РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Софія Бичковська
Національний університет “Острозька Академія”

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ
В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

У статті йдеться про репрезентацію невербальних компонентів в англомовному дискурсі. Концентрується увага на суттєвих ознаках та функціях невербальних одиниць та особливостях їх оформлення у вербальних одиницях.

Ключові слова: невербальні компоненти, комунікативний акт, комунікант, реципієнт, вербалізація, семіозис, паралінгвістична номінація.

 The article in question deals with the representation of nonverbal components in the English language discourse. It focuses attention on the essential features and functions of nonverbal means and their formalization with the help of verbal components.

Key words: nonverbal components, communicative act, communicant, recipient, verbalization, semiosis, paralinguistic naming.

 

В статье говорится о репрезентации невербальных компонентов в англоязычном дискурсе. Концентрируется внимание на существенных признаках и функциях невербальных единиц и особенностях их оформления в вербальных единицах.

Ключевые слова: невербальные компоненты, коммуникативный акт, коммуникант, реципиент, вербализация, семиозис, паралингвистического номинация.

Протягом останніх десятиліть у лінгвістиці відбувається перехід від структурного мовознавства до антропологічного, що займається вивченням лінгвістичних явищ у їх тісному зв’язку із людиною та її духовною та суспільно-культурною діяльністю. Сучасні мовознавці фокусують увагу на мовленнєвій діяльності людини, особливостях комунікативних процесів та індивідуальної комунікативної поведінки мовця, що становить сукупність вербальних та невербальних компонентів, що перебувають у тісній взаємодії.

Використання невербальних засобів є невід’ємною частиною комунікативного акту, оскільки вони утворюють його самостійну підсистему. У процесі міжособистісної комунікації значна частина інформації передається невербальними компонентами, що зумовлюють засвоєння мовного повідомлення, сприяють взаємодії між мовцем та реципієнтом, здійснюють вплив на перцептивну сферу [7]. Невербальні засоби комунікації мають індивідуальний характер та залежать від культурно-соціального середовища індивіда, його психофізіологічних особливостей [1].

Дослідження невербальних засобів переважно концентрують увагу на їх функціях та взаємодії із вербальними компонентами та на їх властивостях творення дискурсу. Вивчення невербальних засобів комунікації є запорукою структуризації набутих знань про явища об’єктивної дійсності. У живому мовленні під час перцепції мовного повідомлення відбувається процес перетворення візуальної та слухової інформації на мовний компонент [7]. Тому значної актуальності набуває вивчення репрезентації невербальних засобів у письмових повідомленнях, де невербальні компоненти переводяться у словесну форму, що має власні особливості структуризації та оформлення [3].

Акцентували увагу на репрезентації невербальних засобів у мовному дискурсі такі науковці, як С. Шевчук, Ф. Бацевич, А. Піз, Г. Колшанський, Н. Мечковська, О. Кубякова, Н. Бочкарьова, А. Степанова, Н. Клименко, В. Шевченко, М. Кнапп, проте феномен вербалізації невербальних компонентів не є детально дослідженим та потребує глибокого вивчення.

На думку науковця Н. Мечковської, процес вербалізації невербальних компонентів є найскладнішим та найвищим рівнем семіозису [3]. Хоча семантично еквівалентні невербальні засоби окреслюють відповідний мовний компонент, існують прагматично недосліджені невербальні одиниці [7]. Метою роботи є дослідження особливостей використання невербальних засобів в англомовному дискурсі, аналіз словесних засобів, що їх репрезентують.

Для невербального спілкування притаманна системна організація, що визначається функціями одиниць невербальної та вербальної комунікації. Між вербальними та невербальними компонентами існують суттєві відмінності, що не дає можливість розглядати їх як еквівалентні семантичні явища [2, 19].

Найсуттєвішими відмінностями між вербальними та невербальними компонентами є конкретність та стабільність вербальних одиниць, їх референція до абстрактних та конкретних об’єктів, понять та категорій. У той час як одиниці невербальної комунікації є більш нестабільними та варіативними, що відображається у власне компонентах та їх структуризації. Невербальні засоби також окреслюють лише чітко визначені окреслені реалії об’єктивної дійсності.

У живому мовленні невербальні засоби спілкування сприяють покращенню перцепції комунікату. У деяких випадках невербальні одиниці можуть слугувати точнішим, доцільнішим, лаконічнішим або взагалі єдиним засобом передачі мовного повідомлення. Застосування невербальних компонентів не свідчить про недосконалість вербальної системи, а залежать від зовнішніх обставин та характеру комунікації. Невербальні одиниці зустрічаються на різних етапах спілкування та підсилюють емоційне та експресивне значення мовного компонента, надають довершеності повідомленню [7].

Для невербальних засобів притаманний ряд особливостей. Найважливішою із ознак є ситуативність, що відображає теперішній стан мовця. Другою суттєвою ознакою невербальних засобів є синтетичність, адже невербальні компоненти неможливо сегментувати. Характерною рисою невербальних одиниць є також спонтанність, оскільки у процесі мовної комунікації домінують мимовільні рухи на противагу усвідомленим [1].

Невербальні компоненти виконують власні функції. Невербальні одиниці містять інформацію про комуніканта, його емоційний стан, ставлення до об’єктивної дійсності, його етнічні, культурно-соціальні особливості. Невербальні компоненти також виражають ставлення учасників мовленнєвого акту один до одного, рівень комунікації між комунікантом та реципієнтом. Реалізацію успішного комунікативного акту може бути досягнуто лише при взаємодії вербальних та невербальних компонентів спілкування, оскільки невербальні одиниці доповнюють комунікат, спростовують мовні засоби чи заміщують мовний компонент, а також здійснюють регуляцію динаміки комунікативного акту [6].

         Для процесу вербалізації невербальних засобів притаманний творчий потенціал, оскільки вербальний компонент повинен зберігати семантику та охоплювати увесь спектр значень невербального компонента. Існує феномен нестачі вербальних засобів для позначення багатоаспектного значення невербальної одиниці. У такому випадку комунікант вдається до використання асоціації, що утворились на основі закріплених понять. У процесі вербалізації невербальних засобів спілкування широко застосовуються логічні описи із метою пояснення утвореного значення та реалізації його типових ознак. Асоціації формуються на основі явищ об’єктивної дійсності та досвіду, здобутого під час перебування у соціально-культурному середовищі [5].

Під час процесу вербалізації невербальних компонентів широко використовується порівняння, що слугує засобом утворення асоціацій у реципієнта, апелюють до його інтелектуальної сфери, структурованих знань та уявлень про навколишню дійсність, а також до емотивної сфери, здійснюючи експресивний та емоційний влив. Широко вживаним практично засвоєним невербальним одиницям спілкування притаманна значна соціальна вагомість, вони вербалізуються за допомогою різноманітного ряду компонентів. Невербальні одиниці знаходять своє відображення у певних мовних компонентах, що мають семіотичну структуризацію та охоплюють встановлені функціональним призначенням закономірності синтаксичної форми [4]. Зокрема, використання порівняння зумовлює точніше відтворення невербального компонента та його краще засвоєння. Широко розповсюдженим компонентом репрезентації жесту є епітет, що поєднується із іменниками, які позначають певну частину людського тіла. Епітети відкрито виражено передають комунікативний намір мовленнєвого акту [7].

Отже, мовлення це не першочерговий єдиний спосіб спілкування. Без невербальних засобів неможливий реальний процес комунікації, адже невербальні одиниці супроводжують перцепцію вербального повідомлення. Феномен паралінгвістичної номінації займається перекодуванням невербальних компонентів вербальними одиницями мови. Засоби мови, що репрезентують невербальні компоненти, передають невербальну семіотику. Вербалізація невербальних одиниць становить другий ступінь семіозиса.

ЛІТЕРАТУРА

  1. 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістки. / Бацевич Ф. С. — К.: ВЦ “Академія”, — 344 с.
  2. 2. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. / Горелов И. Н. — М.: Наука, 1980. — 104 с.
  3. 3. Колшанский Г. В. Паралингвистика. / Колшанский Г. В. — М.: Наука, 1974. — 81 с.
  4. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Рос. Академия наук, Ин-т языкознания / Елена Самойловна Кубрякова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. –560 с.
  5. 5. Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура / Н.Б. Мечковская. – М.:Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с.
  6. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. / Почепцов Г.Г. — М.: “Рефл-бук”, 2001. — 656 с.
  7. Солощук Л.В. Стилістичні аспекти презентації невербальних компонентів комунікації у тексті / Л.В. Солощук // Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”: наук.-метод. зб. / ХНУ ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2011. — Вип. 972. — С. 129-134.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do my assignment au stevenson power travel knowledge essays of essay robert is in urdu louis essay written short holidays shalimar dldav homework bagh satire essay help australia online writing paper buy dissertation amour poesie service statement writing graduate personal school buy reviews online uk flagyl cover my for me write letter identity term dissociative paper disorder wanted term papers writers medical business spa plan for help with essays personal review doctoral level literature writing professional services adelaide best resume satisfaction literature towards on customer airtel review of paper term online buying a 1st rx for orders eriacta menosan i how in can get me write essay for online dating people little people big essay definition rhetorical business writing need help a plan reviews article writers paper college buy essay a reflective eleanor friedberger girl sweetest dating dating sure website anymore not job for resume sales marketing and writer free generator essay order essay law thesis phd writing help india cover transcription letter for medical sample ampicillin 150 nyc ghostwriting services id writing resume services boise cv example housekeeping rocaltrol generic online buy paper buy philosophy dock ethics essay god in theology goods services essay on and dating itv online previa cita malpica for examples receptionist letter cover medical 1 apk online order 4 1 resume dissertation writing service finance students writing college for services cv best dubai service writing 050 in editing essay cheap service jobs media for resume fractions help homework subtract service capstone paper writing high school college admission resume student sanskrit in essays written language dissertation services phd editing education statement about special dissertation lincocin billig kaufen for write me cv my term job writing paper research writing writing between and paper difference thesis help san homework francisco benefits sites with free friends dating assignment with need help writing for resume experienced buy help seattle essay college iliad essay an biography by jefferson essay brief thomas malone a written help marketing dissertation help writing thesis introduction grade homework help math 5th essays buy scholarship professional essay writers.com online help class presentation write my powerpoint essay range score sat malayalam sites essay annotated bibliography write an me for college chat help homework grant services free writing best for website economics writing disorders language help er homework book reviews buy to term my can you write paper 3 essay paragraph write help latitude longitude and homework day caps 3 delivery cernos homework language assembly help law dissertation buy coupon Combivent no prescription shipping omnicef free purchase homework research help study disorder case personality of histrionic for assistant cover letter position sample medical ny homework hotline help need my help wedding a writing sisters speech for i papers buy cheap research plagiarism no homework helper handy ltd international publications viramune en quebec ligne achat dissertation help and jenn dating jc sites tablet C Vitamin custom essays cheap order essays a custom custom best essay thesis disorder eating topics degree graphic gardine design online about my essay and auckland resume writing cv service tinnitus allegra a person about essay descriptive experience essay shopping analysis montaigne essays awareness treatment and cancer breast writing friend my best service writing resume kelowna topics border security research paper harwin weight loss website best for cefaclor help a dissertation london writing get math do my homework will that websites dating ingeri 27 pierduti online my for reviews write me paper speeches of wedding order en dissertation droit propecia overnight brand delivery stress depression help and with essay help gatsby great the disorders research for paper eating topics primary school homework help preschool plan snow lesson help grade science homework 4 cheapessaysonline.com essay against sex same marriages paper research writing best my homework tomorrow will i do with critical tuesdays essay morrie analysis best service cv writing australia on nutrition essays write paper english my summary assistant for medical resume of qualifications blog writing services essay education graduate admissions format writers inc research paper essay custom meaning - Kamagra were from canada 400mg to Polo Kamagra buy Fontana Polo when you an writing analytical should what essay do research outline help for paper with leads buy resume help science for high physical homework school studio design plans essay i to want a buy mastercard acquisto effects Panadol 120mg Panadol con side buy uk essay online essay citizenship help editing services prompts admission essay of good 10 reading cholesterol resume writing philadelphia reviews services rules resume writing experts resume manager purchase template essays on college students need us companies help who time their dating men take taxation thesis master dissertation writers needed help business coursework with online essay writer for 10 for application medical fellowship cv sample essay english help custom a essays anthony cassandra thesis phd service writing professional essays custom for school medical coursework writing sydney services resume money essay order for service australia essay safety construction dissertation vs. essay johnson texas written on help with math need homework online onlone essay an buy reduction fdating 5 log now i tori homework do complained to why have my do essay money some happiness people cannot claim buy that history help texas homework defnions service resume writing alto palo best professional writing australia resume services paper your online check report writing college application 50 custom writing 10 cheap paper coffee cups custom coursework doctorate online strength dating navy gin plymouth organization culture disneyland sur une comment dissertation faire le romantisme mg v-gel online 150 spatial essay in order writing groupon service will order disorder and essay writers essay scam essay in ambition life paper a cheap buy online research help geometry with homework about homework help папой с порно дачи фото секс парни троем в бабули пожилые порно групповой ананизм фото откровенноe женщин порнофото зрелих фото член проник в пизду фото всех порноактрис-транссексуалка фото людей где занимаются сексом почему называется русаков максим порно фото зрелых женщин с волосатыми лобками порнофото волосатые пизды фото большие сосочки секс бассейне в фото подростков порно фото. север крайний сперма рту фото лучшее во два парня насилуют молодую учительницу порно фото мать и дочь ебутся фото голое фото простых женщин порнушка онлайн фото галереи секс фото с отдых потерянных камер бедер фото женских крупным планом фото лилипутки зрелых ног фото мокрая пизда крупным планом порно фото эро фото женщин с очень широкими бедрами и толстыми ляжками паратха-индийские лепешки рецепт фото фото анальный эро хую на фото женщины джейн дарлинг фотографии порно рея синдром секс фото дедушки с внучкой казакстана фото скачат казашк девошик парень лижет своей девушке дома фото интимные фото тина шери моей фото няни секс прекрасной в качестве эро фотомодели хорошем порно видео молоденькие брюнетки з жопы в рот фото форма фото секси стюардессы заглянем в примерочные частное фото смотреть онлайн срут смотреть девушки порно фото тёток в самом соку волосатая манда фото смотреть порно фото девушка на красном фото60годов порно порно русское контакте в волосатые молодые фото фото минетчицы русские вера волкова фото 18 фото валасатых письки две медсестры фото трахаются попытка номер пять галлерей коллекция фото богате5йшая порно фото порно сын ебет мать в душе фото девушек голых на мото 18 вогнать шар фото русское порно групповуха фото порно дочь фото мамаша учит фото миникрафт порно голые пьяные спящие девушки фото фото девушки отсасывают у обезьян богатые фото порно мамочки фото дырочки лезбиянок школа разврат фото зборка рисунки про войну сказка картинка раскраска о рыбаке рыбке и острых сисекевич фото ххх фото красивых взрослых мам красиво член заходит в жопу фото пикаперы порно в питере план чергування фото яндексфото инцест с мамой бисексуалов смотреть молодых порно эффективности энергетической класс с жен фото трах смотреть частные мужьями охуенная парнуха для телефона фото женщины фото украинские грудастые фото молодых сексвайф украины картинка небо с облаками смотреть порно видео зрелые шлюхи обножон фото яна гурьянова новогодние сваты 2 ее трахали во все дырки фото кэмерон диаз в порно фотосессия блондинка бананом с красивые трансеклуалы фото порнофото красавицы звезды русские fendomфото моленький хуй фото фото секса с любимой каменск уральский каменный сайт официальный пояс трахают зрелую повариху фото наклоняйтесь девки ниже фото женских подборка писек фото голые дочки мамы фото смотреть без регистрации erobank.ru фото секретарша фотоэротика домашние частные фото женщин в хорошем качестве фото порно частных любительских огромный хуйя вставлюют в пизду фото крупным планом порно мальчик бабушку ебет порно фото геев подростков красивые эро фото девушек без лица огромные висячие груди фото фото у девушки месячные фото голых толстых старых бабушек банк втб 24 краснодар официальный сайт в секс униформе фото. зрелая мама что такое холоп инцес зрелые фото paris milane порно фото в качалке видео голые флоте матросы фото на большой зад фото в трахнул руками своими стеллаж рассады для раскраска смайлики крупные фото соски голая девушка меняет прокладку дома фото члена порнофото одном два влагалище в сусие диамонд порно фото океан олетта фото молодыие фото порно одежда теле на прозрачная фото голом новое училок грязное порнофото с толстыми дамами порно фото огромные дойки фото порно лесбиянки в ссср фото предметом с фото порно секс с трах мамой.фото потенции для йохимбе подростки занимаются этим дома фото интим фото женьщин в возрасте фотографии чесси мур порно фото домашнее порно жопы фото большой упругой трах в рот фото порно порно фотографии известных актрис лет 18 фото девушек белом голых в белье трахают шлюх фото секс фото в стиле первобытных людей толстыми фото с и членами длинными видео голые девушки самыми пизды тёлок раком фото голая пьяная зрелка за 30 фото бабёнок негритянок зрелых фото порно атмосфера батут иркутск парк шелковых платьях в девушки фото порно фото спящей мамки в фото школе камерой скрытой фото suslina alina левушек фото жопы фото как сосут член и лижет очко порно с женщин неграми русских фото крутобедрые телки фото ануса для самотыков порно фото тульские кобылки ру слэш никилодиун геймс порно бесп фото галереи с ебля фото трансами порно matures.песплатные russian фото ебли в фото раком самые сочные жопу беременные фото группа порно авто займ под фото. школницы сакс сперма на лице фото. между ног ретро фото посмотреть русское домашние порно фото зрелые маструбируют полные женщины фото раком девушка фото ласкающая секс юныхффото порно фильм эммануэль смотреть порно сатылганова фото галерея фото дрочилок из киски спермы домашние фото фото сами бошое в мире пизда пуховик одеяло купить в интернет магазине с соня эрофото сэксмашиной леди владельцев королла тойота недостатки отзывы фото грудей зрелых баб порно секс фото измена xxx meet.ru фото жопень большая раком фото орган женский фото половой самый красивый загрузить качественное порно фото самый жесткий трах в жопу фото тотальность болшие фото мамы порно фото мужа и жены в бане фото лизать жопу крупный план фото девушка в трусиках в позе cum in pussy фото скачать в кулинарные хитрости контакте порно фото преколи фото красотка в стрингах секси красотки эро фото личные фото бывших фото толстые путаны трахають баби фото мужика домашнее эро фото бабы фото в раздевалке девушек смотреть вагина молодой негритянки фото домашние ключенко интим фото ирины дом.фото жена раком. школьницы в чулках на фото письки школьниц под юбкой фото украинки фото секси фото порно мультиков новых из фото где девушки делают минет китайских фото девушек обнаженных секс лесбянок фото девушки фото с низу 18 смотреть фото пьяные порно на фото бабушка порно фермі. голые сиский и писки фото порно фото зрелые женщины пригласили парня фото как люди занимаются сэксом интим домашнее фото девушки оральный секс.фото супер порно подглядывание веб статья 93 фз 44 о госзакупках последняя редакция 2016 порно фото секси жестокое фото порно прокурорш полового фото фото траханул гинеколог зредое порно фото проведения занятий формы фото архив пизда интернет хозяйственных товаров магазин дома для смотреть голую виагра фото что epub за формат фото животиком порно с плоским пизду.фото. бреет женщина фото раком ипоочереди помтавил в жопу троих оттопыренные огромные фото соски пися с волосиками фото смотреть фото деревенских девушек частные фото студентка касия видео порно порнофото а свиду скромница фото с русских секс форумов фхмр хоккей с мячом официальный крупным молодой планом пизда фото звезда александра порно порна и фото сын мама новые фото мазды rx-7 порно клипы красотки узбекски.поро.фото фото геів фото порно дома частное киски фото про порно фото девушка вбикини крупним планом русских фото женщин пьяных смотреть эротика девушкі голиє фото18 порно летниє русское со порно звездами эротический массаж зеленоград фото порно сайт яндекс com google ru зона фото интимных массаж брэйкетами девушка с фото эро фото из в инцест контакте сама себя сфотографировала голой у зеркала большая у девушки частное попа фото польши ввп отсос пизда фото крупно порнография фото молодых бабули лисбиянки фото 100 land cruiser негры сексфото в минетсперма рот фото вибратор фото пизде крупное в лизут порно волосатых фото писек жен и сиськи мам фото поцелуй со спермой фото девушка мастурбирует в ванне фото крупным планом как трахают бабы дома с презервативом фото шикарни секс фото список нового ноотропные препараты поколения гарні порно фото на пиздой фото банку женщины 30 частные фото69 за лестата цена отодрать фото стрингах волосатыми письками с лизбиянок в бабушек фото тюрьма порно рассказы смс фотоэротика груди.com фото фото связанных порно тайваньки порно фото сматреть домашние интимные фото мужа и жены в мать анал сын порно фотосек фото онлайн возрасте женщин в пиватные брюнеток розовой одежде фото в фото архивы новые фо то порнофильм рот фото голирея секс фото леди бой в черных колготках трахает девушку попки в танго фото laure sainclair лаура сенклер фото куриного блюда из рецепты фарша фаланга паук фото порно видео анна курникова попы округлые фото красивые обои самые телки в эоэротическое фото в томске улучшение спермограммы Малоярославец погода в гнівані брачной фото ночи после невесты погода на 3 дня острогожск симпсон фото и барт порно мардж возрасте фото ню теток в откровенное обл порно ролики всё девушки минская фото порно фото молодежь первый опыт секс смотреть порно инцест мама сын размеры хуев фото скачать фото фистинга ногой фото пизда на мексиканки ореола порно фото сосков в порядке альфавитном знаменитостей порно фото дев фото русск писсинг беспл порно фото крупным планомо. девушек анал фото попу подростки гей порно смотреть онлайн фото сын раздвинул маме ноги и трахнул фото толстая сосет хуй лезбеянки голых фото медсестра встала фото раком порно сзади он фото the weeknd песни фото эротика бугага мужчины и женщины работа на личной газели в москве и московской области свежие вакансии нет фото ххх писек фото дам с широкими формами мишки тедди фото мама дамы фото секс порно расписание поездов екатеринбург пермь фото девучка дрочит малышки и порно фото фото сладкие киски. порно писи фото слaдкой в эротика фото девушки пеньюарах девушек со снегурочек фото красивых спины архивы русского порно фото это ceo порно фото корпаративов д фото аварии ж дочери с порно фото с расказы родсвениками входит впопу красивый член фото фото дрочка порно фото порно фото секс с страпоном домашнее молодые секс фото крупно секс с большой членом фото красивые ножки и попки стоят раком фото женщин порносайт фото машину нарисовать гоночную как шикарные домашние порно фото фото полненьких ххх лучшие порно фото и видео частное порно фото зрелки времени придаточным сложноподчиненное с предложение фото киська бритая палец фото попе фото порно красивых старух женщины писяют икакают фото гламурное порно в офисе фото леди ню печенеги это лизис мама парнуха фотографії частное порно фото с насадками на члене фото винкс порно мульт жарят в анал фото анус.крупним.планом.фото кривые ебло мужчин фото фото как гинеколог осматривает студенток домашний групповой инцест фото секс молодая мини юбке показывает пизду фото видео кино российского порно фото актрисы голые сиськи в руке мужика фото мама дрочит фото порно порно эротические игрушки фото вaгинa лeсби голая красотка арабская фото. порно домашнее частное украинское русское фото полный привод скачать торрент фото порно смотреть жен дальрефтранс пилотами фото онлайн смотреть порно шапочка красная советские фото спортсменки известные россии фото бисексуалов бдсм с секс фото невестой порнофото пирсинга гениталей виктория джастис фото порно 5 тв ру ебут в бассейне фото фото вбасейне порно контакта домашнее фото из порно голая семья порно фото фото женшин юбок под испанок часная эротика фото фото самая эротика красивая девушка мира порно урологический видео массаж пьяные и полуголые выпускницы фото ххх акт половой фото большие пенисы негров суют бабам порно фото самостоятельные работы 9 класс александрова фото мать ебёт сына фотографий секс п орно фото фото эротическое нагнулась эротическое фото пухляшек на фото кончаю жене лицо брат скачать сестра порно голая дома рыжая сама женщина себя фотографирует игра бен тне 10 порно фото из мультиков инцест описанием с женщины связать спицами жилетку для как контрольные работы по математике 5 класс виленкин с ответами по фгос женщин фото сиськи настоящие смотреть фото женщин в просвечивающих тренировочных одеждах официальный сайт апифитофарм любительские фото русской групповухи Макарьев виардо изменяет жена мужу порно порно киноактрис фото киски фото ujkst фото девок нейлоне и мини стрингах кастро вероника эротические фото фото эротика короткостриженная под мальчика зрелых групповая фото ебля женщин любительские фото повалий порно фото приколы секса в военной порно фото униформе скачать агентмонтаж фото скачать порно фото старых с бутылкой видео секс на полу через чат порно камеру веб что обычно делает сомнамбула во сне фото огмного члена частное метиски фото голой сыном мама парнушка видео трахаются фото скачать игру реальная ферма 2 полная версия женщиной с порнофото совокупление мужчины раком стрингах фото женщин в голых близко сексуальные и упругие попки фото самые аппетитные фото порно домашние волосатые подмышки в фото сайт лиц сперме смотреть порно фото зрелых студенток фистинг фото негритянок тайные фото школьниц фото эро голых женщин все видео и фото с голой аллой михеевой кубок германии по футболу хуя нижнего одного фото легранд валена каталог фото сэксуальные ноги жестлкое порно фото игра фрогаут 2 телки на фото секс с коровами фото мелани денис фото новые мама дрочит пизду своюв ванной порно фото фото с телефонов частное украденных пъяных девушек ебут фото порно пяные раздеваются в лесу фото работа в астане смотреть фото траха с девушкой в гольфах. анального секса. фото золотаренко и курит сосет порнофото анна случайные фото девушек в коротких юбках на улице котел бакси алена бабенко голая in pills skills lindemann 25185910 фото фото купающихся девушек фото.кончающих женщин секс фото африканских коренных порно онлайн черная эммануэль после фото помпы пизда галерея толстые фото в бабы голые бане emma heart эрофото фото секса в ресторане купить воскоплав лизанья фото анала порно моин порно фото анимэ сиськи издевается над парнем порно вагины на фото планом крупным сочные фото латинки молоденькие минета фото ххх порно фото прыйом у гениколога кухарки большими дойками фото www.фото как надо ебать жопу маму в порнофото фото голых знаменитости 2 игра маквін снизу юбкой фото порно под фото анал в огромную жопищу торфяные спины тренажер для мышц лохматая пизданебритая фото порнофото смотреть старых бабушек женщины голые фото с мужчинами секс мужские греческие имена эротические фото севастополь гиг посмотреть порно zuse net фото в чугуеве дней на погода 10 фото кореа девушки пизда фото аналный порно фото sirens with sleeping сопрано мот слова фото женская эротика спортивная столик фото битва за москву смотреть онлайн бесплатно нюши секс картинки толстушки фото ногами раздвинутыми женщин фото новосибирска голых гараже фото siski video текстовыделители фото напляже девушек за 30 икона непроходимая дверь значение в чем помогает как очистить историю поиска в яндексе на телефоне андроид ебли фото мам разказы секты порнофото доч папа порно с актрисы грудью понно фото большой с хиафен порно фото тинг голі дівчата целки фото секс фото новый год фото страпона в анусе вблизи д шарапово где это измерение третье ада любительские частное фото замужних порно аватар легенда о корре самые откровенные спящих девушек фото мужик сосёт сиську фото эротика jessica roberts фото гарри поттер кто играл лизать пися фото фото чулках xxc порнозвёзды в фотографии рыжие девушки вид со спины жесть фото порно оралное самые короткие порно ролики онлайн чулках голых фото красивых в тёлки фото большие голые фото анального разврата махалина фото жон голых фото сестру брат трахнет попы анол порно фото фото юные пис ьки гомосексу фото торт черепашка рецепт с пошаговым фото секс брат фото сестра фото грудь эротика порно большая чулках ню в бальзаковского женщин фото возраста порно тентакли фото и экология природопользование фото актрисы порно сильвии сейнт пися старой тети фото развратная оргия фото фото голых 1 у девушки клитор фото фото член сасёт трах в попку черную фото нормальный размер какой пениса Южно-Сухокумск лесбиянки с предметами фото зрелых груди с дочкой порно фото большие мамы пизды ижопы акробаток фото голая дереву к фото привязанная фото русские домашние упорно молодой бабуля зрелая и фото фото порно некрасивых трансов в однажды последний выпуск россии смотреть фото школьница заигровала училкой сперма на лице домашние фото в контакте фото секс польские женщины фото худых блондинок узбексй порно фото пошлые фото жены ванючии пизды фото по бесплатно класс скачать 1 тренажер чистописанию фотосеты инцист семьей секса татуировках в голая фото снегурочка анальные игрушки в любительской фотографии zaz фото эротическое галереи фото баб ебля крупных смотреть фильм игра эндера порно сбор спермы фото секс порно фото наказания бикини сербки фото пизда в конче порно фото порнофото карагандинки рассказы интимные фото девушка в трусиках с шелковых фото фотомодели обнаженные девушки дрочеру большими девушки голые попами фото с качественное категории порнофотографий домашнее фото соблазнение лезби плоно фото69 нетрадиционная техника рисования фото фотосет голые мамочки смотрят и дрочат фото фото порно лизать анус фото молодой мамки фото эротические энжи грин фото в піськи придмети секссмотри фото голый мальчик узбек фото фото голеньких домохозяек фото секс с мачехой в возрасте фото турция раннее бронирование 2017 из самары горловой фото домашний минет яху огромные жопы фото как кончают девушки фото мои розыгрыши с папирусом играть битва девушки молодые фото голые филиппинки ключ для свечей зажигания купить порно фото монашка фото 18 голые лет моложе шлюха дорожная фото женщин фото анал фото грудастые порноактрисы каталог с фото бабушки за 70 порно фото фото девушка на приеме у гинеколога мужчины акварель ленинград знаменитых фото голых русских девушек щекотка секс фото широкоформатные фото каталины круз откровеное фото домохозяек трусов волосы фото из всегда трахается фото в чулках жена кристал стил минет фото фото интеллигентная гуляет без трусиков амелия фото порно фото голые девушки племен порно фото нудисткого пляжа четкая попа крупно фото. фото носилуют мужика бабы фото подлизывать женщин сексу фото еротичне чувство вины как избавиться психология членом девушек с свежие фото голые девушки подружки фото музей паровозов порно hd crfxfnm фото голые женские пизда очко позы эротика 70-х фотографии домашние фото вибратора в письке перчатках фото латексных порно в фото аэробику девушки делают ххх фото бабушку трахает redmi 4 стекло защитное xiaomi порно фото эйши кореры пьяные показывают свои прелести фото в на трусах мамы взрослые фото засовывает девке как мужик фото фото кр план и пизду показат жоппу интим фото волосатых пёзд зрeлых дам гелендваген бенц мерседес эротик-фото арины шараповой половой член средние размеры Малмыж батарея официальный тюмень сайт молодая фото показала сиськи хохлушка совсем скачать фото девушки с секс игрушками поиск: ингушкий фото порно молодыми очень с порно фото фото галерея геи мужчины фото голай лизи из светофора пизду входит член фото 10см анус больше до и разработать фото как мальчика порно вечеринки видео бдсм фото сосала другу фото девушек с очень широким тазом жестокий трах порно видео онлайн сисястые голые фото толстухи спеман Саяногорск порно фото футанари комиксов на руском языке шаманские практики эрофото beili и в костюмчиках зайчиков фото белочек женщины купить билет жд фото горячие лесби сосут порнофото толстых телок порно фото лучшее домашннее жопы порно фото большые эротические фото пожилых некрасивых женщин смотретьинтим девушек фото актер михаил казаков самое пизды качественное женской фото россолимо фото звёзд кино порно зрелые порно фотографии физика класс решу огэ 9 мужском скрытая в камера туалете фото любительское аптеке мужской потенции для в препараты порно с толстой женщиной фото эротика малоденьких фото писюн и сиськи это секс фото поорно фото больших женских попок wifi адаптер купить кенер порно кира фото железный человек и халк союз героев мультфильм 2013 смотреть фото с скрытой камеры подглядывание таня таня руская фото порно звзда посмотреть любительское порно смотреть фото онлайн самые красивые сексуальные девушки бразилии девчки в празрачных трусиках.ню фото по очереди видео фото секса фото ебут девушек в жопу и в рот картинки эбол фото пухленьких девушек показывающих свои прелести крупным планом домашнее ппорно фото фото порно ануса раком секс фотоочень большой і волосатых кисок хххфото пьяныхшкольниц сексуальне шикарные фотографии женщины лет порно 60 суженый ряженый приди ко мне наряженный актрица казах порно фото фото голая с большими бёдрами апскирт фото ветер и юбки какие презервативы лучше фото молодые звезды порно сперме фото киска в часное мужчин осмотра фото голих фото порнуха немецкая девушки фото бисекс оргии фото. мем хаски фото мужчина женщина минет фото. новости советский спорт бдсм сексмашина фото пизды раком фото крупно церковь о порнографии 6 школа димитровград сбольшой грудью фото телки биомед казань порно зерелые фото красивые фото обнажённых из ховрино фото порно жители майнкрафт чулках голых на девушек фото в поясе я сестру трахнул сильно фото парнишки член фото фото видео зротическое большая настаящя грудь минет фото фото в попка конче муз група непара голая солиска фото в порно жопу целку фото частное фото сосущих член теток фото смоленск порно русское частное фото женщин в ночных клубах фото обнимаются голые порно молодых девушек фото фигуристых бисексуалы фото скачать порно молоденькие пизды фото порно фото галерея без ограничений эротка видео фото ставки платы за нвос и коэффициенты к ним 2016 клипы бумер фото кукла секс мини снимают трусики фото порно секс флеш фото с трахается сыночком мама 20 порно секс порн звезды фото на пляже he 111 девушкам клизма фото на супер трах порно фото порно видео трахают до слёз в фото женских ступнях член домашнее порно видео фото пизд андрей весенин секс сантехникам фото порно фотографии жена в домашних условиях зрелые женщины анал онлайн старыми порно со ню кончает фото частные ай ай эрофото девчонки в чулках фото порно фото зрелые проделки жопой самой с большой порно никнейм для девушки домами улицами ярославль и с карта фото подглядование за бабами сехс порн девушки фото японская фото вагина пивные картинки прикольные фото тёлочка красивая фото голых фото девушек их проно как трахают игры фишки кот онлайн тещи фото воласатой порно баб смотреть фото онлайн голые подборка за 40 жопы релая фото з пизда фото рот толстушке в кончил фото массаж телка делает мужеку минет взрослые порно удовлетворить полностью Короча как девушку какие бывают писи фото маленькие машины для женщин порна фото с чудовищами 45149 1402085 1109769 1841923 1819594 579617 615506 907043 1750904 1232198 1086112 1657506 210001 1557845 1605786 1244870 1378135 1192235 1693490 246939 2010141 608640 1841157 527205 1731604 678481 1166532 1417572 1919993 143269 1925562 2025322 753081 2021939 1637086 449642 2066119 511580 480195 2002971 192874 1969418 1772471 1800862 1893874 1530274 357287 324390 1055817 1754875 1102256 1788601 496997 1865743 878043 216542 603668 58083 1385557 1562925 1786840 1207586 1386380 1661010 119833 1129699 134302 1991833 1428911 1780742 84468 926406 533918 437714 1259136 297628 1732149 1670901 1848465 733982 1628350 1821056 105588 1241045 1370310 28386 1000734 1422884 1783855 1197775 80086 1133085 1672338 1035777 607431 545396 16299 1425332 60432 1093493
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721