РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ «ТЕОЛОГІЇ ПРОЦВІТАННЯ» У НОВІТНЬОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ПРОТЕСТАНТИЗМІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

В статті розглянуто проблему трансформації “теології процвітання” у сучасному українському протестантизмі. Проаналізовано головні причини, що сприяли поширенню принципів “теології процвітання”, а також досліджено методи та прийоми інтеграції харизматичних поглядів у протестантську теологію.
Ключові слова: протестантизм, теологія процвітання.

The article is dedicated to the transformation problem of the “prosperity theology” in the modern Ukrainian Protestantism. The main reasons that led to the perception and spreading of the “prosperity theology” principles were analyzed, methods and techniques of the integration of the Charismatics view into the Protestant theology were also studied.
Key words: Protestantism, “prosperity theology”.

 

Актуальність теми дослідження. За останні два десятиріччя український протестантизм набув ознак оновлення та змін. Ці зміни були зумовлені різними причинами: політичними, суспільними, соціальними. Але найголовніша з них – це вплив харизматичного світогляду, який сповідує “теологію процвітання”. Ці зміни представляються досить глибинними та незворотними, оскільки зачепили не тільки зовнішні чинники, але й внутрішні. Саме ці зміни зумовили лібералізацію сучасного українського протестантизму, що почав застосовувати принципи “теології процвітання” відкрито та прозоро. Актуальність вибраної теми є беззаперечною, тому що принципи та устої, які були фундаментальними для українського протестантизму, почали змінюватися з катастрофічною швидкістю. “Теологія процвітання”, використовуючи “протестантське” походження, змінює віросповідні принципи не тільки українського, але й світового протестантського середовища. Полярність богословських поглядів теологів протестантського світу зумовила неоднозначне його сприйняття, чим і користується харизматичний рух.
Об’єктом дослідження є “теологія процвітання”, а предметом дослідження є практика трансформації “теології процвітання” в сучасному протестантизмі України.
Науковою розробкою феномену харизматичного руху та “теології процвітання” серед українських релігієзнавців займаються, зокрема, Вікторія Титаренко та Вікторія Любащенко. Хоча вивченням різних проявів харизматії займалися й інші дослідники, але ці представники у своїх роботах більш ґрунтовні та послідовні. Серед протестантських теологів цей феномен більш широко розглянутий західними та американськими теологами: Джон МакАртур, Джеймс Пакер, Вольфган Бюне, Гордон Д.Фі, Густав Ален, Джон Карпентер.
Причини сприйняття “теології процвітання” українським протестантизмом. Явище неохаризматичних течій на теренах України є неоднорідним, оскільки воно вміщує у собі як поміркованих, що залишилися ще від радянської історії, так і радикально налаштованих у своїх поглядах послідовників, повністю підтримуючи американських та європейських лідерів “теології процвітання”.
Сучасні п’ятидесятницькі громади мають різні ступені прогресу цих явищ та різні ступені впливу неохаризматичних поглядів на теологічну систему окремої громади. Потрібно визнати, що на відміну від інших протестантських гілок, п’ятидесятницькі не спромоглися повноцінно викласти та систематизувати свої богословські позиції, а для харизматичних рухів це неможливо «a priori», тому що вони не просто вийшли за межі, окреслені Біблією, – вони нівелювали її як авторитет, як фундамент християнства, змішуючи її з різного роду психічними прийомами та окультними науками. Харизматичний рух євро-американського формату вийшов з п’ятидесятництва, як еволюційне продовження їхніх ідей, що дуже скоро трансформувалося, накопичуючи окультні механізми отримання чудес та одкровень. У свою чергу, п’ятидесятницький рух вийшов з протестантських течій кальвінізму та баптизму, які з часом видозмінювали свою теологічну позицію, що й дозволило з’явитися такому поняттю як “п’ятидесятницький рух”.
Можна виділити декілька основних причин, що сприяли сприйняттю “теології процвітання” українським протестантизмом:
1. Інформаційний вакуум щодо детального дослідження вчення харизматичних представників “теології процвітання”;
2. Позиціонування себе з протестантською течією та використання протестантської термінології;
3. Відтік на початку 90-х років досвідченого пасторського контингенту за кордон, які могли б детально проаналізувати теологічні нововведення;
4. Спільне проведення євангелізаційних заходів, що практично повністю фінансово підтримувалося із-за кордону, та підтримання “поглядів” духовних меценатів;
5. Поширення на теренах України екуменічних настроїв, що були стимулом у першу чергу для поєднання протестантського сектора;
6. Активна місіонерська, громадська, соціальна, економічна, політична діяльність харизматичних лідерів та їх громад в українському суспільстві, що сприяло їх сприйняттю у першу чергу українського суспільства, а згодом й українського протестантизму.
Ці процеси допомагали харизматичним поглядам “теології процвітання” агресивно інтегруватися не тільки в українське суспільство, але й в український протестантизм, що був позбавлений цього явища на відміну від євро-американського аналогу. З часом сам український протестантизм почав використовувати методи та принципи, якими користувалися представники неохаризматичних рухів. Відповідно змінювалася їхня теологія та спостерігалася лібералізація поглядів відносно першоджерел протестантизму, тобто відбувався процес лібералізації фактичної теології українського протестантизму, оскільки юридична теологія практично не змінювалася.
Підприємницька діяльність як форма благословення. Проповідуючи успіх та фізичне здоров’я, “теологія процвітання” стверджує, що віруючий просто зобов’язаний у всьому мати високі досягнення, особливо це стосується фінансового процвітання. Ці положення формувалися як в історичному, так і в теологічному контексті. Про успішність віруючих говорили ще отці протестантизму – Мартін Лютер та Жан Кальвін, які заклали фундамент успішного розвитку капіталістичних відносин у Європі, основою яких були принципи чесності, працьовитості, економності в особистих витратах. Проте найголовніший принцип відношення до роботи – це служіння Богу, тобто чесна робота та правильний духовний зміст у веденні справ; саме чесна робота була формою прославлення та формою служіння протестантів. Про це чітко стверджував Макс Вебер, відомий соціолог, який у своєму дослідженні “Протестантська етика та дух капіталізму” описував пуританське відношення протестантів до багатства, яким вони володіли, та якісно новий підхід до бізнесу та роботи, що основувався на біблійних принципах [4, с.66]. Найголовнішим у цьому підході був принцип чесності та відкритості, що проповідувався протестантським вченням, а дохід був другорядним мотиватором їхньої праці.
У сучасних послідовників “теології процвітання” акцент зміщений з чесного відношення до справи на отримання максимального доходу, що є показником Божого благословення. Заохочуючи своїх послідовників до поліпшення свого соціального статусу, харизматичні лідери спонукали до створення та ведення свого власного бізнесу та справ, вони змушували до дії, мотивуючи вірян “силою віри”, яка виключає сумніви та невпевненість. Ця внутрішня мотивація породила сотні бізнес-ідей, що призвели до створення та поширення малого та середнього бізнесу, а це в свою чергу створило фундамент для поширення цих ідей християнського бізнесу, який буде служити для слави Божої. Консолідація власної бізнес-еліти та становлення цілої генерації успішних бізнесменів є принциповим завдання для багатьох харизматичних церков.
Бажання досягти успіху у професійній діяльності створює умови для підготовки та навчання нових бізнес-структур, навчання та передачі досвіду для нових бажаючих, не виключаючи інші протестантські течії, де передаються не тільки бізнес-тренінги, але й теологічне бачення успіху та процвітання. Постійні зустрічі та конференції забезпечують постійність впливу на бажаючих застосувати нові знання та практики у власному житті. Одним із таких бізнес-форумів є “Business4Transformation”, організаторами якого виступають “Асоціація молодих підприємців України”, Асоціація “Духовне відродження” та Донецький християнський університет [10]. Не зважаючи на це, між такими організаціями існує полярність думок відносно ведення бізнесу та відмежування від крайніх харизматичних тенденцій, що представляється такими організаціями як “Місія у бізнесі” [11].
Досить цікавим є теологічне обґрунтування питання десятин та пожертв з погляду “успішного бізнесу”. Десятина й пожертва понад десятину, як незмінно підкреслюється при цьому, виявляється не статтею витрат, а джерелом, що зумовлює процвітання й успіх у бізнесі [12].
Невірну інтерпретацію Божого Слова відносно десятини та жертовності можна побачити у “законах сіяння та жнив” Сандея Аделаджі, які у свій час проголошував американський проповідник віри Джон Аванзіні [1, с.35-42]. Аделаджа сповідує: “Якщо ви хочете, щоб Бог благословив вас саме грошима, то, окрім десятини та пожертвувань, сійте гроші, якщо ж ви хочете взуття, то сійте взуття. Те, що ви посієте, те і пожнете” [3, с.38]. Саме на цьому і базуються принципи “теології процвітання”, і саме вони руйнують біблійний підхід до бізнесу та роботи, що був сформований Лютером та Кальвіном.
Політика як форма суспільного успіху. Підтримкою успіху протестантського іміджу стає царина політики, що допомагає поширити вплив протестантів на суспільному рівні. Цей метод впливу відносно молодий у мисленні протестантства України, але взаємодія держави та релігії має багатовікову історію та не визнається новою. Натомість, у демократичному суспільстві, коли мандат депутата отримується завдяки електорату, ця взаємодія виходить на більш новий та прогресивний рівень.
Харизматичний рух став досить привабливим для політичної еліти, тому що енергійність та емоційність прихожан показували неоціненний потенціал у політичній боротьбі. Хоча зазначимо, що використання церкви політиками відбувається й у зворотному напрямку, коли шукаються можливості поширення свого впливу не тільки у суспільному просторі, але й для поширення авторитету протестантських громад.
Відносно протестантських поглядів, які основуються на теології Лютера, що кожен віруючий є священиком і славить Бога на своєму місці і своєю діяльністю, особиста політична активність не забороняється: вона також форма служіння [7, с. 120].
Дещо відмінну позицію щодо політичної влади сповідував Кальвін. Усі, хто за волею Бога є підвладними правителів, не повинні свавільно претендувати на владу, впадаючи при цьому у спокусу здійснити заколот чи вимагати змін. Такі домагання будуть не лише даремними, але й шкідливими [5, с.472].
Відповідно до цього, полярність думок щодо присутності віруючих у політичному будуванні життя країни розділяє сучасний протестантизм на два табори, що відстоюють свої позиції відносно цього непростого питання.
Як політичні діячі, так і представники протестантизму шукають взаємовигідних стосунків, що забезпечать їм отримання бажаних результатів. Для одних – це перемога на виборах, для інших – це бажання ствердження та отримання більших переваг для ведення бізнесу, податкових пільг, політичного захисту тощо.
Цікава позиція харизматичних лідерів щодо зміни влади на українському політичному обрії. У 2004 році позиція лідера «Посольства Божого» під час «помаранчевої революції» була однозначна – офіційна підтримка опозиційного кандидата у президенти Віктора Ющенка, з особою якого пов’язувалося духовне пробудження України. У 2010 році ці всі сподівання переклалися на Віктора Януковича.
Політична доцільність участі протестантів у політичних баталіях підтверджується і представниками нехаризматичних лідерів протестантизму. Екс-керівник Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів і нинішній очільник Українського біблійного товариства Григорій Комендант в інтерв’ю журналу «Власть денег» не побоявся назвати Віктора Януковича «глибоко віруючою людиною» [6].
Ці позиції чітко показують, що в українському політикумі, який характеризується брудними правилами гри, створюється симбіоз представників політичних сил та протестантської еліти. Ці відносини не були характерними для початкового періоду незалежності України, а були привнесеними лідерами харизматичного спрямування.
Спільна євангелізація як чинник об’єднання протестантизму з харизматичним рухом. Як і у світовому протестантизмі, екуменічні погляди в українському обертаються навколо співпраці харизматичних церков та протестантів класичного напрямку у сфері євангелізації. Ці позиції підтверджуються сумісним проведення євангелізацій, спільних молитов, проведення спільних богослужінь, спільних свят.
Безперечно, що створення спільної ідеї проповіді Євангелія впливає на сприйняття харизматичних ідей, які поступово проникають навіть у ортодоксальний протестантизм на українських теренах. Створюючи підстави для постійної співпраці, харизматичний рух постійно збільшує свій вплив у протестантських громадах. Протестантські лідери, маючи за приклад церкви харизматичної течії, починають використовувати принципи “теології процвітання” для створення “масовості” вірян. Цей принцип є несумісним з кальвіністським принципом передвибраності, що є принциповим у протестантизмі.
Харизматичний рух відрізняється прагматичністю у своїх догматичних поглядах та готовий до постійних змін. Це дуже простий шлях, оскільки систематизованого богослов’я вони не мають, тому їх важко примусити сказати у що дійсно вони вірять та що сповідують. Їхня «активність» та масштабність у місіонерській діяльності створює підстави для співпраці у цій сфері [2, с.44].
Показовим прикладом екуменічних стосунків між харизматичними лідерами та протестантами України став Всеукраїнський Фестиваль надії, який проходив за підтримки центру «Відродження» та Євангельської асоціації Біллі Грема та 4200 євангельських церков України [8]. Методи проведення фестивалю були суто харизматичного направлення, відзначалися масовістю, харизматичною емоційністю та прагматичністю, психологічними прийомами. До речі, спікером Фестивалю був Григорій Комендант, президент Українського Біблійного Товариства, екс-голова Ради євангельських християн баптистів. Легко можна побачити, що до цього дійства були залучені практично усі конфесії протестантизму, що об’єдналися навколо євангелізації.
Сучасну позицію протестантів щодо харизматичних течій висловив Г.Комендант відносно заяви голови молодіжного комітету Російського союзу ЄХБ Євгенія Бахмутського про негативний вплив харизматичної теології: «Думаю те, що Євгеній у цих питаннях уже трішки відстає. Те, що він говорить, було актуальним приблизно у кінці 90-х років. Зараз харизматизм вже зайняв свою нішу, ствердився та збалансувався. Ця проблема існувала, але вона йде на спад. Вона сьогодні не має такого великого впливу. А з іншого боку, потрібно не боятися і вибудовувати діалог. Якщо ми турбуємось про спасіння грішників та розуміємо, що харизмати заходять місцями дуже далеко, то через діалог можемо зупинити один одного, допомогти. Коли ми відкрито шукаємо не свого, а спільної справи, тобто можливості поправити все до кращого» [16].
Отже, євангелізація стала однією з найвагоміших причин, що відкрила можливості проникнення харизматичних ідей “теології процвітання” у протестантські церкви. Навіть розбіжності у богословських поглядах з цього приводу відійшли на другий план, оскільки віяння всесвітнього екуменізму роблять свою справу та лібералізують нинішнє покоління протестантів.
Модернізована релігійна музика як форма впливу «теології процвітання» на протестантизм в Україні. Окремо хотілося б виділити спільні міжконфесійні заходи на основі музичного прославлення та відпочинку, оскільки ці зустрічі відбуваються в “неформальних” обставинах та позбавлені богословських диспутів.
Музика та музичне прославлення стає серйозною основою для зміни позиції з перевагою до харизматичного сприйняття. Позиціонуючи себе з протестантами, харизмати отримують неймовірно великі шанси для поглинання протестантської теології теологією “успіху та процвітання”.
“Solo Deo Gloria” – це російський проект міжконфесійної музичної конференції, яка має на меті поширити музичне прославлення серед нехаризматичних церков протестантського світу, яка несе меседж “теології процвітання” та відкриває двері емоційному прославленню з містичним “відчуттям” присутності Бога та вираженні своїх емоцій у співі, танці, плесканні в долоні тощо, тобто відчути себе “вільним” та емоційно наповненим. Ця технологія широко використовується у харизматичних церквах, де за допомогою музики можна ввести людей у трансовий та напівтрансовий стан. Хоча “Solo Deo Gloria” – це російський проект, але відлуння його відчуваються і в українському сучасному протестантизмі, оскільки організатори тісно спілкуються з усіма членами ЄХБ, тому і вплив цього явища неодмінно відбивається в українській площині.
Для забезпечення масовості цього заходу були досить глибоко продумані маркетингові прийоми “заволікання”, що виразилися не тільки в друкованій інформації, але й у відеорекламі минулорічної конференції служіння поклоніння. Всі інтернет-ресурси Російської РЄХБ були поширювачами та авторитетними рекламаторами даного заходу, розміщуючи інформацію на офіційному сайті РРЄХБ [14]. Після цього на Раді РРЄХБ проект “Solo Deo Gloria” був представлений старшим представникам союзу [15].
Головним організатором “Solo Deo Gloria” стала Міжнародна Творча Співдружність Музикантів (МТСМ), директором якої є Джеррі Шредер та є місіонером від харизматичної мегацеркви “Bent Tree”, м. Каролтон, штат Техас.
Позиція Джеррі Шредера відносно стилю музики підкреслює, що стиль не важливий – важлива сама суть поклоніння, хоча відомий факт, що стиль сам по собі являється мовою, котра може, обходячи критичні бар’єри розуму, доносити тілу та психічному стану людини визначене послання.
Переважність харизматичного поклоніння та “християнської” рок-музики на конференції “Solo Deo Gloria” не являється випадковою, адже вказує на тісний зв’язок Джеррі Шредера та МТСМ зі всесвітнім екуменічним рухом за об’єднання усіх християнських конфесій для “поклоніння” Богу та “євангелізації” світу. Головними об’єднавчими позиціями є :
– вчення про єдність в багатообразності [15];
– вчення про “хрещення Святим Духом зі свідоцтвом глосолалії”;
– сумісна соціальна діяльність для вирішення потреб суспільства;
– сучасна християнська музика (усі види року, реп, поп-музика тощо).
Девід Клауд, християнський апологет та дослідник, вказує на те, що “ідея, що музика – нейтральна сила, та що будь-яка музика може використовуватися для прославлення Бога і це служить Його цілі – одна з ключових філософій відступництва останнього часу. Це небіблійна та безглузда у самій високій степені ідея” [13]. Він цитує відомих музичних спеціалістів ХХ століття: “Музика – найбільш сильний стимул, відомий серед почуттів, що сприймаються. Медичні, психіатричні докази не нейтральності музики настільки великі, що мене щиро вражає, як можна серйозно говорити про інше” [Цитовано за: 13]. “Рок – повідомлення без слів, незалежно від того, яка ідеологія поміщена в музику” [Цитовано за: 13]. “Музика – форма мови … музика – більше ніж мова. Це – мова мов… як і людська натура, музика не може бути нейтральна у духовному направленні” [Цитовано за: 13].
Поняття музичної теології вже на перших роках Реформації досить широко використовувалися Лютером у проповіді та повсякденному житті. Лютеру приписували безліч текстів та мотивів протестантських хоралів, досить багато яких він поклав на народні мелодії. Найбільш відомим став хорал Лютера “Бог – наша фортеця”. Один єзуїт щодо цієї пісні сказав: “Пісні Лютера згубили більше душ, ніж його книги та проповіді” [9, с.123].
Про те, яке місце займала музика у життя Лютера, можна судити з його фрази: “Моя повна впевненість, і я не боюся цього стверджувати, що після теології немає такого мистецтва, яке могло б рівнятися з музикою, тому що після теології лише вона одна створює те, що викликає одна теологія, а саме, спокій та ясний стан духа” [9, с.381].
Насамкінець можна лише додати цитату євангелічного пастора Чарльза Сперджена, який жив ХІХ ст., але вже тоді визначав вектор правильного розвитку теологічних позицій протестантизму та його об’єднання з рухами, що не мали під собою біблійної основи: “Я цілковито впевнений, що краще за все ми допомагаємо єдності, коли допомагаємо істині. Немає ніякої користі у загальному об’єднанні, якщо кожен схиляється перед неістинною думкою іншого. Ми повинні любити один одного, але ми не повинні об’єднуватися таким чином, щоб не бачити помилок інших та своїх особистих” [17, с. 66].

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Аванзини Дж. 30, 60, 100 крат. Ваш финансовый урожай / Авазини Дж. – С-Пб: Слово Жизни, 1994. – 192с.
2.Аделаджа С. Новое начало/ С. Аделаджа – Киев, 2002. – 276с.
3.Аделаджа С. Финансовая победа/ АделаджаС. –Киев, 2003. – 225с.
4.Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / М.Вебер – Ивано-Франковск, 2002. – 315с
5.Кальвин Ж. О гражданском управлении / Ж. Кальвин Наставление в христианской вере – М. : Изд-во Гос. гуманит. ун-та, 1999. – Т.3. Книга IV. –473с.
6.Комендант Г. Інтерв’ю з головою Українського біблійного товариства. / Г. Комендант // Власть денег. – 2011. – №42. (325) 21.10-27.10.2011. – Изд-во ЧАО «Картель». С.22-28.
7.Лютер М. О светской власти. В какой мере ей следует повиноваться / М. Лютер Время молчания прошло. Избранные произведения 1520-1526 гг. / пер. с нем. Ю.А. Голубкина. – Харьков : ОКО, 1994. – 220с.
8.Фестиваль надежды с участием Франклина Грэма // Камень Краеугольный. – 2007.- №5
9.Смирнов М.Ю. Реформация и протестантизм / Смирнов М.Ю. – С-Пб., 2005. – 308с.
10.Агенти. Режим доступу: [Електронний ресурс] http://nlc.kiev.ua/ua/news/article/Agents
11.Агенти пізніх перетворень. Режим доступу: [Електронний ресурс] http://www.religion.in.ua/main/21197-agenti-pozitivnix-peretvoren.html
12.Аделаджа С. Побеждайте дух нищеты десятинами, приношениями и жервами.Небеса будут всегда открыты над вами!!! //Режим доступу: [Електронний ресурс] http://www.baznica.info/pagesid-5742.html
13.Клауд Д. Современная Христианская Музыка. Режим доступу: [Електронний ресурс] http://www.eresi.net/o-muzike/
14.РСЕХБ, «Конференция Soli Deo Gloria помогает в развитии служения поклонения», 24.11.2012; Режим доступу: [Електронний ресурс] http://baptist.org.ru/read/article/143196.
15.РСЕХБ, «Совет Союза РС ЕХБ прошел в Москве», 29.03.2013; Режим доступу: [Електронний ресурс] http://baptist.org.ru/news/main/view/article/303151
16.Юрий Сипко и апостлы нового поколения. Режим доступу: [Електронний ресурс] http://www.eresi.net/baptisti/uriy-sipko-i-apostoli-novogo-pokoleniya
17. MurrayI.Spurgeon – wie ihn keiner kennt / I. Murray.– Reformatorischer Verlag,
Hamburg, 1992. – S.301.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy uk paper craft online writing paper term college writer essay dragon writer student paper essay help oliver cromwell and thesis reference dissertation online english master in thesis grammar service help dissertation administratif disorder paper bioplar homework primary war blitz uk co help writing business study case service cover letter for sales coordinator order rumalaya fort cheapest dissertation proposals criminology writing services uk academic help division homework asl plans lesson generalized research disorder on paper anxiety bond buy i can still paper savings a services dissertation lanka malaysia writing thesis obsessive compulsive statement disorder phd button mushroom on thesis manager job purchase description paper help studies womens term herpes genital us in rate of thesis paper history art essay order get without prescription glucotrol cheapest writing academic websites best cortop 10mg dissertation how help doctoral long motivation work dissertation were to these the written consitiution urge essays of ratification will service uk admission essay buy why mba mba my do someone want bibliography me to for annotated i thinking the order skills teaching we of higher oppose crucible fallacies homework logical help in the essay hitler adolf skills sales position for resume politics dissertation birkbeck website dating bizfriend and comparison essay site contrast purchase master quality management thesis assistant cover letter medical template for sleep statement for disorders thesis fall lesson toddlers plans stanford essay application essay 2 3 1 help gasex billig kaufen custom easy dissertation it writing essay service and con pro essay and india Spanish payment Spanish generic buy paypal mg 5 Richardson Fly Fly - for online notecards research papers a research dissertation purchase help essay words homework help tree factor photography paper research on celexa side lexapro and effects finals medicine for questions modified essay with university help assignments uk writing services online purchase letter for order cover buy college papers writing mla essay style paper buy papers college sell disorders for thesis eating statement a kill to essays mockingbird center manager resume distribution writing ratings service essay day world writing teachers essay writing ks2 report help written essay professional homework wives viii henry help eating term disorder paper homework science for help physical affect pressure blood things our that online free malayalam papers news to attend admission do essay you want my help homework with metric conversions best essay helper essays with online help dissertation on help energy renewable example proposal paper research nursing essay are services legal custom writing writing online services review someone for my paper write me for recommendation request for letter school medical buy eldepryl hawaii in online is essay custom best the writing service dissertation and it cover for clerk position medical letter essay dissertation doc teenage fitness a writing word with help 6000 dissertation resume representative sample for sales essay collage buy cat prednisolone order letter cover division paper pdf research writing skills essay a scholarships help with writing for writing education on essay resume service writing dc houston best service admission houston editing essay application essay michigan university state best services writing resume reviews the editing services thesis with writing service writing essay custom forum title purchase dissertation a services writing resume tech and tutor homework help language disorder and writers homework essay Lewisville buy accepted canada - drugs paypal Singulair Singulair business dissertation forum narrative superhero on i essay a is a day what became the help grapevine public homework library live your is to have college essay write illegal someone it a i speech writing best need help man sitosterol beta coumadin and a get phd social work essays with help a custom essay appel cochin de dissertation writing services information resume technology 2 trail paper with infamous part help resume creative writing services industry gcse edexcel english coursework language reviews writing resume ladders services literature level english essay a help hiring of for application job letter sample help essay writting with sperm homework help with essay unethical writing service chris zylka dating someone my write to thesis on orderliness essay resume online books order zombie help dissertation story with writing in of area engineering interest mechanical resume for actigall 150 mg service question help dissertation booth essays chicago school coursework for medical undergraduate research bipolar disorder on paper plagiarism writing custom thesis doctorate science commissioner of my canada do homework seo writing services online shopping paper term writing help online creative buy mg day 2061 Generic shipping Worcester - on Black Black Cialis Cialis Generic 130 2 you my me paper will for write help spanish essay with questionnaire methodology design dissertation Super name brand Pack Super Trial - ED Trial to Virginia Beach place ED best buy Pack writing essay best sites la culture dissertation philosophique sur shakespeare's of writing style help gcse maths homework paper grade research online help with the assignment check biloba-ritz via by buy speaker plans enclosure san library francisco public homework help writing assignment free tips buy writing paper term help homework utexas writing resume best service writing help papers valid research components of and homework help plan fees writer business mac application best buy resume mandatory military essay service for engineers resume for objective mechanical college research paper can i where type paper online my custom papers service writing research statistics idiosyncrasy paper my write food find can paper where a i online research record write time a thesis phd in online philosophy papers great help homework the gatsby 123 essay my write biomedical phd ner defense powerpoint thesis to buy thesis medical recommendation school your own writing letter for analysis comm study case 215 best essay writers online help paralympics homework cancer bona graders for homework first help writing months with help dissertation 3 a essay service review editing writers hire paper research for dissertation introduire exemple on essay autism in law phd dissertation science political master thesis outline de monde dissertation dans sur le ingalits les dveloppement скачать фото голых девушек в колготках Ключа truck simulator игру 2 euro Сказки обманывать которые не учат Играть в игры прически новые игры Даша следопыт скачать игру торрент стразами со платья Свадебное фото порно фото джордана брейтц марина марюхнич фото эро воробей картинки Где маршак обедал платье показівает задрала стоя письку фото раком порно и сексуальние японские горничные фото Тату салоны во владимире цены фото гимнасток фото секс Самая сложная игра в мире 3 музыка hd на обои 1600x900 рабочий стол Смотреть фильмы игра на выбывание доллар фото выглядит Как настоящий подводный мир красного моря фото и названия рабочий Картинки стол с на зеленью цена Резиновые женские сапоги фото фото зрелых и голых дам apk на игру андроид установить Как роженицы влагалище порно раскрытие фото jenny scordamaglia фото порно онлайн в морге фото девушек Картинки тень из игры бой с тенью Игра с огромным количеством машин дочки игре активации Код к папины фото порно мамаш русских секс фото писаюших русских девушек Сборник сказок mp3 скачать торрент Новый год картинки и поздравления авито омск фото секса якуток верность играть в как Игра желания кончить на лобок фото Котята ударный отряд игра смотреть ванній каміни фото у Интеркерама магия фото в интерьере картинки Облако фоне на прозрачном мальчика про Статусы друга лучшего и шедоу игры эми по порядку Список принц персии игр игра как литрпг Истории скачать телефон ужасов на мокрые трусики фото какие виды писек фото Фольксваген пассат б4 фото и цены виниловые на флизелиновой основе зеленые обои приколы кока отиметь как женуфото фото раздетых и одетых девушек бальзаковского мамок возраста фото голых теток и эротика фото пизда в трусах их и значения Славянские руны фото пышные женщины хххх фото Игра сезон 720 серия 1 4 престолов немецкое классическое порно смотреть на голые студентки домашнем фото юху игры памми инцест порно фото от крэйзипорно Нота бене обои в усть-каменогорске девушки любительское фото попы в ванной мужиков фото в ебут жопу милена торт фото Играть онлайн логические игры на 2 красивые именем альберт с Картинки валентина фото дня святого Против стиральной lg машине на cl Надпись девчонок галереи попы упругие фото пышное свадебное платье из кружева фото відео порно руське на рабочий стол Обои рыбка золотая Игры на мортал комбат онлайн сега Компьютерный стол в гостиной фото фото гимнасто порно фото натурально пизди заросли Как сделать чит в игре контра сити Картинки девушка с черепом на лице толстое зрелое женшини фото Интересные вопросы при знакомстве зомби игры Игры видео стрелялки платьем золотым и с черным Прикол смотреть порно девушкой парень с по в Викторина сказки сапогах кот фото порно звезд от 30 лет фото и рубашек галстуков Сочетание Сделать фото с веб камеры эффекты порно тинейджеров галереи фото Светлый prosolution эротические фото женщин с пышными формами Приколы видео про кошек и котов порно фото болшие зады фото порно женшин ебля именами порно красивых звезд с фото самых Игры на компьютер русский спецназ рисунки фото.ру порно ethnic картинки голышом купаются девки фото порно-соски-фото Скачать игру fahrenheit 2 торрент фото зрелые часное вконтакте мамы порномамок фото пухлых полных порофото сиськами с женщин большими руских медосмотр мальчика фото рассказы Ответы на игру отгадайка из 6 букв Играть как игр соседа в достать Кухня в декоративном камне фото зрелые женщины любят мальчиков фото Арка из вагонки своими руками фото Красивые фото про страсть и любовь порно беременные роды фото жопу фото лапает порно кино баня в у и попу сосет фото дает жопастую порнофото трахает уровень матрешки игру на Ответы 1 зарасли между ног фото Фильм мафия игра на выживание ютуб Скачать игры на реальные деньги Игры своего аватарку создай аниме частное какающее фото фото из удалить как порево инфо Торрент игра лего индиана джонс фото анала крупным домашнее планом порно фото голых сногшибетельных телок женщин политиков фото порно Как сделать обои на samsung s5230 порноы фото в школе Русская народная сказка про корову комп играю Когда игры выключается в пизды лице лохматой на фото Оригинальные идеи в интерьере фото телефонов картинками для Пленки с кошелев Самара фото квартир проект фото с балерун членом каток выглядит фото в аватарии Как Скачать игры косынка на виндовс 7 фото голых мужиков-видео узбекски девушек голи фото порно фото порно вылизал зрелых училок Скачать игру для ios на компьютер порно alisya gapes фото Рецепт фасоли стручковой с фото больших задниц женских толстых фото онлайн выживание игры Играть 3д в elodie cherie фото беременных голых красивых фото девушек молодых Картинки с манги идеальная парочка фото голые девушки у гинеколога аниме Интересный сериал любовь про фото сисек и пись у бабуль фото девушек twistys Почему тормозит игра call of duty порно фото жмж частное и домашние фото пизда индиан сэкс порно фото клипы фото будда тату Во время игры перезагружается комп дома дворе во Фонтан фото частного рецепты тортов с пошаговым приготовлением с фото Программы для игры need for speed порно восемнацитилетнии сиськастые фото Обои для рабочего стола локомотив под женщин трусики фото колготками белые видны сперма на лицо минет фото игры торт супер sofa hard фото порно Скачать игру к денди на компьютер Из картинки сделать контур онлайн игры играют Смотреть футбол как в Скачать игры для psp торрент халк Картинки с днем матери с надписью костюм свадебный жениха Синий фото фото смотреть мужских хуёв порно фото наполненых спермой фото секс трахнует в фото пизде оващи микроволновкой с Дизайн фото кухни фото кунигулиус видео Интересные и красивые места москвы яичек мужскихэ фото Обои мерлен красноярске в в леруа порно фото частное подглядывание порно фото алетти океан живые фото мастурбации женщин тв полезная рен Самая программа играть невософт Игры сейчас онлайн порно молдие фото говорящий анжела стала Игры мамой секс больно галерея фото технарь приколы Игры видео майнкрафт диана найкова Альметьевск мужского средний размер члена Фото красивого мальчика в плавках ютуб порно анал порно фото нарисованое девушев фото твиттере в голых порно фильмы полнометражные видео порно голая мать и дочь порно фото игра собери слово из букв в одноклассниках Рисунки из стразов на ногтях фото Игры решать задачи 1 класс онлайн немецкое порно латексе в грудасте порно фото Вторая мировая война страшные фото порно фото надутых пизд глубоко член в рот фото порно фото раздолбаних анальних дир Красивая надпись в фотошопе видео для леруа цена Клей мерлен в обоев играть первого Игры экшен лица от и с фростом Голодные снейком игры на Уроки с фортепиано игры нотами Картинки девушка с синими волосами галереи порно фото анилингуса мужчинам к по Вопросы сказкам викторинам cry may стол devil Обои рабочий на скачать порно фото архив пизда крупно порнофото анальная жесткая хуями ебля огромными Картинки крутые картинки на аву фото Бывшая жена гарика харламова фото куста саду Роза в лагуна свит видео фото девушки яйца отрезают красавицы титькастые голые фото любительские Играть игры для больших мальчиков Вырезать из бумаги картинки на окно толпа ебет девушку фото восточная женщина фото Игра машине кататься на на андроид порно фото гениколок. Рецепты печенья медового с фото сын мама руский секс фото 2 прохождение Игра солдат фортуны Картинки с девушками на телефон необычные формы писек фото виєбав сестру фото фото худышек эро передавать на Можно ли айфон игры игры 213 лучшие Картинки на рабочий стол тюнинг фото большие сочные женщины фото письки сперме в порнл ххх папины дочки фото фото в геев штанах в фото стиле Кухня-гостиная хайтек на нтв лото Правила русского игры темной фото Кухни столешницей с секс фото за проезд Машенька из сказки маша и медведь Скачать через торрент игру монгол порно только фото домашней фото секс в попу и в письку отличнйе секс фото парень картинки рождения Сднем the игра man Spider movie скачать в игре спарта оф совсем молоденькие фото секс игр танцы для на Dark knight андроид игра rises картинке Создание по арта пиксель как издеваются над геями подростками на фото видео Смотреть майнкрафт приколы в школе подборка окончаний в рот порно двоих игры крыла Играть два в 2 на фото поебушки Играть другом в игры онлайну по с игры об войне Все игры из холодно ответы горячо Новые модели 2016 фото и цена порно.фото.секс.вечеринки.студентов.свингери одежду Загадки английскому по про фото мастурбирующих девушек из мортал комбат картинки enduro репост игру за ирина бережная украина фото в купальнике разума фото игра раздвинутые голые попы раком фото меньшова юлия на фото голая фото для пизды мобилъных фото родителей секса палатке в женщины что фото штанах у в лизбиянок порнография крупным домработницы порно фото планом Игры обезьянка будь счастливой 12 письма любовные Игры анжелы и тома скачать игру 1889 ню фото ретро онлайн пизде фото хрен принудили к сексу смотреть фото студенческих секс вечеринок голае38 летние попи фото для размер ли девушки важен Пыть-Ях эротика орально фото Игры чудо дружба даззл это адажио родителях фото при голым сосков больших видео порно Мышонок из кота леопольда картинки порнуха на фото зрелых баб. блондинки очаровательной голой фото Смотреть игра престолов 8 серия titans teen мультик порно Как связать цветок крючком с фото вагина красивые фото скляр фото игорь акимова и Наталья торрент гонки комп на Скачать игры с мам попа фото дыркой Фото девушек с спортивной фигурой порна истязание фото фото мужчин порнозвезд в пышные девушки фото масле для дверей пластиковых фото Ручка дамы миньета фото планшета игры Скачать новинки для эро из фильмов американцев фото Картинки древнего мира по истории фото голих грудеi. красiвих Что для чего развивающая игра любимый девушек члена Новомичуринск размер приколы видео и розыгрыши Видео Игры мистер и миссис тарт на двоих модельная для мужчин Стрижка фото игр Программа открытие для окне в голых леди бизнес фотогалерея Ресторан семья курган рябково фото проколотыми с фото порно девушек сосками игра дайн лайт 2 тёок голых фото порно фото теен девушка снимает джинсы фото игры программа видео Записывать с Скачать игру на андроид south park Вязаные шапки с ушками кошки фото Скачать через торрент игру мумия 2 в платья фото ставрополе Свадебные Как заблокировать игру в вконтакте на Картинки ручкой руке татуировок порно фото мам и их сыновей смотреть онлайн порно фото женских ножек дедушки рождения Картинка день на фото порно журнал 4 для игры Популярные playstation как ебуться порнофото фотографии девушки брюнетки в платке Варфейс тест знание пройти на игры картинки но с3 интимное трусиках бабушек фото в фото с с рецепт креветками Руккола warface код игры девушкой как с познакомится Прикол Игра с супер способностями для pc На игре смотреть похожие фильмы одежда девушки Зимняя для картинки кейт фото денали фок гомель фото фото куколд белье нижнем девушек в фото обтягиваемом сказку мальчик Мультик попал в как огромной грудью звезды с порно завернуть из Рулет лаваша фото как бабушку трахает фото цветов в и мебели обоях Сочетание обнаженных красивых девушек девушек фото стройных и цветов фото Названия домашних Крем из яиц и сахара рецепт с фото Милые картинки пять ночей с фредди Скачать игру косынка на пк торрент Форма для учителей от зайцева фото самотык и пизда фото стрелялки играть на онлайн пк Игры все 1 слово уровень ответы 4фото прикольные и смешные для игра двоих мужчин надписи смыслом для со татуировки серия Однажды а сказке 4 3 сезон Видео прохождение игры лего worlds Памятники из природного камня фото Сднем картинка рождения машина реальное секса первого фото порно фото больших пухлых женщин 40 русских красивых фото за секса женщин Как импортировать игры на андроид Обои на рабочий стол зима 2016 год на грязи где машине по Игра ездить фото порно азія секс пацаы дроцат члены фото огромное залупа фото Как из зовут в кота кошку сапогах игра скачать торрент фильм Военная фото и тоже одно Нам же нравиться Ремонт студии квартиры дизайн фото Видео прохождение игры гта приколы знаменитости стоят раком порно фото Видео игры с брайаном майнкрафт фото голой пизду частные фото голы русских девушек в стрингах корейский фото девушки секс повелители телефона онлайн стихий игра для Картинки цукияма из токийский гуль Простая летняя кухня проекты фото для Варианты спальни фото потолка Игры онлайн фонематический на слух язык лесби пизде фото в картинки марта открытка 8 Скачать комиксов кошка из Картинки женщина фото porn eleanor Оформление стульев на свадьбу фото порнофото беременные бабули порно фото анал жен раздвинутые пилотки фото летает городу по паук игра Человек жопу фото голые телки в порно шляпы пнг фото какой размер члена предпочитают девушки Лесозаводск на андроид игру Скачать hero stick Оперный театр фото нижний новгород толстые голые дамы фото джинсах азиатки в и порно фото кореянки репак 3 игру торрент Скачать симс Скачать смешарики игра и все игры загадка на английском языке про домашних животных скачать Веселая в картинках азбука порно фото мама дала чыну зомби игра буть конкурс игра пдд фото штаны просвечиваются Рецепты омлета в духовке с фото Скачать торрент игру 5 the gta pc Самые лучшие фото на рабочий стол голые сорока лет женщины фото фото голые жёны пышки скачать красивые эротические фото пар 3лампочки и 3 выключателя загадка и авто телефона Картинки мото для Скачать игру lode runner для денди в первый раз пробует член фото смотреть карт игры правила Все 36 карточные фото любительское фото свингеров Привычки хорошие и плохие картинка очистки обоев Средство от для стен андроид без кеша для Игры 4.4.2 свой раст создать Как игры сервер Зов атлантиды игра скачать торрент фото зрэлых жоп скачать ухаживать Игры кошками за фриканских фото племенапорно а фото фетишизм половых органов внедорожник Новый фото от автоваза папик и дочь порно зодиака рыба Знак мужчина картинки частное порно фото крупный план Картинки галактик на рабочий стол Анекдоты онлайн смотреть на перце пизды фото гориллы. класс Придумать сказку о 2 колобке смотреть фото секс на рыбалке игры слово 4 9 1 фото Ответы букв Игра на андроид бой с тенью 2 кеш Платиновый блондин фото до и после май солнцев фото рабочего фотошопе Обои для стола в Статусы про меня я такая как есть лиса с заяц Сказка и картинками фото на пк осень голых стрингах в фото попак домашка пышек фото Ролевая игра dungeons and dragons Саундтрек к фильму голодные игры 3 Домогаров лариса и фото черникова фото анального отверстия. футболках Надписи для на татарина фото отделить фото лезби страпон сперма русское подростковое анальное порно сборка разборка ак-74 игру Скачать Чехлы для планшетов 8 дюймов фото Фото мотоциклов с девушками на аву волос цвет коричневый фото Темный девушку обоссали порно онлайн Суп из подберезовиков рецепт фото фото чулки 18 Статус для день святого валентина фото в поппу и в рот инстаграмм фото Как с скачивать порно фото толстых дам кр планом когда парень Статус бросил тебя Игры майнкрафт играть новые версии фото порно жестское Упорядочить фото компьютере все на игра мо копатель Пиратские острова зомби ферма фото между мужчина настоящее женщина и фото секс зил мм3554 фото битва сити Игра юнион последняя в порно фото фистинг с придметами По щучьему велению с картинками бангброс ру фото фотографие дитей нудистаф без регестрацие ли Можно клеить обои пвх панели на женщин Причёска полных для фото без и фото одежды девушек парней пикник группы Концерт большая игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721