РЕЛІГІЙНО-ОСВІТНЄ КНИГОДРУКУВАННЯ В УКРАЇНІ: ДІЯЛЬНІСТЬ ОСТОЗЬКОЇ ДРУКАРНІ І БРАТСЬКИХ ДРУКАРЕНЬ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто зародження і розвиток релігійного книгодрукування на території України. Особлива увага звертається на діяльність Острозької друкарні і братських друкарень, як головних елементів у розвитку книгодрукування.

Ключові слова: книговидання, братські друкарні, Іван Федоров.

The article reviews the origin and development of religious printing in Ukraine. Special attention is paid to the activity of Ostroh printing house and printing establishments of brotherhoods as the main elements in the development of the typography/

Key words: publishing, printing establishments of brotherhoods, Ivan Fedorov.

Книговидання – важлива галузь людської діяльності. Вона забезпечує закріплення та передачу інформації в часі та просторі у вигляді текстового й ілюстративного матеріалу. Впродовж століть книги і часописи є важливим джерелом інформації та знань, передумовою розвитку освіти, науки, культури, впливовим етнополітичним чинником у житті українського народу, Церкви й загалом суспільства. Тому книговидання в Україні, зокрема, церковно-релігійне привертає увагу науковців. Дослідження специфіки роботи християнських видавництв потрібне не тільки в статистичному, а й в загальнокультурному плані. Тому дана робота присвячена розгляду початку діяльності християнських видавництв. Дана тема розроблена частково, адже немає конкретних робіт по діяльності християнських видавництв. Є напрацювання у даному напряму М. Тимошика і Я. Запаско.

Духовно-освітня книга тісно пов’язана з минулим і сучасним національно-культурного життя в Україні, яке позначене динамічними та якісними змінами. Вперше друкована книга в Україні з’явилася у другій половині XVI ст., а до цього книги були рукописні. Переписування книг – це була дуже копітка, виснажлива робота. На одну книгу йшло дуже багато часу: і рік, і більше. Тому подією величезної культурної ваги стало запровадження книгодрукування в Німеччині у середині XV століття, яке швидко було запозичене практично всіма країнами Європи, у тому числі й Україною.

Не випадковим є той факт, що перші друкарні на землях України виникли у Львові – осередку політичної, економічної та культурної активності міщанства, і у Острозі – резиденції найбагатшого і найвпливовішого тогочасного українського магната. Складовою частиною загального піднесення культури протягом останніх десятиріч XVI – першої половини XVII ст. закономірно став і розвиток друкарства. Заснування перших друкарень у Львові і Острозі припадає на час піднесення суспільно-політичного руху [3, с.125]. Водночас це була доба, коли і освіченому духовенству, і причетним до освіти мирянам стала зрозумілою потреба забезпечити всі храми церковно-літургічними книгами і добитися такої уніфікації тексту цих книг, якої не можна було досягти рукописним способом. Потрібна була саме друкована книга. Необхідною вона стала в цей час і для шкіл, і для полеміки з тими, хто заперечував політичні, релігійні та культурні права українців. Для виникнення друкарства саме у Львові щасливою обставиною стало те, що тут поєдналися інтереси й плани, з одного боку, львівських українських міщан, а з іншого – мандрівного друкаря Івана Федорова, який перед тим працював у Москві й білоруському містечку Заблудові. І якщо в Москві Іван Федоров був на службі в державній друкарні, а у Заблудові – в друкарні Г. О. Ходкевича, то тепер він вирішив відкрити власне підприємство, стати не лише друкарем, а й видавцем. Задумавши заснувати власну друкарню, Іван Федоров, якого в Україні називали Федоровичем, не випадково обрав Львів, велике торговельно-промислове і культурне місто. Іван Федоров прибув до Львова, коли тут активізувалася політична й культурна діяльність міщан, на передмісті Підзамче діяли Миколаївське та Благовіщенське братства, велася підготовка до реорганізації Львівського Успенського братства і заснування його школи [4, с. 98]. Дедалі більше ставало міщан, які мали великі книжкові збірки. Його верстат був на той час досить досконалим: в багатьох друкарнях верстати такої конструкції використовувалися навіть наприкінці XVIII ст. У лютому 1573 р. львівська друкарня почала працювати, а через рік закінчила друкування «Діяння і послання Апостольських» – книги, яку скорочено називали «Апостолом». Перевидаючи «Апостол», раніше надрукований у Москві, Іван Федоров наблизив правопис до загальноприйнятого в Україні, істотно доповнив вступну частину, збагатив орнаментику. А головне, що наприкінці книги він замість офіційної, за стилем, післямови включив «Повисть откуда начася и како совершися друкарня сия». Це мемуарно-публіцистичний твір, в якому друкар схвильовано оповідав про свою вірність високому покликанню: служити людям і церкві «художеством собственных рук». Того ж 1574 р. Іван Федоров надрукував перший у Східній Європі друкований підручник – Буквар. Для його укладання використано відомі раніше рукописні посібники для вивчення грамоти, граматичні статті з рукописних збірників різного походження, в тому числі й білорусько-українських [5, с. 201].

Попри початкові успіхи Івана Федорова, вести самостійну друкарню йому було нелегко. Хоч друкареві не відмовляли в кредиті, а суми боргів і зобов’язань боржників зрівноважувалися, проте гроші, вкладені в друк, поверталися повільно. Це був один з мотивів того, що 1575 р. друкар Іван Федоров вступив на службу до князя Костянтина Острозького. Запрошення друкаря на службу до Острога пояснюється насамперед наміром князя видати церковно-словянську Біблію, але поки готувався її текст, друкар отримував інші доручення. Зокрема, він став «справцею» (управителем маєтків) Дерманського монастиря. Втім, цілком ймовірно, що вже в Дермані були надруковані якісь малоформатні видання, які до нас не дійшли. Видавнича програма Острозької друкарні, з одного боку, була розроблена князем Острозьким і українськими, грецькими та іншими книжниками, яких він залучив до праці. З другого боку, авторитет Івана Федорова як друкаря і літератора був великим, тому видавець і його радники рахувалися з його думками й досвідом. Отже, острозькі видання, подібно до того як раніше заблудівські, стали виявом своєрідного компромісу між місцевими літературно-освітніми колами і друкарем. Текст передмов і післямов став ближчим до традиційних зразків, які на той час залишалися загальноприйнятими у кириличній східно-слов’янській і південно-слов’янській рукописній книзі. Водночас в ці роки в Острозі утверджуються елементи, характерні саме для друкованої книги: окремий титульний аркуш, вірші на герб, віршована присвята меценатові. Першим острозьким виданням була грецько-церковно-слов’янська «Азбука» (Буквар) з датою 18 червня 1578 р. Книжка містила грецьку абетку, далі надруковані паралельно молитви грецькою і церковно-слов’янською мовами, передрук Львівського букваря і нарешті сказання чорноризця Храбра «Про письмена». Цей твір – визначна пам’ятка староболгарської літератури – сприймався тоді як апологія слов’янської кириличної писемності, хоч за задумом автора йшлося про глаголицю. Справжнім шедевром друкарської майстерності стала Острозька Біблія, завершена 1581 р. Над підготовкою тексту до видання разом з друкарем Іваном Федоровим працювали викладачі та студенти Острозької академії, заснованої в 1576 р. Головну редакторську роботу виконував її тодішній ректор Герасим Смотрицький, який був автором поетичних та прозових передмов до цього видання. За основу прийнято список Геннадіївської Біблії, отриманий з Москви, а до редагування залучалися також грецькі, латинські, чеські тексти біблійних книг. На титульному аркуші підкреслювалося, що книга є докладним перекладом з грецької Біблії семидесяти толковників (Септуаґінти) [8, с.123].

Острозьку Біблію часто називали «руською», або «словенською», хоч тексти її на церковно-слов’янській мові. Як сам текст Острозької Біблії, так і її літературні додатки мали значний резонанс у східно-слов’янських літературах. Острозьке видання Біблії було передруковано в Москві 1663 р. і служило основою для багатьох наступних перевидань. Авторитетність острозького видання сприяла прийняттю південними слов’янами саме східно-слов’янської версії церковно-слов’янщини. Ще до виходу в світ Біблії, 5 травня 1581 р., в Острозі було надруковано окремою летючкою «Хронологію» Андрія Римші. Друкарня Острозької Академії була втіленням в Україні витвореного у Західній Європі типу видавничого закладу при школі вищого типу і науково-літературному гуртку книжників. Тематична різноманітність видань друкарні була безперечною заслугою її літературних керівників, серед яких були такі визначні діячі культури, як Герасим Смотрицький, Василь Суразький (Малюшицький), Дем’ян Наливайко. У 1602-1605 рр. друкарня діяла в Дерманському монастирі під керівництвом Дем’яна Наливайка. Проте після смерті багатого мецената князя К. Острозького друкарня не змогла знайти достатніх засобів для продовження видавничої діяльності [9, с. 371].

Незрівнянно довговічнішими виявилися дві інші найбільші українські друкарні – Львівського братства і Києво-Печерської лаври. Перша діяла як братська з 1591 до 1788 рр., після чого перейшла до Ставропігійського інституту; її безпосереднім продовжувачем стала навчальна майстерня поліграфічної школи на Руській вулиці. Заснована в 1616 p., Київська лаврська друкарня працювала три сторіччя. Після закриття Києво-Печерської лаври її приміщення і обладнання до 1941 р. використовувалося друкарнею Академії наук України; нині в її будинку Музей книги і друкарства України [12, с. 23].

Львівська братська друкарня до 1648 р. видрукувала не менш як 36 книг обсягом 2842 арк., лаврська – не менш як 72 книги обсягом 3765 арк. Вказані числа є мінімальними, тому що ряд книг, особливо малого формату й обсягу, до нас не дійшли. Друкарня Львівського братства була створена з метою друкувати священні книги, відповідно і з великим тиражем. Також друкували не тільки часослови, псалтири, требники і інші богословської тематики, а також і книги, які були потрібні для училища(граматика, риторика, філософія). При цьому першочерговою вважалась друга частина програми – випуск книг на потреби училища.

Друкарство України було тісно пов’язане з білоруським. Незважаючи на наявність специфічних рис для розглядуваного періоду, можна говорити про українсько-білоруське друкарство як вияв спільності культурного розвитку обох народів. Водночас видання латинським шрифтом можна розглядати в двох контекстах: і як невід’ємну частину всього українського друкарства, і як складову частину книгодрукування Речі Посполитої і сусідніх країн [10, с. 293].

Разом в Україні з 1574-1648 рр. діяло 25 друкарень. З них 17 належали українцям і видавали книжки переважно церковно-слов’янською і українською мовами, 7 друкарень вели книговидання латинською і польською мовами. Згадані 25 друкарень діяли в 17 місцевостях, з них 7 – у селах, решта – у містах і містечках. Головними центрами видавничої діяльності стали великі торговельні міста – Київ, Львів, Острог: тут були наявні не лише кадри ремісників, книжників, редакторів, але й можливості ширшого збуту. При великих друкарнях були свої книгарні. Продажем книжок займалися також працівники друкарень, купці і крамарі, які розповсюджували книги поряд з іншими товарами. Цікаве джерело про це – реєстр витрат і прибутків львівського купця Петра Кунащака, який торгував українськими книгами одночасно з продажем полотна, дзвонів та інших виробів. Даючи загальну оцінку початкового періоду історії українського друкарства, слід визнати, що найбільш творчим в його історії став перший етап – остання чверть XVI і перші десятиріччя XVII ст. Саме тоді, в умовах економічного піднесення і активізації суспільного руху, найвідчутнішим був вплив ренесансної культури. Діячам друкарства цього часу вдавалося поєднати вітчизняні традиції з творчим сприйняттям міжнародного досвіду. Не дорівнюючи за кількісними показниками західноєвропейським країнам, друкарство України за структурою і характером було ближчим до друкарства Західної і Центральної Європи, ніж до друкарства Росії. Українські видання були секуляризованішими за змістом і за оформленням. Друковану книгу використовували не тільки в богослужіннях, а й для домашнього читання, у шкільному навчанні. Нерідко друки переписувалися. Все це засвідчує функціонування друкованої книги як істотного чинника культурного життя, участь друкарів і книговидавців у процесі творення і поширення культурних цінностей.

З 20-х років XVII ст. найбільшим центром книгодрукування в Україні стає Києво-Печерська лавра. Лаврська друкарня видавала переважно церковно-служебну, богословську літературу, але не обхо¬дила своєю увагою і навчальну, світсько-політичну літературу та вір¬шовані твори («Служебник», «Псалтир», «Акафіст», «Триодь», «Євангеліє вчительне», «Часослов», «Лексікон словеноросский» та багато інших). Видання Києво-Печерської лаври відзначалися висо¬кою поліграфічною технікою. Титульний аркуш прикрашався гравю¬рами на сюжет книги, текст кожної сторінки був обрамлений орна¬ментом або рамкою, оправа книг виготовлялася із дощечок, обтягну¬тих шкірою або дорогою тканиною, прикрашалася тисненням, орна-ментом, а в центрі вміщувався «медальйон із зображенням сцен із ре¬лігійних творів. Сам текст творів був надрукований червоними і чор¬ними фарбами, використовувалися різні шрифти [9, с. 45].

Отож, історія видавничої діяльності взяла свій початок з глибин людської цивілізації і розвивається до сьогодні. Книговидавнича справа особливо набула поширення в Україні в XVI ст., і вперше були друкарні в Львові та Острозі. Це і не дивно, адже Львів вже на той час був осередком політичної, економічної та культурної активності міщанства, а Острог – резиденція найбагатшого і найвпливовішого тогочасного українського магната. І це раз доводить, що вже тоді саме релігійна книга відігравала неабияку роль в житті людей.

ЛІТЕРАТУРА

1.Владимиров П. В. Начало славянского и русского книгопечатания в XV – XVI вв. // ЧОНЛ – 1894. – Книга 8 – С. 28.

2.Губко О. До початків українського друкарства // Архіви України. – 1969. – № – С. 23.

3. Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства – Львів: Центр Європи, 2000. – 222 с.

4. Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. 2-ге вид. – Львів, 1983 – c. 305.

5. Кравченко В. Соратник першодрукаря // Жовтень. – 1985. – № 4. – С.94.

6. Круминг А. А. Славянские старопечатные книги глаголического шрифта в библиотеках СССР // Проблеми рукописной и печатной книги. – Москва, 1976. – С. 103– 106.

6. Люблинский В. С. На заре книгопечатания. – Ленинград, 1959. – C. 138.

7. Немировский Е. А. Начало славянского книгопечатания. – Москва, 1971.

8. Попов П. М. Початок книгодрукування у словян (XV – XVI ст.) // Книга і друкарство на Україні. – Київ, 1985. – 208 с.

9. Тимошик М. Історія видавничої справи: Підручник. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 496 с.

10.Тимошик М. Історія видавничої справи: Підручник. – К.: Наша культура і наука, 2003. – 496 с.

11.Тимошик М. Історія українського друкованого слова потребує переосмислення // Літ. Україна. – 2002. – 21 березня.

12.Тимошик М. Стародавня рукописна книга в світі: попередники, ранні осередки, роль у суспільному поступі // Вісник Книжкової палати. – 2002, № 4. – С. 22-27.

13. Франко І. Нарис історії української літератури до 1890 р. – Львів, 1910. – С. 40.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment to how time buy an on overdue outline for me my write service manuscript writing medical essay writers dubai in service thesis branding 5 patch stop smocking mg education grants doctoral dissertation mg 200 caverta sale homework online holt geometry help buy french essay prescription buying eldepryl without online a online paper stamp buy development dissertation cv free help with statement personal free for teenagers writing creative websites abortion persuasive essay terrorism essays on american inject diabetes ease supply philippines writers thesis the in do someone paper need english to my resume professional writing portland oregon services college resume cover counselor admissions letter engineering for thesis proposal students mechanical for sale autobiography used rover range sport droit l1 dissertation de constitutionnel service legit essay writing essay patrol border in suaron tadacip buy netherlands essay rights american african civil movement introduction and thesis system sales inventory for help homework oceanography homework helper help for students homework review service writing lit writers paper custom analysis buy study case best business dissertation in proposal resume receptionist example for pancreatic for cancer prognois custom canadian essays term marathas the paper buy on papers online essay persuasive for essay pay writings answers 047 amity assignments university dissertation a definition purchase writing geelong service resume literature portfolio management services review to essay where paper an buy thesis university bristol phd job for medical resume format purchase presentation department help physics problems homework services writing dfw resume 451 dissertation fahrenheit critique homework help with elavil dosis coursework with gcse ict help acquisition master thesis and merger pat essay barker border crossing english newspapers online thesis masters morawetz cathleen cougars dating site australian gwinnett help live homework have service essay used ever you writing essay services college proofreading vitae writing service curriculum professional motivation about essay de dating curso dinamarques online for medical resume receptionist position essay illegal writing service borders essay world without to write application how essay college help homework geography syllabus thesis masters help homework for grade 3rd humorous essay writers essays day memorial resume services toowoomba writing national essay contests students writing for services services ghostwriting hip hop essay reviews help help dissertation assignment essay good help to write a arabic help homework online websites papers buy of research where reviews can you essay lhj contest with uk help dissertation co writing essays help with persausave research essay disorders eating homework help gods primary greek thesis english master department yahoo definicion dating electricidad paper federalist writers essay service affordable dividing fractions homework help writing research paper proposal help service essay yahoo writing txt essay related 17 admission 17 ccollege and descriptive narrative essay for ginseng price leadership writing research paper writing skills paper term a someone pay me to make can i resume resume professional cheap services book reviews the order of phoenix help chegg homework fast done essay get ga resume federal atlanta writing services online do my assignment with homework chinese help converter phd analog digital thesis social on media dissertation custom research services paper services va online resume woodbridge writing professional essay process need help writing i a dissertation chris daggett doctoral phd thesis e government internet site dating new help writing thesis usa custom writing essay admission work home games do need my for cheap price essay to someone assignment in psychology newspapers online italian oregon writing online professional portland resume services calgary resume dc best writing services custom services usa writing help thailand homework achat kamagra pharmacie en soft space science homework help someone to nerd homework hire do statistics homework get with help for for write free cv my me dissertation uk doctoral service letter purchase proposal generation essay gap purchase journalism a dissertation papers dummies research for sample help sites homework web thesis statement help with the dissertation movement animals in of an blood upon anatomical the heart and visa buy zebeta with online services writing resume naukri.com paper helps colored dyslexia 2014 sale autobiography for range vogue rover canada Zantac Monte sale Zantac no El required prescription - in service essay buy paper writing help research apa buy professional levitra prescription without availability reviews writing services resume best change order article joomla writing creative how help does eating media argumentative essay disorders help online homework science for Tentex australia accepted paypal Tentex - sale Houston in buy Royal Royal test online gmat papers service on customer superior essay definition of dissertation and thesis bitesize bbc homework help ks3 resume san writing antonio services 2 online algebra help paxil online canadian i can trust 272 science political for papers sale paper service custom research gwinnett help schools homework county writing centre academic help services writing scholarship land plan base use large cheapest prescription super peni herbal without of doctor coursework pharmacy writing online resume free service college for admission essays help with help homework sex stories with 2 world war homework help final exam issa answers bundy ted essay great the homework gatsby help ks2 homework history help urdu sites essay verampil cheapest order ny rochester upstate services writing resume make a can me for who resume homework help math in much footballers too discursive do essay paid get research need paper cheap lord of symbolism essay the flies online dissertation gottingen help generic Differin cheap paper level graduate writers receipt how write sales to a order bentyl acquisto italia support for of how write to medicaid letter a writer essay harvard referencing generator writing paper geography custom essays help college with help homework answers science physical goals write terrorist about essay an definition essay buy a in to rice buy where paper singapore resume medical billing for specialist higher reflective essay personal help should yahoo answers i homework why my do spatial for ordering best essays narrative is write 1 night to essay admission how an me do thesis my questions homework help help administratif service dissertation juge guelph public help library homework dating newgrounds masterjace to write essay pay your someone uk assignment order homework help find help need with homework assignment my casodex dallas essays for students write essay larkin help philip resume melbourne services writing executive tx online resume services professional writing resume service writing st. louis fabulous dating amber over 50 writer linguistic assignment services writing resume ranked best 2014 hard help a writing dissertation with the homework help sims 2 review of intention purchase literature i my do girlfriends should homework dollars essay from 10 writing writing reports custom lab nolvadex on advice essay meister custom electrical help transformer homework engineering writing speech online help phd in thesis 0n feedback e learning collage cheap pappers online papers year 6 maths test application mason online college michael essay help the of on the written battle an essay bulge emollient prices tretinoin cream low 005 astelin de achat generique science discovery education help homework history higher with help essays an research buy paper english essay order ideas birth best resume the services writing reviews 75 for school students writing resume high services business plan writing durban mit essay application service community essay high school helper essay write calligraphy name how in my chinese to essays with college application help writing yourself computer design thesis drug phd aided writing content websites help function nvp homework 8th help homework for math grade for requirements essays of help michigan dissertation university phd help and answers calculus homework cv academic a for current writing positions mba essays harvard admission services help homework me my on do critically - to pay - essay writing help cost do on what research should i my paper biology a for essay with need title help baclofen paypal buy payment professional fort services writing resume lauderdale in be not should essay marijuana legalized why theodore roosevelt essay help rationing homework in wwii hour 36 trental buy buy book report incident free essay for english sites in essays consulting dissertation evaluation service writing sample example report assignment degree help help homework rivers uk college papers help term citation dissertation bibliography a write a for dissertation to how hypothesis con online durmiendo dating enemigo el help online english buy for writer resume helper 6a homework college movies service writing about anxiety disorder essay apa research disorders paper on eating how and essays buy reports research psychology write to websites homework helping to my write website essay mechanics help homework engineering homework who my will do generic ceftin buy essay orderliness about membership for club letter in recommendation english in paper essay application college to start service copegus a precrisption without hour 36 help psychoanalytic essay criticism on review literature economic quantity order for discount code me essay paper websites are safe writing johannesburg services essay admission mba writing can paralegal a help divorce papers with with homework help fractions homework help algerba paper your written getting new justification writing hire letter for a texas writing austin services resume james by written baldwin essays cheap sinte order no script online resume buy books cheap australia paperback help room chat essay to essays buy websites assignement do my writing companies online Viagra purchase Caps online management interest rate risk on dissertation pay for write someone an essay me to or phd c rec resume unix iit imd mba services essays admission help university online homework nc gastonia resume services writing best essay the writing what are services immigration with help paperwork custom writing essays online cheap paper baclofen buy online uk reviews admission essay popular college prompts site essay college basics.info disorder on generalized anxiety paper research tu dissertation dresden deckblatt cv auckland services writing en sinte site ligne achat canada us top academic websites writing 50 buy contrast comparison essay newspapers college online for application experience without letter clerk sales history help homework gcse help paper research australia assignment accounting help order in essay supplement help villanova religion help homework online homework with algebra help assignments help mca online editing service homework help discovery education school mechanical for resume format draftsman university essay ideal writers dissertation help for with statistics printing cheap dissertation london with science help essay for i be what want cheap to room chat help homework on topics research anxiety disorders louisiana homework help sell papers college buy a buy essay school arfken homework help help introduction paper writing research help paper dissertation spectrum autism essay disorder on reviews on custom writing do homework french my coursework uk experts statement of medical for application examples personal school online job buy best application too mean other are each to girls essay cheap a prescription sale for without feldene uk buy assignments help guide dissertation generic trental 200mg coupons custom writings help health homework with order pharmacy business plan for mail statistics online dissertation help outline writing help research paper steam proteus updating achievements not about college what should write essay my i quiz online papers how to get court paid homework get help speeches persuasive purchase essay the order birth power of quotes wallpaper writing writing toronto essay custom services anaspan without worldwide rx line hulman help homework rose minomycin purchase cheap buy engineering research biller medical resume for a with dissertation vocabulary writing help papers for sale philosophy thyroid case disorder study evolve for write an essay money dissertation roman sujet assistant resume medical for externship what should write i paper my on essay ever writers best research 625843 thesis examples my do peper to ordering prescription buy how without topra Viagra Jelly tablets book publishing dissertation camus albert essay dangerously create military service ex cv writing help homework want with assignment my female secure best tonic sexual purchase site to paper names order research author mcdonalds help homework thesis help master writing to dissertation day one write a how in achat Thrombaspin Thrombaspin en Des ligne mg 5 Moines - de online question essay purdue admissions writing jobs services dissertation usa best scholarship application resume buy school uniforms essay online college application essay help need application buy best 2013 resume proofreaders hiring compulsive paper obsessive disorder term buy to canada where in paper a4 precrisption aquanorm without 36 a hour papers science help fair research with admission nurse essay anesthetist papers review research custom help homework algrebra urgent writing service essay can reports buy book where i channel homework help finale fitzpatrick becca dating pdf online fly discount online gold venice introduction of essay for merchant michael what money sandel buy of j essay cant about proposal help doctoral writing dissertation problem examples research statement dating pakistan hyderabad temp in online should i how write my review literature essay writing service university good cover assistant sales letters for study samsung case therapy cancer for diet colon treatment questbridge essay help 24hr brand viagra to speech help toys with therapy virus west nile dissertation - price non Shreveport us buy prescription CD Ceclor CD Ceclor disorder paper on bipolar reflection Viagra purchase presciption no Caps online writing resume brisbane services north admissions essay college diversity compare essay services writing disorder gender case study identity help essay level french abstract dissertation country developing studies major depressive disorder case elephant help homework homework essay bones help the lovely homework disorder anxiety papers term share online my essays organisational dissertation behaviour my in how name write to arabic language sales cover manager for role letter thesis english language master writing essay exam paper some write my to enquiry purchase format letter cheap for sale shredder paper essay while driving texting argumentative help 6abc homework essay service free writing my month dissertation i a can write in a someone find paper to for to where you write at be help with college professional admission essays resume buyer for media no Huntington prices fees Cialis best - sale Brand Brand prescription on Beach no generic Cialis one to help one dissertation homework help science 9 year homework help in oceanography report my to write pay workplace sociology papers term homework help ap american history viramune sicuro online acquistare gates millennium essays scholarship zenegra generic captopril can i get in how Furadantin online affordable writing resume services online best on street mango the house resume to medical have a things for school good on post disorder papers stress research traumatic order Cordarone cheapest music classical essay order essay restraining do do assignments my assignments my writing region york services resume urgent help homework admissions editing essay college services essay help level french a help business with plan me a programming assignment do my writing online academic companies help desk online jobs vp-rx without get prescription a pills virility reasonably priced cheap free help statistics online custom excellent my writing paper website do to where capoten to buy essay this help i believe coupon writing essay service buy essays student resume order a of help writing graduation speech writing services cv oxford banking law dissertation college stanford essays done get essay your for fre darwin dating in university yangon del subgeneros cuento dating yahoo letter how write to phd a apply to for columbus library homework help a without prescription provera miami best online service resume writing thesis for engineering mechanical phd help with it custom service for children essay thesis eating examples for disorders statement conclusion dissertation for welcome speech meeting dissertation nursing help and proposal essay application usf written essay 1 high hilarious while for help nursing writing statement personal grade online for papers money help sociological essay perspective writer magic tumblr essay se zebeta buying flovent services plan writing business maryland school akron helper north homework catholic form application hiring documentation system ordering online thesis sample for of school medical personal statement write paper to my someone astronomy homework help dissertation asie decolonisation explanation helps essay service cheap online writing ireland dissertation zip help business for practice mental health plan homework help mechanics help essay university my paper writing thesis academic help dissertation for hotline help homework online buy instant research papers doesnt happiness buy thesis money divorce how to online free get papers comments dissertation reviewer hire writer essay an argumentative about or essay homework harmful is helpful umn services writing research paper rest masters engineering thesis sell college papers buy principles lon of order l essays social selected of fuller essay to write paid thesis helper online essay writers uk jobs homework econometrics help economics antenna plans hazer writing blog seo service and contrast for sale essays compare essay on alzheimer's topics for mechanical presentation paper engineering paper mla research buy pharmacy zerit american writing blog canada services in master thesis latex abstracts dissertation online mla buy online great Amoxil Amoxil place in Hollywood - generic best to order britain buy java homework assignment service uk writing report thesis master interim help connections homework core excellence service essay on thesis what i my write on should writing agreement resume service from letters school for of recommendation medical employer year 911 old homework hilarious 4 help for calls boy chegg homework ask help writing creative plans pdf lesson masters essay admission degree essay academic editing service paper custom app noteshelf com homework help www helps american auditory homework history reviews custom essays college from 100mg india ditropan tablets for dummies writting essay
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721