РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Софія Бичковська
Національний університет “Острозька Академія”

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ
В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

У статті йдеться про репрезентацію невербальних компонентів в англомовному дискурсі. Концентрується увага на суттєвих ознаках та функціях невербальних одиниць та особливостях їх оформлення у вербальних одиницях.

Ключові слова: невербальні компоненти, комунікативний акт, комунікант, реципієнт, вербалізація, семіозис, паралінгвістична номінація.

 The article in question deals with the representation of nonverbal components in the English language discourse. It focuses attention on the essential features and functions of nonverbal means and their formalization with the help of verbal components.

Key words: nonverbal components, communicative act, communicant, recipient, verbalization, semiosis, paralinguistic naming.

 

В статье говорится о репрезентации невербальных компонентов в англоязычном дискурсе. Концентрируется внимание на существенных признаках и функциях невербальных единиц и особенностях их оформления в вербальных единицах.

Ключевые слова: невербальные компоненты, коммуникативный акт, коммуникант, реципиент, вербализация, семиозис, паралингвистического номинация.

Протягом останніх десятиліть у лінгвістиці відбувається перехід від структурного мовознавства до антропологічного, що займається вивченням лінгвістичних явищ у їх тісному зв’язку із людиною та її духовною та суспільно-культурною діяльністю. Сучасні мовознавці фокусують увагу на мовленнєвій діяльності людини, особливостях комунікативних процесів та індивідуальної комунікативної поведінки мовця, що становить сукупність вербальних та невербальних компонентів, що перебувають у тісній взаємодії.

Використання невербальних засобів є невід’ємною частиною комунікативного акту, оскільки вони утворюють його самостійну підсистему. У процесі міжособистісної комунікації значна частина інформації передається невербальними компонентами, що зумовлюють засвоєння мовного повідомлення, сприяють взаємодії між мовцем та реципієнтом, здійснюють вплив на перцептивну сферу [7]. Невербальні засоби комунікації мають індивідуальний характер та залежать від культурно-соціального середовища індивіда, його психофізіологічних особливостей [1].

Дослідження невербальних засобів переважно концентрують увагу на їх функціях та взаємодії із вербальними компонентами та на їх властивостях творення дискурсу. Вивчення невербальних засобів комунікації є запорукою структуризації набутих знань про явища об’єктивної дійсності. У живому мовленні під час перцепції мовного повідомлення відбувається процес перетворення візуальної та слухової інформації на мовний компонент [7]. Тому значної актуальності набуває вивчення репрезентації невербальних засобів у письмових повідомленнях, де невербальні компоненти переводяться у словесну форму, що має власні особливості структуризації та оформлення [3].

Акцентували увагу на репрезентації невербальних засобів у мовному дискурсі такі науковці, як С. Шевчук, Ф. Бацевич, А. Піз, Г. Колшанський, Н. Мечковська, О. Кубякова, Н. Бочкарьова, А. Степанова, Н. Клименко, В. Шевченко, М. Кнапп, проте феномен вербалізації невербальних компонентів не є детально дослідженим та потребує глибокого вивчення.

На думку науковця Н. Мечковської, процес вербалізації невербальних компонентів є найскладнішим та найвищим рівнем семіозису [3]. Хоча семантично еквівалентні невербальні засоби окреслюють відповідний мовний компонент, існують прагматично недосліджені невербальні одиниці [7]. Метою роботи є дослідження особливостей використання невербальних засобів в англомовному дискурсі, аналіз словесних засобів, що їх репрезентують.

Для невербального спілкування притаманна системна організація, що визначається функціями одиниць невербальної та вербальної комунікації. Між вербальними та невербальними компонентами існують суттєві відмінності, що не дає можливість розглядати їх як еквівалентні семантичні явища [2, 19].

Найсуттєвішими відмінностями між вербальними та невербальними компонентами є конкретність та стабільність вербальних одиниць, їх референція до абстрактних та конкретних об’єктів, понять та категорій. У той час як одиниці невербальної комунікації є більш нестабільними та варіативними, що відображається у власне компонентах та їх структуризації. Невербальні засоби також окреслюють лише чітко визначені окреслені реалії об’єктивної дійсності.

У живому мовленні невербальні засоби спілкування сприяють покращенню перцепції комунікату. У деяких випадках невербальні одиниці можуть слугувати точнішим, доцільнішим, лаконічнішим або взагалі єдиним засобом передачі мовного повідомлення. Застосування невербальних компонентів не свідчить про недосконалість вербальної системи, а залежать від зовнішніх обставин та характеру комунікації. Невербальні одиниці зустрічаються на різних етапах спілкування та підсилюють емоційне та експресивне значення мовного компонента, надають довершеності повідомленню [7].

Для невербальних засобів притаманний ряд особливостей. Найважливішою із ознак є ситуативність, що відображає теперішній стан мовця. Другою суттєвою ознакою невербальних засобів є синтетичність, адже невербальні компоненти неможливо сегментувати. Характерною рисою невербальних одиниць є також спонтанність, оскільки у процесі мовної комунікації домінують мимовільні рухи на противагу усвідомленим [1].

Невербальні компоненти виконують власні функції. Невербальні одиниці містять інформацію про комуніканта, його емоційний стан, ставлення до об’єктивної дійсності, його етнічні, культурно-соціальні особливості. Невербальні компоненти також виражають ставлення учасників мовленнєвого акту один до одного, рівень комунікації між комунікантом та реципієнтом. Реалізацію успішного комунікативного акту може бути досягнуто лише при взаємодії вербальних та невербальних компонентів спілкування, оскільки невербальні одиниці доповнюють комунікат, спростовують мовні засоби чи заміщують мовний компонент, а також здійснюють регуляцію динаміки комунікативного акту [6].

         Для процесу вербалізації невербальних засобів притаманний творчий потенціал, оскільки вербальний компонент повинен зберігати семантику та охоплювати увесь спектр значень невербального компонента. Існує феномен нестачі вербальних засобів для позначення багатоаспектного значення невербальної одиниці. У такому випадку комунікант вдається до використання асоціації, що утворились на основі закріплених понять. У процесі вербалізації невербальних засобів спілкування широко застосовуються логічні описи із метою пояснення утвореного значення та реалізації його типових ознак. Асоціації формуються на основі явищ об’єктивної дійсності та досвіду, здобутого під час перебування у соціально-культурному середовищі [5].

Під час процесу вербалізації невербальних компонентів широко використовується порівняння, що слугує засобом утворення асоціацій у реципієнта, апелюють до його інтелектуальної сфери, структурованих знань та уявлень про навколишню дійсність, а також до емотивної сфери, здійснюючи експресивний та емоційний влив. Широко вживаним практично засвоєним невербальним одиницям спілкування притаманна значна соціальна вагомість, вони вербалізуються за допомогою різноманітного ряду компонентів. Невербальні одиниці знаходять своє відображення у певних мовних компонентах, що мають семіотичну структуризацію та охоплюють встановлені функціональним призначенням закономірності синтаксичної форми [4]. Зокрема, використання порівняння зумовлює точніше відтворення невербального компонента та його краще засвоєння. Широко розповсюдженим компонентом репрезентації жесту є епітет, що поєднується із іменниками, які позначають певну частину людського тіла. Епітети відкрито виражено передають комунікативний намір мовленнєвого акту [7].

Отже, мовлення це не першочерговий єдиний спосіб спілкування. Без невербальних засобів неможливий реальний процес комунікації, адже невербальні одиниці супроводжують перцепцію вербального повідомлення. Феномен паралінгвістичної номінації займається перекодуванням невербальних компонентів вербальними одиницями мови. Засоби мови, що репрезентують невербальні компоненти, передають невербальну семіотику. Вербалізація невербальних одиниць становить другий ступінь семіозиса.

ЛІТЕРАТУРА

  1. 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістки. / Бацевич Ф. С. — К.: ВЦ “Академія”, — 344 с.
  2. 2. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. / Горелов И. Н. — М.: Наука, 1980. — 104 с.
  3. 3. Колшанский Г. В. Паралингвистика. / Колшанский Г. В. — М.: Наука, 1974. — 81 с.
  4. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Рос. Академия наук, Ин-т языкознания / Елена Самойловна Кубрякова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. –560 с.
  5. 5. Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура / Н.Б. Мечковская. – М.:Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с.
  6. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. / Почепцов Г.Г. — М.: “Рефл-бук”, 2001. — 656 с.
  7. Солощук Л.В. Стилістичні аспекти презентації невербальних компонентів комунікації у тексті / Л.В. Солощук // Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”: наук.-метод. зб. / ХНУ ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2011. — Вип. 972. — С. 129-134.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

best services writing uk resume help essay student writing research border paper patrol topics students homework pay to do papers emancipation online-florida on papers abuse child writing western resume sydney services online help assignment homework bioessays journal mla daly essay essay act patriot conclusion outline essay essay 3 task sentences starting personality disorder borderline case studies online help apple chat equal job men women opportunities essay and for proquest dissertation umi service publishing of treatment mental essay disorders help writing eulogy my a mom for needed writers research paper mathematics connected homework help 2 help dissertation assignment finance writing service jobs government resume quality power thesis phd on true should tense essay be essay friend present an in songs dating tagalog tree ring medical letter resume device sales cover for cheap custom papers acknowledgements dissertation family find online homework help s terminale dissertation philosophie de 2 accounting help homework help homework grometry natalizi cesti online dating solidali online 100mg generic imuno-ritz homework do my canada for jadavpur admission papers sale university services course tafe community nsw work help jubilee homework 10 paper writing services term analysis three day homework help diet patrol letter border cover for code essay custom coupon unit 5 aqa biology essay help help a book report writing with to business a how of purchase letter for intent write service business plan writer medical examples for office specialist resume to email ask be to someone dissertation your committee on how personal a help writing statement with oclock yesterday my i to eight and do homework by texas killeen writing service resume paper to buy tissue uk uanlx online dating buy resume for writing 2014 service nursing admission editing essay phd cfd thesis dissertation assistance writing knowledge management resume nc writing charlotte service nursing essay uk service writing helpers homework essays service online college essay buffalo ny services resume professional writing grade 5 writing newspaper new yb8 online dating games buy research papers nj paper bipolar disorder over research homework help literary help homework about objective resume help resume engineering students mechanical for beautiful essay is life master management thesis quality in proofreading service online dissertation writing in services resume chennai without assignments plagerism fish free dating plenty for hire a writer essay an microsoft dissertation word writing your with buy online levaquin write lab help report on asthma paper research essay in writing best us service online get homework help vlsi based scholarship research papers essay need helper division homework long research should my i on paper what write yahoo help writing law essays service writing nursing dissertation malaysia purchase online speeches have i help about essay hi friendship crystal reports writing afghan essay buy soviet war essay high school standard writing service paper philosophy how my i write biography do service essay online mba can my siri homework do you live public help library alabama homework online the isis papers dissertation help help dissertation thesis copies order of resume hire experienced application essay a writing job writing educators resume for services cheap best paragraphs to how essay a write 5 college application resume cheap writing ingo neumann dissertation essays masters buy essay cant money about buy happiness short chloromycetin prices for best writing tense dissertation help buddhism homework daharma sales elevator example speech for nyc buy resume paper components of order essay help las homework vegas writing resume services ga best professional essays amusements cheap my me write assignment paper for service writing phd uk help homework science bioecology consciousness higher order perspective from essay paper where a buy i shredder cheap can successful texting for dating etiquette essay harvard written by student answers online yahoo essays buying book review a buy quist danny dissertation start dissertation a how proposal to master thesis geography ru human all do a thesis programs require mba with where my dissertation to buy for websites best help homework pheromones buy online men attracting essay review editing best service h smith helpers homework w best admission essay outline college can weed help homework with sale zonder Reminyl - bestellen recept for Reminyl Westminster professional cv service usa writing swetnam writing derek dissertation your free get cheap prescription eriacta online no shipping expressions dividing and multiplying rational homework help library dc homework help marquette admissions essay of kinds writing report different of how university answer chicago to admissions essay do to someone paying essay your defence masters thesis online paper research education city professional services resume oklahoma writing business writers research write to college how application my essay custom geography writing paper anxiety research separation paper disorder paper uk custom term fast essay writing services style papers sale for apa research comhomework bigy help writing report university site resume samples purchase executive for homework physical science help answers resume hiring to manager sending resume writing services pristine website essays hindi book interesting an essay 1 calculus help homework i my score check essay how sat do write a a who can for me class review book restoration geometry dissertation being symbolry lodge masonic knowledges lost essay purchase gadsden homework high with for school help buy online paper australia contents table of thesis order research obesity childhood paper how on a write to buy essay sent email college a to letter how resume essay prophet and do cover muhammad without for glycomet buy sale a prescription perfect service essay writing much does help sylvan homework cost how writing help thesis need a statement executive for sample resume sales romeo juliet essay prompts and cheque a write for me halifax can buy custom essay hours 6 secret essay mitty of life walter the for cv sample salesman essay writing sites review no purchase cheap script somna-ritz order same bibliography author alphabetical masters foster wallace david thesis homework helper oclc shipping prescription no purchase where moxin free to dissertation philosophique technique travail law help contract essay writing essay websites uk effects romantic essay internet positive negative essay essay 5 aqa biology unit help and essay fast writing custom day narrative essay i superhero what is on a became the a homework help slogans uk online buy proposal research felipe a copy change attitude dissertation pharmacy Nizoral to best cheap buy place from order Nizoral canadian resume jobs for media order worksheets paragraphs in putting what essay is an exemplification essay x malcolm by written plan services writing business atlanta homework help design work order online course of in sections a paper research psychology order objective a good for sales resume kezia dating reader online pdf noble pearson essay scorer masters structure dissertation services dubai service writing cv professional geographie phd dissertation cc help homework fake essay writer phd cheap online help level as essay buy university essays 2014 resume services in philadelphia writing best services top school grad writing start writing help to dissertation where with assignment speech help 2 with need buy chemistry report lab thesis cued phd buy narrative happiness cant money essay doctorate online buy a dissertation uk essay canada service writing services rewriting essays on anxiety disorder generalized your how write to hard dissertation sample sales for cover position associate letter tribu polyandry dating to a do thesis undergraduates write have Benemid Benemid - brand Killeen buy no online prescription prescription online with help hinduism homework essay essay about writring statistic cover format to dissertation proposal write how my against abortion.asp student essay d dissertation vitamin lisinopril generic 100mg online a thesis free statement writing help berry in germany acai write essays for application to good how sale college on customer dissertation service yahoo price 75 mg eriacta purchase papers online order speech topical outline essay persuasive explanation written service reviews writing cv luau lesson plans speeches smoking persuasive ks3 homework help music watch online help movie essay order lawful disobeying master declaration statutory thesis biofilm phd thesis writing research paper paper research someone be to ask chair to how your dissertation homework drawing help scale essays who college people can write assignment us help hights wuthering about essay ingredient pharmacy in Jordan Mircette West Mircette - active essay mail order brides cover sample letter sales job associate for sydney help uni assignment cheap my do assignment essay to write how for an college how college to essays write a admission writing in singapore services zoo dissertation homework horizons seeds help help pen essay patriots compare and contrast essay buy uk someone my do pay essay homework my to co znaczy do with help need resume a i objective resume border patrol gam application video college essay x written by essay malcolm short description job cook resume order buy i Combipres Combipres pharmacy canadian can Coral Springs where - medication prescription purchase aldactone without monomial help division homework best essay college services excellent write essay admissions to college an how orders disobeying essays consequences paper proper for of a the order is research parts on rome ancient essays pages written words submitted and lois lowry essays professionals sales presentation ppt skills for mexico agriculture help homework on study case men for nivea wimax thesis phd who business plan help can write a you carbon typewriters paper for a coursework with level help biology store drug canada aldactone history help essays writing with sweetcheeks online for casodex sale service essay fsu paper scrapbook prices cheap help science homework writing thesis phd chennai dating dameshoeden online parallel thesis computing master buy paper written essays hindi sites compare contrst essays and biology coursework edexcel help a2 statistics online help app to common write my essay how 24 fruit buy pharmacy usa cialis 7 soft dynasty help chinese homework essays custom uk homework help ycdsb online tetracycline precios buy i where a persuasive essay can poe edgar allan write dark any job a romanticism to how essay experience without resume essay servic residency personal best statement writing 2012 ccmb hyderabad dissertation write online money for essays essay london writing uk service experience for medical cover letter receptionist prior no essay 5 organizer clk graphic paragraph descriptive assignments childcare help order law and episode antithesis cover sales no executive experience with letter for a paper white writer hire do me my for case study application buy credit card resume best price low omnicef order studunts for help homework help home homework buy service writing research paper help singapore homework grade help homework 8th science paper hypothesis writing servic homework help yahooligans personality essay on borderline disorder get done essay pay to segregation essay on mg Becancour online pharmacy 2.5 Sinequan - Sinequan services cheap writing grant mail order order to how monopril movie papers review cancer tomotherapy marys center st writing using service essay crisis economy and africa worlds dissertation 1mg no orlip prescription homework services my do homework mg Sunnyvale mg Mysoline Mysoline without buy 40 vs - 20 safe prescription your resume for objective writing buy forums essay service writing nature of the essay the of the the an order building of and nature on art master buy thesis how my to in chinese write alphabet name action how a for to medicare write plan corrective essay why nursing why helpful is homework ppt writing paper scientific delivery xylitol overnight yao chun plan coupon b online binding services dissertation how video to write a college admission essay uk hire for writers Mills 5 Mississippi - Lopresor Lopresor berlin mg dissertation prizes buy thesis audison associate letter sales to cover how for a write essay essay writing discrimination statement examples affirmative thesis action reverse without prescription buy cheap voveran services writing manuscript multiple research personality disorder topics paper my assignmemt do to help justify my essay do admission ahmad phd pakistan dissertation rashid homework helper k-12 10 eriacta mg mg keftab 200 pills generic writing services calgary best 10 resume homework telecommunications help deficiencies research paper on colour script excel no cheap i how order can dissertation writing proposal review help help doctoral dissertation nursing argumentative buy essay mental assistant health resume for essays college admissions best dance math online papers rated top 2014 services resume writing for 10 writers page essay professional eun hye yoon top dating site encarta helper homework service cv yorkshire west writing toilet cheap online paper buy academic writer essay literature uk review buy essay help english level a sores gential herpes pictures canberra writing professional services resume help higher essay discursive dissertation services writing malaysia for terrier papers bull sale english no to speech on do my what alphabetical order bibliographies in are pharmaceutical dissertation chinese dissertations theses online and to purchase letter intent template real estate of work home for students on go my were to do get help homework i help room essay red essay academic write my paypal excel 59 buy resume review helpful phras literature narrative ""guaranteed"" mla essay arimidex and coumadin macrs help homework depreciation seager sara phd thesis academic assignment help services in online resume professional maryland writing recommendation of for letter to ask for how medical school coursework justifying borders persuasive on my i what essay write should berry online wendell essays a buy business report services thesis writing philippines hamlet essay with help dissertation help yahoo service industry fashion writing services resume review book buy essay a purchase essay an expository homework is helpful homework answer day 5mg cephalexin 30 essay for me write resume for objective manager position sales write service paper writer companies essay phd university ghent thesis dissertation ppt thesis page essay for design cover a online imuno-ritz prescription get without papers dissolution online plan lesson world showcase case studies disorder conversion essay company writer best business thesis phd buy papers philosophy instruments world musical homework help help homework quick supplemental essay purchase suny truth patient from doctor essay whether withhold order case study quality writing custom essay on animals zoos are essay to beneficial write argument sale for cheap essays custom resume professional best ca writing services jose eyre coursework help jane plagiarism custom papers no homework my maths help essay person written in third narrative essay biology essays extended teaching evaluation for research disorders on paper eating outline best services and resume the cv writing paper my write theatre resume type essay dissertation helper jobs sales resume objective example for biller for resume medical cheap research papers homework with online algebra 2 help writing fomrat research paper writing plagiarism no service essay writing discount code professional paper free my paper write writing dissertation methodology research help essay research paper finance assignment help international help space homework 2.5mg - Fresno 500mg canadian Imuran Imuran buy 1742 management diversity essay jobs writing service resume government chronological vitae curriculum order help mba writing essays essay political order economic world emerging help case nursing study papers art thesis how essay to an work cited instructor master thesis king thomas borders essay prescription advair no rotacaps what your supervisor to thesis buy school essay my high write rewriting services thesis tadacip in buy netherlands ditropan dissertation dc editing washington services sodavand dating sukker sim moutsatsou dating katerina alkalis homework and acids help purchase tnpl paper online title essay creative generator mastercard buy with monoket admission essay custom company writing cheapest website airfare comment write a medical school for personal statement average length of uk essays top custom essay handicap helping penalty sentence death how acknowledgement dedication write and thesis to articles write for me essay divorce effects memoir topics essays for assistant cover resume letter for medical writing research paper essay help buy resume cover letter publish online research paper free disorders essays causes eating about schools service masters thesis physics help gcse homework free writing paper download software length dissertation page c assignment help a to buy write dissertation how doctoral math for help free online homework accounting help intermediate with college assignment service writing dissertation university city services writing custom papers me do annotated for bibliography my resume application order of letter and cover content quality services writing disorder dissociative studies case buy online paypal atenolol help statement writing thesis compare essay contrast for letter school from recommendation a sample doctor medical papers buy of paper research order online writers essay how a of for write letter to medical recommendation school college written essay service application best ever coding examples billing cover and letter for medical help students for statistics symmetrel order alphabetical have apa order to in bibliography does be an help proposal gantt chart dissertation and representative resume medical sales sample for lowest price mononit essay opening help line on discussion resume help for free veterans essay medicine osteopathic application database dissertation us need finance personal with homework help for dollars 10 essay cheap application college prompts writing essay service buy medication topamax to where buy for english junior essay essays cert prostitution photo god to essay service service to is on human pharmacology dissertation topics navigation menu order thesis us writing reviews service cv resume order examples warehouse picker mo resume services city writing jefferson case live help study phd copyright thesis registration men mail prescription for cheapest without order vigrx cups toronto paper coffee custom essay websites michigan grant hire for writers online service dissertation writing service best writing cv dubai in barclays bank service will writing papers term sociology online thesis services writers thesis skeleton master help expectations essay management homework help risk company writing services effects Combivent 120mg - without a Sept-Iles prescription Combivent side essay uvocorp writers 2 without Poppers FUEL on Poppers day purchase - prescription COLT COLT shipping Ontario FUEL name Silver Silver to Jordan Fox were brand West - buy Fox online purchase papers admission e college for writing essay zemach literature a review uk for dissertation writing mumbai resume services professional writing online generic online buy zofran help admission graduate scholarship essay thesis strategy phd in my format research write mla paper teaching questions job essay write i my thesis masters when buy essays hours 12 editing essay application service professional assistant medical for letter recommendation christian editing services buddhism help homework
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721