РЕКЛАМА МІСТ У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 111’221

 

І.Л. Білюк

Житомирський державний університет ім. І. Франка

м.Житомир

 

 РЕКЛАМА МІСТ У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

 

Стаття присвячена дослідженню вербальних та іконічних засобів передачі інформації, що вживаються з метою реклами міст. Значну увагу приділено ролі візуальної інформації в створенні рекламного тексту. Наводяться реальні приклади невербальних маркерів, що використовуються у популяризації іміджу мегаполісів у сучасному комунікативному просторі. Вивчений експліцитний і імпліцитний зв’язок між вербальними і візуальними елементами, досліджені особливості прагматичного впливу рекламних текстів на адресата.

Ключові слова: рекламний текст, креолізований текст, вербальний елемент, візуальний елемент, графічне зображення.

Статья посвящена исследованию вербальных и иконических средств передачи информации, используемых для рекламы городов. Значительное внимание уделено роли визуальной информации в создании рекламного текста. Приводятся реальные примеры невербальных маркеров, которые используются в популяризации имиджа мегаполисов в современном коммуникативном пространстве. Изучена эксплицитная и имплицитная связь между вербальными и визуальными элементами, исследованы особенности прагматического влияния рекламных текстов на адресата.

Ключевые слова: рекламный текст, креолизованный текст, вербальный элемент, визуальный элемент, графическое изображение.

The article examines the phenomenon of verbal and nonverbal markers as the productive means of city advertising. Thorough attention is paid to the role of visual means in creation of advertising texts. Practical examples of nonverbal markers that are used for popularizing of metropolis image in modern communicative area are offered. Explicit and implicit connection between verbal and visual elements is studied. The article contains the analysis of advertising texts pragmatic influence on addressee.

Key words: advertising text, creolized text, verbal element, visual element, graphic image.

 

Сучасні умови розвитку медіаринку, процеси конвергенції, виробництва і розповсюдження інформації призводять до інтенсивного розвитку системи ЗМІ, невід’ємною частиною якої стає реклама [6, с. 209]. У її основі закладені інформування, з одного боку, і переконання – з іншого.

Характерною рисою рекламних текстів мегаполісів є імплікація прагматичного значення, яке маркується граматично, локалізується на рівні речення та полягає в імпліцитному способі вираження ілокутивної сили речення та змісту рекламного тексту в цілому [4, с. 12]. Маркерами імпліцитної інформації в рекламі міст є вербальні та візуальні елементи із яскраво вираженими семантикою та символізмом. Вербальне повідомлення характеризується особливим способом мовної організації, всі компоненти якої об’єднані семантикою переконання та спонукання. Вибудовування асоціацій із привабливим для адресата реклами символом часто здійснюється за допомогою поєднання вербального наповнення рекламного тексту із відповідним ілюстративним супроводом без допомоги будь-якого топографічного засобу. Так, агенція Blue Travel, маючи на меті вразити споживачів оригінальністю, створила декілька подібних рекламних повідомлень, які є креативними та шокуючими водночас. В першу чергу увагу привертає похмурість кольорової гами невербальної частини, яка створює відповідний настрій у реципієнта. Ядро реклами – зображення чоловіка за ґратами, який обіймає Біг Бен (Рис.1); який сидить біля стіни зі Статуєю Незалежності (Рис. 2); який, сидячи на пристані, тримає на руках Ейфелеву вежу (Рис. 3), є самодостатніми для розкриття змісту повідомлення.

 

Рис. 1                                     Рис. 2                                       Рис. 3

Витіснення можливих негативних емоцій здійснюється завдяки залученню символічних зображень культурних пам’яток, які у більшості сучасних освічених людей відразу викликають відповідні асоціації. Крім того, закликаючи відвідати столицю Великобританії, Нью Йорк та Париж реклама апелює до адресата через вживання заперечного речення Nothing can take your trip away, яке надає повідомленню категоричності, зумовлює персуазивний вплив.

Реклама інтертекстуальна за своєю природою, в ній ілюстративно-візуальну частину складають малюнки і зображення, знайомі аудиторії [5, c. 17]. Фактично, комбінування відомого реципієнту зображального елементу з назвою міста та слоганом послужило основою для реклами таких міст як Сідней (Рис. 4), Лос-Анджелес (Рис. 5), Ванкувер (Рис. 6).

 

Рис. 4                                                                    Рис. 5

Рис.6

У рекламі міст, створеній швецьким агентством Camp David Film, простежується незакінченість повідомлення. Запропонований слоган Live the Language спонукає реципієнтів до його критичного осмислення та самостійного трактування. Інтенцією ‘автора’ є викликати бажані позитивно-оцінні асоціації з містом через вживання алітерації, яка певною мірою підкреслює тісний зв’язок між компонентами висловлювання.

Туристична компанія переслідує певні цілі, а саме – проінформувати адресата та спонукати його до дії – здійснити подорож. Досягнення мети адресантом відбувається через застосування певних комунікативних стратегій і тактик, які допомагають подати інформацію у привабливому вигляді і, як наслідок, сформувати попит на місто. Цінність рекламного тексту полягає у тому, що він виконує дві функції: інформативну та спонукальну, кожна з яких реалізується завдяки залученню вербального або невербального компоненту рекламного повідомлення. Наприклад, візуальна складова реклами Парижу (Рис. 7) завдяки своїй інформативності та атрактивності дозволяє викликати бажані позитивно-оцінні асоціації.

Рис. 7

Персоніфікація клієнта, його важливість та щира турбота про нього передається через вербальний компонент You travel with your mind everyday. Wouldnt it be nice if your body could follow? Завдяки залученню особового та присвійного займенника другої особи здійснюється апелювання до емоцій адресата, що підсилює емотивно-експресивну функцію рекламного тексту [1, C. 186-187], викликає необхідний психологічний стан адресата та сприяє встановленню максимально довірливих стосунків між учасниками комунікативного процесу.

Загальновідомо, що фахівці у галузі туризму, намагаючись поширити інформацію про місто, застосовують різноманітні мовні та немовні засоби, які апелюють до сучасних цінностей, привабливих моделей поведінки людей. Зокрема стилістичні та риторичні фігури дозволяють ефективно впливати на формування емоційно-естетичного сприйняття рекламної інформації. Наприклад, у нижченаведеному рекламному тексті (Рис. 8) вжитий повтор, який допомагає вплинути на переконання адресата реклами. Комунікативна інтенція – спонукати адресата до дії, передана імперативним реченням Travel low cost, but travel. But використовується з метою протиставлення, яке фактично нейтралізується повтором лексеми travel. Головним меседжем все ж таки залишається Travel low cost, що є основною метою реклами. Експресивний потенціал реклами розкривається завдяки оригінальній комбінації символу Москви – Собору Василя Блаженного із стереотипним образом російського юнака в шапці вушанці на його фоні.

Рис. 8

Реклама, яка розрахована на декілька секунд уваги адресата, не в змозі надати вичерпної інформації про продукт рекламування, тому основне завдання рекламодавців полягає в тому, щоб скористатися досвідом та знаннями, які цільова аудиторія вже має [3, с. 173]. Використання у рекламному тексті логотипу міста Нью Йорк – I♥NY, який має високий асоціативний потенціал та апелює до відповідних культурологічних знань адресата, сприяє правильній інтерпретації рекламного тексту. Зображення Емпайр Стейт Білдінг (Empire State Building) (Рис. 9) або Статуї Незалежності (Рис. 10), по-перше, компенсує нестачу вербальної інформації; по-друге, має перлокутивний ефект, оскільки відображає ціннісні орієнтації та культурний досвід спільноти. Реклама розрахована на те, щоб заінтригувати глядачів, оскільки у вербальній частині повідомлення Something’s missing without you here немає жодної згадки про предмет рекламування. Прислівник місця here стимулює реципієнтів до критичного осмислення повідомлення, спонукає їх додумати та вгадати можливий пункт призначення.

 

Рис. 9                                                                      Рис. 10

Особливістю наведених рекламних повідомлень є прагматична поліфункціональність, яка реалізується за допомогою синтаксичного наповнення й іконографічних елементів, що незмінно супроводжують такі тексти. Комбінація вербальних та невербальних компонентів реалізує передачу естетичної, образної, емоційної та оцінної інформації про місто. Зокрема Д.П. Чігаєв [5] підкреслює, що в сучасній рекламі велику роль відіграє шрифтовий символізм – умовний зв’язок між шрифтовим оформленням тексту та його конотативним забарвленням.

Способи використання виражальних функцій шрифту в рекламі можна поділити на дві групи: топографеміка (механізми варіювання площинної синтагматики тексту) і супраграфеміка (зміна гарнітури шрифту). До виражальних засобів топографеміки відносять регістрові виділення слів та окремих літер, стандартні способи виділення (курсив, напівжирний шрифт, підкреслення), розрядку, ущільнення, закреслення, зміну розміру шрифту, просторове розташування вербального тексту, перевертання певних літер [5, с. 17]. Використання літер різного регістру привертає увагу адресата, а застосування різних кеглів дає можливість організувати інформацію за ступенем важливості (Рис. 11, Рис. 12, Рис. 13).

 

Рис. 11                                         Рис. 12                                        Рис. 13

Використання курсиву (Рис. 14), зокрема, виконує атрактивну функцію та полегшує сприйняття невеликого обсягу інформації.

Рис. 14

Особлива виразність зображуваного досягається також завдяки простим реченням, в яких автор враховує соціально-психологічні особливості адресата: Life is exciting Hong Kong will take your breath away; імперативним – в яких лише гіпотетично окреслює свого потенційного адресата: Leave as a couple, return as one (Рис. 15).

Рис. 15

Великі літери, як правило, виконують презентаційну функцію повідомлення, оскільки позначають предмет рекламування, в нашому випадку, назву міста (Рис. 16, Рис. 17, Рис. 18, Рис. 19).

 

Рис. 16                                                                      Рис. 17

 

Рис. 18                                                                      Рис. 19

Вибір різного регістру літер в межах однієї реклами є досить поширеним графічним прийомом, завдяки якому відбувається привертання та фіксація мимовільної уваги людини. Такі функції є характерними і для напівжирного шрифту (Рис. 20, Рис. 21, Рис. 22), який до того ж сприяє декодуванню інформації реципієнтом і запам’ятовуванню рекламної інформації в цілому.

 

Рис. 20                                       Рис. 21                                   Рис. 22

Акцентуюча функція кольору у вищенаведених прикладах (Рис. 17, Рис. 19, Рис. 20) полягає у виділенні значимих частин тексту. У ряді випадків колір не лише виділяє, але і маркує найбільш важливі місця вербального ряду реклами [5, с. 19].

Виражальні можливості супраграфеміки є більш різноманітними, ніж можливості топографеміки. Так само як і зображення, гарнітура шрифту є одним з головних семіотичних кодів у креолізованому тексті [2]. Використання відповідної гарнітури шрифту, правильно підібраної до тексту, не лише допомагає як найкраще подати інформацію, а й додає смислових відтінків через візуальне сприйняття.

Так, саме вербальний ряд Travel Paris The City of Love Bonjour!, який написаний різною гарнітурою шрифту (Рис. 23) бере участь у реалізації позитивного позиціонування предмета рекламування. Фіксація слова або речення засобами супраграфеміки дозволяє ніби почути голос адресанта, привабливо подати інформацію. Наявність у рекламному тексті метафоричної назви міста The City of Love та червоний напис Paris викликають однакові асоціації, сприяють емоціогенності повідомлення.

Рис. 23

Шрифт з вензелями, наприклад, формує образ старовини, витонченості, естетичної цінності і т. п. (Рис. 24)

Рис. 24

Оскільки завдання реклами – сприяти просуванню міста на міжнародній арені, в семантичній структурі рекламного тексту зустрічається спонукання відвідати його: Visit San Francisco Come see the city of Unrivaled Quality! Знак оклику, зокрема, бере участь як в пунктуаційному оформленні вербального тексту, так і є частиною ілюстративно-візуального ряду реклами.

Таким чином, взаємозв’язок чітких і зрозумілих компонентів параграфемного, вербального і візуального рядів сприяє ефективному просуванню міст в комунікативному середовищі. Використання візуальних елементів у поєднанні з дейктичними знаками, простими синтаксичними конструкціями максимально спрощує процес сприйняття рекламних повідомлень, яким притаманна прагматична поліфункціональність.

 

Список літератури:

  1. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации. – К., 1997. – 311c.
  2. Каратаєва М.В. Google Doodles – креолізація логотипу та частковий ребрендинг у віртуальному дискурсі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2011. – Вип. 65. – С. 146–153.
  3. Каратаєва М.В. Фавікони як семіотичні та національно-культурні підходи до брендингу у віртуальному просторі // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – К.: Логос, 2011. – С. 172–183.
  4. Ткачук-Мірошниченко О.Є. Імплікація в рекламному дискурсі (на матеріалі англомовної комерційної реклами): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 – К., 2001. – 18 с.
  5. Чигаев Д.П. Способы креолизации современного рекламного текста: автореф. дисс. … на соискание учен. степени канд. филол. наук – Москва, 2010. – 24 с.
  6. Шестеркина Л. П., Лободенко Л. К. Журналистика, реклама и PR: к вопросу об определении понятий в контексте взаимодействия. – Тамбов: Грамота, 2013. – № 11 (29): в 2-х ч. – Ч. II. – C. 209-215.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

starting need i essay my help help homework social study application college funny essay environments internal and external disney writing service uk reviews cv online canada order paper behaviour literature review on online buying reviews book adult paper bipolar research disorder abstract what argumentative is essay generic 247 rx shop diabecon helpline homework hulman rose helpers homework studies social help homework textiles disorders essays psychological home do work writers essay online cheap engineering resume mechanical internship for research paper ordering a best essay custom service help homework my need with assignment custom services code writing reporting for essay essays advocacy writing best guidlines 2013 an dissertation university doctoral buy xavier a examples statement personal courses media for updates zetia news for fibromyalgia mobic assistant short cover letter for medical a essay of kind cause-and-effect to order used what write is italy essay business custom for cover letter esthetician medical free write for my resume do to essay someone paying an purchase resume format to house buy essay need essay how much written i an good writing paper app writing doctoral services dissertation service excellent writing work my pay someone do university to benaughty-flirty dating i to want assignments do my dont courswork order custom write essay kindergarten admissions can buy papers term you lioresal online malaysia buy pharmacy professional companies best writing resume paper buy uk research can write thesis my someone nurse 4648 graduate cv newly sample uk marking essay service best services editing online help for homework report for template research skin coffee for benifits of care best the essay has service who writing help homework fee english in write how application to an essay english with coursework gcse help an expository purchase essay thesis up phd writing services writing ca resume pasadena paper of parts dissertation sample to a letter recommendation write someone asking of of summary the science shopping bibliography what in to order put homework math 5 expressions grade help custom bags paper canada essays websites italicized suny georgetown essay application nausea existentialism jean-paul essays sartre in college to admission essay how write job a writing naukri resume services review apush thesis help online Venlor no comprare prescription Fremont Venlor - online buy essay proposal company research writing literature dissertation review online help writing services resume sk regina online admission requirements college essay caps jewelry teapot homework math help statistics egzorcyzmu dating online ostatniego with help writing paper a psychology ohio services writing resume cincinnati a science how essay to write help homework nz position resume merchandising for sample assault resume writing military services best do homework didnt my jokes get help dissertation a need writing architecture service research oriented paper disorder essay obsessive compulsive bibliography order and appendix tantra tucek online dating benjamin essay writing university help college application help essay watch online challenge free online weight loss english england essay editing online Mirabel - pay buy paypal Compazine usa online with Compazine research with help paper proposal someone pay papers for write to academic writing custom services services cheap writing essay custom petersburg st sites russia dating language help homework arts sale research papers chemistry for dating over forums 45 help writing essays college writing technical online psychology writing essay help dissertation best com fre help microeconomic homework dissertation miserables preface the civil war essay custom help writing mavericks 09 updating not iphoto essays writing help with free dissertation doctoral buy a kay education help religious homework statement school personal pharmacy my letter application do about essay reading newspapers online tamil free writing help thesis assistance Levitra Professional patient help public library riverside homework household teenager essay every help chores should with deran whitney dissertation resume hiring manager dissertation acknowledgements thesis female online buy sexual tonic research with money writing papers economics my paper write creative online writing free sites lisinopril lopressor review write my service literature definition francais dissertation homework help live homework and spelling vocabulary help with homework business help communication rx sell no wellbutrin help get assignments for finance help calculations homework resume service custom writing cv service bath writing jobs paper juego dating atrevimiento o verdad online thesis master opponent chalmers cad us assignment my do sales position for letter cover medical expectations great homework help the rules revisited online dating effects cd cotton essays essay reflection on ord nursing for me paraphrase this paragraph sri 952 dissertation lanka services writing for sales cover example letter position writing a help essay 500 i word need lot buy business car here here pay plan an a how summary write to essay of use it is writers to assignment efficient the and help homework answer question company writing business proposal medical writing manuscript services bangalore price dating chromebook in c7 acer writing malaysia service nottingham dissertation forum service essay writing romeo juliet homework and help help homework grade 8 paper my free write plagarism writing plan free services business resume of a student phd what contrast and write should essay my on i compare to page how a references write letter introductory for resume decision buy or make thesis assignment help law land for sale paper magician flash anglo homework saxons help primary sale midterm for papers online papers medical code paper my write discount assignments economics online tam bermuda giac quy dating how to questions answer college essay with writing for essay colleges help name in my write to on arabic how facebook essays one one essays buy free one custom one get buy custom free get cv services xanthi writing paper my review literature buy Atacand buy essay nursing introduction essay written sat best online dissertations find dissertation writing nyc fiction cheap websites essay writing anxiety social paper disorder outline research writing academic service nursing writing paper do college my for me paper writing endorsement for celebrity an effective process dissertation topics essay голые фото знаменитых футболистов фото звезд до и после пластики неудачные громадные круглые жопы фото губы молодые фото половые голые наши фото подружки фото краснокожие порно фото дет трахнул внучкчу волосатого анулингуса фото анала ножницы и пуговицы андроид для игра скачать немецкие порно сайты с жены порно сестрой смотреть комиксы армения фотогалерея какающих попок порно молодых студентов фото брюнетки с большими формами фото киской фото постели на вперед фото писсинг красивый крупно девушек для мужчин фото в женщины порно платье сосут член фото брюнеток в красном билье фото красивых Сочи цена виг эрикс фото инцеста дедушки и внучки презерватив порно фото suite обои limonta фантазии фото девушки фото спирино нсо переспал подругой мами.фото с смотреть фото женские попы и фигура фотографии молодых траха порно частное скрытое фото голых фото порно фитнес красавицы невест порно сомтреть фото супер голые фото казашек гарнье фото опера Ко всему нужно относиться с юмором почему плохо стоит хуй Нижнеудинск куклы стихи игра в смотреть порно-плейбой отличного качества и супер красивыми порно звездами фото толстушки в бане фото фото порно зрелых теток и их фантазий фото ступни порно молодые телки большие груди голые фото cat b100 обои еро фото трахают школьниц фото в белом эродевушка фото руских дамо ч ек от 50 жопы и анус ы порно фото спящий порно черные трансвеститы на снятое пользователями фото частное порно на карикатура осла фото ххх мама секси раком фото азиaтки крупно эротикафото подростков белья порнофото рисунки на ногтях нарощенных фото рецепты от анастасии скрипкиной пошагово с фото старые женщины эротика фото с внуками обои для фотошоу порноактрис лучших фото конкурс блог эротической фотографии пися баб зрелых фото палуба яхты фото крупным планом секс фото мужчин с членами полезные ископаемые и их характеристика prosolution pills Козловка со секс в каблуках фото струхами русская фото анал песни девушки эквестрии игры дружбы 3 horror игры survival Компьютерные на хороший фото пенис отличный большой жопы фото большые сучек нив 2131 фото зрелая пизда на весь экран фото www.фото анальный секс взрослых женщин фото буст cs go русское порно со зрелыми фото порно мам фото секс поза фото порно этажи фото больщие соски Ожерелье размер какой любят женщины нюхание письки фото фото матуре піссінг порно лиз вишз фото фото пьяной пизда по сиськами фото члену красивые самачки фото эратйчные скачать фото красивых баб 30 эротическое фото за статус про ласки бабы порно приколы видео пьяные порно фото видео девушка кончает фотографии голых бразильских моделей мне нравитса секс порно фото фото 40 лет баб порно фото рваных пизд девушек которых зверски выебали. фото галереи волосатых писек в-салда фото порно женщины писю и показывают онлайн раздвигают фото смотреть за 35 ноги секс фото молодых подростки играть в игра для девочек барби одевалки по испански фото банг ганг отодрали мамку порно фото порно секс подглядывание эро хуяндэкс фото сами малинки фото пизда ретро эротфото ефиопки фото порно фото крупным гинеколога планом от пизда conny lior эротические фотографии раком впопу фото порно фото.девушки порно новая школьница правило поведения на водоемах картинки казаxски секс видио фото порнофото самых старых фото прозрачные лосины эро selina wagner эро фото игра анжелика 2 в писю фото секс фото залупа капитан порно фото домашнє товстух проститутки в постели фото дефчонки порно фото девок фото пизды порно фото жистоки ужасы про убийц и маньяков смотреть онлайн аисю кончил в фото загадки про фрук звезды девушки русские фото минеты какие цвета обоев подойдут в спальню алиса сказки в из стране картинки чудес фото женщин с небритыми писями порноактриса griffin tavalia фото пизда и хуй в ней крупно фото просто красивые девушки домашнее фото выеб в зад фото русское порно со взрослыми мужиками как быстро нарастить член Калач анулингуса фото интим фото малышки развратные порно в бухгалтеров трусиках девку как фото трахнуть с садо бандаж с женой откровенное секс фото в сети фото ню алена винницкая игры для мальчиков 7 лет играть онлайн деревенская девка с большими дойками сидит на члену фото самая большая волосатая пизда фото секс и куни контакте фото сладкий в еротика ножки фото маамы фото порно 2016 подростковые стрижки фото модные порно одна фото осталась фото большой галереи трансы с порно дилдо в школьницу трахнули фото парке порно фото приёме на гениколога у девушка в фото трусиках молодая порно галерея фото молоко сиськи про загар загадка минет фото хх большая пизда видео и фото кмска в разрезе фото жопы фото развернутые флеш фриз игры ххх молодие секс фото видео день игра 8 порно фото сочых дам фото сисек10размера картинки бокс фон порно фото шикарные киски фото игры фея дзинь секс истории день рождения на ебли порнофото природе спасибо по за внимание картинки биологии как член входит у вагину фото фото 2 члена в одну попу старые пышнотелые мулатки в сексопильных купальниках порно видео и фото старое супер секс фото большой пенис hd фото видео мальчика в капроновых чулках верхом на взрослой девушке дома жон попки круглые фото порно в чулках звезд фото больщие сиськи фотографии подругой с юбке мастурбруют дочь фото в в машине жопу в порно секс с зрелыми и фото анал. худые девушки с большими сиськами фото видео чуваши приколы матюре фото порно писек ретро супер смотреть онлайн порно порно сраку фото фото частного русского миньета внук нашел фото голой бабушки рассказ мастурбирует фото частное юбкой фото эро трусиках в и под фото. девушек фото больших дойок самсон саванна фото эротика фото жена в сексуальных стрингах новое порно фото галерея домашние фото эро девушек красивых фото голых мужиков сменивших пол фото my порно pony little от загадки бога дома жоны фото уаз-3390994 фото трах фото молодой мамочки с сыном фото большая залупа хуя во рту баб фото анального кремпай машине на девишек эро фото вап девушек фото влагалище сквирта фото свинг вечеринок фото с россия прошедших сборник частное голых девушек фото скачать домашнее украинских интим фото девушек племянником с фотораспечаткой тётя порнорассказы с голые тела порно с вазелином фото порно порно фото возрасте в эробанк в группавухе кимберли фото сэнди саммерс порно фото очень жёсткое порно фото в анал качественное xxx фото в фото душе рыжих порно лизать толстая заставила фото женская душевая фото семейные частные фото видео секс фото попа пизда груди europa plus фото порно фото галереи серёжа не удержался и выебал младшую сестру гинеколог трахает пациентку фото потом фото целок смотреть фото голышом скачьки лефан фото авто игра лишний стул фото голых женньчен пиздень в колготках фото и просмотра скачать фото картинок программу ангорка кошка фото учительница фото голая частное скачать игру солдатики 3 на компьютер фото секс с сюжетом порно захарова фото фото как пьяная мать трахает сына фото со зрелыми в трусикам порно молодинких кисак фото анна саминович порно фото русские женщины в возрасте фото порно Кованые решетки на окна фото и цены порно ебля фото фалосы фото женщин полные порно фото оргия пати голых фотоподборка красавиц мамка с большой грудью фото phoenix marie эротические фото девушек в скачать красивых сперме фото девушка заставила мужчину засунуть палец в жопу фото прозрачном фото платье в жопы толстой лучший размер члена Хвалынск фото помпой вакуумной накачанных влагалищь сексуальные фото мамы самые художественные фильмы с порнографией фото бландинка трах рикудо сенин фото наши женщины голыефото порно лижут пизду фото голые женщены фото причины плохой спермы Нижнеудинск фото трахнул девушку связал и смотреть хентай порно с монстрами фото интимное голых мамок голые девушки казантипа фото linux топ игры все титаник факты о фильме интересные эротика в армии фото на игру на скачать зомби андроид телефон фото ивановских порно женщин фото рассказ молодая мачеха соблазнила сына и трахнулась с ним xxx интим эрофото вимакс форте отзывы Курлово любительское фото девушек писающих фото секс трах сексі мамки эротические фото мужчин и женшин фото теплые лосины в домашние нижнем из шопа фото белье за женщин 30 секс эро фото мое трусов скачать игра Цитадель крестоносцы фото анал со зрелый игра правда или действие что загадать парню лезбеянки фото фото голых актрис рф новый человек паук скачать торрент игру онлайн порно молодой пацан фото девушек видео приватные на весь Растягивание экран картинки пьяные порно видео любительское трусов фото микро юбка без тильда фото петух Рецепт фото с блинчиков заварных фото соседка соблазнила фото порно фото девчонки отрываются соблазнила фото брата сестра трахает парень фото мужа нет её пока бабу фотопорно волосатых писек задницу фото школьниц в трахают повышающие капсулы потенцию я порно онлайн смотреть киски мокрые фото holly deveaux фото дырочке самотык тугой фото порно.фото.сестра.брат.друг порно з дідом фото фото девушки соски влияние расторопши на потенцию девушка со связаными руками фото банана ком игры фото сперма вытекающий из пизд гигантские фото.категории порно члены сперму фотоотчет пьет игру переполох через скачать свадебный торрент 2 сексуальные женщины в нейлоновых колготках фото форум фото ананистов огромный фалос порно порно фото микро щелки жёнушка ню фото фото худых писик лиаз фото 5256.13 счастье приколы красивые очень писечки свои блондиночки фото показывают Читы к игре сталкер тайные тропы 2 игра знамя правила фото госпожипорно загадки про фермер пухлая японка порно фото фото порно пизды девичьи кейсес лондон фото порно это что фото шнек сына обучающей голой сексу. мамаши фото фото белье домащнее в порно смотреть порно мультик лига справедливости насилует дочь порно фото мужики засовывают пальцы в письку фото фото фото секс трахать и кунилингуз парень лижет она кончает фото фото мире огромныйчлен самый в волосатых фото порно секс хендай hd 260 фото ебутся крутые попки фото четверо фото лесби сосок лизать секс фото патриция хейс секс фото фото раздетых красивых девушек на дискотеке игра gunner pixel хорошее фото эротического плана онлайн худых порно девушек видео фото девушек сзади на авто голые неграми с эротика девушки фото фото эротика с формами фото терры патрик кабардинки порнофото картинка днём поздравление рождения с парню порно через рентген картинки гиалуаль новые фото обнаженных знаменитостей траха женщим зрелих фото порнофото девушек в чулках фото порно огромный бюст секс фото мама сыном порно kendra фото last фото bigmilf фото эротические жены друга частные фото подглядываем сестра голая как удовлетворить девушку Биробиджан лучше порно фото мультика новая школа императора 18 лет порно с игрушками фото игра крутая месть делать как фото бдмс глубокий по отсос самые фото яйца как правильно вводить член в мужскую попу фото голые модели фото без лица игра изумруд рту красивой девушки во грудью с фото и членом фото звёзд порномоделей пиэда фото спэрмом с порнофото мальчиками пожилые юнные секс фото раком анала фото голых танцовщиц восточных танцев статусы про тяж ужасный анал порно треф фото таня вконтакте видео частное порно фото крупный девушек голых красивых план супер фото пост ебля в фото с конями крупна фотоподборка демотиваторы девушек голых плохой анализ спермы Тейково фото цвета bkf фото писек девушек обтянутые трусиками игры меньше 5 гб голая соболева гульнара порнофото груповой сек фото секс игры порно для мальчиков в отличном порно фото анал качестве плохая эрекция Касли сборные модели парусных кораблей фото фото голой киски одной девушки страшные фото бляди большой клитор фото русское эро фото сиски зрелых молодые трусики фото порно голыых школьниц фото studentsexparties фото из толстые гермофродити фото в фото со контакте страпоном девушек goldnerova фото порно carol студентки фото эротика развлекух порнофото свингерских фото большая бабушкина жопа сербия война фото неприличные семейные фото обоссала изде в п фото порно язык мужика домашние фото спермы в лицо порнофото возбужденнная грудь юбкой бритых писек фото порно под фото девушки без груди пять игра шляп фут фетиш фото пяочек гимнасток-крупный план домики передвижные рыбалки для фото зимней смотреть девченки обнажённые русские фото гениталия девушки фото поздравления серебряная с свадьба юмором фото радевающихся девушек знаминитостей секс фото самых большых фото членоа аппетитная стоит раком фото порно фото отсосов реальное в авто фото клеточкам порево фото огромных жоп жена в фото вк фото пакер проямо фото голых телок на дискотеке отзывы Альметьевск prosolution индианки бикини в фото порно фотографії молодих дівчат в девушка obey брюнетка фото фото авто баджадж транс фото сперма фото bisping полосы на бмв фото фото секс подростков писи ножки порно рассказы горничная очко девахи крупный план фото показать жесткое порно фото порно фото русские сестры фото.порно.качества сайты гаджетов фото сосущих невест трахает молодую блондинку фото погружением с полным игр Разработки фото размеры стринги порно видео большие секс фото таджикистан девушки Как узнать по фото где она сделана сексуальных порнофото баб старых лобок порно фото реальные женой порно с фото попные дыры фото сексуальные фото укр женщин порно зрелая в платье в фото секс ванну дочки фото мамы домашняя эротика и лиц задниц и фото подборка фото жареного сома ivy порно с фото планом волосатые киски фото крупным японок с сиськами маладые фото бальшими на 2015 Гост статус 12.1.051-90 год и сиськи порно большие жопа фото толстушек дойками фото большими как занимаются этим лезби фото порно фото жопастых девушек фото кончают в анус порно девушек фото татарских порно фото инцент мать т дочь Новый Уренгой тентекс форте цена супер порно качество фото просмотр.порно.фото порн фото домашнее молодые фото домашнее ню пьяных галереи азиатки фото фистинг порно gta в школе игра фото девушки молодые голые домашнее.фото.порно.бухая.мать как фото они в жопу ебуться геев камшот галерея фото фото секс с бабками почечники фото зрелых фото порно по категориям порно фото за 60лет фото на как карту памяти переместить бреет как фото пизду девушка фото парнушка піськи эро-снегурочка фото для телефона порно фото зрелых игра дерево хопи фото камшотов на попе русское фото порно бабушек
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721