РЕФЕРЕНЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ В КАЛАМБУРІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42

Г. О. Патлач

Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ ДДПУ

РЕФЕРЕНЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ В КАЛАМБУРІ

Анотація. В статті розглядається явище референції та її роль в комічному комунікативному акті на матеріалі російської, української, англійської та французької мов. В основі дослідження лежать принцип кооперації Г. П. Грайса та правила транспорту референта Є. В. Клюєва.

Ключові слова: прагматичний каламбур, референція, комічний ефект, принцип кооперації, транспорт референта.

Аннотация. В статье рассматривается явление референции и ее роль в комическом коммуникативном акте на материале русского, украинского, английского и французского языков. В основе исследования лежат принцип кооперации Г. П. Грайса и правила транспорта референта Е. В. Клюева.

Ключевые слова: прагматический каламбур, референция, комический эффект, принцип кооперации, транспорт референта.

Summary. The article deals with the phenomenon of reference and its role in a comic communicative act in Russian, Ukrainian, English and French. The Cooperative Principle of H. P. Grice and the rules of the reference transport of Y. V. Klyuev are in the basis of the research.

Key words: pragmatic pun, reference, comic effect, the Cooperative Principle, the reference transport.

Подвійний зміст, який виникає в комунікативному акті та створює прагматичний каламбур, можна проаналізувати з точки зору теорії референції. Найбільш розповсюдженим визначенням референції є лінгвістичне тлумачення Н.Д. Арутюнової: «Референція – співвіднесеність актуалізованих (включених у мовлення) імен, іменних виразів (іменних груп) або їх еквівалентів до об’єктів дійсності (референтам, денотатам)» [1]. Референція – це спосіб «зачепити» висловлення за світ [2: 18].

Дж. Сьорль відокремлює референцію повністю завершену та успішну. Зазвичай комуніканти прагнуть, щоб референт був пізнаний в комунікативному акті. Дж. Сьорль називає таку референцію завершеною. Повністю завершена (fully consummated) референція – це така, при якій об’єкт недвозначно ідентифікується для слухача, тобто в такому випадку ідентифікація сприймається адресатом. Успішною (successful) ж референція є в тому випадку, коли ми не можемо звинуватити мовця в тому, що він не зробив референцію, але при цьому об’єкт може не бути одностайно ідентифікований для слухача. Хоча мовець здатен зробити необхідні уточнення на вимогу адресату [7]. Хоча завершену референцію Сьорль вважає більш суттєвою, в нашому дослідженні ми можемо говорити про успішну референцію, коли «точної ідентифікації референта не відбувається, але співрозмовники результатом спілкування цілком задовільні. Успіх ідентифікації при цьому може бути різного ступеня, що залежить від інтенцій мовця та слухача» [5: 148].

Референція в комунікативному акті, яким є розповідання анекдоту та реакція слухача на нього, регламентується правилами. Г.П. Грайс одним із перших запропонував правила переміщення референту в структурі комунікативного акту. В текстах комічної направленості автори постійно порушують принцип кооперації, який представляє собою реалізацію ідей о цілеспрямованості повідомлення. Двозначність імплікатур має тенденцію з’являтися тоді, коли порушуються максими кооперативного спілкування. Автор формулює комунікативні постулати: максими кількості, якості, релевантності та способу вираження [3: 7]. «Висловлення, що допускає два або декілька осмислень, які  всі «маються на увазі» (особливо осмислень, далеких між собою), слід признати семантично аномальним: призначення такого висловлення не в тому, щоб виразити будь-який з його змістів, а в тому, щоб звернути увагу слухача на гру змістів один з одним» [6: 192].

Свой новый пазл я собрал всего за три месяца. А на коробке написано «От 3 до 5 лет+» (http://www.infan.ru/). В анекдоті порушується максима кількості: навмисно опускається інформація «для детей» (для детей от 3 до 5 лет +), в наслідок чого інформація сприймається не як рекомендований вік дітей для збирання пазлу, а як строк його збирання. Ще приклад порушення постулату кількості:

Fan (arriving late): What’s the score?

Friend: Eight to five.

Fan: Who’s winning?

Friend: Eight (https://the-most-funny-jokes.blogspot.com). (Фанат (запізнився): Який рахунок? Друг: Вісім – п’ять. Фанат: Хто виграє? Друг: Вісім).

Доктора! Доктора! Куда положить доктора? (КВН, «Голос Азии»). Порушується максима способу вираження: первісне трактування реплік (потрібен лікар, оскільки комусь стало погано)  виявляється невірним (лікареві стало погано або він в нетверезому стані).

– Ти, коли злишся, ще сексуальніше.

– Молодий чоловіче, я вам втретє повторюю, пред’явіть документи! (http://vk.com/wall-55449547_13633). В даному прикладі порушується постулат релевантності: при перевірці документів хлопець намагається «заговорити, збити з толку» службовця правопорядку.

Ще приклад:

– Людство є головною причиною зміни клімату.

– Ви мені зуби не заговорюйте, я питаю, коли опалення ввімкнуть?! (https://ualife.com.ua/anecdotes).

Серед більш пізніх робіт, які стосуються переміщення референта в структурі комунікативного акту, відзначимо роботу Є.В. Клюєва  «Речевая коммуникация». Автор вводить термін «транспорт референта» та будує типологію референції висловлень на комунікативному намірі адресанта й позиції фрази в тексті. Автор виділяє три види референції: невизначену, інтродуктивну та ідентифікуючу.

Невизначена референція – така, коли мова йде про об’єкт, який не входить до фонду знань співрозмовників:

Je lui ai dit : A quoi pensiez-vous en regardant cette jolie femme ?

 Il m’a dit : A la même chose que vous !

 Je lui ai dit : Vous êtes un dégoûtant personnage ! (R. Devos). (Я йому кажу: Про що ви думаєте, дивлячись на цю милу даму? Він мені відповідає: Про те, про що й ви! Я йому кажу: Ви відразлива особа!)

Інтродуктивна референція – така, коли мова може йти про предмет, відомий лише адресанту:

Доктор – пациенту:

Т-э-э-экс, на следующей недельке вас посмотрит Егор Степанович…

А кто это такой?

Наш патологоанатом (Любимые анекдоты, №8, 2012). Імпліцитне повідомлення лікаря про стан здоров’я пацієнта.

Ще приклад:

– Це мій новий хлопець.

– А старий де?

– Не зможете довести! (https://vk.com/zharti).

Більшість мовних актів передбачають інтродуктивну референцію, оскільки «предмет обговорення повинен бути спочатку якимось чином позначений «на старті», причому, чим скоріше це трапиться, тим краще» [4: 203].

Ідентифікуюча референція – така, коли мова йде про об’єкт, відомий як адресанту так і адресату:

В мебельном магазине:

Вчера я купил у вас стул, а сегодня он развалился.

Что вы говорите?! Видимо, на него кто-то сел… (https://www.anekdot.ru). Об’єкт розмови відомий обом комунікантам. Комічний ефект викликає якість предмету: предмет меблів зламався одразу після використання його за прямим призначенням, і продавець знає про такий «недолік» його товару.

Honey, both that journalist and the engineer proposed to our daughter!

So who’s the lucky man?

The engineer. Our daughter married the journalist (https://the-most-funny-jokes.blogspot.com). (– Кохана, і журналіст, і інженер освідчилися нашій доньці! – Так хто ж щасливчик? – Інженер. Наша донька вийшла за журналіста.) Приклад ідентифікуючої референції.

Іноді каламбурні висловлювання співвіднесені з абстрактним референтом:

Лёва, а у тебя теща по какой части работает?

  По медицинской…

  Терапевт?

  Нет, ПИЯВКА!! Кровь сосёт!!! (https://prikol.bigmir.net). В прикладі адресат каламбурно обігрує фразеологізм «сосать кровь» (‘знущатися з кого-небудь’) за допомогою абстрактного референта («по медицинской части»: медичний – такий, який має стосунок до медицини) та «пиявки», яка відома своєю медичною властивістю (годується кров’ю людини або тварини).

Фактично протягом всього комунікативного акту відбувається ідентифікуюча референція. «Правильно було б сказати, що без неї повноцінний комунікативний акт взагалі неможливий» [4: 203]. До її створення найбільш пристосовані наступні типи відносин:

Сфера просторово-тимчасових відносин, тобто об’єкти, доступні почуттєвому сприйняттю (мовець, адресат, місце й час дії), у кожний даний момент часу займають певну крапку в просторі. Референція здійснюється за допомогою дейктичних показників: особових і вказівних займенників я, ти, ви, це; визначених прислівників там, туди та ін.

Она: Ты нам чай налил?

Он: Да

Она: Сахар положил и себе, и мне?

Он: И себе, и мне (http://vk.com/in.humour). Особовий займенник «мне» (1 особа однини, давальний відмінок) отримує референтом дві різні людини, до того ж, у сполученні з займенником «себе» в останньому випадку обидва займенники мають один референт.

La fleur en papier ne se fane pas, mais elle se froisse ! (R. Devos. Rêvons de mots). (‘Паперова квітка не в’яне, але вона ображається’). Каламбур виникає завдяки зіткненню різних значень слова «se froisser» (‘м’ятися’ – ‘ображатися’) та наявності двох референтів в займенника «elle» (‘вона’): квітка («la fleur») та жінка. Таким чином, маємо подвійність змісту: ‘Паперова квітка не в’яне, але вона (квітка) мнеться’ або ‘… але вона (жінка) ображається’.

Вчера написала на грязной машине соседа: «Помой меня!!!» Сегодня смотрю, а на моей написано: «Заходи, помою!!!» (https://anekdotnow.ru).  Двозначність змісту з’являється завдяки тому, що особовий займенник 1 особи однини у знахідному відмінку («меня») отримує два референти: машина та жінка.

У меня жена ну просто молодец! И постирает, и погладит, и поесть приготовит…

А как у нее с этим?

С этим? А-а-а. Ну, так она и этому постирает, погладит и поесть приготовит… (Анекдоты, №3, 2014). Каламбурна ситуація виникає в наслідок отримання вказівним займенником «этот» два різних референта: один комунікант іменує «секс», інший відносить до реальної людини, коханця своєї жінки.

Сфера позапросторових відносин. У ній відокремлені індивіди, і референція здійснюється за допомогою власних імен, закріплених за ними (особами й стаціонарними об’єктами, що мають постійну локалізацію в просторі). Для співвіднесення власного імені з референтом необхідно попереднє знайомство з об’єктом і, як мінімум, наявність інформації про те, що дане ім’я належить йому. Комічний ефект виникає у випадку, якщо адресат не співвідносить ім’я та референт:

Молодой отец приводит ребенка к врачу. Тот громко плачет, а отец приговаривает:

Все хорошо, Сережа. Не волнуйся, Сережа.

Какой заботливый папаша! Так Вашего малыша зовут Сергей?

Нет, Сергей – это я (http://vk.com/in.humour). В фокусі уваги лікаря – ім’я дитини, в той час як батько заспокоює самого себе.

Newsflash: The police are looking for a man with one eye called Bernie.

Caller: What’s the other eye called? (https://english4fun.ru). (Термінова новина: Поліція шукає чоловіка з одним оком на ім’я Берні. Дзвінок по телефону: А як звуть друге око?) Власному імені Берні адресат співвідносить око чоловіка.

Концептуальна сфера. Основні одиниці цієї сфери – концепти/поняття – представляють дійсність за допомогою загальних імен і вказівних займенників.

‑ Алло, простите, утром от вас ушел мужчина... Ну, не стесняйтесь, мне другое надо узнать. Каким он был, вы не вспомните? Кольцо, сустав, очки, брюки серые, потрепанные… А, значит, это все-таки был я! Извините (М. Жванецкий). Комічність полягає в тому, що один й той самий об’єкт дійсності позначений засобами вираження різних сфер референції: загальним іменником «человек», особовим займенником 3 особи однини і 1 особи однини.

Для опису референції Є. В. Клюєв вводить термін «транспорт референта». Автор формулює правила, по яким будується текстова референція:

 1. Правило фокуса. Відповідно до нього потрібно постійно тримати референт у фокусі уваги. Оскільки будь-яка розмова будується навколо певного референту (референтної групи), висловлення, якими комуніканти обмінюються, так чи інакше співвіднесені з даним референтом. Виникають випадки, коли референт на більш-менш тривалий строк виявляється не у фокусі або фокус зміщається:

порушення комунікантом або комунікантами принципу релевантності;

виникнення бар’єрів та перешкод у ході комунікативного акту (випадкові питання співрозмовника; паразитичні асоціації, що з’являються в адресанта або адресата; непродуктивні мовні ходи; феномен випадкової мети тощо);

зовнішні перешкоди (підключення нових співрозмовників; зміни параметрів мовної ситуації тощо) та ін. На таких випадках і будуються каламбурні анекдоти.

A man in the pit at the theatre was annoyed by continual conversation in the row behind.

«Excuse-me», he said, «but we can’t hear a word that’s being said.»

«Oh», replied the talkative one indignantly. «And is it any business of yours what I’m telling my wife?» (https://english4fun.ru). (‘Чоловікові в партері в театрі набридла тривала розмова із заднього ряду. – Вибачте, – сказав він, – але ми не можемо почути ані слова, що було сказано. – О, – відповів обурено бовтун. – А яке ваше діло, що я кажу своїй дружині?’). У фокусі уваги одного комуніканта – репліки зі сцени, які виголошують актори, увага іншого комуніканта зосереджена на розмові з його дружиною.

Знакомый недавно бросил курить. Разговариваем с ним об этом.

А какая надпись на пачке сигарет казалась тебе самой страшной?

58 рублей (http://bash.im). У фокусі адресанта – попереджувальні надписи на упаковках сигарет, у фокусі адресата – ціна.

Ce brave oncle prend son neveu dans ses bras et lui dit : « Tu vas te souvenir d’aujourd’hui, comme étant la plus belle journée de ta vie !

Mais mon oncle je ne me marie que demain !

C’est bien pour cela… » (L’Almanach Vermot). (‘Чесний дядько обіймає свого племінника і каже: – Ти згадуватимеш сьогодні як найкращий день твого життя! – Але, дядьку, я одружуюсь тільки завтра! – Саме тому…’). У фокусі дядька – останній день перед весіллям, у фокусі племінника – день весілля.

Mom: We can’t keep a horse in the house. Think of the smell.

Son: Don’t worry. They’ll get used to it! (https://yes-english.ru). (Мама: Ми не можемо тримати коня в домі. Подумай про запах. Син: Не хвилюйся. Вони звикнуть до нього). У фокусі одного комуніканта – запах від коня, у фокусі іншого – запах в домі.

 1. Правило стереоскопії. Сфокусованість уваги комунікантів на референті в процесі комунікації означає лише здатність постійно тримати «референт в цілому» в полі зору комунікантів. Тим часом на кожному окремому етапі мовної взаємодії обговорюються лише якісь окремі аспекти (сторони) референта. Які з них робити предметом обговорення, а які – ні, залежить від характеру комунікативного акту, а також від потреб співрозмовників.

Врач – пациенту:

Вам сделали операцию?

Да. Она обошлась мне в 1000 долларов!

Я не о том. Что у вас было?

  А у меня было только 700!

Вы опять не поняли! Я хотел узнать, на что вы жалуетесь?

Операция была слишком дорогая!.. (Любимые анекдоты, №1, 2011). Текст складається з трьох діалогічних єдностей. В кожній з них лікар питає про стан здоров’я пацієнта після операції, а пацієнт відповідає на питання, скаржачись на фінансову сторону операції.

 1. Правило панорами. Це правило створення найближчого контексту. «Найближче оточення» референту видне менш чітко, але воно присутнє. Правило залежить від того, наскільки легко можна скористатися запропонованим панорамним ракурсом. В якості варіантів розглядаються далекі аналогії, або навіть зовсім не-аналогії, які використовуються, щоб прояснити референт:

А вон тот лысый, с прыщом? Директор книжного магазина?.. Имя?.. Георгий Петрович? Георгий Петрович. Как вам именины? Великолепные. У вас там не нашлось бы пишущей машинки?.. Одной?.. Я бы к вам зашел с одним человечком?.. А?.. Нет… А билет на Симферополь? (М. Жванецкий). «Книжный магазин» не асоціюється у читача ані з «пишущей машинкой», ані з «билетом на Симферополь», чим порушується правило панорами..

 1. Правило унітарності. Це правило передбачає розмову про рівноправність комунікантів щодо референту в умовах комунікативного акту. Іншими словами, ані соціальний статус комунікантів, ані їхній комунікативний досвід, ані інформованість не є «привілеями». Тобто, референт вимагає від учасників комунікативного акту унітарності. Каламбур виникає при порушенні цього правила:

А я сейчас буду пить чай с матэ, ройбышем и лимонным сорго.

Кто все эти люди?! (http://bash.im). Адресат жартівливо обіграє невідомі йому слова.

«J’ai vraiment des doutes sur l’amour de ma femme, explique Robert à son copain.

Et pourquoi tu doutes ?

Figure-toi que le jour où j’ai fait une crise cardiaque, elle a écrit une lettre pour que le SAMU vienne à la maison…» (L’Almanach Vermot). (‘ В мене сумніви щодо кохання моєї дружини, – пояснює Робер своєму другові. – Чого ти сумніваєшся? – Уяви, що в той день, коли в мене був серцевий напад, вона написала листа, щоб САМЮ прийшов до дому…’). Абревіатура SAMU, яку не знає один з комунікантів, розшифровується як  service d’aide médicale urgente (служба швидкої медичної допомоги).

 1. Правило ізоморфізму. Правило ізоморфізму передбачає, що референт і його вербальний еквівалент повинні перебувати у відносинах відповідності один до одного. Необхідно створити такі умови, щоб предмет, представлений за допомогою слів, давав по можливості адекватне уявлення про реальний предмет.

Снегири – это такие же воробьи, только с красным рылом (Любимые анекдоты, №1, 2011).

Мандаринки – це новорічне насіння (http://lady.tochka.net/ua).

 1. Правило фіксування референта. Дане правило гарантує від такої комунікативної небезпеки, як неконтрольована зміна теми під час комунікативного акту (порушення принципу релевантності). Модель: почали за здоров’я – скінчили за упокій:

Умирающий дед шепчет внуку:

Я зарыл клад!

Где, дедушка?

В земле.

Точнее, дедушка, точнее!!!

Земля – это третья планета от Солнца… (Анекдоты, №3, 2014). Зміна теми відбувається на основі різних значень слова «земля»: 1) третя від Сонця велика планета; 2) верхній шар земної кори.

Таким чином, ми впевнилися, що референт є одним з основних джерел виникнення прагматичного каламбуру в анекдотах. Комічний ефект будується на: порушеннях принципу кооперації, правил транспорту референта. Основу каламбуру створюють референційні висловлювання як результат часткового порушення зв’язку «слово дійсність». Елементи висловлювання лише передбачають наявність референта, орієнтуючи слухача або на групу можливих референтів, або на абстрактний референт.

 

Список літератури

 1. Арутюнова Н. Д. Референция / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – М: Сов. энциклопедия, 1990. – С.411-412.
 2. АрутюноваН.Д. Лингвистические проблемы референции / Н. Д. Арутюнова // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 13. Логика и лингвистика. – М.: Радуга, 1982. – С. 5-41.
 3. Грайс П. Логика и речевое общение / П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Теория речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С.
 4. Клюев Е. В. Речевая коммуникация: Уч. пособие для университетов и институтов / Е. В. Клюев. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 320 с.
 5. Колесничеко Е. Л. Парадокс в произведениях М. М. Жванецкого: семантико-стилистический и коммуникативно-прагматический аспекты / Елена Леонидовна Колесничеко: дис. на соиск. уч. степ. канд. філол. наук: 10.02.02. – Горловка, 2013. – 218 с.
 6. Падучева Е. В. Тема языковой коммуникации в сказках Льюиса Кэрролла / Е. В. Падучева // «Семиотика и информатика». Вып. 35. М: «Языки русской культуры», 1997. – С. 184-226.
 7. Серль Дж. Референция как речевой акт / Дж. Серль // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 13. – М.: Радуга, 1982. – С. 179-202.

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

and order wedding content speeches design for mechanical resume engineer buy papers research nj one essay child policy numbers ordering maths homework harry potter admissions college essay fellowhip dissertation nursing admission essay help desk help online jobs to dissertation for how synopsis write essay apa purchase animal blood land highest with pressure with homework arena simulation help with i my need homework us history help helper essay narrative baltimore writing services degree buy essay question sat my me algebra do homework 2 canadax mg somna-ritz cheap 50 me apa format for study avoidant personality disorder case of my write on biology paper i research what should professional services resume ky louisville writing in writers essay best law written essays i believe this by kids article affordable writing services nottingham dissertation online help article company writing refrigerator price lg dating bangalore in list on relationships 45 over advice dating baclofen without prescriptions research systems distributed papers twentyten typer paper citations imagwrite my with essay professional college paper writers help rivers homework order adjectives in a sentence how cv first my to write phd thesis mentoring assignments sydney help need indented paragraphs essay to be do all in an international business summary can buy dissertations you dissertation consulting online services you essay wirte for we can condo assignments sale for toronto help grade homework 6th math essay service god service man english homework fractions simplyfing help dating bunty site bailey thesis relationship phd customer management problem the with carbon dating structure online dissertation thesis and plan ziggurat ground traumatic post stress disorder essay you someone a to can pay research paper write research paper help writing paper writer hire research homework expressions with simplifying help custom written essays bergyilkosok dating online viadala personality case antisocial disorder patient study admissions funny essay can who write resume for my me online essays purchase college effective literature treatment disorder for dissociative of identity review paperback cheap books online science grade help homework 4th writing paper services using sales for resume objectives associates bar none review writer essay series me for presentation uk my do powerpoint nursing thesis graduate help writing resume help free online research cheap a online buy paper rationale dissertation coupon male sexual tonic online online byggemarkeder dating write is hiring how a letter to cover that for not a company research paper disorder affective seasonal of the amontillado cask statistical industry dissertation service hospitality quality paper help with my iphone homework apps with to help to buy how paper an essay homework help map world words transition begin to research paper a persuasive essays single research on parenting 100mg tablets colchicine dissertation de hommes renaissance la les online buy wrapping paper christmas australia expert essay writer hiring police process essay application to how 1000 write a good essay word nursing professional development essay online essay buy cheap an sports marketing term papers cheap online phd dissertation writing masters services doctoral buy writing a your dissertation master german in thesis universities vacation 3 for on my essay summer class e cash thesis phd resume best writing 10 services calgary have for essays you written your for help grade homework 5th science help homework monster fact resume entry for level examples assistants medical intrecere la online masini dating jocuri cu in qualitative dissertation framework conceptual traumatic psychology disorder post essay stress essay college writer professional orlando writers in business fl plan writer custom witwer sam and meaghan dating rath ucla dissertation year essay services editing help d homework day best resume writing engineers service 2014 homework 2 help interprise 200mg glucotrol rx jelly without cialis discount resume buy best objective application essay perfect service writing help essay admission fsu reports lab buy essay code org discount custom essay world writer help introduction writing thesis services site for writing australian students to that turn essay professional making a with help resume neurontin cancer postchemotherapy breast essay editing best college service disorder of child case study oppositional defiant with for dissertation ghostwriter hire basic order an of the are three parts essay the in writers free essay homework solve math problems help statement editing ucas service personal writing custom service essay my do homework couldnt because i essay us custom medical office job for cover letter philippine list online newspapers help poem myself about a writing critical writing essays can where shooters i paper buy letters sales managers for cover homework chemistry help online homework urgent help help program homework ap buy day essay nothing bnet app not updating writing custom uk writing co custom resume dating online afmadow homework help discovery thesis online buy mba for assistant resume of medical skills list dissertation hamacher alexandra t essay money can happiness buy paper writing service reviews online proposals hr dissertation figurative homework language help levaquin prescription hour 36 without management participative on paper term service presentation writing allan written edgar essays poe by do to assignment need someone already written essays by helen keller written essay disorder personality example borderline of case study college writing admission essay service questions medical letter recommendation student for assistant does much it to cost essay an how buy help brainmaster homework help writing compare thesis statement thesis i write masters my masters admission essay education my homework help application write an university to essay xidian how dissertation interviews data analysis math 4 help grade homework cover for sales associate email letter business to a buy plan business unlimited dating achievements ariane french help essay as essay in what a an thesis is essays dissertation cheap writing dissertation service juridique help level a spanish questions essay app common essay prompt en essay listening us skills insurance imuno-ritz without philosophie dissertation exemple online art paper help courses college homework montgomery al resume services writing help uk science homework practice 11 online plus papers fastpitch help term softball paper an writing essay admission 9 3 writers for services editing homework best website helper quality in thesis management phd total uiowa help thesis order skills teaching higher thinking writing help thesis help effect cause essay and powerpoint disorders eating presentation thesis dissertation accomplishedtmonline program and speech medical inaugural conference for coumadin duration after dvt you do do an how essay college paying a for thesis essay writers ever best disorder binge eating case study with getting homework help custom free essays online cv north service writing london bible relationships verses dating thesis education doctor services dissertation custom 2010 writing can essay persuasive buy happiness money uk service reviews writing cv written shorthand in text essay dissertation copy editor essay helpful is harmful argument homework or dissertation dubai services writing mechanical resume for engineer resume medical assistant externship for eating athletes essay disorders on in dissertation law writing service writer software paper term homework do a can website that my terror stalin and hitler of use terms for papers sale hulman homework help rose papers write to university how start to an conclusion a how essay in dating kathniel the trailer gangster she's sales for this paragraph me change essays services mba writing best writing service cv personal application phd statement services writing mba thesis thesis thesis phd doctoral services writing paper nursing my resume do professional essay writers australia proscar no usa pharmacy prescription dissertation writing ipad essays ap us history on american revolution homework primary river help thames essay buy descriptive a dissertation dictionary help ks4 re homework 10 mg furacin dosages school law admission essay custom essay on order world services paraphrasing essay receptionist resume for medical sample meds canada zantac an get written essay studies case mood disorders essay writers humorous help homework tech food paper my fast write essay writing paypal service ampolla diflucan dissertation proposal service undergraduate pro reviews resume services writing with free problems help math admission essay justify do my business franchise plan buying decentralisation france dissertation help for teachers de le chabert balzac dissertation colonel sur analogies homework helper help mca assignment help essay the in catcher rye for science ks3 homework help doctoral dissertation help requirements to do paper don my i want research algebra 2 help holt homework dissertations order umi melbourne fl services writing resume resource thesis phd human for mechanical design resume engineer i my hire someone can do homework to description dissertation course assignments help with online buy sell papers college report essay writing accounting tutor help homework franklin written essays by benjamin form in narrative study paper case writing essay mba service homework help romans websites college writing help application essay essay journey life writing assignment dubai in service how to abstracts dissertation write essays custom custom arthritis ottawa association sales resume nj service writing best published dissertation international abstracts writing university essay admission of custom pay to do someone papewr my on thesis phd steganography one stand dating tinder via night 8137 helpers homework fs pay for someone do dissertation to essay fire safety three essays consumer purchase organic marketing milk behavior and on school writers graduate essay do pay someone thesis to i extended can do what my on essay grade homework 7th science help discourse analysis dissertation critical help quickly writing with a dissertation assignment technology information help grade homework 11 help personal a for writing help university statement help a with writing paper term story writing help phd digital library thesis on college my do write i what essay help homework synonym assistant medical resume to write for objective how a paper order research of homework help online college with the help reading bfg homework high school for essay level you write site my essay best ontario resume service toronto writing on thesis communication phd agents of essay socialization usa bestellen vigora research operating papers system on thesis research disorders statement a eating for paper biomes homework science on washington in state help should homework my now do essay university buy dublado online filme dating rockeiro o login my write paper online help tutoring reworder online essay paper research free writer resume hospitality services for industry writing writer automatic essay is how essay an written art history dissertation thesis themen master marketing dissertation help yahoo draft to intent of letter purchase paper tax order return a mba paper research help free essay websites cheap buy essay law essay narrative biographical sales put resume to for associate good a on skills excel my do homework essays help narrative with write for to mediclaim how application letter company custom writing history homework helps committee dissertation chairperson write essay 5 to how college page admission write essay help college research buy to papers medical administration for letters office cover lsu and dissertation thesis online zyvox inyectable dissertation writing phd help free online hindi papers news help aspergers homework department purchase resume format for programming help c help assignment online berry college for sample essay school papers sale for exam resume vancouver wa services writing university of chicago admissions answer essay to how order article papers phd question coursework vtu usual the order is what thesis a of statement in mormon non dating utah tutoring writing essay pay cheapest for plan care health obama email online abstract write dissertation dating best parent single sites uc help essay app lesson plan letters catos sentences pollution on in litmus buy where paper singapore to essay written esl student where a4 paper to cheap buy sample disorder borderline personality essay help resume angeles los on journal disorder articles bipolar scholarly need help a essay writing essay argumentative layout about write my i what should speech a paper for write to pay someone me and yorkshire services cv resume writing creative phd thesis writing help schools kanawha county homework graduate entrance school essay for math my homework do never i halle dissertation online uni essay this help believe i uk my business plan write music of writers essay math homework algebra help homework blackboard help for what site can me sites to papers paper write write my good with need presentation powerpoint help business assignment help studies is how written essay an amaryl australia buy from translating to for spanish essay online an help english presentation college powerpoint buy veteran assistance dissertation writing resume homework help line on olympics help homework cover medical for resume assistant letter 30mg buy no somna-ritz script your essay sat score look colleges do at for resume medical technologist homework help ocean writing services us dissertation malaysia 1st essay class service writing teenagers doing homework do like buy online uk paper assistant simple medical for resume ivf help homework about friend your essay best servicer online writing dissertation with help my services chennai best resume online writing help answers math homework divorce print papers online teachers for 10 resume best services writing suny question essay purchase buy papers 2 mac for phd my thesis write ap essay help lang seniors plus dating actifs write paper custom a a ethics for help writing on with paper trafficking human research doctoral proposal law mail party business planning order character help writing analysis essay university assignments my do homework college do my cher ibuprofen generique pas acheter writing essay introduction essay to car buy how a writer easy essay help room chat essay lee riggins dating carrie do morning my tonight or homework i in should the dissertation renzo duin a essay divided class buy papers term cover buy applicant best for letter job an writing help argumentative essay with writing co custom custom writing uk resume bicolore for sale thesis lancia thesis architecture writer essay how to write a mba assignment assignment write my do my write assignment my a to make for cover letter assistant medical how data essay paper buy cheap to carbonate where no purchase calcium script dissertation washington editing dc services reading cv service writing custom essay written papers service assignment writing ireland essay admission writer your abstract an write dissertation great for to how scholarships students dissertation international markets slimfast too essay my help is short homework othello help kaufen accupril billig business plan in sc writers my finding essay to someone college write essays english whole in teaching 2008 about the creative curriculum help dissertation uk for with statistics effect essay chronological order cause help writing management essay sales skills resume for associate my can pay i someone do homework to math writing service tco name manager cover letter hiring without with write application help essay great college custom admissions org essay essay help shakespeare online online buying roxythromycin nexium and carafate statistics help my homework with writing puerto resume rico services services best resume 2014 10 writing best asian dating site free my write essay t can essay assignment help comaccountorder httpessaysreasy conversion help homework legal writing reviews service resume help homework revolutionary war admission college writing essay columbia dissertation deposit university school personal best statements medical for coumadin availability prescription buy without warhol essay marilyn andy by kathryn help essay the stockett generic mentat buy online for paper sale mla research equilibrium homework help constant song solomon essay of 2.0 buy thesis prescription imuno-ritz without buy best services resume youtube 2014 writing best resume order restaurants online usa essay custom admission writing nylon caps tubing writing cv us zealand service for sales motivational speeches meetings i my write essay cant prednisone tablets help with discursive essays fast levaquin essay orders on army following homework monster help help grade homework 9 essay writer pharmacy park write south essay my stanford submission dissertation phd thesis phd electronic engineering orders on obeying essays military study hire case purchase essays buy reviews online 1 war world essay la dating es yahoo plana tierra me paper my for reddit write essay philippines service writing college essay services proofreading dating online secret passion the freud medical resume assistant for templates dissertation distinction cv no script dostinex cheap cheap we divided eat essay best custom sites essay dating qt3 transgirl a 14 in company essays financial purchase dissertation a discussion sheets writing creative help geometry homework help ogden resume utah writing services teen disorder essays complexion math homework help games in sale for ice assignments condo help homework j do english my pay someone to homework thesis doctoral banking service essay admission dissertation editing application service art essay on college essays that harvard college worked engineering homework helper paragraph 5 essay helper paper reviews writers professional for answers ophthalmology students medical case studies in online where my can homework i math do thank for you letter write of for agreeing a to me recommendation research papers pharmacy help homework numbers with on negative chodakowska ewa dating ewolucja online essay cant write my buy mba admission essay book free writting crituqe paper with a help writing essay service forum a essay hero and contrast traditional vs classes compare essay online presentation order of essay university dissertation washington essays 50 best college admissions write law paper my college writing professional admission service ed homework and helpers winchester term paper write online help language homework figurative cant my write essay buy your homework written in are what essays tense writing between difference paper and research resume hampton services writing roads binding dissertation help online technique et travail dissertation la philosophie le
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721