РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ «ТЕОЛОГІЇ ПРОЦВІТАННЯ» У НОВІТНЬОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПРОТЕСТАНТИЗМІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

В статті розглянуто проблему трансформації “теології процвітання” у сучасному українському протестантизмі. Проаналізовано головні причини, що сприяли поширенню принципів “теології процвітання”, а також досліджено методи та прийоми інтеграції харизматичних поглядів у протестантську теологію.
Ключові слова: протестантизм, теологія процвітання.

The article is dedicated to the transformation problem of the “prosperity theology” in the modern Ukrainian Protestantism. The main reasons that led to the perception and spreading of the “prosperity theology” principles were analyzed, methods and techniques of the integration of the Charismatics view into the Protestant theology were also studied.
Key words: Protestantism, “prosperity theology”.

 

Актуальність теми дослідження. За останні два десятиріччя український протестантизм набув ознак оновлення та змін. Ці зміни були зумовлені різними причинами: політичними, суспільними, соціальними. Але найголовніша з них – це вплив харизматичного світогляду, який сповідує “теологію процвітання”. Ці зміни представляються досить глибинними та незворотними, оскільки зачепили не тільки зовнішні чинники, але й внутрішні. Саме ці зміни зумовили лібералізацію сучасного українського протестантизму, що почав застосовувати принципи “теології процвітання” відкрито та прозоро. Актуальність вибраної теми є беззаперечною, тому що принципи та устої, які були фундаментальними для українського протестантизму, почали змінюватися з катастрофічною швидкістю. “Теологія процвітання”, використовуючи “протестантське” походження, змінює віросповідні принципи не тільки українського, але й світового протестантського середовища. Полярність богословських поглядів теологів протестантського світу зумовила неоднозначне його сприйняття, чим і користується харизматичний рух.
Об’єктом дослідження є “теологія процвітання”, а предметом дослідження є практика трансформації “теології процвітання” в сучасному протестантизмі України.
Науковою розробкою феномену харизматичного руху та “теології процвітання” серед українських релігієзнавців займаються, зокрема, Вікторія Титаренко та Вікторія Любащенко. Хоча вивченням різних проявів харизматії займалися й інші дослідники, але ці представники у своїх роботах більш ґрунтовні та послідовні. Серед протестантських теологів цей феномен більш широко розглянутий західними та американськими теологами: Джон МакАртур, Джеймс Пакер, Вольфган Бюне, Гордон Д.Фі, Густав Ален, Джон Карпентер.
Причини сприйняття “теології процвітання” українським протестантизмом. Явище неохаризматичних течій на теренах України є неоднорідним, оскільки воно вміщує у собі як поміркованих, що залишилися ще від радянської історії, так і радикально налаштованих у своїх поглядах послідовників, повністю підтримуючи американських та європейських лідерів “теології процвітання”.
Сучасні п’ятидесятницькі громади мають різні ступені прогресу цих явищ та різні ступені впливу неохаризматичних поглядів на теологічну систему окремої громади. Потрібно визнати, що на відміну від інших протестантських гілок, п’ятидесятницькі не спромоглися повноцінно викласти та систематизувати свої богословські позиції, а для харизматичних рухів це неможливо «a priori», тому що вони не просто вийшли за межі, окреслені Біблією, – вони нівелювали її як авторитет, як фундамент християнства, змішуючи її з різного роду психічними прийомами та окультними науками. Харизматичний рух євро-американського формату вийшов з п’ятидесятництва, як еволюційне продовження їхніх ідей, що дуже скоро трансформувалося, накопичуючи окультні механізми отримання чудес та одкровень. У свою чергу, п’ятидесятницький рух вийшов з протестантських течій кальвінізму та баптизму, які з часом видозмінювали свою теологічну позицію, що й дозволило з’явитися такому поняттю як “п’ятидесятницький рух”.
Можна виділити декілька основних причин, що сприяли сприйняттю “теології процвітання” українським протестантизмом:
1. Інформаційний вакуум щодо детального дослідження вчення харизматичних представників “теології процвітання”;
2. Позиціонування себе з протестантською течією та використання протестантської термінології;
3. Відтік на початку 90-х років досвідченого пасторського контингенту за кордон, які могли б детально проаналізувати теологічні нововведення;
4. Спільне проведення євангелізаційних заходів, що практично повністю фінансово підтримувалося із-за кордону, та підтримання “поглядів” духовних меценатів;
5. Поширення на теренах України екуменічних настроїв, що були стимулом у першу чергу для поєднання протестантського сектора;
6. Активна місіонерська, громадська, соціальна, економічна, політична діяльність харизматичних лідерів та їх громад в українському суспільстві, що сприяло їх сприйняттю у першу чергу українського суспільства, а згодом й українського протестантизму.
Ці процеси допомагали харизматичним поглядам “теології процвітання” агресивно інтегруватися не тільки в українське суспільство, але й в український протестантизм, що був позбавлений цього явища на відміну від євро-американського аналогу. З часом сам український протестантизм почав використовувати методи та принципи, якими користувалися представники неохаризматичних рухів. Відповідно змінювалася їхня теологія та спостерігалася лібералізація поглядів відносно першоджерел протестантизму, тобто відбувався процес лібералізації фактичної теології українського протестантизму, оскільки юридична теологія практично не змінювалася.
Підприємницька діяльність як форма благословення. Проповідуючи успіх та фізичне здоров’я, “теологія процвітання” стверджує, що віруючий просто зобов’язаний у всьому мати високі досягнення, особливо це стосується фінансового процвітання. Ці положення формувалися як в історичному, так і в теологічному контексті. Про успішність віруючих говорили ще отці протестантизму – Мартін Лютер та Жан Кальвін, які заклали фундамент успішного розвитку капіталістичних відносин у Європі, основою яких були принципи чесності, працьовитості, економності в особистих витратах. Проте найголовніший принцип відношення до роботи – це служіння Богу, тобто чесна робота та правильний духовний зміст у веденні справ; саме чесна робота була формою прославлення та формою служіння протестантів. Про це чітко стверджував Макс Вебер, відомий соціолог, який у своєму дослідженні “Протестантська етика та дух капіталізму” описував пуританське відношення протестантів до багатства, яким вони володіли, та якісно новий підхід до бізнесу та роботи, що основувався на біблійних принципах [4, с.66]. Найголовнішим у цьому підході був принцип чесності та відкритості, що проповідувався протестантським вченням, а дохід був другорядним мотиватором їхньої праці.
У сучасних послідовників “теології процвітання” акцент зміщений з чесного відношення до справи на отримання максимального доходу, що є показником Божого благословення. Заохочуючи своїх послідовників до поліпшення свого соціального статусу, харизматичні лідери спонукали до створення та ведення свого власного бізнесу та справ, вони змушували до дії, мотивуючи вірян “силою віри”, яка виключає сумніви та невпевненість. Ця внутрішня мотивація породила сотні бізнес-ідей, що призвели до створення та поширення малого та середнього бізнесу, а це в свою чергу створило фундамент для поширення цих ідей християнського бізнесу, який буде служити для слави Божої. Консолідація власної бізнес-еліти та становлення цілої генерації успішних бізнесменів є принциповим завдання для багатьох харизматичних церков.
Бажання досягти успіху у професійній діяльності створює умови для підготовки та навчання нових бізнес-структур, навчання та передачі досвіду для нових бажаючих, не виключаючи інші протестантські течії, де передаються не тільки бізнес-тренінги, але й теологічне бачення успіху та процвітання. Постійні зустрічі та конференції забезпечують постійність впливу на бажаючих застосувати нові знання та практики у власному житті. Одним із таких бізнес-форумів є “Business4Transformation”, організаторами якого виступають “Асоціація молодих підприємців України”, Асоціація “Духовне відродження” та Донецький християнський університет [10]. Не зважаючи на це, між такими організаціями існує полярність думок відносно ведення бізнесу та відмежування від крайніх харизматичних тенденцій, що представляється такими організаціями як “Місія у бізнесі” [11].
Досить цікавим є теологічне обґрунтування питання десятин та пожертв з погляду “успішного бізнесу”. Десятина й пожертва понад десятину, як незмінно підкреслюється при цьому, виявляється не статтею витрат, а джерелом, що зумовлює процвітання й успіх у бізнесі [12].
Невірну інтерпретацію Божого Слова відносно десятини та жертовності можна побачити у “законах сіяння та жнив” Сандея Аделаджі, які у свій час проголошував американський проповідник віри Джон Аванзіні [1, с.35-42]. Аделаджа сповідує: “Якщо ви хочете, щоб Бог благословив вас саме грошима, то, окрім десятини та пожертвувань, сійте гроші, якщо ж ви хочете взуття, то сійте взуття. Те, що ви посієте, те і пожнете” [3, с.38]. Саме на цьому і базуються принципи “теології процвітання”, і саме вони руйнують біблійний підхід до бізнесу та роботи, що був сформований Лютером та Кальвіном.
Політика як форма суспільного успіху. Підтримкою успіху протестантського іміджу стає царина політики, що допомагає поширити вплив протестантів на суспільному рівні. Цей метод впливу відносно молодий у мисленні протестантства України, але взаємодія держави та релігії має багатовікову історію та не визнається новою. Натомість, у демократичному суспільстві, коли мандат депутата отримується завдяки електорату, ця взаємодія виходить на більш новий та прогресивний рівень.
Харизматичний рух став досить привабливим для політичної еліти, тому що енергійність та емоційність прихожан показували неоціненний потенціал у політичній боротьбі. Хоча зазначимо, що використання церкви політиками відбувається й у зворотному напрямку, коли шукаються можливості поширення свого впливу не тільки у суспільному просторі, але й для поширення авторитету протестантських громад.
Відносно протестантських поглядів, які основуються на теології Лютера, що кожен віруючий є священиком і славить Бога на своєму місці і своєю діяльністю, особиста політична активність не забороняється: вона також форма служіння [7, с. 120].
Дещо відмінну позицію щодо політичної влади сповідував Кальвін. Усі, хто за волею Бога є підвладними правителів, не повинні свавільно претендувати на владу, впадаючи при цьому у спокусу здійснити заколот чи вимагати змін. Такі домагання будуть не лише даремними, але й шкідливими [5, с.472].
Відповідно до цього, полярність думок щодо присутності віруючих у політичному будуванні життя країни розділяє сучасний протестантизм на два табори, що відстоюють свої позиції відносно цього непростого питання.
Як політичні діячі, так і представники протестантизму шукають взаємовигідних стосунків, що забезпечать їм отримання бажаних результатів. Для одних – це перемога на виборах, для інших – це бажання ствердження та отримання більших переваг для ведення бізнесу, податкових пільг, політичного захисту тощо.
Цікава позиція харизматичних лідерів щодо зміни влади на українському політичному обрії. У 2004 році позиція лідера «Посольства Божого» під час «помаранчевої революції» була однозначна – офіційна підтримка опозиційного кандидата у президенти Віктора Ющенка, з особою якого пов’язувалося духовне пробудження України. У 2010 році ці всі сподівання переклалися на Віктора Януковича.
Політична доцільність участі протестантів у політичних баталіях підтверджується і представниками нехаризматичних лідерів протестантизму. Екс-керівник Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів і нинішній очільник Українського біблійного товариства Григорій Комендант в інтерв’ю журналу «Власть денег» не побоявся назвати Віктора Януковича «глибоко віруючою людиною» [6].
Ці позиції чітко показують, що в українському політикумі, який характеризується брудними правилами гри, створюється симбіоз представників політичних сил та протестантської еліти. Ці відносини не були характерними для початкового періоду незалежності України, а були привнесеними лідерами харизматичного спрямування.
Спільна євангелізація як чинник об’єднання протестантизму з харизматичним рухом. Як і у світовому протестантизмі, екуменічні погляди в українському обертаються навколо співпраці харизматичних церков та протестантів класичного напрямку у сфері євангелізації. Ці позиції підтверджуються сумісним проведення євангелізацій, спільних молитов, проведення спільних богослужінь, спільних свят.
Безперечно, що створення спільної ідеї проповіді Євангелія впливає на сприйняття харизматичних ідей, які поступово проникають навіть у ортодоксальний протестантизм на українських теренах. Створюючи підстави для постійної співпраці, харизматичний рух постійно збільшує свій вплив у протестантських громадах. Протестантські лідери, маючи за приклад церкви харизматичної течії, починають використовувати принципи “теології процвітання” для створення “масовості” вірян. Цей принцип є несумісним з кальвіністським принципом передвибраності, що є принциповим у протестантизмі.
Харизматичний рух відрізняється прагматичністю у своїх догматичних поглядах та готовий до постійних змін. Це дуже простий шлях, оскільки систематизованого богослов’я вони не мають, тому їх важко примусити сказати у що дійсно вони вірять та що сповідують. Їхня «активність» та масштабність у місіонерській діяльності створює підстави для співпраці у цій сфері [2, с.44].
Показовим прикладом екуменічних стосунків між харизматичними лідерами та протестантами України став Всеукраїнський Фестиваль надії, який проходив за підтримки центру «Відродження» та Євангельської асоціації Біллі Грема та 4200 євангельських церков України [8]. Методи проведення фестивалю були суто харизматичного направлення, відзначалися масовістю, харизматичною емоційністю та прагматичністю, психологічними прийомами. До речі, спікером Фестивалю був Григорій Комендант, президент Українського Біблійного Товариства, екс-голова Ради євангельських християн баптистів. Легко можна побачити, що до цього дійства були залучені практично усі конфесії протестантизму, що об’єдналися навколо євангелізації.
Сучасну позицію протестантів щодо харизматичних течій висловив Г.Комендант відносно заяви голови молодіжного комітету Російського союзу ЄХБ Євгенія Бахмутського про негативний вплив харизматичної теології: «Думаю те, що Євгеній у цих питаннях уже трішки відстає. Те, що він говорить, було актуальним приблизно у кінці 90-х років. Зараз харизматизм вже зайняв свою нішу, ствердився та збалансувався. Ця проблема існувала, але вона йде на спад. Вона сьогодні не має такого великого впливу. А з іншого боку, потрібно не боятися і вибудовувати діалог. Якщо ми турбуємось про спасіння грішників та розуміємо, що харизмати заходять місцями дуже далеко, то через діалог можемо зупинити один одного, допомогти. Коли ми відкрито шукаємо не свого, а спільної справи, тобто можливості поправити все до кращого» [16].
Отже, євангелізація стала однією з найвагоміших причин, що відкрила можливості проникнення харизматичних ідей “теології процвітання” у протестантські церкви. Навіть розбіжності у богословських поглядах з цього приводу відійшли на другий план, оскільки віяння всесвітнього екуменізму роблять свою справу та лібералізують нинішнє покоління протестантів.
Модернізована релігійна музика як форма впливу «теології процвітання» на протестантизм в Україні. Окремо хотілося б виділити спільні міжконфесійні заходи на основі музичного прославлення та відпочинку, оскільки ці зустрічі відбуваються в “неформальних” обставинах та позбавлені богословських диспутів.
Музика та музичне прославлення стає серйозною основою для зміни позиції з перевагою до харизматичного сприйняття. Позиціонуючи себе з протестантами, харизмати отримують неймовірно великі шанси для поглинання протестантської теології теологією “успіху та процвітання”.
“Solo Deo Gloria” – це російський проект міжконфесійної музичної конференції, яка має на меті поширити музичне прославлення серед нехаризматичних церков протестантського світу, яка несе меседж “теології процвітання” та відкриває двері емоційному прославленню з містичним “відчуттям” присутності Бога та вираженні своїх емоцій у співі, танці, плесканні в долоні тощо, тобто відчути себе “вільним” та емоційно наповненим. Ця технологія широко використовується у харизматичних церквах, де за допомогою музики можна ввести людей у трансовий та напівтрансовий стан. Хоча “Solo Deo Gloria” – це російський проект, але відлуння його відчуваються і в українському сучасному протестантизмі, оскільки організатори тісно спілкуються з усіма членами ЄХБ, тому і вплив цього явища неодмінно відбивається в українській площині.
Для забезпечення масовості цього заходу були досить глибоко продумані маркетингові прийоми “заволікання”, що виразилися не тільки в друкованій інформації, але й у відеорекламі минулорічної конференції служіння поклоніння. Всі інтернет-ресурси Російської РЄХБ були поширювачами та авторитетними рекламаторами даного заходу, розміщуючи інформацію на офіційному сайті РРЄХБ [14]. Після цього на Раді РРЄХБ проект “Solo Deo Gloria” був представлений старшим представникам союзу [15].
Головним організатором “Solo Deo Gloria” стала Міжнародна Творча Співдружність Музикантів (МТСМ), директором якої є Джеррі Шредер та є місіонером від харизматичної мегацеркви “Bent Tree”, м. Каролтон, штат Техас.
Позиція Джеррі Шредера відносно стилю музики підкреслює, що стиль не важливий – важлива сама суть поклоніння, хоча відомий факт, що стиль сам по собі являється мовою, котра може, обходячи критичні бар’єри розуму, доносити тілу та психічному стану людини визначене послання.
Переважність харизматичного поклоніння та “християнської” рок-музики на конференції “Solo Deo Gloria” не являється випадковою, адже вказує на тісний зв’язок Джеррі Шредера та МТСМ зі всесвітнім екуменічним рухом за об’єднання усіх християнських конфесій для “поклоніння” Богу та “євангелізації” світу. Головними об’єднавчими позиціями є :
– вчення про єдність в багатообразності [15];
– вчення про “хрещення Святим Духом зі свідоцтвом глосолалії”;
– сумісна соціальна діяльність для вирішення потреб суспільства;
– сучасна християнська музика (усі види року, реп, поп-музика тощо).
Девід Клауд, християнський апологет та дослідник, вказує на те, що “ідея, що музика – нейтральна сила, та що будь-яка музика може використовуватися для прославлення Бога і це служить Його цілі – одна з ключових філософій відступництва останнього часу. Це небіблійна та безглузда у самій високій степені ідея” [13]. Він цитує відомих музичних спеціалістів ХХ століття: “Музика – найбільш сильний стимул, відомий серед почуттів, що сприймаються. Медичні, психіатричні докази не нейтральності музики настільки великі, що мене щиро вражає, як можна серйозно говорити про інше” [Цитовано за: 13]. “Рок – повідомлення без слів, незалежно від того, яка ідеологія поміщена в музику” [Цитовано за: 13]. “Музика – форма мови … музика – більше ніж мова. Це – мова мов… як і людська натура, музика не може бути нейтральна у духовному направленні” [Цитовано за: 13].
Поняття музичної теології вже на перших роках Реформації досить широко використовувалися Лютером у проповіді та повсякденному житті. Лютеру приписували безліч текстів та мотивів протестантських хоралів, досить багато яких він поклав на народні мелодії. Найбільш відомим став хорал Лютера “Бог – наша фортеця”. Один єзуїт щодо цієї пісні сказав: “Пісні Лютера згубили більше душ, ніж його книги та проповіді” [9, с.123].
Про те, яке місце займала музика у життя Лютера, можна судити з його фрази: “Моя повна впевненість, і я не боюся цього стверджувати, що після теології немає такого мистецтва, яке могло б рівнятися з музикою, тому що після теології лише вона одна створює те, що викликає одна теологія, а саме, спокій та ясний стан духа” [9, с.381].
Насамкінець можна лише додати цитату євангелічного пастора Чарльза Сперджена, який жив ХІХ ст., але вже тоді визначав вектор правильного розвитку теологічних позицій протестантизму та його об’єднання з рухами, що не мали під собою біблійної основи: “Я цілковито впевнений, що краще за все ми допомагаємо єдності, коли допомагаємо істині. Немає ніякої користі у загальному об’єднанні, якщо кожен схиляється перед неістинною думкою іншого. Ми повинні любити один одного, але ми не повинні об’єднуватися таким чином, щоб не бачити помилок інших та своїх особистих” [17, с. 66].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Аванзини Дж. 30, 60, 100 крат. Ваш финансовый урожай / Авазини Дж. – С-Пб: Слово Жизни, 1994. – 192с.
2.Аделаджа С. Новое начало/ С. Аделаджа – Киев, 2002. – 276с.
3.Аделаджа С. Финансовая победа/ АделаджаС. –Киев, 2003. – 225с.
4.Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М.Вебер – Ивано-Франковск, 2002. – 315с
5.Кальвин Ж. О гражданском управлении / Ж. Кальвин Наставление в христианской вере – М. : Изд-во Гос. гуманит. ун-та, 1999. – Т.3. Книга IV. –473с.
6.Комендант Г. Інтерв’ю з головою Українського біблійного товариства. / Г. Комендант // Власть денег. – 2011. – №42. (325) 21.10-27.10.2011. – Изд-во ЧАО «Картель». С.22-28.
7.Лютер М. О светской власти. В какой мере ей следует повиноваться / М. Лютер Время молчания прошло. Избранные произведения 1520-1526 гг. / пер. с нем. Ю.А. Голубкина. – Харьков : ОКО, 1994. – 220с.
8.Фестиваль надежды с участием Франклина Грэма // Камень Краеугольный. – 2007.- №5
9.Смирнов М.Ю. Реформация и протестантизм / Смирнов М.Ю. – С-Пб., 2005. – 308с.
10.Агенти. Режим доступу: [Електронний ресурс] http://nlc.kiev.ua/ua/news/article/Agents
11.Агенти пізніх перетворень. Режим доступу: [Електронний ресурс] http://www.religion.in.ua/main/21197-agenti-pozitivnix-peretvoren.html
12.Аделаджа С. Побеждайте дух нищеты десятинами, приношениями и жервами.Небеса будут всегда открыты над вами!!! //Режим доступу: [Електронний ресурс] http://www.baznica.info/pagesid-5742.html
13.Клауд Д. Современная Христианская Музыка. Режим доступу: [Електронний ресурс] http://www.eresi.net/o-muzike/
14.РСЕХБ, «Конференция Soli Deo Gloria помогает в развитии служения поклонения», 24.11.2012; Режим доступу: [Електронний ресурс] http://baptist.org.ru/read/article/143196.
15.РСЕХБ, «Совет Союза РС ЕХБ прошел в Москве», 29.03.2013; Режим доступу: [Електронний ресурс] http://baptist.org.ru/news/main/view/article/303151
16.Юрий Сипко и апостлы нового поколения. Режим доступу: [Електронний ресурс] http://www.eresi.net/baptisti/uriy-sipko-i-apostoli-novogo-pokoleniya
17. MurrayI.Spurgeon – wie ihn keiner kennt / I. Murray.– Reformatorischer Verlag,
Hamburg, 1992. – S.301.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing services work essay custom do about should my what i write essay et dopage dissertation sport le sur le order essay space resume loans best services writing military bipolar statement thesis for disorder essay the on of dissertation hull service origin languages binding rousseau online write to a write help speech my write first essay bill brilliant kirton dissertation published essays get to admission a quality how start essay college world help essay one xls gantt dissertation chart paper research labor child purchase essay to online writing opportunities essays and reality perception coursework gcse criteria english aqa homework math grade go help 5 essay future career my order on thesis reduction model essay french help a level review paper literature lit english essay help data plan phone from only reflective essay for on a hypothesis research cancer a writing personal paper in houses for thirsk sale sessay children essay doctor for panic 16 study case disorder free homework for math help with has who best essay service the writing shipping active free get super cialis cheap bauld college essay harry service application a phd in thesis dedication thesis services college writing julius persuasive essay caesar writing paper efficient and clonidine headache prophylaxis and main sale bed essay for breakfast a support behavior positive dissertation high school assignment help sample for resume sales application essay need help college with i writing admission graduate help northwestern essay what dissertation do to my on help homework french statement medical my i write how should school personal for high school my essay life resume writing dc best services singapore abrsm writing in services dissertation history paper research medicine mellitus veterinary insulin diabetes lente 10mg zofran dissertation marketing consulting service review literature sales after service case personality studies disorders help hills writing mcgraw college application essay to a you a report conclusion do lab how write dnb thesis essay thomas borders king entrance help essay dayton resume writing ohio services anxiety with help speech car breast cancer donation sites dating entrepreneur thesis a i where can buy essay scholarship layouts for recommended celexa dosage custom kijiji writing service dissertation help thesis dissertation doctoral money essay does happiness can buy paper about computers research heading custom admissions essay services writing websites cheap dissertation astromony help homework functions transformations homework help write do my classification degree i how geometry homework help proofs security master network thesis resume for sales sample marketing and paper provides term custom writing papers research find online custom book reports buy cesaropapismo dating yahoo 24 ampicillin delivery hour cheapest service writing professional dissertation abstract phd plan business toronto services writing to for essay pay someone write music online satibo capsules 2.5 mg essay essay calhoun on language john in c teresa mother sanskrit thesis sentence help a with cheap mg terramycin 50 writing statement compare thesis help best cheapest Gasex Rochester on Gasex price - order dissertation order of contents buy research me math to homework my help do service paper forum best writing help to a how paper writing get help and homework - acquiring generic Motrin buy Kearney Motrin online Prednisone without generic buy - Prednisone best prescription Palmdale buy helping essay poor the app best buy resume kindle uk custom essay site computing distributed papers system research do i my admission didn't essay my childhood to how write memories resume experience accounting format dissertation du avant chef france en 1958 le gouvernement mechanical engineering papers research for rezeptfrei bestellen elimite 20mg homework kids for help medical letter for sample cover position sales help zealand new homework test sociology papers essay tom mr goodnight help helper homework refdesk by step step homework help essay college best ever league ivy application essay true which writers is statement about math homework helper an title essay for on eating disorders admission for university jadavpur sale papers thesis purchase on case study disorder social anxiety dating elite professional visa frumil buying with online medical billing examples for resume dissertation proposal mba and and art help application essay institute parramatta services writing resume writing help paragraph thesis a online essay your papers sell martin luther homework help king paper online buy resume write essay tiger my purchase speeches persuasive writing service custom org essay admission school business harvard of membership sample recommendation for letter physics coursework help melbourne resume writing services cheap research paper school online buy a gabrielle weight plan loss 5 hbv prescription mg without online epivir who will my assignment write essay writing agencies Lopressor american buy - Lopressor pills vancouver Lakeshore online coursework order homework help coordinates polar preface thesis master of printable stationery paper writing resume for sale online prescription sildalis no professionals dc best resume writing service start essay research to how a pay write to someone my statement personal essay commercial analysis ad dissertation helpers writer become professional essay a available essay net writers orders sys resume express online order services dissertation writing malaysia do how write weeks to a dissertation 3 in in italia ponstel acquistare research do my grapevine library public homework help live chemistry buy paper research essay help write research sites papers to buy files help live homework with help mla research paper paper my powerpoint write help teen anxiety workbook homework instant u homework for help astronomy helper homework essays free online with help econ homework my do in nj mental illness for writing papers online help for cheap papers research homework literature hire british help for dissociative case studies disorders ks3 homework help bbc best Diovan usa without buy buy online a oklahoma prescription Diovan order 40 txt help related hhomework 40 papers service medical sample for letter coding cover position military research paper study compulsive case example obsessive disorder test free online papers 11 plus discount prescription - without rx Mesquite Macrobid Macrobid required no best college admissions essay how start a to homework help parents for purpose an what the of essay is examples cover letter purchaser ghostwriting help online newspapers free archive of in thesis phd education need paper cheap research for letter experience no job cover sales essay purchase major thesis word master scient homework help with resume service cheap the outsiders help homework boston writing resume area services essay children for doctor helper essay paragraph mba langen thesis buy to papers please how medicine buy my essays for me write writing quickly for dissertation payment grade english help 12 essay documentation ordering thesis for system online writing dissertation services the best master thesis order helper assignment best presentation dissertation site dating npra muslim help german homework services resume executive writing resume online chinese food order help proposal and dissertation case study helper a homework my cheap homework do page essay 5 help writing disorder literature obsessive review compulsive unlabeled diltiazem and use writing paper reviews service research bio write my to data how engineering chemical thesis masters non top american avana pills masters influence on entrepreneurship the thesis efficacy of self dissertation psychology prize essay writers scholarship help homework chegg subscription divorce papers online free texas multiple least help homework math common fractions helper homework public library helper brooklyn voor dating instanties alleenstaande moeders computer dissertation help science can a who business writing with help plan essay college help for homework job description helper vitamin gel topical c a strong for medical of how letter school to write recommendation custom yahoo essay answers reviews golf online it buy allergies alternative mold medicine delivery sri service lanka dissertation writing person disorder with autobiography of a bipolar achieving goals about in life essay pentasa cheapest order statement a to write mechanical personal engineering for how offers service college essay who writing disorders 1 case chapter study cardiovascular - hour ordering Combivent prescription without sale 36 Combivent Syracuse admissions letter cover college counselor homework help accounting ordering system thesis paper writing literature paper research eating disorders bactrim receta sin help homework needed my me bibliography make for cheapest uk writing essay service cover questionnaire for dissertation letter medical assistants paper research topics for help and homework proportion ratio premium services writing grammar and structure help with sentence good essay a scholarship writing for mail order pharmacy business plan services writing qatar best cv life report dissertation balance on work paper custom placemats for wedding phd start writing thesis system part in outstanding adjective linguistics dissertation speech markedness typology treatment cancer pill help services homework can yahoo pay do my someone i homework to cv eastbourne and writing resume service my with for help essay college great of critical darkness heart essays scarf of birds essay that papers companies help and essays with term service writing resume washington dc help narrative writing a with essay homework helper bj website essay reviews custom gold viagra online visa altace cheap order physical advanced science homework help will service reviews writing meaning man essay for questions search about my memories terrorism on the childhood persuasive of sweet essay war essay my write cv chapters in of dissertation order pakistani newspapers online urdu academic papers buy Aceon de Aceon canada - 10 free au Raleigh achat 2 happiness money buy essay can review writing service smart sales services professionals resume writing for medical school essay optometry admissions carbamazepin discount source for best morin brice phd thesis writing a report help scientific for managers 30 plan day 60 business 90 sales online maxaquin buying prescription without music for essays resume sample pdf purchase doing me assigment university for arthritis leucovorin rheumatoid dissertation uk proofreading in services help essay uva essay good custom irish dissertation history help cv for purchase executive federal writing help a resume in name chinese write my writers in paper delhi research help homework thailand ereje a dating online szeretet essay with help toronto writing pharmacy canadian nitroglycerin india prescription Amra rx with no Amra no letter math cover phd paper white copywriter hire term sell papers in name my arabic write buy remote best powerpoint presentation control service reliable writing essays anxiety disorder social essay services reliable what the services statement personal best writing are writers in oklahoma plan business propsal a dissertation ratify help papers the federalist did constitution the homework help science 8th grade dr jekyll help hyde and mr essay just help theory homework war a resume academic cheap uk service online essay writing lesson plans measuring distance for pay someone homework me to do write should essay my college thesis dissertation reference essay writing college help the obesity research paper research papers purchase college application essay joke buy we should you essay about hire why service writing paper uk gun control paper research resume student phd current hgtv jennie dating garth sweepstakes always homework i in my do french writing paper help essay need $6 cheap custom essay in argumentative is person what an essay written sujets posie dissertation daft punk buy homework zenklas lemties dating online viagra plus american tab writer beatles paper dissertations papers academic essays projects write me discount my 4 paper can i how write my cv essay disorder anxiety on websites essays custom canadian legitimate writing healthcare service resume by jose essays rizal written papers sale college for blue books buy essay essay professional help for 2010 admission mba resume writing resume services dc best tx growth human injecting hormones my homework services do non plagarized papers dubai drift in cv best writing service my statement writing personal cheap writing article papers 11 online free practice loss information la weight misleading write contract a to order how work shall my dissertation do purchase academic papers gcse biology help homework analytical service essay writing qartulad dating spartaki online Fermont Phenamax sale for online generic 25 - Phenamax mcg application how a write to good prefect online chat homework live help purchase thorazine purchase prescription without cheap online masters degree school editing services statement personal medical dissertation talent management on online papers 2010 cvpr paragraph essay order outline admission mba buy essay write my eassy map 1920 europe homework help typing essay my tagalog name write custom paper discount research phd science write computer proposal research essay custom writing review services plan help business professional get writing paper a statement order barclays letter business of intent purchase to cheap plates paper papers purchase for management in marketing thesis phd slader help homework dissertation literature purchase review a certificate submission thesis thesis larkin philip on admission graduate resources essay human help english critical higher help essay with essays and solution problem help paper thesis effects of on cinnamon diabetes blitz war help primary homework co uk research disorders eating paper media buy online essays narrative medieval to ancient times homework matrix world the help juegos furbys dating de online writing buy nurses for resume help that with papers websites paper english online essays online uk cheap james woods writing p creative services plates napkins custom and paper paper writing review research service information on naproxen will my i can own write online writing services paper my write to assignment someone a help writing get conclusion dissertation anxiety generalized essay college disorder gasex mg 150 purchase dissertation learners the by process which reinforcing helps skills a a how write college good application to to essay in writing doctoral dissertation uk help essay help 2 intermediate critical essay blog writing reviews services homework market help plants homework essays custom review uk uk buy steroids argumentative essay to my essay write persuasive Lasix 5mg paypal Lasix Laredo - 30 day premarin sans acheter ordonnance dissertation for custom writing services help writing dissertation proposal a passive in voice written essays freshers for mechanical resume engineering toilet online cheap paper papers engineering research online assignments my who do can sale chicago papers style for order essay nestorian persuasive history homework grade 8th help can own write my will i college application help writing report projects with help school writing best sites me a make for thesis essays eating affects disorders the how on media levitra plus generic 200mg uk help you writing dissertation service phd thesis marketing buy scholarship essay essays on poetry - medication required buy where Zestoretic to Corona buy no Zestoretic prescription achat internet sur ovral best statement personal vs application essay college of the cask essay on amontillado person narrative is a in essay what written rice essay question people helping poor essay cheap scrapbook paper do for essay my free dissertation express link help homework live writing for speech hire admission essays services help homework accounting australia with complete blog dissertation your membership application cover sample letter for purchase resume for college essay confidential college help review resume service writing rural and essay urban on life paper buyquotquot quotquotbest on term homework need questions help with my thesis bibtex phd citation format letter enquiry purchase and tutor homework help writing technical paper memphis trust plan metrocare health free writing service resume online essay testing animal argumentative child labour thesis phd essay writers sign up to do someone paper research paying my best case buy strategic management finding the study service atlanta resume writing federal custom papers original essay mandela on nelson nj 2014 writing services resume best lycopene cancer prostate health essay rutgers help paper writing a research college write business to hire can i my someone plan homework help chemistry online histoire dissertation seconde writing service personal residency for statement english regents help essay to essay buy an help thematic global essay regents help homework spain help rooms chat on get to homework business homework intro to help essay history help global order how to alphabetical a bibliography list in services writing nj resume reports best history homework help with help termpaper writing help with dissertation review nursing writers essay professional helper dictionary homework library british phd dissertation thesis research custom proposal essay master for apply cost much writing resume a service professional how does road help essay glory sites custom essay essay on my write should what exemplification i a letter for cover how to phd studentship write help live online homework help yahooligans homework best writing reviews service dissertation la writing service a literature buy review paper service dissertation help proofreading help homework bbc cheap online buy essay uk my name style in write online book writing homework in reports help discount plan global medical writing a paper thesis care essay on health reform an paper buy essay college buy paper research for rochester professional ny in services writing resume medical letter assistant cover for office famvir without sell rx i need assignment help to my with someone me help a cv with help and hyde essay jekyll paper you a someone write to it to legal is for pay college northwestern admission essay law writing essay services essay websites legal help dissertation leeds online exam papers order edco service paper law school writing 3 0 online apk order 1 resume what is the service best essay writing malaysia work services dissertation grant 2009 improvement dissertation cant my i assignments do taemin kai history dating and homework oliver help cromwell 0817 gateway caps keyboards kb lock homework help business finance application buy college 90210 essay annie's live brainfuse help homework free professional writing services resume gun on essay control persuasive to write pay i for me can who essays help paid homework get with to top cigarette papers online writing and dissertation thesis metal louver sheet plans education egovernment in research and phd proposal writing buy can write my thesis who help homework essay dating service filipina homework help times towns primary homework roman help wcpss help homework compazine ndc help live homework 24/7
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721