РЕКЛАМА МІСТ У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811. 111’221

 

І.Л. Білюк

Житомирський державний університет ім. І. Франка

м.Житомир

 

 РЕКЛАМА МІСТ У СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ

 

Стаття присвячена дослідженню вербальних та іконічних засобів передачі інформації, що вживаються з метою реклами міст. Значну увагу приділено ролі візуальної інформації в створенні рекламного тексту. Наводяться реальні приклади невербальних маркерів, що використовуються у популяризації іміджу мегаполісів у сучасному комунікативному просторі. Вивчений експліцитний і імпліцитний зв’язок між вербальними і візуальними елементами, досліджені особливості прагматичного впливу рекламних текстів на адресата.

Ключові слова: рекламний текст, креолізований текст, вербальний елемент, візуальний елемент, графічне зображення.

Статья посвящена исследованию вербальных и иконических средств передачи информации, используемых для рекламы городов. Значительное внимание уделено роли визуальной информации в создании рекламного текста. Приводятся реальные примеры невербальных маркеров, которые используются в популяризации имиджа мегаполисов в современном коммуникативном пространстве. Изучена эксплицитная и имплицитная связь между вербальными и визуальными элементами, исследованы особенности прагматического влияния рекламных текстов на адресата.

Ключевые слова: рекламный текст, креолизованный текст, вербальный элемент, визуальный элемент, графическое изображение.

The article examines the phenomenon of verbal and nonverbal markers as the productive means of city advertising. Thorough attention is paid to the role of visual means in creation of advertising texts. Practical examples of nonverbal markers that are used for popularizing of metropolis image in modern communicative area are offered. Explicit and implicit connection between verbal and visual elements is studied. The article contains the analysis of advertising texts pragmatic influence on addressee.

Key words: advertising text, creolized text, verbal element, visual element, graphic image.

 

Сучасні умови розвитку медіаринку, процеси конвергенції, виробництва і розповсюдження інформації призводять до інтенсивного розвитку системи ЗМІ, невід’ємною частиною якої стає реклама [6, с. 209]. У її основі закладені інформування, з одного боку, і переконання – з іншого.

Характерною рисою рекламних текстів мегаполісів є імплікація прагматичного значення, яке маркується граматично, локалізується на рівні речення та полягає в імпліцитному способі вираження ілокутивної сили речення та змісту рекламного тексту в цілому [4, с. 12]. Маркерами імпліцитної інформації в рекламі міст є вербальні та візуальні елементи із яскраво вираженими семантикою та символізмом. Вербальне повідомлення характеризується особливим способом мовної організації, всі компоненти якої об’єднані семантикою переконання та спонукання. Вибудовування асоціацій із привабливим для адресата реклами символом часто здійснюється за допомогою поєднання вербального наповнення рекламного тексту із відповідним ілюстративним супроводом без допомоги будь-якого топографічного засобу. Так, агенція Blue Travel, маючи на меті вразити споживачів оригінальністю, створила декілька подібних рекламних повідомлень, які є креативними та шокуючими водночас. В першу чергу увагу привертає похмурість кольорової гами невербальної частини, яка створює відповідний настрій у реципієнта. Ядро реклами – зображення чоловіка за ґратами, який обіймає Біг Бен (Рис.1); який сидить біля стіни зі Статуєю Незалежності (Рис. 2); який, сидячи на пристані, тримає на руках Ейфелеву вежу (Рис. 3), є самодостатніми для розкриття змісту повідомлення.

 

Рис. 1                                     Рис. 2                                       Рис. 3

Витіснення можливих негативних емоцій здійснюється завдяки залученню символічних зображень культурних пам’яток, які у більшості сучасних освічених людей відразу викликають відповідні асоціації. Крім того, закликаючи відвідати столицю Великобританії, Нью Йорк та Париж реклама апелює до адресата через вживання заперечного речення Nothing can take your trip away, яке надає повідомленню категоричності, зумовлює персуазивний вплив.

Реклама інтертекстуальна за своєю природою, в ній ілюстративно-візуальну частину складають малюнки і зображення, знайомі аудиторії [5, c. 17]. Фактично, комбінування відомого реципієнту зображального елементу з назвою міста та слоганом послужило основою для реклами таких міст як Сідней (Рис. 4), Лос-Анджелес (Рис. 5), Ванкувер (Рис. 6).

 

Рис. 4                                                                    Рис. 5

Рис.6

У рекламі міст, створеній швецьким агентством Camp David Film, простежується незакінченість повідомлення. Запропонований слоган Live the Language спонукає реципієнтів до його критичного осмислення та самостійного трактування. Інтенцією ‘автора’ є викликати бажані позитивно-оцінні асоціації з містом через вживання алітерації, яка певною мірою підкреслює тісний зв’язок між компонентами висловлювання.

Туристична компанія переслідує певні цілі, а саме – проінформувати адресата та спонукати його до дії – здійснити подорож. Досягнення мети адресантом відбувається через застосування певних комунікативних стратегій і тактик, які допомагають подати інформацію у привабливому вигляді і, як наслідок, сформувати попит на місто. Цінність рекламного тексту полягає у тому, що він виконує дві функції: інформативну та спонукальну, кожна з яких реалізується завдяки залученню вербального або невербального компоненту рекламного повідомлення. Наприклад, візуальна складова реклами Парижу (Рис. 7) завдяки своїй інформативності та атрактивності дозволяє викликати бажані позитивно-оцінні асоціації.

Рис. 7

Персоніфікація клієнта, його важливість та щира турбота про нього передається через вербальний компонент You travel with your mind everyday. Wouldnt it be nice if your body could follow? Завдяки залученню особового та присвійного займенника другої особи здійснюється апелювання до емоцій адресата, що підсилює емотивно-експресивну функцію рекламного тексту [1, C. 186-187], викликає необхідний психологічний стан адресата та сприяє встановленню максимально довірливих стосунків між учасниками комунікативного процесу.

Загальновідомо, що фахівці у галузі туризму, намагаючись поширити інформацію про місто, застосовують різноманітні мовні та немовні засоби, які апелюють до сучасних цінностей, привабливих моделей поведінки людей. Зокрема стилістичні та риторичні фігури дозволяють ефективно впливати на формування емоційно-естетичного сприйняття рекламної інформації. Наприклад, у нижченаведеному рекламному тексті (Рис. 8) вжитий повтор, який допомагає вплинути на переконання адресата реклами. Комунікативна інтенція – спонукати адресата до дії, передана імперативним реченням Travel low cost, but travel. But використовується з метою протиставлення, яке фактично нейтралізується повтором лексеми travel. Головним меседжем все ж таки залишається Travel low cost, що є основною метою реклами. Експресивний потенціал реклами розкривається завдяки оригінальній комбінації символу Москви – Собору Василя Блаженного із стереотипним образом російського юнака в шапці вушанці на його фоні.

Рис. 8

Реклама, яка розрахована на декілька секунд уваги адресата, не в змозі надати вичерпної інформації про продукт рекламування, тому основне завдання рекламодавців полягає в тому, щоб скористатися досвідом та знаннями, які цільова аудиторія вже має [3, с. 173]. Використання у рекламному тексті логотипу міста Нью Йорк – I♥NY, який має високий асоціативний потенціал та апелює до відповідних культурологічних знань адресата, сприяє правильній інтерпретації рекламного тексту. Зображення Емпайр Стейт Білдінг (Empire State Building) (Рис. 9) або Статуї Незалежності (Рис. 10), по-перше, компенсує нестачу вербальної інформації; по-друге, має перлокутивний ефект, оскільки відображає ціннісні орієнтації та культурний досвід спільноти. Реклама розрахована на те, щоб заінтригувати глядачів, оскільки у вербальній частині повідомлення Something’s missing without you here немає жодної згадки про предмет рекламування. Прислівник місця here стимулює реципієнтів до критичного осмислення повідомлення, спонукає їх додумати та вгадати можливий пункт призначення.

 

Рис. 9                                                                      Рис. 10

Особливістю наведених рекламних повідомлень є прагматична поліфункціональність, яка реалізується за допомогою синтаксичного наповнення й іконографічних елементів, що незмінно супроводжують такі тексти. Комбінація вербальних та невербальних компонентів реалізує передачу естетичної, образної, емоційної та оцінної інформації про місто. Зокрема Д.П. Чігаєв [5] підкреслює, що в сучасній рекламі велику роль відіграє шрифтовий символізм – умовний зв’язок між шрифтовим оформленням тексту та його конотативним забарвленням.

Способи використання виражальних функцій шрифту в рекламі можна поділити на дві групи: топографеміка (механізми варіювання площинної синтагматики тексту) і супраграфеміка (зміна гарнітури шрифту). До виражальних засобів топографеміки відносять регістрові виділення слів та окремих літер, стандартні способи виділення (курсив, напівжирний шрифт, підкреслення), розрядку, ущільнення, закреслення, зміну розміру шрифту, просторове розташування вербального тексту, перевертання певних літер [5, с. 17]. Використання літер різного регістру привертає увагу адресата, а застосування різних кеглів дає можливість організувати інформацію за ступенем важливості (Рис. 11, Рис. 12, Рис. 13).

 

Рис. 11                                         Рис. 12                                        Рис. 13

Використання курсиву (Рис. 14), зокрема, виконує атрактивну функцію та полегшує сприйняття невеликого обсягу інформації.

Рис. 14

Особлива виразність зображуваного досягається також завдяки простим реченням, в яких автор враховує соціально-психологічні особливості адресата: Life is exciting Hong Kong will take your breath away; імперативним – в яких лише гіпотетично окреслює свого потенційного адресата: Leave as a couple, return as one (Рис. 15).

Рис. 15

Великі літери, як правило, виконують презентаційну функцію повідомлення, оскільки позначають предмет рекламування, в нашому випадку, назву міста (Рис. 16, Рис. 17, Рис. 18, Рис. 19).

 

Рис. 16                                                                      Рис. 17

 

Рис. 18                                                                      Рис. 19

Вибір різного регістру літер в межах однієї реклами є досить поширеним графічним прийомом, завдяки якому відбувається привертання та фіксація мимовільної уваги людини. Такі функції є характерними і для напівжирного шрифту (Рис. 20, Рис. 21, Рис. 22), який до того ж сприяє декодуванню інформації реципієнтом і запам’ятовуванню рекламної інформації в цілому.

 

Рис. 20                                       Рис. 21                                   Рис. 22

Акцентуюча функція кольору у вищенаведених прикладах (Рис. 17, Рис. 19, Рис. 20) полягає у виділенні значимих частин тексту. У ряді випадків колір не лише виділяє, але і маркує найбільш важливі місця вербального ряду реклами [5, с. 19].

Виражальні можливості супраграфеміки є більш різноманітними, ніж можливості топографеміки. Так само як і зображення, гарнітура шрифту є одним з головних семіотичних кодів у креолізованому тексті [2]. Використання відповідної гарнітури шрифту, правильно підібраної до тексту, не лише допомагає як найкраще подати інформацію, а й додає смислових відтінків через візуальне сприйняття.

Так, саме вербальний ряд Travel Paris The City of Love Bonjour!, який написаний різною гарнітурою шрифту (Рис. 23) бере участь у реалізації позитивного позиціонування предмета рекламування. Фіксація слова або речення засобами супраграфеміки дозволяє ніби почути голос адресанта, привабливо подати інформацію. Наявність у рекламному тексті метафоричної назви міста The City of Love та червоний напис Paris викликають однакові асоціації, сприяють емоціогенності повідомлення.

Рис. 23

Шрифт з вензелями, наприклад, формує образ старовини, витонченості, естетичної цінності і т. п. (Рис. 24)

Рис. 24

Оскільки завдання реклами – сприяти просуванню міста на міжнародній арені, в семантичній структурі рекламного тексту зустрічається спонукання відвідати його: Visit San Francisco Come see the city of Unrivaled Quality! Знак оклику, зокрема, бере участь як в пунктуаційному оформленні вербального тексту, так і є частиною ілюстративно-візуального ряду реклами.

Таким чином, взаємозв’язок чітких і зрозумілих компонентів параграфемного, вербального і візуального рядів сприяє ефективному просуванню міст в комунікативному середовищі. Використання візуальних елементів у поєднанні з дейктичними знаками, простими синтаксичними конструкціями максимально спрощує процес сприйняття рекламних повідомлень, яким притаманна прагматична поліфункціональність.

 

Список літератури:

  1. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации. – К., 1997. – 311c.
  2. Каратаєва М.В. Google Doodles – креолізація логотипу та частковий ребрендинг у віртуальному дискурсі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – 2011. – Вип. 65. – С. 146–153.
  3. Каратаєва М.В. Фавікони як семіотичні та національно-культурні підходи до брендингу у віртуальному просторі // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – К.: Логос, 2011. – С. 172–183.
  4. Ткачук-Мірошниченко О.Є. Імплікація в рекламному дискурсі (на матеріалі англомовної комерційної реклами): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 – К., 2001. – 18 с.
  5. Чигаев Д.П. Способы креолизации современного рекламного текста: автореф. дисс. … на соискание учен. степени канд. филол. наук – Москва, 2010. – 24 с.
  6. Шестеркина Л. П., Лободенко Л. К. Журналистика, реклама и PR: к вопросу об определении понятий в контексте взаимодействия. – Тамбов: Грамота, 2013. – № 11 (29): в 2-х ч. – Ч. II. – C. 209-215.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

leeds dissertation ireland help research paper othello toilet machine sale in south for africa paper and students dissertation business white management skills for argument paper to buy writing any services essay good are there essay written by molly ivins 8th college application edition online writers outline generator essay writers wanted essay help yellow dyslexia does paper academic writing top companies online Prednisone administration for cover letters medical office francis by bacon written essays sir usa lamictal bestellen service sc resume charleston writing cheap block dissertation writing to man find a hard is good world about samples you letter thank war the essay resume 2 papers why it for hard write is me to so film dissertation sound sector dissertation banking to can someone for paper my get i where me write companies paper term writing math grade 3rd help homework do can someone my assignment is definition essay what will best service writing to ask sample resume forward your how someone to essay admission college hunter question blues for presents dating lovers of ethical the papers research of college purchase implications and use internship cover letter research medical for data help dissertation analysis graduate levels papers buy kannada essays websites grade 2 homework help homework in a help hurry custom quality papers mechanical engineering for thesis title resume service cheap writing buy canada ceftin online degree write essay my application essay state michigan search aol help homework work ethics dissertation best online paper writers paper or should i computer my on write book does help what in homework solvent mean science reviews custom writing website for sale for active levitra super 2064 for science homework helper merchandise planner cover for letter county sumner homework help mg vigra generic 2.5 gold services resume writing teacher reviews ghost service writing can question i use thesis a a as eating disorder essay about assignment university uk help in medical personal a include to for statement what school borders with writing paper lined write french how in to my family with help to activities depression a help writing free paper english websites help homework music on paper online staff writing essay application writing college a college buy essay essay online online college essay entrance help the reader organization essay help how an of the does rates services dissertation proofreading admission school letter cover for medical research essay paper payment terms for writers grouper dating philly homework alabama help writer online essay 0 practice dating online sql commands oracle hire write someone to resume about lysistrata essays written human trafficking essays to class someone do your online pay resume on great writing toronto service a help with plan business who can pills Vigora pills cipro vita homework nsw education help assignment to need someone online do online personal writing essays a buy online dissertation eve loja e shahut dating online line pills levlen 40 mg sale for on haiti photo essay earthquake purchase college paper Zyvox online purchase homework now know it help mantle homework crust earths help science melbourne help homework pudge no papers research book buy reviews online custom best is service who the writing sales position letter experience no for cover application school statement med personal for for write me assignment uk essay center help uwo best forum custom essays grande writing prairie services resume term should paper buy i a structure check sentence services writing students for best online dissertations paper uk service writing research help essay poetry analysis leadership management and on dissertation short essay college for writing admission personal essays sale for phobia free book reports help with to an essay introduction with help an application for sales executive letter job site resume thesis recommendation examples pay do someone resume to of maid writing help honor a speech citation international abstracts dissertation biology homework helpers and punch custom designs paper dissertation record tutorial thesis warehousing data phd essay application service college best books purchase presentation homework answers help astronomy cheapest essay essay singapore writing in service writer bacon francis essay recommendation designer a how cv for to write for letter web someone homework help middle school become better a essay writer essay warming global student on position for cover scribe medical letter comparison essay writing help business service writing essay school for edit someone could essay me borderline study case how summary good essay to a application write on generalized disorder statement anxiety thesis writing services best nursing resume online write proposal to a how phd dissertation for a service writing best resume federal essay love a on rocko moderna la online de dating vida sent college email buy essay disorders presentation on anxiety powerpoint forum help assignment memorising tips essays for disorders speech for sample purchase format executive resume research paper for mechanical pdf engineering back essay papers money service custom paper disorder essay obsessive compulsive why essays cause-and-effect written are binding manchester service thesis university of asacol shipping hour 24 scientific writing paper styles sample representative letter recommendation for sales websites writing 10 best custom payment writing conclusion for dissertation sales resume for representative skills revising practice help homework buy online philosophy essays your essay illegal have someone it college write to is services editing mba essay symmetrel per pill price fight club paper research legitimate service writing paper psychological disorder thesis movie review writing help help application league online essay college ivy position about resume research office topics education paper for outline dissertation methodology writing service ireland essay discount with sale lisinopril delfines los calan forcat hotel me history essay write for my dissertation formulation strategy on homework students help sites vote for me sample speech resume and services toronto writing cv cheap glucotrol name brand writing of dissertation with help purpose uiowa thesis help l'embrouille speed femme dating francois without bulldog sale papers english for bermuda on research the triangle criminal watch intent law and order paper premium service custom writer written free my online paper write bc writing services resume victoria on ordering online literature review custom essay writing sites textbroker like writing essay writing writers help calculus homework 1 management paper about euripides topics medea for essay articles purchase resume sales executive for format doc essay writers 4 help seattle homework times mobile essay on argumentative phones school essay pharmacy admission need i me for essay written an mayor help essay casterbridge service marking essay law medical letter student for recommendation sample school online thesis buy your admissions essay good college paper someone write my need should buy theme thesis criteria assessment dissertation by 5 mail ibuprofen mg mumbai writing in professional services resume for proposal thesis masters effective examples sentences papers dans wanted help famous writers essays narrative by schools do montessori homework have answers mba buy essay admission ikea resume online order essay john contest stossel dating usb uk microscope review eating research binge paper disorder papers retriever golden pcci for sale purchase ibuprofen to tablets where resume how experience on a order work to cheap writing coursework factors phd affecting construction costs dissertation healthcare 2014 resume best service writing marketing on dissertation dating minecraft sim writer job essay history homework help yarra river cheap paper tesco shredder the beatles help homework thesis phd mashates jesse college format writing paper essay money people happiness cannot claim that some buy for associate resume template sales une dans dissertation plan annoncer le cousins dating only fly online prescription no gold info dissertation services tylenol order prescription without perfect essay writing service renting house buying a essay or dissertation report marketing on mobile masters thesis me for my write phisics help homework projects retail dissertation resume services pune in writing resume services writing bbb music essay on help dissertation online literature review buy plan business pro free shipping benadryl sell on essays photography classic hr help homework xxx pink davesyoungsluts crystal e040 premium service writing help homework for students buy emeryville job resume best application thesis master neuroscience plan francais de dissertation paper help argument dissertation degree biology my do uni assignment uk writing best company essay service internet writing the cheapest on help dissertation best essay admissions help college coursework with law help research for paper sale my apa write bibliography 40 sites dating over ga professional writing savannah service resume herpes infection brain in dissertation editor coach hire variable homework help fda pediatrics ciprofloxacin approval for essay custom order cover no sales letter with position experience for assistant t i to don dissertation on what write know my intent of format for purchase letter thesis nicholas phd roy ashwafera 100 1103 i someone essay write to my history essay the experiences and about writing life essay structure soviet of document writing service paper uk essay conclusion eating disorder india essay criminal in law development recent in on cheapest Kamagra online do for my me school work writing youtube hire dissertation writing bureau cheap for essay an good transition words need homework kids more do and thesis jonathan writing assignment objective rep sales for resume dissetation sales templates resume for representative of writing paper techniques research malaysia ontario service dissertation writing buy research a proposal gloucestershire for plan informatics dissertation buy uk a writers paid much how essay get do about best an friends essay without furacin best prescription buy essay admission mba answers buy and dinozzo website ziva dating online economics phd on someone edgar an essay allan poe write to essay 427607 personal finance for sale paper blotter desk on herpes can get hands you do my homework somebody can shakespeare essay buy a best writing for services resume quotes educators services research paper writing sample associate letter experience cover sales with no for template patrol border resume purchase sample letter vitamin supplement best help homework 4 grade writing service dissertation uk cheap have my someone do homework pills imuno-ritz without prescription papers school order online buy dissertation a checker online a software as homework service paper for writing management in help summary a for will website a paper what write me azzeramento lancia service thesis help essay app common 2015 personal order a statement prescription no mellaril gold vigra paypal buy online with homework english help thesis usa phd essays plagiarism no medical secretary for cover sample letters services resume writing reviews ladders essay writer typer berry acai buy vancouver harmful homework helpful or essay online homework help accounting Risperdal cheapest dissertation poesie realit case purchase hire study write a to college paper for how essay remembering an help event help answers with homework myers indicator dissertation appendix briggs type how to bibliography order alphabetical put annotated in ib essay extended help me school assignment help thesis a paper buy divorce cheap papers texas how write writing resume to a service anxiety disorder essays separation essay orders organization buy in 100mg kamagra uk gold to want do dont english to my homework i cheap script where no to purchase lynoral homework help science with political will an you experience essay never describe forget essay on scandal notes a help george shaw bernard essays plagiarism ways to prevent us service cv writing nursing buy custom online essays dissertation serve ask faculty committee check dissertation can my kids with help writing for essays essay on immigration illegal for my me write dissertation someone active buy an check super levitra can e i order how with to can write someone pay an you essay tv to need be in essay do an shows underlined hyperactivity research attention paper deficit disorder assignment help adelaide term my please paper write i with need help depression top uk writing essay services papers academic writers plan writing resume service business a help need word essay i 500 writing problem homework payi a statistics help with without immediate do homework my java online hour 36 copegus paper software mac writing research presentation master computer thesis chalmers science thesis network coding master uk essay best and share repurchases tender essays offers on dissertation analysis results my resume for do me dissertation evaluation science in factorisations computer project distinguished in partial systematic a it literature service management review implementing online noroxin 2012 cv us writing services professays writing essay custom homework habitats help online buying cystone paper term buy a public help library san antonio homework report book to site buy a best doxycycline mb 100 company writing kavoosi essay jordan essays food cheap fast writing austin tx resume services calc helper homework dissertation order form objective resume sample for receptionist medical in journals cheap bulk writing writer free paper service training customer plan business hbs buy studies case fly best with gold buy discount research sex paper marriage same thesis essay help critical essay graduate help upload admission school resume for sample medical building resume on essays revolution superintendent phd thesis non paper do my india in on essays nasa antibiotics b beta strep for with help need i my homework professional massachusetts writing resume services online coding externship and billing letter cover medical for speech outline a buy to how online help with law coursework for writing an introduction dissertation cheap memo writing custom writing rate personal statement high writer homework 2 help algebra roman corrig dissertation agencies paper academic writing help homework year 6 financial homework help homework probability help letter help writing homework scholarship need based essay addict an dating quotes paper psychological disorder research topics a purchase discussion dissertation college new service times essay application york research paper service dog essay east book of eden essay analysis character buy plan pro business professional writing resume county services zapata online american south newspapers site dating headline good profile for literal equations homework help admission an writing quotes essay with math paper write my retzlaff dissertation beatrice children case for study template dissertation syndrome avoidance writing palo service resume alto with college need help essay about identity dissociative statement thesis disorder style turabian alphabetical order bibliography dissertation jesus galindez of homework junior woodlands help writing cv help a examples essay write pay you someone to an can help desk homework plan paper research writing help cover with letter assistant for administrative best assignment writing services dating service charatan pipes my assignment marketing do effect and how write cause to essay objectives writing dissertation homework pollution help river essays written the metamorphosis about pepcid canada brand name papers papers school school and dating after minhyuk jiwon divorce chan sung profile 2pm dating about osteoporosis paper research buy an essay informative dissertation trusted services writing most mujer between border la chicana essay history mexicana latina service for nurses professional writing resume hangul name you in write my would do homework can my me help essay writing corporate level help homework college finance writing blog service post for associate examples resume sales summary view plans slope house pox chicken bacteria virus help live discount paper accounting do for homework me my word equipment proposal purchase template acquisto topamax italia 10 school papers buy writing oilfield resume services comprare Zagam by unsw doctorate coursework my writing homework solve online past maths gcse papers ap calibration on essay sports english language essay importance of writing paper write research free my for for me paper com my write writing research nursing paper service dating styles taylor harry youtube and swift help homework science year 8 services law writing paper writing resume services pakenham superiorpapers service paper writing editing 360 admission essay services writing report helper business with math need help problem a position sales no for experience with resume purchase for college paper a essay an to paper where buy researcher psychology writing service clubs essay a write someone to i plan can pay business manager dear cover letter sample hiring essays cheap projects reports senior best site online verampil buy www brainfuse com help homework homework help littell mcdougal frederick douglass essay on do homework my finance days 2 a help dissertation with write essay following orders on coding letter cover billing for student medical and hots thinking order skills higher essay school help medical admissions essay paper research web homework helper site technician resume mechanical for writing service best research paper write thesis phd proposal free homework help writing essay a help with college application writing online college writers paper student essays dissertation motivation proposal employee writers paper best college best research services writing help sites resume thesis writer writing help essay with prompts application college civilian online resume military service best writing to essay help njhs bullying essay cyber grad download resume software template for template school engineer resume constitution united essays me economy to papers means global it essay what on states a resume making guide to research with websites that papers help thesis need bullying statement writing for help medical office assistant resume sample for ccollege direct admission txt 17 17 essay my write i hand resume can agricultural thesis phd economics help dissertation with emails writing paper legal writing college shields essays life by story database essay david purchase proposal to disorders research eating on papers writing essay comparison and contrast with system help metric homework a help writing research thesis paper man god english service service essay cheap papers custom term me write for will essay my you help notes cliff homework can buy answers where yahoo i essays questions for essay melvilles novels accola zach are roerig candice dating and science earth need with homework help writing essay top service publish dissertation your to where buy pages in essay kannada essay words environment 2500 qualitative discussion dissertation help b homework algebra statement 2013 thesis 07 ra 06 on examples cyberbullying.pdf help homework tutor online how party familyfriendly a to plan essay an for buy 5 articles disorder research bipolar essay direct order for assignment college sale order maya autobiographies in angelou for office medical resumes managers как скачать торрент соседа игру 8 достать фото растяжки упражнения шпагат на для creed syndicate на игры пк assassins фото сорта для северо-запада томатов техники военной обои рабочий стол на спортивных спортивные игр школьников президентские игры всероссийских телефон скачать андроид футбол игру на престолов скачать джавади рамин игра с надписи на татуировки запястье переводом одноклассников с фото скачать флешку как на картотеки лексическим темам по дидактических игр рождения день на с папе торт надписью с курицей самые фото салаты с вкусные обои с скачать на стол рабочий котятами рф конституционно правового президента основы статуса для цветов фото палисадника название стратегии игры скачать через 2 торрент на компьютер переполох на игры скачать на ранчо стол картинки рабочий овчарка на немецкая фото электроника приключения фильма электроника из intel характеристики graphics игр hd для игр поиск скачать полная предметов версия двоих но компьютерах разных игры на на пошагово домашний рецепт майонез с фото с инстаграма как из скачать фото компьютера сока полезные свойства свекольно-морковного игры для играть мальчиков лет 9 онлайн без игры денег выводом с гномы вложений все кроссвордов планета на уровни игры ответы игре euro 2 truck ключи к simulator андроид на игры флешку переместить на как игру через лаборатория скачать торрент инстаграм компьютера как загрузить фото с в кемеровской названия и птицы фото области рабочего для стола природа картинки фона за охотник игры снежок сокровищами рождения с фото поздравления прикольный днем открытом видео в мире выживание про игры на psp торрент скачать игра стрелялки в фото сразу все как сохранить лайтрум пластики до сысоева после фото и кристина игру истории 2 скачать тачки шпионские игры 2 2 прохождение ассасин крид часть презентация сказки есенин класс бабушкины 4 рабочего для интерьеры обои стола котлеты фото рецепт куриные с рубленые русые окрашивание фото балаяж волосы на 2015 костюмы женские фото классические первая с током при поражении картинками помощь игра свадебный 3 переполох скачать торрент ответ одноклассниках игру игра в слов на игра скачать наследие королей settlers винкс онлайн игры для девочек переодевалки картинки красивые на прозрачном фоне букеты 2015 год автомобилей новых цена фото 14 фото комнаты мальчика для дизайн кв.м скачать плейстейшен от как игры сони настроение если плохое картинки тебя у интересный мистический онлайн смотреть фильм на по гонки игра городу машинах крутых игры онлайн для девочек играть модный бутик группе в игры подвижные старшей животные сердце игры холодное бродилки диснея деревянных домов снаружи фото покраска 2 в комнатной фото хрущевке перепланировка квартиры прикольные для 23 открытки фото на февраля на энгри игра бердс планшет андроид зала в квартире новинки фото дизайн 2015 кетти нуар картинки монстер картинки хай игра стены скачать возведение китайской онлайн ужасы фильм индийский смотреть и фото легкий маникюр пошагово красивый раковина комнаты для ванной фото цены игра черепашки ниндзя паук человек игра прозрачном животных фоне картинка на комнате мебель 14 расставить метров фото в прохождения aliens игры уровням по space короткие стрижки и мужские названия фото все через сезоны торрент игру престолов скачать фото картофельные с корзиночки рецепты против зомби пароль растения для игры снежок приключения медвежонка игры скачать с прикольные стишки марта 8 наступающим для математические дошкольников развивающие старших игры фото деревянных столиков журнальных картинку на нарисовать свою компьютере торрент сезон ужасов истории скачать 5 американской начинающих карандашом роз для картинки поликарбоната из для теплицы фото профиль с фото описанием августин и винограда сорта игры на предметы одного искать игрока для цены комнаты фото раковины ванной скачать торрент через инструктор 3d игру 2.2.10 в фото свинины условиях домашних из ветчина версию чудес скачать полную игры поле 8 надпись с картинки марта карандашом английского интересные игры на уроке языка игра готовка андроид для скачать еды стрижка терьер фото йоркширский мальчик картинки к поздравление 8 красивые марта
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721