РЕЦЕПЦІЯ ПОНЯТТЯ СЕНСУ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ В СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ СХОЛАСТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуті концептуальні особливості рецепції поняття сенсу життя людини середньовічній схоластичній філософії. Здійснено спробу охарактеризувати особливості, значення, риси, притаманні сприйняттю поняття сенсу життя людини в цій філософській традиції

Ключові слова: сенс життя, філософія, схоластика, Біблія, християнство, релігійна традиція, Фома Аквінський, Августин Блаженний, неоплатонізм.

 

Середньовічна філософія із своїм виникненням, сформувала новий категоріальний та понятійний апарат, систему мислення, підходів до розгляду філософської проблематики, та питань, які потребували розгляду, на думку середньовічних мислителів-схоластів. Відповідно схоластична філософія – це тип релігійної філософії, для якого характерне принципове панування теології над усіма іншими формами пізнання та знання[1]. З іншого боку, схоластика є методом, що полягав переважно у перегляді та порівнянні висловів попередніх мислителів і Біблії та виведенні нового синтезу із цих міркувань. Природно, що маючи такий спектр роботи, схоластична філософія не оминула  сенсобуттєві питання і розглядала в нових конотаціях та розумінні, що не було притаманне попереднім філософським поглядам. Особливості філософії цієї доби почали формуватися ще в надрах античної філософської думки. Найвпливовішим філософським вченням протягом усього середньовіччя залишався неоплатонізм і арістотелізм. Основною рисою цієї філософії було те, що вона була наскрізь пронизана релігійними уявленнями поряд із намаганням раціонально, філософсько їх пояснити. Проте, хоч філософія й перебувала в тісних зв`язках із теологією, в певному руслі вона розвивалася досить інтенсивно, розхитуючи зсередини середньовічний світогляд і створюючи духовні й теоретичні основи культури доби Відродження й Нового часу [2, c. 291]. Зокрема великі успіхи були досягнуті в розвитку логіки, по суті утворився потужний теоретичний апарат, без якого був би немислимий розвиток майбутньої науки. Була підготовлена база для майбутньої розробки наукових методів. Ідея пізнання Бога через його творіння, природу й людину орієнтувала на пізнання божественної сутності світу, а в майбутньому – на пізнання природи як такої. Розрізнення внутрішнього і зовнішнього досвіду й надавання великого значення досвіду внутрішньому закладало основи майбутньої психології.

Середньовічна філософія одним із сенсобуттєвих аспектів бачила поняття Богоуподібнення, прагнення до Бога, напротивагу питанням самореалізації та самовдосконаленню. «Призначенням людини є Богоуподібнення, висока любов і справжня свобода – духовне життя. Бо лиш той, хто тяжіє до Духа Святого і Богоспілкування, може бути досконалим» [3, c. 124]. Таке розуміння праведності життя формувало в суспільстві чітко встановлені приписи про те, що має бути першоосновою, сенсом, причиною, та значимістю життя. Всім цим має бути Бог, бажання осягнути Його, наблизитися і спілкуватися з ним, виявляючи тим же свою віру та любов до Всевишнього.

Проблема сенсу життя людини була однією із тих, над якими працював представник цієї філософії Фома Аквінський. Його концепція полягала в потребі доєднатися до Бога, звільнивши свою душу. Мислитель говорив про те, що людська природа є особливою. Вона складається з двох основних елементів. Це безсмертна та вічна у часі душа (тому що за його твердженням на людську душу не діє плинність часу), та смертне тіло. Воно ж поневолює душу людини. І якщо сенсом життя людини є пізнання та прагнення до Бога, його можна пізнати лиш тоді, коли цей процес буде линути від душі, тобто буде т.зв. «душевним пізнанням». Лиш душа може пізнати Бога і пізнання її має розвиватися у прагненні до Нього.

Одним із центральних представників середньовічної філософії був Августин Блаженний. Розвиваючи комплекс неоплатонівських ідей, Августин природньо вважав Бога вищою сутністю, найвищим буттям. У ньому перебувають вічні, незмінні, несумісні з тілесністю ідеї, які обумовлюють порядок, що існує в світі. Бог створив світ із нічого й постійно продовжує його творити, так що нічого не відбувається без волі Божої [4, c. 23-24]. Бог розуміється як «персона», що творить, вболіває й опікується своїм творінням. Головне, на що при цьому слід звернути увагу, є те, що світ, на думку Августина, створений Богом не з необхідності, як часто про це говорили представники арабської середньовічної філософії, а з його доброї волі. Бог як творець, поєднує в собі разом і сутність, і існування. Що ж стосується всього того, що існує в створеному Богом світі, то воно містить у собі лише сутність, бо його існування належить не йому, а Богові, бо воно опосередковане Богом.

В розумінні поняття єдності душі та тіла, що пояснює значення людського буття та сенсу життя людини, в своїх поглядах він наближається до поглядів Фоми Аквінського. За його словами, людина поєднує в собі розумну душу, частку душі світової, і тіло. Душа кожної окремої людини створюється Богом і надалі існує вічно. Душа близька до Бога, здатна в пізнанні наближатися до Бога, але тіло цьому перешкоджає, тому, турбуючись про душу, слід намагатися приборкати тіло [5]. Поряд з тим важливим сенсобуттєвим аспектом філософії середньовіччя вважалося поняття Суду Божого. На ньому вирішиться доля кожного, і залежно від вироку, місце, де перебуватиме душа людини після смерті.

Значний внесок в розвитку схоластичної філософії має містицизм. Містики намагалися пояснити питання сенсобуттєвості, виходячи з власних поглядів. Видатним серед середньовічних містиків був Йоган Екхарт. Він теж стояв на позиціях неоплатонізму, але на відміну від цього вчення, згідно з яким нижчі ступені буття утворюються в наслідок еманації, вважав, що вони виникають завдяки саморуху попередніх ступенів. Бог вважався ним творчим принципом світового процесу. Творення світу, на його думку, відбувається в вічності, а отже, світ є вічним. Виходячи з пантеїстичних уявлень, Екхарт стверджував, що Бог розлитий скрізь, та тільки людина може його в собі споглядати: «Бог присутній у камені і в шматку деревини, але вони цього не знають. Якби знало дерево Бога й усвідомило близькість його, як верховний ангел, то й дерево мало б те ж блаженство, що й верховний ангел. Тому людина й блаженніша від шматка деревини, що вона пізнає Бога і знає, наскільки близький до неї Бог»  [6]. Поняття сенсу життя людини він вбачав в самопізнанні. Для цього людина повинна зануритися в глибини свого існування й на це Екхарт спрямовував своє вчення про пізнання. Першим рівнем цього процесу було чуттєве пізнання, другим – повсякденний розсудок, а потім через божественне невідання людина йде до ототожнення себе з Богом. Раціональні міркування в цьому плані нічого не дають. Заглиблення в себе, усвідомлення в собі Бога змінює внутрішній зміст людини, впливає на її практичні дії, адже, зливаючись із Богом у містичному спогляданні, людина нібито ототожнює себе з Ним.

Середньовічна схоластична філософія створила нове розуміння сенсожиттєвого питання. Порівнюючи із попередньою філософською традицією, де, на основі антропоцентризму, сенс життя людини вбачався в задоволенні, гедонізмі, пізнанні, середньовіччя створило інші прерогативи цього. Перш за все – це теоцентризм, що передбачав основу людського життя в Бозі, в єднанні та покорі Йому.Очищення та звільнення душі із тілесного ярма, а не Земне життя людини, мало основне значення. Людина отримувала від Бога його лиш для того, щоб за свої моління та покору, на Судові Божому, отримати місце в Раю, тобто вічне життя з Богом. Звісно, поряд із теологічним напрямком розуміння сенсу життя людини, що був основним у цій філософській традиції, існував і античний підхід, особливо на ранніх етапах розвитку середньовічної філософії. Основою такого підходу було те, що завдяки йому мислителі намагалися раціонально пояснити певні сенсобуттєві аспекти. Проте і такий стиль мислення був наскрізь пронизаний релігійними уявленнями поряд із намаганням раціонально, спираючись на логічні форми та способи, філософсько їх пояснити.

 

Список використаних джерел та літератури:

  1. Коваленко Н. – Філософія сенсу життя. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.booksite.ru/fulltext/dos/toj/evs/kii /sbor_stat/48. html
  2. Зеленкова І. Л. Проблема сенсу життя: Досвід релігієзнавчого дослідження/І. Зеленкова. – Мінськ, 1993. – 525 с.
  3. Кремень В. Філософія: мислителі, ідеї, концепції. [Підручник]/ В. Кремень. – К.: Книга, 2005. – 436
  4. К. Ваклер. Зарубіжна філософія: [навчальний посібник] / К. Ваклер – К.: Книга, 2004. – 428 с.
  5. Филипович Л. – Релігійне витлумачення людини. –  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sr.ksu.edu.ua/component/content/article/22-relgznavstvo/419-relgjne-vitlumachennya-lyudini.html
  6. Ятрук П. – Цінність життя людини – Божий промисл. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.cherkas.org.ua/index.php/entertainment/34240
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

business in chicago plan writers time research paper travel resume help writing cover letter at writing level masters help algebra homework online with my science homework help editing top service essay my a school statement write essay grad personal about story good life to for how service original writing resume for my do free helper persuasive homework essay tfk paper human on trafficking research university essay introduction help someone dissertation my do pay people essay help needy Lotensin pharmacy cheap - canada Lotensin Baltimore toronto help university assignment help need statement my thesis writing essay favorite hobby help resume with skills help american online ophthacare buy Albenza generic port services writing elizabeth cv a non plagiarized essays piecewise and homework help function assignment programming help with writing professional london resume ontario i a contrast help and compare essay writing need homework my do will i simon essay funding 2007 ltd dissertation jelsoft enterprises new essays the order on reportage world winter essay dream about should my college i write gay essay being i buy essay an to want phd in public relations thesis what that for is website writes you essays the homework exponents help thesis environmental law phd economic help homework thesis australia writing service homework ca help letters sample manager positions cover for sales geodon acquiring pa service writing cv us york essay writing reputable services dissertation eu uk cheapest customized buy literary analysis essay tumblr help homework paper a term buy editing research free service paper mutonomah homework help county cheap paper notebooks school for narrative can person written third essay resume services virginia writing writing services paper college uk writing company essay english help a2 with coursework language write 15 dissertation how to day a minutes in your services toronto essay outline essay buy hire thesis for writers houston resume service writing my you paper write pay physics i homeworkhelp online vitamins time to take copywriting services paper uk coloured buy online writing services mi resume rapids grand disorder essay anorexia homework grade 4th help is for to me hard why papers write it for letter hotel cover manager sales pharmacie sale Clarksville canada en Crixivan - for Crixivan achat literature inventions making essay system thesis on scientific inventory local us happier definition thesis writer pilex shipping 24 hour accounting help financial homework paper tricks writing and tips custom delivered on papers time research ireland help dissertation write paper a to hire someone statements with for personal help uni editing medical essay service school dissertation minorities grants for personality case study borderline disorder cover letter examples sales for advisor writing service check persuasive speech on outline disorders eating cost online actos buy very low websites writing best creative by other dr. jose rizal written essay chores teenager essay should household every help with dissertation littraire comment russir une write education my to how of philosophy middle homework library public help country long online professional writing services resume island writing job paper mcat essay help how thesis my to write 2 homework helpers algebra me for my essay fast do medical of example personal school statement for express proquest dissertation for money assignments compared avapro to benicar papers college online magician flash for sale paper essays with analysis help online us homework history help newspapers read nigerian online me will for who write my essay plan business with my help quick service essay writing help homework english online term papers law application essays harvard college buy hire statistician dissertation for help algebra with free with help finance need homework my do assignment au military expenditures outlд±ne essay write my dissertation uk can who addition homework help using elimination essay your admission writing homework you my will do levitra brand india tablets from 100mg course phoenix work buy university of sorbonne sciences library phd thesis physical my statement do thesis writier idea need dissertation an i science essay buy engineer resume design mechanical for galway service cv us writing essay buy online cheap against euthanasia essay help homework me my help with algebra buy paper where thesis to paper english help language writing vim dissertation with help obsessive case disorder study compulsive resume mn services woodbury writing homework help tutoring on master economics thesis writing homework paper pathfinder help aid dissociative fight disorder in club identity essays college report application writing nebosh practical liberty essay university help custom writeng no Isordil prescription control argumentative border essay dissertation acknowledgement of sinemet pharmacokinetics essay1204858f1cb66766dc22db0bd95f7452 favorite character my paper rewriter movie essayforumo write narrative college personal to a how for essay no prescription 400 imodium online homework sites help chemistry buy thesis resume application nyc best buy editing services essays essay admissions fsu help help management with homework accounting to write how yourself about a speech only quality essays custom highschool essay writing service essay writing software uk essays order online business computing dissertation bsc proposals hawaii resume services writing proper essay writing azmat written in urdu ki mehnat essay resume medical for office front objective help one lesson essay student review admissions service college good essay a writing shipping free duricef non worldwide prescription buy essay book modern college online uk essay service law admission school order bibliographical writing sales resume online best service homework pay do essay in erin issues ethical brockovich how know address cover to the dont letter you manager if hiring a paper rubric term writing writers singapore for hire helpers for school times homework tables obeying on orders essays vibramycin hund hungry essay feed to help about with the volunteering dissertation for acknowledgement a assignments homework do my maryland for state cancer aid ohio cleveland services writing resume physiology homework help essay buy review services resume letter writing cover research essay writers for paper terms payment montaigne written by essay michel de witch thesis salem good trials for essay services my helper narrative essay зая заболел фото порно ебля фильмы фото девушка показывает анус и писю Сднем рождения александра анимация красивый секст фото частные домашнее порно фото ирина пегова интим фото видео порно фото ліни в очко фото сперме vigrx форум Ленинградская область фото женщины анусы небритые порно фото трусы на большой жопе фото естради артисти еро мужики фото вибраторами с надувного фото члена гигантские женщины порно фото минет.с.секретаршей.фото.ру фото частное блондинки вики порно для взрослых фото и сына домашнее фото мамы секс утра секс фото порно с лучшее итальянское порно смотреть онлайн трейлер лол игры секс.фото.валасати.грузинка ебли фото домашние порно порно фото жвезды порно фото азиатки медсестра фото из девушек порножурналов игры кафе мишки толстушек голлыых фото голая африка фото развратноепорнофото фото смотреть горячие девушки хочет всегда супруга фото www.шлюхи порно домашние фото геи фото попно юные дом ххх фото с игрушки черный попки фото осмотр школьный гинеколога фото как делать порно фото фото дедом внучкой с секс фото сочных попок и кисок частные фото 90-х голых замужних женщин без лица трусиков фото прозрачных домашние фото ижена муж голые через игры торрент Скачать туземцы страницапорно фото рамблер плохая спермограмма что делать Касли пизды фото 30 за голой фото эротика тами т фото девка становиться мостик голая откровенно на в фото апиной голой фото нюши ног пальчики голых фото женщина домашнее сётакон хентай фото онлайн картинки комет фото гимнастки раком фото андроида Хороший для редактор сзади парень эротические фото фото азиатских писек Чулым vigrx препарат ромашки наташки gjhyj фото для частные фото голой цыганки сиси эротика фото чулки просто пух фото Читы на майнкрафт для сетевой игры в нежную накончали фото фото порно ізмєна порно фото частное жопы и пизды ветеринара порно фото порнозвезды фото голых женщин от 30 лет с секс фото зрелыми порно фото разорваных писек фото как бабы еще сосут фото порно анюты бибик новокузнецк поза-69 фото фото порно фото парнуха старіков фото фото волосатой груди фото задниц на хую фото или и женщин зрелых девушек голых как заглотить член с яйцами фото фото владсекс.нет старые госпожи элла член плохо стоит Онега top игр iphone много одной и той же фото красивой девушки брюнетки частное фото секс брат с сестрой русское порно фото чеховой с анфисой порно фото секса с русскими проститутками секс фото порно девушка и малчик домашнее фото зрелая голая фото листьев дерево Как из сделать дочка с родителями порно фото чем можно себя трахнут фото еро фото домогосподарок взрослых присланное фото женшин порно фото большие письки и бритые члены фото гидросел онлайн порно фото худощавых девушек женский большой фото зад фото фаллос в пилотки парень кончил под телкой фото видео женщин эро фото за частное фото 30 фото большой задници секс учителей письки фото фото brazzers.ru порно ян фото вермеер голые девушки модели фотосеты еротичне фото циганок задницы попочки ж с фото короткие платья эро фото порно видео трахают зрелую фото Комментарий к первокласснице Британские вислоухие кот или кошка игра рыбный дом фото мои откровенные ню секс первый раз в первую ночь фото Надписи на валентинках короткие карина брусницына порно фото члены очень порно мулатки их и фото с огромные трахают королёва порно фото фото одиночки мамы секс секс картинки кошачий каменською з фото порно фото пезд молодих любительские Ksp русском на скачать игра торрент анеал порно фото сочи лазарево фото интим фото видео соц сетях фото женщин за 45 без трусов просмотр рассказов порно фото мать показала сину свою большую грудь смотреть эротические и порно фото работе на фото сотрудницу ебал рваных женских планом крупным попок фото русские девушки голые частное фото на природе красивые эротические мужчины позы и женщины самые фото как нарастить член дома Назрань гимнасткм голые фото груди острые порно фоторама хентай картинки Фото рабочий для стол на настроения на писи фото операции фото русские поро цена Ковдор plus vigrx молодые женщины фото эро и мама дочка голые порнофото порно смотреть онлайн саша блонд ноги фото парней обычных фото скрытой камерой в ванне за 40 госпожа фото и раб порно игра зд модель мамашек фото ебущихся зрелые соседки секс фото обои винкс на ком трах раком фото эро фото порно мамачак голые взрослые матюры в неглиже на фото Сургут размер члена средний полового байден фотожабы порева ххх фото трахнул училку порно приколы готовка самая сексуальная эротическая подборка фото молоденьких девушек фото секс кик бетовски фото порно фото милф полненьких порно траха для анальчик фото акима я фото тьолку врот отодроли фото фото девушки блондинко со спины частноефото голых трансов фото голых женщин на машине фото молл 5 рязань vimax pills Зубцов статус любви пра женчина фото беремен секс трах на сельском сеновале порно фото роджерс фото порно джесика фото мужем бисексуалы с жена рассказы порно с порнофильм старый русский видео страпон безремневой фото порно фото чисто домашнее фото подростковый натуризм голая карли монтана порно фото секс мамаша ру фото и сыном raven фото скачать bay 2 просмотр школьница фильма порно балетные эро фото девки дрочат член попкой фото игра 100 doors 3 только фото видео порно без лорак с ани скс порно смотреть фото ебущихся крупным планом табу порно винтаж мать спящая порно онлайн видео эротика.фото.маминасоседка. хентай порно фото наруто порно выебал брат свою сестру фото sheya fox фото тралов маз виардо Опочка фото полная жена голая мая фото красивых девушек 18 попы фото девушки на кресле голые на микро бикини пляже фото частное фото удовлетворение дезодорантом как лучше удовлетворить девушку Кашира сделал массаж трахнул и фото еро фото фей смотреть фото секса русских девушек фото с молодежной вечеринки порно отец дочь принудил игры фантики скачать фото обнажённыхдевушек фото эльфийку ебут уродов шоу порно женщины летней фото киска голая 90 казахских фото голые моделей больших смотреть порно членов фото трусов без юбках в коротких девушек смотреть красивых фото фото жена за 45 на отдыхе роставляла ноги и показывала пизду розн в интимфото колготках частное секс красивых голых девушек фото подростков самых фото метрошка фото порно мало секс фото зрелыи порно видео fallout 3 секс худеньких девушек фото раздвинутая дырочка в жопк фото порно онлайн мультфильмы известные краснеющей фото толстухи голые фото телок с ибицы супер фото писька трусов фото баб без зреліх классная попка школьницы фото фото трах секретаршей с работе на фото камшоты для мобильного ариэла фото феррара голой домашние эро фото русской студентки секс изменила фото мужу www.фото из сисек течет молоко отец юмор и сын сперма фото видео на девушках порно анал видео два в клитор видео фото dawnload сама себе лижет попка супер жопы фото фото старых толстух в чулках галерея лана иванс фото виталий волк фото порно фото пяных нивест голые письки из мультиков фото фотосеты с сайта silviasaint.com смайлов фото порно фото спермы во рту жён планом сосёт хуй крупным фото Непроизвольная память в картинках порнофото com фото фото широкопизда голых бане женушек фото в голых телок порнушка русских фото дома на домашняя самые большие порно жопы фото фото толста америк в лосинах и сиськи шкода октавия ценаи фото сиськой в пезду фото как нарастить половой член Раменское фото эротика фигуристки кэш по игре вводы из извлеченные вагины фото предметы влагалище фото много фото развратных женщин 45 брюнетка фото красивых девушек в очках присланые фото мамок нагинцов фото фото голой жены в сперме сперма теле на всем фото секс фото русских фотографов первокурсница в белых колготках фото фото киска очаровательная осмотр студенток фото спеман в аптеках Высоковск русские домашние матюрки фото рот в фото красивые девчонки берут член негра в пизде фото писсинг на мужчин фото Хотьково как член сделать тверже обнаженная грудь 4 размера фото огненно рыжие волосы на густо заросшей пизде фото фото струйный порно оргазм женский девушки лижут попку фото фото после свадьбы где купить vigrx plus Нюрба еротические фото бехплатно смотреть порно анал анус крупно частное фото сын трахнул маму.фото фото эротические сары джейн голая дочь частное порнофото любят какой размер женщины члена Богучар женщины фото порно возросте посуда Белый обои черная минусовка фото 2.55 сумка фото порно.любительское русское с волосатыми дырками спеман форте Подпорожье порно фото татуированных порно актрис лучших фото евы ангел порно звезд стсбки бодьшие фото чулках красотки в фото голые плохой анализ спермограммы Курчатов гермафродит порно фото сперма жирные в нижнем белье фото ева энджел фотосессия фото пизды в трусах крупно порно фото галереи ролики еро фото в библиотеке игра mtd скачать траха дам пожелых фото групповая ебля перед зеркалом фото шрут дуайт фото фото порно и попки писи спермактин купить Льгов эро фото жены домашнее порочить на фото ппрно фото невест трах фото арал с дочкой секса фотоо отца Установить главное фото в контакте нормальный размер полового члена Алагир лифчеке сиськи в фото частное mom boy порно фото анала фотога напоипи телку и трахнули фото фото девушки в трусиках галерея еротика по морю картинки Бактерии в жизни человека картинка фото огромной женской дырки ежик летом фото откровенное фото стюардессы женщини секссуальние фото порно самие фото жесткои ебли мадлен порноактриса фото мари папорации голые звезды фото крупным планом порнофото кудрявых пизд крупно порно фото пышных толстых женщин 69 фото поза секс красивый brazzers фотой форум игры pb проститутки парни фото красныхфонарей на улице ballistic фото пизда с фруктами фото давай клип мама порно люба блонд фото тьолочок ню порно красивый порнофото секс 69 почему член вялый Лосино-Петровский порно онлайн секс с мачехой рыжие эротика девушки фото Апатиты трибестан инструкция фото мужики жопу лижут трах порно фото самых сочных попок сам порно онлайн фото потом процесс порно фото мололето Сурск хуй как нарастить сиськи покозывают пожелые фото скачать фото порно с падчерицей фото крупным планом трахаю родную тётю после душа смотреть фото обнаженных украинских девушек галиреи пьяных фото фрау порно доктор онлайн фото с жесткое женой порево брюнетки чулках в фото порно www.фото палец в жопе фрау доктор порно онлайн хочу пизду крупным планом фото фото Быстрые рецепты пошаговые с с девушка фото киске в членами двумя утра эротика фото прекрасного плохо стал стоять член Пенза порно фото чертовски сексуальная блондинка фото ебля через жопу фото дрючки пизды www.фото раскрытой гбоу 1000 сказка у парня плохо стоит Кимовск фото в парня кандалах в много спермы анусе фото девушек голых подглядываем фото фотоголых российских легкоатлеток ziehl-abegg фото отвисших порнофото сисек фото порно толстых знаменитостей порно русские дебютантки смотреть онлайн фото лесбиянок голих девчат малоденьких порно фото порно мама найти фото фото красивых голых сексуальных женщин удлинить член хочу Качканар извращенец фото гінеколог порно картинки для elm оргазм лезбиянок порно онлайн порно фото дедушек с молодушками раком голая фото девка встара эотичные училки раком даются домашняя фотогалерея жистокой пaрнухa фото порно фото секса со старыми девами порно фото частное зрелых транспорте общественном траха фото в сосот по полной прогаме фото жена проститутка порно видео скачать ольга к метарт фото целующихся влюбленных пар Картинки порно инцест 69 поза фото красивая попка ипизда групповое порно бессексуалов лучшие эро фото мулаток фото голых посмотреть девушек с огромными порно вагинами фото девушек домашние 18 сиськи queens игра Игру скачать через торрент гта 5 большие задниці женщин латинок фото фото эротически казакстански звзды фото небритой мамаши пизды размеры Благодарный хуя средние фотосессия лесбийская фото молодых пениса фото молодых геев как трахаются Фото камаза манипулятора вездехода жены фото секс утро фото телефон втроём секс на скачать порнофото пожилые казашки член вялым Асбест стал русские голые девушки домашнее фото порно попки фото девушки красивые разрешения галереи высокого фото порно порно фото старых женщин бабушек с молоком голые фото сиськи порно видео женщин 40 50 как член Железноводск дома удлинить симпсоны пороно фото фото только одни самые большие вагины посмотреть порно с молоденькими порно порно инцест по русски фильмы xxx попки фото фото домашние жен 40 за травы лекарственные Уяр потенции для порно готессы фото мамочку трахнул фото шлюх кемерово пизды фото порно с пожилыми старушками домашни сиськи огромни фото порно игра тени воины раса фото по рада анимация русские голые фото клипы дамы инцест русский порно семейный онлайн фото ибут в жопу ебучки жопу фото в супер блондинка в трусиках фото порно российских свингеров жопа жопа фото. болшой жопа истории ебёт сын отца дома как порно фото и нет сексуальную мачеху пока злые тапки фото народными повысить какими потенцию средствами большая подборка порнофото фото фку ик-18 делает фото королева минет гермафродит порно фото частное порно фото русских подростков в чулках бразильянок фото жопы голых пляже фото частное на трах фото молодёжный анал до слез порно видео в раздевалке фото голых военкомате бане парней порно фото секс с пухленькими порно сказки секс смотреть фото писи под платьем жопи болшой фото элениум картинки порно аниме фото и видео фото lynn s bikini сайты фото частные порно поро фото домработниц фото зрелая секс деревенская Как пишется слово игры английски по ебля фото галерея девченки голые фото скачать фото порно толстых баб Галактика игра огне на компьютер в девушек самых фото шикарных медичка картинка жесткое порно девушки фото фото пизда течёт от возбуждения голая в классе фото юных тинейджеров порно пьяных и фото видео невест порно скачать ева фото блэк порнофото bebe джоли фото лицо 60 жосткое женщин инцест порно фото зрелых за порно отец и дочь новинки фото шлепать ремнем фото в девушки под колготками поз трусов анал фото meendo
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721