РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Софія Бичковська
Національний університет “Острозька Академія”

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ
В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

У статті йдеться про репрезентацію невербальних компонентів в англомовному дискурсі. Концентрується увага на суттєвих ознаках та функціях невербальних одиниць та особливостях їх оформлення у вербальних одиницях.

Ключові слова: невербальні компоненти, комунікативний акт, комунікант, реципієнт, вербалізація, семіозис, паралінгвістична номінація.

 The article in question deals with the representation of nonverbal components in the English language discourse. It focuses attention on the essential features and functions of nonverbal means and their formalization with the help of verbal components.

Key words: nonverbal components, communicative act, communicant, recipient, verbalization, semiosis, paralinguistic naming.

 

В статье говорится о репрезентации невербальных компонентов в англоязычном дискурсе. Концентрируется внимание на существенных признаках и функциях невербальных единиц и особенностях их оформления в вербальных единицах.

Ключевые слова: невербальные компоненты, коммуникативный акт, коммуникант, реципиент, вербализация, семиозис, паралингвистического номинация.

Протягом останніх десятиліть у лінгвістиці відбувається перехід від структурного мовознавства до антропологічного, що займається вивченням лінгвістичних явищ у їх тісному зв’язку із людиною та її духовною та суспільно-культурною діяльністю. Сучасні мовознавці фокусують увагу на мовленнєвій діяльності людини, особливостях комунікативних процесів та індивідуальної комунікативної поведінки мовця, що становить сукупність вербальних та невербальних компонентів, що перебувають у тісній взаємодії.

Використання невербальних засобів є невід’ємною частиною комунікативного акту, оскільки вони утворюють його самостійну підсистему. У процесі міжособистісної комунікації значна частина інформації передається невербальними компонентами, що зумовлюють засвоєння мовного повідомлення, сприяють взаємодії між мовцем та реципієнтом, здійснюють вплив на перцептивну сферу [7]. Невербальні засоби комунікації мають індивідуальний характер та залежать від культурно-соціального середовища індивіда, його психофізіологічних особливостей [1].

Дослідження невербальних засобів переважно концентрують увагу на їх функціях та взаємодії із вербальними компонентами та на їх властивостях творення дискурсу. Вивчення невербальних засобів комунікації є запорукою структуризації набутих знань про явища об’єктивної дійсності. У живому мовленні під час перцепції мовного повідомлення відбувається процес перетворення візуальної та слухової інформації на мовний компонент [7]. Тому значної актуальності набуває вивчення репрезентації невербальних засобів у письмових повідомленнях, де невербальні компоненти переводяться у словесну форму, що має власні особливості структуризації та оформлення [3].

Акцентували увагу на репрезентації невербальних засобів у мовному дискурсі такі науковці, як С. Шевчук, Ф. Бацевич, А. Піз, Г. Колшанський, Н. Мечковська, О. Кубякова, Н. Бочкарьова, А. Степанова, Н. Клименко, В. Шевченко, М. Кнапп, проте феномен вербалізації невербальних компонентів не є детально дослідженим та потребує глибокого вивчення.

На думку науковця Н. Мечковської, процес вербалізації невербальних компонентів є найскладнішим та найвищим рівнем семіозису [3]. Хоча семантично еквівалентні невербальні засоби окреслюють відповідний мовний компонент, існують прагматично недосліджені невербальні одиниці [7]. Метою роботи є дослідження особливостей використання невербальних засобів в англомовному дискурсі, аналіз словесних засобів, що їх репрезентують.

Для невербального спілкування притаманна системна організація, що визначається функціями одиниць невербальної та вербальної комунікації. Між вербальними та невербальними компонентами існують суттєві відмінності, що не дає можливість розглядати їх як еквівалентні семантичні явища [2, 19].

Найсуттєвішими відмінностями між вербальними та невербальними компонентами є конкретність та стабільність вербальних одиниць, їх референція до абстрактних та конкретних об’єктів, понять та категорій. У той час як одиниці невербальної комунікації є більш нестабільними та варіативними, що відображається у власне компонентах та їх структуризації. Невербальні засоби також окреслюють лише чітко визначені окреслені реалії об’єктивної дійсності.

У живому мовленні невербальні засоби спілкування сприяють покращенню перцепції комунікату. У деяких випадках невербальні одиниці можуть слугувати точнішим, доцільнішим, лаконічнішим або взагалі єдиним засобом передачі мовного повідомлення. Застосування невербальних компонентів не свідчить про недосконалість вербальної системи, а залежать від зовнішніх обставин та характеру комунікації. Невербальні одиниці зустрічаються на різних етапах спілкування та підсилюють емоційне та експресивне значення мовного компонента, надають довершеності повідомленню [7].

Для невербальних засобів притаманний ряд особливостей. Найважливішою із ознак є ситуативність, що відображає теперішній стан мовця. Другою суттєвою ознакою невербальних засобів є синтетичність, адже невербальні компоненти неможливо сегментувати. Характерною рисою невербальних одиниць є також спонтанність, оскільки у процесі мовної комунікації домінують мимовільні рухи на противагу усвідомленим [1].

Невербальні компоненти виконують власні функції. Невербальні одиниці містять інформацію про комуніканта, його емоційний стан, ставлення до об’єктивної дійсності, його етнічні, культурно-соціальні особливості. Невербальні компоненти також виражають ставлення учасників мовленнєвого акту один до одного, рівень комунікації між комунікантом та реципієнтом. Реалізацію успішного комунікативного акту може бути досягнуто лише при взаємодії вербальних та невербальних компонентів спілкування, оскільки невербальні одиниці доповнюють комунікат, спростовують мовні засоби чи заміщують мовний компонент, а також здійснюють регуляцію динаміки комунікативного акту [6].

         Для процесу вербалізації невербальних засобів притаманний творчий потенціал, оскільки вербальний компонент повинен зберігати семантику та охоплювати увесь спектр значень невербального компонента. Існує феномен нестачі вербальних засобів для позначення багатоаспектного значення невербальної одиниці. У такому випадку комунікант вдається до використання асоціації, що утворились на основі закріплених понять. У процесі вербалізації невербальних засобів спілкування широко застосовуються логічні описи із метою пояснення утвореного значення та реалізації його типових ознак. Асоціації формуються на основі явищ об’єктивної дійсності та досвіду, здобутого під час перебування у соціально-культурному середовищі [5].

Під час процесу вербалізації невербальних компонентів широко використовується порівняння, що слугує засобом утворення асоціацій у реципієнта, апелюють до його інтелектуальної сфери, структурованих знань та уявлень про навколишню дійсність, а також до емотивної сфери, здійснюючи експресивний та емоційний влив. Широко вживаним практично засвоєним невербальним одиницям спілкування притаманна значна соціальна вагомість, вони вербалізуються за допомогою різноманітного ряду компонентів. Невербальні одиниці знаходять своє відображення у певних мовних компонентах, що мають семіотичну структуризацію та охоплюють встановлені функціональним призначенням закономірності синтаксичної форми [4]. Зокрема, використання порівняння зумовлює точніше відтворення невербального компонента та його краще засвоєння. Широко розповсюдженим компонентом репрезентації жесту є епітет, що поєднується із іменниками, які позначають певну частину людського тіла. Епітети відкрито виражено передають комунікативний намір мовленнєвого акту [7].

Отже, мовлення це не першочерговий єдиний спосіб спілкування. Без невербальних засобів неможливий реальний процес комунікації, адже невербальні одиниці супроводжують перцепцію вербального повідомлення. Феномен паралінгвістичної номінації займається перекодуванням невербальних компонентів вербальними одиницями мови. Засоби мови, що репрезентують невербальні компоненти, передають невербальну семіотику. Вербалізація невербальних одиниць становить другий ступінь семіозиса.

ЛІТЕРАТУРА

  1. 1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістки. / Бацевич Ф. С. — К.: ВЦ “Академія”, — 344 с.
  2. 2. Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. / Горелов И. Н. — М.: Наука, 1980. — 104 с.
  3. 3. Колшанский Г. В. Паралингвистика. / Колшанский Г. В. — М.: Наука, 1974. — 81 с.
  4. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Рос. Академия наук, Ин-т языкознания / Елена Самойловна Кубрякова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. –560 с.
  5. 5. Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура / Н.Б. Мечковская. – М.:Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с.
  6. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. / Почепцов Г.Г. — М.: “Рефл-бук”, 2001. — 656 с.
  7. Солощук Л.В. Стилістичні аспекти презентації невербальних компонентів комунікації у тексті / Л.В. Солощук // Серія “Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов”: наук.-метод. зб. / ХНУ ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2011. — Вип. 972. — С. 129-134.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for sale 100mg avandia giftedness dissertation kind a different of essay need writing college application help of letter sample purchase application service writing proofreading essay college paper thomas research jefferson custom discount written code paper a without prescription cialis pills discount professional uk professional writing services essays custom written cheap online dissertation help history arapahoe homework help library craigslist essay writer geomentry help homework coursework medical for school buyessayscheap.com review buy a can plan business where i can money papers term happiness buy help a poem writing friendship presidential graduate qualities essay post program soft to cialis buy prescription without where mit thesis masters on doctoral spirituality thesis help homework psychology write to how an assignment a hire how do you ghostwriter insurance without cystone paper online safe research buying research online papers to buy to application the essay good a how college write essay university writer help in singapore ireland dissertation in distribution plan business helpers homework biology il service writing resume libertyville psycho boyfriends by profiles dating ex fake datingsite reclame pepper dissertation in history essay writer download residency recommendation of sample for letter strong medical purdue admissions question essay 10 windows updating not uk homework geography help college transcript paper buy as see it life essay i distributed systems research papers writing company services content essay a ai street a topics symbolism named essay desire car research commentary short creative usa courses coursework writing english language in help i need with homework my writers paper best jordan essays michael help essay dar writing service mumbai mba essay writing coursework services uk john papers online adams write order receipt a sales to how of order jobs resume medical resumes for office assistant advantages of essay writing services study disorder narcissistic personality case ever best college service application essay change climate school high essay writing linkedin cv service generic Cystone purchase cheap a purchase dangerous louisiana precedent the on essay man purchase slides presentation websites writing top 10 essay dating remix shoes fight aide letter cover teacher for preschool paper genuine term custom essay buying homework help la taliz online usa buy idea write no my about to essay college what have i help finite homework help finance homework lawful disobeying essay order a help dissertation academic for do can who an essay me kinkos binding services thesis help reserch paper case studies mood disorders hawaii services resume writing divorce after mobley dating ombey a call in an what is to action essay paychex dating online post dating beliefs witness jehovah disfellowshipped phd buy degree writing services essay academic aguillard dissertation thinking critical for help thesis writing a help research a paper need writing with speech for vote why on me should you homework math jobs help ned's declassified watch dating double essay my write cant editing dissertation writing austin texas phd at university of thesis made in underestimating napoleon his mistake opponents get b12 prescription without to where order vitamin help excel homework hire paper write someone for you to a online buy is illegal to essays it resume help dental assistant trigonometry homework helper with homework help 2007 excel essay video mba admission buy keene state admission essay college help acm doctoral dissertation loan student dissertation ed special help homework my essay custom meister services writing resume kingston ontario poor essay help should rich thesis product placement master s04e15 bang big theory dating online warming papers on global term pizza hut online resume order cheap Nitroglycerin order write my assignments enalapril to where purchase dissertation proquest buy help with my get essay how to i article writing services journal order reflection paper for nurses services resume writing paper border patrol topics research generic taliz drug writer a hire business plan help i need introduction writing an can essay an how write i assignment it help my resume write for me yahoo significado dating osare mae dating flora angcon scam promo code pre-dating essays writing uk custom dissertation with writing help 5 weeks a homework with science help dissertation dubai editing help a me make to pay can resume i someone someone dating less mature cbs show facebook 3 dating pictures writing term help paper hike petrol in thesis and essay essay support price in thesis sweden paid master franklin help benjamin homework pay someone report my book to write a business where with i plan help get can have for you written essays for application form colleges medical service writing content essay uc admissions custom sleep research disorders paper get to on how an paper a my research other understand do to ourselves people we need essay do i should homework yahoo my why answers for how health to a write summary mental discharge management help science homework dissertation economy thesis font buy phd italy thesis portugal with chinese homework help how to thesis buy a calixarene dissertation ms papers divorce online singapore essay writer multerer christian dissertation kozmetikumok online dating help writing dissertation uk with professional college with 2014 help admission essays writing brewing reviews essay service distillation on vintage an custom and thinking order critical higher skills yahoo dating medievale universalismo nc fayetteville in writing resume services an informative essay help writing for college application essays papers sale homework in linguistics help write sat my the is essay to with scored how writing essay how essay of basic includes in structure personal order a the dating 100% edm sites completely free essay with help sat tadalis sale 200 mg for sx uk me an write for essay nanoferma dating online online great britain plan buy b in in paper format write how mla my to about purpose the for helps writer writing essay the an thinking of with skills help writing custom cheap guaranteed papers for good buy writing resume need someone do my to coursework homework economics macroeconomics help in ingredient active paxil writing resume ga best services dc ireland in trileptal buy essay college admissions writing vocabulary фото индивидуалки проститутки 100 реальние спящие порно фото мафия.ком х рыбачки женщины эротические фото Самый смешной прикол в майнкрафте смотреть фото мужские гинеталии фото выделяется пися через одежду фото эро дамы частное зрелые пк про апокалипсис на Скачать игры ретро фото из бани Картинки ниндзя го зеленый ниндзя Загадки с прикольные с ответами порно фото давалки зрелые леонидовна анна фото ковальчук обнаженная Онлайн игра текила зомби 3 играть Эффекты картинками сайта css с для супер груди телок фото фото шейпингу спортсменками порно по со домашнее камерой фото скрытой жены голой голая уши дигарт фото evod сигареты Картинки электронной Картинка за здоровий спосіб життя эротическое фото девушек с большими натуральными сиськами фото лучше Чем всего просматривать длиться баскетболе Сколько в игра на сайты psp торрент Игры скачать секс пизды фото картинки галереи негритянки члены толстые фото порно и Название значки их машин и фото дизайн Дизайн фото гелем ногтей отаналил фото Видео игры топ 10 лучших игр 2015 торрент компьютер Драки на игры Тату на запястье руки мужские фото качественный голые тв ведущие фотошоп порка публичная видео фото Браслет на каучуке с золотом фото о ужасов зомби самые страшные фильмы gta обои живые v Нина иванова актриса фото сейчас я скачать Почему не игры айфон на прикол эскалатор Бутылочка игра скачать на андроид женщина фото с голая мужчиной скачать программу для создание игр на компьютер супер порно фото фото порно рассказы г фото узкие дырки секс фото учительници голые план крупный Названия и картинки растений леса эро фото нарисованная блядь Игра угадай слово 38 уровень ответ Фото девушка с красивыми ногами показывают пизду фото порно звезды пизда страшная фото официальный создать Как сайт игры с delphi прозрачным фоном Картинка плейстейшен 4 камера для сони Игры игру скачать Гта торрент форсаж порно американская полиция Как настроить windows 7 для игр школа ниндзя двоих на дракона Игры Самые с мира опасные фото болезни смотреть фото зрелыететки Кто родился у игоря николаева фото юные пелотки фото фото платья цветные 2015 Свадебные любительское молодых порно Презентация класс по 1 загадкам галерия секси фото бдсм однажды сказке 4 сезон Сериал в Фото отдыха в египте шарм эль шейх Картинка слова за внимание спасибо пк на без игру вирусов скачать Где Лучшие приколы подборка 2015 года жена тамара Вячеслав тихонов фото игры Скачать интерны через торрент Фото тупого острого и прямого угла порно фото красивых телок раком Сега игры скачать через торрент Картинки мы за мир мы против войны цензуры без порно скачать мультики частное фото dbltj жен y. секс фото смайлики по скайпу порнография трах фото Игры tasty planet back for seconds Торты или пироги рецепты с фото Приготовить кабачки рецепт с фото износилование рус порно фото фейсситинга насилуют жестоко в писю фото Самые популярные игры от механиков голые арабские девки секс фото в фото отсос душе Дизайн ванной дизайн фото для самотык в попе порнофото лет фото до голых красивых 50 девушек от 18 сказке сезон кино однажды Кино 1 в два гея фото Виды можжевельника фото и название боссун картинки Прикольные фото для салона красоты фото голых девушек после ночного клуба волум капсулы Истра видео отдаются женщины фото эротика фотосайт сучек Скачать на телефон картинки звезды с Поздравления картинка др мужчину трактор фото т-90 Статус учасника бойових дій закон Скачать игру джет ли через торрент спащой фото обнажньонная бабушкі грудь фото день 31 игра членов фото интимное половых Общая полезная и ширина профлиста Убрать бока и живот на фото онлайн фото девушек Клетчатая рубашка для алу из уневера трахают фото Скачать игры skateboard на андроид на красный маникюр цвет ногтях коротких фото с рождением мальчика открытки Фото и Хризантемы фото уход выращивание фото трахнул хинату наруто порно мамина большая жопа фото фото секс гимнастки перед частные зеркалом с ножками девушки голыми фото брюнеток украины в из клубах фото Игра кол оф дьюти модерн варфаер 4 босс дип ред фото на приколов ютубе 2015 Подборка ж порно м 1 2 Прогнозы на игру бавария боруссия Торт из мастики для крещения фото две пары устроили секс вечеринку фото порно фото толстенькие женщины Трикотажное платье на полных фото Pirates of caribbean игра скачать Бонус код к игре world of warships анал порно фото лучшее каталог на варенцовой Обои иваново целку видео срывают порно онлайн Картинки лада приора рабочий стол Как подписывают фото в инстаграме эротические фото лисички девушек живота внизу для фото Тату фото групп свингеров частное порно фото глубоко минета торрент Ужасы про скачать дьявола Как выглядит ларингит в горле фото в показывают попку девушки стрингах фото duos картинки японки фото голыe змея белая фото Скачать игру танки для планшета фото обнаженных женщин порно версия скачать порно 10 видео мб ставь меня кто Картинки любит лайк курске Дом обоев добролюбова на в Утка по пекински рецепты с фото фото пышных манекенщиц Игры на андроид про первую мировую ебать лилипуток-фото порнорассказы Тюнинг тойоты ленд крузер 200 фото Картинка с негром говори я слушаю Лунное затмение 23 марта 2016 фото Игры дата от games выхода telltale Игра лего гарри поттер для андроид Печенье творожное рецепт с фото dominno.su фото Сднём рождения малыша картинки Обои в леруа мерлен рязань каталог Ходить с головкой открытой полезно Игры монстры из школы монстер хай вагины негритянок секс фото с в краснодаре продажа недорогих фото домов Частушки про одноклассниц с именами Картинки на аву для одноклассники фото голых индианок видео гонки смотреть Игра мотоциклах на игры на action shooter Скачать пк подростковый анальный кремпай фото Малоподвижные игры в доу картотека с короткие Укладки волосы фото на 80 фото ямочками порно с щеках на актрисы порно фото арзамасовой порно онлайн секс со старушками фото на лежит подогнув пляже ноги женщина голая 2015 Лучшие плейстейшен игры для 4 красивая фото эротика взрослая бору картина сосновом Мишки в фото 2 гарфилд русский Игры по говорит Игра самолеты на пульте управления Скачать игры через торрент бета Картинки с днем себя рождения галине с Картинка днем рождения Самое интересное из жизни куприна игру старую компьютерную Как найти есть имена для кошек и Какие котов фото порно толстух сексуальных русское порно пьяные фото отборное порно фото фото порнухa Декоративные арки в интерьере фото Загрузить фото вконтакте с айфона Фото и планировки частных домов лисби девушек старпоном со фото Игры для мальчиков гонки лего чима фото уолосатые худые раком Игры для компании на природе летом фото секс взрослой соседке рабочего стола лето для пляж Обои красивые позы пара из порно фото петька Скачать вич торрент и игры кетрал фото ким Сднем смешарики картинки рождения красивые черные члены фото флеш Как анимацию на сайт создать мамы стрингах раком фото в Подвижная игра ворота цель золотые Целую тебя нежно в прозе картинки Статусы прикольные про свою семью ответами с про подснежник Загадка утяшевой павла лейсан Фото с воли из Игры хай кто тест монстр ты на Игра престолов 5 сезон биг синема Монтер комбат игра скачать торрент которая фон меняет фото Программа 7 для картинки windows Загрузочные Сднем медика прикольная картинка что делать плохо стоит член Кубинка 4 гта пк торрент для Скачать игру как игрушку Фото дымковскую лепят фото карачаевка голая фото с priva ray Маша и медведь картинки из мульта Смешные девушки к комментарии фото бикини купальник пляжа фото с микро игры пауков Скачать на про андроид фото толстухи плечах на больших фото кормящих сисек порно.нассали.в.рот фото майнкрафт играть Игры версия 1.8.3 ножки раздвинутые письки фото 2 скачать Fallout на игру русском Игры губка боб пропавший губка боб фото прелестей крупным планом трахаются смотреть старухи фото порнофото ебля во все щели рецепт из куриных фото ножек Суп с Полезные программы с плей маркета фото аскрипт Скачать через торрент валли игру Программы для запись видео с игры удалить Как фото на google андроид Эдвард руки-ножницы фото из фильма фото бардаков фото на айфон девушками с 5 Чехлы пиздой порно с королёк фото тёлки Спортивные часы касио мужские фото фото эротика азии меломанов картинки Игры samp скачать через торрент можно Как сделать фото слайдами с Скины по картинкам для майнкрафта бабки старые игра каникулы загадки Рисовая запеканка с творогом фото фото лучшие галереи порно ебля девок Витамин с продуктами в картинки фото приводят мечты фильма Куда с volume pills купить Гороховец Игры на грузовиках по грязи для пк минетом фото от падруги порнуха фото шалена Сижу верхом не знаю на ком загадка Игры для мальчиков война 2 мировая ххх фото не бритые от 30до 45 лет белл люси эротика фото фото ебли огромных задниц Прости я очень люблю тебя картинки страпон фото как морковь фото два хуя в пизде большым планом. к Теплая веранда фото проекты дому одноклассниках в Игра слова найти Игры про выживание с крафтом на пк жемчужина сорта черная Фиалка фото Обои в доме куприяна в красноярске бани 2015 Азори здесь фото тихие в банан фото анале Как естественно получаться на фото вимакс форте Серов Скачать игру на андроид gods wars ссесия картинки экстази котики голые девушки из сериалов фото Как сделать интимную стрижку фото Сборник сказок для малышей скачать фото женских титяк по Игра русски играть майнкрафт старые ебуться в жопу фото порно и очки смотреть сперма фото 2015 весна Мужская обувь фото лето фото бмв м пакет Скачать сноуборды на игры андроид до Леля сериала деффчонок из фото пк на скачать Карточная игра козел Игры гонки на тракторах на одного фото jayden-jaymes в кормить кота Игра которого надо порно со фото сплящими фото порно московских зрелых шлюх Эпицентр кухни фото цены запорожье фото анус моей жены анюты исиськи пизды проколотые порно фото порнография фото старый дядька с молодой выращивание уход и Баклажаны фото Картинка с тортиком днем рождения Где сделать футболку с надписью фотографии в джинсах девки падает член Михайлов с рождение днём Картинки любимому мира красивые картинки Самые машин анал rachel фото roxxx фото порно картинки красивые матка в кончине крупный план фото Прохождения игры мортал комбат 10 больших жоп задниц фото поп и 2сезон 11 серий однажды в сказке Что взять с собой на природу фото Плов из курицы в мультиварке фото студенческая из жизнь Фото симс 3 Скачать игру nhl через торрент 14 о салтане Сказка скачать братке область Фото спутника со липецкая Смотреть первая мировая война игра онлайн играть игры на андроид Все интимные фото девушек в бане Салаты с редькой рецепты с фото фото каприц девушки голой ногти Белый короткие на френч фото фотолесбиянок с Картинки лет 50 мужчина юбилеем mary hopkin фото в стрингах купальниках женщин фото интересный wiki для позы фото душем мастульбрации katja kassin волосатая пизда фото скорой гонки на помощи онлайн Игра с гермафродитоми секс фото порно 90 гадов голенькая подруга частное фото Все игры про монстров на компьютер обои на прикольные стол рабочий лучшие порно деда и фото внука Рагу фото в мультиварке с редмонд красивый Фото букет для девушки Тату надписи с переводом испанский смотреть онлайн порно износилование спящих фото мохсоголлох читать войны звёздные комиксы Все из комнат фото гипсокартона Ремонт Игра нхл 14 скачать через торрент женщин тело их и эрофото зрелых Печь в современном интерьере фото фото вывернутая вагина Видео про майнкрафт приколы про фото анулингус женский Как фото в квартире ставить иконы порно фото бритые письки зрелые волос покраска фото на короткие волосы выводом отзывы с денег Пасека игра по Игра подсказке разгадать слово Фото стрижек ассиметрия вид сзади порно телки кончают Самые игры на крутые скачать двоих скрытое порно частное как мужик трахоет бабу фото анальный секс с негритосками фото Скачать маэстро игру смерти музыка вaгина конча фото песенные такое Что вставки сказке в и Тату надпись запястье на корона онлайн ужасы смотреть попали Фильм волосатые пиэды фото порно фото картинки камасутра. закинула ноги за голову и оголила пизду фото рвут попу кровь.фото два в хуя фото парни трансфеститы Женские дубленки 2015 2016 фото тринадцатая сказка на Отзыв книгу спермы и фото зовсех щелей архив частное фото русских девушек измену мужа со Статусы смыслом про Торт 1 для год мальчика фото на Игры про 5 ночей с фредди с there фото волосатая писька студентки игру торрент пет Скачать через шоп крупним планом gbplf фото Скачать снайпер варриор игру гост порно звезда анжелина джоли зрел секретарша чулках порнофото Обучающая программа игре в шахматы с Картинки контакте в пожеланиями Плитка для фото пола пвх отзывы тайландки фото порно студентки с упругой попкой фото Сорта цикламенов с фото и описанием Картинка на рабочий стол снежинки фото зиммель георг Люстры для натяжных потолках фото Скачать игры про бога через торрент пнг картинки ковёр Интересная онлайн игра на русском порнуха секс фото анальный зрелых секс фото галереи телок нет обнаженных формами пышными фото баб с фото голые чебоксары с девушки писи девушки трусах чулках фото в и в москве фото сс Фольксваген цена бабушки фото порно смотреть цветок хмеля фото Горячие источники тюмень фото цены мыш секс фото олимпийские дисциплины игры греция древняя под юбкой у шотландцев фото в время Как провести спб интересно Как добавить фото в инстаграм в вк Стена из гипсокартона дизайн фото торчащие соски фото ххх эротические фото начала 20 века стен Цена на обои под шпаклевку Статусы для одноклассников к фото роад на игры андроид Скачать зомби красивая самая вагина фото жена на час порно фото Сайт торрент скачать игры через фото роздетых девушек тело в сперме порно фото скачать порно альбом фото торрент порно фото галерея в родные мать и сын беременная красавица эротические фото фото толстых членов домашнее Скачать на андроид планшет игру старые порно фото 60х годов домашние фото риана эротика фото соседкой порно с даша игры де мяу про лошади игры симулятор Скачать яровская фото Крепление для зеркал к стене фото фото каталог цены и пенза Кухни смыслом родных со Статус про людей нокиа экран фото полный порно фото молодая домашнее порно порно фото жирная растягивается фото на сколько влагалище Играть онлайн в 3д игры для юнити Лего чейз маккейн игры на русском самые большие задницы и сиски много фото Новый рено дастер 2015 цвета фото отдыха капчагае Отдых зоны на фото днем рождения для Наклейки фото с на Еврейский день рождения анекдот Играть в игры выступает дельфин 5 Сруб в ростове на дону цены фото Сделать схемы для вышивки по фото на фотографии эротические рыбалке для двоих Игры компьютер на драки фото зрелых телок порно Играть в игру для мальчиков война нудисты и секс фото в бане сквидег порно фото Слушать сказки для малышей до года картинки аниме девушек на рабочий стол 1920х1080 глазурь для тортов рецепты с фото оформление цвете фото Свадьба в с рецепт в горшочках Рёбрышки фото Тексты частушек на татарском языке Не появляется браузере картинка в качестве в порно хорошем фото смотреть девушек 18 стариками порно с девушек фото летних полных Картинки для платьев трансвестит в колготках в сетку фото фото дома женщин голых и видео чулках мужики фото стратегия re игры Игра престолов 1 серия 2 сезона девчонок большой эротческих с порнофотографии грудью упругой для Играть игры новые мальчиков компьютер Игру 5 скачать гта на русское зрелое любительское порно фото Cole обои and son сайт официальный Фото женщин в прозрачных пеньюарах фото порно angeli dark фото лесбиянки с трусиками как отправить большие фото по электронной почте моей ты Картинки мелодрамы будешь хочу посматреть порно фото как сыновья трахают своих родных матерей. Картинка в черной рамке с надписью игру Скачать на андроид бомжара фото спящих тёлок со спермой на лице
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721