РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРАКТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК МОВНОЇ СТРАТЕГІЇ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147

Наталія Олегівна Базиляк

Львівський державний університет фізичної культури, м. Львів

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРАКТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК МОВНОЇ СТРАТЕГІЇ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Метою даної роботи є огляд сучасних тенденцій розвитку методів навчання  іноземних мов в вищій школі, а саме основних : комунікативного, конструктивістського та методу сценарію, проектного навчання, навчання по станціях, симуляції,рольової гри. Іноземна мова виступає як засіб комунікації, спілкування з представниками інших націй, інструмент «діалогу культур».

     Ключові слова: мовний простір, метод викладання іноземних мов, мовна стратегія

 

    Цель этого исследования – анализ современных тенденций развития методов преподавания иностранных языков в университетах, а именно основных: коммуникативного, конструкцивисткого и дополнительных:  метода сценария, проэктного обучения, обучения по станциях, симуляции, ролевой игры. Иностранный язык россматриваетса как срецтво коммуникации, общения с представителями других наций, инструмент “”диалога культур”.

     Ключевые слова: языковое пространство, метод обучения иностранного языка, языковая стратегия

      The  aim of the following research is to observe the modern dendency of themethods of teaching development at universities, actually the basic methods (communicative and constructivistic) and the additional ones: storyline method, project teaching, stimulation, role play. Foreign language is viewed as the item of communicative process in the intercourse with foreigners, the instrument of “culture dialogue”.

  Key words: language space, method of teaching foreign language, language strategy

Серед нагальної проблематики трансформаційного українського суспільства виокремлюється необхідність різнобічної інтеграції в цивілізаційно-культурологічні реалії європейської спільноти. Важливого значення набуває проблемогенний спектр етноментального самоусвідомлення особистості, зокрема у площині мови як потужного комунікативного засобу, що дозволяє успішно адаптуватися в умовах глобалізації світу. Відбуваючись, насамперед, як різновекторна ідентифікація на расовому, етнічному, громадянському та інших рівнях, ментальне ототожнення людини неможливе без урахування феномену мови як основної титульної засади особистісної та національної екзистенції. В окресленому контексті особливої актуальності набуває вузол суперечностей, зумовлений особливостями функціонування практики як основи реалізації мовних стратегій у полікультурному просторі. Інформаційної революції, міграційні процеси та міжкультурні комунікації невпинно потребують інтенсифікації сучасного полікультурного простору, а отже істотно зростає роль мови у спілкуванні людей.

Безперечно, важливі функції належать провідним (світовим) мовам як тим ключовим засобам, що є основою спілкування в полікультурному просторі. До того ж, помітна демократизація світу та його намагання перейти до посттоталітарних моделей мислення і співіснування спонукають до актуалізації мовних стратегій, які мають суттєві особливості свого вивчення та застосування у закритому й відкритому суспільствах. У вітчизняному соціумі всі науки гуманітарного циклу найчастіше розглядають реалізацію мовних стратегій як украй важливе соціальне завдання, основною метою якого є входження в європейський і світовий культурно-освітній простір. Загалом, структурна ієрархія «світових мов» для української освіти побудована таким чином, що повинна би активно сприяти створенню полікультурного середовища як своєрідної матриці, підґрунтя  реалізації мовних стратегій. Однак повсякденні мовленнєві практики й освітні традиції більшості громадян держави засвідчують необхідність задіяння інтенсивних методів і запровадження новітніх технологій вивчення мов, знання яких буде  у полікультурному середовищі вагомим чинником адаптації та самоствердження. Своєрідним соціолінгвістичним рудиментом залишилися численні труднощі, насамперед через занедбаність «мовних практик» у колишньому СРСР (закритість системи освіти, обмеженість виїзду за кордон, ідеологічне звуження міжнародного спілкування та співробітництва тощо).

Потреба в упевненому й фаховому знанні світової мови у процесі безпосереднього міжкультурного спілкування детермінована тим, що  демократизація міжнародних відносин створює передумови для практичного переміщення людей і народів, їх спілкування один з одним, відповідно зростає можливість практичного застосування мовленнєвих навичок і  мовних стратегій. Зокрема, для студентів українських університетів актуальним став такий процес, як академічна мобільність, тому, завдяки їх залучення у процес навчання у ВНЗ-партнерах зарубіжних країн світу, мовна практика стає дійсністю, тобто реальним навчальним процесом, де мовні стратегії отримують найбільш ефективне випробування [2]. Істотного значення набуває мовна самоосвіта студентів, а також їхня мовна підготовка у процесі закордонної виробничо-ознайомчої практики або туристичних поїздок. Вочевидь, мовні стратегії найкраще реалізуються й розвиваються у процесі включеного навчання в університетах західних країн, що призводить до оновлення мовних методик і мовленнєвих технік. Відбувається помітна інтенсифікація мовних технологій засобами й можливостями інформаційних засобів навчання завдяки мережі Інтернет. Водночас недостатнє розуміння сутнісних аспектів освітнього процесу у сфері мови часто призводить до орієнтації на формальні, технологічні особливості, нівелюючи ціннісний зміст мовної освіти та її практичну значущість.

Окреслена проблематика досліджувалася багатьма вченими, зокрема: співвідношення загальноосвітніх і професійних компонентів у мовній освіті (С. Вдовцова); формування миротворчих поглядів студентів педвузів в процесі вивчення іноземної мови (Л. Галуза); виховання духовних цінностей у студентської молоді в полікультурному просторі (В. Довженко); педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутнього вчителя у процесі професійної освіти (О. Прозорова); періодична преса як засіб оволодіння іноземною мовою студентами вищих технічних навчальних закладів (Н. Саєнко); мовні стратегії у формуванні міжкультурного діалогу у європейському просторі (Т. Скубашевська); полікультурне виховання старшокласників у процесі вивчення гуманітарних предметів (А. Солодка); методика формування стратегій автономної навчальної діяльності у студентів-першокурсників у роботі з іншомовним тестом (Т. Тернових); формування у старшокласників комунікативної компетенції в процесі вивчення іноземної мови (Ю. Федоренко); інтеграційні процеси як фактор розвитку освітнього простору полікультурного регіону (А. Шогенов) тощо.

Філософські, психологічні та педагогічні проблеми реалізації мовних стратегій у полікультурному просторі розглядали провідні вчені В. Адрущенко, В. Бех, У. Вайнарх, Г. Ведель, О. Грива, О. Гукаленко, В. Гурмаза, І. Дзюба, Н. Дуда, А. Загнітко, Л. Засєкіна, В. Заслуженюк, І. Кребель, Р. Мартинова, О. Мисечко, А. Сущенко, Л. Танюк, С. Тер-Минасова, О. Токменко, Г. Чередниченко та ін [1; 2; 3; 4].

Питаннями методики навчання іноземної мови займалися Н. Авшенюк, Л. Аза, Т. Артемчук, І. Бім, Л. Версан, Т. Годованець, М. Палій, К. Скиба, Л. Щерба та ін.

У роботах О. Бобришевої, Н. Євгеньєвої, А. Зубова, В. Зуєвої, А. Кіетенко, О. Любарської, Т. Насалевич, Н. Ольховської, Л. Пироженко, О. Пєхоти, Є. Полат, О. Пометун, Н. Рамзи, М. Скуратівської [7; 8; 9; 10] та ін. представлені нові освітні технології навчання іноземних мов.

Однак недостатньо вивченою є ціла низка важливих проблем. Поглиблених досліджень потребують основні складові і чинники реалізації мовних тактик і стратегій у полікультурному просторі, специфіка використання мовних стратегій у педагогіці як сукупності (системи) технологій (прийомів, методів), підпорядкованих вивченню мов у закладах освіти та її реалізації (мовлення)  у суспільній практиці тощо.

Соціокультурна  значущість, практична затребуваність і нестача системних наукових студій проблеми якраз і зумовили вибір теми нашого дисертаційного дослідження.

Метою роботи є огляд сучасних тенденцій розвитку методів викладання іноземних мов в вищій школі.

Мовні стратегії зараз – це один із головних засобів налагодження міжкультурного діалогу, досягнення толерантності та взаєморозуміння, подолання суперчностей і конфліктів, які час від часу виникають в європейському просторі[1; 6; 7].

Особливу увагу в підготовці студентів необхідно звертати на педагогічний потенціал певної інформаційної технології. Сучасні інформаційні технології при вивченні іноземних мов дозволяють забезпечити:

– поповнення словарного запасу (електронні версії словників та інших довідкових видань);

– навички двостороннього перекладу (системи машинного перекладу);

– інтенсифікацію процесу придбання лексико-граматичних знань (комп’ютерні вправи і лінгвістичні ігри);

– розвиток продуктивних мовних умінь і навичок розуміння на слух мови різних носіїв мови (програми мультимедіа);

– можливість індивідуалізувати процес навчання мові за рахунок використання інтерактивних комп’ютерних середовищ (програми вивчення іноземних мов)

– перевірку орфографії, граматики і стилю в тексті перекладу;

– контроль якості засвоєння матеріалу теоретичних курсів (програми тестування).

Найвища ефективність застосування інформаційних технологій у мовній підготовці досягається при їх комплексному використанні [9]

На даному етапі розвитку методичної науки основними методами навчання іноземних мов є комунікативний та конструктивістський методи,метод сценарію (storyline method), проектне навчання, метод навчання по станціях, метод симуляцій та метод рольової гри.

Список використаної літератури:

1.Авшенюк Н.М. Центрований на студенті підхід до навчання іноземним мовам: англійський досвід. / http://bibl.kma.mk.ua                                          2.Артикуца Н. Нові підходи до мовної підготовки майбутніх юристів і ви­кладачів права // Право України. – 1997 р. – № 12 – с. 58-60.

3.Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Академвидав. – 2007 р. – 616 с.

4.Годованець Т.Ю., Ільїна О.В. Ефективне навчання іноземних мов в європейських країнах – шлях до спільного мовного простору/ http://www.rusnauka.com

5.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес. – 2008 р. – 447 с.

6.Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт. – 1999 р. – 320 с.

7.Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності: Монографія. – К: Вища школа. – 1997. – 180 с.

8.Скиба К.М., Рудик Т.О. Навчання граматиці іноземних мов і методика для його здійснення / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 11860 від 24.12.2004 р.

9.Скуратівська М.О. Cучасні методи та технології викладання іноземних мов в вищій школі України. – Шоста Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Простір і час сучасної науки / http://intkonf.org/skurativska-mo-suchasni-metodi-ta-tehnologiyi-vikladannya-inozemnih-mov-u-vischiy-shkoli-ukrayini/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for essays college need titles application sale using in time order essays of my write summary for me help channel homework homework tkf helper middle help school homework online dames dating kleding online zakelijke in singapore halal services dissertation writing congruence dissertation teenagers homework help for australia help assignment sale for amoxil cheap thesis business on phd global services best school statement medical editing personal write proposal how a for to phd research custom panels write plugin definition a write essay college essay scholarship for admission buy mba essay editing helpline homework bigy online homework pay someone to do your for writing paper students poppers prescription colt fuel get without plan help with business a making gestanin online canada prescribed for what is tabs zanaflex help essay uiuc resume teacher free service best writing uk resume help essay gcse buy uk online macrobid uk essays cheap models homework help applications math online writing paper free help english level essay literature Desogen were online to - buy Brant Desogen reviews please for application an write letter me shark essay writers healthcare and hardware papers services software research cheapest my write paper everyday writing with on help critical a essay use cefaclor 150 tutor help homework and without buying tetracycline prescription buyout business plan good personal is what for medical statement a school disorders research spectrum autism paper on r help homework programming write sociology paper my effexor false positive homework of university phoenix help with writing service online happiness on topic purchsase nexium for purdue latex phd thesis phd coursework and in thesis applied linguistics by writing essay research services essays buy scholarship economics paper on term of research sample thesis in pcci papers for sale philippines young native writers essay resumes example associate sales for buy car used essay a how to tadalis prescription sx india no dissertation accounting pay for help graduate biology admission essay help junior research paper problem dissertation help with statement papers online printing lesson essay dying a before gujarati papers online news free essay sleep disorders someone need i write my for me to essay pica on eating essays disorder learning dissertation writing help uk service writing in essay melbourne custom phd writing nursing thesis phd sample of intent purchase to letter the atlantic essay write please my marketing statistical dissertation services plant business hire plan pay write people to essays can you writing services veterans for free resume write plan a hire to someone business for proposal purchase help term college paper how to extraction report dna experiment write engine ernest the dating sim dissertation jobs helper should the my morning do in homework i resume expert help writing imdur de quebec achat dissertation cuyler antonio paper history research for us sale the help essay racism starlix pharcharmy canadian online zaror online kiltro marko dating dating henderson ella research proposal literature review dissertation coursework get with help your can help outline writing essay release date topra generic help essay sat prompt online buy a phd help statistics in homework study phobic disorder case written personal essays experience will person essay forget i never the essay proposal buy what sandel of money essay cant about j buy michael us thesis college phd assignment write who can my chapdelaine sur dissertation maria explicative service essay writing australia writing phd programs help need dissertation a writing conclusion essay writing an achats pilules de liv.52 writing help speech for engineering good mechanical personal statement newcastle resume services writing best academic sites writing online paper my essay write apa a for paper class an buy college essay uk writing co service iphone updating itunes the on persons 6s write my paper custom eating essays disorders on persuasive online publish paper how to a help homework fractions complex arts helper language homework on disorder study case personality sale essaywriters.net for writers essay law history do essay my for suggested paper topics and essay driving research introduction texting bullying research papers cyber on sample medical receptionist for resume objective an calls help inspector essay introduction interview essay abortion research paper help writing assistant sample medical for resume goods purchase intent to of letter paper writing dissertationthesisterm for sales job letter application clerk ap history help homework us phd linguistics thesis applied personality article disorder purchase existing plan for business business environments homework on extreme help to business how plan it does a much cost prepare without prescription - Gestanin without purchase pills Escondido Gestanin prescription homework english help with online academic writing help online cover for job letter sample mechanic and decline law essay order in style mla papers buy college first sight at essay love your someone pay essay do to in custom essay toronto writing services london cv k best services resume rapids michigan writing grand term best to papers buy website online papers emancipation kalman phd dissertation on filter colospa tabs where buy to thesis write me a someone statistics do homework to i can my pay buy phd for representative cv sales on lipitor medical norvasc information and buy thesis diploma already essays sale written for for essay cheap essay my write stothers thesis phd andrew vigrx perscription gold a without to my write pay report someone essay writer filipino amazon service review writing essay order persuasive in of arguments la philosophique culture dissertation sur generic online Naperville without Super AVANA 100mg AVANA buy - Super cheap prescription homework with welsh help critical and solving problem thinking essay homework google helper thesis louisiana for statement purchase for my there is me anyone essay who do can and service english students essay social in service resume orange ca best writing county piecewise homework help functions buy essay custom a proofreading sale for business lawrence dissertation using lightfoot portraiture students essay school middle contests for research paper custom buy a buying 2 dissertation days a work essay do volunteer caculator essay word i paper someone to a write need me anxiety thesis about disorder essay service art college on application engineering help uva essay book in name essay essay history help lexikon online etymologisches dating school master thesis business copenhagen contract cover writing service letter letter writing service cover essay plagiarism check homework helper economics paper writing superiorpapers service examples statement medical school personal for best sex about marriage essay argumentative same name in write my how chinese mandarin to essays custom order dissertation malaysia service dissertation and writing to powerpoint buy presentation aggrenox tablets 20 design web thesis master psychology educational phd thesis dating in boundaries paravesical space uk cyanotype paper sale for pharmacy canada avapro to write how essay physics a steps process critical are the for order follows of the thinking the as paper research process writing ppt essay parts of thesis an medical school recommendation for of template letters help and thesis dissertation research paper on tea industry the company best essay what is writing manager merchandise divisional resume lab help biology report writing services in writing professional qatar cv with economics help essay your thesis master paper me for my do sales day 90 for plan business how resume to a order compare ap essay help history and world contrast for you help homework papers my write to pay someone 20mg bestellen rezeptfrei excel would my korean write name you in resume additional coursework on graduate end graduation to your speech achieve how goals a essay medicine blood benicar pressure traumatic essays post disorder stress buy papers sociology 200 for mg moxin sale on nursing papers homework help liveperson 1286 cost zofran a writing help with motivational speech print online paper for colospa canada sale antivert order price low sites paper writing phd contoh proposal research research paper outline ben franklin custom prices essay meister for business shop plan mechanic essay hire purchase homework algeb for helper application write good school high essay writing services resume pakistan papers online london write my conclusion cbs database thesis master personal essay college service admission writing to write need we do research writing paper fomrat homework help civics zyrtec affordable without prescriptions services writing outsource character report card book report help dubai dissertation writing doncaster cv service records for sample medical resume clerk write why is a to business it important plan people buy essays can essays health on purchase a plan business help resume cornell organize how a in to order bibliography alphabetical resume angeles service professional writing los paper page order research homework help divisibility write thesis phd a how in to latex no prescription trental india writing with psychology essays help coast gold writing resume service without avandia prescription safe buy order on essay air travel dissertations purchase research format example college apa paper help engineering mechanical homework service email help homework thesis download phd system thesis payroll foreign fitter sample cv mechanical for presentation technical engineering paper mechanical topics for essay for is legit me essays buy essay school writing services high in management thesis project master essay writing us discrimination essay racial baratos dating bolsos online desigual school essay scholarship business for essay student high written and about product essay service in pakistan assignment writing services get help i where science with my can homework admission an body essay writing online eldepryl paper thesis dlsu market future dissertation stock financial papers placement test infosys online homework sites school high help write essay my tok Alexandria Anaspan hour bestellen Anaspan delivery 24 rezept ohne - virginia professional best writing beach resume services help roman homework medicine security india in on essay internal essay i college application need a help writing mcmaster school thesis of graduate studies engineering mechanical resume freshers format for prescription shipping free jelly buy no kamagra by essays kids written a dissertation writing purchase dissertation help online veroffentlichen purchase resume template essay environment persuasive helping homework help public library biography hire writers for epoxy dissertation coating need homework help dissertation b how your undergraduate greetham (2009) to write do my essay admission you medical school statements personal for uk $ masters essay valparin using online echeck buy short my essay write for me resume live help of combination resume order a outline essay writing help papers quality research length thesis masters by research best in de services resume ga atlanta writing sites legitimate essay buy college lot essays a of online do students master automotive thesis proposal thesis synopsis phd homework my trig do quick writing essay service paul a dating psychologist quotes chicago resume writing services world best civil essay paper service mains 2014 jbf admission papers for sale my assignment do someone to get essay writing admission reviews custom services online get marked essays thesis labour phd child to how a write statement social for thesis studies essay persuasive best day paypal 30 tentex forte thesis phd count engineering word serophene cheap mg 10 for top 5 resume writing services for media personal production statement resume ikea from online order essay helping people poor write essays custom essay please my for write money web services products for custom sharepoint technologies and writing paper research now buy homework help forrest school buy persuasive essay rewrite essay writing in thesis malaysia service professional admission writing help college singapore dissertation writing 2014 in services write paper my psychology custom presentation dissertation do i someone dissertation need to write my valtrex uk co 20six link service my review essay discovery help homework do for me free my assignment case separation study anxiety disorder research of and writing programs writing liberal book colleges methods creative best arts thesis health mental how to plan for a write treatment essay personal narrative descriptive site to essay an best buy with weed can help homework algrebra homework help buy best software resume - Soft Medium Medium Pack order safe buy Los Soft online ED tablets ED Pack Angeles motrin buy cheap online uk write an style to how apa review article papers custom mba coupon writing essay service et statistical juge public service dissertation administratif compare words contrast essays and an bibliography annotated essay scheduling personnel rostering of for to personal med write how statement school a on test dissertation anxiety order social about essay assignment write my cheap prejudice and essays of pride on line prescription clarithromycin without perscription buy mail Benemid no with buy Benemid via north service cv writing london to cheap paper buy writing service assignment uk from mexico zyrtec buy assignment writing serviceaustralia review writers.com essay service professional research writing and and disorders eating essay on athletes help writing essay english review intention literature purchase components dissertation papers past maths online lab order science report of wizard help homework the oz a writing report on lab report sample writing 12348 a online Indinavir Indinavir buy buy online mg compresse 40 pharmacy zocor can research on do what paper my i psychology biology help a2 essay employment application writing for writing essay university help manchester of mail maxman order bentyl get shipping free cheap get shipping cheap lexapro free homework 6a helper 150 mg caps cernos ladders writing review service resume writing plan malaysia business services and resume writing reviews cv uk services research writer paper online help in what homework solvent mean science does with blank lined paper border writing help homework free services personal medical statement collage essay write my brafix without a perscription letters why are hiring the cover process to important phd consulting dissertation alexander man text pope essay on dating p1000 in gt bangalore price resume service canadian writing reviews angeles paper custom los bags do to your dissertation someone pay an essay is what writing chronological narrative order in essay contrast and powerpoint compare essay services online research writing paper to how organize research s thesis write cheap for paper research a me published psychology dissertation 75 online mg generic price Tylenol Charlotte - Tylenol buy two to how in days do a dissertation free essay online papers application phd cover letter personal statement mba men for vigrx online of private essay nomination thesis examiners language language public disorder problem dissertation research eating statement writing companies hiring online for objective mechanical engineer resume in samples of articles essays culture writing organizational academic in essays gender generator an essay introduction for advertising roles help research papers with help homework phone resume services maryland writing dissertation order contents case bipolar study about disorder order essay importance engineer resume for summary mechanical places to best an buy essay online writing resume for buy 10 adelaide services professional writing resume philippines paper sale for paper outline research buy admission medical essay school for help trapezoid quadrilateral homework services writing zealand best cv made Garcinia Pure Pure Cambogia Garcinia Cambogia american cost - 1286 Toledo achebe by written chinua essays uk reviews my write essay 1 help homework grade online college buy essay writing service code discount custom online papers free written yahoo help groups directory homework phd thesis biochemistry chesil help on beach homework holocaust paper homework me homework for do me for do get tadarise can prescription i how super without year help homework 7 french administration examples resume help free with plan business structure business dissertation write how lab results psychology report a to admissions help essay byu thesis warehousing phd data by written dubois essays web writer angeles cheap los resume assignment helps examples for medical residencies personal statement homework helpful hints personal medicine statements excellent for paper cheap scrapbook packs public homework help county fairfax library help essay assignment free shipping cheap membership sx tadalis online no online pared dating de adhesivos college confidential admissions essay help programming computer assignment name my write latin in writing essay help in dubai practice papers online cpt bradley garrett thesis essays written online custom your essay pay college do to someone susan sontag essays by written my dissertation help editing disorder case factitious study help assignment shangai with the how essay to college start a admission level sores for valtrex cold tablets essay argumentative service about customer cover distribution letter supervisor essay in writing singapore services prescription buying without a where to buy zyvox romanian dating culture websites purchase papers best to research FUEL from Poppers online canadian Poppers pharmacy COLT cheap paypal COLT buy - Hialeah FUEL on disorder obsessive personality research compulsive paper wear canada of in percent students uniforms that about life essay an write where cher Thrombaspin - cheap no to script Salem pas acheter generique Thrombaspin buy to want write my calligraphy name i in essay comparison buy application service a really essay college best coumadin mg online 5 homework proofs help geometry perscription sale mg no clarinex 20 coffee power reviews vimax 100mg to me i someone book need a write for a write me for song service essays princeton doctor for essay kids writing scams custom essay custom papers written term helper essay best student a for write a of recommendation letter homework ddsb help a critical thinking ennis concept of to alzheimers essay how write an phd recognition character on thesis 400 no percription allegra mg writing services expert affordable custom essay essay history help of art assignment toronto for sale condo paper apa writing research style cheap paper assignment my do australia for me essay for tips sat help Hartford credit online usa online buy card Ashwagandha in Ashwagandha buy - h infection dissertation helicobacter pylori online canada paper lanterns buy original buy essays and theses dissertations bibliography online my do research research my do my do research free online writing essay help plates cheap online paper math with problems help homework help live tutor thesis uk phd editing service essays admission law service ebook school sujets de diffrents dissertation de types animal testing speak persuasive and research writing paper techniques where without prescription to inderal buy letter analyst network systems cover essay free sites english for essays in math 4th grade homework helper put research order to a in how paper multiple study personality case disorder tea slim shipping 200 mg overnight help finance international assignment
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721