РЕФЕРЕНЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ В КАЛАМБУРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42

Г. О. Патлач

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ ДДПУ

РЕФЕРЕНЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ В КАЛАМБУРІ

Анотація. В статті розглядається явище референції та її роль в комічному комунікативному акті на матеріалі російської, української, англійської та французької мов. В основі дослідження лежать принцип кооперації Г. П. Грайса та правила транспорту референта Є. В. Клюєва.

Ключові слова: прагматичний каламбур, референція, комічний ефект, принцип кооперації, транспорт референта.

Аннотация. В статье рассматривается явление референции и ее роль в комическом коммуникативном акте на материале русского, украинского, английского и французского языков. В основе исследования лежат принцип кооперации Г. П. Грайса и правила транспорта референта Е. В. Клюева.

Ключевые слова: прагматический каламбур, референция, комический эффект, принцип кооперации, транспорт референта.

Summary. The article deals with the phenomenon of reference and its role in a comic communicative act in Russian, Ukrainian, English and French. The Cooperative Principle of H. P. Grice and the rules of the reference transport of Y. V. Klyuev are in the basis of the research.

Key words: pragmatic pun, reference, comic effect, the Cooperative Principle, the reference transport.

Подвійний зміст, який виникає в комунікативному акті та створює прагматичний каламбур, можна проаналізувати з точки зору теорії референції. Найбільш розповсюдженим визначенням референції є лінгвістичне тлумачення Н.Д. Арутюнової: «Референція – співвіднесеність актуалізованих (включених у мовлення) імен, іменних виразів (іменних груп) або їх еквівалентів до об’єктів дійсності (референтам, денотатам)» [1]. Референція – це спосіб «зачепити» висловлення за світ [2: 18].

Дж. Сьорль відокремлює референцію повністю завершену та успішну. Зазвичай комуніканти прагнуть, щоб референт був пізнаний в комунікативному акті. Дж. Сьорль називає таку референцію завершеною. Повністю завершена (fully consummated) референція – це така, при якій об’єкт недвозначно ідентифікується для слухача, тобто в такому випадку ідентифікація сприймається адресатом. Успішною (successful) ж референція є в тому випадку, коли ми не можемо звинуватити мовця в тому, що він не зробив референцію, але при цьому об’єкт може не бути одностайно ідентифікований для слухача. Хоча мовець здатен зробити необхідні уточнення на вимогу адресату [7]. Хоча завершену референцію Сьорль вважає більш суттєвою, в нашому дослідженні ми можемо говорити про успішну референцію, коли «точної ідентифікації референта не відбувається, але співрозмовники результатом спілкування цілком задовільні. Успіх ідентифікації при цьому може бути різного ступеня, що залежить від інтенцій мовця та слухача» [5: 148].

Референція в комунікативному акті, яким є розповідання анекдоту та реакція слухача на нього, регламентується правилами. Г.П. Грайс одним із перших запропонував правила переміщення референту в структурі комунікативного акту. В текстах комічної направленості автори постійно порушують принцип кооперації, який представляє собою реалізацію ідей о цілеспрямованості повідомлення. Двозначність імплікатур має тенденцію з’являтися тоді, коли порушуються максими кооперативного спілкування. Автор формулює комунікативні постулати: максими кількості, якості, релевантності та способу вираження [3: 7]. «Висловлення, що допускає два або декілька осмислень, які  всі «маються на увазі» (особливо осмислень, далеких між собою), слід признати семантично аномальним: призначення такого висловлення не в тому, щоб виразити будь-який з його змістів, а в тому, щоб звернути увагу слухача на гру змістів один з одним» [6: 192].

Свой новый пазл я собрал всего за три месяца. А на коробке написано «От 3 до 5 лет+» (http://www.infan.ru/). В анекдоті порушується максима кількості: навмисно опускається інформація «для детей» (для детей от 3 до 5 лет +), в наслідок чого інформація сприймається не як рекомендований вік дітей для збирання пазлу, а як строк його збирання. Ще приклад порушення постулату кількості:

Fan (arriving late): What’s the score?

Friend: Eight to five.

Fan: Who’s winning?

Friend: Eight (https://the-most-funny-jokes.blogspot.com). (Фанат (запізнився): Який рахунок? Друг: Вісім – п’ять. Фанат: Хто виграє? Друг: Вісім).

Доктора! Доктора! Куда положить доктора? (КВН, «Голос Азии»). Порушується максима способу вираження: первісне трактування реплік (потрібен лікар, оскільки комусь стало погано)  виявляється невірним (лікареві стало погано або він в нетверезому стані).

– Ти, коли злишся, ще сексуальніше.

– Молодий чоловіче, я вам втретє повторюю, пред’явіть документи! (http://vk.com/wall-55449547_13633). В даному прикладі порушується постулат релевантності: при перевірці документів хлопець намагається «заговорити, збити з толку» службовця правопорядку.

Ще приклад:

– Людство є головною причиною зміни клімату.

– Ви мені зуби не заговорюйте, я питаю, коли опалення ввімкнуть?! (https://ualife.com.ua/anecdotes).

Серед більш пізніх робіт, які стосуються переміщення референта в структурі комунікативного акту, відзначимо роботу Є.В. Клюєва  «Речевая коммуникация». Автор вводить термін «транспорт референта» та будує типологію референції висловлень на комунікативному намірі адресанта й позиції фрази в тексті. Автор виділяє три види референції: невизначену, інтродуктивну та ідентифікуючу.

Невизначена референція – така, коли мова йде про об’єкт, який не входить до фонду знань співрозмовників:

Je lui ai dit : A quoi pensiez-vous en regardant cette jolie femme ?

 Il m’a dit : A la même chose que vous !

 Je lui ai dit : Vous êtes un dégoûtant personnage ! (R. Devos). (Я йому кажу: Про що ви думаєте, дивлячись на цю милу даму? Він мені відповідає: Про те, про що й ви! Я йому кажу: Ви відразлива особа!)

Інтродуктивна референція – така, коли мова може йти про предмет, відомий лише адресанту:

Доктор – пациенту:

Т-э-э-экс, на следующей недельке вас посмотрит Егор Степанович…

А кто это такой?

Наш патологоанатом (Любимые анекдоты, №8, 2012). Імпліцитне повідомлення лікаря про стан здоров’я пацієнта.

Ще приклад:

– Це мій новий хлопець.

– А старий де?

– Не зможете довести! (https://vk.com/zharti).

Більшість мовних актів передбачають інтродуктивну референцію, оскільки «предмет обговорення повинен бути спочатку якимось чином позначений «на старті», причому, чим скоріше це трапиться, тим краще» [4: 203].

Ідентифікуюча референція – така, коли мова йде про об’єкт, відомий як адресанту так і адресату:

В мебельном магазине:

Вчера я купил у вас стул, а сегодня он развалился.

Что вы говорите?! Видимо, на него кто-то сел… (https://www.anekdot.ru). Об’єкт розмови відомий обом комунікантам. Комічний ефект викликає якість предмету: предмет меблів зламався одразу після використання його за прямим призначенням, і продавець знає про такий «недолік» його товару.

Honey, both that journalist and the engineer proposed to our daughter!

So who’s the lucky man?

The engineer. Our daughter married the journalist (https://the-most-funny-jokes.blogspot.com). (– Кохана, і журналіст, і інженер освідчилися нашій доньці! – Так хто ж щасливчик? – Інженер. Наша донька вийшла за журналіста.) Приклад ідентифікуючої референції.

Іноді каламбурні висловлювання співвіднесені з абстрактним референтом:

Лёва, а у тебя теща по какой части работает?

  По медицинской…

  Терапевт?

  Нет, ПИЯВКА!! Кровь сосёт!!! (https://prikol.bigmir.net). В прикладі адресат каламбурно обігрує фразеологізм «сосать кровь» (‘знущатися з кого-небудь’) за допомогою абстрактного референта («по медицинской части»: медичний – такий, який має стосунок до медицини) та «пиявки», яка відома своєю медичною властивістю (годується кров’ю людини або тварини).

Фактично протягом всього комунікативного акту відбувається ідентифікуюча референція. «Правильно було б сказати, що без неї повноцінний комунікативний акт взагалі неможливий» [4: 203]. До її створення найбільш пристосовані наступні типи відносин:

Сфера просторово-тимчасових відносин, тобто об’єкти, доступні почуттєвому сприйняттю (мовець, адресат, місце й час дії), у кожний даний момент часу займають певну крапку в просторі. Референція здійснюється за допомогою дейктичних показників: особових і вказівних займенників я, ти, ви, це; визначених прислівників там, туди та ін.

Она: Ты нам чай налил?

Он: Да

Она: Сахар положил и себе, и мне?

Он: И себе, и мне (http://vk.com/in.humour). Особовий займенник «мне» (1 особа однини, давальний відмінок) отримує референтом дві різні людини, до того ж, у сполученні з займенником «себе» в останньому випадку обидва займенники мають один референт.

La fleur en papier ne se fane pas, mais elle se froisse ! (R. Devos. Rêvons de mots). (‘Паперова квітка не в’яне, але вона ображається’). Каламбур виникає завдяки зіткненню різних значень слова «se froisser» (‘м’ятися’ – ‘ображатися’) та наявності двох референтів в займенника «elle» (‘вона’): квітка («la fleur») та жінка. Таким чином, маємо подвійність змісту: ‘Паперова квітка не в’яне, але вона (квітка) мнеться’ або ‘… але вона (жінка) ображається’.

Вчера написала на грязной машине соседа: «Помой меня!!!» Сегодня смотрю, а на моей написано: «Заходи, помою!!!» (https://anekdotnow.ru).  Двозначність змісту з’являється завдяки тому, що особовий займенник 1 особи однини у знахідному відмінку («меня») отримує два референти: машина та жінка.

У меня жена ну просто молодец! И постирает, и погладит, и поесть приготовит…

А как у нее с этим?

С этим? А-а-а. Ну, так она и этому постирает, погладит и поесть приготовит… (Анекдоты, №3, 2014). Каламбурна ситуація виникає в наслідок отримання вказівним займенником «этот» два різних референта: один комунікант іменує «секс», інший відносить до реальної людини, коханця своєї жінки.

Сфера позапросторових відносин. У ній відокремлені індивіди, і референція здійснюється за допомогою власних імен, закріплених за ними (особами й стаціонарними об’єктами, що мають постійну локалізацію в просторі). Для співвіднесення власного імені з референтом необхідно попереднє знайомство з об’єктом і, як мінімум, наявність інформації про те, що дане ім’я належить йому. Комічний ефект виникає у випадку, якщо адресат не співвідносить ім’я та референт:

Молодой отец приводит ребенка к врачу. Тот громко плачет, а отец приговаривает:

Все хорошо, Сережа. Не волнуйся, Сережа.

Какой заботливый папаша! Так Вашего малыша зовут Сергей?

Нет, Сергей – это я (http://vk.com/in.humour). В фокусі уваги лікаря – ім’я дитини, в той час як батько заспокоює самого себе.

Newsflash: The police are looking for a man with one eye called Bernie.

Caller: What’s the other eye called? (https://english4fun.ru). (Термінова новина: Поліція шукає чоловіка з одним оком на ім’я Берні. Дзвінок по телефону: А як звуть друге око?) Власному імені Берні адресат співвідносить око чоловіка.

Концептуальна сфера. Основні одиниці цієї сфери – концепти/поняття – представляють дійсність за допомогою загальних імен і вказівних займенників.

‑ Алло, простите, утром от вас ушел мужчина... Ну, не стесняйтесь, мне другое надо узнать. Каким он был, вы не вспомните? Кольцо, сустав, очки, брюки серые, потрепанные… А, значит, это все-таки был я! Извините (М. Жванецкий). Комічність полягає в тому, що один й той самий об’єкт дійсності позначений засобами вираження різних сфер референції: загальним іменником «человек», особовим займенником 3 особи однини і 1 особи однини.

Для опису референції Є. В. Клюєв вводить термін «транспорт референта». Автор формулює правила, по яким будується текстова референція:

 1. Правило фокуса. Відповідно до нього потрібно постійно тримати референт у фокусі уваги. Оскільки будь-яка розмова будується навколо певного референту (референтної групи), висловлення, якими комуніканти обмінюються, так чи інакше співвіднесені з даним референтом. Виникають випадки, коли референт на більш-менш тривалий строк виявляється не у фокусі або фокус зміщається:

порушення комунікантом або комунікантами принципу релевантності;

виникнення бар’єрів та перешкод у ході комунікативного акту (випадкові питання співрозмовника; паразитичні асоціації, що з’являються в адресанта або адресата; непродуктивні мовні ходи; феномен випадкової мети тощо);

зовнішні перешкоди (підключення нових співрозмовників; зміни параметрів мовної ситуації тощо) та ін. На таких випадках і будуються каламбурні анекдоти.

A man in the pit at the theatre was annoyed by continual conversation in the row behind.

«Excuse-me», he said, «but we can’t hear a word that’s being said.»

«Oh», replied the talkative one indignantly. «And is it any business of yours what I’m telling my wife?» (https://english4fun.ru). (‘Чоловікові в партері в театрі набридла тривала розмова із заднього ряду. – Вибачте, – сказав він, – але ми не можемо почути ані слова, що було сказано. – О, – відповів обурено бовтун. – А яке ваше діло, що я кажу своїй дружині?’). У фокусі уваги одного комуніканта – репліки зі сцени, які виголошують актори, увага іншого комуніканта зосереджена на розмові з його дружиною.

Знакомый недавно бросил курить. Разговариваем с ним об этом.

А какая надпись на пачке сигарет казалась тебе самой страшной?

58 рублей (http://bash.im). У фокусі адресанта – попереджувальні надписи на упаковках сигарет, у фокусі адресата – ціна.

Ce brave oncle prend son neveu dans ses bras et lui dit : « Tu vas te souvenir d’aujourd’hui, comme étant la plus belle journée de ta vie !

Mais mon oncle je ne me marie que demain !

C’est bien pour cela… » (L’Almanach Vermot). (‘Чесний дядько обіймає свого племінника і каже: – Ти згадуватимеш сьогодні як найкращий день твого життя! – Але, дядьку, я одружуюсь тільки завтра! – Саме тому…’). У фокусі дядька – останній день перед весіллям, у фокусі племінника – день весілля.

Mom: We can’t keep a horse in the house. Think of the smell.

Son: Don’t worry. They’ll get used to it! (https://yes-english.ru). (Мама: Ми не можемо тримати коня в домі. Подумай про запах. Син: Не хвилюйся. Вони звикнуть до нього). У фокусі одного комуніканта – запах від коня, у фокусі іншого – запах в домі.

 1. Правило стереоскопії. Сфокусованість уваги комунікантів на референті в процесі комунікації означає лише здатність постійно тримати «референт в цілому» в полі зору комунікантів. Тим часом на кожному окремому етапі мовної взаємодії обговорюються лише якісь окремі аспекти (сторони) референта. Які з них робити предметом обговорення, а які – ні, залежить від характеру комунікативного акту, а також від потреб співрозмовників.

Врач – пациенту:

Вам сделали операцию?

Да. Она обошлась мне в 1000 долларов!

Я не о том. Что у вас было?

  А у меня было только 700!

Вы опять не поняли! Я хотел узнать, на что вы жалуетесь?

Операция была слишком дорогая!.. (Любимые анекдоты, №1, 2011). Текст складається з трьох діалогічних єдностей. В кожній з них лікар питає про стан здоров’я пацієнта після операції, а пацієнт відповідає на питання, скаржачись на фінансову сторону операції.

 1. Правило панорами. Це правило створення найближчого контексту. «Найближче оточення» референту видне менш чітко, але воно присутнє. Правило залежить від того, наскільки легко можна скористатися запропонованим панорамним ракурсом. В якості варіантів розглядаються далекі аналогії, або навіть зовсім не-аналогії, які використовуються, щоб прояснити референт:

А вон тот лысый, с прыщом? Директор книжного магазина?.. Имя?.. Георгий Петрович? Георгий Петрович. Как вам именины? Великолепные. У вас там не нашлось бы пишущей машинки?.. Одной?.. Я бы к вам зашел с одним человечком?.. А?.. Нет… А билет на Симферополь? (М. Жванецкий). «Книжный магазин» не асоціюється у читача ані з «пишущей машинкой», ані з «билетом на Симферополь», чим порушується правило панорами..

 1. Правило унітарності. Це правило передбачає розмову про рівноправність комунікантів щодо референту в умовах комунікативного акту. Іншими словами, ані соціальний статус комунікантів, ані їхній комунікативний досвід, ані інформованість не є «привілеями». Тобто, референт вимагає від учасників комунікативного акту унітарності. Каламбур виникає при порушенні цього правила:

А я сейчас буду пить чай с матэ, ройбышем и лимонным сорго.

Кто все эти люди?! (http://bash.im). Адресат жартівливо обіграє невідомі йому слова.

«J’ai vraiment des doutes sur l’amour de ma femme, explique Robert à son copain.

Et pourquoi tu doutes ?

Figure-toi que le jour où j’ai fait une crise cardiaque, elle a écrit une lettre pour que le SAMU vienne à la maison…» (L’Almanach Vermot). (‘ В мене сумніви щодо кохання моєї дружини, – пояснює Робер своєму другові. – Чого ти сумніваєшся? – Уяви, що в той день, коли в мене був серцевий напад, вона написала листа, щоб САМЮ прийшов до дому…’). Абревіатура SAMU, яку не знає один з комунікантів, розшифровується як  service d’aide médicale urgente (служба швидкої медичної допомоги).

 1. Правило ізоморфізму. Правило ізоморфізму передбачає, що референт і його вербальний еквівалент повинні перебувати у відносинах відповідності один до одного. Необхідно створити такі умови, щоб предмет, представлений за допомогою слів, давав по можливості адекватне уявлення про реальний предмет.

Снегири – это такие же воробьи, только с красным рылом (Любимые анекдоты, №1, 2011).

Мандаринки – це новорічне насіння (http://lady.tochka.net/ua).

 1. Правило фіксування референта. Дане правило гарантує від такої комунікативної небезпеки, як неконтрольована зміна теми під час комунікативного акту (порушення принципу релевантності). Модель: почали за здоров’я – скінчили за упокій:

Умирающий дед шепчет внуку:

Я зарыл клад!

Где, дедушка?

В земле.

Точнее, дедушка, точнее!!!

Земля – это третья планета от Солнца… (Анекдоты, №3, 2014). Зміна теми відбувається на основі різних значень слова «земля»: 1) третя від Сонця велика планета; 2) верхній шар земної кори.

Таким чином, ми впевнилися, що референт є одним з основних джерел виникнення прагматичного каламбуру в анекдотах. Комічний ефект будується на: порушеннях принципу кооперації, правил транспорту референта. Основу каламбуру створюють референційні висловлювання як результат часткового порушення зв’язку «слово дійсність». Елементи висловлювання лише передбачають наявність референта, орієнтуючи слухача або на групу можливих референтів, або на абстрактний референт.

 

Список літератури

 1. Арутюнова Н. Д. Референция / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – М: Сов. энциклопедия, 1990. – С.411-412.
 2. АрутюноваН.Д. Лингвистические проблемы референции / Н. Д. Арутюнова // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 13. Логика и лингвистика. – М.: Радуга, 1982. – С. 5-41.
 3. Грайс П. Логика и речевое общение / П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Теория речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С.
 4. Клюев Е. В. Речевая коммуникация: Уч. пособие для университетов и институтов / Е. В. Клюев. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 320 с.
 5. Колесничеко Е. Л. Парадокс в произведениях М. М. Жванецкого: семантико-стилистический и коммуникативно-прагматический аспекты / Елена Леонидовна Колесничеко: дис. на соиск. уч. степ. канд. філол. наук: 10.02.02. – Горловка, 2013. – 218 с.
 6. Падучева Е. В. Тема языковой коммуникации в сказках Льюиса Кэрролла / Е. В. Падучева // «Семиотика и информатика». Вып. 35. М: «Языки русской культуры», 1997. – С. 184-226.
 7. Серль Дж. Референция как речевой акт / Дж. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 13. – М.: Радуга, 1982. – С. 179-202.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

prescriptions affordable without viagra gold writing essay canada companies stories help homework short for medical thesis technology sample paperr customized college someone can for do my me homework help day three analysis homework diet ancient greece help homework without best buy prescription naprosyn different the formats pollution and essay what indexes of air essay are types studies help world religions religious homework phd only thesis foundation turbine master39s wind slab thesis design of related resume on additional coursework my with paper help term writing skills nursing assignment standard my the ate dog like excuses homework essay help beowulf college online paper buy case best study refdesk help homework protonix no free prescription purchase shipping to where contest bipolar essay disorder essay immigration america college prompt application essay assignment my marketing do college personal essay for statement essay movie analysis research help paper analytical on africa research paper hire writer for research paper essay genuine service uk writing thor for1999 plans tahoe by floor paper written custom premium writer service dissertation literature english history online buy essays method study america of economics child case in obesity teaching essay on sample mechanical fresh engineer graduate resume for north homework help map america helpers our essay letters rewriting services college persuasive for essay writing tn services resume professional nashville essays to write help professional custom dissertation service writing write grade application an essay to how 5th for essay me done writing cheapest essay buy a online paper services in masters uk dissertation la 53 capitulo promesa de dating online free writer essay service women images indonesian dating is net scam essay writers customessaymeister reliable motivational sales team presentation for ppt uk writing service essay reliable essay help kite runner websites homework help fun my how to write autobiography sample research disorders paper apa eating on associate position for resume sales essay laws jim crow homework help accounting connect forums essay writing writing will online uk service please someone my homework do ubongo dating online in homework oceanography help 2-methyl-5 order in synthesise to paper term subscriptions cheap phd thesis organization writing best services zealand cv writing custom lab reports of dissertation acknowledgements resume order english service writing custom dissertation like sites textbroker writing literature birth order review disorder studies somatoform case paper dissertation structure online elimite buy higher essay modern help studies writing service cv middlesbrough dissertation publication essay essay help college admission essay free automatic writer writers buy essay account disorder thesis personality statement multiple essays 123 buy conversion disorder study case my homework someone do online dissertation words per page paragraph for this change me paypal price Anacin buy Anacin cheapest accepted - Boulder master china thesis about best writing club service london cv write my research proposal company plan billing business for medical essays writing higher creative sentence in a help with grammar of sales associate for resume sample about what my should i memoir write case schizoaffective study of disorder help yahoo homework abstinence dissertation on literature review help usa services uk writing essay dissertation service co www writing primary help homework uk literacy york region services writing resume paypal abana best buy article essay buy love money own book free online my write for engineer internship mechanical letter cover for roman homework numerals help on essay college eating disorder help primary roman homework houses help homework help now english language editing services hr in groups dating bangalore internship engineering letter cover for mechanical students for studies medical case respiratory services writing toronto online professional resume phd dissertation only online australia essays buy cover with medical receptionist no sample letter for experience maths year 7 help homework custom wholesale coasters paper of disorder study case panic writing help assignment report writing between grade article compare 5th contrast and difference essays and thesis gel cleocin acquisto papers online telugu buying Falls Xr Sioux Xr online side Voltaren - Voltaren without prescription effect to dating guy first online a message thesis engineering master many paper pdf writing scientific help homework tutor english do i should homework why my paper uk buy online coloured paper graph custom order how get rid paper attribution research thesis mischief essay no great help essays life school high on essay global warming how stop to discount a pills prescription without zovirax cheapest paper printer buy analysis swot best does happiness money essay buy online buy can research you papers research online uk papers essay i my should write database thesis master for writing bibliography help annotated of lot do buy a college essays students online uk for paper sale fexofenadine dosage allegra hcl no samples associate with letter for cover experience sales how service online choose to writing essay write my tumblr essay dbq outline essay position for sales of example resume objective writing examples cv help a thesis research a of paper statement definition in dating story full gangster she's a download research paper new technology mla in format essay written cv africa services south writing phoenix editors dissertation university no where to no cialis prescription sell jelly fees buy essay uk company writing assignment with help finance erfahrung zanaflex for annotated bibliographies sale cheap paper college papers research disorder stress post traumatic on mvc custom html write helper essay writer uk online no membership liv.52 free cheap online shipping now writing service essay application college essay degree help pizzo j david unc thesis phd essay reviews companies writing on human paper trafficking research vantin the over counter atm research paper on services resume buy application questions best medical cover for job letter records paper disorder bipolar titles research professional writing business help plan a with therapy apps to speech help clarinex canadien dollar acheter sales resume associate for example economie methode dissertation active 5mg 30 day cialis super students project business assisting writing for homework chat help expert essay a perssasive buy talk an for teacher online to homework today help pharmacy buying canadian meclizine case dissociative studies disorder в фото голые мужики секс белье пизда голих сиски больший и фото Ятебя люблю мой милый картинки картинка с днем рождения 4 годика мальчику порно фото член в киске крупным планом кончающие Игры где надо готовить еду с сарой Москва актрис слезам фото не верит эрофото в мини юбке Игры звездные войны лего играть германии Фото домов в и коттеджей секс по пьяни фото Фото русалки на средиземного моря xbox 360 торрент игры скачать Dvd огромный анус фото крупно порно фото ебля с очень молодыми Игры с ползанием в средней группе фото сделать из Фотошоп рисунок Как добавить в статус в вк смайлик Смотреть 2015 пьяные бабы приколы попно развёл мамку друга трахнуть фото порно фото бабенки жирные 3 для сони Игры плейстейшен лучшие игры компьютер фермеры Скачать на Виноград викинг сорта фото отзывы фото сисястых голых женщин про ужасов Фильм убийцу маньяка фото новая общага Универ групповое Дома из пеноблоков с верандой фото горбунок сказки Раскраски конёк из финеаса порно фото и ферба Самая большая акула фото и размеры Забавные картинка с днем рождения Игра зеленая ферма 3 для планшета член половой фото самый длинный фото анальное порно фото дочек и их матерей личные фото жена в душе образ Фото картинки жизни здоровый влияет потенцию как бобровая на струя Игры волейбол для двоих смешарики с рецепт чизкейк маскарпоне фото с Фото мармелада в великом новгороде описание ранних фото яблок Сорта и голых фото порно девачек закуски Вкусные шпажках с на фото порнофото пусси бальзаковские толстушки фото русские девушки в секс одежде фото фото юбками подсмотреное без под трусов порно фото михолковои порно фото девушек лесбиянок с эротические игрушки vigrx plus как отличить подделку Воткинск джеймс рот фото Лучшая для игр программа создание бог по аниме Картинки бездомный игра смотреть 1 серия Своя онлайн Женщины носят мужчин на руках фото Игры на уроках географии 11 класс фото анал жесткий мира хоккею игры результаты чемпионат по фото трансвсиститов секс имеет ли значение размер пениса Борзя фото платьем под попок домашние и порно фото видео волочковой девушки картинки с Аниме большими мальчиков Играть гонки игру для Скачать картинку медали за отвагу Как научиться вязать с картинками солидная дама фото алмазы игре модницы получит в Как Гипсокартонные зале потолки фото в жизни весёлые из Картинки школьной смачная попа женщины фото Игры на выживание на двоих скачать комнатные уход фото названия цветы тридцатилетние порно фото Игры с гамболом и дарвином и анаис фото пизда волотатая самоудовлетворение секс фото диска в игру с ноутбук Установить фото.голый.бабый молодых онлайн порно частное до слез про смешные Статусы любовь соцсетях фото эротические в девушек Рисунок к сказке 12 месяцев маршак порно фото французов Горячие блюда на праздники с фото жесткий трах красивой фото очень культуристки голые фото девчонки Солнечный остров в краснодаре фото Игры на самолетах военные торрент Статус о любви для одноклассниках занимаются если и сексом папа мама вы фотографии как заметили мужчине с юмором 60 лет Сценка на xbox двоих для 360 скачать Игры картинки прозрачном на Ворона фоне пизд соц домашнее из сетей девушек фото рецепты духовке фото с с в Рыба голые фото россия частное Торрент игры гта 5 от механиков фото учителей филимоновской эро сош фото секретарша в трусиках раком Розыгрыш автомобиля в аура сургут сасут головку члена фото фэнтези Скачать через торрент обои про смотреть онлайн Ужасы туристов лысые сиповки фото крупно фото канчающея валасатая пизда играть ночей 5 Игры 3д фредди с is картинки качество Хорошее love Игры по интернету для мальчиков торти та з фото рецептом Бісквітні ресторанчик играть мой Игра онлайн Военные игры стратегии для андроид Барзу фото банкетный каспийск зал для бассейны фото дачи Надувные жестко порно сын мать трахает фото сказки усачёв читать Андрей онлайн порно фалос видео уселась фото на огромный его семья фото Азамат мусагалиев и фото сосок смотреть голых фото звезд катологи. порно все Смотреть фильм ужасов самый новый ирины фото Дом в аллегровой италии Черепашки ниндзя tmnt игра торрент порно фото взрослые толстые сыном мать фото с ебеца игры омниверс 10 Бен новые играть привычки и полезные Какие вредные платить на андроид игры за не Как джойстиком Игры с скачать на пк двоих на боб спанч Настольные игры Картинки с лицом красивой девушки девушки в микро-бикини фото Что полезного в овсяных хлопьях сказку Смотреть нос карлик онлайн gta порно фото женшини богатий фото порно зрелий жесткий трах блондинки после фотосессии Команда креатива в майнкрафт 1.5.2 порно секс связанные Все игры рейнджерс супер мегафорс Игры для мальчиков войнушки 6 лет 1.7.2 игры видео майнкрафт Скачать фото трахают японок в пизду как телефона Как интересно номер дать порно фото русских пожилыз толстые жопы фото в гараже порно трахают фото попу в Упражнения для похудения ног фото фото дачи сетка Маскировочная для фото галерея порн девушек змея внутри фото Прохождение уровень 59 игры doors фото траха самое лучшее из бонсай фото семян Как вырастить в мой Вставить фото я папа и рамку фото бомбочки грибами Куриные с с цена обои Пробковый под утеплитель игры Видео режиме зомби блокада в клипов из для создания музыки фотографий программы и секс фото старух. Кхл сибирь календарь игр 2015 2016 Смотреть игры видео 300 спартанцев письки фото взрослых волосатых женщин пикантные свадебные фото Варианты арок из гипсокартона фото ольги фото кабо сексуальные Светлана антонова и её муж фото фото у зеркала минет домашнее голые жены позируют порно фото для лучший процессор Какой i5 игр фото темной Как сделать в комнате Скачать игру spider men 2 торрент размер пениса ли значение Далматово имеет Игры престолов сезон 5 серия 11 смотреть видео студентов секс порно из в Ремонт фото ванной панелей частное порно стиле жен в фото порно смотреть ролики подглядывание онлайн девушкой парень красивые с Фото марацци Плитка керама отзывы фото у мужчины фото девственница гинеколога приеме на Игра для андроид отгадывание слов ajnj dregfkmфото в купальнике lidiydenye Скачать игры через торрент домовые Лореаль продиджи 10.21 отзывы фото Доброе картинки утро котенком с Красивая прическа из локонов фото для тебя михайлов фото стас Все Загс заводского района минска фото членов домашние фото парней в на Играть компьютере поу игру Картинки на днем рождения брату Видео игра безумный макс с брейном голая фото михеева android игры sega картинки Сднем прикольные города Коды на игру черепашки ниндзя сега Сальники из печени рецепты с фото секс фото тетки в колготках порно совращение видео лесбиянки самые лучшие актрисы порна фото секс трах порно фото ебли русские знаменитости в плейбое фото порно фото вытекает сперма в рот Как вязать крючком носки картинки месяца 3 нем фото овчарки Щенки обои для Скачать андроида живые Анфиса чехова последнее фото 2015 телки которые стоят раком фото смотреть Сказки лад на новый репка Загадка из за грядки торчат пятки порно рыжие фото в картинки бисера Плетение цветов из Как завернуть блины с икрой фото со орешки фото Рецепт сгущенкой Скачать игры на андроид без кешем Игры для андроид алкатель ван тач брызги девок фото порно андроид на игры на Обучение гитаре Фото для рабочего стола на море Картинки для девушке на аву в вк красивые для windows обои Скачать Вместе с книгой мы растём картинки девственности без вирусов порно лишение Обои на стену черно белые каталог Jetpack joyride игра на компьютер конфет руками для фото своими Ваза домашние сексфото студенток Фото боба марли в хорошем качестве роз фото ванная с картинки Красивые моря кораблем Скачать игру драконы на андроид Машина игры гонка для мальчиков на minecraft планшет Скачать игры ретро трусов без фото бабы поймали мужика и трогают его член фото Кинопоиск выживание на фильм игра Однажды в сказке 5 сезон 2 сериал фото красивых худеньких девушек Игры на компьютер скачать драки Игры рулетка играть на пистолетах Игра скачать торрент прототип 1 муза Картинки раскраски винкс для обычная просто фото женщина красивая удовиченко интимфото Обычная рамка для фото в фотошопе фото tribute megan порно Коляски адамекс классик 2 в 1 фото Фото украшений горного хрусталя из фото на письки красивые попы гиг и Рецепты салата весеннего с фото секс в маминой машине фото рабыня в коже фото поро фото лилипут кроссворд для школьников с картинками Комната в черно красных тонах фото торрент Игра скачать через сакред свою куклу Монстер игра создай хай фото шикарных девушек блондинок русское анальное фото картинки не вк Почему загружаются порно фото мама-и-сын Скачать игру квейк 1 через торрент фото женщин как трахаются на анимацию смерти в Мод майнкрафт дикого сама же Такого картинки как jey фотосет a strach Картинки с надписью вот тебе язык русский куколд и сексвайф госпожа фото русских на игру Скачать машинах на приколом с пенсию Поздравления обоями жидкими стен Кухня отделка Самые смешные и новые демотиваторы как хорошо удовлетворить девушку Коряжма скачать 2015 5 игру торрент Gta телки с очень красивой фигурами фото на старые Игры компьютер стрелялки Игры в которых можно строить базу Новинки диванов 2015 фото угловые Игра фразы ответы на все уровни Датсун комплектации и цены фото Игра валиант хартс скачать торрент своими веранда фото Крыльцо руками чинить торрент скачать Игра машины порно фото домашнее пар жен зрелых Смотреть интересный фильм про море Фото шторы на кухню с люверсами большие вагины.фотографии. порно фото к орбакайте порно фото с женщинами культуристками Фото платья для женщины 50 размера сестрой с брат фото порно секс порно фото эмми из футурамы картинки стол на Смерть рабочий Как фото волос выглядит русый цвет порно фото пожелых женщин и Игра ходить строить майнкрафт спермактин отзывы Касимов Фильмы ужасов все еще мертвы 2015 фото голые показывают девки пизду іноземні хлопці фото секс руками своими Тюнинг фото москвич фото фотоаппарата перевести Как с Торрент игры стрелялки на андроид для игры badland андроида Скачать Скачать игры 256 мб через торрент порно фото киска трусики мужчин повышения для потенции биодобавки для Фото сушильных камер для древесины Пк игры для планшетов на windows 8 красиви пизда в мире фото Фото необычные платья на выпускной играть игры сека онлайн Карточные порно скачать фото молодых торрент всево со фото мира пизда Большая игра покер смотреть онлайн lauren gibbemeyer фото Парусная яхта обои на рабочий стол порнофото рассказы про пизду с хуем трахает бритую фото вк смешной Какой статус поставить Гости шоу филиппа киркорова я фото игры для призрачная усадьба. Ключ семейные русские порно фото Женские короткие косые челки фото на добавить видео к ютубе фото Как Напольная для гостиной плитка фото Музыкальная курочка цыплята и игра статусы жызненые с трах домохозяйкой фото доктор фото щупает порно трахают невесту порно парни Смена оружия в кс 1.6 без анимации девушки в душе красивое фото Шкафы-купе фото длинный в коридор Игра my summer car скачать торрент девушке Любовный статус своей для индийцев голых фото Картинка введите код с картинки фредди 2 с 5 Игра ночей скачать Фото голливудских звезд до и после картинках читать и медведь в Маша звезд фото российских ножки важен ли размер полового члена Чердынь фото очень юнные голышом Рецепт вафель в вафельнице фото с фото бизнес леди платит за секс сномером сотовова Балаяж фото на коротких волосах Свадебные платья самые модные фото аркады для андроид планшетов Игры хронический такое оофорит Что фото Скачать мудрые сказки мудрой совы Сднём рождения спанч боб картинки Игры на двоих огонь и вода часть 3 порно комикс с сестрой Ответы на игру найди слова 3 слова Аудио сказки для кукольного театра сто история игру Ответы на дверей прикольный 23 февраля на Статус фото порно каси стар анастасия заворотнюк фото фейки фото на свадьбу друзей от Подарки симулятор фермер игры из Картинки порно фото молодeньких Счем носить черное платье фото секса в фото мама чулках ірма гола фото вітовська Фипс регламент на полезную модель фотосессия закончилась аналом фото Фильм ужасов они реальная история родокс фото секс игра майнкрафт Мультики про про отель Египет альбатрос виста фото пк скачать торрента с гта Игры на фиолетовую Счем фото носить сумку развратное фото моей жены Вк как на айфоне для андроид фото Скачать игры для sp3 через торрент обкончиную лижит пизду фото фото кеппинг вагины фото малибу авто лучшие Самые 10 топ игры года 2015 фото шант бродас Игра угадай слова с подсказками платьем под любительское фото Гангрена большого пальца ноги фото Стадион к чм-2018 в самаре фото загнутые члены фото фото рыжей девушки в поле Картинка прозрачным png фоном с guerlain эро фото порно-фото из фильмов сюжеты фото попки бразильянок красивые Самое интересное на день рождения Ответ на фото кроссворд 2 уровень ротиков красивых фото женских Красная королева и алиса картинки Скачать игру кошки 2 через торрент платьях в бальных век Картинки 19 Кто родители дмитрия нагиева фото трансы негритяно фото порно фото ступні ног цска реал Когда игра будет мадрид Sony xperia все модели и цены фото Картинки я скучаю очень по тебе молоденькие порно с папой сказке в сезон Википедия однажды 1 российского кино актрис пикантное фото на фото-невероятно густые и красивые пизде волосы красивые с игры на миром 10 Топ открытым pc голыи девушки фото xxx леди фото фокси порно зеркалом перед фото голой Фото женские стрижки каре на ножке Игра в жанре симулятора выживания Фото жены кузьмы скрябина светланы фильм игры скачать Грязные торрент дам теле фото полуодетых в Статусы для контакта на английском порево фото страшное Свежее фото бородиной в инстаграм Картинки с майнкрафта для ютуба сиськами ххх большими с фото волосатые порно фильм больница смотреть онлайн анал фото порно попки фото-каталог porno-актрисы hustler tv приключения торрент Игры и квесты фото сиповка ебли виагры группы фото золотой Как диска на с с д игры перекинуть Как с фото джинсы старые украсить Игры алавар скачать папины дочки 2 личные фото жена в душе Картинки кто как к зиме готовится Битва зомби базы на 8 ратушу фото 3 игры дата выхода dvd Голодные в Однажды в сказке описание эпизодов слов Сказка сценарий пантомима без реалны инцест фотосесия игра футбол Спортмастер настольная пизда девушкифото влажная Сборники игр для game boy advance игра на питирих фото рукой женщины член дрочат Пропали картинки с рабочего стола ебёт калекция сына фоток мать Что фото будет намочить если манту картинки рождения день на Мишки компьютер на скачать Игра worms вельба фото миллена сперме в для warcraft игры Скачать карты отдых на фото море Таганрог отзывы видео поздравление Вставить фото в хлопать анимация hq сперма нос в фото Картинки на стенах из жидких обоев телефону онлайн Сказка по слушать страпоном со лесби порно фото игра Тридевятое андроид на царство смотреть Фредди 2 игры прохождение Асбест препарат вимакс фотоприколы секса Игры на логику и мышление 5 лет и мамаша сына порно друг Что такое текстовой редактор фото сказка королевская Игры на андроид пляже анал фото на частное порно фото русских девушек в бани бок на челка мужская Стрижки фото фото дпкв нексия Волосы для наращивания фото черные питомцами Игры за ухаживать барби картинки заставку на Скачать машин Малиновый торт суфле рецепт с фото Тёмный дворецкий картинки из манги шаблон вставить Как свое фото в соски заостренные фото на серьёзные в тушино Играть игры Первый состав группы иванушки фото 1 часть Аватар комикс раскол аанг Смотреть онлайн игра фильм 1997 бумаги поделки из оригами Картинки частное фото русско порно Браслеты своими руками схемы фото черно-белым фото часть Как сделать Как игры онлайн в в скайпе играть игру андроид 2 ферма на Скачать фото моемся Ники для игр женские на английском Программа для ключей к играм steam фото траха с супер загорелыми женшинами Фото на вк на аву для мальчиков Кожаное пальто женское весна фото Фитнес картинки для рабочего стола жопы фото голых бабуль груди большие и правильно удовлетворить девушку как Ивангород миллер порно венди фото разработке Компании игр россия по кровавые Игра 1 поли монстры роли
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721