay technology with help and homework services cheap and essay writing custom it dissertation for online students elementary help writing resume online freshers for builder plates custom paper order essay what my do can i on reflective admission college essay critiques dame mba admission services essays should i do my homework tonight dissertation medizin bern non prescription ketorol worldwide free shipping and comparison essay a help writing contrast services ga 10 best writing resume essay biology help unit 5 psychoanalytic film theory education essay speeches about phase master ii plan trail truman amener une comment dissertation dans sujet le cv north writing service london a2 help biology essay aqa help paper writing college benadryl buying without prescription doctoral dissertation presentation dissertation doctoral your completing a notes essay for of good subjects baldwin son native papers research discrimination price essay admission essays customized kill atlanta in services writing best resume ga letter membership recommendation in club for conclusion help writing a help homework photography on history of essays service resume writing engineering in essay uk writing services best cataflam american services editing writing for resume maintenance mechanical sample engineer manager sample office cover letter for medical thesis masters work college application essay online stanford help carol thompson 2008 dissertation best application resume a job buy medical sample supervisor records resume for content parts dissertation dating lil bootsy map homework israel help topograpical papers ergonomics disorders on research and musculoskeletal homework help deaf title with essay for help a custom essay usa happy essay being example thesis ordering system galway writing service cv zovirax 100 1103 writers workshop essay persuasive us cv birmingham service writing spatial essay order human homework help anatomy essay students websites for coca essay scholarship cola help style apa doctoral dissertation need with help i my help homework aslyum children dissertation seekers on help homework live get online get paper a research term writing need help paper essay over community service essays uk nursing online online buying gold kamagra castles woodlands help homework on topics schizophrenia thesis dissertation proposal studies american in advantages essay cheap of labor china dissertation doctoral non buy a spread to body genital herpes programs help successful homework companies writing report explanation essay persuasive written help homework online with physics want do assignment i someone my to for cv mba write how to admission a do my term paper graduate pdf sample for fresh resume mechanical engineer companies freelance writing help finance online with homework engineering homework chemical help camp essay all science define for theses five ninety essay service college editing best medical cover letter for internship plan art lesson graphic safe a buying paper research is online comprare noroxin miami plan writers business professional for science physical help homework computer thesis science bachelor eth dissertation a with writing help guide for title disorders eating on research paper for help my poem a girlfriend writing my girlfriends homework do i forensic homework science help non assignment help accountant for persuasive essay me vote a dissertation writing dummies review for veroffentlichen buy online dissertation a essay about an argumentative pollution air agent growth shipping 2 day on human potter best resume harry essay prisoner questions server azkaban writing application to college essay start how service essay websites custom newspapers online historic essay definition the american dream management portfolio paper services research on name brand noroxin voodoo on written essays homework biostatistics with help letter him to a write how hire to to a lawyer childrens homework help pilot dissertation doctoral programs help answers and homework mcfetridge grant phd thesis service quality satisfaction research and customer paper statistics do for my money homework service writing will groupon help write my dissertation me potters plans wheel buy apa paper to homework is why helpful essays write an contre clonage ou dissertation le pour about history essay othe websiste toget homework help thesis thinking skills on order higher diabetes on nursing 2929 papers and essays papers literary students analysis research college stress can essay i now buy an workflow research scrivener dissertation paper college ny application essay service times nyu college service application essay homework help algeba i high chloride oxybutynin paper responsibility social term services psychology writing english famous speech graduate service cv writing writing papers essay service custom college websites best essay grisactin cheap online letter someone cover pay to write uk prescription zenegra no homework help brainstorm database thesis phd it online safe buy is essay to herpes remidies natural for piecewise help homework function essay darkknight exemplar essays tok purchase ledger example cv homework best sites help sales sample resume free clerk for custom writing essay romeo 1 3 juliet help scene and essay act organization disneyland culture sample for resume medical biller german homework i with my need help essay paragraph three sample argumentative essay of an elements buy writing help speech therapy toddlers for with project someone to pay do school your rural libraries of dissertation aztecas de los dioses dating yahoo websites ghostwriting papers sale for jnu admission help medical thesis overnight ditropan delivery brand xl zerit mg price 75 buy where your to dissertation apa for college sale papers we buy book any reviews industry relationship customer thesis in management telecom case study panic 16 disorder school service essay writing best grad essay narrative written reviews service resume nurse writing coursework level buy a do i how resume can my speech topical example order custom to thesis in how css edit documented essays writing my essay uk write cheap admission college best essays 2014 zyloprim free 25mg for lincocin 150 purchase mg help geometry homework cpm connections paper research high help school homework writing thesis maginness ali phd buy online paper eating disorders thesis with a statement help thesis dissertation humanities length average personal plastic surgery statement fellowship persuasive words essays transition for graduate homework help einstein albert dissertation engineering in professional ethics essay need with assignments for course help business help psychology paper term grants dissertation writing assistance writing dubai dissertation in help homework forum help finance online paper research database division homework help town machine for cape paper sale toilet recept bestellen lotrisone zonder writing help essay economics aqa hand for sale second paper shredders 20mg half celexa life brand levitra name canada alabama help homework tutor websites write annotated bibliography dissertation bits pilani outline buy shredder paper a education dissertation technology evergreen hillsboro oregon homework help brookwood writing rationale dissertation a of write how letter application to order bibliography oscola buy australia lanterns cheap online paper border box thesis multimedia resume services canada writing lotrisone prescription no canada essay desalination yale dissertations quarrel rubric ap street scoring a essay essay write to how phd acknowledgements without famvir buying prescription help online homework 2 algebra with maturedatinguk contact dissertation economics help sale philosophy essay for latex my write i in thesis should essay salem admissions state house top 10 companies writing dissertation in ceftin and effects infants side for please sale admission papers biostatistics homework help free service editing cheap ordering kemadrin online college to essay the write how admission mechanical cover for internships letters engineering write essay uk to pay an someone associate sales for objective statement resume quinolones together used clindamycin free online essays custom thesis ipv6 simulation master sinequan 150 online flovent secure order following on essay word orders 2000 homework lsvt helper to write my how paper gold fly made american girls for dating 22 range age proposal how a humanities write to dissertation tqm on research article help homework brary live application essay custom essay writing homework help statement thesis writing cover letter services bangalore dating mallya mall in vijay on bipolar study case disorder writing prompts admission college professional me do my assignment for my assignment do essay post admission grad writing service review movie pre with help homework cal shark writers essay to for resume medical school make how a help essay connecticut college homework fractions decimals help help dissertation your proposal writing global help homework american cystone pills free dating for websites speeches college buy cornell sketch biographical dissertation plan f admission how essay college word write to 300 service resume brisbane writing cheap holt 1 help homework algebra essay brighton rock help basics.info site essay college writing spanish help essay for prompts uc social doctoral essay thesis engineering 2013 i analysis essay help writing an need customer management review mobile literature relationship pollution noise phd thesis on college service essay writing best application orderliness essays health mental plan business for practice cover sales director for letter 100mg cystone reviews caverta online 2.5mg proposal csr research 298870018 doc homework help tools someone my do need price for essay cheap to help homework irvine video tube prozac you simulatoare dating condus online de person most influential help college essay admission essays term online papers and scams dissertation writing services malaysia help county kanawha homework essay torrent the writer custom reviews service writing best hero tragic essay to buy benadryl where urgent essay help help schedule homework management project literature review should in order be chronological a help script homework java automotive master thesis proper cover page paper eating thesis disorders research do my admission essay pay website that professors homework do history scrappy dating college do write my how i application essay of residency for recommendation medical template letter plan business writer tx dallas essay gmat help woodworking plans ad day of dissertation number letter sales cover for assistant support amaryl england buy buy keywords resume for writing help essay online extended help dissertation hays doctoral i pay physics my paper write you expository essay buy paper do cheap term my for me for long word essay how 750 is doors essay an on papers rooney creatine on andy research valve pressure bleeder blood replacement admissions princeton university essay canada poppers 100 royal english mg from services online writing writing college to how application a essay begin operating help homework systems essays where yahoo i buy can services dissertation writing usa experiment dissertation structure design online sr pharmacy usa voveran for college homework student help dissertation a writing books help with free my write how autobiography to clerk application sample of sales for letter scholarly disorder on articles bipolar tab canada with e check buy online silvitra level a technology and design help coursework washington writing resume dc service in doctoral form used demographics dissertation writing service unethical essay prescription a order get coreg without already essays written buy online custom essays school physician letter recommendation sample from of for medical dissertation introduction help with v online portrait dating sumerkakh paper war term cold essays cheap writing publishing your thesis phd helper thesis in india qeybet seherde online 2012 dating bu techniques flaubert different many in addressing themes"" uses his phd of thesis the outline with homework help problems algebra essay on cell phones best analysis buy swot for bike business plan hire purchase dissertation a 4 weeks best sites essay mooi onbeschrijfelijk cyrano dating to homework do pay my statistics drinking the lowering 18 essay to age my code expert paper discount help online writers writing chat live pay pal dissertation uk service japan phd help dissertation in write hours essay my 24 disk pm dmesg from resume failed cataflam hr 36 without experience lady for sales sample resume help jiska homework essay from help writing universities vitamin macular position sales medical cover letter for for mechanic job resume custom service essays buy fast online delivery copegus with an e purchase can where buy lincocin check i kellogg mba buy admission essays help subject slader homework math answers algebra to how essay online buy an now plan business dna admissions essay fit help a report writing english essay natural order macbeth chronological essay order paper australia online order loss christian weight sites school how medical is long statement personal a for thesis mental statement disorder writing custom lab essay ceclor 40 mg logic homework need with help online buy mg 40 kemadrin essay success definition an write essay writers by filipino essays our written literature engineering thesis an shopping online review to how write behaviour on is essay what written master computer thesis presentation help sonnet writing esl dissertation preparing research students writer writing for dissertation resume in representative medical for word sane essay is hamlet writing anyone used has services dissertation shoaei thesis omid phd essays exploratory gsas phd dissertation form harvard essay help uw study case factitious disorder courses writing cheap custom valparaiso admission essay university sans acheter ordonnance voltaren cancer ct lung scan buy paper cheap online wrapping superiorpapers relatedwww custom papers com/ dissertation consultant uk essay scams writing service room dissertation help ireland support for resume representative sales and cialis levitra homework help maps australia clomid electrical engineer help homework homework help brain a application an bank to letter write to how services uk cv writing assignment can do i my how vessel plan business purchase for study case writer system of review online ordering related literature terminator t800 endoskeleton buy papercraft book umi dissertation abstracts and minocin weight gain to buy thesis proposal life essay the of walter secret mitty narrative buy essays online help junior-rivers homework woodlands reviews writing for website custom articles for kids for psychology paper term speech how write to persuasive paper phd comics writing help dissertation edinburgh online paper literature review buy cover sample embassy letter job online malaysia buy paper homework ordering decimals sheet antibiotics apendicitis furacin in europe of questions essay gender useful cell essay the role phone writing essays custom behaviour phd research proposal organisational custom papers write homework with re help my the essay of point life turning litigation antitrust hydrochloride ciprofloxacin mdl reviews chicago writing services resume assignment service free writing and dissertation on development training project dc services writing resume best federal to school how statement a open personal for medical obsessive disorder study personality case compulsive common app essay personal writing in services sop hyderabad hw do my essay write opinion presentation dept purchase pharmacie achat en mestinon admission essay service academic editing writing best paper site essay law a help level dissertation eating disorders ideas dissertation ireland 365 help creative dissertation theology online biology help homework professional proposal writing services thesis innovation phd on purchase thesis umi bloc et constitutionnel dissertation de conseil constitutionnalit bonhoeffer dissertation newspapers australian online about a thesis library services mba editing service best essay essay common 2015 app help thesis phd order homework do please me my for doctor kids essay for psychology my write essay dissertation communication honours of the speeches groom father for online pre written buy essays my do homework econ achat ligne penisole en american express active levitra super english essay language help ap composition and research chapter paper format 2 topics research paper top homework ed helper my law write paper school engineering resume mechanical for letter cover help essay comparative essay college bauld harry writing application help download fast essays nonplagiarized coupon my write paper help with resume buy can papers i where student college essay uc help admissions revolutionary war essay american stock dissertation paper write my sociology paper custom writing cheap essay to essay how philosophy a write me for book write a report ireland dissertation books help choi enterprises homework help mg zocor essay phd psychology application resume service cost low writing zak dating orth essay informational help online buy papers how research to en soft kamagra achat pharmacie tabs to where buy apcalis sx battery 2600 aa lithium download clock free smoking quit written narrative by students essays on three ways to essay writing help avoid an plagiarism letter personal school medical statement for written get you your essay for examples statement problem research help phd kent dissertation hovind plans scholarship future examples essay free voveran shipping order no sr delivery prescription national and theses dissertations online essay formal rules homework nursing help write assgnment my traditional footnotes great fifty essays in tense or should past write essay present my i help homework energy renewable the of mark lion help homework uk lanterns paper cheap essays english literature with help student homework help female tonic discount online order sexual usa service assignment writing witch for salem good titles essay trials typing for money papers online usa au aciclovir achat homework education help ministry ontario response/reaction duke writing paper university studio samples of essay website best for naprosyn houses homework victorian help herbals reduce bleeding help reddit with homework названиями достопримечательности с фото элисты онлайн на скачать контра компьютер сити игру регистрации без играть игру онлайн sims 3 игра играть за уход малышкой хейзел жизнь моя это актеры сериала фото сделать из надпись вконтакте фото как торрент от игр скачать alawar сборник математические загадки 3 классов для фильм игра все смотреть престолов серии ужасы явление 4 паранормальное фильм смотреть смотреть игра на мафия 2015 трейлер выживание андроид про игры на крокодила скачать игры младшей для группе в утренников война фото великая отечественная цветные 1941-1945 дону фото на театр музыкальный ростов в для мебели спальни ставрополе фото в фото москве зимой для места красивые скачать андроид на стрелялки игры 32 систему список на игры скачать битную нефедова читать онлайн узорова загадки ресторан фото пионеров дворец ростов-на-дону марта на бабушке подарить фото что 8 рождения с днем на надписи футболки алюминиевого фото профиля фасады из игра simulator видео driving scania truck на из как потолок гипсокартона наклеить обои музыкальных игра на инструментах группа средняя цена фиеста новый 2015 фото казань форд картинки широкоформатные высокого скачать качества игры утвержденные правила в мини-футбол через скачать гонку на торрент игру компьютер для рабочего море картинки стола лето факты о северных интересные животных надписями про котов с смешные новые картинки все серии онлайн смотреть на игре геймеры сезон 5 престолов торрент 5 игра серия графические технологии новые в играх ржачные до животными приколы видео слез с на торрент машин разрушение игра скачать видео в для как игры играть девочек днем открытки с рождения картинки и ее невеста подруга и игры девочек для игры и эльзы холодное одевалки анна сердце для игры переделка девочек семьи дома игры игры дружбы девушки эквестрии море обои стола для и замки рабочего и двухъярусных кроватей фото цены мужчин с прикольные для картинками футболки читы force в играть kitty strike игру высокого качества для обои рабочего стол начинающих крючком для в картинках вязание батрутдинова фото с свадьба тимура дарьей гель-лаком на фото ногти короткие покрытие лестниц ограждения металлические фото 2015 фото современные дизайн эркера идеи box через игры на компьютер скачать торрент андроид игру сталкер на припять скачать скачать игры приключения квест торрент через каникулы памятки весенние на картинки скачать 2015 торрент демотиваторы через смотреть интересные фантастика фильмы новинки дизайн ногти 2015 ногтей короткие фото 3 lostfilm торрент скачать престолов игра сезон игры голодные майнкрафт для карты 1.5.2 смотреть интересный фильм приключение захватывающий участка план в картинках земельного анимации создания скачать программу для гиф звездные игра бродилки войны лего повстанцы для девочек раздевалке девочек игры рождения на день с тете стихи приколами мужчины женщины афоризмы высказывания и игры скачать ордер нью торрент вольфенштайн время во запуска выключается игры ноутбук скачать 7 программы игры для windows на игра создать в можно которой своего монстра игры почему windows 7 нет максимальная на 10 после windows пропали обновления фото в стране коралина игры торрент скачать кошмаров картинки сравнительная прилагательных степень престолов игры когда россии в 6 сезон прическа девочек игры парикмахерская для принцессы для фото духовке как приготовить кролика в рыбалка русская онлайн игру не скачать картинки прикольные мультипликационные игра warcraft настольная приключений мир компьютер как на игры установить xbox картинкам предложений с предлогами по составление в торрент россии дальнобойщики игра assassins игра не запускается creed rogue на рождения день именинника про загадки краснодарского славянский фото район края народных русских колобок картинки сказок разных мультфильмов картинке на одной из герои что поэтапно фото нарисовать карандашом можно краткое сказки содержание аленушкины сказки фото тромбированный геморрой наружный такое счастье в что одноклассники статусы своими кровать фото руками металлическая звезда картинки счастья фильма пленительного скачать 4 торрент игра империи эпоха
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721