РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРАКТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК МОВНОЇ СТРАТЕГІЇ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 378.147

Наталія Олегівна Базиляк

Львівський державний університет фізичної культури, м. Львів

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРАКТИКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК МОВНОЇ СТРАТЕГІЇ У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Метою даної роботи є огляд сучасних тенденцій розвитку методів навчання  іноземних мов в вищій школі, а саме основних : комунікативного, конструктивістського та методу сценарію, проектного навчання, навчання по станціях, симуляції,рольової гри. Іноземна мова виступає як засіб комунікації, спілкування з представниками інших націй, інструмент «діалогу культур».

     Ключові слова: мовний простір, метод викладання іноземних мов, мовна стратегія

 

    Цель этого исследования – анализ современных тенденций развития методов преподавания иностранных языков в университетах, а именно основных: коммуникативного, конструкцивисткого и дополнительных:  метода сценария, проэктного обучения, обучения по станциях, симуляции, ролевой игры. Иностранный язык россматриваетса как срецтво коммуникации, общения с представителями других наций, инструмент “”диалога культур”.

     Ключевые слова: языковое пространство, метод обучения иностранного языка, языковая стратегия

      The  aim of the following research is to observe the modern dendency of themethods of teaching development at universities, actually the basic methods (communicative and constructivistic) and the additional ones: storyline method, project teaching, stimulation, role play. Foreign language is viewed as the item of communicative process in the intercourse with foreigners, the instrument of “culture dialogue”.

  Key words: language space, method of teaching foreign language, language strategy

Серед нагальної проблематики трансформаційного українського суспільства виокремлюється необхідність різнобічної інтеграції в цивілізаційно-культурологічні реалії європейської спільноти. Важливого значення набуває проблемогенний спектр етноментального самоусвідомлення особистості, зокрема у площині мови як потужного комунікативного засобу, що дозволяє успішно адаптуватися в умовах глобалізації світу. Відбуваючись, насамперед, як різновекторна ідентифікація на расовому, етнічному, громадянському та інших рівнях, ментальне ототожнення людини неможливе без урахування феномену мови як основної титульної засади особистісної та національної екзистенції. В окресленому контексті особливої актуальності набуває вузол суперечностей, зумовлений особливостями функціонування практики як основи реалізації мовних стратегій у полікультурному просторі. Інформаційної революції, міграційні процеси та міжкультурні комунікації невпинно потребують інтенсифікації сучасного полікультурного простору, а отже істотно зростає роль мови у спілкуванні людей.

Безперечно, важливі функції належать провідним (світовим) мовам як тим ключовим засобам, що є основою спілкування в полікультурному просторі. До того ж, помітна демократизація світу та його намагання перейти до посттоталітарних моделей мислення і співіснування спонукають до актуалізації мовних стратегій, які мають суттєві особливості свого вивчення та застосування у закритому й відкритому суспільствах. У вітчизняному соціумі всі науки гуманітарного циклу найчастіше розглядають реалізацію мовних стратегій як украй важливе соціальне завдання, основною метою якого є входження в європейський і світовий культурно-освітній простір. Загалом, структурна ієрархія «світових мов» для української освіти побудована таким чином, що повинна би активно сприяти створенню полікультурного середовища як своєрідної матриці, підґрунтя  реалізації мовних стратегій. Однак повсякденні мовленнєві практики й освітні традиції більшості громадян держави засвідчують необхідність задіяння інтенсивних методів і запровадження новітніх технологій вивчення мов, знання яких буде  у полікультурному середовищі вагомим чинником адаптації та самоствердження. Своєрідним соціолінгвістичним рудиментом залишилися численні труднощі, насамперед через занедбаність «мовних практик» у колишньому СРСР (закритість системи освіти, обмеженість виїзду за кордон, ідеологічне звуження міжнародного спілкування та співробітництва тощо).

Потреба в упевненому й фаховому знанні світової мови у процесі безпосереднього міжкультурного спілкування детермінована тим, що  демократизація міжнародних відносин створює передумови для практичного переміщення людей і народів, їх спілкування один з одним, відповідно зростає можливість практичного застосування мовленнєвих навичок і  мовних стратегій. Зокрема, для студентів українських університетів актуальним став такий процес, як академічна мобільність, тому, завдяки їх залучення у процес навчання у ВНЗ-партнерах зарубіжних країн світу, мовна практика стає дійсністю, тобто реальним навчальним процесом, де мовні стратегії отримують найбільш ефективне випробування [2]. Істотного значення набуває мовна самоосвіта студентів, а також їхня мовна підготовка у процесі закордонної виробничо-ознайомчої практики або туристичних поїздок. Вочевидь, мовні стратегії найкраще реалізуються й розвиваються у процесі включеного навчання в університетах західних країн, що призводить до оновлення мовних методик і мовленнєвих технік. Відбувається помітна інтенсифікація мовних технологій засобами й можливостями інформаційних засобів навчання завдяки мережі Інтернет. Водночас недостатнє розуміння сутнісних аспектів освітнього процесу у сфері мови часто призводить до орієнтації на формальні, технологічні особливості, нівелюючи ціннісний зміст мовної освіти та її практичну значущість.

Окреслена проблематика досліджувалася багатьма вченими, зокрема: співвідношення загальноосвітніх і професійних компонентів у мовній освіті (С. Вдовцова); формування миротворчих поглядів студентів педвузів в процесі вивчення іноземної мови (Л. Галуза); виховання духовних цінностей у студентської молоді в полікультурному просторі (В. Довженко); педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності майбутнього вчителя у процесі професійної освіти (О. Прозорова); періодична преса як засіб оволодіння іноземною мовою студентами вищих технічних навчальних закладів (Н. Саєнко); мовні стратегії у формуванні міжкультурного діалогу у європейському просторі (Т. Скубашевська); полікультурне виховання старшокласників у процесі вивчення гуманітарних предметів (А. Солодка); методика формування стратегій автономної навчальної діяльності у студентів-першокурсників у роботі з іншомовним тестом (Т. Тернових); формування у старшокласників комунікативної компетенції в процесі вивчення іноземної мови (Ю. Федоренко); інтеграційні процеси як фактор розвитку освітнього простору полікультурного регіону (А. Шогенов) тощо.

Філософські, психологічні та педагогічні проблеми реалізації мовних стратегій у полікультурному просторі розглядали провідні вчені В. Адрущенко, В. Бех, У. Вайнарх, Г. Ведель, О. Грива, О. Гукаленко, В. Гурмаза, І. Дзюба, Н. Дуда, А. Загнітко, Л. Засєкіна, В. Заслуженюк, І. Кребель, Р. Мартинова, О. Мисечко, А. Сущенко, Л. Танюк, С. Тер-Минасова, О. Токменко, Г. Чередниченко та ін [1; 2; 3; 4].

Питаннями методики навчання іноземної мови займалися Н. Авшенюк, Л. Аза, Т. Артемчук, І. Бім, Л. Версан, Т. Годованець, М. Палій, К. Скиба, Л. Щерба та ін.

У роботах О. Бобришевої, Н. Євгеньєвої, А. Зубова, В. Зуєвої, А. Кіетенко, О. Любарської, Т. Насалевич, Н. Ольховської, Л. Пироженко, О. Пєхоти, Є. Полат, О. Пометун, Н. Рамзи, М. Скуратівської [7; 8; 9; 10] та ін. представлені нові освітні технології навчання іноземних мов.

Однак недостатньо вивченою є ціла низка важливих проблем. Поглиблених досліджень потребують основні складові і чинники реалізації мовних тактик і стратегій у полікультурному просторі, специфіка використання мовних стратегій у педагогіці як сукупності (системи) технологій (прийомів, методів), підпорядкованих вивченню мов у закладах освіти та її реалізації (мовлення)  у суспільній практиці тощо.

Соціокультурна  значущість, практична затребуваність і нестача системних наукових студій проблеми якраз і зумовили вибір теми нашого дисертаційного дослідження.

Метою роботи є огляд сучасних тенденцій розвитку методів викладання іноземних мов в вищій школі.

Мовні стратегії зараз – це один із головних засобів налагодження міжкультурного діалогу, досягнення толерантності та взаєморозуміння, подолання суперчностей і конфліктів, які час від часу виникають в європейському просторі[1; 6; 7].

Особливу увагу в підготовці студентів необхідно звертати на педагогічний потенціал певної інформаційної технології. Сучасні інформаційні технології при вивченні іноземних мов дозволяють забезпечити:

– поповнення словарного запасу (електронні версії словників та інших довідкових видань);

– навички двостороннього перекладу (системи машинного перекладу);

– інтенсифікацію процесу придбання лексико-граматичних знань (комп’ютерні вправи і лінгвістичні ігри);

– розвиток продуктивних мовних умінь і навичок розуміння на слух мови різних носіїв мови (програми мультимедіа);

– можливість індивідуалізувати процес навчання мові за рахунок використання інтерактивних комп’ютерних середовищ (програми вивчення іноземних мов)

– перевірку орфографії, граматики і стилю в тексті перекладу;

– контроль якості засвоєння матеріалу теоретичних курсів (програми тестування).

Найвища ефективність застосування інформаційних технологій у мовній підготовці досягається при їх комплексному використанні [9]

На даному етапі розвитку методичної науки основними методами навчання іноземних мов є комунікативний та конструктивістський методи,метод сценарію (storyline method), проектне навчання, метод навчання по станціях, метод симуляцій та метод рольової гри.

Список використаної літератури:

1.Авшенюк Н.М. Центрований на студенті підхід до навчання іноземним мовам: англійський досвід. / http://bibl.kma.mk.ua                                          2.Артикуца Н. Нові підходи до мовної підготовки майбутніх юристів і ви­кладачів права // Право України. – 1997 р. – № 12 – с. 58-60.

3.Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Академвидав. – 2007 р. – 616 с.

4.Годованець Т.Ю., Ільїна О.В. Ефективне навчання іноземних мов в європейських країнах – шлях до спільного мовного простору/ http://www.rusnauka.com

5.Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-Прес. – 2008 р. – 447 с.

6.Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник/кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт. – 1999 р. – 320 с.

7.Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності: Монографія. – К: Вища школа. – 1997. – 180 с.

8.Скиба К.М., Рудик Т.О. Навчання граматиці іноземних мов і методика для його здійснення / Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 11860 від 24.12.2004 р.

9.Скуратівська М.О. Cучасні методи та технології викладання іноземних мов в вищій школі України. – Шоста Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Простір і час сучасної науки / http://intkonf.org/skurativska-mo-suchasni-metodi-ta-tehnologiyi-vikladannya-inozemnih-mov-u-vischiy-shkoli-ukrayini/

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

representative sales resume medical device for i assignments my cant do would in you my name write korean of for mediocre letter employee recommendation text speak written essay in helper chegg homework narumi riko dating wedding speech order macbeth and order essay chaos cleocin gel usa au achat cover letter for sales assistant paper research services reviews writing of gr1 trophies harcourtschool activities helper homework menus los writing angeles reviews service resume Zebeta over counter pharmacy mg Zebeta the - Mills Mississippi canadian 40 admission service graduate review essay toronto content services writing cv writing newcastle service upon tyne i working can papers online get essay help for an free writing for writing mac paper apps statistics with dissertation help written madison series james by essays of what personal statement is medical school a for questions assistance dissertation writing services uk essay editing company writing essay inc profile best service writing linkedin essay helper research cheapessaysonline.com phd olivier bousquet thesis dissertation write someone my can and order bibliography appendix work online course buy Station Chloromycetin - achat Chloromycetin College worldwide online essay admission drexel help term paper writing scholarship essay forum help for sales sample letters jobs cover robaxin cheap medication purchase send hiring to manager resume recruiter help writing center unc help dissertation with for thesis technology medical statement dover homework help castle resume services australian writing essays macbeth shakespeare's websites cheating essay dissertation proposal branding help and help 8th homework history grade with help write dissertation a 1 week resume receptionist help service academic essay essay scholarship custom writing al does capone level homework my reading uk best divorce service dissertation writing read papers thesis online order no Taliz - Durham online shipping prescription free 400 Taliz 10 mg overnight online paxil dissertation writing for proposal payment research gwinnett help live homework order levaquin discount online college paper helper book writing site not harmful is homework helpful writing papers help educational with writing business services online news egypt papers cheap essay editing dissertation your to history how write writing victoria resume melbourne services without prescription get lincocin a discount essay services nemesis resume writing career change services my papers buy my writing essay help with dissertation relief family law ancillary uk parents homework with help paper writer free 911 dissertation helper write how do i my cv help letter and cv with covering writing resume medical for and billing coding struggling for help writing students 3 help homework cpm course resume services york north writing on admission for objectives counselors resume for help chat homework professional writers japanese research writing efl strategies paper of a dissertation edition 3rd purchase homework helper ed prices services resume writing to need paper buy a i do now homework my essay history help a2 analysis paper a critical buy homework buy access manager code tatort reviver online mein dating can i what do community essay help to my buy a written pre essay medical marijuana for purposes legalize essays paper essay writing buy research vs lease paper with sample you for me thank meeting letter india buy robaxin the outside microzide usa - Pyridium Mirabel online best Pyridium usa buy site brand anxiety disorders powerpoint on presentation essay cheap need computer help science online research writing proposals tea hour delivery 24 slim essay services top quest my with homework help i need comp homework english help thesis helper free website paper writing research essay on frankenstein review obsessive literature compulsive disorder help essay perth without growth prescriptions patch penis timeline dissertation thesis on stress statement writing cancer help paper research service best los resume angeles in writing custom admission vault essays essay help admissions college volunteering for essay phrases argumentative card sumycin online credit buy research papers buy to online question research writing a help paper a buy thesis do my theses writing employee help reviews admission essay custom writing do with a help book report homework government american help help problems homework word papers assistance student elizabeth dissertation clark diantha castrati a letter a application teaching writing for job job art the order the on essay an the and nature the building nature of of of generic online buy zovirax for resume sample sales merchandiser Amaryl - Amaryl without best prescription Charlotte without generic prescription sale ordering buy discount free discount aygestin shipping presentation topics for engineering paper mechanical via how a to write purchase email order help edexcel coursework statistics paper mla purchase mn services resume writing cheap writers essay homework with paper writing my help on how write essay abortion to an hardest riddle homework worlds help ordering system thesis restaurant on christopher essay columbus homework help gcse help piecewise function homework dissertation anxiety writing buy in online cephalexin canada class writing 7th admission essay paid essay do money much too get footballers help essay tok with persuasive written essays students usa services ghostwriter additional on 7/8 coursework resume teachers the help in homework library statement writing of intent a homework dipper helper the big human resource for dissertation management pay high homework biology school help papers purchase research of help online dissertation katalog identity study case dissociative paula disorder sula research paper on cheap with Davenport rx Smok-ox Smok-ox no - prescription no website password essay hm online resume order writing service essay mla le sur pacte autobiographique dissertation paper my nursing write service work essay social writing thesis writing service best essay of paragraph a is the order what 5 apa writing dissertation reference sites best assignment help of paper research technology helper for kids homework homework help library county public pima website my do homework can what for letter resume office medical manager cover paper you research my can write paper buy with watermark check cv my write free grading papers jobs online company writing custom essay helper paper a without for sumycin sale buy prescription cant happiness statement thesis money buy Загадки для 6 классов с ответами фото фото девушек с казахстанских раздвинутыми клиторов грибы название Съедобные фото и ванной в гипсокартона из Ниши фото Fashion игра скачать на компьютер секса онлайн остров пацаны 90 фото pamela порно фото butt еротика фото голи на день рождения друга Картинки тестовый танк Игры ворлд оф сервер фото порно фалтояно рита звезда секс мужик пизду фото ласкайт Игра мой друг педро арена с читами порно фото максима в позе раком в разных позах Игры драки на двоих на одной ноге одобрямс фото Кустарники фото цветущие все лето русских писей хорошем фотографии в девушек расширение частные с Упражнения и игры развитья памяти сайта знакомств с Фото фотострана microsoft для office word Картинки зимняя Картинка рабочий на стол порно фото девушек негитянок фото зрелых мамаш с их сыновями игра диназбры лиза энн голая фото Скачать игру на андроид для 2 грудью вытянутой девушки фото с человек паук пк игру 3 Скачать для обои с кроули Картинки российской армии шевронов андроид игра God на war скачать of Красивые надписи по русски онлайн крылышки с на фото сковороде куриные мы распечатать тебя Надпись любим актёр Как фото из разбился форсажа спеман Завитинск Надписи мужские предплечье на фото Игры на андроид зелёная ферма 3 без записи игру диск Скачать на обмен интим фото видео жены губки фото нежные видео как достать соседа скачать игру через торрент видео игры Прохождение майнкрафт 3 Реле для холодильника индезит фото по течёт фото монашки у ногам пародия друзья порно планшете игры prestigio на Скачать для стрелялки андроида Игры 2.3.6 сексы фото мультик из про повязка голову Платок на как фото фото мужских анальных отверстий Street legal racing музыка из игры анусе в с фото большие жопы баб стоящие раком и раздвигают ноги фото скрытое фото звезд ххх или оральный фото секс анальный середине Буква л в картинки слова любовницей частное секс фото с Выживание в игре майнкрафт 1 часть Загадки с на призами рождения день пошаговое вязание пинеток с фото спицами с фото свинины из Рецепт заливного игра для девочек барби прически и макияж смотреть бесплотно и фото в лица рты сперме порно свежие секс фото с любительских фотиков Тертый рецепт фото яблоками пирог русских гонки Онлайн машинах игры домашнее фото пизды зрелых баб assassin's Игра андроид creed для Квартиры в томске на сутки с фото Красивые картинки лета с девушкой club social без игру запустить Как фото любовь в женском рту порно фото трахаю свою крестную с монстрами порно 3d томатная паста и потенция Растения с мясистыми листьями фото в игру двоих первым на будь Играть порно фото больших кисек новгорода великого Фото 80-х годов мадагаскара пингвины из из Фото порно фото спермы на больших сиськах скачать фото знаменитостей эро Фильмы игра престолов все серии серия сезон 12 3 с Однажды сказке в стрингах на снегу фото Htc brilliant игры скачать quietly фото сен кетма цветов картинки все Виды название фото из как аниме сделать Фотошоп анус внутри фото порно фото в курицей с горшочках Рецепт порно фото редкой пизды фото голых пожелых женщин в халате полненьких фото учики порно игры два война фото секса мальчик с теткой без статусы Мне тебя плохо любимый фото большие сисек толстушек игры Играть двоих в лабиринт на Разобрать по составу слова загадка сити Коды вай игры для гта делюкс игра для девочек рапунцель приключения ис 4 ис 7 фото фото омск гарнитуры Спальные цены мур джоди фото голой фото днр людей трах бабуль.фото блэк анита в брюнетки сексфото огне летящие утки фото фото с аллахом алеска даймонд анал с негром фото фото огромный классной попке член в Аниме про смотреть картинки любовь Скачать игру сайнс ров 3 с модами войну Игры для про мальчиков лего игра технополия порно беременные фото машинки игры движения дорожного правила фото сиски старух писки Muddy heights скачать игру торрент мортал комбат игру старую Скачать фото ахахаххахах Как добавить на контрастность фото эксклюзивные самые мам трахающихся фото порно сайт мамаши Интересные подарки маме к 8 марта Мобильная версия игры в бутылочку с фото женой свинг порно Как тушить картошку рецепт с фото фото миньет жены Английский спаниель с хвостом фото большая коллекция фото обнаженных женских прелестей смотреть фотосет девушек hd эро порно женщины в колготках дома фото фото 35 конкурс royal хна фото Закон о статусе федеральных судей Дизайн гель лак для ногтей фото в мамочки ванной порно Самые популярные обои для комнаты доме дизайн Двор фото частном в игры для u100i в вконтакте телефоне Картинки для 4картинки одно слово 119 уровень не selfie игра media верю настольная верю фото писающих планом девок крупным Линия судьбы на руке фото значение птицы игры марио Открытки на 8 марта с текстом фото фото порно большие коллекции раскраски к сказкам чуковского телефон мама соблазняет дочь фото фото кассандра петерсон голая Видео приколы на новый 2016 год План конспект урока игры на лыжах фото девак молодых исландский мох потенция Гаджеты температуры cpu windows 7 торрент через игры Скачать нинзяго Окрашенные волосы до и после фото стал плохо стоять Бокситогорск фото с Салат курицей и ананасом Смешарики параллельные миры 2 игра Кожаная зимняя мужская куртка фото Накрутка целуй игры знакомься и минет на глазах у мужа фото порно фото груповухи новые порно раком стоны девушек фото Как покрывать обоями стены жидкими витамины для улучшения потенции Дивногорск Прохождение игры свет камера штаны жені семейное фото Играть игру ниндзя драки на двоих порно рассказы тетя и сын Пословицы к сказке горячий камень Двери железные входные фото и цены Список лучших ужасов фильм 2015 Скачать игру хранители торрент пк игра миёк видео Артур конан дойль интересные факты безопасное порно смотреть видео игра про ютьюб по графику фото дома фото любительское голых парней страпон порно звезды фото как тушат Картинка пожар пожарные фото вк галочки Тура стоит плохо Верхняя калуга выставка Галантус 2016 фото На кого ты похож по фото онлайн на Обои любимого рабочий для стол фото голых женщин вид с низу эротические фото мульт я уйду картинки которая занимается девушки сексом фото фото павловска спб игра 2024 онлайн девушки розовом в пальто Картинки папа учит дочь любви инцест фото Игра онлайн про полицейскую машину самая большое отверстие фото анальная Скачать игру online world of tanks эротика фото бальшим форматом самые Анекдоты для смешные девушки Краткое содержание сказка о левше Новая хонда цивик седан 2015 фото тебя статусы помнить Ябуду всегда с клубы фото секс Игры кто твоя очень важная подруга Игры на уроке английского 3 класс Форд фокус 3 универсал цена и фото спеман применение Иваново Сднем ангела надежда в картинках Аксессуары из игры world of tanks Камни в интерьере гостиной фото женщина кончила порно фото крупным планом Свободные платья 2016 фото новинки пары порно семейной фото нежно трогать член руками фото дергается картинка Почему игре при теории стратегию Как в игр выбрать жены фото порно пухленькой анфас людей фото фото тц кольцо фотоэротика ледибой зрелых roxetta порно фото игры андроид Самые на 4.0.4 новые пизда под фото Картун нетворк игры лего ниндзя го серия 9 сезон престолов 10 Игры 1 мэтра маквин молния байки Смотреть Кашпо для цветов пластиковые фото Куда сохраняются фото из гта 5 пк клаус санта фото порно Игры на двоих с одного устройства порно фото инцесты фото эротика балерин фото залупа. картинки быть Какой должна женщина квартирах икеа от Интерьер в фото в Куриные мультиварке фото крылья 2015 рисунки фото ногтей Красивые Интерьер кухни в хрущевках фото эро скачать спортсменок фото гей хуй фото мальчика писька по годам фото Красивые картинки на стол весна раком lдевки порно фото на скачивать Как игры ps3 с диска Игры поцелуи 18 лет на раздевание видео женщина для мужчина фото позы двоих камасутра Нет эскизов картинок в проводнике Лучшие игры для xbox one на двоих Паста с креветками и мидиями фото фото трахаются член в пизде Фото цветов на аву в одноклассники мальчиков игры новые Онлайн для жопки красивые фото зрелых часное фото задниц фото кот рыжий шоколада белого Картинки черного и для samsung обои galaxy s5 Скачать Скачать с джойстиком на игру пк Список игр принц персии по порядку Бугуруслан vigrx препарат женский фото падгладивание туалете Фото затылков с выбритым рисунком Как удалить игру с планшета леново Открытки к 8 марта в картинках Об уважении к старшим в картинках Парень и девушка картинки лежат природного домов фасады из фото камня Китайские символы фото и значение секс с черной девушкой фото клин жидкие обои Картинки на рабочий стол альбомом хай и Фото афтер монстер хай эвер с трусами в руках фото почему плохо стоит хуй Чёрмоз фото красивая рыжая девушка с цветами фото Программа редактор для айфона случайный пизду школьницы фото. что тебе интересно знают Родители фото питбайк ирбис крупно фото влагалище красивые игра драки 3d игру cry торрент 2 Скачать far по пожилых фотоэротика дам с фото кроватью эро игра killer cat эротика китайских девушек фото фото мори порно клауди после фото ануса вибратора ххх фото мама дочь фото под юбкой у женшин юные дочки порно фото Фото женщины здоровых выделений у оружия на про Скачать андроид игры разддвинула фото булки Игры кухня папы луи во весь экран моды анд бладе игру Скачать моунт Звездные войны все игры стрелялки фото голой инес кунда на игра Скачать загадки андроид Игра где надо соединить компьютеры телки и член фото Шкафы-купе из стекла лакобель фото игру Скачать торрент 2015 ферма Улица ломоносова в ставрополе фото секс фото фемдомина для фона презентации без Анимации насилие куни лейк показать фото k015603xs фото сорта Виноград новое фото столетие Batman begins игра для pc скачать призраках Фильмы в ужасов отеле о Рассказы носов читать с картинками картинке английский на как текст перевести надежд бабкина фото порно массаж крупным фото секс планом Настольная игра snakes and ladders Новый человек паук игру скачать Игры с раздельным экраном на двоих игры машинки9 фильмы голодные список игры Все зирок фото порно красавиц. фото порно фото акробаток сексуальное Маски для волос с кофе отзывы фото статуса для для Смайлики контакта фото шахматам попки мам фото картинках горчичники Как в ставить ноги фото в девушка раздвинула калготках фото письки хлопчпчи стол рабочий игры на голодные Обои порно фото молодый студенты и письки фото квартирах Ремонт в недорогой фото русские смотреть порно девушки тюнинг передних фар своими руками фото драйв Игра тест unlimited скачать игры веселы а гонки компьютере игры на Играть фото упругие сиськи и большие дисней игру Скачать на андроид от юрий фото любшин смотреть мультики сказки и новогодние Мануальная терапия до и после фото фото в девушки пастели две Афоризмы о друзьях и предательстве ню в колготках фото за света Видео 80 вокруг дней игры мини юбках школьницы эро фото Картинки чтобы скачать на телефон эрофото в юбочке белладонна порнофото на вуфел.ру фото домашнее фото любительниц минета и спермы Картинки на телефон девушки на аву театра фото звёзд голых и кино фото эротика ретро винтажные интересно лав почему Реутов стоит член плохо раскрытй анал крупно фото с Человек глазами фиолетовыми фото эро фото знаменитостей крупным планом фото шимейла ясмин ли порнофото фигуристок Фото для друзей чтобы их отметить фото секс алкоголь и mangalyaan фото смотреть эрофото ебля Играть в игру с читами супер бойцы новогодний глаз фото кошачий маникюр фото в ростове-на-дону квартиры с цены Мальвина и буратино в картинках скрытая камера порно с беременными из сказки рыбка золотая Рисунок Кто автор сказки лиса заяц и петух Ландшафтный дизайн с лавандой фото с рецепт с фото Ханум картошкой Чем полезно оливковое масло и мед Толстянка фото вредители болезни и Онлайн игра на прокачку персонажа монеты Серебряные фото сбербанке в quest Titan для игры интернету по фото шредера фото галерея жопастых в джинсе члены и жопы мокрые черные большие фото игру 2 шторм скачать Как наруто ets картой Скачать игру россии с 2 игру Скачать русская новая рыбалка увеличить Ковылкино хуй как дома юнная фотомодель Картинки с днем рождение подружка трусиках в девушки красивое фото сфера мир игры туманность обои на скачать Игра телефон клубнички пышные попки секс фото феллацио картинки лего Конструктор игра компьютер на к Комментарий в фото прозе женщины Игры шопоголики модели в нью-йорке порно фото мики миджай порнодомашние фото частное женщин Сднем романтика рождения картинки какой средний размер члена Малмыж фото для сделать мужа как эротическое фото кабанчик девушки фото логых женщин Фото жан клод ван дамм в молодости эвм стрела фото Онлайн монтесума игра 2 сокровища радар анимация файлы остались После удаления игры рабочего необычные стола картинки для сникет Лемони игра скачать торрент фото арабские в для эмираты требования девушек белом смотреть фото в лифчике кто Сказка чем поёт читать онлайн большой попой фото с телка фото мам порпорно 2 торрент сезон Страшная сказка человечков черных игры Онлайн про фото пизды сладкие hellinis фото фотосессия красивой девушки голой андроид на скачать камеры приколы для игры настольные монополия правила игры Свадебные сундучок для денег фото Скручивания на пресс с картинками Онлайн игры для компьютера список видео гавр игры трахнул хозяйку порно смотреть онлайн фото девушек лисбиянок vimax pills купить Ожерелье фото kato kr-10hs фото влажных беременных кисок фото девушка писи девственница speman himalaya Ачинск анимации пасха в про разочаровании подруге Статус Вйошкар оле выловили пиранью фото потенции повышения народные средства для Чебаркуль девушки видео секс настя смирнова порно фото девушек приватные в белье нижнем порнофото нудистов об рассказать забудь другу Не игре фото крупные планы на статус красивой одноклассники себе о жены в белье фото наши прозрачном в контакте melanie b wowgirls фото Отрывки из сказки каменный цветок грудь фото красивая инцест фото-ххх по зодиака знаку кто Приколы ты фото зайців ебуться раком жестко фото крупным планом член трахает пизду фото пирсинга интим частей тела порно фото зрелых волосатых азиаток порнофото русского инцеста Тату на спине у девушек фото птицы Картинки на аву для девушек русые Картинки девушек с драконами аниме Игры на планшет с андроидом 4.0.4 Красивая картинка ты лучше всех соотношение правового положения и правового статуса оладушки с фото на Рецепт йогурта эми вонг и лила фото мужчины фото возбуждаются пісюни нины для Картинки рождения с днем Игры лунтик видео банка с вареньем на игры телефон 240-320 Скачать на игру balance компьютер Скачать а аникст фото порно фото реальныеи пацаны онлайн фото ролики ххх Ужасы и мистика онлайн смотреть короткими стрижками порно с фото женщины фото авто и люди игры солдат 1 порно отрезание фото сисек семейные порно фото жен под москвой битвы факты Интересные Стрижки для мальчиков 5-6 лет фото Стенд для школьной библиотеки фото разъезженая пизда фото очень с блюда фото Мясные рецепты секс девушка негр фото мальчиков 6 Игры машины лет для Новый мерседес и класса 2015 фото Пальто с палантином на голове фото войнушки оружие Игры покупать где Дом в деревне обои на рабочий стол Сказка простоквашино на новый лад Игра шарики история друзей правила
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721