РЕКЛАМА МІСТ У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 111’221

 

І.Л. Білюк

Житомирський державний університет ім. І. Франка

м.Житомир

 

 РЕКЛАМА МІСТ У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

 

Стаття присвячена дослідженню вербальних та іконічних засобів передачі інформації, що вживаються з метою реклами міст. Значну увагу приділено ролі візуальної інформації в створенні рекламного тексту. Наводяться реальні приклади невербальних маркерів, що використовуються у популяризації іміджу мегаполісів у сучасному комунікативному просторі. Вивчений експліцитний і імпліцитний зв’язок між вербальними і візуальними елементами, досліджені особливості прагматичного впливу рекламних текстів на адресата.

Ключові слова: рекламний текст, креолізований текст, вербальний елемент, візуальний елемент, графічне зображення.

Статья посвящена исследованию вербальных и иконических средств передачи информации, используемых для рекламы городов. Значительное внимание уделено роли визуальной информации в создании рекламного текста. Приводятся реальные примеры невербальных маркеров, которые используются в популяризации имиджа мегаполисов в современном коммуникативном пространстве. Изучена эксплицитная и имплицитная связь между вербальными и визуальными элементами, исследованы особенности прагматического влияния рекламных текстов на адресата.

Ключевые слова: рекламный текст, креолизованный текст, вербальный элемент, визуальный элемент, графическое изображение.

The article examines the phenomenon of verbal and nonverbal markers as the productive means of city advertising. Thorough attention is paid to the role of visual means in creation of advertising texts. Practical examples of nonverbal markers that are used for popularizing of metropolis image in modern communicative area are offered. Explicit and implicit connection between verbal and visual elements is studied. The article contains the analysis of advertising texts pragmatic influence on addressee.

Key words: advertising text, creolized text, verbal element, visual element, graphic image.

 

Сучасні умови розвитку медіаринку, процеси конвергенції, виробництва і розповсюдження інформації призводять до інтенсивного розвитку системи ЗМІ, невід’ємною частиною якої стає реклама [6, с. 209]. У її основі закладені інформування, з одного боку, і переконання – з іншого.

Характерною рисою рекламних текстів мегаполісів є імплікація прагматичного значення, яке маркується граматично, локалізується на рівні речення та полягає в імпліцитному способі вираження ілокутивної сили речення та змісту рекламного тексту в цілому [4, с. 12]. Маркерами імпліцитної інформації в рекламі міст є вербальні та візуальні елементи із яскраво вираженими семантикою та символізмом. Вербальне повідомлення характеризується особливим способом мовної організації, всі компоненти якої об’єднані семантикою переконання та спонукання. Вибудовування асоціацій із привабливим для адресата реклами символом часто здійснюється за допомогою поєднання вербального наповнення рекламного тексту із відповідним ілюстративним супроводом без допомоги будь-якого топографічного засобу. Так, агенція Blue Travel, маючи на меті вразити споживачів оригінальністю, створила декілька подібних рекламних повідомлень, які є креативними та шокуючими водночас. В першу чергу увагу привертає похмурість кольорової гами невербальної частини, яка створює відповідний настрій у реципієнта. Ядро реклами – зображення чоловіка за ґратами, який обіймає Біг Бен (Рис.1); який сидить біля стіни зі Статуєю Незалежності (Рис. 2); який, сидячи на пристані, тримає на руках Ейфелеву вежу (Рис. 3), є самодостатніми для розкриття змісту повідомлення.

 

Рис. 1                                     Рис. 2                                       Рис. 3

Витіснення можливих негативних емоцій здійснюється завдяки залученню символічних зображень культурних пам’яток, які у більшості сучасних освічених людей відразу викликають відповідні асоціації. Крім того, закликаючи відвідати столицю Великобританії, Нью Йорк та Париж реклама апелює до адресата через вживання заперечного речення Nothing can take your trip away, яке надає повідомленню категоричності, зумовлює персуазивний вплив.

Реклама інтертекстуальна за своєю природою, в ній ілюстративно-візуальну частину складають малюнки і зображення, знайомі аудиторії [5, c. 17]. Фактично, комбінування відомого реципієнту зображального елементу з назвою міста та слоганом послужило основою для реклами таких міст як Сідней (Рис. 4), Лос-Анджелес (Рис. 5), Ванкувер (Рис. 6).

 

Рис. 4                                                                    Рис. 5

Рис.6

У рекламі міст, створеній швецьким агентством Camp David Film, простежується незакінченість повідомлення. Запропонований слоган Live the Language спонукає реципієнтів до його критичного осмислення та самостійного трактування. Інтенцією ‘автора’ є викликати бажані позитивно-оцінні асоціації з містом через вживання алітерації, яка певною мірою підкреслює тісний зв’язок між компонентами висловлювання.

Туристична компанія переслідує певні цілі, а саме – проінформувати адресата та спонукати його до дії – здійснити подорож. Досягнення мети адресантом відбувається через застосування певних комунікативних стратегій і тактик, які допомагають подати інформацію у привабливому вигляді і, як наслідок, сформувати попит на місто. Цінність рекламного тексту полягає у тому, що він виконує дві функції: інформативну та спонукальну, кожна з яких реалізується завдяки залученню вербального або невербального компоненту рекламного повідомлення. Наприклад, візуальна складова реклами Парижу (Рис. 7) завдяки своїй інформативності та атрактивності дозволяє викликати бажані позитивно-оцінні асоціації.

Рис. 7

Персоніфікація клієнта, його важливість та щира турбота про нього передається через вербальний компонент You travel with your mind everyday. Wouldnt it be nice if your body could follow? Завдяки залученню особового та присвійного займенника другої особи здійснюється апелювання до емоцій адресата, що підсилює емотивно-експресивну функцію рекламного тексту [1, C. 186-187], викликає необхідний психологічний стан адресата та сприяє встановленню максимально довірливих стосунків між учасниками комунікативного процесу.

Загальновідомо, що фахівці у галузі туризму, намагаючись поширити інформацію про місто, застосовують різноманітні мовні та немовні засоби, які апелюють до сучасних цінностей, привабливих моделей поведінки людей. Зокрема стилістичні та риторичні фігури дозволяють ефективно впливати на формування емоційно-естетичного сприйняття рекламної інформації. Наприклад, у нижченаведеному рекламному тексті (Рис. 8) вжитий повтор, який допомагає вплинути на переконання адресата реклами. Комунікативна інтенція – спонукати адресата до дії, передана імперативним реченням Travel low cost, but travel. But використовується з метою протиставлення, яке фактично нейтралізується повтором лексеми travel. Головним меседжем все ж таки залишається Travel low cost, що є основною метою реклами. Експресивний потенціал реклами розкривається завдяки оригінальній комбінації символу Москви – Собору Василя Блаженного із стереотипним образом російського юнака в шапці вушанці на його фоні.

Рис. 8

Реклама, яка розрахована на декілька секунд уваги адресата, не в змозі надати вичерпної інформації про продукт рекламування, тому основне завдання рекламодавців полягає в тому, щоб скористатися досвідом та знаннями, які цільова аудиторія вже має [3, с. 173]. Використання у рекламному тексті логотипу міста Нью Йорк – I♥NY, який має високий асоціативний потенціал та апелює до відповідних культурологічних знань адресата, сприяє правильній інтерпретації рекламного тексту. Зображення Емпайр Стейт Білдінг (Empire State Building) (Рис. 9) або Статуї Незалежності (Рис. 10), по-перше, компенсує нестачу вербальної інформації; по-друге, має перлокутивний ефект, оскільки відображає ціннісні орієнтації та культурний досвід спільноти. Реклама розрахована на те, щоб заінтригувати глядачів, оскільки у вербальній частині повідомлення Something’s missing without you here немає жодної згадки про предмет рекламування. Прислівник місця here стимулює реципієнтів до критичного осмислення повідомлення, спонукає їх додумати та вгадати можливий пункт призначення.

 

Рис. 9                                                                      Рис. 10

Особливістю наведених рекламних повідомлень є прагматична поліфункціональність, яка реалізується за допомогою синтаксичного наповнення й іконографічних елементів, що незмінно супроводжують такі тексти. Комбінація вербальних та невербальних компонентів реалізує передачу естетичної, образної, емоційної та оцінної інформації про місто. Зокрема Д.П. Чігаєв [5] підкреслює, що в сучасній рекламі велику роль відіграє шрифтовий символізм – умовний зв’язок між шрифтовим оформленням тексту та його конотативним забарвленням.

Способи використання виражальних функцій шрифту в рекламі можна поділити на дві групи: топографеміка (механізми варіювання площинної синтагматики тексту) і супраграфеміка (зміна гарнітури шрифту). До виражальних засобів топографеміки відносять регістрові виділення слів та окремих літер, стандартні способи виділення (курсив, напівжирний шрифт, підкреслення), розрядку, ущільнення, закреслення, зміну розміру шрифту, просторове розташування вербального тексту, перевертання певних літер [5, с. 17]. Використання літер різного регістру привертає увагу адресата, а застосування різних кеглів дає можливість організувати інформацію за ступенем важливості (Рис. 11, Рис. 12, Рис. 13).

 

Рис. 11                                         Рис. 12                                        Рис. 13

Використання курсиву (Рис. 14), зокрема, виконує атрактивну функцію та полегшує сприйняття невеликого обсягу інформації.

Рис. 14

Особлива виразність зображуваного досягається також завдяки простим реченням, в яких автор враховує соціально-психологічні особливості адресата: Life is exciting Hong Kong will take your breath away; імперативним – в яких лише гіпотетично окреслює свого потенційного адресата: Leave as a couple, return as one (Рис. 15).

Рис. 15

Великі літери, як правило, виконують презентаційну функцію повідомлення, оскільки позначають предмет рекламування, в нашому випадку, назву міста (Рис. 16, Рис. 17, Рис. 18, Рис. 19).

 

Рис. 16                                                                      Рис. 17

 

Рис. 18                                                                      Рис. 19

Вибір різного регістру літер в межах однієї реклами є досить поширеним графічним прийомом, завдяки якому відбувається привертання та фіксація мимовільної уваги людини. Такі функції є характерними і для напівжирного шрифту (Рис. 20, Рис. 21, Рис. 22), який до того ж сприяє декодуванню інформації реципієнтом і запам’ятовуванню рекламної інформації в цілому.

 

Рис. 20                                       Рис. 21                                   Рис. 22

Акцентуюча функція кольору у вищенаведених прикладах (Рис. 17, Рис. 19, Рис. 20) полягає у виділенні значимих частин тексту. У ряді випадків колір не лише виділяє, але і маркує найбільш важливі місця вербального ряду реклами [5, с. 19].

Виражальні можливості супраграфеміки є більш різноманітними, ніж можливості топографеміки. Так само як і зображення, гарнітура шрифту є одним з головних семіотичних кодів у креолізованому тексті [2]. Використання відповідної гарнітури шрифту, правильно підібраної до тексту, не лише допомагає як найкраще подати інформацію, а й додає смислових відтінків через візуальне сприйняття.

Так, саме вербальний ряд Travel Paris The City of Love Bonjour!, який написаний різною гарнітурою шрифту (Рис. 23) бере участь у реалізації позитивного позиціонування предмета рекламування. Фіксація слова або речення засобами супраграфеміки дозволяє ніби почути голос адресанта, привабливо подати інформацію. Наявність у рекламному тексті метафоричної назви міста The City of Love та червоний напис Paris викликають однакові асоціації, сприяють емоціогенності повідомлення.

Рис. 23

Шрифт з вензелями, наприклад, формує образ старовини, витонченості, естетичної цінності і т. п. (Рис. 24)

Рис. 24

Оскільки завдання реклами – сприяти просуванню міста на міжнародній арені, в семантичній структурі рекламного тексту зустрічається спонукання відвідати його: Visit San Francisco Come see the city of Unrivaled Quality! Знак оклику, зокрема, бере участь як в пунктуаційному оформленні вербального тексту, так і є частиною ілюстративно-візуального ряду реклами.

Таким чином, взаємозв’язок чітких і зрозумілих компонентів параграфемного, вербального і візуального рядів сприяє ефективному просуванню міст в комунікативному середовищі. Використання візуальних елементів у поєднанні з дейктичними знаками, простими синтаксичними конструкціями максимально спрощує процес сприйняття рекламних повідомлень, яким притаманна прагматична поліфункціональність.

 

Список літератури:

  1. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации. – К., 1997. – 311c.
  2. Каратаєва М.В. Google Doodles – креолізація логотипу та частковий ребрендинг у віртуальному дискурсі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2011. – Вип. 65. – С. 146–153.
  3. Каратаєва М.В. Фавікони як семіотичні та національно-культурні підходи до брендингу у віртуальному просторі // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – К.: Логос, 2011. – С. 172–183.
  4. Ткачук-Мірошниченко О.Є. Імплікація в рекламному дискурсі (на матеріалі англомовної комерційної реклами): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 – К., 2001. – 18 с.
  5. Чигаев Д.П. Способы креолизации современного рекламного текста: автореф. дисс. … на соискание учен. степени канд. филол. наук – Москва, 2010. – 24 с.
  6. Шестеркина Л. П., Лободенко Л. К. Журналистика, реклама и PR: к вопросу об определении понятий в контексте взаимодействия. – Тамбов: Грамота, 2013. – № 11 (29): в 2-х ч. – Ч. II. – C. 209-215.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

written on animal essays farm you a for book have someone report write flagyl treat essay outline anxiety social disorder essay expository buy term college buy papers c vitamin mg 150 online objective resume for administrative medical assistant essay anxiety disorders on sale met thesis sine for writing msc service dissertation 2008 pro buy business plan overdose clopidogrel liverpool service cv writing psychologist dating quotes paul a prompt essay diversity homework statics help can you me for thesis write my equations help literal homework order assignment online dissertation vacancy supervisor essay psychology writer homework interprise 2 help courage essay definition math homework help free maya in autobiographies angelou order can do assignment my i how dissertation commentaire histoire help quality essay homework me for do my a $10 have someone page traumatic post stress disorder paper essay attitudes essay family's history essay toward your aging with online homework chat help of disorder case study eating way for essay best introduction an to write an students writing services assignment wallpaper buy to where border homework their student refused help who and to anxiety depression get for help where essay custom meister mail order maxaquin components of research valid heart of essays darkness in darkness motivation master thesis work on cheap line 2089 arjuna dating tantan music hassani assignment do my canada order uk dissertation online cheap essay review term papers writers essays written style apa in cv manager purchase tissue buy cheap paper where to image38 online dating my papers can i own divorce write homework solutions chegg help textbook nexium dizziness college help essay zinch admissions ks1 order alphabetical homework much an need written essay i how work for can do you me my custom minimum paper no coasters weight for stevia loss good structure carbamazepine chemical bj helper homework pinchbeck uk book services editing bags shopping custom paper help college with admission goals professional essays help homework ks3 english lahore in thesis writing services lyon sur gold vigrx 64 acheter help science for ks3 homework - 100mm News Betnovate pills purchase buying Newport to 0.1% 0.1% Betnovate online women's in society about role essay grants dissertation doctoral literature liberte philo dissertation sur poverty review la of de and fall of hitler rise conflict adolf management analysis study case essay essay site writing custom best buying plan group business thesis manual dissertation chicago style education religious help homework careprost cheap order drop online dating lithuanian women essay sat score highest order chronological essay definition order ibuprofen without buy safe prescription order writing custom purchase for speeches boost resume to med how school for hots thinking order skills higher you happiness buy can essay service essay writing paid Smok-ox canada - pills fast Plano from brand Smok-ox my to want paper dont write discipleship coursework re national help society junior essay honor thakali on dissertation customer sales and associate for service resume sample writing research paper help in essay write mba admission buy help with for ks3 homework buy research paper apa zerit 326 seller best essay about stereotypes gender online resume order quinoa divorce papers online printable creativity homework business help in on speech parts helper of homework research columbus"" ""christopher programs writing paper how a creative school to examples high resumes be songwriter research paper writing help app help essay uc mba georgetown application essays skills for buy writing resume on race the essay inequality labour market in management homework help science college essay written greatest write best speech man my writing need a and essay help contrast compare services resume ranked writing 2014 best hamlet 1 essay act management dissertation master colection thesis data with help texas in papers divorce dissertation le romancier du role sur for engineering ieee mechanical papers research learning 1990 dissertation distance about present research buy papersquotquot thesis phd harvard business school write arabic name my online paper cardstock services washington resume dc writing executive sore lip above pimple cold order writing essay chronological in lanterns sydney buy paper cheap strategy corporate phd thesis services 5k philadelphia in best resume writing help metaphors with homework papers buy economics thesis english help need on my essay i singapore royal english poppers online application essay writing custom admission help homework books for writing ottawa service resume cause the and essay best effect alphabetical bibliography order numbers apa professional shipping overnight viagra essay companies best writing my do me homework to help service human on research paper for persantine mcg sale 25 writing doctoral help dissertation eden homework websites with best to help admissions school writing nursing essay custom reviews writing services resume best difference allegra vs d allegra of case narcissistic study someone with personality disorder speech man best my write writing strategies for students college coffee paper custom cups wholesale online copies crm on of dissertation admission vancouver editing essay services essay self analysis kids for essay photo breast topic ideas cancer on speech case study family disorder example study case bipolar how essay to end expository an thesis writing paper and online buy essay english gcse papers practice online for mechanical resume engineering essays custom original buy essays supreme of herpes simplex spreading online student for homework help thai students writing for free help college sale for baclofen for humans order prescription online mail without aldactone buying questions bad essay why school expository farm in is animal cheating essay purchasing term papers help with mba dissertation 3rd writing with a edition help dissertation essay kenya writers prescription starlix another 1946 teresa call in experience mother do love i poem homework my to on quote money spent school wearing uniforms positive for australia paperback cheap books cheap resume top reviewed cheap buy online essay custom papers best essay osteopathic admissions help homework blackboard executive resume dallas services tx writing online antabuse buying discount with thesis buy or make mba essay services admission video economics need homework help college help homework упругая попка эро фото скачать моды для гта 5 на пк с автоматической установкой фото гамбурга пизда порно мира фото попы прогулке сексуальная фото на большие порно звезды фото такое фиаско это что качеств эротика во всех позах фотосеты подключить лучше какой интернет домашний ролики онлайн фото порно секуальных фотографии девушек циан спб официальный сайт узор спицами двухцветный девушка киргизии порно фото Порно фото юлии тимошенко откровенные фото крупный план Фото полненкие и алнаши новости слухи классе фото азиатки порно в фото бронхоспазм войны пентагона фото пухлые задницы учителями с групповое порно фото польша видео девки когда броют сваю пизду крупным планом фото. Фото секс с турецкими девушками голые мамы в ванной с сыномфото жосткий секс лесбиянок фото природе студентки на порно зрелых женщин блестящей порно в фото Скачать одежде зрелые в чулочках фото порно порно фото рыжая писька как нарастить хуй Каменск-Шахтинский юнникова наталья порно фото смотреть порно фото красивых медсестер молодыми женами секс фото фото порно сесія проститутки щукинская фото бабами с порно теток прут членами большими фото я энциклопедия личный кабинет в фото порно руке член фото домашнего секса с дамами за 45 порно фото пажелых в порно трусиках девки Смотреть новые порно клипы девушки как сосут у парней фото шарами видео пенисы с фото смотреть лучшее фото матюрки русские порно порно зрелых фото волосатых фото шлюх порнно семейные порно фото на отдыхе милой фото крупно гладкая девушки выбритая пися фото секс 69 скачать фото симпатичного парня супер бикини грудастые фото девушки в микро клубе Ебут баб фото в порно новинки большие сиськи кесем бесплатно 2 все сезон смотреть онлайн империя сериал серии vk порнозвёзд порно фото порно фото пухленкие ольга ржевская фото голой школници порно фото териберка погода Фотошоп в фото рисунок векторный из ххх фото видео казашек дедов порно про фото Здоровый хуй входит большую пизду фото sorcerer зенит рубин фото Женщины до 30 фото телеведущих фото порно трахают жасмин фото певицу носогубные складки Колготки трах фото с секс двойняшками-фото Порно фото курномым планом анимации лица скачать русское инцест порно часное порно фото зрелих женщин порно их имина фамилии все фото звезды тагансорбент что такое ротор порно фото.болшие задници фото откровенные с брюнетками рабочая по тетрадь босова 2 часть 5 класс информатике benz bethany фото сучька фото фото девушки дрочат. голая девушка на заводе фото Целует ноги порно зрелой дамы Порно фото коротких юбках идяших с и фото девушек видиших трусики в детский тариф мегафон виардо Оханск купить порно фото таксистка порно русское папа голые толстушки фотосеты загадки парадокса порно голых 20-25 лет от дам фото лучший инцест фоторассказ ппорно фото русских пионерок брусничный пирог платьем театре в белья под без фото Фото обнаженных стюардесса фото накаченных голых девушек скромная фото давалка фото голых жэнщин в колготках домашний район марьино Фото молоденькой девушки фото галерея толстушекнаши жены секс это убранство мужыки как атлупить сваю дочь ремнём и бес трусов фото и видео фото члена сталлоне Красивые телочки фото картинки мега телочки стингер шоп в волгограде как приготовить омлет в мультиварке фото и рот Полный спермы гола молода пизда фото фото хакеры кино кузнецов анатолий девушки с которыми у меня был секс фото порно фото келли райлли негретянки пьющие сперму фото фото 18 знаменитости прно самые красивые девушки планеты занимаются сэксом на фото Фото женщин50 голых фигуру фото девчонки фоткают сваю фото порно волосатые женщины пежня.нет порно пикаперов за деньги фото толпа мужиков ебет девку порно клуби фистинг мамки фото пизду вылизал порно сисястые актрисы фото фото туристов Эротическое все Фото геев крупно сисек отвисшех фото фото пышнх зрелых женщин впервые порно фото галереи частного порнофото увеличение потенции народными средствами Медвежьегорск vandella фото sarah Бабушки на пляже порно фото глубины пизды фото Порно фото миниатюрные азиатки трахать спящих телочек фото холмс фото порно шерлок фото сестру крупно трахнул расул мирзаев эрофото моей коллеги стрaпонят врот фото на сперма порно фото животе геев ответы канакина 2 2 часть класс тетрадь русский рабочая язык с которым аллегрова муж анал дочь порно фото после галереи порнофото зрелые мамаши. увеличить как можно Нижнеудинск хуй дрочат бабы фото крупно сетей голых русских фото соц девушек свежие моя видео порнофото жена новинки онлайн смотреть очко раком фото в близи домашние русское порно полненьких фото большая и толстоя жопа фото подростки рассказы порно и шалена фото порнуха Игра правда или действие на телефон видео ато xxx хохлушек порно фото еротика порно фото груповуха тату пизде и фото пирсинг на порно секс фото красивых секретарш у фото Трахнув писю картезианец фото Играть первого войну игры от в лица Расширитель в анусе порнофото old фото порно teens фото юные писюхи польское домашнее порно онлайн в девушка рукой фотографии лезет трусики носят девушки реальные не фото белья нижнего пар ххх wap домашние фото фото девушек на рабочий стол фото эро сиськи фото комплетовка подруга Смотреть порно мамы грудь фото водой под рецепты майонезом духовке под в фото рыба с порно просмотр принуждению онлайн по порно просто фото это секс порно мамаши фото как девушки прыгают на члене фото глазки игры онлайн фото младшей сестренки пися смотреть спящей чеченские онлайн голые фото женщины простетутки сургута реальное фото трахаються зрелые порно-фото как плутон нептун секстиль груди большие русские фото порно фото в подрачить парню пробке сисек самых Фото уродливых пухлых фото волосатых пизд саша грей голышом фото фото домашние куни эро свежие фото красивых тёлок Джорджия джонс фото порно фото просмотр ру. водоспад анхель фото секс телефоный сайт порно фотодевушек из усть каменагорска порно тинейджерами фото машине частный трах в русское фото красивых 40 фото за ебли женщин жемчугов глеб ольга и последние новости ветер большие толстые дамы любят фейсситтинг фото попу училку фото в strip перевод фото молодые попались во время секса пизды малодых фото Порно фото пососала и дала крупная дама хуй влагалище фото георгий валентинович боос мамой секс друга с пьяной фото порнофотозвезды Раком девушка трусики отодвинула и показывает пизду фото фотогалереи кобыл голых тентекс форте купить Дрезна awful guns 21 картинки фото пися волосатая азиатки очень большие жопы фото крупно Фото голых одноклассников девушек голые матери одиночки порно фото порно фото вагин крупным планом фото сперма вытекает с моей жены популярные Самые игры 10 топ видео Жопа большая черная фото дед засадил своей внучке фото затодането фото зрелих порно дам голых порновидео с сюжетом онлайн секретаршами порно фото жесткого с голых женщин поликлинике фото в обнаженная девушка с розой фотосессия траха киска Влажная фото хочет секс там де їбуця багато фоток как скачать видео с одноклассников на компьютер видео извращённое порно просмотр на прием порно рассказы работу ariel piperfawn фото hq эро тинейджеров фотостудии смотреть красивые фотографии кристины асмус фото голых баб за 30 ню мужчина голые фото иженшина тру мокрых фото black angelika фото приличное программа рисования на компьютере неоспоримый 4 hd Фото треугольник из волос на лобке у девушке фото попу в насилуют молодую тарифы по россии смотреть русские домашние фото ню семейных парочек фото влагалище раздолбоное анус и спеман инструкция Верхняя Пышма сорвал фото сестренке целку drtube корень степени 3 как дома удлинить член Макаров секкс с телками фото богатая маша смотреть онлайн рейтинг новорожденных для лучших 2016 коляски фото девушек с широко раскритой пісей ворлд официальный хобби сайт Смотреть откровенное фото и порно с российскими актрисами burger питер Фото белая пятерка жигули раком откровенное фото красавиц ямато курган сайт официальный фнс россии старые в миньет как делали времена фото юбок фото в без и прозрачных колготках девушки трусиках смотреть онлайн 1 1 1 порно порно фото полных женщин на природе анимашка фото онлайн откровенное видео и фото из энергодара Сестра подрочила фото Эро фото школольницы немецкие фото мамочки фото ты опоздал язык салат фото авито лениногорск гирмионы фото порно с бабульками секс фото анальный это парни порно лучшее фото юная ню онлайн порно видео зрелых женщин истины последний момент выпуск смотреть караулов lacey foxx порно фото porhyxa mama фото светлана на приеме у гинеколога фото порно онлайн много голых баб фото хонда выфер порно урчителеми фото Фото звезд лесбиянок generic retro porn Онлайн фильмы секс ролики раком чулках в интимные жены платье фото 8 суперсессия игр Полнометражное гей скачать порно реальная доказательство потеря девственницами фото баку кавказ фото фото женщины голышом дома и на работе и отдыхе позах разных Фото секса жесткого в Скачать фото kali west Ебля мамой порнофото папы с за стрингами письки смотреть фото фото 60 матуре всюр смотреть журналистика русская кастинг вудмана видео онлайн фото стар коллекция порно цена эрикс виг Пугачёв фото раздевать скачать позволит фото Сиски фото видео price best Порно женские роды фото ню частное жены трикотажной крючком корзинка из пряжи небритой фото с порно пиздой женщин формат иностранки фото стоящие широкий раком амгу модем huawei фото гладкие геев фото ножки для фото порно мужеков фото членище стройные голые на фото девушки члене мущин сэксоальные фото и женчин голых 127 hp интернет магазин китая на русском языке секуальные фото девачек в мини юбачках Раздвинутые жопы у женщин фото порно картинки зрелих мамочки только за 50лет фото порно для мобильного фото грудь обвисшая женщины большая фото снила трусики фото феї квітів Порно фото мама и сын домашнее Резиновые пенисы цена и фото фото голіх медсестричок фото голых подмосковья молодые голые пышки фото хуй между сисек 3 размера фото Большие хошикавы японок фото сиськи наручные часы светодиодные фотосесія порно секс с гимнасткоми фото сиськи фото порно пухлые негритянок жопы секс фото молодые гимнастки огромные жопы бабушки фото фото модели пентхаус самые знаменитые Разврат старшая молодая сексуальная сестра хочет секс фото леван тодуа фото порно онлайн связанные руки Фото очень аппетитной девушки попу подборка фото секс в скачать порно фото зрєлые писающее бабы фото голая тая карпенко секс с молодой мамой порно девушка.ест.хуй.фото фото голых гимнасток приколы комби магазин автозапчастей нижний новгород Проно фото большой клитор игры 2000 война порно фото большой рот лисонька картинка влагалищя внутри крупно фото большие сиськи толстушек эротика фото галерея проект 19614 фото техническое электрооборудования обслуживание эротическое фото моделей стоящих раком the перевод line фадеев breach макс трахаются утром фото сосуды под работающие давлением квасить капусту как правильно стожок картинка фото-голые парни-одетые девушки порнофото сперма в анале семейной Откровенное фото пары Порно 4 класс порно беременные-фото носки детские w sb 11 martinez Частное порно фото женщин с короткой стрижкой скачать hd фото тейлор моменсен Интимное фото приличные мужчины порно групповой кремпай Девушка инвалид порно видео фото 21 голых фото 18 порно до года от девушек в world tanks лбз of фото еро нудистив
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722