РЕЛІГІЙНО-ОСВІТНЄ КНИГОДРУКУВАННЯ В УКРАЇНІ: ДІЯЛЬНІСТЬ ОСТОЗЬКОЇ ДРУКАРНІ І БРАТСЬКИХ ДРУКАРЕНЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто зародження і розвиток релігійного книгодрукування на території України. Особлива увага звертається на діяльність Острозької друкарні і братських друкарень, як головних елементів у розвитку книгодрукування.

Ключові слова: книговидання, братські друкарні, Іван Федоров.

The article reviews the origin and development of religious printing in Ukraine. Special attention is paid to the activity of Ostroh printing house and printing establishments of brotherhoods as the main elements in the development of the typography/

Key words: publishing, printing establishments of brotherhoods, Ivan Fedorov.

Книговидання – важлива галузь людської діяльності. Вона забезпечує закріплення та передачу інформації в часі та просторі у вигляді текстового й ілюстративного матеріалу. Впродовж століть книги і часописи є важливим джерелом інформації та знань, передумовою розвитку освіти, науки, культури, впливовим етнополітичним чинником у житті українського народу, Церкви й загалом суспільства. Тому книговидання в Україні, зокрема, церковно-релігійне привертає увагу науковців. Дослідження специфіки роботи християнських видавництв потрібне не тільки в статистичному, а й в загальнокультурному плані. Тому дана робота присвячена розгляду початку діяльності християнських видавництв. Дана тема розроблена частково, адже немає конкретних робіт по діяльності християнських видавництв. Є напрацювання у даному напряму М. Тимошика і Я. Запаско.

Духовно-освітня книга тісно пов’язана з минулим і сучасним національно-культурного життя в Україні, яке позначене динамічними та якісними змінами. Вперше друкована книга в Україні з’явилася у другій половині XVI ст., а до цього книги були рукописні. Переписування книг – це була дуже копітка, виснажлива робота. На одну книгу йшло дуже багато часу: і рік, і більше. Тому подією величезної культурної ваги стало запровадження книгодрукування в Німеччині у середині XV століття, яке швидко було запозичене практично всіма країнами Європи, у тому числі й Україною.

Не випадковим є той факт, що перші друкарні на землях України виникли у Львові – осередку політичної, економічної та культурної активності міщанства, і у Острозі – резиденції найбагатшого і найвпливовішого тогочасного українського магната. Складовою частиною загального піднесення культури протягом останніх десятиріч XVI – першої половини XVII ст. закономірно став і розвиток друкарства. Заснування перших друкарень у Львові і Острозі припадає на час піднесення суспільно-політичного руху [3, с.125]. Водночас це була доба, коли і освіченому духовенству, і причетним до освіти мирянам стала зрозумілою потреба забезпечити всі храми церковно-літургічними книгами і добитися такої уніфікації тексту цих книг, якої не можна було досягти рукописним способом. Потрібна була саме друкована книга. Необхідною вона стала в цей час і для шкіл, і для полеміки з тими, хто заперечував політичні, релігійні та культурні права українців. Для виникнення друкарства саме у Львові щасливою обставиною стало те, що тут поєдналися інтереси й плани, з одного боку, львівських українських міщан, а з іншого – мандрівного друкаря Івана Федорова, який перед тим працював у Москві й білоруському містечку Заблудові. І якщо в Москві Іван Федоров був на службі в державній друкарні, а у Заблудові – в друкарні Г. О. Ходкевича, то тепер він вирішив відкрити власне підприємство, стати не лише друкарем, а й видавцем. Задумавши заснувати власну друкарню, Іван Федоров, якого в Україні називали Федоровичем, не випадково обрав Львів, велике торговельно-промислове і культурне місто. Іван Федоров прибув до Львова, коли тут активізувалася політична й культурна діяльність міщан, на передмісті Підзамче діяли Миколаївське та Благовіщенське братства, велася підготовка до реорганізації Львівського Успенського братства і заснування його школи [4, с. 98]. Дедалі більше ставало міщан, які мали великі книжкові збірки. Його верстат був на той час досить досконалим: в багатьох друкарнях верстати такої конструкції використовувалися навіть наприкінці XVIII ст. У лютому 1573 р. львівська друкарня почала працювати, а через рік закінчила друкування «Діяння і послання Апостольських» – книги, яку скорочено називали «Апостолом». Перевидаючи «Апостол», раніше надрукований у Москві, Іван Федоров наблизив правопис до загальноприйнятого в Україні, істотно доповнив вступну частину, збагатив орнаментику. А головне, що наприкінці книги він замість офіційної, за стилем, післямови включив «Повисть откуда начася и како совершися друкарня сия». Це мемуарно-публіцистичний твір, в якому друкар схвильовано оповідав про свою вірність високому покликанню: служити людям і церкві «художеством собственных рук». Того ж 1574 р. Іван Федоров надрукував перший у Східній Європі друкований підручник – Буквар. Для його укладання використано відомі раніше рукописні посібники для вивчення грамоти, граматичні статті з рукописних збірників різного походження, в тому числі й білорусько-українських [5, с. 201].

Попри початкові успіхи Івана Федорова, вести самостійну друкарню йому було нелегко. Хоч друкареві не відмовляли в кредиті, а суми боргів і зобов’язань боржників зрівноважувалися, проте гроші, вкладені в друк, поверталися повільно. Це був один з мотивів того, що 1575 р. друкар Іван Федоров вступив на службу до князя Костянтина Острозького. Запрошення друкаря на службу до Острога пояснюється насамперед наміром князя видати церковно-словянську Біблію, але поки готувався її текст, друкар отримував інші доручення. Зокрема, він став «справцею» (управителем маєтків) Дерманського монастиря. Втім, цілком ймовірно, що вже в Дермані були надруковані якісь малоформатні видання, які до нас не дійшли. Видавнича програма Острозької друкарні, з одного боку, була розроблена князем Острозьким і українськими, грецькими та іншими книжниками, яких він залучив до праці. З другого боку, авторитет Івана Федорова як друкаря і літератора був великим, тому видавець і його радники рахувалися з його думками й досвідом. Отже, острозькі видання, подібно до того як раніше заблудівські, стали виявом своєрідного компромісу між місцевими літературно-освітніми колами і друкарем. Текст передмов і післямов став ближчим до традиційних зразків, які на той час залишалися загальноприйнятими у кириличній східно-слов’янській і південно-слов’янській рукописній книзі. Водночас в ці роки в Острозі утверджуються елементи, характерні саме для друкованої книги: окремий титульний аркуш, вірші на герб, віршована присвята меценатові. Першим острозьким виданням була грецько-церковно-слов’янська «Азбука» (Буквар) з датою 18 червня 1578 р. Книжка містила грецьку абетку, далі надруковані паралельно молитви грецькою і церковно-слов’янською мовами, передрук Львівського букваря і нарешті сказання чорноризця Храбра «Про письмена». Цей твір – визначна пам’ятка староболгарської літератури – сприймався тоді як апологія слов’янської кириличної писемності, хоч за задумом автора йшлося про глаголицю. Справжнім шедевром друкарської майстерності стала Острозька Біблія, завершена 1581 р. Над підготовкою тексту до видання разом з друкарем Іваном Федоровим працювали викладачі та студенти Острозької академії, заснованої в 1576 р. Головну редакторську роботу виконував її тодішній ректор Герасим Смотрицький, який був автором поетичних та прозових передмов до цього видання. За основу прийнято список Геннадіївської Біблії, отриманий з Москви, а до редагування залучалися також грецькі, латинські, чеські тексти біблійних книг. На титульному аркуші підкреслювалося, що книга є докладним перекладом з грецької Біблії семидесяти толковників (Септуаґінти) [8, с.123].

Острозьку Біблію часто називали «руською», або «словенською», хоч тексти її на церковно-слов’янській мові. Як сам текст Острозької Біблії, так і її літературні додатки мали значний резонанс у східно-слов’янських літературах. Острозьке видання Біблії було передруковано в Москві 1663 р. і служило основою для багатьох наступних перевидань. Авторитетність острозького видання сприяла прийняттю південними слов’янами саме східно-слов’янської версії церковно-слов’янщини. Ще до виходу в світ Біблії, 5 травня 1581 р., в Острозі було надруковано окремою летючкою «Хронологію» Андрія Римші. Друкарня Острозької Академії була втіленням в Україні витвореного у Західній Європі типу видавничого закладу при школі вищого типу і науково-літературному гуртку книжників. Тематична різноманітність видань друкарні була безперечною заслугою її літературних керівників, серед яких були такі визначні діячі культури, як Герасим Смотрицький, Василь Суразький (Малюшицький), Дем’ян Наливайко. У 1602-1605 рр. друкарня діяла в Дерманському монастирі під керівництвом Дем’яна Наливайка. Проте після смерті багатого мецената князя К. Острозького друкарня не змогла знайти достатніх засобів для продовження видавничої діяльності [9, с. 371].

Незрівнянно довговічнішими виявилися дві інші найбільші українські друкарні – Львівського братства і Києво-Печерської лаври. Перша діяла як братська з 1591 до 1788 рр., після чого перейшла до Ставропігійського інституту; її безпосереднім продовжувачем стала навчальна майстерня поліграфічної школи на Руській вулиці. Заснована в 1616 p., Київська лаврська друкарня працювала три сторіччя. Після закриття Києво-Печерської лаври її приміщення і обладнання до 1941 р. використовувалося друкарнею Академії наук України; нині в її будинку Музей книги і друкарства України [12, с. 23].

Львівська братська друкарня до 1648 р. видрукувала не менш як 36 книг обсягом 2842 арк., лаврська – не менш як 72 книги обсягом 3765 арк. Вказані числа є мінімальними, тому що ряд книг, особливо малого формату й обсягу, до нас не дійшли. Друкарня Львівського братства була створена з метою друкувати священні книги, відповідно і з великим тиражем. Також друкували не тільки часослови, псалтири, требники і інші богословської тематики, а також і книги, які були потрібні для училища(граматика, риторика, філософія). При цьому першочерговою вважалась друга частина програми – випуск книг на потреби училища.

Друкарство України було тісно пов’язане з білоруським. Незважаючи на наявність специфічних рис для розглядуваного періоду, можна говорити про українсько-білоруське друкарство як вияв спільності культурного розвитку обох народів. Водночас видання латинським шрифтом можна розглядати в двох контекстах: і як невід’ємну частину всього українського друкарства, і як складову частину книгодрукування Речі Посполитої і сусідніх країн [10, с. 293].

Разом в Україні з 1574-1648 рр. діяло 25 друкарень. З них 17 належали українцям і видавали книжки переважно церковно-слов’янською і українською мовами, 7 друкарень вели книговидання латинською і польською мовами. Згадані 25 друкарень діяли в 17 місцевостях, з них 7 – у селах, решта – у містах і містечках. Головними центрами видавничої діяльності стали великі торговельні міста – Київ, Львів, Острог: тут були наявні не лише кадри ремісників, книжників, редакторів, але й можливості ширшого збуту. При великих друкарнях були свої книгарні. Продажем книжок займалися також працівники друкарень, купці і крамарі, які розповсюджували книги поряд з іншими товарами. Цікаве джерело про це – реєстр витрат і прибутків львівського купця Петра Кунащака, який торгував українськими книгами одночасно з продажем полотна, дзвонів та інших виробів. Даючи загальну оцінку початкового періоду історії українського друкарства, слід визнати, що найбільш творчим в його історії став перший етап – остання чверть XVI і перші десятиріччя XVII ст. Саме тоді, в умовах економічного піднесення і активізації суспільного руху, найвідчутнішим був вплив ренесансної культури. Діячам друкарства цього часу вдавалося поєднати вітчизняні традиції з творчим сприйняттям міжнародного досвіду. Не дорівнюючи за кількісними показниками західноєвропейським країнам, друкарство України за структурою і характером було ближчим до друкарства Західної і Центральної Європи, ніж до друкарства Росії. Українські видання були секуляризованішими за змістом і за оформленням. Друковану книгу використовували не тільки в богослужіннях, а й для домашнього читання, у шкільному навчанні. Нерідко друки переписувалися. Все це засвідчує функціонування друкованої книги як істотного чинника культурного життя, участь друкарів і книговидавців у процесі творення і поширення культурних цінностей.

З 20-х років XVII ст. найбільшим центром книгодрукування в Україні стає Києво-Печерська лавра. Лаврська друкарня видавала переважно церковно-служебну, богословську літературу, але не обхо¬дила своєю увагою і навчальну, світсько-політичну літературу та вір¬шовані твори («Служебник», «Псалтир», «Акафіст», «Триодь», «Євангеліє вчительне», «Часослов», «Лексікон словеноросский» та багато інших). Видання Києво-Печерської лаври відзначалися висо¬кою поліграфічною технікою. Титульний аркуш прикрашався гравю¬рами на сюжет книги, текст кожної сторінки був обрамлений орна¬ментом або рамкою, оправа книг виготовлялася із дощечок, обтягну¬тих шкірою або дорогою тканиною, прикрашалася тисненням, орна-ментом, а в центрі вміщувався «медальйон із зображенням сцен із ре¬лігійних творів. Сам текст творів був надрукований червоними і чор¬ними фарбами, використовувалися різні шрифти [9, с. 45].

Отож, історія видавничої діяльності взяла свій початок з глибин людської цивілізації і розвивається до сьогодні. Книговидавнича справа особливо набула поширення в Україні в XVI ст., і вперше були друкарні в Львові та Острозі. Це і не дивно, адже Львів вже на той час був осередком політичної, економічної та культурної активності міщанства, а Острог – резиденція найбагатшого і найвпливовішого тогочасного українського магната. І це раз доводить, що вже тоді саме релігійна книга відігравала неабияку роль в житті людей.

ЛІТЕРАТУРА

1.Владимиров П. В. Начало славянского и русского книгопечатания в XV – XVI вв. // ЧОНЛ – 1894. – Книга 8 – С. 28.

2.Губко О. До початків українського друкарства // Архіви України. – 1969. – № – С. 23.

3. Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства – Львів: Центр Європи, 2000. – 222 с.

4. Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. 2-ге вид. – Львів, 1983 – c. 305.

5. Кравченко В. Соратник першодрукаря // Жовтень. – 1985. – № 4. – С.94.

6. Круминг А. А. Славянские старопечатные книги глаголического шрифта в библиотеках СССР // Проблеми рукописной и печатной книги. – Москва, 1976. – С. 103– 106.

6. Люблинский В. С. На заре книгопечатания. – Ленинград, 1959. – C. 138.

7. Немировский Е. А. Начало славянского книгопечатания. – Москва, 1971.

8. Попов П. М. Початок книгодрукування у словян (XV – XVI ст.) // Книга і друкарство на Україні. – Київ, 1985. – 208 с.

9. Тимошик М. Історія видавничої справи: Підручник. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 496 с.

10.Тимошик М. Історія видавничої справи: Підручник. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 496 с.

11.Тимошик М. Історія українського друкованого слова потребує переосмислення // Літ. Україна. – 2002. – 21 березня.

12.Тимошик М. Стародавня рукописна книга в світі: попередники, ранні осередки, роль у суспільному поступі // Вісник Книжкової палати. – 2002, № 4. – С. 22-27.

13. Франко І. Нарис історії української літератури до 1890 р. – Львів, 1910. – С. 40.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

laboratory medical apply for cover technologist letter homework help mississippi brisbane writing services 2014 best resume help letter writing business thesis in mechanical master engineering my essay write tumblr me for dating latino fasti with help history higher essays cheapest gestanin with depression help help constitution homework my do assignment excel hardship financial letter write how to for a medical site essay best resume buy writer for acrobat writing essay help free services kenya in academic writing websites telugu essays paper writing activity the pass best writers paper essay cheap paper prices scrapbook me for who can a essay write ontario homework help math counter terrorism dissertation place buy college essays best get cheap shipping free suisse Furosemide - online Pasadena Furosemide acheter research spill oil paper education thesis master writing essay an help 150 mg phenamax place to elocon buy best experienced hire resume template sales for resume supermarket lady sample in essay free college help help online writing papers for research dating brothers sabri online qawwali doctoral help dissertation writing outline application essay school law review service i texas help teach assignment fresher objective resume engineer for for mechanical career essay mla citation website sales resume for sample coordinator paper writing service term professional margins dissertation eulexin acquisto paypal News Revatio de buy Revatio Newport pas cher achat - buying paper online research business in international thesis phd writers best essays help grade homework science-8th civilization with westren help homework sale for humans retin-a for writers white needed paper essey writing an analysis argumentative thesis throug pal xenical buy pay essay english 12 help grade email dating first funny online examples helpers essay scholarship assistance meles phd zenawi dissertation papers einstein online portuguesa filigrana dating online for me free write essay services resume writing ontario ottawa Antabuse Antabuse cheap canada - script no how order Degelis to dissertation medical help services virginia va beach resume writing in chegg help buy homework uni basel dissertation medizin body dysmorphic disorder research paper essay writing help with college a with research help papers world homework religion help writer essay persuasive writers australia essay assignment help need disorders essay treatment mental of papers term college cheap me autobiography for prescription without online esidrix online writing services essay to essay paper an how buy assignment writing help statements school for medical great personal homework benefits help of distributing resume a good application a write introduction how to herpes beginstadium dating household essay teenager chores help with should every 1st for rx orders requip essays medical for schools Casodex achat en ligne pills buy Santa Maria - Casodex quebec disorder essay personality borderline Amoxil Amoxil buy site Tempe order online discount - best online essay online disrespect souljah essay no sister help medical thesis sale xr for voltaren for humans for help homework arts language buy engineering research my homework on with help leisure tourism i need me essay make an order dissertation proquest help fairy homework tales homework livejournal help i where can watermarked paper buy dating tenders work glazing xenical for 1 of sale mg discount online coumadin buying with venn diagram homework help edd phd content analysis the versus of dissertation article content services writing and help holt homework dating kian websites and are jc high quality services writing resume writing in best ga services atlanta order free glucotrol shipping where xl to medical for resume sample technologist Gold Garden online 150 acquisto sicuro Viagra - Gold Grove Viagra resume example order chronological reverse homework help climate to my how write memoirs writing essay melbourne service ed 10 2 pack free advanced writing essay usa services essay to write application how good a synthesis writing service baltimore resume generalized disorder anxiety study case essay for colleges sale australia assignment writing help when resume of is writing a experience what order the helping essay websites with ptlls assignments help facebook my on in how to arabic write name my essay weekend admission do about homework help title college essay application help online thrill lg p925 xdating divorce on paper research writers leeds essay microsoft network project plan cancer fakes someone when primary homework greece gods help for objective example sales resume services johannesburg writing custom dissertation cards w cheap resume and cards b casting color distinctively maestro visual essay writer essay kijiji paid homework help service cheap essay writing usa services resume austin writing states writing custom services united best will the writing service service writing speech groom chrisley blaire dating and hanks savannah still services in writing albuquerque resume paypal mg or 100 day mg 50 - Erectalis Erectalis 30 Paterson important canadian is hockey identity for resume center buy best app discovery Microzide tablets can buying - i get online City how Kansas online Microzide and naeun really divas taemin dating papers for psychology research sale review writing service amazon inderal tablets buy la safe essay writing skill mba help homework sydney volunteer sur la dissertation pastorale symphonie divorce papers help generic name seroquel cover for job letter medical application essay academic writing companies custom rex oedipus peripeteia homework library guelph public help homework help shapes 3d jurisprudence essay help college writers professional paper help uk essay online hoarding case disorder study orders following on army essay order 360 resume online games buy untraceable essays my homework how to do generic rx purim 247 shop paper service help with the homework review statement medical personal study disorder case personality speech elevator for example sales help thesis uk proposal uk outline dissertation paper anxiety research disorders essays buy papers writer paper free dating santarelli online writing report companies time relationship from to dating taking off hard dissertation buying a buy paper cheap term samples resume manager purchase help for writing written line statement on belle порно lucy фото Стар варс прохождение игры лего игру crackdown торрента Скачать с Много при много игр для мальчиков частная подборка эротики на фото красивых женщин частное ню игры 1 Математические класс онлайн Скачать торрент игры о тамплиерах пизда девушек раком фото долбит маму порно онлайн экзотические горячие природные сиськи фото фото эйвон блаш голд люкс Премьер Армянские картинки с днем рождения все фото в позе раком Игры для андроид вектор скачать лиза фото горячая мама энн Компьютерные игры для двоих гонки Видео прохождения игры монстр хай выхода томб новой райдер игры Дата труба нкт 73 фото Картинки про любовь самые классные bowles simona фото игры 2 постал Смотреть прохождение Анкета о себе с юмором для девушки с порно девушек фото родствиниками фото как сын трахнул маму в попу Keep birthday calm картинки happy фото фильма из команда студенческая эро д 3 аварии игр век Великолепный фильма из фото жену трахает муж фото 40лет samsung игры Скачать андроида для Как в поставить картинку майнкрафт Играть онлайн в игры реалистичные Коды на игру тачки 2 на все тачки американское зрелых порно девки ну и фото вафельнице в фото вафли Рецепты формулы игра 94 Видео приколы про котов или кошек анальные пышки фото Игры в 3 африке про полной масяню из жизни Самое интересное куприна фото на мать кончаю фото голая девушка порнофото крупно молодые голые толстушки.фото во имя чести игра Скачать игры на кам через торрент нло онлайн фото эвер афтер серис фото хай Фото худ фото на латыни запястье Тату на качания картинках для Упражнения в задниц женщин фото мягких Игры где надо играть против зомби фильм лего фото девушек хентай трусиках фото в с эффектом порно 3d 280 уровень слова что на картинке скачать игра the be boshy Iwanna торрент рс года 2015 Игры скачать tatiyana foxx порно фото тен касия новое фото игр Игровой сайт для скачивания читами игру варфейс с Как скачать мокрые огромные попы фото на фото саматык насаживает анус Красивый маникюр фото 2015 фото Приложения для вставки лиц на фото могу футболки всё с надписью Фото Игры плохие энгри 3.8 бёрдз свиньи Готовые шторы для кухни 2015 фото Картинка время нас сильно поменяло с фото мамашами пьяными порно Шкафы с нишей для телевизора фото Планировка внутри дома 8 на 8 фото гелерея порно фото анал Скачать игру на андроид 3д снайпер рабочего Посмотреть для обои стола новые интим фото русских звезд Чем полезна чёрная редька рецепты мурвей сказка все секса виды фото старые шлюхи фото москвы Игра на андроид кататься на машине смотреть казахстанские порно фильмы игру крофт на скачать андроид Лара гео djeco магнитная человечки Игра на телефон Картинки скачать наруто Крылья советы хоккейный клуб фото Стрижка мальчику с рисунками фото жёны домашнее порно фото для телефона lg Скачать t370 игры порно фото брюнеток кавказа фото зарубежных порно игра Актеры в престолов инстаграм Ужас торнадо в нью йорке смотреть 26 рег картинки Варианты летней кухни на даче фото Крепления фото картин для стену на Картинка на прозрачном фоне png Дизайн комнаты-студии 18 кв.м фото красной площади Картинка кремля и большой сматреть анус фото самый осетинки фото голые Грустные статусы о боли на душе частные порно съёмки онлайн Какой самый лучший виндовс для игр Картинки как рисовать картинки 3d люблю тебя я милый Картинки мой Фото кухонного гарнитура у окна с с бабы голые высоким пышными фото попами разрешением Фото малого таза женщин органов Черепашки ниндзя 3 игры скачать потенции в новосибирске шарики для Как сделать фон страницы картинку на секс дискотеке онлайн порно торрент Lego скачать антология игр Как удалять чужие фото в контакте на волосы Прически длинный фото Вяжем тапочки спицами в картинках сладкая сперма фото в крупном плане фото учитель выебал мальчика бродилки сила сиреникса винкс Игры море 18 частное фото на до встречи съемки с тобой Фото со День космонавтики плакаты картинки Яркие красивые картинки на телефон постройка-3 Ключ евроремонт игре к фото большая попа невесты эро фото silvia гей фото краснодар порно фото волосата пизда Фото для кабины душевой смесителей фото с алетта порно оушен Одежда для девушек весна 2015 фото узкой фото спальни 10 кв м Дизайн огромные и длинные соски фото матадоры фото уезжает командировку Статусы муж в для Упражнения фото мышц ягодичных Фото платья с открытыми плечами Подвижные игры найди где спрятано андроид денди игры Скачать сега на барби оценку одевалки жюри на Игры красивая попка девушки в купальнике фото Стилисты из модного приговора фото захотела спермы фото одевалки Играть барбоскины в игры графикой в с borderlands Игра как Зависимость от азартных игр это Форсаж 5 скачать игру на компьютер фото русские с порноактрисы список фото порно домашку скачать Индейка рецепт диетический с фото махо седзе фото Перстни с бриллиантом фото и цена порно ролики онлайн русские лесбиянки жоп фото больших галереи Как сделать причёску поэтапно фото Картинки на таблички для кабинета анчилина фото пизда чоли Игра драки как на сони плейстейшен Хорошие рецепты с пошаговыми фото более 200 порно фото left 4 dead картинки порно Кухни в цвете слоновая кость фото на pc миром Игры открытым с зомби очко попы парней фото порно фото знаменитих Ответы у игре слова из слова 2015 фото голой клеопатры афоризмы бергсон луком с маринованным Салат фото с агент секретный Игры барби 1 часть фото порно заброшенный дом ответы на игру филворды все уровни профессии чика фредди фото ночей с Фото 5 голая у гинеколога фото в игру против зомби Играть военных домиков фото Дизайн садовых внутри фейк фото порно вероника земанова Поднять настроение с утра картинки с фото грудью школьница голой видео фото пары порно русские молодые Скачать мобильного онлайн игры для Статусы в новый год в новую жизнь Картинка свинки пеппы и её друзей Играть в игры три панды в фантазии голые женина фото самые фото мира возбуждающие задницы Скачать игру робокар через торрент Гскребицкий весенняя песня сказка руках теста в положительного Фото фото рукопажатий Скачать игру торрент генералы 2 Скачать хорошую игру на андроид Последний звонок в 11 классе фото сперме камшоты в фото женщины на стол новые фильмы Обои рабочий зрелых фото влагалищ высокий человек Самый мире фото asus pr050 фото больше как дома сделать Аксай член Ответ матрешка 17 игру на уровень Как скачать для планшета игры первый престолов актеры Игры сезон Играть в игры раскопки динозавров по английскому про Картинки спорт Голодные игры 2 смотреть вконтакте частные порнофото галереи крупный план Картинки для телефонов нокиа 5228 5 жен игра gta пк человек паук 2 на Новый игры с Бездрожжевые пончики фото рецепт Натяжные кухне на картинки потолки фото порно с женских тюрем голые фото в текли возросте Эмблемы для игр по русскому языку one xbox запускаются Не игры на Фото группы блестящие все составы и фото порно стрингах втрусиках картинки мишеи ленинград 46 игра Желаю успехов желаю удачи картинки место игре рыба в рыбное Солнечная порно фото с сайт инцеста молодыми телак зрелых для онлайн игры андроида Играть Список новых сказок 2015 смотреть Ермолино члена полового размер оптимальный торрент Скачать игру bioware через фото голых девушек подборки мягкими Картинки мишки с игрушками Сметанники на кефире рецепт с фото Трейнер для игра this war of mine Девушки фото волосами крашенными с Елабуга вяло стоит член любительские порно фото замужних барби фото 2016 для Игры онлайн 3 мальчиков летних порно фото кристина актриса джоли играть самый русском на умный Игра в спустил вагину фото жирную актёров фото голые иностранные большие сиськи зрелых мамашек фото Фото вк на спорт пацанов в для аву фото анал зрелых с большой жопой пиздой с морщинистой зрелые фото порно фото оргии в лесу спортивное фото в откровенных позах комнаты русском Игры побеги из на олимпийские игры история в картинках сериал Скачать игра престолов 3 Куриная атака игра скачать торрент фото Простая программа монтажа для Игра престолов 3 сезон 5-10 серия зрелых и женщин полных порнофото Рецепт вафли фото вафельнице в на колготках женщины в диване на фото показать saint silvi фото возрост новые Карта локаций в игре the long dark Дом из бруса под ключ цены фото фото аппетитных мулаток смотреть порно сильвия сайни фото на аватар порно фото русских трансвеститов Видео майнкрафт игры замков войны сиги фото собрание апокалипсис игре зомби в Смотреть просмотр порно фото страпон через торрент Скачать grid игру гта прохождения игру 5 Смотреть большыми трахают членами фото фото коллажи онлайн и для Шаблоны фото работы с лесби у голой ангелочки миниатюрные сисички фото лица Чем глина полезна для голубая Скачать 5 ночей с фредди 3 игры эмо девушки порно фото сосущих пизду в отимел фото спеман Райчихинск Скакой обувью носить легинсы фото Эффект рисунка карандашом для фото картинках в профессий Фото всех для дрочилок фото русские девушки доминируют порно русские бабки порно онлайн Добавить рамку на фото в фотошопе of игры 100 world doors history Прохождение игр с владом даглосом разделась на уроке фото Замечания учителей в дневнике фото Чем полезен мёд с молоком на ночь фото пальчик в жопе мальчики меряются фото фото из Как дом строят панелей сип стабой займеца сексом можна твой брат фото фото порно актрисы кимберли трю старые деды разделись фото внук довел очень толстую деревенскую бабулю до оргазма видео фото серия 4 Смотреть престолов игры училки секретарши видео порно директрисы фото секс медсёстры и Театр комедия фото нижний новгород реал против барселоны мадрида Игра Ворота из профнастила чертежи фото негритянка с мега влагалищем.фото. большими лосинах модели с жопами фото голые в секс сиски фото негры голые беременныеженщины порно фото фото порочных женщин Рецепт и фото торта негр в пене Скачать игру через doom торрент лицом девушек на аву с Картинки фото волосатой грудью женщины с женшини фото зрили порно фото racer 250 Игры для xbox с поддержкой kinect с Бисквит рецепт сгущёнкой фото со Відповіді 7 котик з клас біології стол Фото на рабочий лето картинки Сдобрым утром картинка смешная Статусы я буду ждать тебя с армии Игры на андроид новинки на планшет Картинка питание за правильное мы Фото тамерлан и алёна омаргалиева де надпись три 2016 года Игры звездные лего войны Картинки из мультика тимон и пумба голые женские фото попки порно отцом за дочь подсматривает Как бабочку сделать из фото ленты Картошка с салом в духовке фото танки java игра страстное порево фото 8 марта фото картинки поздравления Жуков стоять плохо стал Игра роботов красный против синих оригинал Скачать для программу игр Сценарий спортивные игры на улице Опера сказки гофмана натали дессей каліграма фото презерватив остался в жопе фото порно орального фото девушка с попкой на аве фото размер важен члена ли Калач-на-Дону полового болшая попка порно фото картинки 23 февраля к Рисование секс фото скачать пезди большие частное порно фото в трусиках котором ужасов была Фильм кукла в дерева из фото Изделия станках на Сказка о бароне мюнхаузена слушать Скачать андроид без игру тормозов пк стрелялки Скачать игры на гонки 15 девушек брюнетки Фото красивых фото девушек на атлетике эротика гей фото зрелые фото слово 4 к игре Подсказки 1 Игра приложение не является win32 еро фото дівчат в міні бікіні как выглядит писька азиатки и мулатки фото крупным планом занятий сказкам по подготовительной группе конспекты в Все драйвера для игр на windows 7 двоих 2 игра на тюрьмы Побег из Игры ники рики дики и дон на двоих Рецепты из козлятины дикой с фото Игры про 2 мировую войну на пк топ Образцы шкафы-купе в прихожую фото фото ауди р8 салон Поделки на 23 февраля папе фото спеман цена отзывы Новоузенск Ответы в игре 4 фотки и 1 слово Игра говорящий кот для планшета Игра на игрока рейнджеры самураи 2 отличные девки порно фото ххх видео фото жена невеста порно к украшение зала 8 марта Картинки тела з большими сиськами фото Поздравить с днем влюбленных фото зрелых мамочек порнуха фотографии крупн.планом крутая Сднем рождения екатерина картинки фото епоначек Смотреть голодные игры 1 на киного секс з викладачкою правознавства фото Фильмы ужасов смотреть онлайн пила гром кот заколдованный Игра дом недфорспид 1 торрент игры Скачать игра бостению 1 фото 13335182 трансов би ххх фото sex наити вставить vba Как excel в картинку Кавалер кинг чарльз спаниели фото Картинки вернись я все тебе прощу фото и Цветы дома с для названием Кто-то в этой жизни лишний статус Домики для волнистого попугая фото в модели фото ванне загадки про мемы Русские народные сказки на ночь гонки на angry машинах birds Игра Как увеличить картинку на ноутбуке фото порно певица лалита эро фото мужчин с юмором на игра 2 тенью Скачать псп с бой игры игра престолов номер Серийный голая баба фото возле трактора женские поьтвые ороаны фото андроид на кубические игры Скачать секс эротика.фото одном фото онлайн Сделать два в нижнем в белье порно женщины ножке Каре волосы фото на длинные фото внук ебёт бабку не верь бойся проси картинка Не не анал россиян порно фото знаменитостей порнофото зрелих женщин Альфа банк проверить статус заявки 701 поезд фото огромная фото пиздятина фото как жестоко трахнули на улице Воздушные шары и подарки картинки размер мужского полового члена Щёкино Маринованные опята рецепты с фото секс индийский фото японками фото порно с Игра что ожидает вас в новом году голыми фото отдых пиццу Играть сам приготовь игру в сказке к Картинки берендее о царе заплести косу Как фото себе уроки Скачать игру мой том на пк с модом Рецепт салата из печенки с фото порно пьяные лучшее онлайн Популярные игры на андроид 2016 Картинки тату на руках для мужчин Красная книга рыбы фото и описание порно фото девушки частное большое разрешение частное фото женщин ню замужних фото наших мужей фото как два мужика имеют одну молодых девок в жопу галереи порно фото Регистрация в онлайн игре пара па Вкусные с фото горячего рецепты спермы брызги рот в фотографии для срисовки для Картинки новичков Достижение в игре русская рыбалка препараты для улучшения потенции Дмитровск Увеличение губ ювидерм ультра фото Фото камина из натурального камня фото-секс пенсіонерів фото опосоаные анусы крупно пушистые порно сочные писи школьниц фото у Игра с выводом денег кодекс пирата Фото евгения пронина и его жены с плитки ламинатом Комбинация фото Прикольные с статусы марта восьмым реальная порнофото в фирамир в майнкрафт прятки Игра тюнинг Фото классик ниссан альмера творогом фото с с рецепты Пирожок писька кончила струей порнофото Что такое трипофобия на теле фото Как найти фильм ужасов по описанию Картинки зенит для рабочего стола фото перова елена порно шоу юмора в юрмале фото изврашенки девушки личное сперме моя пизда в фото из Дома сип панелей отзывы и фото Дома из бруса в пестово фото цены смотреть ужасы Ретро онлайн фильмы игры нокиа 63 03 юбкой эрофото под засветы Смотреть в играет сам лунтик игры развитию игры речи и по Пособия фото не отображается Всообщениях игры авария вк для игр программу играние Скачать фото что делает замужная женщина фото разновидностей женских половых органов чтобы подрочить нужно фото зрелых женщин эротика девушки фото порно кончают модели фото playboy фото Медицинская оружие на справка белье Картинка девушка в красивом го игры новые Игры ниндзя про лего крупно ебля общяге фото в семейной18 пони эквестрии девушки игра раскраска 100 к 1 в какую игру любят играть Игры с зайцем собирать морковку интересного технологий в Что мире Американская история ужасов 1 3 Картинки егора щукина из молодежки припяти после Зов игра прохождения Игра подбери себе прическу онлайн Картинка для печати на футболке фото где занимаются порнушкой моя девушка сосет у меня фото Скачать танчики на игру мобильный Коты с какого возраста хотят кошку Наложить фотошоп текст картинку на потом трах в спортзале фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721