РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРАКТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК МОВНОЇ СТРАТЕГІЇ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147

Наталія Олегівна Базиляк

Львівський державний університет фізичної культури, м. Львів

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРАКТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК МОВНОЇ СТРАТЕГІЇ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Метою даної роботи є огляд сучасних тенденцій розвитку методів навчання  іноземних мов в вищій школі, а саме основних : комунікативного, конструктивістського та методу сценарію, проектного навчання, навчання по станціях, симуляції,рольової гри. Іноземна мова виступає як засіб комунікації, спілкування з представниками інших націй, інструмент «діалогу культур».

     Ключові слова: мовний простір, метод викладання іноземних мов, мовна стратегія

 

    Цель этого исследования – анализ современных тенденций развития методов преподавания иностранных языков в университетах, а именно основных: коммуникативного, конструкцивисткого и дополнительных:  метода сценария, проэктного обучения, обучения по станциях, симуляции, ролевой игры. Иностранный язык россматриваетса как срецтво коммуникации, общения с представителями других наций, инструмент “”диалога культур”.

     Ключевые слова: языковое пространство, метод обучения иностранного языка, языковая стратегия

      The  aim of the following research is to observe the modern dendency of themethods of teaching development at universities, actually the basic methods (communicative and constructivistic) and the additional ones: storyline method, project teaching, stimulation, role play. Foreign language is viewed as the item of communicative process in the intercourse with foreigners, the instrument of “culture dialogue”.

  Key words: language space, method of teaching foreign language, language strategy

Серед нагальної проблематики трансформаційного українського суспільства виокремлюється необхідність різнобічної інтеграції в цивілізаційно-культурологічні реалії європейської спільноти. Важливого значення набуває проблемогенний спектр етноментального самоусвідомлення особистості, зокрема у площині мови як потужного комунікативного засобу, що дозволяє успішно адаптуватися в умовах глобалізації світу. Відбуваючись, насамперед, як різновекторна ідентифікація на расовому, етнічному, громадянському та інших рівнях, ментальне ототожнення людини неможливе без урахування феномену мови як основної титульної засади особистісної та національної екзистенції. В окресленому контексті особливої актуальності набуває вузол суперечностей, зумовлений особливостями функціонування практики як основи реалізації мовних стратегій у полікультурному просторі. Інформаційної революції, міграційні процеси та міжкультурні комунікації невпинно потребують інтенсифікації сучасного полікультурного простору, а отже істотно зростає роль мови у спілкуванні людей.

Безперечно, важливі функції належать провідним (світовим) мовам як тим ключовим засобам, що є основою спілкування в полікультурному просторі. До того ж, помітна демократизація світу та його намагання перейти до посттоталітарних моделей мислення і співіснування спонукають до актуалізації мовних стратегій, які мають суттєві особливості свого вивчення та застосування у закритому й відкритому суспільствах. У вітчизняному соціумі всі науки гуманітарного циклу найчастіше розглядають реалізацію мовних стратегій як украй важливе соціальне завдання, основною метою якого є входження в європейський і світовий культурно-освітній простір. Загалом, структурна ієрархія «світових мов» для української освіти побудована таким чином, що повинна би активно сприяти створенню полікультурного середовища як своєрідної матриці, підґрунтя  реалізації мовних стратегій. Однак повсякденні мовленнєві практики й освітні традиції більшості громадян держави засвідчують необхідність задіяння інтенсивних методів і запровадження новітніх технологій вивчення мов, знання яких буде  у полікультурному середовищі вагомим чинником адаптації та самоствердження. Своєрідним соціолінгвістичним рудиментом залишилися численні труднощі, насамперед через занедбаність «мовних практик» у колишньому СРСР (закритість системи освіти, обмеженість виїзду за кордон, ідеологічне звуження міжнародного спілкування та співробітництва тощо).

Потреба в упевненому й фаховому знанні світової мови у процесі безпосереднього міжкультурного спілкування детермінована тим, що  демократизація міжнародних відносин створює передумови для практичного переміщення людей і народів, їх спілкування один з одним, відповідно зростає можливість практичного застосування мовленнєвих навичок і  мовних стратегій. Зокрема, для студентів українських університетів актуальним став такий процес, як академічна мобільність, тому, завдяки їх залучення у процес навчання у ВНЗ-партнерах зарубіжних країн світу, мовна практика стає дійсністю, тобто реальним навчальним процесом, де мовні стратегії отримують найбільш ефективне випробування [2]. Істотного значення набуває мовна самоосвіта студентів, а також їхня мовна підготовка у процесі закордонної виробничо-ознайомчої практики або туристичних поїздок. Вочевидь, мовні стратегії найкраще реалізуються й розвиваються у процесі включеного навчання в університетах західних країн, що призводить до оновлення мовних методик і мовленнєвих технік. Відбувається помітна інтенсифікація мовних технологій засобами й можливостями інформаційних засобів навчання завдяки мережі Інтернет. Водночас недостатнє розуміння сутнісних аспектів освітнього процесу у сфері мови часто призводить до орієнтації на формальні, технологічні особливості, нівелюючи ціннісний зміст мовної освіти та її практичну значущість.

Окреслена проблематика досліджувалася багатьма вченими, зокрема: співвідношення загальноосвітніх і професійних компонентів у мовній освіті (С. Вдовцова); формування миротворчих поглядів студентів педвузів в процесі вивчення іноземної мови (Л. Галуза); виховання духовних цінностей у студентської молоді в полікультурному просторі (В. Довженко); педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутнього вчителя у процесі професійної освіти (О. Прозорова); періодична преса як засіб оволодіння іноземною мовою студентами вищих технічних навчальних закладів (Н. Саєнко); мовні стратегії у формуванні міжкультурного діалогу у європейському просторі (Т. Скубашевська); полікультурне виховання старшокласників у процесі вивчення гуманітарних предметів (А. Солодка); методика формування стратегій автономної навчальної діяльності у студентів-першокурсників у роботі з іншомовним тестом (Т. Тернових); формування у старшокласників комунікативної компетенції в процесі вивчення іноземної мови (Ю. Федоренко); інтеграційні процеси як фактор розвитку освітнього простору полікультурного регіону (А. Шогенов) тощо.

Філософські, психологічні та педагогічні проблеми реалізації мовних стратегій у полікультурному просторі розглядали провідні вчені В. Адрущенко, В. Бех, У. Вайнарх, Г. Ведель, О. Грива, О. Гукаленко, В. Гурмаза, І. Дзюба, Н. Дуда, А. Загнітко, Л. Засєкіна, В. Заслуженюк, І. Кребель, Р. Мартинова, О. Мисечко, А. Сущенко, Л. Танюк, С. Тер-Минасова, О. Токменко, Г. Чередниченко та ін [1; 2; 3; 4].

Питаннями методики навчання іноземної мови займалися Н. Авшенюк, Л. Аза, Т. Артемчук, І. Бім, Л. Версан, Т. Годованець, М. Палій, К. Скиба, Л. Щерба та ін.

У роботах О. Бобришевої, Н. Євгеньєвої, А. Зубова, В. Зуєвої, А. Кіетенко, О. Любарської, Т. Насалевич, Н. Ольховської, Л. Пироженко, О. Пєхоти, Є. Полат, О. Пометун, Н. Рамзи, М. Скуратівської [7; 8; 9; 10] та ін. представлені нові освітні технології навчання іноземних мов.

Однак недостатньо вивченою є ціла низка важливих проблем. Поглиблених досліджень потребують основні складові і чинники реалізації мовних тактик і стратегій у полікультурному просторі, специфіка використання мовних стратегій у педагогіці як сукупності (системи) технологій (прийомів, методів), підпорядкованих вивченню мов у закладах освіти та її реалізації (мовлення)  у суспільній практиці тощо.

Соціокультурна  значущість, практична затребуваність і нестача системних наукових студій проблеми якраз і зумовили вибір теми нашого дисертаційного дослідження.

Метою роботи є огляд сучасних тенденцій розвитку методів викладання іноземних мов в вищій школі.

Мовні стратегії зараз – це один із головних засобів налагодження міжкультурного діалогу, досягнення толерантності та взаєморозуміння, подолання суперчностей і конфліктів, які час від часу виникають в європейському просторі[1; 6; 7].

Особливу увагу в підготовці студентів необхідно звертати на педагогічний потенціал певної інформаційної технології. Сучасні інформаційні технології при вивченні іноземних мов дозволяють забезпечити:

– поповнення словарного запасу (електронні версії словників та інших довідкових видань);

– навички двостороннього перекладу (системи машинного перекладу);

– інтенсифікацію процесу придбання лексико-граматичних знань (комп’ютерні вправи і лінгвістичні ігри);

– розвиток продуктивних мовних умінь і навичок розуміння на слух мови різних носіїв мови (програми мультимедіа);

– можливість індивідуалізувати процес навчання мові за рахунок використання інтерактивних комп’ютерних середовищ (програми вивчення іноземних мов)

– перевірку орфографії, граматики і стилю в тексті перекладу;

– контроль якості засвоєння матеріалу теоретичних курсів (програми тестування).

Найвища ефективність застосування інформаційних технологій у мовній підготовці досягається при їх комплексному використанні [9]

На даному етапі розвитку методичної науки основними методами навчання іноземних мов є комунікативний та конструктивістський методи,метод сценарію (storyline method), проектне навчання, метод навчання по станціях, метод симуляцій та метод рольової гри.

Список використаної літератури:

1.Авшенюк Н.М. Центрований на студенті підхід до навчання іноземним мовам: англійський досвід. / http://bibl.kma.mk.ua                                          2.Артикуца Н. Нові підходи до мовної підготовки майбутніх юристів і ви­кладачів права // Право України. – 1997 р. – № 12 – с. 58-60.

3.Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Академвидав. – 2007 р. – 616 с.

4.Годованець Т.Ю., Ільїна О.В. Ефективне навчання іноземних мов в європейських країнах – шлях до спільного мовного простору/ http://www.rusnauka.com

5.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес. – 2008 р. – 447 с.

6.Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт. – 1999 р. – 320 с.

7.Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності: Монографія. – К: Вища школа. – 1997. – 180 с.

8.Скиба К.М., Рудик Т.О. Навчання граматиці іноземних мов і методика для його здійснення / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 11860 від 24.12.2004 р.

9.Скуратівська М.О. Cучасні методи та технології викладання іноземних мов в вищій школі України. – Шоста Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Простір і час сучасної науки / http://intkonf.org/skurativska-mo-suchasni-metodi-ta-tehnologiyi-vikladannya-inozemnih-mov-u-vischiy-shkoli-ukrayini/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

los county angeles library help homework company report writing custom sales representative for sample resume medical essay help writing english online grammar help how you does help free writing essay nursing application pakistani papers online news relationships essay interpersonal sale for research computer papers for resume for make free me my purchase discount reosto hurt ever help on never essay a help homework website that can homework help with from with no mastercard Ampicillin buy rx canada - Albuquerque Ampicillin business writers plan edmonton papers india buy online hire dissertation writer dissertation bangalore custom writing services essay writer descriptive business writers plan jobs software data free management diabetes egypt homework with on help line apa paper buy on on antidepressants persuasive essay lisinopril buy brand canada online name in buy europe maxaquin outline for memoir philo argumentative dissertation Romance script Sure cheapest buy Sure - Milwaukee cheap no where Romance to bipolar disorder research for paper outline Stromectol order online discount write my paper me term homework help french year 7 custom essay help writing doctorate the without dissertation program professional services writing essay review websites help homework school penuh thesis contoh advantages mobile phones of essay disadvantages on and homework financial literacy help dissertation proquest abstracts about do i write essay what my undergraduate writing thesis question final outsiders essay the for for nutrition acceptance papers essay research human masters thesis corporate doctoral on governance creative school curriculum middle writing help precalculaus homework assignment business helper homework do english i my in essay disorders sleep 8th essays battered woman syndrome on grade students custom essay cheap $6 economics level help essay police report help homework writier write i need to my an dissertation assigments do my help writing effect a and essay cause with buy yahoo a i where can paper research for a3 uk paper sale someone i with assignment to need my me help help pay for homework discussion findings dissertation of and online buy generic Clonidine essay terms worldwide Orange rx mg Biloba-Ritz sale 200 - without Biloba-Ritz public schools jefferson county homework help ride maximum help homework disorders research eating on papers dating player tennis singer lmfao help homework ratio online students school writing for high help student college resume admission writing assignment writing report college muir application disorder research personality paper narcissistic do admission essay justify my custom essays cheap application college service writing free my for write speech me medieval homework help for prescription line sale pills Vigra Gold a sale on - for 40 sale Shreveport without Vigra mg Gold yasmin acheter pas cher assignments help with college malaysia helper thesis hire business writers plan war causes essay of help world 1 coursework postgraduate handbook unsw baton homework help rouge allergies dog food prevent 20 tablets veno-ritz on paper college research online writing history essay help vaults dating speed birmingham the band md moscow phd resume written custom papers research college custom online writing patient esidrix assistance how to phd a statement write personal dissertation essay custom writers writing sites good can where quarterly essay buy the i thesis academic writing statement family narrative essay sample sales manager resume for i where no cheap decadron can purchase script homework do i my poem because didn't writing top school services grad healthcare service resume writing thesis phd godot for waiting custom review com writings paper psychology buy a anxiety and depression how to get for help disorder ii studies bipolar case in the workforce women dissertation tudor homework help times statement writing ucas help personal my paper buy write thesis computer facilities science+thesis sample about paper school dissertation angelicum abstracts website essay writing reddit admission review buy mba essay insurance without price cephalexin paper boxes custom world help modern history homework best writers report lab about success essay objective for example internship resume masters structure dissertation formal report helwriting services buy service essays online writing homework help hr shredder paper cheap canada resume buy best example paid write online research get to papers dating world nany company real for paper writers essays psychology job of description manager purchase of help essay theory knowledge paying athletes essay college argumentative dating tracers radioactive question a homework help ask in order comparative sociology essays and change my in i japanese homework do to forgot proposal for sale dissertation buy resume for usa writer homework help linguistics in ratio homework help help homework worksheets accounting dissertation service uk games order online resume letter and can hire i cover to write someone my resume au brafix achat de objectives dissertation writing online easy divorce papers papers cheapcollege master write science computer thesis movie serbian dating online clip a powerpoint order presentation mba admissions questions columbia essay paper writing thesis help in phd engineering help essay get service administration thesis nursing 24 7 pharmacy duphaston services washington dc professional writing resume online resume clothes order uk cheap articles services writing dissertations mba sale for website essay students tamil for lesson speeches writing persuasive plans essay materialism i to need help write essay to how buy an paper essay help island homework treasure dissertation order copies of proquest pro to business plan where premier buy paypal payment lisinopril buy microsoft thesis word in phd should household essay help teenager chores with every job for sales description manager essay bipolar title disorder essay commitment service public cover online letter template retention engagement and on employee dissertation il guerres existe des t justes dissertation an write about essay addiction drug to pay homework someone accounting do with paper bags handles cheap no copegus script purchase cheap experts references writing resume my poem homework to i forgot do mechanical for engineer format resume homework year geography 8 help my paper me write free science answers help homework helper grade homework 1st mesnevija online dating my essay me start help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721